MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA
CARĠ HĠZMET MALĠYETLERĠNE ÖĞRENCĠ KATKISI OLARAK ALINACAK
KATKI PAYLARI VE ÖĞRENĠM ÜCRETLERĠNĠN
TESPĠTĠNE DAĠR KARAR
MADDE 11:Yeni kayıt yaptıran I.Öğretim öğrencilerinden HARÇ
alınmayacaktır. Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliĢtirme programı hariç olmak
üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından
program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden ekli cetvellerde
belirtilen tutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.
Ġlgili bakanlar kurulu kararı gereğince Enstitümüze kayıt yaptıracak
yüksek lisans öğrencilerinden 5. yarıyıl ve sonrasındaki dönemlere kayıt
yaptıracakların, aşağıdaki tabloda belirtilen HARÇ miktarını aynı tabloda
belirtilen hesap numarasına yatırmaları ve ders kayıt formlarına
iliştirdikleri dekontlarını bağlı bulundukları Anabilim Dalları aracılığıyla
Enstitümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
2013-2014 Öğretim Yılı Üniversitemize Bağlı Fakülte,
Enstitü,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden
Alınacak Katkı Payları
I.ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ
FAKÜLTE,
ENSTĠTÜ,
YÜKSEKOKUL,
MESLEK YÜKSEKOKUL
ADI
Yüksek Lisans Öğrencileri
BANKA ADI
KAYIT YENĠLEME TARĠHLERĠ
1.DÖNEM
(1.TAKSĠT)
HARÇ MĠKTARI
2.DÖNEM (2.TAKSĠT)
HARÇ MĠKTARI
129.00
129.00
T.C. HALK BANAKSI
20-24 OCAK 2014
HARÇ YATIRMASI GEREKEN ÖĞRENCĠLERĠN LĠSTESĠ
NOT: Öğrenciler Aşağıda belirtilen öğrenci numarası ile harçlarını yatıracaklardır.
ÖĞRENCĠ ADI SOYADI
Haydar GÖKPINAR (AF)
Hayriye YALIM
Songül YAVUZ
Recep ÇAKIR
M. Ali KARAISLI
Sıtkıye MATKAP
Hisamiddin DĠNÇ
Ġlke SÖKER
Çınar Derya DEMĠRALP
Nedim DERVĠġOĞLU
Ali Tahir SÖNMEZ
Taner DALGALI
Ratibe BUĞRAHAN
Alper BAġIRAN
Meryem GÜLER
Mehmet TÜKENMĠġ
Betül YENĠAY
Sedat BERK
Levent ARSLAN
Feride YÜCETAġ IġIK
Sadık BEKTAġLI
Kemal YENĠAY
Habib MANCIR
M.Mustafa TAT(Ar.Gör.)
Beril HACIOĞULLARI (AF)
Bilal KAHRAMAN
Sezen KESER
Veli KAPLAN
Mustafa Hakan KILBOZ
Serdar ġAHĠN
Sultan AVARA
Kader AYDIN
Ekrem HANÇAR
Güler HOROZ GÜMÜġ
Ediz YENMĠġ(öğrt Gör)
Mehmet FAHRACI
Sevcan AZAZĠ DÜZGÜN
Sadet SAKALLI
Ali SARIGÖZ
ÖĞRENCİ NO
109201001
109201002
109201003
109201004
109201005
109201006
109201007
109201008
109201009
109201010
109201011
109201012
109201013
109201014
109201015
109201016
109201017
109201018
109201019
109201020
109201021
109201022
109201023
109201024
109201025
109201026
109201027
109201028
109201029
109201030
109201031
109201032
109201033
109201034
109201035
109201036
109201037
109201038
109201039
Nebi ATAY
Süheyla DOĞRU
Pakize ULUTAġ
NakĢuser SAĞLAM
Hülya AKSOY
Salim Sami TAġ
Ummuhan Pınar KILIÇOĞLU
Didem TÜRK
Ġbrahim YUKACI
Ersin MARAġ
Eser KARATAġ
Gamze ZĠROĞLU
Ekin Bilge YAMAN
KürĢat SÖNMEZ
Ali ALTUNTAġ
Deniz BĠÇER
Mutlu SEVĠNÇ
Mahmut PARÇALI
Seren ÖZGÜN
Müge YAMAN
Müge ĠNAT AKYOL
Yusuf AĞCA
Nafi KÖSE
Emre BARUTÇU
Hasan GÜNDOĞDU
Ümit PEHLĠVAN
Mehmet Fatih KURġUN
Mehmet Nuri AĞIRTAġ
Ahmet SABIR
Bilal YILDIRIM (ARGÖR)
Adem DURAN
Sevilay UZUNPARMAK
Didem ORGAN
Hüseyin ONAYLI
Ġsmail AZGEL
Abdullah KARAOĞLU
BeĢir Necati YETĠM
Musa DĠKE
Hamza ÜZÜM
Mehmet DEMĠR
Uğur KANPOLAT
Mehmet KARATAġ
Ali YAYLACIK
Zehra YĠĞĠTER
109201040
109201041
109201042
109201043
109201044
109201045
109201046
109201047
109201048
109201049
109201050
109201051
109201052
109201053
109201054
109201055
109201056
109201057
109201058
109201059
109201060
109201061
109201062
109201063
109201064
109201065
109201066
109201067
109201068
109201069
109201070
109201071
109201072
109201073
109201074
109201075
109201076
109201077
109201078
109201079
109201080
109201081
109201082
109201083
Mürüvet NACAROĞLU
Ġbrahim YARAġ
Mehmet ATAġ
Musa KAHRĠMAN
Adnan TOSUN
Yusuf AY
Ümit YaĢar KURġUN
Özlem CABBAROĞLU ELÇĠ
Sibel SÖNMEZ BAHÇECĠ
Erkan BÖLÜK
Gökben KAYNAR GÜRLER
Ebu Akil KARASAKAL
Nuhal ÖZLP KAPLAN
Hatice AYDENĠZ
Mustafa Burak TOP (AR.GÖR)
Songül KARATSOUN
CoĢkun KAPLAN
Yasin GÜLĠSTAN
Ozan Emre DEMĠREL
Kenan ÜÇEÇAM
Ali Murat DARICAN
Özge DAĞLI
Resul VAROL
Gökhan ġÖHRETLĠ ARġ.GÖR.
Duygu KOÇAK
Ġbrahim ALADAĞ
Hüseyin TÜRK
Behçet ÖZDEMĠR
Hacı Mehmet TÜRKMEN
Bekir ġAHĠN
Nurettin GÜNEġ
Ġbrahim ÇAKIR
Kemal ÇANKIR
BarıĢ AÇIL
Yusuf TOMA
Mehmet DÖNMEZ
Ali GÜL(öğrt Gör)
Mustafa Kemal YÜKSEL
ÖkkeĢ Çağrı KESKĠN
Ayten GÜNGÖR
Özlem ÖNCEL
Zümrüt SÜNER
109201084
109201085
109201086
109201087
109201088
109201089
109201090
109201091
109201092
109201093
109201094
109201095
109201096
109201097
109201098
109201099
109201100
109201101
109201102
109201103
109201104
109201105
109201106
109201107
109201108
109201109
109201110
109201111
109201112
109201113
109201114
109201115
109201116
109201117
109201118
109201119
109201120
109201121
109201122
109201123
109201124
109201125
Perihan SEÇKĠN
Semir ÖLMEZ
Cenk Onur ERGÜVEN
Cahit ÖZER
Pınar KAYA
Arın PASTACIGĠL
Ġrem GÜLER
Sinem ġAHPAZ
ARġ.GÖR.Ahmet Duran ÇELĠK
Duygu YÜKSEL
Hicran YAKIN
Ġrem KESKĠN
Hülya ÇELEBĠ
Özlem ALCAN KOÇ
Fatma ÖZKĠL GÜNGÖR
Hülya ALTIN
Mehmet EREN
Mustafa GÜL
Cüneyt ATEġ
Zülküf GÜZEL
Selim ALAN
Mithat TUTAL
Alberk YILDIR
Emel SIKAR GENÇ
Hüseyin BOZOĞLAN
Songül DALGIÇ
Hüseyin BĠLGĠN
Mehmet Ali GÖZÜBENLĠ
Gökhan MARAġLIOĞLU
Emine ġĠMġEK
Emrah GÖKDEMĠR
Seda SEÇKĠN
Ġdris MERMĠ
Zeynep YÜCE
Sedat ÜNAL
Müge MELEK
109201126
109201127
109201128
109201129
109201130
109201131
109201132
109201133
109201134
109201135
109201136
109201137
109201138
109201139
109201140
109201141
109201142
109201143
109201144
109201145
109201146
109201147
109201148
109201149
109201150
109201151
109201152
109201153
109201154
109201155
109201156
109201157
109201158
109201159
109201160
109201161
Özge ġENYÜRÜR KÖSEOĞLU
Mehmet Özdemir MURĠOĞLU
Recep CAN
Vatan HORASAN
ġeyma GÜLPINAR
109201162
109201163
109201164
109201165
109201166
Cengiz BAġAR
Ġmam YAPICI
Mustafa Erkan YALINKAYA
Yakup GÜNDEDE
Necati GELEN
Meltem AÇIK
Tahir YILDIZ
Neslihan MAVĠġ
Yakup BOLAT
Funda HELAL
Süreyya SÖKMEN
Bora DAĞLOĞLU
Bestami AYAYDIN
ġemsettin TUNÇ
GülĢen SICAK
Mehmet Ali YAPRAK
Ahmet TOK
Serdar ÇINAR
Erman GEREK
Orhan TĠMUR
Mustafa Said KAR
Derya GÜMÜġ TÜRKOĞLU
Fatih YILDIRIM
Sevgi Pakize GÜNERĠ
Ġzzet KIYICI
Harun DUMLU
Zeynep ERALDEMĠR
Yakup KILINÇOĞLU
Hayrettin YALNIZ
Halil SUNAÇ
Kamil MEMĠġ
Didem DOĞAN
Ferhat KALKMAZ
Mehmet OĞUL
Alper KILIÇASLAN
Ġbrahim AKGÜL
Ahmet ACAR
Armağan DĠKĠCĠ
Fevziye KURDOĞLU
Cennet HĠLOOĞLU
Gönül GÜZELEL
Gülsen ESRĠOĞLU
Döndü GÜRCÜ
109201167
109201168
109201169
109201170
109201171
109201172
109201173
109201174
109201175
109201176
109201177
109201178
109201179
109201180
109201181
109201182
109201183
109201184
109201185
109201186
109201187
109201188
109201189
109201190
109201191
109201192
109201193
109201194
109201195
109201196
109201197
109201198
109201199
109201200
109201201
109201202
109201203
109201204
109201205
109201206
109201207
109201208
109201209
Seçil GEÇGEL
Hasan ÇAĞLAYAN
Ercan YÜCEL
Alper YILDIRIM
Figen KILIÇ
Abdurrezak HĠLOOĞLU
Mehmet Sait CĠLA
AyĢe ġenay BAHTĠYAR,
Ġsmail USLUOĞLU
Duygu ÇĠLĠNGĠR
Hamza ATEġ
Ceyda KADAN
Hasan ATEġ
Ebru SUCAK
Ġsmail Hakkı ÜZÜM
Arife ÖZKAN
Mert ÖĞRÜK
Fatih YOL
Tuğba ÇAY
Mehmet AYÇĠÇEK
Ahmet GÜLEÇ
Ġbrahim ALIR
Celal CEYHAN
Esra MALATYALI (ACUN)
Özlem ARSLAN
Özgür ÇALKIN
Nurcan YILIĞIN
Mehmet ĠZCĠ
Ahmet AKDAġ
Mehmet YALÇINKAYA
Mukaddes GÜLĠSTAN
AyĢegül ATLI
Mustafa KAYA
Ahmet KANAT
Metin ERBĠLEN
Nevil TUTSOY
Naim YASĠNOĞLU
Fadime Uğur KAYA
Süleyman UYSAL
Sümeyya AYDIN
Cansu ÜNLÜOĞLU
Betül BĠLĠK
Zerrin DÖNER
109201210
109201211
109201212
109201213
109201214
109201215
109201216
109201217
109201218
109201219
109201220
109201221
109201222
109201223
109201224
109201225
109201226
109201227
109201228
109201229
109201230
109201231
109201232
109201233
109201234
109201235
109201236
109201237
109201238
109201239
109201240
109201241
109201242
109201243
109201244
109201245
109201246
109201247
109201248
109201249
109201250
109201251
109201252
Yağmur ADAL
Funda SAHĠLLĠOĞLU
NeĢe BÜYÜKAġIK
Enver BAKIMLI
Mehmet SUSAM
AyĢe Özden ĠLKBAġARAN
Levize YILMAZ
Aslı KURT
Mehmet ġENGÜL
Arzu Gül BOLAT
Nazlı TURUNÇ
Aydın ALKAYA
Gül CAN
109201253
109201254
109201255
109201256
109201257
109201258
109201259
109201260
109201261
109201262
109201263
109201264
109201265
Download

20-24 OCAK 2014 - Mustafa Kemal Üniversitesi