Evrak Tarih ve Sayısı: 13/10/2014-69678
*BELCFS27*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
:39904088-100/
:Asistan Öğrenci
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA
Üniversitemiz Öğrenci Asistanlık Yönergesi Üniversitemiz Senatosunun 31.10.2008
tarih ve 2008/88 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılından
itibaren uygulaması ile ilgili yönerge, takvim ve Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığının
yazısı yazımız ekinde gönderilmektedir.
Bölümüz öğrencilerine duyurulmasını ve uygulamaların yönerge çerçevesinde
öğrencilerin Dekanlığımıza 30 Ekim 2014 tarihi mesai bitimine kadar müracaat yapmaları
önemle rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Handan KAMIŞ
Dekan
EK :
Sağlık Kültür ve Spor daire Başkanlığının Yazısı ve Asistan Yönergesi
DAĞITIM
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığına
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm
Başkanlığına
Muhendislik Fakültesi Dekanlığı Ardıçlı Mahallesi Kampüs/ Selçuklu/ KONYA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yusuf Durmuş
Tel:3322231975 Faks:3322410635
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 01/10/2014-67593
*BELMF6H3*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:50346461-302.99/
:Öğrenci Asistan Ataması
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi gereğince, Üniversitemizin
muhtelif birimlerinde; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı genel akademik takvime göre
güz dönemi derslerin başlama tarihinden (15 Eylül 2014) - genel sınav bitiş tarihine (15
Ocak 2014) kadar, bahar dönemi derslerin başlama tarihinden (09/02/2015) - genel sınav bitiş
tarihine (05/06/2015) kadar " Selçuk Üniversitesi Öğrenci Asistanlık Yönergesi "
hükümleri çerçevesinde öğrenci asistan ataması yapılacaktır.Buna göre;
Fakültenize/Yüksekokulunuza/Konservatuvarınıza ekli listede belirtilen sayıda öğrenci
asistan kontenjanı ayrılmıştır.
Anılan Yönergenin uygulamasında 3 ncü maddenin f fıkrası gereği yapılacak olan dil
sınavı ekteki uygulama tablosunda belirtilen tarihte yapıldıktan sonra 4 ncü maddesine göre
ataması yapılan öğrenciler " Çalışacak Öğrenci Listesi " ne yazılarak, " Yeni Tarihli
Öğrenci Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Banka Hesap Numarası
(Akbank Kampüs Şubesi) ve Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi " belgeleri
ile birlikte sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Başkanlığımıza
gönderilmesi gerekmektedir.
İşe giriş işlemi yapılan öğrenciye Başkanlığımız tarafından birime verilmek üzere
işe başlama tarihi yazan 1 adet sigortalı işe giriş bildirgesi verilecektir. Bildirgedeki
tarihten itibaren çalıştırma yapılması gerektiğinden bu bildirge olmadan öğrencinin
çalışması başlatılmayacaktır. Ayrıca her birim bu işe giriş bildirgesini öğrencinin özlük
dosyasında tutmak zorundadır. Sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmeden yapılan
çalışma kaçak sigortasız çalışma olduğundan dolayı gereken titizliğin gösterilmesi
gerekmektedir. Bu durumun tespiti halinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaçak
sigortasız çalıştırma ile ilgili yaptırımları biriminize uygulanacaktır.
Çalışılmış döneme ait ücret ödemelerinin zamanında yapılabilmesi ve sosyal
güvenlik primlerinin süresi içerisinde yatırılabilmesi için ekte gönderilen " Aylık
Puantaj Cetveli " düzenlenerek her ayın 10'unda Başkanlığımızda olacak
şekilde gönderilmesi gerekmektedir.
Ödemeler yapılırken sigorta primlerinin hesaplanmasında öğrencinin ailesi
tarafından bakılmakla yükümlü olunan kişi durumunda olması veya olmaması haline
göre iki farklı işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre;
1-Ailesince bakmakla yükümlü olunan kişiler için daha önce olduğu gibi yalınızca
%1 oranında Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları)
işlemi yapılacak ve ödenecektir.
2-Aile fertleri içerisinde sosyal güvencesi olan ferdin bulunmaması veya
öğrencinin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda öğrencinin ikamet adreslerinin
bulunduğu il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına başvurarak gelir tespiti* yaptırmaları gerekmektedir. Tespit sonucunda
Alaeddin Keykubat Kampüs Selçuklu / KONYA Telefon : +9003322233831 Faks: +9003322416094
E-Posta: [email protected] Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yahya Dursun
Tel:0332 3507005 Faks:0332 3520998
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
*BELMF6H3*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
asgari ücretin üçte birinden daha fazla gelir tespit edilmesi durumunda öğrencinin aylık
ödeyecekleri prim tutarları belirtilerek (bu tutar gelir seviyesine göre değişkenlik
göstermektedir) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası kapsamına
alınanlar için %1 oranındaki kısa vadeli sigorta kolları primi ile %5 oranında Genel
Sağlık Sigortası Primi işlemi yapılacak ve ödemesi yapılacaktır. Bu öğrencilerin prim
oranı %6 olarak ödenecektir.
Bu nedenle sigorta işlemlerinin doğru olarak yürütülebilmesi için
öğrencilerden durumlarını (bakılmakla yükümlü olunan veya olunmayan) belirten
beyan alınarak Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Alınacak beyanın eksik
veya hatalı olması durumunda Üniversitemiz cezai durumla karışı karşıya kalabilecek
olup, bu cezalar işlemin yapılmasında sorumluluğu olan ve işlemde kusuru bulunan
görevlilere rücu edileceğinden birim sorumlularının cezai bir duruma düşmemeleri için
beyanların alınmasında ve beyanlardaki sonradan oluşan değişikliklerin zamanında
bildirilmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
İşten ayrılan öğrencinin " İşten Ayrılan Öğrenci Listesi " ile en geç 3 gün içinde
Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde ayrılan öğrencilerin
bildirilmemesinden kaynaklanan Sosyal Güvenlik Kurumunun uygulayacağı idari para
cezası biriminize rücu edilecektir. Konu ile ilgili idari para cezası bürüt bir asgari ücret
olup, 01.07.2013-31.12.2013 dönemi için asgari ücret 1.134,00 TL'dir.
Söz konusu uygulamada birlikteliğin sağlanması ve işlemlerin düzenli yapılması
için kullanılması gereken formlar düzenlenerek ekte gönderilmiş olup, gereken önem ve
hassasiyetin gösterilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Prof. Dr. Mehmet Musa ÖZCAN
Rektör Yardımcısı
EKLER :
1- S.Ü.Öğrenci Asistanlık Yönergesi (2 Sayfa)
2- Kontenjan Listesi (1 Sayfa)
3- Uygulama Tablosu (1 Sayfa)
4- Çalışacak Öğrenci Listesi (1 Sayfa)
5- Öğrenci Devam Çizelgesi (1 Sayfa)
6- Aylık Puantaj Cetveli (1 Sayfa)
7- İşten Ayrılan Öğrenci Listesi (1 Sayfa)
8- Beyan ve Taahhütname-1 (1 Sayfa)
9- Beyan ve Taahhütname-2 (1 Sayfa)
Alaeddin Keykubat Kampüs Selçuklu / KONYA Telefon : +9003322233831 Faks: +9003322416094
E-Posta: [email protected] Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yahya Dursun
Tel:0332 3507005 Faks:0332 3520998
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
*BELMF6H3*
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
DAĞITIM
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Müdürlüğüne
Alaeddin Keykubat Kampüs Selçuklu / KONYA Telefon : +9003322233831 Faks: +9003322416094
E-Posta: [email protected] Ayrıntılı bilgi için irtibat: Yahya Dursun
Tel:0332 3507005 Faks:0332 3520998
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ ASİSTANLIK YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1. Öğrenci asistanlık uygulamasının amaçları şunlardır:
a. Başarılı öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını arttırmak, onlara yeni imkan ve
ufuklar kazandırmak,
b. Öğrenciler arasında işbirliği ve yapıcı rekabet ortamı yaratmak, öğrenci merkezli
eğitim modelini hayata geçirmek,
c. Öğrencilerin ilgilendikleri alt konulara yönelmelerine imkan sağlamak ve bu sayede
uzmanlaşmanın ilk adımlarını atmak,
d. İlgili bölüm tarafından yürütülen her türlü araştırma projelerinde görev almalarını
sağlayarak araştırmacı yönlerinin geliştirilmesine destek vermek, kendi projelerini
üretebilen ve yürütebilen mezunlar yetiştirmek,
e. Öğrencilerin akademik kesimde çalışmaları ve onları yakından tanımaları sayesinde,
mezuniyet sonrası üniversitelerde çalışma ve lisansüstü öğrenim yapma
yönelimlerini artırmak.
Hukuki Dayanak
Madde 2. Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine dayanılarak
çıkarılmıştır.
Öğrenci Asistanlığına Başvuru Koşulları
Madde 3. Öğrenci asistanlığına başvuru koşulları şunlardır;
a. Öğrenci asistanlığına Selçuk Üniversitesi’nin Fakülte, Devlet Konservatuarı ve
Yüksekokul öğrencileri başvurabilir,
b. Öğrenci en az üçüncü sınıfta olmalıdır,
c. Başvuru tarihine kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmalıdır,
d. Genel not ortalaması en az 3.00 olmalıdır,
e. Daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmalıdır,
f. Düzeyi sırf bu öğrencilere özgü olmak üzere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılacak yabancı dil seviye belirleme sınavında en az 50 notunu almalıdır. Senatoca
eşdeğerliliği kabul edilen merkezi ve uluslararası sınavlardan yine Senatoca
belirlenen eşdeğer puanı alan ve bunu belgeleyen öğrenciler için bu koşul aranmaz.
g. Selçuk Üniversitesi’ne yatay geçişle gelen öğrenciler en az iki yarıyıl, dikey geçiş
sınavı ile gelen öğrenciler ise intibak eğitimi sonrası en az bir eğitim-öğretim yılı
geçmeden öğrenci asistanlığına başvuramazlar.
Öğrenci Asistanlık Ataması
Madde 4. Üniversitenin görevlendireceği toplam öğrenci asistan kontenjanı ile bunun fakültelere
göre dağılımı, Selçuk Üniversitesi Senatosu tarafından karara bağlanır. Kontenjanların bölümlere
ve sınıflara göre dağılımı ise Dekanlıklarca/Müdürlüklerce yapılır. Kontenjanlar, her yılın en geç
Eylül ayında ilan edilir.
Öğrenci asistanlığına başvurular, doğrudan, ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere yapılır.
Üçüncü maddede öngörülen koşulları sağlayan öğrencilerin genel not ortalamalarına göre
yapılan sıralama esas alınır ve ilan edilen asil ve yedek kontenjana göre atamaları yapılır.
Kontenjanını dolduramayan bölümlere ait olan kontenjanlar Dekanlıkça/Müdürlükçe ihtiyaç
bulunan birimlere kullanılabilir.
Öğrenci asistanlar bir yıl süre için atanırlar. Öğrenciler bir yıl sonraki öğrenci asistanlığına
yeniden başvurulabilirler.
Öğrenci asistanlar, ayda en fazla 56 saat çalıştırılabilirler.
Öğrenciler sadece kendi bölümlerinde öğrenci asistanı olarak görev alabilirler. Öğrenci
asistanlara, bulundukları sınıftan daha alt sınıflardaki eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev verilir.
Öğrenci Asistanların Görevleri
Madde 5. Öğrenci asistanların görevleri şunlardır:
a. İlgili bölüm veya proje grupları tarafından yürütülen araştırmalarda kendilerine
verilen görevleri yerine getirmek,
b. Öğrenci uygulamalarına katkı sağlamak,
c. Ders içi proje gruplarının çalışmalarına destek vermek,
d.Görevlendirildiği ders/derslerin belirli konularıyla ilgili olarak gerçekleştirilecek
tartışma ve /veya problem çözme saatlerini yönetmek,
e. İlgili bölüm başkanı tarafından verilen diğer akademik görevleri yerine getirmek.
Değerlendirme
Madde 6.
a. Öğrenci asistanlığı görevlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, görev sürelerinin
bitiminde ilgili dekanlık tarafından öğrenci asistanlığı yaptığına ilişkin belge verilir.
b. Kendilerine verilen görevleri yerine getiremeyen öğrencilerin, asistanlık görevlerine
ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile Dekanlık/Müdürlük tarafından son verilir.
Öğrenci asistanlığından kendi isteğiyle ayrılan veya görevine son verilen öğrencilerin
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek listeden yeniden atama yapılır.
Yürürlük
Madde 7. Bu yönerge Üniversite Senatosu'nun 31/10/2008 tarih ve 2008/88 sayılı kararı ile kabul
edilmiş ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe
girmiştir.
Yürütme
Madde 8. Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.
S.NO
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ ASİSTAN ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN
L İ S T E S İ D İ R
KONTENJA
N ADEDİ
BİRİM ADI
1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2 EDEBİYAT FAKÜLTESİ
3 FEN FAKÜLTESİ
4 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
5 HUKUK FAKÜLTESİ
6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
7 İLETİŞİM FAKÜLTESİ
8 MİMARLIK FAKÜLTESİ
9 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
10 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
11 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
12 TIP FAKÜLTESİ
13 VETERİNER FAKÜLTESİ
14 ZİRAAT FAKÜLTESİ
12
17
16
8
7
11
10
8
25
5
6
13
11
9
15 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.
16 DİLEK SABANCI KONSERVATUVARI
TOPLAM
9
8
175
AÇIKLAMA
ÖĞRENCİ ASİSTANLIK ATAMASI UYGULAMA
TABLOSU
YAPILACAK İŞİN ADI
TARİHİ
GÜNÜ
Öğrenci Asistanlık Başvuruları İçin Son Tarih
17.10.2014
CUMA
Dil Sınavına Girecek Öğrenci Listelerinin Yabancı Diller
Yüksekokuluna Gönderilmesi İçin Son Tarih
24.10.2014
CUMA
Dil Sınavının Yapılacağı Tarih
04.11.2014
SALI
Dil Sınavı Sonuçlarını Fakülte/Yüksekokullara Bildirmek İçin Son
Tarih
07.11.2014
CUMA
Kazananların Belirlenerek İlan Edilmesi İçin Son Tarih
10.11.2014
PAZARTESİ
Kazananların Listesinin Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığına
Bildirmek İçin Son Tarih
12.11.2014
ÇARŞAMBA
FORM-4
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Proğramı)
ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ
BİRİM ADI
S.NO
:
ADI SOYADI
GÖREVİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
…../…../201…
Birim Yöneticisi
Ad-Soyad :
Unvan
:
İmza
:
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FORM-5
(Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Proğramı)
ÖĞRENCİ DEVAM ÇİZELGESİ
BİRİMİ
:
ÖĞR.ADI SOYADI
:
DÖNEMİ
:
GİRİŞ
SAATİ
AY/YIL
ÇIKIŞ
SAATİ
İMZA
SAAT
TOP.
GÜN
GÜN
AY/YIL
15
1
16
2
17
3
18
4
19
5
20
6
21
7
22
8
23
9
24
10
25
11
26
12
27
13
28
14
GİRİŞ
SAATİ
ÇIKIŞ
SAATİ
İMZA
29
30
31
TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ
TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ
AYLIK TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ
…../…../201…
Birim Yöneticisi
Adı Soyadı
Ünvanı
:
:
İmzası
:
SAAT
TOP.
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM LİSTESİ
BİRİMİ
:
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI :
GÜN
SAY.
DÖNEMİ
:
TARİH
GİRİŞ SAATİ
ÇIKIŞ SAATİ
İMZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AYLIKTOPLAM ÇALIŞMASAATİ
…../…../201…
Birim Yetkilisi
Adı Soyadı
Unvan
İmza
:
:
:
EK-5
ÇALIŞM
A
SAATİ
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ AYLIK PUANTAJ CETVELİ
FORM-6
BİRİMİ :
AİT OLDUĞU DÖNEM
15/…../201... - 14/…../201...
7
8
9 10 11 12 13 14
CUMARTESİ
PAZAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
TOPLAM
Tatil Günleri
:
T
DÜZENLEYENİN
ADI SOYADI
ÜNVANI
İMZASI
:
:
:
ONAYLAYANIN
ADI SOYADI
ÜNVANI
İMZASI
:
:
:
SALI
6
PAZARTESİ
5
PAZAR
4
CUMARTESİ
3
CUMA
2
CUMA
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
PAZAR
CUMARTESİ
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
PAZAR
CUMARTESİ
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
S.NO
ADI SOYADI
PAZAR
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
PERŞEMBE
AİT OLDUĞU AY
Toplam
Çalışma Açıklama
Saati
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Proğramı)
FORM-7
İŞTEN AYRILAN ÖĞRENCİ LİSTESİ
S.NO
BİRİM ADI
:
ADI SOYADI
İŞTEN
AYRILIŞ
TARİHİ
NEDENİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Yukarıda isimleri ve çıkış tarihleri olan öğrencilerimizin işten çıkış işlemlerinin yapılmasını
arz/rica ederim. …../…../201…
Birim Yöneticisi
Ad-Soyad :
Unvan
:
İmza
:
BEYAN VE TAAHHÜTNAME-1
(SAĞLIK GÜVENCESİ OLAN)
BEYAN VE TAAHHÜTNAME
Üniversitemizin
………………………………………….
Fakültesi/Enstitüsü
………………………… Bölümü öğrencisiyim. …………………...…….. biriminde/işyerinde
Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak / Stajyer Öğrenci olarak 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi
uyarınca çalışmak istiyorum. Ailemden, annem / babam üzerinden genel sağlık sigortası
kapsamında sağlık hizmeti alıyorum. Bu nedenle kısmi zamanlı çalışmam veya stajım
boyunca genel sağlık sigortası kapsamında olmayı kabul etmiyorum.
Beyanımın doğruluğunu, durumumda değişiklik olması durumunda değişikliği hemen
bildireceğimi kabul eder, beyanımın hatalı veya eksik olmasından kaynaklanacak prim, idari
para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizinin tarafımca ödeneceğini taahhüt ederim.
Adı Soyadı
:
T.C.Kimlik No
:
Bölümü
:
Öğrenci No
:
Tarih
: …../..…/201…
İmzası
:
BEYAN VE TAAHHÜTNAME-2
(SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN)
BEYAN VE TAAHHÜTNAME
Üniversitemizin
…………………………………………..
Fakültesi/Enstitüsü
…………………..… Bölümü öğrencisiyim. ……………………….. biriminde/işyerinde
Kısmi Zamanlı Öğrenci olarak / Stajyer Öğrenci olarak 5510 sayılı Kanunun 5/b maddesi
uyarınca çalışmak istiyorum. Ailemden, annem / babam üzerinden genel sağlık sigortası
kapsamında sağlık hizmeti almıyorum. Bu nedenle kısmi zamanlı çalışmam veya stajım
boyunca genel sağlık sigortası kapsamında olmayı kabul ediyorum.
Beyanımın doğruluğunu, durumumda değişiklik olması durumunda değişikliği hemen
bildireceğimi kabul eder, beyanımın hatalı veya eksik olmasından kaynaklanacak prim, idari
para cezası, gecikme zammı ve gecikme faizinin tarafımca ödeneceğini taahhüt ederim.
Adı Soyadı
:
T.C.Kimlik No
:
Bölümü
:
Öğrenci No
:
Tarih
: …../…../201…
İmzası
:
Download

Asistan Öğrenci Başvuru Duyurusu