YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN
ĠDARĠ VE MALĠ SORUMLULUĞU
Sorumluluğun GĠB Tarafından Değerlendirilmesi
(Disiplin ve Mali Sorumluluk Açısından Ġdari Uygulamalar)
Mustafa AKPINAR
Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı
Antalya; 04 Aralık 2014
SUNUM PLANI

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik
Kanunu,

Meslek Mensupluğu,

Yönetmelikler,

Tasdik ve Tam Tasdik,

YMM Sorumluluğuna ĠliĢkin Düzenlemeler,

Doğruluk, Uygunluk ve Ġlliyet Bağı,

Disiplin Cezaları,

Disiplin Raporlarının Süreci,

Disiplin Cezalarının KesinleĢmesi,

Disiplin ve Mali Sorumluluk Raporları Üzerine Yapılan ĠĢlemler,

Mali Takibat,

Değerlendirme,

Sonuç,
2
YMM SORUMLULUĞUNA ĠLĠġKĠN
DÜZENLEMELER
Tasdik ĠĢlemlerinin Esasları ve Sorumluluklarına ĠliĢkin Düzenlemeler

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu’nun 12 nci maddesi,

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227 nci maddesi,

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi,

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 41 inci maddesi,

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği,

18 sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği,

vb.
3
3568 SAYILI
SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜLġAVĠRLĠK
VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK
KANUNU’NUN AMACI
ĠġLETMELERDE;

Faaliyetlerin ve iĢlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir Ģekilde iĢleyiĢini
sağlamak,

Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve
değerlendirmeye tabi tutmak,

Gerçek durumu ilgililerin ve resmi
mercilerin istifadesine tarafsız bir Ģekilde
sunmak,

Yüksek mesleki standartları
gerçekleĢtirmek,
4
3568 SAYILI
SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK
VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK
KANUNU’NUN GEREKÇESĠ

Maliye Bakanlığı’nın vergi denetimindeki yükünü hafifletmek,

Vergicilik ve iĢletmecilik sahasında güven ve ahlak unsurunun
geliĢmesini temin edebilmek,

Vergi kanunlarının uygulanmasından doğacak uyuĢmazlıkları en
az düzeye indirebilmek,
YMM
5
3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
MESLEK MENSUPLUĞU
13 Haziran 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu
DENETĠM
TASDĠK
Bu alanlarda profesyonel anlamda hizmet sunma nitelikleri belirlenerek
meslek yasal bir zemine oturtulmuĢtur.
YMM
6
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK
MESLEĞĠNĠN KONUSU
Gerçek ve tüzelkiĢilere ait teĢebbüs ve iĢletmelerin
Muhasebe sistemlerini kurmak, geliĢtirmek, iĢletmecilik, muhasebe, finans, malî
mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili iĢlerini düzenlemek veya bu konularda
müĢavirlik yapmak,
Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüĢ
vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkiĢilik ve benzeri iĢleri
yapmak,
Gerçek ve tüzelkiĢilerin veya bunların teĢebbüs ve iĢletmelerinin
Malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri
ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına
göre inceleyerek tasdik etmek,
7
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK MESLEĞĠ




Yeminli mali müĢavirlere verilen en önemli yetki, vergi mükelleflerinin
hesap ve iĢlemlerinin tasdiki yetkisidir.
Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali
tablolar ve bildirimlerin tasdiki olan «Tam Tasdik» yetkisinin YMM’lere
verilmesi ve vergi matrahının doğrulanması mesleğin geliĢimine çok
önemli bir katkı sağlamıĢtır.
Yeminli mali müĢavirler; tam tasdik kapsamında hizmet verdikleri
firmaların, defter kayıt ve bu kayıtlara dayanak teĢkil eden belgelerini
ve bu kayıtlar sonucunda ortaya çıkan mali tablolarını; vergi mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat açısından incelemektedirler.
Yeminli mali müĢavirler, tam tasdik sözleĢmesi kapsamında tasdik
ettikleri yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili defter
ve belgeler üzerinde cari denetim yapmakta ve hizmet verdikleri
mükelleflerin vergiye müteallik bütün iĢlemlerini sürekli olarak
denetlemektedirler.
YMM
8
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN
TASDĠK EDECEKLERĠ BELGELER, TASDĠK
KONULARI, TASDĠKE ĠLĠġKĠN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK
TASDĠKĠN AMAÇ VE KAPSAMI; Yeminli Mali
MüĢavirlerce gerçek veya tüzel kiĢilerin veya bunların
teĢebbüs veya iĢletmelerinin mali tablo veya
beyannamelerinin; vergi, istisna, muafiyet, iade, indirim,
tecil, terkin veya zarar mahsubu iĢlemleri ve benzeri
taleplerinin mevzuat hükümlerine, muhasebe ilke ve
standartlarına uygunluğu esas alınarak hesapların
gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek Ģekilde
tutulmasını ve bu suretle mükelleflerin doğru beyanda
bulunmalarını sağlamaktır.
9
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN
TASDĠK EDECEKLERĠ BELGELER, TASDĠK
KONULARI, TASDĠKE ĠLĠġKĠN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK
TASDĠK; Gerçek veya tüzel kiĢilerin veya bunların teĢebbüs ve
iĢletmelerinin,

Yeminli Mali MüĢavirlerce denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk
yönünden incelenmesi,

Bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve
belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak
suretiyle tespiti ve rapora bağlanmasıdır.
Tasdik edilmiĢ konu ve belgeler kamu idaresinin yetkililerince tasdikin
kapsamı ölçüsünde incelenmiĢ olarak kabul edilir.
10
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK MESLEĞĠ
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
YMM
MÜKELLEF
11
3568 SAYILI
SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU
213 SAYILI VERGĠ USUL KANUNU
SORUMLULUK
12
DĠSĠPLĠN SORUMLULUĞU
 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve
Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu,
(48, 49 ve 50. Maddeleri)
 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Disiplin
Yönetmeliği,
13
MALĠ SORUMLULUK
 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve
Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu,
(12. Madde)
 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227.
Maddesi,
14
TASDĠK VE TASDĠKTEN DOĞAN
SORUMLULUK
DOĞRULUK SORUMLULUĞU
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanununun
12. maddesi;

Yeminli mali müĢavirler, gerçek ve tüzelkiĢilerin veya bunların teĢebbüs ve
iĢletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe
prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim
standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluĢlarına verilen tasdik edilmiĢ mali
tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde
incelenmiĢ bir belge olarak kabul edilir.

Yeminli malî müĢavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları
tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müĢtereken ve
müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli malî müĢavirler yaptıkları tasdikin kapsamını
düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
15
TASDĠK VE TASDĠKTEN DOĞAN
SORUMLULUK
DOĞRULUK SORUMLULUĞU
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik
Kanununun 12. maddesi (6552 sayılı Kanunla eklenen);

Yeminli mali müĢavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin
sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda
yeminli mali müĢavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli
mali müĢavirin yazılı savunması istenir.

Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda
ilgili yeminli mali müĢavir savunma hakkından
vazgeçmiĢ sayılır.

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin
vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları
saklıdır.
16
ĠDARĠ VE MALĠ SORUMLULUK
Denetim Elemanı
Yazılı
Savunma
Tebliği
30gün
Yazılı
Savunma
YMM
Disiplin
Sorumluluğu





Disiplin Sorumluluğu Raporu
GĠB
YMM Odası
TÜRMOB
Bakan Onayı
DEĞERLENDĠRME
Mali
Sorumluluk
 Mali Sorumluluk Raporu
 GĠB (Vergi Dairesi)
17
VERGĠ BEYANNAMELERĠNĠN ĠMZALANMASI
VE YMM TASDĠK RAPORLARINDAN DOĞAN
SORUMLULUK
UYGUNLUK SORUMLULUĞU
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 227 nci maddesi;

Vergi beyannamelerini imzalayan veya tasdik raporunu düzenleyen
yeminli mali müĢavirler,

Ġmzaladıkları Beyannamelerde,

Düzenledikleri Tasdik Raporlarında
Yer alan bilgilerin, defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teĢkil eden
belgelere «uygun olmamasından» dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı
olarak salınacak vergi, ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte
müĢtereken ve müteselsilen sorumludurlar.
18
SM, SMMM ve YMM’LERĠN
ÇALIġMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELĠK
Yönetmeliğin 20 Maddesi ile Yeminli Mali MüĢavirlerin Sorumluluğu;
Tasdik iĢlemlerinden imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan,
tasdik raporu düzenleyen yeminli mali müĢavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı
olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
Tasdik konusu ile ilgili olarak Bakanlıkça tebliğlerle belirlenen hususların;
tasdik kapsamı içinde mutlaka araĢtırılması ve incelenmesi zorunludur.
YMM’ler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve
belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde, ziyaa
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan 213 sayılı VUK ile 3568 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müĢtereken ve müteselsilen
sorumludur.
Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu'nun "Tam Teselsül"
hükümleri uygulanır.
Tasdik amacıyla yapılacak inceleme ve denetlemelerde doğacak zararların
hukuki sorumluluğu yeminli mali müĢavire aittir.
19
18 SIRA NOLU
SM, SMMM ve YMM KANUNU GENEL TEBLĠĞĠNDE
YETKĠ ve SORUMLULUK
Yeminli Mali MüĢavirler sözleĢme yapılan mükelleflerin;

Tüm defter, kayıt ve belgelerini gizli olsalar dahi incelemek,

Tasdik iĢlemini ilgilendiren tüm bilgiler yöneticilerden,
iç denetçilerden ve diğer ilgililerden istemek,

ġirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılmak
ve bu toplantılarda istenildiği takdirde tasdik faaliyetini ve
sonuçlarını ilgilendiren konularda açıklamalarda bulunmak,
yetkisini haizdirler.
Kamu idare ve müesseseleri, yeminli mali müĢavirlerin tasdik
konusu ile sınırlı olmak üzere isteyeceği bilgileri vermekle
yükümlüdürler.
20
SM, SMMM ve YMM’LERĠN
ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELĠĞĠ
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER
Kısmı
41 inci Maddesinde Sorumluluk:
KANUNLAR
YÖNETMELĠKLER
TEBLĠĞLER
Hükümlerine göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak
üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını raporda açıkça belirtirler.
21
18 SIRA NOLU SM, SMMM ve YMM KANUNU
GENEL TEBLĠĞĠNDE TASDĠK RAPORU
TANZĠMĠNDE YMM’NĠN SORUMLULUĞU
Beyanname ve eklerini tasdik eden yeminli mali müĢavirler, tasdik ettikleri
beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını teĢkil eden
defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyannamesini tasdik
ettikleri mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullanmasından sorumludurlar.

Belgelerin yasal süresi içerisinde MUSUGT’lara,

Genel muhasebe kurallarına,

Vergi mevzuatına

Ġlgili diğer mevzuata
uygun ve doğru olarak yasal defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara aktarılması
sorumluluk kapsamındadır.
Bu bilgi ve belgeler esas alınarak mükelleflerin vergi ve benzeri mali
yükümlülüklerinin doğru olarak hesaplanması yeminli mali müĢavirlerin
sorumluluğuna dahildir.
Bu çerçevede yeniden değerleme, amortisman tutarları, yatırım indirimi, her türlü
istisna ve muafiyet tutarları ve benzeri tutarların vergi mevzuatı çerçevesinde
doğru olarak tesbit edilmesi, aktif ve pasif kıymetlerin VUK hükümlerine uygun
olarak değerlemelerinin yapılması, kaydi envanterin sağlanması ve randıman
tespitlerinin yapılması yeminli mali müĢavirlerin sorumluluğundadır.
22
YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN
SORUMLULUĞU
DOĞRULUK - UYGUNLUK - ĠLLĠYET BAĞI
YMM
DOĞRULUK
MüĢterek ve Müteselsil Sorumluluk
3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali
MüĢavirlik Kanunu’nun 12. maddesi
UYGUNLUK
213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun
Mükerrer 227 nci maddesi
ĠLLĠYET BAĞI
23
VERGĠ ĠDARESĠ & YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR
GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
MÜKELLEF
Denetim, Tam Tasdik, Tasdik, SözleĢme, KarĢıt Ġnceleme, DanıĢmanlık, Beyanname, Bildirim,
Tebligat, UzlaĢma vb.
24
SM, SMMM VE YMM’LERĠN
GENEL ANLAMDA SORUMLULUKLARININ
KAPSAMI
Meslek mensupları, mükellef tarafından kendilerine ibraz edilen belgelerin,
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile genel muhasebe
kurallarına uygun ve doğru bir Ģekilde kanuni defterler ile mali tablolar
arasındaki iliĢkiden sorumludurlar.
Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araĢtırmayı
gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu
anlaĢılabilen belgelerden sorumludurlar.
Miktar veya tutar itibariyle iĢletmenin faaliyet konusu veya iĢ hacmiyle
mütenasip olmayan belgeler ile ticari örf ve teamüle uygun olmayan
belgeler, meslek mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır.
Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları mükelleflerce ibraz
edilen belgelerde yer alan bilgilerin kanuni defterlere ve defterlerdeki
bilgilerin mali tablolara uygunluğunun yanı sıra, beyannamelere eklenen
temel mali tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararı'nın doğruluğundan da
sorumludurlar.
25
MALĠ SORUMLULUKTA TAKĠBAT
MüĢterek ve müteselsil sorumluluğu vergi inceleme raporu ile tespit
edilen YMM’ler nezdinde yapılacak takibat, vergi ve ceza tahakkukunun
kesinleĢmesinden sonra baĢlamaktadır.
Uygulamada genel itibari ile tarhı istenen vergiler ile kesilmesi istenen
cezaların kesinleĢmesi ve mükelleften tahsil edilememesi durumunda,
vergi dairesi, YMM’den ödeme emri ile tahsili yoluna gitmektedir.
Vergi dairelerince yapılacak olan takibat, tahakkuku kesinleĢen vergi ve
cezaların tahsiline yöneliktir.
YMM’nin bilgi ve rızası dıĢında, mükellefin tek taraflı tasarrufu sonucu
kesinleĢen ve yeminli mali müĢavir tarafından ödenen vergi ve cezalar
için mükellefe rücu hakkı saklıdır.
Sorumluluğu tespit edilen YMM’lerle ilgili takibat, yeminli mali müĢavirin
bağlı bulunduğu vergi dairesince yerine getirilmektedir.
3568 sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde, ödeme emrinin YMM’nin kayıtlı
bulunduğu vergi dairesi tarafından düzenleneceği belirtilmektedir.
26
MALĠ SORUMLULUK
Mükellefin Vergi Dairesi
Vergi / Ceza Ġhbarnamesi
Mükellef
Tahakkuk / KesinleĢme
Tahsilat
Tahsil Edilememe
Mükellefin Vergi Dairesi
Ödeme Emri
Mükellef
YMM’nin Vergi Dairesi
Ödeme Emri
YMM
27
DĠSĠPLĠN CEZALARI
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik
Kanununun 48. Maddesi
Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya
kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek
mensupları hakkında, muhasebe ve müĢavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilir.
Disiplin cezaları:
a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı
ile bildirilmesidir. (Disiplin Yönetmeliği 5. Madde)
b) Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranıĢında kusurlu sayıldığının yazı ile
bildirilmesidir. (Disiplin Yönetmeliği 6. Madde)
c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak Ģartıyla altı aydan
az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır. (Disiplin Yönetmeliği 7. Madde)
d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli malî müĢavirlerin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.
(Disiplin Yönetmeliği 8. Madde)
e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği
icra etmesine izin verilmemesidir. (Disiplin Yönetmeliği 9. Madde)
28
DĠSĠPLĠN CEZALARINDA
FARKLI UYGULAMA
Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin
cezasını gerektiren davranıĢta bulunan meslek
mensubuna her yeni suçu için bir öncekinden daha
ağır ceza uygulanabilir.
Disiplin cezası kesinleĢip ilgiliye bildirildikten sonra,
aynı cezayı gerektiren bir eylemin yinelenmesi
durumunda bir üst ceza uygulanır.
Disiplin kurulları, her iki durumda da; yaptıkları
incelemeler sonucu bir derece ağır veya bir derece
hafif disiplin cezası uygulamasına karar verebilirler.
29
DĠSĠPLĠN CEZALARINDA KOVUġTURMA
YETKĠSĠ VE ZAMANAġIMI

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin iĢlenmesinden
itibaren 5 (beĢ) yıl geçmiĢ ise kovuĢturma yapılamaz.

ġikâyet dilekçesinin Oda kayıtlarına girdiği tarihten
itibaren zamanaĢımı durur.

Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda suç
teĢkil ediyorsa ve bu suç için Kanun daha uzun bir
zamanaĢımı süresi öngörmüĢse, bu zamanaĢımı süresi
uygulanır.
30
Karar
Ġtiraz
DĠSĠPLĠN CEZALARININ KESĠNLEġMESĠ
Disiplin Raporu
Karar
KesinleĢme
31
DĠSĠPLĠN CEZALARI SÜRECĠ
Sorumluluğu Tespit Edilen YMM’ye ĠliĢkin GörüĢ ve Öneri Raporu
BaĢkanlığımızca Disiplin SoruĢturması BaĢlatılmak Üzere Meslek Mensubunun Bağlı Olduğu YMM Odasına Gönderilir
Dosya ilk olarak Oda Yönetim Kuruluna Ġntikal Eder.
Oda Yönetim Kurulunca yapılan soruĢturma neticesinde aĢağıdaki kararlardan biri alınabilir
Disiplin
KovuĢturmasına
Yer Olmadığına
Konunun Disiplin
Kuruluna Sevk
Edilmesine
BaĢkanlığımıza bildirim tarihinden itibaren 30
gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz
edilebilir.
Birlik (TÜRMOB) Disiplin Kurulu Kararı
kesindir.
32
DĠSĠPLĠN CEZALARI SÜRECĠ
Konunun Disiplin Kuruluna Sevk Edilmesine
KovuĢturma dosyası Disiplin Kuruluna gönderilir ve Disiplin Kurulu yaptığı kovuĢturma
sonucunda aĢağıdaki Kararlardan birini alabilir
Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına,
BaĢkanlığımızca Birlik Disiplin
Kuruluna Otuz Gün Ġçinde Ġtiraz
Edilebilir.
Ġtirazı
Reddeder ve
Karar
KesinleĢir.
Ġtiraz Edilmez. Karar
KesinleĢir.
Ġtirazı kabul eder ve
dosyayı yeniden
Karar verilmek üzere
YMM Odası Disiplin
Kuruluna geri
gönderir.
3568 sayılı Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen “uyarma”,
“kınama”, “geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma”,
“yeminli sıfatın kaldırma”, “meslekten çıkarma” Cezalarının
Verilmesine,
BaĢkanlığımız veya meslek
mensubu tarafından Birlik
Disiplin Kuruluna 30 (otuz
gün) içinde itiraz edilebilir.
Ġtiraz Edilir.
Birlik Disiplin Kurulu
itirazı reddeder ve
Bu Kararlar Maliye
Bakanlığının Onayı
ile kesinleĢir.
Ġtiraz Edilmez.
Karar
KesinleĢir.
Ġtirazı kabul eder ve dosyayı
inceleyip kendisi Karar
verebilir,. Bu durumda
Karar kesindir veya yeniden
karar verilmek üzere YMM
Odası Disiplin Kuruluna geri
gönderir.
33
DEĞERLENDĠRME

Yeminli mali müĢavirler, vergi idaresi ile mükellef arasında denge
unsuru olmalarının yanı sıra eğitim ve tecrübeleri ile iĢletmelere
ekonomik anlamda yön vermekte, vergi denetimi konusunda da
sisteme önemli katkılar sunmaktadırlar.

Yeminli mali müĢavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile
disiplin sorumluluklarının ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilmesi
ve bu kapsamda yeminli mali müĢavir hakkında sorumluluk raporu
yazılabilmesi için yeminli mali müĢavirin yazılı savunması istenmesi,
sorumluluk konusunda, idare, denetim elemanı, mükellef, yargı ve
meslek mensupları için büyük kazanım olmuĢtur.

Mali sorumlulukta kural «doğruluk sorumluluğu» olmakla birlikte,
mevzuat çerçevesinde illiyet bağı net olarak kurulmalı ve sonuç açıkça
ortaya konularak desteklenmelidir.

Disiplin raporlarında ise, özellikle «her matrah farkı eĢittir disiplin
raporu» Ģeklinde otomatik bir yaklaĢım tarzı olmamalı, illiyet bağı net
olarak kurulmalı ve açıkça belirtilmelidir.
34
SONUÇ
Yeminli Mali MüĢavirlik;
Mesleki kurallar, meslek ahlakı, tam bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük
ilkeleriyle yerine getirilen ve iĢlerde de büyük dikkat ve özen gerektiren
bir kamu hizmeti sunumudur.
Yeminli Mali MüĢavirler;
Vergi idaresi ile mükellef arasında denge unsuru olmalarının yanı sıra,
mevzuatta yer alan diğer iĢ ve iĢlemlerinde de eğitim ve tecrübeleri ile
iĢletmelere ekonomik anlamda yön vermekte, vergi denetimi konusunda
da sisteme önemli katkılar sunmaktadırlar.
Yeminli Mali MüĢavirlerin;
Ġlgili mevzuat kapsamındaki sorumluluk değerlendirmelerinde, amaç ve
sahip oldukları yetki ile genel hukuk kuralları da göz önünde
bulundurulmalıdır.
TEġEKKÜR EDERĠM
***2014***
Mustafa AKPINAR
Gelir Ġdaresi Grup BaĢkanı
e-mail : [email protected]
Telefon : 0.312.415 3884
Download

Mustafa AKPINAR