1993
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
ÖNLĠSANS ve LĠSANS PROGRAMLARINA
YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ
Türk liselerine denk bir okuldan mezun veya lise son sınıfta olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını
sağlayan öğrenciler Üniversitemiz programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.
B maddesinde belirtilen “BaĢvuruda kabul edilen uluslararası sınavlar” dan gereken minimum
puanları almak zorunludur.
A. BAġVURU KOġULLARI
a) Yabancı Uyruklu adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
koşuluyla ;
1.) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı‟ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk
Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya
dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu
incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki
çift uyrukluların
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
5) KKTC uyruklu olup; KKTC‟de ikamet eden ve KKTC‟de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
baĢvuruları kabul edilecektir.
b) Adaylardan
1)T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye‟de veya KKTC‟de tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını
KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye‟deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye‟de bulunan yabancı liselerde
öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk
uyruğu T.C olan çift uyrukluların
baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
Adayların, üniversiteye kabul edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti uyruklu olduklarına ilişkin ya da Türk soyundan geldiklerine ilişkin belge getirmeleri kabul
esnasındaki statülerini değiştirmez. Öğrenciler mezun oluncaya kadar her bakımdan Yabancı Uyruklu
işlemi göreceklerdir.
B. BAġVURUDA KABUL EDĠLEN ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI*
Bu sınav sonuçlarından “herhangi birisi” başvurmak için yeterlidir. Ancak birden fazla sınav
sonucu varsa, hepsini sunmak da mümkündür. Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde
olan sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır.
 BaĢkent Üniversitesi tarafından temel öğrenme becerilerini ölçmek için yapılacak yabancı
uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) ndan az 40 puan alınmalıdır. Taban puanlar her akademik
yılda Senato tarafından tekrar belirlenir. Senato tarafından belirlenen puandan az olmamak
koşulu ile, Fakülteler, Devlet Konservatuvarı, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ihtiyaç
halinde kendi taban puanlarını belirleyip senatonun onayına sunarlar.
 SAT I (Scholastic Aptitude Test) Reasoning Test‟den (math ve critical reading) en az
1000/1600 toplam ve 500/800 matematik puanı
 GCE’de (General Certificate Examination) en az biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en
az üç konuda A Seviyesi (A Level) ,
 ACT’te (American College Test) en az 21 puan,
 (Tawjihi): Ürdün ve Filistin‟de yapılan Tavcihi sınavlarında;
Sayısal puanla öğrenci alan bölümler için Scientific Stream‟den en az 80 puan,
EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream‟den en
az 80 puan,
Sözel ve Dil puanıyla öğrenci alan bölümler için Literary Stream‟den en az 75 puan ,
 GaoKao: Çin Halk Cumhuriyeti‟nde yapılan üniversite giriş sınavında başvurulan programın
puan türünde en az 500 puan,
 International Baccalaureate: (IB) Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma
notu en az 24 puan,
 ABITUR sınavından en fazla 4 puan,
 Lübnan‟da yapılan Bakalorya Sınavları‟nda (Baccalauréat Libanais) diploma notu en az
13 puan ,
 Suudi Arabistan'da yapılan Qoadrat Testi (Saudi National Performance Test of the overall
capasity)‟nden en az % 70,
 Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10 / 20,
 Matura Diploması diplomaya sahip olmak,
 İran‟da lise diplomasına sahip olmak (Diplome Debirestan) ve Pişdaneşgahi bitirme notu en
az 15 / 20 ,

TÜBĠTAK’ın (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tanıdığı ve
katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış
öğrencilerde yukarıda belirtilen sınav koşulları aranmaz.
Yukarıda belirtilen sınavların dışında Türkiye‟deki üniversitelerin yaptığı sınavlar, diğer
uluslararası sınav veya adayın kendi ülkesindeki bir sınav belgesi ile yapılan başvurular ilgili
birimin yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.
C. GEREKLĠ BELGELER
1. BaĢvuru Formu
Ġnternetten doldurulup (online form 01-31 temmuz 2014 tarihleri
arasında aktif olacak) çıktı alınacaktır.
2. Geçerli Sınav Sonucu: Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun (YÖS, SAT, GCE vb.)
aslı veya onaylı kopyası.
3. Lise Diploması: Lise mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi (Türkçe veya İngilizce)
Diplomanın aslı ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından ya da
ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınabilecek „Denklik Belgesi‟, başvurusu kabul
edilenlerden kayıt esnasında istenecektir.
4. Not Dökümü (transkript) : Başvuran öğrencinin lisede aldığı dersleri ve notlarını gösteren ve
lise müdürlüğü tarafından onaylanmış orijinal resmi belge, (kapalı zarf içinde). Belge, İngilizce
veya Türkçe değilse bu dillere çevrilmiş onaylı kopya da transkriptle birlikte verilecektir.
5. Pasaport Fotokopisi :Türkçe veya İngilizce tercüme edilmiş onaylı örneği.
6. Ġki (2) Adet Fotoğraf: Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiĢ olmalıdır. Arkasına öğrenci
adı, soyadı tükenmez kalem ile yazılmalıdır.)
7. BaĢvuru Ücreti Dekontu: : Başvuru için 100 $ (% 8 KDV dahil) başvuru ücretini,
DENİZBANK A.Ş. Bahçelievler Şubesi veya DENİZBANK A.Ş. Başkent Üniversitesi
Şubesi‟ne (Bağlıca Kampusu) 3010-796910-361 numaralı hesaba yatırdığını gösteren makbuz.(
BaĢkent YÖS’e giren öğrenciler baĢvuru ücreti ödemeyecektir.)
D. BAġVURU TARĠHĠ ve YERĠ
Bütün başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 01-31 Temmuz 2014 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese posta ile veya şahsen yapılacaktır.
BaĢkent Üniversitesi
Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. km, 06530, ANKARA, TÜRKİYE
Tel: 0312 –246 67 63-66-61 Faks: 0312 – 246 67 56
E-posta: [email protected]
Ġnternet Adresi : www.baskent.edu.tr
Başkent Üniversitesi, postadaki gecikme veya kaybolmalardan sorumlu değildir.
E. DEĞERLENDĠRME
Gerekli başvuru koşullarını sağlayan adaylar ilgili Enstitü, Fakülte, Devlet Konservatuvarı, Yüksekokul
ve Meslek Yüksekokullarına yönlendirilerek, ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilir.
Adayların yerleştirilmesi tamamen Üniversitenin yetkisindedir. Üniversite ilan edilen kontenjanları
doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilmeyi
gerektirmez.
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek
sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre yapılır.
Üniversiteye kabul edilen adaylar, bir yılık zorunlu sağlık sigortası yaptırmak ve eğitim süresi
boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dıĢında Türkiye’de yaĢamlarını
sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlamak durumundadır
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler her akademik yıl başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde
eğitim-öğretim ücretlerini yatırıp sağlık sigortalarını yenilemek zorundadırlar. Aksi takdirde öğrenci
kayıtları askıya alınır.
Kayıt tarihleri ve kayıt için gerekecek belgeler, kabul mektuplarıyla beraber adaylara bildirilecek ayrıca
internet sayfasında da duyurulacaktır.
F. ÖĞRENĠM ÜCRETĠ:
2014-2015 ders yılında öğretim ücretleri
Tıp Fakültesi
17.000 $
Diş Hekimliği Fakültesi
17.000 $
Mühendislik Fakültesi
14.000 $
GSF/Mimarlık Bölümü
14.000 $
Eğitim Fakültesi
13.000 $
Fen Edebiyat Fakültesi
13.000 $
Hukuk Fakültesi
13.000 $
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
13.000 $
İletişim Fakültesi
13.000 $
Sağlık Bilimleri Fakültesi
13.000 $
Ticari Bilimler Fakültesi
13.000 $
Spor Bilimleri Bölümü, Devlet Konservatuarı
ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
13.000 $
Fakültesi'nin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan
bölümleri için
İngilizce Hazırlık Programı
(%8 KDV Dahil)
13.000 $
G. EĞĠTĠM DĠLĠ:
Üniversitede eğitim dili Türkçedir. Üniversiteye baĢvuran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe
düzeyini belirlemek üzere BAġKENT TÖMER tarafından Türkçe yeterlilik sınavı yapılır.
Öğrencilerden Türkçe düzeyi “A” ve “B” olan öğrenciler yerleĢtirildikleri bölüm/programda
eğitimlerine doğrudan baĢlayabilirler. Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmayan ancak,
Önlisans/Lisans/Lisansüstü eğitimlerine baĢlaması uygun bulunan öğrencilere eğitimlerine paralel
olarak BAġKENT TÖMER tarafından Türkçe dersleri verilir.
Ayrıca bütün programlar için 1 yıl İngilizce Hazırlık Programı zorunludur. Öğretim yılı başında yapılan
İngilizce Yeterlik Sınavını başaranlar veya Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği ÜDS, KPDS,YDS,
TOEFL, IELTS, ESOL (FCE) CAE, CPE sınavlarının birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık
programından muaf tutulurlar ve kazandıkları bölüme doğrudan kayıt yaptırabilirler.
Not: TOEFL ve IELTS sınav sonuçları için : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin 14.02.2014
tarihli aşağıdaki Yabancı Dil Sınav Eşdeğerlikleri kullanılacaktır.
http://www.osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-14022014.html
Download

Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt