SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠKKATĠNE!
2014-2015 AKADEMĠK YILI FARABĠ BAġVURULARI 17 ġUBAT – 10
MART 2014 TARĠHLERĠ ARASINDA ALINACAKTIR.
BAġVURULAR
FARABĠ
WEB
SĠTESĠ
(http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=240&dt=1)
ADRESĠNDEN
ON-LINE OLARAK YAPILACAKTIR. ON-LINE KISMINDA SADECE
ADAY
ÖĞRENCĠ
BAġVURU
FORMU
RESĠM
EKLENĠP
DOLDURULARAK BAġVURU YAPILACAKTIR. BAġVURU DA 3
ÜNĠVERSĠTE TERCĠH EDĠLEBĠLĠR.
BAġVURU YAPABĠLECEĞĠNĠZ ANLAġMALI ÜNĠVERSĠTELER
FARABĠ WEB SAYFASINDA YER ALMAKTADIR. BAġVURU
YAPACAĞINIZ ÜNĠVERSĠTE DE BÖLÜMÜNÜZ VAR MI YOK MU
KONTROL EDĠNĠZ.
NOT: BAġVURU YAPTIĞI ÜNĠVERSĠTELERĠN TAMAMINI
KAZANAN ÖĞRENCĠ ĠLK TERCĠHĠNE GÖNDERĠLECEKTĠR. BU
YÜZDEN BAġVURU DA GĠTMEK ĠSTEDĠĞĠ ÜNĠVERSĠTELERĠN
SIRALAMASINI ĠYĠ YAPMALIDIR.
BAġVURU KOġULLARI
1-Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında ön
lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
2-Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;
-Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00 / 4,00
-Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5 / 4,00. (100’lük
sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin
YÖK kararları esas alınır.)
NOT: Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci
sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora
programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile
esas eğitime baĢladıkları ilk yarıyıl için bu programdan
yararlanamazlar.
BAġVURUDA ĠZLENECEK YOL
1-http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=240&dt=1
ON-LINE BAġVURU YAPILIR.
ADRESĠNDEN
2-http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=240&dt=1
ADRESĠNDE
FARABĠ PROGRAMI KISMINDAN BELGELER BÖLÜMÜNDEN
ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU HER BĠR ÜNĠVERSĠTE ĠÇĠN 2 ADET
DOLDURULACAKTIR
(Bilgisayar
ortamında
hazırlanacaktır).
DOLDURULAN ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMLARI ÇIKTI ALINARAK
BÖLÜM KOORDĠNATÖRÜNE ĠMZALATILIR.
3-DOLDURULAN VE ĠMZALATILAN ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU (6
ADET) ĠLE BĠRLĠKTE 4 ADET ONAYLI TRANSKRĠPT(NOT
DÖKÜMÜ) FARABĠ KURUM KOORDĠNATÖRLÜĞÜNE TESLĠM
EDĠLĠR.
BELGELERĠN TESLĠM SON TARĠHĠ 17 MART 2014'DÜR.
4-FARABĠ SONUÇLARI FARABĠ WEB SAYFASINDA 5 MAYIS 2014
TARĠHĠNDE DUYURULACAKTIR.
FARABĠ KURUM KOORDĠNATÖRLÜĞÜ
Download

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠKKATĠNE!