T.C. UFUK ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI AÇILACAKTIR
2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı / Bahar Yarıyılında, 16 Şubat 2015 tarihinde derslere
başlamak üzere Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde aşağıda yer alan Bilim Dallarındaki Yüksek Lisans
Programlarına öğrenci alınacaktır.

ĠĢletme Yönetimi – Tezli ve Tezsiz
TEZSĠZ YÜKSEK
Uluslararası ĠliĢkiler – Tezli ve Tezsiz
LĠSANSTA
Ġnsan Kaynakları Yönetimi – Tezli ve Tezsiz
ALES ġARTI
KALDIRILMIġTIR
Uluslararası Ticaret ve Finansman – Tezli ve Tezsiz
Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği – Tezli ve Tezsiz
 Ġngiliz Dili Eğitimi – Tezli
 Kamu Hukuku – Tezli
 Özel Hukuk – Tezli
 Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık – Tezli
 Psikoloji – Tezli ve Tezsiz (Sadece, Güz Yarıyıllarında Öğrenci Alınmaktadır.)
 Aktüerya ve Risk Yönetimi – Tezli ve Tezsiz
Ocak – 05 Şubat 2015 Tarihleri arasında Ön Kayıt ĠĢlemleri,
 06 Şubat 2015 Tarihinde Mülakat Sınavları yapılacaktır
 09 – 13 Şubat 2015 Tarihleri arasında da Kesin Kayıt ĠĢlemleri,
Dersler; hafta içi dört gün olup, 18:30-21:20 saatleri arasında, Balgat Kampüsünde yapılmaktadır.
Uzaktan eğitim yüksek lisans programımız bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen Kampüs
dıĢında, farkı bir Ġl veya Kampüste ders yapılmamakta olup; dersler sadece hafta içi belirtilen
Kampüs ve saatlerde gerçekleĢtirilmektedir ve Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu vardır.
 26
Ġngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisansı dıĢında diğer tüm bilim dallarının eğitim dili Türkçedir.
Tezli Yüksek Lisans Programlarında ALES ve Yabancı dil sınavı (YDS-ÜDS-KPDS) belgelerinin en
geç üçüncü yarıyıl baĢına kadar ibrazı gereklidir.
2014–2015 EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LĠSANS
PROGRAMLARINA KAYIT KABUL KOġULLARI VE BĠLGĠLERĠ
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2014 - 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında aşağıda belirtilen Bilim Dallarında 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun Yüksek Lisans
Öğrencileri alınacaktır.
1) AÇILACAK BĠLĠM DALLARI
Bilim Dalı
ALES Türü (Tezli Öğrenciler Ġçin)
- İşletme Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- İngiliz Dili Eğitimi
- Kamu Hukuku
- Özel Hukuk
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- Psikoloji
- Aktüerya ve Risk Yönetimi
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Eşit Ağırlık, Sözel veya Sayısal
Ġngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin, anabilim dalında (İngilizce
Öğretmenliği) en az dört yıllık fakülte veya eşdeğer kurum lisans diplomasına sahip olmaları ve İngiliz
Dilbilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık
bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.
Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bilim Dallarındaki Yüksek Lisans Programlarına sadece Üniversitelerin
Hukuk Fakültelerinden lisans mezunları başvurabilirler.
Psikoloji Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık, Sosyoloji ve Antropoloji Bölümlerinin birinden en az 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile
tamamlamış olmaları ve Gelişim Psikolojisi-1, Öğrenme Psikolojisi, Kişilik Kuramları, Psikolojiye Giriş I-II ve
Sosyal Psikoloji lisans derslerinin tamamını almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu yerine getirmeyen
adayların Bilimsel Hazırlık Programını almaları gerekmektedir. Psikoloji Bilim Dalı’na sadece, Güz
Yarıyıllarında Öğrenci Alınmaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerin
Psikoloji,
Okul Öncesi Eğitimi, Özel Eğitim ve Pedagoji formasyonu veren Sosyal Hizmetler
Bölümleri’nden mezun olmaları gerekmektedir.
Aktüerya ve Risk Yönetimi Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerinden;
Üniversitelerin Matematik, İstatistik, Ekonometri, İşletme Bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin
mezunları başvurabilirler. Ekonometri, İşletme ve Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar arasında Olasılıkİstatistik ve İleri Matematik ya da Mühendislik Matematiği derslerini almamış olanlar bir yarıyıllık “Bilimsel
Hazırlık Programına” alınırlar.
2) KABUL KOġULLARI
Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Öğrencilerin:
a) 2014 - 2015 Eğitim ve Öğretim Yılı / Bahar Yarıyılından itibaren Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES Ģartı kaldırılmıĢtır. Tezli olarak Yüksek Lisans yapmak
isteyen öğrencilerimizin "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)"den üç puan türünün
herhangi birisinden en az 55 puan almaları ya da eşdeğeri olan Uluslararası GMAT sınavından en az
450, GRE vb. sınavlardan da en az 610 puana sahip olmaları gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Üniversitemizde Tezli Yüksek lisans eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin, "Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)" in herhangi bir puan türünden son üç yılı aşmaması
şartıyla en az 40 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası GMAT, GRE vb. sınavlardan bu
puana denk gelen puanı almış olmak, ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin lisans öğrenimi gördükleri
Üniversitelerinin de Yükseköğretim Kurulu'nca tanınmış olması gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans
eğitimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerden ALES belgesi talep edilmemektedir.
Yabancı uyruklu öğrencilerden Yüksek Lisans öğrenimi görecek olanların; 29.05.2013 Tarih ve 28661
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
6486 sayılı kanun ile 5510 sayılı kanunun
değişik,
60 ve 61. Maddeleri uyarınca yabancı uyruklu öğrenciler Genel Sağlık Sigortası (GSS) işlemleri için
ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK)
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz Genel Sağlık Sigortası tescil işlemleri için Yabancı Uyruklu
Öğrencilerin (GSS) Genel Sağlık Sigortası Hakkında Açıklama adresinden; Giriş, ikamet, vize
işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler için ise Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgilendirme
Duyurusu’ linkine tıklayarak bilgi edinilebilir.
b) Lisans derecesinde mezuniyete sahip olmaları (Üniversite son sınıf öğrencileri Yüksek Lisans
Programlarımıza başvurabilir, ancak kesin kayıt işlemleri sırasında mezuniyetlerini belgelemek
zorundadırlar) gerekmektedir.
c) Üniversitenin yapacağı Bilim (Mülakat) Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
3) ÖN KAYIT BAġVRUSU VE BELGELERĠ (Enstitüye Mülakat Tarihinden Önce Teslim Edilecektir)

 Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ve ( Ön,Arka ) Fotokopisi ile birlikte,
 Transkriptin (Lisans Not Döküm Belgesi) Aslı ve ( Ön,Arka ) Fotokopisi ile birlikte,
 ALES veya yerine geçen belgenin çıktısı (Tezli Öğrenciler Ġçin),
 Yabancı Dil Belgesinin (Varsa) fotokopisi ile birlikte (Tezli Öğrenciler Ġçin),
 ÖzgeçmiĢ,
Kayıt ücreti olan 50.00 TL’lik ücret Kesin kayıt ücreti yatırılır iken ayrı ayrı aĢağıdaki
banka hesabına yatırılması gerekmektedir. (AĢağıda bulunan ‘Ön Kayıt Ġçin Tıklayınız ’linkine
tıklayarak baĢvurunuzu yapınız ve baĢvuru formunun çıktısı alınız.) ve diğer belgelerin Enstitü
Sekreterliğine elden teslimi gerekmektedir.
4) KESĠN KAYIT BELGELERĠ (Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananlar için)
 Nüfus Cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte (soyadı değişikliğinde evlenme cüzdanı ve bir
adet fotokopisi ile birlikte),
 Eğitim Öğretim bedelinin 1.Taksiti olan 3.250 TL ve 50 TL kayıt ücretinin (ayrı ayı yatırılmıĢ)
ödeme dekontları,
 Vesikalık Fotoğraf (3mm. x 4mm. boyutunda - 6 Adet - Son 6 ayda çekilmiş).
Askerlik Durum Belgesi (Tecilli olan öğrenciler için, askerlik şubesinden veya ).
Aşağıdaki formları indirmek için üzerine tıklayabilir veya (www2.ufuk.edu.tr /Akademik Birimler /
Enstitüler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BaĢvuru ve Kayıt adresinden indirebilirsiniz)
I.
II.
III.
IV.
Adres Bildirim Formu,
Askerlik Durum Beyan Formu , (Askerlik Hizmetini tamamlamış veya muaf olan öğrenciler için),
Kayıt Bilgi Formu,
1. Yarıyıl Ders Seçme Formları.
 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Getirmesi Gereken Belgeler:
-
Noter Onaylı Öğrenim Vizesi,
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Onaylı İkamet Belgesi,
Pasaportun Onaylı Tercümesi,
Yabancı Uyruk Kimlik Numarası (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden alınacaktır).
Vesikalık Fotoğraf (3mm. x 4mm. boyutunda - 6 Adet - Son 6 ayda çekilmiş)
5) BĠLĠM SINAVI (MÜLAKAT)
Bilim Sınavı, karĢılıklı görüĢme Ģeklinde ve 06 ġubat 2015 Cuma günü 14:00–18:00 saatleri arasında
aĢağıdaki programa göre gerçekleĢtirilecektir.
Tarih
Program
Kat/ Derslik/ Ofis/Saat
Program
06 Şubat 2015
İşletme Yönetimi
Z KAT D-1’Nolu Sınıf 14:00 İngiliz Dili Eğitimi
06 Şubat 2015
Sağlık Kurumları İşl.
06 Şubat 2015
İnsan Kaynakları Yön.
2.KAT D-10’Nolu Sınıf
14.00
06 Şubat 2015
Uluslararası İlişkiler
06 Şubat 2015
Uluslararası Ticaret ve F.
06 Şubat 2015
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Kamu Hukuku
Özel Hukuk
1.KAT - D-3’ Nolu Sınıf
Psikoloji
14.00
-1. Kat Enstitü Müdürü
Rehberlik ve Psik.
Ofisi 14.00
Danışmanlık
1.KAT D-2’Nolu Sınıf 14.00
Kat/ Derslik/ Ofis/Saat
2.KAT D8’Nolu Sınıf
14.00
1.KAT D6’Nolu Sınıf
14.00
--
1.KAT D4’ Nolu Sınıf
14.00
6) TEZLĠ ÖĞRENCĠLER
Tezli Yüksek Lisans yapan veya tezsiz programdan tezli programa geçen öğrencilerimiz "Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)" sonuç belgesi ile Yabancı Dil Puan Belgesini tez aşamasına
kadar (3.yarıyıl baĢına) olan süre içerisinde (kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde) Enstitüye teslim
etmeleri gerekmektedir. Teslim edilemez ise belge teslim edilene kadar Teze başlayamazlar, teslim edildikten
sonra teze başlayabilirler.)
Yabancı Dil Puan Belgesine (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL, Person PTE, CPE veya CAE) sahip olmayan
ve tezli programa geçmek isteyen yüksek lisans öğrencilerimiz; Üniversitemiz Hazırlık Sınıfları
Koordinatörlüğü’nün yapacağı yabancı dil sınavına girebilir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen ve yabancı dilde yeterlilik anlamını taşıyan ve aşağıda
belirtilen sınavların herhangi birinden belirtilen en az puanı almış olanlar Enstitümüzce Yabancı Dil Sınavından
muaf tutulurlar.
Ġngiliz Dili Eğitimi DıĢındaki Diğer Yüksek lisans Programları Ġçin Yabancı Dil KoĢulları:*
YDS/KPDS/ÜDS
TOEFL
CPE
CAE
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
Pearson
PTE
50
IBT:60
C (80)
C (60)
B1=60
45
14.02.2014 ÖSYM tarafından
belirlenen yabancı dil eĢdeğerlik
tablosu.
Ġngiliz Dili Eğitimi Yüksek lisans Programı Ġçin Yabancı Dil KoĢulları:*
YDS/KPDS/ÜDS
TOEFL
FCE
CAE
Avrupa Ortak Dil
Çerçevesi Seviyeleri
Pearson
PTE
80
IBT:96
C (80)
C (60)
C1=95
78
14.02.2014 ÖSYM tarafından
belirlenen yabancı dil eĢdeğerlik
tablosu.
(*ÖSYM 18.02.2014 Tarih ve 67943000 sayılı duyurusu ile Yabancı Dil sınav eşdeğerlikleri yeniden belirlenmiş olup;
ayrıntılı bilgilendirme, Ufuk Üniversitesi SBE Duyurularında yer alan ÖSYM YABANCI DĠL EġDEĞERLĠKLERĠ
DUYURUSU’nda yer almaktadır.
7) ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠ
2014–2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILINDA ÖĞRENĠME
BAġLAYACAK ÖĞRENCĠLERĠN ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠ:
YÜKSEK LĠSANS
ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠ
ÖN KAYIT ÜCRETĠ
PeĢinat
(Kesin Kayıtta)
2. Taksit
(07-15 Nisan 2015)
3.Taksit
(Eylül 2015)
Kesin kayıt ücreti ile birlikte ayrı ayrı ödenecektir
TEZSĠZ
3.250 TL
1.750 TL
1.750 TL
TEZLĠ
3.250 TL
1.750 TL
1.750 TL
BAġARISIZ DERS BEDELĠ
KAYIT DONDURMA BEDELĠ
Tez Bedeli (*)
Toplam
50 TL
-
2.400 TL
BaĢarısız olunan her bir ders için;
Kayıt Dondurulacak her yarıyıl için
ĠNDĠRĠMLER
6.750 TL
9.150 TL
675 TL
675 TL
Oranı
Kurumsal Ġndirim; Aynı Kamu kurumundan 10 Kişi ve üzeri kesin kayıt yaptıran öğrencilerin Kurum
kimliklerini ibraz etmeleri koşulu ile indirim uygulanır.
% 15
Lisans Mezuniyet Not Ortalaması Ġndirimi; Lisans Mezuniyet ortalaması 4 Üzerinden en az 3 olan öğrencilere
uygulanır.
% 15
Ufuk Üniversitesi Personel Ġndirimi (İndirim oranı kapsamına; Tez, Kayıt Dondurma, Yaz Eğitim ve
Öğretimi, Tez Süresi Uzatımı, Ön Kayıt, Öğrenci Belgesi ve Yabancı Dil Sınav Ücretleri dahil değildir.)
% 50
Öğrenim Ücretleri Ġle Ġlgili Açıklamalar:
1) 30/05/2014 Tarih ve 18 no’lu Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet kararı gereğince; 2014-2015 Eğitim ve Öğretim
yılından itibaren Yüksek Lisans veya Doktora Programlarına başvuran öğrencilerden lisans mezuniyet not ortalaması
3 ve üzerinde olanlara %15 indirim uygulanmasına başlanmıştır.(İndirim tutarı olan 1.000 TL Kesin kayıtta yatırılması
gerekilen rakamdan düşülecek olup ikinci ve üçüncü taksitler aynen yatırılacaktır.) Bu indirim oranlarından sadece bir
tanesi uygulanır.
2) Tüm Ücretlere KDV Dahildir.
3) Toplam Tezsiz eğitim ve öğretim bedeli olan 6.750 TL.; Yüksek lisans eğitim ve öğretiminin tamamını
kapsamaktadır (3 yarıyıl,1.5 yıl) ve Kredi Kartına taksit yapılmamaktadır.
4) Erken ödemelerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır,
EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM ÜCRETĠNĠN TAHSĠLĠ;
Öğrencilerimizin Eğitim ve Öğretim Ücretleri Yukarıda Belirtilen Ödeme Tablosunda belirtildiği üzere,
üç taksitte ödenir ve aşağıda yer alan hesaba ve IBAN numarasına banka gişesinden yatırılması gerekmektedir.
Ödeme dekontlarının Enstitü Ofisine Teslim edilmesi zorunludur.
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:
TÜM ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠNĠN AġAĞIDA BELĠRTĠLEN (SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ) HESAP VE
IBAN’INA HALK BANKASI ÇUKURAMBAR ġB. VEYA DĠĞER HALK BANKASI ġUBELERĠNDEN
GĠġEDEN YATIRILMASI GEREKMEKTEDĠR. EFT VEYA ATM ÇIKTISI KABUL EDĠLMEYECEĞĠNDEN
DOLAYI MAĞDURĠYET YAġANMAMASI ĠÇĠN ATM VEYA EFT ĠLE ÖDEME YAPILMAMASI
GEREKMEKTEDĠR.
ÖĞRENCĠNĠN T.C. KĠMLĠK NUMARASI, ADI VE SOYADININ DEKONT ÜZERĠNDE AÇIKÇA
BELĠRTĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR. DEKONTUN BĠR NÜSHASININ ENSTĠTÜ OFĠSĠNE TESLĠM
EDĠLMESĠ ġARTTIR.
YÜKSEK LĠSANS EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM ÜCRETĠNĠN YATIRILACAĞI
BANKA ve HESAP BĠLGĠLERĠ:
T. Halk Bankası Çukur ambar Ticari Şubesi / Ankara (Şube Kodu: 1311)
Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No: 29/H Giriş Katı, Çukurambar –ANKARA
Hesap Numarası: 16000053 , IBAN Numarası: TR94 0001 2001 3110 0016 0000 53
8) ĠLETĠġĠM
T.C. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,
Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü, Prof. Dr. Binnaz EGE Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek
Okulları Binası, (-1 Kat)
Balgat - ANKARA
Tel.No.: (312) 204 44 72’ nolu telefon numarasından; Mehmet Ece GÜMÜŞLÜ (Enstitü Sekreteri),
(312) 204 44 49’ nolu telefon numarasından Özgür YILDIZ,
Abidin KARACAN (Enstitü Ofisinden) bilgi alınabilir.
Web: www.ufuk.edu.tr , e-mail: [email protected]
Download

2014 – 2015 Bahar Yarıyılı Yüksek lisans Öğrenci