T.C
HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
YÜKSEK LĠSANS PROGRAM ĠLANI
2014–2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA YÜKSEK
LĠSANS ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR
BAġVURU TARĠHLERĠ
BAġVURU YERĠ
MÜLAKAT YERĠ
MÜLAKAT TARĠHĠ
SONUÇLARIN ĠLANI
KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ
YEDEK KAYIT
: Başvurular 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne
yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.
: Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Çepni mah. Fen Lisesi cad. No:58
(19100 ÇORUM Tel: 0364-6661111 / 4013-4012-4011)
: Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak. (Kimya Müh., Makine Müh. ve Gıda Müh. ) - Fen-Edebiyat Fak. (Biyoloji,
Fizik ve Kimya)
: 25-26 Ağustos 2014, Saat 10:00
: 29 Ağustos 2014 (Sonuçlar Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca www.fbe.hitit.edu.tr
adresinde duyurulacaktır.)
: 08-12 Eylül 2014
: Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası
dikkate alınarak 22 Eylül 2014 tarihinde kayıt yapılacaktır.
YÜKSEK LĠSANS
ANABĠLĠM
DALI
BĠYOLOJĠ
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS
Öğrenci Kontenjanı
Yabancı
Uyruklu
Alan
Öğrenci
Alan Ġçi
DıĢı
Kontenjanı
2 (Ġki)
2 (Ġki)
-
Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Mühendislik Fakültelerinin Fizik
Mühendisliği, Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Uçak Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
SAYISAL
Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Lisans diplomasına sahip
olmak.
6 (Altı)
6 (Altı)
3 (Üç)
KĠMYA
6 (Altı)
-
-
20 (Yirmi)
10 (On)
ALAN DIġI ADAYLARIN BAġVURABĠLECEĞĠ PROGRAMLAR
Fen/Fen-Edebiyat Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya,
Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji; Eğitim Fakültelerinin
SAYISAL
Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği; Ziraat Fakültesi, Veterinerlik
Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi Lisans diplomasına sahip olmak.
FĠZĠK
KĠMYA MÜH.
ALES
PUAN
TÜRÜ
SAYISAL
-
5 (Beş)
Ġlgili Fakültelerin Kimya Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
SAYISAL Bölümü, Seramik Mühendisliği Bölümü, Polimer Mühendisliği Bölümü,
Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Diplomasına sahip olmak.
MAKĠNE
MÜH.
12 (Oniki)
3 (Üç)
5 (Beş)
Ġlgili Fakültelerin Uçak Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Ġmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
SAYISAL Ġnşaat
Mühendisliği,
Elektrik
Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği,
Havacılık
Mühendisliği,
Bilgisayar
Mühendisliği,
Biyomedikal Mühendisliği, Makine Eğitimi, Metal Eğitimi ve Elektronik ve
Bilgisayar Eğitimi Lisans diplomasına sahip olmak.
GIDA MÜH.
12 (Oniki)
-
2 (Ġki)
SAYISAL
-
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
YATAY GEÇĠġ KONTENJANI
KONTENJAN
ANABĠLĠM DALI
AÇIKLAMA
Yüksek Lisans
BĠYOLOJĠ
FĠZĠK
KĠMYA
KĠMYA
MÜHENDĠSLĠĞĠ
MAKĠNE
MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
2 (Ġki)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
2 (Ġki)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
-
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
3 (Üç)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
3 (Üç)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
2 (Ġki)
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9. Maddesi ve
Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 14. Maddesinde
düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul koşulları gereğince
alınacaktır
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
YÜKSEK LĠSANS
BAġVURUDA ARANACAK KOġULLAR
a) Adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı
ülkelerden alınan lisans diplomasına sahip olmaları, 100’lük sistemde en az 60 ve 4’lük sistemde en az 2,30
not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,
c) YDS ,ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların
birine girmiş olma şartı ve bunu belgelendirmeleri,
d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6.
maddesi e/4. fıkrasınca düzenlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.
BAġVURUDA ĠSTENECEK BELGELER
1- Aday tarafından doldurulacak başvuru dilekçesi (Enstitünün web sayfasından temin edilebilir.),
2- Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği. (Yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi),
3- ALES sonuç belgesi,
4- Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti,
5- YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların
birine ait sınav sonuç belgesi,
6-Başvurular şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da noter
onaylı örnekleri istenmektedir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta
ile yapılacak başvuruların, 15 Ağustos 2014 Saat: 17:00’ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yüksek Lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen
kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si,
lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak
yapılır.
KESĠN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCĠLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yüksek Lisans programları için;
Adayların ALES puanının % 50’si, lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve
mülakat puanının % 10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olmak
kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
KESĠN KAYITTA ĠSTENĠLEN BELGELER
1. Kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir),
2. Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti (Yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesi),
3. Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği onaylı sureti veya noter onaylı sureti,
4. ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
5. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların
birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2
adet noter onaylı sureti,
8. Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz),
9. Ġkametgâh belgesi.
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
T.C
HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI ĠLANI
2014–2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA
DOKTORA ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR
: Başvurular 11-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilir.
: Hitit Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Çepni mah. Fen Lisesi cad. No:56
BAġVURU YERĠ
(19100 ÇORUM Tel: 0364-6661111 /4013-4012-4011
: Hitit Üniversitesi Mühendislik Fak.(Makine ve Kimya Mühendisliği)
MÜLAKAT YERĠ
: 25-26 Ağustos 2014, Saat 10.00
MÜLAKAT TARĠHĠ
: 29 Ağustos 2014 (Sonuçlar Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca
SONUÇLARIN ĠLANI
www.fbe.hitit.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.)
KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ : 08-12 Eylül 2014
: Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve
YEDEK KAYIT
yedekteki sırası dikkate alınarak 22 Eylül 2014 tarihinde kayıt yapılacaktır.
BAġVURU TARĠHLERĠ
DOKTORA
DOKTORA
ANABĠLĠM
DALI
Öğrenci Kontenjanı
Alan içi
Alan DıĢı
ALES
PUAN
TÜRÜ
Yabancı
Uyruklu
Öğrenci
Kontenjanı
MAKĠNE
MÜHENDĠSLĠĞĠ
9 (Dokuz)
2 (Ġki)
2 (Ġki)
SAYISAL
KĠMYA
MÜHENDĠSLĠĞĠ
10 (On)
5 (Beş)
3 (Üç)
SAYISAL
ALAN DIġI ADAYLARIN BAġVURABĠLECEĞĠ
PROGRAMLAR
Ġlgili Fakültelerin Uçak Mühendisliği, Gemi Makineleri Mühendisliği,
Malzeme Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği, Ġmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Ġnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Makine Eğitimi, Metal
Eğitimi ve Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Lisans diplomasına sahip
olmak.
Ġlgili Fakültelerin Kimya Bölümü, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.
DOKTORA YATAY GEÇĠġ KONTENJANI
DOKTORA
ANABĠLĠM DALI
Öğrenci Kontenjanı
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ
2 (Ġki)
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ
3 (Üç)
AÇIKLAMA
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.
Maddesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’ nin
14. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul
koşulları gereğince alınacaktır.
Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 9.
Maddesi ve Hitit Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönergesi’ nin
14. Maddesinde düzenlenen yatay geçiş yoluyla öğrencilik kabul
koşulları gereğince alınacaktır.
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
DOKTORA
BAġVURUDA ARANACAK KOġULLAR
Doktora programına başvurabilmek için ;
1. Adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul ettiği yabancı
ülkelerden alınan yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve 100’lük sistemde en az 75 not ortalaması koşulunu
taşıyor olmaları,
2. ALES’ ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları,
3. YDS, ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan almış olmaları ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği
TOEFL ve benzeri sınavların birinden bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir.
4. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6. maddesi e/4.
fıkrasınca düzenlenen koşullara göre gerçekleştirilecektir.
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuracağı Doktora programını belirten başvuru dilekçesi (Enstitünün web sayfasından temin edilebilir),
Doktora Programları için Lisans ve Yüksek Lisans Diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
(Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesi),
Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ALES Sınav Sonuç Belgesi,
YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların birine ait
sınav sonuç belgesi,
Başvurular, şahsen ya da posta ile yapılabilir. Posta yoluyla başvuru halinde evrakların aslı ya da noter onaylı
örnekleri istenmektedir. Usulüne uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile yapılacak
başvuruların, son başvuru tarihi 15 Ağustos Saat: 17:00’ye kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki
gecikmeden Enstitümüz sorumlu değildir.
MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN DEĞERLENDĠRMESĠ
Doktora Programları için;
Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır.
Mülakata çağrılacak adayların sıralaması; ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %40’ı ve
yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı alınarak yapılır.
KESĠN KAYIT HAKKI KAZANACAK ÖĞRENCĠLERĠN DEĞERLENDĠRMESĠ
Doktora programları için;
ALES puanının % 50’si, yüksek lisans diploma derecesinin %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve 100 tam puan
üzerinden 50’den aşağı olmamak kaydıyla mülakat puanının % 10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100
üzerinden en az 65 olmak kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde
öğrenciliğe kabul edilir.
KESĠN KAYITTA ĠSTENĠLEN BELGELER
1. Kayıt formu (Enstitüden temin edilecektir),
2. Doktora programları için Yüksek Lisans Diplomasının veya Mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti
(Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesinin aslı veya noter onaylı sureti),
3. Transkript belgesinin aslı ya da üniversite sekreterliği onaylı sureti veya noter onaylı sureti ,
4. ALES sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
5. YDS, ÜDS, KPDS ya da Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL ve benzeri sınavların birine ait
sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
7. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (yabancı uyruklu öğrenciler için; pasaportun Türkçe çevirisinin 2 adet noter
onaylı sureti,
8. Askerlik durum belgesi (bakaya durumda olan ve mahkemesi devam eden öğrencilerin kaydı yapılmaz),
9. Ġkametgâh belgesi.
Hitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:58 19030 ÇORUM
Tel : 0(364) 666 11 11-12 Belgegeçer : 0(364) 666 11 13 Elektronik ağ: www.fbe.hitit.edu.tr
Download

YÜKSEK LĠSANS - Hitit Üniversitesi