T.C.
KONYA ADLĠ YARGI ĠLK DERECE MAHKEMESĠ
ADALET KOMĠSYONU BAġKANLIĞI
ĠLAN
Adalet Bakanlığı tarafından 04.12.2004 tarih ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 ncü
maddesine dayanılarak hazırlanan Ġl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca BilirkiĢi Listelerinin Düzenlenmesi
Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre çözümü; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy
ve görüĢünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için gerçek veya tüzel kiĢilerin Konya Ġl sınırları içerisinde oturan
veya mesleki faaliyeti icra eden ve baĢka bir komisyonun listesine kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz
dahilinde bilirkiĢilik görevi yapmak üzere 2015 Yılında geçerli olacak Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
BilirkiĢi Listesi oluĢturulacaktır.
LĠSTEYE KAYIT OLABĠLMEK ĠÇĠN :
BAġVURU ġARTLARI :
1-GERÇEK KİŞİLERİN :
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olması,
b)BaĢvuru tarihinde yirmi beĢ yaĢından küçük olmaması,
c)BilirkiĢilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması,
d)Affa uğramıĢ yada ertelenmiĢ olsalar bile devlete karĢı iĢlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet,
irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıĢtırma, gerçeğe aykırı bilirkiĢilik yapma, yalan tanıklık
suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,
e)Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamıĢ veya sanat icrasından geçici olarak
yasaklanmamıĢ olması,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya mesleki faaliyetini icra etmesi,
g) BaĢka bir komisyon listesine kayıtlı olmaması,
2-TÜZEL KİŞİLERİN :
a)Halen faaliyetine devam ediyor olması,
b)Listeye kabul edilen tüzel kiĢiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kiĢi ve kiĢilerinde listeye
kabul Ģartlarını taĢımaları,
BAġVURU USULÜ :
Başvuru Yeri : BaĢvuruların Konya Adliyesi L Blok 3. katta bulunan Konya Adli Yargı Ġlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığına Ģahsen yapılabileceği gibi baĢvuru tarihleri içerisinde kayıtlı olunan
oda, çalıĢılan kurum ve kuruluĢ aracılığıyla da yapılabilir. (Posta yolu ile yapılan Ģahsi baĢvurular kabul
edilmeyecektir)
Başvuru Tarihi : BilirkiĢilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin baĢvuruları 15 Ekim
2014 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra
komisyona ulaĢan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
BAġVURU DĠLEKÇESĠNE EKLENECEK BELGELER :
Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız.)
a)Nüfus cüzdanı örneği,
b)Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair
belge,
c)Uzmanlık alanına iliĢkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,
Sayfa 1 / 2
d)BilirkiĢilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,
e)Bir adet vesikalık fotoğraf (BaĢvuru formuna yapıĢtırılacak)
eklenmesi gerekir.
Bir önceki yıla ait BilirkiĢi Listesinde kayıtlı olanların, baĢvuru formu ve (b) bendindeki belge ile
yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.
Tüzel kiĢiler tarafından yapılacak müracaatlarda; Ģirketler için Ticaret Sicil memurluğundan alınacak
ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kiĢiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan
alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir.
BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ :
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları varsa çalıĢtıkları kurum ve kuruluĢların
adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluĢturulan
listede yemin için hazır bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün süre ile adliye
divanhanesinde ilan edilecektir.
YEMĠN :
Listeye kabul edilenler 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 14.00’da 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun 64 üncü maddesinin beĢinci fıkrası uyarınca Konya Adliyesi Konferans Salonunda yemin
ettirilecektir.
LĠSTELERĠN ĠLANI :
Yemin eden bilirkiĢilerden oluĢan liste, 31 Aralık 2014 tarihine kadar www.konya.adalet.gov.tr
adresinde ve Adliye Divanhanesinde ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığına, Ġl çevresindeki Adli Yargı
Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe
Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.
Ġlan olunur.30/09/2014
Ahmet ÖMEROĞLU
BAġKAN
Bestami TEZCAN
ÜYE
F.Z.D.
Sayfa 2 / 2
Harun CAN
ÜYE
Download

Başvuru İlan Metni - Konya Adliyesi