BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Özel İlk ve Ortaöğretim Kurumları Tic. San. A.Ş.
Ayşeabla Okulları
Sayı
Konu
: 000 / 38
: 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Kayıtları
30.04.2014
Sayın Velimiz,
1946 yılında kurulan, başarı ve gurur dolu yarım asrı geride bırakan Kurumumuz; Atatürk ilke ve
devrimlerine olan bağlılığı, köklü kültürü, alanında yetkin öğretim kadrosu, kurumsallaşmış kimliği ile örnek bir
kurum olma özelliğini dün olduğu gibi bugün de gururla sürdürmektedir.
Kurumumuz; öğrencisi, öğretmeni, velileri, mensup ve mezunları ile her geçen gün daha da
genişleyen, birbirine güçlü bağlarla kenetlenmiş büyük, mutlu bir ailedir.
Bu ailenin birer fertleri olarak sizlere, Okulumuza gösterdiğiniz ilgi, duyduğunuz güven ve verdiğiniz
destek için teşekkür ederiz.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için “Yeni Kayıt” veya “Kayıt Yenileme” iĢlemlerimiz ile ilgili
açıklama aĢağıda yer almıĢtır :
Öncelikle; Öğrencimizin yasal velisi olarak, Kurumumuz kayıt bürosunda; “Öğrenci Bilgi
Formu”ndaki bilgileri güncellemenizi rica ederiz.
Anasınıfı ve 1. sınıflarımız için kayıt işlemlerimiz 1 Nisan 2014’ de başlamıştır. Diğer sınıflarımızda
kayıtlarımız, 05 Mayıs 2014 tarihi itibariyle randevulu olarak yapılacaktır.
“Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği” gereğince, “Yeni Kayıt” veya “Kayıt
Yenileme” işlemi yapılabilmesi için kayıt esnasında, ilk taksitin yatırılarak işlemin tamamlanması gerekmektedir.
Muhasebe Servisimizde; gerekli bilgiler tamamlanıp ödeme iĢlemi yapıldıktan sonra (veli nüfus
cüzdanı ile birlikte) kayıt yenileme iĢlemi gerçekleĢmiĢ olacaktır.
RANDEVU TARĠHĠ ĠÇĠN LÜTFEN WEB SAYFAMIZI TAKĠP ETMENĠZĠ RĠCA EDERĠZ.
ÖNEMLĠ HUSUSLAR
1- ANLAġMALI BANKALAR
Velilerimiz ödemelerini; kredi kartı ile peşin veya taksitli olarak (Akbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi
Bankası, Türk Ekonomi Bankası kredi kartları) ya da Denizbank Ankara Şubesi ile yapılan “Senetsiz Tahsil
Sistemi” anlaşması çerçevesinde adlarına açılacak Kredili Mevduat Hesabına taksitli olarak yapabilirler.
2- ĠNDĠRĠMLER
Kurumumuz “Burs ve Ödül Yönergesi” gereğince;

Kayıt tarihinde (Mayıs-Haziran) eğitim ücretinin tamamının peşin ödenmesi halinde % 5,

Kardeş öğrencilerin her birine % 10,

Başkent Üniversitesi ve bağlı okullarından mezun olanların çocuklarına % 10,

Başkent Üniversitesi Kurumlarında çalışan personel çocuklarına % 25
indirim uygulanır.

Okulumuz öğrencisi olup anasınıfından 1. sınıfa, Ortaokul 8. sınıftan Anadolu Lisesi veya Fen Lisemize
kayıt yaptıracak öğrenciler için % 5,

İlköğretim Okulu 8. sınıftan derece ile mezun olan öğrencilerimizden 1.’ye % 100, 2.’ye %90, 3.’ye %80,

Anadolu Lisesi ve Fen Lisemize, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına göre Türkiye
sıralamasında ilk 45.000 dilimine belirli oranlarda,

Okulumuzun öğrencisi iken yurtiçi ve yurtdışında yapılan resmi yarışmalarda bilim, sanat, spor dallarında
Kurumumuzu temsil ederek Uluslararası, Türkiye, İç Anadolu Bölgesi 1., 2., 3.’lük dereceleri kazananlara
belirli oranlarda indirim uygulanır.
DĠĞER HUSUSLAR

Başarı ve ödül bursları yıllık olup öğrencinin yıl sonu ağırlıklı puan ortalaması 85’in altına düşmemesi ve
öğrencinin davranış notunun inmemesi şartıyla devam eder.

Peşin ödeme yapmak isteyen velilerimizin, muhasebe servisinden hesap numarası alarak ödeme
dekontu ile kayıt yenilemeleri gerekmektedir.

Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimiz; kesin kayıt işlemlerini tamamladıktan
hemen sonra, muhasebe servisinden alacakları başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte
Okul Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

İndirimlerin birleşmesi halinde en yüksek olan indirim uygulanır.
3- 2014 - 2015 EĞĠTĠM ÜCRETLERĠ
ÜCRET (KDV Dahil)
ĠLK ÖDEME
(Kayıt Tarihinde)
TAKSĠTLER
Anasınıfı
14.500,00
1.450,00
9 x 1.450,00
Ġlkokul
16.500,00
1.650,00
9 x 1.650,00
Ortaokul (5, 6, 7, 8)
16.500,00
1.650,00
9 x 1.650,00
Anadolu Lisesi
16.800,00
1.680,00
9 x 1.680,00
Fen Lisesi
17.000,00
1.700,00
9 x 1.700,00
2.500,00
250,00
9 x 250,00
EĞĠTĠM
Yemek (Anasınıfı ve İlkokul 1, 2, 3, 4.
sınıflarda yemek ücretine, beslenme ve
ikindi kahvaltısı dahildir.)
4- Yemek hizmetine, Yıldız Yemek Firması ile devam edilecektir.
5- Ulaşım, “Özgün Tur” ile sağlanmaya devam edilecektir.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılımızın sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesini dilerim.
Saygılarımla,
Hilal ERDİNÇ
Kurucu Temsilcisi
Çiğdem Mahallesi 1550. Cadde No:5, 06520 Çankaya - ANKARA
Tel: 312-285 58 00 Faks: 312 285 57 67
www.ayseabla.k12.tr
Başkent V.D. 5750030812 Tic.Sic.No:14810
Mersis No.0-5750-0308-1200012
Download

B A ġ K E N T Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ