I
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:24 (2014)
YÖNETĠM VE EKONOMĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ
JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS RESEARCH
Yayımlayan / Publisher: Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF
Sayı / Number: 24
Eylül / September 2014
ĠÇĠNDEKĠLER / CONTENT
ÖRGÜTSEL ADALET VE EKSTRA-ROL DAVRANIġLARI ĠLĠġKĠSĠ
ORGANIZATIONAL JUSTICE AND EXTRA-ROL BEHAVIOR RELATIONSHIP
Doç. Dr. Senay YÜRÜR, Yrd. Doç. Dr. Cengiz MENGENCĠ…………………………………………………………………….... 1-17
KAMU BÜTÇESĠNDE YAPI-ARAÇ UYUġMAZLIĞI: KURAMSAL ANALĠZ
STRUCTURE-TOOL DISCREPANCIES IN PUBLIC BUDGET: THEORETICAL ANALYSIS
Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKBEY…………………………………………………………………………………………………………18-40
AÇIKLANMIġ KARġILAġTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER EKSENĠNDE REKABET GÜCÜNÜN ANALĠZĠ: TÜRK-ÇĠN DIġ
TĠCARETĠ ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA
ANALYSIS OF COMPETITIVENESS IN THE AXIS OF REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE: AN APPLICATION OF FOREIGN
TRADE OF TURKISH-CHINA
Yrd. Doç. Dr. M. Hakan YALÇINKAYA, Yrd. Doç. Dr. CoĢkun ÇILBANT,
AraĢ. Gör. Filiz ERATAġ, Demet HARTOĞLU…………………………………………………………………………………….41-57
ÇALIġANLARIN Ġġ DOYUMUNUN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
THE EFFECT OF JOB SATISFACTION OF EMPLOYEE ON TASK AND CONTEXTUAL PERFORMANCE
Yrd. Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI………………………………………………………………………………………………………...58-72
HASTANELERDE LĠDERLĠK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ: SAĞLIK
SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA
A RESEARCH ON ANALYZING RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN TURKEY’S
HOSPITALS
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ, Öğr. Gör. Said Kerem TEKER…………………………………………………………………………...73-90
“RASYONEL” PERSPEKTĠF IġIĞINDA KARAR VERME EYLEMĠ: NĠTEL BĠR ANALĠZ
DECISION MAKING ACT IN THE LIGHT OF “RATIONAL” PERSPECTIVE: A QUALITATIVE ANALYSIS
Yrd. Doç. Dr. Nazlı AyĢe AYYILDIZ ÜNNÜ……………………………………………………………………………………….91-116
ÇAĞDAġ MALĠYET YAKLAġIMLARINDAN FAALĠYET TABANLI MALĠYETLEME SĠSTEMĠ VEEKMEK ÜRETĠM
ĠġLETMESĠNDE BĠR UYGULAMA
MODERN APPROACH COST AND BREAD PRODUCTION ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM AN APPLICATION IN BUSINESS
Yrd. Doç.Dr. Osman AKIN…………………………………………………………………………………………………………117-134
ÖĞRETMEN VE YÖNETĠCĠ ÖĞRETMENLERĠN TÜKENMĠġLĠK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
EXAMINING BURNOUT LEVELS OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS TEACHER
Dr. Sevdiye ERSOY YILMAZ , Nihal YAZICI, Hasan YAZICI………………………………………………………………...135-157
ADIYAMAN ve GAZĠANTEP’TE YAġAYAN ĠNSANLARIN FAST-FOOD ĠġLETMELERĠNĠ TERCĠH NEDENLERĠNĠN
FAKTÖRLER ĠTĠBARĠYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA
A RESEARCH AIMED AT REVEALING THE CAUSES CONSIDERING THE DESCRIPTIVE FACTORS OF WHY PEOPLE LIVING IN
ADIYAMAN AND GAZİANTEP PREFER THE FAST-FOOD RESTAURANTS
Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY, Yrd. Doç Dr. Yavuz AKÇĠ………………………………………………………………………..158-181
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:24 (2014)
II
TEDARĠKÇĠ SEÇĠMĠNDE ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERĠNĠN
KOMBĠNASYONU: OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠR UYGULAMA
COMBINATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND GOAL PROGRAMMING METHODS IN SUPPLIER SELECTION: AN
APPLICATION IN THE HOSPITALITY MANAGEMENT
Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI, Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS……………………………………………………………182-196
TARIM KREDĠLERĠNĠN FĠNANSAL GELĠġĠM ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ASĠMETRĠK NEDENSELLĠK TESTĠ ĠLE
ĠNCELENMESĠ
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CREDITS ON FINANCIAL DEVELOPMENT: AN ANALYSIS WITH ASYMMETRIC CAUSALITY
TEST
ArĢ. Gör. Zülküf ÇEVĠK, ArĢ. Gör. Dr. Feyyaz ZEREN………………………………………………………………………...197-208
YÖNETĠCĠLERĠN ÇOK KRĠTERLĠ KARAR VERME YÖNTEMĠ ĠLE BELĠRLENMESĠ
SELECTING THE MANAGERS THROUGH THE METHOD OF MULTI CRITERIA DECISION MAKING
Yrd. Doç. Dr. AĢır ÖZBEK…………………………………………………………………………………………………………209-225
KOBĠ’LERĠN TĠCARĠ FUAR TEġVĠKLERĠNDEN VE DIġ TĠCARET FIRSATLARINDAN YARARLANMA DÜZEYĠ
THE BENEFIT LEVEL OF SMEs FROM THE TRADE FAIR INCENTIVE AND FOREIGN TRADE OPPORTUNITIES
Yrd. Doç. Dr. Berfu ĠLTER, Yrd. Doç. Dr. Melek ÇETĠNKAYA……………………………………………………………….226-249
E-GÜMRÜK UYGULAMASININ TÜRKĠYE ĠLE AVRUPA BĠRLĠĞĠ ARASINDAKĠ TĠCARETE ETKĠSĠ
THE IMPLICATION OF E-CUSTOMS PRACTICE OVER THE TRADEBETWEEN TURKEY AND EUROPEAN UNION
Dr. Deniz Dilara DERELĠ…………………………………………………………………………………………………………..250-261
Ġġ TATMĠNĠ Ġġ GÜVENCESĠ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEġLĠK ALGILARININ ÇALIġANLARIN ĠġTE KALMA NĠYETLERĠ
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ: BOLU ĠMALAT SEKTÖR ÇALIġANLARI ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA
EFFECT OF JOB SECURITY, JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION ON INTENTION TO REMAIN: A
RESEARCH ON EMPLOYEES OF MANUFACTURING SECTOR IN BOLU
Yrd. Doç. Dr. Necmettin ÖZEL……………………………………………………………………………………………………262-280
ALMAN ÖZEL SAĞLIK SĠGORTA ġĠRKETLERĠNĠN FĠNANSMAN PRENSĠPLERĠ
FINANCING PRINCIPLES OF GERMAN PRIVATE HEALTH INSURANCE COMPANIES
Yrd.Doç.Dr. Kemal YAMAN……………………………………………………………………………………………………….281-298
MALĠ VE TĠCARĠ KÂR/ZARAR ETKĠ ANALĠZĠ ÇERÇEVESĠNDE KDV KAYNAKLI ALACAKLARIN FĠNANSAL
GÖSTERĠMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
THE EVALUATION OF FINANCIAL REPORTING OF VALUE ADDED TAX BASED RECEIVABLES WITHIN THE FRAMEWORK OF
EFFECT ANALYSIS ON TAXABLE AND ACCOUNTING PROFIT
Yrd. Doç. Dr. Ergün KÜÇÜK………………………………………………………………………………………………………299-319
TÜKETĠCĠ YENĠLĠKÇĠLĠĞĠ VE GÖNÜLLÜ SADE YAġAM TARZI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
EXAMINATION THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER INNOVATIVENESS AND VOLUNTEER SIMPLE LIFESTYLE
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin DEMĠRELĠ……………………………………………………………………………………………..302-337
CEPTEN YAPILAN EĞĠTĠM HARCAMALARININ HANE HALKI GELĠRĠNE MALĠ YÜKÜ: TÜRKĠYE ĠÇĠN
ĠSTATĠSTĠKSEL BĠR ANALĠZ
FINANCIAL BURDEN OF OUT OF POCKET EDUCATION EXPENDITURES ON HOUSEHOLD’S BUDGET: STATISTICAL
ANALYSIS FOR TURKEY
Doç. Dr. Seher Nur SÜLKÜ, Doç. Dr. Zehra ABDĠOĞLU………………………………………………………………………338-355
A FIELD RESEARCH ABOUT OPPRESSION INCURRED OF WOMAN ENTREPRENEURS IN PATRIARCHAL
SOCIETIES
ATAERKİL TOPLUMLARDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN UĞRADIKLARI BASKILARIN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN
ARAŞTIRMASI
Assit. Prof. Dr. Metin ULUKÖY, Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU……………………………………………………..356-369
Download

İçindekiler - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi