AġAĞIDA 8 PROGRAMA AĠT BĠRĠNCĠ ve ĠKĠNCĠ SINIF GÜZ
DÖNEMĠ DERS PROGRAMLARI YER ALMAKTADIR.
DERSLERĠNĠZĠ ALIRKEN DAHA SONRA ÇAKIġMA
PROBLEMĠ YAġAMAMAK ĠÇĠN SĠZĠN ĠÇĠN BELĠRLENEN
ġUBELERDEN DERSLERĠNĠZĠ ALINIZ.
GÜZEL SANATLAR DERSĠ KATALOG DIġI BĠR DERSTĠR. ÖĞRENĠM HAYATINIZ BOYUNCA YANĠ 4
DÖNEM ĠÇERSĠNDE MUTLAKA ALINMASI GEREKEN BĠR DERSTĠR. BU DERSTEN BAġARILI
OLMADIĞINIZ SÜRECE MEZUN OLMAYACAĞINIZI HATIRLATMAK ĠSTERĠZ. BU YÜZDEN BĠRĠNCĠ VE
ĠKĠNCĠ SINIFTAN BU DERSĠ ALMAYAN ÖĞRENCĠLER EN SON SAYFADA YER ALAN GÜZEL SANATLAR
DERS PROGRAMINDAN KENDĠ PROGRAMLARINA UYGUN BĠR DERS SEÇEREK KENDĠLERĠNĠ KAYIT
ETTĠREBĠLĠRLER. Not: Ġlk etapta kendi derslerinizi kayıt etmelisiniz ardından programınıza çakıĢmayacak
Ģekilde GS ders programından kontenjan dahilinde kendinize bir ders seçmelisiniz. Güzel Sanatlar dersleri
üniversite genelinde verilmektedir. Bu yüzden boĢ kontenjan bulmak istiyorsanız Kaydınızı erken tamamlamalısınız.
SAYFANIN ALTLARINDA YAZAN
NOTLARI MUTLAKA OKUYUNUZ!!!
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
AME 109-01
Ameliyathane Teknolojisi
(T)
C-05
AME 109-01
Ameliyathane
Teknolojisi(T)
C-05
ATA101-39
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
ATA101-39
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
09.00-09.50
SHMY 121-01
Anatomi
A-5
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar (T)
C-312+ Beceri Lab.
SHMY150-01
Temel Mikrobiyoloji
C-05
10.00-10.50
SHMY 121-01
Anatomi
A-5
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar (T)
C-312+ Beceri Lab.
SHMY150-01
Temel Mikrobiyoloji
C-05
11.00-11.50
SHMY 123-01
Fizyoloji
A-5
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar (P)
C-312+ Beceri Lab.
TÜRK 101-38
Türk Dili I
A-6
12.00-12.50
SHMY 123-01
Fizyoloji
A-5
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar (P)
C-312+ Beceri Lab.
TÜRK 101-38
Türk Dili I
A-6
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
13.00-14.00
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
BTU100
A-6
SHMY 125-01
Tıbbi Terminoloji
A-5
SHMY 125-01
Tıbbi Terminoloji
A-5
17.00-17:50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır.
AME 109-01
Ameliyathane
Teknolojisi(T)
C-05
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ameliyathane Hizmetleri Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Pazartesi
09.00-09.50
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
Salı
ÇarĢamba
SHMY213-02
Meslek Etiği
A-6
PerĢembe
Cuma
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
SHMY215-01
Enfeksiyon Hastalıkları
A-5
AME219-01
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi
C-05
AME219-01
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi
C-05
AME219-01
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi
C-05
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
SHMY215-01
Enfeksiyon Hastalıkları
A-5
AME219-01
Cerrahi Hastalıklar Bilgisi
C-05
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
15.00-15.50
AME215-01 Anesteziye GiriĢ
Hastane (T)
SHMY211-02Sağlık Yönetimi
A-6
28 AME
AME217-01/02/03
Ameliyathane
Uygulamaları II (T)
C-05
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
16.00-16.50
AME215-01 Anesteziye GiriĢ
Hastane(T)
SHMY211-02Sağlık Yönetimi
A-6
28 AME
AME217-01/02/03
Ameliyathane
Uygulamaları II (T)
C-05
AME217-01
Ameliyathane Uygulamaları II
(P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
10.00-10.50
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
11.00-11.50
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
12.00-12.50
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
13.00-14.00
AME217-03
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
14.00-14.50
SHMY213-02
Meslek Etiği
A-6
ENG127 dersini alttan alacak olan öğrenciler 17. ġubeyi seçeceklerdir
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
AME217-02
Ameliyathane Uygulamaları II (P)
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
09.00-09.50
SHMY 121-01
Anatomi
A-5
ANES113-01
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar
(T) Hastane
TÜRK 101-36
Türk Dili I
A-6
10.00-10.50
SHMY 121-01
Anatomi
A-5
ANES113-01
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar
(I) Hastane
TÜRK 101-36
Türk Dili I
A-6
11.00-11.50
SHMY 123-01
Fizyoloji
A-5
ANES111-01
Anestezi Uygulama1(T) Hastane
ANES105-01
Anestezi Uygulama1(T)
12.00-12.50
SHMY 123-01
Fizyoloji
A-5
ANES111-01
Anestezi Uygulama1(T) Hastane
ANES105-01
Anestezi Uygulama1(T)
SHMY129-01
Mesleki Uygulamalar
(T)
SHMY129-01
Mesleki Uygulamalar
(P)
13.00-14.00
14.00-14.50
ENG 127Temel Ġngilizce
15.00-15.50
ENG 127Temel Ġngilizce
16.00-16.50
ANES113-01
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar
(P) Hastane
ANES113-01
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar
(P) Hastane
17.00-17.50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
PerĢembe
Cuma
ANES111-01
Anestezi Uygulama1(P)
ANES105-01
Anestezi Uygulama1(P)
ANES111-01
Anestezi Uygulama1(P) Hastane
ANES105-01
Anestezi Uygulama1(P)
ANES111-01
Anestezi Uygulama1(P)
ANES111-01
Anestezi Uygulama1(P) Hastane
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi
A-6
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi
A-6
SHMY129-01
Mesleki Uygulamalar
(P)
ANES113-01
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar
(P) Hastane
ANES113-01
Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar
(P) Hastane
SHMY 125-03
Tıbbi Terminoloji
A-5
SHMY 125-03
Tıbbi Terminoloji
A-5
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi Haftalık Ders Programı
2.Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Pazartesi
09.00-09.50
Salı
ÇarĢamba
11.00-11.50
ANES 213-01
Reanimasyon I ( T)
12.00-12.50
SHMY215-01
Enfeksiyon Hastalıkları
A-5
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(T)
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(T)
SHMY215-01
Enfeksiyon Hastalıkları
A-5
SHMY217-01
Sistem Hastalıkları
16.Sok
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(P)
ANES 213-01
Reanimasyon I( P)
15.00-15.50
SHMY217-01
Sistem Hastalıkları
16.Sok
ANES 213-01
Reanimasyon I( P)
ANES 213-01
Reanimasyon I( P)
16.00-16.50
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(T)
ANES 213-01
Reanimasyon I( P)
ANES 213-01
Reanimasyon I( P)
13.00-13.50
14.00-14.50
SHMY140-01
DavranıĢ
Bilimleri
ANES+DIT
A-6
SHMY140-01
DavranıĢ
Bilimleri
ANES+DIT
A-6
ANES 213-01
Reanimasyon I ( T)
Cuma
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(P)
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(P)
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(P)
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(P)
ANES 211-01
Klinik Anestezi I
(P)
10.00-10.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
A-6
SHMY213-01
Meslek Etiği
A-6
PerĢembe
ANES 213-01
Reanimasyon I ( T)
17.00-17.50
ENG127 dersini alttan alacak olan öğrenciler 17. ġubeyi seçeceklerdir
ANES 213-01
Reanimasyon I( P)
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
ATA101-39
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
ATA101-39
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
09.00-09.50
SHMY 135-01
Biyokimya
C-05
SHMY131-01
Elektrik Elektronik
C-05
TÜRK 101-35
Türk Dili I
A-5
DIT107-01Diyalizde
Temel Kavramlar
Hastane 16.sok
10.00-10.50
SHMY 135-01
Biyokimya
C-05
SHMY131-01
Elektrik Elektronik
C-05
TÜRK 101-35
Türk Dili I
A-5
DIT107-01Diyalizde
Temel Kavramlar
Hastane 16.sok
Öğlearası
Öğlearası
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-14.00
Öğlearası
14.00-14.50
ENG 127
Temel Ġngilizce
15.00-15.50
ENG 127
Temel Ġngilizce
16.00-16.50
Öğlearası
Öğlearası
SHMY 127-02
Temel Mesleki
Uygulamalar (T)
C-312+Beceri Lab
SHMY 127-02
Temel Mesleki
Uygulamalar (T)
C-312+Beceri Lab.
ENG 127
Temel Ġngilizce
SHMY 127-02
Temel Mesleki
Uygulamalar (P)
C-312+Beceri Lab.
SHMY 127-02
Temel Mesleki
Uygulamalar(P)
C-312+Beceri Lab.
SHMY 123-03
Fizyoloji
A-5
SHMY 121-03
Anatomi
A-5
SHMY 125-03
Tıbbi Terminoloji
A-5
SHMY 123-03
Fizyoloji
A-5
SHMY 121-03
Anatomi
A-5
SHMY 125-03
Tıbbi Terminoloji
A-5
17.00-17.50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
ENG 127
Temel Ġngilizce
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diyaliz Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
09.00-09.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
A-6
DIT213-01 Diyaliz(P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
Beysukent
DIT211-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı II(T)
DIT205-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı III(T)
Beysukent
10.00-10.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
A-6
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
Beysukent
DIT211-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı II(P)
DIT205-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı III(T)
Beysukent
11.00-11.50
DIT213-01 Diyaliz(P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
12.00-12.50
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT211-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı II(P)
DIT205-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı III(T)
SHMY215-01
Enfeksiyon Hastalıkları
A-5
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT209-01Nefroloji (T)
DIT203-01Nefroloji (T)
Hastane 16.sokak
DIT209-01Nefroloji (T)
DIT203-01Nefroloji (T)
Hastane 16.sokak
DIT209-01Nefroloji (T)
DIT203-01Nefroloji (T)
SHMY215-01
Enfeksiyon Hastalıkları
A-5
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT209-01Nefroloji (T)
DIT203-01Nefroloji (T)
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
15.00-15.50
DIT213-01 Diyaliz(P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT213-01 Diyaliz(T)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
16.00-16.50
DIT213-01 Diyaliz(P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT213-01 Diyaliz(T)
DIT207-01 Diyaliz(P)
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
13.00-14.00
14.00-14.50
SHMY140-01
DavranıĢ Bilimleri
ANES+DIT
A-6
SHMY140-01
DavranıĢ Bilimleri
ANES+DIT
A-6
17.00-17.50
Kırmızı dersler eski katalogdan alacak öğrenciler içindir.
Çarşamba ve Cuma sabahları Kampüsten Beysukent’e servis kalkacaktır.
ENG127 dersini alttan alacaklar 17.Şubeyi seçeceklerdir.
Alttan dersi olup ders seçmede sorun yaşayanlar, danışmanlarıyla/Eğitim Koordinatörü/Sekreterlik ile iletişime geçmelidirler.
DIT211-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı II(P)
DIT205-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı III(T)
DIT211-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı II(P)
DIT205-01Diyaliz ekip.kul.ve Bakımı III(T)
DIT213-01 Diyaliz (P)
DIT207-01 Diyaliz(P)
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Ders Saati
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
BTU100
FT
22kiĢi bir Ģubeye
10 kiĢi bir diğer Ģubeye
BTU100
FT
22kiĢi bir Ģubeye
10 kiĢi bir diğer Ģubeye
ATA101-40
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
ATA101-40
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
09.00-09.50
SHMY 121-01
Anatomi
A-5
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar
Beceri Lab+ C-312
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (T)
10.00-10.50
SHMY 121-01
Anatomi
A-5
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar
Beceri Lab+ C-312
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (T)
11.00-11.50
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar
Beceri Lab+ C-312
TÜRK 101-38
Türk Dili I
A-6
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (T)
12.00-12.50
SHMY 127-01
Temel Mesleki Uygulamalar
Beceri Lab+ C-312
TÜRK 101-38
Türk Dili I
A-6
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (P)
ENG 127Temel Ġngilizce
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (P)
SHMY125-03
Tıbbi Terminoloji
A-5
SHMY125-03
Tıbbi Terminoloji
A-5
13.00-14.00
14.00-14.50
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
15.00-15.50
ENG 127Temel Ġngilizce
SHMY 123-03
Fizyoloji
A-5
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (P)
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (P)
SHMY 123-03
Fizyoloji
A-5
FT-103-01
Fizik Ted. Uyg. ve Prensipleri
I (P)
16.00-16.50
17.00-17:50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fizyoterapi Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2014-15 Güz Dönemi)
Ders Saati
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
FT215-01
Özel Tedavi
Hareketleri ve
Uygulamaları (P)
09.00-09.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
FT209-01 Masaj(T)
FT213-01 Klinik eğitim
uygulama(T)
10.00-10.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
FT209-01 Masaj(T)
FT213-01 Klinik eğitim
uygulama(T)
11.00-11.50
FT209-01 Masaj(P)
FT213-01
Klinik Eğitim Uygulama(P)
12.00-12.50
FT209-01 Masaj(P)
FT213-01
Klinik Eğitim Uygulama(P)
13.00-14.00
FT211-01 Klinik Bilimler(T)
16.sok.
FT213-01
Klinik Eğitim Uygulama(P)
14.00-14.50
FT211-01 Klinik Bilimler(T)
FT213-01
Klinik Eğitim Uygulama(P)
15.00-15.50
FT215-01
Özel Tedavi Hareketleri ve
Uygulamaları(T)
16.sok.
FT215-01
Özel Tedavi Hareketleri ve
Uygulamaları(T)
16.00-16.50
17.00-17:50
SHMY211-02Sağlık
Yönetimi
A-6
FT213-01
Klinik Eğitim Uygulama(P)
SHMY211-02Sağlık
Yönetimi
A-6
FT213-01
Klinik Eğitim Uygulama(P)
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ġlk ve Acil Yardım Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
09.00-09.50
10.00-10.50
11.00-11.50
12.00-12.50
ĠAY113-01
Acil Hasta Bakımı I
Beceri laboratuarı
(T)
ĠAY113-01
Acil Hasta Bakımı I
(Beceri laboratuarı
(T)
ĠAY113-01
Acil Hasta Bakımı I
Beceri laboratuarı
(T)
ĠAY113-01
Acil Hasta Bakımı
Beceri laboratuarı
(P)
Salı
ÇarĢamba
SHMY 121-02
Anatomi
A-5
TÜRK 101-35
Türk Dili I
A-5
SHMY 121-02
Anatomi
A-5
TÜRK 101-35
Türk Dili I
A-5
SHMY 123-02
Fizyoloji
A-5
SHMY133-01
Beden Eğitimi ve Vücut
GeliĢtirme
Spor Salonu+Beceri Lab.
SHMY133-01
Beden Eğitimi ve Vücut
GeliĢtirme
Spor Salonu+Beceri Lab.
SHMY133-01
Beden Eğitimi ve Vücut
GeliĢtirme
Spor Salonu+Beceri Lab.
SHMY 123-02
Fizyoloji
A-5
13.00-13.50
ĠAY113-01
Acil Hasta Bakımı
Beceri laboratuarı
(P)
ENG 127Temel Ġngilizce
14.00-14.50
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
15.00-15.50
ENG 127Temel Ġngilizce
16.00-16.50
PerĢembe
SHMY125-01
Tıbbi Terminoloji
A-5
SHMY125-01
Tıbbi Terminoloji
A-5
17.00-17.50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi
A-6
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi
A-6
ĠAY115-01 Acil Sağlık
Hizmetleri I
Beceri Lab
ĠAY115-01 Acil Sağlık
Hizmetleri I
Beceri Lab
Cuma
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ġlk ve Acil Yardım Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
09.0009.50
SHMY213-02
Meslek Etiği
A-6
ĠAY215-01 Güvenli
Ambulans SürüĢleri
(T) Beceri Lab
ĠAY217-01
Mesleki Uygulama(P)
10.0010.50
SHMY213-02
Meslek Etiği
A-6
ĠAY215-01 Güvenli
Ambulans SürüĢleri
(P) Beceri Lab
ĠAY217-01Mesleki Uygulama(P)
11.0011.50
ĠAY217-0Mesleki
Uygulama
ĠAY217-01
Mesleki Uygulama(P)
12.0012.50
ĠAY217-01Mesleki
Uygulama
ĠAY215-01 Güvenli
Ambulans SürüĢleri
(P)
Beceri Lab
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı III (P)
Beceri Lab
13.0013.50
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı
III (P)
Beceri Lab
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı
III (P)
Beceri Lab
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı III (P)
Beceri Lab
ĠAY217-01
Mesleki Uygulama(P)
Cuma
ĠAY221-01 Travma
(T) Beceri Lab
ĠAY221-01 Travma(T)
ĠAY217-01
Mesleki Uygulama(P)
Beceri Lab
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı III
(T)
Beceri Lab
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı III
(T)
Beceri Lab
ĠAY219-01 Acil Sağlık
Hizmetleri II (T)
Beceri Lab
ĠAY223-01
Acil Hasta Bakımı III (P)
Beceri Lab
ĠAY219-01 Acil Sağlık
Hizmetleri II (T)
Beceri Lab
15.0015.50
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi A-6
ĠAY219-01 Acil Sağlık
Hizmetleri II (P)
Beceri Lab
16.0016.50
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi A-6
14.0014.50
17.0017.50
ENG127 dersini alttan alacak olan öğrenciler 17. ġubeyi seçeceklerdir
ĠAY217-01
Mesleki Uygulama(P)
ĠAY221-01 Travma(P)
Beceri Lab
ĠAY217-01
Mesleki Uygulama(P)
ĠAY221-01 Travma(P)
Beceri Lab
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Patoloji Laboratuar Teknikleri Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
09.00-09.50
SHMY 121-02
Anatomi
A-5
TÜRK 101-36
Türk Dili I
A-6
10.00-10.50
SHMY 121-02
Anatomi
A-5
TÜRK 101-36
Türk Dili I
A-6
11.00-11.50
12.00-12.50
SHMY 135-02
Biyokimya
C-05
SHMY 123-02
Fizyoloji
A-5
SHMY 135-02
Biyokimya
C-05
SHMY 123-02
Fizyoloji
A-5
13.00-14.00
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
SHMY125-01
Tıbbi Terminoloji A-5
SHMY125-01
Tıbbi Terminoloji A-5
17:00-17:50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
ENG 127Temel Ġngilizce
ENG 127Temel Ġngilizce
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
ATA101-38
Atatürk Ġlke ve
Ġnkılapları Tarihi
A-6
PerĢembe
PLT 107-01
Genel Patolojide Temel
Kavramlar
(C-306)
PLT 107-01
Genel Patolojide Temel
Kavramlar
(C-306)
PLT 107-01
Genel Patolojide Temel
Kavramlar
(C-306)
Cuma
PLT 105-01
Histoloji (T)
C-05
PLT 105-01
Histoloji (T)
C-05
PLT 105-01
Histoloji (P)
C-05ıp.Lab.
PLT 105-01
Histoloji (P)
C-05Tıp.Lab.
Öğle arası
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Patoloji Laboratuar Teknikleri Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2013-2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
09.00-09.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
A-6
PLT 215-01
Genel Sitoteknoloji (T)
(C-306)
PLT 213-01
Patoloji Lab. Tek. Uyg. II (P)
10.00-10.50
SHMY213-01
Meslek Etiği
A-6
PLT 215-01
Genel Sitoteknoloji(T)
(C 306)
PLT 213-01
Patoloji Lab.Tek.Uyg.II(P)
11.00-11.50
12.00-12.50
13.00-14.00
14.00-14.50
15.00-15.50
16.00-16.50
SHMY 211-01
Sağlık
Yönetimi(Tıb.Ter.K
alan 11kiĢi)
A-6
SHMY140-02
DavranıĢ Bilimleri
A-6
PLT+TGT+TDS
SHMY 211-01
Sağlık Yönetimi
A-6
SHMY140-02
DavranıĢ Bilimleri
A-6
PLT+TGT+TDS
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
PLT 213-01 Patoloji Lab. Tek.
Uyg. II (T) C-306
PLT 210-01
Ġmmünohistokimya
Teknikleri (T) C-306
SHMY 211-02
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
A-6
PLT 213-01 Patoloji Lab. Tek.
Uyg. II (T) C-306
ENG127 dersini alttan alacak olan öğrenciler 17. ġubeyi seçeceklerdir
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
PLT 213-01
Patoloji Lab.Tek.Uyg.II(P)
PLT 210-01
Ġmmünohistokimya
Teknikleri (T) C-306
SHMY 211-02
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
A-6
Cuma
PLT 210-01
İmmünohistokimya Teknikleri (P)
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
PLT 210-01
İmmünohistokimya Teknikleri (P)
PLT 211-01
Özel Histokimya Teknikleri
(T)16. Sok
PLT 215-01
Genel Sitoteknoloji (P)
PLT 211-01
Özel Histokimya Teknikleri (T)
16.Sok
PLT 211-01
Özel Histokimya Teknikleri(P)
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
PLT 215-01
Genel Sitoteknoloji (P)
PLT 211-01
Özel Histokimya Teknikleri(P)
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
BaĢkent Ank.Hast.Patoloji Lab
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
09.00-09.50
BTU100
TGT
22 kişi
TGT 113-01
Tıbbi Görüntüleme I (P)
(Hastane)
SHMY190-01 Fizik C-306
TGT109-01 Fizik C-312
BTU100
TGT
10 kişi
10.00-10.50
BTU100
TGT
22 kişi
TGT 113-01
Tıbbi Görüntüleme I(P)
(Hastane)
SHMY190-01 Fizik C-306
TGT109-01 Fizik C-312
BTU100
TGT
10 kişi
11.00-11.50
SHMY123-01
Fizyoloji
A-5
TGT 113-01
Tıbbi Görüntüleme I(P)
(Hastane)
TÜRK 101-37
Türk Dili I
A-5
12.00-12.50
SHMY123-01
Fizyoloji
A-5
TGT 113-01
Tıbbi Görüntüleme I(P)
(Hastane)
TÜRK 101-37
Türk Dili I
A-5
ENG 127Temel İngilizce
14.00-14.50
ENG 127Temel İngilizce
ENG 127Temel İngilizce
15.00-15.50
ENG 127Temel İngilizce
TGT 113-01
Tıbbi Görüntüleme I(T)
(Hastane
TGT 113-01
Tıbbi Görüntüleme I(T)
(Hastane)
13.00-14.00
16.00-16.50
17.00-17:50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
TGT115-01 Kimya
C-312
TGT111-01 Kimya
C-312
TGT115-01 Kimya
C-312
TGT111-01 Kimya
C-312
SHMY190-01
Fizik
C-312
TGT109-01 Fizik C-312
SHMY 121-03
Anatomi
A-6
SHMY 121-03
Anatomi
A-6
ATA101-40
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
A-6
ATA101-40
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi
A-6
SHMY125-02
Tıbbi Terminoloji
A-5
SHMY125-02
Tıbbi Terminoloji
A-5
BTU
TGT+TDS
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
09.00-09.50
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri (T) 16.sokak
SHMY213-02 Meslek Etiği A-6
SHMY205-02Meslek Etiği A-6
SHMY225-01
Temel Sağlık Bilgisi
C-312
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
Hastane
10.00-10.50
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri (T) 16.sokak
SHMY225-01
Temel Sağlık Bilgisi
C-312
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
Hastane
11.00-11.50
TGT219-01 Radyoterapi(T) 16.sokak
SHMY213-02
Meslek Etiği
A-6
SHMY205-02
Meslek Etiği
A-6
SHMY140-02 DavranıĢ
Bilimleri A-6 TGT+PLT+TDS
12.00-12.50
TGT219-01 Radyoterapi(T) 16.sokak
13.00-13.50
TGT219-01 Radyoterapi(T) 16.sokak
14.00-14.50
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III (P)
15.00-15.50
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III(P)
SHMY211-02Sağlık Yönetimi
A-6
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
16.00-16.50
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
SHMY211-02Sağlık Yönetimi
A-6
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri
17.00-17:50
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
Hastane
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
SHMY140-02
DavranıĢ Bilimleri
A-6
TGT+PLT+TDS
SHMY160-01
Sağlık Hizmetlerinde Halkla
ĠliĢkiler
TGT
C-312
SHMY160-01 Sağlık
Hizmetlerinde Halkla
ĠliĢkiler
TGT
C-312
ENG127 dersini alttan alacak olan öğrenciler 17. ġubeyi seçeceklerdir
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
TGT217-01 Tıbbi Görüntüleme III
Cuma
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Haftalık Ders Programı
1. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
09.00-09.50
TDS105-01 Sekreterlik
Teknikleri
C-312
SHMY 121-02
Anatomi
A-6
SHMY160-02
Sağlık Hizmetlerinde Halkla
ĠliĢkiler
C-210
ATA101-39
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi A-6
13 TDS
10.00-10.50
TDS105-01 Sekreterlik
Teknikleri
C-312
SHMY 121-02
Anatomi
A-6
SHMY160-02
Sağlık Hizmetlerinde Halkla
ĠliĢkiler
C-210
11.00-11.50
TDS105-01 Sekreterlik
Teknikleri
C-312
SHMY140-02
DavranıĢ Bilimleri
A-6
TGT+PLT+TDS
SHMY140-02
DavranıĢ Bilimleri
A-6
TGT+PLT+TDS
ATA101-39
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi A-6
13 TDS
ATA101-40
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi A-6
17TDS
ATA101-40
Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları
Tarihi A-6
17TDS
12.00-12.50
13.00-14.00
TÜRK 101-37
Türk Dili I
A-5
TDS105-01 Sekreterlik
Teknikleri
C-210
TÜRK 101-37
Türk Dili I
A-5
ENG 127Temel Ġngilizce
14.00-14.50
ENG 127Temel Ġngilizce
15.00-15.50
ENG 127Temel Ġngilizce
BTU100
TDS
22 kiĢi
BTU100
TDS
22 kiĢi
16.00-16.50
ENG127 dersleri 8,9,10,11,12,13,14,15,16 Ģubelerin herhangi birinden seçilecektir.
Ġngilizce Dersleri Hazırlık Binasında yürütülmektedir.
(P) Pratik dersler, (T) Teorik dersler anlamındadır
ENG 127Temel Ġngilizce
TDS107-01Tıbbi
Dokümantasyon I
C-306
TDS107-01Tıbbi
Dokümantasyon I
C-306
TDS107-01Tıbbi
Dokümantasyon I
C-306
SHMY125-02Tıbbi
Terminoloji
A-5
SHMY125-02Tıbbi
Terminoloji
A-5
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Haftalık Ders Programı
2. Yıl 1. Yarıyıl (2014 Güz Dönemi)
Pazartesi
Salı
09.00-09.50
SHMY213-02Meslek Etiği
A-6
10.00-10.50
SHMY213-02Meslek Etiği
A-6
ÇarĢamba
TDS225-01
Hastane Bilgi Sistemleri
Yenikent
11.00-11.50
SHMY211-01Sağlık Yönetimi
A-6
SHMY250-01
Protokol Bilgisi
C-312
12.00-12.50
SHMY211-01Sağlık Yönetimi
A-6
SHMY250-01
Protokol Bilgisi
C-312
13.00-13.50
TDS219-01 bilgisayar II
SBF D-203
14.00-14.50
TDS219-01 Bilgisayar II
SBF D-203
15.00-15.50
TDS219-01 Bilgisayar II
SBF D-203
TDS219-02 Bilgisayar II
TDS205-01 Bilgisayar II
SBF D-203
TDS219-02 Bilgisayar II
TDS205-01 Bilgisayar II
SBF D203
TDS215-02 Bilgisayar II
TDS205-01 Bilgisayar II
SBF D-203
16.00-16.50
TDS221-01 Biyoistatistik
(T)
SBF D-206
TDS221-01 Biyoistatistik
(T)
SBF D-206
TDS221-01 Biyoistatistik
(P)
SBF D-206
17.00-17.50
ENG127 dersini alttan alacak olan öğrenciler 17. ġubeyi seçeceklerdir
TDS205-01 bilgisayar II dersi Eski katalog öğrencisi alacaktır.
PerĢembe
Cuma
TDS225-01
Hastane Bilgi Sistemleri
C-05(T)
TDS225-01
Hastane Bilgi Sistemleri
C-05(T)
TDS223-01
Büro ve Malzeme
Yönetimi(T)
C-05
TDS223-01
Büro ve Malzeme
Yönetimi
C-05(T)
TDS223-01
Büro ve Malzeme Yönetimi
C-312(T)
TDS227-01
Tıp Kütüphaneciliği ve
ArĢiv Bilgisi
SBF D-207
TDS227-01
Tıp Kütüphaneciliği ve
ArĢiv Bilgisi
SBF D-207
GÜZEL SANATLAR SEÇMELİ
DERS PROGRAMI
D
E
R
S
L
E
R
Download

tıklayınız. - Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekOkulu