ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
Genel Müdürlük Makamının 12.05.2014 tarih ve 22666 sayılı OLUR‟unda;
KuruluĢumuzca yapılan planlamalar doğrultusunda 15/05/2014 tarihinden itibaren saat 00:00-06:00
saatleri arasında Ankara‟nın 9 merkez ilçesine ekteki tabloda belirtilen yerlere toplamda 32 hat ile ulaĢım hizmeti
verilmesi BaĢkanlığımızca uygun görülmektedir.
5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunun 7. maddesi f) bendine "BüyükĢehir ulaĢım ana plânını
yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaĢım ve toplu taĢıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu
sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya
vermek;kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek." BüyükĢehir
Belediyesinin görevleri arasında sayılmıĢ
ve "BüyükĢehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliği"18.maddesinin ç) bendinde " Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü
servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
otobüs, taksi, dolmuĢ ve servis durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde
araç park yerlerini tespit etmek, gerçek ve tüzel kiĢiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluĢlara ait otopark olmaya
müsait boĢ alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü
Ģahıslara iĢletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde
özürlüler için iĢaretlerle belirlenmiĢ bölümler ayrılmasını sağlamakla,"UKOME Genel Kurulu görev ve yetkileri
arasında sayılmıĢtır.
Ekte belirtilen hat ve güzergahlarda uygulamanın baĢlatılabilmesi ve yazımızın UKOME Genel
Kurulunda görüĢülmek üzere UlaĢım Dairesi BaĢkanlığına havalesini OLUR'larınıza arz ederim.
ĠLÇELERE VERĠLECEK SERVĠSLER
ÇANKAYA
HAT NO
Gece
Servis
Süresi
Servis
Hat
Sayısı Durumu
ULUS - KIZILAYKIRKKONAKLAR
1 BÖLGE
25
100
75
6
MEVCUT
1 BÖLGE
28
90
66
6
MEVCUT
1 BÖLGE
32
110
69
6
MEVCUT
128-6
ULUS - KIZILAY - DĠKMEN
CD.- ATATÜRK SĠT.
ULUS - KIZILAY - HOġDERE
CAD - ORAN SĠT
ULUS - KIZILAY KONUTKENT
1 BÖLGE
59
80
6
YENĠ
106-6
KIZILAY - ULUS- AġTĠ - TOKĠ GÖLBAġI
1 BÖLGE
69
90
6
YENĠ
195-6
ULUS - KIZILAY- TOKĠ GÖLBAġI
1 BÖLGE
68
95
6
MEVCUT
114-6
145-6
185-6
GÖLBAġI
GÜZERGAH ADI
SERVĠSĠ
Gündüz
Hat
VERECEK
Servis
Uzunluğu
BÖLGE
Süresi
140
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
YENĠMAHALLE
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
SĠNCAN
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
KIZILAY - ULUS- LALEGÜL BATIKENT
2 BÖLGE
25
60
6
YENĠ
214-6
KIZILAY - ULUS DEMETEVLER - SERHAT
2 BÖLGE
20
40
6
YENĠ
271-6
KIZILAY - ULUS - Y.
MAHALLE - ġENTEPE
2 BÖLGE
25
60
6
YENĠ
287-6
KIZILAY - ULUS MESUTEVLER
2.BÖLGE
30
60
6
YENĠ
5 BÖLGE
68
130
80
6
MEVCUT
5 BÖLGE
60
130
95
6
MEVCUT
5 BÖLGE
72
140
80
6
MEVCUT
5 BÖLGE
78
140
90
6
MEVCUT
5 BÖLGE
58
110
85
6
MEVCUT
5 BÖLGE
67
120
90
6
MEVCUT
5 BÖLGE
62
130
95
6
MEVCUT
5 BÖLGE
54
130
90
6
MEVCUT
3 BÖLGE
29
85
79
6
MEVCUT
321-6
KIZILAY-SIHHIYE-ULUSSĠNCAN
ULUS-KIZILAY-BAKANLIKLAR-SĠNCAN
KIZILAY-SIHHIYE-ULUSFATĠH
KIZLAY -SIHHIYE-ULUSYENĠKENT
KIZILAY-SIHHIYE-ULUSERYAMAN
ULUS-KIZILAY-BAKANLIKLAR-ERYAMAN
ULUS-SIHHIYE-KIZILAYELVANKENT
ULUS-SIHHIYE-KIZILAYETĠMESGUT
ULUS-DĠKĠMEVĠ-DOĞANTEPE4 CAD.
ULUS-KIZILAY-DĠKĠMEVĠKARAPÜRÇEK
3 BÖLGE
37
110
75
6
MEVCUT
450-6
ULUS-GÜNEġEVLER
4 BÖLGE
25
90
50
6
YENĠ
318-6
ULUS-KIZILAY-ESAT
3 BÖLGE
30
110
60
6
YENĠ
438-6
KIZILAY-ULUS-PURSAKLAR
4 BÖLGE
51
120
75
6
YENĠ
440-6
KIZILAY-ULUS-PURSAKLAR-(
MERKEZ MAH.)
4.BÖLGE
42
115
65
6
MEVCUT
341-6
KIZILAY-EGE MAHALLESĠ
3 BÖLGE
35
130
60
6
MEVCUT
3 BÖLGE
42
110
65
6
MEVCUT
380-6
KIZILAY - SIHHĠYE - ULUSZERDALĠTEPE
KIZILAY-PEYAMĠSEFAAKDERE
3 BÖLGE
19
80
40
6
MEVCUT
329-6
KIZILAY-ULUS-EKĠN MAH.
3 BÖLGE
34
90
60
6
MEVCUT
511-6
515-6
ETĠMESGUT
540-6
ALTINDAĞ
557-6
392-6
PURSAKLAR
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
295-6
510-6
MAMAK
KARARI
541-6
532-6
530-6
355-6
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
KEÇĠÖREN
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
4 BÖLGE
30
50
6
YENĠ
266-6
KIZILAY-ULUS-KEÇĠÖREN AġIKPAġA CAD.
KIZILAY-ULUSSANATORYUM-BAĞLUM
2 BÖLGE
35
60
6
YENĠ
252-6
KIZILAY-ULUS-ĠNCĠRLĠATAPARK
2 BÖLGE
31
50
6
YENĠ
263-6
KIZILAY-ULUS-ETLĠK
2 BÖLGE
30
60
6
YENĠ
TOPLAM
1370
70,2
192
412-6
1. BÖLGE YOL GÜZERGAHLARI
114-6 ULUS - KIZILAY- KIRKKONAKLAR
ULUS-ATATÜRK BULV.- KUĞULU KAVĞ. POLANYA CAD.- İRAN CAD.- TURAN EMEKSİZ SOK.- ATTAR SOK.- FİLİSTİN
SOK.- KULELİ SOK.- UĞUR MUMCU CAD.- KOZA SOK.- MERCAN SOK.- ŞEMSETTİN GÜNALTAY CADDOĞUKENT
BULV.- GÖLTEPE HAREKET NOKTASI-DOĞUKENT BULV.- ŞEMSETTİN GÜNALTAY CAD.- MERCAN SOK.- KOZA SOK.
UĞUR MUMCU CAD.- KULELİ SOK. FİLİSTİN SOK- ARJANTİN CAD.- İRAN CAD.- TUNALI HİLMİ CAD.- ESAT CAD.AKAY CAD.- ATATÜRK BULV.- İSTANBUL CAD.- CUMHURİYET CAD.-ULUS
145-6 ULUS - KIZILAY - DİKMEN CD.- ATATÜRK SİT.
ULUS-ATATÜRK BULV.- İSMET İNÖNÜ BULV.- DİKMEN CAD.- AHMET RÜSTEM SOK.- HAYRİ ÇEÇEN SOK.- ALİ FUAT
CEBESOY SOK.- 807. SOK.- ORAN SİT. HAREKET NOKTASI- 807. SOK.- ALİ FUAT CEBESOY SOK.- HAYRİ ÇEÇEN SOK.AHMET RÜSTEM SOK. DİKMEN CAD.- İSMET İNÖNÜ BULV.- ATATÜRK BULV.- İSTANBUL CAD.- CUMHURİYET
CAD.- ULUS
185-6 ULUS - KIZILAY - HOŞDERE CAD - ORAN SİT
ULUS-ATATÜRK BULV.-AKAY KAVŞ.-İSMET İNÖNÜ BULV.-DİKMEN CAD.-ÖMÜR SOK.-HOŞDERE CAD.-SİMON
BOLİVAR BULV.-TURAN GÜNEŞ BULV.-ZÜLFÜ TİĞREL CAD.-RAFET CANITEZ CAD.-SABİT SAĞIROĞLU CAD.-ORAN
SİTESİ HAREKET NOKTASI-SABİT SAĞIROĞLU CAD.-RAFET CANITEZ CAD.-ZÜLFÜ TİĞREL CAD.-TURAN GÜNEŞ
BULV.-SİMON BOLİVAR. BULV.- HOŞDERE CAD.-ELÇİ SOK.-DİKMEN CAD.-İSMET İNÖNÜ BULV.-AKAY KAVŞ.ATATÜRK BULV.-İSTANBUL CAD.- CUMHURİYET CAD.- ULUS
128-6 KIZILAY-ULUS - ÜMİTKÖY-KONUTKENT-PARK CAD.-YAŞAMKENT
MEŞRUTİYET CAD.- MİTHATPAŞA CAD.- ULUS- NECATİBEY CAD.- İNÖNÜ BULV.-DUMLUPINAR BULV.- ÜMİTKÖYKONUTKENT-PARK CAD.-YAŞAMKENT- KONUTKENT- ÜMİTKÖY- DUMLUPINAR BULV.- İNÖNÜ BULV.- NECATİBEY
CAD.- MEŞRUTİYET CAD.
106-6 ULUS - KIZILAY - AŞTİ - GÖLBAŞI
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
ULUS-ATATÜRK BULV.-ĠNÖNÜ BULV.-MEVLANA BULV.-GÖLBAġI ĠÇĠ- GÖLBAġI HAREKET
NOKTASI-CUMHURĠYET
CAD.-KARANFĠL
CAD.-ANKARA
CAD.-MEVLANA
BULV.-AġTĠAKKÖPRÜ-ĠSTANBUL CAD.-ULUS
195-6 ULUS - KIZILAY- GÖLBAġI TOKĠ
ULUS-ATATÜRK BULV.-ĠNÖNÜ BULVARI-MEVLANE BULVARI-HAYMANA YOLU-ġH. SELAMĠ
ATABEY CAD.-CUMHURĠYET CAD.- GÖLBAġI TOKĠ-CUMHURĠYET CAD.- ġH. SELAMĠ ATABEY
CAD.-MEVLANA BULV.-ĠNÖNÜ BULV.-ATATÜRK BULV.-ULUS
2. BÖLGE YOL GÜZERGAHLARI
271-6 KIZILAY-ġENTEPE-YÜKSELTEPE
KIZILAY ATATÜRK BUL, ĠSTANBUL CD, ĠVEDĠK CAD, RAGIP TÜZÜN CD, KORDONBOYU CD,
KIZILCAHAMAM CD, TELEVĠZYON CAD, KARABALI CAD, PĠRĠ CAD, DEĞĠRMENDERE CAD,
ÖZLEM CAD,MEHTAP CAD, 146.CAD, SEVAL CAD, AYVALI CAD,HALĠL SEZAĠ ERKUT CAD,
YAHYA KEMAL CAD, HĠPODRUM CAD,ĠSTANBUL CAD,ATATÜRK BUL, KIZILAY
214-4 SERHAT-DEMETEVLER-KIZILAY
SERHAT 1300 SOK-MEHMET AKĠF ERSOY CD-VATAN CD-408.CD-ĠVEDĠK CD-HĠPODRUM CDTALATPAġA BUL-ATATÜRK BUL-G.M.K BULVARI-KAZIMKARABEKĠR CD-HĠPODRUM CD-ĠVEDĠK
CD-296.SOK-1300.SOK- SERHAT
295-6 KIZILAY-BATIKENT-MESA
HATTIN UZUNLUĞU 38 KM.
KIZILAY
ATATÜRK BUL, OPERA, ĠSTANBUL CAD,ĠVEDĠK CAD, ġEHĠT CEM ERSEVER
CAD,BAĞDAT CAD, BAġKENT BUL, 1611.CAD, 1800.CAD, 2026.CAD, BAġKENT BULVARI-BAĞDAT
CAD.ġEHĠT CEM ERSEVER CAD. ĠSTANBUL CAD, ATATÜRK BUL, KIZILAY ,AKAY KAVġAĞI
„U‟DÖNÜġÜ KIZILAY.
263-6 KIZILAY-ULUS-ETLĠK-ESERTEPE
HATTIN UZUNLUĞU 25 KM.
MEġRUTĠYET CAD. -MĠTHATPAġA CAD. SIHHĠYE-OPRA ULUS (ATATÜRK BULVARI)-ÇANKIRI
CAD.DIġKAPI -ETLĠK CAD. GATA-A.EĞLENCE- GN.DR TEVFĠK SAĞLAM CAD. ETLĠK LĠSESĠ-BAĞCI
CAD. -YOZGAT BULVARI-SEYĠTLER SOK- AHMET ġEFĠK KOLAYLI CAD, GN.DR TEVFĠK SAĞLAM
CAD , ETLĠK CAD, ÇANKIRI CAD,ATATÜRK BUL.AKAY KAVġAĞI „U‟ DÖNÜġÜ ATATÜRK
BULVARI, MEġRUTĠYET CAD.
252 ATAPARK-ĠNCĠRLĠ-KIZILAY
SIHHĠYE-KIZILAY(ATATÜRK BULV.) GMK BULVARI-TALATPAġA BULVARI -OPERA-ULUSÇANKIRI CD. FATĠH CD. BASIN CAD. YUNUS EMRE CD. GÜN SAZAK CD.-GAZELLER CDKARTALTEPE CD. GAZELLER CD- TARHANLAR CD. AġIK VEYSEL CD.- ATAPARK CD. BAĞLAMA
CD-TUTAL
CD-ATAPARK
CD-AġIK
VEYSEL
CD.-TARHANLARCD.-GAZELLER
CDKARTALTEPECD- GAZELLER CD-GÜNSAZAK CD- BASIN CD- FATĠH CD- DIġKAPI- ÇANKIRI CD.ULUS –ATATÜRK BUL, SIHHĠYE.
266-6 BAĞLUM-ULUS-KIZILAY
SIHHĠYE-KIZILAY-GMK BULVARI- TALATPAġA BULVARI-TREN GARI-OPERA-ULUS-ÇANKIRI
CAD.-DIġKAPI-FATĠH CAD. FATĠH KÖPRÜSÜ-KÜTÜKÇÜ ALĠBEY CAD.-SANATORYUM CAD.
BAĞLUM BULVARI-OKUL CAD. BAĞLUM SONDURAK
OKUL CAD. BAĞLUM BULVARI. SANATORTUM CAD. KÜTÜKÇÜ ALĠBEY CAD. METOROLOJĠFATĠH KÖPRÜSÜ.-FATĠH CAD. ÇANKIRI CAD. ULUS –ATATÜRK BUL.SIHHĠYE.
287-6 KIZILAY- BATIKENT-MESUTEVLER
KIZILAY
ATATÜRK BUL, OPERA, ĠSTANBUL CAD, ĠVEDĠK CAD, ġEHĠT CEM ERSEVER
CAD,BAĞDAT CAD, BAġKENT BUL, 1940.CAD, IĞDIRYOLU CAD, 2026.CAD, BAġKENT BULVARI-
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
BAĞDAT CAD.ġEHĠT CEM ERSEVER CAD. ĠSTANBUL CAD, ATATÜRK BUL, KIZILAY ,AKAY
KAVġAĞI „U‟DÖNÜġÜ KIZILAY.
3.BÖLGE YOL GÜZERGAHLARI
341--KIZILAY - EGE MAHALLESĠ
Tandoğan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi,
Süleyman Ayten Caddesi, Natoyolu Caddesi, Sultan Fatih Caddesi, ġehitler Caddesi U döner, Sultan Fatih
Caddesi, Doğukent Caddesi U döner, Sultan Fatih Caddesi, Natoyolu Caddesi, Süleyman Ayten Caddesi, Tıp
Fakültesi Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Tandoğan son.
355--KIZILAY - SIHHĠYE - ULUS - ZERDALĠTEPE
Dikimevi, Cemal Gürsel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Atatürk Bulvarı, Derman Sokak, Kosova Sokak,
TalatpaĢa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Anafartalar Caddesi, Denizciler Caddesi, Adnan Saygun Saddesi,
TalatpaĢa Bulvarı, Mamak Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, ġehit Zülfi Çelik Sokak, 605 Sokak, 607/1 Sokak, 121
Sokak, 616 Sokak, 19 Mayıs Bulvarı, Sağduyu Caddesi, 1772 Sokak, 1768 Sokak, 1799 Sokak, 1762/2 Sokak,
ġehit Ali Ġhsan Okatan Sokak, ġehit Hanifi Mutlu Caddesi, 1864 Sokak, 105 Sokak, 1878 Sokak, 93 Sokak, 92
Sokak, 1881 Cadde, Kıbrısköyü Caddesi, 1959/1 Sokak, Yunus Emre Caddesi, Kıbrısköyü Caddesi U döner,
Yunus Emre Caddesi, 1959/1 Sokak, Kıbrısköyü Caddesi, 1881 Cadde, 92 Sokak, 93 Sokak, 1878 Sokak, 105
Sokak, 1864 Sokak, ġehit Hanifi mutlu Caddesi, ġehit Ali Ġhsan Okatan Sokak, 1762/2 Sokak, 1799 Sokak, 1768
Sokak, 1772 Sokak, Sağduyu Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, 1259 Sokak, 121 Sokak, 607/1 Sokak, 605 Sokak, ġehit
Zülfi Çelik Sokak, Tıp Fakültesi Caddesi, Mamak Caddesi, Dikimevi son.
380--KIZILAY - AKDERE - PEYAMĠSAFA
Tandoğan,
Gazi
Mustafa
Kemal
Bulvarı,
Ziya
Gökalp
Caddesi,
Cemal Gürsel Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Münzeviler Caddesi, Mehmet Ali Altun Caddesi, 329 Sokak, 372
Sokak, 356 Cadde, 355 Sokak, Mehmet Ali Altun Caddesi, Dereboyu Caddesi, Mutlu Caddesi, Ġmam Alim Sultan
Caddesi, Mutlu Hareket Noktası U döner, Ġmam Alim Sultan Caddesi, Mutlu Caddesi, Dereboyu Caddesi,
Mehmet Ali Altun Caddesi, 355 Sokak, 356 Cadde, 372 Sokak, 329 Sokak, Mehmet Ali Altun Caddesi,
Münzeviler Caddesi, Tıp Fakültesi Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı, Tandoğan son.
329--KIZILAY - ALTMIġEVLER - EKĠN MAH
Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Strasburg Caddesi, Celal Bayar Bulvarı, Cemal Gürsel
Caddesi, Mamak Caddesi, Abdulhakhamit Caddesi, Plevne Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Altınay Caddesi,
Karacakaya Caddesi, Çiğiltepe Askeri Lojmanları, Ereğli Caddesi, Bostancık Caddesi, Özalp Caddesi, AvĢar
Sokak, 1630 Sokak, Ekin Hareket Noktası U döner, 1630 Sokak, AvĢar Sokak, Özalp Caddesi, Bostancık
Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Çiğiltepe Askeri Lojmanları, Karacakaya Caddesi, Altınay Caddesi, Plevne Caddesi,
Abdulhakhamit Caddesi, Mamak Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi son.
392--KIZILAY - SIHHĠYE - DOĞANTEPE 4 CAD
Dikimevi, Cemal Gürsel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Atatürk Bulvarı, Derman Sokak, Kosova Sokak,
TalatpaĢa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kevgirli Sokak, Bentderesi Caddesi, Plevne
Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Altınay Caddesi, 861/5 Sokak, 861 Sokak, ġehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi,
ġehit Rafet Sever Caddesi, Orhan Kemal Caddesi, 1048 Cadde, Doğantepe Hareket Noktası U döner, Orhan
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
Kemal Caddesi, ġehit Rafet Sever Caddesi, ġehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Altınay Caddesi, Plevne
Caddesi, TalatpaĢa Bulvarı, Dikimevi son.
321--KIZILAY - SIHHĠYE - ULUS - KARAPÜRÇEK
Dikimevi, Cemal Gürsel Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Atatürk Bulvarı, Derman Sokak, Kosova Sokak,
TalatpaĢa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kevgirli Sokak, Bentderesi Caddesi, Plevne
Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Altınay Caddesi, Selçuk Caddesi, Bostancık Caddesi, Karapürçek Caddesi, BaĢak
Caddesi, 397 Cadde, 421 Cadde, 397 Cadde, 309 Cadde, Karapürçek Hareket Noktası U döner, 309 Cadde, 397
Cadde, 421 Cadde, 397 Cadde, BaĢak Caddesi, Karapürçek Caddesi, Bostancık Caddesi, Selçuk Caddesi, Altınay
Caddesi, Plevne Caddesi, TalatpaĢa Bulvarı, Dikimevi son.
318--ULUS - KIZILAY - BAĞCILAR
Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Akay Caddesi, Hacı Yolu Sokak, Esat Caddesi, Nenehatun Caddesi, Billur
Sokak, ReĢit Galip Caddesi, Esat Caddesi, Bağlar Caddesi, Koza Sokak, Vedat Dalokay Caddesi, Ziya Oralay
Caddesi, 428 Cadde, 342 Cadde, 433 Sokak, 398 Cadde, Bağcılar Hareket Noktası U döner, 398 Cadde, 433
Sokak, 428 Cadde, Ziya Oralay Caddesi, Vedat Dalokay Caddesi, Koza Sokak, Yavuzevler Sokak, Park Sokak,
Serhat Sokak, Bağlar Caddesi, Belligün Caddesi, Nenehatun Caddesi, Tahran Caddesi, Ġran Caddesi, Tunalı Hilmi
Caddesi, Esat Caddesi, Akay Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ġstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi son.
4. BÖLGE YOL GÜZERGAHLARI
482-6-- KIZILAY - ULUS - KUYUBAġI - AKTEPE UYANIġ – GAZĠNO
KIZILAY - ATATÜRK BULVARI - GMK BULVARI - DÖGOL CAD.- HĠPODROM CAD.- TALATPAġA
CAD.- OPERA - ATATÜRK BULVARI - ÇANKIRI CAD. - ETLĠK CAD. - FATĠH CAD. - ATATÜRK CAD. KIZLARPINARI CAD. - BURSA CAD.- 429 CAD.- 951 CAD.- 949 CAD.- ÖZYURT CAD.- ANAVATAN
CAD.- BADEMLĠK YOLU CAD.- ELMALI SOK.- ERDĠNÇ SOK.- AġIKPAġA CAD.- FATĠH CAD.- ETLĠK
CAD.- ÇANKIRI CAD.- ATATÜRK BULVARI - KIZILAY.
413-6-- KIZILAY - ALTINPARK - GÜNEġEVLER – SOLFASOL
KIZILAY - ATATÜRK BULVARI - ÇANKIRI CAD. - ĠRFAN BAġTUĞ CAD. - ÇEVRELĠ CAD. - HARMAN
SOKAK - ERDA SOKAK - SARIÇAM SOKAK - MALAZGĠRT CAD. - 126 SOK. - CELAL ESAT
ARSEVEN CAD. - ġEHĠT HACI OSMAN DUGAN CAD. - HACI BAYRAM VELĠ CAD. - ĠRFAN BAġTUĞ
CAD. - ÇANKIRI CAD.- ATATÜRK BULVARI - KIZILAY.
439-6-- KIZILAY - PURSAKLAR - AYYILDIZ MAH.
KIZILAY - GMK. BULVARI - TANDOĞAN - DÖGOL CAD.- HĠPODROM CAD.- CUMHURĠYET CAD.ÇANKIRI CAD. - ĠRFAN BAġTUĞ CAD. - ERBAKAN BULVARI- ÖZAL BULVARI - ESKĠKÖY CAD.FARABĠ CAD.- ATATÜRK CAD. -OSMANBEY CAD. - YUNUS EMRE CAD. -ġEHĠT SALĠM AKGÜL
CAD.- SEÇKĠN SOKAK- YAVUZ BULVARI - EMEK CAD.- ÖZAL BULVARI - ERBAKAN BULVARI ĠRFAN BAġTUĞ CAD. - ÇANKIRI CAD. - ATATÜRK BULVARI - SIHHIYE.
440-6-- PURSAKLAR - MERKEZ MAH. - SARAY – TOKĠ
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
KIZILAY - GMK. BULVARI - TANDOĞAN - DÖGOL CAD.- HĠPODROM CAD.- CUMHURĠYET CAD.ÇANKIRI CAD. - ĠRFAN BAġTUĞ CAD. - ERBAKAN BULVARI- ÖZAL BULVARI -KARACAÖREN
TOKĠ BLOKLARI - ÖZAL BULVARI - YUNUS EMRE CAD. - BELEDĠYE CAD. - SARAYKÖY SOK. ERTUĞRUL GAZĠ CAD. - ġEHĠT ALĠ AKTAġ CAD. - ġEHĠT AHMET EDEM CAD. - ÖZAL BULVARI ERBAKAN BULVARI - ĠRFAN BAġTUĞ CAD. - ÇANKIRI CAD. - ATATÜRK BULVARI - SIHHIYE.
5.BÖLGE YOL GÜZERGAHLARI
507 BAKANLIK – PLEVNE MAHALLESĠ ( 64.7 KM )
507 BAKANLIK – PLEVNE MAHALLESĠ: Fatih Hareket Noktası, 250 Sokak, Terminal Sokak, Çakmak Sokak,
G.M.K.Bul., AyaĢ Cadde, Bahçe Sokak, Emlak Sokak, Polatlı Cadde, Fırat Cadde, Plevne Sokak, Pazar Sokak,
Bosna Caddesi, Destek Sokak, Prf. Dr Necmettin Erbakan Caddesi, Atatürk Cad., Ġstasyon Cad., Türk Kızılayı
Cad., Etimesgut Zırhlı Birlikler, EskiĢehir Yolu, Ġnönü Bulvarı, Genel Kurmay KavĢağından “U” dönüĢü, Ġnönü
Bulvarı,
Necatibey
Caddesi,
Yahya
Galip
Caddesi,
Milli Müdafaa Caddesi, Ġnönü Bulvarı, EskiĢehir Yolu, Zırhlı Birlikler Yolu, Türk Kızılayı Caddesi, Ġstasyon
Caddesi, Atatürk Caddesi, Prf. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Destek Sokak, Bosna Caddesi, Pazar Sokak,
Plevne Sokak, Fırat Caddesi, Polatlı Caddesi, Bahçe Sokak, AyaĢ Caddesi, Gmk Bulvarı, Çakmak Sokak,
Terminal Sokak, 250. Sokak, Fatih Hareket noktası
517 BAKANLIK – FATĠH ( 77.7 KM )
517 BAKANLIK - FATĠH: Fatih Hareket Nok.,250.Sokak, 362.Sokak, Ahmet Andiçen Cadde, 330. Sokak, 331.
Sokak, 321. Sokak, 281. Cadde, Ahmet Andiçen Cadde, 262. Cadde, 301/1 Cadde, Ahmet Kabaklı Cadde, Çalkın
Cadde, Ġzmir Cadde, M.Akif Ersoy Cadde, GMK.Bul., AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Etiler Caddesi, Turgut Özal
Köprüsü, Türk Kızılayı Cad., Etimesgut Zırhlı Birlik, Doğu Cad., EskiĢehir Yolu, Ġnönü Bulvarı, Genel Kurmay
KavĢağından “U” dönüĢü, Ġnönü Bulvarı, Necatibey Caddesi, Yahya Galip Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi,
Ġnönü Bulvarı, EskiĢehir Yolu, Zırhlı Birlikler Yolu, Türk Kızılayı Caddesi, Etiler Caddesi, AyaĢ Ankara Yolu
Bulvarı, GMK.Bul, M.Akif Ersoy Cadde, Ġzmir Cadde, Çalkın Cadde Ahmet Kabaklı Cadde, 301/1 Cadde, 262.
Cadde, Ahmet Andiçen Cadde, 281. Cadde, , 321. Sokak 331. Sokak 330. Sokak Ahmet Andiçen Cadde ,
362.Sokak,250.Sokak Fatih Hareket Nok
510 SIHHIYE – SĠNCAN ( 67. 4 KM )
510 SIHHIYE – SĠNCAN: Sincan Hareket Noktası, Vatan Caddesi, Ankara Caddesi, Polatlı II Cadde, Atatürk
Caddesi, Ġstasyon Caddesi, Çevre Yolundan AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Ġstanbul Yolu, F.Sultan Mehmet Bulvarı,
Ġstanbul Cadde, Ġstiklal Cadde, Atatürk Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Mevlana Bulvarı, Hipodrom Caddesi,
Yenimahalle Köprüsü, F. Sultan Mehmet Bulvarı, Ġstanbul Yolu, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Çevre Yolundan
Ġstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Ankara Caddesi, Vatan Caddesi, Sincan Hareket Noktası
557 SIHHIYE – YENĠKENT – ORTAPINAR TOKĠ – ĠLKSAN TOKĠ ( 78.4 KM )
557 SIHHIYE – YENĠKENT – ORTAPINAR TOKĠ – ĠLKSAN TOKĠ: Yenikent Hareket Noktası, Ortapınar
Toki Konutları, Melih GÖKÇEK Bulvarı, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Dicle Sokak, Mevlana Cadde, 65. Cadde,
Melih GÖKÇEK Bulvarı, Necip Fazıl Cadde, (Akıncı Yolu), Adalet Caddesi, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı,
Ġstanbul Yolu, F.Sultan Mehmet Bulvarı, Ġstanbul Caddesi, Ġstiklal Caddesi, Atatürk Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı,
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
Hipodrom Caddesi, Yenimahalle Köprüsü, F. Sultan Mehmet Bulvarı, Ġstanbul Yolu, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı,
Necip Fazıl Cadde (Akıncı Yolu), Adalet Caddesi, Necip Fazıl Caddesi (Akıncı Yolu), Melih GÖKÇEK Bulvarı,
65.Cadde, Mevlana Caddesi, Dicle Sokak, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Melih GÖKÇEK Bulvarı, Ortapınar Toki
Konutları, Yenikent Hareket Noktası
540 SIHHIYE – ERYAMAN ( 58.7 KM )
540 SIHHIYE - ERYAMAN: Eryaman Hrk.Nok., Dumlupınar 30 Ağustos Cadde, 1.TBMM Cadde, Selçuklular
Cadde, Osmanbey Cadde, Domaniç Cadde, Söğüt Cadde, Orhanbey Cadde, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Ġstanbul
Yolu, F.Sultan Mehmet Bulvarı, Ġstanbul Cadde, Ġstiklal Cadde, Opera, Sıhhiye, C.Bayar Bulvarı, Mevlana
Bulvarı, Hipodrom Caddesi, Y. Mahallesi Köprüsü, F. Sultan Mehmet Bulvarı, Ġstanbul Yolu, AyaĢ Ankara Yolu
Bulvarı, Orhan Bey Caddesi, Söğüt Caddesi, Domaniç Caddesi, Osman Bey Caddesi, Selçuklular Caddesi, I.
TBMM Caddesi, Dumlupınar 30 Ağustos Cadde, Eryaman Hrk.Nok.,
541 KIZILAY – ERYAMAN ( 66.7 KM )
541 KIZILAY - ERYAMAN : Eryaman Hrk.Nok., Dumlupınar 30 Ağustos Cadde, 1.TBMM Cadde, Selçuklular
Cadde, Osmanbey Cadde, Domaniç Cadde, Söğüt Cadde, Orhanbey Cadde, AyaĢ Ankara Yolu Bulvarı, Etiler
Cadde, T.Özal Köprüsü, Türk Kızılayı Caddesi, Etimesgut Zırhlı Birlik, Doğu Cad., EskiĢehir Yolu, Dumlupınar
Bulv., Ġnönü Bul., Atatürk Bul., MeĢrutiyet Cadde, MithatpaĢa Cadde, Sıhhiye U köprüsü, Necatibey Cadde,
Ġnönü Bul., Dumlupınar Bulv., EskiĢehir Yolu, Zırhlı Birlikler Yolu, Türk Kızılayı Caddesi, Etiler Caddesi, AyaĢ
Ankara Yolu Bulvarı, , Orhan Bey Caddesi, Söğüt Caddesi, Domaniç Caddesi, Osman Bey Caddesi, Selçuklular
Caddesi, I. TBMM Caddesi, Dumlupınar 30 Ağustos Cadde, Eryaman Hrk.Nok.,
530 ULUS – ETĠMESGUT ( 54 KM )
530 ULUS - ETĠMESGUT: Etimesgut Hrk.Noktası, 2167. Sokak, 2166. Sokak, Alsancak Sokak, 2157. Sokak,
1773. Cadde, 2084. Sokak, 2105 Sokak, Öğretmenler Sokak, AyĢecik Sokak, 2056 Sokak, 2052. Sokak, Hikmet
Özer Caddesi, Ġstasyon Caddesi, Türk Kızılayı Caddesi, Zırhlı Birlikler Yolu, EskiĢehir Yolu (Dumlupınar
Bulvarı), Ġnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Ġstanbul Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ġnönü Bulvarı,
EskiĢehir Yolu, , Zırhlı Birlikler Yolu, Türk Kızılayı Caddesi, Ġstasyon Caddesi Hikmet Özer Caddesi 2052.
Sokak, 2056. Sokak, AyĢecik Sokak, Öğretmenler Sokak, 2105. Sokak, 2084. Sokak, 1773. Sokak, 2157. Sokak,
Alsancak Sokak, 2166. Sokak, 2167. Sokak, Etimesgut Hrk.Noktası
532 KIZILAY – ELVANKENT ( 61. 9 KM )
532 KIZILAY - ELVANKENT: Elvankent Hareket Noktası, , Prf. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi , ġehit Celal
ĠĢen Sokak, Elvankent Site içi, 1489 Cadde, 1464.Cadde, Ahi Mesud Bulvarı, Ahi Elvan Cadde, Ġstasyon Cadde,
Türk Kızılayı Cad., Zırhlı Birlikler EskiĢehir Yolu, Dumlupınar Bulv., Ġnönü Bul., Atatürk Bul., MeĢrutiyet
Cadde, MithatpaĢa Cadde, Sıhhiye U köprüsü, Necatibey Cadde, Ġnönü Bul., Dumlupınar Bulv., EskiĢehir Yolu, ,
Zırhlı Birlikler Yolu, Türk Kızılayı Caddesi, Ġstasyon Caddesi, Ahi Elvan Caddesi, Ahi Mesud Bulvarı, 1464.
Cadde, 1489. Cadde, Elvankent Site Ġçi, ġehit Celal ĠĢen Sokak, Prf. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi, Elvankent
Hareket Noktası
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :12.05.2014
Karar Sayısı :2014/12
EGO Otobüsleri Gece Servisleri
Otobüs iĢletme Dairesi BaĢkanlığı
Ġlgi yazılar
UKOME KARARI: EGO Genel Müdürlüğü OLUR'u ile belirlendiği Ģekilde 15.05.2014 tarihi itibarıyla
uygulanması kararı açıktan oylanarak oybirliği ile alınmıĢtır
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü
Emn.ġub.Müd.
Levent ALICI
Üye
4.Kolordu Kom.lığı
UlaĢtırma Albay
Ġsmail KARATAġ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı
J.BçvĢ
Süleyman TORUN
Üye
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü
Necdet ÖZÇELĠK
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Müh.
Selahattin METĠN
Üye
DHMĠ Esenboğa HL
BaĢ Md.Yrd.
Dr. Nurhan OTO
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
Abdurrahman KÖSEOĞLU
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Servis Md. Yrd.
Pekcan ALP
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
ġub.Müd.
Nevzat ġAHBAZ
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Sadık TĠPĠ
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müdürü
Mustafa GÜVEN
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Temsilcisi
Fatih KUZU
Üye
UlaĢtırma Altyapı
Yat. Gen.Md.lüğü
Mimar
Hülya AKBOYRAZ
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Ġzzet YILDIRIM
ONAY
.…/..../2014
Ġ.Melih GÖKÇEK
Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Download

Download Decision. - EGO Genel Müdürlüğü