1993
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ
KAYIT ĠġLEMLERĠ
KAYIT TARĠHLERĠ
Asıl öğrenci kayıtları, 11 Ağustos-05 Eylül 2014 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında
yapılacaktır. Yedek öğrenciler için kayıtlar 05 Eylül 2014 tarihinden sonra ilan edilecektir.
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. Öğrenci Kayıt Bilgi Formu (Öğrenci İşleri Danışma bankosundan sağlanacaktır)
2. YÖS ve/veya EĢdeğer Sonuç Belgesinin aslı .(Türkçe veya İngilizce tercüme edilmiş onaylı örneği.)
3. Ortaöğretim Diploması (Aslı) – Denklik yazısı (Aslı) – T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Liselerinden Mezun
Olan öğrenciler için istenmez)
4. Öğrenim Vizesi alınmış Pasaport fotokopisi ve aslı (Türkiye dışından gelen adaylar dış
temsilciliklerden, Türkiye‟de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alırlar.)
5. 6 adet (4,5 cm x 6 cm boyutunda) fotoğraf
(Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır. Kayda gelirken 6 adet resmin arkasına öğrenci adı,
soyadı ve kazanılan bölüm/programın tükenmez kalem ile yazılmış olması gerekir. )
Öğretim ücretinin ilk taksitinin yatırılmış olduğunu gösteren banka dekontunun aslı
Varsa Yabancı Dil Belgesi ve Türkçe Dil Belgesi.
T.C uyruklu erkek öğrencilerin Askerlik Durum Beyanı.
Eğitim süresi boyunca Üniversiteye ödeyecekleri eğitim-öğretim ücreti dışında Türkiye‟de yaşamlarını
sürdürecek maddi güvencelerinin bulunduğunu kanıtlayacak belge.(öğrenim, konaklama ve kitap
giderlerini karşılayabilecek meblağı bankada bulundurduğunu gösteren belge.),
Not 1: 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı
Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. Md ile ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları halinde genel sağlık sigortası primlerini ödeyerek genel sağlık
sigorta kapsamına alınacaklardır.
Not 2 :Kayıt hakkı kazanan öğrencilere öğrenim vizesi alabilmelerini sağlayan kabul mektupları
Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’nın 23.05.2013 tarihli yazısı ile öğrenim ücretinin ilk taksitini
yatırdıktan sonra düzenlenecektir.
6.
7.
8.
9.
Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir, eksik belge ve posta ile kayıt
yapılmaz.
ÖĞRENĠM ÜCRETĠNĠN YATIRILMASI
Kayıt ücretleri için banka bilgileri aşağıdadır.
Banka Adı
Amerikan Doları
SWIFT CODE
DENİZBANK
DENİZBANK
İban No.
TR92 0013 4000 0007 9691 0000 12
DENITRISXX
Öğrenim ücretinin ilk yarısı kesin kayıt sırasında; ikinci yarısı ikinci yarıyıl başında ödenecektir.
ĠNGĠLĠZCE DÜZEY SAPTAMA SINAVI : 09 Eylül 2014 Salı Saat : Daha sonra ilan edilecektir.
TÜRKÇE YETERLĠK SEVĠYESĠ ve SINAVI: 10 Eylül 2014 Çarşamba Saat: Daha sonra ilan edilecektir
Türkçe düzeyi “A” ve “B” olan öğrenciler yerleştirildikleri bölüm/programda eğitimlerine doğrudan başlayabilirler.
Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler ise BaĢkent Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (BAŞKENT TÖMER) tarafından yapılan Türkçe Yeterlik sınavından en az „B‟ düzeyinde başarı
göstermelidirler.
BaĢkent Üniversitesi
Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20. km, 06530, ANKARA Tel: 312 – 246 66 66 / 6763 - 6766 Faks: 312 – 246 67 56
E-posta [email protected] www.baskent.edu.tr
Kayıttan sonra ‘’Yabancı Öğrenci Bilgi Formu” hazırlanan öğrenci, Emniyet Genel Müdürlüğünden alacağı İkamet
Tezkeresinin fotokopisini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmelidir.
Download

KAYIT TARĠHLERĠ Asıl öğrenci kayıtları, 11 Ağustos