T.C.
ANKARA ADLĠ YARGI
ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
Karar Numarası
2014/ 354
Konu_________
C.T.E. Öğrenci Sınavı.
KARAR
BaĢkan
: Ramazan AKSAN
Adalet Komisyon BaĢkanı
Üye
: Fethi ġĠMġEK
Cumhuriyet BaĢsavcısı
Üye
: Ömer KIZILKAYA
Komisyon Asıl Üyesi
Zabıt Katibi
: Harun TANER
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 16/06/2014 tarih ve 99318
sayılı; münhal bulunan Ceza Ġnfaz Kurumları Kadrolu Ġnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği
kadrolarına ilgili Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca yapılacak 695 Erkek 20
Bayan Ġnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği için boy-kilo ölçümü, sözlü ve mülakat sınav sonucuna
göre açıktan atama yapılması için izin verilmesine dair yazılar okundu,
GEREĞĠ DÜġÜNÜLDÜ;
1- Ġlan edilen Ġnfaz ve Koruma Memuru Öğrenciliği kadrolarına Adalet Bakanlığı Memur
Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ve Ceza Ġnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim
Merkezleri KuruluĢ, görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği hükümleri gereğince ekli listede yer ve sayıları
belirtilen toplam 50 Kadrolu Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Öğrenci adayı için
Komisyonumuzca sınav yapılmasına,
2- Merkezi sınavda en az 70 puan alıp, baĢvuranlar arasından en yüksek puandan baĢlamak
üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının beş katı aday belirlenerek boy ve kilo ölçümünün
yapılmasına, boy ve kilosu tutan adayların sözlü ve mülakat sınavına alınmalarına,
3- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 114. maddesinde yer alanlara öncelik
tanımak kaydıyla, Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca kadrolu unvanlar için
ayrı ayrı olmak üzere sözlü ve mülakat sınavı yapılmasına, sözlü ve mülakat sınav sonucuna göre
açıktan atama ve yerleĢtirme yapılmasına, yönetmelik hükmü dıĢında kalanların taleplerinin
reddedilmesine,
4- BaĢvuruların 26 Haziran 2014 PerĢembe günü baĢlayıp 02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
günü mesai saati sonunda bitirilmesine, baĢvuruların Ankara Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanlığına bizzat yada mahalli Cumhuriyet BaĢsavcılığı kanalıyla APS (Acele
Posta Servisi) olarak postaya verilmesi, postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağına,
5- BaĢvuru Formunun kesinlikle doldurulması gereken 25. Maddesi (SINAVA GĠRMEK
ĠSTEDĠĞĠ KOMĠSYON) kısmını doldurmayan adayların baĢvurusunun kabul edilmemesine,
6- Adayların sadece bir il/ilçe için tercih yapabilecekleri,
11
7- Boy-Kilo ölçümüne ve sözlü sınava alınacak adayların belirlenerek (50x5=250 Aday),
Temmuz 2014 tarihinde Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığı’nın internet sitesi olan
1
www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesine, ayrıca yazılı bildirim yapılmamasına, sınava
katılma hakkını kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmamasına,
8- Ġnfaz ve koruma memur adaylarının boy ve kilo ölçümünün, 15 Temmuz 2014 tarihinde
yapılmasına, sözlü ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların Ankara Cumhuriyet
BaĢsavcılığı’nın internet sitesi olan www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilmesine,
9- Kadrolu Ġnfaz ve Koruma Memurluğu Sözlü – Mülakat sözlü sınav tarihinin Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildiği tarihlerde yapılmasına
belirlenen günde sözlü sınavın bitirilmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam
edilmesine, belirlenen tarihlerde herhangi bir nedenle sınava katılmayanların mazeretlerinin kabul
edilmemesine,
10- Sınavın Ankara Adliyesi Kütüphanesinde yapılmasına,
11- Sınav Komisyonunun;
BaĢkan
: Ramazan AKSAN
Üye
: Fethi ġimĢek
Üye
: Ömer KIZILKAYA
oluĢturulmasına,
Adalet Komisyonu BaĢkanı
Cumhuriyet BaĢsavcısı
Komisyon Asıl Üye’sinden
12- Sözlü sınavda;
Ġlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40 puan,
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 20 puan,
Genel Kültür 40 puan,olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme
yapılmasına,
13- Kadrolu Ġnfaz ve Koruma Memuru öğrenciliği sözlü sınavında baĢarılı olan adayların
mülakat sınavına alınmasına, mülakat sınavında;
Ġlgilinin davranıĢı ve genel fiziki durumu 50 puan,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50 puan, olarak değerlendirilmesine,
70 puan ve daha fazla puan alanların baĢarılı sayılmalarına, belirtilen tarihlerde sınav yerinin
hazır edilmesi için Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na müzekkere yazılmasına, sınav ilanının
www.ankara.adalet.gov.tr internet adresinde ve Ankara Adliyesi divanhanesinde yayınlanması için
müzekkere yazılmasına 17.06.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiĢtir.
BaĢkan
Üye
Üye
715 İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrencisi Alımı Sınav İlânı…
2
Zabıt Katibi
(CTE)
Download

T.C. ANKARA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE