ĠÇĠNDEKĠLER
TABLE OF CONTENTS
Page
Sayfa
ÖNSÖZ
MĠSYON
AKREDĠTASYON
2014-2015 AKADEMĠK YILI
AKADEMĠK TAKVĠM
AMAÇLAR VE HEDEFLER
SEVĠYE TANIMLARI
1- Öğrenci BaĢlangıç Seviyesi Tanımları
2- Hazırlık Programı Seviye ve Ders Tanımları
3- Öğrenim Çıktı Tanımları
2014-2015 AKADEMĠK YILI
OKUTULACAK KĠTAPLAR
SEVĠYELER VE HAFTALIK DERS SAATĠ
SINIF GEÇME SĠSTEMĠ
1- Yıliçi Sınavlar ve Değerlendirilmeleri
2- Yıl Sonu Ġngilizce Yeterlilik Sınavı
3- Hazırlık Programında Bir Dönemde BaĢarılı
Olma Durumu
DEVAM
1- Devamsızlık Sınırı
2- Telafi Sınavı
ÖNEMLĠ BĠLGĠLER
 Ġngilizce Hazırlık‟tan Muaf Olma
 TOEFL iBT Sınavına Nerede Girilebilir?
 Ġleri Ġngilizce Dersleri Ġçin Ön ġartlar
 Öğrenci Hak ve Sorumlulukları
 Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma
 Sağlık Raporları
 Talep ve ġikayetler
 Ne Ġçin Nereye BaĢvurabilirim?
ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
2
3
4
5
FOREWORD
MISSION
ACCREDITATION
2014-2015 ACADEMIC YEAR
ACADEMIC CALENDAR
GOALS AND OBJECTIVES
LEVEL DESCRIPTIONS
1- Student Entry Level Descriptions
2- Preparatory Program Level and Course Descriptions
3- Exit Level Descriptions
BOOKS FOR 2014- 2015 ACADEMIC YEAR
6
9
9
11
13
15
LEVELS AND WEEKLY CLASS HOURS
GRADING SYSTEM
1- Exams Held During the Academic Year and Their
Evaluation
2- Proficiency Exam at the End of the Academic Year
3- Success in One Semester
ATTENDANCE
1- Absenteeism Limit
2- Make-up Exam
IMPORTANT
 To Be Exempt From Preparatory Program
 Where to Take TOEFL iBT?
 Prerequisites for Advanced English Courses
 Student Rights and Responsibilities
 Medical Services
 Medical Reports
 Requests and Complaints
 Where to Apply?
STUDENT REMARKS
17
18
18
19
19
20
21
22
22
22
22
23
23
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
9
9
11
13
15
17
18
18
19
19
20
21
22
22
22
22
23
23
23
24
25
26
Sevgili Öğrencilerimiz,
Dear Students,
İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık
Programı'na hoşgeldiniz.
Welcome to the Istanbul Technical University School of Foreign
Languages Preparatory Program.
İstanbul Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin mühendislik ve mimarlık
alanında yetişmelerinin yanı sıra, onların çağdaş dünyanın gerektirdiği
bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla çok çeşitli eğitim
olanakları sunmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerine verilen yabancı dil
eğitimi de bunun bir parçasıdır.
Istanbul Technical University provides the students with various
education and training opportunities according to the necessary skills
and knowledge needed to adapt to the contemporary world, alongside
with the education in engineering and architecture. The foreign
language education for our students is a part of this scheme.
1997-98 öğretim yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisans
öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmeleri zorunlu hale
getirilmiştir. Yabancı dil eğitimi sağlayan bölüm 2000 yılında yüksekokul
olmuş ve İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu adını almıştır. 2001-2002
öğretim yılından bu yana, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yalnızca
lisans öğrencileri hazırlık eğitimi alabilmektedir.
In the 1997-98 academic year, it became compulsory for the
undergraduate students to attend the English Preparatory Program.
The foreign languages department became an institute in 2000 and
was named ITU School of Foreign Languages. Since the 2001-2002
academic year, only undergraduate students have right to register to
the School of Foreign Languages.
Bir yıllık İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlayıp Yeterlilik Sınavı’nda
başarılı olan öğrenciler fakültelerine başlama hakkı kazanmaktadır.
Fakülte eğitimi sırasında kredili İleri İngilizce dersleri verilmektedir.
Students who complete the one-year English preparatory program and
pass the Proficiency Exam have the right to begin their faculty
education. Advanced English classes are offered during the faculty
education.
İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girerek gösterdiğiniz başarıyı, Yabancı
Diller Yüksekokulu'nda İngilizce öğrenerek pekiştireceğinize inanıyoruz.
Ancak bu başarı, büyük ölçüde sizin planlı çalışmanıza, derslere devam
etmenize, verilen ödevleri zamanında ve eksiksiz yapmanıza bağlıdır.
Bu kitapçıktaki
ulaşabilirsiniz.
bilgilere
www.ydy.itu.edu.tr
adresinden
We believe that you will intensify your success in entering Istanbul
Technical University by learning English in the School of Foreign
Languages. However, this is possible only if you study according to a
plan, attend your classes regularly and do your homework completely
and on time.
de
You can access all of the information in this booklet by visiting
www.ydy.itu.edu.tr.
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları olarak hepinize
başarılı bir akademik yıl dileriz.
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
We, the instructors of ITU School of Foreign Languages, wish you a
successful academic year.
ITU School of Foreign Langauges
2
MĠSYON
MISSION
ĠTÜ’nün vizyonu; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarında öncü
çalıĢmaların ulusal ve uluslararası odak noktası haline gelmektir. Ġngilizce‟nin
bir dünya dili haline gelmesi ve ĠTÜ'nün Ġngilizce‟nin ağırlıklı olarak
kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında bilgi üretiminin ve araĢtırmaların
artmasını hedeflemesi nedeniyle, Ġngilizce öğrenmek; ĠTÜ öğrencilerinin
ufuklarını geniĢletecek, uluslararası iliĢkiler kurmalarını sağlayacak, bilgi
haznelerini zenginleĢtirmelerini olanaklı kılacak, güncel geliĢmeleri yakından
takip edebilmelerini ve kendi alanlarına Ģahsi katkı sunabilmelerini
sağlayacaktır.
ITU's vision is to become a national and international focal point of pioneering
studies in the fields of science, technology, social sciences, and the arts. As
English has become the primary world language, and ITU is dedicated to the
advancement of learning and furtherance of research in the fields of science and
technology in which English, in particular, is used, learning English will help
students to broaden their horizons, while also enabling them to develop
international contacts, expand their knowledge base, keep up with current
developments and make their own contributions to their fields.
Temel ve uygulamalı bilimlerde ilerleme sağlamayı hedefleyen bir yüksek
öğretim ve araĢtırma kurumu olarak, ĠTÜ’nün misyonu; yerel ve küresel
sorunlara son derece duyarlı, zengin bir entelektüel atmosfer içerisinde
geleceğin teknoloji liderlerini ve giriĢimcilerini eğitmektir. ĠTÜ YDY’nin
misyonu da, üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu takiben, geleceğin
liderlerine; bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanlarındaki
giriĢimcilerine dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem de
uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; çağdaĢ değerleri temsil eden
üretken bireyler olarak yetiĢtirmektir.
As a higher education and research institution dedicated to the advancement of
basic and applied sciences, ITU’s mission is to educate the technological leaders
and entrepreneurs of the future in a rich intellectual environment sensitive to both
local and global issues. Following the vision and mission of our university, as
ITU SFL, our mission is to teach English to those technological leaders and
enterpreneurs of the future in the field of science, technology, social sciences and
the arts and help them communicate confidently in their future educational life in
their faculties where English is used with the help of knowledge and skills in
English they have attained in the SFL by raising responsible and self-confident
individuals. In this respect, the objective of the language training program is to
provide the students with sufficient language skills to follow the courses in their
faculties, and to train them as productive individuals with their dynamism and
contemporary values for engineering.
3
AKREDĠTASYON
ACCREDITATION
23 programs in ITU was accredited by the international Accreditation Board for Programs
in Engineering and Technology (ABET) in 2011, and in 2008 the Department of
Architecture was apporeved to be substantially equivalent by the National Architectural
Accrediting Board (NAAB), which will provide you with the opportunity to have an
international diploma when you graduate. Considering the continuous improvement
process of our university, the ITU SFL applied for accreditation from CEA (Commission
on English Language Program Accreditation) in October 2009. Being the only accrediting
agency for English language programs and institutions in the U.S., CEA has expanded its
mission to include the accreditation of English language programs and schools outside the
U.S since December 2005. CEA, ABET, and NAAB are recognized by the Association of
Specialized and Professional Accreditors (ASPA) which is the only organization whose
members are exclusively specialized and professional accreditors.
2011 yılında ĠTÜ‟nün 23 programı uluslararası Teknoloji ve Mühendislik Programları
Akreditasyon Kurulu (ABET) akredite edilmiĢ, 2008 yılında da Mimarlık Bölümü, Ulusal
Mimari Akreditasyon Kurulu tarafından uluslararası eĢdeğerlilik almıĢtır. Bu durum
bölümlerinizden mezun olduğunuzda tüm dünyada geçerli diplomalara sahip olmanıza
olanak sağlamaktadır. Üniversitemizin sürekli geliĢtirilmesi çalıĢmaları kapsamında ĠTÜ
YDY de Ekim 2009‟da akreditasyon için Ġngilizce Dil Programları Akreditasyon
Komisyonu (CEA)‟na baĢvurmuĢtur. Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) Eğitim Bakanlığı
tarafından tanınan tek akreditasyon kurumu olan CEA, Aralık 2005 itibariyle ABD
dıĢındaki Ġngilizce dil programları ve okullar için de akreditasyon hizmeti vermeye
baĢlamıĢtır. CEA, ABET ve NAAB üyeleri, Uzman ve Profesyonel Akreditörler Derneği
(ASPA)‟nce de tanınmıĢ kurumlardır.
By enhancing the well-being of the students, faculty, and staff, accreditation provides an
opportunity for everyone to focus on the misssion and vision, enhances openness and
cohesion, and narrows the gap between personal and organizational goals. Moreover, it is
an opportunity to recognize strengths, opportunities, and challenges by means of a selfstudy & review process.
Akreditasyon, kurumun olanaklarının iyileĢtirilmesinin yanı sıra, herkese misyon ve
vizyona odaklanmada yardımcı olur; kurumun Ģeffaflığını ve kuruma bağlılığı pekiĢtirir;
kiĢisel hedefler ve örgütsel hedefleri dengeler. Bunların dıĢında, imkanları, zorlukları ve
sahip olunan güçlü yönleri görüp değerlendirmek için bir fırsat olarak karĢımıza çıkar. Bu
da kurumun kendini değerlendirme süreciyle pekiĢir.
In addition to the benefits it brings to administrators and instructors, accreditation ensures
quality for the students in the following:
 The curriculum is designed to meet the students‟ needs
 Assessment is reliable and valid
 Support services are of top quality
 The students will receive the services the program or institution has promised
 Practices are reviewed for continuous improvement on a regular basis.
Akreditasyon, idareci ve okutmanlara sağladığı çeĢitli olanakların yanı sıra öğrenciler için
de aĢağıdaki konularda kaliteyi garanti eder:

Müfredat öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmıĢtır.

Değerlendirme ölçütleri güvenilir ve geçerlidir.

Yardımcı birimler kaliteli hizmet sunar.

Öğrencilere programın veya kurumun vaat ettiği hizmet sunulur.

Sürekli iyileĢtirme için uygulamalar düzenli olarak gözden geçirilir.
In this respect, the SFL prepared a report to respond to 52 standards within 10 main
subjects (Mission, Curriculum, Faculty,
Facilities, Equipment, and Supplies,
Administrative and Fiscal Capacity, Student Services, Recruiting, Length and Structure of
the Program of Study, Student Achievement, and Student Complaints), and submitted it to
CEA in 2011. A commission appointed by CEA visited the SFL between 22-25 November
2011 during which they visited some classes, interviewed faculty, students, and staff,
reviewed documents, and wrote a report, which was then submitted to the CEA
Commission. The SFL was granted five-year initial accreditation by the Commission that
gathered in Virginia-Alexandria, USA on 13-15 April 2012. ITU SFL is the 100th program
accredited in the world by CEA. For the sake of continuity, the SFL is required to prepare
an annual report.
Bu bağlamda, YDY 10 ana baĢlık (Misyon, Müfredat, Akademik Personel, Hizmetler,
Donanım ve Kaynaklar, Yönetsel ve Mali Kapasite, Öğrenci Hizmetleri, Kayıt ĠĢlemleri,
Eğitim Programının Süresi ve Yapısı, Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenci ġikayetleri) ve 52
standarttan oluĢan akreditasyon raporunu hazırlamıĢ ve 2011 yılında CEA‟e sunmuĢtur.
22-25 Kasım 2011 tarihlerinde CEA tarafından tayin edilen bir komisyonca sınıf
ziyaretleri, okutman, öğrenci, personel görüĢmeleri ve rapor incelemeleri yapılarak
hazırlanan rapor CEA Komisyonu‟na sunulmuĢtur. ABD Virginia-Alexandria‟da 13-15
Nisan 2012 tarihlerinde toplanan CEA Komisyonu YDY Hazırlık Programları‟nı 5 yıl için
akredite etmiĢtir. ĠTÜ YDY dünyada akredite edilen 100.ncü programdır.
Daha detaylı bilgi için www.ydy.itu.edu.tr/ sayfasından Akreditasyon„a tıklayınız.
Please visit www.ydy.itu.edu.tr/, and go to the Accreditation link for further
information.
4
2014-2015 AKADEMĠK YILI
AKADEMĠK TAKVĠM
01/02/03 Eylül’14
2014-2015 ACADEMIC YEAR
ACADEMIC CALENDAR
04 Eylül’14 Perşembe Saat:13:00
Kayıt ve Seviye Belirleme Sınavı
(Yeterlilik Sınavı Öncesi)
Yeterlilik Sınavı I. AĢama
05 Eylül’14 Cuma Saat: 13:00
Yeterlilik Sınavı II. AĢama
05 Sept’14 Friday at 13:00
Proficiency Exam Session II
08 Eylül’14 Pazartesi 10:00
Seviye Belirleme Sınavı (Yeterlilik Sınavı Sonrası)
08 Sept’14 Monday at 10:00
Placement Test (After Proficiency Exam)
Lisans Hazırlık Oryantasyon & Güz Yarıyıl BaĢlangıcı
15 Sept’14 Monday
Beginning of Fall Term & UPP Orientation
Seviye Atlama Sınavı
26 Sept’14 Friday
Level Change Quiz
6-7 Ekim’14
Kurban Bayramı
6-7 Oct’14
13 Ekim’14 Pazartesi
1. Aylık Sınav
13 Oct’14 Monday
29 Ekim’14 Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı
29 Oct’14 Wednesday
Republic Day
06 Kasım’14 Perşembe
2. Aylık Sınav
06 Nov’14 Thursday
Monthly Exam 2
15 Eylül’14 Pazartesi
26 Eylül‘14 Cuma
05 Aralık’14 Cuma
30 Aralık’14 Salı
01/02/03 Sept.’14
04 Sept’14 Thursday at 13:00
3. Aylık Sınav
1. KonuĢma Sınavı
Registration and Placement Tests
(Before Proficiency Exam)
Proficiency Exam Session I
Festival of Sacrifices
Monthly Exam 1
05 Dec’14 Friday
Monthly Exam 3
30 Dec’14 Tuesday
Speaking Exam 1
01 Ocak’15 Perşembe
YılbaĢı
01 Jan’15 Thursday
New Year
02 Ocak’15 Cuma
06 Ocak’15 Salı Saat:09:00
A&B Seviyeleri Yarıyıl Sınavı
B1&B1+ Seviyeleri Yeterlilik Sınavı I. AĢama
02 Jan’15 Friday
A&B Levels Mid-Year Exam
06 Jan’15 Tuesday at 09:00
B1&B1+ Levels Proficiency Exam Session I
07 Ocak’15 Çarşamba
A1&A2 Seviyeleri Yarıyıl Sınavı & Güz Yarıyıl Sonu
07 Jan’15 Wednesday
A1&A2 Levels Mid-Term Exam & End of Fall Term
08 Ocak’15 Perşembe Saat: 10:00
B1&B1+ Seviyeleri Yeterlilik Sınavı II. AĢama
08 Jan’15 Thursday at 10:00
B1&B1+ Levels Proficiency Exam Session II
12 Ocak- 30 Ocak 2015
Yarıyıl Tatili
12 Jan- 30 Jan 2015
Winter Break
02 Şubat’15 Pazartesi
Bahar Yarıyılı BaĢlangıcı
02 Feb’15 Monday
Beginning of Spring Term
03 Mart’15 Salı
4. Aylık Sınav
03 March’15 Tuesday
Monthly Exam 4
01 Nisan’15 Çarşamba
5. Aylık Sınav
01 April’15 Wednesday
Monthly Exam 5
06-10 Nisan 2015
Bahar Tatili
06-10 April 2015
Spring Break
23 Nisan’ 15 Perşembe
Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı
23 April’15 Thursday
23rd of April Children's Festival
01Mayıs’15 Cuma
ĠĢçi Bayramı
01May’15 Friday
Labor Day
04 Mayıs’15 Pazartesi
6. Aylık Sınav
04 May ‘15 Monday
Monthly Exam 6
19 Mayıs’15 Salı
Atatürk‟ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
19 May ’15 Tuesday
Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day
22 Mayıs’15 Cuma
2. KonuĢma Sınavı
22 May’15 Friday
Speaking Exam 2
27 Mayıs’15 Çarşamba
Yıl Sonu Sınavı
27 May’15 Wednesday
End Year Exam
29 Mayıs’15 Cuma
Bahar Yarıyılı Sonu
29 May’15 Friday
End of Spring Term
02 Haziran’15 Salı
Yeterlilik Sınavı I. AĢama
02 June’15 Tuesday
Proficiency Exam Session I
04 Haziran’15 Perşembe
Yeterlilik Sınavı II. AĢama
04 June’15 Thursday
Proficiency Exam Session II
11 Haziran – 15 Temmuz’15
Yaz Okulu
11 June – 15 July’15
Summer School
17-19 Temmuz’15
Ramazan Bayramı
17-19 July’15
Ramadan Holiday
21 Temmuz’15 Salı Saat:10:00
Yeterlilik Sınavı I. AĢama
21 July’15 Tuesday at 10:00
Proficiency Exam Session 1
23 Temmuz’15 Perşembe Saat:10:00
Yeterlilik Sınavı II. AĢama
23 July’15 Thursday at 10:00
Proficiency Exam Session II
* ITU YDY Akademik Takvim‟de belirtilen sınav tarihleri için gerekli
durumlarda değiĢiklik yapma hakkına sahiptir.
* ITU SFL has the authority to make necessary changes in the exam dates
announced on the Academic Calendar.
5
AMAÇLAR VE HEDEFLER
Hazırlık
programındaki gramer
derslerinin amacı
öğrencilerin belli
dilsel yapıları biçim ve
iĢlev olarak
anlamalarını
sağlamaktır.
OKUMA
Hazırlık
programındaki okuma
derslerinin amacı
öğrencilerin özgün ve
yarı özgün metinleri
okuma ve kelime
bilgilerini kullanarak
büyük oranda
anlamalarını
sağlamaktır.
GOALS AND OBJECTIVES
HEDEFLER
COURSES
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip
olacaktır:

Hedeflenen orta-üstü düzeyi seviyesi gramer
yapılarını tanıyarak çeĢitli ifadelerin
anlamlarını çözebildiklerini gösterme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer
yapılarını çeĢitli okuma parçalarını anlamak
için kullanabilme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer
yapılarını kompozisyon yazımında
kullanabilme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer
yapılarını akademik bir ders anlatımını
dinlerken tanıyabilme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilsel yapılarını
kabul edilebilir bir doğruluk oranıyla konuĢma
esnasında kullanabilme.
USE OF ENGLISH
AMAÇLAR
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip
olacaktır:

Bir metne* göz gezdirerek anafikrini
bulabilme,

Metin taslağı çıkarabilme,

Belli bir bilgiyi metin içerisine bulabilmek
için tarama yapabilme,

Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi
ayırt edebilme,

Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla
bulunabilecek ana fikirleri teĢhis edebilme,

Metindeki önemli detayları bulabilme,

Metindeki belli zamir, belirteç gibi öğelerin
neye gönderme yaptığını anlayabilme,

Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda
bulunabilme,

Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde
kullanmak üzere ayırt edebilme,

Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde
kullanmak üzere kayıt edebilme,

Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola
çıkarak tahmin edebilme.
* “Metin” ile kastedilen, orta seviyeden ortaüstü seviyeye kadar çeĢitlilik gösteren ve en az
500 sözcükten oluĢan her türlü bütünlüklü
yazıdır.
READING
DĠL KULLANIMI
DERSLER
6
GOALS
The goal of the use of
English component of
the preparatory
program is for learners
to be able to
understand and use
certain linguistic
structures effectively
in terms of form and
function.
The goal of the
reading component of
the preparatory
program is for learners
to be able to read
authentic and semiauthentic texts with
reasonable
comprehension by
making use of reading
and vocabulary skills.
OBJECTIVES
By the end of the program, students will
be able to:

demonstrate an understanding of
meaning of statements by identifying
target upper-intermediate level
grammar structures,

identify target upper-intermediate level
grammar structures effectively to
understand a variety of reading texts,

use target upper-intermediate grammar
structures accurately to write essays,

recognize target upper-intermediate
level grammar structures effectively to
follow an academic lecture,

apply target upper-intermediate
linguistic structures in speaking with
acceptable accuracy.
By the end of the program, the students
will be able to:

skim a text to obtain the gist of the
text*,

make an outline of a text,

scan a text to locate specific
information,

differentiate mentioned/not mentioned
information in a text,

identify stated and/or implied main
ideas in a text,

identify significant details in a text,

decide what certain
pronouns/determiners/etc. refer to in a
text,

make inferences based on specific
information in a text,

identify vocabulary in a text for active
use in other skills,

record vocabulary in a text for active
use in other skills,

guess the words in a text they do not
know from context.
*A “text” refers to any text ranging from
an intermediate to upper-intermediate
level of at least 500 words.
AMAÇLAR VE HEDEFLER (Devamı)
YAZMA
Hazırlık Programı‟ndaki
yazma derslerinin amacı
öğrencilerin sürece yönelik
yaklaĢımlardan, retorik
(sözsel) araçlardan ve
sunulan çerçevelerden
faydalanarak bağımsız ve
akademik yazı
üretebilmelerini
sağlamaktır.
DĠNLEME
Hazırlık Programı‟ndaki
dinleme derslerinin amacı
öğrencilerin özgün ve yarı
özgün ders anlatımlarını
anlamalarını, genel ve özel
anlama yeteneklerini ve
etkili not alma stratejilerini
geliĢtirmelerini
sağlamaktır.
HEDEFLER
COURSES
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip
olacaktır:

Verilen fikir ve komutları seçmeli
kullanarak sebep odaklı kompozisyon*
yazabilme,

Verilen fikir ve komutları seçmeli
kullanarak sonuç odaklı kompozisyon
yazabilme,

Verilen fikir ve komutları seçmeli
kullanarak kıyaslama/karĢılaĢtırma
kompozisyonu yazabilme,

Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon
yazabilme,

Sağlanan verileri kullanarak konuyla
ilgili bir kompozisyon yazabilme,

Kıyaslama/karĢılaĢtırma odaklı dil
yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,

Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru
ve etkili kullanabilme,

Kompozisyon yazarken konuyla ilgili
geniĢ bir kelime havuzundan
yararlanabilme,

Kompozisyonda doğru noktalama ve
imla kuralları kullanabilme,

Kompozisyonda çeĢitli gramer yapılarını
doğru olarak kullanabilme.
GOALS
The goal of the
writing component of
the Preparatory
Program is for learners
to be able to produce
free and academic
writing, making use of
process approaches,
rhetorical devices and
given frameworks.
WRITING
AMAÇLAR
* “Kompozisyon” 250-300 sözcük ve en
az dört paragraftan oluĢan orta-üstü
seviyede yazı bütünüdür.
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip
olacaktır:

Akademik bir ders anlatımının* türünü
anlayabilme,

Dersin ana fikrini çıkarabilme,

Anlatımdaki anahtar sözcükleri ayırt
edebilme,

Anlatımdaki retorik (sözsel) ipuçlarını
tanıyabilme,

Derste verilen sıralı bilgileri ayırt
edebilme,

Ders içeriğindeki önemli detayları
yakalayabilme,

Derste bahsedilen/bahsedilmeyen
konuları ayırt edebilme,

Ders içeriğine göre doğru ve yanlıĢ
bilgileri ayırt edebilme,

Ders dinlerken etkili not alabilmek için
belirli teknik ve stratejileri kullanabilme,

Etkili not alabilmek için kendi strateji ve
tekniklerini geliĢtirebilme,

Notlarını kullanarak bir ders anlatımının
ana hatlarını tamamlayabilme.
* “Akademik ders anlatımı” orta
seviyeden orta-üstü seviyesine kadar
çeĢitlilik gösteren ve en az 500 sözcük
içeren ders anlatımıdır.
LISTENING
DERSLER
GOALS AND OBJECTIVES (Continued)
The goal of the
listening component
of the Preparatory
Program are for
learners to be able to
comprehend authentic
and semi-authentic
academic lectures;
develop global as well
as detailed aural
understanding, and
develop effective
strategies for taking
notes.
OBJECTIVES
By the end of the program students will
be able to:

write a cause essay optionally making
use of the ideas/prompts provided,

write an effect essay optionally making
use of the ideas/prompts provided,

write a compare/contrast essay
optionally making use of the
ideas/prompts provided,

write a coherent and unified essay,

write a relevant essay using the given
data,

use compare/contrast language
structures accurately and effectively,

use cause/effect language structures
accurately and effectively,

use a wide range of topic-related
vocabulary to write an essay,

use correct punctuation, capitalisation,
and spelling in an essay,

use a variety of grammar structures
accurately in an essay.
*An “essay” is an upper-intermediate
level writing piece on an academic topic
of 250-300 words and at least four
paragraphs in length.
By the end of the program, students will
be able to:

recognise the type of an academic
lecture*,

get the main idea of a lecture,

identify key words in a lecture,

recognise the rhetorical cues in a
lecture,

recognise the sequential information in
a lecture,

identify significant details in a lecture,

differentiate mentioned/not mentioned
information in a lecture,

differentiate true/false information in a
lecture,

use specific strategies and techniques
for effective note taking while
listening to a lecture,

develop their own strategies and
techniques for effective note taking,

complete an outline of a lecture using
their notes.
*An “academic lecture” ranges from
intermediate to upper-intermediate level
comprising at least 500 words.
7
AMAÇLAR VE HEDEFLER (Devamı)
Hazırlık Programı‟ndaki
Teknik Ġngilizce öğesinin
amacı öğrencilerin temel
bilimler ve teknoloji
alanlarındaki metinleri
okumalarını, bu konular ile
ilgili kelime dağarcıklarını
geliĢtirmelerini ve bu
kelimeleri sözlü ve yazılı
ifadelerinde
kullanabilmelerini
sağlamaktır.
Hazırlık Programı‟nın
öğrenici eğitimi
öğesinin amacı
öğrencilerin bağımsız
dil öğrenicileri
olmasını sağlamaktır.
SKILLS
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere
sahip olacaktır:

ÇeĢitli diyalog türlerinde kendilerini akıcı bir
Ģekilde ifade edebilme,

Kendilerini ifade ederken kabul edilebilir bir
doğruluk seviyesini yakalayabilme,

Fikirlerini anlaĢılır biçimde iletebilme,

Etkili olarak tartıĢmalara katılabilme,

Etkili sunum yapabilme.
SPEAKING
Hazırlık
Programı‟ndaki
konuĢma öğesinin
amacı öğrencilerin
çeĢitli bağlamlarda
kendilerine güvenerek
ve yeterli hissederek
sözlü ifade ve
etkileĢim becerisi
kazanmalarını
sağlamaktır.
HEDEFLER
INTERDISCIPLINARY COURSE
AMAÇLAR
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere
sahip olacaktır:

Temel
bilimler
ve
teknoloji
konularındaki güncel metinleri okuyup
anlayabilme,

Temel bilimler ve güncel teknoloji
alanlarında yeterli miktarda kelime
dağarcığı kazanma ve kullanabilme,

KonuĢurken temel bilimsel ve teknik
terimleri kullanabilme ve kavramları
anlayabilme,

Matematiksel denklem ve ifadeleri
temel seviyede ayırt edebilme ve
kullanabilme,

Belli bir seviyede bilimsel ve teknik bir
konuyu yazılı olarak ifade edebilme.
LEARNER TRAINING
ÖĞRENĠCĠ EĞĠTĠMĠ
TEKNĠK ĠNGĠLĠZCE DERSĠNE
GĠRĠġ
KONUġMA
BECERĠLER
GOALS AND OBJECTIVES (Continued)
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere
sahip olacaktır:

Dil öğrenicileri olarak güçlü ve zayıf
yanlarını teĢhis edebilme,

Dil öğreniminde kendi amaçlarını
belirleyebilme,

Bağımsız bir biçimde çalıĢabilme,

Kütüphaneyi etkin bir Ģekilde
kullanabilme,

Dil öğrenimi için kendi stratejilerini
geliĢtirebilme,

Dil öğrenimi için çeĢitli kaynaklar
(internet, dergiler, sözlükler vs.)
kullanabilme,

Yazma portfolyoları oluĢturabilme,

Zamanı etkili kullanabilme.
8
GOALS
The goal of the speaking
component of the
Preparatory Program is
for learners to be able to
speak and interact orally
with confidence and
competence in a wide
range of situations.
The goal of the
Ġnterdisciplinary course
component of the
Preparatory Program is for
learners to be able to read
and understand texts on
science and technology,
develop their knowledge of
science and technologyrelated vocabulary and apply
the relevant vocabulary to
their speaking and writing
skills.
The goal of the learner
training component of
the Preparatory Program
is for learners to become
efficient independent
language learners.
OBJECTIVES
By the end of the program, students will be
able to:

express themselves fluently on a wide
range of conversational topics,

express themselves with acceptable
accuracy,

convey their ideas clearly,

participate in discussions efficiently,

make effective presentations.
By the end of the program, students will be
able to:

Read contemporary texts on science
and technology,

Grasp and use an adequate amount of
scientific
and
technological
vocabulary,

Use scientific and technological
vocabulary and concepts when
speaking, and understand them when
listening,

Identify and use basic mathematical
equations and statements,

Write on a scientific and technological
subject in an acceptable manner.
By the end of the program, students will be
able to:

become aware of their strengths and
weaknesses as language learners,

set their own goals for language learning,

study independently,

use the library effectively,

develop their own strategies for language
learning,

make use of various resources (the
Internet, magazines, dictionaries, etc.) for
language learning,

organise and keep their writing portfolios,

manage time efficiently.
SEVĠYE TANIMLARI
LEVEL DESCRIPTIONS
ĠTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı‟nda sınıflar akademik yılın
baĢında dört seviyeye ayrılmaktadır: B1+ Seviyesi (orta-üstü), B1 Seviyesi (orta),
A2 Seviyesi (orta-altı) ve A1 Seviyesi (baĢlangıç). Öğrenciler, ilk dönemin
baĢında girdikleri Seviye Belirleme Sınavı‟nın sonuçlarına göre bu seviyelerden
birisine yerleĢtirilir. Öğrencilere ayrıca Güz Dönemi baĢında Seviye Atlama
Sınavı olanağı tanınır.
There are four levels in ITU School of Foreign Languages Prep Program: B1+
level (upper-intermediate), B-level (intermediate), C-level (pre-intermediate) and
D-level (elementary). Students are placed in one of these levels according to the
scores they get in the Placement Test which is given at the beginning of the
academic year.Students are also provided the opportunity to change their level by
means of Level Change Quiz at the beginning of the Fall Term.
YerleĢtirmeler tamamlandıktan sonra her bir seviyede öğrenim görmekte olan
öğrenciler dönem boyunca aynı seviyede kalırlar ve bu dönem içerisinde Ġngilizce
dil becerilerini geliĢtirdiği düĢünülen ve kademe kademe ilerleyen dil öğrenme
araçlarına tabi olurlar. Ġkinci dönemin baĢında tüm seviyeler, ilk dönemin sonu
itibarıyla eriĢmeleri beklenen dil seviyesi ile yeniden adlandırılırlar. Ġlk dönemde
B1+ Seviyesi‟nde öğrenim görüp ikinci dönem eğitime devam edecek öğrenciler
ile ilk dönemi B1 Seviyesi‟nde tamamlamıĢ olan öğrenciler ikinci döneme B1+
Seviyesi olarak devam ederler. Ġlk dönemde A2 Seviyesi‟nde öğrenim görenler
B1, A1 olarak öğrenim görenler ise A2+ seviyelerinde ikinci dönem sınıflarına
yerleĢtirilir. Dolayısıyla tüm seviyeler için öngörülen kısa ve uzun vadeli amaçlar
ve hedefler (seviyeye bağlı olarak-üst ya da alt) aynıdır ve tüm seviyelerdeki
öğrenciler, dil yeterliliklerinde küçük farklılıklar görülmekle beraber aynı
öğrenim çıktılarına sahip olarak yılı tamamlar. Akademik yılın sonunda tüm
öğrencilerin sahip olması hedeflenen dil seviyesi ortadan orta-üstü seviyesine
kadar çeĢitlilik gösterir.
After the placement is completed, the students at each level progress all through
the same level being exposed to proceeding language learning tools through
which their English language skills are supposed to build up. Therefore, the same
short term or long term (depending on the level – upper or lower) goals and
objectives are aimed at each level and all level students exit with the same
expected learning outcomes with a little variety of degree in English proficiency.
At the end of the academic year, the expected language level for all students
ranges from intermediate to upper-intermediate.
1. Student Entry Level Descriptions
The descriptions for each level when the students enter into the program are
provided below:
A1 LEVEL DESCRIPTION: Students have little or no familarity with the
language. They can understand few everyday expressions and can produce some
single words and set phrases in response. They can recognize the existence of a
few basic structures and words in reading. They are able to write items in one or
two structural patterns in writing, but not manipulate the patterns any further.
1. Öğrenci BaĢlangıç Seviyesi Tanımları
Öğrencilerin program baĢındaki seviyeleri aĢağıdaki gibi tanımlanır:
A1 SEVĠYESĠ TANIMI: Öğrencilerin Ġngilizceyle tanıĢıklıkları ya çok azdır ya
da yoktur. Az sayıda gündelik ifadeyi anlayabilir, karĢılığında kısıtlı sözcük ve
kalıpları kullanabilirler. Okuma esnasında bazı temel yapı ve sözcüğün varlığını
teĢhis edebilirler. Yazma konusunda ise birkaç yapısal kalıbı kullanabilecek
düzeydedirler ancak bu kalıpları daha incelikli kullanamazlar.
A2 LEVEL DESCRIPTION: Students beginning at this level can understand
and respond to very basic conversational situations. They can understand many
simple expressions of everyday English. They can produce comprehensible
questions and answers even if structures and words often go wrong. In reading
they can follow simplified texts, and recognize the difference in meanings of a
number of structural contrasts. They can write a few simple but connected
sentences on a given topic with some awareness of the forms required even if
they do not always use them correctly.
A2 SEVĠYESĠ TANIMI: Programa bu seviyede baĢlayan öğrenciler çok temel
diyalogları anlayabilir ve karĢılık verebilirler. Gündelik Ġngilizcedeki pek çok
basit kalıbı anlar durumdadırlar. Yapı ve sözcük hatası yapsalar dahi anlaĢılabilir
soru ve cevap üretme becerileri vardır. SadeleĢtirilmiĢ okuma parçalarını takip
edebilir ve pek çok yapısal farklılığı ayırt edebilirler. Her zaman doğru cümleler
kuramasalar da belli bir konuda, gerekli biçimlerin kısmen farkında olarak basit
ancak bağıntılı cümleler yazabilirler.
9
B1 SEVĠYESĠ TANIMI: Bu seviyedeki öğrenciler baĢlangıçta, çok detaylı
olmamakla beraber Ġngilizce temel diyalog akıĢının özünü anlar durumdadırlar.
Gündelik konulardan yola çıkarak sorular sorup diyalog baĢlatma becerileri vardır
ve biraz yardım almak kaydıyla pek çok gündelik sosyal ve pratik iĢlevi (alıĢveriĢ
yapmak, doktora gitmek gibi) yerine getirebilirler. Yarı özgün okuma parçalarının
özünü anlama düzeyleri tatmin edicidir, fakat detaylar, nadir rastlanan sözcükler
ve bazı karmaĢık yapılar konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Uygun biçimde
organize edemeseler dahi kısa paragraflar yazabilirler; genellikle tutarlılık ve
bütünlük sağlama konusunda problem yaĢarlar. Ders dıĢı konularda (hikaye
anlatma, kiĢisel mektuplar, fikir belirtme ve açıklama gibi) çok sayıda basit yapıyı
ve bazı karmaĢık yapıları kullanabilirler. Fakat karmaĢık yapılardan kimilerini
kullanmakta zorluk çektiklerinden genellikle akademik paragraf ve kompozisyon
yazımında problemler görülür.
B1 LEVEL DESCRIPTION: B-Level students can understand the gist of a
commonplace conversation in English, though not in detail. They are capable of
initiating conversation by asking questions on a range of everyday topics and can
perform most everyday social and practical functions with a little help (e.g.
buying things in shops, going to the doctor) to survive comfortably. In reading
they can grasp the gist of semi-authentic texts to a satisfactory level, but they
need some instructive guidance for details, less common words or some complex
structures. They can write short paragraphs which lack proper organization and
have problems with coherence and unity. They can use varied simple and some
complex structures on a variety of non-academic topics (e.g., telling stories,
personal letters, giving and explaining an opinion). However, they generally have
problems in writing academic paragraphs and essays arising from the inability to
handle some of the more complex structures.
B1+ SEVĠYESĠ TANIMI: Bir diyaloğu baĢlatabilir ve bu diyaloğu aktif olarak
sürdürebilirler. Gündelik hayata dair iĢleri kolaylıkla halledebilecek düzeydedirler
ve yeni durumlarla (bir alıĢveriĢ sırasında durumun beklentilere uygun
ilerlememesi gibi) dili kullanarak rahatça baĢ edebilirler. Okuma parçalarının ana
fikrini ve detayların çoğunu anlayabilirler ancak bazı ince noktalar ve akademik
sözcükler için yardıma ihtiyaç duyarlar. Akademik içeriğe sahip olmayan
metinlerin çoğunu anlayabilir, çeĢitli yazı türlerini ayırt edebilirler. Paragraf
yazma becerileri vardır, ancak bir paragrafın ana hatlarını çıkarmayı ve paragrafı
doğru Ģekilde organize etmeyi öğrenmeleri gerekir. Uzmanlık gerektirmeyen
pekçok konuda (hikaye anlatma, kiĢisel mektuplar, fikir belirtme ve açıklama
gibi) çeĢitli yapıları kullanabilirler. Fakat daha karmaĢık yapılardan kimilerini
kullanmakta zorluk çektiklerinden genellikle akademik paragraf ve kompozisyon
yazımında problemler görülür.
B1+ LEVEL DESCRIPTION: They can generally start conversations and take
part in the conversation rather than merely responding. They can generally
manage everyday life functions with ease, and cope linguistically with new
situations (e.g. a negotiation in a shop not going according to expectations). In
reading, they can grasp nearly the full gist and details, but they might need some
instructive guidance for certain details and academic vocabulary. They can
understand the majority of any non-academic texts and begin to respond to
different types of writing. They can write paragraphs, but they cannot make an
outline for a paragraph or organize it properly. They can generally use varied
structures on a variety of non-specialist topics (e.g. telling stories, personal letters,
giving and explaining an opinion). However, they might have problems in writing
academic paragraphs and essays arising from the inability to handle some of the
more complex structures.
10
2. Hazırlık Programı Seviye ve Ders Tanımları
2. Preparatory Program Level and Course Descriptions
Seviye Belirleme Sınavı‟nın sonuçlarına göre yerleĢtirilen öğrencilerin yıl
içindeki seviye ve ders tanımları aĢağıdaki gibidir:
Level and course descriptions of the students placed based on the results of the
Placement Test are as follows:
B1+ SEVĠYESĠ: Öğrenciler bu seviyede eğitime baĢladıklarında orta seviyede
oldukları kabul edilir ve orta-üstü ders kitapları ve yardımcı malzemeler
kullanılarak orta-üstü seviyeye gelmeleri amaçlanır.
B1+ LEVEL: The students placed into this level are assumed to be at an
intermediate level to be taken up to an upper-intermediate level through covering
upper-intermediate level course books and materials.
B1+ seviyesi öğrencileri bir dönemlik programa tabidirler. Ocak ayında yapılan
Yeterlilik Sınavı‟nda baĢarısız olan öğrenciler ikinci dönemde B1+ seviyesindeki
sınıflara yerleĢtirilir. Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları
yoluyla Ġngilizce kullanma becerilerini geliĢtirmelerine, çeĢitli akademik ve
akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek
yoluyla akademik okuma becerilerini geliĢtirmelerine, seviyelerine uygun
akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliĢtirmelerine,
hedeflenen yazı türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik
yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığı
kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuĢma
becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları ile dil öğrenimi konusunda otonomi
geliĢtirmelerine hizmet eder. Program aynı zamanda öğrencilerin fakültelerindeki
çalıĢmalarına katkı sağlamak için Teknik Ġngilizce Dersine GiriĢ dersi
içermektedir.
B1+ level students are exposed to one-term program. The ones who fail the
Proficiency Exam in January are placed into B1+ level classes in the Spring
Term. The courses given at this level help students develop their use of English
through level appropriate grammar structures, improve their academic reading
skills by comprehending and responding to a variety of level appropriate
academic/non-academic texts, develop listening skills to take notes from level
appropriate academic lectures, cultivate their academic writing skills by
producing target genres of coherent paragraphs and essays, use level appropriate
academic vocabulary, apply effective oral communication in academic/nonacademic contexts and gain autonomy in language learning through writing
portfolios. The program also includes Interdisciplinary Course to contribute to
students‟ future work in their faculties.
B1 LEVEL: The students placed into this level are assumed to be at a preintermediate level to be taken up to an upper-intermediate level through covering
intermediate and upper-intermediate level course books and materials.
B1 SEVĠYESĠ: Öğrenciler bu seviyede eğitime baĢladıklarında orta-altı
seviyesinde oldukları kabul edilir; orta ve orta-üstü ders kitapları ve yardımcı
malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye gelmeleri amaçlanır.
The courses given at this level help students develop their use of English through
level appropriate grammar structures, improve their academic reading skills by
comprehending and responding to a variety of level appropriate academic/nonacademic texts, develop listening skills to take notes from level appropriate
academic lectures, cultivate their academic writing skills by producing target
genres of coherent paragraphs and essays, use level appropriate academic
vocabulary, apply effective oral communication in academic/non-academic
contexts and gain autonomy in language learning through writing portfolios. The
program also includes Interdisciplinary Course to contribute to students‟ future
work in their faculties.
Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla Ġngilizce
kullanma becerilerini geliĢtirmelerine, çeĢitli akademik ve akademik olmayan
metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik
okuma becerilerini geliĢtirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders
anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliĢtirmelerine, hedeflenen yazı
türlerinde doğru ve etkili cümleler, tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak
akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime
dağarcığı kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili
konuĢma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi
konusunda otonomi geliĢtirmelerine hizmet eder. Program aynı zamanda
öğrencilerin fakültelerindeki çalıĢmalarına katkı sağlamak için Teknik Ġngilizce
Dersine GiriĢ dersi içermektedir.
11
A2 SEVĠYESĠ: Öğrenciler bu seviyede eğitime baĢladıklarında baĢlangıç
seviyesinde oldukları kabul edilir, orta-altı, orta ve orta-üstü (yalnızca gramer ve
yazma derslerinde) ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü
seviyeye yaklaĢmaları hedeflenir.
A2 LEVEL: This is a pre-intermediate level that aims at preparing students for
their further English- medium academic needs in their faculties. The students
placed into this level are assumed to be at an elementary level to be taken up to a
slightly upper-intermediate level through covering pre-intermediate, intermediate
and upper-intermediate level (only in basic and writing courses) course books and
materials.
Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla Ġngilizce
kullanma becerilerini geliĢtirmelerine; çeĢitli akademik ve akademik olmayan
metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik
okuma becerilerini geliĢtirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders
anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliĢtirmelerine, hedeflenen yazı
türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma
becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığını
kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuĢma
becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda
otonomi geliĢtirmelerine hizmet eder. Program aynı zamanda öğrencilerin
fakültelerindeki çalıĢmalarına katkı sağlamak için Teknik Ġngilizce Dersine GiriĢ
dersi içermektedir.
The courses given at this level help students develop their use of English through
level appropriate grammar structures, improve their academic reading skills by
comprehending and responding to a variety of level appropriate academic/nonacademic texts, develop listening skills to take notes from level appropriate
academic lectures, cultivate their academic writing skills by producing accurate
and effective sentences, target genres of coherent paragraphs and essays, use level
appropriate academic vocabulary, apply proper oral communication in
academic/non-academic contexts and gain autonomy in language learning
through writing portfolios. The program also includes Interdisciplinary Course to
contribute to students‟ future work in their faculties.
A1 LEVEL: The students placed into this level are assumed to be at a zero/false
beginner level to be taken up to a slightly upper-intermediate level through
covering elementary, pre-intermediate, intermediate and upper-intermediate level
(only in basic and writing courses) course books and materials. The courses given
at this level help students develop their use of English through level appropriate
grammar structures, improve their academic reading skills by comprehending
and responding to a variety of level appropriate academic/non-academic texts,
develop listening skills to take notes from level appropriate academic lectures,
cultivate their academic writing skills by producing accurate and effective
sentences, target genres of coherent paragraphs and essays, use level appropriate
academic vocabulary, apply proper oral communication in academic/nonacademic contexts and gain autonomy in language learning through writing
portfolios. The program also includes Interdisciplinary Course to contribute to
students‟ future work in their faculties.
A1 SEVĠYESĠ: Bu seviyede eğitime baĢladıklarında öğrencilerin temel Ġngilizce
bilgisinin eksik olduğu ya da hiç olmadığı kabul edilir ve baĢlangıç, orta-altı, orta
ve orta-üstü (yalnızca gramer ve yazma derslerinde) ders kitapları ve yardımcı
malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye yaklaĢmaları amaçlanır. Bu
seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla Ġngilizce kullanma
becerilerini geliĢtirmelerine, çeĢitli akademik ve akademik olmayan metinleri
anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma
becerilerini geliĢtirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını
dinleyerek not alma becerilerini geliĢtirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde doğru
ve etkili cümleler, tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma
becerilerini ilerletmelerine, düzeylerine uygun akademik kelime dağarcığı
kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuĢma
becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda
otonomi geliĢtirmelerine hizmet eder. Program aynı zamanda öğrencilerin
fakültelerindeki çalıĢmalarına katkı sağlamak için Teknik Ġngilizce Dersine GiriĢ
dersi içermektedir.
12
3. Öğrenim Çıktı Tanımları
3. Exit Level Descriptors
Her bir seviyenin giriĢ düzeyleri çeĢitlilik gösterse de bitirme düzeyleri iĢlenen
her bir ders için yaklaĢık aynı civarda öğrenim çıktısını kapsar.
While the entry level descriptors indicate variety for each level, the exit level
descriptors have more or less the same learning outcomes for each course studied.
ALL LEVELS
USE OF ENGLISH
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip olacaktır:

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını tanıyarak çeĢitli
ifadelerin anlamlarını çözebildiklerini gösterme*,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını çeĢitli okuma
parçalarını anlamak için kullanabilme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını kompozisyon
yazımında kullanabilme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını akademik bir ders
anlatımını etkili bir Ģekilde dinleyebilmek için kullanabilme,

Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilsel yapılarını makul bir doğruluk
oranıyla konuĢma esnasında kullanabilme.
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip olacaktır:

Bir metne* göz gezdirerek anafikrini bulabilme,

Metin taslağı çıkarabilme,

Belli bir bilgiyi metin içerisine bulabilmek için tarama yapabilme,

Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi ayırt edebilme,

Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla bulunabilecek ana fikirleri
teĢhis edebilme,

Metindeki önemli detayları bulabilme,

Metindeki belli zamir, belirteç gibi öğelerin neyi iĢaret ettiğini
anlayabilme,

Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda bulunabilme,

Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere ayırt
edebilme,

Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere kayıt
edebilme,

Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola çıkarak tahmin
edebilme.
READING
OKUMA
DĠL KULLANIMI
TÜM SEVĠYELER
By the end of the program, students will be able to:

demonstrate an understanding of meaning of statements by
identifying target upper-intermediate level grammar structures*,

identify target upper-intermediate level grammar structures
effectively to understand a variety of reading texts,

use target upper-intermediate grammar structures accurately to
write essays,

recognize target upper-intermediate level grammar structures
effectively to follow an academic lecture,

apply target upper-intermediate linguistic structures in speaking
with acceptable accuracy.
By the end of the program, the students will be able to:

skim a text to obtain the gist of the text*,

make an outline of a text,

scan a text to locate specific information,

differentiate mentioned/not mentioned information in a text,

identify stated and/or implied main ideas in a text,

identify significant details in a text,

decide what certain pronouns/determiners/etc. refer to in a text,

make inferences based on specific information in a text,

identify vocabulary in a text for active use in other skills,

record vocabulary in a text for active use in other skills,

guess the words in a text they do not know from context.
*A “text” refers to any text ranging from an intermediate to upperintermediate level of at least 500 words.
* “Metin” orta ve orta-üstü seviyeleri arasında ve en az 500 sözcükten oluĢan
her türlü bütünlüklü yazıdır.
13
3. Öğrenim Çıktı Tanımları (Devamı)
3. Exit Level Descriptors (Continued)
ALL LEVELS
WRITING
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip olacaktır:

Verilen yardımcı fikirleri seçmeli kullanarak sebep odaklı
kompozisyon* yazabilme,

Verilen yardımcı fikirleri seçmeli kullanarak sonuç odaklı
kompozisyon yazabilme,

Verilen yardımcı fikirleri seçmeli kullanarak kıyaslama/karĢılaĢtırma
kompozisyonu yazabilme,

Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme,

Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon
yazabilme,

Kıyaslama/karĢılaĢtırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili
kullanabilme,

Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,

Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniĢ bir kelime havuzundan
yararlanabilme,

Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kurallarını kullanabilme,

Kompozisyonda çeĢitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme.
* “Kompozisyon” 250-300 sözcük ve en az dört paragraftan oluĢan orta-üstü
seviyede yazı bütünüdür.
By the end of the program students will able to:

write a cause essay optionally making use of the ideas/prompts provided,

write an effect essay optionally making use of the ideas/prompts provided,

write a compare/contrast essay optionally making use of the
ideas/prompts provided,

write a coherent and unified essay,

write a relevant essay using the given data,

use compare/contrast language structures accurately and effectively,

use cause/effect language structures accurately and effectively,

use a wide range of topic-related vocabulary to write an essay,

use correct punctuation, capitalisation, and spelling in an essay,

use a variety of grammar structures accurately in an essay.
*An “essay” is an upper-intermediate level writing piece on an academic topic of
250-300 words and at least four paragraphs in length.
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip olacaktır:

Akademik bir ders anlatımının* türünü anlayabilme,

Dersin ana fikrini ayırt edebilme,

Dersteki anahtar sözcükleri ayırt edebilme,

Dersteki retorik (sözsel) ipuçlarını değerlendirebilme,

Derste verilen sıralı bilgileri ayırt edebilme,

Ders içeriğindeki önemli detayları yakalayabilme,

Derste bahsedilen/bahsedilmeyen konuları ayırt edebilme,

Ders içeriğine göre doğru ve yanlıĢ bilgileri ayırt edebilme,

Ders dinlerken etkili not alabilmek için belirli teknik ve stratejileri
kullanabilme,

Etkili not alabilmek için kendi strateji ve tekniklerini geliĢtirebilme,

Notlarını kullanarak bir dersin ana hatlarını tamamlayabilme.
* “Akademik ders anlatımı” orta ve orta-üstü seviyeleri arasında yer alan ve en
az 500 sözcük içeren ders anlatımlarıdır.
LISTENING
DĠNLEME
YAZMA
TÜM SEVĠYELER
By the end of the program, students will be able to:

recognise the type of an academic lecture*,

get the main idea of a lecture,

identify key words in a lecture,

recognise the rhetorical cues in a lecture,

recognise the sequential information in a lecture,

identify significant details in a lecture,

differentiate mentioned/not mentioned information in a lecture,

differentiate true/false information in a lecture,

use some strategies and techniques for effective note taking while
listening to a lecture,

develop their own strategies and techniques for effective note taking,

complete an outline of a lecture using their notes.
*An “academic lecture” ranges from intermediate to upper-intermediate level
comprising at least 500 words.
14
3. Öğrenim Çıktı Tanımları (Devamı)
3. Exit Level Descriptors (Continued)

SPEAKING
KONUġMA
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip olacaktır:

ÇeĢitli diyalog türlerinde kendilerini akıcı bir Ģekilde ifade edebilme,

Kendilerini ifade ederken kabul edilebilir bir doğruluk seviyesini
yakalayabilme,

Fikirlerini anlaĢılır biçimde iletebilme,

Etkili olarak tartıĢmalara katılabilme,
Etkili sunum yapabilme.
By the end of the program, students will be able to:

express themselves fluently on a wide range of conversational topics,

express themselves with acceptable accuracy,

convey their ideas clearly,

participate in discussions efficiently,

make effective presentations.





INTERDISCIPLINARY
COURSE
TEKNĠK ĠNGĠLĠZCE
DERSĠNE GĠRĠġ
Programı bitiren öğrenciler Ģu becerilere sahip olacaktır:
Temel bilimler ve teknoloji konularındaki güncel metinleri okuyup
anlayabilme,
Temel bilimler ve güncel teknoloji alanlarında yeterli miktarda kelime
dağarcığı kazanma ve kullanabilme,
KonuĢurken temel bilimsel ve teknik terimleri kullanabilme ve
kavramları anlayabilme,
Matematiksel denklem ve ifadeleri temel seviyede ayırt edebilme ve
kullanabilme,
Belli bir seviyede bilimsel ve teknik bir konuyu yazılı olarak ifade
edebilme.
By the end of the program, students will be able to:

Read contemporary texts on science and technology,

Grasp and use an adequate amount of scientific and technological
vocabulary,

Use scientific and technological vocabulary and concepts when
speaking, and understand them while listening,

Identify and use basic mathematical equations and statements,

Write on a scientific and technological subject in an acceptable
manner.
2014-2015 AKADEMĠK YILI OKUTULACAK KĠTAPLAR
BOOKS FOR 2014-2015 ACADEMIC YEAR
B1+ SEVĠYESĠ (20 saat/hafta)
B1+ LEVEL (20 hrs/w)
Dersler
Temel
Ġngilizce
Okuma
Yazma
Dinleme &
KonuĢma
Teknik
Ġngilizce
Dersine GiriĢ
Kitaplar
Language Leader UpperIntermediate
Reading Explorer 3
Sharpening Academic Skills 3
Contemporary Topics 2
Saat *
6
Interdisciplinary Course
2
Courses
Basic
Reading
Writing
Listening &
Speaking
Interdisciplinary Course
4
4
4
Books
Language Leader Upper-Intermediate
Reading Explorer 3
Sharpening Academic Skills 3
Contemporary Topics 2
Hours *
6
4
4
4
Interdisciplinary Course
2
* B1+ levelstudents who fail the Proficiency Exam given in January are placed into B1+level
classes in Spring Term.
* Ocak ayında yapılan Yeterlilik Sınavı’nı geçemeyen B1+ seviyesi öğrencileri Bahar
Döneminde tekrar B1+ seviyesi sınıflarına yerleştirilir.
15
B1 SEVĠYESĠ (22-20 saat/hafta)
B1 LEVEL (22-20 hrs/w)
Dersler
Temel
Ġngilizce
Okuıma
Yazma
Dinleme &
KonuĢma
Teknik
Ġngilizce
Dersine
GiriĢ
Kitaplar
Güz Dönemi
Language Leader
Intermediate
Saat
Kitaplar
Bahar Dönemi
Language Leader
Upper-Intermediate
Saat
Courses
8
Basic
Reading Explorer
3
Sharpening
Academic Skills
2&3
Contemporary
Topics 2
Interdisciplinary
Course
4
Reading Explorer 4
4
Reading
4
Sharpening
Academic Skills 3
4
Writing
4
Contemporary
Topics 3
-
4
8
2
Listening
&
Speaking
Interdisciplinary
Course
0
A2 SEVĠYESĠ (24 saat/hafta)
Dersler
Temel
Ġngilizce
Okuma
Kitaplar
Güz Dönemi
Focus on
Grammar 3
Real Reading 2
Dinleme &
KonuĢma
Teknik
Ġngilizce
Dersine
GiriĢ
Sharpening
Academic Skills
2
Q-Skills 2
Listening and
Speaking
-
Hours
Books
Spring Term
Language Leader
Upper-Intermediate
Hours
Reading Explorer
3
Sharpening
Academic Skills
2&3
Contemporary
Topics 2
4
Reading Explorer 4
4
4
Sharpening
Academic Skills 3
4
4
Contemporary
Topics 3
4
Interdisciplinary
Course
2
-
0
8
8
A2 LEVEL (24 hrs/w)
Saat
4
Kitaplar
Bahar Dönemi
Focus on Grammar
5
Reading
Explorer 3
Sharpening
Academic
Skills 3
Contemporary
Topics 2
0
Interdisciplinary
Course
10
4
Yazma
Books
Fall Term
Language Leader
Intermediate
6
Saat
Courses
Basic
Books
Fall Term
Focus on Grammar 3
Q-Skills 2
Listening and
Speaking
4
Books
Spring Term
Focus on
Grammar 5
Reading
Explorer 3
Sharpening
Academic
Skills 3
Contemporary
Topics 2
-
0
Interdisciplinary
Course
8
Hours
10
Reading
Real Reading 2
Writing
Sharpening
Academic Skills 2
4
4
6
4
Listening &
Speaking
2
Interdisciplinary
Course
16
6
Hours
8
4
6
4
2
A1 SEVĠYESĠ (26 saat/hafta)
A1 LEVEL (26 hrs/w)
Dersler
Temel
Ġngilizce
Okuma
Kitaplar
Güz Dönemi
Sharpening Academic
Skills 1
&
Focus on Grammar 3
Real Reading 2
Saat
Kitaplar
Bahar Dönemi
Focus on Grammar 5
12
Dinleme &
KonuĢma
Teknik
Ġngilizce
Dersine
GiriĢ
Sharpening Academic
Skills 2
Q-Skills 1 Listening
and Speaking
Courses
10
Basic
6
4
Sharpening Academic
Skills 3
Reading
6
Writing
Contemporary Topics 2
4
Sharpening Academic
Skills 2
Q-Skills 1 Listening
and Speaking
Listening &
Speaking
Interdisciplinary
Course
4
0
Hours
Books
Spring Term
Focus on Grammar 5
12
Hours
10
Reading Explorer 3
4
Interdisciplinary Course
Not Offered
Books
Fall Term
Sharpening Academic
Skills 1
&
Focus on Grammar 3
Real Reading 2
Reading Explorer 3
4
Yazma
Saat
2
Not Offered
6
4
Sharpening Academic
Skills 3
Contemporary Topics 2
4
0
6
4
Interdisciplinary
Course
2
* Practice in Reading (an in-house compiled reading material) is recommended
to be used for supplementary purposes in the Reading Course in each level.
* Her seviyedeki okuma dersleri için ek materyal olarak Practice in Reading
(kurum tarafından derlenmiĢ bir kitaptır) kullanılması tavsiye edilmektedir.
SEVĠYELER VE HAFTALIK DERS SAATLERĠ
LEVELS AND WEEKLY CLASS HOURS
Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri öğretim yılı baĢında girdikleri 'Seviye
Belirleme Sınavı' sonuçlarına göre dört seviyede sınıflara yerleĢtirilir.
Students in the Preparatory Program take a “Placement Test” at the beginning of
the academic year and they are grouped according to the results of this test.
Güz Dönemi sonunda Ġngilizce Yeterlilik Sınavı‟nda baĢarılı olamayan B1+
seviyesi öğrencileri, Bahar Dönemi‟nde derslere B1+ seviyesi öğrencileriyle
birlikte devam ederler.
Güz Dönemi
Bahar Dönemi*
Seviyeler
Haftalık Ders Saatleri
Haftalık Ders Saatleri
B1+
20
B1
22
20 (B1+)
A2
24
24 (B1)
A1
26
26 (A2+)
B1+ levelstudents who fail the Proficiency Exam at the end of the Fall Term
attend classes with B-level students in the Spring Term.
Levels
B1+
B1
A2
A1
Fall Term
Weekly Course Hours
20
22
24
26
Spring Term*
Weekly Course Hours
20 (B1+)
24 (B1)
26 (A2+)
*Bahar Dönemi ders saatleri Güz Dönemi ders saatlerinden farklılık gösterebilir.
*Teaching hours in the Spring Term might be different from the Fall Term.
17
SINIF GEÇME SĠSTEMĠ
GRADING SYSTEM
1. Yıliçi Sınavlar ve Değerlendirilmeleri
Yıl boyunca verilen sınavların ağırlıkları aĢağıdaki gibidir:
1. Exams Held During the Academic Year and Their Evaluation
Grading percentages allocated for the exams held during the academic year are as
follows:
All Levels - Fall and Spring Terms
Tüm Seviyeler Güz ve Bahar Dönemleri
SINAVLAR
Aylık Sınavlar
Yarıyıl Sınavı
Yılsonu Sınavı
Öğrenci Performans Notu *
(Portfolyo & KonuĢma Sınavları +
KonuĢma Katılımı + Temel Ġngilizce
Ödev Notu)
TOPLAM
YÜZDELER
%45
%15
%15
EXAMS
Monthly Exams
Mid- Year Exam
End-Year Exam
Student Performance Grade *
(Portfolio& Speaking Exams +
Speaking Participation + Basic Course
Assignments)
TOTAL
%25
%100
PERCENTAGES
45%
15%
15%
25%
100%
B1+ ve B1 seviyelerinden Ocak Yeterlilik Sınavı‟na hak kazanmıĢ öğrencilerin
Yarıyıl Sınavı %15 yerine %30 üzerinden hesaplanır. Ocak Yeterlilik Sınavı‟na
girmeye hak kazanamayan ya da sınavda baĢarılı olamayan öğrencilerin durumu
A2 ve A1 seviyelerindeki öğrenciler ile aynı Ģekilde değerlendirilir.
For B1+ and B1 level students who are entitled to take the January Proficiency
Exam, Mid-Year grades are calculated out of 30, as opposed to 15. For those B1+
and B1 level students who are not entitled to take the January Proficiency Exam
or fail it, the assessment is the same as A2 and A1 level students.
Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, yıl boyu aldıkları tüm notlarının ağırlıklı
ortalamasının %60 olması durumunda Haziran ayında yapılacak Yeterlilik
Sınavı‟na girme hakkı kazanırlar.
Students in the Preparatory Program with the average grade of 60/100 are entitled
to take the Proficiency Exam.
*Student Performance Grade: The students‟performance grade is determined
in 3 steps: Writing, Speaking and Basic. Accordingly,
*Öğrenci Performans Notu: Öğrenci performans notu 3 aĢamadan oluĢur:
Yazma, KonuĢma ve Temel Ġngilizce. Buna göre,
Writing Portfolio: In writing courses, students will have a portfolio folder to
keep their portfolio assignments in. By keeping a record of their portfolio, they
will be able to follow their own development in the process of writing. It is also
suggested that the instructors provide error log sheets along with error correction
codes, so that the students can record their errors and correct them effectively
with the help of the feedback they get from their instructors.
Yazma: Yazma derslerinde öğrenciler yazdıklarını ve geliĢimlerini takip
edebilmek için bir portfolyo dosyası tutacaktır. Öğrenciler portfoliyo dosyası
tutarak, yazma sürecinde kendi geliĢimlerini takip edebileceklerdir. Öğrencilerin,
hatalarını kaydedip okutmanlar tarafından verilen geri bildirimler doğrultusunda
düzeltmeler yapabilmeleri için hata kayıt çizelgesi ve hata düzeltme sembollerini
bu dosyada muhafaza etmeleri önerilir.
The students will be given maximum 8 portfolio assignments in each term, each
of which is to be graded by the instructor. Any missing assignment will be
assessed as zero (0). The average grade of the portfolio assignments will be
considered as the portfolio grade on a termly basis, and it will constitute 5% of
the Performance Grade.
Öğrencilere her dönem maksimum 8 adet portfolyo ödevi verilecektir ve her bir
ödev dersin okutmanı tarafından notlandırılacaktır. Teslim edilmeyen her ödev
„0‟ değerindedir. Bu ödevlerden alınan notlarının ortalaması dönemlik portfolyo
notunu oluĢturacaktır. Portfolyo notlarının ortalaması dönem bazında portfolio
notu olarak düĢünülecektir ve Performans Notu‟nun %5‟lik kısmını
oluĢturacaktır..
18
KonuĢma: Her iki dönemin sonunda her seviyedeki öğrencilerin konuĢma
becerisi değerlendirilecektir. KonuĢma Sınavı‟nda her bir öğrencinin
performansı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Sınavda öğrencilerden sorulan
sorulara kısa/uzun sözlü cevap vermesi, bir konu hakkında görüĢ bildirmesi, bazı
resim, metin veya benzeri materyali yorumlaması/tasvir etmesi veya bir konuyu
arkadaĢıyla tartıĢabilmesi beklenir. Sınavların dıĢında, öğrencilerin her iki
dönem içinde sınıf içindeki tartıĢmalara katılma sorumluluğu vardır. Öğrenci
performansı dersin okutmanı tarafından notla değerlendirilecektir. KonuĢma
sınav notlarının ortalaması (%10) ve katılım notlarının ortalaması (%5) nihai
konuĢma notunu oluĢturur. Konuşma Notu Performans Notu‟nun %15‟lik
kısmına denktir.
Speaking: The students in each level will be tested on their speaking performance
towards the end of each term. During the speaking exam, the students will be assessed
for their performance individually by giving short/long answers to certain questions,
giving opinions on a certain topic, interpreting/describing pictures, photos or by
discussing a topic with a friend. Along with the exams, for both terms, the students are
responsible for participating in classroom discussions. Classroom discussion
performance of each student is to be graded by the course instructor. The average of
speaking exams (10%) speaking participation grades (5%) will constitute the final
Speaking Exam Grade. Speaking Grade makes 15% of the Performance Grade.
Basic: The students will be tested on the newly taught grammar structures through
weekly and biweekly assignments. The assignments may be given as worksheets or as
assignments that require written production using the target grammar structures. The
assignments will be checked and graded by the basic course instructor and will
constitute 5% of the Performance Grade.
Temel Ġngilizce Ödev Notu: Sınıfların Temel Ġngilizce okutmanı tarafından
öğrencilerin dönem içerisinde öğrendikleri yeni yapıları kullanmaları beklenen
haftalık ve iki haftalık ödevler verilecektir. Ödevler çalıĢma sayfası Ģeklinde
veya dilbilgisi becerisini yazılı üretim yoluyla ifade etmeye dayalı olarak
verilebilir. Temel Ġngilizce ödevleri dersin okutmanı tarafından değerlendirilir ve
Performans Notu‟nun %5‟ine denktir.
2. Proficiency Exam at the End of the Academic Year
The passing grade for the Proficiency Exam is 60 (Sixty). Students who fail the
Proficiency Exam can attend a 5-week Summer School which is optional and
subject to a fee. The Proficiency Exam held at the end of the Summer School can
be taken by all students regardless of their attending Summer School.
2. Yıl Sonu Ġngilizce Yeterlilik Sınavı
Yeterlilik Sınavı‟ndan geçme notu 60 (AltmıĢ)‟tır. Yeterlilik Sınavı‟nda baĢarısız
olan öğrenciler isteğe bağlı olarak 5 haftalık ücretli Yaz Okulu‟na katılabilirler.
Yaz Okulu sonunda verilen Yeterlilik Sınavı‟na Yaz Okulu‟na katılan veya
katılmayan tüm öğrenciler girebilir.
3. Success in One Semester
B1+ level students: B1+ level students who get an average grade of 60 in the Fall
Term and have not exceeded the limit of absenteeism can take the Proficiency
Exam at the end of the Fall Semester. According to the result of this exam:
3. Hazırlık Programı’nda Bir Dönemde BaĢarılı Olma Durumu
B1+ seviyesi öğrencileri: Güz Dönemi içindeki not ortalaması 60 ve üzeri olanlar
devamsızlık sınırını aĢmamıĢ ise Güz Dönemi sonunda verilen Yeterlilik
Sınavı‟na girebilirler. Bu sınavın sonucuna göre:
Students with the score of 60 and above are allowed to attend courses in their
faculties.
60 ve üzeri not alanlar : Fakültelerinde derslere baĢlayabilir.
Students with the score of 59 and below continue to attend courses in the
Preparatory Program in the Spring Term together with the new B1+ level
students. Those students who get an average grade of 60 in the whole academic
year and have not exceeded the limit of absenteeism can take the Proficiency
Exam at the end of the academic year.
59-0 arası not alanlar : Bahar Dönemi‟nde Yabancı Diller Yüksekokulu‟nda
derslere B1 seviyesi öğrencileriyle birlikte devam ederler. Bu öğrencilerin bir
akademik yıl içinde verilen sınavların ortalamasının 60 olması ve devamsızlık
sınırını aĢmamıĢ olmaları durumunda akademik yıl sonunda verilen Yeterlilik
Sınavı‟na girebilirler.
B1 level students: Those B1 level students who get an average grade of 70 and
above at the end of the Fall Term and have not exceeded the limit of
absenteeism can take the Proficiency Exam at the end of the Fall Term.
According to the result of this exam:
B1 seviyesi öğrencileri: Güz Dönemi içindeki not ortalaması 70 ve üzeri olanlar
devamsızlık sınırını aĢmamıĢ ise Güz Dönemi sonunda verilen Yeterlilik
Sınavı‟na girebilirler. Bu sınavın sonucuna göre:
19
60 ve üzeri not alanlar : Fakültelerinde derslere baĢlayabilir.
Students with the score of 60 and above are allowed to attend courses in their
faculties.
59-0 arası not alanlar : Bahar Dönemi‟nde Yabancı Diller Yüksekokulu‟nda
derslere devam ederler. Bu öğrencilerin bir akademik yıl içinde verilen sınavların
ortalamasının 60 olması ve devamsızlık sınırını aĢmamıĢ olmaları durumunda
akademik yıl sonunda verilen Yeterlilik Sınavı‟na girebilirler.
59 and below continue to attend courses in the Preparatory Program in the Spring
Term. Those students who get an average grade of 60 in the whole academic
year and have not exceeded the limit of absenteeism can take the Proficiency
Exam at the end of the academic year.
A2 ve A1 seviyesi öğrencileri: Bir akademik yıl boyunca hazırlık sınıfına devam
ederler. Yıl içinde verilen sınavların ortalamasının 60 olması ve devamsızlık
sınırını aĢmamıĢ olmaları durumunda akademik yıl sonunda verilen Yeterlilik
Sınavı‟na girebilirler.
A2 and A1 level students attend courses in the Preparatory Program during the
whole academic year. Those students who get an average grade of 60 from the
exams held during the academic year and have not exceeded the limit of
absenteeism can take the Proficiency Exam at the end of the academic year.
DEVAM
ATTENDANCE
1. Devamsızlık Sınırı
1. Absenteeism Limit
Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı‟ndaki öğrenim sürecinin en
önemli bölümü derslere düzenli olarak devam etmektir. Öğrencilerin 09:20‟de
derslere baĢlamak üzere sınıfta hazır bulunmaları beklenmektedir. Öğrencilerin
sınıf içindeki tüm aktivitelerde katılımcı olması, ders materyallerini yanlarında
getirmeleri, ödevlerini zamanında teslim etmeleri ve olumlu bir tutum içinde
olması gerekmektedir.
The most significant part of learning process in the Preparatory Program at
School of Foreign Languages is to follow the lessons on a regular basis. Students
are required to be present in the classroom at 09:20 am. They are also expected to
participate in all class activities, to make sure that class materials are with them,
to submit their assignments on time, and to have a positive attitude.
Attendance is obligatory at the School of Foreign Languages. Students are
obliged to attend at least 85% of their classes. The School of Foreign Languages
announces the minimum attendance limit for each level (each level has different
weekly class hours) in the beginning of each academic term. Students who exceed
their absence limit are called “absent” students and they cannot attend any further
classes. They also cannot take the Proficiency Exams held in January and June.
Yabancı Diller Yüksekokulu‟nda derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler
derslerin en az %85‟lik kısmına devam etmekle yükümlüdürler. Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından her öğrenim yılı baĢında her bir seviye için (haftalık ders
saati her seviye için farklıdır) akademik dönem bazında devamsızlık sınırı
saptanır. Bu sınırı aĢan öğrenciler „devamsız‟ durumuna düĢerler ve derslere
devam edemezler. Ayrıca bu öğrenciler Ocak ve Haziran aylarında yapılan
Yeterlilik Sınavları‟na girme hakkını kaybederler.
The students who are absent in the class for any reason are signed as ABSENT in
the attendance list. The instructors do not have the authority to excuse students
for absence or let them take any classes off. All excuses including social and
sports-related activities, medical reports (except the Medical Board Reports)
are considered within the 15% absence limit. The absences related to social
and sports activities approved by the University are deducted from the student‟s
total absence records.
Herhangi bir nedenle derse girmeyen öğrenci yoklamalarda YOK gösterilir.
Okutmanların öğrencilere izin verme yetkisi yoktur. Sosyal ve sportif etkinlik
katılımı ve raporlu (Sağlık Kurulu Raporu / Heyet Raporu dıĢında) olmaları
gibi tüm mazeretlerini %15 devamsızlık süresi içinde kullanmak
zorundadırlar. Üniversite tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere
iliĢkin devamsızlıklar öğrencinin devamsızlığından düĢülür.
* Yönetmelikle
baĢvurabilirsiniz
ilgili
ayrıntılı
bilgi
için
* Further information about the regulations is available at www.sis.itu.edu.tr.
www.sis.itu.edu.tr
adresine
20
Seviye bazında her dönem için yapılabilecek maksimum devamsızlık saatleri
aĢağıdaki gibidir:
SEVĠYELER
B1+
B1
A2
A1
GÜZ
DÖNEMĠ
48
53
62
67
Maximum absenteeism hours for each level is as follows:
BAHAR
DÖNEMĠ
48
58
63
LEVELS
B1+
B1
A2
A1
Devamsızlık saatleri dönemle sınırlıdır. Güz Dönemi‟nden kalan saatler Bahar
Dönemi‟ne eklenemez. Devamsızlık sınırını aĢan öğrenciler derslere devam
edemez. Ayrıca, bu öğrenciler Ocak ve Haziran aylarında yapılan Yeterlilik
Sınavları‟na giremezler.
FALL
TERM
48
53
62
67
SPRING
TERM
48
58
63
These absenteeism hours are term based. Any hours left from the Fall Term
cannot be added to the absenteeism hours of the Spring Term. Any student who
exceeds the absenteeism limit is not allowed to attend classes any more. Also, the
students who have failed to attend classes are not entitled to take January and
June Proficiency Exams.
2. Telafi Sınavı
2. Make-up Exam
1 sınava (Aylık, KonuĢma Yarıyıl veya Yıl Sonu sınavlarından biri) giremeyen
raporlu öğrenciler, Yeterlilik Sınavı öncesi ilgili dönemin sonunda yapılan telafi
sınavına girme hakkına sahiptir.
Students who fail to take 1 exam (Monthly, Speaking, Mid-Year or End-Year)
and have medical reports can take the make-up exam at the end of the semester.
Telafi Sınavları için alınan raporlar geçerli değildir.
Medical reports for make-up exams are not acceptable.
Raporlarla ilgili detaylı bilgi edinmek için „Önemli Bilgiler‟ bölümüne bakınız.
Please check „Important‟ section to have further information about medical
reports.
21
ÖNEMLĠ BĠLGĠLER

IMPORTANT
 To Be Exempt from English Preparatory Program: If the student has
a minimum score of one of the exams below taken within the last two
years, taking ITU SFL Proficiency Exam is not necessary. The student
has to document these exam results so as to start his/her faculty.
Ġngilizce Hazırlık’tan Muaf Olma: Eğer öğrenci son 2 (iki) yılda
aĢağıdaki sınavlardan birine girip taban puanı almayı baĢardıysa ĠTÜ
YDY Yeterlilik Sınavı‟na (Proficiency) girmesine gerek yoktur.
Öğrenci, bu durumu kesin kayıt sırasında belgelendirip fakültesinde
derslere baĢlayabilir.
SINAV
ĠTÜ YDY Yeterlilik Sınavı
IELTS
TOEFL PBT + TWE
EXAM
ITU SFL Proficiency Exam
IELTS
(International English Language Testing System)
TOEFL PBT
(Test of English as a Foreign Language- Paper Based Test)
+
TWE
(Test of Written English)
TOEFL IBT
(Test of English as a Foreign Language-Internet Based Test)
PTE
(Pearson Test of English)
PUAN
60/100
6.0/9.0 (Akademik)
513/677 + 4/6
TOEFL IBT
65/120
PTE
55/90
513/677
+
4/6
65/120
55/90
 Where to take TOEFL iBT?
According to the decision made in the university administrative board
meeting held on 15.12.2011, starting from the 2012-2013 academic year fall
term, only the test scores taken from one of the state or private universities in
Turkey and test scores taken from test centers outside of Turkey are accepted
for admission to undergraduate and graduate programs.
 TOEFL iBT Sınavına Nerede Girilebilir?
Üniversite Yönetim Kurulu'nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında
alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından
itibaren üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde
sunulan TOEFL iBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden
getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf üniversitelerinin sınav
merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

SCORE
60/100
6.0/9.0
(Academic)

Ġleri Ġngilizce Dersleri için Ön ġartlar: Öğrenciler Yeterlilik
Sınavı‟nda baĢarılı olup lisans eğitimlerine baĢladıklarında her biri 3‟er
kredi olan 3 adet zorunlu Ġngilizce dersini tamamlamakla yükümlüdürler.
Bu dersler için ön Ģartlara www.ydy.itu.edu.tr adresinden ulaĢabilir.
Yeterlilik Sınavı‟nı %75‟in altında bir puanla geçen öğrenciler birinci
ders yılının birinci döneminde ING101, ikinci döneminde ING102,
ikinci ders yılında ise ING201 derslerini alırlar. Sınavda barajı %75 ve
üzeri bir puanla geçen öğrenciler birinci ders yılında sırasıyla ING102 ve
ING103; ikinci ders yılında ise ING201 derslerini alırlar. Sonuçta
öğrenciler toplam 9 kredilik zorunlu Ġngilizce dersini tamamlamıĢ
olurlar.
22
Prerequisites for Advanced English Courses: Students who have
successfully completed the Preparatory Program and started their
undergraduate programs in their faculties continue to enhance their
knowledge of the English language through the Advanced English
courses ING 101, ING 102, ING 103 and ING 201. When students begin
the undergraduate programs after passing the Proficiency Exam at the
end of the Prep Program, they are obliged to take 3 English courses, each
3 credits. Students who have scored less than 75% in the Proficiency
Exam initially need to take ING 101 in the first term of the first
academic year, then continue with ING 102 in the second term and
finally complete the 9 credits by taking ING 201 in the second academic
year. Students who have scored more than 75% in the Proficiency Exam
are eligible to take ING 102 in the first term of the first academic year,

followed by ING 103 in the second term and finally ING 201 in the first
term of the second academic year.
Öğrenci Hak ve Sorumlulukları: Tüm öğrenciler ĠTÜ Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği‟ne tabidir. Disiplin cezasını gerektirecek bir durum bu
yönetmelik
çerçevesinde
uygulanır.
Detaylı
bilgiye
http://www.gov.tr/content/view/475/ adresinden ulaĢabilirsiniz. Buna ek
olarak,

Student Rights and Responsibilities: All students are bound to articles of
ITU Academic Regulations and Higher Education Student Discipline
Regulations, which are applied in case of a disciplinary matter. For further
information
please
check
http://www.yok.gov.tr/content/view/475/.
Additionally,
 If an instructor is absent for the first 15 minutes of a class, the students
are responsible for informing the Administrative Coordination Office
about this absence.
 Ġlgili öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa
gelmemiĢse, öğrenciler durumu Ġdari Koordinatörlük‟e haber
vermekle yükümlüdürler.
 The students are responsible for the inventory stock within the
school building and the classrooms. Students have to compensate
for any damage they cause.
 Öğrenciler okul içindeki ve sınıflardaki demirbaĢlardan sorumludur.
Öğrenciler verdikleri zararı karĢılamakla mükelleftirler.
 Students are required to switch their mobiles off during the class
hours. They are also required to submit their mobiles to the
responsible proctor during the exams; otherwise, it is considered
cheating. The exam paper is taken away and the students‟s exam is
cancelled.
 Öğrenciler ders esnasında cep telefonlarını kapalı konuma
getirmelidir. Sınav esnasında ise telefonları görevli öğretim
elemanına teslim etmelidir; aksi takdirde kopya muamelesi
uygulanır. Öğrencinin sınav kağıdı alınır ve sınavı iptal edilir.
 In spite of warning, if a disruptive student does not change his/her
attitude, the class instructor has the right to send the student out. In
this case the student is marked ABSENT.
 Ġlgili öğretim elemanı, uyarılara rağmen dersin huzurunu bozmaya
devam eden öğrencileri dersten çıkarma hakkına sahiptir. Bu
durumdaki öğrenciler YOK yazılır.
 Öğrenciler
Yeterlilik
Sınavı‟na
girmeye
hak
kazanıp
kazanmadıklarını, sınav yer, tarih ve saatini takip etmekle
yükümlüdür.
 Students are responsible for following whether they are eligible to
take the Proficiency Exam or not and the exam venue, date and
time.
 Yabancı Diller Okulu Binası ve Atrium Binası içinde sigara içmek
yasaktır.
 It is forbidden to smoke in the SFL and the Atrium Buildings
Medical Services: Medical services are provided by Department of Health
Culture and Sport of the University. For further information please contact:
E-mail: [email protected] Tel: 296
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma: Sağlık hizmetleri konusunda
Üniversite‟nin Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü hizmet vermektedir.
ĠletiĢim Bilgileri: E-mail: [email protected] DahiliTelefon: 296
Medical Reports: Medical reports are divided into two categories called Medical
Board Reports and Medical Reports.
 Sağlık Raporları: Raporlar Sağlık Kurulu Raporları (Heyet Raporları) ve
Sağlık Raporları olarak ikiye ayrılır.
23

Raporların
sınavlarda
geçerli
olabilmesi
için
devlet
hastanelerinden, sağlık ocaklarından ya da Hükümet Tabibliği‟nden
onaylı özel hastanelerden alınması gerekmektedir. Bu raporların
verilen kurumların baĢhekimlikleri tarafından imza ve damga
onaylı olması gerekmektedir.

Rapor süresi bittimini takip eden 3 iĢ günü içinde getirilen raporlar
kabul edilir. Bu tarihten sonra hiçbir nedenle rapor kabul edilmez.

Sadece Sağlık Kurulu Raporları (Heyet Raporları)‟ nın ait olduğu
süre devamsızlıktan düĢülür.

Öğrenciler Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) süresince
derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. Sınava girdikleri
takdirde sınav kâğıtları değerlendirme dıĢı tutulur.

Raporlar ve Üniversite tarafından onaylanan sosyal ve sportif
etkinlikler için verilen izin belgeleri bizzat öğrenci tarafından Ġdari
Koordinatörlük‟e teslim edilmelidir.

Önceden bilinemeyecek acil durumlardan ötürü girilemeyen
sınav(lar) için telafi sınav(larının) talebi için dilekçe yazılmalı ve
Yazı ĠĢleri‟ne bırakılmalıdır. Ġdarece görüĢülen kararın sonucunu
öğrenci takip etmekle yükümlüdür.
 Talep ve ġikayetler: Öğrenciler talepte bulunmak ve/veya Ģikayette
bulunmak için Öğrenci ĠĢleri‟nden ya da web üzerinden temin edebilecekleri
Öğrenci Talep Formu‟nu doldurarak Öğrenci ĠĢleri‟ne teslim edebilirler. Bunun
yanısıra, öğrenciler Yeterlilik Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip
eden üç iĢ günü içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Öğrenci Talep Formu: Bu form Öğrenci ĠĢleri‟nden ya da www.ydy.itu.edu.tr
adresinden temin edilebilir. Bu form doldurulduktan sonra Öğrenci ĠĢleri‟ne
teslim edilir.

The medical reports should be from state hospitals, health care centers or
from the private hospitals that are certified by the Government Medical
Authorities in order to be regarded as excuses for the exams. All these
reports should have the signature and seal from the chief doctor‟s office.

The reports are accepted as long as they are handed within the three
working days after it expires. After this period, the reports cannot be
accepted for any reason.

Only the period stated on the Medical Board Reports is deducted from
the total absences.

If students have Medical Board Reports, they cannot attend to the classes
and take exams during the course of the medical board reports. Even if
they take the exams, their exam papers will be cancelled.

The medical reports and the permission documents regarding the social
and sports activities approved by the University will be handed to
Administrative Coordination Office by the student him/herself.

Due to some unforeseen emergency should students cannot take an
exam/exams, they should write a petition to demand for a make-up
exam/ exams and submit their petition to the Documentation and Written
Communication Office. Those students are responsible for following the
decision taken by the Directorate.
Requests and Complaints: Students can fill in a Student Request Form
when they need to request something and/or complain about a situation.
The form is available in the Student Affairs Office and on the web-site,
and it can be submitted to the Student Affairs Office after being filled in.
Besides, students have the right to object to the Proficiency Exam results
within three working days after the results are announced.
 Student Request Form: This form can be obtained from the Student
Affairs Office or at www.ydy.itu.edu.tr. After the form is filled in, it is
submitted to the Student Affairs Office.

24


 Proficiency Exam Appeals Form: This form can be obtained from the
Student Affairs Office or at www.ydy.itu.edu.tr. The Proficiency Exam
results are announced at www.ydy.itu.edu.tr. After the announcement of
the results, test-takers are given three working days to object to the
grades they received. To file an objection, they must submit the form to
the Student Affairs Office. The results of the review of objection forms
are announced on the SFL website.
Yeterlilik Sınavı Ġtiraz Formu: Bu form Öğrenci ĠĢleri‟nden ya da
www.ydy.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir. Yeterlilik Sınav
sonuçları
www.ydy.itu.edu.tr
adresinde
duyrulur.
Sonuçların
duyrulmasından sonra, itiraz edecek öğrenciler sınavın duyurulmasını
takip eden üç iĢ günü içerisinde itirazda bulunmalıdırlar. Ġtirazların
iĢleme alınabilmesi için Öğrenci ĠĢleri‟ne bırakılması gerekmektedir.
Ġtiraz sonuçları YDY‟nin web sitesinde ilan edilir.

Ne için Nereye BaĢvurabilirim?





Where to Apply?

Öğrenci Belgesi: Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü, Gazimağusa YerleĢkesi
Yurtlar ve Sağlık Hizmetleri: Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü
Bilgisayar Laboratuvarları: Bilgi ĠĢlem Ofisi
Yönetmelikler ve Senato Esasları: http://www.sis.itu.edu.tr/
Devam / Devamsızlık ve Sınav Sonuçları: Öğrenciler
http://www.ydy.itu.edu.tr veya http://ydokktc.itu.edu.tr
adresinden
Durum Sorgulama‟ya öğrenci numaralarını girerek bilgi alabilirler.




25
For Student Certificate: Directorate of Student Affairs, Famagusta
Campus
For Scholarships and Medical Services: Department of Health
Culture and Sport
For Computer Labs: Computer Center
Regulations and Senate Principles: http://www.sis.itu.edu.tr/
Attandance /Absenteism and Exam Results: Students can get the
necessary
information
at
http://www.ydy.itu.edu.tr
or
http://ydokktc.itu.edu.tr by entering their student numbers into Durum
Sorgulama.
ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
STUDENT REMARKS
Hüseyin KANDAZ 2013-2014 Pre-Intermediate Level
Hüseyin KANDAZ 2013-2014 Orta-Altı Seviye
I was really disappointed after I got 14 points out of 100 in the first Proficiency
Exam I took in September, relying only on my basic knowledge of English from 4
years before. That‟s why I had to study in the Prep School and so I did. However,
the year I studied in ITU SFL was not only about learning a language for me. I
believe that I was enriched by many other experiences as well. While I had
trouble forming a single full sentence at the beginning of the term, I became able
to write essays at the end of it. Confidence: I guess this is the appropriate term for
this. I think confidence is what the ITU SFL contributed to us, besides education.
So, I want to say “Fortunately, I studied in ITU SFL” and I want to thank for
everything.
Sadece 4 yıl öncesine dayanan bir Ġngilizce deneyiminin sonucu olarak “belki bir
ümit” diyerek eylül ayında girdiğim ilk yeterlilik sınavından 14 almıĢ ve daha ilk
aĢamadan tam bir fiyaskoyla karĢılaĢmıĢtım. Bu sonucun bir getirisi olarak hazırlık
okumak bir zorunluluktu artık benim için ve okudum da. Ancak “dil öğrenmeyi”
sadece Ģu iki kelimeden ibaret görmeden okudum. ĠTÜ hazırlık okulunun bana çok
Ģey kattığını düĢünüyorum bu yüzden. Dönemin baĢında 2 cümleyi zar zor kurarken
artık makaleler yazar oldum. Özgüven. ĠĢte tam tabir bu olsa gerek. Biz ĠTÜ hazırlık
öğrencilerine eğitimin yanı sıra özgüven aĢılaması da yapıldığını düĢünüyorum. Bu
yüzden son olarak “iyi ki buradayım” diyorum. Her Ģey için teĢekkürler.
Bilge KOYUNCU 2012-2013 Pre-Intermediate Level
Bilge KOYUNCU 2012-2013 Orta-Altı Seviye
I have always thought that being a preparatory program student is an advantage.
At the very beginning, yes, like you, I knew there would be some pros and cons,
yet I had never thought the advantages would outweigh the disadvantages so
much that I would even forget them… This place was not only for language
education but also for university preparation, faculty preparation, and even
getting prepared for life. I enjoyed coming to school every day, and the most
important reason for that was the dynamic faculty it has. It is not extraordinary,
yet I found out that they taught us the ordinary subjects in a different way. As the
elderly always say "A man who speaks a language is a man, a man who speaks
two languages is worth two men, a man who speaks three is worth all mankind.",
this program has paved the way to new horizons. It was a year full of plenty of
invaluable practice and experience throughout lessons… I would like to thank all
my teachers who tried to do their best to teach us in the best way. I am proud to
be a part of ITU family!!!
Hazırlığı okumanın her zaman bir avantaj olduğunu düĢünmüĢümdür. Evet sizin gibi
ben de baĢta artılar ve eksilerin olacağını biliyordum fakat artıların bu kadar çok olup
eksileri unutturacağı hiç gelmemiĢti aklıma… Burası sadece yabancı dil öğrenmek
değil, üniversiteye hazırlık, bölüme hazırlık hatta hayata hazırlıktı benim için.. Okula
her gün severek geldim ve bunun en büyük nedenlerinden biri iç enerjisi yüksek
akademik kadroya sahip olmasıydı. Sıra dıĢılık yok ama olağanı farklı öğretmek diye
bir Ģey varmıĢ, bunu da burada öğrendim. Büyüklerimizden duyarız hep “Bir lisan ,
bir insan” bu hazırlık dönemi de bize yeni ufuklar açtı. Bol ders pratiği ve uygulaması
sayesinde kazandığımız tecrübelerle, bize değer katan dopdolu bir yıl... Bizlere emeği
geçen hocalarımıza teĢekkürler. Ne güzel ĠTÜ‟lü olmak!!!
Fatma ATAġ 2012-2013 Orta-Altı Seviye
Her ne kadar lise yıllarında Ġngilizcem vasat olsa da YDY‟de aldığım eğitim
sayesinde Ġngilizcemde büyük ilerleme oldu. Okula ilk baĢladığımda bölümümü
%100 Ġngilizce okuyacak olmam beni korkutuyordu. Dönem sonunda hiçbir
edniĢem kalmadı. ġu an hazırlık okuyacak olan arkadaĢlarım bu yılı bir kayıp
olarak görmesin. Derslere devam ettikleri ve dersi derste öğrendikleri sürece sene
sonu bir sıkıntı yaĢamayacaklarına inanıyorum.
Fatma ATAġ 2012-2013 Pre-Intermediate Level
Although my English was at an average level during my high school years, thanks
to the education I received at the Preparatory Program at SFL. I made great
progress in English. When I first started school, having to study at my faculty,
where the medium of instruction is English, I got scared. However, I had no
worries at the end of the semester. My friends who are going to study at the
Preparatory Program this year should not consider it as a disadvantage. As long as
they attend classes regularly and learn during the class hours, I believe they will
not have any trouble at the end of the year.
26
Abdullah TÜRKMEN 2011-2012 Orta-Altı Seviye
Abdullah TÜRKMEN 2011-2012 Pre-Intermediate Level
Lise yıllarında aldığım Ġngilizce eğitim çok yetersizdi. Dönemin baĢında yapılan
Yeterlilik Sınavı‟nda ilk aĢamada 60 üzerinden 13 almıĢtım. Eğitime de C
kurunda baĢladım. Yıl sonunda yapılan sınavda ise 100 üzerinden 98 aldım.
Görüldüğü üzere bu puanı YDY‟ de gördüğüm eğitimle aldım. Bana kalırsa takip
edilen program öğrencilere Ġngilizceyi kazandırmak için çok verimli ve gerekli.
My highschool education was not enough in terms of English. I got 13 out of 60
at the beginning of the term from the Proficiency Exam. I started my education as
a C- Level student at the SFL. However, I managed to get 98 out of 100 at the end
of the academic year. As you may see, I got this score by means of the education
provided at the SFL. I believe the program is very efficient and necessary for the
students to have them acquire English.
Derslere devamlılığın da baĢarım üzerinde gerçekten büyük bir katkısı var. BaĢta
belirttiğim gibi dersi derste anlamak için de derslere devamlılık elbette Ģart.
I think following the courses regularly contributed to my success. As I have
stated, it is a must to attend the courses regularly to understand the subjects
during the courses.
ġafak Burak ALTUN 2011-2012 Başlangıç Seviyesi
ġafak Burak ALTUN 2011-2012 Elementary Level
Bitimiyle beraber yine yeniden özlediğim hazırlık sınıfım. Dönem baĢında her ne
kadar zaman kaybı olacak mı diye aklımda soru iĢaretleri olsa da bana kattığı
değerleri ve değiĢik fakültelerden insanlarla kurduğum arkadaĢlıkları düĢününce
hayatımdaki „iyi ki‟ ler listesinde ön sıralarda yer alıyor hazırlık sınıfı. Hocaların
dinamik, alanlarında etkin ve arkadaĢ canlısı özelliklere sahip oluĢu, dersleri sıkıcı bir
havadan uzaklaĢtırıp keyifli bir süreç haline getirdi.
I do miss my preparatory class right after we have completed the courses.
Though, at the beginning of the term, I thought it would be a waste of time, when
I think following the courses regulary contributed to my success. As I have stated,
it is a must to attend the courses regulary to understand the subjects during the
courses.
Derslere devam edip ödevlerimi düzenli yaparak Yeterlilik Sınavı‟nı Haziran ayında
geçtim. Hazırlık okuyacak arkadaĢların, hocalara güvenip tavsiyelerini dikkate
aldıktan sonra sınavda baĢarılı olmalarının çok da zor olmayacağını rahatlıkla
söyleyebilirim.
I think back all the contributions that the Preparatory Program has made to my
life such as the values, new friends from various departments, and the like, it goes
to the top of My Bests list. Dynamic, competent and friendly teachers made it
possible for us to enjoy the lessons rather than to get bored.
Ezgi Gizem KÖSE 2011-2012 Orta-Altı Seviye
I was able to pass the Proficiency Exam in June by following the courses regulary
and completing my assignments on time. I recommend that the friends in the
Preparatory Program should follow the teachers‟ advice. Thus, it will be easy to
be successful and pass the exam.
ÇalıĢmalarımın, azmimin ve sabrımın sonucunu alıp ĠTÜ‟lü olduğum günü,
yaĢadığım duyguları dün gibi hatırlıyorum. ĠTÜ‟lü olmaktan dolayı sevinç
içerisindeydim; fakat bir taraftan hazırlık eğitimi, dersler ve ne yapmam gerektiği
hakkında belirsizlikler beni kaygılandırıyordu. Hazırlık ile ilgili katıldığım
oryantasyon programı kafamdaki sorulara cevap bulduğum ilk yerdi. Ardından
hocalarımızdan öğrendiğim çalıĢma yöntemleri, derslere düzenli devam etmem ve
sıkı bir çalıĢma programıyla Ġngilizcemi ilerleterek hazırlık sınıfını baĢarıyla
tamamladım. Yeni arkadaĢlara tavsiyem Ġngilizce için iyi bir fırsat olan bu bir
seneyi dolu dolu geçirmeleri ve ĠTÜ‟lü olmanın keyfini çıkarmalarıdır
Ezgi Gizem KÖSE 2011-2012 Pre-Intermediate Level
I remember the day when I became the part of ITU family after studying hard,
being decisive and patient. I was so happy. Yet, I was anxious about the
Preparatory Program, courses, and uncertainity about everything. The orientation
program was invaluable to find out the answers about the program. Then I
successfully completed the program by following the methods that my teachers
adviced, by attending the courses regulary, and by studying hard. I suggest new
friends should take the opportunity, take the most out of it, and enjoy being a part
of ITU.
27
Download

2014-2015 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı