T
T..C
C..
K
KĠĠL
LĠĠS
S7
7A
AR
RA
AL
LIIK
KÜ
ÜN
NĠĠV
VE
ER
RS
SĠĠT
TE
ES
SĠĠ
Ö
Öğ
ğrre
en
nccii ĠĠĢĢlle
errii D
Da
aiirre
eB
Ba
aĢĢk
ka
an
nllıığ
ğıı
2
20
01
14
4--2
20
01
15
5E
EĞ
ĞĠĠT
TĠĠM
M--Ö
ÖĞ
ĞR
RE
ET
TĠĠM
MY
YIILLII Ü
ÜN
NĠĠV
VE
ER
RS
SĠĠT
TE
EM
MĠĠZ
ZĠĠ K
KA
AZ
ZA
AN
NA
AN
N
Ö
ÖĞ
ĞR
RE
EN
NC
CĠĠLLE
ER
RĠĠN
NK
KA
AY
YIIT
TK
KA
AB
BU
ULL ĠĠġ
ġLLE
EM
MLLE
ER
RĠĠ
Üniversitemize kaydınızı yaptırırken karĢılaĢabileceğiniz her türlü iĢlemde
kolaylık ve destek için tüm hazırlıklar yapılmıĢtır. Bu amaçla size sunulan
bu
ilan metnini dikkatle inceleyiniz.
Üniversitemize kesin kayıt iĢlemleri
01 Eylül 2014 tarihinde baĢlayacak;
05 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir.
Kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayınız. Bu süre içerisinde, kayıt için
başvurmayan
ya
da
kayıt
işlemlerini
tamamlamayan
adaylar
kayıt
haklarını
kaybedeceklerdir.
***Lise diplomanızın aslı kayıtlar sırasında alınacaktır, bu belgelerin sureti size daha
sonra gerekebilir, kendinize fotokopi almayı unutmayınız.
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da
yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçiĢle yerleĢtirilmiĢ ancak
alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemiĢse, hangi okul ve
alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun
olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
c) 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont (II. öğretim öğrencileri için)
e) ÖSYM kazandı belgesi internet çıktısı
f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Adayların
askerlikle
ilgili
konusunda ayrıntılı bilgi için de
sorunları
için
askerlik
Ģubelerine,
kredi
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna
baĢvurmaları gerekmektedir.
KAYITLA ĠLGĠLĠ ÖNEMLĠ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat baĢvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt
yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez.
e) Y. ġ. Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Programına ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Ġlk ve Acil Yardım Programına kayıt yaptıracaklar ayrıca sağlık
kurulu raporu getireceklerdir.
f) Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar
hakkında gerekli yasal iĢlemleri yapmaya yetkilidir.
ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠNĠN YATIRILABĠLECEĞĠ BANKALAR:
Ġkinci Öğretim Öğrencileri yatıracakları katkı paylarını Türkiye Halk Bankasının
herhangi bir şubesinden kayıt tarihlerinde öğrenci numaralarını söyleyerek öğrenebilirler.
www.kilis.edu.tr adresinden ön kayıt sistemine giriş için tıklayınız yazılı yerden girerek
numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca kayda gelmeden önce 2013-2014 ön kayıt sisteminden girerek
ilgili yerleri doldurmanız ve çıktısını almanız durumunda kayıtta zaman kaybınız önlenmiş olacaktır.
Kayıt esnasında Üniversitemizde Türkiye Halk Bankası tarafından bir şube açılacak
olup, isteyen öğrenciler katkı paylarını bu şubeden yatırabilirler.
ÖĞRENĠM ÜCRETĠ YATIRILACAK BANKA ġUBE BĠLGĠLERĠ
Ġkinci Öğretim
Öğrencileri
için:
Bakanlar
Kurulunca
belirlenerek
Resmi
Gazete’de yayınlanacak Katkı Payının yatırıldığını gösterir makbuz (Öğrenciler, katkı
paylarını Üniversitemiz kampüsünde geçici şubesi bulunan Türkiye Halk Bankası’ nın
Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden kayıt tarihleri arasında yatırabilirler. Adı
belirtilen
bankanın
her
hangi
bir
şubesinde
öğrencilerimiz
öğrenci
numaralarını
belirttiklerinde ödemeleri gereken katkı payları banka görevlileri tarafından kendilerine
bildirilir)
Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için;
Üniversitemiz OTOMASYON SĠSTEMĠ’ nden
Kullanıcı adı : Öğrenci Numarası
ġifre
: TC kimlik numarasının ilk 5 rakamı
girerek 16 EYLÜL 2014 tarihine kadar 2014-2015 güz dönemi ders kaydını
yapmaları ve danışman öğretim elemanlarına onaylatmaları gerekmektedir.
Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimiz, 2014-2015 Eğitim-Öğretim
yılının başlama tarihi olan 15 Eylül 2014 tarihine kadar yeniden memleketlerine dönebilir.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, Öğrenci Yurtlarına müracaat eden
öğrencilerin, Yurtlar Müdürlüğünün belirleyeceği tarihlerde yurt kayıtlarını yaptırmaları
gerekir. Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim, kredi ve burs başvurularınızı Kredi ve Yurtlar
Kurumunun resmi internet sitesi www.kyk.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
31 ağustos 2013 tarihli ve 28751 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararına
istinaden birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmayacak olup;
ikinci öğretim
öğrencilerinden alınacak olan öğrenim ücretleri 2013-2014 öğretim yılı Güz Yarıyılı için aşağıda
belirlenmiş olup, 2014-2015 Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca farklı bir ücret belirlendiği
takdirde web sayfamızda ayrıca güncellenecektir.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
II. ÖĞRETİM (SOSYAL) TARİH, TÜRK DİLİ, COĞRAFYA, ARAP DİLİ, FELSEFE
: 481,00 TL.
II. ÖĞRETİM (FEN) MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
: 640,50 TL.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
II.ÖĞRETİM
: 513,50 TL.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
II.ÖĞRETİM
: 764,50 TL.
İKTİSADİ VE İDARİ BİL.FAKÜLTESİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
II.ÖĞRETİM
: 577,50 TL.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU,
SAĞLIK HİZM.MESLEK YÜKSEKOKULU,
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENİM ÜCRETİ
II.ÖĞRETİM
: 385,00 TL.
HER TÜRLÜ SORULARINIZ ĠÇĠN
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İLETİŞİM
e-mail adres : [email protected]
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/
MESLEKYÜKSEKOKULU
SORUMLU PERSONEL
E MAİL
SEKRETERLİK
Mehmet Yasin DAĞDEMİR
[email protected]
1200
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
Fatma Serpil TERKAN
[email protected]
1205
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ayşegül GÜNAL
[email protected]
1206
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Halil GÜNEŞ
halilgü[email protected]
1207
Derya KILIÇ ASANA
[email protected]
1208
Sami YEŞİL
[email protected]
1209
Tefik KÖKSAL
[email protected]
1210
MESLEK YÜKSEKOKULU
SANTRAL
TELEFON
DAHİLİ
0 348 814 26 66
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
Fatma ÇOT
[email protected]
1211
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Fatma ÇOT
[email protected]
1211
YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Fatma ÇOT
[email protected]
1211
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Selim BEYOĞLU
[email protected]
1212
FORMASYON ÖĞRENCİLERİ
Hatice KOÇ
[email protected]
1213
Sami YEŞİL
[email protected]
1209
Selim BEYOĞLU
[email protected]
1212
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
Download

TT..CC.. KKĠĠLLĠĠSS 77 AARRAALLIIKK