BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fe
nEd
eb
iy
at
Fa
kü
lte
si
2
İçindekiler
5 Dekanın Mesajı
6 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
14 Psikoloji Bölümü
26 Sosyoloji Bölümü
36 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
3
4
Dekanın Mesajı
Kurucu Rektörümüz Sayın Prof.Dr. Mehmet Haberal tarafından 1994 yılında
temelleri atılan Fakültemiz, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Psikoloji ve Türk Dili ve
Edebiyatı olmak üzere üç bölümde eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Yeni kurulan
Sosyoloji Bölümün’e 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınacaktır.
Bölümlerimizin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının
öngördüğü ölçütler dikkate alınarak hazırlanmış zorunlu ve seçmeli derslerden
oluşmakta olup, çağdaş ve dinamik programlardır.
Fakültemizde öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim yaklaşımı temel alınarak;
düşünen, sorgulayan, fikir üreten, bilgi alışverişinde bulunan, çevresiyle ilişki kurabilen,
takım çalışmasına yatkın, tüm bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen bilgi ve beceri ile
donatılmış kendine güvenen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.
Fakültemizde belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için gerekli akademik ortam,
çağdaş alt yapı ve donanım oluşturulmuş olup, sevgi ve bilgi yüklü yönetim ve
eğitim kadromuzla var gücümüzle çalışmaktayız. Öğretim elemanlarımızın bilimsel
toplantılara katılımı Üniversitemizin destekleriyle yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Erasmus öğretim elemanı, personel ve öğrenci hareketliliği programları çerçevesinde
tüm akademik, idari personelimizin ve öğrencilerimizin Avrupa’nın saygın
üniversitelerinde belli sürelerle bilgi alışverişi yapması sağlanmaktadır.
Öğrencilerimiz, sıcak bir aile ortamında, günün her saatinde, takıldıkları her
konuda, yönetici ve öğretim elemanlarımızla görüşme ve çözüm üretme olanağına
sahiptirler. Öğrencilerimizin alanları ile ilgili bilimsel toplantılara üniversitemizin
desteği ile katılımı teşvik edilmektedir.
Mezunlarımız, içinde yaşadığı çevreye ve ülkeye karşı sorumluluk bilinci ve yararlı
olma duygusu, toplumun ve ülkenin sahip olduğu maddi, manevi ve kültürel değerleri
koruma-geliştirme sorumluluğu ve bilinci oluşturarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve
milletine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını bilen
duyarlı bireyler olarak ülke hizmetinde saygın yerlerde görev almaktadırlar.
Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN
Dekan
5
6
Amerikan
Kültürü ve
Edebiyatı
Bölümü
Bölüme Dil-1 puan türü ile öğrenci
alınmaktadır.
7
Bölümün Tanıtımı
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 1994-95 öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi
bünyesinde kurulmuştur ve eğitim dili İngilizcedir. Bölümümüz, üst düzeyde İngilizce
bilen, dil, kültür ve edebiyat analizleri yapabilen, genelde Batı, özelde ise Anglo - Sakson ve
Amerikan kültürünü iyi tanıyan ve bu bilgi ve donanımların ışığında düşünen, soru soran,
yorum yapabilen, yaratıcı ve dinamik bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür.
Lisans programı, öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizce becerilerini geliştirmelerini
hedefleyen derslerin yanı sıra, Amerikan kültürü ve edebiyatının tarihsel, yazınsal
ve eleştirel açıdan araştırılmasına yönelik dersler içermektedir. Öğrenciler,
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde ilk iki yıl, “Edebiyat Çalışmalarına
Giriş”, “Araştırma ve Yazma Tekniği”, “İngiliz Edebiyatı Tarihi” ve “Mitoloji” gibi
temel edebiyat dersleri alırlar. Daha sonraki dönemlerde, “Amerikan Şiiri”,
“Amerikan Romantik Dönemi”, “Azınlık Toplumları Edebiyatı” ve “Postmodern
Roman” gibi edebiyat derslerinin yanı sıra “Kültür İncelemeleri” ve “Amerikan
Kültürü ve Sinema” gibi kültür ağırlıklı alan dersleri okutulur. Bunların dışında,
III. yıldan itibaren öğrenciler “Film Çalışmaları”, “Kadın Yazarlar” ve “Psikoloji ve
Edebiyat” gibi bölümde açılan seçmeli dersleri alabilirler.
Bölümümüzde düzenlenen akademik etkinlikler arasında Bölüm İçi Öğrenci
Semineri, Uluslararası Öğrenci Konferansı, Araştırma Projesi Yarışması, davetli
konuşmacılarla yapılan seminer çalışmaları ile çeşitli film gösterimleri ve
tartışmaları bulunmaktadır. Bölümde bugüne kadar 3 Uluslararası Öğrenci
Konferansı düzenlenmiştir. Bölümümüz, “Dünya Şiir Günü”, “Dünya Kadınlar
Günü” ve “Dünya Tiyatrolar Günü” çerçevesinde de panellere ev sahipliği yapmıştır.
Bölümümüzün en son yaptığı akademik çalışmalar arasında 9-10 Mayıs 2013’te
düzenlenen Uluslararası Henry James Konferansı bulunmaktadır.
Bölümün Avantajları
• Bölümümüzden üst düzeyde sözlü ve yazılı İngilizce bilgisiyle mezun olan
öğrencilerimiz, çok farklı meslek alanlarında çalışabilmektedirler.
8
• Eğitimleri süresince edindikleri
edebiyat bilgisi, eleştirel ve analitik
düşünme becerisi, genel kültür
birikimi ve araştırma becerilerini
kazanmış olarak, girdikleri her işe
kolaylıkla uyum sağlayan, çalışma
disiplini olan, yaratıcı bireyler
olarak mezun olurlar.
Akademik Kadro
Prof. Dr. Himmet Umunç
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Meltem Kıran-Raw
Yrd. Doç. Dr. Defne Tutan
Öğr. Gör. Dr. Berkem Gürenci Sağlam
Arş. Gör. Seda Şen
Bölüm mezunları hangi alanlarda
çalışmaktalar
Mezunlarımız milli eğitim, üniversiteler, dışişleri, turizm, bankalar, özel şirketler ve
basın-yayın kuruluşları gibi iş ve eğitim kurumlarında çalışmaktadırlar.
Mezunların çalıştıkları kurumlar
Özel ve devlet üniversiteleri, ilk ve ortaöğretim kurumları, dershaneler, Kültür ve
Turizm Bakanlığı gibi resmi ve özel kurumlar, büyükelçilikler, özel şirketler, basın
ve yayın kuruluşları, çeviri büroları.
Bölümün Sunduğu Ayrıcalıklar
Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen
Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) içinde yer alan Erasmus Değişim
Programı’ndan yararlanmaktadırlar. Ayrıca Bölümümüzde, Üniversitemiz lisans
öğrencilerinin eğitim görebilecekleri Çift Anadal Lisans Programı ve Yan Dal
Programı mevcuttur. Bölüm öğrencilerimiz de diğer bölümlerde Çift Anadal
Lisans Programına ve Yan Dal Programına katılabilirler.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları
Bölümümüzde staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak staj talep eden
öğrencilerimize, ilgi duydukları alanlarda destek sağlanmaktadır.
9
Akademik Program
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AMER101
Kompozisyon
3
-
3
AKTS
5
AMER109
Amerikan Kültürüne Giriş
3
-
3
5
AMER119
İngilizce Dil Bilgisi I
3
-
3
4
AMER 125
Edebiyat Çalışmalarına Giriş
4
-
4
5
AMER139
Konuşma Teknikleri
3
-
3
5
TÜRK101
XXXXXX
TOPLAM
Türk Dili I
Seçimlik I*
2
3
21
-
2
3
21
2
4
30
AKTS
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AMER102
İleri Düzeyde Kompozisyon Ön Koşul: AMER101
3
-
3
5
AMER120
AMER122
AMER140
AMER180
TÜRK102
XXXXXX
TOPLAM
İngilizce Dil Bilgisi II
Mitoloji
Çeviri
Kısa Öykü
Türk Dili II
Seçimlik II*
3
3
3
3
2
3
20
-
3
3
3
3
2
3
20
4
5
5
5
2
4
30
AKTS
-
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AMER203
Araştırma ve Yazma Tekniği Ön Koşul: AMER102
3
-
3
6
AMER233
AMER241
AMER293
Amerikan Edebiyatı I
Tiyatroya Giriş
Amerikan Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
Seçimlik III*
3
3
3
-
3
3
3
6
6
6
ATA201
XXXXXX
TOPLAM
2
-
2
2
3
17
-
3
17
4
30
D
U
K
AKTS
DÖNEM IV (Bahar)
DERS KODU
AMER214
Kültür Çalışmalarına Giriş
3
-
3
6
AMER234
AMER284
AMER294
Amerikan Edebiyatı II
Amerikan Romantik Dönemi
Amerikan Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Seçimlik IV*
3
3
3
-
3
3
3
6
6
6
ATA202
XXXXXX
TOPLAM
10
DERS ADI
2
-
2
2
3
17
-
3
17
4
30
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
AMER341
Modern Tiyatro
3
-
3
6
AMER353
Eleştiri Kuramları I
3
-
3
7
AMER373
Amerikan Şiiri I
3
-
3
6
AMER385
Amerikan Gerçekçilik Dönemi
3
-
3
7
XXXXXX
Seçimlik Ders V*
TOPLAM
3
-
3
4
15
-
15
30
D
U
K
AKTS
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
AMER316
Kültür İncelemeleri
3
-
3
7
AMER346
Modern Amerikan Tiyatrosu
3
-
3
6
AMER354
Eleştiri Kuramları II
3
-
3
7
AMER366
Modern Amerikan Romanı I
3
-
3
6
XXXXXX
Seçimlik Ders VI*
3
-
3
4
15
-
15
30
D
U
K
AKTS
TOPLAM
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
AMER455
Okuma Biçimleri
3
-
3
8
AMER467
Modern Amerikan Romanı II
3
-
3
8
AMER475
Amerikan Şiiri II
3
-
3
6
XXXXXX
Seçimlik Ders VII*
3
-
3
4
XXXXXX
Seçimlik Ders VIII*
TOPLAM
3
-
3
4
15
-
15
30
D
U
K
AKTS
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
AMER412
Amerikan Kültürü ve Sinema
3
-
3
6
AMER464
Azınlık Toplumları Edebiyatı
3
-
3
8
AMER466
Postmodern Roman
3
-
3
8
XXXXXX
Seçimlik Ders IX*
3
-
3
4
XXXXXX
Seçimlik Ders X*
TOPLAM
3
-
3
4
15
-
15
30
11
SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
AMER129
AMER138
Okuma ve Anlama Becerileri
İngiliz Edebiyatı Tarihi
3
4
-
3
4
4
4
AMER210
İleri Düzeyde Çeviri
3
-
3
4
AMER269
Roman Sanatına Giriş
Amerikan Edebiyatı ve
Gelenekleri
3
-
3
4
3
-
3
4
AMER368
AMER419
Sömürgecilik ve Sömürgecilik Sonrası Araştırmaları
3
-
3
4
AMER428
Sosyal Cinsiyet ve Kimlik
3
-
3
4
AMER429
Popüler Edebiyat
3
-
3
4
AMER437
Amerikan Feminist Edebiyatı
3
-
3
4
AMER439
İngiliz Edebiyatından Okumalar
3
-
3
4
AMER497
Film ve Uyarlama Çalışmaları
3
-
3
4
• *Öğrencilerin alması gereken toplam 10 seçmeli dersin en az 6’sı AMER
kodlu olmalıdır.
• Öğrencilerin programdaki derslere ek olarak, Üniversitemizde zorunlu olan
BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı ve GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar / İlk
Yardım derslerini almaları gerekmektedir.
• Mezuniyet için gerekli asgari kredi 240 AKTS’dir.
12
13
14
Psikoloji
Bölümü
Bölüme TM 3 puan türü ile öğrenci
alınmaktadır.
15
Bölümün Tanıtımı
Psikoloji, tarih boyu kendisini meşgul eden en temel sorusunun “zihin-beden”
ilişkisi olması nedeniyle, bir yönüyle biyolojik bilimlere, diğer yönüyle de sosyal
bilimlere dayalı olan; insanın düşünce, duyuş ve davranışlarındaki düzenlilikleri
ve kuralları inceleyen bir bilimdir. Ayrıca psikoloji ve bu düşünce, duyuş ve
davranışlar arasından kişinin hayatı için işlevsel olmayanların değiştirilmesine ya
da istenen davranışların ortaya çıkarılmasına yönelik uygulamaların yapıldığı bir
meslek alanıdır. İnsanın kendini tanıyıp anlamaya çalıştığı andan itibaren varolan
bu uğraş, 19. yüzyılın sonunda felsefeden ayrılıp, müstakil bir bilim alanı olarak
önce Avrupa’da gelişmeye başlamış; 20. yüzyılın iki büyük savaşı sırasında da önce
Amerika’da, daha sonra da dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde hızla büyüyüp,
olgunlaşmış; toplumsal sorunların çözümüne yaptığı katkılar nedeniyle kendini
ayrıca bir meslek olarak da kabul ettirmiştir. Önümüzdeki yıllarda, ekonomik,
teknolojik ve çevre sorunlarında “insan” konusunun önemi fark edildikçe, insan
davranışlarının bilimi olan psikolojinin bulgularına yönelik talep gittikçe artacaktır.
Genellikle “sosyal bilimler” kategorisi içinde algılanan psikolojinin, temel bilim olan
yönü yeterince tanınmamaktadır. Oysa ki bazı uzmanlık alanlarında psikoloji, doğa
bilimleriyle iç içe çalışmakta; bazı ülkelerde temel bilim olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu farklıklıklar nedeniyle bazı ülkelerde kendi adında bir fakülte olarak; bazılarında
da sağlık bilimleri, fen-edebiyat ya da sosyal bilimler fakültelerinde bir bölüm
kapsamında yer almaktadır. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün amacı,
temel psikoloji bilgisine sahip; eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma tasarlama
ve yürütme yetkinliğinde olan; kendisine, çevresine ve içinde yaşadığı topluma
karşı sorumluluklarının bilincinde; bilimsel eğitimini mesleki etiğe bağlı kalarak
uygulamaya dönüştürebilen; farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek
psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.
Bu bilgiler çerçevesinde, Başkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji
Bölümü’nün öncelikli hedefleri şu şekilde sıralanabilir:
• Toplumda giderek artan ve artması öngörülen, “iyi yetişmiş psikolog” talebinin
karşılanmasına katkıda bulunmak;
• Psikoloji müfredatının toplumsal dinamikler ve bu alanda periyodik olarak
yapılacak bilimsel araştırmalardan elde edilecek geri bildirimler göz önünde
tutularak yenilenip geliştirilmesinde öncülük yapmak;
• İleride psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarında çeşitli üniversitelerde açılacak
yüksek lisans ve doktora programlarına başvuracak donanıma sahip öğrenciler ve
potansiyel akademisyenler yetiştirmek;
16
Akademik Kadro
• Psikolojinin
çeşitli
uzmanlık
alanlarında seminerler vermek,
Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin
sertifika programları, yüksek lisans ve
Bölüm Başkanı
doktora programları açmak;
• Psikoloji alanındaki son gelişmeler
Prof. Dr. Doğan Kökdemir
Yrd. Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
doğrultusunda
yayınların
ve
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan Gevrekci
araştırmaların planlanmasını ve
Yrd. Doç. Dr. Nilay Pekel Uludağlı
desteklenmesini sağlayarak, ulusal
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Yeniçeri
ve uluslararası bilgi birikimine
Öğr. Gör. Dr. Didem Kadıhasanoğlu
katkıda bulunmak;
Arş. Gör. Elif Helvacı
• Türkçe
eğitim
kaynaklarının
oluşumuna katkıda bulunmak;
• Bölümler
arası
koordinasyonun
kurulmasında
ve
müfredatlarda
standardizasyonun oluşturulmasında öncülük etmek;
• Alanın toplumda tanıtılması ve öğrenciler arasında meslek bilincinin arttırılması
amacıyla yöntemler geliştirmek;
• Projeler ve uygulamaya yönelik laboratuvarlar aracılığıyla teknolojik imkanları
sağlama açısından kendine yeterli bir bölüm olabilmek;
• Bölümün tüm insan kaynaklarında (öğrenci/öğretici/destek/idari personel) “kalite
yönünde sürekli gelişim” bilincini yerleştirmeye çalışmak;
• Bölümün varoluşunda “toplumsal sorumluluk bilinci”nin bir değer olarak
yerleştirilmesini sağlamak.
Bölümün Avantajları
Endüstrileşmiş ülkelerdeki psikolog sayısı 1 milyon kişi başına ortalama 550’dir.
Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte, bu sayı bir milyona ortalama 347 psikolog
olarak hesaplanmaktadır. Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere, gelişmekte olan
ülkelerde ise bu ortalama, 84’tür. Türkiye’de bir milyon nüfusa, yaklaşık 30
psikolog düşmektedir. Ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından yakın olduğumuz,
İspanya, İtalya, İsrail gibi ülkelerdeki psikolog oranları ise bizdekinden 8-21
kat fazladır. Son yıllarda, psikoloji eğitimi veren kurumların sayısındaki
artışa rağmen alandaki psikolog ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Alanlara
özgü yüksek lisans ve doktora eğitim olanaklarının da artması psikologların
eğitim, sağlık, endüstri/örgüt, trafik, adalet ve spor alanlarında iş bulmalarını
kolaylaştırmaktadır. Ancak, psikoloji bölümlerinin sayısındaki hızlı artış, yakın bir
gelecekte mezun olan psikolog sayısında bir enflasyona da yol açabileceğinden,
bu kez “kaliteli psikoloji eğitimi” veren bölümler konusu gündeme gelecektir.
17
Bu da akredite edilmiş ya da edilebilecek özelliklere sahip bölümlerin arayışını
başlatacaktır. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü (mezun verme kriteri
dışında), Türk Psikologlar Derneği’nin oluşturduğu, YÖK’ün de onayladığı
akreditasyon kriterlerinin çoğunu karşılamaktadır. İlk mezunlarını verdikten sonra
akreditasyon için başvurusunu yapacaktır. Psikoloji bilimi, temel olarak insan
duyguları, davranışları ve düşünceleri alanlarında bilgi ürettiğinden psikolojiden
farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyecek olan öğrenciler için de oldukça önemli
ve etkili bir başlangıç noktası olmaktadır. Siyaset, endüstri, iletişim ve medya,
insan ve teknoloji ilişkisi, çevre gibi konularda eğitimlerini farklılaştırmak isteyen
öğrenciler Psikoloji Lisans eğitimi almanın avantajlarına sahip olacaklardır.
Bölüm Mezunları Hangi Alanlarda Çalışmaktalar
Psikologların çalışma alanları sağlık, endüstri/örgüt, trafik, adalet, spor, eğitim ve
akademik başlıkları altında toplanabilir.
Sağlık: Sağlık sektörü psikologların temel çalışma alanlarından birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Lisans ve lisansüstü mezunlarının sağlık sektöründe çalışabileceği alanlar
aşağıda belirtilmiştir.
• Sağlık bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarının psikiyatri servisleri
• Hastanelerin ve diğer sağlık kuruluşlarının kardiyoloji, endokrinoloji, tüp bebek,
jinekoloji gibi servisleri
• Hastanelerde kronik hastaların bulunduğu jinekoloji, onkoloji gibi birimler
• Hastanelerin çocuk hastalıkları servisleri
• Hastanelerin hasta hakları ve hasta kabul servisleri
• Yaşlı ve hastalara bakım veren gündüz ve yatılı bakımevi gibi kuruluşlar
• Özürlülerin rehabilitasyonu ile ilgili devlet kurumları
• Çocuk yetiştirme yurtları
• Ana çocuk sağlığı merkezleri
Endüstri / Örgüt: Endüstri/örgüt alanı psikologların sıklıkla çalıştığı alanlardan biridir.
Bu alanlarda çalışan psikologlar iş tanımlarının yapılması, performans değerlendirme,
iş analizi, işe alma, iş doyumunun ölçülmesi ve hizmet içi eğitimler verme gibi çalışmalar
yapmaktadır. Bu sektörlerde psikologların çalışabileceği alanlar aşağıda belirtilmiştir.
• Özel işletmelerin insan kaynakları bölümleri
• Özel işletmelerin hizmet içi eğitim veren bölümleri
• Özel işletmelerin halkla ilişkiler bölümleri
• Özel işletmelerin reklam ve tanıtım bölümleri
• Bankaların eğitim ve insan kaynakları bölümleri
18
Trafik: Yapılan yasal düzenlemeler sonucunda açılan Psikoteknik Değerlendirme
Merkezleri trafikte sürücülerden kaynaklanabilecek hataların ve kazaların en aza
indirgenebilmesi için sürücüye ait risk faktörlerini belirlemeye ve engellemeye yönelik
değerlendirme ve uygulamalar yapmaktadır. Bu kurumlarda kullanılan değerlendirme
araçlarının akreditasyonu Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmaktadır ve bu
merkezlerde psikologların çalıştırılması yasal bir zorunluluktur. İl Sağlık Müdürlükleri’nde
sürücü davranışları geliştirme eğitimleri (SÜDGE) için kurulan ekiplerde polis memuru,
psikiyatrist, pratisyen hekim ve yanında bir de psikolog çalıştırılması yasal bir zorunluluk
olarak kabul edilmiştir.
Adalet: Yeni gelişmekte olan bu çalışma alanı yapılan yasal düzenlemelerle psikologlara
iş olanakları sağlamaktadır. Adalet alanında psikologların çalışabileceği kurum ve
kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
• Aile ve çocuk mahkemeleri
• Cezaevleri
• Denetimli serbestlik müdürlükleri
• Adalet bakanlığının ilgili birimleri
Spor: Takım oyunlarının yapıldığı liglerde faaliyet gösteren profesyonel ve amatör
spor kulüpleri sporcuların performanslarının artması amacıyla psikologları istihdam
etmektedirler. Bu alanda çalışan psikologlar takım oluşumu, takım içinde iletişim ve
çatışmayı çözme, motivasyon gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.
Eğitim: Eğitim sektörü psikologlara geniş iş olanakları sunmaktadır. Bu işlerin
bazılarında psikologların çalışma zorunluluğu yasalarla belirlenmiştir. Örneğin,
kreşlerde ve özel eğitim merkezlerinde psikologların çalıştırılması yasal zorunluluktur.
Eğitim alanında çalışan psikologlar psikolojik danışma hizmetleri, koruyucu programlar
hazırlama ve uygulama, koruyucu programların etkililiğini değerlendirme, hizmet
içi eğitimler verme, gelişim izleme gibi çalışmalar yapmaktadır. Eğitim sektöründe
psikologların çalışabileceği kurumlar aşağıda belirtilmiştir.
• Devlet okullarında rehber öğretmenlik kadroları
• Vakıf okulları ve kolejlerin öğrenci danışma ve kariyer planlama merkezleri
• Okul öncesi eğitim kurumları (kreş, ana sınıfı vb.)
• Üniversitelerin psikolojik danışma merkezleri
• Yatılı okullar
• Özel eğitim merkezleri
• Özel kariyer planlama ve bireysel gelişim merkezleri.
19
Akademi: Ülkemizdeki Psikoloji Bölümlerinin sayısı son yıllarda artış göstererek
60’ı aşmıştır. Psikoloji dışındaki bölümlerde de verilen psikoloji alan derslerinin
sayılarında da artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle, mezunlarımızdan akademik
yönelimi olanlar için üniversitelerde iş olanakları her geçen gün artmaktadır.
Mezunların Çalıştıkları Kurumlar
Bölümümüz ilk mezunlarını 2015 yılında verecektir; bu nedenle henüz Bölümümüzün
mezun öğrencisi bulunmamaktadır.
Bölümün Sunduğu Ayrıcalıklar
• Bölümün akademik programında yöntem ve istatistik derslerinin ağırlığı yüksektir.
Bu sayede öğrencilere daha iyi bir akademik/bilimsel formasyon kazandırılacağı,
dolayısıyla onların üniversite içinde ve dışında psikoloji yüksek lisans ve doktora
programlarına başvurup, kabul edilebilecek donanıma sahip olacakları ve
potansiyel öğretim üyesi olarak yetiştirilebileceği düşünülmektedir.
• Farklı illerde hastaneleri bulunan Başkent Üniversitesi, bölüm programımızın
klinik psikoloji başta olmak üzere sağlık psikolojisi, deneysel psikoloji, hayvan
çalışmaları, nöropsikoloji, fizyolojik psikoloji gibi derslerinin yürütülmesinde
oldukça avantajlı bir durumdadır.
• Bölümün akademik programında, birinci yıldan itibaren her dönem, öğrencilerimizin
kendi kişisel gelişimlerine yardımcı olacak, onlarda farkındalık yaratacak ve olası
uyum sorunlarıyla baş etmelerini kolaylaştıracak ayrıca, psikoloji bilgilerinin nasıl
uygulamaya koyulduğunun kendileri üzerinde görecekleri, stres yönetimi, iletişim
becerileri, problem çözme, öfke yönetimi, vb dersler bulunmaktadır.
• Psikoloji Bölümü misyon olarak uluslararası endeksler tarafından taranan
hakemli dergilerde yayın yapabilen çok sayıda atıf alan öğretim elemanlarına
sahiptir. Bölüm, bilimsel bilginin bilginin evrensel olduğu düşüncesinden hareketle
istihdam edeceği tüm yeni öğretim elemanlarının ve araştırma görevlilerininde bu
potansiyele sahip olması ön koşulunu bulundurmaktadır.
• Psikoloji Bölümü öğrencilerinin psikolojinin alt alanlarını daha iyi tanıyarak bilgi
ve becerilerini geliştirebilecekleri aktif bir öğrenme ortamı sunmak ve bilimsel
araştırma yürütmek konusunda tecrübelerini arttırmak amacıyla, Başkent
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne bağlı olarak Eleştirel-Yaratıcı Düşünme ve
Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL), Sağlık Psikolojisi Araştırma ve
Uygulama Laboratuvarı (SPAUL), Algı/Hareket Laboratuvarı (AHLab), Bilişsel
Modelleme Laboratuvarı (CogLab) ve Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı
20
(YAGEP) aracılığıyla çalışmalar yürütülmektedir.
• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Avrupa Akademik İletişim Ağı (EuroPLAT,
European Academic Network; http://www.europlat.org/) üyesidir. Psikoloji
eğitimini desteklemek amacıyla kurulan EuroPLAT, psikoloji alanında verilen
eğitimi ve öğrencilerin eğitiminden yararlanma sürecini zenginleştirmeyi
amaçlamaktadır. EuroPLAT’in bir diğer hedefi de psikoloji alanında hem
akademisyenler hem de öğrenciler için burs olanakları geliştirmektir.
• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü sosyal medyada oldukça aktif bir Bölümdür.
Bölümün resmi internet sitesi (http://psk.baskent.edu.tr/) sık aralıklarla
güncellenmektedir. Ayrıca Bölümümüzün aktif bir Facebook sayfası (http://www.
facebook.com/baskentpsikoloji) ve Twitter hesapları (Türkçe: http://twitter.com/
pskbaskent ve İngilizce: http://twitter.com/psy.baskent) bulunmaktadır. Ayrıca,
psikoloji bilimine ait bilgileri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Bölümümüz
akademik kadrosu sık sık farklı radyo ve televizyon kanallarındaki programlara
konuk olmaktadırlar. Bölümümüz, konuk olduğu televizyon programlarını
kendisine ait YouTube kanalından (http://www.youtube.com/user/baskentpsikoloji)
ve radyo programlarını ise kendisine ait podcast hesabından (Psikoloji Günlüğü:
https://itunes.apple.com/tr/podcast/id438059426) paylaşmaktadır.
• Bölümümüz ERASMUS öğrenci değişim programına yönelik hazırlıklarını
tamamlamıştır. Bu çerçevede, lisans öğrencileri eğitimlerinin bir dönemini
Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelerden birinde devam ettirme imkanına
sahiptirler.
• Bölümümüzün geleceğe yönelik daha net planları olan ve akademik anlamda
kendisini geliştirmeyi isteyen öğrencilere yönelik bazı uygulamaları bulunmaktadır.
Bu uygulamalardan biri Öğrenci Asistanlığı Programı ve bir diğeri ise Proje
Asistanlığı Programı’dır. Öğrencilerimiz daha önce aldıkları bir dersin asistanlığını
ya da Bölümümüzde yürütülen herhangi bir projenin asistanlığını yapmak için söz
konusu programlara başvuru yapabilmektedirler.
• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünün misyonlarından birisi, öğrencilerini
sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından yüreklendirmek ve kişisel
gelişimleri açısından farklı kaynaklardan beslenmelerine olanak sağlamaktır.
Bunu sağlamak ve söz konusu faaliyetlerin sayısını artırmak amacıyla
Bölümümüzde
Psych-O-Token
(http://psk.baskent.edu.tr/psytoken.html)
uygulaması yapılmaktadır. Psych-O-Token ile, önceden belirlenmiş birtakım
kurallar çerçevesinde sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet etkinlikleri öğrencilerin
dönem notlarına ek puan (bonus) olarak yansıtılmaktadır.
21
• Bölümümüzde ilk kez başlatılan Psych-Fest (Psikoloji Festivali) Ankara’daki
tüm psikoloji bölümleri öğrencilerinin de davet edildiği, “psikolojinin gülen yüzü”
etkinliklerinin olduğu bir genç bahar şenliğidir.
• Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Bölümde okumaya hak kazanmış ve
İngilizce Hazırlık Okuluna devam eden öğrenciler için akademik yıl boyunca düzenli
olarak her hafta toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılar ile hazırlık okuyan
öğrencilerin Psikoloji Bölümü öğrencisi olmak konusunda oryantasyonlarına
yardımcı olmak, bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanımalarını sağlamak ve Psikoloji
Bölümü öğrencisi kimliklerinin gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkanları
Psikoloji Bölümü Lisans Programı’nda zorunlu staj eğitimi bulunmamaktadır. Ancak
Bölümümüz akademik kadrosu, öğrencilerimizin psikolojinin farklı alt alanlarına
yönelik ilgileri ve talepleri doğrultusunda Üniversitemizin kendi kuruluşları
(hastaneleri, diyaliz, tüp bebek merkezleri) olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarda
staj yapmaları için girişimlerde bulunmaya hazırdır.
Akademik Program
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
PSK101
PSK105
PSK107
PSK111
PSK171
ENG131
TÜRK101
TOPLAM
Psikolojiye Giriş I
Eleştirel Düşünme
Bilim Felsefesi
Temel Matematik
Stres Yönetimi
Academic English I
Türk Dili I
T
U
K
3
3
3
3
2
4
2
20
-
3
3
3
3
2
4
2
20
ÖK
Z/S
AKTS
5
5
5
5
3
5
2
30
DÖNEM II (Bahar)
22
DERS KODU
DERS ADI
PSK102
PSK104
PSK106
PSK112
PSK172
ENG132
TÜRK102
TOPLAM
Psikolojiye Giriş II
Sosyal Antropoloji
Genel Biyoloji
Niceliksel Araştırma Yöntemleri I
İletişim Becerileri
Academic English II
Türk Dili II
T
U
K
3
3
3
3
2
4
2
20
-
3
3
3
3
2
4
2
20
-
ÖK
ENG 131
Z/S
AKTS
5
5
5
5
3
5
2
30
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
PSK211
PSK213
PSK221
PSK231
PSK241
PSK271
ENG231
ATA201
TOPLAM
İstatistik I: Betimleyici İstatistik
Niceliksel Araştırma Yöntemleri II
Deneysel Psikoloji I: Öğrenme
Sosyal Psikoloji I
Gelişim Psikolojisi I
Öfke Yönetimi
Academic English III
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
T
U
K
3
3
3
3
3
2
4
2
23
2
-
4
3
3
3
3
2
4
2
24
2
ÖK
Z/S
AKTS
4
4
4
4
4
3
5
2
30
PSK 112
ENG 132
DÖNEM IV (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ÖK
PSK212
PSK222
PSK224
PSK232
PSK242
PSK272
ENG232
İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik
Deneysel Psikoloji II: Algı
Davranışın Fizyolojik Temelleri
Sosyal Psikoloji II
Gelişim Psikolojisi II
Problem Çözme
Academic English IV
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
3
3
3
3
3
2
4
2
-
4
3
3
3
3
2
4
PSK 211
2
-
2
2
23
2
24
30
ATA202
TOPLAM
Z/S
AKTS
4
4
4
4
4
3
5
ENG 231
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
PSK301
PSK311
Psikoloji Tarihi I
Deneysel Desen
Psikolojik Ölçme ve
Değerlendirme
Bilişsel Süreçler I
Kişilik Kuramları
Çatışma Çözme
Translation I
3
3
-
3
3
4
5
3
-
3
4
3
3
2
3
20
-
3
3
2
3
20
4
5
3
5
30
PSK315
PSK321
PSK351
PSK371
ENG351
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
PSK302
PSK304
PSK322
PSK352
PSK362
Psikoloji Tarihi II
Etik İlkeler
Bilişsel Süreçler II
Psikopatoloji
Endüstri / Örgüt Psikolojisi
Psikolojide Toplumsal Proje
Geliştirme ve Uygulama
Translation II
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
4
4
4
5
4
2
-
2
4
3
20
-
3
20
5
30
PSK372
ENG352
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
23
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
PSK471
PSK481
PSK491
PSK
PSK
PSK
PSK
PSK
TOPLAM
Kriz ve Krize Müdahale
Psikoterapi Yaklaşımları
Bitirme Projesi I
Seçimlik I
Seçimlik II
Seçimlik III
Seçimlik IV
Seçimlik V
T
U
K
2
3
1
3
3
3
3
3
21
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
22
ÖK
Z/S
AKTS
3
4
3
4
4
4
4
4
30
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
PSK472
PSK482
PSK492
PSK
PSK
PSK
PSK
PSK
TOPLAM
Sınav Kaygısı ve Yönetimi
Görüşme Teknikleri
Bitirme Projesi II
Seçimlik VI
Seçimlik VII
Seçimlik VIII
Seçimlik IX
Seçimlik X
T
U
K
2
3
1
3
3
3
3
3
21
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
22
ÖK
Z/S
AKTS
3
4
3
4
4
4
4
4
30
SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
PSK400
PSK401
PSK402
PSK403
PSK404
PSK405
PSK406
PSK407
PSK408
PSK409
PSK411
PSK412
Kültürel Psikoloji
Trafik Psikolojisi
Spor Psikolojisi
Medya Psikolojisi
Çevre Psikolojisi
Adli Psikoloji
Din Psikolojisi
Varoluşçu Psikoloji
İnternet Psikolojisi
Sağlık Psikolojisi
İleri İstatistik Uygulamaları
Ölçek Geliştirme
Niteliksel Araştırma
Yöntemleri
Nöropsikoloji
Psikofarmakoloji
Psikolinguistik
Bilinç Durumları
Karşılaştırmalı Psikoloji
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
-
3
4
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
PSK413
PSK420
PSK421
PSK422
PSK423
PSK424
24
ÖK
Z/S
AKTS
SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
PSK425
PSK430
PSK431
PSK432
PSK433
PSK434
Kişilerarası Nörobiyoloji
Siyaset Psikolojisi
Terör Psikolojisi
Sosyal Yargı ve Karar Alma
Benlik Psikolojisi
Sosyal Algı ve Biliş
Motivasyon ve Sosyal
Davranış
Deneysel Sosyal Psikoloji
Yakın İlişkiler
Grup Davranışı
Sosyal Psikoloji ve Sinema
Bilişsel Gelişim
Yaşlanma ve Yaşlılık
Psikolojisi
Gelişim ve Sosyalleşme
Karşılaştırmalı Gelişim
Kuramları
Bağlanma Psikolojisi
Toplumsal Cinsiyet
Psikolojisi
Travma Psikolojisi
Aile Terapileri
Çocuk Psikopatolojisi
Gelişimsel Psikopatoloji
Oyun Terapisi
Psikopatolojide Kültürel
Faktörler
Klinik Testler
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
-
3
4
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
-
3
4
3
-
3
4
3
-
3
4
3
-
3
4
3
-
3
4
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
-
3
4
3
-
3
4
3
3
3
-
3
3
3
4
4
4
3
-
3
4
3
-
3
4
PSK462
Bilişsel - Davranışçı Terapiler
Gestalt Terapileri
Özel Eğitime Giriş
İnsan ve Toplam
Kalite Yönetimi
İş Analizi ve Performans
Değerlendirme
Örgütsel Davranış
3
-
3
4
PSK463
Eleman Seçimine Giriş
3
-
3
4
PSK464
Ergonomi
3
-
3
4
PSK435
PSK436
PSK437
PSK438
PSK439
PSK440
PSK441
PSK442
PSK443
PSK444
PSK445
PSK450
PSK451
PSK452
PSK453
PSK454
PSK455
PSK456
PSK457
PSK458
PSK459
PSK460
PSK461
ÖK
Z/S
AKTS
• Öğrencilerimizin, Programımızdaki derslere ek olarak, Üniversitemizde zorunlu
olan BTU100 Bilgisayar Okuryazarlığı ve GSBHSH Seçmeli Güzel Sanatlar / İlk
Yardım derslerini almaları gerekmektedir.
• Mezuniyet için gerekli asgari kredi 240 AKTS’dir.
25
26
Sosyoloji
Bölümü
Bölüme TM-3 puan türü ile öğrenci
alınmaktadır.
27
Bölümün Tanıtımı
Toplumsal yapıların bütünleşme ve değişme süreçlerini inceleyen, bu süreçteki değişim
ve farklılaşma/bütünleşme unsurları ile ilgilenen sosyoloji günümüzde, özellikle
sanayileşme sürecinde bulunan toplumların yapılarında meydana gelen değişimleridönüşümleri anlama ve yorumlama çabasında olan bir bilimdir. Öncelikli çalışma
alanları arasında sosyal yapı; sosyal kurumlar; göç, suç, nüfus artışı, kentsel dönüşüm
vb. nedenler dolayısıyla sosyal yapıdaki farklılaşmalar gibi konular yer almaktadır. Büyük
dönüşüm ve değişimlerin yaşandığı çağımızda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
sosyoloji; pek çok alanda, özellikle de toplumsal yapı dinamiklerinin nesnel olarak analiz
edilmesi sürecinde, kendisine büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir bilim olarak önemini hızla
arttırmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’de toplumun dinamiklerine bağlı olan toplumsal
yapıyı, yerel ve küresel ölçekte anlayacak, analiz edecek, değerlendirecek, yorumlayacak,
alanında ve konusunda yeterli eğitim almış sosyologlara olan ihtiyaç da hızla artmaktadır.
Günümüzde pek çok kamu kurum ve kuruluşunda sosyologlar istihdam edilmekte, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarında da sosyologlara duyulan ihtiyaçtan daha sık söz
edilmektedir. Bu bağlamda nitelikli eğitim-öğretim veren sosyoloji bölümlerinde, iyi
yetişmiş sosyologların, gerek ülkemize gerekse toplumumuza sağlayacağı katkının son
derece büyük olduğu da açıktır.
Buradan hareketle Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2013 yılında açılan
Sosyoloji Bölümü; ülkemizin ihtiyaç duyduğu, sosyolojik bakış açısına sahip, toplumsal
yapı analizleri yapabilecek, alanında uzman, nitel ve nicel araştırma konularında deneyim
kazanmış, sosyal ve kültürel gerçekliğe duyarlı, kuramsal ve yöntembilimsel donanıma
sahip, Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumuna yönelik araştırmalar yapabilecek,
uluslararası literatüre hâkim sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bölümün Avantajları
Bölümümüzden mezun olacak öğrenciler, toplumu iyi tanıyan ve toplumsal sorunlara
duyarlı bir şekilde yetiştirilmektedirler. Bu bağlamda, eğitimleri boyunca aldıkları çok
sayıda zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde ülkemizde ihtiyaç duyulan farklı meslek
alanlarında çalışabilmektedirler. Öğrenciler, eğitimleri süresince edindikleri teorik ve
uygulamalı bilgiler sayesinde, sosyolojik bakış açısına ve eleştirel yaklaşıma sahip olurlar,
bu sayede çalıştıkları kurumlara ve toplumun geneline fayda sağlarlar. Üniversitemiz
bünyesinde yer alan diğer sosyal bilimlerle ilgili bölümlerden de dersler alınabilmesi,
öğrencilerin hem sosyoloji hem de genel olarak sosyal bilimler alanında kendilerini
28
geliştirmesi avantajını beraberinde
getirmektedir. Dolayısıyla, geniş bir
sosyal bilim literatürüne sahip olacak
öğrenciler, mezun olduktan sonra ilgili
literatüre katkıda bulunabileceklerdir.
Akademik Kadro
Prof. Dr. Tülay Uğuzman
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu
Yrd. Doç. Dr. Emek Barış Kepenek
Arş. Gör. Oğuzcan Karakaya
Bölüm mezunları hangi alanlarda
çalışmaktalar
Önceki yıllarda öğretmenlik dışında
çok az alanda istihdam edilebilen sosyoloji bölümü mezunları, hızla gelişen ülke
dinamiklerinin, sosyolojinin alan incelemelerindeki kuramsal ve pratik çalışmalarının
önemini ön plana çıkarması ile kamuda ve özel sektörde, sosyologlara olan ihtiyacı
arttırmıştır. Bu durum, mesleğin çalışma alanlarında büyük bir değişim ve gelişime yol
açmaktadır. Günümüzde sosyoloji bölümünden mezun olan sosyologların çok geniş bir
yelpazede istihdam edildikleri görülmektedir.
Mezunların Çalıştıkları Kurumlar
Sosyoloji Bölümü mezunları; Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı başta olmak üzere; Bölgesel Kalkınma Ajansları, TUBİTAK, YÖK,
ULAKBİM, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Ulusal Ajans, Türk Patent
Enstitüsü, TRT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri,
Medya Kuruluşları, Reklamcılık Sektörü, Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri, Özel
Halkla İlişkiler Departmanları, Özel İnsan Kaynakları Departmanları, Özel Stratejik
Planlama Departmanları, Özel Sosyal Etki Değerlendirme Birimleri, Özel, Kamu
ya da STK’larda Proje Geliştirme ve Değerlendirme Departmanları, Firmaların
Müşteri Temsilcilikleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıfları, Cezaevleri, UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT,
UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO ve benzeri uluslararası örgütler,
AB Projeleri alan tüm kurumlar, Yayınevleri ve Bankalar gibi çok çeşitli kuruluş
ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı,
değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir.
Bunların yanı sıra, öğrenciler lisansüstü eğitimlerini tamamladıkları takdirde
üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.
29
Bölümün Sunduğu Ayrıcalıklar
Fakültemizde yer alan sosyoloji programı öğrencilere, sosyolojinin teorik alt
yapısını nitelikli bir biçimde kazandırdıktan sonra “uygulama” boyutunu da ön
plana çıkartacak bir eğitim vermeyi planlamış bulunmaktadır. Bu tür bir eğitim
alarak bölümümüzden mezun olacak olan sosyologların, Türkiye’de eksikliği
hissedilen ‘uygulamalı çalışmaların azlığı’ biçiminde özetlenebilecek bir durumun
giderilmesinde önemli katkılar sağlayacağı beklenmektedir. Programda; ilk iki
yarıyılda ağırlık zorunlu derslere verilmiş, bu yolla öğrencilerin temel sosyolojik
bilgileri kazanmaları planlanmış, ancak daha sonraki yarıyıllarda giderek artan çok
sayıdaki seçmeli ders ve özellikle son yıl, her iki yarıyılda da alınan zorunlu bitirme
projesi dersiyle öğrencilerin, sosyolojinin çeşitli uygulama alanlarına yöneltilmesi
hedeflenmiştir. Bu durumun, Bölümümüzde eğitim-öğretim alacak öğrenciler için
olduğu gibi Türk sosyoloji dünyası için de bir ayrıcalık olduğu düşünülmektedir.
Bölümümüz programında yer verilen zorunlu ve seçmeli dersler ve içerikleri
incelendiğinde, sosyolojinin hukuk, sanat, kültür, iletişim, iktisat vb. alt dalları
ile ilgili derslerin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Üniversitemiz bünyesinde
Güzel Sanatlar, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim ve Hukuk Fakülteleri ile
Konservatuar vb. birimlerin de bulunması, hatta bu birimlerle aynı yerleşke
içinde faaliyet göstermekte olması, öğrencilerimizin bu birimlerden alabilecekleri
başka dersler ile kendilerini daha da uzmanlaştırabilmelerine yardımcı olacağı
değerlendirilmektedir. Aynı şekilde adı geçen birimlerde okuyan öğrenciler için de,
sosyoloji bölüm programı içinde yer alan derslerin seçilebilir oluşunun, bir başka
ayrıcalık olduğu düşünülmektedir.
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde bulunan Sosyoloji Lisans
Programında yer verilen dersler arasında çok sayıda felsefe, psikoloji ve mantık
dersinin bulunması, öğrencilerin sosyolojiyi bu çerçeve içerisinde kavramalarına ve
özümsemelerine olanak sağlamaktadır. Bu dersleri alan ve pedagojik formasyon
belgesine de sahip olan öğrencilerin, orta öğretim kurumlarında felsefe grubu
öğretmeni olarak görev yapabilmelerinin de mümkün olması, programımızın
başka bir ayrıcalığıdır.
30
31
Akademik Program
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
SOS101
Genel Sosyoloji I
3
-
3
5
PSK100
Genel Psikoloji
3
-
3
5
SOS105
Felsefeye Giriş I
3
-
3
4
SOS107
Temel İstatistik
3
-
3
4
SOS109
Demokrasi ve İnsan Hakları
2
2
3
5
TÜRK101
Türk Dili I
2
-
2
2
ENG131
Academic English I
4
-
4
5
20
2
21
30
T
U
K
ÖK
SOS101
5
SOS105
4
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
Z/S
AKTS
SOS102
Genel Sosyoloji II
3
-
3
SOS104
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
3
-
3
SOS106
Felsefeye Giriş II
3
-
3
SOS108
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi
2
2
3
5
SOS110
İktisat Bilimine Giriş
3
-
3
4
TURK102
Türk Dili II
2
-
2
ENG132
Academic English II
4
-
4
20
2
21
U
K
TOPLAM
5
2
5
ENG131
30
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
SOS201
Sosyoloji Tarihi
3
-
3
SOS203
Kurumlar Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS205
Sosyal Psikoloji
3
-
3
5
SOS207
Temel Hukuk Bilgisi
3
-
3
4
XXXXXX
Seçmeli Ders I
3
-
3
5
ATA201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I
2
-
2
ENG231
Academic English III
4
-
4
20
2
21
TOPLAM
32
ÖK
Z/S
AKTS
4
2
ENG132
5
30
DÖNEM IV (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
SOS202
Türk Sosyoloji Tarihi
3
-
3
4
SOS204
Toplumsal-Kültürel Yapı ve
Değişme
1
4
3
5
SOS206
Siyaset Bilimine Giriş
3
-
3
4
XXXXXX
Seçmeli Ders II
3
-
3
5
XXXXXX
Seçmeli Ders III
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II
Academic English IV
3
-
3
5
2
-
2
4
-
4
19
4
21
ATA202
ENG232
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
2
5
ENG231
30
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
SOS301
Çağdaş Sosyoloji Teorileri I
3
-
3
5
2
2
3
5
1
4
3
5
SOS303
SOS305
Sosyal Bilimlerde Nicel
Araştırma Yöntemleri
Köy-Kasaba ve Kent
Sosyolojisi
ÖK
Z/S
AKTS
XXXXXX
Seçmeli Ders IV
3
-
3
5
XXXXXX
Seçmeli Ders V
3
-
3
5
XXXXXX
Seçmeli Ders VI
3
-
3
5
15
6
18
30
TOPLAM
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
ÖK
SOS302
3
-
3
SOS301
2
2
3
5
SOS306
Çağdaş Sosyoloji Teorileri II
Sosyal Bilimlerde Nitel
Araştırma Yöntemleri
Bilgi ve Bilim Sosyolojisi
3
-
3
5
XXXXXX
Seçmeli Ders VII
3
-
3
5
XXXXXX
Seçmeli Ders VIII
3
-
3
5
XXXXXX
Seçmeli Ders IX
3
-
3
5
17
2
18
30
SOS304
TOPLAM
Z/S
AKTS
5
33
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
3
-
3
ÖK
Z/S
AKTS
5
SOS403
Bilim Felsefesi ve Eleştirel
Düşünce
Bitirme Projesi I
1
4
3
5
XXX
Seçmeli Ders X
3
-
3
5
XXX
Seçmeli Ders XI
3
-
3
5
XXX
Seçmeli Ders XII
3
-
3
5
XXX
Seçmeli Ders XIII
SOS401
TOPLAM
3
-
3
5
16
4
18
30
U
K
DÖNEM VIII (BAHAR)
DERS KODU
DERS ADI
T
SOS402
Post-Modern Teoriler
3
-
3
SOS404
Bitirme Projesi II
1
4
3
XXX
Seçmeli Ders XIV
3
-
3
5
XXX
Seçmeli Ders XV
3
-
3
5
XXX
Seçmeli Ders XVI
3
-
3
5
XXX
Seçmeli Ders XVII
3
-
3
5
16
4
18
30
TOPLAM
ÖK
Z/S
AKTS
5
5
SOS403
SEÇİMLİK DERSLER
34
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
SOS205
İletişim Sosyolojisi
3
-
3
ÖK
Z/S
AKTS
5
SOS208
Hukuk Sosyolojisi
3
-
3
SOS207
SOS209
İktisat Sosyolojisi
3
-
3
SOS110
SOS210
Eğitim Sosyolojisi
3
-
3
5
SOS211
Gelişim Sosyolojisi
3
-
3
5
SOS212
Din Sosyolojisi
3
-
3
5
SOS214
Eğitim Psikolojisi
3
-
3
5
SOS307
Aile Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS308
Felsefi Metinler
3
-
3
5
SOS309
Sağlık Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS310
Kültür ve Uygarlık Tarihi
3
-
3
5
5
5
SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
DERS ADI
T
U
K
SOS311
Göç Sosyolojisi
2
2
3
ÖK
Z/S
AKTS
5
SOS312
Kültürel Çalışmalar
3
-
3
5
SOS313
Kadın Çalışmalarına Giriş
3
-
3
5
SOS314
Kültür Kimlik ve Siyaset
3
-
3
5
SOS315
Edebiyat Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS316
Boş Zamanlar Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS317
Feminist Metodoloji
3
-
3
5
SOS318
Ruh Sağlığı ve Davranış
Bozuklukları
3
-
3
5
SOS405
Siyaset Sosyolojisi
3
-
3
SOS206
SOS406
Klasik-Geleneksel Mantık II
3
-
3
SOS419
SOS407
Suç Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS408
Sembolik Mantık I
3
-
3
5
SOS409
Turizm Sosyolojisi
2
2
3
SOS410
Sembolik Mantık II
3
-
3
SOS411
Türk Halk Kültürü I
3
-
3
SOS412
Türk Halk Kültürü II
1
4
3
SOS413
Çevre Sosyolojisi
2
2
3
5
SOS414
Çağdaş Psikoloji Akımları
3
-
3
5
SOS415
Toplum ve Siyaset Felsefesi
3
-
3
5
SOS416
Moda Sosyolojisi
3
-
3
5
SOS417
Türkiye’de Felsefenin Gelişimi
2
2
3
5
SOS418
Tarih Felsefesi
3
-
3
5
SOS419
Klasik-Geleneksel Mantık I
3
-
3
5
SOS420
Kültür Sosyolojisi
3
-
3
5
ENG323
Translation I
3
-
3
5
ENG324
Translation II
3
-
3
5
3
-
3
5
3
-
3
5
ENG413
ENG414
Developing Reading And
Listening Skills
Developing Reading And
Speaking Skills
5
5
5
SOS408
5
SOS411
5
5
ENG423
Presentation Skills I
3
-
3
5
ENG424
Presentation Skills II
3
-
3
5
35
36
Türk Dili ve
Edebiyatı
Bölümü
Bölüme TS 2 puan türü ile öğrenci
alınmaktadır.
37
Bölümün Tanıtımı
1999-2000 akademik yılı güz döneminde öğretime başlayan Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, dört yıllık bir lisans programıdır. Bölüm, öğrencilerine akademik ve
mesleki açılardan araştırmacı bir kişilik kazandırmak, onları özgün ve yenilikçi
bilgi üretimine yöneltmek, bu üretim için gerekli alt yapıya sahip olmalarını
sağlamak amacındadır. Uygulanan programla, Türk dili ve edebiyatının ilgi
alanına giren konularda bilimsel araştırma yapabilecek elemanların yetiştirilmesi
hedeflenmektedir. Bölümümüzde Türk dilinin tarihi, yapısı, değişme ve gelişmesi,
diğer dillerle ilişkileri, güncel sorunları, kendi içindeki çeşitlenmeler, Türk
lehçeleri; Türk edebiyatının tarihi dönemleri, önemli yazar ve eserler, edebiyatta
türler, akımlar, edebiyat kuramları, metin incelemeleri, Türk halk edebiyatı gibi
konular üzerinde durulmaktadır. Bölümümüz benzer kurumlarla uluslararası
ilişkileri canlı tutmaya, bilimsel yeniliklerin etkin olarak içinde bulunmaya, Türk
Dünyası ile ilişkilerde gerekli olan Türk lehçelerinin öğretimine ve bu lehçeleri
konuşanların sosyo-kültürel arka planına önem vermektedir. Bu nedenle Türk
lehçelerinin öğrenilmesi, lehçelerle ilgili kuramsal ve disiplinlerarası çalışmalar
desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin, Türk dili ve edebiyatının günümüzdeki
sorunlarına değinerek çalışmalar yapması, dil ve edebiyat konularında duyarlı
hale gelmeleri sağlanmaktadır. Aktif olarak uygulanan seçmeli ders sistemiyle
öğrencilerin ilgi alanlarına daha fazla zaman ayırmalarına fırsat tanınmaktadır.
Öğrencilerimizin bilgi çağına uygun olarak temel bilgi teknolojilerini tanımaları ve
kullanmaları, iş hayatında onları avantajlı duruma getirebilecek yabancı dil bilgisini
kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca kültürlenmelerine katkı sağlaması amacıyla
başka bölümlerden istedikleri dersleri almalarına da fırsat tanınmaktadır.
Bölümün Avantajları
Öğretim üyelerinin öğrencileri yakından tanıma fırsatı bulması, öğrencilerimize
yetenek ve ilgileri doğrultusunda yakın danışmanlık ve rehberlik edilmesi,
Türk dili ve edebiyatını bütün olarak görme ve anlama çabasının aşılanması;
İngilizce yeterliliğinin sağlanması ve yurt dışı bağlantıları bölümümüzü ayrıcalıklı
kılmaktadır.
38
Akademik Kadro
Bölüm Mezunları Hangi Alanlarda
Çalışmaktalar
Prof. Dr. Nesrin Karaca
Bölüm Başkanı
Araştırma görevlisi ve öğretim
görevlisi olarak çalışabilecekleri,
Prof. Dr. Süer Eker
sosyal bilimlerin farklı alanlarında
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Duvarcı
akademik kariyer yapabilecekleri
Yrd. Doç. Dr. Leyla Burcu Dündar
üniversiteler; Orta Asya ülkeleriyle
Yrd. Doç. Dr. Emine Tuğcu
Öğr. Gör. Bilge Gökter
ilgili özel ve resmi kurumlar;
Arş. Gör. Melike Üzüm
yazar, editör, muhabir olarak
çalışabilecekleri basın ve yayın
kuruluşları; değişik basamaklarında
görev alabilecekleri eğitim kurumları,
yabancılara Türkçe öğreten kurum ve kuruluşlar; müzeler Bölümümüz
mezunlarının öncelikli çalışma alanlarıdır. Bunun yanı sıra aldıkları eğitim
sayesinde farklı alanlarda istihdam edilme imkânı da bulunmaktadır.
Mezunların Çalıştıkları Kurumlar
Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları, özel kolejler, TRT, CNN Türk, TİKA, Kültür
Bakanlığı gibi resmi ve özel kurumlar, özel şirketler, yayınevleri, gazete ve dergiler.
Bölümün Sunduğu Ayrıcalıklar
Öğrencilere yurt dışında eğitim görme imkânı sağlayan Erasmus programı,
bireysel gelişimlerini sonuna kadar destekleyen akademik özgürlük, öğrenciöğretim üyesi arasında profesyonel ilişki, seçkin öğretim kadrosu, öğrencinin
ilgi alanına göre gelişmesine imkân veren danışmanlık, yabancı dil öğrenme
imkânları, seçmeli derslerin sunduğu ilgi alanını derinleştirme imkânı Bölümün
sunduğu ayrıcalıklardır. Ayrıca öğrencilerimize ilgi duydukları alanlarda çift ana
dal ve yan dal imkânları da sunulmaktadır.
Staj ve Uygulamalı Eğitim İmkânları
Bölümümüzde staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak talep eden öğrencilerimize
TRT, Kanal B gibi kurumlar ile çeşitli dergilerde staj olanağı sağlanmaktadır.
39
Akademik Program
DÖNEM I (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
TDE123
Estetik ve Edebiyat
3
-
3
5
ENG131
Academic English I
4
-
4
5
TDE107
Yazılı Sözlü Anlatım
2
-
2
3
TDE111
Osmanlı Türkçesi I
3
-
3
6
TDE117
Türk Diline Giriş
3
-
3
5
TDE119
TOPLAM
Türk Edebiyatına Giriş I
3
18
-
3
18
6
30
DÖNEM II (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
ENG132
TDE110
TDE112
TDEXXX
TDE116
TDE120
TOPLAM
Academic English II
Türkiye Türkçesi : Ses Bilgisi
Osmanlı Türkçesi II
Seçimlik Ders I
Araştırma Yöntemleri
Türk Edebiyatına Giriş II
D
U
K
AKTS
4
2
3
2
2
3
16
-
4
2
3
2
2
3
16
5
5
6
4
4
6
30
DÖNEM III (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
ATA201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
-
2
2
ENG231
TDE205
TDE211
Academic English III
Osmanlı Türkçesi III
Türkiye Türkçesi: Biçim Bilgisi
4
3
3
-
4
3
3
5
6
5
TDEXXX
Seçimlik Ders II
3
-
3
4
TDE253
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı I
2
-
2
4
TDE261
Eski Türk Edebiyatı: Erken Dönem I
2
-
2
4
19
-
19
30
TOPLAM
DÖNEM IV (Bahar)
40
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
ATA202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
2
2
ENG232
TDE206
TDE212
TDE250
Academic English IV
Osmanlı Türkçesi IV
Türkiye Türkçesi : Söz Dizimi
Eski Türkçe
4
3
3
2
4
3
3
2
5
6
5
4
TDE254
Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı II
2
2
4
TDE262
TOPLAM
Eski Türk Edebiyatı : Erken Dönem II
2
18
-
2
18
4
30
-
DÖNEM V (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
TDEXXX
Seçimlik Ders III
3
-
3
5
ENG311
Translation I
3
-
3
4
TDE341
Çağdaş Türk Lehçelerine Giriş
3
-
3
4
TDE345
Halk Edebiyatı I
2
-
2
4
TDE351
Orta Türkçe I: Doğu Türkçesi
Yenileşme Dönemi Türk
Edebiyatı III
Eski Türk Edebiyatı: Klasik
Dönem I
2
-
2
5
2
-
2
4
2
-
2
4
17
-
17
30
TDE353
TDE361
TOPLAM
DÖNEM VI (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
TDEXXX
Seçimlik Ders IV
3
-
3
5
ENG312
Translation II
3
-
3
4
TDE342
Çağdaş Türk Lehçeleri : Oğuz
Grubu
2
-
2
4
TDE346
Halk Edebiyatı II
2
-
2
4
TDEXXX
Seçimlik Ders V
3
-
3
4
TDE354
Milli Edebiyat Dönemi
3
-
3
5
TDE362
Eski Türk Edebiyatı : Klasik Dönem II
2
-
2
4
17
-
17
30
TOPLAM
DÖNEM VII (Güz)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
TDEXXX
Seçimlik Ders VI
3
-
3
5
ENG411
English for Specific Purposes V
3
-
3
4
2
-
2
4
3
-
3
5
3
-
3
4
2
-
2
4
2
-
2
4
17
-
17
30
TDEXXX
Çağdaş Türk Lehçeleri:
Çağatay Grubu
Cumhuriyet Dönemi Türk
Edebiyatı
Eski Türk Edebiyatı: Klasik Dönem III
Seçimlik Ders VII
TDEXXX
Seçimlik Ders VIII
TDE443
TDE455
TDE463
TOPLAM
41
DÖNEM VIII (Bahar)
DERS KODU
DERS ADI
D
U
K
AKTS
TDEXXX
Seçimlik Ders IX
3
-
3
5
ENG412
English for Specific
Purposes VI
3
-
3
4
TDEXXX
Seçimlik Ders X
2
-
2
4
TDE456
Çağdaş Türk Edebiyatı
3
-
3
5
TDE462
Eski Türk Edebiyatı:
Son Dönem
2
-
2
4
TDEXXX
Seçimlik Ders XI
2
-
2
4
TDEXXX
Seçimlik Ders XII
2
-
2
4
18
-
18
30
TOPLAM
SEÇİMLİK DERSLER
DERS KODU
42
DERS ADI
D
U
K
AKTS
TDE105
Diksiyon
3
-
3
4
TDE113
İletişim ve Edebiyat
3
-
3
4
TDE118
Psikoloji ve Edebiyat
2
-
2
4
4
TDE201
Farsça
3
-
3
TDE223
Halk Edebiyatında Tür ve Şekil
3
-
3
4
TDE306
Edebiyat Kuramları ve
Uygulamalı Eleştiri
3
-
3
5
TDE312
Dil Sosyolojisi
3
-
3
5
TDE313
Genel Dil Bilimi
3
-
3
5
TDE319
Dünya Edebiyatı
3
-
3
5
TDE320
Edebi Sanatlar
3
-
3
5
TDE323
Halk Bilimi I
3
-
3
5
TDE324
Türk ve Dünya Tiyatrosu
3
-
3
5
TDE327
Türk Edebiyatında Nesir I
3
-
3
5
TDE328
Türk Edebiyatında Nesir II
3
-
3
5
TDE330
Balkanlarda Türk Edebiyatı
3
-
3
5
TDE334
Tarihi Türk Lehçeleri
3
-
3
5
TDE335
Dil İlişkileri
3
-
3
5
TDE336
Çocuk Edebiyatı
3
-
3
5
TDE338
Halk Bilimi II
3
-
3
5
TDE356
Orta Türkçe II: Eski Anadolu Türkçesi
3
-
3
4
TDE405
Türk Tasavvuf Edebiyatı
3
-
3
5
TDE406
Edebiyat Sosyolojisi
3
-
3
5
5
TDE412
Ağız Bilimi Araştırmaları II
3
-
3
TDE420
Mukayeseli Türk Dünyası Edebiyatı
3
-
3
5
TDE422
İnsan Kaynakları Yönetimi
3
-
3
5
TDE423
Roman Tahlili
3
-
3
5
TDE424
Şiir Tahlili
3
-
3
5
TDE425
Masal Tahlili
3
-
3
5
TDE427
Metin Şerhi I
3
-
3
5
TDE428
Metin Şerhi II
3
-
3
5
TDE431
Kadın Çalışmaları
3
-
3
5
TDE432
Mitoloji
3
-
3
5
TDE433
Ağız Bilimi Araştırmaları I
3
-
3
5
TDE442
Çağdaş Türk Lehçeleri:
Kıpçak Grubu
2
-
2
4
TDE466
Kültür Tarihi
2
-
2
4
TDE457
Sosyolojiye Giriş
2
-
2
4
TDE487
Araştırma Projesi I
2
-
2
4
TDE488
Araştırma Projesi II
2
-
2
4
43
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eskişehir Yolu 20. km Bağlıca ANKARA
Tel: (312) 246 66 29 Faks: (312) 246 66 30
http://fef.baskent.edu.tr/
www.baskent.edu.tr
Download

Fen-Edebiyat Fakültesi - Başkent Üniversitesi Adaylara Bilgi