İ
İ
ġ
IĞI
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak
sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev alan belediye personeline teşekkür ediyorum. Meclis üyeleri olarak sizlerin de bütçe
sürecinde yapacağınız katkı ve eleştirilerle hizmet kalitemizin artmasını umut ediyorum..
Belediye bütçesi, vatandaşlardan aldığımız yetkiyi nasıl kullandığımızı göstermesi bakımından önemli bir belgedir. Yıllık olarak
hazırladığımız faaliyet raporları ile hedeflerimizin ne kadarını gerçekleştirdiğimizi değerli hemşerilerimize ve ilgililere beyan etmiş oluyoruz.
Dolayısıyla faaliyet raporları hazırlanırken en çok dikkat edilmesi gereken bütçe prensipleri dürüstlük, samimiyet ve şeffaflık ilkeleridir. Faaliyet
raporları bizlerin performansını ortaya koyduğu gibi muhalefete de eleştiri hakkı ve zemini sağlaması bakımından demokrasinin tezahürü
açısından önemli bir hazırlıktır. Aynı zamanda sadece geçmiş bir yılın muhasebesi değil, katkı ve eleştirilerinizle bizlere gelecek yılın planlarında
da revizyon ve değişiklik yapma fırsatı vermesi bakımından hatalarımızı görme ve katılımcı demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelik önemli bir meclis
çalışmasıdır. Bütün arkadaşlarımızın Afyonkarahisar halkının iyiliği ve menfaati için olumlu katkılar yapmasını beklemekteyiz..
Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirme gayreti içinde olmaya devam ediyoruz. Bu yıl da
hizmetlerimizi durmak bilmeden sürdürdük. Bizleri önceki dönemlerden ayıran en önemli farkımız eldeki mevcut kaynaklarla yetinmeyip ilave
kaynaklar üretme konusunda oldukça becerikli ve başarılı olmamızdır. Yatırım bütçemize bakıldığında olağan bütçe gelirleri ile devasa yatırım ve
harcamaların gerçekleşmesi imkan dışıdır.
Diğer önemli özelliğimiz ise yatırımlarımızı gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğumuz fabrika, makine, araç, alet, ekipman, teknoloji ve
yenilikler konusunda oldukça cömert harcamalar yapmamızdır. Türkiye’de sadece birkaç belediyede bulunan yüksek teknolojili bir asfalt tesisi
kurmakla kalmadık bu tesise TSE belgesi alan ilk belediye olduk. Neredeyse bütün araçlarımızı yeniledik, eskiden eser kalmadı. Çöpten elektrik
üretiyoruz, atık sularımızı temizleyip tarımda kullanmak için çabalarımız sürüyor. Kendi dekoratif parke ve doğal taş fabrikalarımızı kurduk.
Bütün eski mahallelerimizi yaşanabilir hale getiriyoruz. Parkıyla su ve kanalizasyonuyla, kaldırım ve yoluyla, bilgi evleriyle, sosyal
yardımlarımızla, tiyatro ve kültür faaliyetlerimizle, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmamızla sizlere layık olmaya çalışıyoruz, şehrimizle
gurur duyacak işlere imza atıyoruz.
2012 yılında da yoğun olarak altyapı çalışmalarına ağırlık verdik. 2013 yılında ise daha ziyade üstyapı faaliyetleri,, sosyal ve kültürel
faaliyetlerimizin daha ön planda olduğu bir yıl olacak. Kısaca şehrimizin “yaşanabilirliğine” odaklanacağız. Akarçay projemizin şehri nasıl
güzelleştirdiğini hep birlikte göreceğiz, gerçekleştirdiğimiz restorasyon projeleri ile tarihi mekanlarımız cıvıl cıvıl olacak. Yoncaaltı Camii çevresi
ve otoparkı bölgeye canlılık ve kalite getirecek. Yeni yapılaşan Uydukent bölgesinde hiçbir şikayet konusu bırakmayacağız. İkinci Sanayide
parkesiz yol kalmayacak. Şehrin bütün mahallelerinde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam edecek.
Bu hizmetleri gerçekleştirirken sizlerden beklentilerimiz de olacak. Yaptığımız harcamalar sizlerin vergileriyle gerçekleşiyor. Bizler sizin
paranızı harcarken hem merkezi idarenin, çeşitli bakanlıkların, İhale Kurumunun, Sayıştayın sıkı denetim ve gözetimi altındayız. Üst düzey
yönetici arkadaşlarım, başkan yardımcılarım hata yapmamak için kılı kırk yararak karar veriyorlar. Beni de sizler oylarınızla denetleyeceksiniz.
Basın ve muhalefetin gözü üzerimizde olacak, bu takip ve denetim mekanizmaları altında samimi olarak beyan etmek isterim ki ciddi hatalar
yapmadık, yapmayacağız her türlü hesabı her makama ve sizlere her iki dünyada da verebilecek olmanın huzuru içindeyiz.
Ne var ki hizmetlerimize yerel sahiplenmenin zayıf olduğunu ve şehirlilik bilincimizin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yeni
döşediğimiz bir kaldırımın ertesi gün tahrip edilmesi, en güzel malzemelerle yaptığımız caddelerin bilinçli-bilinçsiz kırılıp dökülmesi bizleri çok
üzmektedir. En çok parayı temizliğe harcamamıza ve diğer muadil şehirlerden daha fazla personel çalıştırmamıza rağmen esnaflarımızın ve
vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstermediğini üzülerek müşahede ediyoruz. Umudum odur ki bundan sonra şehri sahiplenelim, gelişigüzel
davranışlardan ve sorumsuz tavırlardan kaçınalım. Park ve bahçelerimize yol ve kaldırımlarımıza sahip çıkalım. Cezalar yerine vicdanlarımız
harekete geçsin ve kamu malını emanet bilelim, şehirlilik bilinciyle hareket edelim.
Bu çalışmalarımız esnasında bizlere katkı sağlayan kent konseyimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri ve basın-yayın
kuruluşlarımıza meclis üyeleri ve kurumum adına teşekkür etmek istiyorum. Farklı siyasi partilere mensup meclis üyelerimizin tenkitlerini
siyasetin tabiatı gereği olarak gördüğümü ve gereken çıkarımları yaptığımızın bilinmesini istiyorum. Meclis çalışmalarımızda iktidar ve
muhalefetiyle Afyonkarahisar halkı için çalıştığımızı takdirlerinize sunuyorum..
Çalışmalarımızda bizlerden desteğini esirgemeyen değerli valimiz, il müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşları, bürokratlarımız ve
milletvekillerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Bilhassa sayın bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu beyefendiye Afyonkarahisar halkı adına en
derin saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Saygıdeğer Bakanımızın şehrimize kazandırdığı yatırım ve hizmetler için ayrıca şehrim ve adına
şükranlarımı arz ediyorum.
Çok kıymetli Afyonkarahisar halkımıza layık olan en iyi hizmetleri sunmanın gayreti içinde olduğumuzu son olarak tekrarlamak
isterim. Şehrimizin uzun vadeli çıkarları hangi tutumu ve davranışı gerektiriyorsa geleceği kurma adına bu hizmetlerden taviz vermeyeceğimizi
beyan ediyoruz. Günü kurtaran, göz boyayan, palyatif çözümlerin, bizim hizmet anlayışımızda yeri yoktur ve olmayacaktır.
Faaliyet raporumuzda sunduğumuz hizmetleri bir an önce hayata geçirme umuduyla emeği geçenlere teşekkür ediyor, bütün belediye
personeli, meclis üyeleri ve Afyonkarahisar halkına en derin şükran ve minnetlerimi sunuyorum.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı
Burhanettin ÇOBAN
İ
1
İ
İ
ĠÇĠNDEKĠLER
BELEDĠYE BAġKANI SUNUMU
GENEL BĠLGĠLER
MĠSYON VE VĠZYON
B
YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1
FĠZĠKSEL YAPI
2
ÖRGÜT YAPISI
3
BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
4
ĠNSAN KAYNAKLARI
5
SUNULAN HĠZMETLER
6
YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
I
A
C
ġ
IĞI
SAYFA
NO
1
3
4-6
6
7
8
8
9
11-12
II
AMAÇ VE HEDEFLER
A
B
ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
13
15
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A
III
B
MALĠ BĠLGĠLER
1
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2
TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
3
MALĠ DENETĠM SONUÇLARI
PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ
FAALĠYETLER
1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2
ĠNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
3
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
4
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
5
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
6
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
7
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
a
8
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
1
9
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
10 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
11 SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
12 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
13 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
14 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
15 ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
16 ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ
b
VĠZYON PROJELERĠMĠZ
2
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI
3
PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDĠRMESĠ
4
PERFORMANS BĠLGĠ SĠSTEMĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
16
19
21
22
31
38
40
78
88
106
148
153
159
169
190
198
232
255
268
273
290
320
321
IV
KURUMSAL KABĠLĠYET VE KURUMLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
VI
V
A
B
C
ÜSTÜNLÜKLER
ZAYIF YÖNLER
DEĞERLENDĠRME
ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
EKLER
1
2
3
4
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
ÜST YÖNETĠCĠ ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI
MECLĠS KARAR TUTANAĞI
İ
321
322
323
323
326
327
328-341
342
2
İ
İ
ġ
IĞI
I-GENEL BĠLGĠLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
İmar ve kentleşme ile ilgili temel sorunları çözmek, şehrin alt yapısını
iyileştirmek, her türlü kirlilik türü ile mücadele etmek, termal turizmi spor
ve kültür turizmi ile zenginleştirmek ve gıda sektörünün önündeki
engelleri kaldırmak, sosyal projelerle dezavantajlı grupları toplumun diğer
kesimleri ile karşılaştırmak, kurulacak platformlarla katılımcı belediyeciliği
geliştirmek ve bütün bunların bileşkesi olarak şehrimizi hemşerilerimiz
için yaşanabilir bir kent, bölgemiz açısından da cazibe merkezine
dönüştürmektir.
Vizyonumuz
Afyonkarahisarlı Hemşehrilerimizin kaliteli belediye hizmetlerine
kavuşmasını sağlamak, kabuğunu kırma aşamasındaki şehrimizin
yaşadığı geçiş dönemi sorunlarını en aza indirmek, şehrimizin yüksek
büyüme potansiyelini harekete geçirecek faaliyetlere bütün toplum
kesimleri ile karar vererek uygulamak ve Afyonkarahisar’ı Ege’nin
yıldızı haline getirmektir.
İ
3
İ
İ
ġ
IĞI
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları AĢağıdaki gibi
sınıflandırılmıĢtır.
MADDE 14.- Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla;
a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek
cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 100.000‟in üzerindeki
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları
ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi
açabilir ve iĢletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa
edebilir. (DeğiĢik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teĢvik etmek amacıyla
gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği
sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı
gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teĢvik
amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için
tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.
(Ġptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı
Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate
alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda
özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaĢımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıĢındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve giriĢimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
İ
4
İ
İ
ġ
IĞI
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıĢındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken
doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iĢletmek
ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek.
f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiĢilerce
açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla tasfiyesine karar
vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıĢ yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıĢı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iĢyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı
(LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iĢletmek, iĢlettirmek
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri
yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve
5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve
HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluĢ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleĢme istasyonlarına kent ve yapı
estetiği ile elektronik haberleĢme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karĢılığında yer seçim
belgesi vermek,
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karĢılığında
alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen
yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiĢ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer
seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükĢehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve ĠçiĢleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taĢıma hizmetlerini
İ
5
İ
İ
ġ
IĞI
imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Ġl sınırları içinde büyükĢehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıĢmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere
ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa
tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir.
Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve kamu
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez.
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1-Fiziksel Yapı
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ HĠZMET BĠNALARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Karaman Belediye Hizmet Binası
Tarihi Hizmet Binası (Eski) (2011 Yılında ĠçiĢleri Bakanlığına Tahsis EdilmiĢtir.)
Ġtfaiye ve Makina Ġkmal Müdürlüğü Hizmet Binası
Çevre Arıtma ve Atık Su Arıtma Tesisleri
Asfalt ġantiyesi Hizmet Binası
Su Klorlama Merkezi
Kültürpark ve Fuar Alanı Parkbahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası
Katı Atık Bertaraf Tesisi
(Çevre Hizmetler Birliği‟ne ait olup BaĢkanlığını Belediyemiz yürütmektedir.)
Ġçme Suyu Arıtma Tesisi
İ
6
İ
İ
İ
ġ
IĞI
7
İ
ġ
İ
IĞI
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
PLOTHER
4
6
2
4
1
45
9
1
TOPLAM
EL BĠLGĠSAYARI
13
EL GPS CĠHAZI
ALTĠMETRE
1
FAX MAKĠNASI
GPS CĠHAZI
4
FOTOĞRAF
MAKĠNASI
TELSĠZ
185
ELEK.TOTAL
STATĠON
YAZICI
187
NĠVO
BĠLGĠSAYAR
307
ELEKTROMETR
E
SCANNER
PROJEKSĠYON
21
790
4- Ġnsan Kaynakları
SN
PERSONEL DURUMUNU GÖSTERĠR ÇĠZELGE
BĠRĠM ADI
MEMUR
SÖZ. PERS.
1.
BAġKAN YARDIMCILARI
2.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
3.
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLERĠ MD
4.
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
5.
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
6.
ĠNS.KAY.VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
7.
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
VETERĠNER MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANLZ. MÜDÜRLÜĞÜ
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DAĠMĠ ĠġÇĠ
3
2
3
3
6
3
35
3
7
12
18
3
3
59
59
2
TOPLAM
221
TOPLAM
3
5
7
9
31
15
14
4
5
6
2
7
10
4
8
6
69
4
26
58
49
22
11
64
65
4
135
410
1
2
1
10
15
16
5
4
54
2
3
32
Not: 1 Personelimiz Aylıksız Ġzin, 1 Personel Açığa alınmıĢtır. Toplamda 221 dir.
31.12.2012 TARĠHLĠ MEMURLARIN ÖĞRENĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENĠM DURUMLARI
KADIN
ERKEK
TOPLAM
ĠLKÖĞRETĠM
0
28
28
LĠSE
0
80
80
2 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
2
79
81
3 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
0
0
0
4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
5
27
32
MASTER
0
0
0
DOKTORA
0
0
0
TOPLAM
7
214
221
İ
8
İ
İ
ġ
IĞI
31.12.2012 TARĠHLĠ ĠġÇĠLERĠN ÖĞRENĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENĠM DURUMLARI
KADIN
ERKEK
TOPLAM
ĠLKÖĞRETĠM
0
45
45
LĠSE
13
30
43
2 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
18
25
43
3 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
0
0
0
4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
2
2
4
MASTER
0
0
0
DOKTORA
0
0
0
TOPLAM
33
102
135
31.12.2012 TARĠHLĠ SÖZL. PER. ÖĞRENĠM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMLARI
ÖĞRENĠM DURUMLARI
KADIN
ERKEK
TOPLAM
ĠLKÖĞRETĠM
0
0
0
LĠSE
0
0
0
2 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
1
30
31
3 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
0
0
0
4 YILLIK YÜKSEK ÖĞRENĠM
9
14
23
MASTER
0
0
0
DOKTORA
0
0
0
TOPLAM
10
44
54
5- Sunulan Hizmetler
Sunulan Ġmar Hizmetleri
S.N.
2
3
Mahalli, milli ve uluslar arası geliĢme trendlerini göz önüne alarak Ģehrin geliĢmesine yönelik planlamalar yapmak ve
uygulamak.
ġehir yerleĢiminin halihazır haritalarını hazırlamak.
Gayrimenkullerin tescil iĢlemlerine ait kayıtları oluĢturmak
4
Belediye hizmet sınırları içinde bulunan tüm arazilerin imar ıslah planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
5
6
7
8
9
10
Ayrıntılı uygulama imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değiĢiklikleri yapmak.
YapılaĢmanın imar planlarına ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
Yapı inĢaat ve iskan ruhsatı vermek.
ġehrin topografyasının bozulmasını önlemek.
Gerekli görülen yerlerin kamulaĢtırmasını yapmak.
Tehlikeli yapılar için gerekli yasal iĢlemleri yapmak.
1
S.N.
Sunulan Altyapı Hizmetleri
1
2
3
Ġmar planında belirtilen ortak kullanım alanlarını ve altyapılarını (Ģehir içi yol, meydan, oto park vb.) yapmak.
YeĢil alan, bölge parkları ve bahçeler yapmak ve bunları korumak.
Sosyal donatılar ve çocukların oynayabileceği çocuk oyun alanları yapmak
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin
korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak.
Kanalizasyon ve içme suyu Ģebekesinde oluĢabilecek arızaları gidermek, eskiyen Ģebekelerin yenilenmesini sağlamak.
Ayrıca yeni imar bölgelerine içme suyu ve kanalizasyon Ģebekesi yapmak.
4
5
İ
9
İ
İ
ġ
S.N.
Sunulan Çevre Sağlığı ve Temizlik Hizmetleri
1
2
3
Katı atıkları toplamak ve çöp toplama merkezlerine taĢımak.
Ambalaj atıkları ile ilgili çalıĢmalar yapmak.
Yolları ve ortak kullanım alanlarını temizlemek.
Fidanlık, mera, vb araziyi hasardan korumak, bakım ve onarımını yapmak,
su birikintilerini kurutmak.
Uygun olan her yerde ağaçlandırma yapmak.
Çevre sağlığı ile ilgili eğitim çalıĢmaları yapmak.
4
5
6
Sunulan Ġktisadi ve Ekonomik Hizmetleri
S.N.
Pazar yerleri kurmak ve denetlemek, iĢportacılığı önlemek.
Ġlan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek.
ġehrimizde sanayi, ticaret ve turizmin geliĢmesini sağlayacak faaliyetler yapmak.
Ticari iĢyerlerinin açılmasına izin vermek ve bunların faaliyetlerinin mevzuata
denetlemek.
1
2
3
4
IĞI
uygun olarak yürütmelerini
S.N.
Sunulan Toplum Sağlığı Hizmetleri
1
2
3
4
5
6
Toplum sağlığı ve esenliğin sağlanması için zabıta ile denetimler yapmak.
Ġlçe sınırları içinde toplum sağlığını koruyucu tedbirleri almak.
Gıda üreten ve satan iĢyerlerinde halk sağlığı denetimleri yapmak.
Sağlıklı nesiller yetiĢmesi için çocuklar, kadınlar, gençler, yaĢlılar ve engellilere yönelik eğitimler organize etmek.
Ġnsan ve hayvan sağlığını koruyucu tedbirler almak, veterinerlik hizmetlerini yapmak ve denetlemek.
Toplum sağlığı ile ilgili eğitim çalıĢmaları yapmak.
S.N.
Sunulan Diğer Toplum Hizmetleri
1
2
3
4
Evlenmek isteyenlerin nikah ve evlilik iĢlemlerini yapmak ve kayıtlarını tutmak
Afetlerle ilgili plânlamaları yapmak ve uygulamak
Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek
Acil yardım hizmetlerini yürütmek
S.N.
Sunulan Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetleri
1
2
3
Afyonkarahisar‟ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için etkinlikler düzenlemek
Hizmet Masası uygulaması ile kurumda halka dönük hizmetlerde bürokrasiyi ortadan kaldırmak
Belediye – VatandaĢ iliĢkilerini düzenleyici ve geliĢtirici etkinlik ve programlar uygulamak
İ
10
İ
İ
ġ
IĞI
S.N.
Sunulan Eğitim ile Ġlgili Hizmetleri
1
2
3
4
Mesleki eğitim kursları düzenlemek.
Muhtaçlara gıda, yakacak ve diğer yardımları dağıtmak.
Muhtaçların barınma ihtiyaçlarını karĢılayacak tedbirler almak.
Muhtaç asker ailelerine yardım etmek.
Engelli vatandaĢlarımızın üretken olabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını kendilerinin temin edebileceği sosyal projelere
destek vermek.
Sosyal yardımlaĢma ve dayanıĢma ile ilgili projeler hazırlamak ve uygulamak.
5
6
S.N.
Sunulan Spor ve Kültür Hizmetleri
1
2
3
Toplumda herkesin spor yapabileceği tesis veya alanlar yapmak
Sporun yaygınlaĢması ve geliĢmesi için amatör sporculara destek vermek
Eski eserleri korumak, restore ettirmek
Sosyal ve kültürel değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere tanıtılması için eserlerin
üretilmesine ve yayınlanmasına destek vermek.
Tarih bilincini artırıcı kültürel etkinlikler (Zafer Haftası Etkinlikleri) hazırlamak
4
5
6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Belediyesinin yönetim ve iç kontrol sistemi bu konuda çıkartılan 31.12.2005 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan “Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
esas alınarak yürütülmektedir. Sözü edilen yönetmelik çerçevesinde Ģekillenen idaremizin yönetim ve iç
kontrol sistemi genel hatları ile aĢağıda belirtildiği gibidir.
1- Genel yönetim ve iç kontrolü belediye baĢkanı sağlar.
5393 sayılı Belediye kanununun 38.nci maddesi gereği belediye baĢkanı ;
a) Belediye teĢkilatının en üst amiri olarak belediye teĢkilatını sevk ve idare eder. Belediyenin
hak ve menfaatlerini korur.
b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetir. Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluĢturur. Bu stratejilere uygun olarak belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini hazırlar, uygular, izler ve değerlendirir. Bunlarla ilgili raporları meclise sunar.
c) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarını idare eder.
d) Belediye gelir ve alacaklarını takip eder tahsil ettirir.
e) Meclis ve Encümen kararlarını uygular.
f) Bütçeyi uygular. Bütçede meclis ve encümenin yetkisi dıĢında aktarmalara onay verir.
g) Belediye personelinin atamasını yapar.
h) Belediye ve bağlı kuruluĢlar ile iĢletmelerini denetler. Böylece üst yönetici olarak,
doğrudan sorumlu olduğu iç kontrol sisteminin kurulması ve iĢleyiĢini genel olarak sağlar.
2- Olağan iç kontrol;
Ġdarenin amaçlarına ulaĢmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına,
performans hedeflerinin gerçekleĢmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı
olmak amacıyla birim müdürlerinin faaliyetlerinin baĢkan yardımcıları tarafından kontrolünü kapsar.
Birim müdürleri de ayrıca kendi iç kontrollerini sağlarlar.
İ
11
İ
İ
ġ
IĞI
3- Yapılan iĢ ve iĢlemlerin hukuka uygunluğu ile mali ve performans denetimleri;
Bu konudaki denetimler 5393 sayılı Belediye Kanununun 54.ncü maddesinde “Hizmetlerin süreç
ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiĢ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite
standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karĢılaĢtırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak
değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere sunmak olarak tanımlanmıĢtır.”
Aynı kanunun 55.nci maddesinde ise denetimlerin iç ve dıĢ denetçiler tarafından yapılacağı ve
denetimlerde iĢ ve iĢlemlerin hukuka uygunluğu, çalıĢanların performans değerlendirmesi, mali yapının
değerlendirilmesi ve sistemin uygun çalıĢıp çalıĢmadığı değerlendirilir.
Ayrıca mali konular dıĢında kalan diğer idari iĢlemler hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü
açısından ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
İ
12
İ
İ
ġ
IĞI
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri
1-KATILIMCI YÖNETĠM
Amaç
H.1.1
H.1.2
Afyonkarahisar halkının, kentle ilgili karar ve uygulamalarına etkin katılımının sağlanması
Kent Konseyi uygulamasının sürekliği ve etkinliklerinin artırılması
Kamuoyu ölçüm ve değerlendirme çalıĢmalarının yapılması
2-KENT EKONOMĠSĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
Amaç
H.2.1
H.2.2
H.2.3
H.2.4
ÇağdaĢ bir kentte yaĢanabilirliği sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek
Yatırımların yönlendirilmesi ve teĢvik edilmesi
Kente özgü markasal ürünlerin tanıtımı
Meslek sitelerinin oluĢumunun sürekliliği ve geliĢimi
Turizmde ürün çeĢitliliğini artırmaya yönelik faaliyetler
3-BELEDĠYE MALĠ YAPISI
Amaç
H.3.1
H.3.2
H.3.3
Afyonkarahisar halkının ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için gerekli mali kaynaklara
ulaĢılması, Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanılması
Gelir kaynaklarının etkin kullanımı, gelir tabanının geniĢletilmesi
Yeni kaynakların oluĢturulması
Denk bütçe
4- ĠNSAN KAYNAKLARI
Amaç
Belediyemizi amaç ve hedeflere taĢıyabilecek bilgili, dinamik, özverili personel yapısı
H.4.1
H.4.2
H.4.3
H.4.4.
Hizmet içi eğitimler verilmesi
Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
Takım ruhu kültürünün geliĢtirilmesi
Belediye çalıĢanlarına iç müĢteri olarak yaklaĢılması
5-ALTYAPI ÇALIġMALARI
Amaç
H.5.1
H.5.2
ÇağdaĢ, sağlıklı ve yaĢanabilir bir kentleĢme
Altyapının çevre ve insan sağlığı ihtiyaçlarına uygun olarak tamamlanması
KiĢi baĢına düĢen yeĢil alanların artırılması ve korunması
6-ĠMAR ÇALIġMALARI
Amaç
H.6.1
H.6.2
H.6.3
H.6.4
H.6.5
HazırlanmıĢ 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni planına uygun olarak, kentimizin fiziki
yapısının; sağlıklı, kaliteli ve yaĢanabilir ölçülerde geliĢtirilmesi
Planların tamamlanması
Plana uygun yapılaĢmanın sağlanması
Mevzuata aykırı yapılaĢmanın denetimi
Kentsel tasarım çalıĢmalarının yapılması
Ġmar uygulamalarının tamamlanması
7- SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK
Amaç
H.7.1
H.7.2
H.7.3
H.7.4
Toplumda korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ve
toplum destekli hizmet sunmak,birey ve grupları tek taraflı bağımlılıktan kurtararak kendi
öz kaynaklarını ve potansiyellerini kullanmalarını sağlamak
Sosyal Faaliyetlerde sivil toplum örgütleri ile iĢbirliğinin sağlanması
Yoksulların desteklenmesi
Özürlü vatandaĢlarımızın Toplum Hayatına Kazandırılması ve YaĢam Kalitesinin Yükseltilmesi
Ġstismara uğramıĢ kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmesi
İ
13
İ
H.7.5
H.7.6
İ
ġ
IĞI
Fakirlik çemberini kurmaya yönelik projeler üretilmesi
Eğitim, sağlık, spor ve kültürel hizmetlerin sosyalleĢtirilmesi
8-KURUMSAL YÖNETĠMĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ
Amaç
H.8.1
H.8.2
Kurum çalıĢanlarının kurum aidiyet duygularını geliĢtirerek, etkin, verimli, kaliteli ve
Ģeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliĢtirilmesi
ĠĢ akıĢ Ģemalarındaki süreçlerinin uygulanması
Personel performansının artırılması
9-KURUMSAL ĠLETĠġĠM
Amaç
H.9.1
H.9.2
H.9.3
H.9.4
Kurum içinde her düzeyde ve kurum dıĢında hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletiĢimin
sağlanması
Kurumsal internet sitesinin devamlılığı ve geliĢtirilmesi
Kurum dıĢı iletiĢim kanallarından etkin yararlanma
Beyaz masa uygulamasının sürekliliği
Karar ve uygulamaların etkin yöntemlerle duyurulması
10-ULAġIM HĠZMETLERĠ
Amaç
H.10.1
H.10.2
H.10.3
ġehir içi ulaĢımın sağlıklı ve düzenli olması için gerekli düzenlemelerin yapılması.
Düzenli sinyalizasyon sisteminin trafik yoğunluğuna göre düzenlenmesi
Durak iyileĢtirmesi
Yön tabela sisteminin iyileĢtirilmesi
11-KÜLTÜREL FAALĠYETLER
Amaç
H.11.1
H.11.2
H.11.3
H.11.4
H.11.5
H.11.6
Yerel kültür ve sanat zenginliklerine sahip çıkan bir Ģehir oluĢturmak
Evrensel değerleri içselleĢtirilmiĢ kültürel zenginliğe uygun etkinlikler düzenlenmesi.
Hobi kurslarının yaygınlaĢtırılması.
Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliği.
Ulusal ve Uluslar arası kültür ve sanat etkinlikleri
Mevlevihane ve Mevleviliğin tanıtımı için etkinlikler düzenlenmesi
Zafer Haftası etkinliklerinin düzenlenmesi
12-BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ
Amaç
H.12.1
H.12.2
Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak
Kent bilgi sisteminin geliĢtirilmesi
E-Belediye çalıĢmalarının sürekliliğinin sağlanması
13-ÇEVRE VE ÇEVRE TEMĠZLĠĞĠ
Amaç
H.13.1
H.13.2
H.1.33
H.13.4
H.13.5
H.13.6
H.13.7
H.13.8
Sağlıklı ve yaĢanabilir kent için çevre bilincinin oluĢturulması ve çevrenin korunması
Trafikten kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması
Kaliteli kömür kullanımı konusunda gerekli tedbirlerin alınması
Hayvan çiftliklerinin meskun mahal dıĢına çıkartılması.
Sokak hayvanları ile hassas mücadele edilmesi
Katı atıkların düzenli toplanması ve taĢınması.
HaĢere ve Sinekle mücadele edilmesi
Tabela kirliliğinin bertarafı
Hafriyat atıklarının dolgu alanlarına yönlendirilmesi
İ
14
İ
İ
ġ
IĞI
Belediye meclis üyelerinden oluĢan Denetim Komisyonu da, birimlerin yürüttüğü iĢ ve iĢlemleri
denetleyerek belediye meclisine bir rapor halinde sunmaktadır.
Belediyemizin iç kontrol sistemi üst yöneticinin baĢkanlığında birim amirleri tarafından olağan
kontroller Ģeklinde yapılmaktadır.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
1
2
3
4
5
6
7
8
TEMEL POLĠTĠKALAR
Karar alma, uygulama ve hizmetlerde ġeffaflık, tarafsızlık, etkinlik ve hukuka uygunluk
Nitelikli ve rasyonel yöntemlerle hizmet sunulması
Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik.
Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaĢ -STK– belediye – çalıĢanlarının iĢbirliği ile
Katılımcılık
Hizmetlerde Kalite ve VatandaĢ Memnuniyeti.
Kent ve kentli için Sürdürülebilir Kalkınma
Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin YaygınlaĢtırılması
Diğer kurum, kuruluĢ ve sivil toplum kuruluĢları ile koordinasyon
ÖNCELĠKLER
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KONULAR
Yol bakım ve geniĢletilmesi
Temizlik ve ilaçlama
Alt yapı
ġehir içi trafik ( otopark toplu taĢıma durakların tespiti)
Çevre düzenlemesi
YeĢil alan oyun alanı düzenlemesi, ağaçlandırma
Ġçme suyu
Sosyal etkinlikleri Ģehrin tanıtımı ve kültürel faaliyetler
Kültürel ve tarihi dokunun korunması ve tanıtılması
Hava ve çevre kirliliği
Kaldırım iĢgalleri- zabıtayı denetim
Sosyal yardımlar (kömür yemek gıda vb.)
Ġtfaiye hizmetleri
Kentlilik bilincinin oluĢturulması
(Sosyal yardımların) Sağlık ve fakir kimselere yapılan hizmetlerin
sürekliliği
Toplu konut hizmetleri ve yeni konut alanları açılması
Ġhalelerde ve uygulamalarda Ģeffaflık
Doğal afetlerle mücadele
Hizmetlerin tanıtılması
ĠĢsizliğe karĢı Ġstihdam artırıcı önlemler alınması
İ
ÖNCELĠĞĠ
33
22
22
22
18
17
16
10
8
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
15
İ
İ
ġ
IĞI
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- Mali Bilgiler:
1-Bütçe Uygulama Sonuçları:
YILLARA GÖRE BÜTÇE GĠDERLERĠ
2010 YILI
2011 YILI
2012 YILI
76.530.900,84 TL
114.118.715,46 TL
123.772.518,04 TL
123772518,04
76530900,84 114118715,46
2010
2011
2012
BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
MÜDÜRLÜK ADI
2010
2011
2012
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
635.383,10
683.520,12
742.649,20
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM
311.829,06
480.600,37
268.752,81
MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
181.701,77
175.646,77
191.132,75
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
8.171.828,36
7.343.965,46
7.783.626,21
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
465.719,49
364.957,29
406.392,85
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
24.971.191,62
40.727.193,08
41.783.613,97
ĠMAR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1.892.164,05
4.078.880,55
4.147.646,75
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
2.112.940,72
2.394.823,23
2.821.840,13
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
1.922.760,14
2.250.849,93
2.665.985,65
ÇEVRE ARITMA VE KONTROL MD.
1.103.093,40
----SAĞLIK ĠġLERĠ MD.
51.221,54
----MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
289.359,47
-----TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
8.377.679,06
10.144.568,81
11.652.996,41
SU VE KANALĠZASYON
15.514.837,25
30.413.365,70
30.217.596,65
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERĠNER MÜDÜRLÜĞÜ
622.208,74
672.868,60
786.770,85
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER
3.056.391,94
3.676.079,10
3.750.626,78
MÜDÜRLÜĞÜ
ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
---190.419,97
1.643.638,55
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
6.850.591,13
10.520.976,48
14.909.248,48
TOPLAM
76.530.900,84 114.118.715,46
123.772.518,04
İ
16
İ
İ
ġ
IĞI
2010 / 2011 / 2012 YILLARI BÜTÇE(TL) GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
14.909.248,48
10.520.976,48
6.850.591,13
PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1.643.638,55
190.419,97
0
3.750.626,78
3.676.079,10
3.056.391,94
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ
786.770,85
672.868,60
622.208,74
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
15.514.837,25
11.652.996,41
10.144.568,81
8.377.679,06
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MD.
ÇEVRE ARITMA VE KONTROL MD.
0
0
289.359,47
0
0
51.221,54
0
0
1.103.093,40
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2.665.985,65
2.250.849,93
1.922.760,14
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
2.821.840,13
2.394.823,23
2.112.940,72
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
4.147.646,75
4.078.880,55
1.892.164,05
41.783.613,97
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
24.971.191,62
40.727.193,08
406.392,85
364.957,29
465.719,49
7.783.626,21
7.343.965,46
8.171.828,36
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
191.132,75
175.646,77
181.701,77
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
268.752,81
480.600,37
311.829,06
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
742.649,20
683.520,12
635.383,10
2012
İ
30.217.596,65
30.413.365,70
2011
2010
17
İ
İ
ġ
IĞI
BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN (TL) EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Gelir
2010
Bütçe Gelirinin Türü
2011 Tahsilatı 2012 Tahsilatı
Kodu
Tahsilatı
800.01
Vergi Gelirleri
14.657.154,98 15.668.040,68 17.153.975,25
800.03
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
19.735.418,91 19.332.805,54 32.264.849,64
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel
800.04
7.279.950,61 14.119.292,24
4.028.353,81
Gelirler
800.05
Diğer Gelirler
34.950.354,57 49.744.023,20 49.536.204,15
800.06
Sermaye Gelirleri
8.911.452,05 10.835.529,34 29.934.223,53
TOPLAM
85.534.331,12 109.699.691,00 132.917.606,38
810.01
Red - iade
-11.522,52
-26.939,44
-12.958,60
NET BÜTÇE GELĠRĠ (TL)
85.522.808,60 109.672.751,56 132.904.647,78
BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN (TL) EKONOMĠK SINIFLANDIRILMA TABLOSU
Bütçe Giderinin Türü
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
Personel Giderleri
13.491.252,97
14.210.010,22
16.114.345,50
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi
2.379.618,59
2.590.179,65
2.764.797,56
Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
29.517.627,02
35.873.855,71
41.700.750,70
Faiz Giderleri
2.498.514,24
2.442.684,79
2.157.139,25
Cari Transferleri
3.245.834,19
2.236.774,84
1.800.005,44
Sermaye Giderleri
25.398.053,83
56.765.210,25
58.248.689,59
Sermaye Transferleri
986.790,00
--TOPLAM (TL)
76.530.900,84
114.118.715,46 123.772.518,04
BÜTÇE GİDERLERİNİN (TL) EKONOMİK SINIFLANDIRILMA TABLOSU
Sermaye Transferleri
986.790,00
0
0
Sermaye Giderleri
Cari Transferleri
Faiz Giderleri
25.398.053,83
Personel Giderleri
2012 Yılı
İ
56.765.210,25
1.800.005,44
2.236.774,84
3.245.834,19
2.157.139,25
2.442.684,79
2.498.514,24
41.700.750,70
35.873.855,71
29.517.627,02
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi Giderleri
58.248.689,59
2.764.797,56
2.590.179,65
2.379.618,59
16.114.345,50
14.210.010,22
13.491.252,97
2011 Yılı
2010 Yılı
18
İ
İ
ġ
IĞI
2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
2012 Yılı Bilanço Tablosunda; Aktifler Toplamı 349.237.204,42 - TL olup aktif ve pasifler birbirine
denktir.
AKTĠFLER
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇESĠ
1 - DÖNEN VARLIKLAR
10 -Hazır Değerler
102 -Banka Cari
103 -Verilen Çekler ve Gönd.Emr.Hes. ( - )
109 -Banka Kredi Kartlarından Alacaklar
Hesb.
11 -Menkul Kıymetler
12 -Faaliyet Alacakları
120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
13 -Kurum Alacakları Hesabı
14 -Diğer Alacaklar Hesabı
140-KiĢilerden Alacaklar Hesabı
15 -Stoklar
150-Ġlk Madde ve Malzeme Hesabı
16 -Ön Ödemeler
160-ĠĢ Avans ve Kredileri Hesabı
161-Personel Avansları Hesabı
162-Bütçe DıĢı Avans ve Krediler Hesabı
19 -Diğer Dönen Varlıklar Hesabı
190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı
191-Ġndirilecek Katma Değer Hesabı
2 - DURAN VARLIKLAR
21 -Menkul Varlıklar
22 -Faaliyet Alacakları
220-Gelirlerden Alacaklar Hesabı
23 -Kurum Alacaklar
24 -Mali Duran Varlıklar
240-Mali KuruluĢlara Yatırılan Sermayeler
Hsb
241-Mal ve Hizmet Üreten KuruluĢlara Yat.Sr
25 -Maddi Duran Varlıklar
250-Arazi ve Arsalar Hesabı
251-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
252-Binalar Hesabı
253-Tesis,Makine ve Cihazlar Hesabı
254-TaĢıtlar Hesabı
255-DemirbaĢlar Hesabı
257-BirikmiĢ Amortismanlar Hesabı ( - )
258-Yapılmakta olan Yatırımlar Hesabı
26 -Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28 -Gelecek Yıllara Ait Giderler
AKTĠF TOPLAMI
İ
BĠLANÇO
YILI
2012
OCAK ARALIK
22.132.511,33
7.923.219,78
7.900.946,18
22.273,60
9.201.227,36
0
8.883.401,18
317.826,18
0
596,55
596,55
2.316.421,49
2.316.421,49
300.258,88
0
0
300.258,88
2.390.787,27
2.390.787,27
327.104.693,09
1.015.744,25
1.015.744,25
13.142.272,23
7.215.750,26
5.926.521,97
312.946.676,63
9.718.185,87
241.594.524,13
58.707.264,78
10.156.583,75
4.966.303,08
2.334.726,11
-14.530.911,09
-
349.237.204,42
349.237.204,42
349.237.204,42
19
İ
ġ
İ
IĞI
2012 Yılı Bilanço Tablosunda; Pasifler toplamı 349.237.204,42 TL olup aktif ve pasifler
birbirine denktir.
PASĠFLER
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ BÜTÇESĠ
3 - KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
30 -Kısa Vadeli Ġç Mali Borçlar
300-Banka Kredileri Hesabı
32 -Faaliyet Borçları
320-Bütçe Emanetleri Hesabı
322-BütçeleĢtirilecek Borçlar Hesabı
33 -Emanet Yabancı Kaynaklar
330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
333-Emanetler Hesabı
36 -Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
360-Ödenecek Vegi ve Fonlar Hesabı
361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes.
362-Fonlar veya Diğer Kamu Ġd.Adına Ya
39 -Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
397-Sayım Fazlaları Hesabı
4 -UZUN VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR
40 -Uzun Vadeli Ġç Vadeli Borçlar
400-Banka Kredileri Hesabı
47-Borç ve Gider KarĢılıkları
472-Kıdem Tazminatı KarĢılığı Hesabı
5 -ÖZ KAYNAKLAR
50 -Net Değer Sermaye
500-Net Değer Hesabı
52 -Yeniden Değerleme Farkları
522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı
57 -GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuç
570-GeçmiĢ Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuç
58-GeçmiĢ Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuç
59-Dönem Faaliyet Sonuçları
590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı
PASĠF TOPLAMI
İ
BĠLANÇO
2012
OCAK ARALIK
13.127.090,56
YILI
4.399.137,71
4.399.137,71
5.492.061,62
3.475.128,90
2.016.932,72
664.139,20
440.061,21
209.026,00
15.051,99
2.571.752,03
2.571.752,03
37.348.280,39
33.204.382,42
33.204.382,42
4.143.897,97
4.143.897,97
298.761.833,47
127.469.398,56
127.469.398,56
73.849,00
73.849,00
119.769.707,41
119.769.707,41
51.448.878,50
51.448.878,50
349.237.204,42
349.237.204,42
349.237.204,42
20
İ
9 - NAZIM HESAPLAR
İ
ġ
IĞI
AKTĠFLER
2012 Yılı Nazım Hesaplar Aktifler Toplamı : 127.108.490,10 TL olup Aktif ve Pasifler Birbirine denktir.
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
BÜTÇESĠ
BĠLANÇO
2012
OCAK - ARALIK
YILI
9 - NAZIM HESAPLAR
90 - Ödenek Hesapları
900- Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı
905- Ödenekli Giderler Hesabı
91 - Nakit DıĢı Teminat ve KiĢilere Ait
910-Teminat Mektupları Hesabı
92 -Taahhüt Hesapları
920-Gider Taahhütleri Hesabı
NOTLAR TOPLAMI
4.136.626,99
00
00
00
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
9 - NAZIM HESAPLAR
PASĠFLER
2012 Yılı Nazım Hesaplar Pasifler Toplamı : 4.136.626,99 TL olup Aktif ve Pasifler Birbirine denktir.
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
BÜTÇESĠ
9 -NAZIM HESAPLAR
90 - Ödenek Hesapları
901- Bütçe Ödenekleri Hesabı
91 - Nakit DıĢı Teminat ve KiĢilere Ait
911-Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı
92 -Taahhüt Hesapları
921-Gider Taahhütleri Hesabı KarĢılığı
Hesabı
NOTLAR TOPLAMI
BĠLANÇO
YILI
2012
OCAK - ARALIK
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
4.136.626,99
3- Mali Denetim Sonuçları:
24/12/2006 Tarih ve 25326 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu
idareleri bünyesinde iç denetim faaliyetinin kurulması öngörülmüĢ olup; bu çerçevede, Bakanlar
Kurulunca Kurumumuza 3 adet Ġç Denetçi kadrosu ihdas edilmiĢtir. Ġhdas edilen kadrolardan bir (1)
tanesine, Maliye Bakanlığı bünyesinden görev yapmakta olan bir(1) personelin 15.10.2007 yılında naklen
tayini yapılmıĢtır. Ataması yapılan personel kurum içinde, 15.10.2007 yılı itibari ile iç denetim hizmetini
yürütmektedir.
DıĢ Denetim kapsamında ise Performans Denetimi yapılmamıĢ olup;
İ
21
İ
İ
ġ
IĞI
SayıĢtay Denetçileri tarafından 2011 yılı teftiĢi yapılmıĢtır. 11 maddeden oluĢan teftiĢ lahikasının 8
madde hükmü yerine getirilmiĢ olup, kalan 3 madde için savunma yapılmıĢtır. Ayrıca 2012 Yılı SayıĢtay
Denetçilerince denetlenmiĢ olup; tespitlere iliĢkin herhangi bir denetim raporu verilmemiĢtir.
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
a- Faaliyetlerimiz:
a.1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Müdürlüğü,'' 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro Ġlke ve
Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile oluĢturulan ve 5018 sayılı Mali Yönetim Ve Kontrol
kanununda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmıĢ olup''
Belediye BaĢkanına bağlı olarak çalıĢan bir Müdürlüktür.
Temsil ağırlama ve tören giderleri yönergesi kapsamında BaĢkanlık Makamının temsil, ağırlama
ve tören faaliyetlerini Belediye Kanunu ve yönergede belirtilen hükümler çerçevesinde
gerçekleĢtirilmesini sağlamak;
Bu kapsamda:
 Belediye BaĢkanı‟nın randevularını düzenlemek
 BaĢkanlık Makamına yapılacak resmi görüĢme, iĢ vb. ziyaretleri organize etmek, gün ve saatlerini
BaĢkanlık sekreterleriyle koordine etmek, ilgililere randevuları hakkında bilgi vermek.
 Ġlimizde baĢarılı çalıĢmaları görülenler için toplantılar düzenlemek.
 BaĢarılı giriĢimciler, sporcular, öğrenciler vb. kiĢiler için kupa, plaket vs. teĢvik uygulamalarını
organize etmek bu çerçevede toplantı düzenlemek.
 Temsil kapsamında gerçek ve tüzel kiĢilere gerekli görülen durumlarda (yıldönümü, baĢarılı
uygulamalar vs.) çiçek göndermek ve hediye vermek için gerekli hazırlıkları yapmak.
 BaĢkanlık makamının mazereti nedeniyle katılamadığı toplantı ve sosyal faaliyetlere telgraf
göndermek
 Ağırlama kapsamında BaĢkanlık Makamını ziyaret eden protokole dahil kiĢilerin konaklama,
ulaĢım ve yemeklerinin verilmesini sağlamak.
 Ziyaret ve kabulleri organize etmek, teyit görüĢmelerini yapmak
 Ziyaret ve kabuller ile ilgili ön bilgileri ve bilgi notlarını hazırlayıp BaĢkanlık Makamına sunmak.
 Milli Bayramlar, özel gün ve haftalarla ilgili resmi program yazılarını takip ederek, program ve
gerekleri hakkında BaĢkanlık Makamını bilgilendirmek.
 Ġlimizin kurtuluĢ günleri için sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek.
 Dini bayramlar, özel gün ve gecelerle yöremize ait kutlama, tebrik ve taziye gibi nezaket
davranıĢları için örf ve adetlerde uygulana geldiği Ģekilde gereğini yapmak üzere hazırlık yapmak.
 Ġlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacaklarla Belediyemize ait temel
atma ve açılıĢlarla ilgili organizasyonları gerçekleĢtirmek.
 BaĢkanlık Makamının talebi üzerine Belediye birimlerinden bilgi, belge vb. dokümanları,
resimleri derleyerek makama sunmak.
 Yapılacak tüm bu ve benzeri iĢlerle ilgili olarak baĢta Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Yazı
ĠĢleri Müdürlüğü ve BaĢkanlık sekreterleri olmak üzere ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.
İ
22
İ
İ
ġ
IĞI
2-) AMAÇ VE HEDEFLER
a-) Ġdarenin Amaç ve Hedefleri
Belediye BaĢkanlık Makamının, iĢ programlarını ve randevu planlarını hazırlamaktır. Sunulan tüm
hizmetlerde ayrıca tüm vatandaĢlara aynı yakınlıkta olup, ayrımcılık yapmamak, güler yüzlü, sevecen ve
saygılı davranmak, yapılan hizmetleri kaliteli, hızlı, hatasız ve sürekli sunmaktır
1-BELEDĠYE BAġKANININ HAFTALIK PROGRAMININ HAZIRLANMASI, GÜNLÜK
TAKĠBĠNĠN YAPILMASI VE BAġKAN’IN UYGUN GÖRDÜĞÜ PROGRAMLARA KATILIMININ
SAĞLANMASI
HEDEF: Belediye baĢkanımızın her hafta düzenli olarak haftalık programları belirlenmektedir. Ayrıca
hafta içinde yeni bildirilen davetler ve toplantılarda değiĢiklik yapılarak haftalık programa iĢlenir ve
günlük olarak takibi yapılmaktadır. Bu doğrultuda BaĢkanın katılamayacağı programlar olursa telefon
veya telgraf yoluyla program sahiplerine ulaĢılarak bilgilendirme yapılır.
2- ZĠYARETÇĠ TALEPLERĠNĠN KARġILANMASI (TÜM BĠRĠMLERLE KOORDĠNASYON)
HEDEF: Belediye BaĢkanın doğrudan görüĢmek isteyen vatandaĢlarımız öncelikle görüĢme konusu veya
belediyemizden talebi öğrenildikten sonra, ilgili birim müdürlerimize havalesi yapılarak sorun çözülmeye
çalıĢılır.
3-ORTALAMA RANDEVU
KOORDĠNASYON)
TALEPLERĠNĠN
KARġILANMASI
(DOĞRUDAN
BAġKANLA
HEDEF: Belediye BaĢkanımızdan randevu almak için telefonla arayan veya müdürlüğümüze gelen
vatandaĢlarımızın talepleri randevu talep formuna iĢlenir. BaĢkanımızın programı doğrultusunda
vatandaĢlarımıza cevap verilir.
4-DĠLEKÇELERĠN HAVALE EDĠLMESĠ
HEDEF: Belediye BaĢkanına doğrudan verilen dilekçeler, BaĢkanın havalesi ile ilgili birime gönderilir.
Ġlgili müdürlük tarafından konu incelendikten sonra BaĢkana ve vatandaĢımıza cevap verilmesi istenir.
5-ġĠKAYETLERĠN ÇÖZÜLMESĠ
HEDEF: Birimize gelen Ģikayetler ilgili birimlere havale edilerek sorun çözülmeye çalıĢılır.
6-DĠĞER BĠRĠMLERĠN MEMNUNĠYETĠ
HEDEF: Özel Kalem Müdürlüğü, görevi gereği diğer birimlerle koordineli olarak çalıĢmaktadır. Bu
nedenle birimler arası koordinasyonu ve iliĢkileri olumlu düzeydedir.
7-BĠRĠM YÖNETĠM DEĞERLENDĠRMESĠ (ÇALIġANIN MEMNUNĠYETĠ)
İ
23
İ
İ
ġ
IĞI
HEDEF: Özel Kalem Müdürlüğü; 1 Müdür, 6 iĢçiyle hizmet vermektedir. Birim içi koordinasyon en iyi
Ģekilde sağlanmaktadır.
8-BĠRĠM ĠÇĠ ÖZ MEMNUNĠYETĠ (YÖNETĠCĠNĠN MEMNUNĠYETĠ)
HEDEF: Personel arasındaki iletiĢim ve verilen görev, en iyi Ģekilde yerine getirilmeye çalıĢılmaktadır.
b-) Temel Politikalar ve Öncelikler
-- Müdürlük Ġdareye karĢı kendisine verdiği görevlerden, idarenin yapacağı tüm iĢlerin koordineli
bir Ģekilde icra edilmesinden, hizmetin verimliliğinden, yatırım programları ve projelerin sağlıklı bir
Ģekilde üretilmesinden sorumludur.
3-) FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
BELEDĠYEMĠZE YAPILAN ZĠYARETLERDEN ÖRNEKLER
CUMHURBAġKANI ABDULLAH GÜL
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE’SĠNĠ ZĠYARET ETTĠ
İ
24
İ
İ
ġ
IĞI
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANI GÖRMEZ´DEN ZĠYARET
OLĠMPĠYAT ÖĞRENCĠLERĠ´NDEN BAġKAN ÇOBAN´A ZĠYARET
İ
25
İ
İ
ġ
IĞI
ESNAF DOSTU BAġKAN
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK) Genel BaĢkanı Bendevi Palandöken'i makamında kabul etti.
BELEDĠE BAġKANIMIZIN ZAMAN ZAMAN YAPTIĞI
ZĠYARETLER VE HĠZMETLERDEN ÖRNEKLER
BAġKAN ÇOBAN, FATĠH ĠLKOKULU´NU ZĠYARET ETTĠ
İ
26
İ
İ
ġ
IĞI
BAġKAN ÇOBAN, ÖĞRENCĠLERLE PĠKNĠK YAPTI
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Kulübü
öğrencilerinin Zafer Kent Ormanı'nda düzenlendiği pikniğe katıldı.
DĠĞER FESTĠVAL, PROGRAM VE ÇALIġMALAR
ÇOCUKLARIN TATĠL HEDĠYESĠ BAġKAN´DAN
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, çocuklara verdiği sözü yerine getirdi. 333
baĢarılı öğrenciyi bisiklete kavuĢturdu.
İ
27
İ
İ
ġ
IĞI
ENGELLĠLER FESTĠVALDE COġTU
HIDIRLIK´TA KINA, PARK HASTANESĠ´NDE SÜNNET
Afyonkarahisar Belediyesi'nin Alimoğlu Kültür Sanat ve AraĢıtrma Merkezi'nin
destekleriyle düzenlediği Toplu Sünnet ġöleni'nde Cuma gecesi Hıdırlık Açık Hava Tiyatrosu'nda
kınaları yakılan 56 çocuk, ertesi gün Özel Park Hastanesi'nde sünnet edildi.
İ
28
İ
İ
ġ
IĞI
BEġ ASIRLIK AġURE GELENEĞĠ YENĠDEN HAYAT BULDU
Sultan Divani Hazretlerini Anma ve ġifalı AĢure Günü etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan
Ģifalı aĢureler, 18 ayrı noktada halka dağıtıldı.
"ALLAH BURNUNUZU KANATMASIN"
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 'Asker Uğurlama' geceleri
devam ediyor.
İ
29
İ
İ
ġ
IĞI
BAġKAN ÇOBAN, ĠġADAMLARIYLA ĠFTARDA BULUġTU
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban, Ramazan ayı nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi
tarafından Ģehrin muhtelif yerlerinde kurulan iftar çadırlarına katkı sağlayan hayırsever
iĢadamlarıyla iftarda buluĢtu.
ZAFER HAFTASI´NA MUHTEġEM FĠNAL
İ
30
İ
İ
ġ
IĞI
a.2-ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Temel Ġlkeleri
1- ĠĢin gerektirdiği niteliklere sahip kiĢilerin seçimini, iĢe alınmasını ve görevlendirilmesini
gerçekleĢtirmek ve personelin iĢin gereğine göre bilgi donanımını sağlamak,
2- Belediye BaĢkanlığımızın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalıĢmasını sağlamak ve
hizmet kalitesini yükseltmek için personelin yaratıcılığını, giriĢimciliğini, baĢarı ve çabasını desteklemek
ile buna iliĢkin sistemler geliĢtirmek, iĢin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir
iĢ ortamını ve çalıĢma Ģartlarını sağlamak,
3- Personeli; etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci
içinde çalıĢtırmak,
4- ÇalıĢma bilincinin oluĢturulması ve güçlendirilmesi için çalıĢanlarımız arasında iĢbirliği ve
dayanıĢmayı geliĢtirici ve motivasyon sağlayıcı tedbirleri almak,
5- Personelin mesleki ve kiĢisel yönden yetiĢmesi ve geliĢmesi bakımından eĢit ve uygun imkânlar
sağlamak,
6- Ġstihdam edilecek personelin seçiminde, çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin ilkeler ve görevin
gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun
görevlerde çalıĢmasını sağlamak,
7- Ġnsan kaynakları politikasının oluĢturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin
düĢünce, görüĢ ve önerilerini üst yönetime kolaylıkla aktarabilmesini temin etmek, bu çerçevede
haberleĢme usul ve imkânlarını geliĢtirmek ve diğer tedbirleri almak.
Görev ve sorumluluklar
 Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi Personellerin özlük ve mali haklarının takibi,
 Memur ve ĠĢçi Personellerin emeklilik iĢlemleri,
 ĠĢ talep dilekçelerini incelemek ve sonucundan bilgi vermek,
 Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi Personel Disiplin Kurulu iĢ ve iĢlemleri,
 Memur Personellerimizin intibak ve hizmet cetvellerinin düzenlenmesi,
 Memur Personellerin fazla mesai iĢlemleri,
 Aduybis (Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemi) Bilgi giriĢlerinin yapılması veri giriĢlerinin
güncellenmesi ve takibi yapılması,
 Afyonkarahisar Belediyesi personellerinin hizmet içi eğitim yönetmeliğine uygun olarak hizmet
içi eğitim yapmak,
İ
31
İ
İ
ġ
IĞI
 Norm kadro iptal ve ihdas iĢlemler,
 Toplu-ĠĢ sözleĢmesi iĢlemleri,
 SözleĢmeli Personel iĢlemleri
 Müdürlüğümüze gelen evrakların süresi içinde cevaplanmasının sağlanması,
 Aylık sigorta prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek, internet ortamında SGK‟ya bildirge ile
gönderilmesi,
 Memur, SözleĢmeli ve ĠĢçi Personellerin 657 Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı
Sosyal Güvenlik Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu,4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile 1475 Sayılı ĠĢ
Kanununun 14. maddesi, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 Sayılı Toplu ĠĢ SözleĢmesi ve
Grev Lokavt Kanunları ile belirlenen özlük ve mali haklarının takibini sağlamak,
 Belediyemize Memur, SözleĢmeli Personel ve Geçici ĠĢçi Personellerin iĢe giriĢ ve çıkıĢ iĢlemleri
yapmak.
 Görevde Yükselme sınav yönetmeliği göre sınava katılıp baĢarılı olan Memur Personellerin atama
iĢlemleri yapılması.
2012 YILINDA DÜZENLEMĠġ OLDUĞU HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠMLER
1- ĠçiĢleri Bakanlığı Eğitim Dairesi BaĢkanlığının talimatı üzerine 26-30 Kasım 2012 tarihleri
arasında 5 gün süren Afyonkarahisar Valiliğinin organize ettiği Hizmet içi Eğitime Belediye
BaĢkanlığımızdan 54 personel katılmıĢtır.
İ
32
İ
İ
ġ
IĞI
2- Belediye BaĢkanlığımızda görev yapan taĢınır kayıt kontrol yetkililerine Türkiye Belediyeler
Birliği aracılığı ile ĠçiĢleri Bakanlığı Ġç denetçisi Tahir TEKĠN tarafından taĢınır mal yönetmeliği
hakkında hizmet içi eğitim verilmiĢtir.
Yapılan Hizmet Ġçi Eğitime 36 personelimiz katılmıĢtır.
3- Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı dahilinde 16 – 20 Ocak 2012 tarihleri arası 35
personelimize Süreç Yönetimi Eğitimi hakkında Hizmet Ġçi Eğitim verilmiĢtir.
İ
33
İ
İ
ġ
IĞI
4- Ġl Emniyet Müdürlüğü Trafik ġube Denetleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ģehir içi trafik
denetlemeleri konusundaki eğitime Belediye Zabıta Müdürlüğümüz tarafından 22 personel
katılmıĢtır.
2012 YILINDA DÜZENLEMĠġ OLDUĞU ETKĠNLĠKLER
 Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğine Belediye BaĢkanımız Sayın Burhanettin
ÇOBAN‟ ın katılımıyla gerçekleĢti.
İ
34
İ
İ
ġ
IĞI
PERSONEL HAREKETLĠLĠĞĠ TABLOLARI
YIL
Personel Sayısı
Emekli Olan Personel
Nakil Gelen Personel
Vefat Eden Personel
MEMUR
2012
221
2
2
--
YIL
Personel Sayısı
Emekli Olan Personel
ĠĢe BaĢlayan Personel
ĠĢten Ayrılan Personel
SÖZ. PERS.
2012
54
-1
--
YIL
Personel Sayısı
Emekli Olan Personel
ĠĢe BaĢlayan Personel
ĠĢten Ayrılan Personel
ĠġÇĠ
2012
135
8
---
YIL
Personel Sayısı
ĠĢe BaĢlayan Personel
ĠĢten Ayrılan Personel
GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
2012
-85
85
Geçici ĠĢçi:
01/03/2012 - 26/08/2012 tarihleri arasında 10 personel Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalıĢmıĢtır.
02/04/2012 - 27/09/2012 tarihleri arasında 60 personel Park Bahçeler Müdürlüğünde çalıĢmıĢtır.
23/05/2012 - 14/11/2012 tarihleri arasında 13 personel Park Bahçeler Müdürlüğünde çalıĢmıĢtır.
15/06/2012 - 09/12/2012 tarihleri arasında 2 personel Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde çalıĢmıĢtır.
Toplum Yararına ÇalıĢma Projesi:
Proje 1
: Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme ÇalıĢmaları
BaĢlama BitiĢ
:17/04/2012 – 15/10/2012 tarihleri arası
ÇalıĢan ĠĢçi Sayısı : 31 iĢçi çalıĢmıĢtır.
İ
35
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILINDA PERSONELE ÖDENEN NET ÜCRETLER (TL)
AYLAR
MEMUR MAAġI
SÖZ.PERSONEL
MAAġI
ĠġÇĠ MAAġI +
(Sosyal Haklar)
G.ĠġÇĠ MAAġI +
(Sosyal Haklar)
TYÇP MAAġI +
(Sosyal Haklar)
OCAK
484.751,45
125.257,51
354.321,34
--
--
ġUBAT
477.634,02
141.703,73
250.342,93
--
--
MART
476.465,48
108.970,29
356.354,95
--
--
NĠSAN
494.680,39
111.468,23
266.799,60
49.484,21
11.688,49
MAYIS
511.488,29
112.513,35
252.569,77
58.219,79
26.428,46
HAZĠRAN
525.131,31
137.932,74
421.359,26
91.348,29
25.245,37
TEMMUZ
569.027,69
125.329,15
258.460,57
63.378,40
26.226,98
AĞUSTOS
582.611,33
120.720,07
331.606,52
72.570,64
24.440,57
EYLÜL
574.146,24
121.003,94
326.252,02
27.316,02
21.936,37
EKĠM
599.167,75
122.746,55
314.778,42
27.398,17
10.447,78
KASIM
536.990,97
120.529,27
304.378,60
--
--
ARALIK
531.586,62
119.117,64
236.285,64
--
--
TOPLAM
6.363.681,54
1.467.292,47
3.673.510,02
389.715,52
146.414,02
İ
36
İ
ġ
İ
IĞI
2012 Yılı Personel MaaĢlarının Giderlerdeki Oranı
GİDER
MEMUR MAAŞI
SÖZ. PERSONEL MAAŞI
İŞÇİ MAAŞI +(Sosyal Haklar)
G.İŞÇİ MAAŞI+(Sosyal Haklar)
TYÇP MAAŞI+(Sosyal Haklar)
1.467.292,47;
1%
3.673.510,02;
3%
389.715,52;
1%
146.414,02;
0%
6.363.681,54;
5%
111.731.904,00;
90%
İ
37
İ
İ
ġ
IĞI
a.3- HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Sorumluluklar:
 Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı lehine ve aleyhine açılmıĢ ve açılacak olan her türlü dava ve
icra takiplerinde savunma, inceleme, danıĢma ve temsil görevlerini mahkemelerde, hakemlerde,
üst yargı organlarında ve icra dairelerinde Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığını temsil etmek,
bunlara ait iĢleri yürütmek.
 Belediye BaĢkanlığınca veya Belediye BaĢkanlığı havalesiyle intikal eden hukuki konularda yazılı
veya sözlü görüĢ ve mütalaalarda bulunmak.
 Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığınca hazırlanacak yönetmelik, sirküler ve tamimlerin hukuki
bölümleri hakkında talep halinde ilgili birimlere bilgi vermek, yardımda bulunmak.
 Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığının düzenlediği sözleĢme ve Ģartname taslaklarının hukuki
bölümlerini incelemek ve bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile uygulamadan doğan
anlaĢmazlıkların sonuçlarını tespit etmek.
 Yasa, tüzük, yönetmelik ve kararnamelerdeki değiĢiklikleri takip etmek, gerekli gördüğü hususlar
ve alınacak tedbirler hakkında önerilerde bulunmak.
 Her türlü hukuki danıĢma ve görüĢmelerde bulunmak, Belediye mevzuatı ve ilgili hukuki konuları
araĢtırmak.
 Belediyenin sözleĢme ve anlaĢmalardan doğan haklarını korumak.
 Görevi ile ilgili toplantılara katılmak
DAVA TAKĠPLERĠ
2012 Yılı Dava Takipleri
2011 yılından 2012 yılına devreden dava sayısı
2011 yılından 2012 yılına devredipte 2012 yılı içerisinde sonuçlanan dava
2013 yılına devreden dava sayısı
2012 yılı içerisinde açılan dava sayısı
Sonuçlanan dava sayısı
2013 yılına devreden dava sayısı
Temyizde bulunan dava sayısı
2012 Yılı Ġçerisinde Toplam Görülen Dava Sayısı
63
56
7
83
48
35
88
146
2012 YILI LEH VE ALEYHE GÖRE DAVA TAKĠPLERĠ
LEH
29
ALEYH
6
İ
KISMEN
11
TESPĠT
1
GÖREVSĠZLĠK
1
DERDEST
35
TOPLAM
83
38
İ
İ
ġ
IĞI
2011 YILINDAN 2012 YILINA DEVREDEN VE 2012 YILINDA GÖRÜLEN LEH VE ALEYHE
GÖRE DAVA TAKĠPLERĠ
LEH
39
ALEYH
11
KISMEN
7
TESPĠT
-
GÖREVSĠZLĠK
-
DERDEST
6
TOPLAM
63
2011 YILINDAN 2012 YILINA DEVREDEN VE 2012 YILI DAVALARI DAHĠL ALEYHE
SONUÇLANAN DAVALARIN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ĠSTATĠSTĠKLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ
Özel Kalem Müdürlüğü
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
YüntaĢ Birlik San. Tic.A.ġ.
Çevre Hizmetler Birliği
TOPLAM
DAVA
SAYISI
1
8
2
1
2
2
1
17
AÇIKLAMA
Trafik Para Cezası
Ġmar Planı Tadilatı
Yol ÇalıĢması
Ġcra
Ġdari Para Cezasına Ġtiraz
ĠĢe Ġade-Ġcra
MTV Ġtiraz
ĠCRA TAKĠPLERĠ
2012 Yılı Ġcra Takipleri
2011 yılından 2012 yılına devreden icra takip sayısı
2011 yılından 2012 yılına devredipte 2012 yılında sonuçlanan icra takibi
2013 yılına devreden icra takibi :
Bu takiplerden asıl alacak bitmiĢ sadece icra masrafı kalan icra takip sayısı:
Bu takiplerden tebligat yapılmayan icra takip sayısı
2012 yılı içerisinde açılan icra takip sayısı
Sonuçlanan icra takip sayısı
2013 yılına devreden icra takip sayısı
2012 Yılı Ġçerisinde Toplam Görülen Ġcra Takip Sayısı
436
43
393
76
53
97
26
71
533
Asıl alacak ödenmiĢ sadece icra masrafı kalan
Ġcra takibine geçilmeden tahsil edilen dosya sayısı
76
145
 2012 yılı içerisinde Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzce 942 adet evrak gelmiĢ ve gerekli yazıĢmalar
yapılmıĢtır.
 2012 yılı içerisinde Hukuk ĠĢleri Müdürlüğümüzden diğer birimlere 549 adet evrakın sevki
yapılmıĢtır.
 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen 1 adet ihale sözleĢmesinin hukuki yönden incelemesi
yapılmıĢtır.
İ
39
İ
İ
ġ
IĞI
 2012 yılı içerisinde çeĢitli nedenlerle Hukuk ĠĢleri Müdürüne veya Müdürlüğüne havale edilen 6
adet soruĢturma dosyası incelenmiĢ, gerekli iĢlemleri yapılarak inceleme raporları hazırlanmıĢ ve
sonuçlandırılmıĢtır.
 2012 yılı içerisinde Müdürlüğümüze gelen 2 adet dosyanın hukuki yönden incelenerek yazılı
mütalaası verilmiĢtir.
 2012 yılı içerisinde 12 adet Trafik Komisyon Toplantısına girilmiĢ ve bu toplantılara iliĢkin yazılı
veya sözlü mütalaa verilmiĢtir.
 2012 yılı içerisinde görülen dava takiplerinden 123 adet duruĢmaya girilmiĢ ve bu davalara iliĢkin
19 adet keĢiflere gidilmiĢtir.
a.4-MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
a.4.1-Hesap ĠĢleri(Muhasebe) Birimi:
Hesap iĢleri (Muhasebe) 5393 Sayılı Belediye Kanunu 48 maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunun 61,62 Maddelerine göre çalıĢmaktadır.
Görevleri ve Sorumluluğu :
Belediyemizin Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para
ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi
ve diğer tüm mali iĢlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iĢlemlerinin yasal mevzuat
çerçevesinde yapılmasını sağlamak. Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri
yürütmekle görevli ve sorumludur.
Sunulan Hizmetler:
 Bütçeyi hazırlamak, izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.
 Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate
alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.
 Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine iliĢkin mali iĢlemleri yürütmek.
 Bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını
sağlamak.
 Ġdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli
bilgileri sağlamak.
Ġlgili mevzuat çerçevesinde Belediye gelirlerinin tahsilatını yapmak ve Tahsili sağlanamayan gelir
bakiyelerini ilgili servilere bildirerek yasal süreçleri baĢlatmak.
İ
40
İ
ġ
İ
IĞI
SI
R
A
N
O
Muhasebe Birimi Faaliyet Bilgileri
01.01.2012 - 31.12.2012 tarihleri arasında Muhasebe Birimimizce aĢağıda ana baĢlıklar altında gösterilen faaliyetler adet olarak belirtilmiĢtir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
FALĠYETĠN ADI
BÜTÇE
ÖDEME BELGESĠ MUHASEBE
FĠġĠ DÜZENLEMESĠ
GELĠR TAHAKKUKLARININ
YAPILMASI
KBS GĠRĠġLERĠN YAPILMASI
MUHTASAR-KDV
BEYANNAMELERĠ DÜZ.
EK BÜTÇE
ASKER AĠLESĠ YARDIMI ALAN
KĠġĠ SAYISI (2012 YILI)
ĠġÇĠ KIDEM TAZMĠNAT
HESAPLANMASI
KESĠN HESAPLARIN
DÜZENLENMESĠ
GELEN EVRAK KAYDI
GĠDEN EVRAK KAYDI
ÖDENEK AKTARMA ĠġLEMLERĠ
ÖDENEK ĠMHA ĠġLEMLERĠ
AYLIK MĠZANLARIN
DÜZENLENMESĠ
TEMĠNAT MEKTUPLARI
ÇALIġMA YAPILAN BANKA
SAYISI
TAAHHÜT HESAPLARININ
ÇALIġTIRILMASI
İ
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
1
562
889
745
664
936
1033
917
763
694
762
875
1252
10092
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
11
7
1
1
4
4
11
1
1
17
23
1
5
17
2
2
8
1
5
5
1
114
12
1
1
486
73
1
451
51
2
509
43
509
48
811
70
1
1053
40
1159
81
3
1007
59
544
31
443
47
1
516
48
667
55
2
1
8155
646
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
106
10
31
41
İ
İ
Kurum : AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Gelir ÇeĢidi
Gelir Kodu
800.01
800.01.2
800.01.2.9
800.01.2.9.51
800.01.2.9.52
800.01.2.9.53
800.01.2.9.54
800.01.3
800.01.3.2
800.01.3.2.51
800.01.3.2.52
800.01.3.9
800.01.3.9.51
800.01.3.9.52
800.01.3.9.53
800.01.6
800.01.6.9
800.01.6.9.51
800.01.6.9.53
800.01.6.9.54
800.01.6.9.56
800.01.6.9.57
800.01.6.9.58
800.01.6.9.59
800.01.6.9.60
800.01.6.9.99
800.03
800.03.1
800.03.1.1
800.03.1.1.01
800.03.1.1.99
800.03.1.2
800.03.1.2.51
800.03.1.2.54
800.03.1.2.58
800.03.1.2.59
800.03.1.2.99
800.03.2
800.03.2.1
800.03.2.1.99
800.03.
800.03.3.1
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre Temizlik Vergisi
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
Özel Tüketim Vergisi
HaberleĢme Vergisi
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri
Eğlence Vergisi
Yangın Sigortasi Vergisi
Ġlan ve Reklam Vergisi
Harçlar
Diğer Harçlar
Bina ĠnĢaat Harcı
ĠĢgal Harcı
ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı
Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene harcı
Tatil Günlerinde ÇalıĢma Ruhsatı harcı
Tellallik Harcı
Toptancı Hali Resmi
Yapı Kullanma Ġzni Harcı
Diğer Harçlar
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri
Mal SatıĢ Gelirleri
ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri
Diğer Mal SatıĢ Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Çevre ve Esenlik Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler
Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin Gelirler
Su Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler
UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler
Diğer Hizmet Gelirleri
Malların Kullanma veya Faaliyette Bul.
Malların Kullanma veya Faaliyette Bul.
Malların Kullanma veya Faaliyette Bul.
KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri
Hazine Portfoyü ve ĠĢtirak Gelirleri
İ
ġ
IĞI
Bütçe Yılı : 2012
2012 Yılı Tahsilatı
17.153.975.25
9.098.196.53
9.098.196.53
4.982.976.31
2.483.969.50
48.877.18
1.582.373.54
3.215.322.72
2.465.528.52
104.935.04
2.360.593.48
749.794.20
45.057.61
49.288.06
655.448.53
4.840.456.00
4.840.456.00
2.565.130.00
798.631.19
143.573.66
7.900.00
140.577.00
196.241.60
110.670.18
615.740.00
261.992.37
32.264.849.64
25.538.540.56
101.618.74
72.110.00
29.508.74
25.436.921.82
5.673.013.21
3.606.335.37
14.330.834.53
1.826.738.71
4.762.126.13
4.762.126.13
42
İ
İ
ĠĢtirak Gelirleri
Yeniden Değerlendirme Farkları
Kurumlar Hasılatı
Mahalli Ġdareler Kurumlar Hasılatı
UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Kuruml.
Kurumlar Karları
Mahalli Ġdaraler
UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin Kuruml.
Kira Gelirleri
TaĢınmaz Kiraları
Ecrimisil Gelirleri
Sosyal Tesis Kira Gelirleri
Spor Tesisi Kira Gelirleri
Kültür Amaçlı Tesis Kira Gelirleri
Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri
TaĢınır Kiraları
TaĢınır Kira Gelirleri
Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler
Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Cari
AB den Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Dünya Bankasından Alınan BağıĢ ve Yardımlar
YurtdıĢından Alınan Diğer BağıĢ ve Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdareler
Sermaye
Alt Yapı Hizmetleri Ġçin Genel Bütçe
Diğer Ġdarelerden Alınan,BağıĢ ve Yardımlar
Cari
Diğerlerinden Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Sermaye
Mahalli Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Diğerlerinden Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardımlar
Cari
Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar
KiĢilerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Sermaye
Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar
Proje Yardımları
Cari
Genel Bütçeli Ġdarelerden Alınan Proje
Mahalli Ġdarelerden Alınan Proje Yardımları
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Sermaye
800.03.3.1.02
800.03.3.1.03
800.03.4
800.03.4.5
800.03.4.5.59
800.03.5
800.03.5.5
800.03.5.5.59
800.03.6
800.03.6.1
800.03.6.1.02
800.03.6.1.03
800.03.6.1.04
800.03.6.1.05
800.03.6.1.99
800.03.6.2
800.03.6.2.01
800.03.9
800.03.9.9
800.03.9.9.99
800.04
800.04.1
800.04.1.1
800.04.1.1.01
800.04.1.1.02
800.04.1.1.99
800.04.2
800.04.2.2
800.04.2.2.51
800.04.3
800.04.3.1.
800.04.3.1.03
800.04.3.2.
800.04.3.2.02
800.04.3.2.03
800.04
800.04.4.1
800.04.4.1.01
800.04.4.1.02
800.04.4.2
800.04.4.2.01
800.04.5
800.04.5.1
800.04.5.1.01
800.04.5.1.05
800.04.5.1.09
800.04.5.2
İ
ġ
IĞI
3.400.00
4.758.726.13
1.964.182.95
1.964.182.95
1.964.182.95
4.028.353.81
506.675.48
7.000.00
7.000.00
499.675.48
499.675.48
10.500.00
10.500.00
10.500.00
3.511.178.33
3.217.061.81
3.217.061.81
294.116.52
43
İ
İ
Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları
Diğer Gelirler
Faiz Gelirleri
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
Takipteki Kurum Alacakları Faizleri
Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Vergi,Resim ve Harç Gecikme Faizleri
Diğer Faizler
Mevduat Faizleri
Diğer Faizler
KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar
Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar
Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden Alınan Vergiler
Kamu Harcamalarına Katılma Payları
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Yol Harcamalarına Katılma Payı
Mahalli Ġdarelere Ait Paylar
Maden ĠĢletmelerinden Alınan Paylar
Müze GiriĢ Ücretlerinden Alınan Paylar
Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin Diğer
Diğer Paylar
Diğer Paylar
Para Cezaları
Ġdari Para Cezaları
Diğer Ġdari Para Cezaları
Vergi Cezaları
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme
Diğer Vergi Cezaları
Diğer ÇeĢitli Gelirler
Diğer ÇeĢitli Gelirler
Ġrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
KiĢilerden Alacaklar
Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan
Yukarıda Tanımlamayan Diğer ÇeĢitli Gelirler
Sermaye Gelirleri
TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri
Arsa SatıĢı
Arsa SatıĢı
Diğer TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri
Diğer ÇeĢitli TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri
Red ve Ġadeler (-)
Vergi Gelirleri
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler
Harçlar
Diğer Harçlar
800.04.5.2.09
800.05
800.05.1
800.05.1.4
800.05.1.4.01
800.05.1.8
800.05.1.8.01
800.05.1.9
800.05.1.9.03
800.05.1.9.99
800.05.2
800.05.2.2
800.05.2.2.51
800.05.2.4
800.05.2.4.51
800.05.2.4.52
800.05.2.4.53
800.05.2.8
800.05.2.8.51
800.05.2.8.52
800.05.2.8.53
800.05.2.9
800.05.2.9.99
800.05.3
800.05.3.2
800.05.3.2.99
800.05.03.4
800.05.3.4.01
800.05.3.4.99
800.05.9
800.05.9.1
800.05.9.1.03
800.05.9.1.06
800.05.9.1.51
800.05.9.1.99
800.06
800.06.1
800.06.1.5
800.06.1.5.01
800.06.1.9
800.06.1.9.99
800.09
800.09.1
800.09.1.2
800.09.1.2.09
800.09.1.6
800.09.1.6.09
İ
ġ
IĞI
294.116.52
49.536.204.15
1.667.889.51
1.081.347.10
1.081.347.10
586.542.41
586.542.41
45.551.473.49
42.561.892.00
42.561.892.00
283.693.09
281.571.83
2.121.26
12.663.57
12.663.57
2.693.224.83
2.693.224.83
736.142.25
736.142.25
736.142.25
1.580.698.90
1.580.698.90
3.400.00
441.00
697.844.09
879.013.81
29.934.223.53
29.934.223.53
29.934.223.53
29.934.223.53
44
İ
İ
ġ
IĞI
TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Kira Gelirleri
TaĢınmaz Kiraları
Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Diğer Gelirler
Para Cezaları
Vergi Cezaları
800.09.3
800.09.3.6
800.09.3.6.01
800.09.3.9
800.09.3.9.09
800.09.5
800.09.5.3
800.09.5.3.04
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
BÜTÇE GELĠR TOPLAMI
TOPLAM
132.917.606,38
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
BÜTÇE RET - ĠADELER TOPLAMI
TOPLAM
12.958,60
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
NET BÜTÇE GELĠR TOPLAMI
Bütçe Gelir Toplamı
Bütçe Ret-Ġadeler Toplamı
Net Bütçe Gelir Toplamı
Kurum : AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ
BÜTÇE GĠDER TOPLAMI
Bütçe Giderinin Türü
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
TOPLAM
İ
132.917.606,38
12.958,60
132.904.647,78
Bütçe Yılı : 2012
16.114.345,50
2.764.797,56
41.700.750,70
2.157.139,25
1.800.005,44
58.248.689,59
986.790,00
123.772.518,04
45
İ
İ
ġ
IĞI
a.4.2-Gelir Birimi:
Yetki Görev ve Sorumluluklar:
 Gelir Birimi 5393 sayılı kanunun 15.maddesi d bendine göre kanunlar çerçevesinde
belediyeye ait vergi, harç, katkı payı ve katılım paylarının tarh ve tahakkukunu
yapar. Özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karĢılığı alacakların
tahakkukunu tahsilatını ve takibini yapar.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden Emlak Vergisi, 2464 Sayılı Belediye
Gelirleri Kanununa 3914 sayılı kanunla eklenen mükerrer 44. Maddesine göre
Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk, yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa
86- 94 üncü maddeleri gereğine Harcamalara Katılma Payı tahakkuklarını yapmak,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil ve takip iĢlemleri yapmaktır.
 Harcamalara Katılma Payı alınacaklardan Tapu Sicil Müdürlüğü‟nden tapu
kayıtlarını alarak harcamalara katılma payı tahakkukunu yaparak 1 ay süreyle ilan
edilmesini sağlamak ve mükelleflere tebliğ etmek.
 Belediyemizin çöp toplama hizmetlerinden faydalanan ve su ihtiyaçlarını Belediye
su Ģebekesi haricinden karĢılayan konut, iĢyeri ve diğer Ģekilde kullanılan binaların
Çevre Temizlik Vergilerinin tahakkukunu yapmak
 Belediyemizce alt yapı hizmeti yapılan veya yenilenen mahalle, sokak, ve caddede
bulunan gayrimenkul sahiplerinden harcamalara katılma payı tahakkuku yaparak,
tahsilini yapmak
 Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili bildirimlerin süresi içerisinde
tahakkuklarını yapmak.
 Adlarına vergi ve pay tahakkuku yapılan ve süresinde ödemeyenlere ödeme emri
göndermek, gönderilen ödeme emrine kanuni süresinde ödemeyen veya müracaat
ederek bilgi vermeyen kiĢileri takip servisine bildirmek
 Posta çekleriyle ödeme yapan mükellefleri tespit etmek ve Belediyemiz hesabına
alınmasını sağlamak
 Her yıl baĢında Emlak ve Çevre Temizlik Vergi tahakkuklarını yaparak ödenecek
hale getirmek
 Emlak vergisi yönünden Belediyemize bağlı köylerin bildirimlerinin alınmasını
sağlamak
 Evrak kayıtlarının düzenli tutularak arĢivlenmesini yapmak
 Kanunla alınması istenen payların tahakkukunu yapmak ve tahsilini sağlamak.
 Personelin düzenli ve verimli çalıĢmasını sağlamak;
 YazıĢmaları süresinde cevaplamak;
 Maliye Bakanlığı‟nın emriyle mahalle, cadde, sokak ve Emlak Vergisi yönünden
Belediyemize bağlı köylerin arsa m² rayiç bedellerinin tespiti için komisyon
oluĢumunu sağlamak ve komisyonca tespit olunan değerleri süresinde uygulamak;
 YeĢil kart, Asker aylığı v.b. gibi yardıma muhtaç kiĢilerin emlak vergisi ile ilgili
bölümlerini düzenlemek;
 Belediyemize ait alacakların vadesi gelip ödenmeyenlerini takibe alarak 6183 sayılı
Amme alacakları tahsili usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsilatını
gerçekleĢtirmek.
 Belediye kurallarına uymayanlara yazılan cezaların tahakkuk ve takiplerini
yapmak.
İ
46
İ
İ
ġ
IĞI
SUNULAN HĠZMETLER
 2464 sayılı kanuna uygun olarak Belediye vergi resim ve harçları ile hizmet
karĢılığı gelirlerin tarh ve tahakkuku yapılmıĢ olup vadesinde ödenmeyenlerin
takibine baĢlanmıĢtır.
 Yıl içinde tahsil olunacak gelirlerin tarifeleri Belediye meclisine sunulmuĢ yöresel
ölçütler dikkate alınarak sosyal özelliklere göre kanunlar dahilinde miktarlar tespit
edilmiĢ ve uygulanmıĢtır.
 Yıl içinde ilan reklam tabelası asanlar takip edilerek beyanları alınmıĢ vergileri
tahakkuk ettirilmiĢtir.
 Gününde ödenmeyen vergi, zabıt ve inĢaat para cezalarının takibine baĢlanmıĢtır.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden Emlak Vergisi , 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanununa 3914 sayılı kanunla eklenen mükerrer 44. Maddesine
göre Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk, yine 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununa 86- 94 üncü maddeleri gereğine Harcamalara Katılma Payı
tahakkuklarını, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil ve takip iĢlemleri
yapılmıĢtır.
 Harcamalara Katılma Payı alınacaklarından Tapu Sicil Müdürlüğü‟nden tapu
kayıtlarını alarak harcamalara katılma payı tahakkukunu yaparak 1 ay süreyle ilan
edilmesini sağlamak ve mükelleflere tebliğ edilmiĢtir.
 Bildirimde bulunmayan, eksik ve hatalı bildirenlerin tespiti yaparak belediyemizin
gelirlerini arttırarak, Emlak ve Çevre Temizlik vergisinde bildirimde
bulunmayanlara beyana çağrı düzenlenmiĢtir.
 YazıĢmaları süresinde yapmak ve evrakların arĢivinde düzenli tutulmasını
sağlanmıĢtır.
 Vergi ve katkı payından dolayı borcunu süresinde ödemeyenler için ödeme emri
düzenlenmiĢtir.
 Belediye hizmetlerinden faydalanmak ve iĢyeri açılıĢı ruhsatı almak için
müracaatta bulunan kiĢilerin bildirimlerinin kontrolünü yaparak borcu bulunanların
borçlarının tahsilatının yapılması sağlanmıĢtır.
 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyemizce toplanması gereken
vergilerin, harçların, belediye gayrimenkullerinin kiraları ve satıĢlarından dolayı
bedellerinin tahsilatı ve su ücretleri kanundan veya hizmetten doğan alacakların
tahsili yürütülmektedir.
 Belediyemize ait dükkanlardan Kadınana Ġlkokulu yanında 28 adet, ÇeĢitli
yerlerdeki büfeler 16 adet, Çay Bahçeleri 11 adet, Yağ Hali 6 adet, Kadınlar
Pazarı 8 adet, Muhtelif yerlerdeki otopark kiracıları 4, Osmanlı ÇarĢısı 7 adet, Köy
garajındaki dükkanlar 6 adet, Selçuklu ÇarĢısında 8 adet, sanayi çarĢısı 13 adet ve
İ
47
İ
İ
ġ
IĞI
çeĢitli yerlerde 24 adet olmak üzere 2012 yılı itibariyle toplam 131 adet dükkan ve
büfeler kiraya verilmiĢ olup, kira bedelleri sözleĢmelerine bağlı olarak üç aylık ve
aylık dönemler halinde tahsil edilmektedir.
1. BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GERÇEKLEġME ORANLARI
Bütçe gelirlerinin gerçekleĢme oranı toplamda %93‟tür.
1. Vergi gelirlerinde gerçekleĢme oranı % 79, tahsilâtı 17.147.256,12 TL’dir.
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
Bina vergisi
Arsa vergisi
Arazi vergisi
Çevre temizlik vergisi
Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri
HaberleĢme vergisi
Elektrik ve havagazı tüketim vergisi
Eğlence vergisi
Yangın sigortası vergisi
Ġlan ve reklam vergisi
Harçlar
Bina inĢaat harcı
ĠĢgal harcı
ĠĢyeri açma izni harcı
Ölçü ve tartı aletleri muayene harcı
Tatil günlerinde çalıĢma ruhsatı harcı
Tellallık harcı
Toptancı hali resmi
Yapı kullanma izni harcı
Diğer harçlar
2012 Tahakkuk
2012 Tahsilât
12.897.315,23
6.469.073,68
3.599.863,83
57.940,67
2.770.437,05
3.829.177,95
104.935,04
2.404.694,56
45.057,61
49.288,06
1.225.202,68
4.834.520,44
2.563.208,00
797.782,19
143.573,66
7.900,00
140.577,00
194.799,60
110.670,18
615.085,00
260.924,81
9.097.648,43
4.982.428,21
2.483.969,50
48.877,18
1.582.373,54
3.215.087,25
104.935,04
2.360.593,48
45.057,61
49.288,06
655.213,06
4.834.520,44
2.563.208,00
797.782,19
143.573,66
7.900,00
140.577,00
194.799,60
110.670,18
615.085,00
260.924,81
Tahsilât
Oranı (%)
%72
%72
%69
%84
%57
%90
%100
%99
%100
%100
%53
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
2. TeĢebbüs ve mülkiyet gelirlerinde gerçekleĢme oranı %88; tahsilatı 32.262.938,17
TL’dir.
2012 Tahakkuk
Mal ve hizmet satıĢ gelirleri
ġartname, basılı evrak, form satıĢ gelirleri
Diğer Mal SatıĢ Gelirleri
Çevre ve esenlik hizmetlerine iliĢkin gelirler
Ekonomik hizmetlere iliĢkin gelirler
Kültürel hizmetlere iliĢkin gelirler
Su hizmetlerine iliĢkin gelirler
UlaĢtırma hizmetlerine iliĢkin gelirler
İ
29.166.936,95
72.110,00
29.508,74
5.862.912,80
4.842.653,13
0
16.534.621,17
0
2012 Tahsilat
25.536.629.09
72.110,00
29.508,74
5.672.913,21
3.606.245,37
0
14.330.720,66
0
Tahsilat
Oranı (%)
%87
%100
%100
%96
%74
%86
48
İ
Diğer hizmet gelirleri
ġ
İ
IĞI
1.825.131,11
1.825.131,11
%100
3.400,00
3.400,00
%100
ĠĢtirak gelirleri
4.758.726,13
4.758.726,13
%100
Yeniden Değerlendirme Farkları
%82
Kira gelirleri
2.388.597,14
1.964.182,95
3. Alınan bağıĢ ve yardımlar ile özel gelirlerde gerçekleĢme oranı %100, tahsilatı
4.028.353,81 TL’dir.
2012 Tahakkuk
Alınan bağıĢ ve yardımlar ile özel gelirler
Diğer idarelerden alınan bağıĢ ve yardımlar
Kurumlardan ve kiĢilerden alınan yardımlar
Proje yardımları
4.028.353,81
506.675,48
10.500,00
3.511.178,33
2012 Yılı Net
Tahsilat
4.028.353,81
506.675,48
10.500,00
3.511.178,33
Tahsilat Oranı
(%)
%100
%100
%100
%100
4. Diğer gelirlerde gerçekleĢme oranı %99; Tahsilatı 49.535.276,15 TL’dir.
Vergi Resim Harç Gecikme Faizi
Diger Faiz Gelirleri
Merkezi Ġdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
Yol Harcamalarına Katılma Payı
Maden ĠĢletmelerinden Alınan Paylar
Müze GiriĢ Ücretlerinden Alınan Paylar
Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin Diğer Katılım
Payları
Diğer Paylar
Para cezaları
 Ġdari Para cezaları
Diğer ÇeĢitli Gelirler
 Ġrad Kaydı Teminat Mektupları
 KiĢilerden Alacaklar
 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Gelir
 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelir
2012 Yılı
Tahakkuk
1.081.347.10
586.542,41
42.561.892,00
281.571,83
35.090,98
12.663,57
0
0
2012 Yılı Net
Tahsilat
1.081.347.10
586.542,41
42.561.892,00
281.571,83
2.121,26
12.663,57
0
0
Tahsilat
Oranı
%100
%100
%100
%100
%100
%100
2.693.224,83
2.693.224,83
%100
733.646,25
733.646,25
%100
2012 Yılı
Tahakkuk
1.578.866,90
3.400,00
441,00
697.844,09
877.181,81
2012 Yılı Net
Tahsilat
1.578.866,90
3.400,00
441,00
697.844,09
877.181,81
Tahsilat
Oranı
%100
%100
%100
%100
5. Sermaye gelirlerinde gerçekleĢme oranı %95 tahsilatı 29.934.223,53 TL’dir.
TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri
2012 Yılı
Tahakkuk
31.331.919,67
Arsa SatıĢı
İ
Tahsilat
Oranı
(%)
%95
29.934.223,53
2012 Yılı Net
Tahsilat
49
İ
İ
ġ
IĞI
2. GELĠR OLUġTURAN ĠġLEMLER
Tahakkuk – Tahsilat
2012 yılı toplam tahakkuku, 2011 yılından devreden 16.631.258,29.- TL ile birlikte,
142.803.793,19 TL‟dir. 2012 yılı net tahsilatı 132.904.647,78 TL olup, bunun
9.899.145,41 TL„si gelecek yıla devretmiĢtir. 2012 yılı tahakkuka göre tahsilat oranı
%93 ü gerçekleĢtirilmiĢtir.
a.4.2.1-Emlak Çevre ve Temizlik Vergisi Birimi:
Yetki Görev ve Sorumluluklar:
 Emlak ve Çevre Temizlik Birimimiz; tahakkuk-tahsilat, yeni sicil kayıt, bayana çağrı,
emlak ve Çevre Temizlik borcu bulunanlara ödeme emri göndererek ödeme
yapmalarını, ödeme yapmamaları halinde borçlu mükelleflerin icraya verilmesi için
evrak havalelerinin yapılması ile iç ve dıĢ yazıĢma iĢlemlerinde faaliyetlerini
yürütmektedir.
 3239 sayılı kanunla 1986 yılından itibaren Belediyelere bırakılan Emlak Vergisi ile
1993 yılında 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa mükerrer 44.maddeyle eklenen
3914 sayılı kanunun gereğince çevre temizlik vergisi tahakkuk ve tahsil iĢlemlerini
kanunlara uygun olarak yapmaktır.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesinin (a) fıkrasına göre genel beyan
almak.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 31. maddesine göre arsa m2 birim fiyatının
tespiti için takdir komisyonu oluĢturulmasını ve asgari m2 birim değerinin tespitinin
yapılmasını sağlamak.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesine göre tadil edilen nedenlerden
dolayı değiĢiklik beyanı almak.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 10. maddesine göre bina; 20. maddesine
istinaden de arsa ve arazi vergisi tarh ve tahakkukunu yapmak.
 3914 sayılı kanunun 1. maddesine istinaden çevre temizlik vergisi bildirimlerini almak
ve gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceklerini belediye meclisince
belirlenmesini sağlamak.
 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 23. maddesi ve 27. maddelerine istinaden
süresinde verilmeyen beyanlar ve bildirimler için beyana çağrıda bulunmak.
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanuna istinaden takip ve
tahsil iĢlemlerini yapmakla sorumludur.
İ
50
İ
ġ
İ
IĞI
01.01.2012 - 31.12.2012 TARĠHLERĠ ARASI TAHAKKUK VE TAHSĠLAT
Tahakkuk
Tahsilat
Bina vergisi
6.469.073,68.-¨
4.982.976,31.-¨
Arazi Vergisi
57,940.67.-¨
48.877,18.-¨
Arsa Vergisi
3.599.863,83.-¨
2.483.969,50.-¨
Çevre Temizlik Vergisi
669.930,18.-¨
594.774,05.-¨
TOPLAM
10.796.808,36.-¨
8.110.597,04.-¨
Tahsilat Oranı (%):
76
Not: 2012 Yılında Tahakkuk eden verginin %76’si tahsil edilmiĢtir.
YAPILAN Ġġ VE ĠġLEMLER
Ödeme Emri
Rayiç Değer
Beyana Çağrı
Bina Beyanı
Arsa Beyanı
Arazi Beyanı
Çevre Temizlik Vergisi Beyanı
1167
7700
1981
7909
4435
605
2886
Yapılan İş ve İşlemler Grafiği
7909
7700
4435
Ödeme
Emri
2886
1981
1167
605
Rayiç
Değer
Beyana
Çağrı
Bina
Beyanı
Arsa
Beyanı
Arazi
Beyanı
Çevre
Temizlik
Vergisi
Beyanı
2012 Yılı Sonu Kayıtlı Sicil Sayımız
MERKEZ
KÖY
TOPLAM
96.995
6.336
103.331
İ
51
İ
İ
ġ
IĞI
2012 Yılı Kayıtlı Sicil Sayısı
6,336;
6%
Merkez
96,995;
94%
Köy
KULLANIM ġEKĠLLERĠNE GÖRE 2012 YILI
BĠNA SAYILARI LĠSTESĠ
S.NO
ÇEġĠDĠ
1
Fabrika ve Ġmalathane Binaları
2
Fabrika ve Ġml.Binası,Sosyal Binalar
3
Otel Binaları
4
Hastene-Klinik Binalar
5
Banka-Sigorta Binaları
6
Ġdare Binaları
7
Benzin Ġst.Yıkama ve Yağlama Binaları
8
Yer altı garajları
9
Müstakil Garajlar
10
Çok katlı garajlar
11
Yurt Binaları
12
Okul Binaları
13
Yüzme Havuzları
14
Banyo ve Hamamlar
15
Soğuk Hava depoları
16
Kurutma yerleri
17
Silolar
18
Transformatör Binalar
19
Ticarethane ve ĠĢyerleri
21
Mesken ve Binalar
TOPLAM
Arsa Beyanı
Arazi Beyanı
GENEL TOPLAM
İ
SAYISI
258
78
103
5
29
119
28
14
111
4
198
91
3
32
6
1
26
102
17635
66972
85815
23221
11843
120879
52
İ
İ
ġ
IĞI
a.4.2.2-Toptancı Hali:
Toptancı Hal ġube Müdürlüğü Yenice Mahallesi Fuar Hastanesi yanında 40.000 m 2 alan
üzerinde 12.000 m2 kapalı alan bulunan Toptancı Halinde 160 m2 si kapalı , 37 m 2 si açık
alan olmak üzere 40 adet iĢ yeri,
1 - GiriĢ çıkıĢ ve denetim sağlamak üzere bekçi kulübesi.
2 - Hal müdürü odası, muhasebe odası, arĢiv, Komisyoncular Dernek odası, kantin ve
mescitten oluĢan idare binası.
3 – 60 ton‟luk elektronik kantar ve kulübesinden oluĢmaktadır.
YaĢ sebze ve meyve toptan alım ve satıĢın yapıldığı Belediye Toptancı Halinde
iĢlemler 5957 sayılı Hal yönetmeliğine göre yapılmakta olup 1 Müdür (Memur), 3 Zabıta
memuru, 1 kadrolu iĢçi ve 8 Hizmet alımı yöntemiyle çalıĢan iĢçi olmak üzere toplam 13
personel ile hizmet vermektedir.
01.01.2012 tarihi ile 31.12.2012 tarihleri arasında 32.897.034,00 kg. kayıt altında
sebze- meyve çıkıĢı yapılmıĢtır. Toplam ¨ 19.489.956,10 TL‟ lik ciro yapılmıĢtır.
31.12.2011 Yılsonu hal rüsumları 02.01.2012 tarihinde ¨
19.619,80 TL ve
Marketlerden ¨ 74.800,79 TL Olmak üzere tahsil edilmiĢtir. Banka hesap numaramıza toplam
¨ 19.772,59 TL Hal rüsumu yatırılmıĢtır.
Toptancı Halinde iĢgaliye ücreti karĢılığı tahsis edilen 40 tahsisten aylık ¨ 485,00
TL‟den 9 aylık toplam ¨ 174.600,00 TL – 21 EYLÜL 2012 tarihine kadar tahsilâtı
gerçekleĢtirilmiĢ.
01.10.2012 Tarihinden itibaren yer tahsisleri 5957 sayılı kanuna istinaden kiralama
sistemine geçilmiĢtir. Toptancı Halinde Kira ücreti karĢılığı tahsis edilen 40 tahsisten 3 aylık ¨
485,00 + KDV 87,30 = ¨ 572,30 TL‟dan kira geliri ¨ 67.531,40 TL tahsil edilmiĢtir.
Halde yapılan tahsislerden devir teslimlerden dolayı 31 Aralık itibari ile toplam
6.500,00 TL gelir elde edilmiĢtir
Toptancı Halinde bulunan kantar dan ¨ 5.972,00 TL tartım ücreti alınmıĢtır.
¨
Hal Müdürlüğü‟ne ait finansal gelirler:
Halde toptan satıĢı yapılan Sebze ve Meyvenin değerleri üzerinden alınan % 1
Belediye iĢletme payı her yıl Belediye Meclisince belirlenen tarife üzerinden alınan
ĠĢgaliye,araç giriĢ ve kantar tartı ücreti,tahsis suretiyle verilen iĢ yerlerinden alınan iĢgaliye
bedelleri,Hal dıĢı Toptan ve hal çıkıĢlı olmayan malın perakende satıĢını yasaklayan 5957
sayılı K.H.K. göre hal denetim ekipleri tarafından yapılan cezai iĢlem sonucu % 25 belediye
ve iĢletme payından teĢkil eder.(Ancak Belediyemizde yol denetim ekibi kurulamadığından
dolayı gelirlerimiz içerisinde denetim kalemi bulunmamaktadır)
Finansal giderlerimiz olarak da Hal Biriminde çalıĢan personel maaĢları, malzeme alımı ve
bakım onarım giderlerinden oluĢmaktadır
Hal Müdürlüğü’ne ait finansal gelirler:
 Halde toptan satıĢı yapılan Sebze ve Meyvenin değerleri üzerinden alınan % 2
Belediye iĢletme payı her yıl Belediye Meclisince belirlenen tarife üzerinden alınan
ĠĢgaliye, araç giriĢ ve kantar tartı ücreti, tahsis suretiyle verilen iĢ yerlerinden alınan
iĢgaliye bedelleri, Hal dıĢı Toptan ve hal çıkıĢlı olmayan malın perakende satıĢını
İ
53
İ
İ
ġ
IĞI
yasaklayan 552 sayılı K.H.K. göre hal denetim ekipleri tarafından yapılan cezai iĢlem
sonucu % 25 belediye ve iĢletme payından teĢkil eder.(Ancak Belediyemizde yol
denetim ekibi kurulamadığından dolayı gelirlerimiz içerisinde denetim kalemi
bulunmamaktadır)
 Finansal giderlerimiz olarak da Hal Biriminde çalıĢan personel maaĢları, malzeme
alımı ve bakım onarım giderlerinden oluĢmaktadır
YILLAR
2009
2010
2011
2012
G.Toplam
Genel Çıkan SebzeMeyve (TON)
34.882
38.601
42.538
32.897
148.918
Yapılan Ciro (TL)
Hal Resmi (TL)
10.471.372.68
13.197.385.10
16.722.416.10
19.489.956,10
59.881.129,98
209.470.70
263.947.70
334.448.32
194.899,61
1.002.766,32
Yüzdelik
Dilimler
% 10.2
% 26
% 26.7
% 12
2009 DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL)
2009 YILI GELĠR TOPLAMI : ¨ 431.110.70
% 21,8 ArtıĢ sağlanmıĢtır.
2009 YILI GĠDER TOPLAMI : ¨ 193.199.85
% 15,9 Maliyet yükselmiĢtir.
2009 YILI KAR TOPLAMI : ¨ 237.910.85
2010 DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL)
2010 YILI GELĠR TOPLAMI : ¨ 475.891.20
%10.38 ArtıĢ sağlanmıĢtır.
2010 YILI GĠDER TOPLAMI : ¨ 200.370.66
% 3,8 Maliyet yükselmiĢtir.
2010 YILI KAR TOPLAMI : ¨ 275.520.54
2011 DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL)
2011 YILI GELĠR TOPLAMI : ¨ 632.142.15
% 32,8 ArtıĢ sağlanmıĢtır.
2011 YILI GĠDER TOPLAMI : ¨ 207.151.81
% 3,38 Maliyet yükselmiĢtir.
2011 YILI KAR TOPLAMI : ¨ 424.990.34
2012 DÖNEMĠ GELĠR GĠDER TABLOSU (TL)
2012 YILI GELĠR TOPLAMI : ¨ 365.796,58
2012 YILI GĠDER TOPLAMI : ¨ 189.312,82 % 22,9 Maliyette DüĢüĢ sağlanmıĢtır.
2012 YILI KAR TOPLAMI : ¨ 176.483,76
İ
54
İ
ġ
İ
IĞI
a.4.2.3.Ġcra Takip Servisi:
Görev ve Sorumluluk
MaaĢından kesinti yapılması için SGK‟ya resmi yazı yazılması 6, 62 ve 71. Madde; Trafik
Tescil ġube Müdürlüğü‟ne trafik Men ġerhi yazısı yazılması 77. Madde; Tapu Müdürlüğü‟ne
haciz Ģerhi yazısı yazılması 6, 62 ve 88. Madde, banka Ģubelerine borçlunun hesabına haciz
Ģerhi konulması 79. Madde.6183 Amme Alacakları Kanunun bu maddelerine göre iĢlem
yapılmaktadır.
TAPUYA GÖNDERĠLEN HACĠZLER
Ocak ġubat Mart
12
14
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
41
150
537
796
741
418
71
45
243
234
3302
Tapuya Gönderilen Hacizler
796
741
537
418
243
234
150
14
12
71
41
45
EMNĠYETE GÖNDERĠLEN HACĠZLER
Ocak ġubat Mart
18
9
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
164
519
İ
15
8
355
272
13
12
748
11
2144
55
İ
ġ
İ
IĞI
Emniyete Gönderilen Hacizler
748
519
355
272
164
18
15
9
13
8
12
11
MALĠYEYE GÖNDERĠLEN HACĠZLER
Ocak ġubat Mart
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
100
400
100
200
50
350
1200
Maliyeye Gönderilen Hacizler
400
350
200
100
100
50
0
İ
0
0
0
0
0
56
İ
ġ
İ
IĞI
BANKALARA GÖNDERĠLEN HACĠZLER
Temmuz ayında 4 kiĢi eğlence vergisi için bankalara yazı gönderilmiĢtir.
GÖRÜġME MEKTUBU (EMLAK – Ç.T.V.)
Ocak ġubat Mart
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
181
200
147
26
554
GÖRÜġME MEKTUBU (EMLAK – Ç.T.V.)
200
181
147
0
0
0
0
0
26
0
0
0
GELEN EVRAK
Ocak ġubat Mart
82
48
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
125
150
392
650
711
671
304
194
140
88
3555
GELEN EVRAK
650
392
82
İ
48
125
150
711
671
304
194
140
88
57
İ
ġ
İ
IĞI
GÖRÜġME MEKTUBU (ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ)
Ocak ġubat Mart
39
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
70
510
619
Görüşme Mektubu (İlan Reklam Vergisi)
510
70
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GÖRÜġME MEKTUBU (YAPILANDIRMA)
Ocak ġubat Mart
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
101
109
210
Görüşme Mektubu (Yapılandırma)
109
101
0
0
İ
0
0
0
0
0
0
0
0
58
İ
ġ
İ
IĞI
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Ocak ġubat Mart
2
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
2
1
5
ĠCRA DAĠRELERĠNE GÖNDERĠLEN YAZILAR
Ocak ġubat Mart
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
1
1
5
1
6
1
3
1
3
22
PARA CEZALARINA GÖNDERĠLEN ÖDEME EMĠRLERĠ
Ocak ġubat Mart
13
10
Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
48
108
27
87
72
32
57
59
30
2
545
Para Cezalarına Gönderilen Ödeme Emirleri
108
48
13
10
İ
87
27
72
32
57
59
30
2
59
İ
İ
ġ
IĞI
ZABITA PARA CEZALARI
TAHSĠL
OLUNAN
TUTAR
176.499,74 TL. 86.238,12 TL.
YAZILAN CEZA
TUTARI
ZABITA PARA CEZALARI
YAZILAN CEZA TUTARI
TAHSİL OLUNAN TUTAR
86.238,12;
33%
176.499,74;
67%
ĠNġAAT PARA CEZALARI
YAZILAN CEZA
TUTARI
TAHSĠL
TAKSĠTLENDĠRĠLEN
OLUNAN
TUTAR
TUTAR
382.886,53 TL.
541.867,60 TL.
TAKSĠTLENDĠRĠLĠP
TAHSĠL
OLAN TUTAR
123.160,51 TL.
İnşaat Para Cezaları
123160,51;
12%
382886,53;
36%
Yazılan Ceza Tutarı
Tahsil Olunan Ceza Tutarı
541867,6;
52%
Taksitlendirilen Tutar
Taksitlendirilip Tahsil Olunan
Tutar
İ
60
İ
İ
ġ
IĞI
a.4.3.-Emlak Kira SatıĢ Birimi:
 Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Emlak Kira - SatıĢ Birimi 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35., 45., 49. ve 51. Maddelerinin ilgili hükümlerine göre
Belediyemiz gayrimenkullerinin satıĢını ve kiralamasını gerçekleĢtirmektedir.
 Ġlimizde serbest olarak çalıĢan Emlak Büroları ile iletiĢim kurarak güncel Emlak
piyasası takibini yapmak, hızlı, kaliteli güler yüzlü hizmeti vatandaĢlarımıza sunmak
ve vatandaĢ memnuniyetini sağlamaktır.
Görevleri ve Sorumluluğu:
1
2
3
4
Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan birimimiz;
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait gayrimenkulleri kiralamak,
Mülkiyet Belediyemize ait imarlı parsellerin 2886 sayılı yasa çerçevesi içinde
satıĢlarını yapmak,
Kiralanan taĢınmazlarımızın süresi bitenleri teslim almak,
Satılan gayrimenkullerin ilgilisine Tapu Sicil Müdürlüğünde tescilini sağlamaktır.
Sunulan Hizmetler : Birimimiz vatandaĢlara Belediyemizin uhdesinde bulunan
gayrimenkullerin satıĢlarını yapmak, kiralama iĢlemlerini yapmak, satıĢı yapılan
gayrimenkullerin Tapu Sicilinde terkinlerini sağlamaktır.
Faaliyet ve Proje Bilgileri : Birimimizi ilgilendiren ve Birimimize intikal eden Belediye
Meclisimiz ve Encümenince alınan satıĢ ve kiralamaya iliĢkin tüm kararlar en kısa zamanda
yerine getirilerek kanunlar çerçevesinde satıĢ ve kiralama iĢlemlerinin tamamı yapılmıĢtır.
VatandaĢ dilekçeleri anında cevaplandırılmıĢ ve kanun yönünden uygun olanların
tamamı yerine getirilmiĢtir.
Ġhale ile taĢınmaz satıĢı:
2012 Yılında yapılan SatıĢ Ġhalelerimiz;
İ
61
İ
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mahallesi / Vasfı / Bağ.
Böl. No
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
1
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
2
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
3
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
4
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
5
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
6
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
7
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
Asma Katlı Dükkân No:
8
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
1. Kat Büro No: 10
Çetinkaya Mah. Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
1. Kat Büro No: 11
Örnekevler Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Örnekevler Mahallesi
Konut Arsası
Kanlıca Mah. Konut
Arsası
Kanlıca Mah. Konut
Arsası
Çetinkaya Mahallesi Yeni
Devlet Hastanesi KarĢısı
1. Kat Büro No: 12
Çetinkaya Mahallesi Yeni
İ
İ
ġ
IĞI
Ada
No
Parsel
No
Arsa Payı /
Alanı
M²
Muhammen
Bedel ¨
GerçekleĢen
Bedel ¨
Ġhale
Tarihi
1829
1
599,83- /
220/1855
800.000,00-
1.670.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
775.000,00-
1.475.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
750.000,00-
1.360.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
750.000,00-
1.470.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
750.000,00-
1.401.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
750.000,00-
1.394.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
775.000,00-
1.432.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
220/1855
800.000,00-
1.470.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
11/1855
200.000,00-
201.000,00-
15/02/2012
1829
1
599,83- /
9/1855
150.000,00-
151.000,00-
15/02/2012
1706
1 (6)
10.087,75-
3.228.080,00-
3.250.000,00-
07/03/2012
3938
1
4.417,00-
1.492.000,00-
2.222.000,00-
07/03/2012
3936
2
2.305,00-
940.000,00-
1.311.000,00-
07/03/2012
868
1085
1.010,91-
355.000,00-
766.000,00-
07/03/2012
3757
14
512.00-
120.000,00-
131.000,00-
07/03/2012
3728
8
490.00-
100.000,00-
101.000,00-
07/03/2012
1829
1
599,83- /
10/1855
150.000,00-
183.000,00-
28/03/2012
1829
1
599,83- /
175.000,00-
177.000,00-
28/03/2012
62
İ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Devlet Hastanesi KarĢısı
1. Kat Büro No: 13
Marulcu Mah. Konut
Arsası
Çakırköyü Mevkii Mavi
Hastane KarĢısı Zemin+
Asma Katlı Dükkân No:
2
Çakırköyü Mevkii Mavi
Hastane KarĢısı Zemin +
Asma Katlı Dükkân No:
3
Çakırköyü Mevkii Mavi
Hastane KarĢısı Zemin +
Asma Katlı Dükkân No:
4
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
İ
ġ
IĞI
10/1855
817
958
265.10-
220.000,00-
220.500,00-
25/04/2012
166
10
1.120,00/60/210
800.000,00-
1.150.000,00-
19/09/2012
166
10
1.120,00/60/210
800.000,00-
1.250.000,00-
19/09/2012
166
10
1.120,00/60/210
800.000,00-
1.280.000,00-
19/09/2012
1170
1
1.002,00-
501.000,00-
701.000,00-
14/11/2012
1170
2
632,00-
284.400,00-
380.000,00-
14/11/2012
1170
3
816,00-
367.200,00-
415.000,00-
14/11/2012
1170
4
816,00-
367.200,00-
425.000,00-
14/11/2012
1170
5
816,00-
367.200,00-
426.000,00-
14/11/2012
28
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
1170
6
816,00-
367.200,00-
481.000,00-
14/11/2012
29
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
1170
10
649,00-
259.600,00-
260.000,00-
14/11/2012
1170
11
823,00-
329.200,00-
330.000,00-
14/11/2012
1170
12
823,00-
329.200,00-
330.000,00-
14/11/2012
1170
20
740,20-
333.090,00-
461.000,00-
14/11/2012
166
7
1.253,6260/210
850.000,00-
859.000,00-
12/12/2012
166
7
1.253,6260/210
850.000,00-
1.221.000,00-
12/12/2012
166
7
1.253,6260/210
850.000,00-
1.491.000,00-
12/12/2012
166
8
2.724,00190/467
500.000,00-
621.000,00-
12/12/2012
22.235.370,00
-
32.466.500,00
-
30
31
32
33
34
35
36
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çetinkaya Mahallesi
Konut Arsası
Çakırköyü Mevkii
zemin+asma katlı dükkân
No:2 (Kocatepe Tıp
karĢısı)
Çakırköyü Mevkii
zemin+asma katlı dükkân
No:3 (Kocatepe Tıp
karĢısı)
Çakırköyü Mevkii
zemin+asma katlı dükkân
No:4 (Kocatepe Tıp
karĢısı)
Çakırköyü Mevkii zemin
katlı iĢyeri No:2 (Market)
GENEL TOPLAM
İ
63
İ
İ
ġ
IĞI

2012 yılında muhammen bedelleri ¨ 22.235.370,00-TL olarak belirlenen
gayrimenkullerimizin satıĢı sonucunda toplam ¨ 32.466.500,00-TL gelir elde edilmiĢtir.
(Belirtilen rakamlara K.D.V. dâhil değildir.)
Ġhale ile taĢınmaz kiralanması:
2012 Yılında yapılan Kiralama Ġhalelerimiz;
S.No.
Kiralanan Gayrimenkul
1
2
3
Güvenevler Mahallesi, 608 Ada, 1 Parsel, ATM Yeri
Güvenevler Mahallesi, Eski Otogar önü, ATM yeri
Karaman Mahallesi, (Belediye Çevresi) Albay ReĢat
Çiğiltepe ve Meltem Caddesi üzeri 99 Araçlık Açık
Otopark
Ġstiklal Mahallesi, Erdinç ġatırer Parkı Büfe
Akçin Mevkii, Yeni Köy Garajı No: 3 Dükkân
Hacınasuh Mahallesi, Selçuklu ÇarĢısı No: 2 Dükkân
Ġnaz Mevkii, Demirçevre Köyü, 403 Ada, 1 Parselin
Batısında kalan Spor Tesis Alanı (20.371.00-m2)
Gökçe Mahallesi, Hıdırlık Mevkii, 159 Ada, 2 Parsel Büfe
ve Trambolin Yeri
Güvenevler Mahallesi, Sanayi ÇarĢısı Camii Önü No: 4
Dükkân
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlköğretim Okulu Yanı
No: 6 Dükkân
Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlköğretim Okulu Yanı
No: 19 Dükkân
Karaman Mahallesi, Atatürk Cad. Üst Geçit Altı
No: 9 Büfe
Cumhuriyet Mahallesi, Eski Kocatepe Devlet Hastanesi
GiriĢi No: 11 Büfe
MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi, Nuri Demirayak Parkı
No: 17 Büfe
Zaviye Mahallesi, Mevlevi Parkı Ġçi Büfe
SinanpaĢa Mahallesi, Kadınlar Pazarı No: 5 Dükkân
Güvenevler Mahallesi, ġehit Salih Sel Parkı Çay Bahçesi
Hacınasuh Mahallesi, Selçuklu ÇarĢısı No: 1 Dükkân
Sümer Mahallesi, 420 Ada, 10 Parsel, Devrane Çay
Bahçesi ve Büfe
Çakırköy Mevkii (Mavi Hastane KarĢısı) 166 Ada 10
Parsel 30,25-m2 lik 5 nolu Dükkân
Akçin Mevkii, Yeni Köy Garajı No:7 Bay-Bayan WC
Akçin Mevkii, Fuar Alanı Pazar Yeri 46 Adet Dükkân
(Protokol)
Hamidiye Mahallesi, 142 pafta, 51 ada, 139 parsel nolu,
(Eski Köy Hizmetleri Alanı) 2.318,55-m2‟lik arsa
Ertuğrulgazi Mahallesi, Uydukent 2. bölge 3295-3296
adalar arası 35,00-m2 lik 2 nolu büfe yeri
Çakırköy Mevkii, (Kocatepe Tıp KarĢısı) 166 Ada 7 Parsel
30,25-m2 lik 5 nolu Dükkân
Çetinkaya Mahallesi, Yeni Hastane KarĢısı, 1829 ada, 1
parselde bulunan 10/1855 arsa paylı 9 nolu Dükkân
Karaman Mahallesi, (Belediye Çevresi) Albay ReĢat
İ
Kira
BaĢlangıç
Tarihi
04.01.2012
04.01.2012
20.01.2012
Kira BitiĢ
Tarihi
Kira Bedeli
TL.
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
5.750,008.900,0020.400,00-
02.02.2012
02.02.2012
03.02.2012
09.04.2012
02.10.2016
02.10.2016
02.10.2016
09.04.2032
3.550,006.720,006.100,006.500,00-
09.04.2012
02.10.2016
7.500,00-
10.04.2012
02.10.2016
3.000,00-
26.04.2012
02.10.2016
4.610,00-
26.04.2012
02.10.2016
4.410,00-
03.05.2012
02.10.2016
5.050,00-
01.06.2012
02.10.2016
3.250,00-
12.06.2012
02.10.2016
605,00-
01.08.2012
29.08.2012
28.08.2012
29.08.2012
28.08.2012
07.06.2022
02.10.2016
02.10.2016
02.10.2016
05.09.2021
2.520,002.100,005.300,0013.000,0040.600,00-
18.10.2012
02.10.2016
20.100,00-
10.10.2012
02.07.2012
02.10.2016
07.06.2022
1.212,004.450,00-
26.11.2012
01.08.2023
24.000,00-
11.12.2012
01.10.2019
2.005,00-
17.12.2012
02.10.2016
20.100,00-
17.12.2012
02.10.2016
15.750,00-
02.01.2013
02.01.2016
23.000,00-
64
İ
28
29
İ
Çiğiltepe ve Meltem Caddesi üzeri 99 Araçlık Açık
Otopark
Karaman Mahallesi, 16 pafta, 351 ada, 22 parselde
(Yıkılan Eski Emek Belediye Hizmet Tesisleri) bulunan 49
araçlık Açık Otopark
Gazlıgöl Kaplıcası
GENEL TOPLAM
ġ
IĞI
15.01.2013
15.01.2014
100.000,00-
02.01.2013
03.12.2022
64.000,00424.482,00-

2012 yılı içerisinde 29 adet gayrimenkulümüz yapılan ihaleler sonucunda kiraya
verilmiĢtir. 2012 yılı içerisinde toplam kiracı sayısı 138 olup, Belediyemizin kira geliri ¨
1.642.690,50- dir. (Belirtilen rakamlara K.D.V. dâhil değildir.)
Tahliye ettirilen iĢyerleri:

2012 yılı içerisinde Ġcra kanalı ile tahliye ettirilen iĢ yeri bulunmamaktadır.
Teslim alınan iĢyerleri:
S.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
AÇIKLAMA
Akçin Mevkii, Yeni Köy Garajı, Bay-Bayan WC‟ler kiracının talebi üzerine teslim
alınmıĢtır.
Cumhuriyet Mahallesi, Eski Kocatepe Devlet Hastanesi giriĢinde bulunan Büfe kiracının
talebi üzerine teslim alınmıĢtır.
Karaman Mahallesi, Eski Belediye Emek Hizmet Tesislerinin bulunduğu 49 araçlık Açık
Otopark Alanı kira süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlk Öğretim Okulu yanı 6 nolu dükkân kiracının talebi
üzerine teslim alınmıĢtır.
Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Ġlk Öğretim Okulu yanı 19 nolu dükkân kiracının talebi
üzerine teslim alınmıĢtır.
Çetinkaya Mahallesi, Eski Devlet Hastanesi önü Atatürk Caddesi üst geçit altı büfe
kiracının talebi üzerine teslim alınmıĢtır.
Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı, 3 nolu dükkân kiracının talebi
üzerine teslim alınmıĢtır.
Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı, 4 nolu dükkân kiracının talebi
üzerine teslim alınmıĢtır.
Karaman Mahallesi, Eski Belediye Emek Hizmet Tesislerinin bulunduğu 49 araçlık Açık
Otopark Alanı kira süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Ġstiklal Mahallesi, Erdinç ġatırer Parkı, Kaykay Pisti kira süresi dolduğundan teslim
alınmıĢtır.
Akçin Mevkii, Fuar Alanı Pazaryeri 46 adet dükkân kira süresi dolduğundan teslim
alınmıĢtır.
Güvenevler Mahallesi, 1. Sanayi Sitesi önü, Salih Sel Çay Bahçesi kiracının talebi üzerine
teslim alınmıĢtır.
Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı 1 nolu dükkân kiracının talebi
üzerine teslim alınmıĢtır.
Dumlupınar Mahallesi, Kadınana Caddesi üzeri (Ambaryolu) 266 araçlık Açık Otoparklar
süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Güvenevler Mahallesi, 1. Sanayi Sitesi WC yanı, dükkân kiracının talebi üzerine teslim
alınmıĢtır.
Fuar Alanı açık ve kapalı alanlar kira süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Ertuğrulgazi Mahallesi, Uydukent 2. Bölge, 2 nolu büfe kiracının talebi üzerine teslim
alınmıĢtır.
Hacınasuh Mahallesi, Sanat Okulu Yanı, Selçuklu ÇarĢısı, 4 nolu dükkân kiracının talebi
İ
TESLĠM
TARĠHĠ
27/02/2012
27/02/2012
17/03/2012
27/03/2012
27/03/2012
30/03/2012
10/04/2012
30/04/2012
06/05/2012
10/06/2011
29/06/2012
04/07/2012
19/07/2012
08/08/2012
28/08/2012
05/09/2012
15/10/2012
28/11/2012
65
İ
19
20
21
22
23
24
25
26
İ
ġ
IĞI
üzerine teslim alınmıĢtır.
Karaman Mahallesi, Eski Belediye Emek Hizmet Tesislerinin bulunduğu 49 araçlık Açık
Otopark Alanı, kiracının talebi üzerine teslim alınmıĢtır.
Güvenevler Mahallesi, Sanayi ÇarĢısı Camii Önü 7 nolu dükkân kiracının talebi üzerine
teslim alınmıĢtır.
Güvenevler Mahallesi, 608 Ada, 1 Parsel, ATM Yeri kira süresi
dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Güvenevler Mahallesi, Eski Otogar Önü ATM yeri kira süresi
dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Gökçe Mahallesi, Hıdırlık Mevkii, 159 ada, 108 parsel, 3 nolu verici istasyon yeri, kira
süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Karaman Mahallesi, (Belediye Çevresi) Albay ReĢat Çiğiltepe ve Meltem Caddesi üzeri
99 Araçlık Açık Otopark kira süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Akçin Mevkii, Fuar Alanı Lunapark Alanı kira süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
Gazlıgöl Kaplıcası kira süresi dolduğundan teslim alınmıĢtır.
05/12/2012
13.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

2012 yılında toplam 26 adet kiralık gayrimenkulümüz çeĢitli nedenlerden dolayı
teslim alınmıĢtır.
a.4.4-Bilgi ĠĢlem Birimi:
ĠNTERNET HĠZMETĠ ve NETWORK ALTYAPISI
Binamızın internet bağlantısı 20 Mbps bağlantı Hızıyla metro Ethernet (fiber kablo) ile
Server odasına bağlanmıĢtır. Buradan her katta bulunan toplamda 6 adet 48 li 1000 mbitlik ve
24 lü 1000 mbitlik yönetilebilir switchlere ve buradan da terminallere CAT 6 FTP Tipi
kablolaması yapılmıĢ, belediyemizin tüm birimleri yerel ağa bağlanarak otomasyon ve
internet hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıĢtır.
Belediyemizin Bilgisayar Ağı (Switch Bağlantı Çizimi)
İ
66
İ
İ
ġ
IĞI
Bilgi ĠĢlem Birimi olarak 2012 yılı içersinde yapılan çalıĢmalarımız aĢağıdadır.
DONANIM ve TEKNĠK DESTEK HĠZMETLERĠ
 Belediyemizin iç ve dıĢ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuĢ olan programların
bakım ve program güncelleĢtirmelerini yapmak.
 Bilgisayar Donanım ve yan ürünlerinin bakımını yaparak, faal halde bulunduruldu.
 Donanımda arızaların olması halinde bu arızanın giderilmesi sağlandı. Eğer garantisi
devam ediyorsa garantisi kapsamında arızanın giderilmesini sağlamaktan ve bununla
ilgili tüm iĢlemlerden sorumludur,
 Virüs ya da trojenden kaynaklanan arıza sebebiyle gerekiyorsa bilgisayara sistemi
yeniden yükler. verilerin kontrolü, güvenliği ve gizliliğinden sorumludur,
 Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya
da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılmasıyla ilgili
raporun düzenlenip ilgili birime teslim edilmesinden, yerine verilecek donanımın
belirlenmesinden sorumludur,
 Serverlerin ve bilgisayar ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli güvenli ve
çalıĢır halde tutulmasını sağlamak, ĠletiĢim arızasının dıĢ birimlerle ilgili olduğu
durumlarda kuruma gerekli müracaatı gecikmeden yaparak problem neticelene kadarki
takibini yapar,
 Bilgi iletiĢimi ve bilginin iĢlenmesi, planlanması, tasarımı, süreç kontrolü ve üretime
yönelik bilgisayar ve bilgisayara dayalı sistemlerin temel ilkeleri ve kullanıma yönelik
yöntemleri araĢtırmak; veri yapıları ve veri tabanları, algoritmalar ile bilgisayar
donanım bakımları yapar,
 Bilgisayarların tüm iĢlevlerini kontrol eden ve donanım ile bilgisayar yazılımları
arasındaki bağlantıları kurmaya yarayan yazılımların, tasarımını yapar, gerekli
bilgisayar yazılımlarını yazarak güncelleĢtirmelerini sağlar,
 Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geliĢen biliĢim
teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek mevcut
olan donanım ve yazılımı güncelleĢtirmek ya da gerektiğinde yenisini satın almak,
 Ġç ve dıĢ birimlere ait bilgisayarların veri iletiĢim altyapısını ve gerekli bağlantı
hatlarını tesis ederek, kurar ve yürütür,
 Yine iç ve dıĢ birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleĢme sistemi ile birimler arası
dosya paylaĢma ve bilgi alıĢveriĢi imkânının sağlar,
İ
67
İ
İ
ġ
IĞI
 Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için
görüĢmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek, maliyet ve fayda
analizlerini hazırlamak,
 Yeni hizmet birimleri için gerekli alt yapıyı hazırlamak, tüm ünitelerin gerek yazılım
gerek donanım ihtiyaçlarını temin etmek,
 Tüm kayıtları günlük yedekleme iĢlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,
 Kaybolan ve hasar görüp çalıĢmaz hale gelen personel kartları yenilenerek kullanıma
hazır hale getirildi.
YAZILIM DESTEK HĠZMETLERĠ
BELEDĠYEMĠZDE KULLANILMAKTA MEVCUT YAZILIMLAR
Kullanılan Birim
Programın Adı
Kullanım Amacı
Tüm Müdürlükler ve Bağlı
Birimler
Oracle Veritabanı – Windows
Xp – Win7 iĢletim sistemi –
Office 2003-2007-2010 prog.
Kaspersky
Belediye Otomasyonu için
Hukuk Müdürlüğü
Obi Ġcra
Ġcra Takip Ġçin
Hukuk Müdürlüğü
Dava Soft
Dava Dosyalarını Takip Ġçin
Hukuk Müdürlüğü
Korpus
Güncel Olarak Mahkeme
kararlarını takip için
ĠĢletme Müdürlüğü
Zirve MüĢavir SQL
Muhasebe Kayıtları
Ġmar Müdürlüğü
Net Cad - AutoCAD
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
Oska Yazılım - AutoCAD
Numarataj Birimi
ArcGis
Harita – Proje çizim ve
incelemeri
YaklaĢık Maliyeti ve HakediĢi
Hazırlamak – Harita ve Proje
çizim ve incelemeleri
Kent Bilgi Sistemi
 Bilgi iĢlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon
çalıĢmalarını yönlendirmek, nezaret etmek, denetim altında tutmak,
 Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu
sağlayacak hizmetleri yapmak ya da yetkili firmalara yaptırmak,
 Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni
bir modül isteniyorsa yazar ya da ilgili firmaya yazdırır.
 Otomasyon Sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını
yapar. Her kullanıcıya Ģifre vererek Ģifrelerin gizliliği sağlar.
 Uygulama ya da kanunda değiĢikliklerinden dolayı programların çalıĢmasında gerekli
değiĢikler yapılması gerekiyorsa yapar ya da ilgili firmaya yaptırır.
İ
68
İ
İ
ġ
IĞI
 Kusurlu iĢ ve iĢlemleri tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak
 ĠĢlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutarak hata kaynaklarını bulmak ve
düzeltilmesini sağlamak.
 Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları gidermek ya da yetkili firmanın
gidermesini sağlamak,
 Ġhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapmak ve yeni yazılımlar üretmek
ya da yetkili olan firmalara ürettirmek. Kurulan bu yazılımların iĢlev testlerini
yapmak.
 Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek. Sistemimizde mevcut ise kurulumu
yapmak, yok ise ilgili ġartname hazırlayarak alımını gerçekleĢtirmek ve programları
kullanıma hazır hale getirerek programın muhafazasını sağlanmak amacıyla yedekte
tutmak
 Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak.
 Belediyemizde gerçekleĢen iĢlemlerin günlük, haftalık ve aylık olmak üzere periyodik
olarak yedek almak ve muhafazasını sağlamak.
 Programlara ait lisansların muhafazasını yapmak,
 Üretim veya montaj yöntemleri, malzemeleri ve kalite standartlarını belirlemek,
elektronik veya iletiĢim ürünleri ile sistemlerinin üretimini ya da montajını yönetmek;
 Mevzuat programlarının günlük güncelleĢtirilmesini yaparak, değiĢen güncel bilgilere
en kısa sürede sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını sağlamak
 Ġlgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlamak.
 Elektronik posta sistemlerini yönetmek
 Afyonkarahisar Belediyesi‟nin Resmi WEB sayfasının www.afyon.bel.tr‟ nin sürekli
olarak güncellemesini yapmak veya yeniden yazılacak olan kısımları ile ilgili
yazılımları analizleri yapmak, %99 oranında aktif online yayında olmasını sağlamak.
 Web sitelerinin; sayfa tasarımının yapılması, oluĢturulması, sürekli güncellenmesi ve
geliĢtirilmesi, araĢtırılarak elde edilen verilerin derlenmesi, vatandaĢa hizmetin eBelediye üzerinden verilmesi, tüm kullanıcılara elektronik posta (mail server)
hizmetlerini verilmesi iĢlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlandı,
 Organizasyon Ģeması ve diğer yönetim ile ilgili değiĢikliklerin web sitemizde
yayınlanmasını sağlandı,
 Belediyemizde internet bağlantısı güvenliğinde kullanılan Bilgisayar Ağı Güvenlik
(Firewall) programı Lisans güncelleĢtirilmesi sağlandı,
 Server makinelerine ve diğer Bilgisayarların anti virüs programının lisans ve
güncellemeleri yapıldı.
 Her ay otomatik ödeme talimatları olan anlaĢmalı bankaların rapor aktarımları ve
kontrolleri gerçekleĢtirildi.
Yıllar itibari ile kredi kartı ile internet sitemiz üzerinden; 2007 yılında yapılan iĢlem
sayısı 1673, yapılan tahsilât 107.047,41 TL., 2008 yılında yapılan iĢlem sayısı 2222, yapılan
tahsilât 128.503,62 TL. 2009 yılında yapılan iĢlem sayısı 12040, yapılan tahsilât 640.408,08
TL, 2010 yılında yapılan iĢlem sayısı 31777, yapılan tahsilât 1.861.771,55 TL, 2011 yılında
yapılan iĢlem sayısı 38700 çıkmıĢ olup, yapılan tahsilat 2.707.072,76 TL, 2012 yılında
yapılan iĢlem sayısı 40040 çıkmıĢ olup, yapılan tahsilat 3.644.680,38 TL dir
Bu durum göstermektedir ki artık vatandaĢlarımızın hızlı ve son derece güvenli olan kredi
kartı ile Belediyemize faturalarını web sitemiz üzerinden ödeme oranını her hızla arttırmıĢtır.
İ
69
İ
İ
ġ
IĞI
YILLAR ĠTĠBARĠYLE KREDĠ KARTI ĠLE KĠġĠ BAZINDA ÖDEME TABLOSU
38700
40040
31777
12040
2222
1673
1
2007
2
2008
3
2009
4
2010
5
2011
6
2012
YILLAR ĠTĠBARĠYLE KREDĠ KARTI ĠLE TL ÖDEME TABLOSU
3.644.680,38 TL
2.707.072,76 TL
1.861.771,55 TL
640.408,08 TL
107.047,41 TL
128.503,62 TL
2007
2008
İ
2009
2010
2011
2012
70
İ
İ
ġ
IĞI
Ayrıca 2010 yılında analaĢmalı 7 Bankada yapılan iĢlem sayısı 15905, yapılan tahsilât
772.970,03 TL iken, 2011 yılında 10‟a çıkan anlaĢmalı banka sayısında ĠĢlem sayısı 35845,
yapılan tahsilât 1.738.438,29 TL iken, 2012 yılında anlaĢmalı Banka Sayısının ĠĢlem Sayısı
YILLARA GÖRE ANLAŞMALI BANKALARDAN YAPILAN TAHSİLAT KİŞİ SAYISI
41680
35845
15905
2010
2011
YILLARA GÖRE ANLAŞMALI BANKALARDAN YAPILAN
TAHSİLAT KİŞİ SAYISI
2012
2.687.945,20 TL
1.738.438,29 TL
772.970,03 TL
2010
2011
2012
Facebook ve twiter hesap kullanımından 1 haberi 7418 kiĢiyle aynı anda
ulaĢmaktadır ayrıca hergeçen gün haber paylaĢım grubumuz atmaktadır.
İ
71
İ
İ
ġ
IĞI
a.4.5-Satınalma Birimi:
Görevleri ve Sorumluluğu:
 Belediye BaĢkanlığı‟nın 15 Müdürlüğünden gelen her türlü ihtiyaç ve hizmetleri
(döĢeme, demirbaĢ, araç, gereç, yedek parça, hammadde, mamul madde, melbusat vs.)
yerine getirmekle yükümlüdür.
 Satın alma ile ilgili tüm iĢlemleri yürütmek, çalıĢmalar yapmak. Belediyemiz
Müdürlüklerinin ihtiyaç duydukları malzemeleri istenilen Ģekilde ve zamanında temin
edilmesini sağlamak.
 Satın alınacak araç, gereç, demirbaĢ, malzeme ve melbusat ile ilgili teknik ve idari
Ģartnameleri hazırlamak. Dosya muhteviyatı ve parasal sınırlarına göre 4734 sayılı
kamu ihale kanununa göre ihale dosyası tanzim etmek.
 Satın alınan mal ve malzemelerin tekamül eden dosyalarının karĢılığını ödemek üzere
Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne intikalini sağlamak.
 Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır mallara iliĢkin kayıtları ilgili
mevzuat hükümlerine göre tutmak.
 Satın alma mevzuatında değiĢiklikleri takip etmek ve Satın alma iĢlemlerinin kanun ve
yönetmeliklerle uygunluğunu sağlamak.
Sunulan Hizmetler
 Birimimiz Belediye BaĢkanlığının 15 Müdürlüğüne ve bunlara bağlı birimlerinden
gelen her türlü ihtiyaç ve hizmetleri (döĢeme, demirbaĢ,yedek parça,hammadde, basılı
evrak,melbusat, araç gereç, aydınlatma,temizlik, kırtasiye malzemesi vb.) piyasadan
en ucuz, kaliteli ve tasarruf tedbirlerine riayet ederek piyasa araĢtırması ve teklif
almak sureti ile satın alınan her türlü ayni mal ve malzemelerin kalite kontrolü ile
standartlara uygun malzeme alımını sağlayarak ihtiyaç sahibi Müdürlüklere intikali
yapılır.
 Satın alınan mal ve malzemelerin iĢlemleri taĢınır iĢlem yönetmeliği gereğince yapılır.
 Satın alınacak araç, gereç, demirbaĢ, malzeme ve melbusat ile ilgili teknik ve idari
Ģartnameleri hazırlamak.Dosya muhteviyatı ve parasal sınırlarına göre 4734 sayılı
kamu ihale kanununa göre ihale dosyası tanzim edilir.
 Her yıl toplu iĢ sözleĢmesinin 71. maddesi gereğince iĢçi personele yazlık ve kıĢlık
olmak üzere iĢ elbisesi, memur personele giyim yönetmeliği gereği giyim yardımları
ile itfaiye ve zabıta memur personele yazlık ve kıĢlık olmak üzere 2 defa giyim
yardımları verilerek personellere tutanak karĢılığında teslimi sağlanır.
İ
72
İ
ġ
İ
IĞI
BELEDĠYEMĠZ BĠRĠMLERĠNCE SATINALMA BĠRĠMĠNE GÖNDERĠLEN
TALEPLER DOĞRULTUSUNDA, AYLARA GÖRE YAPILAN
HARCAMALAR TUTARI
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
GENEL TOPLAM
TUTARI(TL)
827.271,14
1.943.524,24
1.135.361,19
1.028.846,33
1.302.617,76
1.213.614,49
1.205.188,59
1.929.811,64
1.105.140,03
805.270,38
1.113.213,32
1.164.349,69
14.774.208,80
2012 YILINDA YAPILAN ĠHALELER
Ġhale adı
Tarihi
Ġhaleyi alan firma
Tutarı
TL
1500 lt.su ve 100 lt.köpük kapasiteli itfaiye
arazözü
02/01/2012
çınar itfaiye
su abone tahakkuk birimi çift sıralı pikap
kiralama
24.01.2012
acun çelik
küçükkaya
taĢımacılık
2 adet iĢ makinası alımı
26.01.2012
yüntaĢ A.ġ.
248.000,00
8 adet araç alımı
26.01.2012
yüntaĢ A.ġ.
320.000,00
500 adet kuru tip çekvalfli su sayacı
07.02.2012
baylan ölçü aletleri
28.750,00
2 adet minübüs alımı
10.02.2012
BaĢtaĢ otomotiv
san.
105.510,00
bilgi evlerine 17 kalem büro malz.alımı
20.02.2012
caner medikal
ticaret
42.813,00
ikram çeĢmesi alımı
08.03.2012
mimar istanbul
reklam org.
20.000,00
İ
103.500,00
21.840,00
73
ġ
IĞI
İ
İ
hizmet binaları kömür alımı 70 ton 10-18
15.03.2012
birsas yapı malz.
32.970,00
bilgisayar ve projeksiyon cihazı alımı
16.03.2012
bilgisaray
bilg.sistemleri
45.240,00
2 adet 6x4 damper Ģasi kamyon alımı
15.05.2012
büyükkarcı
otomotiv
284.000,00
mini yol süpürme aracı
16.05.2012
uğurel inĢ.tah.tic.
59.500,00
2 adet araç üstü damper kasa alımı
01.06.2012
kartallar damper
46.000,00
çöp konteyner ve çöp sepeti alımı
04.06.2012
uygun konteyner
tic.
59.400,00
333 adet bisiklet alımı
27.06.2012
bisiklet ticaret
46.173,78
hidrolik damperli 3 dingilli dorse alımı
02.07.2012
durmuĢ özgül
otomotiv
41.900,00
13.07.2012
temizlik mini kanal açma aracı
esman cega
san.tic.ltd.
172.000,00
2 adet 6x4 damper Ģasi kamyon alımı
16.07.2012
büyükkarcı
otomotiv
27-30 ağustos zafer haft.ası etkinlikleri
06.08.2012
gizem müzik
organizasyon
2 adet araç üstü damper kasa alımı
06.08.2012
baysan bayana
hidrolik
43.700,00
daimi iĢçi personele alınan kömür
07.09.2012
birsas yapı malz.
167.335,68
10-18 90 ton 18-50 50 ton hizmet binaları
kömür alımı
04.10.2012
birsas yapı malz.
57.820,00
73 kalem kitap alımı
27.11.2012
Erdem Kitap
Kırtasiye
69.314,50
TOPLAM TUTAR
İ
283.000,00
57.000,00
2.355.766,96
74
İ
ġ
İ
IĞI
2013 YILI ĠÇĠN YAPILAN ĠHALELER
Harita birimi çift kabinli pikap kiralama
21.11.2012
Aktif taĢımacılık
Tutarı
TL
23,868,00
Hukuk Müdürlüğü otomobil kiralama
20.11.2012
Kazım Yıldız
10.320,00
Kaçak inĢ. Birimi otomobil kiralama
21.11.2012
Kazım Yıldız
22.800,00
Mali hizmetler Mdr.lüğü otomobil kir.
20.11.2012
Aktif taĢımıcılık
18.684,00
Numarataj Birimi Çift sıralı pikap kir.
21.11.2012
Acun çelik k.kaya
24.540,00
Satınalma Brm. kapalı kasa kamy.kir.
20.11.2012
Acun çelik k.kaya
17.400,00
Su abone Birimi çift sıralı pikap kiralama
20.11.2012
Acun çelik k.kaya
28.560,00
700000 lt.motorin 25000 lt K.Benzin
Akaryakıt alımı
Yemekhane hizmet alım ihalesi
28.11.2012
YüntüĢ A,ġ.
2.322.500,00
14.11.2012
YüntaĢ A.ġ.
986.091,24
17 kalem kuru gıda alımı ihalesi
11.12.2012
Tanıdık mot.TaĢ.
38.600,00
Ekmek alımı ihalesi
90000 ad.250gr – 80000 ad.70 gr.
Et Alımı ihalesi
4500 kğ.
TOPLAM
10.12.2012
YüntaĢ A.ġ.
63.900,00
11.12.2012
Ġbrahim MAZLUM
62.550,00
Ġhale adı
Tarihi
Ġhaleyi alan firma
2012 yılı içinde yapılan tüm ihaleler
toplam tutarı
3.619.813,24
5.975.580,20
a.4.6-Strateji GeliĢtirme ve Raporlama Birimi:
Görev ve Sorumluluklar:
Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Strateji
GeliĢtirme ve Raporlama Birimi‟nde görev yapan 1 Memur, 1 ĠĢçi toplam 2 personel
bulunmaktadır.
Görev ve Sorumluluklar:
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı
çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,
amaçlarını oluĢturmak üzere gerekli çalıĢmaları yapmak.
İ
75
İ
İ
ġ
IĞI
 Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliĢtirmek ve
bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliĢtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri
toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıĢ faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araĢtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araĢtırmalar yapmak.
 Yönetim bilgi sistemlerine iliĢkin hizmetleri yerine getirmek.
 Ġdarede kurulmuĢsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolide edilmesi çalıĢmalarını yürütmek.
 Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili
birimlere gönderilmesini sağlamak.
 Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının
takip ve tahsil iĢlemlerini yürütmek.
 Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi
konularında çalıĢmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iĢlevinin
etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Strateji GeliĢtirme ve Raporlama Birimi olarak 2012 yılı içerisinde;
 Zafer Kalkın Ajansının 2011 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Süreç
Yönetimi konulu eğitim projesi ajansa sunulmuĢ ve ajans tarafından destek bulmuĢtur.
Proje kapsamında 35 personelimize uzman eğitimci tarafından 5 gün boyunca eğitim
verdirilmiĢ ve eğitim sonunda sertifika dağıtılmıĢtır.
 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Afyonkarahisar Belediyesi‟nin
2011 yılı faaliyet raporu hazırlanmıĢ olup Belediye Meclisinin 02 NĠSAN 2012 Tarih
ve 113 Karar No‟lu toplantısında; Meclis üye tam sayısı 32 olan ve oylamaya katılan
28 üye ile yapılan müzakeresinde 21 kabul 7 red oyla; oy çokluğu ile yeterli
görülmüĢtür.
 Afyonkarahisar Belediyesinin 2013 yılı Performans Programı 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18(a) bendi gereğince hazırlanmıĢ ve Belediye Meclisinin 01.11.2012
tarih ve 382 Karar No‟lu toplantısında 28 oyla ve oy birliği ile kabul edilmiĢtir.
 Afyonkarahisar Valiliği Ġl Koordinasyon Müdürlüğü tarafından istenilen dönemsel
Belediyemiz Ġl koordinasyon ve Ġl Brifing Raporlarını hazırlanıp gönderilmiĢtir.
Belediyemizin yatırımları ĠKĠS internet portalına veri giriĢleri belirli dönmelerde
düzenli olarak girilmektedir.
İ
76
İ
İ
ġ
IĞI
 Ġlimiz Ġl Afet ve Acil Durum hizmetleri doğrultusunda belediyemiz ile ilgili ekiplerin
oluĢturulması ve bilgilerin güncellenmesi çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup; düzenli
olarak takibi ve güncellenmesi yapılmaktadır.
 Aduybis ve Ġkis‟e bilgisayar ortamında Belediyemiz bilgilerinin veri giriĢ iĢlemleri ve
güncellemeleri düzenli olarak yapılmaktadır.
 Ulusal Ajans, ilimizin de içinde bulunduğu 5 ilde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma
Ajansının ilimiz ile ilgili faaliyetlerini takip etmek, açılan ve açılacak olan Proje
Teklif Çağrıları ile ilgili Belediyemiz bünyesindeki diğer birim ve müdürlüklerden
gelecek olan proje fikirlerine katkıda bulunarak ajansa baĢvurusunu sağlamak. Ayrıca
kalkınma ajansı tarafından talep edilen ve güncellenmesi istenen bilgilerin ajansa
yönlendirilmesini sağlamak seminer ve bilgi toplantılarına katılmak Ģeklindeki
faaliyetler tarafımızdan yürütülmektedir.
 Zafer Kalkınma Ajansının 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında;
Belediyemiz adına “Afyonkarahisar Ġl Merkezi UlaĢım Fizibilitesi” adlı proje
sunulmuĢ ve ajans tarafından destek bulmuĢtur. Yakın zamanda sözleĢmesi
imzalanacak olan projenin yürütümü birimimiz tarafından yürütülmektedir.
 2011 Teklif Çağrısı döneminde Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da
Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında kabul edilen ve kurumumuzun da ortağı
olduğu “Yapı Denetimi ve Güvenli Yapılar” adlı proje faaliyete geçirilmiĢ olup; bu
proje kapsamında Belediyemizden 4 teknik personel Macaristan‟a, 2 teknik personel
Almanya‟da teknik gezi ve incelemelerde bulunarak, mesleki ve eğitim tecrübesi
artırılmıĢtır. 2 Teknik personelimizde Ġngiltere‟de teknik inceleme için hazırlık
yapmaktadır. Bu projenin de yürütümü birimimiz tarafından sağlanmaktadır.
 1991/17 sayılı BaĢbakanlık Genelgesi ile kurum ve kuruluĢlardan, merkez, taĢra ve
yurtdıĢı teĢkilatlarında yer alan tüm birimlerinin resmi yazıĢmalarda kullanılacak
haberleĢme kodlarının oluĢturulması, teĢkilat yapısında oluĢacak değiĢikliklere göre
gerekli güncellemelerin yapılması ve bunların BaĢbakanlığa bildirilmesi istenmiĢ, bu
kodların birleĢtirilmesi sonucunda Devlet TeĢkilatı Veri Tabanı (DTVT)
oluĢturulmuĢtur. (10.02.2011 tarih ve 27842 sayılı Resmi Gazete- 2011/1 Genelge)
Kurumumuz adına veri giriĢlerinin yapılması ve güncellenmesi birimimiz tarafından
yapılmaktadır.
 TODAĠE Yerel Yönetimler Merkezi tarafından Kalkınma Bakanlığı‟nın mali desteği
ile 2001 yılından günümüze yayında olan; YerelNET Yerel Yönetimler Portalı‟na
kurumuz adına veri giriĢleri yapmak ve girilen veri giriĢlerin güncellemesi ve kontrolü
birimimiz tarafından gerçekleĢtirilmektedir.
 T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü‟nün Yerel Yönetimler Bilgi
Tabanı Projesi (Yerel Bilgi) web portalına kurumuz adına veri giriĢleri girme ve
güncelleme iĢlemleri birimimiz tarafından yürütülmektedir.
İ
77
İ
İ
ġ
IĞI
a.5-YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri ve Sorumluluğu :
 Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisi ve encümeninin 5393 Sayılı Belediye
Kanunu ile, Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinde belirlenen zamanlarda
kesintisiz ve düzenli toplanması, Meclis Üyelerine davetiye çıkartılması, gündemin
ilan edilmesi alınan kararların açık, anlaĢılır ifadeler ve yasal dayanakları ile
yazılması, Meclis Divan üyelerine imzalatılması, Valilik Makamına sunulması, iĢlem
ifası için ilgili birimlere ulaĢtırılması ve bununla ilgili diğer yazıĢmaları yapmak
Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 Belediyemize gelen tüm evrakların düzenli olarak kayıt altına alınarak iĢlem ifası için
ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle
görevli ve sorumludur.
Sunulan Hizmetler
Belediyemiz karar organı olan Belediye Meclisinin her ayın ilk haftasında yapacağı
toplantılara ait gündemin ilanı, Meclis Üyelerine davetiye çıkartılması, alınan kararların ilgili
birimlerle istiĢare edilerek yazımı, tasdiki gereken kararların tasdike sunulması, tüm kararların
Belediyemiz Ġnternet Sitesinde yayımlanması için gerekli yazıĢmaların yapılması alınan tüm
kararların yürürlüğe girmesi için süresi içerisinde Valilik Makamına sunulması, alınan tüm
kararların bir sonraki Meclis Toplantısında Meclis Üyelerine dağıtımının yapılması, iĢlem
ifası için ilgili birimlere gönderilmesi, Meclis Karar defterlerinin yazılması vb, iĢlerin takibi
ile Her haftanın ÇarĢamba günleri mutat toplantısını yapan Belediye Encümeninde karara
bağlanan evrakların ve karar defterinin yazımı, iĢlem ifası için ilgili birimlere gönderilmesinin
takibi,
Belediyemizle diğer kurum ve kuruluĢlarla yapılan yazıĢmaların gerçekleĢtirilmesi
kurum dıĢından belediyemize gelen tüm evrakların kayda alınarak iĢlem ifası için ilgili
birimlere havalelerinin yapılması
İ
78
İ
ġ
İ
IĞI
2012 yılına ait alınan meclis kararlarının aylara göre dağılımı aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir.
12. AY
11. AY
1
10. AY
8. AY
2 3
1 1 1
1
3 7 3 2 7 6 2
9 18 22 15 22 41 26
10 5 16 9 11 13 13
1
2
1
1
4
2
1 1
9. AY
7. AY
6. AY
5. AY
4. AY
3. AY
2. AY
MÜDÜRLÜKLER
1. AY
2012 YILI ALINAN MECLĠS KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
TOPLAM
ÖZEL KALEM MD.
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MD.
MALĠ HĠZMETLER MD.
ĠMAR VE ġEH.MD.
ZABITA MD.
PARK BAHÇELER MD.
ĠTFAĠYE MD.
KÜL.VE SOS.ĠġL.MD
SU VE KANALĠZASYON MD.
2
4
16
4
1
1
2 3 7 3
18 19 22 30
8 5 10 5
1
8
6
49
258
109
1
3
6
4
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD.
VETERĠNER MD.
ĠNSAN KAYN.EĞT.MD.
3
1
1
1
2
BELEDĠYE ENCÜMENĠ
1
1
1
YÜNTAġ A.ġ.
ĠġLETME MD.
1
1
1
1
7
2
1
3
MECLĠS ÜYESĠ TEKLĠFLERĠ
SÖZLÜ TEKLĠFLER
TOPLAM
GENEL TOPLAM
İ
1
1
33 32 45 34 42 64 46
1
25
29 31 39 41
3
461
461
79
İ
ġ
İ
IĞI
2012 yılına ait alınan meclis kararlarının aylara göre dağılımı aĢağıdaki tabloda
gösterilmiĢtir
Meclis Kararlarının Aylara Göre Dağılımı
258
0
8
6
49
109
1
3
6
4
0
1
7
2
1
3
0
3
2012 yılına ait alınan meclis kararlarının Müdürlüklere göre dağılımı aĢağıdaki
tabloda gösterilmiĢtir
MÜDÜRLÜKLER
ÖZEL KALEM MD.
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MD.
MALĠ HĠZMETLER MD.
ĠMAR VE ġEH.MD.
ZABITA MD.
PARK BAHÇELER MD.
ĠTFAĠYE MD.
KÜLTÜR VE SOSY. ĠġL. MD.
SU VE KANALĠZASYON MD.
TEMĠZLĠK ĠġL.MD.
VETERĠNER MD.
ĠNSAN KAYN. VE EĞT. MD.
BELEDĠYE ENCÜMENĠ
YÜNTAġ A.ġ.
ĠġLETME MD.
MECLĠS ÜYE TEKLĠFLERĠ
SÖZLÜ TEKLĠFLER
TOPLAM
İ
TOPLAM
0
8
6
49
258
109
1
3
6
4
0
1
7
2
1
3
0
3
461
80
İ
ġ
İ
IĞI
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
2012 YILI ALINAN MECLĠS KARARLARI
TOPLAM
OLAĞAN MECLĠS
TOPLANTISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
GELEN EVRAK SAYISI
33
32
45
34
42
64
46
25
29
31
39
41
KARAR SAYISI
33
32
45
34
42
64
46
25
29
31
39
41
MECLĠS KARARLARI
461
461
TOPLAM GÖRÜġÜLEN KARAR SAYISI
2012 YILI ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
TOPLAM
İ
7. AY
8. AY
9. AY
10. AY
1
1
17
16
16
1
1
21 9 35
28 28 21
24 10 10
1
4
22
27
6
1
9
31
11
1
1 3 1
27 16 19
31 36 28
10 4 5
1
62
1
1
89
1
1
1
1
3
2
1
3
1
2
1
3
1
2
2
67
54
79 53 71
1
1
63
12. AY
5. AY
2
13
20
27
1
1
11. AY
4. AY
28
18
14
2
22
40
23
6. AY
3. AY
ÖZEL KALEM MD.
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MD.
MALĠ HĠZMETLER MD.
ĠMAR VE ġEH.MD.
ZABITA MD.
PARK BAHÇELER MD.
ĠTFAĠYE MD.
KÜL.VE SOS.ĠġL.MD.
SU ĠġLERĠ MD.
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MD.
VETERĠNER MD.
ĠNS. KAY. VE EĞĠTĠM MD.
ĠġLETME MD.
2. AY
MÜDÜRLÜKLER
1. AY
2012 YILI ALINAN ENCÜMEN KARARLARININ AYLARA GÖRE DAĞILIMI
54
1
3
TOPLAM
1
16
238
324
160
4
5
10
15
1
6
70 63 54
779
81
İ
ġ
İ
IĞI
Encümen Kararlarının Aylara Göre Dağılımı
324
238
160
0
1
16
4
0
5
10
15
0
0
6
GELEN, GĠDEN VE DĠLEKÇE EVRAK SAYISI
AYLAR
39
TOPLAM
GELEN
EVRAK
A+B+C
920
YAZI
ĠġLERĠ
GĠDEN
EVRAK (D)
132
154
16
937
158
775
131
18
924
157
NĠSAN
801
99
17
917
131
MAYIS
1184
118
11
1324
151
HAZĠRAN
1257
103
8
1368
158
TEMMUZ
1391
97
5
1493
146
AĞUSTOS
1287
101
11
1399
115
EYLÜL
806
83
8
897
108
EKĠM
785
102
11
898
112
KASIM
827
105
14
946
143
ARALIK
GELEN
TOPLAM
GĠDEN
TOPLAM
956
118
27
1101
121
11568
1360
185
13 113
GENEL
GELEN
EVRAK(A)
YAZI ĠġLERĠ
GELEN EVRAK
(B)
DĠLEKÇE KAYIT
SAYISI (C)
OCAK
732
149
ġUBAT
767
MART
1632
İ
82
İ
GELEN
EVRAK
SAYISI
732
767
775
801
1184
1257
1391
1287
806
785
827
956
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İ
ġ
IĞI
Genel Gelen evrak sayısının aylara göre dağılımı
Genel Gelen Evrak Sayısının Aylara Dağılımı
1184 1257
1391 1287
806 785 827
732 767 775 801
956
11568
GELEN
EVRAK
SAYISI
149
154
131
99
118
103
97
101
83
102
105
118
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Yazı ĠĢleri müdürlüğü Gelen evrak sayısının aylara göre
dağılımı
Yazı ĠĢleri Gelen Evrak Sayısının Aylara Dağılımı
149 154
131
99
118 103
97
101
83
118
102 105
1360
İ
83
İ
ġ
İ
IĞI
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Giden evrak sayısının aylara göre dağılımı
GĠDEN
EVRAK
SAYISI
132
158
157
131
151
158
146
115
108
112
143
121
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Yazı İşleri Giden Evrak Sayısının Aylara Dağılımı
132
158 157
131
151 158 146
115 108 112
143
121
1632
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü VatandaĢ BaĢvuruları ( Dilekçeler) Aylara göre dağılımı
DĠLEKÇE
KAYIT
SAYISI
39
16
18
17
11
8
5
11
8
11
14
27
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Yazı ĠĢleri VatandaĢ BaĢvuruları (Dilekçeler) Aylara
Dağılımı
39
27
16
18
17
11
8
5
11
8
11
14
185
İ
84
İ
İ
ġ
IĞI
a.5.1-Evlendirme Memurluğu :
Görevleri ve Sorumluluğu :
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 1587 Sayılı Nüfus Kanun ve Evlendirme
Yönetmeliğine uygun olarak idaremize evlenmek için müracaatta bulunanların nikah
akidlerini yaparak evlenme kütüklerini düzenli tutmak ve aile cüzdanı düzenlemek, nikah
talepleri ile ilgili diğer iĢ ve iĢlemlerini yapmak,
Belediye BaĢkanı ve üst yönetimin verdiği görev ve diğer görevleri yapmakla görevli
ve sorumludur.
Sunulan Hizmetler
Evlenme iĢlemleri tamamlanan çiftlerin evlenme MERNĠS bildirimleri 10 günlük kanuni
süresi içerisinde, haftalık olarak tescilleri için Afyonkarahisar Nüfus Müdürlüğü‟ne
gönderilerek, tescil iĢlemleri sağlanmıĢtır. Evlenme akitleri yapılan çiftlere, Uluslar Arası
Evlenme Aile Cüzdanları kayıtlı olarak, ücreti mukabili tanzim edilerek verilmektedir.
Evlenecek çiftlerin müracaatlarında, Evlenme Bilgi Formu verilerek, çiftler
bilgilendirilmektedir.
Evlendirme memurluğumuza baĢvuru yapan çiftlerin, nikâh iĢlemleri, bilgisayar
ortamında en kısa zamanda yapılarak, evlenme iĢlemleri evrakları bilgisayardan
çıkartılmaktadır. Memurluğumuzda, “En Ġyi Hizmet Ġnsana” anlayıĢı ile hizmet
sunulmaktadır. Evlenecek çiftlerin mutluluğu, belediyemizin gururu olacaktır.1940-2013
Yılları arasında evlenen çiftlere ait kütükler, bilgisayara kaydedilmiĢ olup, evrakları
arĢivimizde saklanmaktadır. Hizmetlerimiz bundan sonraki günlerde de en iyi Ģekilde devam
edecektir.
DÖNEMĠ
HĠZMET BEDELĠ
AĞAÇ KAMPANYASI
TOPLAM GELĠR
2012 YILI
37.640.00.- TL.
14.670.00.- TL.
52.310.00.-TL.
NOT: Hizmet bedeli karĢılığı alınan ücret Nikah Memurlarımızın nikah salonlarına
intikalini sağlamak amacıyla kullanılan araç tahsis ücretidir.
Evlendirme Memurluğumuzca, özel salon ve ikametgâhlarda yapılan törenler için
alınan araç hizmet bedeli tarifesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca
Belediyemiz Meclis Kararı ile belirlenmektedir. Ayrıca yeĢil bir Afyonkarahisar için, çiftler
Belediyemiz ağaç kampanyasına bağıĢ yaparak gelir elde edilmektedir.
İ
85
İ
ġ
İ
IĞI
Evlenen çiftlere verilen Uluslar arası Evlenme Cüzdanları, Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğü‟nden kredili olarak alınıp ücreti mukabili değerli kağıt olduğundan makbuzsuz
verilmektedir. Tahsil edilen paralar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü‟ne yatırılmaktadır.
AYLAR
KIYILAN
NĠKAH SAYISI
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
56
53
34
81
137
212
153
146
186
101
69
76
1304
KIYILAN NĠKAH
SAYISI
56
53
34
81
137
212
153
146
186
101
69
76
1304
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
EVLENME
SEVK
BELGESĠ
7
7
11
23
24
30
22
17
10
9
6
11
177
GELEN
EVRAK
GĠDEN
EVRAK
10
11
3
9
14
22
37
9
23
9
11
6
164
21
18
16
39
44
56
54
24
45
32
17
24
390
Kıyılan Nikah Sayısının Aylara Göre Dağılımı
212
137
56
53
81
34
153 146
186
101
69
76
EVLENME
SEVK BELGESĠ
7
7
11
23
24
30
22
17
10
9
İ
86
İ
6
11
177
KASIM
ARALIK
TOPLAM
ġ
İ
IĞI
EVLENME SEVK BELGESİ
30
23
24
22
17
11
7
10
7
9
11
6
Kıyılan Nikâhların Yerine Göre
Tasnifi;
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
G.TOPLAM
İ
BELEDĠYE
NĠKAH
SALONU
43
43
32
52
92
108
78
96
83
61
33
48
769
ÖZEL
SALON
12
9
2
28
43
101
75
50
103
39
35
26
523
1304
ĠKAMETTE
1
1
1
2
3
1
1
2
12
87
İ
İ
ġ
IĞI
Kıyılan Nikâhların Yerine Göre Tasnifi
İkamette; 12
1%
Özel Salon; 523
40%
Belediye Nikah
Salonu; 769
59%
a.6-FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:
Görevi ve Sorumluluğu:
5393 sayılı Belediye Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale kanunu, 237 Sayılı TaĢıtlar
Kanunu 1580 Sayılı Belediye Kanunu, 2918 Sayılı Karayolları Kanunu ile Afyonkarahisar
Belediyesi sınırları içerisindeki, Bulvar, cadde, sokak ve ana yolları yapar, bakım ve
onarımını sağlar.
Yolcu terminalleri, otoparklar ve parklar yapmak. Hizmet binalarının ve tesislerinin
her türlü bakım ve onarımını yapar.
Her türlü toptancı hallerini ve mezbahaları yapar.
Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı yapılmaktadır.
Belediye BaĢkanı ve BaĢkan yardımcılarınca verilen diğer görevleri yürütmekle
görevli ve sorumludur.
ARAÇ PARKI:
Belediyemiz araç parkında çeĢitli gruplarda halen faal olarak 159 araç bulunmaktadır.
Araçların guruplara göre dağılımı da Ģu Ģekildedir.
İ
88
İ
13
3
İ
IĞI
OTOMOBİL
5
25
19
ġ
OTOBÜS
KAMYON
8
19
MİNİBÜS
KAMYONET
13
PİKAP
İŞ MAKİNASI
18
TRAKTÖR / KEPÇE
MOTOSİKLET
36
ARAZÖZ
OTOMOBĠL
: 3
OTOBÜS
: 5
KAMYON
25
MĠNĠBÜS
: 8
KAMYONET
: 13
PĠKAP
: 18
Ġġ MAKĠNASI
: 36
TRAKTÖR / KEPÇE
: 19
MOTOSĠKLET
: 19
ARAZÖZ
: 13
+---------------------------------------TOPLAM
159
a.6.1- Yapım Birimi:
1-) 2012 YILI SĠNYALĠZASYON VE AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ BAKIMI VE
KALORĠFER YAKMA HĠZMET ALIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile
25.11.2011 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Belediyemize ait olan mülki binaların
ve sosyal tesislerin bakımı kaloriferlerinin yakımı, Belediyemiz sınırları içinde yer alan
sinyalizasyon sistemlerinin sürekli olarak düzgün bir Ģekilde çalıĢmasının sağlanması için
hizmet alımı yapılmıĢtır.
2-) AKÜ ANS ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ KARġISI DÜKKAN
YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile
29/12/2011 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında AKÜ ANS AraĢtırma ve Uygulama
Hastanesi KarĢısına Dükkan Yapım ĠĢi yaptırılmıĢtır.
İ
89
İ
İ
ġ
IĞI
3-) KADINANA KAVġAĞI SĠNYALĠZASYON YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile
02/01/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında ġeyh ġamil Bulvarında bulunan
Kadınana KavĢağına sinyalizasyon yaptırılmıĢtır.
4-) ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ VE MAKĠNE ĠKMAL BĠRĠMĠ BĠNA TAMĠRATI
YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile
03/04/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Belediyemiz Ġtfaiye Müdürlüğü ve
Makine Ġkmal Birimi Bina Tamiratı yaptırılmıĢtır.
5-) ADNAN MENDRES BULVARI ORTA REFÜJ PANEL ÇĠT YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 19. maddesi - açık ihale usulü ile
10/04/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Adnan Menderes Bulvarında bulunan
orta refüje panel çit yaptırılmıĢtır.
6-) KANLICA BĠLGĠ EVĠ YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 21/05/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Kanlıca Mahallesine Bilgi
Evi yaptırılmaktadır.
İ
90
İ
İ
ġ
IĞI
7-) DÖRTYOL MAH. 2. KISIM ĠSTĠNAT DUVARI YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 22/06/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Dörtyol Mahallesine istinat
duvarı yaptırılmıĢtır.
8-) BELEDĠYE DÖKÜM SAHASINA BEKÇĠ KULÜBESĠ YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 09/01/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında Belediye
döküm sahasına bekçi kulübesi yaptırılmıĢtır.
9-) AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 49 ADA 241 PARSEL ĠÇĠN KULLANILMIġ
GALVANĠZLĠ SAC PANO ALIMI ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 20/02/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında 49 Ada
241 parsel için kullanılmıĢ galvanizli sac pano alımı iĢi yaptırılmıĢtır.
10-) BETON BARĠYER ALIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 01/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında beton
bariyer alım iĢi yaptırılmıĢtır.
11-) KANLICA BĠLGĠ EVĠNE, SONDAJLI ZEMĠN ETÜD RAPORU VE SĠSMĠK
ETÜD RAPORU HAZIRLAMA ĠġĠ
İ
91
İ
İ
ġ
IĞI
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 19/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında kanlıca
bilgi evinin sondajlı zemin etüd raporu ve sismik etüd raporu hazırlama iĢi yaptırılmıĢtır.
12-) TURGUT ÖZAL BULV. KOCATEPE MEZ. KÖPRÜ YAPIMI ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 09/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında Turgut
Özal Bulvarı Kocatepe Mezarlığı Önüne köprü yaptırılmıĢtır.
13-) FUAR ALANI STAND BĠNASI SANDVĠÇ PANEL VE PREFABRĠK OLUK
TAMĠRAT ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 23/03/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında fuar alanı
stand binası sandviç panel ve prefabrik oluk tamiratları yaptırılmıĢtır.
14-) KOCATEPE MEZARLIĞI ġADIRVAN VE TAġ DUVAR YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 04/05/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında Kocatepe
Mezarlığına Ģadırvan ve taĢ duvar yaptırılmıĢtır.
15-) BELEDĠYEMĠZE AĠT TUVALETLERĠN TADĠLAT ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 17/05/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında
Belediyemize ait tuvaletlerin tamiri yaptırılmıĢtır.
16-) 3 ADET BĠLGĠ EVĠ BĠLGĠSAYAR ODASI KANAL MONTAJ VE SINIFLARI
AĠĠT YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 19/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında 3 adet
bilgi evi bilgisayar odası kanal montaj ve sınıfları aiit yapım iĢi yaptırılmıĢtır.
17-) 11 ADET Q200 LEDLĠ OTO SĠNYAL GRUBU 9 ADET Q200 LEDLĠ YAYA
SĠNYAL GRUBU, 2 ADET Q200 LEDLĠ TEKLĠ SĠNYAL VERĠCĠ MALZEME ALIM
ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 21/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında 11 adet
q200 ledli oto sinyal grubu 9 adet q200 ledli yaya sinyal grubu, 2 adet q200 ledli tekli sinyal
verici malzeme alım iĢi yaptırılmıĢtır.
18-) AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ MAVĠ HASTANE KARġISI ENH YER
DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPIM ĠġĠ
İ
92
İ
İ
ġ
IĞI
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 19/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında Mavi
Hastane karĢısı E.N.H. yer değiĢikliği yaptırılmıĢtır.
19- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ YONCAALTI CAMĠĠ ARKASI ÇARġI VE
OTOPARK DÜZ. YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 13/09/2011 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Yoncaaltı Camii arkasına
çarĢı ve otopark düzenlenmesi yaptırılmıĢtır.
20- UYDUKENT Ġġ MERKEZĠ YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 07/10/2011 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Uydukent ĠĢ Merkezi
yaptırılmıĢ olup 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
İ
93
İ
İ
ġ
IĞI
21- UYDUKENT DEVLET HASTANESĠ KAVġAĞI TRAFĠK SĠNYALĠZASYON
YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 30/07/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Uydukent Devlet Hastanesi
KavĢağına sinyalizasyonu yaptırılmıĢtır.
22- FUAR ALANI ELEKTRĠK HATTI VE PANOSU YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 16/01/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında fuar alanına elektrik hattı ve
panosu yaptırılmıĢtır.
23- MAVĠ HASTANE KARġISI DÜKKANLAR 250 KVA TRAFO VE AG YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 23/07/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Mavi Hastane KarĢısında
bulunan dükkanlara 250 kVA trafo ve AG yaptırılmıĢtır.
24- ġEHRĠMĠZDEKĠ 40 ADET PARK AYDINLATMA YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 27/08/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında Ģehrimizdeki 40 adet parka
aydınlatma yaptırılmıĢtır.
25- TRAFĠK SĠNYALĠZASYON IġIKLARINDA YENĠLEME YAPIM ĠġĠ
İ
94
İ
İ
ġ
IĞI
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 13/08/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında trafik sinyalizasyon
ıĢıklarında yenileme yaptırılmıĢtır.
26- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 1 ADET BEKÇĠ KLÜBESĠ VE 4 ADET
DEPO YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 03/09/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında 1 adet bekçi kulübesi ve 4
adet depo yapım iĢi yaptırılmıĢtır.
27- HAYVAN BARINAĞI HELĠKOPTERLĠ BETON VE KAPI ÜZERLERĠNE
SUNDURMA YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 10/09/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında hayvan barınağına
helikopterli beton ve kapı üzerlerine Kanlıca Mahallesine Bilgi Evi yaptırılmaktadır.
28- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ 5 ADET MAHALLE FIRINI YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 17/09/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında 5 Adet mahallemize 5 adet
fırın yaptırılmıĢtır.
29- UYDUKENT Ġġ MERKEZĠ STATĠK PROJE TADĠLATI
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 10/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında Uydukent
ĠĢ Merkezine ait statik projenin tadilatı yaptırılmıĢtır.
İ
95
İ
İ
ġ
IĞI
30- BELEDĠYE MÜLKĠ BĠNALARINA BÖLME DUVAR YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 29/06/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında
Belediyemiz mülki binalarına bölme duvar yaptırılmıĢtır.
31- MĠLLĠ BĠRLĠK CADDESĠ LEDLĠ PARKE MONTAJ ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 21/05/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında Milli
Birlik Caddesine ledli parke yaptırılmıĢtır.
32- DUMLUPINAR MAH. 24 ADET DÜKKANIN ELEKTRĠK TESĠSATININ
YENĠLENMESĠ ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 04/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında
Dumlupınar Mahallesinde bulunan 24 adet dükkanın elektrik tesisatı yenilenmesi iĢi
yaptırılmıĢtır.
33- HAL ĠDARĠ BĠNA ÇATI AKTARIMI, ERDĠNÇ ġATIRER PARKINDAKĠ
ÇEġMENĠN TAMĠRATI, BOYANMASI YATAY DÜġEY OLUKLARIN YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 06/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında hal idari
bina çatı aktarımı, Erdinç ġatırer Parkındaki çeĢmenin tamiratı, boyanması yatay ve düĢey
olukları yaptırılmıĢtır.
34- GÜVENEVLER MAH. VE DEVLET PARKINDAKĠ TUVALAETLERĠN
TADĠLAT ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 13/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında
Güvenevler Mahallesinde bulunan parkın ve Devlet Parkı wc‟lerinin tadilatları yaptırılmıĢtır.
35- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ YEMEKHANE TADĠLATI TEMĠZ SU
ARITMA TESĠSĠ ÇATI YALITIMI VE NURĠ DEMĠRAYAK PARKI HAVUZ
TADĠLATI YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 03/08/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında
yemekhane tadilatı temiz su arıtma tesisi çatı yalıtımı ve nuri demirayak parkı havuz tadilatı
yapım iĢi yaptırılmıĢtır.
36- FUAR ALANI ÇEVRESĠ TEL ÖRGÜ TAMĠRĠ VE YENĠLENMESĠ YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 20/07/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında fuar alanı
çevresi tel örgü tamiri ve yenilenmesi iĢi yaptırılmıĢtır.
İ
96
İ
İ
ġ
IĞI
37- HANIMLAR LOKALĠ YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale
usulü ile 07/12/2012 tarihinde ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında hanımlar lokali
yaptırılmaktadır.
38- UYDUKENT Ġġ MERKEZĠ ÖNÜ ENERJĠ NAKĠL HATTI YER ALTINA
ALINMASI YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 03/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında uydukent
iĢ merkezi önü enerji nakil hattı yer altına alınması yapım iĢi yaptırılmıĢtır.
39- MEZARLIK GĠRĠġ KAPILARI TADĠLAT ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 07/11/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında mezarlık
giriĢ kapıları tadilatı yaptırılmıĢtır.
40- MUHTELĠF BĠRĠMLERE ALÇIPAN VE ALÜMĠNYUM BÖLME DUVAR
YAPIM ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 31/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında muhtelif
birimlere alçıpan ve alüminyum bölme duvar yapım iĢi yaptırılmıĢtır.
41- KAPALI KATLI PAZAR YERĠ ALANI SONDAJLI ZEMĠN ETÜD RAPORU VE
SĠSMĠK ETÜD RAPORU HAZ. ĠġĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 19/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında kapalı
katlı pazar yeri alanı sondajlı zemin etüd raporu ve sismik etüd raporu yaptırılmıĢtır.
42- PANO VE ĠÇ MALZEMELERĠ VE MUHTEVĠYATI ĠġÇĠLĠK BEDELĠ
Söz konusu iĢ 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 d maddesi gereğince doğrudan
temin usulü ile yaptırılmıĢtır. 15/10/2012 tarihinde ihalesi yapılan bu iĢ kapsamında pano ve
iç malzemeleri ve muhteviyatı yaptırılmıĢtır.
a.6.2- Yol Birimi:
PARKE YOL YAPIMI:
İ
97
İ
İ
ġ
IĞI
1- 08.12.2011 tarihinde ihalesi yapılan 2012 Yılında Yol Birimi Tarafından ġehrimizin
Muhtelif Cadde Sokak ve Bulvarlarındaki Parke ve Bordür ÇalıĢmalarına Ait Hizmet Alım ĠĢi
yapılmıĢ olup, trafik iĢaret ve ikaz levhalarının montajı ve benzeri iĢler ile Ģehrimizin
tümünde alt yapı çalıĢmalarından dolayı bozulan yol ve kaldırımların tamiri yaptırılmıĢtır.
2- 07.02.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yollarında Kullanılmak
Üzere Buz Çözücü ve Önleyici Sıvı ( Solüsyon ) Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 200 Ton Solüsyon
alınmıĢtır.
3- 12.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan Hattat Karahisar Mahallesi ve Milli Birlik
Caddesi Yol ve Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 3.282 mt
Bordür ,30.884 m2 beton parke taĢı kaplanması ve 5.702 mt su oluğu yaptırılmıĢtır.
4- 12.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan Sahipata Mahallesi Tuna ve Sayhan Caddeleri
Yol ve Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 5.480 mt Bordür ,
29.690 m2 beton parke taĢı ve 3.980 mt su oluğu kaplanması yaptırılmıĢtır.
5- 25.04.2012 tarihinde ihalesi yapılan 2. Etap Ġkinci Küçük Sanayi Ġçi Muhtelif
Yolların Beton Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 2.000 mt Bordür ,38.195 m2
beton parke taĢı ve 5.702 mt su oluğu kaplanması yaptırılmıĢtır.
6- 20.04.2012 tarihinde ihalesi yapılan KasımpaĢa Mahallesinin Yol Ve
Kaldırımlarının Beton Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.000 mt Bordür ,
5.208 m2 beton parke taĢı ve 1.130 mt su oluğu kaplanması yaptırılmıĢtır.
7- 15.05.2012 tarihinde ihalesi yapılan Esentepe Mahallesi Muhtelif Sokakların Yol ve
Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 12.560 mt bordür , 57.563
m2 beton parke taĢı ve 12.560 mt su oluğu kaplanması yaptırılmıĢtır.
8- 30.04.2012 tarihinde ihalesi yapılan Milli Birlik Caddesi Ledli Kilitli Parke TaĢı
Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 15.000 mt bordür ve 1.300 Adet Ledli parke alınmıĢtır.
9- 28.05.2012 tarihinde ihalesi yapılan Dumlupınar 2. Caddesi Dekoratif Parke ile
Yol ve Yaya Kaldırımının Düzenlenmesi Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.700 mt Bordür, 6.896
m2 dekoratif parke taĢı, 600 mt özürlü yol parkesi , 940 mt dekoratif su oluğu, 30 adet oturma
grubu, 30 adet çiçeklik,30 adet çöp kovası, 20 adet aydınlatma direği ve 1.200 adet ledli parke
kaplanması yaptırılmıĢtır.
10- 04.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak
Üzere Su Oluğu ve Bordür TaĢı Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 2.000 Adet Bahçe Bordürü, 6.000
Belediye Tipi Bordür, 2.000 Adet 22 Cm‟lik Bordür, 500.000 Adet parke taĢı kaplanması
alınmıĢtır.
11- 11.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan Veysel Karani ve Sahipata Mahallesinin
Muhtelif Sokaklarına Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 10.930 mt Bordür ve
52.995 m2 beton parke taĢı kaplanması yaptırılmıĢtır.
12- 06.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimiz Muhtelif Mahallelerinde
Kullanılmak Üzere Dekoratif Parke ve EskitilmiĢ Andazit TaĢı Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.000
Adet bordür, 1.000 Adet Su Oluğu, 1.000 Adet Özürlü Yol Parkesi, 570 m2 Andezit TaĢı ve
1.500 m2 Dekoratif Parke parke taĢı kaplanması alınmıĢtır.
13- 19.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan Gazi, Kocatepe ve Nazmi Saatçi Mahalleleri
Tüm Sokaklarının Kaldırımlarının Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 30.375
mt Bordür, 47.421 m2 beton parke taĢı kaplanması yaptırılmıĢtır.
14- 02.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan Kanlıca Mahallesi 103 ve 107 Sokaklar
Arasında Kalan Yolların Kaldırımlarına Beton Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup,
4.970 mt Bordür, 7.900 m2 beton parke taĢı kaplanması yaptırılmıĢtır.
15- 02.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan Yenice Mahallesi Muhtelif Sokaklarına
Bordür Çekilmesi ve Kaldırımlara Mozaik Kaplaması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.900 mt
Bordür, 15.545 m2 mozaik kaplanması yaptırılmıĢtır.
İ
98
İ
İ
ġ
IĞI
16- 16.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan Lokumcular Sitesinin Yollarının Beton Parke
TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 990 mt Bordür, 10.885 m2 Beton Parke taĢı ve
345 mt su oluğu kaplanması yaptırılmıĢtır.
17- 10.09.2012 tarihinde ihalesi yapılan Doğancı Mahallesi Sokaklarına Doğal Parke
Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 4.826 m2 Doğal Büyük Parke TaĢı , 440 m2 m2 beton
parke taĢı ve 600 mt bordür kaplanması yaptırılmıĢtır.
18- 23.10.2012 tarihinde ihalesi yapılan Kocatepe Mezarlığı Önüne Ġstinat Duvarı Ve
Kaldırım Düzenlenmesi Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 164,985 m3 beton, 510 mt Bordür ,1020
m2 beton parke kaplanması yaptırılmıĢtır.
19- 06.01.2012 tarihinde ihalesi yapılan Hazır Beton Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 18 m3
beton alınmıĢtır.
20- 30.01.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yollarına Beton Parke
Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.120m2 beton parke taĢı kaplanması yaptırılmıĢtır.
21- 15.02.2012 tarihinde ihalesi yapılan Kepçe ve Kamyon ÇalıĢtırılması ĠĢi
yapılmıĢ olup, 100 saat çalıĢtırılmıĢtır.
22- 06.02.2012 tarihinde ihalesi yapılan Milli Birlik ve YeĢilyol Caddelerine Beton
Parke Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.080 m2 beton parke taĢı kaplanması
yaptırılmıĢtır.
23- 16.02.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak
Üzere 8 cm‟lik Beton Parke TaĢı Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.555 m2 parke alınmıĢtır.
24- 05.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yollarına Kullanılmak
Üzere 8 cm‟lik Kilitli Parke TaĢı Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.000 m2 parke alınmıĢtır.
25- 05.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan Ġbni Sinan Caddesinin Kaldırımlarına Beton
Parke TaĢı Kaplanması ĠĢi yapılmıĢ olup, 420 m2 Beton Parke TaĢı ve 120 mtül bordür
kaplanması yaptırılmıĢtır.
26- 19.03.2012 tarihinde ihalesi yapılan Zafer,Sümer ve Ġstiklal Mahalleleri
Kaldırımlarının Tamir Tadilat Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 624,400 m2 beton parke taĢı ve 320
mtül bordür kaplanması yaptırılmıĢıtır.
27- 13.04.2012 tarihinde ihalesi yapılan ġehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak
Üzere Su Oluğu ve Bordür TaĢı Alım ĠĢi yapılmıĢ olup, 500 m bordür, 1.000 m oluk
alınmıĢtır.
28- 04.04.2012 tarihinde ihalesi yapılan Beton Bariyer Alım ĠĢi ihalesi yapılmıĢ olup,
24 adet bariyer alınmıĢtır.
29- 04.05.2012 tarihinde ihalesi yapılan, Nazmi Saatçi Mahallesi Vilayet Evleri Önüne
Kaldırım Düzenlenmesi Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 450 m2 beton parke taĢı ve 75 mtül bordür
kaplanması yaptırılmıĢıtır.
30- 15.05.2012 tarihinde ihalesi yapılan Mehmet Arpacıoğlu Caddesi Tamir Tadilat
Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 1.000 m2 beton parke taĢı kaplaması yaptırılmıĢtır.
31- 21.06.2012 tarihinde ihalesi yapılan Doğancı ve Karakatip Mahallelerin Muhtelif
Sokaklarında Beton Parke Sökülmesi Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 2.704,360 m2 beton parke taĢı
sökülmesi yaptırılmıĢtır.
32- 13.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan Ulu camii Arkası Aksaray Mahallesi ve Telsiz
Camii Etrafı TaĢ Duvar Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 34,400 m3 taĢ duvar yaptırılmıĢtır.
33- 19.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan Karakatip Mahallesi Muhtelif Yollarına Beton
Parke Kaplanması Yapım ĠĢi ihalesi yapılmıĢ olup, 1.065 m2 beton parke taĢı ve 390 mtül su
oluğu kaplanması yaptırılmıĢıtır.
İ
99
İ
İ
ġ
IĞI
34- 20.07.2012 tarihinde ihalesi yapılan Doğancı Mahallesi Çıracıoğlu Sokağa Doğal
Parke TaĢı Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup, 250 m2 bazalt taĢı kaplanması
yaptırılmıĢtır.
35- 07.09.2012 tarihinde ihalesi yapılan Akmescit Mahallesi 174.Sokak TaĢ Duvar ve
Haluk Ġmga Caddesi Muhtelif Yerlerine Merdiven Kaplanması Yapım ĠĢi yapılmıĢ olup,
34,100 m3 taĢ duvar yaptırılmıĢtır.
36- 23.12.2012 tarihinde ihalesi yapılan 5 Tonluk Yatay Polietilen Depo Alımı
yapılmıĢ olup, 4 Adet depo alınmıĢtır.
YOL BĠRĠMĠ 2012 YILI YAPILAN ĠġLER
CĠNSĠ
HarpuĢta Yapılması
2012 YILI
247.20 m2
TaĢ Duvar Yapımı
123.600 m3
Beton Parke Yapımı
351.077 m2
Doğal Büyük Parke Yapımı
21.805 m2
Bordür Çekimi
152.962 mt
Bordür Alımı
27.520 Adet
Mozaik Yapımı
16.945 m2
Beton Parke TaĢı Alımı
500.000 Adet
Su Oluğu Alımı
1.000 mt
Su Oluğu Yapımı
39.809 mt
Beton Atımı
183 m3
Bazalt TaĢ Yapımı
3.120 m2
Dekoratif Parke
8.396m2
Dekoratif Bordür
2.700 mt
Dekoratif Oluk
1.940mt
Ledli Parke Alımı
2.500 Adet
Andazit TaĢı Yapımı
875 m2
Dekoratif Parke Alımı
1.500 Adet
Dekoratif Bordür Alımı
1.000 Adet
Dekoratif Oluk Alımı
1.000 Adet
Özürlü Yol Parkesi Yapımı
600mt
Özürlü Yol Parkesi Alımı
1000 Adet
2.DUMLUPINAR CADDESĠ
İ
100
İ
İ
ġ
IĞI
KASIMPAġA MAHALLESĠ
İ
101
İ
İ
ġ
IĞI
2.DUMLUPINAR CADDESĠ
a.6.3- Asfalt Birimi:
ASFALT YOL YAPIMI:
 170.000 ton Beton(sıcak) asfalt malzeme ile 709.000 m² Beton (sıcak) asfalt kaplama
yol yapılmıĢtır. Ayrıca 495.000 m² sathi asfalt yol yapılmıĢtır.
 ġehrimizin 81 mahalle sokak ve caddelerinin yol yapım ve düzenleme çalıĢmalarında
250.000 ton alt temel malzemesi ile 1.041.667 m2 alt temel malzemesi serimi,
210.000 ton üst temel malzemesi ile 875.000 m2 üst temel malzemesi serimi
yapılmıĢtır.
 380.90 km asfalt yol uzunluğumuz vardır.
 150 km. stabilize yol uzunluğumuz vardır.
 Asfalt Ģantiyesinde Karayolları Teknik ġartnamesine uygun olup, TSE standartların da
asfalt üretilmektedir.
İ
102
İ
İ
ġ
IĞI
YILLAR
SATHĠ ASFALT
( M²)
BETON
ASFALT
( M²)
ÜST TEMEL
( M²)
ALT TEMEL
( M²)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
440.320
344.569
239.136
282.250
33.000
495.000
184.412
207.988
150.388
180.758
495.767
709.000
408.637
625.888
470.071
523.842
729.167
875.000
263.943
666.304
812.525
809.467
1.041.667
1.041.667
MUHTELĠF MAHALLELERDEKĠ ASFALT ÇALIġMALARI
İ
103
İ
YILI
2012
SATHĠ ASFALT
M²
495.000
BETON
ASFALT M²
709.000
İ
ġ
ÜST TEMEL
M²
875.000
IĞI
ALT TEMEL M²
1.041.667
a.6.4- Makina Ġkmal Bakım Onarım ve ġehir Ġçi UlaĢım Birimi Faaliyetleri:
SAHA AMĠRLĠĞĠ:
Birimimiz bünyesinde Yol Kanal Hizmetleriyle de iĢbirliği içinde görevli tüm araçlar
ve personeli devamlı surette hizmete hazır halde bulundurulmuĢtur. Sezon süresince arızalı
araçların hizmete sokulması aĢamasında bütün personeli ile hizmet etmiĢtir.
Ġlimizde meydana gelebilecek tabii afetlerde (sel, su baskını, aĢırı kar yağıĢı v.b.)
hizmet araçlarımız sürekli olarak hizmete hazır halde bulundurulmaktadır.
Saha amirliği bünyesindeki araç ve personelden, Yol Birimi ve Asfalt Birimi ile
iĢbirliği içinde en verimli bir Ģekilde hizmet alınmıĢ, Belediyemizin ilgili hizmet alanlarında
herhangi bir Ģekilde hizmetin aksamasının önüne geçilmiĢtir.
OTOBÜS ĠġLETME:
Belediyemizde 4 adet yolcu otobüsü mevcuttur. Otobüslerimiz gerek personel servis
hizmetlerinde, gerekse diğer yolcu taĢıma ve görevlendirmelerde sürekli hizmette tutulmuĢtur.
Belediyemizce organize edilen her türlü etkinliklerde aktif görev almıĢ ve bugüne kadar da
hizmetin aksamasına sebebiyet vermemiĢtir.
Otobüs iĢletmesinde personel vardiyalı bir Ģekilde görev yapmaktadır.
AKARYAKIT ĠSTASYONU:
Birimimiz Akaryakıt pompalarından 2012 Yılı içinde Belediyemiz araçlarına ve
hizmetin gereği Belediyemizce kiralanan araçlara toplam:
753.758 Litre Euro Dizel
20.490 Litre KurĢunsuz Benzin
2.185 Litre LPG.
İ
104
İ
İ
ġ
IĞI
753758
AKARYAKIT (LT)
Euro Dizel
20490
2185
Kurşunsuz Benzin
LPG
Olarak yakıt vermiĢtir. LPG anlaĢmalı benzin istasyonunca karĢılanmaktadır. Akaryakıt
istasyonumuzda pompa hizmetleri 1 personel tarafından verilmektedir.
ATÖLYE HĠZMETLERĠ:
Atölyemizde çalıĢan kadromuz muhafaza edilmiĢ. Mevcut kadro ile 2012 Yılı zaman
diliminde:
1.218 Araç arıza için giriĢ yapmıĢ,
Motor revizyonu 2 adet, ġanzıman yapımı 8 adet, diferansiyal yapımı 2 adet, ön takım
tamiratı 7 adet,
1.199 Adet araç ise yağ, antifriz değiĢimi, fren, makas, direksiyon, elektrik ve diğer
arızalarının giderilmesi için atölyemizde bulunmuĢlardır.
Atölyemizce tamir edilemeyen iĢçilikler için (kaporta, boya vs.) anlaĢmalı esnaflar ile
arızalar giderilmiĢ, araçlarımızın hizmetten geri bırakılmasının önüne geçilmiĢtir.
AMBAR DEPO:
Birimimiz Ambarı devamlı güncelleĢtirilmiĢ, eksik malzemeler tamamlanmıĢ,
hizmette zaman kaybını önlemek ve her geçen gün piyasa zammından etkilenmemek
düĢüncesiyle sıkı bir takip altında tutulmuĢtur.
Ambarımızda mevcut 665 kalem yedek parça ve malzeme bulunmaktadır.
GÜVENLĠK:
Birimimizde 4 personel ile 24 saat bekçi sistemi çalıĢtırılarak Müdürlüğümüz ve
bünyesi sahanın emniyeti sağlanmaya devam edilmektedir.
İ
105
İ
İ
ġ
IĞI
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALĠYETLERĠ
FAALĠYETLER VE HĠZMETLER
MĠKATRI
19 adet
Proje Üretimi (mimari-statik-peyzaj)
55 adet
Metraj ve keşif çalışmaları
54 adet
İhale Hazırlama ve Sonuçlandırma İşleri
114 adet
Kontrollük Hizmetleri
148 adet
Hakediş Hazırlanması
64 adet
Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri
71 adet
Doğrudan Temin ile Gerçekleştirilen Yapım İşleri
170.000
ton
Asfalt Çalışması
152.962 mt.
Bordür Çalışması
87.140 m2
Kaldırım Çalışması (Beton,Parke,Karo vs.)
351.077 m2
Beton Parke Döşeme
709.000 m2
Beton Yol Yapımı (Sıcak-Beton asfalt)
Sosyal Amaçlı Bina ve Tesisler Yapımı ve Bakımı
Bina ve Diğer Tesislerin Bakım Tadilat ve Onarımı
Sokak İyileştirme Çalışması
306,6 m3
Beton ve Taş İstinat Duvarı Yapımı
35.7 Km.
İmar Yolları Açılması ve Stabilize Yol Yapımı
Kavşak Düzenleme ve Meydan Düzenlemesi
a.7- ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ:
a.7.1- Planlama Birimi:
YENĠ ĠMAR ÇAPI VERĠLMESĠ:
 Yeni imar çapı alacak kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile
kabul edilir.
 Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Su basman kotu verilmek üzere randevu verilir
 Randevu saatine kadar imar çapı imar kanunu, yönetmelikler, imar planı lejant
Ģartlarına uygun çizilip hazırlanır.
 Randevu vaktinde imar çapı verilecek parselin bulunduğu yere gidilir ve arazi
Ģartları, yapılanma gibi hususlar dikkate alınarak su basman kotu tespit edilir.
 Tespit neticesi imar çapına su basman kotu iĢlenir, imar çapı verilir.
 ĠĢlemi tamamlanan evraklardan bir örneği arĢivde muhafaza edilir.
ĠMAR ÇAPI YENĠLENMESĠ
 Ġmar çapını yenileyecek kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin müracaatı dilekçe ve ekleri
ile kabul edilir.
 Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
İ
106
İ
İ
ġ
IĞI
 Ġnceleme neticesi inĢaatın durumu ve parselin köĢe noktalarının arazideki yerinde
hazır olup olmadığı sorulur ve randevu verilir.
 Randevu saatine kadar imar çapı imar kanunu, yönetmelikler, imar planı lejant
Ģartlarına uygun olarak çizilip hazırlanır.
 Randevu vaktinde imar çapı yenilenecek parselin bulunduğu yere gidilir.
 Parselin köĢe noktalarına göre mevcut bina veya inĢaat proje ve eklerine göre
kontrol edilir.
 Tespit neticesi proje ve eklerine uygun ise imar çapı yenilenir.
 Hatalı ise konu Belediye Encümenine yazılır. Belediye Encümen kararına göre
iĢlem yapılır.
 ĠĢlemi tamamlanan evraklardan bir örneği arĢivde muhafaza edilir.
ĠMAR PLAN TADĠLATI YAPILMASI:
 Mevcut imar planında değiĢiklik isteyen kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin dilekçesi ve
ekleri kabul edilir.
 Ġmar planı tadilat isteği amacı ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiği
varsa tamamlattırılır.
 Tamamlanan dosya için gerekiyorsa ilgili kurum ve kuruluĢların görüĢü alınır.
 Ġlgili kuruluĢların görüĢü uygun ise konu Belediye Meclisine yazılır.
 Konu Belediye Meclisinde incelenir uygun görülürse kabul edilir
 Kabul edilen plan tadilatı imar kanunu Ģartlarına uygun olarak gerekleri yerine
getirilir uygulamaya geçilir.
 ĠĢlemi tamamlanan tadilat planından bir sureti ve yazıĢma evrakları arĢivde
muhafaza edilir.
ĠMAR DURUMU HAKKINDA BĠLGĠ VERĠLMESĠ:
 Ġmar durumu hakkında bilgi sözlü veya yazılı olarak kurum, kuruluĢ veya kiĢilerce
talep edilir.
 Taleple ilgili parselin tapu bilgileri ilgili görevli memur tarafından incelenir.
 Tapu bilgilerine göre Ġmar ve Kadastro paftaları çıkartılır ve birbiri üzerine
çakıĢtırılır.
 ÇakıĢtırmada koordinat, poligon ve halihazır değerler dikkate alınmalıdır.
 ĠĢlem tamamlandıktan sonra imar durumu hakkında imar planı, imar kanunu ve
ilgili yönetmeliklere uygun olarak sözlü veya yazılı cevap verilir.
 Yazılı cevaplarda bir örneği arĢiv dosyasında koduna göre muhafaza edilir.
YENĠ VE ĠLAVE ĠMAR PLANI YAPILMASI:
 Yeni imar planı yapılacak alanı hektar olarak belirlenir.
 Halihazır araĢtırılır.
 Harita yoksa yaptırılır, yeni harita teslim edilir. Ġhale Ģartnamesi hazırlanır, ihale
kanununa uygun olarak ihale edilir.
İ
107
İ
İ
ġ
IĞI
 Ġhaleyi kazanan plan müellifi ile sözleĢme imzalanır.
 SözleĢme Ģartlarına uygun olarak hazırlanan plan Belediye Meclisince incelenir,
uygun görülürse kabul edilir.
 Hatalı yerlerin düzeltilmesi yaptırılır.
 Kabul edilen planlar imar kanunu Ģartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir
ve uygulamaya geçilir.
 ĠĢlemi tamamlanan yeni veya ilave imar planlarının bir sureti ve yazıĢma evrakları
arĢivde muhafaza edilir.
ĠLAVE ĠMAR PLANI YAPILMASI:
 Mevzi Ġmar Planı yaptırmak isteyen kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin dilekçesi ve
ekleri kabul edilir.
 Mevzi Ġmar Planının amacı ve ekleri ilgili memurca incelenir, eksiği varsa
tamamlattırılır.
 Tamamlanan dosya için ilgili kurum ve kuruluĢların mevzi imar planı yapılması ve
tasdik için konu Belediye Meclisine yazılır.
 Konu Belediye Meclisince incelenir uygun görülürse kabul edilir.
 Kabul edilen planlar Ġmar Kanunu ġartlarına uygun olarak gerekleri yerlerine
getirilir ve uygulamaya geçilir.
 ĠĢlemi tamamlanan mevzi planın bir sureti ve yazıĢma evrakları arĢivde muhafaza
edilir
ARAZĠ ÇALIġMASI:
 ÇalıĢma alanı ile ilgili etüdler yapılır.
 Arazi kontrolü ve yapılacak ölçümlerin en kolay yapılabileceği röper noktaları
tespit edilir.
 Arazi ekibi organize edilir. Arazi ekibi alet kontrolü yapar ve arazi hazırlığı
tamamlanır.
 Araziye gidilir gerekli ölçümler, kontroller yapılır gerekli notlar alınır, gerekirse
fotoğraflanır.
 Arazi çalıĢması tamamlanıp iĢyerine dönülür. Elde edilen bilgi ve belgeler
bilgisayara veya planlara aktarılır.
 Arazide kullanılan aletler temizlenir.
İ
108
İ
ġ
İ
IĞI
Ayrıca;
 Ülkemizin ekonomik durumu paralelinde artan konut kredisi kullandıran bankaların
krediye esas olacak imar durumu bilgisi yazılı olarak talep sahiplerine
verilmektedir.
 Ayrıca vatandaĢlarımıza taleplerine göre sözlü veya yazılı imar bilgileri de
verilmektedir
 VatandaĢlardan gelen encümene konu olan hususlar encümen toplantılarında
görüĢülmüĢ olup, encümen kararları alınarak vatandaĢların talepleri yerine
getirilmiĢtir.
 Kamu kurum ve kuruluĢlar ve vatandaĢlardan gelen yazılı taleplere imar kanunu ve
ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yazılı bilgi verilmektedir.
2012 YILI ĠMAR PLAN TADĠLATLARI
OCAK
1
ġUBAT
3
MART
4
NĠSAN
1
MAYIS
6
HAZĠRAN
9
TEMMUZ
7
AĞUSTOS
1
EYLÜL
5
EKĠM
3
KASIM
2
ARALIK
7
TOPLAM
49
2012 Yılı İmar Tadilatları
9
3
1
İ
6
4
1
7
5
1
7
3
2
109
İ
ġ
İ
IĞI
VERĠLEN ĠMAR ÇAPLARI (YENĠ ĠNġAAT)
OCAK
15
ġUBAT
27
MART
30
NĠSAN
20
MAYIS
40
HAZĠRAN
36
TEMMUZ
31
AĞUSTOS
14
EYLÜL
31
EKĠM
24
KASIM
30
ARALIK
27
TOPLAM
325
VERİLEN İMAR ÇAPLARI (YENİ İNŞAAT)
40
27
30
20
15
İ
36
31
31
24
30
27
14
110
İ
ġ
İ
IĞI
VERĠLEN ĠMAR ÇAPLARI (RUHSAT YENĠLEMESĠ ĠÇĠN)
OCAK
9
ġUBAT
4
MART
23
NĠSAN
24
MAYIS
16
HAZĠRAN
14
TEMMUZ
22
AĞUSTOS
35
EYLÜL
42
EKĠM
23
KASIM
18
ARALIK
29
TOPLAM
259
VERİLEN İMAR ÇAPLARI (YENİ İNŞAAT)
35
23
9
24
16
14
22
42
23
29
18
4
İ
111
İ
ġ
İ
IĞI
EVRAK KAYITLARI (GELEN)
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
109
127
186
145
272
244
178
170
152
169
152
182
2086
EVRAK KAYITLARI (GELEN)
272
244
186
127
109
İ
178
145
170
152
169
182
152
112
İ
ġ
İ
IĞI
EVRAK KAYITLARI (GĠDEN)
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
67
81
93
118
147
237
155
109
108
139
124
152
1530
EVRAK KAYITLARI (GĠDEN)
237
81
67
İ
93
118
147
155
109
108
139
124
152
113
İ
İ
ġ
IĞI
a.7.2-HARĠTA BĠRĠMĠ
TEMEL ĠġLEMLERĠ;
3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun ve Yönetmeliği‟nin ilgili hükümleri doğrultusuda hali
hazır haritalar yapılır veya ihale yoluyla yaptırılarak kontrol edilir. Kontrol iĢleminden
sonra Belediye BaĢkanlığı tarafından onaylanmasını sağlar. Onaylanan halihazır Haritalara
göre Belediyenin diğer birimlerinde altlık oluĢturacak Ģekilde hali hazır harita ihtiyaçlarını
karĢılar. Kadastral paftalar da oluĢan değiĢiklikleri Kadastro Müdürlüğü ile koordineli
çalıĢarak güncelleĢtirir. Belediye bünyesinde Mülkiyet araĢtırmaları yapar. 3194 sayılı Ġmar
Kanunu‟nun 11., 15. , 16 . ve 18. maddelerine göre imar uygulaması, ifraz, tevhid, yola terk
ve ihdas iĢlemlerinin teknik dosyalarını hazırlar, hazırlanan dosyaların araziye çakılma
iĢlemlerini yapar.
ĠFRAZ ĠġLEMĠ :
Ġfraz (ayırma) en basit anlamı ile bir taĢınmaz malın iki yada daha fazla parçalara
ayrılmasıdır . Bu iĢlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 15 . ve 16. maddesine göre yapılır.
Ġfraz iĢlemleri 15 gün Ġçerisinde sonuçlanır. ( VatandaĢın müracaatından Kadastro
Müdürlüğüne gönderildiği tarih arası ) Ġlgili parsele ait tapu sicil kaydı, Ġmar planı örneği,
ilgili parsele ait ölçü krokisi ve sayısal değerlerin temini (kadastro ), oluĢacak yeni parselin
ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanması Ġmar planı örneği üzerine yeni oluĢacak
parsellerin iĢaretlenmesi Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene sevki yapılır.
Uygunluğu encümen kararı ile onaylanan iĢleme ait; koordinat özet cetveli, alan hesabı
,poligon röperleri, kutupsal aplikasyon değerleri, ölçü krokisi, durum planı, imar planı örneği,
kadastro matbu evrakları, encümen karar örneğinin alınması ĠĢe ait koordinat değerleri
aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar ve yapılan
değiĢiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro Müdürlüğüne
sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki hata ve
noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya 4
takım olarak çoğaltıp, Tapu Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Müdürlüğünce tapuların tescil
iĢlemleri yapılır. Yeni tapulardan alınan birer örnek dosyası ile birlikte arĢive kaldırılır.
TEVHĠD ĠġLEMĠ :
Tevhid (BirleĢtirme ) Tevhid en basit anlamı ile iki yada daha çok parselin bir parsel haline
getirilmesidir. Bu iĢlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 15 . ve 16. maddesine göre
yapılır. Ġlgili parsele ait tapu sicil kaydı (tapu vs.) teminini, Ġmar planı örneği Ġlgili parsele ait
ölçü krokisi ve sayısal değerlerin temini (kadastro )Ġmar planı hüküm ve yönetmeliğine göre
oluĢacak yeni parselin ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanarak Ġmar planı örneği
üzerine yeni oluĢacak parsellerin iĢlenmesi Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene
sevki yapılır. Uygunluğu encümen kararı ile onaylanan iĢleme ait; koordinat özet cetveli,
alan hesabı, poligon raporları, kutupsal aplikasyon değerleri, ölçü krokisi, durum planı, imar
planı örneği, kadastro matbu evrakları, encümen karar örneğinin alınması ĠĢe ait koordinat
değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar ve yapılan
değiĢiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro Müdürlüğüne
İ
114
İ
İ
ġ
IĞI
sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki hata ve
noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya 4
takım olarak çoğaltıp, Tapu Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Müdürlüğünce tapuların tescil
iĢlemleri yapılır. Yeni tapulardan alınan birer örnek dosyası ile birlikte arĢive kaldırılır.
YOLA TERK ĠġLEMĠ :
Yola terk iĢlemi en basit anlamı ile; imar planlarının uygulanıĢı sırasında, imar parsellerinin
oluĢturulabilmesi için taĢınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taĢınmazın
tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak kamu yararına (yola, yeĢil alana,
parka) terk edilmesi iĢlemidir. Bu iĢlem 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 15. ve 16. maddesine
göre yapılır. Yola terk iĢlemleri 15 gün içerisinde sonuçlanır. (VatandaĢın müracaatından
Kadastro Müdürlüğüne gönderildiği tarih arası ) Ġlgili parsele ait tapu sicil kaydı (tapu vs.)
teminini, Ġmar planı örneği, Ġlgili parsele ait ölçü krokisi ve sayısal değerlerin temini
(kadastro ),)Ġmar planı hüküm ve yönetmeliğine göre oluĢacak yeni parselin ölçü kroki ve
plan örneklerinin hazırlanması Ġmar planı örneği üzerine yeni oluĢacak parsellerin
iĢaretlenmesi, Uygun olanların plan örneği ile birlikte encümene sevki yapılır. ĠĢe ait
koordinat değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için mevcut sınırlar
ve yapılan değiĢiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve Kadastro
Müdürlüğüne sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan dosyadaki
hata ve noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden geçen dosya
4 takım olarak çoğaltılır. Tapu Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Müdürlüğünce tapuların
tescil iĢlemleri yapılır. Yeni tapulardan birer örnek dosyası ile birlikte arĢive kaldırılır.
YOLDAN ĠHDAS ĠġLEMĠ :
Ġhdas iĢlemi en basit anlamı ile imar planı gereğini kapanan yolların, imar planındaki amacına
uygun Ģekilde kullanılmak üzere iĢleme tabii tutulmasıdır. Bu iĢlem 3194 sayılı Ġmar
Kanunu‟nun 15. ve 16. maddesine göre yapılır. Ġmar planı örneği, imar planı hüküm ve
yönetmeliğine göre oluĢacak yeni parselin ölçü kroki ve plan örneklerinin hazırlanması, Ġmar
planı örneği üzerine yeni oluĢacak parsellerin iĢaretlenmesi, Uygun olanların plan örneği ile
birlikte encümene sevki yapılır. Uygunluğu encümen kararı ile onaylanan iĢleme ait;
koordinat özet cetveli, alan hesabı, poligon röperleri, kutupsal aplikasyon değerleri, ölçü
krokisi, durum planı, imar planı örneği, kadastro matbu evrakları, encümen karar örneğinin
alınması, ĠĢe ait koordinat değerleri aplikasyon için arazi ekiplerine verilir. Parselasyon için
mevcut sınırlar ve yapılan değiĢiklikler Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne Harita Birimine ve
Kadastro Müdürlüğüne sevki yapılır. Kadastro Müdürlüğü büro ve arazi kontrolleri yapılan
dosyadaki hata ve noksanlıklar varsa giderilir. Tahakkuk eden harçları yatırılır. Kontrolden
geçen dosya 4 takım olarak çoğaltılır. Tapu Sicil Müdürlüğüne sevki yapılır. Tapu Sicil
Müdürlüğünce tapuların tescil iĢlemleri yapılır. Yeni tapulardan birer örnek Milli Emlak
Müdürlüğüne verilir. Bir örneği de dosyası ile birlikte arĢive kaldırılır.
İ
115
İ
İ
ġ
IĞI
BELEDĠYEMĠZCE YAPILAN 18.MADDE ĠMAR UYGULAMALARI :
Ġmar uygulaması iĢlemi; 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 18. maddesine göre yapılır. Ġmar
hududu Ġçinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak
sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile , kamu kurumlarına
veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleĢtirmeye ,bunları yeniden imar planına uygun
ada veya parsellere ayırmaya ,müstakil ,hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak
sahiplerine dağıtmaya veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve
re‟sen tescil iĢlemlerini yaptırmaya belediyelerin yetkili olduğu bir uygulamadır. 18.madde
imar uygulaması iĢlemi 2 Ģekilde yapılır. 18.madde Uygulamaları;
1. ġubemiz tarafından yapılan 10-30 ha arası alanlar 3 ay içerisinde sonuçlanır.
2. Ġhale yoluyla yapılan 100 ha „dan büyük alanlar 6 ay içerisinde sonuçlanır.
Uygulama yapılacak bölgenin sınırı tespit edilir, Uygulama sahasına giren kadastro
parsellerinin tespiti yapılır. Uygulamaya giren parsellerin Tapu Sicil Kayıtları alınır. Ġmar ada
köĢelerinin koordinatları okunur, Uygulama sınırının son Ģekli verilerek uygulamanın
yapılmasına dair ve tapu kütüklerine Ģerh verilmesi hususunda karar alınarak encümen yazılır.
Arazi ekibince uygulama sahasında bulunan mevcut bina ve eklenti gibi detayların halihazırı
alınır. Düzenleme ortaklık payı (DOP) hesabını yaparak uygulamaya giren parsellerin
dağıtımı yapılır. Yeni oluĢan parsellerin planları ile dağıtım evrakları 1 ay müddetle askıya
çıkar ve askıya çıktığına dair tutanaklar tutulur. Planların askıya çıktığına ve ilgililerine
duyurmak üzere 1 ay müddetle ilan edilmesi için Belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğüne
ilan metni gönderilir. Askı süresince gelen ilgili vatandaĢlara bilgi verilir. VatandaĢların talep
ve dilekleri var ise yazılı olarak müracaatı sağlanır. 1 aylık askı sonunda tutanak tutularak
planlar askıdan indirilir. Encümence tasdik kararı alınmak üzere Encümene sevk edilir.
Tasdik kararı alınan uygulamaya ait planlar askı süresince yapılan itiraz ve talepleri
inceleyerek uygun olanlar yerine getirilir. Son Ģeklini alan planların arazi ekibince araziye
aplikasyonu yapılır. Teknik dosyalar hazırlanarak üst yazı ile birlikte Kadastro Müdürlüğüne
gönderilir. Tahakkuk eden harçlar yatırılarak büro ve arazi kontrolünden geçen dosyalar
Tapu
Müdürlüğüne intikal ettirilir. Tapu Müdürlüğünce tescili yapılan tapuların
Belediyemizce ilgililere dağıtımı yapılır. -Dosyadan bir örneği arĢivimizde saklanır
ĠHALE USULÜ ĠLE YAPILAN 18.MADDE ĠMAR UYGULAMALARI :
Uygulama yapılacak bölgenin sınırı tespit edilir. Devlet Ġhale Kanunu doğrultusunda ihaleye
çıkartılır. Ġhaleyi alan firma ile sözleĢme yaparak yer teslimi yapılır. Müteahhit firmaya iĢi
yaptığına dair yetki belgesi verilir. Uygulama bölgesinde kalan parseller listelenerek
uygulama yapılması hakkında, Tapu Sicil kayıtlarına Ģerh verilmesi hususunda encümence
karar alınır. ĠĢi alan Ģirketin detay alımını yaparak paftalara iĢlenir. Ġmar adaları 1/1000 „ lik
planlar ve düzenleme ortaklık payı hesabı ile birlikte sonuçtan bilgi alınır. Hesap neticesi veya
arazideki halihazır oluĢumundan dolayı doğabilecek aksaklıkları bu aĢamada planlanır ve
revize edilir. Belediyeden uygun görüĢü alınan son duruma göre iĢi yapan Ģirket dağıtımı
ve parselasyon iĢlemleri tamamlanır. Dağıtım ve parselasyon planlarını incelemek ve askıya
çıkartılması için Belediyeye intikalinden sonra planlar incelenerek askıya çıkartılır, 1 ay
askıya çıkartıldığına dair tutanak tutulur 1 ay müddetle mutat yollarla ilan edilir. Askı
İ
116
İ
İ
ġ
IĞI
süresinde gelen ilgili vatandaĢlara bilgi verilir. VatandaĢların talep ve dilekleri var ise yazılı
olarak müracaatı sağlanır. 1 aylık askı sonunda tutanak tutularak planlar askıdan
indirilir. Askı süresince yapılan itiraz ve talepleri inceleyerek uygun olanları gerekli
düzeltme ve değiĢikliklerin yapılması için ilgili müteahhide iade ediniz. ĠĢi yapan Ģirket
tarafından istenen talep ve değiĢiklikler yapıldıktan sonra tüm evraklar tamamlanır ve
Belediyeye teslim edilir. Encümence tasdik kararı alınır. Teknik dosya ve üst yazı ile birlikte
Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Müteahhit firma kadastro kontrollerini yaptırarak Tapu
Sicil Müdürlüğünden tapuların tescil iĢlemlerini yaptırır. Uygulamaya ait bir takım dosya ve
tapu örnekleri belediyemize verilir.
Dosyadan bir örneği arĢivimizde saklanır.
3194 SAYILI ĠMAR KANUNU’NUN 11.MADDE UYGULAMASI
Ġmar planlarında; meydan, yol, park, yeĢil saha, otopark, toplu taĢıma istasyonu ve terminali
gibi umumi hizmetlere ayrılmıĢ yerlere rastlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü‟ne ait
gayrimenkuller ile askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ile ülke güvenliği ile doğrudan
doğruya ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat ve savunma amaçlı yerler hariç Hazine ve
Özel Ġdareye ait arazi ve arsalar belediye veya valiliğin teklifi, Maliye Bakanlığı‟nın onayı ile
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye; belediye ve mücavir alan
hudutları dıĢında Özel Ġdareye bedelsiz terk edilir ve tapu kaydı terkin edilir. Ancak bu
yerlerin üzerinde bina bulunduğu takdirde, arsası hariç yalnız binanın halihazır kıymeti için
takdir edilecek bedel ödenir. Bedeli ve ödeme Ģekli taraflarca tespit olunur. Ġmar planına göre
yeĢil alan, yol, otopark ..vb . kamu alanlarından mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan
Kadastro parseli tespit edilir. Kadastro parselinin tamamı yol, yeĢil alan vb. kamu hizmet
alanında kalıyor ise 11.maddeye terk için encümen kararı alınır ve Milli Emlak Müdürlüğüne
talep yazısı yazılarak terki istenir. Kadastro parseli kısmen kamu hizmet alanında kalıyor ise
ifraz ölçü krokisi hazırlayarak Encümen kararı alınır. Milli Emlak Müdürlüğüne terki için
talep yazısı yazılır, yazı ekinde Encümen kararı, ,plan ve ölçü krokisi eklenir. Milli Emlak
Genel Müdürlüğü‟nden onay alındıktan sonra Belediyemize terkin uygun görüldüğü
bildirilir. Üst yazı hazırlanarak Kadastro Müdürlüğüne teknik dosya ile beraber gönderilir.
Büro ve arazi kontrolleri yaptırılır. Tescil için Milli Emlak Müdürlüğü dosyayı Tapu
Müdürlüğüne verir, Belediyemiz adına tescil iĢlemi yapılır.
HARĠTA BĠRĠMĠNDE ARAZĠ ÇALIġMALARI ġU AġAMALARLA YAPILIR
ÇalıĢma alanının plan etüdü yapılır. Plan üzerinde aplikasyonun iĢinin en kolay yapılabileceği
düĢünülen poligon noktaları tespit edilir. Poligon noktalarının röper değerleri ve koordinat
değerleri tespit edilir. Aplikasyon yapılacak noktaların koordinatları plan üzerinden okunur
veya hesaplanır. Poligon noktaları ve aplikasyon noktalarına ait koordinat değerleri manuel
olarak veya bilgisayardan alete aktarılır. Arazi ekibinde çalıĢacak ekip organize edilir. Alet
ve ekipman kontrolü yapılarak arazi hazırlığı tamamlanır. Araziye gidilerek ölçmenin
yapılacağı poligon noktaları röper ölçü krokisine göre bulunur ve kontrol edilir. Poligon
noktalarından arazi çalıĢması yapılır. ÇalıĢma bittikten sonra ekipman eksikliği olmaması
için gerekli kontroller yapılır. Büroya dönülünce araziden alınan bilgiler bilgisayara aktarılır.
Bilgisayardan dökümanlar alınarak arĢivlenir.
İ
117
İ
ġ
İ
IĞI
Arazide kullanılan aletlerimiz;
TOTAL STATĠON) haritacılıkta kullanılan ölçüm aletidir.
NĠVO; Arazinin yüksekliği, mesafesi, kot ölçümüne yarar.
ALTĠ METRE; Yükseklik farklılıklarını ölçer.
EL GPS; Uydular aracılığı ile arazide ölçüm yapmaya yarar.
ġERĠT METRE; TELSĠZLER ..VS.
2012 YILI ĠFRAZ ĠġLEMLERĠ: 35 adet ifraz iĢlemi yapılmıĢtır.
ĠFRAZ ĠġLEMLERĠ
ADET
OCAK
1
ġUBAT
5
MART
4
NĠSAN
3
MAYIS
4
HAZĠRAN
3
TEMMUZ
3
AĞUSTOS
0
EYLÜL
EKĠM
3
4
KASIM
1
ARALIK
4
TOPLAM
İ
35
118
İ
ġ
İ
IĞI
İFRAZ İŞLEMLERİ
5
4
4
3
4
3
3
4
3
1
1
0
2012 YILI TEVHĠD ĠġLEMLERĠ: 59 adet tevhid iĢlemi yapılmıĢtır.
TEVHĠD ĠġLEMLERĠ
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İ
ADET
5
6
8
5
2
1
2
3
7
8
4
8
59
119
İ
ġ
İ
IĞI
TEVHİD İŞLEMLERİ
8
8
8
7
6
5
5
4
3
2
2
1
2012 YILI YOLA TERK ĠġLEMLERĠ: 23 adet yola terk iĢlemi yapılmıĢtır.
YOLA TERK ĠġLEMLERĠ
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İ
ADET
0
1
1
1
1
1
4
4
3
4
3
0
23
120
İ
ġ
İ
IĞI
YOLA TERK
4
4
4
3
1
1
1
1
3
1
0
0
2012 YILI ĠHDAS ĠġLEMLERĠ: 28 adet ihdas iĢlemi yapılmıĢtır.
ĠHDAS ĠġLEMLERĠ
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İ
ADET
4
3
0
2
0
3
3
5
5
2
1
0
28
121
İ
ġ
İ
IĞI
İHDAS İŞLEMLERİ
5
5
4
3
3
2
3
2
1
0
0
0
18.MADDE ĠMAR UYGULAMALARI:
2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE BELEDĠYEMĠZCE VE ÖZEL MÜHENDĠSLERCE TOPLAM
931 HEKTARLIK ALANDA ĠMAR UYGULAMASI YAPILMIġTIR.
152/1 Nolu Ġmar Uygulaması Sadıkbey Köyü
65 Hektar
152/2 Nolu Ġmar Uygulaması Ġnaz Köyü
63 Hektar
164 Nolu Ġmar Uygulaması Çakır Köyü
5 Hektar
163 Nolu Ġmar Uygulaması Ġnaz Köyü
6 Hektar
162 Nolu Ġmar Uygulaması Salar –Sülün Deper
(Askeri Havaalanı)
165 Nolu Ġmar Uygulaması Çakır Köyü
654 Hektar
1 Hektar
166 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi
1805 m2
167 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi
4 Hektar
153 Nolu Ġmar Uygulaması ĠNAZ –SADIKBEY
12 Hektar
151 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi
(Fuar Alanı)
146 Nolu Ġmar Uygulaması Köprülü Köyü
168 Nolu Ġmar Uygulaması Çetinkaya Mahallesi
TOPLAM
İ
38 Hektar
48 Hektar
35 Hektar
931 Hektar
122
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILINDA ĠġLEM GÖREN MAHKEME EVRAKLARI: 573 adet evrak iĢlem
görmüĢtür.
MAHKEME EVRAKLARI
ADET
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
21
58
49
40
47
113
30
45
38
36
43
53
573
MAHKEME EVRAKLARI
113
58
49
40
47
45
30
53
38
36
43
21
İ
123
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILINDA ĠġLEM GÖREN MĠLLĠ EMLAK MD. VE DĠĞER ĠMAR DURUMU
ĠLE ĠLGĠLĠ EVRAKLAR: 108 adet evrak iĢlem görmüĢtür.
MĠLLĠ EMLAK MD VE DĠĞER
ĠMAR DUR.EVRAKLARI
ADET
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
12
22
8
7
3
20
4
9
1
11
7
4
108
MİLLİ EMLAK MD. VE DİĞER İMAR DUR.
VARLIKLARI
22
20
12
11
8
9
7
7
3
4
4
1
İ
124
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE MUHTELĠF ARAZĠ ÇALIġMALARI
Muhtelif Mahallelerde tevhid, terk, ihdas, ifraz ve imar uygulamalarına iliĢkin arazi
çalıĢmaları
yol gösterme, direk yeri gösterme, mezar yeri tespiti halihazır iĢi, arazi
aplikasyonları, sınır tespiti gibi muhtelif arazi çalıĢmaları yıl içerisinde rutin olarak
yapılmıĢtır.
EVRAK KAYITLARI (GELEN)
2012 YILI
EVRAK KAYITLARI (GELEN)
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
102
151
138
100
132
193
130
99
104
104
113
130
TOPLAM
1496
EVRAK KAYITLARI (GĠDEN)
2012 YILI
EVRAK KAYITLARI (GİDEN)
İ
OCAK
75
ŞUBAT
116
MART
113
NİSAN
86
MAYIS
97
HAZİRAN
156
TEMMUZ
93
95
AĞUSTOS
EYLÜL
86
EKİM
100
KASIM
94
ARALIK
105
TOPLAM
1216
125
İ
İ
ġ
IĞI
a.7.3- ĠSTĠMLAK EMLAK BĠRĠMĠ
YAPILAN ÇALIġMALAR:
KAMULAġTIRMA :
a-Rızaen KamulaĢtırma:
2942 sayılı kanun Gereği, Yeterli ödenek varsa Ġmar Planı doğrultusunda Meclis
Kararı alınır. Ġlgili parsellere ait kamulaĢtırmaya yönelik Encümen kararı alınır. Tapu Sicil
Müdürlüğüne Ģerh konulur. Gayrimenkul sahiplerine ait (Tapu Sicil Müdürlüğünden, Nüfus
Müdürlüğünden, Zabıta Müdürlüğünden, Emniyet Müdürlüğünden, Emlak Çevre Temizlik
Biriminden )adres bilgileri araĢtırılır. Ġlgili kiĢilere kamulaĢtırmaya yönelik 15 günlük süreli
baĢvuru tebliği gönderilir. Tebliği alan vatandaĢ belediyeye pazarlık günü saati yeri hakkında
bilgi almak üzere baĢvuruda bulunur. Bu arada Kıymet takdir Komisyonu ilgili parselin bedeli
ile ilgili mahalli emlakçılardan gerek görürse odalardan ve resmi kurumlardan da bedeli ile
ilgili görüĢ alıp, değerlendirilmesini yapar ve raporunu hazırlar. Hazırlanan raporu uzlaĢma
komisyonuna takdim eder. UzlaĢma Komisyonu yasaya uygun olarak vatandaĢla alınan gün
ve saatte pazarlık iĢlemini gerçekleĢtirir. AnlaĢma sağlanır ise tutanak tanzim edilerek 45 gün
içerisinde Tapu malikleri gayrimenkullerinde herhangi bir Ģerh haciz vb. kısıtlayıcı unsurları
ve varsa veraset intikal problemlerini çözer. Bu süre sonunda rızaen tapu ferağları verilmeden
önce kurum ödenecek bedeli bankaya bloke eder. Tescil iĢlemi sağlandıktan sonra mali
saymanlığa ödeme talimatı verilir.
b-UzlaĢma Sağlanmazsa :
Tapu maliki uzlaĢma sağlanmazsa veya malik 15 gün içerisinde ilgili kuruma
baĢvurmazsa yapılacak iĢler.
Ġlgili idare bağlı bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesine o parselle ilgili
düzenlenmiĢ belgeler ile birlikte baĢvurarak cebri tescil davası açar. Mahkeme kararı
neticesinde tapu dairesine karar gönderilir. Tescil iĢlemi yapıldıktan sonra ödeme talimatı
verilerek bedel ödenir.
HĠSSE VE YOL FAZLASI SATIġ
VatandaĢ dilekçesi doğrultusunda Tapu Sicil Müdürlüğünden teyit alınarak ilgili
parsele ait Ġmar Plan örneği çıkartılır. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden satıĢa yönelik
herhangi bir sakınca olup olmadığı sorulur. Kıymet Takdir Komisyonunca bedel tespit
ettirilerek tutanaklaĢtırılır. Oda kaydı olan iki emlakçıdan kapalı zarfla ilgili yere ait bedel
sorulur. Dökümanlarla birlikte Belediye Encümenine satıĢ ve satıĢ bedeli konusunda teklif
verilir. Encümen kararı doğrultusunda satıĢ bedeli ve masrafları tahsil edilerek (ödettirilerek)
yetkili elamanımızca Tapu Sicil Müdürlüğünde ferağları verilir.
TAKAS-TRAMPA
VatandaĢ dilekçesi doğrultusunda gayrimenkulünün yol ya da yeĢil alanda kalması vb.
dolayısıyla oluĢan mağduriyetinin giderilmesine yönelik uygulanan takas-trampa Ģekli:
Mevcut yerin Ġmar Plan örneği çıkartılarak gerçekten bir mağduriyet olup olmadığı
araĢtırılır. Kıymet takdir Komisyonunca Emlak Beyan değeri de göz önünde bulundurularak
bir değer tespit edilir. Ayrıca odaya kayıtlı iki emlakçıdan adı geçen muhite ait m2.birim
değeri alınır. Bu değere karĢılık gelebilecek Belediyemiz envanterinde varsa ilk önce mevcut
İ
126
İ
İ
ġ
IĞI
yerden veya baĢka bir yerden arsa tespit edilir. Bu dökümanlarla birlikte Belediye
Encümenine teklif edilir. Encümen Kararı doğrultusunda olumlu ise Tapu Sicil
Müdürlüğünde baĢa baĢ takasları yapılır.
TAKYĠDĠN TER KĠNĠ
GecekondulaĢmayı önlemeye yönelik oluĢturulan 775 ve 6188 sayılı kanunla konulan
Ģerhtir.
Kaldırılmasına yönelik haller;
a- Süresinin Dolması (10 Yıl)
b- Ġl DıĢı Ġkametgah DeğiĢikliği
c- Malikinin ölüm hali
Belirtili haller içerisinde vatandaĢ dilekçesi doğrultusunda, Belediye Encümenine
teklif sunulur. Encümen kararı doğrultusunda takyidin terkini için Encümen kararı ile birlikte
üst yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek terkin ettirilir.
ĠSTĠMLAK ġERHĠ TERKĠNĠ
Daha önce belediye tarafından yapılması öngörülen kamulaĢtırma için Ģerh konulan,
ancak kamulaĢtırılamayan taĢınmazların üzerindeki Ģerhin kaldırılması için yapılan iĢlemdir.
VatandaĢ dilekçesi doğrultusunda, istimlak Ģerhi terkini için Tapu Sicil Müdürlüğüne
yazı yazılarak Ģerhin terkini istenir.
HĠBE (BAĞIġ)
VatandaĢın yapacağı gayrimenkul bağıĢı için vatandaĢtan kayıtsız Ģartsız ve bedelsiz
ibaresi bulunan dilekçe alınır. BağıĢ yapılan yerin Ġmar Plan örneği çıkartılır. 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 38. maddesinin I bendi gereğince Belediyemiz adına hibenin kabul
edilip edilemeyeceği hususunda ve tapu masraflarının belediyemizce karĢılanması hususunda
BaĢkanlık oluru alınır. Tapu Masrafları için harcama talimatı düzenlenir. Tapuya tescili
yaptırılır.
ARSA TAHSĠS VE DEVRĠ
Ġlgili kurum ve kuruluĢların talepleri doğrultusunda 5393 sayılı Belediyeler kanununun
ilgili maddeleri gereğince Ġmar durumları göz önünde bulundurularak Belediye Meclis kararı
ile bedelli veya bedelsiz olarak devir veya tahsis yapılır.
ENKAZ BEDELĠ ÖDENMESĠ
Evvelce yapılmıĢ kadastro paftalarında mevcut veya imar affı müracaatını yapmıĢ ve
daha sonra belediyemizce 18. madde imar uygulamasına tabi tutulmuĢ, yerinde korunamayan
yol ve yeĢil alanda kalan yapılara enkaz bedeli ödenmesi iĢlemidir.
VatandaĢ enkaz bedeli için gerekli belgeler ile birlikte Belediyemize baĢvuruda
bulunur. Kıymet takdir komisyonu tarafından yerinde inceleme yapılarak yıpranma payı da
dikkate alınarak bedel tespit edilir. Tespit edilen bedelin ödenip ödenmeyeceği konusunda
İ
127
İ
İ
ġ
IĞI
encümene yazı yazılır. Ödenme kararı alındığında tespit edilen bedelin ödenmesi ve yapının
boĢaltılması için vatandaĢa tebligat çekilir. VatandaĢtan boĢaltma haberinin gelmesinin
ardından yapının yıkılması için Fen ĠĢleri Müdürlüğüne yazı yazılır. Yıkım Tutanağının Fen
ĠĢleri Müdürlüğünden Ġstimlak Emlak Birimine gelmesi üzerine, tutanak enkaz bedelinin
ödenmesi için Hesap ĠĢleri Birimine gönderilir
KAT ĠTTĠFAKI-CĠNS TASHĠHĠ-KAT MÜLKĠYETĠ
Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin mimari projeleri esas alınarak inĢaat
iĢlemleri baĢlamadan önce arsa payı üzerinden encümen kararı doğrultusunda noterden
tasdiklendirilerek yapılan liste tapu sicil müdürlüğünde belediyemiz adına tescil edilir. Her
bağımsız bölüm için ayrı ayrı tapu çıkartılır.
Cins tashihi; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden Kadastro paftalarında boĢ arsa
olarak görülen ve üzerinde yapı bulunan taĢınmaz için Kadastro Müdürlüğünde değiĢiklik
beyannamesi tanzim ettirilerek üzerindeki yapının paftasına tersimatı sağlanır. Arsa vasfında
olan taĢınmazın cinsine göre yeniden tescil ettirilerek cins tashihi sağlanır.
Kat Mülkiyeti; Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerden söz konusu yapılı
gayrimenkulün bağımsız bölüm nolarına göre listelenilerek encümen kararı alındıktan sonra
noterden onaylattırılır. Bu yapının mimari projesi ve onaylı listeyle birlikte Tapu Sicil
Müdürlüğüne baĢvuru yapılarak binanın her bağımsız bölümünün ayrı ayrı tapu tescilleri
sağlanarak tapuları alınır.
-5393 Sayılı Belediye Kanununun 38/L bendi uyarınca Belediyemize yapılan Ģartsız
ve bedelsiz Hibe ve BağıĢlar:
1-Kerim BAĞATUR ve MüĢt. Çetinkaya Mahallesi 1836 ada 3 parselde 01/01/2012
2-Ömer – Halil AKAGÜNDÜZ Çetinkaya Mahallesi 1836 ada 3 parselde bulunan
41938/3276594 m2.‟lik hisse. 10/01/2012
3-Orhan KAYRIM ve MüĢt. Çetinkaya Mahallesi 1836 ada 3 parselde bulunan hisse.
02/01/2012
4-Mehmet ERENGĠL ve müĢterekleri MaraĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 3864 ada 20
parsel nolu hisseler 01/01/2012
5-Mehmet AKINCI ve MüĢterekleri Sahipata Mahallesi 2622 ada 4 parsel nolu
89/2400 m2.‟lik hisse 13/13/2012
6- Ömer SERT Fatih Mahallesi 2690 ada 2 parsel nolu 52/2400 m2 hisse 24/05/2012
7- Osman Nuri SERDAROĞLU MaraĢal Fevzi Çakmak Mah. 3688 ada 1 parsel, 3855
ada 1 parsel hisse hibeleri 16.07.2012
8- Hüseyin AFYONKALE Tacıahmet mahallesi 222 ada 5 ve 12 parsel fırın yeri Ģartlı
bağıĢ 26.06.2012
9- Ġbrahim SARI MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 4140 ada 8 parsel 41/1330 hisse
hibesi 10.10.2012
10- Hatice GÖRDES Fatih Mahallesi 2684 ada 1 parsel 5/2400 hisse hibesi
.03.12.2012
11- Mehmet KOCAġABAN ve MüĢt. Çetinkaya mahallesi 45 ada 1 parsel hisse
hibeleri 08.11.2012
İ
128
İ
İ
ġ
IĞI
12- Mehmet Ali DOĞRU MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 4140 ada 8 parsel 40/1330
hisse hibesi. 12.11.2012
13- Hüseyin GÖKTAġ MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 4140 ada 8 parsel 12/1330
hisse hibesi. 12.11.2012
14- Ġbrahim TÜRKEġSSĠZ ve MüĢt. Çetinkaya Mahallesi 5 ada 29 ve 63 parseldeki
hisselerinin %10 „unun hibesi.
-3194 Sayılı Ġmar Kanununun 17. maddesine göre yapılan Hisse SatıĢları:
1-Mahmut KĠREZ Deper Mahallesi 4349 ada 7 parsel nolu 96,88 m2.‟lik hisse
29.064,00.-TL. bedelle satıĢ 18/01/2012
2-Yusuf SÖĞÜT Sahipata Mahallesi 1407 ada 16 parsel nolu 84,05 m2.lik hisse
7.061,00.-TL. bedelle satıĢ 08/02/2012
3-Mustafa DAĞDELEN Çetinkaya Mahallesi 903 ada 3 parsel nolu 372,80 m2
taĢınmaz 205.000,00.-TL. bedelle satıĢ 24/01/2012
4- Zekeriya AKIN MareĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 3820 ada 8 parsel 306,00 m2.‟lik
hisse 104.265,00.-TL. bedelle satıĢ 17/07/2012
5-Ali ALTINDAġ Sahipata Mahallesi 1445 ada 15 parsel nolu 61,05 m2.‟lik hisse
7.081,80 TL. bedelle satıĢ 30/05/2012
6-Sıddıka DĠNLER Çetinkaya Mahallesi 2204 ada 5 parsel nolu 73,00 m2.‟lik
taĢınmaz 18.980,00.-TL. bedelle satıĢ 12.12.2012
-3194 Sayılı Ġmar Kanununun 17. maddesine göre yapılan Yol Fazlası SatıĢlar:
1-Çetinkaya Mahallesi 2173 ada 10 parsel nolu 4,46 m2.‟lik gayrımenkul 2.453,00.TL.bedelle Süleyman KESER adlı Ģahsa 08/02/2012
2-Esentepe Mahallesi 965 ada 2 parsel nolu 170,89 m2‟lik gayrimenkul 39.304,70.TL. bedelle Zeki DAYIOĞLU adlı Ģahsa. 02.01.2012
3-Fatih Mahallesi 2315 ada, 13 parsel nolu 29,64 m2.‟lik, yol fazlası gayrımenkul
5.187,00.-TL bedelle ġükriye KOÇAK adlı Ģahsa 9/07/2012
4-Deper 5/4 pafta, 6968 parsel nolu 115,82 m2‟lik taĢınmaz 28.955,00.-TL. bedelle
Halil BODUR adlı Ģahsa 02/07/2012
5- Marulcu Mahallesi 11 pafta 659 ada 136 parsel nolu 1.80 m2‟lik taĢınmaz
2.160,00.-TL. bedelle Nimet ÖREN ve MüĢt.satıĢ 22/02/2012
6- Kayadibi Mahallesi 31 pafta, 345 ada 20 parsel nolu 95,00 m2.‟lik taĢınmaz
33.250,00.-TL.bedelle Ali UZUNOĞLU adlı Ģahsa satıĢ 28/05/2012
7- Çetinkaya Mahallesi 2194 ada 5 parsel nolu 183,16 m2‟lik yol fazlası arsa
100.738,00.-TL. bedelle Hayga ĠnĢaat ve Araç Yapı ġirketlerine satıĢ 20/07/2012
8- Deper 7222 parsel 3,46 m2, 7226 parsel 523,63 m2 taĢınmazlar 237.191,00.-TL.
bedelle Ali ÖZTÜRK adlı Ģahsa satıĢ 09/02/2012
9- Kayadibi Mahallesi 341 ada 72 parsel nolu 11,16 m2. 3.348,00.-TL. bedelle
Yediveren Reklamcılık A.ġ. satıĢ 18/09/2012
10- Dumlupınar Mahallesi 846 ada 277 ve 280 parsel nolu 43,00 m2.‟lik taĢınmaz
40.000,00.-TL. bedelle Yusuf AY – EĢref AY adlı Ģahıslara satıĢ 03/09/2012
11-Çakır 10 pafta, 2211 parsel nolu 504,82 m2.‟lik taĢınmaz 126.205,00.- TL. bedelle
Ahmet KOLAYLI adlı Ģahsa satıĢ 10/12/2012
12-Kayadibi Mahallesi 341 ada 74 parsel nolu 23,03 m2‟lik taĢınmaz 8.060,50.-TL.
bedelle Ahmet AKSOY ve müĢt.satıĢ 10/12/2012
İ
129
İ
İ
ġ
IĞI
13- Kayadibi Mahallesi 341 ada 75 parsel nolu 29,62 m2‟lik taĢınmaz 10.367,00.-TL.
bedelle Mehmet SAVRIK adlı Ģahsa satıĢ 10/12/2012
-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin e bendi gereğince Takas
(Trampa)Yapılan Gayrimenkuller:
1-Sadıkbey 2639 parsel nolu Ahmet ERDEMLĠ adlı Ģahsa ait gayrımenkul ile
Belediyemize ait 449 ada 3 parselin 53.100,00.-TL. bedelle baĢa baĢ takas.14/09/2012
2-Necati BAġARAN adlı Ģahsa ait EĢrefpaĢa Mahallesi 2677 ada 3 parseldeki 621
m2‟lik hisseye karĢılık Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 3403 ada 5 ve 6 parsel nolu 180
m2.‟lik gayrımenkul 50.000,00.-TL. bedelle baĢa baĢ takas 09/11/2012
3- Çavlan Yapı Ticaret Limited ġirketine ait Sahipata Mahallesi 1216 ada 13 parsel
nolu 266,03 m2.‟lik gayrımenkul ile Belediyemize ait Sahipata Mahallesi 1216 ada 10 parsel
72,53 m2‟lik ve 11 nolu parselin 196,11 m2‟lik gayrımenkullerin 25.000,00.-TL. bedelle
baĢa baĢ takas 28/12/2012
4-Bayramgazi Köyü 139 ada 2 parsel, 140 ada 2 parsel, 141 ada 11 parsel, 142 ada 2
parsel, 144 ada 2 parsel, 145 ada 1 parsel, 146 ada 1 parsel, 148 ada 1 parsel, 150 ada 2 parsel,
154 ada 1 parsel 154 ada 2 parsel, 155 ada 2 parsel 155 ada 3 parsel, 156 ada 2 parsel, 164 ada
4 parsel, 165 ada 2 parsel, 166 ada 2 parsel, 167 ada 2 parsel, 168 ada 2 parsel, 169 ada 4
parsel, 171 ada 2 parsel, 172 ada 2 parsel, 174 ada 1 parsel, 177 ada 2 parsel, 178 ada 1 parsel,
180 ada 1 parsel, 185 ada 1 parsel, 187 ada 2 parsel, 188 ada 1 parsel, 189 ada 1 parsel, 190
ada 1 parsel 191 ada 6 parsel, 191 ada 7 parsel, ve 191 ada 8 parsel nolu Belediyemize ait
gayrımenkullerle, Özer Turizm San.ve Tic.Anonim ġirketine ait Voyvoda Mahallesi 1257 ada
1 parsel, 1255 ada 1 parsel, 1284 ada 3 parsel, 1285 ada 3 parsel nolu taĢınmazda
13089/70537 m2.‟lik hisse, Kayadibi Mahallesi 624 ada 5 parsel, Bayramgazi Köyü 114 ada
30 parsel nolu gayrımenkuller ile 765.069,09.-TL. bedelle baĢa baĢ takas.07/05/2012
-5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre: Ġpotek Terkini
1- MaraĢal Fevzi Çakmak Mahallesi 1044 ada 2 parsel nolu 490,66 m2.‟lik Musa
KAZIM ve Balı AÇIKGÖZOĞLU gayrımenkulden ipotek terkini yapılmıĢtır. 17/04/2012
-5393 Sayılı Kanuna Göre Satın Alma:
1-ġemsettin TĠRYAKĠOĞLU ve MüĢtereklerinden Marulcu Mahallesi 817 ada 745
parsel nolu 43,09 m2‟lik taĢınmaz 32.317,50.- TL. bedelle 05.01.2012
-5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Bedelsiz Devir.
1- Çetinkaya Mahallesi 2914 ada 3 parsel nolu gayrımenkul Cami Yeri Olarak Maliye
Hazinesine devir edilmiĢtir. 21/11/2012
-5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin e bendi 75.maddesinin d bendi
gereğince Tahsis Yapılan ve Tahsis Alınan Gayrimenkuller:
1- Hacı Nasuh Mahallesi 423 ada 83 parselde bulunan 3 nolu 41 m2‟lik dükkan
Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Afyon ġubesine 10 Yıl Süre ile Tahsis 14.06.2012
İ
130
İ
İ
ġ
IĞI
2- Hamidiye Mahallesi Helvacıoğlu Deresi 51 ada 143 parsel Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler Merkezi yapımında kullanılmak üzere 25 Yıl Süre ile Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman ĠĢletme Müdürlüğüne Tahsis 11/05/2012
3- Olucak Mahallesi 26 ada 2 parsel 25 Yıl Süre ile Afyonkarahisar Ġl Özel Ġdaresine
Tahsis 30.07.2012
4- Çetinkaya Mahallesi 1829 ada 1 parselde bulunan birinci kat 14 bağımsız bölüm
nolu yeri Sağlık YaĢam Merkezi ile Gebe Okulu olarak kullanılmak üzere 25 Yıl Süre ile
Afyonkarahisar Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne Tahsis 15/11/2012
2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununa Göre Ġstimlak Yapılan Gayrimenkuller:
Afyonkarahisar Merkez Akçin Köyü 3 pafta 525 parsel nolu gayrımenkulün kısmı
kamulaĢtırma iĢlemleri yapılmıĢ rızai ferağ alınamadığından Cepri Tescil yoluyla Hukuk
ĠĢleri Müdürlüğüne BildirilmiĢtir. 01/08/2012
3194 Sayılı Ġmar Kanununun 15 ve 16 maddelerine göre :
1-Çetinkaya Mahallesi 1170 Ada 13 ve 14 nolu parsellerin Tevhit iĢlemi.21/11/2012
2-Nurcu Mahallesi 36 pafta, 534 ada 94 nolu parsel Yola Terk ĠĢlemi. 24/07/2012
3194 Sayılı Ġmar Kanununa göre: Çetinkaya Mahallesi 1829 ada 1 parsel nolu
gayrımenkulde 8 adet dükkan Kat Ġrtifakına geçilmiĢ, Çetinkaya Mahallesi 2853 ada 4
parselde Kat Ġrtifakına geçilmiĢ, Merkez Çakır 166 ada 7,8 ve 10 parsellerde kat irtifakına
geçilmiĢ ve Yönetim Planları YapılmıĢtır.
775 Sayılı ve 6188 Sayılı Kanuna göre konulan: Şehrimizin muhtelif yerlerinde
bulunan gayrımenkullerden vatandaĢ müracaatı gereği 19 adet takyidatın Encümen Kararı
marifeti ile Tapu Sicilinden terkinleri yapılmıĢtır.
Birimimize 2012 tarihi itibarı ile 602 adet evrak girdisi 425 adet evrak çıktısı olmak
üzere kayıt altına alınmıĢtır.
a.7.4- KAÇAK ĠNġAAT KONTROL ġUBE BĠRĠMĠ
Kaçak ĠnĢaat Kontrol Birimi Afyonkarahisar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
bünyesinde görev yapmaktadır. Belediye imar sınırları ile mücavir alan sınırları dahilinde
ruhsatsız yada ruhsata aykırı yapıları kontrol ederek ilgili Kanun ve Yönetmelikler
çerçevesinde uygulama yapar.
Ruhsatsız yada ruhsata aykırı yapılar ;
- Ekip tarafından yapılan günlük kontroller neticesinde.
- VatandaĢ tarafından yapılan yazılı Ģikayet dilekçeleri ile.
- Telefon ihbarları ile.
- Internet yolu ile yapılan ihbarlarla tespit edilmektedir.
Herhangi bir Ģekilde böyle bir durumun tespiti halinde ;
- Ekip olarak görev yerine gidilir.
- Söz konusu bina bulunur . Durum değerlendirmesi yapılır.
İ
131
İ
-
-
İ
ġ
IĞI
Ruhsatsız yada ruhsata aykırılık tespit edilirse 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun
32.maddesine göre inĢaat tespit ve durdurma zaptı düzenlenir.
10 gün içerisinde Belediye Encümenince Ġmar kanununun 42.Maddesine istinaden
para cezası uygulanır.
Cumhuriyet Savcılığına kaçak veya ruhsata aykırı yapı yapan kiĢi hakkında suç
duyurusunda bulunulur.
Ġlgilisinden 1 ay içerisinde ruhsata aykırılığı gidermesi veya ruhsatsız ise
ruhsatlandırılması istenir. Ġlgili Kanun ve yönetmelikler hakkında bilgilendirilir.
1 ay içerisinde ruhsata aykırılık giderilmez veya ruhsata bağlanamaz ise konu
Belediye Encümenine sunulur. Ġmar kanunun 32. maddesine istinaden yıkım kararı
alınır. Ġlgilisine tebliğ edilir.
Ġlgilisinin kendisi tarafından yıkım gerçekleĢmez ise Belediyemizce yıkım yapılarak
Encümen kararı gereği yerine getirilmiĢ olur.
ĠnĢaatlardan çıkan hafriyat ve molozların, Belediyemizin belirlemiĢ olduğu alana
dökümünü sağlanır.
ġubemizde toplam 228 adet toplam iĢlem yapılmıĢ olup; 54 adet vatandaĢ Ģikayeti, 21
adet beyaz masa ve email, 47 adet Resmi Ģikayet ve 106 adet sözlü Ģikayet değerlendirilmiĢtir.
2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN ÇALIġMALAR
VatandaĢ ġikayeti
Beyaz masa ve E-mail Ģikayeti
Resmi kurum ġikayeti
Sözlü ġikayet
Toplam
ADET
54
21
47
106
228
Yapılan İşlem Adedi
54
21
Vatandaş
Şikayeti
İ
Beyaz masa ve
Email Şikayeti
47
Resmi kurum
Şikayeti
106
Sözlü Şikayet
132
İ
RESMĠ
VATANDAġ
KURUMLARDAN
ġĠKAYET
GELEN ġĠKAYET
AYLAR
2
0
5
3
8
10
11
2
4
4
2
3
54
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
ġ
İ
IĞI
BEYAZ MASA
VE
EMAĠL
SÖZLÜ
ġĠKAYET
TOPLAM
3
1
3
2
0
9
1
8
4
7
8
1
47
10
8
11
7
9
13
5
8
6
12
9
8
106
18
9
20
14
18
34
23
18
15
25
21
12
228
3
0
1
2
1
2
6
0
1
2
2
1
21
Aylara Göre ĠĢlem Dağılımı Grafiği
VATANDAŞ ŞİKAYET
RESMİ KURUMLARDAN GELEN ŞİKAYET
SÖZLÜ ŞİKAYET
BEYAZ MASA VE E-MAIL
13
12
11
11
10
10
9
8
9
9
8
88
8
7
6
6
5
5
4 4
33
3
2
1
İ
1
4
3
3
22
00
8
7
2
1
2
2
1
0
1
22
11
0
133
İ
İ
ġ
IĞI
ġubemizde toplam 0 adet inĢaat tespit ve durdurma zaptı, 1 adet yıkım, 0 adet zabıta
zabtı, 122 adet Ģikayet dilekçesi ve 106 tane sözlü Ģikayet değerlendirilmiĢtir.
2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠ ĠLE YAPILAN
ÇALIġMALAR
Tutulan toplam ĠnĢaat Tespit Ve Durdurma Zabtı
Ruhsatsız yapılara tutulan ĠnĢaat Tespit Ve Durdurma
Zabtı( ruhsat alınmadan temel kazısına baĢlayan )
Ruhsata aykırı yapılara tutulan inĢaat tespit ve durdurma
zabtı (Mevcut iĢ yerinin ön bahçesine 80cm ilave ruhsat hilafı)
ADET
0
0
0
Yıkım kararı alınan yapılar
1
Zabıta Zabtı
0
ġikayet Dilekçesi
122
Sözlü ġikayet
106
a.7.5-NUMARATAJ BĠRĠMĠ
1- EVRAK KAYIT ĠġLEMLERĠ
2012 Yılı içerisinde toplam 434 adet Gelen ve 282 adet Giden evrak kaydı yapılmıĢtır.
Gelen evrakın 126 adeti kurumlar arası yazıĢmalar, 205 adeti vatandaĢ talebi, 103 adeti kurum
içi yazıĢmalar olarak toplam 434 kayıt bulunmaktadır. Giden evrakın 62 adeti kurumlar arası
yazıĢmalar, 202 adeti vatandaĢ talebi, 7 adeti kurum içi yazıĢmalar ve 11 adeti meclise
sunulan yazıĢmalar olarak toplam 282 kayıt yapılmıĢtır. Toplamda 716 adet evrak iĢlem
görmüĢtür.
GELEN EVRAK
KURUMLAR ARASI
VATANDAġ TALEBĠ
KURUM ĠÇĠ
TOPLAM
İ
2012 YILI GELEN GĠDEN EVRAK ÇĠZELGESĠ
GĠDEN EVRAK
126 KURUMLAR ARASI
205 VATANDAġ TALEBĠ
103 KURUM ĠÇĠ
MECLĠSE SUNULAN
434 TOPLAM
62
202
7
11
282
134
İ
ġ
İ
IĞI
2- NUMARATAJ BELGESĠ VERĠLMESĠ:
VatandaĢ, Resmi Kurum, ĠĢ Yerleri vb. baĢvuruları sonucunda; güncellenmiĢ
adreslerini gösterir 1.374 adet numarataj belgesi düzenlenmiĢtir.
2012 YILI
NUMARATAJ BELGESĠ
ÇĠZELGESĠ
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
112
109
162
102
184
121
119
65
100
81
106
113
1.374
2012 YILI
NUMARATAJ BELGESĠ ÇĠZELGESĠ
184
162
112 109
102
121 119
106 113
100
65
81
3- SAHA ÇALIġMASI
Mücavir alan içindeki 9 adet köyün ( Akçin, Ataköy, Bayatçık, Demirçevre, Erenler,
Ġsmail, Küçükçobanlı, Sadıkbey, Yarımca) saha çalıĢmasında köylerdeki tüm binaların
özellikleri, nitelikleri gibi bilgileri Ulusal Adres Veri Tabanı ile karĢılaĢtırılarak toplandı.
4- NUMARATAJ HARĠTALARININ BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA OLUġTURULMASI
Saha çalıĢması yapılan mücavir alan içindeki köylerin numarataj haritaları oluĢturuldu
ve Numarataj Yönetmeliğine göre Numarataj iĢlemleri yapıldı. Yeni yapılan Yapı Kullanma
Ġzin Belgesi alan binalar 2731 adet , Yapı Ruhsatı alan inĢaatlar 313 Adet ve yıkılan binalar
93 adet numarataj haritalarına iĢlendi.
HARĠTA ÜZERĠNDE YAPILAN ĠġLEMLER GRAFĠĞĠ
2731
93
YIKIM RUHSATI
İ
313
YAPI RUHSATI
YAPI KULLANMA BELGESİ
135
İ
ġ
İ
IĞI
5- ULUSAL ADRES VERĠ TABANININ GÜNCELLENMESĠ
Kent Bilgi Sistemi kurulma aĢamasında devam edilen 2011 yılında 74 mahallenin
güncellemesi yapılmıĢtır. Geriye kalan 7 mahalle ve mücavir alan içerisinde olan 9 adet
köyün Ulusal Adres Veri Tabanında tüm yapıların, bağımsız bölümlerin numarataj
haritalarına göre birebir güncellemesi yapıldı. Yapılan bu çalıĢmalar ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus
ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünce (NVĠ) baĢlatılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi
(MAKS) projesinde incelenip, uygun görülerek Türkiye de 1.pilot il olarak seçilmiĢtir. 1.Pilot
kapsamında yapılan çalıĢmalar uygun görülerek 2.pilot kapsamına tekrar alındık. e-devlet
projelerinin en önemlilerinden olan MAKS projesini de pilot il olarak NVĠ Genel
Müdürlüğünün kontrolünde tamamladık. 2013 yılında MAKS sistemine geçen ilk il
olunacaktır.
6- LEVHALAMA
Ulusal Adres Veri Tabanının kurulması ve güncellenmesi aĢamalarında tüm
mahallelerdeki binalara dıĢ kapı levhası ve yollara cadde-sokak levhalarının yapılması iĢine
baĢlanılmıĢtı. 2011 yılından kalan 12 mahallenin binalarına dıĢ kapı numarası ve yollara
cadde-sokak levhalarının yapılması iĢlemi yapılarak tüm mahalleler tamamlanmıĢtır.
Belediyemizden Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alan 398 binaya dıĢ kapı levhası ve bu
binalara 1975 adet iç kapı levhası lazer makinemizle yazılarak montajı yapılmıĢtır.
Yapılan Levhalar Grafiği
Dış Kapı
Levha
Adedi; 398;
17%
İç Kapı
Levha
Adedi;
1975;
83%
7- CADDE, SOKAKLARA ĠSĠM VERĠLMESĠ VE ĠSĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ YAPILMASI
2012 yılındaki meclis kararlarında 14 tane cadde-sokak isim değiĢikliği yapıldı, 34
tane yeni isim verildi.
8- KENT REHBERĠ
Belediyemiz yetki alanındaki tüm yapıların Ulusal Adres Veri Tabanı ile eĢleĢmiĢ olan
adresleri ve numarataj haritalarının internetten yayınlanması ve güncellenmesi iĢleri devam
etmektedir. Kent Rehberinden örnek imar çapı verilmesi uygulamasına geçilmiĢtir.
VatandaĢlarımız belediyeye gelmeden arsalarına ne ve nasıl bina yapılabileceğini internetten
görebilmektedir. Önemli yer sorguları bölümünde resmi kurumlar, eğitim, sağlık ve kültürel
yerlerin adresleri harita üzerinden sorgulanabilmektedir.
9- FOTOĞRAFLAMA
Tüm Mahallelerimizdeki yapıların ve yolların fotoğrafları çekilmiĢtir. Bu fotoğraflar
Kent Bilgi Sistemi haritalarımızda ve halkın göreceği Kent Rehberinde yayınlanmaktadır.
10- ARġĠV TARAMA
Belediyemiz Ġmar Müdürlüğündeki Yapı Ruhsatları, Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri ve
Ġmar Çapları dijital ortamda taraması yapılmıĢtır. Yapılan bu tarama iĢlemleri Kent Bilgi
İ
136
İ
İ
ġ
IĞI
Sistemleriyle iliĢkilendirilerek numarataj haritaları üzerinden sorgulanması çalıĢmaları devam
etmektedir.
a.7.6-RUHSAT ĠSKAN BĠRĠMĠ
YENĠ YAPI-ĠLAVE-YENĠDEN RUHSATI VERĠLMESĠ:
 YENĠ YAPI-ĠLAVE-YENĠDEN RUHSATI alacak kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin
müracaatı 3194 sayılı imar kanununun planlı alanlar imar yönetmeliğinin
57.maddesine istinaden 5‟er takım Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik Tesisat
Projeleri, müracaat dilekçesi ve ekleri teknik eleman tarafından incelenerek eksikleri
yoksa müracaatı kabul edilir
 Eksikleri var ise tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Projeler havalesi yapılan mimar ve mühendislerce 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili
yönetmelikleri, imar planları, deprem yönetmeliği ve diğer mevzuatlar gereği
incelenir.
 Projelerde eksik ve yanlıĢ yapılan varsa düzelttirilir. Harcı hesaplanır.
 Harcı yatırıldıktan sonra yeni yapı-ilave-yeniden ruhsatı ilgili Teknik eleman
tarafından internetten (NVĠ) doldurularak imzaya açılır.
 Mal sahibi, Yapı Denetim KuruluĢu ve proje müellifleri tarafından imzalar atıldıktan
sonra belediyemizce ilgili teknik elemanlar tarafından imzalar tamamlanır.
Ġnternetten(NVĠ)onay kodu verilerek ruhsatın 1 nüshası ve projelerden 3‟er takım mal
sahibine verilir. ĠnĢaata baĢlamasına izin verilir.
 Ruhsatın 1 nüshası, evraklar ve projelerden 2‟Ģer takım ise muhafaza edilmek üzere
arĢive gönderilir
RUHSAT YENĠLEME VERĠLMESĠ:
 RUHSAT YENĠLEME alacak kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin müracaatı dilekçe ve
ekleri ile kabul edilir.
 Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili Teknik eleman tarafından incelenir. Eksikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Havalesi yapılan Teknik elemanlar tarafından incelenmesi yapıldıktan sonra
internetten (NVĠ) doldurularak imzaya açılır.
 Gerekli imzalar tamamlandıktan sonra internetten (NVĠ)onay kodu verilerek ruhsat
yenilemenin bir nüshası vatandaĢa verilir. 5 yıllık süre ile ruhsat uzatılmıĢ olur.
TADĠLAT RUHSATI VERĠLMESĠ:
 TADĠLAT RUHSATI alacak kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin müracaatı 3194 sayılı imar
kanununun planlı alanlar imar yönetmeliğinin 57.maddesine istinaden gerekli olan
projelerden, (Mimari, Betonarme, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri) ile müracaat
dilekçesi ve ekleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek eksikleri yoksa
müracaatı kabul edilir.
 Eksikleri var ise tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Projeler havalesi yapılan mimar ve mühendislerce ilgili mevzuatlar gereğince
incelenir.
İ
137
İ
İ
ġ
IĞI
 Projelerde eksik ve yanlıĢ yapılan varsa düzelttirilir. Harcı hesaplanır.
 Harcı yatırıldıktan sonra Tadilat ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından internetten
(NVĠ) doldurularak imzaya açılır.
 Tadilat ruhsatına gerekli imzalar atıldıktan sonra internetten (NVĠ)onay kodu verilerek
tadilat ruhsatının 1 nüshası ve projelerden 3‟er takım mal sahibine verilir.
 Tadilat ruhsatının 1 nüshası, evraklar ve projelerden 2‟Ģer takım ise muhafaza edilmek
üzere arĢive gönderilir.





YIKIM RUHSATI VERĠLMESĠ:
YIKIM RUHSATI alacak kurum, kuruluĢ veya kiĢilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile
kabul edilir.
Yıkımı yapılacak binanın ölçümü yerine gidilerek ilgili Teknik elemanlar tarafından
yapılır.
Yapılan ölçüme göre harcı hesaplanır.
Harcı yatırıldıktan sonra Yıkım ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından internetten
(NVĠ) doldurularak imzaya açılır.
Yıkım ruhsatına gerekli imzalar atıldıktan sonra onay kodu verilerek yıkım ruhsatının
1 nüshası mal sahibine verilir. Böylece binanın yıkımına baĢlamasına izin verilmiĢ
olur.
KABĠR RUHSATI VERĠLMESĠ:
 KABĠR RUHSATI alacak kiĢilerin müracaatı Mezarlıklar müdürlüğünden aldığı tahsis
belgesi ve dilekçe ile kabul edilir.
 Tahsis belgesinde belirtilen kabirin göz sayısına göre harcı hesaplanır.
 Harcı yatırıldıktan sonra kabir ruhsatı ilgili Teknik eleman tarafından doldurularak
imzaya açılır.
 Kabir ruhsatına gerekli imzalar atıldıktan sonra mal sahibine verilir.
YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGESĠ VERĠLMESĠ:
Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliğinin 64. maddesi gereği yapı tamamlandığında
tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımların
kullanılabilmesi için inĢaat ruhsatını veren Belediye veya Valilikten izin alınması zorunludur.
Bu nedenle ilgili idareye Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alacak kiĢi veya kuruluĢlar dilekçe ve
ekleri ile müracaat eder.
 BaĢvuru Dilekçesi(Mal Sahibi tarafından imzalanmalı, hisseli ise hissedarların tamamı
tarafından imzalanmalı ve emlak-çtv birimi tarafından borcunun olmadığı belirtilmeli)
 Varsa vekâletname-imza sirküleri
 Tapu fotokopisi (son bir ay içinde alınmıĢ veya sureti onaylanmıĢ olmalı. Kat
irtifakına geçilmiĢ ise son duruma göre Tapu kayıtları isim listesi Tapu
Müdürlüğünden alınacak)
 Yapı Ruhsatı
 S.G.K. iliĢiksizlik Belgesi (Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenecek alana uygun
olmalı)
 Bağımsız Bölüm Planı (Proje müellifi, mimardan alınacak üç nüsha)
 Cins DeğiĢikliği Dosyası
 Vaziyet Planı
İ
138
İ





İ
ġ
IĞI
Yapı Denetim Binaları için iĢ bitirme tutanağı (üç adet fotoğraf)
Teknik Uygunluk Raporu
Enerji Kimlik Belgesi (01.01.2011 tarihinden sonraki ruhsatlar için geçerlidir.)
Asansör Ruhsatı (Belediye Teknik Elemanları kontrol eder ve rapor düzenlenir.)
Isı Yalıtım Vizesi (Belediye Teknik Elemanları kontrol eder ve rapor düzenlenir.)
Yapının;




















Ruhsat ve ruhsat eki projelerine uygunluğu
Fen ve sağlık kurallarına uygunluğu
TSE Standartlarına uygunluğu
Ġlgili Yönetmeliklere (Sığınak Yönetmeliği, Asansör Yönetmeliği, Otopark
Yönetmeliği, Isı Yalıtım Yönetmeliği, Yangın Yönetmeliği vb.) uygunluğu kontrol
edilir.
Aykırılık varsa uygun hale getirilir.
Eksiklik varsa tamamlattırılır.
Yapıya kısmi Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenecek ise bu bölümün ve bu
bölümlere hizmet edecek ortak kullanım alanlarının tamamlanmıĢ ve kullanılabilir
olması gerekmektedir.
ĠĢlemleri yaptırılmak üzere Kadastro Müdürlüğüne ve Tınaztepe Vergi Dairesine
yönlendirilir.
Belediye harçları hesaplanır.
Müracaat tarihinden itibaren 30 gün içinde Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenir,
imzalanır.
Yapı Kullanma Ġzin Belgesinin bir örneği mal sahibi ve / veya sahiplerine ve ilgili
kiĢi, kurum ve kuruluĢlara verilir.
KAT MÜLKĠYETĠ KURULMASI ĠÇĠN PROJE TASDĠK EDĠLMESĠ:
Kat Mülkiyetine esas mimari proje tasdik iĢlemi için kiĢilerin müracaatı dilekçe ve
ekleri ile birlikte kabul edilir.
Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiklikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
2 takım mimari proje Kat Mülkiyetine esas olarak tasdik edilir.
ĠĢlemi tamamlanan evrak ve mimari projelerden bir örnek arĢivde saklanır
1 örnek kat Mülkiyeti Tesisi için resmi yazı ile Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilir.
KAT ĠRTĠFAKI KURULMASI ĠÇĠN PROJE TASDĠK EDĠLMESĠ:
Kat Ġrtifakına esas mimari proje tasdik iĢlemi için kiĢilerin müracaatı dilekçe ve ekleri
ile birlikte kabul edilir.
Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiklikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
Mimari projeler Kat Ġrtifakına esas tasdik edilir.
Tapu Sicil Müdürlüğüne 1 adeti resmi yazıyla gönderilir.
İ
139
İ
İ
ġ
IĞI
 ĠĢlemi tamamlanan evrak ve mimari projelerden bir örnek arĢivde saklanır.






Ġġ DENEYĠM BELGESĠ VERĠLMESĠ :
ĠĢ Deneyim Belgesi alacak kiĢi veya kiĢilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul
edilir.
Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili memur tarafından incelenir, eksiklikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
Devam eden iĢlerde “ĠĢ Durum Belgesi” düzenlenebilmesi için; yapılan iĢlerin
kusursuz olarak en az %80‟nin gerçekleĢip gerçekleĢmediğini belirlemek amacıyla söz
konusu yapı, mal sahibi ile birlikte yerinde incelenir.
Tamamlanan iĢlerde ise; “ĠĢ Bitirme Belgesi” düzenlenebilmesi için tüm iĢlerin
kusursuz olarak tamamlanıp tamamlanmadığını belirlemek amacıyla, söz konusu yapı,
mal sahibi ile birlikte yerinde incelenir.
Ġnceleme sonucu talep ve tespit doğrultusunda iĢ deneyim belgesi düzenlenir.
ĠĢlemi tamamlanan evraklardan bir örneği arĢivde muhafaza edilir
EKSPERTĠZ RAPORU DÜZENLENMESĠ:
 Ekspertiz Raporu alacak kiĢi veya kiĢilerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir.
 Rapora esas yapı, mal sahibi ile birlikte yerinde incelenir.
 Ġnceleme neticesinde bağlı olarak mal sahibine “Ekspertiz Rapor Ücreti” makbuzu
alınır.
 Söz konusu rapor düzenlenerek bir örneği arĢivde muhafaza edilir.
TUS (TEKNĠK UYGULAMA SORUMLULUĞU) KAYITLARIN TUTULMASI:
 Teknik Uygulama Sorumluluğuna sahip olmak isteyen Mimar ve Mühendislerin
müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir.
 Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili kiĢi tarafından incelenir, eksiklikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Evraklar Dosyalanır ve Pano için Tanıtım Kartları Hazırlanarak takılır.
YAPI DENETĠM FĠRMALARININ KAYITLARININ TUTULMASI
 Yapı Denetim ġirketlerinin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul edilir.
 Müracaat Dilekçesi ve ekleri ilgili kiĢi tarafından incelenir, eksikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Evraklar dosyalanır.
GEÇĠCĠ USTALIK BELGESĠ KAYITLARIN TUTULMASI:
 Geçici Ustalık Belgesine sahip olmak isteyenlerin müracaatı dilekçe ve ekleri ile kabul
edilir.
 Müracaat dilekçesi ve ekleri ilgili kiĢi tarafından incelenir, eksiklikleri varsa
tamamlattırılarak kabulü yapılır.
 Evraklar Dosyalanır ve Geçici Ustalık Belgesi 3 nüsha halinde hazırlanarak 1 nüshası
vatandaĢa verilir, 1 nüshası Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟ne gönderilir. 1 nüshası
da dosyalanarak saklanır.
İ
140
İ
İ
ġ
IĞI
HAKEDĠġ DOSYALARININ ĠNCELENMESĠ SĠSTEME ĠġLENMESĠ VE ÖDEME
ĠġLEMLERĠ:
 Yapı Denetim Firmaları tarafından hazırlanan hak ediĢ evrakları kontrol edilir ve
kayda alınır.
 Kayda alınan dosyalar incelenir. Varsa eksiklikler tamamlattırılır. Rapor ve dosyalar
onaylanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne veya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟ne
ödeme iĢlemi için dosya örnekleri gönderilir. Ödeme iĢleminden sonra Yapı Denetim
Sisteminden ödeme giriĢi yapılır.
YAPI DENETĠM SĠSTEMĠNDEN RUHSAT ONAYI VERĠLMESĠ VE ġANTĠYE
ġEFĠ GĠRĠġĠ:
 Yapı Ruhsatının düzenlenmesi ve onaylanmasından sonra Yapı Denetim Sisteminden
Ruhsat Onayı verilir ve ġantiye ġefi görevlendirmesi yapılır.
ĠġYERĠ TESLĠM TUTANAKLARININ ONAYLANMASI VE SĠSTEME
ĠġLENMESĠ:
 Yapı Denetim Firmaları tarafından düzenlenmiĢ olan iĢyeri teslim tutanakları 3 nüsha
halinde bir üst yazı ile kayda alınır.
 Ġncelenen iĢyeri teslim tutanakları inĢaat mahalli yerinde kontrol edilerek onaylanarak
2 nüshası Yapı Denetim Firmasına teslim edilir. 1 nüshası Yapı Denetim Sistemi giriĢi
için Birimimizde muhafaza edilir.
 Onaylanan iĢyeri teslim tutanakları Yapı Denetim Sisteminde tutanak bilgisi olarak
iĢlenir.
Ġġ
BĠTĠRME
TUTANAKLARININ
ONAYLANMASI
VE
SĠSTEME
ĠġLENMESĠ:
 Yapı Denetim Firmaları tarafından düzenlenmiĢ olan iĢ bitirme tutanakları 3 nüsha
halinde bir üst yazı ile kayda alınır.
 Yapının Ruhsat ve eki projelere uygunluğu kontrol edilir. Varsa eksikliklerin
giderilmesi için Yapı Sahibi, yapı müteahhidi, yapı denetim firması ve Ģantiye Ģefine
bilgi verilir. Uygun olması halinde ĠĢ Bitirme Tutanakları onaylanarak 2 nüshası Yapı
Denetim Firmasına teslim edilir. 1 nüshası Yapı Denetim Sistemi giriĢi için
Birimimizde muhafaza edilir.
 OnaylanmıĢ olan ĠĢ Bitirme Tutanağı Yapı Denetim Sistemine iĢlenir.
İ
141
İ
ġ
İ
IĞI
YAPI DENETĠM FĠRMASI, DENETÇĠ VE KONTROL ELEMANI SĠCĠL
NOTU VERĠLMESĠ:
 ĠĢ Bitirme Tutanağı düzenlenmiĢ olan YĠBF‟ler için Yapı Denetim Firmaları, Denetçi
ve Kontrol elemanları için veya Denetçi değiĢikliği ölümü veya istifası gibi
sebeplerden Yapı Denetim Sisteminden gerekli sicil notu giriĢleri yapılır.
YAPI
DENETĠM
SĠSTEMĠNDEN
SEVĠYE
TESPĠT
ONAYLARININ
YAPILMASI:
 Yapı Denetim Firmaları tarafından Yapı Denetim Sistemine giriĢi yapılmıĢ Seviye
Tespit Talepleri eksik veya hatalı görülmediği takdirde hak ediĢ dosyalarının
hazırlanabilmesi için onaylanır.
YILSONU SEVĠYE TESPĠT TUTANAKLARININ ONAYLANMASI VE
YILSONU
HAKEDĠġ
DOSYALARININ
ĠNCELENEREK
HAKEDĠġ
ÖDEMELERĠNĠN YAPILMASI:
 Yıl sonu itibariyle Yapı Denetim Firmalarının üstlenmiĢ oldukları yapılar ile ilgili
olarak yıl sonu seviye tespit tutanakları düzenlenerek üst yazı ile 3 nüsha halinde
birimimize teslim edilir ve kayda alınır.
 HazırlanmıĢ olan yıl sonu seviye tespit tutanakları incelenir, uygun görülmesi halinde
onaylanarak 2 nüshası Yapı Denetim Firmasına teslim edilir. 1 nüshası birimimizde
Yapı Denetim Sisteminden onaylanmak üzere muhafaza edilir.
 OnaylanmıĢ olan yıl sonu seviye tespit tutanakları Yapı Denetim Sisteminden
onaylanır.
İ
142
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILI GENEL EVRAK KAYIT
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
7
14
21
13
17
12
13
13
15
9
146
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 15
19 11 16 13
3
3
5
3
1
3 12 30
5
3
5
174 118 395 152
8 17 22
3 11 10
19
16
36
4
226
73
12
TOPLAM
HAZĠRAN
4
ARALIK
MAYIS
8
TEMMUZ
NĠSAN
İ
MART
TOPLAM
ġUBAT
EKSPERTĠZ RAPORU
Ġġ BĠTĠRME BELGESĠ
KABĠR RUHSATI
KAT ĠRTĠFAKI
KAT MÜLKĠYETĠ
RUHSAT YENĠLEME
TADĠLAT RUHSATI
YAPI KULLANMA
YAPI RUHSATI
YIKIM RUHSATI
DĠĞER(Resmi Daireler, VatandaĢ
Dilekçeleri vs.)
OCAK
26 Temmuz 2008 Tarih ve 26948
Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren
Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun. 25.
mad. geçici 11. mad.
5
14
2 10 9 14 16
19 21 12 11 8 10 17
5
4
4
8
4
5
6
44 20 70 56 23 35 70
3
4
2
2
7
54
200 289 301 156 135 244 341
35 30 17 23 13 23 52
15 12
8
9
3
8
2
118
173
50
400
89
2731
313
93
623 406 387 428 586 551 589 522 448 442 608 654
6244
828 561 867 692 993 890 1000 950 734 652 969 1221 10357
143
İ
ġ
İ
IĞI
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Yeni Yapı
Yenileme
Tadilat
Yıkım
Ġlave
Yeniden
Kat Ġlavesi
Ek Bina
Güçlendirme
Kabir
Restorasyon
Yeniden
Güçlendirme
Geçici
Toplam
OCAK
2012 YILI VERĠLEN RUHSAT SAYILARI
1
-
8
3
5
3
2
-
17
12
3
11
1
1
14
-
22
30
5
10
2
15
-
73
36
4
12
1
2
19
-
35
44
3
15
3
3
17
5
-
30
20
4
12
2
1
14
-
17
70
2
8
5
1
2
-
23
56
9
2
10
-
13
23
2
3
1
1
9
-
23
35
7
8
1
14
-
52
70
54
2
2
4
11
16
-
313
400
89
93
17
17
18
11
118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
21
59
84
147
125
83
105
100
52
88
211
1076
İ
144
İ
ġ
İ
IĞI
2012 Yılı Verilen Ruhsat Sayıları Grafiği
70
70
73
56
52 54
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
OCAK
Geçici
ŞUBAT
35
44
23
35 30
23 23
36
13
17
20
78
30
22
22
4 11 16
92 3
0
0
8
1
0
1
15 4 122
17
1
0 0 14
5 2
0
3
0
12
0
12
17
2
0 1 0 0 0100 90
8
0
10 4
5
3
0
11
0
3 1 0
014 0
3
0
1
3
0
0
5
0
2
0
01
0
19
2
0
02
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
Yeni Yapı
0 5
0
0
15
0
0
02 1
0
0
0
0
0
0
0
Tadilat
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
İlave
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kat İlavesi
0
0
0
0
0
0
Güçlendirme
0
0
0
0
0
Restorasyon
0
MESKEN
ĠġYERĠ
DĠĞER
TOPLAM
151
17
6
TOPLAM
ARALIK
KASIM
EKĠM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZĠRAN
MAYIS
NĠSAN
369 139 209 177 268 263 143 127 216 306
15
1
7
14
8
21 11
5
21 33
11 12 10
9
13 17
2
3
7
2
2463
167
101
174 118 395 152 226 200 289 301 156 135 244 341
2731
İ
95
14
9
MART
ġUBAT
OCAK
2012 YILI VERĠLEN YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGELERĠ
145
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILI VERĠLEN YAPI KULLANMA ĠZĠN BELGELERĠ GRAFĠĞĠ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
369
306
268263
216
209
177
151
143
127
139
95
171415
MESKEN
14 8
1 7
21
11 5
21
33
ĠġYERĠ
YILLAR ( MAİLİ İNHİDAM )
ENCÜMEN KARARI İLE ALINAN MAİLİ İNHİDAM
RAPORU İLE MÜLK SAHİPLERİ TARAFINDAN
MUVAFAKATLA BELEDİYECE YIKILAN
MAİLİ İNHİDAM RAPORU İLE VATANDAŞIN
KENDİSİ TARAFINDAN YIKILAN
MAHKEMELİK DURUMDA BEKLEYEN
MAHKEME KARARI İLE YIKILAN
VATANDAŞ TARAFINDAN TAMİRATI YAPILAN
İŞLEM SÜRECİNDE BEKLEYEN
TOPLAM
17
6 9 111210 9 13 2 3 7 2
DĠĞER
2012
13
10
2
10
35
2012 yılında; 35 adet maili inhidam (yıkılacak derecede tehlikeli) dosyasının
hazırlandığı bunlardan 23 adet yapının yıkıldığı, 2 adet yapının vatandaĢ tarafından
tamiratının yapıldığı, 0 adet yapının mahkemelik durumda olduğundan beklemede olduğu, 10
adet yapının da iĢlem sürecinde beklediği incelenmiĢtir.
İ
146
İ
ġ
İ
YILLAR ( TAMİRATLAR )
MÜLK SAHİPLERİ TARAFINDAN TAMİRATI
İSTENEN YAPILAR
BELEDİYECE GEREKLİ GÖRÜLÜP YAPTIRILAN
TAMİRATLAR
İŞLEM SÜRECİNDE BEKLEYEN TAMİRATLAR
BASİT ONARIM İZNİ VERİLEN YAPILAR
TOPLAM
IĞI
2012
20
72
92
2012 yılında; 92 adet tamir izini verilen yapılardan, 92 adet yapının tamir edildiği, 0
adet yapının da iĢlem sürecinde beklediği incelenmiĢtir.
ĠHALELER
ĠHALE ADI
ĠHALE DURUMU
Afyonkarahisar Merkez Kentsel Sit
Alanı içerisinde bulunan Korunması
Gerekli Sokakların ĠyileĢtirilmesi
Projeleri, Cephe Rölöve Alımı ve
Projeleri, Cephe ĠyileĢtirme Projeleri,
Kentsel Tasarım Projesi, 3 Boyutlu
Katı Modelleme Hazırlanması ĠĢi
Ġhalesi
Ġhale sonuçlanmıĢ olup EskiĢehir
Kültür Varlıklarını Koruma
Kurulu Onayı aĢamasındadır.
ÇALIġTAY
ĠġĠN ADI
ĠġĠN DURUMU
2012
Göller Bölgesi EtkileĢim Planı
ÇalıĢtayı
ÇalıĢtay Tarihi Kentler Birliğ ve
Çekül Vakfı ile ortaklaĢa yapılmıĢ
olup sonuçlandırılmıĢtır.
2012
İ
147
İ
İ
ġ
IĞI
a.8.- ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ:
Görev ve Sorumluluklar:
 Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma
gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su
üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıĢmalarını yapmak,
 Su baskınlarına müdahale etmek,
 Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıĢmalarına katılmak,
 09.09.2009 tarihli ve 2009/15316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil
Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer
Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer,
biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iĢlemlerine yardımcı
olmak,
 Halkı, kurum ve kuruluĢları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak
önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 Kamu ve özel kuruluĢlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve
yetiĢtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye
standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi
vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iĢbirliği yapmak,
 Belediye sınırları dıĢındaki olaylara müdahale etmek,
 Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karĢılığında
temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karĢı önlemler yönünden
denetlemek,
 Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıĢmalarına katılmak,
 Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit
etmek,
 ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluĢlarını yangına karĢı önlemler yönünden
denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 Belediye baĢkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
İ
148
İ
İ
ġ
IĞI
YANGIN ÇALIġMALARI
2012 YILI YANGIN DURUMUNU GÖSTEREN TABLO
Bina Yangınları
Atölye-Ġmalathane-Fabrika Vb. Yangınlar
Motorlu Araç Yangınları
Odun-Kömür Deposu Vb. Yangınlar
Ot-Saman-Çöp-Ekin Vb. Yangınlar
Orman Yangınları
Diğer Yangınlar
TOPLAM
98
16
19
8
133
1
40
315
2012 YILI YANGIN DURUMU GÖSTEREN GRAFİK
Bina Yangınları
Atölye-İmalathane-Fabrika Vb. Yangınlar
Motorlu Araç Yangınları
Odun-Kömür Deposu Vb. Yangınlar
Ot-Saman-Çöp-Ekin Vb. Yangınlar
Orman Yangınları
Diğer Yangınlar
40;
13%
1;
0%
98;
31%
16;
5%
133;
42%
8;
3%
İ
19;
6%
149
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILINDA MEYDANA GELEN YANGIN OLAYLARI ZARARLARINI
GÖSTEREN TABLO
Yangın
Sayısı
Yaralı
Sayısı
315
Ölü Sayısı
Hayvan
B. BaĢ
K. BaĢ
-
Ġnsan
3
3
Tahmini Maddi Zarar
4.423.850,00-TL.
KAZA ÇALIġMALARI
Kaza Sayısı
9
Yaralı Sayısı
6
Ölü Sayısı
3
Tahmini Maddi Zarar
26.950,00.-TL.
BACA TEMĠZLEME ÇALIġMALARI
Mesken-ĠĢyeri
27
Resmi Kurum
5
Toplam
32
Toplam Gelir (TL)
2.537,50.-TL
SEL BASKINI ÇALIġMALARI
Ġtfaiye
Tarafından
Çekilen
7
Vidanjöre
Yönlendirilen
Su Seviyesi Az
1
Toplam Sel
Baskını
4
12
MERDĠVENLĠ ARAÇ KĠRALAMA, SU VERME, SU ÇEKME VE PANKART
ASMA ÇALIġMALARI
Merdivenli
Araç
Kiralama
17
Su
Verme
Su
Çekme
Kapı
Açma
25
9
4
Toplam
55
Toplam
Gelir (TL)
8.789,00 TL
ĠġYERLERĠNDE YANGIN ÖNLEMĠ ÇALIġMALARI
Ruhsat
Komisyonu
Uygunluk
Belgesi
265
İ
Gelir (TL)
38.999,00
G.S.M.
Gelir (TL)
Raporları
258
150.815,50
Toplam
ĠĢyeri
Sayısı
Toplam Gelir
(TL)
523
189.814,50 TL
150
İ
İ
ġ
IĞI
EĞĠTĠM – SEMĠNER VE TATBĠKAT ÇALIġMALARI
Eğitim Verilen KiĢi
Sayısı
62
Seminer Verilen KiĢi Sayısı
5
DĠĞER HĠZMETLER
 ġehrimizin muhtelif yerlerinde yol yıkaması, su ulaĢmayan yerlere su verilmesi
gerçekleĢtirilmiĢtir.
 ġehrimizde yapılan profesyonel ve amatör spor müsabakalarında Ģiddetin önlenmesi
amacıyla tedbir için her hafta arazöz görevlendirilmiĢtir.
 Yıl içerisinde çeĢitli yazıĢmalar, personellerin puantaj cetvelleri, tahmini harcama
bütçesi, evrak dosyalama iĢlemleri, araçların sigortaları, fenni muayeneleri ve çeĢitli
muhtelif iĢler yapılmıĢtır.
PERSONEL EĞĠTĠMĠ
Müdürlüğümüzde görev yapan personellerimize Günlük, Haftalık, Aylık Eğitim
Programları, Yangın, Ġlkyardım, Arama ve Kurtarma konularında eğitim verilmiĢtir.





Güral Termal Otel Personeline.
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.ġ. Personeline
Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretim Ltd. ġti. personeline.
Ballık Belediye ÇalıĢanlarına
ġeker Fab. ÇalıĢmakta Olan Personele
Tatbikat yapılan Resmi Kurumlar ve tarihleri aĢağıya çıkarılmıĢtır.
TATBĠKAT YAPILAN RESMĠ KURUMUN:
S.NO:
0102030405-
KURUMUN ADI
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Çevre Hizmetleri Birliği
Açık Ceza Ġnfaz Kur. Müd.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İ
TAT.TARĠHĠ
22.03.2012
17.05.2012
14.06.2012
02.11.2012
16.11.2012
AÇIKLAMA
Yangın Sönd. Tatb.
Yangın Sönd. Tatb.
Yangın Sönd. Tatb.
Yangın Sönd. Tatb.
Yangın Sönd. Tatb.
151
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILI ARAÇ-GEREÇ DURUMU
12345678-
1 Adet Diz üstü Bilgisayar
5 Adet Masa Üstü Bilgisayar
9 Adet Dizel Motopomp
4 Adet Elektrikli Motopomp
7 Adet Benzinli Motopomp
4 Adet Dalgıç Motopomp
10 Takım Solunum Seti
11 Adet Oksijen Tüpü
9101112131415-
1 Adet Oksijen Kompresörü
22 Takım Nomex Yanmaz Elbise
2 Takım Alüminize Yangın Elbisesi
25 adet koruyucu beyaz tulum
40 adet koruyucu gri tulum
3 Adet Yazıcı 2 Adet Tarayıcı
1 Adet Fax Cihazı
2012 YILI ARAÇ DURUMU
S.NO
PLAKASI
MODELİ
0102030405060708091011121314151617
03 DR 614
03 AE 211
03 UE 110
03 ED 730
03 DK 584
03 UF 165
03 EE 365
03 AV 082
03 UF 556
03 EA 315
03 ET 156
03 AT 668
03 UL 835
03 UN 659
03 UV 110
03 DC 911
03 VH 110
1981
1995
1999
2000
2001
2001
2002
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2009
2011
2012
İ
MARKASI
Ford Arazöz
Fatih 12 m. Merdivenli Arazöz
Tam Donanımlı Tıbbi Kurtarma Aracı
Ford Cargo 18 m. Merdivenli Arazöz
Ford Cargo Arazöz
Ford Cargo Arazöz
Volkswagen Kamyonet
Ford Cargo 24 m. Merdivenli Arazöz
Mıtsubıshı Arazöz
Mıtsubıshı Arazöz
BMC Profesyonel PRO 624 27 m. Merdivenli Arazöz
Ford Connect Hizmet Aracı
Ford Transit Kamyonet
Iveco Arazöz
Ford Cargo Su İkmal Tankeri
Ford Transit Kamyonet
Mıtsubıshı Arazöz
152
İ
İ
ġ
IĞI
a.9- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ:
Görev ve Sorumluluk:
Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyemiz sınırları içerisinde yaĢayan
halkımızın sağlıklı, güvenli, huzurlu ve refah içerisinde varlıklarını sürdürebilmeleri için
gerekli düzeni sağlamaktır.
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MĠKTAR
107
332
37
476
279
234
2130
3798
870
583
181
520
6
85
108
83
FAALĠYETĠN ĠÇERĠĞĠ
Verilen GSM Ruhsat sayısı
Sıhhi ĠĢ Yeri Verilen Ruhsat Sayısı
Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerine Verilen Ruhsat sayısı
Verilen ĠĢ Yeri Açma Ruhsatı Sayısı (Toplam)
Hafta Tatili Ruhsatı
VatandaĢtan Gelen Talep
Giden Evrak
Gelen Evrak Sayısı
Beyaz Masadan gelen evrak sayısı
Encümence verilen para cezası sayısı
Ġdari Karar Yaptırım Tutanağı
Denetlenen ĠĢ Yeri Sayısı (Toplam)
Kapatılan ĠĢyeri
Memleketine Gönderilen Mağdur Yolcu
Asker Ailesi Yardımı Tahkikatı
Belediye Trafik Komisyonunca alınan karar sayısı
a.9.1.ZABITA KARAKOLU
FAALĠYETĠN KONUSU
5326 sayılı kanun gereği yapılan iĢlem
Ġmha Edilen Gıda Maddeler
Beyaz Masa ġikayetleri
Kapatılan ĠĢyerleri
Denetlenen ĠĢyerleri
VatandaĢların Talep ve ġikayetleri
İ
2012 YILI
181
727 Kg/921 Adet
870
6
520
234
153
İ
Cinsi
Balık
Marul
Biber
Domates
Maydanoz
Elma
K.Ekmeği
Zeytin
Süt Kaymağı
Portakal
Simit
Erik
Kabak
Mısır
Et
Toplam
İ
ġ
IĞI
Miktarı
529 kg
10 kg
10 kg
20 kg
10 kg
44 kg
49 Adet
28 kg
680 Adet
29 kg
112 Adet
23 kg
10 kg
80 Adet
14 kg
727 Kg/921
Adet
a.9.2.RUSAT ĠġLERĠ SERVĠSĠ
KANUN NO
10/08/2005 Gün ve 25902
Sayılı Resmi Gazete
13/04/2007 Gün ve 26492
Sayılı Resmi Gazete
KANUN ADI
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Yönetmeliğine ĠliĢkin Yönetmelik
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
02/07/1965 Tarih ve 12038
Sayılı Kanun
Kat Mülkiyeti Kanunu
394 Sayılı Kanun
Hafta Tatili Hakkında Kanun
24/41930 Tarih ve 1593
Sayılı Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
4/7/1934Tarih ve 2559 Sayılı
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
Kanun
10/07/2004 Tarihli ve 5216
Sayılı Kanun
BüyükĢehir Belediye Kanunu
03/07/2005 Tarihli ve 5393
Sayılı Kanun
Belediye Kanunu
İ
154
12.AY
11.AY
10.AY
IĞI
9.AY
7.AY
6.AY
5.AY
8.AY
ġ
İ
4.AY
3.AY
2.AY
FAALĠYET KONUSU
1.AY
İ
SIHHI ĠġYERLERĠ
26
24
48 21
26
35
22
17
18
23
27
45
UMUMA AÇIK
ĠġYERLERĠ
3
1
2
3
3
7
3
6
4
2
1
2
HAFTA TATĠL
RUHSATLARI
75
66
32 25
25
25
12
17
2
-
-
-
1. SINIF G.S.M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. SINIF G.S.M
2
3
1
1
-
2
2
2
4
1
1
2
3.SINIF G.S.M
7
3
6
10
7
7
6
4
8
8
10
10
a.9.3.TRAFĠK BĠRĠMĠ
 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerle belediyemizin trafikle ilgili görev ve hizmetleri yerine getirmek için,
Trafik Birimi kurulmuĢtur. Trafik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları;
 VatandaĢlarımızdan gelen trafikle ilgili sorunları ilgili birimlere bildirmek ve
gereğinin yapılmasını sağlamak.
 Belediyemiz birimlerinin (su, kanalizasyon, yol) çalıĢmalarında trafik düzeni ve
güvenliği için, gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 Yayaların ve araçların hareketlerini zorlaĢtıran ve trafiği tehlikeye düĢüren engelleri
ortadan kaldırmak, yayalar için uygun görülen yerlere yaya geçitleri açılması ve yaya
geçit çizgilerinin yapılmasını sağlamak,
 Trafik iĢaret levhalarının bakım ve onarımının yapılması, yaptırılması; yıpranmıĢ yol
çizgilerinin, bozuk sinyalizasyonların tespit edilerek onarılması hususunda, ilgili
birimlere bilgi vermek.
 Belediyemiz sınırları içerisinde trafik iĢaretlerinin konulması veya kaldırılması için,
Belediye Trafik Komisyonunda karar alınması hususunda talepte bulunmak.
İ
155
İ
ġ
İ
IĞI
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ ġEHĠR ĠÇĠ MĠNĠBÜS YÖNETMELĠĞĠ
HÜKÜMLERĠNE GÖRE DÜZENLENEN TOPLU TAġIMA ĠZĠN
BELGELERĠNE AĠT TABLO
SIRA
NO
01
YAPILAN İŞLEMİN YASAL DAYANAĞI
2012 YILI
Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 01.12.2009 tarih ve 600 sayılı Şehir İçi
Minibüs yönetmeliğinin 6.Maddesi
45 Adet
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ TĠCARĠ TAKSĠLERE
VERĠLEN TOPLU TAġIMA ĠZĠN BELGELERĠNE AĠT TABLO
SIRA
NO
01
YAPILAN İŞLEMİN YASAL DAYANAĞI
Afyonkarahisar Belediye Meclisinin 01.03.2010 tarih ve 126 sayılı kararı
gereği.
SR GÜZERGAH
NO ĠZĠN BELGESĠNĠN CĠNSĠ
1
2
2012 YILI
(A) PERSONEL GÜZERGAH
ĠZĠN BELGESĠ
(B) OKUL GÜERGAH
ĠZĠN BELGESĠ
(C) KENDĠ PERSONELĠNĠ
TAġIYANLARIN GÜZEGAH
ĠZĠN BELGESĠ
(D) ÜCRETSĠZ MÜġTERĠ
4 TAġIYANLARIN GÜZEGAH
ĠZĠN BELGESĠ
TĠCARĠ PLAKA TAHSĠS
5 (SAHĠPLĠK) BELGESĠ
ALANLAR
3
İ
1.Ay
2.Ay
3.Ay
4 Ay
5 Ay
6 Ay
7 Ay
142 Adet
8 Ay 9 Ay 10 Ay 11 Ay
12 Ay
TPL
8
10
12
9
10
11
13
8
9
6
4
7
107
4
3
6
5
4
1
-
-
-
8
9
11
51
2
5
3
7
5
4
5
1
5
2
2
2
43
1
-
2
1
-
-
1
-
-
1
-
2
8
3
4
4
6
5
2
4
3
5
2
1
2
41
156
İ
ġ
İ
IĞI
11 Ay
RRR
RRR
RRK
KKK
KKK
K
KKK
K
K
12 Ay
10 Ay
9 Ay
8 Ay
RRR
KKK
6 Ay
4 Ay
KK
K
5 Ay
3.Ay
Konusu
2.Ay
1 Ay
TRAFĠK KOMĠSYON RAPORLARI
Sinyalizasyon
Yapılması
Yaya Geçit
Çizgileri
Park Yeri
Güzergah Talebi
K
R
Hız Kesici
Yapılması
R
R
R
RRRR
RRK
K
KRRR
K
K
Üst Geçit
Yapılması
K
Durak Yeri
RK
RRKK
K
RR
K
Ücret Tarifesi
Park Yasağı
Levhası
KavĢak
Yapılması
R
Orta Refüj
Yapılması
Yönetmelik
DeğiĢikliği
R
Sığınma Cebi
K
K
K
Toplu TĢ.Ġz.Bel.
TOPLAM
K
RK
2
4
5
7
7
12
RRRR
R
12
2
RKK
11
10
4
-Toplam 83 Adet Karar AlınmıĢtır.
-42 Kabul,41 Ret Kararı.
İ
157
İ
İ
ġ
IĞI
a.9.4.Ölçü Ayar Memurluğu :
 Ölçü ve tartı aletlerinin standart olarak belirlenen ölçülere uygunluğu noktasında
tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması için muayene ve damgalama
iĢlemlerinin ilgili Yasa ve Yönetmeliklerine göre yapmak,
 Ölçü Ayar Memurluğu bulunmayan grup merkezimize bağlı ilçe ve kasabalardaki ölçü
ve tartı aletlerinin muayenelerini yaparak Belediye BaĢkanı ve Üst yönetimince
verilen diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur.
Sunulan Hizmetler
 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 2. Maddesi kapsamında bulunan, ölçü ve tartı
aletlerinin ilk, periyodik, ani, Ģikâyet ve stok muayeneleri ile bunlarla ilgili iĢleri
yürütmek.
 Tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasında yasal metroloji ile standart ve kalite
denetimlerini yapmak. Tüketicilerin mağdur durumuna düĢmemeleri için anı muayene
kontrollerinin yapmak.
Faaliyet ve proje Bilgileri
Afyonkarahisar Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğunca 01.01.2012 – 31.12.2012
tarihleri arasında 174 adet ölçü tartı muayene beyannamesi kabul edilmiĢ olup, 17 adet masa
terazisi, 29 adet ibreli terazi,195 adet elektronik terazi, 11 adet asma kantar, 178 adet baskül,
11 adet akıcı ölçek, 1 adet uzunluk ölçüsü, 3 Kuru Taneli Ölçek,74 adet pirinç tartı ve 73 adet
pik tartı olmak üzere toplam 592 adet ölçü ve tartı aletinin muayenesi ve damgası yapılmıĢtır.
Grubumuza bağlı diğer Belediyelerde esnaf elindeki ölçü ve tartı aletlerinin damga
iĢlemleri aralıksız olarak yürütülmüĢtür.
Belediye Adı
1-ġuhut Belediyesi
2-Nuribey Belediyesi
3-Ġscehisar Belediyesi
4-Ġhsaniye Belediyesi
5-Anıtkaya Belediyesi
6-Çobanlar Belediyesi
7-Tınaztepe Belediyesi
8-SinanpaĢa Belediyesi
9-Nuh Belediyesi
10-TaĢoluk Belediyesi
11-Balçıkhisar Belediyesi
Ölçü Tartı Adeti
67
22
26
22
36
19
54
60
35
71
49
Beyanname Sayısı
18
15
19
6
13
6
32
19
9
33
12
olmak üzere grup merkezimiz ve merkezimize bağlı Belediyelerde toplam 356 adet
beyanname kabul edilmiĢtir. Merkezimizde ve bağlı belediyelerde 1053 adet ölçü ve tartı
aleti damgalanmıĢtır.
2012 yılı içerisinde belli aralıklarda 330 esnafımıza ani muayene uygulanmıĢ ve 1022
ölçü ve tartı aletinin kontrolü yapılmıĢtır.
İ
158
İ
İ
ġ
IĞI
a.10- TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ:
Görevleri ve Sorumluluğu:
 Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içersinde bulunan Mahalle, Cadde ve Sokakların
temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesini yaptırmak.
 Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi çevrenin iyileĢtirilmesi için
prensipler tespit etmek ve programlar hazırlamak. Bunları uygulama esaslarını tespit
etmek uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak.
 Belediye hudutları içersin de bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45. maddesinde belirtilen
binalar ile imarlı arsa sahiplerinin katı atık ihtiyaçları için kentin genel görünümünü
bozmayacak Ģekilde çöp bidonu koymak veya poĢetli, saatli çöp toplama sistemi
uygulaması yapmak. Kentin cadde ve sokaklarını süpürmek suretiyle devamlı olarak
temiz bulundurmak.
 Belediye sınırları içinde kullanılan konteyner ve çöp bidonlarının tamir, bakım ve
boyası ile kapaklarının devamlı kapalı tutulmasını sağlamak.
 Belediye BaĢkanı ve Teknik ĠĢler BaĢkan Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri
yürütmekle görevli ve sorumludur.
FAALĠYATLERĠMĠZ:
 Müdürlüğümüz; Ģehrimiz mücavir alan ve imara açık alanların temizliği, atıklarının
toplanması iĢlerinin ihale Ģartnamesine uygun olarak yapılmasından ve yüklenici
firmaların denetiminden sorumludur. Müdürlüğümüzün denetim elemanları temizlik
Ģirketlerinin yaptığı hizmetleri ve çalıĢan iĢçiler ile araçları her gün düzenli olarak
yerinde incelemekte ve denetimini yapmaktadır.
 ġehrimizin cadde ve sokakların temizliği ve evsel atıkların toplanması-nakliyesi iĢi
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre hizmet alım ihalesi yolu ile iki bölge olarak
özel Ģirketlere yaptırılmaktadır.
 Semt pazarlarının temizliği, boĢ arsaların temizliği, parklar ve piknik alanlarının
temizliği, moloz, curuf, inĢaat atığı ve bahçe atıklarının toplanması gibi hizmetler de
bu ihale kapsamında yaptırılmaktadır.
 Yaz aylarında Ģehrimiz ana arterleri Ordu Bulvarı YeĢilyol, KurtuluĢ, Ambar Yolu,
Bankalar, Milli Birlik ve Gazlıgöl caddeleri yıkanmıĢtır.
 Çöp toplama ve temizlik ekiplerimiz gündüz 07:00 – 15:30 ve gece 16:00 – 24:00
olmak üzere 2 vardiya halinde çalıĢmaktadır. Ayrıca 23:00 – 06:00 arası bir araç
dolaĢarak artakalan çöpleri toplamaktadır.
 Çöp toplama iĢlerinde kullanılan araçlar günlük iki vardiyada, Bunun dıĢında kalan
Ģehir merkezinde bulunan çöp konteynerleri haftada bir defa yıkanıp ilaçlanmaktadır.
Olağanüstü durumlarda oluĢturulan kriz ekipleri ile su baskınlarına karĢı tedbir
alınması, menfezlerin temizlenmesi aĢırı su birikintilerinin süpürülmesi, kum ve
çamurların kısa sürede kaldırılması çalıĢmaları, kaldırım kenarlarındaki otların
temizliği yapılmaktadır. Ayrıca kıĢ aylarında yoğun kar yağıĢından sonra ana
İ
159
İ
İ
ġ
IĞI
arterlerdeki karların ve buzların temizlenmesi gece – gündüz kriz ekiplerinin çalıĢması
ile en kısa sürede kaldırılmaktadır.
 ġehrimizden günlük ortalama 200 ton evsel atık toplanmaktadır.
 6 aylık kıĢ döneminde günlük ortalama 80 ton da kalorifer atığı toplanmaktadır.
 Belediyemiz Hizmet Binalarının Temizliği iĢi ihalesi de Müdürlüğümüz tarafından
yapılmakta olup, 2012 yılı için 645.474,24.- TL bedelle YüntaĢ A.ġ.‟ne ihale
edilmiĢtir. Bu ihale kapsamında Belediyemiz çeĢitli birimlerinde 40 personel
çalıĢmaktadır.
 5-11 Haziran Çevre Haftası olması nedeniyle halkımıza ve gençlerimize çevre
temizliği bilincinin yerleĢtirilmesi amacıyla Müdürlüğümüz ekipleri ve Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarımızın iĢbirliği ile Hıdırlık Mesire Alanında çevre temizliği
yapılmıĢtır.
 Ġlimiz merkezinde bulunan 113 cami ve 20 mescidin halıları kuru köpüklü halı yıkama
makinesi ile yıkanarak temizlikleri yapılmıĢtır. Ayrıca tarihi türbe ve yatırların
temizliği de yapılmıĢtır.
 VatandaĢların bilgilendirilmeleri amacıyla 50.000 adet el broĢürü ve 40.000 adet de
çöp saatlerini belirten çıkartma dağıtılmıĢtır.
2012 yılında Ģehrimizin cadde ve sokaklarının temizliği ve evsel atıkların toplanması
ve nakliyesi iĢi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre hizmet alım ihalesi yolu ile özel
Ģirketlere yaptırılmıĢ olup;
1.Bölge Temizlik Ġhalesi
Ġhale Tarihi
Karar No
Katılan
16.11.2011
02
6
Ġhaleyi Alan
Çetiner Temizlik
San.Tic.Ltd.ġti.
Ġhale Bedeli
Süre
4.506.673,00.-TL
1 YIL
İhale Bedeli
Süre
560.055,00.-TL
2 AYLIK
570.369,00.-TL.
2 AYLIK
290.276,00.-TL.
1 AYLIK
1.939.317,00.-TL.
7 AYLIK
2. Bölge Temizlik Ġhalesi
İhale Tarihi
Karar No
Katılan
23.12.2011
04
2
13.02.2012
02
3
26.04.2012
03
3
16.11.2012
02
6
İhaleyi Alan
Sektör Temizlik
San.Tic.Ltd.Şti.
Çetiner Temizlik
San.Tic.Ltd.Şti.
Çetiner Temizlik
San.Tic.Ltd.Şti.
İştem Tem. Hiz.
Turizm Ve İnş. San.
Tic. Ltd. Şti.
1.Bölge ve 2.Bölge temizliği iĢi toplam 7.866.690,00.-TL bedel ile Ġhale edilmiĢtir.
2012 yılında müteahhitlere 7.839.403,50 TL. sözleĢme bedeli, 416.862,98 TL. fiyat
farkı olmak üzere toplam 8.256.266,48 TL. ödeme yapılmıĢtır.
İ
160
İ
İ
ġ
IĞI
Alternatif çöp toplama sistemi olması amacıyla Dumlupınar Mahallesi YeĢilyol
caddesine 4 adet yer altı çöp konteyner saklama sistemi konulmuĢtur.
Daha önce uygulanmasına 2006 yılında baĢlayan saatli ve poĢetli çöp çıkartma
sistemine 2012 yılında YeĢilyurt Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Orhangazi Mahallesi ve
KarĢıyaka Mahallesi olmak üzere 4 mahalle dahil edilmiĢtir.
Piknik alanlarında bulunan tuvalet ve mescitlerin günlük temizlikleri yapılmıĢtır.
Halktan gelen Ģikayetler anında değerlendirilmiĢ, Ģikayet konusu yere gidilerek
aksaklıklar en kısa sürede giderilmiĢtir.
İ
161
İ
İ
ġ
IĞI
2012 Yılı 01 Ocak-31 Aralık ayları arası çöp ve curuf miktarları;
1. Bölge ; 36.435 ton
2. Bölge ; 31.083 ton olmak üzere toplam 68.072 ton çöp toplanmıĢtır.
1. Bölge ; 8.010 ton
2. Bölge ; 8.881 ton olmak üzere toplam 16.891 ton curuf toplanmıĢtır.
Toplanan çöp – curuf vb. atıklar Çevre Hizmetleri Birliğinin Veysel Karani Mah.
Küme Evleri 42.cad. 60. Sok. AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Katı Atık Düzenli
Depolama ve Bertaraf Tesisine dökülmektedir.
İ
162
İ
İ
ġ
IĞI
2012 yılında 150 adet konteyner ve 150 adet küllüklü çöp sepeti alınmıĢtır.
Belediyemiz mücavir alan içinde bulunan bidonla çöp toplanan mahallelerimizdeki eskiyen
bidonlar yenileri ile değiĢtirilmiĢtir. ġehir merkezi ve okullarda bulunan eskimiĢ ve yıpranmıĢ
çöp kutuları da yenileriyle değiĢtirilmiĢtir.
Müdürlüğümüz halkımızın çağdaĢ bir kentte yaĢayabilmesi için halkımızın ihtiyaç ve
beklentilerine cevap vermek amacıyla en verimli Ģekilde çalıĢmaya gayret göstermektedir.
2012 YILI OCAK – ARALIK AYLARI ARASI
ÇÖP NAKLĠ METRAJI ( TON )
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
1. BÖLGE
3.050
2.860
3.820
2.950
2.620
2.800
3.040
2.980
3.125
3.020
3.070
3.100
36.435
2. BÖLGE
2.673
2.271
2.754
2.209
2.500
2.561
2.847
2.787
2.538
2.476
2.582
2.885
31.083
TOPLAM
5.723
5.131
6.574
5.159
5.120
5.361
5.887
5.767
5.663
5.496
5.652
5.985
67.518
2012 YILI OCAK – ARALIK AYLARI ARASI
CURUF NAKLĠ METRAJI ( TON )
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İ
1. BÖLGE
1.330
1.350
1.420
950
350
0
0
0
310
940
1.100
1.200
8.950
2. BÖLGE
1.540
1.350
1.490
892
385
0
0
0
339
985
1.335
1.550
9.866
TOPLAM
2.870
2.700
2.910
1.842
735
0
0
0
649
1.925
2.435
2.750
18.816
163
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILI GÜNLÜK ÇÖP ve CURUF NAKLĠ METRAJI ( TON )
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
ÇÖP
185
177
212
172
165
179
190
183
189
177
188
193
2.210
CURUF
93
93
94
61
49
0
0
0
0
43
81
89
603
2012 YILI AYLIK ÇÖP ve CURUF NAKLĠ METRAJI ( TON )
AYLAR
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
İ
ÇÖP
5.723
5.131
6.574
5.159
5.120
5.361
5.887
5.767
5.663
5.496
5.652
5.985
67.518
CURUF
2.870
2.700
2.910
1.842
735
0
0
0
0
649
2.435
2.750
16.891
164
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILI OCAK – ARALIK AYLARI ARASI 1. BÖLGE MÜTEAHHĠDĠNE
ÖDENEN HAKEDĠġ TUTARLARI (FĠYAT FARKI DAHĠLDĠR)
AY
OCAK (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
ġUBAT (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
MART (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
NĠSAN (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
MAYIS (Çetiner ler Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
HAZĠRAN (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
TEMMUZ (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
AĞUSTOS (Çetiner Tem.San. Tic. Ltd. ġti.)
EYLÜL (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
EKĠM (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
KASIM (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
ARALIK (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
GENEL TOPLAM
TUTARI
392.683,24 .- TL+ KDV
360.396,59 .-TL+ KDV
385.292,34 .-TL+ KDV
391.216,02 .-TL+ KDV
401.925,53 .-TL+ KDV
370.398,36 .-TL+ KDV
396.992,98 .-TL+ KDV
436.919,29 .-TL+ KDV
385.027,78 .-TL+ KDV
452.206,32 .-TL+ KDV
394.590,42 .-TL+ KDV
403.972,47 .-TL+ KDV
4.771.621,34 .-TL+ KDV
2012 YILI OCAK – ARALIK AYLARI ARASI 2.BÖLGE MÜTEAHHĠDĠNE
ÖDENEN HAKEDĠġ TUTARLARI (FĠYAT FARKI DAHĠLDĠR)
AY
OCAK (Sektör Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
ġUBAT (Sektör Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
MART (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
NĠSAN (Çetiner Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
MAYIS (Sektör Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
HAZĠRAN (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
TEMMUZ (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
AĞUSTOS (ĠĢtem Tem.San. Tic. Ltd. ġti.)
EYLÜL (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
EKĠM (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
KASIM (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
ARALIK (ĠĢtem Tem. San. Tic. Ltd. ġti.)
GENEL TOPLAM
İ
TUTARI
301.809,25
276.359,43
286.578,00
283.791,00
286.225,00
262.269,96
279.919,01
308.220,41
270.127,80
329.918,18
295.343,78
304.083,32
3.484.645,14
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
.-TL+ KDV
165
İ
ġ
İ
IĞI
2012 YILI ATIK TOPLAMA VE TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠNDE
ÇALIġAN ARAÇ VE PERSONEL LĠSTESĠ
EKĠP DURUMU
SIKIġTIRMALI KAMYON
TRAKTÖR
ARAZÖZ
VAKUMLU SÜPÜRGE
DENETĠM ġOFÖRÜ
FORMEN
ÇAVUġ
DÜZ ĠġÇĠ
TOPLAM
ADEDĠ
25 araç x 3 personel = 75 iĢçi
22 araç x 3 personel = 66 iĢçi
1 araç x 1 personel = 1 iĢçi
1 araç x 1 personel = 1 iĢçi
5
2
16
191
357 ĠĢçi
a.10.1- Çevre Denetim Birimi:
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Ġle Mücadele:
Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Denetim Birimi bünyesinde zabıta memuru ve çevre
denetim elemanlarından oluĢturulan, çevre denetim ekibi tarafından 25699 sayılı 13,1,2005
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında uygulamalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 2011-2012 kıĢ
sezonunda 526 apartman ve site denetlenmiĢ tutanak tanzim edilmiĢtir.
Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan 12 kömür satıcısına tutanak tutularak
eksikleri gidermesi evraklarını beyan etmesi için süre verilmiĢtir. Evrak olmadığı için beyan
edemeyen ve Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı davranan 5 adet kömür satıcısı
hakkında ve 2872 sayılı çevre kanunun ilgili maddelerine göre idari para cezası
uygulanmıĢtır. 52 apartman ve siteye baca filtresi olmadığından tutanak tanzim edilmiĢ ve
baca filtresi takmaları sağlanmıĢtır. 3 apartmana kaçak kömür kullandığı için tutanak tanzim
edilerek 2872 sayılı çevre kanununa göre cezai iĢlem uygulanmıĢ, tutanakla tesbit edilen
kömürler belediyemiz sınırları dıĢına gözetimimizde çıkartılmıĢtır. Böylece bu uygulama hem
kaçak kömür kullanımının caydırıcı olması açısından, hemde hava kirliliğini önlemede büyük
bir adım olmasından dolayı önem arz etmektedir.
Denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmekte olup, Hava Kirliliğini önlemek için
Belediyemizin ALO :153 ve 214 42 55- 377 nolu telefonlarında ulaĢılabilinir.
İ
166
İ
İ
ġ
IĞI
Bitkisel Atık Yağların Toplanması ve Yönetimi:
25791 sayı ve 19,4,2005 tarihle Resmi gazete de yayınlanan Bitkisel atık yağların kontrolü
yönetmeliği kapsamında uygulamalar yapılmaktadır. Bitkisel atık yağ üreten iĢletmelere (otel,
dinlenme tesisi, lokanta, yemek üretim tesisi vs.) Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı
firmalarla sözleĢme yaptırılmaktadır. Ayrıca bitkisel atık yağların bulaĢık yıkama suyu vs ile
atıksulara karıĢarak hem kanalizasyonda tıkanmalara neden olmasını önlenmesi hem doğanın
korunması açısından iĢletmelerin çıkıĢ suyuna yağ tutucu eklemeleri sağlanmaktadır. Yağ
tutucu kontrol ve onayı birimimiz tarafından gerçekleĢtirmektedir. Bitkisel atık yağların
iĢletme ve hanelerden toplanması için Belediyemiz 100 sayılı 15.02.2012 tarihli Encümen
Kararı ile 20.02.2012 tarihinde Yakar Sabun ve Yağ San. Tic. Ltd. ġti. ile protokol
imzalamıĢtır. Yetkili firma iĢletmelerden ve hanelerden topladıkları atık yağları geri dönüĢüm
lisanslı firmalar aracılığı ile biodizele dönüĢtürmektedir. Böylece atık yağlarla doğaya zarar
verilmemekte ve ekonomiye katkıda bulunulmaktadır. 2012 yılında hanelerden ve
iĢletmelerden 28.446 Kğ. Atık Yağ toplanmıĢtır.
Bitkisel atık yağların toplanması iĢi bilinçlenme ve eğitimle daha iyi yerlere gelebilir
bu anlamda okullarda öğrencilere, velilere ve hanelere 2012 yılında pilot bölge seçilen
Selçuklu Mahallesindeki tüm apartmanlar, siteler kapı kapı dolaĢılarak bilgilendirme
broĢürleri dağıtıl ve tüm sitelerin belirli noktalarına 60 Kg‟lık bidonlar bırakılarak atıkyağ
toplama noktaları oluĢturuldu. Atık yağların tekrar tekrar kullanıldığında sağlığa olan
zararları ve kanalizasyona döküldüğünde doğaya olan zararları anlatılarak atık yağ
toplanmasını yaygınlaĢtırmaya çalıĢılmaktadır.
İ
167
İ
İ
ġ
IĞI
Gürültü Kirliliğinin Yönetimi:
Gürültü ölçümlerinde kullanılmak üzere gürültü ölçüm cihazı bulunmaktadır. Ayrıca
gürültü ölçümünde görevli 4 teknik personelin, 'Çevre Gürültüsüne iliĢkin ġikayetlerin
Değerlendirmesi, Ölçümü, Denetimi ve izlenmesine iliĢkin A-I Tipi Sertifikaya,1 teknik
personelin, 'Çevre Gürültüsüne iliĢkin ġikayetlerin Değerlendirmesi, Ölçümü, Denetimi ve
Raporlanmasına iliĢkin Al, A2 ve B-I Tipi Sertifikası bulunmaktadır. Afyonkarahisar
Belediyesi vatandaĢın refahı huzuru ve sükunu için Çevresel Gürültünün Yönetimi
Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalıĢmaları yapmakta ve Ģikayetleri değerlendirmektedir.
Belediyemizin gürültü ölçüm cihazı mevcuttur ve eğitimi almıĢ personeller tarafından Ģikayet
noktalarında vatandaĢın Ģikayeti olduğu saatte, mesai gözetmeksizin ölçümler yapılmaktadır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Ģikayete konu olan
iĢletmelere veya hanelere gerekli uyarılar yapılarak Ģikayetler giderilmeye çalıĢılmıĢ uyarılara
uymayan 32 adet iĢletmeye tutanak tanzim edilmiĢ ve Ģikayet giderilmiĢtir. Ayrıca yine
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Canlı Müzik Ġzin
Belgesi alması gerektiği halde almayan ve canlı müzik yapmaya devam eden 10 adet
iĢletmeye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (h) bendine ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanununun 32. maddesine göre cezai iĢlem uygulanmıĢtır.
Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalıĢmaları
yapılmakta ve pilot bölge olarak seçilen okullarda Hava kirliliği, Gürültü kirliliği ve Bitkisel
Atık Yağların zararları, etkileri konularında Eğitim Seminerleri düzenlenerek vatandaĢlar ve
öğrenciler bilinçlendirilmektedir.
İ
168
İ
İ
ġ
IĞI
a.11-SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Görevleri Ve Sorumluluğu:
5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 2464 sayılı Belediye
Gelirler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 04/05/2005 tarih ve 130 sayılı Afyonkarahisar
Belediyesi Atıksu Alt Yapı Tesisleri Yönetmeliği, 25730 Sayılı Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmelik ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile; Afyonkarahisar Belediyesi
sınırları içerisinde kalan yerlere yeterli ve sürekli içme ve kullanma suyu temin edip, Ģehir
Ģebekesinden halkın kullanımına sunarak, su abonelik iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak,
evsel nitelikli atıksuların toplanarak nihai bertarafının sağlandığı tesise deĢarj edilmesi ile
yağmur atıksuları ve tesislerinin yapılarak alıcı su ortamlarına deĢarjın sağlanması.
Kendi hizmet alanı içine giren iĢlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını
hazırlamak, Ģehir içme suyu ihtiyacını belirleyerek, içme ve kullanma suyunun temin
edilmesi, içme suyu ve kanalizasyon tesislerine ait projelerin hazırlanması ve yeni Ģebeke
projelerinin çizilmesi veya çizdirilmesi,yeni su Ģebekesi döĢenmesi ve Ģebekeye su verilerek
su dağıtımının yapılması, içme suyu ve kanalizasyon tesislerinin bakım onarımlarının
yapılarak devamlı faal bulundurulması, Ģehir içme ve kullanma suyunun dezenfektesinin
yapılması, Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu Ģebekelerinin tamir bakım ve temizliğinin
yapılması devamlı çalıĢırlılığının sağlanması, Sağlık Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkındaki Yönetmeliğine göre gerekli miktarda klorlamanın yapılması ve bakiye klor
ölçümü yapılarak devamlılığının sağlanması, Ġçme suyunun Ģehrin belirlenen noktalarından Ġl
Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalıĢarak bakteriyolojik ve klor miktarı analizlerinin alınarak
sürekli kontrol edilmesi ,döĢenmiĢ olan su hattından kullanım yerlerine uygun olarak su
bağlatan vatandaĢlarımızın abone kayıt iĢlemlerini yapmak, abonelerin su tüketim miktarlarını
tespit ederek tahakkuk ihbarnamelerinin düzenlenerek vatandaĢa tebliğini sağlamak, abonesiz
su kullanımının önüne geçmek için gerekli tespitleri yaparak vatandaĢları abone olmaya
teĢvik etmek.
Bunların yanı sıra; Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcılarınca verilen diğer
görevleri yürütmekle görevli ve sorumludur.
Sunulan Hizmetler :
Faaliyet Alanı
Hizmet
Su Temini Ve Dağıtımı
Etüt ve
Projelendirilmesi
İ
Ġçme suyu kaynaklarının değerlendirilmesi
Ġçme suyunun depolanması
Ġçme suyunun sürekli ve dengeli bir biçimde dağıtılması
Ġçme suyunun yeraltı kaynaklarından sağlanması
Ġçme suyu temini için sondaj kuyuları açılması
Ġçme suyunun otomatik klorlama cihazları ile 24 saat düzenli olarak
dezenfeksiyonu
Ġçme suyunun elde edilmesi, dağıtımı ile ilgili tesislerin etüt ve
projelendirilmesi
Ġmara yeni giren bölgelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu
Ģebekesi döĢenecek yerlerin etüt yapılarak projelendirilmesi
ġehrin ihtiyaçları doğrultusunda kanalizasyon ve yağmur atık
169
İ
Tesislerin Kurulması
MüĢteri Hizmetleri
İ
ġ
IĞI
sularının projelendirilmesi
Ġçme suyunun dağıtımı için gerekli tesislerin kurulması
Ġçme suyunun yer altı kaynaklardan temini için gerekli tesislerin
kurulması
Öngörülen projeler doğrultusunda yeni kanalizasyon ve yağmursuyu
Ģebeke tesisi yapılması ve ya mevcut Ģebekelerin yenilenmesi
Abonelik hizmetleri
Sayaç Okuma ve Kontrol Hizmetleri
Sayaç Bakım ve Onarım Hizmetleri
Abone Ġtiraz, ġikayet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi
Ġçme suyu Ģebekesinde meydana gelen abone tesisat arızalarının
tamiratı
Mevcut kanalizasyon Ģebekelerinin tamir, bakım ve temizliğinin
yapılması, yeni abonelerin bağlantı izinlerinin verilmesi
Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Hat DöĢeme ve Yenileme ÇalıĢmaları:
Yeni Hat DöĢeme:
 2012 yılı sonu Ģehrimizin muhtelif mahallelerinde ve Termal Bölgede toplam 17.460
mt ana boru hattı, 242 mt abone su hattı döĢenmiĢtir.
YENĠ HAT DÖġENEN MEVKĠĠ
Veysel Karani Mah. Katı Atık Bertaraf Tesisi
Yolu Üzeri
KarĢıyaka Mahallesi 162. Sk
Ali Ġhsan PaĢa Mahallesi Sağırlar Okulu Yanı
Osmangazi Mahallesi Pazaryeri Arkası
EĢrefpaĢa Mahallesi 648.Sk
Selçuklu Mahallesi Özçelik ĠnĢaat Önü
KarĢıyaka Mahallesi 180.Sk No:48 Önü
M.Fevzi Çakmak Mahallesi 150. Sk
Selçuklu Mahallesi Alp ĠnĢaat Önü
Yenice Mahallesi Ankara Köprüsü Altı
Lokumcular Sitesi
Yenice Mahallesi EDAġ Depo Önü
Fatih Mahallesi ġeyh ġamil Bulvarı Çelik
ĠnĢ.Önü
KarĢıyaka Mahallesi Sultan Divani Cami Yanı
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1078.Sk
Ankara Yolu Otogül Yetkili Servis Yanı
Selçuklu Mahallesi Ġplikçioğlu ĠnĢ. Önü
Beyazıt Mahallesi 864. Sk
YeĢilyurt Mahallesi 1768. Sk
Veysel Karani Mahallesi Toki Evleri
KarĢıyaka Mahallesi 165. Sk
İ
BORU CĠNSĠ
PVC
ÇAPI (
mm)
Ø110
MĠKTARI
(m)
222
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
162
340
132
142
100
72
180
250
120
300
30
100
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
72
42
236
320
90
150
102
60
170
İ
ġekerciler Sitesi
Hurdacılar Sitesi
Çukurköy Kızılbeyli Mevkii
Selçuklu Mahallesi Makine Ġkmal Arkası
Selçuklu Mah.Adnan KAHVECĠ Bulv. Engin
Yapı Önü
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1074 Sk No:11
Önü
KarĢıyaka Mahallesi 171. Sk
Ankara yolu Halı Saha Yanı
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 1048. Sk
KarĢıyaka Mahallesi Hamm Bulvarı
M.Fevzi Çakmak Mahallesi 414.Sk
Ġzmir Yolu ATSO Önü
Otogar Cami Önü
İ
ġ
IĞI
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
Ø75
Ø110
Ø90
Ø90
Ø90
270
1140
1390
100
100
PVC
Ø90
72
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø160
100
60
20
120
180
70
16
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
HDPE
HDPE
Ø110
KurtuluĢ Caddesi YeĢilyol KavĢağı
HDPE
18
Ø160
Osmangazi Mahallesi Muhtarlık Önü
Esentepe Mahallesi Cezaevi Yanı
Fatih Mahallesi 721. Sk
Ertuğrulgazi Mahallesi 136. Sk
TOPLAM :
PPRC
PPRC
PPRC
PPRC
Ø25
Ø32
Ø32
Ø25
6.878 mt
30
80
30
102
TOPLAM:
242 mt
TERMAL BÖLGE 3.ETAP ĠÇME SUYU ġEBEKESĠ ĠNġAATI ĠġĠ
HAT YENİLENEN MEVKİİ
Termal Bölge 3. Etap
Termal Bölge 3. Etap
Termal Bölge 3. Etap
Termal Bölge 3. Etap
YENİ DÖŞENEN
BORU ÇAPI
BORU TİPİ
Ø 110
HDPE
Ø160
HDPE
Ø280
HDPE
Ø500
HDPE
TOPLAM
MİKTARI
4.147
3.050
2.680
705
10.582 mt
Termal Bölge 3. Etap Ġçme Suyu ġebekesi DöĢeme ÇalıĢmaları
2012 yılında 17.460 mt ana boru, 242 mt abone su hattı döĢenmiĢtir.
İ
171
İ
İ
ġ
IĞI
HAT YENĠLEME ÇALIġMALARI : 2012 yılında 5.863 mt ana boru, 4.367 mt abone su
hattı yenilenmiĢtir.
1. DOĞANCI VE KARAKATĠP MAHALLESĠ ĠÇMESUYU ġEBEKESĠ YENĠLEME ĠġĠ
HAT YENİLENEN MEVKİİ
Doğancı ve Karakatip Mahalleleri
Doğancı ve Karakatip Mahalleleri
YENİ DÖŞENEN
MİKTARI
BORU ÇAPI
BORU TİPİ
Ø 110
HDPE
1.623
TOPLAM
1.623 mt
1”
PPRC
2057
TOPLAM
2.057 mt
Doğancı ve Karakatip Mahallelerinde hat yenileme çalıĢması yapılarak toplam 1.623
mt ana hat, 2.057 mt abone su hattı yenilenmiĢtir.
Doğancı ve Karakâtip Mahallesi Ġçme Suyu ġebekesi Yenileme ÇalıĢmaları
(Eski ve Yeni Borular)
İ
172
İ
İ
ġ
IĞI
2. GAZLIGÖL, SARIKIZ VE ZĠNCĠRLĠKUYU CADDELERĠ ANA HAT ĠLE ĠSTASYON
CĠVARI ĠÇME SUYU ġEBEKESĠ YENĠLEME ĠġĠ
HAT YENİLENEN MEVKİİ
Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı
Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı
Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı
Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı
Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri İle İstasyon Civarı
YENİ DÖŞENEN
BORU ÇAPI
BORU TİPİ
Ø 110
HDPE
Ø160
HDPE
Ø200
HDPE
Ø400
HDPE
TOPLAM
1”
PPRC
TOPLAM
MİKTARI
2596
440
280
410
3.726 mt
1558
1.558 mt
Gazlıgöl, Sarıkız Ve Zincirlikuyu Caddeleri Ġle Ġstasyon Civarı Ġçme Suyu ġebekesi Yenileme
ÇalıĢmaları (Eski ve Yeni Borular)
İ
173
İ
İ
ġ
3. ġEHRĠMĠZ MUHTELĠF BÖLGELER ABONE HATTI
YENĠLEME ĠġĠ
HAT YENİLENEN MEVKİİ
Muhtelif Bölgeler Abone Hattı
Muhtelif Bölgeler Abone Hattı
IĞI
ĠÇME SUYU ġEBEKESĠ
YENİ DÖŞENEN
MİKTARI
BORU ÇAPI
BORU TİPİ
1”
PPRC
310
2”
PPRC
200
TOPLAM
510 mt
4. ġEHRĠMĠZ MUHTELĠF BÖLGELER ANA HAT ĠÇME SUYU ġEBEKESĠ YENĠLEME ĠġĠ
HAT YENİLENEN MEVKİİ
Muhtelif Bölgeler Ana Hat
YENİ DÖŞENEN
BORU ÇAPI
BORU TİPİ
Ø 110
HDPE
TOPLAM
MİKTARI
514
514 mt
2012 yılında 5.863 mt ana boru, 4.367 mt abone su hattı yenilenmiĢtir.
VANA DEĞĠġĠMĠ-YENĠLENMESĠ: 2012 yılı sonu itibariyle 96 adet hat vanasının montajı
yapılmıĢtır.
DEĞİŞTİRİLDİĞİ-YENİLENDİĞİ MEVKİİ
Esentepe Mahallesi Cezaevi Arkası Çocuk Parkı
Ali İhsan Paşa Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı
Çevre Yolu Eski Çevik Kuvvet Binası Önü
2. Küçük Sanayi Sitesi Yanı
Fatih Mahallesi Kadınana Cami Yanı
İzmir Yolu Asri Mezarlık Önü
Ali İhsan Paşa Mahallesi Küme Evler Önü
Eşrefpaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Önü
Ali İhsan Paşa Mahallesi Sağırlar Okulu Arkası
Kanlıca Mahallesi Günsazak Bulvarı
Sarıkız Caddesi
Doğancı Mahallesi
İstasyon Caddesi
Sarıkız Caddesi
Sarıkız Caddesi
Sarıkız Caddesi
Sarıkız Caddesi
Termal Bölge
Termal Bölge
Termal Bölge
Hurdacılar Sitesi
İ
MONTAJLI
BULUNDUĞU
BORU CİNSİ
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PİK
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
ÇAPI
MİKTARI
( mm)
90
110
110
110
90
110
110
110
110
110
125
110
110
110
160
200
400
110
160
400
110
TOPLAM
(Adet)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
5
29
2
1
1
17
12
1
5
96 adet
174
İ
İ
ġ
IĞI
YANGIN HĠDRANTI MONTAJI:
2012 yılında 15 adet yangın hidrantı montajı yapılmıĢtır.
MİKTARI
MEVKİİ
Kanlıca Mahallesi Günsazak Bulvar
1
Taşpınar Mahallesi Taşpınar Cami Yanı
1
Doğanc ı Mahallesi
1
Sarıkız Caddesi
6
İstasyon Caddesi
2
Termal Bölge
3
Hurdacılar Sitesi
1
TOPLAM
15 adet
2012 YILINDA YENĠ DÖġENEN VE YENĠLENEN ĠÇME SUYU ANA BORU HATTI
TOPLAM 23.323 MT, ABONE HATTI TOPLAM 4609 MT’DĠR.
2012 YILINDA YENĠ DÖġENEN VE YENĠLENEN ANA BORULARIN
METRAJI
S.No
Boru Çapı/Tipi
Metraj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ø 63/75 PVC
Ø 80/90 PVC
Ø 100/110 PVC
Ø 110 HDPE
Ø 160 HDPE
Ø 200 HDPE
Ø 280 HDPE
Ø 400 HDPE
Ø 500 HDPE
TOPLAM
İ
270
5.142
1.362
8.896
3.578
280
2.680
410
705
23.323 mt
175
İ
İ
ġ
IĞI
Ø 63/75 PVC
270
2012 YILINDA YENĠ DÖġENEN VE YENĠLENEN ĠÇME SUYU
Ø 80/90 PVC
5142
ANABORU HATLARININ METRAJI
Ø 100/110 PVC
1362
Ø 110 HDPE
8896
705
Ø 160 HDPE
3578
270
410
Ø 200 HDPE
280
2680
5142
Ø 280 HDPE
2680
Ø 280
400 HDPE
410
Ø 500 HDPE
705
1362
3578
8896
Ø 63/75 PVC
Ø 80/90 PVC
Ø 100/110 PVC
Ø 110 HDPE
Ø 200 HDPE
Ø 280 HDPE
Ø 400 HDPE
Ø 500 HDPE
Ø 160 HDPE
ABONE VE ANA BORU ARIZA TAMĠRLERĠ : 2012 yılında Ģehrimiz içme suyu Ģebekesi
üzerinde meydana gelen 443 adet ana boru, 472 adet abone arızası Belediyemiz ekiplerince
giderilmiĢtir.
Giderilen Ana Boru Arızası
Giderilen Abone Arızası
443 adet
472 adet
SU TEMĠNĠ VE ARITMA FAALĠYETLERĠ
ġehrimizin içme kullanma su ihtiyacı 2012 yılı sonu itibariyle 17 adet derin kuyu,
Akdeğirmen Barajı ve Kadınana kaynak suyundan sağlanmıĢtır.
ġehrimizin Su Kapasitesi
Depo Kapasitesi
: 741 lt/sn,
: 12.800 m3
ġebeke Uzunluğu YaklaĢık Olarak : 511 km
Üretilen Su Miktarı
Tahakkuk Edilen Su Miktar
İ
: 14.463.380 m3
: 6.957.801 m3
176
İ
İ
ġ
IĞI
Belediyemiz Ġçme Suyu Arıtma Tesisi laboratuarında içme suyunun kimyasal ve
biyolojik parametreleri, yıllık toplamda kimyasal 1612, biyolojik olarak da 640 defa analiz
edilmiĢtir.
Ayrıca üretilen suyun dezenfeksiyon kalitesini kontrol etmek için yıl boyunca Ġl Halk
Sağlığı Müdürlüğü ve Belediyemiz personeliyle birlikte muhtelif mahallelerden haftada en az
iki noktadan olmak üzere yıllık 1232 kez mikrobiyolojik ve kimyasal analiz yapılmıĢtır.
ġehrimize verilen Ġçme ve Kullanma Suyunun TS 266 standardı ile “Sağlık
Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik” Ģartlarına uygunluğunu
kontrol etmek amacı ile iki adet Kimya Mühendisi ve bir adet Gıda Teknikeri ile Ģehre verilen
su sürekli olarak kimyasal ve biyolojik standartlar açısından kontrol edilmiĢtir.
Günlük olarak yapılan rutin kimyasal ve biyolojik analiz olarak tanımlanan bu
analizler yapılarak içme suyumuz aĢağıda verilen parametreler açısından sürekli takip
edilmiĢtir.
Günlük Rutin Olarak Yapılan Kimyasal Analizler
ĠNSANĠ TÜKETĠM AMAÇLI
SULAR YÖNETMELĠĞĠ
DEĞERLERĠ
GÜNLÜK ORTALAMA
DEĞERLER
HAM SU
ARITILMIġ
SU
14,46
4,65
1-20 (mg/L Pt-Co)
7,50
7,47
≥ 6,5 ve ≤ 9,5
SICAKLIK ( C )
14,99
15,84
12 – 25 ( 0C )
BULANIKLIK (NTU)
2,43
0,60
0,4 - 4 NTU
ĠLETKENLĠK (µS/cm)
347
352
Tavsiye edilen 400 µS/cm
Max. 2500 µS/cm (20 0C‟de )
72,29
91,26
1,89
1,22
2 – 5 Arası
160
148
YOK
ALÜMĠNYUM (mg Al /L)
-
0,068
0,2 mg/L (200 µg/L)
BAKĠYE KLOR (mg Cl /L)
-
0,43
0,5 mg/L
PARAMETRELER
Renk
pH
0
ÇÖZÜNMÜġ OKSĠJEN
(mg/L O2 ya da
% doygunluk)
PERMANGANAT
(mg O2 / L)
ALKALĠNĠTE
(mg CaCO3/L)
İ
Doygunluk > % 75
177
İ
ġ
İ
IĞI
Aylık Rutin Olarak Yapılan Kimyasal Analizler
ARITMA ÇIKIŞI
ORTALAMA DEĞER
HAM SU
ARITILMIŞ SU
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI
SULAR YÖNETMELİĞİ
DEĞERLERİ
DEMİR (mg Fe/L )
0,039
0,032
0,2 mg/L
MANGAN (mg Mn/L)
0,070
0,017
0,05 mg/L
NİTRİT (mg NO2) L)
0,005
0,005
0,5 mg/L
NİTRAT ( mg NO3/L)
0,458
1,016
50 mg/L
AMONYUM ( mg NH4/L)
0,041
0,027
0,5 mg/L
SİLİKA (mg/L)
2,439
2,30
1-10 mg/L
15,10
(Orta Sertlikte Su)
0,093
---
FOSFAT
16,97
(Orta Sertlikte Su)
0,097
0,4-5 mg/L---
SÜLFAT
36,90
49,15
250 mg/L---
PARAMETRELER
/
0
SERTLİK (FS )
İ
178
İ
İ
ġ
IĞI
Afyonkarahisar Belediyesi Faal Durumdaki
Ġçme Suyu Kuyuları, Kadınana Kaynağı ve
Ġçme Suyu Arıtma Tesisi
Sıra
No
İÇME SUYU KUYULARI, KADINANA KAYNAĞI VE
İÇME SUYU ARITMA TESİSİNİN ŞEHRİN SU İHTİYACINI
KARŞILAMA YÜZDESİ
Kuyunun Mevkii ve Adı
Yıllık Debi ( m3 )
Ġçme Suyu Kuyuları Kadınana Kaynağı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Kale görünmez Terfi L 1 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 2 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 3 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 5 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 6 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 7 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 8 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 9 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 10 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 11 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 12 Kuyusu
Kale görünmez Terfi L 13 Kuyusu
Kale Görünmez Terfi L14 Kuyusu
Kale Görünmez Terfi L15 Kuyusu
Kale görünmez Terfi içi Kuyusu
Kale görünmez Baraka Kuyusu
Ataköy Sarlık Kuyusu
Kadınana Memba Suyu
Akdeğirmen Barajı İçme Suyu
TOPLAM
İ
Akdeğirmen Barajı Ġçme Suyu
11.358.345;
79%
3.105.035;
21%
3.105.035 m3
11.358.345 m3
14.463.380 m3
179
İ
İ
ġ
IĞI
a.11.1- KANALĠZASYON BĠRĠMĠ:
KANALĠZASYON ġEBEKE HATLARI :
SELÇUKLU MAHALLESĠ ATIK SU TOPLAYICI HATTI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Selçuklu Mahallesine 561 mt Ø 200 mm, 390 mt Ø 300 mm Kanalizasyon ġebeke hattı
döĢenmiĢtir.
Selçuklu Mahallesi Atık Su Toplayıcı Hattı ĠnĢaatı ÇalıĢmaları
Adnan Menderes Bulvarı Atık Su Ģebeke Hattı ĠnĢaatı ÇalıĢmaları
KARAKATĠP MAHALLESĠ KANALĠZASYON ġEBEKE ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Karakatip Mahallesine 362 mt Ø 200 mm Kanalizasyon ġebeke hattı döĢenmiĢtir.
İ
180
İ
İ
ġ
IĞI
DOĞANCI MAHALLESĠ KANALĠZASYON ġEBEKE ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Doğancı Mahallesine 450 mt Ø 200 mm Kanalizasyon ġebeke hattı döĢenmiĢtir.
Karakatip ve Doğancı Mahalleleri Kanalizasyon ġebeke ĠnĢaatı
NAZMĠ SAATÇĠ MAHALLESĠ KANALĠZASYON ġEBEKE ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Nazmi Saatçi Mahallesi 599. Sokak üzerine 90 mt Ø 200 mm Kanalizasyon ve 120 mt Ø
300 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döĢenmiĢtir.
Nazmi Saatçi Mahallesi 599. Sokak Kanalizasyon Yağmursuyu ġebeke ĠnĢaatı
İ
181
İ
İ
ġ
IĞI
KANALĠZASYON ġEBEKE HATTI DÖġENMESĠ
MALZEME TÜRÜ VE
ÇAPI
Ø 200 mm Korige Boru
ÇALIġMA TÜRÜ
MESAFESĠ
Kanalizasyon ġebeke
812 mt
Ø 200 mm Beton Boru
Kanalizasyon ġebeke
651 mt
Ø 300 mm Beton Boru
Kanalizasyon ġebeke
390 mt
TOPLAM
1.853 mt
Kanalizasyon Şebeke Hattı Döşenmesi
Ø300 mm Beton
Boru; 390;
21%
Ø200 mm Korige
Boru; 812;
44%
Ø200 mm Beton
Boru; 651;
35%
YAĞMURSUYU ġEBEKE HATLARI :
FUAR ALANI KAVġAĞI VE M.FEVZĠ ÇAKMAK BULVARI YAĞMURSUYU
ġEBEKE ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Yenice Mahallesine ve M. Fevzi Çakmak Bulvarına 2.068 mt Ø 400 mm, 1.810 mt Ø 600
mm Yağmursuyu ġebeke hattı döĢenmiĢ, 124 adet yağmursuyu ızgarası inĢa edilmiĢtir.
İ
182
İ
İ
ġ
IĞI
Fuar Alanı KavĢağı Ve M.Fevzi Çakmak Bulvarı Yağmursuyu ġebeke ĠnĢaatı
HATTAT KARAHĠSAR MAHALLESĠ YAĞMURSUYU ġEBEKE VE MĠLLĠ BĠRLĠK
CADDESĠ ĠLAVE MENFEZ ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Hattat Karahisar Mahallesine 485 mt Ø 300 ve 159 mt Ø 400 mm Yağmursuyu ġebeke
hattı döĢenmiĢtir.
Hattat Karahisar Mahallesi Yağmursuyu ġebeke ĠnĢaatı
SELÇUKLU MAHALLESĠ YAĞMURSUYU DEPLASE HATTINA BAĞLANTILARIN
YAPILMASI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Selçuklu Mahallesine 130 mt Ø 400 mm, 20 mt Ø 500 mm ve 35 mt Ø 600 mm
Yağmursuyu ġebeke hattı döĢenmiĢtir.
CAHAR DUDAYEV BULVARI Ø 600 mm YAĞMURSUYU BAĞLANTI HATLARI
ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Selçuklu Mahallesine 135 mt Ø 600 mm Yağmursuyu ġebeke hattı döĢenmiĢtir.
DÖRTYOL MAHALLESĠ 2078 SOKAK YAĞMURSUYU MENFEZ ĠNġAATI YAPIM
ĠġĠ:
Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak üzerine 20 adet yağmursuyu menfezi inĢa edilerek 200 mt
Ø 200 mm korige boru ile bağlantıları yapılmıĢtır.
İ
183
İ
İ
ġ
IĞI
MAVĠ HASTANE ÖNÜ Ø 400’lük DEPLASE HATTI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Ġzmir Yolu Mavi Hastane Önü‟ne 200 mt Ø 400 mm boru ile yağmursuyu Ģebekesi
döĢenmiĢ, 8 adet yağmursuyu muayene bacası inĢa edilmiĢtir.
SAHĠPATA, H.AHMET YESEVĠ VE ESENTEPE MAHALLELERĠ ĠLE ġEYH
ġAMĠL BULVARI YAĞMURSUYU IZGARASI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ:
Sahipata, H.Ahmet Yesevi ve Esentepe Mahalleleri Ġle ġeyh ġamil Bulvarında muhtelif
bölgelere 47 adet yağmursuyu menfezi inĢa edilmiĢtir.
YAĞMURSUYU ġEBEKE HATTI DÖġENMESĠ
MALZEME TÜRÜ VE
ÇAPI
ÇALIġMA TÜRÜ
MESAFESĠ
Ø 300 mm Beton Boru
Yağmursuyu ġebeke
605 mt
Ø 400 mm Beton Boru
Yağmursuyu ġebeke
2.557 mt
Ø 500 mm Beton Boru
Yağmursuyu ġebeke
20 mt
Ø 600 mm Beton Boru
Yağmursuyu ġebeke
1.980 mt
TOPLAM
5.162 mt
Yağmursuyu Şebeke (mt.)
2557
1980
605
Ø 300 mm Beton
Boru
20
Ø 400 mm Beton
Boru
Ø 500 mm Beton
Boru
Ø 600 mm Beton
Boru
Yağmursuyu Şebeke
İ
184
İ
İ
ġ
IĞI
MUHTELĠF ÇALIġMALAR:
ġehrimiz genelinde toplam 1.559 adet kanalizasyon ve yağmursuyu rögar kapağı ile 240 adet
yağmursuyu ızgarası ile yol seviyesine yükseltilmiĢ,
Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Rögar Kapağı Yükseltme ÇalıĢmaları
İ
185
İ
İ
ġ
IĞI
Gün geçtikçe büyüyen ve geliĢen Ģehrimizde Belediyemize gelen Ģikayetlerin zamanında
değerlendirilmesi, ekonomik, çağdaĢ ve modern tekniklerle hizmet verilebilmesi amacıyla
Belediyemizce satın alınan yüksek basınçlı kanal açma aracı Su ve Kanalizasyon
Müdürlüğü bünyesinde çalıĢmaya baĢladı.
İ
186
İ
İ
ġ
IĞI







2012 Yılında 1.853 mt kanalizasyon Ģebeke hattı döĢenmiĢtir.
2012 Yılında 924 mt kanalizasyon Ģebeke hattı yenilenmiĢtir.
2012 Yılında 5.162 mt yağmursuyu Ģebeke hattı döĢenmiĢtir.
2012 Yılında 1.559 adet kanalizasyon ve yağmursuyu rögar kapağı ile
240 adet yağmursuyu ızgarası ile yol seviyesine yükseltilmiĢtir.
2012 Yılında 291 adet yeni yağmursuyu ızgarası inĢa edilmiĢtir.
2012 Yıl sonu itibariyle kanalizasyon Ģebeke hattı uzunluğu 479.505 metre’ye
ulaĢmıĢtır.
 2012 Yıl sonu itibariyle yağmursuyu Ģebeke hattı uzunluğu 80.444 metre’ye
ulaĢmıĢtır.
a.11.1- TAHAKKUK BĠRĠMĠ:
Su Abonelik ĠĢlemleri:
2012 yılında servisimize müracaat eden 2590 kiĢiye yeni abone yapılmıĢtır.
Toplam abone sayımız 72.755 adede ulaĢmıĢtır.
NEV’Ġ
Mesken, Zirai
Ticari
ĠnĢaatlar
Resmi D.
Ot.Fbr.Ġml.
Peyzaj
Atıksu
TOLAM
2009 YILI
53.048
6.246
5.368
282
350
65.294
2010 YILI
54.919
6.442
5.581
283
351
67.576
2011 YILI
56914
6646
5810
330
352
113
69.393
2012 YILI
59016
6829
6001
333
352
224
218
72755
Mesken,
Zirai
Ticari
2009 YILI
İ
İnşaatlar
Resmi D.
2010 YILI
Ot.Fbr.İml.
2011 YILI
Peyzaj
0
0
0
218
0
0
113
224
350
351
352
352
282
283
330
333
5368
5581
5810
6001
6,246
6,442
6646
6829
53048
54919
56914
59016
Yıllara Göre Su Abone Kayıtları
Atıksu
2012 YILI
187
İ
İ
ġ
IĞI
SU TAHAKKUK ĠġLEMLERĠ :
- Tahakkuk:

Ġlimizin su aboneleri 2 bölgeye ayrılmıĢ olup, sayaç okuma endeksleri 8 adet el
bilgisayarına kayıtları yapılarak anında aboneye ihbarnameleri teslim edilmektedir.
Aylık ortalama 33.060adet, yıllık olarak ise 396.719 adet ihbarname tebliğ edilmiĢtir.

Ġlk 0 – 20 m3‟ lük 1. dilimden:5.669.092 m3, 21 – 50 m3‟ lük 2. dilimden: 1.022.823
m3, 51 – 100 m3 arası 3. dilimden:135.156 m3, 101 m3 ve yukarısı 4. dilimden:
130.730 m3 olmak üzere toplam: 6.957.801 m3‟lük su tüketim bedelinin tahakkuku
yapılmıĢtır.

Yüksek tüketim bedeline itiraz eden 104 adet abonenin itiraz formları doldurulup
Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğüne havalesi yapılarak nihayetinde bir raporla sonuca
bağlanarak su bedelleri tahsil edilmiĢtir.

Kullanım yerlerini uzun süreli olarak kullanmayacağından dolayı müracaat eden 4860
adet abonenin geçici kapatma, tekrar müracaatı ile açma iĢlemi yapılmıĢtır.
Su Tahakkuk ĠĢlemleri :
YILI
TAHAKKUK(TL)
TAHAKUK
ARTIġ %
2009
11.916.008,68
9.3
2010
13.256.246,20
9.2
2011
14.528.811,56
9.6
2012
14.557.489,46
0,20
Yıllara Göre Tahakkuk Artışı
14.557.489,46;
27%
11.916.008,68;
22%
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
14.528.811,56;
27%
İ
13.256.246,20;
24%
188
İ
İ
ġ
IĞI
Sayaç/Vana DeğiĢikliği: Belediyemizce sayaç değiĢtirme iĢlemi 1 adet personelimizle
yapılmaktadır. Sayaçlarının çalıĢmadığını beyan ederek müracaatlı abonelerden: 2.702. adet
sayaç takma, servis personelimizce tahakkuk esnasında tespit edilen: 181 adet sayaç, eskisi
alınmak sureti ile Toplam: 2.883 adet sayaç ve 14 adet vana (stop) tarafımızca takılmıĢ olup,
gerçek su tüketim 2012 yılı içerisinde 150 adet ön ödemeli sayaç alınmıĢ deneme amaçlı
olarak yeni su verilen abonelerimizin bazılarına 8 adet ön ödemeli sayaç sayaçlar
bağlanmıĢtır.
Borç Takibi: Servisimizde su kesim memurlarımızca borcu bulunan abonelere aylık
5963adet, yıllık ise 71557 adet kesim ihbarnamesi dağıtılmıĢtır. Ekibimizin kontrolü
neticesinde 31 adet abonesiz su kullanımı tespit edilmiĢtir.14 vatandaĢımız birimimize gelerek
abonelik iĢlemlerini yaptırmıĢtır. 5 adet iptal aboneye tutanak tutulmuĢtur.
Kesim ihbarnameleri tebliğ edilmesine rağmen su borcunu ödemeyen, 2340 abonenin
vanalarına kilit takılarak suları kullanıma kapatılmıĢtır. Borçlarını ödemeleri üzerine tekrar
açma iĢlemi yapılmıĢtır.
İ
189
İ
İ
ġ
IĞI
a.12-VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
Yetki, Görev Ve Sorumluluklar:
 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve aynı
kanunun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde Belediyelere verilen görevler içerisinde;
-
Salgın ve zoonoz hastalıklarla mücadele (Kuduz, Fare mücadelesi, Sel
baskınları v.b)
 21 Mayıs 2011- 27940 Sayılı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde HaĢerelerle Mücadele etmek.
 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama
Yönetmeliği çerçevesinde baĢıboĢ hayvanların üremelerini kontrol altına almak,
kayıtlarını tutmak, ısırma ve tırmalama vakalarında gerekli müĢahede ve tecrit
hizmetlerini yürütmek, diğer hayvan sağlığı hizmetlerini yerine getirmek, sahipli
hayvanları kayıt altına almak ve Belediyeye ait Geçici Hayvan Bakımevinin
hizmetlerini yürütmek.
 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Toptan ve Perakende SatıĢ Yerleri
Yönetmeliği çerçevesinde perakende satıĢ yerlerini ve semt pazarlarını denetlenmek.
 5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmeliklerin (Umumi Hıfzısıhha
Kanunu, Çevre Kanunu v.b.) Belediye Veteriner ĠĢleri Müdürlüğüne vermiĢ olduğu
görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 Ġl Hıfzısıhha Kurulu, Mahalli Çevre Kurulu, Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu ve
Hayvanları Koruma Kurulu gibi kuruluĢların almıĢ olduğu kararlarda Belediye
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünü ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
ĠLAÇLAMA FAALĠYETLERĠ:
2012 YILI TÜM MAHALLE CADDE VE SOKAKLARDA YAPILAN PERĠYODĠK
ĠLAÇLAMALAR. (ARAÇLA VE YAYA OLARAK)
21 Mayıs 2011 - 27940 Sayılı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları
Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 24 Mart 2012 tarihinden itibaren, Belediyemiz mücavir
alan içerisinde bulunan 81 mahallemizin cadde ve sokakları ile tüm menfezler, çöp yerleri,
bataklıklar, yeĢil alanlar ve gübrelikler periyodik olarak ilaçlanmıĢtır. Ġlaçlama çalıĢmalarımız
Eylül ayı sonuna kadar devam etmiĢtir.
İ
190
İ
İ
İ
ġ
IĞI
191
İ
İ
ġ
IĞI
BAġIBOġ HAYVANLARLA MÜCADELE:
 Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki tüm mahalle, cadde ve sokaklardaki
baĢıboĢ hayvanlar yakalanarak Geçici Hayvan Bakımevinde bakımlarının yapılması
sağlanmaktadır. Belediyemiz Veteriner ĠĢleri Müdürlüğünde BaĢıboĢ Hayvan
çalıĢmaları için iki vardiya usulü çalıĢan toplama ekibi oluĢturulmuĢtur. Bu ekibimiz
Ģehrimizin tüm mahallelerinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği çerçevesinde çalıĢmalarını aralıksız sürdürmektedir. Toplanan baĢıboĢlar
hayvanlar Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine iĢlenmektedir.
 2012 Yılında Konya Karayolu üzerinde bulunan Devlet Parkı arka kısmındaki araziye
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Belediyemiz iĢbirliği ile Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığının 250 hayvan kapasiteli TĠP projesi uygulanarak Geçici Hayvan Bakımevi
yaptırılmıĢ ve aynı yıl içinde faaliyete geçirilmiĢtir. Söz konusu bakımevinde baĢıboĢ
hayvanların bakım, beslenme ve barındırılması devam etmektedir. AKÜ Veteriner
Fakültesi ile iĢbirliği yapılarak kısırlaĢtırılma iĢlemi yapılmaktadır. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Ġl Müdürlüğü ile iĢ birliği yapılarak bakımevinde barınması sağlanan
hayvanların kuduz aĢıları yıl içinde yapılmaktadır. Zaman zaman Müdürlüğümüze
intikal eden ısırılma vakalarına müdahale edilerek, bu hayvanlar müĢahede altına
alınmaktadır.
 Ayrıca sahipli hayvanların kaydı Müdürlüğümüzce Sahipli Hayvan Kayıt Defterine
yapılmakta ve gerekli aĢıları takip edilmektedir.
 Barınaktan hayvan sahiplenmek isteyen vatandaĢlara ücretsiz olarak sahiplendirme
yapılmaktadır.
 Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 17. 18 ve 19. maddelerine
istinaden Belediyemizce 11-12 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ev ve Süs Hayvanı
Satan ĠĢ Yeri Sahiplerine kurs düzenlenmiĢ ve bu kursa katılan 33 kursiyere eğitim
sonrasında sertifikaları verilmiĢtir.
 KıĢ aylarının ağır ve yoğun karla kaplı geçmesi sebebiyle sokak hayvanları ve kuĢların
yemlenmesi için beslenme odakları oluĢturulmuĢ ve periyodik olarak beslenmeleri
sağlanmıĢtır. Ayrıca Ģehir merkezindeki ana arterlerdeki yol kenarlarına kuĢlar için
yem bırakılmıĢtır. Bu çalıĢmalar için yaklaĢık olarak 250 Kg. yem temin edilmiĢtir.
İ
192
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILI SOKAK HAYVANLARI SAYISAL FAALĠYETLERĠ
OCAK ġUBAT MART NĠSAN
Geçici Hayvan
Bakımevine
Giren Hayvan
Sayısı
Kuduz AĢısı
Yapılan Hayvan
Sayısı
Proje Kapsamı
Ġçerisindeki
kısırlaĢtırılan
Hayvan Sayısı
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL EKĠM KASIM
ARALIK
Genel
Toplam
533
65
35
80
40
103
30
26
48
29
27
36
14
65
35
80
41
103
30
26
48
29
27
36
14
-
-
-
-
-
100
100
38
11
104
47
-
Proje Harici
KısırlaĢtırılan
Hayvan Sayısı
2
38
3
1
-
-
-
-
-
-
-
Sahiplendirilen
Hayvan Sayısı
4
5
1
11
10
9
3
14
8
5
3
6
4
9
6
13
23
15
17
26
12
9
11
9
534
400
44
Sahipli Hayvan
Kayıt Defterine
Kaydedilen
Hayvan Sayısı
79
154
NOT : 2012 Yılı içerisinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 19. maddesi gereği
Rehabilitasyon, AĢılama ve KısırlaĢtırma gibi faaliyetleri yürütmek için Afyonkarahisar
Belediyesi ve AKÜ Rektörlüğü tarafından imzalanan Protokolle; AKÜ Veteriner Sağlık
Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü (Hayvan Hastanesi) tarafından 400 Adet
Sahipsiz ve BaĢıboĢ Sokak Hayvanının Rehabilitasyon, AĢılama ve KısırlaĢtırma iĢlemleri
yapılmıĢtır. Bu faaliyetler için Belediyemiz AKÜ Rektörlüğüne 24.000 TL ödeme yapmıĢtır.
İ
193
İ
İ
İ
ġ
IĞI
194
İ
İ
ġ
IĞI
KURBAN HĠZMETLERĠ:
 Kurban Bayramı münasebeti ile Afyonkarahisar ili kurban hizmetleri komisyonunca alınan karara
göre, Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte belirlenen kurban
kesim yerlerinde gerekli önlemler alınmıĢ, vatandaĢlarımızın problem yaĢamamaları için azami
ölçüde çaba gösterilmiĢtir. Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde sıkı bir Ģekilde
denetim yapılmıĢtır. Yasak olan yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmemiĢtir.
 2012 Yılında Afyonkarahisar Ġli Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan karara göre kurban
kesim yerleri belirlenmiĢtir. Komisyon kararı ile belirlenen kesim yerlerine Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğümüz tarafından pankartlar, vatandaĢlarımızın bilgi edinmeleri açısından asılmıĢtır. 9
kurban kesim yeri tespit edilmiĢ, bu kurban kesim yerlerinde 1 Veteriner Hekim, 3 ġoför, 8
yardımcı personel görevlendirilmiĢtir. Kurban bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk ve
aksaklığa rastlanılmamıĢtır.
İ
195
İ
ġ
İ
IĞI
SALGIN ĠHBARI MECBURĠ HASTALIKLAR:
 2012 yılı içerisinde Belediyemiz mücavir sınırları dâhilinde salgın veya ihbarı mecburi zoonoz
hastalık meydana gelmemiĢtir. Mahalle Muhtarları ve vatandaĢlardan gelen Ģikâyetler ve talepler
sonucu salgın hastalıkları önleme amacıyla lağım fareleri için terk edilmiĢ evler ve kenar mahalle
kanalizasyonlarında mücadele çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Kırım-Kongo Kanamalı AteĢi hastalığının taĢıyıcısı olabilecek Kenelere karĢı mücadele,
Kenelerin aktif olduğu yerlerde Nisan ayında baĢlamıĢ olup, Ekim ayı sonuna kadar devam
etmiĢtir. Halka açık piknik alanları ve refüjlerdeki yeĢil alanlar Belediyemiz Veteriner ĠĢleri
Müdürlüğümüz elemanlarınca her hafta düzenli olarak ilaçlanmıĢtır.
 01.01.2012–31.12.2012 tarihleri arasında Müdürlüğümüze intikal eden 10 adet ısırık vakası vukuu
bulmuĢ olup, bu hayvanlar müĢahede altına alınmıĢtır. MüĢahede sonunda kuduz olayına
rastlanmamıĢtır.
2012 YILI DĠĞER SAYISAL FAALĠYETLER
S.NO
1-)
2-)
YAPILAN ÇALIġMALAR
Mücavir alan sınırları dâhilindeki mahalle
cadde ve sokakların haĢereye karĢı
ilaçlanması,
mahalle
cadde
ve
sokaklardaki baĢıboĢ ve sahipsiz sokak
hayvanlarının toplanması, bunların geçici
hayvan bakımevine götürülmesi, beslenme
ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi iĢi
2012 yılında yan tarafta belirtilen bedelle
YÜNTAġ AK.GIDA ĠÇ.TUR.MER.ELK.
SAN. TĠC. A.ġ.‟ye ihale edilmiĢtir.
Her türlü yazıĢma, talep, tutanak ve
raporlar zamanında ve yerinde tutulmuĢ,
yazılmıĢ ve ilgili yerlere gönderilmiĢtir.
Müdürlüğümüzde
kalması
gereken
evraklar dosyalanmıĢtır. 2012 yılında
gelen ve giden evrakların sayıları yan
taraftaki tabloda belirtilmiĢtir
SAYISAL FAALĠYETLER
14 KiĢi
410.514.02 TL.
2012 Yılında Gelen Evrak Sayısı
285 Adet
2012 Yılında Giden Evrak Sayısı
125 Adet
GIDA KONTROLLERĠ:
01.01.2012 - 31.12.2012 Tarihleri arasında Zabıta Müdürlüğü ile Gıda satıĢı yapan yerlerin
denetimi yapılmıĢ, yapılan denetimlerde aĢağıda cins ve miktarları belirtilen gıda maddeleri
evsafını yitirdiğinden ve bozulmuĢ olduğundan dolayı imha edilmiĢtir.
İ
196
İ
Cinsi
Balık
Marul
Biber
Domates
Maydanoz
Elma
K.Ekmeği
Zeytin
Süt Kaymağı
Portakal
Simit
Erik
Kabak
Mısır
Et
Toplam
İ
ġ
IĞI
Miktarı
529 kg
10 kg
10 kg
20 kg
10 kg
44 kg
49 Adet
28 kg
680 Adet
29 kg
112 Adet
23 kg
10 kg
80 Adet
14 kg
727 Kg/921 Adet
ECZANEMĠZ FAALĠYETLERĠ:
Belediye Eczanesi olarak Eczacılar Odası kontrolünde sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç
sahibi vatandaĢlarımıza ilaç yardımı yapmak için çeĢitli kurum ve kuruluĢlar aracılığı ile toplanan
ve duyarlı vatandaĢlarımızın getirdiği ilaçların son kullanma tarihleri ve kullanılabilirlik
düzeylerine göre ayrıĢtırılması yapıldıktan sonra reçete karĢılığında ihtiyaç sahiplerine dağıtımı
yapılmaktadır. Eczanemiz 2012 yılı içerisinde 410 adet reçeteyle baĢvuran hastanın ilaçları
karĢılanmıĢtır.
RUHSAT DENETĠMLERĠ :
Gayri sıhhi müessese ruhsat komisyonu üyesi olarak sağlık teknikerimizin katılımı ile 2.
Sınıf GSM : 21 adet, 3. Sınıf GSM : 86 adet olmak üzere toplam 107 adet Gayri Sıhhi Müessese
Ruhsatına onay verilmiĢ ve denetimleri yapılmıĢ, yine sıhhi ve umuma açık müessese ruhsat
komisyonu üyesi olarak, Sıhhi Müessese Ruhsatı 332 adet, Umuma açık iĢyeri ruhsatı 37 adet,
hafta sonu tatil ruhsatı 279 adet olmak üzere toplamda 648 adet sıhhi ve umuma açık müessese
ruhsatı için iĢyerlerine ruhsat verilmesine onay verilmiĢ ve iĢyerlerinin denetimleri ruhsat ekibi
komisyonu tarafından yapılmıĢtır.
İ
197
İ
İ
ġ
IĞI
a.13-KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
Görevi :
Belediye‟nin sosyal ve kültürel faaliyetlerini tasarlanması, gerekli alt yapının hazırlanması ve
faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın
onayına sunarak onaylanan sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi. GerçekleĢtirilen etkinliklerin
kitaplaĢtırılması için komisyon oluĢturarak baskıya hazırlanması. Belediye‟nin faaliyetlerini anlatan
kitap, broĢür, dergi, vb. yayınların basımı ve dağıtım iĢlerinin yürütülmesi. Yapılan etkinliklerle ilgili yazı
ve metinlerin hazırlanması.
Yapılan faaliyetlerle ilgili görüntü ve fotoğrafların arĢivlenmesi.
VatandaĢlardan gelen Bilgi Edinme ile ilgili yazıĢmaların 4982 Sayılı Yasa gereği zamanında
cevaplandırılması.
Cenaze ve diğer ilanların Belediye hoparlöründen ve anlaĢmalı radyodan ilanların yapılması.
Basın Bültenlerinin Belediye‟nin Ġnternet Sitesi‟nden basın kuruluĢları dahil tüm vatandaĢlara
ulaĢtırılması. Konser, Kermes, Tiyatro gösterisi, konferans, sergi ve seminerler düzenlenmesi.
Afyonkarahisar‟da yaĢayan vatandaĢlarımıza Belediyemiz ile ilgili faaliyetleri duyurmak,
Ģehrimizin kültür sosyal yaĢamına katkıda bulunmak. Sivil toplum örgütlerinin belediyemizin yaptığı
faaliyetlerde etkin olmalarını sağlamak.
Yetkisi :
5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Muhasebe Kanunu 4734 ve 4735 sayılı ihale ve
sözleĢme kanunları ile Belediyeyi ilgilendiren diğer kanunlardan yetki almıĢtır.
a.13.1. BASIN YAYIN BĠRĠMĠ
Görev ve Sorumluluklar:
5393 Sayılı Belediye Kanunu‟nda belirtilen görevleri doğrultusunda Belediyenin sosyal ve
kültürel faaliyetlerini tasarlamak, gerekli alt yapıyı hazırlamak. Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar
hazırlayıp, bunları uygulamaya geçirebilmek için makamın onayına sunarak onaylanan sosyal ve kültürel
faaliyetleri düzenlemek. GerçekleĢtirilen etkinliklerin kitaplaĢtırılması için komisyon oluĢturmak, baskıya
hazırlamak. Belediyenin faaliyetlerini anlatan kitap, broĢür, dergi vb yayınların basımı ve dağıtım iĢlerini
yürütmek. Yapılan etkinliklerle ilgili yazı ve metinleri hazırlamak. Yapılan faaliyetlerle ilgili görüntü ve
fotoğrafları arĢivlemek.
Belediyemize gelen yerel gazetelerin arĢivi yapılmakta ve gazeteler her gün kontrol edilerek
belediyemizle ile ilgili haberler kesilip küpürlenerek baĢkanlık makamına baĢkanımıza verilmek üzere
götürülmektedir.
Cenaze ve diğer ilanların Belediye hoparlöründen ve anlaĢmalı radyodan ilanlarının yapılmasını
sağlamak. Basın bültenlerini, Belediye‟nin internet sitesi‟nden basın kuruluĢları dahil tüm vatandaĢlara
ulaĢtırılmasını sağlamak. Konser, konferans, sergi ve seminerler düzenlemek.
Birimimiz ayrıca Bilgi Edinme Birimi olduğundan vatandaĢtan gelen bilgi edinme ve belge
talepleri ile ilgili yazıĢmaları süresi içerisinde yürütmek.
Ulusal ve yerel basın kuruluĢlarının (TV ve Gazeteler), Belediyemiz çalıĢmaları hakkında talep
etmiĢ oldukları bilgi, belge, fotoğraf, görüntü gibi materyalleri hazırlayarak ilgili makama
ulaĢtırılmaktadır.
İ
198
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE DÜZENLENEN KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER:
AġURE:
Her yıl Muharrem ayının 10. günü düzenlenen Sultan Divani Hazretlerini Anma ve 40
Hatimli 40 Kazanlı ġifalı AĢure programı 29-30 Kasım 2012 PerĢembe ve Cuma günleri kutlandı.
Bununla ilgili olarak duyurular, afiĢ asılması, davetiye dağıtılması ve ilgili yazıĢmalar birimimiz
tarafından yapılmıĢtır.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf
Müziği Topluluğu tarafından 29 Kasım 2012 PerĢembe günü Türk Tasavvuf Müziği Konseri ile
ilgili tüm çalıĢmalar, gerekli yazıĢmalar, hazırlıklar birimimiz tarafından yapılmıĢtır. Etkinliğe
ilimizin protokolü baĢta olmak üzere Afyonkarahisarlılar da yoğun ilgi göstermiĢtir.
UÇURTMA ġENLĠĞĠ:
Belediyemizce 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen 6 Mayıs Hıdrellez Bahar Bayramı
etkinlikleri çerçevesinde Uçurtma ġenliğinin 26.si Hıdırlık Açık Hava Tiyatrosu‟nda 6 Mayıs
2012 günü gerçekleĢtirilmiĢtir. Etkinlikte yarıĢmalar düzenlenip dereceye girenler Belediye
BaĢkanımız Burhanettin Çoban tarafından ödüllendirilmiĢtir. Uçurtma Ģenliğine yoğun ilgi
gösteren halkımıza ikramda bulunularak Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu ve AKÜ
Klasik Batı Müziği Kulübü Pop Müzik Topluluğunun Ģarkılarıyla neĢeli vakit geçirmeleri
sağlanmıĢtır.
İ
199
İ
İ
ġ
IĞI
HIDIRLIK YAZ AKġAMLARI:
1998 yılından bugüne kadar devam eden ve sıcak yaz akĢamlarında düzenlenen halkımızın
da büyük rağbet gösterdiği Hıdırlık Yaz AkĢamları çeĢitli kuruluĢların katkılarıyla yine Hıdırlık
Açıkhava Tiyatrosu‟nda yapılmıĢtır. 2012 yılının Haziran ve Temmuz aylarında 4 defa
düzenlenmiĢtir. Konserlere ġahsenem, Sevgi Soylu ve Samet Açıksu katılarak
Afyonkarahisarlılar‟a neĢeli ve güzel bir Hıdırlık Yaz AkĢamları yaĢatmıĢlardır.
İ
200
İ
İ
ġ
IĞI
ZAFER HAFTASI:
25-30 Ağustos Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar‟ın DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun 90.
yıldönümü etkinlikleri Belediyemizce 25-30 Ağustos Zafer Haftası kutlamaları BaĢbakanlık
Tanıtma Fonunu katkılarıyla yapıldı. Festival sırasında, Afyonkarahisar Kültür Park ve Fuar
Alanı‟nda toplam 6 gün süreyle etkinlikler düzenlenmiĢtir. Etkinliklerle ilgili tüm yazıĢmalar,
duyurular, afiĢ asılması ve davetiye dağıtılması birimimiz tarafında yapılmıĢtır.
25 Ağustos PerĢembe günü Kültür Park ve Fuar Alanı‟nda 2012 Fuar AçılıĢı yapılmıĢ ve
akĢam Cumhuriyet Meydanı‟nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Konseri düzenlenmiĢtir.
27 Ağustos Cumartesi akĢamı Kültür Park ve Fuar Alanı‟nda düzenlenen halk konserinde
pop müziğinin sevilen sanatçısı Ferhat Göçer ve 29 Ağustos günü Zeynep sahne aldı.
30 Ağustos günü görkemli havai fiĢek gösterisi yapılmıĢtır.
İ
201
İ
İ
ġ
IĞI
MUSĠKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ:
1987 yılından bu tarafa Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Afyonkarahisar Belediyesi
Musiki Eğitim Merkezi, 26. yılında Türk Halk Müziği ve Türk sanat Müziği konserleri
düzenlenmiĢtir. Musiki eğitim merkezinin gönüllü sanatçıları izleyenleri mest etmiĢtir.
Düzenlenen konserin kamuoyuna duyurulması konusunda davetiye ve afiĢler birimimiz tarafından
hazırlanırken, dağıtımı da yine birimimiz personelince gerçekleĢtirilmiĢtir. Kentimizde Türk Sanat
müziği ve Türk Halk Müziği‟nin geliĢmesinde etkin bir rol üstlenen Afyonkarahisar Belediyesi
Musiki Eğitim Merkezi‟ne her türlü destek sağlanmıĢtır. Düzenlenen konserlere çok sayıda seçkin
davetlinin yanı sıra vatandaĢlarımızda yoğun ilgi göstermiĢtir.
Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk Korosu Konseri: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlamaları çerçevesinde ġef Ayfer Ölmez yönetiminde Afyonkarahisar Belediyesi
Çocuk Korosu Konseri ve Afyonkarahisar Belediyesi Minikler Halk Oyunları Gösterisi
davetiyeleri birimimiz tarafından basılıp dağıtılarak program düzenlenmiĢtir.
İ
202
İ
İ
ġ
IĞI
"V.23 Nisan Çocuk Koroları ġenliği": Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü, Afyonkarahisar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Türkiye Polifonik Korolar Derneği iĢbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Çocuk Koroları ġenliği'ne
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'ın giriĢimleriyle kurulan Afyonkarahisar Belediyesi Çocuk
Korosu bu yıl ilk kez katıldı. ġef Ayfer Ölmez yönetiminde sahne alan Afyonkarahisar Belediyesi
Çocuk Korosu seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle davetlilere müzik ziyafeti sundu.
"Vali Haluk Ġmga Caddesi ve Erdal Akar Parkı" AçılıĢı: "Vali Haluk Ġmga Caddesi ve Erdal
Akar Parkı" açılıĢ töreni için duyuru, afiĢ, davetiye basımı ve dağıtımı Birimimiz tarafından
organize edilmiĢtir.
Hamm Bulvarı AçılıĢı: KardeĢ Ģehir Almanya‟nın Hamm kentinin isminin verildiği ve Hamm
Belediye BaĢkanı Thomas Hunsteger – Petermann katılımıyla gerçekleĢen Hamm Bulvarı açılıĢ
töreni için davetiye basımı ve dağıtımı birimimiz tarafından yapılmıĢtır.
İ
203
İ
İ
ġ
IĞI
Saadet Asrının Yıldızları: AraĢtırmacı-yazar Ömer Döngeloğlu ve Ģair Dursun Ali Erzincanlı'nın
katılımlarıyla "Saadet Asrının Yıldızları" konulu konferans ve Ģiir dinletisi birimimiz tarafından
organize edilerek düzenlenmiĢtir.
YAYINLARIMIZ
Beldemiz Dergisi:
23 Mart 1985 tarihinden itibaren Afyonkarahisar Belediyesi‟nin yayın organı olarak yayın
hayatına baĢlayan Beldemiz Afyonkarahisar, 2005 yılından bu yana verdiği 6 yıllık arayla yayın
hayatına baĢlamıĢtır. 2012 yılı içerisinde 61, 62, 63 ve 64. sayılarının basımı yapılan Beldemiz
Dergisi, Belediyemizin yaptığı yatırımlar ile ürettiği hizmetlerin tanıtımını, tarihi, kültürel,
ekonomik ve tarihinden gelen zenginliklerin maddi ve manevi değerlerini kamuoyunun bilgisine
sunmaktadır. Beldemiz Dergisi ile ilgili uygun materyaller, yazıĢmalar, fotoğraf seçimleri
birimimiz tarafından yapılmıĢtır. Ayrıca Beldemiz Dergisi‟nin yeni çıkacak sayılarının çalıĢmaları
devam etmektedir.
İ
204
İ
İ
ġ
IĞI
TaĢpınar Dergisi:
1999 yılında Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yayınlanmaya baĢlayan TaĢpınar
Dergisi 2005 yılında çıkan sayısıyla yayınına ara vermiĢ olup, 2012 yılında çıkan 7. ve 8. sayısıyla
Afyonkarahisar‟ın tarihi, kültürel ve sosyal hayatına dair kaynak bir eser olarak yayınına devam
etmektedir. TaĢpınar Dergisi ile ilgili uygun materyaller, yazıĢmalar, fotoğraf seçimleri birimimiz
tarafından yapılmıĢtır. Ayrıca TaĢpınar Dergisi‟nin yeni sayılarının basımı için materyal ve
fotoğraf temini devam etmektedir.
Takvim:
Birimimiz tarafından Belediyemize ait 2013 yılı masa takvimi hazırlanıp basımı
yaptırılmıĢtır. Belediyemizin ĠLK‟lerini içeren takvimle ilgili uygun materyaller, yazıĢmalar ve
fotoğraf seçimleri birimimiz tarafından yapılmıĢtır.
İ
205
İ
İ
ġ
IĞI
"Afyonkarahisar'ın 563 No'lu ġer'iyye Sicili": Yrd. Doç. Dr. Mehmet GüneĢ tarafından
hazırlanan ve Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'ın katkı sunduğu "Afyonkarahisar'ın 563 No'lu
ġer'iyye Sicili" adlı kitap için gerekli yazıĢmalar yapılıp yayınlanması sağlandı.
Karahisar-Sahib Sultan Divani Mevlevihanesi ve Mevlevi MeĢhurları":AKÜ Öğretim Görevlisi
Uzm. Yusuf Ġlgar tarafından hazırlanan "Karahisar-Sahib Sultan Divani Mevlevihanesi ve
Mevlevi MeĢhurları" adl"ı kitap için gerekli yazıĢmalar yapılıp yayınlanması sağlandı.
Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberi: Afyonkarahisar Belediyesi Basın Yayın Birimi'nin
katkılarıyla Lokman Derya Solmaz tarafından hazırlanan Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi
Rehberi gerekli yazıĢmalar yapılıp yayınlanması sağlandı. Konya'dan sonra en önemli
Mevlevîhane‟yi bünyesinde bulunduran ilimizde Mevleviliğin tanıtımı için yapılan
Afyonkarahisar Mevlevihanesi Gezi Rehberinde Hz. Mevlana'nın hayatı, Afyonkarahisar
Mevlevihanesi'nin tarihçesi, Sultan Divani, Kırk Hatimli ġifalı AĢure Geleneği, Sultan Divani
Mevlevihane Müzesi, Mevlevi Camii ve Mevlevi terimlerin yer aldığı gezi rehberi fotoğraflarla da
desteklendi.
İ
206
İ
İ
ġ
IĞI
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ TĠYATRO FALĠYETLERĠMĠZ
Afyonkarahisar Belediye ġehir Tiyatromuzun kadrosu gönüllülük esasına dayalı
oyunculardan oluĢmaktadır.
 YetiĢkin Birimi:
Bu birimimiz 2012 yılında 22 gösterim yaparak tek oyun sergilemiĢlerdir.
 Sevgili Doktor
Yazar: Anton Çehov
Yönetmen: Hasan Hüseyin ELMAS
( 13.01.2012-27.03.2012 tarihleri arasında 2 perdeden oluĢan oyunda tek gösterim yapıldı.)
İ
207
İ
İ
ġ
IĞI
BĠLGĠ EVLERĠMĠZ
Eğitimde fırsat eĢitliği sağlamak amacıyla maddi durumu iyi olmayan, özel dershanelere
gitme imkanı bulunmayan çocuklarımıza Belediyemiz tarafından Ģehrimizin değiĢik semtlerinde
Bilgi Evleri inĢa edilmiĢtir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaĢa yapılan protokolle 5, 6,7,8.sınıf
öğrencilerine SBS hazırlık ve ders takviye kursları, 9,10,11,12 sınıf öğrencilerine YGS, LYS
sınavlarına hazırlık kursları düzenlenmektedir. Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğüne Bağlı Ģehrin farklı semtlerinde hizmet veren 6 adet bilgi evimiz mevcuttur. Yapımı
devam eden 2 bilgi evimiz daha yakın zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.
Bilgi evlerimizden yaklaĢık 2000 öğrencimiz faydalanırken hizmet verilen semtlerdeki
vatandaĢlarımız da milli ve manevi değerler sohbetlerine Kur‟an-ı Kerim, Osmanlıca, Arapça
kurslarına katılabilmenin yanı sıra internet, toplantı salonu gibi hizmetlerden de
faydalanabilmektedir.
İ
208
İ
İ
ġ
IĞI
Ġl genelinde ilk 300‟e giren 5 öğrencimizi Belediye BaĢkanımız Burhanettin ÇOBAN
dizüstü bilgisayar ve 750.00 TL para ödülü ile ödüllendirerek baĢarıyı teĢvik etmiĢtir.
Bilgi evimizde verilen AFEMEK kurslarında Bilgisayar ĠĢletmenliği, Hasta Kabul
ĠĢlemleri, Osmanlıca, Arapça, Ġlk Yardım kurslarından yaklaĢık 600 kiĢi sertifika almaya hak
kazanmıĢtır. Yaz Kur‟an Kurslarında yaklaĢık 280 çocuğumuza cüz, ilmihal meal derslerinin
yanında sosyal etkinlikler yapma imkânı da sunulmuĢtur. Kur‟an-a geçen çocuklarımıza saat,
hatim yapan çocuklarımıza bisiklet hediye edilmiĢtir.
İ
209
İ
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KURS ADI
ARAPÇA SEVĠYE A1
KEÇE YAPIMI
ARAPÇA SEVĠYE A1
HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ
HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ
HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ
BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ 1 ve 2.grup
HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ
KUAFÖRLÜK
KUAFÖRLÜK
BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ 1
BĠLGĠSAYAR ĠġLETMENLĠĞĠ 2
ĠLK YARDIM
HASTA KABUL ĠġLEMLERĠ
HALK OYUNLARI
KUMAġ BOYAMA
ENGELLĠLERE YÖNELĠK KEÇE YAPIMI
İ
İ
ġ
IĞI
BAġVURU
SAYISI
25
14
22
150
158
90
61
68
15
17
35
35
110
100
27
15
5
210
İ
İ
ġ
IĞI
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ FAALĠYETLERĠ
2009 yılı içersinde Belediye BaĢkanımız Burhanettin Çoban‟ın maddi ve manevi
destekleriyle tekrar faaliyete geçen Belediyespor Kulübü birçok spor branĢında baĢarılar
kazanmıĢtır. Afyonkarahisar‟da yapılan müsabakalarda baĢarılı olan takımlarımızdan özellikle
Atletizm, GüreĢ, Judo, Futbol ve Voleybol dallarında büyük baĢarılar kazanmıĢtır. Ġl dıĢında
yapılan Türkiye ġampiyonalarında ilimizi en iyi temsil eden Belediyespor birçok sporcusunu Milli
Takıma göndermiĢtir.
ATLETĠZM:
Afyonkarahisar‟da yapılan yarıĢlarda dereceye giren atletlerimiz il dıĢında yapılan
müsabakalarda da baĢarılar elde etmiĢtir.16 yaĢ altı kros liginde takımımız Silifke‟de yapılan
müsabakalarda ilk 15‟e kalarak final maçlarında Türkiye 7. si olarak ligi tamamlamıĢtır.
Belediyespor‟da yetiĢen atletlerimizden Süleyman Bekmezci genç Milli takım kadrosuna alınarak
gençlerde 1500 metrede Türkiye rekoru kırmıĢtır.
GÜREġ:
Minikler, yıldızlar ve gençlerde Afyonkarahisar‟da yapılan müsabakalarda Ģampiyon olan
güreĢçilerimiz Türkiye ġampiyonalarına katılmıĢtır. GüreĢçilerimiz Türkiye‟de 2. , 3. ve 5. olarak
büyük baĢarılar elde etmiĢtir. Ayrıca Birçok güreĢçimizi milli takım kampına gönderdik.
İ
211
İ
İ
ġ
IĞI
JUDO:
Minikler, yıldızlar ve gençlerde Afyonkarahisar‟da yapılan müsabakalarda Ģampiyon olan
judocularımız il dıĢında yapılan Türkiye ġampiyonalarına katılarak ilimizi en iyi Ģekilde temsil
etmiĢtir. Tekirdağ‟da yapılan minikler Türkiye ġampiyonasında Emine Tukul Türkiye ġampiyonu
olmuĢtur.
FUTBOL:
U-13 ve U-15 Liginde yapılan müsabakalarda Futbol takımımız Afyonkarahisar
ġampiyonu oldu. Futbolcularımız Denizli‟de yapılan U-13‟ler gurup maçlarında ilimizi en iyi
Ģekilde temsil etmiĢtir.
VOLEYBOL:
Küçük kızlar, Yıldız erkekler ve genç erkeklerde Afyonkarahisar ġampiyonu olan
takımlarımız, Burdur, Aydın ve Alanya‟da yapılan gurup maçlarında ilimizi en iyi Ģekilde temsil
etmiĢtir. Bölgesel Lige ilk defa katılan Belediyespor Kulübü erkek ve bayan voleybol takımı
birçok baĢarılı maçlar çıkarmıĢtır.
İ
212
İ
İ
ġ
IĞI
HALK OYUNLARI:
Büyük erkeklerde Afyonkarahisar‟da Ģampiyon olan ekibimiz, UĢak‟ta yapılan gurup
maçlarında 1. olmuĢtur. Ġstanbul‟da yapılan Türkiye ġampiyonasında ilimizi temsil etmiĢtir.
ATATÜRK YOL KOġUSU:
Atatürk haftası dolayısıyla Belediyemizce geleneksel olarak Atatürk Yol KoĢusu 2012
Yılında 11 Kasım‟da yapıldı. 9 ayrı kategoride 200 kiĢinin üzerinde sporcu katılmıĢtır. Dereceye
giren atletler çeĢitli ödüllerle ödüllendirilmiĢtir. Ġzleyicilerini yoğun ilgi gösterdiği koĢularda
topluma spor sevgisi bir kez daha aĢılamıĢtır.
İ
213
İ
İ
ġ
IĞI
SATRANÇ:
Okullar arası Satranç Takım Turnuvası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde
Belediyespor Kulübü tarafından geleneksel olarak yapılmaktadır. Dereceye giren sporculara kupa,
madalya, tiĢört ve Satranç Kitabı verilmiĢtir.
YAZ OKULLARI:
Afyonkarahisar Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından
çocuklara sporu sevdirmek ve boĢ zamanlarını değerlendirmek amacıyla yaz okulları birçok
branĢta açılmaktadır. Atletizm, GüreĢ, Judo, Futbol, Voleybol, Basketbol, Jimlastik ve Tenis
branĢlarında kurslar açılmıĢtır.
İ
214
İ
İ
ġ
IĞI
a.13.2.Halkla ĠliĢkiler Birimi:
 VatandaĢlardan gelen baĢvuruları, (Telefon, mektup sözlü ve yazılı müracaat, e-mail ile ) ilgili
birimlere göndererek sonucu hakkında vatandaĢı bilgilendirmek.
 BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezinden (Doğrudan BaĢbakanlık ) Belediyemizle ilgili talep ve
Ģikâyetleri değerlendirerek sonucu vatandaĢa ve BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi‟ne bildirmek.
 Ġlimizde vefat eden vatandaĢlarımızın yakınlarına her hafta BaĢkanımız ve Belediye adına taziye
ziyaretine gidilmesi.
 Ġlimizde belediyemizin gerçekleĢtirdiği sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerde yapılan
müracaatları dikkate alınarak gerekli tasvip ve listelemeyi yaparak ilgili birimlerimize gereği
yapılmak üzere ulaĢtırmak.
 Ramazanda iftar çadırlarını kurmak ve yemek dağıtımını yapmak.
 Toplu sünnet programını hazırlamak.
 Ġhtiyaç sahibi baĢarılı öğrencilere bisiklet dağıtımı.
 Hayırsever vatandaĢlarımızın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaĢlarımıza gıda, giyim, yakacak,
kırtasiye malzemesi ve nakdi yardımda bulunmak.
HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ VE SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ 2012 FAALĠYETLERĠ
EVRAKLAR
Talep, ġikayet Sayısı
4044 Adet
Bimer Evrak Sayısı
349 Adet
Fakir Çocuklara Sünnet
ġöleni
BaĢarılı Öğrencilere Bisiklet
Dağıtımı
Gelen Evrak Sayısı
İ
58 Çocuk
333 Adet
767 Adet
215
İ
İ
ġ
IĞI
01.01.2012 – 31.12.2012 TARĠHLER ARASI BEYAZ MASAYA GELEN TALEP
VE ġĠKÂYETLERĠN BĠRĠMLERE GÖRE DAĞILIMI
BĠRĠMLER
Sağlık Md.
Kültür ve Sos. ĠĢl Md.
Ġmar Müdürlüğü
Zabıta Md.
Mezarlıklar Md.
Bilgi ĠĢlem Md.
Gelir Md.
Temizlik ĠĢl.Md.
Su ĠĢleri ve
Kanalizasyon Md.
Park Bahçe. Md.
Ġtfaiye Müd.
Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Md.
Muhasebe
Fen ĠĢl. Md.
Özel Kalem Md.
Çevre Koruma ve
Kontrol Md.
Veteriner Md.
ĠĢletme Md.
TOPLAM
ÇÖZÜLDÜ
ÇÖZÜLMEDİ
BEKLEMEDE
ÇÖZÜM
% ORANLARI
% 100
% 100
% 90
% 98
% 100
% 100
% 100
% 100
TOPLAM
MÜRACAAT
209
61
104
919
4
19
29
186
ÇÖZÜLDÜ
ÇÖZÜLMEDĠ
BEKLEMEDE
209
61
94
909
4
19
28
186
10
1
10
-
% 97
315
307
8
-
% 86
% 22
379
9
327
2
52
7
-
% 100
15
15
-
-
% 100
% 99.9
% 100
12
1451
32
12
1450
32
1
-
-
% 99.9
57
56
1
-
% 99.9
% 100
% 95
252
5
4058
251
5
3967
1
81
10
: Talebin ilgili birimce olumlu şekilde sonuçlandırılmasıdır.
: Talebin uygun görülmediği anlamındadır.
: Talebin ilgili birim tarafında araştırılmakta olduğu anlamındadır.
2012 yılındaki talep ve Ģikâyet sayısı 4044 olup bazı konular iki farklı birimi ilgilendirdiği için
iki farklı birimde sayıya dâhil olduğundan talep ve Ģikâyet sayısı 4058 dir.
İ
216
İ
İ
ġ
IĞI
Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için her yıl Geleneksel olarak
düzenlenen Sünnet ġöleni
Ġhtiyaç sahibi baĢarılı Takdir ve TeĢekkür alan öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı.
*2012 yılı 21 Kasımdan itibaren Afyonkarahisar merkezde ikamet eden yeni doğu yapan
1178 aileye bebek seti hediye edildi.
* 2012 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 118.15 ton kömür dağıtımı yapılmıĢtır.
* 2012 yılında 10 mahalle ziyareti yapıldı.
İ
İ
İ
ġ
IĞI
a.13.3- AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ KENT KONSEYĠ
Görev ve Sorumluluk:
Afyonkarahisar ilinde tarih ve kültür miraslarımıza duyarlı, çevreye ve doğaya sayılı,
Afyonkarahisar halkının hayatını kolaylaĢtırmaya ve güzelleĢtirmeye yönelik her türlü projeyi
gerçekleĢtirmek.
Afyonkarahisar ile dünya kentleri arasında kardeĢ kent iliĢkisi kurulmasına, mevcut
iliĢkilerin geliĢtirilmesine öncülük etmek, uluslararası kuruluĢ, kardeĢ kentler veya iĢbirliği
antlaĢması yapılmıĢ kentler ve diğer dünya kentlerinden gelen konukları ağırlamak ve yetkili
kiĢiler ile görüĢmelerini sağlamak, belediye personelinin yurt dıĢı seyahatlerini organize etmek
ve yurt dıĢı görevlendirmelerle ilgili resmi iĢlemleri tamamlamak.
Kent Konseyi Birimi 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 76. Maddesi doğrultusunda
çalıĢmalarını yürütmektedir.








Kent Konseyi Olarak çalıĢma gurupları ve Meclisleri
Sağlık ÇalıĢma Gurubu
Eğitim ÇalıĢma Gurubu
Kültür ve Sanat ÇalıĢma Gurubu
Ġmar ve Çevre ÇalıĢma Gurubu
Engelliler Meclisi
Kadınlar Meclisi
Gençlik Meclisi
KENT KONSEYĠ GENEL KURUL EYLÜL AYI
GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPTI
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurul toplantısını yaptı. Toplantıda Kent
Konseyi ÇalıĢma Grubu BaĢkanları ile üyeler, Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban ve Belediye
Meclis Üyelerine , Kent Konseyi çalıĢmalarına verdikleri destekten dolayı teĢekkür etti.
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'a sundukları taleplerin karĢılıksız kalmadığının altını çizen
konuĢmacılar, ilimizin yaĢanılabilir bir kent olması için büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
İ
218
İ
İ
ġ
IĞI
KADINLARA TÜMSĠAD DESTEKLĠ GĠRĠġĠMCĠLĠK EĞĠTĠMĠ VERĠLDĠ
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisi TÜMSĠAD VE KOSGEB
iĢbirliği ile kadınların iĢ hayatında etkin bir Ģekilde yer alarak, kendi ayakları üzerinde
durabilmeleri amacı ile düzenlenen Kadın GiriĢimcilik kursu verildi.
KADINLAR GĠRĠġĠMCĠLĠK SERTĠFĠKALARINI BELEDĠYE BAġKANI
BURHANETTĠN ÇOBAN'IN ELĠNDEN ALDI
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Meclisinin talebi üzerine,
Afyonkarahisar Madeni Sanatkarlar Odası, Tümsiad ve Kosgep iĢbirliği ile düzenlenen
uygulamalı giriĢimcilik kursunu baĢarı ile tamamlayan kursiyerler sertifikalarını törenle aldı.
İ
219
İ
İ
ġ
IĞI
ALZHEĠMER'A KARġI FARKINDALIK OLUġTURULDU.
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından Alzheimer hastalığına karĢı
farkındalık oluĢturmak amacıyla Konferans düzelendi. Eski Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen
konferansa Afyon Kocatepe Üniversitesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge YILMAZ KÜSBECĠ
konuĢmacı olarak katıldı.
KENT KONSEYĠ OLARAK DOĞA FATOGRAF SERGĠSĠ DÜZENLEDĠK
Çevre haftası dolayısıyla Kent Konseyi Ġmar Çevre ÇalıĢma Grubu, Çevre Hizmetler
Birliği ve AFÇEVDER iĢbirliği ile Anıtparkta Doğa ve Çevre Konulu doğa sergisi düzenlendi.
250 ENGELLĠYE DĠġ TARAMASI
Afyonkarahisar Belediyesi ile Ege Ağız DiĢ Sağlığı ve DiĢ Hekimleri Derneği iĢbirliği ile
engelli bireylerimize ücretsiz diĢ tedavisi ve bakımı yapıldı.
İ
220
İ
İ
ġ
IĞI
ENGELLĠLER FESTĠVALĠ SPORLA BAġLADI
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından her
yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelliler Festivali, Engelli sporcuların katıldığı sportif
etkinliklerle baĢladı. Gençlik Hizmetleri ve Gençlik Spor Müdürlüğüne bağlı, Gençlik
Merkezinde gerçekleĢtirilen etkinlikte zihinsel, iĢitsel ve görme engelli sporcuların katıldı
atletizm müsabakaları yapıldı. Ayrıca bir grup engelli tarafından golball gösteri maçı
gerçekleĢtirildi.
ENGELLĠLER FESTĠVALĠ 7. KEZ GERÇEKLEġTĠRĠLDĠ
Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Tarafından Engelliler Haftası kutlaması
çerçevesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen engelliler festivali 7. kez gerçekleĢtirildi.
BRUCELLA HASTALIĞI ANLATILDI
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Sağlık ÇalıĢma Grubu tarafından,
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Berna BOZCA tarafından
öğrencilere Brucella hastalığı anlatıldı.
İ
221
İ
İ
ġ
IĞI
GÖNÜLDEN NAĞMELER MEST ETTĠ
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi ve Afyonkarahisar Halk Oyunları Müzik Kültür
AraĢtırma veYaĢatma Derneği iĢbirliği ile düzenlenen programda birbirinden değerli eserleri
seslendiren fasıl topluluğu gönülleri mest etti. Programın ilk bölümünde fasıl programı yapan
ekip, ikinci bölümde Türk Müziğinin birbirinden değerli eserlerinden oluĢan solo konseri verdi.
İ
222
İ
İ
ġ
IĞI
HAMARAT ELLER HÜNERLERĠNĠ SERGĠLEDĠ
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi tarafından ikincisi düzenlenen yöresel yemek
yarıĢması 73 yarıĢmacının katılımıyla belediye sosyal tesislerinde gerçekleĢtirildi. YarıĢmacılar
hamur iĢi, tatlı ve ana yemek kategorilerinde yarıĢtılar.
KÜÇÜKLERDEN BÜYÜK HĠZMET
Afyonkarahisar Kalesine temizlik çalıĢması yapan Afyonkarahisar Belediyesi Kent
Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri 226 metre yüksekliğindeki kaleyi katı atıklardan arındırdı.
İ
223
İ
İ
ġ
IĞI
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BAġKAN
VE YÜRÜTME KURULU ÜYE SEÇĠMĠ YAPILDI
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Meclis üyelerinin katılımıyla belediye
meclisi toplantı salonunda gerçekleĢtirildi. Gençlik Meclisi BaĢkanı Burak YARAġIR, Gençlik
Meclisi BaĢkan Yardımcısı Afife ÖZKAN, Yürütme Kurulu Üyeleri Ġhsan ÇOBAN, Yusuf Ziya
AYDIN, Mehtap DOĞAN, Furkan ÇĠMEN, Melek BANGĠR, Hasan ĠSTEK ve Samet ERSOY
seçildi.
KENT KONSEYĠ ġEHĠT AĠLELERĠNĠ VE GAZĠLERĠ ZĠYARET ETTĠ
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler, ġehit,
Dul ve Yetimler Derneği ġube BaĢkanı Ġsmail KUMARTAġLI ile ziyaret eden Kent Konseyi
BaĢkanı M.Emin BĠRLĠKTĠR ġehit Aileleri ve Gazilerin yanında olduklarını söyledi.
İ
224
İ
İ
ġ
IĞI
HEPATĠT HASTALIĞI ANLATILDI
Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Sağlık ÇalıĢma Grubu tarafından Hepatit
konusunda okullara seminer verildi.
ENGELLĠLER ĠFTAR YEMEĞĠNDE BĠR ARAYA GELDĠ
Afyonkarahisar Belediyesinin her yıl engelli vatandaĢlar onuruna düzenlediği iftar
geleneği bu yıl da bozulmadı. Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında
Belediye BaĢkanı Burhanettin ÇOBAN birlik ve beraberlik mesajı verdi.
ÇOCUK MECLĠSĠNDEN ANNELER GÜNÜ SÜRPRĠZĠ
Kent Konseyi Çocuk Meclisi Üyeleri, Anneler Günü nedeniyle Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Afyonkarahisar Belediyesi Personeline karanfil dağıttı.
İ
225
İ
İ
ġ
IĞI
a.13.4- YEMEKHANE BĠRĠMĠ
GÖREVLERĠ
5393 sayılı kanunun 41 nci ve geçici 4 ncü maddelerine istinaden 657 D.M.K.
doğrultusunda Belediyemiz personelinin yemek ihtiyacını karĢılamak, Fakir ve muhtaç ailelere
günlük olarak yemek ve ekmek dağıtımını yapmak.

Günlük olarak personele çıkartılan yemeğin uygun Ģartlarda hazırlanmasını sağlamak

Gelen malzemelerin uygunluğunu kontrol etmek

Yemekhane birimimize ihtiyaç olan malzemelerin temini için satın alma birimiyle
koordineli çalıĢmak

Haftalık veya aylık yemek çizelgesi hazırlayarak birimlerin bilgilerine sunmak

Fakir ve muhtaç ailelere günlük yemek ve ekmeklerinin dağıtımını sağlamak
 Ġlimiz sınırları içinde vefat eden cenaze ailelerine aylık ortalama 30 aileye 4 çeĢit yemek
hazırlanarak evlerine teslim edilip baĢsağlığı dilenmiĢtir.
 Ġhtiyaç sahibi ailelere günlük 600 porsiyon 3 çeĢit yemek hazırlanarak ilimizin 8 ayrı
noktasında dağıtımı yapılmıĢtır.
İ
226
İ
İ
ġ
IĞI
 Belediyemiz Sosyal tesislerinde günlük ortalama 700 personele 3 çeĢit yemek verilmiĢtir.
İ
227
İ
İ
ġ
IĞI
 Belediyemize ait Kadın Sığınma evine günlük yemek gönderilmiĢtir.
 Her Ay 2 kez ihtiyaç sahibi aile evinde; mahallede bulunan diğer ihtiyaç sahibi ailelere
yemek ikram edilmiĢtir.
 Vatani görevini yapmak için askere gideceklere düzenlenen eğlencede; askere
gideceklere ve ailelerine yemek ikram edilmiĢtir.
 6-7-8-9 Eylül Zafer Haftası nedeni ile çeĢitli ülkelerden ilimize gelen Halk oyunları
gruplarına sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akĢam yemeği olmak üzere toplam 4.000
porsiyon ikram edilmiĢtir.
 Ġlimize gelerek yolda kalmıĢ ihtiyaç sahibi vatandaĢlarımıza yemek ikram edilerek
yolculuk esnasında ihtiyaçlarını gidermeleri için yanlarına kumanya verilmiĢtir.
İ
228
İ
İ
ġ
IĞI
 Kurban Bayramlarında hayırsever vatandaĢlar tarafından bağıĢlanan etler toplanarak
ihtiyaç sahibi kiĢilere dağıtılan yemeklerde kullanılmıĢtır
 Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hz. Mevlana‟ nın torunu Sultan Divani Hazretlerini
anma ve AĢure günü etkinliklerinde 40 kazan 40 hatimli 40 hafız 55.000 porsiyon aĢure
hazırlanarak ilimizin 20 noktasında dağıtımı yapılmıĢtır.
İ
229
İ
İ
ġ
IĞI
 Ramazan ayında ortalama 3500 kiĢilik iftar yemeği hazırlanıp 4 yemek yeme çadırı
6 dağıtım çadırı olmak üzere toplam 10 çadırda iftar yemeği ikram edilmiĢtir.
 Mübarek kandil günlerinde kandil simidi kabir ve camilerde dağıtılmıĢtır.
 Belediyemiz tarafından düzenlenen çeĢitli etkinliklerde ( Zafer Haftası, Sünnet
ġöleni, Uçurtma ġenliği, Protokol yemekleri vs.) birimimiz görev lmıĢtır.
 Hayırsever vatandaĢlardan ihtiyaç sahibi ailelerin yemeklerinde kullanılmak üzere
adak kurban bağıĢları alınıp kullanılmıĢtır.
İ
230
İ
İ
ġ
IĞI
2012 YILI PERSONELE VE FAKĠRE VERĠLEN YEMEK PORSĠYONU
PERSONEL
FAKĠR
PORSĠYON
PORSĠYON
OCAK
17.131
19.067
ġUBAT
16.735
18.425
MART
15.872
20.311
NĠSAN
14.105
19.949
MAYIS
16.067
20.912
HAZĠRAN
15.357
18.520
TEMMUZ
10.226
11.492
AĞUSTOS
RAMAZAN AYI
RAMAZAN AYI
EYLÜL
12.821
19.929
EKĠM
13.488
21.710
KASIM
12.756
20.940
ARALIK
13.794
21.586
TOPLAM
158.352
212.841
AYLAR
İ
231
İ
ġ
İ
IĞI
PERSONEL VE FAKİRE VERİLEN YEMEK PORSİYONU
21,586
13,794
20,94
12,756
12,821
0
0
10,226
11,492
13,488
19,929
21,71
FAKİR PORSİYON
15,357
18,52
20,912
16,067
14,105
19,949
20,311
15,872
16,735
18,425
17,131
19,067
PERSONEL PORSİYON
a.14-PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Sorumluluklar:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 3. Bölüm 14. maddesi gereği hizmet vermektedir. Üst
yönetici olarak Belediye BaĢkanına ve Belediye baĢkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği
BaĢkan yardımcısına bağlı olarak çalıĢan bir müdürlüktür.
Afyonkarahisar Ġmar Planında Müdürlüğümüzün uzmanlık alanına giren ve bu amaçlara
tahsis edilen sahaların tanzimi için gerekli etüd, proje ve detay planlarının Ġmar ve ġehircilik,
Fen ĠĢleri Müdürlükleri ile koordineli bir Ģekilde çalıĢmak suretiyle hazırlamak ve yaptırmaktır.
Afyonkarahisar Belediyesi sınırları içerisinde yeni koruluklar, parklar, yeĢil alanlar, refüjler,
Çocuk oyun alanları, Spor alanları, rekreasyon alanları, Mesire yerleri, Eğlenme ve Dinlenme
mekanları ile Yol güzergahları ağaçlandırmaları yapmak ve mevcut alanların Temizlik-BakımKoruma-Sulama-Çim Biçimi-Yabancı Ot Temizliği ve ilaçlama v.b iĢleri yapmaktır.
Park Bahçeler Müdürlüğü Birimi; 1 Müdür(Ziraat Mühendisi), 1 Birim Sorumlusu, 4
SözleĢmeli Personel (1 Peyzaj Mimarı, 3 Tekniker), 1 Memur, 1 BaĢçavuĢ, 1 Ziraat Teknikeri, 1
Usta BaĢı, 1 Depocu, 2 ġoför ve 8 Daimi personel olmak üzere toplam 21 Memur-SözleĢmeli
İ
232
İ
İ
ġ
IĞI
Personel ve Kadrolu Personel; 2 Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 Büro ĠĢçisi, 1 Mezarlıklar yönlendirme
Görevlisi, 1 Odacı, 1 ÇavuĢ, 1 Fidanlık sorumlusu, 4 Operatör, 10 ġoför, 2 Cenaze aracı Ģoförü,
1 Mezarlıklar çavuĢu, 1 Boyacı Ustası, 4 Demirci Ustası, 2 ĠnĢaat Ustası, 7 Tesisat Ustası, 2
Motor Ustası, 6 Marangoz Ustası, 1 Depocu, 9 Fidanlık Görevlisi, 4 Mezarlık görevlisi, 2
Gassale, 21 Park-YeĢil alan görevlisi ve 27 Ekip Personeli olmak üzere toplam 110 Hizmet
Alım ĠĢçisi ile 12 ay, 70 Hizmet Alım ĠĢçisi ve 70 Geçici Personel ile 6 Ay, Fuar Alanı ve Kent
Ormanında Ocak-ġubat-Mart-Kasım-Aralık Aylarında 10 Özel Güvenlik Personeli, NisanMayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim Aylarında da 20 Özel Güvenlik Personeli ile
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 11410 Kararname
Mezarlıklar Tüzüğü ve 21959 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında kanunda belirtilen
Belediyenin Görev ve Sorumlulukları çerçevesinde hizmet vermektedir.
Sunulan Hizmetler :
Yeni oluĢturulacak yeĢil alanlar tespit edilerek, kamulaĢtırılacak alanlarda diğer
birimlerle iliĢki kurularak Müdürlümüzce projesinin hazırlanması.
 Parklarda bulunan oyun grupları, banklar, aydınlatma direkleri, cöp kutuları vb.
park ekipmanlarından oluĢan hasarların yenilenerek giderilmesi.
 Fidanlıklardan satın alınan farklı türdeki fidanların, yeĢil alanlara proje dahilinde
dikilmesi.
 Park ve yeĢil alanların kıĢlık ve yazlık bakımları yapılması.
 KıĢın yeĢil alanların gübrelenmesi, yazın ise çimlerin biçilmesi, yabancı otla
mücadele yapılması.
 YeĢil alanların temizliği, ağaç ve çalıların budanması, fidan diplerinin
çapalanması.
 YeĢil alanlarda ve parklarda meydana gelen zararlar tespit edilerek Zabıta ve
Emniyet TeĢkilatı ile koordineli çalıĢılması.
 Mezarlıklarda bulunan Yabancı otların temizlenmesi, Ağaçların budanması ve
bakımı, Böcek ve haĢerelerle mücadele çalıĢmaları, Cenaze yıkama ve defin
iĢlerinin yapılması.
Belediyemiz Park-Bahçeler Müdürlüğünce 2012 yılında 217.055 m2 Alanın düzenlemesi
yapılmıĢtır. 192.210 m2 Park-Çocuk Oyun Alanı ( Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 130.000
m2, Ticaret Borsası önü YürüyüĢ Yolu 50.000 m2, Beyazıt Mahallesi park 5.600 m2, Ali Ġhsan
PaĢa Mahallesi Park 2.170 m2, KarĢıyaka Bigi evi 2.850 m2, Ġmam hatip Parkı 2.330 m2,
Dumlupınar Parkı 700 m2 Olucak ÇeĢmesi yanı Çocuk Oyun Alanı 100 m2 ve Fuar Alanı Hobi
bahçeleri yanı Çocuk Oyun Alanı 100 m2), 23.205 m2 refüj ve Orta Refüj ve YeĢil Bant (Hamm
Bulvarı 1.910 m2, Çevre Yolu 2.345 m2, Ankara Yolu Yonca kavĢağı 18.950 m2)‟dir. 16 Takım
Çocuk Oyun Grubu, 7 Takım DıĢ Mekan Spor Aleti kurulmuĢtur. 134.240 m2 Çim ekimi,
21.231 Adet Fidan ve Süs Bitkisi dikilmiĢtir. 92.000 Adet yazlık, 136.000 Adet KıĢlık olmak
üzere 228.000 Adet çiçek satın alınmıĢ, 45.000 Adet Yazlık, 30.000 Adet KıĢlık olmak üzere
75.000 Adet Çiçek Seramızda üretilmiĢtir. Toplam 303.000 Adet Çiçek DikilmiĢtir.
İ
233
İ
1. FĠDAN DĠKĠM FAALĠYETLERĠMĠZ
Resmi Kurum ve KuruluĢlara
Fuar Alanı
Hıdırlık
Muhtelif Parklara
Uydukent Polis karakolu önü Refüj
Çevre Yolu
Ankara Yolu
Gazlıgöl KavĢağı –ANS arası
Kent Ormanı
Yeni Arıtma Tesisleri
Erdal AKAR Parkı
Hamm Bulvarı
N. Demirayak parkı
Orhun Parkı
Devlet Parkı
Katı Atık Tesisi
N.Fazıl KISAKÜREK Parkı
Ġmam hatip Parkı
Güvenevler Parkı
ġuhut KavĢağı Park
Kocatepe parkı
Dumlupınar Parkı
M.Fevzi ÇAKMAK Mah. Park
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı
Kadınana Camii
Beyazıt Mah. Park
Ali Ġhsan PaĢa Mah. Park
Toplam
İ
ġ
;
5.475 Adet
198 Adet
1.150 Adet
117 Adet
272 Adet
871 Adet
122 Adet
439 Adet
900 Adet
427 Adet
746 Adet
250 Adet
60 Adet
1.070 Adet
334 Adet
25 Adet
63 Adet
40 Adet
15 Adet
14 Adet
392 Adet
30 Adet
14 Adet
7.951 Adet
49 Adet
150 Adet
57 Adet
21.231 Adet
2. ÇĠM EKĠM FAALĠYETLERĠMĠZ
;
Ankara Yolu Yonca kavĢak 1. Yuvarlak Çim Ekimi
Ankara Yolu Sağ 1. Üçgen Çim Ekimi
Ankara Yolu Sağ 2. Üçgen Çim Ekimi
Ordu Bulvarı Çim Ekimi
Fuar Alanı YürüyüĢ yolu kenarı Çim Ekimi.
EĢrefpaĢa Mah. 151 Sok. Kadınana cami kavĢ. karĢısı Çim Ekimi.
EĢrefpaĢa Mahallesi 129. Sokak Park Çim Ekimi.
Fatih Mahallesi Kadınana camii yanı kavĢak üçgen çim ekimi
Hamm Bulvarı Çim Ekimi
Nazmi SAATÇĠ Mah. Park Çim Ekimi
Orhun Parkı Çim Ekimi
Dumlupınar Parkı Çim Ekimi
Kocatepe Parkı Çim Ekimi ve Tamiri ( 100 m2 Tamir )
M.Fevzi ÇAKMAK Mah. ĠĢitme Engelliler Okulu Yanı Park
Organize KavĢağı Ankara Yolu kavĢ. Arası Orta refüj Çim Ekimi
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Çim Ekimi ( ihale yoluyla )
İ
IĞI
5.600 m2
9.000 m2
4.350 m2
800 m2
2.000 m2
930 m2
1.330 m2
50 m2
1.910 m2
2.000 m2
11.000 m2
700 m2
500 m2
525 m2
2.345 m2
80.000 m2
234
İ
İ
ġ
Ġmam Hatip Parkı Çim Ekimi
Devlet Parkı Hobi Bahçeleri Yanı Çim Ekimi
M. Fevzi ÇAKMAK Mah. 140. Sokak Park Çim Ekimi
Beyazıt Mahallesi 837. Sokak Park Çim Ekimi
IĞI
2.350 m2
500 m2
2.750 m2
5.600 m2
+____________
134.240 m2
Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Çim Ekimi
EĢrefpaĢa Mahallesi 129. Sokak Park Çim Ekimi
İ
235
İ
İ
ġ
IĞI
Akarçay kenarı Rekreasyon Alanı Çim Ekimi ( Ġhale Yoluyla)
Ġmam Hatip Parkı Çim Ekimi. ( Yeniden Düzenleme)
3. OTOMATĠK SULAMA SĠSTEMĠ VE TESĠSAT FAALĠYETLERĠMĠZ :
Fatih Mahallesi Kadınana camii yanı kavĢak üçgen otomatik sulama tesisatı döĢendi. 50 m2
Fatih Mahallesi 123. Sokak Park otomatik sulama tesisatı döĢendi. 1.270 m2
EĢrefpaĢa Mah. 151 Sok. Kadınana cami kavĢ. karĢısı otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi.
930 m2
EĢrefpaĢa Mahallesi 129. Sokak Park Otomatik Sulama Sistemi döĢenmesi ĠĢi. 1.330 m2
Ankara Yolu Sağ 1. Üçgen otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi 9.000 m2
Ankara Yolu Sağ 2. Üçgen otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi 4.350 m2
Ordu Bulvarı Otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 800 m2
Ankara Yolu Tren Yolu ile Fuar kavĢağı arası otomatik Sulama Sistemi döĢenmesi. 6.590 m2
Ali ÇETĠNKAYA Bulvarı Hüseyin TÜRKMEN ĠÖO önü KavĢak ve Gazlıgöl yolu köprü orta
refüj otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi.1910 m2
Devlet Parkı Hobi bahçeleri yanı yeĢil alan otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 500 m2
Dumlupınar Parkı otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 700 m2
Orhun Parkı otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 11.000 m2
Ġmam Hatip Parkı otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 2.350 m2
İ
236
İ
İ
ġ
IĞI
Ramazan BaĢer Parkı Ġlave alan otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 1.000 m2
Kadınana Camii Bahçesi otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 300 m2
Kocatepe Parkı Yanı Yol Kenarı otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 400 m2
Nazmi SAATÇĠ Mahallesi Park otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 2.000 m2
Ali Ġhsan PaĢa Mahallesi 196. Sokak Park otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi. 525 m2
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı ( Ġhale yoluyla) otomatik sulama sistemi döĢenmesi iĢi.
80.000 m2
125.005 m2 otomatik sulama sistemi döĢenmiĢtir.
Bedrik Erdal Akar Parkı Fidan ve sarmaĢıklara damla sulama tesisatı çekildi. 600 metre
Fidanlık sahası Fidanlara damla sulama tesisatı çekildi. 150 metre
Organize Yolu-Ankara Yolu arası orta refüj otomatik Damala Sulama Sistemi DöĢenmesi. 8.800
metre
Ali ÇETĠNKAYA Bulvarı Tren yolu ile Gazlıgöl yolu köprü arası orta refüj damla sulama
tesisatı çekildi.780 metre.
10.330 Metre Damla sulama Tesisatı çekilmiĢtir.
DĠĞER TESĠSAT ĠġLERĠ
Fuar Alanı Hobi bahçeleri Su tesisatı, su saati (111 Adet ) ve Musluk (222 Adet ) montajı
yapıldı.
Çevre Yolu orta refüj yer altı damla sulama sistemi döĢenmesi iĢi
4.FĠDANLIK, ÇĠÇEK DĠKĠM VE ÜRETĠM FAALĠYETLERĠMĠZ
;
FĠDANLIK FAALĠYETLERĠ
50.000 Adet Yazlık Çiçek Tohumu dikildi 45.000 adet çıktı.
1.500 Adet Ġğde Çeliği Alındı.
300 Adet Salkım Söğüt Çeliği Alındı.
250 Adet Süs Eriği Çeliği Alındı.
İ
237
İ
İ
ġ
IĞI
250 Adet Katalpa Çeliği Alındı.
250 Adet Akasya Çeliği Alındı.
8.000 Adet Küçük torbalı fidanların büyük torbalara alınması.
6.700 Adet Torbalı Fidanların Saksıya Alınması iĢi yapıldı.
50.000 Adet Çiçek poĢetine Ġthal torf doldurulması. 10 m3
Fidanlar için yerli torfla toprak karıĢımı 300 m3
HaĢhaĢ küspesi ile Gübre karıĢımı Eleme 2.000 m3.
10.000 Adet Fidan ve Ağacın budanması.
10.000 Adet Fidan ve Ağacın Böcek ve HaĢerelere karĢı ilaçlanması.
Fidanların aralarında Yabancı ot Temizliği.
1000 m3 Asfalt atığının yollara serilmesi.
Yeni Arıtma Binasının yanında bulunan gömülü fidanların 15 Litrelik saksıya alınması 2.000
Adet.
Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Gül Çeliği Alınması
Atık Su Arıtma Tesisleri Fidanlık Sahası Salkım Söğüt ve Ġğde Çeliği Alınması
İ
238
İ
İ
ġ
IĞI
ÇĠÇEK DĠKĠM FAALĠYETLERĠ
 KıĢlık Lale-Sümbül Soğanı
40.000 Adet
 Arıtma Tesislerinde bulunan Seramızda Üretilen Yazlık Çiçek
45.000 Adet
 Arıtma Tesislerinde bulunan Seramızda Üretilen KıĢlık Çiçek
30.000 Adet
 Satın Alınan Yazlık Çiçek
86.000 Adet
 Satın Alınan Yazlık Çiçek Soğanı
 Satın Alınan KıĢlık Çiçek
Toplam
6.000 Adet
96.000 Adet
303.000 Adet
5. ÇOCUK OYUN GRUBU KURULUMU VE AÇIK ALAN FITNESS ALETLERĠ
KURULUM FAALĠYETLERĠMĠZ
AÇIK ALAN SPOR ALETLERĠ
 Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu.
 Ġmam HATĠP Parkı Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu.(Yenilendi)
 Akarçay Kenarı rekreasyon Alanı Açık Alan spor Aletleri Kurulumu. 3 Takım
 Fatih Mahallesi Et Balık arkası Yeni Park Açık Alna spor Aletleri Kurulumu.
 Orhun Parkı Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu.
Toplam 7 Takım Açık Alan Spor Aleti kurulmuĢtur.
İ
239
İ
İ
ġ
IĞI
Ġmam Hatip Parkı Açık Alan Spor Aletleri
Selçuklu Mah. Orhun Parkı Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 2 Takım Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu
İ
240
İ
İ
ġ
IĞI
ÇOCUK OYUN GRUBU
 Fuar Alanı Hobi Bahçeleri yanı Çocuk oyun Grubu kuruldu.
 Sami ÖZNUR Parkı Çocuk Oyun Grubu kuruldu.
 Hüseyin TĠRYAKĠOĞLU Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi.
 Mehmetçik Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi.
 Mete SARAÇ Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi.
 Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Çocuk oyun Grubu kuruldu.
 Hızırkent Çocuk Oyun Grubu yenilendi.
 Mustafa SEZER Parkı Çocuk Oyun Grubu yenilendi.
 Ġmam Hatip Parkı Çocuk Oyun Grubu yenilendi.
 Küçük Olucak ÇeĢmesi yanı Çocuk Oyun Grubu Kurulumu.
 Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 3 Takım Büyük Oyun Grubu Kurulumu.
 Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Engelliler için Engelsiz Çocuk Oyun Grubu
Kurulumu.
 Fatih Mahallesi Et Balık Arkası Çocuk Oyun Grubu Kurulumu.
 Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. 2 Takım.
Toplam 16 Takım Çocuk Oyun Grubu KurulmuĢtur.
Ġmam Hatip Parkı Çocuk Oyun Alanı
Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Çocuk Oyun Alanı 2 Takım
İ
241
İ
İ
ġ
IĞI
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Engelsiz Çocuk Oyun Grubu Kurulumu. ( Engelliler için)
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 3 Takım Çocuk Oyun Grubu Kurulumu
İ
242
İ
İ
ġ
IĞI
6. FERFORJE MONTAJI, TAMĠR VE BAKIM FAALĠYETLERĠMĠZ
;
 Fuar Alanı Çöp Kovası Montajı. 63 Adet.
 Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Basketbol Potası Yapımı 3 Adet.
 Hu KomĢu Parkı Basketbol Potası Yapımı.
 Devlet Parkı Basketbol potası montajı yapımı.
 Hamm Bulvarı orta refüj suni çim kaplama 750 metre.
 Demir Masa imalatı 100 Adet.
 Dumlupınar Parkı Plastik Ferforje montajı. 219 metre
 Erdal AKAR Parkı Plastik Ferforje montajı 175 metre.
Dumlupınar Parkı Plastik Feforje yapılması
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Basketbol Potası Kurulumu
İ
243
İ
İ
ġ
IĞI
Hamm Bulvarı Damla Sulama ve Suni Çim Kaplama
Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı Basketbol ve Futbol Sahası
MARANGOZHANE FAALĠYETLERĠ
 Fuar Alanı 111 Adet Hobi Bahçesine AhĢap kulübe yapımı ve yerine montajı yapıldı.
 Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı Bilgi Evine 60 m2 Laminant döĢendi.
 Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı Havuz etrafı ahĢap zemim yapılması. 400 m2
 Erdal AKAR Parkı 6 Adet AhĢap Pergole montajı.
 Fatih Mahallesi Yol kenarı üçgen Park 2 Adet AhĢap Pergole montajı.
 Mehmetçik Parkı 2 Adet AhĢap Pergole monte edildi.
 Nuri DEMĠRAYAK Parkı 7 Adet AhĢap Pergole monte edildi.
 Erdinç ġATIRER Parkı 2 Adet Pergole monte edildi.
 Battal Gazi mahallesi 3 adet Pergole monte edildi.
 Hızırkent Sitesi yanı Parkı 2 Adet Pergole monte edildi.
 Battal Gazi Mahallesi Park 3 Adet Pergole monte edildi.
 Ertuğrul Gazi parkı 3 Adet Pergole monte edildi.
 AyĢegül ARSOY Parkı 2 Adet Pergole monte edildi.
 Ġmam Hatip Parkı 4 Adet Pergole monte edildi.
 Fatih Mahallesi 129. Sokak Park 2 Adet Pergole monte edildi.
İ
244
İ



















İ
ġ
IĞI
Necip Fazıl KISAKÜREK 6 Adet Pergole monte edildi.
Selçuklu Mahallesi Orhun Parkı 9 Adet Pergole monte edildi.
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 8 Adet Pergole monte edildi.
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Yay Pergole monte edildi. 25 Metre
Ticaret Meslek Lisesi 1 Adet Pergole monte edildi.
Gedik Ahmet PaĢa ĠÖO 1 Adet Pergole monte edildi.
Senirkent 5 Adet Oturma Bankı verildi.
Galericiler Sitesi 2 Adet Oturma Bankı monte edildi.
Örnekevler Parkı 3 Adet Oturma bankı monte edildi.
Egzos Emisyon önü park 3 Adet Oturma bankı monte edildi.
Gedik Ahmet PaĢa ĠÖO 2 Adet Oturma bankı monte edildi.
Necip Fazıl KISAKÜREK Parkı 4 Adet Oturma bankı monte edildi.
Kamil MĠRAS Camii 2 Adet Oturma bankı monte edildi.
Veysel KARANĠ Camii 2 Adet Oturma bankı monte edildi.
Hoca Ahmet YESEVĠ Camii 3 Adet Oturma bankı monte edildi.
Huzurevi 2 Adet AhĢap Masa monte edildi.
2 Adet Fuar Alanı Sera ve Hobi Bahçeleri giriĢine Bekçi kulübesi yapıldı.
Fuar Alanı Hobi Bahçelerinin Kulübeleri yapıldı. 111 Adet
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı 24 Adet Gölgelikli Bank monte edildi.
63 Adet AhĢap Pergole, 47 Adet Bank, 111 Adet Hobi bahçesi kulübesi
N. Fazıl KISAKÜREK Parkı Havuz Etrafı AhĢap Kaplama
İ
245
İ
İ
ġ
IĞI
Parklara yapılan AhĢap Pergole ve Oturma Grupları
Fuar Alanı Hobi Bahçelerine Kulübe yapımı














ĠNġAAT VE TAMĠRAT FAALĠYETLERĠ
Erdal AKAR Parkı Ferforje döĢendi. 180 metre
KarĢıyaka mahallesi Bilgi Evine 40 Metre Tel çekimi.
Fuar Alanına 50 Metre Tel çekimi.
Hu komĢu siteleri Parka 1 Adet Basket Potası konuldu.
B.Kanlıca Parkına 1 Adet Basket Potası konuldu.
Hızırkent Sitesi Park Çocuk oyun Grubu yenilendi.
Fuar Alanı Hobi Bahçeleri yanı Çocuk oyun Grubu kuruldu.
Sami ÖZNUR Parkı Çocuk Oyun Grubu kuruldu.
Hüseyin TĠRYAKĠOĞLU Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi.
Mehmetçik Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi.
Mete SARAÇ Parkı Çocuk oyun Grubu yenilendi.
Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Çocuk oyun Grubu kuruldu
Osman ATĠLLA ĠÖO yanı Park Açık Alan Spor Aleti kuruldu.
Devlet Parkı Hobi bahçelerinin çitlerinin yapılması 3.000 metre
İ
246
İ
İ
ġ
IĞI
Devlet Parkı Hobi Bahçeleri etrafı çitle kapatılması iĢi
7. ÇĠM BĠÇĠMĠ YABANCI OT TEMĠZLĠĞĠ VE BUDAM FAALĠYETLERĠMĠZ
;
2012 Yılında yaklaĢık 12.000.000 m2 Çim biçimi ve yaklaĢık 8.000.000 m2 alanın Motorlu
tırpanlarla Yabancı ot temizliği, Cadde-sokak ve Parklarda bulunan yaklaĢık 75.000 Adet AğaçFidan ve 45.000 Adet süs bitkisinin budaması ve bakımı yapılmıĢtır.
İ
247
İ
İ
ġ
IĞI
8. YAPILAN ĠHALELER
;
Yapım ĠĢleri
ĠĢin Adı
Ġhale Maddesi
Ġhale Bedeli
K.D.V Hariç
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Düz. Yapım ĠĢi
Açık Ġhale
3.031.053,71TL
Beyazıt ve Ali Ġhsan PaĢa Mah. Park Yapım ĠĢi
Açık Ġhale
110.880,00TL
Ali Ġhsan PaĢa Mah. 174. Sok. Park 2.170 m2
Beyazıt Mah. 837. Sok. Park 5.600 m2
C. DUDAYEV Bul. Akarçay Ken. Perde Duvar Yap. ĠĢi
Açık Ġhale
136.337,47TL
Fuar Alanı Hobi Bahç. ve Sera Etrafı tel Kafes Çekim ĠĢi
Açık Ġhale
53.577,15TL
ġehrimiz Muht. havuzlara Cam Mozaik kapl. Yapım ĠĢi
Açık Ġhale
84.000,00TL
KarĢıyaka Bilgi Evi ve M.F. ÇAKMAK Mah. Park Düz.
Açık Ġhale
125.157,82TL
M.Fevzi ÇAKMAK Mahallesi 131. Sok. Park 1.190 m2
KarĢıyaka Mah. Bilgi Evi 2.850 m2
N.Fazıl KISAKÜREK Parkı Granit Seramik Düz. Yapım ĠĢi
Açık Ġhale
69.999,00TL
Tic. Bor. Ve Mavi Hast. Önü YürüyüĢ Yolu Düz. Yapım ĠĢi
Açık Ġhale
251.084,72TL
Dumlupınar Mah. Park Düz.ve Mht. Yerlere Tel Örgü Çekim ĠĢi Açık Ġhale
122.000,00TL
YeĢil Camii Parkı Kauçuk Zemin Kaplama
Örnekevler Parkı Kauçuk Zemin Kaplama
İ
248
İ
İ
ġ
IĞI
KarĢıyaka Bilgi Evi Çevresi Düzenlemesi ĠĢi
Dumlupınar Parkı Düzenlemesi
Akarçay Kenarı Rekreasyon Alanı Düzenlemesi
İ
249
İ
İ
ġ
IĞI
Mal Alımları
ĠĢin Adı
K.D.V Hariç
Bazalt TaĢ Alımı
Beton Parke ve Bordür Alımı
20 Takım Çocuk Oyun Grubu Alım ĠĢi
Tesisat Malzemesi Alım ĠĢi
TaĢınır Sistemli WC ve Soyunma Kabini Alım ĠĢi
PVC Kaplı Yüzme Havuzu Alım ĠĢi
Yüzme Havuzuna Su Kaydırağı Alım ĠĢi
Mini Golf Sahası ve Yer Satrancı Alım ĠĢi
Kilitli ve Çiçek Desenli Parke Alım ĠĢi
TOPLAM
Ġhale Maddesi
Ġhale Bedeli
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
21-f Pazarlık
145.150,00.-TL
715.000,00.-TL
97.975,00.-TL
57.451,80.-TL
40.600,00.-TL
74.000,00.-TL
44.000,00.-TL
39.750,00.-TL
131.390,00.-TL
492.998,30.-TL
ĠĢin Adı
K.D.V Hariç
Hizmet Alımları
Hizmet Alımı 12 Aylık
Hizmet Alımı 6 Aylık Sulama
Koruma ve Güvenlik Hizmet Alım ĠĢi
Ġhale Maddesi
Ġhale Bedeli
Açık Ġhale
Açık Ġhale
Açık Ġhale
2.555.188,60.-TL
781.530,00.-TL
231.310,00.-TL
TOPLAM
S.R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3.568.028,60.-TL
ĠġĠN ADI
ÇĠÇEK TOHUMU
SONDAJ AÇILMASI
YAZLIK ÇĠÇEK SOĞANI
TOPRAK YÜKLEME ĠġĠ
PARKE KORKULUK DÜZ YAP ĠġĠ
ANĠMASYON AKARÇAY
SERA YAPIMI
ÇĠÇEK ALIMI
BEġ ON KERESTE ALIMI
ÇĠÇEK ALIMI
PARKE VE BORDÜR DÜZ.
POLĠKARBON
YALI BASKISI
BARBEKÜ YAPIM ĠġĠ
ÇOCUK OYUN GRUBU
BAHÇE ÇĠM HALI
ÇÖP KOVASI ALIMI
YER ALTI DAMLAMA SULAMA BORUSU
EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI
MENFEZ YAPIM ĠġĠ
EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI
İ
ĠHALE MADDESĠ
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
TUTAR
7.000.00
11.640.00
12.600.00
9.945.00
14.084.00
14.000.00
13.704.80
13.770.00
6.300.00
9.100.00
14.200.00
3.360.00
4.500.00
14.000.00
14.285.01
14.000.00
12.750.00
13.824.00
14.358.00
14.400.00
13.800.00
250
İ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
İ
ÇOCUK OYUN GRUBU
KĠLĠTLĠ PARKE ALIM ĠġĠ
KIġLIK ÇĠÇEK TOHUMU ALIMI
ÇĠM TOHUMU ALIMI
DIġ MEKAN ÇÖP KOVASI ALIMI
PARK DÜZENLEMESĠ YAPIM ĠġĠ
BORDÜR ÇEKĠMĠ VE BETON PARKE
ÇEVRE YOLU YEġĠL ALAN ETRAFI BORDÜR ÇEKĠL.
ÇOCUK OYUN GRUBU
ARAÇ KĠRALANMASI
ARAÇ KĠRALANMASI
EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI
FĠDAN ALIMI
ALĠMĠNYUM PANEL ALIMI
ÇOCUK OYUN GRUBU MALZEME ALIMI
EMPRENYELĠ KERESTE ALIMI
FĠDAN NAKLĠYE ĠġĠ
YAĞMUR SUYU DÖġEME ĠġĠ
KAYRAK TAġI DÖġENMESĠ YAP.ĠġĠ
TOPRAK ALTI DAMLAMA SILAMA BORUSU
ġELALE TAMĠRĠ
GÜL ALIM ĠġĠ
SERA ÜAERĠ NAYLAN ÇEK. VE OLUK DÖġ. ĠġĠ
YAKLAġIK MALĠYET VE HAKEDĠġ PROGRAMI ALIMI
TĠCARET BORSASI ÖNÜ ġELALE YAPIM ĠġĠ
ġ
IĞI
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
Doğrudan Temin
14.000.00
14.400.00
3.540.00
12.000.00
14.000.00
13.480.00
14.300.00
11.750.00
14.265.00
13.920.00
13.050.00
13.800.00
14.249.00
1.016.95
13.900.00
13.716.00
5.700.00
14.200.00
14.000.00
14.400.00
5.500.00
11.500,00
13.704,00
1.750,00
8.500,00
a.14.1-MEZARLIK BĠRĠMĠ:
Görev ve Yetkilerimiz;
Birimimiz aşağıda belirttiğimiz Kanunlar çerçevesinde hizmet vermektedir.
S. NO:
1
2
3
4
KANUN SAYISI
5393 sayılı
1593 sayılı
11410 kararname
TABİ OLDUĞUMUZ KANUN ADI
Belediyeler Kanunu
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Mezarlıklar Tüzüğü
21959 sayılı
Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
Fiziki Mekan
1 Belediyemiz yeni hizmet binasında 2 adet oda
2 Kocatepe (Asri) Mezarlığı
3 Bayraktepe Mezarlığı
İ
251
İ
İ
ġ
IĞI
BELEDİYEMİZ MEZARLIĞINA DEFNEDİLEN
CENAZELER
34
7%
203
39%
Cumhuriyet Başsavcılığınca
verilen defin ruhsatlarına
istinaden
Hastanelerin vermiş olduğu defin
ruhsatlarına istinaden
283
54%
Sağlık ocaklarının vermiş olduğu
defin ruhsatlarına istinaden
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYESĠ MEZARLIKLAR BĠRĠMĠ
Defnedilen Cenaze
Sayısı:
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
İ
Kocatepe
(Asri)
Mezarlığı
28
17
23
13
24
25
17
10
14
17
23
17
14
15
19
22
Bayraktape
Mezarlığı
Toplam:
(Erkek,Kadın)
3
1
3
1
3
2
2
1
4
1
2
1
4
1
5
2
31
18
26
14
27
27
19
11
18
18
25
18
18
16
24
24
Aylık Toplam:
(Erkek,Kadın)
49
40
54
30
36
43
34
48
252
İ
Erkek
Kadın
Erkek
Ekim
Kadın
Erkek
Kasım
Kadın
Erkek
Aralık
Kadın
Genel Toplam:
20
16
21
12
29
14
35
19
464
Eylül
ġ
İ
4
2
7
0
5
1
1
2
58
IĞI
24
18
28
12
34
15
36
21
42
40
49
57
522
Asri Mezarlık Aylara Göre Cenaze Dağılım Grafiği
35
ERKEK
KADIN
29
28
25
24
23
17
23
17
17
15
17
14
13
22
19
20
16
21
14
19
14
12
10
Bayraktepe Mezarlığı Aylara Göre Cenaze Dağılım Grafiği
ERKEK
7
KADIN
5
5
4
3
3
4
4
3
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
0
İ
253
İ
ġ
İ
IĞI
Toplam Aylara Göre Cenaze Dağılımı
ERKEK
KADIN
36
34
31
27 27
26
19
18
14
28
25
18 18
11
24 24
18
18
16
24
21
18
12
15
 2012 Yılında satılan kabir yerlerinden toplam 874.219 TL gelir elde edilmiĢtir.
 Kocatepe Mezarlığı 26.Pafta( Seranın olduğu yer) da 3 adet kabir yeri kalmıĢtır.
 Kocatepe Mezarlığı 32.Pafta da 33 adet dört gözlü,1 adet iki gözlü, 2 adet üç gözlü
kabir yeri kalmıĢtır.
 Kocatepe Mezarlığı 51.Pafta 2 adet dört gözlü yer kalmıĢtır.
 Kocatepe Mezarlığı 54.Pafta 1 adet dört gözlü kabir yeri kalmıĢtır.
 Kocatepe Mezarlığının muhtelif yerlerinde 20 adet tek gözlü kabir yeri kalmıĢtır.
 Kocatepe Mezarlığında 2012 yılında 65 adet kabir yeri satıĢı yapılmıĢtır.
 Bayraktepe Mezarlığında 2012 yılında 220 adet kabir yeri satıĢı yapılmıĢtır.
İ
254
İ
ġ
İ
IĞI
a.15-ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve Sorumluklar
ĠĢletme Müdürlüğümüze bağlı Ġktisadi iĢletmelerin Tek Düzen Muhasebe kayıtlarının
tutulması, Günlük kazanılan paraların Belediyemiz banka hesabına yatırılması , belirli
dönemlerde KDV Beyannamesi, BA, BS Formları, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi
Beyannamelerin düzenlenmesi bunların Vergi Dairesine bildirilmesi gerekli olan ödemelerinin
sağlanması resmi sorumluğu ve görevidir.
KURULUġU
ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 07.02.2011 ve 3716-47046 sayılı
yazısı ve 02.02.2011 tarihli Bakanlık onayı ,Belediye Meclisimizin 01.06.2011 tarih ve 307 nolu
kararı ile ĠĢletme Müdürlüğümüz kurulmuĢtur.
KuruluĢ Amacı
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 15.12.2009 tarih ve 4965/16942 sayılı yazı eki 09.12.2012
tarih ve 4965 sayılı Vakıflar Makam oluru ile; Afyonkarahisar Ġli, Merkez, Kahil Mahallesi,
Kemik Kapı Sokakta bulunan tapuda 67 opafta ,435 ada, 8 parsel Vakıflar Genel Müdürlüğü
adına kayıtlı Tescilli Kültür Varlığı TaĢ(Gedik Ahmet PaĢa)Medresesi Eğitim, Sosyal ve
Kültürel amaçlı olarak 20 yıl süre ile iĢletilmek üzere Belediyemizce kiralanmıĢ ayrıca Ambar
yolunda TedaĢ yanında Belediyemizce yaptırılan çok katlı otopark ve benzer nitelikteki yerlerin
Belediyemiz eliyle iĢletilmesi amacıyla 5393 sayılı belediye Kanunun 18 inci maddesinin (i)
bendi ve 71 nci maddesi uyarınca kurulmuĢtur.
Faaliyetleri:
Kadınana Katlı Otoparkı
ĠĢletme Müdürlüğümüze bağlı ilk iktisadi iĢletme olan Kadınana katlı Otoparkı
09/07/2011 tarihinde çalıĢmaya baĢlanılmıĢtır.
2012 yılı ayı sonu itibariyle 200 aboneye ulaĢılmıĢtır. Günlük araba giriĢinde artıĢ
GÜNLÜK
VE
ABONE
GĠRĠġ ÇIKIġ
AY
ÜCRETSĠZ
BĠLETLĠ ÇIKIġ
ÜCRETLĠ
BĠLETLĠ ÇIKIġ
ABONE ÇIKIġI
TOPLAM ÇIKIġ YAPAN
ARAÇ
OCAK
975
2007
2222
5204
ġUBAT
868
1957
2914
5735
MART
1200
2183
3192
6356
NĠSAN
1350
2314
3425
7084
İ
255
İ
ġ
İ
IĞI
6043
HAZĠRAN
1287
3046
3050
7305
TEMMUZ
1410
3330
3272
8005
AĞUSTOS
1614
3893
3360
8740
EYLÜL
1867
4356
3512
9719
EKĠM
2185
4798
3624
10350
KASIM
2085
4653
3357
9273
ARALIK
2030
5238
3619
10887
TOPLAM
18212
40494
37578
94701
3192
3425
3050
2914
2222
2030
4653
2085
2185
4356
1867
3893
1614
3330
1410
3046
1287
2719
1341
2314
1350
1200
1957
868
975
ÜCRETSĠZ BĠLETLĠ ÇIKIġ
5238
2031
4798
2719
2183
1341
2007
MAYIS
ÜCRETLĠ BĠLETLĠ ÇIKIġ
3272
3360
3512
3624
3619
3357
2031
ABONE ÇIKIġI
İ
256
İ
İ
İ
ġ
IĞI
257
İ
İ
ġ
IĞI
1.-2. Belediye ġehir Otoparkları
10/09/2011 Tarihinde iĢletme Müdürlüğümüz tarafından iĢletilmeye baĢlanılmıĢtır.
1.Belediye ġehir ÇarĢısı Otoparkı :
Otoparkımızın toplamda 70 araçlık olup 2 kattan oluşmakta teslim aldığımızda
Otoparkımızın 40 abonesi bulunmaktaydı. Zemin Kat Tamamen Dolu Bodrum katta ise boşluklar
bulunmaktadır.
ġu an Otoparkımızdan 60 adet abone bulunmaktadır. Otoparkımız Günlük Araç
alınmamaktadır
İ
258
İ
İ
ġ
IĞI
2. Belediye ġehir çarĢısı Otoparkımız :
Otoparkımız 230 araçlık olup 3 kat bulunmaktadır. Otoparkımızı teslim aldığımda
120 abone vardı. Otoparkımızda otopark sistemi bulunmamakla beraber kimin girdiği kimin
çıktığı belli olmamaktaydı. Otopark içinde zemin katta 10 araçlık bir yer günlük giriĢler için
ayrılmıĢ olup, bu ayrılan yerlerin dolması durumunda abone yerlerine günlük araçlar
bıraktırılıyordu. Otoparkımızı iĢletme baĢladıktan sonra ilk çalıĢmamız günlük giriĢ yeri olarak
bodrum katı belirledik. Bu katta 83 adet araç park yeri bulunmaktadır. Otoparkımızda daha
önceden 6 kamera bulunduğu belirlenmiĢ olup bunun sadece giriĢ çıkıĢ ve büro kurulduğu
otopark içinde her hangi bir kaza veya olay olduğunda personelin görmesinin imkânsız olduğu
tespit edilmiĢtir. Otoparkımız ġu an 25 adet kamera ile 24 saat kontrol altına alınmıĢtır.
Otoparkımızın otopark sistemi kurarak giriĢ çıkıĢları kontrol altına alınmıĢtır. GiriĢ çıkıĢ
noktasını aynı olması ve dar alan olmasından dolayı otoparkımızda otopark sistemini kurarken 9
metre yüzeysel kapanla bariyer sistemini destekleyerek çıkıĢ ödemeleri otopark sistemi
kurulmuĢtur.
2012 Yılı Günlük 2.Belediye ġehir ÇarĢısı Otoparkımız GiriĢ ÇıkıĢ Yapan Araç Miktarları
İ
259
İ
ġ
İ
IĞI
GÜNLÜK VE ABONE GĠRĠġ ÇIKIġ ĠCMALĠ
ÜC.LĠ ÇIKIġ
ABONE ÇIKIġI
294
326
293
437
565
712
807
947
793
702
546
600
7022
833
909
509
699
782
1529
1573
1931
1597
1205
868
743
13178
2800
2750
2150
2850
2900
2950
3124
2986
3055
2837
2925
3051
34378
ÜCRETSİZ
TOP. ÇIKIġ
YAP.ARAÇ
3927
3985
2952
3986
4247
5191
5504
5864
5445
4744
4339
4394
54578
600
743
546
868
1205
702
793
1931
947
807
712
565
782
437
699
293
509
294
326
833
909
1529
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZIRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKIM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
1597
ÜC.SĠZ ÇIKIġ
1573
DÖNEM
ÜCRETLİ
3124 2986 3055
3051
2850 2900 2950
2837 2925
2800 2750
2150
ABONE ÇIKIŞ
İ
260
İ
İ
İ
ġ
IĞI
261
İ
İ
ġ
IĞI
ASFALT ÜRETĠM TESĠSĠ
Asfalt Üretim Tesisi 07/06/2012 Tarih ve 223 sayılı meclis kararı ile iĢletme
Müdürlüğümüze bağlanılmıĢtır.
Asfalt üretim tesisimizde saat te 200 ton asfalt üretme kapasitesi bulunmaktadır.
Asfalt üretim tesisimizden kurumlar ve Ģirketler ve vatandaĢlara asfalt üretip sata bilmekteyiz.
Asfalt üretim tesisimiz asfalt üretim tesisi olan ve kendi iĢleten belediyeler içerisinde TSE
belgesi alan tek belediye durumundadır.
İ
262
İ
İ
İ
ġ
IĞI
263
İ
İ
ġ
IĞI
Asfalt Üretim Tesisimizde 2012 Yılı Ġçerisinde Üretilen Asfalt
2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE ÜRETĠLEN ASFALT
S.No
Ton
1
Spor Çit
300,00
ġirket
2
Spor Çit
70,00
ġirket
3
Telek Petrol
16,95
ġirket
4
Doğan Sitesi
17,30
ġirket
ġĠRKETLERE VERĠLEN ASFALT
404,25
5
Mahir ġahin
58,30
ġirket (Kanalizasyon Bacaları Ġçin)
6
Mahir ġahin
26,45
ġirket (Kanalizasyon Bacaları Ġçin)
7
Bolvadin Belediyesi
350,00
Kurum
8
Ġl Özel Ġdaresi afyonkarahisar
487,40
Kurum
9
Hayrettin YeĢiltaĢ- Knt Yapı
1.394,35
ġirket (AKÜ ÜNĠ. ĠÇĠ YOLLAR ĠÇĠN)
10
Hayrettin YeĢiltaĢ- Knt Yapı
3.389,30
ġirket (AKÜ ÜNĠ. ĠÇĠ YOLLAR ĠÇĠN)
Kurumlara Verilen
5.705,80
TOPLAM
6.110,05
İ
264
İ
İ
ġ
IĞI
Asfalt üretim tesisi Laboratuarlarında :
Ġlk Defa Asfalt Üretim Tesisimizde Kurulan TSE Standartlarında Modern Laboratuarımızda,
Modern Cihazlarımızla Deneylerimiz Yapılmaktadır.
- AĢınma Deneyi (Los Angeles )
- Marshall Stabilite
- Marshall Kompaktör
- Özgül Ağırlık Deneyi
İ
265
İ
- Kirlilik Testi
( Metilen Mavisi Deney Seti )
-
Elek Analizi Seti
ġ
İ
IĞI
- Ekstraksiyon
- Hassas Terazi – Parlama Noktası
- Deney Seti
- YumuĢama Noktası Deney Seti
- Penatrasyon Deney Seti
İ
266
İ
İ
ġ
IĞI
Etüv ve Sıcak Mixer
AYRICA YENĠ ASFALT ġANTĠYEDE YAPILAN DĠĞER DENEYLER






Donma Çözme Kaybı
Soyulma
Asfalt Tabakaları Dizaynı
SıkıĢma (Kum Konisi Metodu)
Agregalarda Yassılık Ġndeksi
Agrega Su Emme Oranları
İ
267
İ
İ
ġ
IĞI
a.16- ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ:
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Ġç denetçilerin görevleri 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna istinaden
çıkartılan Ġç Denetçilerin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 , 16 ve 17.nci
maddelerinde belirtilmiĢtir.
MADDE 15- Ġç denetçi, aĢağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını
değerlendirmek.
b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak
ve önerilerde bulunmak.
c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
ç) Ġdarenin harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, amaç ve
politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına
uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda
önerilerde bulunmak.
e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileĢtirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve
bunları takip etmek.
f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını gerektirecek
bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede
yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
h) Suç teĢkil eden durumlara iliĢkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.
MADDE 16- Ġç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aĢağıdaki
yetkilere sahiptir:
a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge ve
dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve gösterilmesini talep etmek.
b) Denetlenen birim çalıĢanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım
almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yararlanmak.
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranıĢ ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine intikal
ettirmek.
MADDE 17-Ġç denetçi, görevlerini yerine getirirken aĢağıdaki hususlara riayet eder:
a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliĢtirmek.
c) Ġç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aĢan durumlarda iç denetim birimini
haberdar etmek.
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların
bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek.
d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.
e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
İ
268
İ
İ
ġ
IĞI
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER :
A-) Denetim faaliyetleri
2012 yılı iç denetim programında hangi Müdürlüklerde denetim faaliyetinin yürütüleceği
belirtilmiĢ olup, bu çerçevede Satın Alma Birimi bünyesinde çalıĢma yapılmıĢ, yapılan çalıĢma
sonuçları ile görüĢ ve öneriler tanzim edilen Ġç denetim Raporu ile BaĢkanlık makamına
sunulmuĢtur. ÇalıĢmalarımızda kurum faaliyetlerinin kanunlar, yönetmelikler, kalkınma planları
ve stratejik planlara uygunluğunun yanı sıra kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılması için ne
tür çalıĢmaların yapılması gerektiği üzerinde durularak , çalıĢan personelin katılımı sağlanmak
üzere anket çalıĢmaları yapılmıĢtır.
B-)Yapılan tespit ve öneriler
Yapılan iç denetim çalıĢmalarında birimin Mali Hizmetler Müdürlüğünden ayrılarak
bağımsız bir müdürlük (Harcama Birimi) olarak görev yapmasının uygun olacağı konusunda
önerilerde bulunulmuĢtur. GörüĢ uygun bulunarak Belediye Meclisinin Aralık oturumunda birim
Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak tescil edilmiĢtir. Satın Alma Birimi ile ilgili çalıma
sonuçlarını gösterir tablo özetle aĢağıda görüldüğü gibidir.
DENETLENEN
BĠRĠM
SATINALMA
BĠRĠMĠ
SATINALMA
BĠRĠMĠ
İ
TESPĠTLER
ÖNERĠLER
Tespit 1 : Mali hizmetler birimi bünyesinde destek hizmeti
olarak faaliyetini sürdüren Satın alma biriminde 1 adet birim
sorumlusu,1 adet konsolide görevlisi,1 adet memur,2 adet
bilgisayar iĢletmeni,4 adet büro iĢçisi olmak üzere toplam 9
personel görev yapmaktadır. çalıĢan personelin bu birimdeki
hizmet süresi 3 ay – 5 yıl olan 4 kiĢi,10-15 yıl olan 4 kiĢi,15
yıl üzeri ise bir kiĢidir. Birimde hizmet süresi az olan kesim
yönetim kesimi, hizmet süresi fazla olan kesim ise iĢ ve
iĢlemleri bilfiil yürüten memur ve iĢçi kesimidir. Görünürde
çalıĢan personelin iĢin gereğini yerine getiren ve deneyimli
kiĢilerden oluĢtuğu söylenebilir. Ancak aĢağıda belirtilen
tespitler dikkate alındığında bilgi eksikliğinin bulunduğu
dikkatten kaçmamaktadır. Bu nedenle çalıĢan personelin
hizmet içi eğitim programları çerçevesinde bilgi
eksikliklerinin bulunduğu gözlemlenmiĢtir.
Tespit 2 : Satın alma birimi ; 14 ayrı harcama birimlerinden
gelen talepleri karĢılayan baĢka bir ifade ile destek hizmetleri
sunan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetini
idame ettiren bir birimdir. Ġnceleme evrakları üzerinde yapılan
tetkiklerde aynı özellikleri içeren yüzlerce evrak mevcuttur.
Örneğin bir harcama birimi yıl içerisinde defalarla ifade
edilen kırtasiye, temizlik malzemesi demirbaĢ alımları
yapmaktadır.14 ayrı harcama biriminin bu Ģekilde alım
yaptığı düĢünülürse yüzlerle ifade edilen iĢlem için evrak
tanzimi yerine yıllık ihtiyaç tespitleri yapılarak hem daha
hesaplı malzeme temin edilebilecek hem de gereksiz yere
zaman kaybının önüne geçilecektir. Satın alma birimince
4236 adet harcama dosyasıyla doğrudan temin yoluyla alım
evrakı,43 adet klasörle ihaleli alımlar nedeniyle düzenlenen
alım evrakı Ġncelemeye ibraz edilmiĢtir.
Öneri 1 : Aylık yıllık hizmet
içi
eğitim
programları
düzenlenerek personelin bilgi
eksikliğinin giderilmesi ilgili
personele
Kanun,
Yönetmelik Genelge ve
belgeler konusunda bilgi
verilmesi gerek bilinenlerin
tekrarı gerekse unutulanların
ve
yanlıĢ
bilinenlerin
öğrenilmesi açısından faydalı
olacaktır.
Öneri 2 : Satın alma birimi
,Mali Hizmetler Müdürlüğü
bünyesinden
ayrılarak
Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü sıfatıyla ayrı bir
harcama
birimi
haline
getirilmelidir. Bu birim kendi
satın
alma
stratejilerini
belirleyip
ihtiyaçların
tespitini yapmalı alımların
daha hesaplı ve bir elden
yapılmasını
sağlamalıdır.
Böylelikle zaman kaybının
ve gereksiz evrak israfının
önüne geçilecektir.
269
İ
SATINALMA
BĠRĠMĠ
SATINALMA
BĠRĠMĠ
İ
ġ
IĞI
Tespit 3: 4734 sayılı kanunun 28.nci maddesi Ġhale ve ön
yeterlik dokümanının verilmesi ile ilgili olup, madde aynen Ģu
Ģekildedir.” Ġhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz
görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen
isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman
bedeli, basım maliyetini aĢmayacak ve rekabeti
engellemeyecek Ģekilde idarelerce tespit edilir. Yapılan
inceleme neticesinde 5 adet ihalede ihaleye katılanların ya hiç
birinin doküman alım belgesi yok veyahut ihaleye katılanların
bazılarının var bazılarının yok olduğu tespit edilmiĢtir.
Öneri 3 : Yapılan ihalelerde
daha
dikkatli
hareket
edilerek bu tür hatalara
mahal verilmemesi gerekir.
Tespit 4 : Bir yılın sona ermesi ve yeni yılın baĢlaması
esnasında yapılan yazıĢmalarda tarih farklılıkları olduğu tespit
edilmiĢtir. Örneğin 39 numaralı klasörde iĢlem gören ve
itfaiye Müdürlüğüne alımı gerçekleĢtirilen 1500 lt su 100 lt
köpük kapasiteli itfaiye arozözü alımının ihale onay belgesi
tarihi 29/11/2011 zarfların ihale komisyonuna teslim tarihi
02/01/2011 olarak yazılmıĢtır. Aynı Ģekilde 42 numaralı
klasörde iĢlem gören ve Fen ĠĢleri Müdürlüğüne alımı
gerçekleĢtirilen 2 adet iĢ makinesi alımının ihale onay belgesi
07/12/2011,kesinleĢen ihale kararını tebliğ tarihi 08/11/2011
olarak yazılmıĢtır.(Ġhale kararından bir ay önceki tarihte
kesinleĢen ihale kararının tebliği yapılmıĢtır.)
Öneri
4:
Yapılan
yazıĢmaların ihale yetkilisi
ve ihale komisyonu üyeleri
tarafından titizlikle kontrol
edilmesi ile bu tür hatalar en
aza
indirilmiĢ
veya
giderilmiĢ olacaktır.
C-) UzlaĢılamayan hususlar
Yapılan iç denetim çalıĢmaları çalıĢanların ve birim yöneticilerinin onayları da alınmak
suretiyle gerçekleĢtirildiği için uzlaĢılamayan konu bulunmamaktadır.
D-) DanıĢmanlık ve diğer faaliyetler:
Ġç kontrolün tanımı, amaçları ve bileĢenleri hakkında çeĢitli zamanlarda strateji geliĢtirme
birimi ile ortak çalıĢmalar yürütülerek istiĢari bilgiler kendilerine aktarılmıĢtır. Diğer yandan
belediyenin vergisel konuları ile ilgili olarak açıklayıcı ve yönlendirici çalıĢmalar yapılmıĢ
Maliye teĢkilatı ile olan iliĢkilerin geliĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır.
IV-
PERFORMANS BĠLGĠLERĠ :
A-) Kalite güvence değerlendirmeleri
Mevcut Ġç Denetçi sayısı bir kiĢi olduğu için kalite güvence değerlendirmesi söz konusu
olmamıĢtır
İ
270
İ
İ
ġ
IĞI
ĠÇ DENETĠMĠN KABĠLĠYET VE KAPASĠTESĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
V-
A-) Üstünlükler
Afyonkarahisar belediyesinde mevcut müdürlükler ve bağlı birimlerin iç denetime açık
olmaları ve yapılan çalıĢmalara destek vermeleri iç denetim birimini pozitif olarak
etkilemektedir.
B-) Zayıflıklar
Afyonkarahisar Belediyesinin üç adet iç denetçi kadrosu bulunmasına karĢılık henüz bir
adet iç denetçi ataması yapılmıĢtır. Bu durum fikir alıĢ veriĢi yapılması olanağını ortadan
kaldırmakta iyi çalıĢma örneklerinin saptanmasını ve geliĢtirilmesini engellemekte, tek kiĢi ile
yapılan çalıĢma zamanla denetçinin çalıĢma Ģevkini monotonlaĢtırarak olumsuz yönde
etkilemektedir.
Ġç denetim biriminin kendisine has çalıĢma odası bulunmamaktadır. Merkezi denetim
elemanlarının çalıĢmasına tahsis edilmiĢ bulunan odada faaliyet sürdürülmektedir. Bu durum
merkezi denetim elemanlarının turne programlarını icra ettikleri aylarda sıkıntıya yol açmaktadır.
Mevcut denetim odalarının yemekhane mutfağının altında olması nedeniyle aĢırı Ģekilde
su sesi ve gürültü gelmekte, bu durum çalıĢmamızı olumsuz etkilemektedir.
C-) Değerlendirme
Ġç denetçilerin bilgi ve yeteneklerini geliĢtirmeye yönelik olarak düzenlenen eğitim ve
bilgilendirme toplantılarında diğer mahalli idare iç denetçileri arasında yapılan istiĢarelerde
durumumuzun iyi olduğu kanaati hasıl olmuĢtur.
VI-
EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ :
2008 yılında Ġç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından tertiplenen sertifika eğitiminde
iç denetçi Osman ġEN 5,nci grup birinci ve ikinci dönem eğitimine katılmıĢ, ”Kamu Ġç Denetim
Sertifikası” almıĢtır.
2009 Yılında Ġç denetçi Osman ġEN Türk Belediyeler Birliği tarafından tanzim edilen
Belediye Ġç denetçileri Bilgilendirme Toplantısında katılım belgesi almaya hak kazanmıĢtır.
2010 Yılında ise Ġç Denetçi Osman ġEN Ġç denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
tertiplenen “Pilot Ġç Denetim uygulama Sonuçları PaylaĢım semineri” ni izlemiĢ, aynı yıl Türk
Belediyeler Birliği tarafından tanzim edilen ”Ġç Denetçi Eğitimi” programına katılmıĢtır
VII-
ÖNERĠ VE TEDBĠRLER:
Önümüzdeki dönem çalıĢmalarını gösterir 2012 yılı iç denetim programında belirtildiği
üzere belediyemiz birimlerinin risk kriterleri tespit edilerek denetim alanlarının bu kriterlere göre
belirlenmesine çalıĢılacaktır.
İ
271
İ
İ
ġ
IĞI
Ġç denetim faaliyetinin uluslar arası düzeyde hizmet verebilmesi ve iç denetçilerin
mesleki geliĢimlerinin temini için ülke düzeyinde yapılan eğitim faaliyetlerine katılımın
sağlanması yararlı olacaktır. Ayrıca uluslar arası iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi
açısından kardeĢ Ģehir ziyaretlerinde iç denetçilerinde bulunması uygun olacaktır.
Genel ve Özel bütçeli kuruluĢlarda iç denetim birimlerinin harcama birimi olarak
tanımlanmaması ve müstakil bütçelerinin olmaması, denetim faaliyetlerinin kaynak temini ve
planlamasını zorlaĢtırarak faaliyetlerin etkinliğini azaltmaktadır. Bu sorunun kısa vadede
giderilebilmesi amacı ile bütçe hazırlık sürecinde iç denetim birimlerinin planladığı faaliyetlere
yönelik ihtiyaçların dikkate alınması önem kazanmaktadır. 15/02/2012
Osman ġEN
Ġç Denetçi
İ
272
İ
İ
ġ
IĞI
b. VĠZYON PROJELERĠMĠZ:
Burada sözü edilen projeler faaliyet kapsamında olmayıp uzun vadeli hedefleri ortaya
koymak ve hizmet vizyonu ile hizmet iddiasını göstermek adına faaliyet raporuna
eklenmiĢtir.
1- Afyonkarahisar Spor Kompleksi Projesi











650.000 m2 ALANDA;
15.000 KĠġĠLĠK OTOPARKLI MODERN STADYUM
1.500 KĠġĠLĠK OLĠMPĠK KAPALI SPOR SALONU
500 KĠġĠLĠK KAPALI SPOR SALONU
1000 KĠġĠLĠK KAPALI SPOR SALONU
ATLETĠZM PĠSTĠ
SU KAYAK TESĠSĠ
SENTETĠK ÇĠMLĠ FUTBOL SAHALARI
TENĠS KORTLARI
GENÇLĠK MERKEZĠ
SPOR EĞĠTĠM MERKEZĠ
07/12/2009 tarihinde dönemin Genlik ve Spor Genel Müdürü Yunus AKGÜL ile
dönemin TOKĠ BaĢkanı Erdoğan BAYRAKTAR arasında protokol imzalandı. 2010 yılında
ihalesi gerçekleĢtirilerek yer teslimi yapıldı. 2011 yılında temeli atılarak yapım çalıĢması
baĢladı. 19 Mayıs 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır.
İ
273
İ
İ
ġ
IĞI
17.000 Kişilik Stadyum
3.000 Kişilik Olimpik Kapalı Spor Salonu
1.000 Kişilik Spor Salonu
İ
274
İ
İ
ġ
IĞI
500 Kişilik Kapalı Spor Salonu
Atletizm Pisti
Tenis Kortları
İ
275
İ
İ
İ
ġ
IĞI
276
İ
İ
İ
ġ
IĞI
277
İ
İ
ġ
IĞI
2.Afyonkarahisar Kent Meydanı
Belediye Meclisimiz 01.03.2010 tarih ve 118 nolu kararı ile Ġlimiz Merkez Karaman
Mahallesinde bulunan 351 ada 49,51,56,66,68,72,73,113 parsel ile 358 ada 22 ve 23
parsellerin yıkılarak Ģehrimiz için aktif bir yeĢil alan ve kent meydanı kazandırmak amacı
hedeflenmiĢ olup;351 ada 67 parsel nolu Zafer Müzesinin korunarak Kent Meydanı yapılması
onaylanmıĢtır.
Emek binasının yıkımı tamamlanmıĢ olup tarihi belediye binası valiliğe devredilmiĢtir.
Valilik; Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan restorasyon ile ilgili gerekli izinleri alınmıĢ olup;
restorasyon ile ilgili ihale süreci devam etmektedir. Tarihi belediye binasının restorasyon
çalıĢmaları tamamlandıktan sonra valilik makamı binaya geçecekler ve valilik binasının yıkım
çalıĢmalarına baĢlanacaktır.
Kent Meydanı olarak belirlenene bölgenin 2010 yılı içersinde Hazine MüsteĢarlığı
tarafından Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı’na devri yapılmıĢtır.
Afyonkarahisar il Merkezinde 117 m2’lik alanda kentsel dokuyu yansıtacak, Ģehri
ulusal bazda sembolize edebilecek tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkartacak bir meydan
oluĢturmak amacıyla proje yarıĢması düzenlendi.
YarıĢma için 34 proje baĢvurusu yapılırken, geniĢ çaplı değerlendirme neticesinde
Ģehrimize en uygun proje belirlendi. Karahisar Kalesi ile görsel bir bütünlük kuran, milli
mücadelenin zaferle sonuçlanmasını simgeleyen Utku Anıtı’nı ve parkını da içinde alan
meydan, çevresindeki tarihi yapılar ve sivil mimariyle örnek bir proje olarak hayata
geçirilecektir.
Meydan oluĢturulacak olan alanda tescilli yapıların korunması öncelik alınarak
vatandaĢların rahatça vakit geçirebileceği, sosyal aktivitelerin gerçekleĢtirilebileceği bir alan
oluĢturulmak istenmektedir.
İ
278
İ
İ
İ
ġ
IĞI
279
İ
İ
ġ
IĞI
3. Akarçay Rekreasyon Projesi





AKARÇAY ETRAFINDA GENĠġ ÇAPLI PEYZAJ
BĠSĠKLET YOLLARI
YÜRÜME JOGGĠNG KOġU PARKURLARI
PĠKNĠK ALANLARI
SPOR VE KONDÜSYON ALETLERĠ
ESKĠ HALĠ
PROJE KAPSAMINDAKĠ GÖRÜNÜMÜ
İ
280
İ
İ
İ
ġ
IĞI
281
İ
İ
İ
ġ
IĞI
282
İ
İ
ġ
IĞI
Mevcut Durumu:
Akarçay, Gecek Termal Tesislerinden, Eber Gölüne kadar olan bölümünde 21 Temmuz
1951 Tarih, 7864 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13196 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı
gereği, 100 metrelik Ģeritvari kısmı su baskınına uğrayacak saha olarak belirlenmiĢtir.
Ġhale Konusu Ve Ġhale Süreci:
Akarçay‟ın Otogar bölgesi Çevre Yolu Köprüsünden baĢlayarak tarihi Altıgöz Köprüsü
mansabındaki demiryoluna kadar bölümün taĢkın açısından ivedi olarak ıslah edilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla Devlet Su ĠĢleri, 2009 yılı yatırım programı çerçevesinde yer alan
Afyonkarahisar Merkez Akarçay Islahı Planlama ve Proje Yapım iĢi MET Proje MühendislikMüĢavirlik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.‟ne ihale edildi.
Projenin sonuçlandırılmasına müteakiben Devlet Su ĠĢleri, 2010 Maliyet yatırım
programında 33 milyon TL keĢif, 2 milyon TL nakit ile yer alan Afyonkarahisar Merkez
Akarçay Islahı TaĢkın Koruma ĠnĢaatı iĢinin ihalesi yapılarak iĢe baĢlanmıĢtır. Bu proje Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından takip edilmektedir
Afyonkarahisar Belediyesi Katkısı:
Akarçay Rekreasyon Projesi TaĢkın Koruma Tesisi tamamlandı. DSĠ tarafından yaklaĢık
36 milyon liraya mal edilen projenin açılıĢı BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
11.11.2011‟de Ankara'da gerçekleĢtirilen ve 111 tesisin açıldığı toplu açılıĢ töreniyle yapıldı.
Akarçay Rekreasyon alanında 5 kilometrelik ıslah çalıĢması yapılırken, 3 tane köprü ve
bir adet taĢkın koruma yapısı oluĢturuldu. 154 bin metre fore kazık imalatı yapılan yatırımda
köprüler ve taĢkın kontrol yapısı Afyonkarahisar'a özgü doğaltaĢla kaplandı. Akarçay‟ın
korkulukları da Afyon mermerinden yapıldı.
Afyonkarahisar Belediyesi de 5 kilometrelik bu alanda yaklaĢık 13 milyon lira maliyetli
bir çevre düzenlemesi yaptı. 2012 Nisan ayında baĢlayan çevre düzenleme çalıĢmaları 2012
yılında büyük ölçüde tamamlandı. Güzergah boyunca Belediyemiz tarafından yapılacak park ve
rekreasyon çalıĢmaları ile Akarçay çevre ile uyumlu bir yeĢil kuĢak görünümü oluĢturularak
halkın hizmetine sunuldu. Belediyemiz tarafından yapılan park ve rekreasyon alanlarında;
yürüyüĢ ve parkur alanları, çocuk oyun grupları, dinlenme ve piknik alanları, çeĢitli su oyunları,
kır kahveleri, spor tesisleri, kültür fizik aletleri ve çeĢitli peyzaj düzenlenmeleriyle her yaĢ
grubunun dinlenip, eğlenebileceği ve hoĢça vakit geçirebileceği mekanlar oluĢturuldu.
ÇalıĢmalar 2013 yılında da devam ediyor.
NETĠCE: Proje sayesinde Afyonkarahisar Ġl Merkezi Akarçay Deresi’nin verebileceği taĢkın
zararlarından korunacaktır. Ayrıca yapılacak olan Rekreasyon Düzenlemesi ile Akarçay çevre
ile uyumlu yeĢil kuĢak görünümü alacak ve Ģehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır.
İ
283
İ
İ
ġ
IĞI
4. YONCAALTI PROJESİ
Belediyemizin Yoncaaltı Cami arkasına yapacağı çarĢı ve otopark projesinde de
çalıĢmalar baĢladı. Osmanlı mimarisine göre tasarlanan ve Yoncaaltı Camii ile bütünleĢecek olan
projenin EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan izinleri alındı ve temel
kazma çalıĢmaları tamamlandı.
3750 metrekarelik alan üzerinde 11 adet asma katlı dükkan ve 86 araç kapasiteli
otoparkın yer alacağı projenin en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.
İ
284
İ
İ
ġ
IĞI
5. İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma
Tesisi:
İleri Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi, 2011 yılı
Kasım
ayında
tamamlanarak
hizmete
vermeye başladı. 21 milyon
TL'ye mal olan dev tesis
Türkiye'ye örnek mahiyette
yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi,
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Arena Spor Salonu'ndan gerçekleştirilen
canlı bağlantı ile hizmete açıldı.
Mevcut tesisin kapasite yetersizliği ve verimsiz çalışması sebebiyle ileri arıtım yapacak
şekilde planlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Afyonkarahisar Belediyesi'nin yanı
sıra Sülün, Salar, Nuribey, Erkmen, Sadıkbey, Çakırköy, Akçin, Ataköy, Organize Sanayi Bölgesi
turizm alanları ve oteller yararlanacak.
Şuan ki projesi ile 269 bin nüfusa hitap edecek şekilde planlanırken, günde 44 bin
metreküp debiye göre ayarlandı. Mevcut nüfus artış hızı göz önüne alındığında birlik üyesi
köylerin, kasabaların ve OSB'nin 2041 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak.
Biyogaz tesisinin de kurulacağı bölgede tavuk ve büyükbaş hayvan gübreleri de organik
gübre haline dönüştürülecek. Bu sayede biyogazdan elektrik üretilecek. Kurulacak olan tesisle
birlikte merkez ve diğer yerleşim yerleri sinek ve kokudan kurtulacak.
İ
285
İ
İ
ġ
IĞI
6. BİLGİ EVLERİ:
Eğitimde fırsat eşitliği sağlayan Bilgi Evleri Projesi kapsamında ilki Belediye binası
karşısında açılan Bilgi Evleri, hızla yayılıyor. İkinci bilgi evini, 2. Belediye Şehir Çarşısı’nda
açan Afyonkarahisar Belediyesi, üçüncü bilgi evini ise Necip Fazıl Kısakürek Gençlik ve Kültür
Merkezi hayata geçirdi.
2012 yılında Karşıyaka, Harbiş ve Olucak mahallelerinde üç yeni Bilgi Evi daha
yapılarak hizmete sunuldu. Uydukent Bölgesi'nde yapımı devam eden iş merkezinde bir bilgi evi
daha oluşturmayı planlayan Afyonkarahisar Belediyesi, sekizinci Bilgi Evi’ni ise Kanlıca
Mahallesi’nde hizmete sunmayı hedefliyor. Kanlıca Bilgi Evi’nin inşaat çalışmaları da devam
ediyor.
Başkan Çoban'ın seçim öncesi projelerinden olan Bilgi Evleri'nde çocuklar çağımızın
getirdiği teknolojik imkânlardan faydalanırken ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapıyor.
Bilgisayar sınıfları oluşturulan Bilgi Evleri'nde dersler de akıllı tahtalar aracılığı ile veriliyor.
Öğrenciler kendilerine dağıtılan kaynak kitaplar ve verilen dersler sayesinde dershaneye giden
bir öğrencinin öğrenebileceği tüm bilgilere ulaşıyor.
İ
286
İ
İ
ġ
IĞI
7. YENİ MÜZE:
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan Afyonkarahisar,
muhteĢem müzesine kavuĢuyor.
Belediye BaĢkanı Burhanettin Çoban'ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan
Afyonkarahisar Müzesi'nin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Orman ve Su
ĠĢleri Bakanı hemĢerimiz Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle atıldı.
Kentin turizmine katkı sunmak için özellikle turizm tesislerinin yoğun olduğu bölgede
kurulacak olan müze, en kısa sürede hizmete girecektir.
Müze’de yok, yok…
Toplam alanı 25 bin 486 m2 olan Afyonkarahisar Müze ve Spor Komleksi içerisinde; 250
kiĢilik Konferans Salonu, Süreli Sergi Salonu, Kent Müzesi Salonu, Arkeoloji Salonu, Zafer
Yolu Salonu, Cumhuriyet Salonu, Vitamin Bar, Kafeterya, iki adet Envanter Laboratuarı, Müze
Laboratuarı, 3 adet toplantı odası, 6 adet ofis, AraĢtırma Atölyesi, Müze Kütüphanesi, Özel Sergi
Sunum Alanı, Özel Yemek Salonu, 3 adet Müze Mağazası, 96 kiĢilik Restaurant, 4 adet atölye,
yer alıyor.
İ
287
İ
İ
İ
ġ
IĞI
288
İ
İ
İ
ġ
IĞI
289
İ
İ
ġ
IĞI
2.PERFORMANS SONUÇLARI TABLOLARI
2012 Hedefi
Belediye Bilgi Bankası kurulması
2010-2014 Yılları arasında güvenli
interaktif e-belediye kullanım oranını
hizmetlerinin minimum 30000 aktif kullanıcıya
yükseltmek, tüm anlaĢmalı bankalar
aracılığı ile Belediye faturalarının
ödenebilir hale getirilmesi.
E-Belediyecilik
geliĢtirilmesi
VatandaĢın hizmet talep ederken
belediyeye teslim etmesi gereken
Tüm evrakların örnekleri 2012 yılına
evrakların süreç boyunca tekrar
kadar Web sitemizde olacaktır.
istenmesini önleyecek elektronik
altyapının kurulması,
İ
2012 GerçekleĢen
(%)
Verilerin Hazırlanması
SH.04
SH.03
Stratejik Hedef
SH.08
SA.1.
SA.1.
SA.1.
STRATEJĠK
AMAÇ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
2012 Yılında güvenli
interaktif e-belediye
kullanım
oranını
42.987
aktif
kullanıcıya yükseldi.
Ayrıca
10
Adet
anlaĢmalı
bankalar
aracılığı ile Belediye
faturalarının
ödenebilir
hale
getirildi.
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
100
Belediyemiz arĢivinde bulunan 1960-2013
yılları arası Yapı Ruhsatları, 1964-2013
yılları arası Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri,
1984-1998 yılları arası Ġmar Afları, 19772000 yılları arsı Ġmar Çapları taranarak
toplamda 40,211 adet kayıt yapılarak arĢiv
programına girildi. 81 mahallenin toplamda
31,000 adet bina cephe fotoğrafları ve
5,600adet sokak fotoğrafları çekilmiĢtir.
100
2012 Yılında güvenli interaktif e-belediye
kullanım oranını 42.987 aktif kullanıcıya
yükseldi. Ayrıca 10 Adet anlaĢmalı
bankalar aracılığı ile Belediye faturalarının
ödenebilir hale getirildi.
100
Matbu Evrak Örnekleri Web Sitemizde
yayınlamıĢ olup güncellenen evraklar
yeniden düzenlenip yayınlanmaktadır
290
İ
ġ
İ
IĞI
SH.11
Belediye dıĢındaki diğer idarelerin
elektronik ortamda paylaĢıma açtığı
bilgi
ve
belgelerin
baĢvuru Hazırlık AĢaması
sahiplerinden istenmesini önleyecek
teknik altyapının kurulması
SH.13
Aslı ibraz edilmiĢ olan fotokopi
Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin
belgelerinin sorumlu olan belediye
sorumlu
belediye
görevlisi
görevlisi tarafından ismi ve ünvanı
tarafından isim ve unvan yazılarak
yazılarak teslim alınması,tüm birimler
tasdik ve kabul edilmesi
tarafından gerçekleĢtirilecektir.
SA.1.
SH.09
2012 Hedefi
SH.10
Stratejik Hedef
SA.1.
SA.1.
SA.1.
STRATEJĠK
AMAÇ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Belediye web sayfasında baĢvuru
belgesi niteliğindeki evrakların boĢ
nüshalarının indirilebilir formatta
yayınlanması, ödenmesi zorunlu
harç
ve
benzeri
mali
yükümlülüklerin tam ve açık olarak
belirtilmesi
Belge ve evraktaki eksikliklerin
baĢvuru anında etkili incelemesi
yapılarak vatandaĢa evrakların eksik
olmadığını gösteren “alındı” belgesi
tanzim edilmesi
İ
2012 GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
100
100
---
---
2012 yılında söz konusu evraklar web
sitemizden indirilebilir hale gelerek Hazır
güncellenmiĢtir.
100
2012 yılında söz konusu belgeler
Kullanılmakta
tanzim edilmiĢtir.
100
AÇIKLAMA
Belediye
dıĢındaki
diğer
idarelerin
elektronik ortamda paylaĢıma açtığı bilgi ve
belgelerin
baĢvuru
sahiplerinden
istenmesini önleyecek teknik altyapının
kurulması hazır diğer kurumların sisteme
geçmesi bekleniyor.
291
İ
ġ
İ
IĞI
SH.18
SH.17
Stratejik Hedef
SH.01
SA.3.
SA.1.
SA.1.
STRATEJĠK
AMAÇ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
2012 Hedefi
Bu faaliyetlerin geliĢtirilmesini ve
Strateji GeliĢtirme ve Raporlama
yerindeliğini
sağlamak
üzere
Birimi bu Faaliyeti sürdürecektir.
“performans bürosu” kurulması
Belediyemizin
cari
giderlerini
azaltabilmek için Belediye personeli
ile beraber tasarrufa gidilecek,
Cari giderlerin azaltılması
personel sayısı azaltılacak, kırtasiye
masrafları asgari düzeye indirilecek ve
yakıt tasarrufu sağlamak için eski
araçlar azaltılacaktır.
Ülke içinden ve dıĢından istihdamı
Belediyemize gelecek taleplere göre
artıracak projelere her türlü desteği
yardımcı olunacak
sağlamak
İ
2012 GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Faaliyet Sürdürülüyor
100
85
Talebe Göre
Yardımcı
Olunmaktadır
85
AÇIKLAMA
Belediyemizin cari giderlerini azaltabilmek
için Belediye personeli ile beraber tasarrufa
gidilecek, personel sayısı azaltılacak
,kırtasiye
masrafları
asgari
düzeye
indirilecek ve yakıt tasarrufu sağlamak için
eski araçlar azaltılacaktır.
---
292
İ
İ
ġ
IĞI
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Aslı ibraz edilmiĢ olan fotokopi belgelerinin
sorumlu olan belediye görevlisi tarafından ismi ve
unvanı yazılarak teslim alınması, tüm birimler
tarafından gerçekleĢtirilecektir.
100
100
2011 yılında söz konusu belgeler tanzim edilmeye
baĢlanmıĢtır.
100
100
Cari giderlerin azaltılması
Belediyemizin cari giderlerini azaltabilmek için
Belediye personeli ile beraber tasarrufa gidilecek,
personel sayısı azaltılacak, kırtasiye masrafları
asgari düzeye indirilecek ve yakıt tasarrufu
sağlamak için eski araçlar azaltılacaktır.
95
95
Semt pazarları kurulması
ġehrimizde 10 Adet Semt Pazarı bulunmaktadır.
Talep doğrultusunda planlamalar yapılacaktır.
--
Yeni yollar ve yan yollar açılması
KurtuluĢ
Caddesi
için
Devrane
sokağı,
AKTĠF
Ambaryolu için Arpacıoğlu sokağının aktif hale
DURUMDA
getirilmesi
SH.09
Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin
sorumlu belediye görevlisi tarafından
isim ve unvan yazılarak tasdik ve kabul
edilmesi
Belge ve evraktaki eksikliklerin baĢvuru
anında etkili incelemesi yapılarak
vatandaĢa evrakların eksik olmadığını
gösteren “alındı” belgesi tanzim
edilmesi
SAH.8
SAH.2
SH.13
SH.18
SH.2.1.
SH.2.1.
SA.1.
SA.2.
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
(%)
Stratejik Hedefl
SA.2.
SA.1.
SA.1.
STRATEJĠK
AMAÇ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
İ
AÇIKLAMA
Talepler doğrultusunda
değerlendirilmektedir.
--
100
293
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
2012 Hedefi
SAH.11
SAH.12
SAH.15
SH.2.2.
SAH.17
Asfalt tesislerini
hızını artırmak
SAH.19
SH.2.2.
SH.2.2.
SH.2.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SAH.18
SH.2.2.
Yeni Ġmar Planına göre açılması düĢünülen
Yeni açılacak yollarda bisiklet yolları
yollarda bisiklet yollarının yapılması 2013 yılından
yapmak
itibaren programa alınacaktır
SH.2.2.
YavaĢlatma
bariyerlerinin
okul
bölgelerinde
çoğaltılması
ve Trafik Komisyonu‟nun uygun gördüğü yerlerdeki
mevcutların standartlara uygun hale bariyer yapımının %100‟ü yapılacaktır
getirilmesi
SA.2.
Yeni yollar ve yan yollar açılması
SA.2.
Yeni oluĢacak
ġehrimizde oluĢacak olan yeni yerleĢim yerleĢim
alanlarındaki imar yollarının yapılması 2010-2014 alanlarındaki
yılları arasında planlanmıĢtır.
imar
yolları
yapılmaktadır.
SA.2.
Stratejik Hedefl
yenilemek
2012
GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
80
100
100
100
100
Talepler doğrultusunda
değerlendirilmektedir.
2011 yılından itibaren asfaltlama tesislerinin
imalat verimini arttırabilmek için bakım ve onarımının
yapılarak kaliteli ve verimli asfalt üretiminin
yapılması sağlanmıĢtır.
100
100
2010 yılında Asfalt tesisi ihalesi yapılmıĢ
olup, 2011 yılında asfalt üretim tesisi
yenilenerek faaliyet geçmiĢtir.
Anbaryolu katlı otopar tamamlanmıĢtır.
Yoncaaltı camii arkası katlı otopar yapımı
2011 yılında ihale edilmiĢ olup, 2012
yılında %90 ı tamamlanmıĢtır.
Otoparklar yapmak
2010
yılında
Anbaryolu
katlı
otoparkı
tamamlanacak olup proje doğrultusunda 2014‟e
kadar diğer katlı otoparklar yapılacaktır.
90
90
Yol, kaldırım ve bordür yapmak
Yılda 250.000m2 olmak üzere 2010-2014 yılları
arasında toplam 1.250000m2 yol,bordür ve
kaldırım çalıĢması yapılacaktır.
438.217 m2
100
İ
AÇIKLAMA
294
İ
İ
ġ
IĞI
SAH.21
SAH.22
Kamu binaları giriĢlerinden baĢlamak
Yol ve kaldırımlarda engelliler için çıkıĢ rampaları
üzere bütün yol ve kaldırımları
2011 yılında tamamlanmıĢ olup diğer yıllarda
standartlara uygun biçimde engelliler
ihtiyaca göre yapılacaktır.
dikkate alınarak düzenlemek
SAH.4
Refüj geçiĢlerinde yayalara en uygun
Ġhtiyaç olduğunda
yer seçimi
SAH.14
ġehir giriĢleri ıslahı (Konya-AnkaraKonya kavĢağı –Özdilek KavĢağı ve Kadaifçioğlu
Özdilek-Kadaifçioğlu-EskiĢehir-Otogar
KavĢağı 2011 yılında tamamlanmıĢtır.
kavĢakları)
SH.2.3.
SAH.18
Küçükçobanlı-Karakaya mevkiinde çok 2010-2012 Yıllarında Küçükçobanlı – Karakaya
geniĢ büyüklükte rekreasyon alanı mevkiine büyük bir rekreasyon alanı kurulması
kurulması
düĢünülmektedir.
Turizm bölgesinde
profesyonel
spor
kulüplerine ve termal otellere yönelik SPOR 2010-2014 Yılları arasında
KOMPLEKSĠ kurulması, sağlık turizminin çalıĢmalarımız yürütülecektir.
spor ve eğlence turizmiyle çeĢitlendirilmesi
SH.2.2.
SH.2.3.
SH.2.3.
SH.2.2.
KıĢ Ģartlarından dolayı bozulan yol
KıĢın bozulan yolların bakım ve onarımları %95
onarım ve bakımlarını hızlı ve dayanıklı
oranında yapılacaktır.
yapmak
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.3.
2012 Hedefi
SH.13
Stratejik Hedefl
SA.2.
SA.2.
STRATEJĠK
AMAÇ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
İ
proje
ile
ilgili
2012
GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
90
90
100
100
Ġhtiyaç doğrultusunda tamamlanmaktadır.
Yeni yapılan kaldırımlara engelliler için
rampalar yapılmaktadır.
100
100
Yayalar için refüj geçiĢlerinde, en uygun
yer seçimi yapılmaktadır.
--
--
95
95
TaĢ kırım iĢlemi yapıldıktan
rekreasyon alanı düzenlenecektir.
80
Spor Kompleksi 2010 yılında ihalesi
yapılmıĢ olup, 31 ocak 2011 tarihinde yer
teslimi yapıldı. 14 Temmuz 2013 yılında
tamamlanacaktır.
80
AÇIKLAMA
Düzenlemeler yapılmıĢtır.
sonra
295
İ
İ
ġ
IĞI
Stratejik Hedefl
SH.15
SA.3.
STRATEJĠK
AMAÇ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Altyapı Koordinasyon
Edilmesi
İ
2012 Hedefi
Kurulu
ġehrimizin Altyapı hizmetlerinde faaliyet gösteren
diğer kamu kurumları ile koordinasyon sağlanarak
TeĢkil hizmet
kalitesinin
yükseltilmesi,
hizmet
verimliliğinin artması maddi kayıpların önlenmesi
sağlanacaktır. 2012 yılında konu ile ilgili resmi
yazıĢmalar yapılacaktır.
2012
GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
100
100
AÇIKLAMA
Diğer kamu kurumları ile koordinasyon
sağlanmaktadır.
296
İ
İ
ġ
IĞI
Stratejik Hedef
SH.09
Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin
sorumlu belediye görevlisi tarafından
isim ve unvan yazılarak tasdik ve kabul
edilmesi
Belge ve evraktaki eksikliklerin
baĢvuru anında etkili incelemesi
yapılarak vatandaĢa evrakların eksik
olmadığını gösteren “alındı” belgesi
tanzim edilmesi
2012 Hedefi
2012
2012
GerçekleĢen GerçekleĢme
(%)
Oranı (%)
100
2011 yılında söz konusu belgeler tanzim edilmeye
baĢlanmıĢtır.
100
100
SAH.4
100
Çöküntü bölgeleri ve kent yenileme Mevcut planlı alanımız 7500 hektar olup, bunun 2010planları hazırlanması
2014 yılları arası her yıl %20‟sinin yenilenmesi.
---
---
Mevcut planlı alanımız 7500 hektar
olup, bunun 2010-2014 yılları arası
her yıl %20‟sinin yenilenmesi. Konu
ile ilgili çalıĢmalar iptal edilerek
yeniden baĢlanacaktır.
SAH.14
Aslı ibraz edilmiĢ olan fotokopi belgelerinin sorumlu
olan belediye görevlisi tarafından ismi ve ünvanı
yazılarak teslim alınması, tüm birimler tarafından
gerçekleĢtirilecektir.
AÇIKLAMA
ġehir içinde kalmıĢ imalathane ve
sanayi tesislerinin yoğun olduğu Ġller bankası tarafından ihalesi yapılmıĢ olup, 2 yıl
alanları konut alanına dönüĢtürmek için içerisinde sonuçlandırılacaktır.
revizyon imar planları hazırlanması
100
100
Ġller Bankasına verilen yetki iptal
edilerek
çalıĢmalara
yeniden
baĢlanacaktır.
SAH.16
SH.13
SH.2.2.
SH.2.2.
SH.2.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.1.
SA.1.
STRATEJĠK
AMAÇ
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
ġehrimizde 25000 konut bulunmaktadır. Bunların
%50‟sine yakın bölümü yeni yapı olduğu için yalıtım
Mevcut yapı stoku için ısı yalıtımının sistemi mevcuttur. Mantolama iĢlemini diğer %50‟lik
teĢvik edilmesi
kısım üzerinde enerjide tasarruf ve verimliliğin
sağlanması açısından yapı stoku için ısı yalıtımının
teĢvik edilmesi sağlanacaktır
95
ġehrimizde
25000
konut
bulunmaktadır. Bunların %50‟sine
yakın bölümü yeni yapı olduğu için
yalıtım
sistemi
mevcuttur.
Mantolama iĢlemini diğer %50‟lik
kısım üzerinde enerjide tasarruf ve
verimliliğin sağlanması açısından
yapı stoku için ısı yalıtımının teĢvik
İ
95
297
İ
ġ
İ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Stratejik Hedef
2012
2012
GerçekleĢen GerçekleĢme
(%)
Oranı (%)
2012 Hedefi
AÇIKLAMA
SAH.17
SAH.23
SH.2.3.
SH.2.2.
SA.2.
SA.2.
edilmesi sağlanmaktadır.
Yeni açılacak bulvar ve caddelerde tek
tip ağaçlandırma yapılarak aynı bitki 2010-2014 Yılları arasında yeni açılacak
adıyla caddenin isimlendirilmesi (Çınar bulvarlarda bu uygulamaya geçilecektir.
caddesi, Ihlamur caddesi)
Tarihi dokunun korunması
İ
olan
Tarihi Dokunun korunması amacı ile Kültür ve Turizm
Bakanlığına verilen yetki içerisinde koruma amaçlı
uygulama imar planları yaptırılmıĢtır. Yaptırılan Plan
doğrultusunda uygulamalar gerek vatandaĢ bazında
gerekse Kamu Bütçesiyle iyileĢtirme projeleri
uygulanmaktadır. Ancak yetersiz bir uygulama
konumundadır.Son yıllarda ilimiz iĢ adamları tarihi
dokunun yeniden kazandırılması amacı ile esaslı tamir
ve yapılandırılmalar gerçekleĢtirmektedirler.
--
100
100
Mimoza, MenekĢe, Orkide,
Nilüfer,Açelya
100
Tarihi Dokunun korunması amacı ile
Kültür ve Turizm Bakanlığına
verilen yetki içerisinde koruma
amaçlı uygulama imar planları
yaptırılmıĢtır.
Yaptırılan
Plan
doğrultusunda uygulamalar gerek
vatandaĢ bazında gerekse Kamu
Bütçesiyle
iyileĢtirme
projeleri
uygulanmaktadır. Ancak yetersiz bir
uygulama
konumundadır.
Son
yıllarda ilimiz iĢ adamları tarihi
dokunun yeniden kazandırılması
amacı
ile
esaslı
tamir
ve
yapılandırılmalar
gerçekleĢtirmektedirler.
298
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
SH.2.2.
SH.04
SAH.25
SA.2.
SA.3.
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
Koruma amaçlı Ġmar planlarındaki yapıların plan
Restorasyon teĢvikleri konusunda ilgili koĢullarına göre korunabilmesi amacı ile Belediye,
kesimleri
bilgilendirici
rehberlik Valilik, Üniversite ve sivil toplum örgütleri belirli bir
hizmetleri, Kültür Bakanlığı, Ticaret düzey ölçeğinde bir katılımla çalıĢmalar yapmaktadır.
Odası ve Üniversite ile iĢbirliği
Bu
çalıĢmalar
röleve
restorasyon,restitüsyon
projelerinin yapımı gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.
Profesyonel meslek siteleri ve yeni
Ġhtiyaca göre
sanayi bölgeleri kurmak
İ
2012
2012
GerçekleĢen GerçekleĢme
(%)
Oranı (%)
AÇIKLAMA
100
100
Koruma amaçlı Ġmar planlarındaki
yapıların plan koĢullarına göre
korunabilmesi amacı ile Belediye,
Valilik, Üniversite ve sivil toplum
örgütleri belirli bir düzey ölçeğinde
bir katılımla çalıĢmalar yapmaktadır.
Bu çalıĢmalar röleve restorasyon,
restitüsyon projelerinin yapımı gibi
çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.
---
---
Talepler Doğrultusunda Hareket
Edilecektir.
299
İ
ġ
İ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
SA.2.
SH.2.4.
SAH.9
Duman Ġhbar Sisteminin kurulması
SA.2.
SH.2.4.
SAH.10
Stratejik Hedef
Düzenli baca temizliği yapılması
İ
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
Ġhtiyaç Duyulduğunda
523
100
258 Adet G.S.M ĠĢyeri, 265 Adet Sıhhi ĠĢyeri
30 Adet
32
100
27 Adet Mesken ve ĠĢyeri, 5 Adet Resmi
Kurum
300
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
SAH.1
SAH.3
SH.09
SH.13
SH.2.1.
SH.2.1.
SA.1.
SA.1.
SA.2.
SA.2.
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
2012 GerçekleĢen
(%)
Aslı
ibraz
edilmiĢ
olan
fotokopi
Aslı ibraz edilen fotokopi belgelerin belgelerinin sorumlu olan belediye görevlisi
Gelen bütün
sorumlu belediye görevlisi tarafından isim tarafından ismi ve ünvanı yazılarak teslim
evraklar. 100
ve unvan yazılarak tasdik ve kabul edilmesi alınması,
tüm
birimler
tarafından
gerçekleĢtirilecektir.
Eksik evrak ve
Belge ve evraktaki eksikliklerin baĢvuru
bilgilerin
2010 yılında söz konusu belgeler tanzim
anında
etkili
incelemesi
yapılarak
tamamlanması
edilmeye baĢlanmıĢ, 2012 yılında da
vatandaĢa evrakların eksik olmadığını
sağlanmıĢtır. Tam
uygulamaya devam edilmiĢtir.
gösteren “alındı” belgesi tanzim edilmesi
olan evraklara alındı
belgesi verilmiĢtir.
Nüfus yoğunluğu ve
ġehrimizin yeni yerleĢim yerleri ile ilgili trafik akımı ile ilgili
nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak ihtiyaç güzergah
Trafik akım ve güzergâh düzenlemeleri
halinde
gerekli
trafik
akım
ve değiĢiklikleri
güzergâhlarının belirlenmesinin sağlanması. yapılmaktadır.
ġehir merkezinde ana cadde ve arterlerde
Seyyar satıcılarla ilgili ekonomik küresel seyyar satıcılara müsaade edilmemekte
kriz dikkate alınarak düzenleme yapılması olup, ekonomik kriz göz önüne alınarak
yer sınırlaması yapılması
semt pazarlarında seyyarlara yer verilmesi
sağlanacaktır.
İ
Simit ve Köy ekmeği
satıcıları ile ilgili
gerekli düzenlemeler
ve standartlar
oluĢturulmuĢ.
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
100
100
100
Trafik akımı ve yeni güzergah
belirlenmesi ile ilgili çalıĢmalar
devam etmektedir.
100
Diğer seyyar satıcılar ile ilgili
çalıĢmalar devam etmektedir.
301
İ
İ
ġ
IĞI
SAH.4
SAH.5
SAH.6
SAH.7
SH.2.1.
SH.2.1.
SH.2.1.
SA.2.
SA.2.
SH.2.1.
Stratejik Hedef
SA.2.
SA.2.
STRATEJĠK
AMAÇ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
2012 Hedefi
Kayıt dıĢı üretimi yapılan geleneksel ev
Kayıt dıĢı üretim yapılan geleneksel “ev
ekmeğinin üretim yerleri ile ilgili
ekmeği” ile ilgili imalat standartları
standartlar 2010 yılında tamamlanmıĢ 2012
oluĢturulması
yılında da uygulamaya devam edilmiĢtir.
ġehrimizde 13 adet ruhsatlı kömür satıĢ yeri
bulunmakta olup 2010-2014 yılları arasında
Ruhsatsız ya da mücavir alan dıĢı
yeni
açılacak
olan
iĢyerlerinin
iĢletmelerin hava kirliliğine yol açan düĢük
ruhsatlandırılması sağlanacaktır. Ayrıca
kaliteli kömür satıĢlarının önüne geçilmesi
kömür
iĢletmeleri
ruhsatı
olmayan
iĢyerlerine satıĢ yapmamaktadır.
ġehrimizde 357 adet Belediye‟ye kayıtlı
servis aracı bulunmakta olup, bunların Ģehir
Servis araçlarının Ģehir dıĢında park
merkezinde
dıĢarıda
park
etmeleri
etmelerinin sağlanması
çalıĢmaları uygun yer bulunduğunda
gerçekleĢtirilecektir.
ġehrimizdeki trafik yoğunluğunu azaltmak
Sürücü kurslarına ait E sınıfı kurs
amacı ile trafik eğitimi veren sürücü
araçlarının direksiyon eğitimi güzergahı
kurslarına ait eğitim araçlarının Ģehir dıĢına
civarında merkezi bir parkta toplanması
eğtm. pistlerine park etmeleri sağlanacaktır.
İ
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
Ev emeği üreticileri
ile ilgili olarak 2005
yılında
alınan
Meclis
kararında
belirtilen standartlar
aranmaktadır.
100
Kayıt dıĢı üretimi yapılan geleneksel
ev ekmeğinin üretim yerleri ile ilgili
standartların oluĢturulması ile ilgili
çalıĢmalar devam etmektedir.
100
100
Ruhsatsız yer olmadığı için
kapatılamamıĢtır.
100
100
Ġmar Müdürlüğü ile birlikte konu ile
ilgili ortaklaĢa çalıĢmalar devam
etmektedir.
100
100
Ġmar Müdürlüğü ile birlikte konu ile
ilgili ortaklaĢa çalıĢmalar devam
etmektedir.
2012 GerçekleĢen
(%)
302
İ
İ
ġ
IĞI
SAH.5
Zafer Kalkınma Ajansının desteği
ile 2013-2014 yılları arasında ulaĢım
master planı hazırlanacaktır. Bu
plana göre otopark yeri, minibüs
güzergâhları, durak yerleri, trafik
sinyalizasyon
sisteminde
düzenlemeler yapılacaktır
2012 Hedefi
UlaĢım master planı hazırlanması
Ġlimiz
trafik
akıĢında
sıkıntılar
yaĢanmaktadır. Bunda en büyük gerekçe
otopark eksikliği olup, mevcutlara ilave
yeni katlı otoparklar oluĢturmak ve buna
bağlı olarak trafik güzergahlarında tek
yönlü çözümler üreterek 2012-2014 yılları
arasında
ulaĢım
master
planı
oluĢturulacaktır.
100
100
SAH.12
AÇIKLAMA
Stratejik Hedef
YavaĢlatma
bariyerlerinin
okul Trafik Komisyonu‟nun uygun gördüğü
bölgelerinde çoğaltılması ve mevcutların yerlerdeki bariyer yapımının %100‟ü
standartlara uygun hale getirilmesi
yapılacaktır
100
100
SAH.11
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Belediye sinevizyonundan cezai müeyyide
uyarısı,
Parklara
verilen
zararların Gerekli çalıĢmalar devam etmekte olup,
cezalandırılacağına
dair
tabelalar kısa zamanda uygulamaya geçilecektir.
hazırlanması, zabıta ile iĢbirliği yapılması
---
----
SAH.1
2012 GerçekleĢen
(%)
ġehir merkezinde 6‟Ģar kiĢilik gruplar
Yaya kaldırımları iĢgallerinin önlenmesi halinde 2 zabıta karakolumuz mevcut
amacıyla ana arterlerde günlük düzenli olup,her gün düzenli olarak yaya kaldırım
devriye uygulamasına geçilmesi
iĢgallerine
bakılıp
olumsuzlukların
giderilmesi sağlanacaktır.
Haftanın her günü
kontrol
ve
denetimler devam
etmektedir.
100
SAH.4
SH.2.2.
SH.2.2.
SH.2.3.
SH.2.4.
SH.2.4.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
STRATEJĠK
AMAÇ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Ekiplerimizin
görev
esnasında
Esenlik hizmetleriyle ilgili diğer kolluk
karĢılaĢabilecekleri sıkıntılar ile Ġl Emniyet
güçleri ile etkili iĢbirliği yapılması
Müdürlüğü
ekipleri
ile
ortaklaĢa
İ
100
100
Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Tarım
Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü
ekiplerince kontrol ve denetimler
303
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
2012 GerçekleĢen
(%)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
SAH.6
SH.2.4.
SA.2.
denetimlerin sürdürülmesi sağlanacaktır.
Sıhhi
ve
Gayrı-sıhhi
iĢyerlerinin
Sıhhi
ve
gayri
sıhhi
iĢyerlerinin
ruhsatlandırılması ile ilgili denetimler
ruhsatlandırılmasında rekabet ve kamu
yapılmakta olup, ruhsatsız iĢyerleri ile ilgili
yararının gereklerinin yerine getirilmesi,
yönetmelik hükümleri gereği iĢyerlerinin
eĢitliğin sağlanması
kapatılmasının sağlanmasıdır.
İ
AÇIKLAMA
yapılmaktadır.
100
100
304
İ
İ
ġ
IĞI
AÇIKLAMA
Gürültü kirliliği ile etkin mücadele
edilmektedir. Ancak yönetmelik gereği
gürültü haritaları 2018 yılına kadar
süresi bulunmaktadır.
SAH.7
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Belediyemize Ģikayetler yetkili ve
Gürültü haritası çıkarılması ve gürültü sertifikalı personel tarafından yerinde
kirliliği ile etkin mücadele
değerlendirilerek gürültü ölçümleri ve
değerlendirilmesi yapılacaktır.
42 adet tutanak
100
SAH.13
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
(%)
Çevre Denetim Biriminde görevli Çevre
Denetim
biriminde
görevli
personelin gürültü ve diğer yetki devri personelin 2012 yılında A1,A2, eğitimleri
ile ilgili eğitimlerinin tamamlanması.
tamamlanmıĢtır.
4 kiĢi
100
SAH.14
SH.2.4.
SH.2.4.
Stratejik Hedef
SH.2.4.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
STRATEJĠK
AMAÇ
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Çöp Depolama Alanı 2000 yılından günümüze
kadar
düzensiz
depolama
yapılarak
VahĢi depolama alanı Rehabilitasyon iĢletilmiĢtir.
2010
yılında
proje
tamamlanmıĢtır. Ġhale yapılarak inĢaatına
Projesi.
geçilecek,
söz
konusu
alan
doğaya
kazandırılacaktır
İ
---
---
Personellerimizden 4 kiĢi bu eğitimleri
tamamlamıĢtır.
Proje bitirilmiĢ ihaleye çıkmak için
uygun
yöntem
araĢtırılmaktadır.
ihaleden sonra inĢaat bitiminde doğaya
yeniden kazandırılacaktır.
305
İ
İ
ġ
IĞI
SAH.20
Okul ve camilerin temizlenmesine
yasalar
elverdiği
ölçüde
destek
sağlamak
SAH.8
Temizlikle ilgili Ģikayetleri azaltmak,
yürüyen nüfusun yoğun olduğu kent
merkezinde küçük çöp kutularını
yaygınlaĢtırmak
SAH.11
SH.2.4.
SH.2.2.
Stratejik Hedef
SH.2.4.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
STRATEJĠK
AMAÇ
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
2012 Hedefi
Yılda 1 Defa
2012 GerçekleĢen
113 cami ve 20
mescidin temizliği
yapılmıĢtır.
ġehir
merkezinde
küçük
çöp
kutularından 85 adet bulunmaktadır. Çöp kutularından 30
2010-2014 yılları arasında her yıl 20 tane ilave takılmıĢtır.
adet arttırılacaktır.
2012 yılında 57
mahallede
poĢetli
2012 yılında poĢetli çöp toplama ile ilgili çöp toplama sistemi
halkımızın bilinçlendirilmesi için broĢür, uygulamasına
afiĢ
dağıtımı
ve
bilgilendirme geçilmiĢtir. 50.000
Saatli çöp toplama uygulamasının daha
seminerleri yapılacaktır. ġehrimizde 54 BroĢür bastırılarak
baĢarılı olması ve Ģikayetlerin azalması
bilgilendirme
mahallede poĢetli çöp toplama sistemi
yapılmıĢtır.
için yeni yöntemler geliĢtirilmesi
uygulanmaktadır. 2011-2012 yılları Denetimler
arasında 57 mahallede uygulama sıklaĢtırılarak
bu
yapılacaktır.
sisteme uymayanlara
cezai
iĢlem
uygulanmıĢtır.
İ
2012
GerçekleĢme
Oranı
AÇIKLAMA
100
Ġlimiz merkezinde bulunan cami ve
mescitlerin halıları kuru köpüklü halı
yıkama
makinesi
ile
yıkanarak
temizlikleri yapılmıĢtır. Ayrıca tarihi
türbe ve yatırların temizliği de
yapılmıĢtır. Temizlik talep eden
okulların temizliği yapılmıĢtır.
100
ġehir merkezinde ihtiyaç olan yerlere
küçük çöp kutularından konulmuĢtur.
100
VatandaĢların
bilgilendirilmeleri
amacıyla 50.000 adet el broĢürü ve
40.000 adet de çöp saatlerini belirten
çıkartma dağıtılmıĢtır.
306
İ
ġ
İ
IĞI
Stratejik Hedef
SH.19
SA.1.
STRATEJĠK
AMAÇ
SU ve KANAZĠLASYON MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Nicelik ve
azaltılması,
artırılması
İ
Nitelik
bütçe
2012 Hedefi
Emlak, Çtv. Gelirlerin de Tapu Müdürlüğü ve
diğer resmi kurumlar ile iĢbirliği içinde
çalıĢılarak, nitelik ve nicelik kaçağı
kaçaklarının
bulunmamaktadır.(Su aboneliğinde ise kaçak
gelirlerinin
bulunmamakla beraber Zabıta ile beraber
kontrollerimiz devam edecektir. Ġlan-reklam
vergilerinde ise 2012 yılında hiçbir nitelik ve
nicelik kaçağı kalmayacaktır.)
2012 GerçekleĢen
Bilgi
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
100
Su abone tahakkuk birimi olarak, kaçak
aboneleri tespit ederek yasal iĢlemleri
yapmak. yeni baĢlatılan katı atık – atık su
aboneliği yapmak ve mevcut abonelerin
tahsislerini
devam
ettirmek,
sayaç
değiĢikliği, açma kapatma iĢlemlerini
geciktirmeden gerçekleĢtirmek, gelen talep
ve Ģikayetleri yerinde tespit ederek
problemi çözmek, performansımızı %100
e çıkartmak için esas görevlerimizdendir.
307
İ
İ
ġ
IĞI
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
4.044
100
Halkın doğru bilgilendirilip talep ve Ģikayetlerin
Beyaz Masaya yapılması için yönlendirilmesi,
Ġdareye baĢvuruların doğrudan kamu ilgili Müdürlüklere havalesi yapılıp en kısa
hizmetini sunan birime yapılmasının zamanda sonuçlandırılması, vatandaĢlara ilgili
sağlanması ve ilk kademede sonuçlandırma talep ve Ģikayetlerin e-mail,telefon, yazılı gibi
yollarla cevap verilmesi 2010-2014 yılları
arasında bu faaliyetlerin sürdürülmesi.
Uzak semtlerde belediye irtibat büroları
kurulması
1 Adet
3
100
Merkezi bir lokasyona dijital pano
yerleĢtirilmesi, halkın belediye hizmetleri
ve duyurular hakkında bilgilendirilmesi
1 Adet
1 Adet
100
4044
100
SH.05
SH.01
2012 Hedefi
SH.02
Stratejik Hedef
VatandaĢlar tarafından Belediyemize yapılan istek
ve Ģikâyet belgelerinin birimler arası 5 gün
içerisinde sonuçlandırılarak bu bilgi talebinin
vatandaĢa Dilekçe Kanunu gereğince 30 gün
içerisinde
cevaplandırılması
tüm
birimler
tarafından gerçekleĢtirilecektir.
Bu konuda uzun yıllar ihmalkarlık yapıldığı
görülmüĢtür, halbuki ilimiz tarih olarak çeĢitli
Zengin
Tarihi
eserler
konusunda
medeniyetlere ev sahipliği yapmıĢtır. Tarihi
farkındalık bilincinin oluĢturulması
dokunun ortaya çıkarılması ve yaĢatılması amacı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Toplum
Ġlgili diğer mevzuata aykırı olmayan bütün
hallerde “belge” talebi 5 gün içinde; “bilgi”
talebinin
ise
15
gün
içinde
cevaplandırılması
SAH.24
SH.12
SH.2.2.
SA.2.
SA.1.
SA.1.
SA.1.
SA.1.
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
İ
100
AÇIKLAMA
VatandaĢlarımız.
Muhtarlarımızla
Belediyemize olan istek ve taleplerinin
çabuk ve sağlıklı Ģekilde olması için
muhtarlık irtibat büroları kurulmuĢtur.
Merkezi bölgede 1 Adet dijital pano, 15
tane bilbord, 10 tane raketbord,3 tane
döner raketbord, 10 tane de durak
raketbordlarda Belediyemizin hizmetleri
halka duyurulmaktadır.
Sokak sağlıklaştırılması çalışması ve
Tarihi Mekânlarımızdan Taş Medresenin
Restorasyonu yapıldı. Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından Taş Han’ın
308
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
SAH.10
Eğitici kısa CD‟ler hazırlanarak ağaçlara,
park ve bahçe mobilyalarına zarar 2010-2014 Yılları arasında eğitici kısa CD‟ler
vermenin engellenmesi, filmlerin toplu hazırlanarak dağıtılacaktır
taĢıma araçlarında yayınlanması
100
100
SAH.11
restorasyonu yapım aşamasında devam
etmektedir
Belediye sinevizyonundan cezai müeyyide
uyarısı,
Parklara
verilen
zararların 2012 Yılında hazırlanıp uygulamaya geçilmesi
cezalandırılacağına
dair
tabelalar düĢünülmektedir
hazırlanması, zabıta ile iĢbirliği yapılması
100
100
SAH.2
SH.2.3.
SH.2.3.
SH.2.4.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
Örgütleri ve Kamu Kurumları gerekli çalıĢmaları
baĢlatarak
bazı
değerleri
gün
yüzüne
çıkarmıĢlardır.
Mesai saatleri arasında Belediye‟ye gelecek olan
Bütün Ģikayet ve baĢvuruların tek merkezde
Ģikayet ve baĢvuruların Beyaz Masa tarafından
toplanması (Beyaz Masa), ses kaydının
alınması sağlanacak mesai saatinden sonra talep
yapılması ve zabıtaların asli iĢlevlerine
ve Ģikayetler zabıtanın denetimi altında alınıp
dönmesi
değerlendirilecektir.
4.044
100
İ
AÇIKLAMA
Belediyemiz Çevre Hizmet Birliği
tarafından Halkımızın bilinçlenmesi için
Geri Dönüşüm ve Çevre Sağlığı konulu
CD ler hazırlanıp toplu taşıma
araçlarında
vatandaşlarımız
bilgilendirilmeye çalışılmıştır
Belediye Hizmet Binası içerisindeki
sinevizyon araçılığı ile vatandaşlarımıza
yapılan
hizmetler
ve
duyurular
yayınlanmaktadır
Alo Zabıta 153 hattı Beyaz Masa ile
birleĢtirilmiĢtir.
309
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
Bilgisayar ,Grafikerlik,
Kuaförlük,
Osmanlıca
Hasta Kabul iĢlemleri,
SH.03
SA.3.
Arapça Seviye A1
Mesleki eğitim kursları düzenlemek
1 Defa
10 adet
100
Arapça Seviye A2
Kurdela NakıĢı
Halk Oyunları
Ġlk Yardım
9 – Engellilere yönelik keçe kursu
SA.3.
SH.05
SA.3.
SH.06
SA.3.
SH.07
10-Keçe
Yapım
düzenlenmiĢtir
Öne çıkan (mermer, gıda, hayvancılık, sera,
termal su kaynakları ve turizm gibi)
sektörlerimizle sınırlı teknoparklar ve araĢtırma
faaliyetlerini desteklemek
Belediye bünyesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile
iĢbirliği yapılarak “Yatırım Proje Rehberlik
Ofisi” kurulması, yatırımcıların belediye ile
iliĢkilerinde yardımcı ekipler kurulması
Sanayi tesislerinin ara mal ve tamamlayıcı mal
ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan sağlamalarını
koordine etmek
İ
kursları
Belediyemize gelecek taleplere göre yardımcı
olunacak
--
--
Talep olduğunda değerlendirilecektir.
Ġhtiyaca göre
--
--
Ġhtiyaca göre yapılmaktadır
Ġhtiyaca göre
--
--
Ġhtiyaca göre yapılmaktadır
310
İ
İ
ġ
IĞI
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Ġhtiyaca göre
--
--
SH.08
2012
GerçekleĢen
Yolların kesiĢim noktası olma özelliğinden
yararlanarak yeni hizmet sektörlerine öncülük
etmek
SH.09
2012 Hedefi
Avrupa Birliği Hibe desteklerinden Ģehrimizin
yararlanabileceği projelerin hazırlanmasında ve
paydaĢı olma konusunda öncülük etmek
1 Proje
2
100
SH.10
Stratejik Hedef
Geleneksel el sanatlarının
yönelik kurslar düzenlemek
Sürekli
1
100
SH.11
SA.3.
SA.3.
SA.3.
SA.3.
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Mevlevilik ile ilgili tanıtıcı faaliyetlerimizi yoğun
bir Ģekilde gündeme getirip kent konseyi, kadınlar
meclisi, kültür sanat çalıĢma grubu toplantılarında
Mevleviliğin ikinci büyük merkezi olan ilimizin
alınacak olan kararlar doğrultusunda Konya‟dan
bu yönüyle de tanınmasını sağlamak
sonra Afyonkarahisar‟ın da Mevlevilik konusunda
önemli yeri olduğunu açığa çıkarma çalıĢmaları
yürütülecektir
1
100
İ
geliĢtirilmesine
AÇIKLAMA
Ġhtiyaca göre yapılmaktadır
Kent Konseyinin “Yeni Nesillerle Avrupa
Birliğini Anlamak” adlı projesi kabul
görmüştür.
“Engelsizler
Engeli
Kaldırıyor” Projesi
Yazma Ġğne oyası el iĢi iĢçiliği
yapılmakta Belediyemize ait iĢ yerinde
satılmaktadır.
Mevlevi Türbe Camisinde etkinlik
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Emit
Fuarında
Ġlimizin Mevleviliğin Konya‟dan sonra
dünyada ikinci büyük merkezi olma
konusunda
Fuarda
tanıtımı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġzmir
Fuarında
Ġlimizin
Mevleviliğin
tanıtımı
yapılmıĢtır. Otellerimize gelen yurtiçi ve
yurtdıĢı misafirleri Mevlevi Türbe
Camii‟sine
götürülerek
tanıtımı
yapılmıĢtır.
Türkiye‟ninçeĢitli
Ģehirlerinden
gelen
öğrencilerin
Mevlevihanelikle
ilgili
tanıtımları
yapılmıĢtır. AB Projeleri kapsamında
ilimize gelen misafirler Türbe ve
Mevlevihane
tanıtımı
yapılmıĢtır.
Ulusal(TRT) ve yerel basında tanıtımı
yapılmaktadır
311
İ
İ
ġ
IĞI
2012 Hedefi
SH.16
SAH.2
SH.16
SAH.3
Turizm bölgesine yakın bir alanda AFYON
MĠNĠATÜRK PROJESĠ ile bütün ilçeleriyle
Afyon kültürünün, yemeklerinin, el sanatlarının
ve diğer ürünlerinin sergilendiği turistik cazibe
merkezi oluĢturulması
SA.3.
SH.12
Stratejik Hedef
SA.3.
SA.3.
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
YaĢlı Bakımı Kursu
Hasta Bakımı Kursu
İ
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
--
--
1 Defa
5
100
1 Defa
5
100
AÇIKLAMA
Proje Aşamasında
Ġhtiyaç ve yoğun talep üzerine
09/01/2012-25/04/2012
16/01/2012-02/05/2012
07/05/2012-20/09/2012
02/07/2012-18/10/2012
19/11/2012-07/03/2013tarihleri arasında
5 dönem Hasta Kabul ĠĢlemleri Kursu
açılmıĢ,
566
kursiyere
kurs
verilmiĢtir.Hasta Bakımı ve YaĢlı
Bakımı
kursları
ayrı
ayrı
verilmemekte,Hasta ve YaĢlı Bakım
Kursu olarak tek kurs Ģeklinde
verilmektedir.
Ġhtiyaç ve yoğun talep üzerine
09/01/2012-25/04/2012
16/01/2012-02/05/2012
07/05/2012-20/09/2012
02/07/2012-18/10/2012
19/11/2012-07/03/2013tarihleri arasında
5 dönem Hasta Kabul ĠĢlemleri Kursu
açılmıĢ, 566 kursiyere kurs verilmiĢtir.
Hasta Bakımı ve YaĢlı Bakımı kursları
ayrı ayrı verilmemekte,Hasta ve YaĢlı
Bakım Kursu olarak tek kurs Ģeklinde
312
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
SAH.4
SAH.5
SH.16
SH.16
Yemek kültürünü arttırıcı kurslarımız için Halk
Yemek Kültürünü arttırıcı kursların ve Eğitim Merkezinden bir öğretici ile birlikte Kadın 1 kez yarıĢma
yarıĢmaların düzenlenmesi
DanıĢma ve DayanıĢma Merkezimizde kurs düzenlenmiĢtir.
programı düzenlenecektir.
Genç Annelere Bebek Bakımı Kursu
100
100
Senede bir defa Turizm haftasında
Yöresel Yemek YarıĢması Belediyemiz
tarafından yapılmaktadır.
--
Uluslararası fuar düzenlemesi ve stant
25-30 Ağustos tarihleri arası, 1 Defa
kurulması
1 Defa
100
Zafer
Haftası
süresince
Belediyemizin
Zafer haftasına uygun eğlence ve kutlama BaĢbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla 26-30
programları tertiplenmesi
Ağustos
tarihleri
arasında
konserler
düzenlenecektir.
6 gün
100
SAH.2
--
İ
1 Defa
2
Kadın danışma ve Dayanışma Merkezi
kapatılmıştır. Kurslar AFEMEK tarafından
,bilgi evleri, Kur’an Kursları ve okullarda
düzenlenmektedir.
SH.17
SH.1
6
SAH.
SAH.1
6
El Sanatları(Boncuk ĠĢleme,Tel Kırma,
2010-2014 yılları arası Kadın DanıĢma ve
Kurdela NakıĢı,Ebru Sanatı,Ġğne oyası
DayanıĢma merkezimizde düzenli bir Ģekilde
Kursu, Tel Toka Yapımı Kursu,Cam
kurslar açıp katılımcılara sertifikalarını vermek.
Mozaik Kursu gibi.)
SH.17
SA.3.
SA.3.
SA.3.
SA.3.
SA.3.
verilmektedir.
Talep olduğunda düzenlenecektir
25 Ağustos 2012 tarihinde baĢlayıp 30
Ağustos 2012 de sona eren (6 gün) Zafer
Fuarında 72 firma stant açmıĢtır.
BaĢbakanlık Tanıtma Fonu katkılarıyla
Zafer Haftasında 25-30 Ağustos 2012
tarihleri arasında Ferhat Göçer Konseri,
Zeynep Konseri, Kültür Bakanlığı
sanatçılarının katıldığı konser , Havai
FiĢek gösterileri ve çeĢitli etkilikler
düzenlenmiĢtir.
313
İ
İ
ġ
IĞI
AÇIKLAMA
--
Afyonkarahisar’ın
kurtuluş
günü
münasebetiyle Mülki Erkana birlik ve
beraberliğin sağlanması adına verilecek
olan
resepsiyon,
2012
yılında
ülkemizdeki
şehitler
nedeniyle
düzenlenememiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktası
olan Afyonkarahisar; İlimizdeki tarihi
yerleri (Sultan Divani Müzesi) ve bu gibi
yerlere geziler düzenlenmektedir
--
--
Sünnet ġöleni
50 Çocuk
58
100
Ramazan Eğlenceleri
2010-2014 yılları arasında her yıl Ramazan Ayı
süresince düzenlenecektir.
--
--
Tiyatro Gösterileri
1 Gösteri
1
100
1
100
SH.17
SAH.3
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
SAH.4
2012
GerçekleĢen
Çanakkale benzeri KurtuluĢ SavaĢının baĢlangıç
noktası olan Afyonkarahisar‟da düzenleme
yapılması amacı ile Panorama adı altında proje
Çanakkale örnek alınarak KurtuluĢ
geliĢtirilmiĢtir.Proje alanı Afyonkarahisar Ġmar
SavaĢımızın önemli cephelerinin okul
yolu üzerinde Özdilek‟in üst kısımları olarak
gezilerine uygun hale getirilebilmesi için
planlandı.Proje kapsamında KurtuluĢ SavaĢını
tanıtım ve güzergah düzenlemeleri
sembolize edecek açık ve kapalı müze,ayrıca sergi
alanları için yaklaĢık 500.000m2 yer tahsisi
yapılmıĢtır.
SH.18 SH.18 SH.18 SH.18
SAH.
SAH.5 SAH.2 SAH.1
6
SA.3.
SA.3.
SA.3.
2012 Hedefi
Zafer Haftası münasebetiyle Mülki Erkana Ülkemizde yaşanan üzücü olaylar (Şehitler)
resepsiyon verilmesi
nedeniyle resepsiyon düzenlenmemiştir.
SA.3.
SH.17
Stratejik Hedef
SA.3.
SA.3.
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Mevlevi Kültürü ile ilgili Sema Törenleri, Mevlevilik ile ilgili broĢürler bastırmak ve bu
Konferans ve Sempozyum Düzenlenmesi
broĢürleri kuracağımız standartlarda yerli ve
İ
--
Halktan gelen isteğe göre yapılmamıştır.
Bir Oyun Sergilenmiştir.
Mevlevilikle ilgili broĢürler basılmıĢ,
ilimizde Kültür ve Turizm Bakanlığı
314
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
SAH.1
SAH.2
SAH.3
SH.19
SH.19
SH.01
SA.4.
SH.19
SA.3.
Semtler arası futbol turnuvası düzenlemek
SA.3.
YarıĢmalar Tertiplemek
SA.3.
yabancı halka dağıtmak. Düzenleyeceğimiz
konferans ve sempozyumlarda Mevlevihanemizi
tanıtarak Ulusal kanalda yayınlarını yapmak.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
tarafından Türk Tasavvuf Müziği
Konseri-Sema Töreni ve Hafız Ahmet
Yüksel tarafından Kuran-ı Kerim
Tilaveti düzenlenmiĢtir
DeğiĢik
BranĢlarda
Türkiye
ġampiyonlarına katıldı.
Satranç
Turnuvası, Atletizm, GüreĢ, Futbol,
Voleybol, Judo, Halk Oyunları Atatürk
Yol KoĢusu düzenlenmiĢtir.
2010-2014 yılları arası halkımıza sporu sevdirme
adına çeĢitli yarıĢmalar düzenlenecektir.
9
100
1 Defa
--
--
Semtlerden
yeterli
katılım
sağlanamadığından yapılamamıştır.
--
--
Sporculara maddi ve manevi
yapıldı.
2010-2014 yılları arası Ulusal ve Uluslar arası
Ulusal ve Uluslararası düzeyde baĢarılı
düzeyde baĢarılı olmuĢ sporculara teĢvik amacı ile
sporcuların
ödüllendirilmesi,
teĢvik
Belediyemiz tarafından maddi ve manevi destek
edilmesi.
verilecektir
09.10.2005 RG Tarih ve 25961 Sayılı “Ġl
Özel Ġdaresi ve Belediye Hizmetlerine
Gönüllü Katılım Yönetmeliği” gereğince
Mahallelerde
Gerçek
Ġhtiyaç
Sahiplerinin
kent merkeziyle sınırlı olmak üzere
Belirlendi
“GÖNÜLLÜ
VERĠ
TABANI”
ve
“YOKSULLUK
VERĠ
TABANI”
hazırlanması
İ
AÇIKLAMA
1
100
yardım
Ġhtiyaç
sahipleri
belirlendi,yardım
gönülleri belirlendi. Belediye bünyesinde
faaliyet gösteren Sosyal
Yardım
Biriminin bulunması nedeni ile yardıma
ihtiyacı olan
vatandaĢlar
yardım
biriminden faydalandı.
315
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
SH.02
SH.03
SH.04
SH.07
SA.4.
SA.4.
SA.4.
SA.4.
Stratejik Hedef
2012 Hedefi
Gönüllü yardım kuruluĢlarına yönelik
yardımlarda koordinasyon ve yerindeliği
amaçlayan bir bilgisayar yazılım programı YazıĢmaların Yapılması
ile
“ORTAK
BĠLGĠ
BANKASI”
hazırlanması
“BENĠM
MAHALLEM”
Projesi
kapsamında her mahalleye BELEDĠYE 3 Adet
ĠRTĠBAT BÜROLARI kurulması
“BĠLGĠ EVLERĠ PROJESĠ” kapsamında
fırsat eĢitsizliği bakımından öncelikli
mahallelerden baĢlamak üzere öğrencilere 3 Adet
eğitim desteği sağlayacak mekanların
yapılması
ġehit Aileleri ve Gaziler için her türlü
maddi kurumsal desteğin verilmesi
İ
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
--
---
YazıĢmalar neticesinde olumlu sonuçlar
alınamamıĢtır.
3
100
VatandaĢlarımızın mahalle muhtarları
ile daha kolay
3
100
ÇavuĢbaĢ,
KarĢıyaka
ve
HarbiĢ
Semtlerine Bilgi Evleri yapılmıĢtır.
--
--
Gelen talep doğrultusunda Ģehitler
takvimi hazırlanmıĢ, Sosyal tesislerimiz
talep doğrultusunda kullanıma açılmıĢtır.
316
İ
İ
ġ
IĞI
2012 Hedefi
SH.08
Stratejik Hedef
2 Defa
Kurslarımız: Görme engellilere bilgisayar
Engellilere yönelik sportif ve sosyal
kursu,Tüm
Engelli
gruplara
Ġngilizce
aktiviteler gerçekleĢtirilmesi, rehabilitasyon
kursu,Memurluk sınavına hazırlık kursu olmak
ve meslek kursları düzenlenmesi
üzere kurslarımız açılmıĢtır.1 defa da engelliler
festivali kutlanmıĢtır.
SH.09
SA.4.
SA.4.
STRATEJĠ
K AMAÇ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
Engellilere ve Özürlülere Rehabilitasyon
Projenin Hazırlık Aşaması
Merkezi kurulması
İ
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
AÇIKLAMA
Kurs 3
Festival 1
100
Görme engellilere bilgisayar kursu, görme
engellilere İngilizce kursu düzenlenmiştir.
Engelliler festivali gerçekleştirilmiştir.
Görme engellilere konuşan saat ve beyaz
baston dağıtımı yapılmıştır. Engelli
bireylerimizin
Obezİte
taraması
gerçekleştirilmiştir. Engelli okullarına 3
Aralık dünya engelliler gününde ziyaretler
gerçekleştirilmiştir. Engelli ailelerine ve
engelli bireylerimize yönelik belediyemiz
yemekhanesinde yemek verilmiş ve
eğlence programı düzenlenmiştir. Ağız ve
Diş taraması düzenlenmiştir. Engelli
bireylere
yönelik
keçe
kursu
düzenlenmiştir. Engellilere yönelik Akülü
araç ve tekelekli sandalye dağıtımı
gerçekleştirildi. Engellilere yönelik engelli
parkı yapıldı. Toplu taşıma araçlarına
engellilerin binebilmesi için aparat takıldı.
Mavi
kapak
toplama
kampanyası
başlatılarak,
engellilerin
tekerlekli
sandalye ihtiyacı karşılandı.
--
--
Çeşitli görüşmeler yapılmaktadır. Proje
kapsamındadır.
2012
GerçekleĢen
317
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
2012
GerçekleĢen
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Akarçay projesi ile ilgili kurum olan D.S.Ġ.
tarafından ihalesi yapılmıĢ olup, proje çalıĢmaları
bittikten sonra projeye göre imalat oluĢturulması
yıllara göre; 2011 yılında %25‟i Ģeklinde
gerçekleĢmiĢ olup; 2012 yılı için %25 olarak
plamlanmıĢtır.
%90
100
19,51 m2
29,59 m2
100
123.000 m2
288.038 m2
100
2010 Yılı itibariyle yeĢil alanlar veri bankasının
%100 „ü mevcut olup 2012 yılında yapılan yeĢil 336 Adet
alanların verileri tamamlanmıĢtır.
SAH.9
Akarçay Projesi‟nin tamamlanması
SAH.1
KiĢi baĢına
artırılması
SAH.2
Elektronik sulamanın yaygınlaĢtırılması
SAH.3
YeĢil
alanlar
geniĢletilmesi
SAH.5
2010-2014 Yılları arasında her yıl 10 Adet çocuk
Çocuk oyun alanları zemininin yumuĢak
oyun alanının zemini kuyu çakılı ile
parke veya kuyu çakılı ile değiĢtirilmesi
değiĢtirilecektir.
SAH.6
SH.2.2.
SH.2.3.
SH.2.3.
SH.2.3.
SH.2.3.
SH.2.3.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
SA.2.
2012 Hedefi
Stratejik Hedef
Kadınlara yönelik spor aletlerinin her 2010-2014 Yılları arasında her yıl 1 bölgede
mevsim kullanımını teĢvik edecek bulunan spor aletlerinin her mevsim kullanımı
yapılar kurulması
teĢvik edilecektir.
İ
yeĢil
alan
veri
miktarının
bankasının
10 Adet
1 Adet
AÇIKLAMA
2012 Yılı itibariyle %90‟ı tamamlanmıĢtır.
100
100
100
2 Adet Çocuk Oyun Alanının zemini
Kauçuk Malzeme ile kaplanmıĢ ve 8 Adet
çocuk Oyun Alanı kuyu Çakılı ile
değiĢtirilmiĢtir.
Ġzmir yolu yürüyüĢ yolu spor aletlerinin üzeri
kapatılmıĢ olup, her mevsim kullanılabilir
hale getirilmiĢtir.
318
İ
İ
ġ
IĞI
STRATEJĠK
AMAÇ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS SONÇLARI TABLOSU
SAH.7
SAH.8
SAH.9
SAH.14
SH.2.3.
SH.2.3.
SA.2.
SA.2.
AÇIKLAMA
111 Adet
100
2012 Yılında Fuar Alanına 111 adet hobi
bahçesi yapılmıĢ ve sahiplendirilmiĢtir.
------
------
1 Adet
100
2 Adet
100
SAH.15
ġehir giriĢleri ıslahı (Konya-AnkaraAnkara –Özdilek KavĢağı ve Kadaifçioğlu
Özdilek-Kadaifçioğlu-EskiĢehir-Otogar
KavĢağı 2012 Yılında yapılması düĢünülmektedir.
kavĢakları)
2012
GerçekleĢme
Oranı (%)
Okul ve hastane bahçeleri konsept bitki
çalıĢması (her bir bahçe özellikli ağaç ya 2 Adet
da bitkiyle farklılaĢacak)
-------
-------
SAH.19
SH.2.3.
SH.2.3.
SH.2.3.
Camii bahçelerinin duvarlarını indirerek
1 Cami Bahçesi
yeĢil alan eksikliğini azaltma
SH.2.3.
SA.2.
Parçalı ve çok küçük yeĢil alanların
Ġhtiyaç Olduğunda
birleĢtirilmesi
SA.2.
Uydukent ve Selçuklu mahallesi baĢta
olmak üzere “imar artığı” ve çok küçük
Ġhtiyaç Olduğunda
yeĢil alanların HOBĠ BAHÇESĠ olarak
vatandaĢlara kiralanması
SA.2.
2012 Hedefi
SA.2.
Stratejik Hedef
2012
GerçekleĢen
Parkların donatılmasında mahallenin
demografik özellikleri dikkate alınarak
(YaĢlı ve çocuk oranlarını bakılıp oyun 2 Adet Park
grubu-oturma grubu tercihi) uygun
ekipmanlar yerleĢtirmek
2 Adet
100
İ
Ankara Yolu Yonca KavĢağı tamamlanmıĢ –
Hamm Bulvarı tamamlanmıĢ ve Organize Yolu ile
Ankara Yolu orta refüjün bir kısmı 2012 yılında
yapılmıĢtır. Kadayıfcıoğlu kavĢağının sulama
imkanı olmadığı için yapılamamıĢtır.
Okul ve Hastanelerle
talebimiz
kabul
yapılamamıĢtır.
görüĢülmüĢ olup
edilmediğinden
319
İ
İ
ġ
IĞI
3.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
BAġARI
SIRASI
MÜDÜRLÜK ADI
PERFORMANS
ORTALAMASI
1
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
100,00
2
PARKBAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
100,00
3
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
100,00
4
SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
100,00
5
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
100,00
6
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
100,00
7
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
99,28
8
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
98,50
9
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
95,66
AFYONKARAHĠSAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2012 YILI
PERFORMANSI
İ
99,27
320
İ
İ
ġ
IĞI
3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi:
Belediyemizde Performans Bilgileri müdürlüklerle iç yazıĢma yoluyla elde
edilmektedir. Bu da sağlam verileri elde etmemizde sıkıntı yaratmaktadır. Bu sıkıntıların
giderilebilmesi için Stratejik Otomasyon Sisteminin faaliyete geçirilmesi gerekmektedir.
Stratejik Otomasyon Sistemini faaliyete geçtiği zaman Performans bilgilerimiz (ayda
bir, üç aylık, altı aylık ve senelik olarak ) sağlıklı bir Ģekilde izlenerek hazırlanabilecektir.
Performans bilgilerimizin ölçüm periyoduna göre sağlıklı bir Ģekilde elde
edilebilmesini sağlamak, Birim ve Ġdare faaliyet raporlarını hazırlayabilmek için
çalıĢmalarımız devam etmektedir.
IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
a. Üstünlükler:
SIRA
NO
GÜÇLÜ YÖNLERĠMĠZ
1
2
Belediyecilik kavramının yerleĢmiĢ olması ve belediye birim Ģemalarının yapılmıĢ olması
2004 yılında yeni otomasyon sistemine geçilmesi ile birlikte iĢ ve iĢlemlerimiz de hız ve kalitenin artması,
Afyonkarahisar Belediyesinin fakir ve muhtaç ailelere yapmıĢ olduğu(ilaç,yemek,gıda,engellilere medikal
yardım..v.b.)yardımların devam etmesi ve vatandaĢlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Afyonkarahisar‟ın soysal hizmet ihtiyaçları kapsamında kadın sığınma evimizin bulunması.
Ülke içi ve ülke dıĢına teknik geziler yapılması
Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin olması.
ÇalıĢan personele faaliyet alanları ile ilgili eğitim verilmesi ve özverili çalıĢma isteğine sahip olması.
Günümüz teknolojisine uygun yeterli teknik araç ve ekipmanlarımız bulunması.
Her yıl personelimize Grip AĢısının ekonomik olarak yapılması.
Ġçme suyu hizmetlerinin önemli ölçüde tamamlanmıĢ olması
Ġhtiyaç sahiplerine dini vecibelerinin yerine getirilmesinin yanı sıra kefen temin edilmesi
Ġlimizin temizlik iĢlerinin hizmet alımı ile yapılıyor olması.
Ġtfaiye teĢkilatımızdaki personellerin yangın ve kurtarma eğitimleri nazari ve tatbiki olarak yapılarak her an
için göreve hazır tutulması.
Kamu Kurum kuruluĢları, üniversite ve STK larla iliĢkilerin iyi olması.
Kimsesiz vatandaĢların cenaze iĢlemlerinin tamamının dini vecibeleri de yerine getirilerek vatandaĢa
herhangi bir ücret talep edilmeden hizmet verilmesi
Kültürel faaliyetlerimizin aktif olarak sürdürülmesi
Mahallelerimizde Yangın Hidrantlarının bulunması.
Personel sayısının yeterli olması
Pet-shop satıĢ yerlerinin ruhsatlı olması ve iĢyeri sahiplerinin eğitim sertifikalarının bulunması
Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarının halkımıza hizmet vermesi.
SayıĢtay ve Mülkiye müfettiĢleri tarafından yapılan denetimlerde problemsiz bir Belediye olduğunun
saptanması
Sosyal tesislerde hijyenik ortamda hizmet verilmesi.(Yemekhane)
188 Cenaze hattı ile vatandaĢların doğrudan Belediye‟mize ulaĢabilmeleri
İ
İ
İ
ġ
IĞI
SIRA
NO
GÜÇLÜ YÖNLERĠMĠZ
24
25
26
ġehir içindeki Belediye mezbahası ve kombinaların kapatılması
ġehir içinden geçen Akarçayın kapalı sisteme alınması.
ġehir Tiyatrosunun bulunması
Tarihi ve Kültürel varlıklarımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile Sultan Divani
Mevlevihane Müzesi‟nin bulunması.
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Tavuk çiftliği ve hayvan besihanelerinin meclis kararıyla yerleĢim alanları dıĢına çıkarılması.
Ulusal Yargı Ağ Sisteminin olması
Belediye hizmetlerinin sunumunda alternatif hizmet alım yöntemlerinden etkili yararlanma sayesinde ucuz
ve kaliteli hizmet sağlanması
YeĢil Alanlarımızın sulamasının Bazı bölgelerinde Ģebekeden değil kendi sulama kuyularımızdan yapılması.
Belediye BaĢkanının diyaloğa açık kiĢiliği ve vatandaĢlarla yüzyüze görüĢme konusunda herhangi bir
sınırlama getirmemesi
MaaĢ ve diğer personel alacaklarının zamanında ödenmesi
Mezarlık kayıtların bilgisayar ortamında halka açık olması, mezarlıklarda düzenli yapılaĢmanın sağlanmıĢ
olması
Dilek ve Ģikayetlere etkin cevap veren “beyaz masa” uygulamasının devam ediyor olması
Kent bilgi sistemine geçilecek olması
b. Zayıf Yönler:
SIRA
NO
ZAYIF YÖNLER
1
2
3
Afyonkarahisar Belediyesinin hemĢerilerine kentleĢme bilincini yeterince aktaramaması.
Hizmet alan abonelerin nicelik ve nitelik kaçağı oranlarının yeterince izlenmemesi.
Birimler arası iletiĢim ve koordinasyon eksikliği.
Su Abonelerinin güncellemelerinin yapılmaması, suyun kullanıma kapatılmaması nedeni ile tahsilatların
zorlaĢması.
YeĢil Alanların %40 „a varan kısmının elle sulanmasına bağlı olarak suyun gereksiz yere kullanılması ve
personel ihtiyacını artırarak verimsizliğe yol açması.
Ġlimizde seracılığın geliĢmemesi dolayısı ile gerekli olan çiçeklerin temininin dıĢarıdan karĢılanması.
Belediye personelinin iĢ tanımları, görev, yetki ve sorumluluklarına iliĢkin oryantasyon eğitimlerinin
verilmemiĢ olması.
Alt yapı kalitesi ve eski Ģebekelerin su kayıp-kaçak oranını arttırması.
Yeni çıkan kanun ve yönetmeliklerin yanlıĢsız, hızlı bir vizyon ve misyonla anlaĢılıp uygulanması için
düzenlenen seminer ve konferanslara katılamama.
Bürokratik süreçlerin fazlalığı nedeniyle iĢlemlerin hızlı yürümemesinden dolayı zaman kaybı olması.
Performans yönetim sisteminin tam anlamı ile yerleĢmemiĢ olması.
DeğiĢen mevzuatın zamanında takip edilmemesinden dolayı hizmet alımında ve üretiminde zaman kaybı
olması.
Birimler arası yapılan yazıĢmalarda kanuni sürelere uyulmaması
Alt yapı çalıĢmalarının tamamen bitmemiĢ olması
Sağlıklı bir veri havuzu olmamasından dolayı performans ölçümünün yapılamaması
Yeni imar yerlerinin açılmaması, imar planı düzensizliği
Trafik yoğunluğunun sıkça yaĢandığı merkezi yerlerde katlı otoparkların olmaması
UlaĢım Master planımızın olmayıĢı
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
İ
322
İ
İ
ġ
IĞI
c. Değerlendirme:
Afyonkarahisar Belediyesi, Ģehrin yaĢam kalitesini artırma hedefiyle hareket etmiĢ ve
geçmiĢ yıllardan devraldığı hizmetleri daha ileri düzeylere taĢıma gayreti içinde olmuĢtur.
Altyapı hizmetleri yanında Ģehrin geliĢme dinamiklerini göz önünde tutarak yerel kalkınma
hedefleriyle uyumlu politikalar üretmiĢtir. Özellikle yeni dönemde büyük bir ivme kazanması
beklenen turizm yatırımlarına arsa üretme, altyapı hazırlama, kültürel mirası koruyucu
restorasyon çalıĢmaları ve rekreasyon alanları oluĢturma Ģeklinde katkı sağlanmaya çaba
gösterilmiĢtir. ġehrin yaĢam kalitesini artırma bakımından yol ve kaldırım yapımına hız
verilmiĢ, ulaĢım altyapısına belediye tarihinde bütün dönemlerin en yüksek bütçesi tahsis
edilmiĢtir.
Belediye Müdürlüklerinin Performans ölçütleri çerçevesinde Belediyemizin 2012 yılı
Performansı % 99,27 olarak belirlenmiĢtir. Bu kapsamda belirlemiĢ olduğumuz
üstünlüklerimizi pekiĢtirici ve zayıflıklarımızı giderecek çalıĢmaları 2013 hedeflerine dahil
etmiĢ bulunmaktayız.
V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER:
Afyonkarahisar Belediyesi Faaliyet Raporunda belediyenin üstün ve zayıf yönler
analizinde tespit edilen hususlar, politika önceliklerinin tespitinde hareket noktası olmuĢtur.
Belediyenin Vizyon, Misyon ve Ġlkelerinin gerçekleĢebilmesi için aĢağıdaki hususlarda çeĢitli
tedbirler alınması gerekmektedir.
1- Belediye açısından gelecekteki tehditlerden birisi, belediye sınırlarının hemen yakınında
bulunan kasaba ve beldelerin Ģehirle eklemlenmiĢ olmasına rağmen karar
mekanizmalarımıza dahil edememiĢ olmamızdır. Bu bölgelerde birçok önemli beledi
hizmet belediyemiz tarafından sunulmakta iken imar bütünlüğü ve gelirler konusunda çok
baĢlılık süregitmektedir. Hızla yapılaĢan bu bölgelerin gelecekte sebep olacağı imar
problemlerinin en aza indirilebilmesi için belediye mücavir alan sınırlarının yapılaĢma
potansiyelinin ötesindeki alanlara geniĢletilmesi gerekmektedir. Belediye olarak bu
konudaki yasal giriĢim ve baĢvurularımız devam etmektedir. Mevcut durumda
belediyemizden bağımsız hareket eden kiĢi ve kurumlar, kabul edilmiĢ imar prensiplerine
aykırı fiillere hem sebep olmakta hem de sonuçların düzeltilmesi konusunda
belediyemizden yardım beklemektedir. Denetimden kaçınmak için bizden habersiz
baĢlanan ve yetki alanımızda olmayan yatırımların zaman içinde mevzuatın değiĢmesiyle
yetki alanımıza girmesiyle bizden kaynaklanmayan sorunların çözümü bizden
istenmektedir. GeliĢme sancıları olarak değerlendirebileceğimiz bu gibi imar facialarının
önlenmesi bakımından belediye sınırlarımızın bitiĢiğindeki köyler ve küçük belediyeler,
hızla mahalleye dönüĢtürülmelidir. Sıcak su kaynaklarının geliĢigüzel, keyfi ve müsrif
kullanımını önlemek amacıyla sürdürülen havza yönetimi anlayıĢı devam etmeli ve
yaygınlaĢtırılmalıdır.
2- Cari harcamaların yüksekliği sorunu bu yılda da devam etmektedir. Personel harcamaları
esnek olmayan bir yapıda seyretmeye devam etmekte ve istenen ölçüde
azaltılamamaktadır. Yeniliklere ve yeni teknolojilere birim amirlerinin dirençleri devam
etmektedir. Birimler arası farklı teknoloji tercihleri arasında bütünlük sağlanamamakta
verimlilik artırıcı yöntemleri belediyemize kazandırmakta birim amirlerinin tutumları
İ
323
İ
İ
ġ
IĞI
engel teĢkil etmektedir. Risk almama ve hata yapmama adına aĢırı tarafsızlaĢtırılmıĢ ihale
süreçleri ile yetkin olmayan firmaların kalitesiz hizmet sunmalarına imkan tanınmaktadır.
3- Güçlü yanlarımızdan biri olan cari ve personel giderlerini azaltma politikamıza devam
edilmektedir. Emekliliği gelmiĢ personelin teĢviki, muvafakat taleplerinin
kolaylaĢtırılması, yüksek maliyetli makine ekipmanların hurdaya ayrılması, bağıĢlanması
ve yerine kiralama yoluna gidilmesi gibi tedbirler uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Zaruri
nedenler dıĢında yeni personel alımının minimum düzeyde tutulması sağlanmıĢtır.
Mevcut çalıĢan personelle ilgili kurum içi düzenlemelerle adama göre iĢ mantığı yerine
nerede ihtiyaç varsa oraya personelin sevk edilmesi yoluna gidilmektedir. Uzun vadede
personel giderlerinden yapılacak tasarrufların yatırım harcamaları üzerindeki baskıyı
azaltacağı ve belli sayıda kiĢiye maaĢ olarak ödenen ve halktan toplanan vergilerin asıl
sahibine, vatandaĢa hizmet olarak dönmesi sağlanacaktır. GeliĢmiĢ ülkelerde yüksek
vergiler alınmasına rağmen halkın bu vergilere tahammül etmesinin altında yatan en
önemli etmen, devletin aldığı vergilerin neredeyse tamamını hizmete aktarmasıdır. Bu
döngü kurulabildiği takdirde vatandaĢın belediyeye güveni ve saygısı artacak, vergi
bilinci geliĢecektir.
4- Afyonkarahisar Belediyesi olarak yeni iletiĢim kanallarını kullanma konusunda üstün ve
zayıf yanlarımız bulunmaktadır. Mahalle gezileri, kahvehane toplantıları, müteahhit
ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, halk günleri ve mahalle yemekleri ile halkın nabzını tutma
konusunda baĢarılı olduğumuzu ifade edebiliriz. Ancak yazılı ve görsel basında
görünürlük, yeni iletiĢim teknolojilerinden yararlanma (Twitter vs) konusunda eksiklikler
bulunmaktadır. Kent Konseyinin belediye faaliyetlerine katılımı diğer kent konseylerine
kıyasla yetersiz kalmaktadır.
5- Afyonkarahisar Belediyesi ile Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketi olan ĠSBAK
arasında imzalanan protokolle Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile trafik master planı
hazırlanmaktadır. Gelecek dönemlerde bağlayıcı olacak bu planla trafikteki akıĢ
düzenleme sorunları da çözümlenmiĢ olacaktır. Uzun dönemdir sürdürdüğümüz yol
yapımı, otopark yapımı çalıĢmaları ile ulaĢım altyapısı tamamlanmıĢ olup yeni proje ile
akıĢ düzenlemeleri kısmı gerçekleĢecektir. ġehir içi ulaĢımda literatürde yol yapımı kadar
hatta bundan daha önemli olarak akıĢ düzenlemeleri ile sorunun çözümlenmesinin daha
etkili olduğu ileri sürülmektedir. Belediye olarak son aĢamada akıĢ düzenlemeleri de bu
ortaklık sayesinde hayata geçirilecektir. Ne var ki Ģehirlilik bilincinin geliĢmemiĢ olması,
ücretsiz süreler verilmesine rağmen otoparklara rağbet edilmemesi, ısrarla yol
kenarlarının iĢgal edilmeye devam edilmesi, durak iĢgalleri, kent mobilyalarının hor
kullanımı, kaçak kullanımlar, düzensiz ve zamansız çöp depolama davranıĢları hizmet
kalitemize gölge düĢürmektedir. VatandaĢlarımızdan bu konuda dikkat ve anlayıĢ
bekliyoruz. Yasal nedenlerle Ģehir içi trafik konusunda yetki karmaĢası ve çift baĢlılık
devam etmekte emniyet müdürlüğü ile belediye personeli sorunları giderme konusunda
sorumluluk almaktan kaçınabilmektedir.
6- Belediyemizde halen performans yönetim sistemi bulunmamaktadır. Personelin ve
Müdürlüklerin Performans ölçümleri yazılı olarak müdürlüklerden toplanan verilerle
tespit edilmektedir. Sınanabilir verilere dayanmayan ölçümler sağlıklı sonuçların ortaya
çıkmasına engel olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için performans ölçüm
programının belediyemize temin edilmesi gerekmekte bütçe performansını ölçmeye
yarayan yazılımlar için programlar temin edilmelidir.
İ
324
İ
İ
ġ
IĞI
7- ġehrimizin Alt yapısının önemli bir kısmı tamamlanmıĢ olup belli mahallelerdeki
eksiklikler devam etmektedir. Bu konudaki en önemli problem, belediye olarak alt yapısı
eksik olan kısımları tamamlamaya çalıĢırken diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının, özel
kuruluĢların ( PTT, AFJET, DOĞALGAZ, TEDAġ VB.) yaptığı çalıĢmalar esnasında
altyapının zarar görmesi sebebi ile yapılan yerlerin tekrar onarılmasının belediyemize
zaman ve maliyet kaybı olarak yansımasıdır. Bu sorunu çözmek üzere Ġl düzeyinde
altyapı eĢgüdüm toplantıları düzenlenmesi, kurum temsilcileri tespit edilerek kurumlar
arası koordinasyonun sağlanması ve kurumların ödenek ve yatırım bütçeleri konusunda
birbirlerini bilgilendirmelerinin sağlanması gerektiği düĢünülmektedir. Bu konuda
Değerli Valimizin giriĢim ve destekleri beklenmektedir.
8- Kamu ihaleleri yapılırken tip projeler nedeniyle ya da ihale kalemlerinin bilinçli
terkibiyle bir baĢka kurumun yapması gereken hizmetler belediyeye maliyet olarak
yüklenmektedir. Bir okul binasını müteahhit teslim edip sorumluluğu biterken daha
sonraki dönemde duvarları, bahçesi ve peyzajıyla ilgili maliyetler görevi olmadığı halde
belediye tarafından karĢılanmak zorunda kalmaktadır. Kendi kurumlarında kaynağı
olduğu halde birim amirleriyle ters düĢmek istemeyen yöneticilerin en kolay baĢvurduğu
kurum belediye olmakta ve ardı arkası kesilmeyen ve belediyenin görevi olmayan
harcamalar talep edilmektedir. Bu konuda bakanlıkların uyarılarak tip projeler içerisine
çevre ve peyzaj maliyetlerinin de dahil edilmesi sağlanmalıdır.
9- Merkezi idarenin taĢra yönetimine mensup idarecilerin de taleplerini birincil iliĢkilerle
değil kurumsal silsile yoluyla belediyeye iletmeleri sağlanmalıdır. Bazı idareciler
üstlerinden istemeye cesaret edemedikleri birçok hizmeti belediyeden talep etmekte
hâlbuki kendi kurumlarının asli fonksiyonu olan bu hususlarda ödenekleri dahi mevcut
olup araĢtırma zahmetine dahi katlanmadan doğrudan belediyeye baĢvurmaktadır. Mülki
idareden talebimiz, memurların üstlerinin bilgisi dahilinde hareket etmeleri, maliyetine
katlanmadan belediye kaynaklarını kendi kurumlarına aktarma yarıĢına girmelerinin
önlenmesi ve harcamalarını öncelikli olarak kendi amir ve kaynaklarıyla karĢılamaya
yönelmeleridir. Bu konuda da sayın valimizin destek ve yönlendirmelerini
beklemekteyiz.
10- Ġhale Ģartnameleri hazırlanırken hizmetin gerektirdiği kalite arayıĢlarımız konusunda üst
düzey yöneticilerimiz daha cesur hareket etmelidir. Hizmetin gerektirdiği tecrübe, yeni
araç-gereç ve iĢ bitirme konusunda tecrübe istememiz kadar doğal bir husus olamaz.
Yaptığımız bürokratik iĢlemin tenkit almamasına uğraĢırken hizmeti kimlerin sunduğu
konusu gözden kaçmamalıdır.
İ
325
İ
İ
ġ
IĞI
EK - 1
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğü, kamu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiği, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
Ġdaremin 2012 Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Afyonkarahisar – Mart 2013)
CoĢkun YARIMAY
Mali Hizmetler Müdürü
İ
326
İ
İ
ġ
IĞI
EK - 2
Üst Yöneticinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu rapor yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi
sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (Afyonkarahisar – Mart 2013)
Burhanettin ÇOBAN
Afyonkarahisar Belediye BaĢkanı
İ
327
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü 28.02.2013
Mehmet SAVAġ
Özel Kalem Müdürü
İ
328
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 06.02.2013
Zafer TAN
Ġn.Kay.ve Eğt.Müdürü
İ
329
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 18.01.2013
Fatma DEMĠR
Hukuk iĢleri Müdürü
İ
330
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 10.01.2013
Kadir ÜLKÜTAġ
Yazı ĠĢleri Müdürü
İ
331
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü 28.01.2013
Hüseyin ÖZTÜRK
Fen ĠĢleri Müdürü
İ
332
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 11.02.2013
Ziya KÜKEY
Ġmar ve ġehircilik Müdürü
İ
333
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü 25.02.2013
Murat GÜRSAN
Ġtfaiye Müdürü
İ
334
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 12.02.2013
Turan GEDĠKKAYA
Zabıta Müdürü
İ
335
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 14.02.2013
Abdullah KARADANA
Temizlik ĠĢleri Müdürü
İ
336
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 28.01.2013
YaĢar TINAS
Su ve Kanalizasyon Müdürü
İ
337
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 11.02.2013
Ġsmail ATLI
Veteriner ĠĢleri Müdürü
İ
338
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 11.02.2013
E.Emel SARLIK
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü
İ
339
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü 11.02.2013
Kasım BAYDAR
Park Bahçeler Müdürü
İ
340
İ
İ
ġ
IĞI
EK – 3
Harcama Yetkilisinin Ġç Kontrol Güvence Beyanı
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda
açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği
hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin
olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Afyonkarahisar Belediyesi ĠĢletme Müdürlüğü 11.02.2013
Muhittin OK
ĠĢletme Müdürü
İ
341
Download

tmo şube ve ajans müdürlüklerinin telefon