T.C.
GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
……….…….. EĞĠTĠM – ÖĞRETĠM YILI …………… YARIYILI
YATAY GEÇĠġ BAġVURU FORMU
I- BAŞVURU TÜRÜ
KURUMLARARASI YATAY GEÇĠġ
KURUM ĠÇĠ YATAY GEÇĠġ
YURT DIġI YATAY GEÇĠġ
II- KİŞİSEL BİLGİLER
ADI SOYADI
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
T.C. KĠMLĠK NO :……………………………………………………………………………………………… DOĞUM TARĠHĠ : ........ / ……. /……….
E-POSTA ADRESĠ :…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
TELEFON (GSM) :…………………………………………………………………………. TELEFON (EV/Ġġ)
TEBLĠGAT ADRESĠ
: …………..………………………………
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III- ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER
HALEN KAYITLI OLDUĞU FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
:
HALEN KAYITLI OLDUĞU BÖLÜM / PROGRAM
ÖĞRETĠM TÜRÜ
:
I.ÖĞRETĠM
II.ÖĞRETĠM
DĠSĠPLĠN CEZASI ALIP ALMADIĞI
SINIF / YARIYIL :
:
GENEL AKADEMĠK BAġARI NOT ORTALAMASI
:
ÖĞRENCĠ NUMARASI (GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN)
:
IV – ADAYIN BAŞVURDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER
FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADI
:
BÖLÜM / PROGRAM ADI
:
ÖĞRETĠM TÜRÜ
I.ÖĞRETĠM
II.ÖĞRETĠM
Beyan ettiğim bilgilerin veya belgelerin gerçeğe aykırı olması halinde hakkımda cezai iĢlem yapılmasını ve kaydım
yapılmıĢ olsa dahi silinmesini kabul ediyorum.
Tarih: ……/……/……..
Adayın Adı Soyadı Ġmzası
BU BÖLÜM ÜNĠVERSĠTE YETKĠLĠ BĠRĠMLERĠNCE DOLDURULACAKTIR
BAġVURUSU UYGUN DEĞĠLDĠR
VARSA AÇIKLAMALAR : ………………………………………
………………………………………………………………………
BAġVURUSU UYGUNDUR
Başvuruyu Alan Görevlinin
Adı Soyadı
Unvanı
İmza
Tarih
Download

yatay geçiş başvuru formu