Uludağ Üniversitesi
ĠÇĠNDEKĠLER
2
Sayfa
I. GĠRĠġ
4
II. ONLINE KAYIT ĠġLEMLERĠ
4
III. ONLINE KAYIT ÖNCESĠ YAPILMASI GEREKEN
ĠġLEMLER
4
IV. KAYIT EVRAKI
11
a) Kayıt Dosyası
11
b) Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
11
V. KAYIT DOSYASININ TESLĠM EDĠLECEĞĠ
TARĠH/ADRESLER
12
VI. ULAġIM
14
VII. SEVĠYE TESPĠT SINAVLARI
14
VIII. ÖĞRENĠM ÜCRETĠNĠN ÖDENMESĠ
14
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu
Sevgili Öğrencimiz,
Üniversitenize hoĢ geldiniz.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt
yaptıracak öğrencilerimizin online kayıt iĢlemleri “Uludağ Üniversitesi 2014
Kayıt Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Kayıt iĢlemlerinin hatasız ve hızlı gerçekleĢebilmesi için bu Kılavuzu
dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmalısınız.
Üniversitemizi tercihinizden dolayı sizleri gönülden kutluyor, baĢarılı
ve mutlu bir üniversite öğrenciliği geçirmenizi diliyoruz.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
3
Uludağ Üniversitesi
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI KAYIT KILAVUZU

I. GİRİŞ

II. ONLINE KAYIT İŞLEMLERİ
Uludağ Üniversitesinin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına
ilk defa kayıt yaptırmaya hak kazanmıĢ öğrencilerimizin online kayıtları, bu
kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizde öğrenim görmeye hak
kazanan adaylar, kesin kayıt için online kayıt iĢlemini (sınav sonuçlarının
açıklanmasını izleyen günlerde) web sayfamızda ilan edilen tarihten itibaren 24
saat kesintisiz olarak internet üzerinden yapacaklardır. Öğrencilerimiz kayıt
dosyasını,
istenen
kayıt
belgeleri
ile
birlikte
öğrenim
göreceği
Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci ĠĢleri Bürolarına Sayfa 12 13’de belirtilen tarihleri arasında mesai günleri/saatleri içerisinde Ģahsen ve
elden teslim etmek zorundadırlar. 05 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.00’ye
kadar “Kayıt Dosyasını” teslim etmeyenler kayıt hakkından vazgeçmiĢ
sayılacaktır.

III. ONLINE KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
1. Internet
tarayıcısı
kullanılarak
www.uludag.edu.tr
adresinde
“Duyurular” bölümünde yer alan “2014 LGS/YGS Sonucunda Online Kayıt
Yaptıracak Öğrencilerin Yapacağı ĠĢlemler” bölümüne girilerek.
a. 2014 Kayıt Kılavuzuna,
b. Öğrenci Numaranıza,
c. Öğrenim Ücreti yatırması gereken öğrenciler için Öğrenim Ücreti
miktarlarına ve Öğrenim Ücretinin Yatırılacağı Banka Bilgilerine,
d. Online Kayıt ile ilgili karĢılaĢabileceğiniz sorunlara iliĢkin Sık Sorulan
Sorulara,
Ayrıca bu bölümden Online Kayıt Linkini kullanarak, sisteme giriĢ yaparak
iĢlemlerinize baĢlayabilirsiniz.
4
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ OTOMASYONU ONLINE KAYIT EKRANI
1. 2014 LGS/YGS Sonucunda Online Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin
Yapacağı ĠĢlemler bölümünde yer alan “Online Kayıt” linkini tıklayarak
Otomasyon Sistemine giriniz. Kullanıcı adı ve Ģifrenizi öğrenci numarası
öğrenme linkinden öğrenebilirsiniz.
Öğrenciliğiniz Süresince
Paylaşmayınız!
Kullanacağınız
Şifrenizi
Hiç
Kimseyle
Öğrenci Numaranız
ġifreniz
2. Öğrenci Numarası ve ġifresini doğru bir Ģekilde giren öğrencilerin karĢına
aĢağıdaki ekran
baĢlayabilirsiniz.
çıkacaktır
Online
Kayıt’a
tıklayarak
iĢlemlerinize
(Öğrenim Ücreti yatırması gerekenlerin öncelikle
öğrenim ücretini yatırmaları gerekmektedir!)
(Birinci Öğretim Programlarını Kazanan Öğrenciler
Katkı Payı (Harç) Yatırmayacaklardır!)
5
Uludağ Üniversitesi
3. Öğrencinin
yasal sorumluluklarını anlatan ve onaylanması gereken
“Taahhütnameye” onay verilerek bir sonraki sayfaya geçilebilecektir.
4. Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bulunan Bölüm/Programlara kayıt
yaptıracak öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına
girmek isteyip istemediklerini belirtmeleri gereken aĢağıdaki ekran karĢılarına
çıkacaktır.
6
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan
bölüm/programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin
karşısına aşağıdaki iki ekran çıkmayacaktır!
5. Bir önceki ekranda Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okumak
ĠSTEMĠYORUM’u seçen öğrenciler ile kayıt yaptıracağı bölüm/programda
yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmayan öğrencilerin karĢısına Ortak Zorunlu
Yabancı Dil (5/ı) Dersi Seviye Tespit Sınavına girmek isteyip istemediklerini
belirtecekleri ekran çıkacaktır.
(Eğitim
Fakültesi’ne kayıt yaptıracak öğrencilerin bu sınava girmemesi
gerektiğinden bu ekran karşılarına gelmeyecektir.)
7
Uludağ Üniversitesi
6. ĠLERĠ butonuna basıldığı zaman Engelli öğrencilerimizin tespit edilmesi
amacıyla aĢağıdaki ekran açılacaktır.
7. ĠLERĠ butonuna basıldığı zaman üniversitemizi tercihiniz ile ilgili iki soruluk bir
anket ekranı çıkacaktır.
8
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu
8. ĠLERĠ butonuna basıldığı zaman kayıt için gerekli belgelerin hazır olduğunu
ve yasal sorumlulukları ekranda okuyarak onay verdiğinizde karĢınıza KiĢisel
Bilgilerinizin yer aldığı ekran çıkacaktır. (Bu ekranda yer alan bilgilerinizde
hata/eksiklik var ise, bunu kesin kayıtlardan sonra kayıt hakkı kazandığınız
Fakülte/Yüksekokul Öğrenci ĠĢleri Bürolarına yazılı baĢvuru ile düzelttirmeniz
gerekmektedir). Bu ekranda varsa e-mail ve ev telefonu bilgilerini girdikten
sonra KAYDET butonuna basarak bir sonraki ekrana geçiniz.
9. Tüm iĢlemleriniz tamamlandıktan sonra taahhütname ekranı açılacaktır. Bu
ekranın EXPORT butonuna basılarak belge PDF olarak çıktısı alındıktan sonra
online kayıt iĢlemi tamamlanmıĢ olacaktır. (Taahhütnamenin yazıcıdan çıktısının
alınabilmesi için internet explorer’da Active-X denetiminin açık olması gereklidir veya
Export butonuna tıklayarak (
Simgesi) tercih ettiğiniz dosya türünde çıktı
alabilirsiniz.) Kayıt evraklarını ve sistemden aldığınız online kayıt çıktısını
“kayıt dosyası” ile birlikte 05 Eylül 2014 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
elden ve Ģahsen Fakültenize/Yüksekokulunuza teslim etmeniz gerekmektedir.
9
Uludağ Üniversitesi
EXPORT
Taahhütname Onay veya Taahhütname Yazdırma penceresinde iken herhangi
bir nedenden dolayı internet bağlantınız kesilmiĢ ise; bağlantıyı yeniden
sağladığınızda iĢlemlere kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Yabancı Dil Hazırlık veya Yabancı Dil Dersi ile ilgili tercihlerinizi kayıt
dosyanızı kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokula teslim edip kaydınızı
kesinleĢtirene kadar online kayıt ekranına girerek değiĢtirebilirsiniz. Kayıt
dosyanızı teslim ettikten sonra tercihleriniz ile ilgili herhangi bir değiĢiklik
yapılamayacaktır.
10.
10
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu

IV. KAYIT EVRAKI
a) Kayıt Dosyası
Size posta ile gönderilen Kayıt Zarfının içinde aĢağıdaki belgelerin olması
gerekmektedir.
1) Üzerinde Adınızın Soyadınızın, dokuz rakamdan oluĢmuĢ Öğrenci
Numaranızın ve kayıt yaptırmaya hak kazandığınız Fakülte veya
Yüksekokulunuzun yazılı olduğu etiketin yapıĢtırılmıĢ olduğu KAYIT
DOSYASI,
2) ġu anda okumakta olduğunuz, ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 KAYIT
KILAVUZU,
3) Yabancı Dil Seviye Tespit ve Muafiyet Sınav Programı (Form-1)
b) Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
Kayıt için, size gönderilen kayıt dosyasının ve tarafınızdan doldurularak
hazırlanmıĢ Kayıt Dosyası içeriğinin yanı sıra, aĢağıdaki belgelerin de
getirilmesi gerekmektedir.
1) Lise Diploması (Aslı),
2) Fotoğraf, 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğrafınız. (Fotoğraflarınızın
arkasına adınızı-soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmayı
unutmayınız.)
3) Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Dekontu,
4) Askerlik Durum Belgesi, 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuĢ erkek
adayların askerlik durumlarını gösteren belge (kesin kayıtlar sırasında
askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısında sorgulama yapılacak olup,
hakkında “askerlik Ģubesine baĢvurunuz” ibaresi bulunan erkek adaylar,
bağlı bulundukları askerlik Ģubelerine yönlendirilecektir.)
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet),
6) ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi (www.osym.gov.tr adresinden alınan
çıktı),
7) Online Kayıt Çıktısı (Sistemden alacağınız ve imzalayacağınız),
11
Uludağ Üniversitesi
V. KAYIT DOSYASININ TESLİM EDİLECEĞİ TARİH/ADRESLER
(01 Eylül 2014- 05 Eylül 2014 tarihleri ve 09.00-17.00 saatleri arasında)
FAKÜLTE/YÜKSEKOK
UL/MYO
DOSYA TESLĠM TARĠHĠ / ADRESĠ
01 Eylül 2014 – 02 Eylül 2014
Tıp Fakültesi Dekanlığı Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
Ġktisadi ve
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Ġdari Bilimler
Ġkt.ve Ġdari Bil. Fak. Dekanlığı Fakültesi
Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi Dekanlığı Görükle YerleĢkesi- Nilüfer/BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Ziraat Fakültesi
Ziraat Fakültesi Dekanlığı –
Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Ġlahiyat Fakültesi
Ġlahiyat Fakültesi Dekanlığı Faik Çelik YerleĢkesi-Fethiye / BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Fen-Edebiyat
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı –
Fakültesi
Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fak. Dekanlığı –
Sunğipek Asım Kocabıyık YerleĢkesi - Gemlik / BURSA
01 Eylül 2014 – 02 Eylül 2014
Ġnegöl ĠĢletme Fakültesi Ġnegöl ĠĢletme Fakültesi Dekanlığı – Turgutalp Mah.
Eski Tekel Binası Cerrah Yolu Üzeri- Ġnegöl / BURSA
03 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Fakültesi Dekanlığı –
Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Sağlık Yüksekokulu
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü –
Görükle YerleĢkesi- Nilüfer/BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü –
Görükle YerleĢkesi / Nilüfer/BURSA
Tıp Fakültesi
12
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Teknik Bilimler MYO Müdürlüğü –
Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Sosyal Bilimler MYO Müdürlüğü –
Sosyal Bilimler MYO
Ali Osman Sönmez YerleĢkesi
Yalova Yolu / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
MustafakemalpaĢa
M.K.PaĢa MYO Müdürlüğü –
MYO
Etibank Sos.Tes.KarĢısı -MustafakemalpaĢa / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Karacabey MYO
Karacabey MYO Müdürlüğü – Sadık Yılmaz YerleĢkesi Esentepe Mah. -Karacabey / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Ġnegöl MYO
Ġnegöl MYO Müdürlüğü – Turgutalp Mah.
Eski Tekel Binası Cerrah Yolu Üzeri- Ġnegöl / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Ġznik MYO
Ġznik MYO Müdürlüğü – Karayolları KarĢısı-Ġznik / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
YeniĢehir Ġ.Orhan MYO YeniĢehir Ġ.Orhan MYO Müdürlüğü - Ġznik Yolu Üzeri 3.Km.
–YeniĢehir Ġbrahim Orhan YerleĢkesi-YeniĢehir / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Orhangazi MYO
Orhangazi MYO Müdürlüğü – Tozkoparan Cad.
Sanayi Sok. PTT KarĢısı - Orhangazi / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Orhaneli MYO
Orhaneli MYO Müdürlüğü – ĠsmetpaĢa Mah.
Osman Uğur Cad. No:2 Orhaneli / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Gemlik A.Kocabıyık
Gemlik A.Kocabıyık MYO Müdürlüğü –
MYO
Sunğipek-Asım Kocabıyık YerleĢkesi- Gemlik / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Keles MYO
Keles MYO Müdürlüğü – Cuma Mah.
1. Murat Cad. Keles / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Harmancık MYO
Harmancık MYO Müdürlüğü Harmancık / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Büyükorhan MYO
Büyükorhan MYO Müdürlüğü - Orhan Mah.
Ġbrahim Ökten Cad. Büyükorhan / BURSA
02 Eylül 2014 – 04 Eylül 2014
Mennan Pasinli MYO
Mennan Pasinli MYO Müdürlüğü –
Görükle YerleĢkesi - Nilüfer/BURSA
Teknik Bilimler MYO
13
Uludağ Üniversitesi

VI. ULAŞIM

VII. SEVİYE TESPİT SINAVLARI

VIII. İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
Ana yerleĢkemiz olan Görükle YerleĢkesi Bursa-Ġzmir karayolunun
18.km’sinde bulunmaktadır.
Görükle YerleĢkesine ulaĢım için Bursa ġehirlerarası Otobüs Terminalinden
her yarım saatte bir kalkan 93 Numaralı TERMĠNAL Otobüsü, Bursaray –
Üniversite hattı ve dolmuĢlar ile sağlanmaktadır.
Zorunlu/Ġsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından ve/veya 5/ı kapsamında
okutulan Yabancı Dil Dersi’nden muaf olabilmek için yapılacak Seviye Tespit
Sınavına iliĢkin form kayıt dosyanızda yer almakta olup ayrıca ayrıntılı bilgiye
www.uludag.edu.tr DUYURULAR bölümünden de ulaĢabilirsiniz.
a) Ödeme Esasları
Ġkinci Öğretim Bölüm/Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt
yaptırabilmeleri için Öğrenim Ücreti bedelini ödemiĢ olmanız gerekmektedir.
Ödemeler bu kılavuzda gösterilen Halk Bankasının ilgili hesaplarına, herhangi
bir Ģubesinden yapılabilecektir. Ancak, bu ödemeleri yapabilmeniz için
ÖĞRENCĠ NUMARANIZI bilmeniz gerekmektedir. Öğrenci numaranız, size
gönderilen kayıt dosyası üzerindeki etikette yer alan dokuz rakamdan
oluĢan numaradır.
Öğrenci numaranız, ödemeleriniz esnasında, banka Ģubesindeki görevlilerce
size sorulacaktır. (Kayıt Kılavuzu elinize ulaĢmamıĢ olsa bile, öğrenci numaranızı,
Üniversitemizin WEB sayfasından öğrenebilirsiniz)
Bu nedenle öğrenci
numaranızı bilmeden banka Ģubelerine gitmeyiniz.
b) Ödenecek Öğrenim Ücreti Miktarları
Kayıt yaptıracağınız bölüm/program için 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılında
ödenmesi gereken ÖĞRENĠM ÜCRETĠ MĠKTARLARI www.uludag.edu.tr
adresinde yer almaktadır. Öğrenim Ücreti Dekontunuzun Kayıt Dosyanızda
yer alması gerekmektedir.
14
2014 Öğrenci Kayıt Kılavuzu
c) Ödeme Yapılabilecek Banka Bilgileri
Öğrenim Ücretini, bulunduğunuz yere en yakın Halk Bankası Ģubesine
giderek, KURUMSAL TAHSĠLAT EKRANINDAN Öğrenci Numaranızı söylemek
kaydıyla ödeyebilirsiniz.
Ödemelerinizde herhangi bir hesap numarası
belirtmenize gerek bulunmamaktadır.
Kayıtlar ve izleyen yıllarda yaptıracağınız ara kayıtlar esnasında aldığınız
ödemelerinize iliĢkin tüm banka dekontlarını, mezun olana dek saklamanızı
öneriyoruz.
Birinci Öğretim Programlarını kazanan öğrenciler Katkı Payı (Harç)
Yatırmayacaklardır!
Kayıtlarla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için Öğrenci Bilgi DanıĢma Hattını
kullanabilirsiniz.
Öğrenciliğiniz süresince www.uludag.edu.tr adresinde yer alan Yönetmelik ve
Yönergeleri en az bir kez okumanızı öneriyoruz.
BaĢarılı ve mutlu bir üniversite öğrenciliği geçirmenizi içtenlikle diliyoruz.
15
Uludağ Üniversitesi
Kayıtlara ĠliĢkin Tüm Bilgiler için;
www.uludag.edu.tr
16
Download

2014 Kayıt Kılavuzu - Uludağ Üniversitesi