BAġVURU FORMU
EK-2
KĠMLĠK BĠLGĠLERĠ
1.
T.C. KĠMLĠK NUMARASI
2.
ADI
: …..…………………….…………………
3.
SOYADI
: …..………...………….…………………
4.
BABA ADI : …..…………………….…………………
5.
ANNE ADI : …..……….………….…………………
6.
DOĞUM TARĠHĠ : ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)
7.
DOĞUM YERĠ : ……………………………………
8.
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠL/ĠLÇE : …………………………………………………………..…
FOTOĞRAF
9.
CĠNSĠYETĠ
E
K
ÖĞRENĠM
BĠLGĠLERĠ
10. EN SON BĠTĠRDĠĞĠ OKUL : ………………………………………………………………………..........
11. MEZUNĠYET TARĠHĠ : ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)
12. TEBLĠGAT ADRESĠ :…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ………
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
..…………….…………………………………………………………….………………………………………….……………………………
13. SEMT/ĠLÇE :………………………….……
14.
ĠLĠ
:………..………………………
15.
SABĠT TEL. NO : …...……..……………… GSM NO:………………….……………….
ĠL KODU
POSTA KODU
16. E-POSTA ADRESĠ :…………………………………………………………………………
KURUM BĠLGĠLERĠ
17. HALEN ÇALIġTIĞI KURUMUN ADI
: ………………….………………………………..…………………………………………….
18. GÖREVĠ VE SĠCĠL NUMARASI
: …….…………….………………………………..……………………………………………
(17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.)
19. DAHA ÖNCE ÇALIġTIĞI KURUM ADI VE GÖREV ÜNVANI : ……..……. …………….………………………………..……………….
20. AYRILIġ SEBEBĠ VE TARĠHĠ
: ………………….………………………………………..……………….
(19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalıĢıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.)
21. ASKERLĠĞĠN YAPILIP
YAPILMADIĞI :
…………………………………………
DĠĞER BĠLGĠLER
22. MECBURĠ HĠZMETĠN
BULUNUP BULUNMADIĞI :
…………………………….…...………..
23. ADLĠ SĠCĠL KAYDININ
OLUP OLMADIĞI :
……………………………………..……
YAPILDIYSA ġEKLĠ :
YAPILMADIYSA SEBEBĠ :
…………………………………
…………………………………...……………………………….
VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN
KURUM :
SEBEBĠ VE SÜRESĠ :
…………………………………
………………………..……………………..………………..…
VARSA MAHKUMĠYETE KONU
SUÇ :
MAHKUMĠYET SONUCUNDA VERĠLEN CEZA :
………..…………………………
……………………………………………….………………….
24. EġĠ ÇALIġIYORSA GÖREVĠ VE GÖREV YERĠ :………. ……………………………………………………………………..……………..
25. ATANMAK ĠSTEDĠĞĠ KADRO VE YERĠ
(Örn: Kimya Mühendisi / Erzurum )
Formu Ġnceleyen Görevlinin:
Adı Soyadı :
Görevi
:
Tarih-imza
:
:……………………………………………………………………………………………..
ADAY SIRA
NUMARASI:
Bu Ek-1 başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.
Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki
değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi
arz ederim.
TARĠH
: ….../..…./20…
ADAYIN ĠMZASI :
AÇIKLAMALAR:
1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır.
2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.
3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır.
4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmıĢ ise atamaları iptal edilir. Bu kiĢiler hiçbir hak talep
edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.
Download

EK-2 BAġVURU FORMU