1
2
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
Özel Kalem Müdürlüğü Belediye BaĢkanımızın halkla irtibatını sağlamak,
kiĢi ve kuruluĢlarla iletiĢim kurmak, Belediye baĢkanımızın günlük çalıĢma
programını planlamak, halktan ve kurumlardan gelen istek, Ģikayet ve önerileri
değerlendirip ilgili birimlere iletip sonuçlarını takip etmek,protokol ile ilgili
hizmetleri yürütmek,randevuları toplantıları ayarlamak ve bunları bilgisayar
ortamından günlük program olarak kağıda döküp BaĢkanımıza sunmakla
görevlidir.
Özel Kalem Müdürlüğü, kardeĢ Ģehirlerimizle olan irtibatı etkin bir Ģekilde
devam ettirmektedir.
Davet, Toplantı ve tüm organizasyonlar Özel Kalem Müdürlüğünce
gerçekleĢtirilmektedir.
Yurtiçi, YurtdıĢı ve Manisa‟da yapılan toplantı, davet, düğün vb.
organizasyonlara Belediye BaĢkanımız adına tebrik, armağan ve Manisa‟mızı
tanıtıcı objeler gönderilmektedir.
Hizmetlerin daha çok duyurulması amacıyla tanıtım ve reklam hizmetlerine
iliĢkin giriĢimlerde bulunarak gerçekleĢmesi sağlanmalıdır.
21 - 24 Mart tarihleri arasında düzenlenen 473. Uluslar arası Manisa Mesir
Festivali‟ne Büyükelçiler, KardeĢ Ģehirlerimizin Temsilcileri ve yabancı misyon
Ģefleri davet edilmiĢ olup katılımları sağlanmıĢtır. 2013 yılı içerisinde 474.sü
kutlanacak olan Uluslar arası Manisa Mesir Festivali hazırlıkları Aralık ayı
içerisinde baĢlatılmıĢtır.
31 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında Manisa‟da sekizinci kez Tarzan ve
Çevre Günleri Festivali düzenlenmiĢtir. Ġlimizin bölgesel ve ulusal tanıtımında
önemli bir yer tutacak olan bu festival çevre bilincinin geliĢtirilmesi açısından da
son derece önemlidir. Festival organizasyonu için ilgili birimlerle ve sivil toplum
kuruluĢları ile koordineli olarak çalıĢıp çeĢitli etkinliklerin yapılması sağlanmıĢtır.
Özel Kalem Müdürlüğü olarak tüm bu olağan iĢler dıĢında, baĢkanlık
katına gelerek çeĢitli problemlerinin çözümü konusunda yardım talep eden
vatandaĢların sorunları çözülmeye çalıĢılmıĢ, yönlendirilmesi gereken problemler
gerekli birimlere iletilmiĢtir.
3
4
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
(01.01.2013 - 31.12.2013)
FAALĠYET RAPORU
5393 sayılı Belediye Kanununda ifade bulduğu üzere zorunlu Müdürlüklerden
biri olan ve halk ile belediyenin irtibatının baĢladığı ilk daire olma hüviyetine sahip
Müdürlüğümüz, Belediyemizin Ana Kayıt Merkezini OluĢturmaktadır:
Kararlar Servisi ( Meclis ve Encümen Kalemi ), Büro ĠĢlemleri Servisi ( Evrak ve
YazıĢma ), Nikah ĠĢlemleri Bürosu ve Ölçü Ayar Servisi‟ den oluĢan 4 Alt birim ile
çalıĢmalarını sürdürmektedir.
Kadromuz da 2 ġef, 5 Memur olmak üzere toplam 7 personel bulunmaktadır.
Müdürlüğümüze Gelen 6770 Evrak ĠĢlem görerek ilgili birimlere gönderilmiĢ
olup, Birimimizden diğer Kurum ve KuruluĢlara muhtelif konularla ilgili toplam 115 adet
evrak gönderilmiĢtir.
DÖNEM ĠÇERĠSĠNDE ĠġLEM GÖREN EVRAK SAYISI
EVRAK TÜRÜ
1- Havale Edilen Evrak
3- Giden Evrak
4- Gizli Evrak
ADET
6770
115
3
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arası 12 olağan meclis toplantısı yapılarak,
toplam 419 adet karar alınmıĢtır. Encümen toplantı sayısı 57 olup, karar sayısı ise
1721 adettir. Bu iĢlemlerin tamamı arĢivleme yanında bilgisayarda da
depolanmaktadır.
2327 Adet Nikah iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Manisa Merkez olmak üzere Turgutlu, Ahmetli, Saruhanlı Ġlçelerinde ve 7
Beldede Ölçü ve Tartı Aletlerinin muayene ve damgalama uygulamasında 827 adet
iĢlem yapılmıĢtır.
Kamu Kurum ve KuruluĢları ile Belediyemiz Müdürlüklerinden Gelen her türlü
evraklar; ilgili birimlere havalesi yapıldıktan sonra, kayıt iĢlemi ile birlikte evrak,
zimmetle teslime kadar geçen sürede; evrak konusu, birim ilgilisine bilgisayardan
anında gönderilmektedir. Böylece ilgili birim evrak eline geçmeden geldiği yer ve
konusu ile ilgili bilgilendirilmekte ve iĢlemlerin çabuklaĢtırılması sağlanmıĢ olmaktadır.
Ayrıca, Belediyemiz DıĢ birimlerine ve Resmi Kurum ve kuruluĢlara evrak
dağıtımı bir program çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir.
5
Meclis ve Encümen kararlarının bir düzen içersinde oluĢturulması planlanarak
iĢlemlerin çabuk ve bir sistem içersinde yerine getirilmesi sağlanmıĢtır.
Alınan Meclis Kararları Valilik Onayından gelmesine müteakip ilgili birimlere, bir
sonraki Meclis toplantısından önce Meclis üyelerine gönderilerek bilgi veriminin ve
iĢlemlerin uygulamasında iĢlerlik kazandırılmıĢtır.
Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere Muhtelif konular ile ilgili (Genelde Kırtasiye
Malzemesi alımları) Doğrudan temin usulü ile satım alınmak üzere 35 adet talepte
bulunulmuĢtur.
Belediyemiz Telefon ve telsiz gereçlerinin yazıĢmalarını yapan Müdürlüğümüz
Aynı zamanda belediyemize alınan gazetelerin abone iĢlemleri ve belediyemizden
gönderilen Posta, Kargo ödemelerini ve takibini de gerçekleĢtirmektedir.
ENCÜMEN KARARLARI
01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında Belediye Encümenimiz çeĢitli
konularla ilgili toplam 57 Encümen Toplantısı yapmıĢ bu toplantılarda alınmıĢ olan
1721 adet Encümen Kararları servisimizce yazılarak gereği için ilgili müdürlüklerine
gönderilmiĢtir.
MECLĠS KARARLARI
5393 Sayılı Yasa Meclis Toplantılarının her ay yapılması zorunlu kılındığından
2013 yılı içerisinde 12 olağan Meclis Toplantısı yapılmıĢ olup, bu toplantılara ait
gündem ve gündemdeki konular ile ilgili evraklar her toplantı öncesi çoğaltılarak
yasada belirtilen süresi içersinde meclis üyelerine gönderilmiĢtir.
Ayrıca Meclis Gündem ve Kararları Belediyemizin Internet sitesinde düzenli
olarak yayınlanarak bilgilendirme yapılmaktadır.
12 olağan Meclis toplantısında alınan 419 adet meclis kararı yazılarak 5393
Sayılı Yasada belirlenen süreler içersinde Valilik Makamı‟na ve gereği için ilgili
müdürlüklerine gönderilmiĢtir.
Müdürlük Personeli ile Periyodik olarak yapılan hafta baĢı Planlama ve Hafta
sonunda değerlendirme toplantılarında hedefimiz: Personelin Performansının
GeliĢtirilmesidir.
Öte yandan, Ġl Ġnsan Hakları Kurulu, Ġl Meslek Eğitim Kurulu, Ġl Kutlama
Komiteleri gibi oluĢumlarda Belediyemizi temsilen Periyodik toplantılara iĢtirak
edilmekte
6
NĠKAH MEMURLUĞU’MUZUN 01.01.2013 - 31.12.2013 ARASI
GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ FAALĠYETLER
01.01.2013 - 31.12.2013 ARASI NĠKAH MÜRACAATLARI
OCAK
220
ġUBAT
214
MART
267
NĠSAN
249
MAYIS
284
HAZĠRAN 257
ÇĠFT
“
“
“
“
“
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
256
286
229
172
183
167
ÇĠFT
“
“
“
“
“
01.01.2013 - 31.12.2013 ARASI NĠKAH AKĠTLERĠ
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
128
156
141
160
228
264
ÇĠFT
“
“
“
“
“
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
185
225
286
198
187
169
ÇĠFT
“
“
“
“
“
43
41
32
32
16
15
ÇĠFT
“
“
“
“
“
01.01.2013 - 31.12.2013 ARASI NAKĠL
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
35
25
49
46
55
50
ÇĠFT
“
“
“
“
“
2013 YILI TOPLAM MÜRACAAT
2013 YILI TOPLAM EVLENME
2013 YILI TOPLAM NAKĠL
2013 YILI TOPLAM ĠPTAL
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
:
:
:
:
2784
2327
439
23
ADET
ADET
ADET
ADET
7
ÖLÇÜ AYAR MEMURLUĞU’MUZUN
(01.01.2013 - 31.12.2013)
ARASI GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ FAALĠYETLER
CĠNSĠ
DAMGA
RED
TOPLAM
1- ELEKTRONĠK TARTI ALETLERĠ
561
466
2- MEKANĠK TARTI ALETLERĠ
64
3- KÜTLELER (AĞIRLIKLAR)
198
95
54
10
195
3
4- UZUNLUK ÖLÇÜLERĠ
2
-
2
5- AKICI MAD.ĠÇĠN HAÇĠM ÖLÇÜLERĠ
2
-
2
------------
--------------
------
-------TOPLAM
719
108
827
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev yetki ve alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay Raporları, benden önceki harcama
yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
( 30 Aralık 2013- MANĠSA
Hasan ERYILMAZ
Yazı ĠĢleri Müdür V
8
9
BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz bünyesinde Basın Merkezi, Belediye Çözüm Merkezi, Ġhale
Servisi ve Santral hizmetleri olmak üzere 4 alt birimle çalıĢmalarını sürdürmektedir.
Kadromuzda 1 Müdür, 4 Memur olmak üzere 5 adet personel bulunmaktadır.
Merkez hizmet binası santral hizmetleri özelleĢtirme çerçevesinde ihale ile
hizmet alımı yapılarak yürütülmektedir. Aynı ihale kapsamında Basın Merkezi, Çözüm
Merkezi ve Ġhale Birimi görevlileri de yer almaktadır.
BASIN MERKEZĠ
Belediye-vatandaĢ iletiĢimi sağlamak, Belediye hizmetlerinin kamuoyuna
tanıtımı amacıyla basın bültenleri, süreli yayınlar, pankartlar, afiĢler, broĢürler,
davetiyeler hazırlamak, medya ile iliĢkileri kurmak, kamuoyuna sunulacak materyalleri
toplayıp iletimini sağlamak, kamuoyunu bilgilendirmeye, aydınlatmaya yönelik
toplantılar, brifingler düzenlemek, tanıtıcı organizasyonlarda bulunmak Basın
Merkezinin görevleri kapsamındadır.
Belediye ile kamuoyu arasında iletiĢimi sağlamakla görevli Basın Merkezi,
belediyemiz hizmetlerini kamuoyuna duyurmanın yanı sıra, çeĢitli toplantı ve
organizasyonlarda Manisa Belediyesi‟nin konu ile ilgili tespit ve önerilerini, olaylara
yaklaĢımını içeren tanıtıcı sunuları hazırlamaktadır.
Manisa Belediyesi‟nin Ģeffaf ve katılımcı yönetimi anlayıĢı ilkesinden hareketle,
belediye bünyesindeki çalıĢmaların tamamı doğru, eksiksiz, yansız olarak kamuoyuna
ulaĢtırılmakta, kamuoyunun eğilimleri, yaklaĢımı, tepkisi aynı anlayıĢla ilgili birimlere
ve yönetim kademelerine aktarılmaktadır. Medya ile iletiĢim olanakları sağlanırken,
biliĢim teknolojileri, elektronik yayıncılık, sosyal medya merkezimiz bünyesinde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Manisa Belediyesi‟nin hizmetleri ve yatırımları, medya aracılığıyla da
kamuoyuna merkezimiz kanalıyla yansıtılmaktadır. Bu amaçla yerel ve ulusal basında
diyaloga geçilmekte, basın bültenleri, basın toplantıları, yerinde inceleme gezileri ile
Belediyemiz ile ilgili bilgiler görsel, sözel ve yazılı basına iletilmekte ve bu yayınlarda
çıkan haberler arĢivlenmektedir.
Yine belediyemiz tarafından gerçekleĢtirilen yatırımların aylık geliĢimini
gösteren fotoğraf ve video görüntüleri Basın Merkezimiz tarafından çekilerek,
arĢivlenmektedir. Belediyemizle doğrudan ilgili haberlerin beraberinde, vizyon
geliĢtirecek, ya da çalıĢmaları etkileyecek özel dosyalar derlenmesi çalıĢmalarımız
arasındadır.
10
Medya kuruluĢlarının Belediye BaĢkanı ile iletiĢimi sağlanırken,”özel haber”,
“araĢtırma”, röportaj”, “TV programlarına katılım” gibi istekler organize edilmekte,
istenen tüm bilgiler, medya mensuplarına ulaĢtırılmaktadır.
Basın merkezimiz bünyesinde elektronik yayıncılık da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Belediyemizin resmi internet sitesi olan www.manisa.bel.tr
adresindeki haber güncellemeleri Basın Merkezimiz tarafından yapılmaktadır. Basın
bültenleri, belediye çalıĢmaları elektronik posta yoluyla ilgili medya kuruluĢların
gönderilmektedir.
Basın Merkezimiz basın bültenleri ve basın toplantıları ile medyayı
bilgilendirirken, belediyemiz etkinliklerini medya mensuplarına fotoğraf ve görüntü
servisi de sağlanmaktadır. Basın Merkezi, konumu gereği belediyenin tüm birimleri ile
koordineli bir çalıĢma içindedir. Mesir festivali, Tarzan ve Çevre haftası, Müftü Alim
Efendiyi anma etkinliklerinde haber, fotoğraf ve video desteği ile yazılı ve görsel
basında yer alması sağlanmıĢtır. HemĢeri Dernekleri Festivali ve Ramazan
etkinliklerinde ulusal yayın yapan Televizyonlarda canlı yayın ve banttan yayın
yapılarak Manisa ve Manisa Belediyesinin etkinlikleri ile ilgili tanıtımlar Basın Merkezi
tarafından yapılmıĢtır. 2013 yılı içerisinde Belediyemizin yapmıĢ olduğu asfalt, Camii
aydınlatması, su ve drenaj çalıĢmalarında kullanılmak üzere tabela, levha ve rölyef
hazırlanarak Manisa Belediyesinin yapmıĢ olduğu çalıĢmalar Manisalılara duyurulmuĢ
ve uyarı levhaları çalıĢma sahalarına koyularak herhangi bir kazaya sebebiyet
verilmesinin önüne geçilmiĢtir. Resmi, dini bayramlar, yapılan hizmet ve etkinliklerin
Manisalılara duyurulması-tanıtılması amacıyla Ģehrin muhtelif yerlerine ve belediye
hizmet binalarına tanıtım levhaları, dijital ekranlar ve Display konuĢlandırılarak
Manisalılara duyurular yapılmaktadır.
2013 yılı itibari ile Belediye Bülteni hazırlanarak yıl içerisinde 520.000 adet
bülten 12 ay içerisinde aylara bölünerek ve güncellenerek Manisa‟ lılara dağıtılmıĢtır.
Aynı zamanda Ģehrin muhtelif yerlerinde bulunan Bülten Okuma stantlarına da Manisa
Bülteni asılarak Belediyemizin yapmıĢ olduğu etkinlik, altyapı çalıĢmaları, hizmetler,
projeler Manisalılara duyurulmuĢtur.
Manisa merkezde bulunan 15 adet iĢletmeye Manisa Bülteninin dağıtımı için
bülten alma stantları koyularak Manisalılara dağıtımı sağlanmıĢtır.
2011 yılı içinde görüntülü haberlerde seslendirme baĢlatılmıĢ olup, 2013 yılı
içerisinde de haber sunumları yapılmaya devam edilmiĢtir.
2013 yılı içerinde Haberiniz Olsun adlı el broĢürü 1.210.000 adet hazırlanarak
11 ay içerisinde aylara bölünerek ve güncellenerek su faturaları ile birlikte
vatandaĢlara dağıtılmıĢtır.
2013 yılı içerisinde Belediyemizin yapmıĢ olduğu hizmetlerin açılıĢlarında Basın
merkezi tarafından organizasyon, haber, fotoğraf ve video gibi çalıĢmalar yapılmıĢtır.
11
YEREL BASINDA MANĠSA BELEDĠYESĠ 2013
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
DENGE
85
76
90
90
80
80
80
HÜR IġIK
83
96
98
87
88
90
YENĠGÜN
77
80
88
80
78
HABER
70
90
102
71
YARIN
53
52
42
GÜNDEM
28
42
HAYAT
20
18
EKSPRES
HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
85
60
72
70
77
95
98
58
65
70
77
76
80
88
55
60
65
62
80
81
90
82
54
58
65
68
42
55
64
73
86
32
25
27
34
26
35
45
15
39
28
32
33
41
57
30
20
30
35
26
32
30
40
45
47
25
16
20
10
16
20
20
20
22
27
GÜNE
BAKIġ
89
69
110
89
90
90
75
110
64
85
90
95
MANġET
78
85
106
78
70
60
80
76
40
50
52
57
TOPLAM
583
608
717
608
636
601
654
705
445
508
547
601
12
2013 YILI ULUSAL BASINDA ÇIKAN HABERLER
OCAK ġUBAT MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK
YENĠ ASIR
24
21
32
20
18
22
21
26
27
30
21
15
HABER TÜRK
21
24
44
8
9
10
25
28
22
16
28
22
MĠLLĠYET
32
25
38
18
15
24
32
30
41
30
35
27
HÜRRĠYET
15
16
22
11
8
11
11
24
12
9
14
12
POSTA
21
18
25
19
16
22
19
28
24
32
37
35
EGE TELGRAF
8
5
10
3
5
5
7
7
4
10
8
5
SABAH
7
6
15
3
2
4
11
5
9
12
9
12
ZAMAN
1
1
4
1
1
2
2
4
4
8
5
6
YENĠ ġAFAK
3
1
4
3
2
5
4
8
7
10
5
9
TOPLAM HABER
132
117
194
86
76
105
132
160
150
157
162
143
2013 YILI OLUġTURULAN BASIN BÜLTENĠ SAYISI
AY
SAYI
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
89
73
88
108
106
13
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
Toplam
89
99
62
79
98
120
95
1106
2013 YILI ÇÖZÜM MERKEZĠ
Çözüm Merkezi, Manisa Halkı’nın Manisa Belediyesi ile ilgili istek ve şikâyetlerinin
en kısa sürede ilgili birimlere ulaşmasında köprü vazifesi görür. Çözüm
Merkezi’ne vatandaşlar şahsen başvurabilir, 188 hattını ya da Manisa Belediyesi
santralini arayabilir, www.manisa.bel.tr adresli web sitemizi kullanabilirler.
Çözüm Merkezi’nin görevi, vatandaşlardan gelen şikâyet ve dilekçeleri ilgili
müdürlüğe aktarmaktır. Bilgi Edinme ve Bimer kapsamında elektronik ortamdan
gelen müracaatlar titizlikle incelenip, konusuna göre ilgili müdürlüklerimize
gönderilmekte olup, gelen cevaplar ivedilikle sisteme ve vatandaşa dönüş
yapılarak bildirilmektedir. Aynı zamanda Manisa Merkez’de ikamet eden
vatandaşlarımıza, aile bireylerinden herhangi birinin vefat etmesi durumunda
taziye, evlilik gerçekleşmesi durumunda da tebrik kartları Çözüm Merkezimiz
tarafından gönderilmektedir.
MANİSA BELEDİYESİ ÇÖZÜM MERKEZİ 2013 İSTATİSTİKLERİ
DİLEKÇE
Toplam:
İşlemi tamamlanan:
İşlemde olan:
3199
1641
1558
ŞİKÂYET
Toplam:
İşlemi tamamlanan:
İşlemde olan:
10696
6587
4109
BİMER
Gelen:
Tamamlanan:
İşlemde olan:
374
374
0
BİLGİ EDİNME
Gelen:
316
14
Tamamlanan:
İşlemde olan:
316
0
GÖNDERİLEN TEBRİK VE TAZİYE KARTLARI
Evlilik:
1584
Ölüm:
864
01/01/2013- 31/12/2013 TARĠHLERĠ ARASI FAALĠYET RAPORU
Ġhale Birimi
Manisa Belediyesi Ġhale Birimi 2006 yılında kurulmuĢtur. Belediye bünyesindeki tüm
müdürlüklerin 4734 Sayılı Ġhale Kanuna göre Ġhalelerini üstlenmiĢ, 2010 Yılında Basın
Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne bağlanmıĢ olup, görevine devam etmektedir.
2013 yılı içerisinde toplam yapmıĢ olduğu ihale sayısı aĢağıdaki Ģekildeki gibi
gösterilmiĢtir.
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
işin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
2013/191844
24.12.2013 15:30
2014 Yılı İlk Üç Ayı Fen İşleri Müdürlüğü
Şantiye İşçilik Hizmet Alım İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
1.963.914,00
1.868.525,15
2013/183917
12.12.2013 11:00
Muhtelif Mahallelerde Kullanılmak Üzere
Karo Ve Taban Tuğlası Alımı
ÇAPRA İNŞAAT MALZEME LERİ
SAN.VE TİC. A.Ş.
140.828,00
128.750,00
2013/183222
10.12.2013 09:00
Camii Aydınlatmaları için Armatür alımı
YAPITEKNO MÜHENDİSLİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
145.500,00
143.070,00
2013/134098
21.10.2013 10:00
Manisa Ticaret ve Alışveriş Merkezi Yapım İşi
AMİROĞLU MADENCİLİK.
KÖM.İNŞ.HARF.NAK SAN. VE
TİC.A.Ş.
26.335.298,00
21.846.500,00
15
2013/182164
09.12.2013 09:00
Manisa Akhisar İlçesi Muhtelif Köylerde
Kullanılmak Üzere Parke Taşı Alımı İşi
NİMYAPI İHŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE MADENCİLİK SANAYİ
VE TECARET LİMİTED ŞİRKETİ
145.000,00
143.400,00
2013/175709
02.12.2013 15:30
Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere
Dijital Baskı ve Levha Alımı İşi
HİRAŞ HALKLA İLİŞKİL ER
REKLAM AJANSI SAN.VE
TİC.LTD.Ş
145.283,00
143.000,00
2013/172360
25.11.2013 10:00
Gölmarmara İlçesi Mezarlık ve Köylerde
Kullanılmak Üzere Parke Taşı Alımı
NİMTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
145.560,00
142.800,00
2013/158506
15.11.2013 10:00
Ayyıldız Camii Çevre Duvarı ve Ferforje
İmalatı Yapım İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
57.301,00
49.142,20
2013/164066
22.11.2013 11:00
Mimar Sinan Bulvarı Havuzları Yapım İşi
AYŞ ANKARA İNŞAAT PEYZAJ
GAYRİMENKUL TURİZM İMALAT
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
90.931,00
84.000,00
2013/167271
19.11.2013 10:00
Muhtelif Mahallelerde Kullanılmak Üzere Yol
Bordürü ve Çim Bordürü Alımı İşi
NİMTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
145.800,00
143.100,00
2013/160074
08.11.2013 11:00
Manisa Gördes İlçesi Muhtelif Köylerinde
Kullanılmak Üzere Parke Taşı Alımı İşi
NİMTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
144.833,00
142.450,00
2013/36530
26.04.2013 10:00
Emekliler Parkına Yeraltı Otoparkı Yapılması
İşi
ARIKAN İNŞAAT TAAHHÜT
TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
7.314.941,00
7.000.000,00
2013/142984
09.10.2013 11:00
Manisa Selendi İlçesi Muhtelif Köylerinde
Kullanılmak Üzere Parke Taşı Alımı İşi
AY-TEKİNLER İNŞAAT
MALZEMELERİ VE BETON
MAMÜLLLERİ TİCARET
TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ
139.581,00
135.700,00
2013/126241
08.10.2013 10:00
Muhtelif Caddeler İçin Aydınlatma Direği
Alımı İşi
BAREM AYDINLATMA GER
EÇ.SAN.VE TİC.LT D.ŞTİ.
1.338.633,00
923.980,00
16
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
347.722,00
347.000,00
2013/127086
01.10.2013 10:00
Laleli Mahallesi 3676/1-3413/7 Parselleri
Arası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi
2013/123057
01.10.2013 14:00
2 Adet Futbol Sahası ve Soyunma Odaları
Yapım İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
1.209.678,00
1.187.000,00
2013/130284
07.10.2013 10:00
Çeşitli Yerlerde Kullanılmak Üzere Prefabrik
Menfez ve Kapak Yapım İşi
ER PREFABRİK YAPI
ELEMANLARI PROJE BETON
ÜRÜNLERİ İNŞAAT MALZEMESİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
947.222,00
906.588,75
2013/133950
24.09.2013 10:00
Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı Süslemesi
İçin Led Armatür Alımı İşi
BAREM AYDINLATMA GER
EÇ.SAN.VE TİC.LT D.ŞTİ.
143.792,00
141.664,00
2013/116350
05.09.2013 10:00
Belediyemiz Bünyesinde Kullanılmak Üzere
Bank Alımı İşi
SUNVİLLE İNŞAAT VE
GAYRIMENKUL GELİŞTİRME
ANONİM ŞİRKETİ
145.167,00
140.000,00
2013/99739
19.08.2013 10:00
Kumludere Caddesi Çevre Düzenlemesi
Yapım İşi
NİMTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, OKANAR
İNŞAAT TAAH.N
AK.TUR.HAF.BE.MA M.SAN.VE
Tİ.LT.Ş
6.730.528,00
5.950.000,00
2013/105189
26.08.2013 14:00
Manisa muhtelif Cadde ve Sokakların
Tretuvar Düzenlemesi Yapım İşi
AHMET ÖZBAY
568.778,00
288.600,00
2013/104474
26.08.2013 10:00
Koldere Belediyesi Hürriyet Caddesi Belde
Girişi Yol ve kaldırım Düzenlemesi İşi
AHMET ÖZBAY
438.320,00
265.560,00
2013/118788
29.08.2013 10:00
Dekoratif Aydınlatma Direği Alımı İşi
BAREM AYDINLATMA GER
EÇ.SAN.VE TİC.LT D.ŞTİ.
144.935,00
136.250,00
25.07.2013 10:00
Kemaliye Belediyesi Cumhuriyet Meydanı
Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
204.423,00
161.000,00
2013/88991
17
2013/91009
30.07.2013 10:00
Killik Düğün Salonu Yapım İşi
SERHAT YAPI TURİZM S AN.VE
TİC.LTD.ŞT İ.
632.443,00
485.000,00
2013/96391
25.07.2013 14:00
Manisa Belediyesi Belediyemiz Mülklerinde
Kullanılmak Üzere Seramik ve Seramik
Yapıştırıcı Alımı İşi
ŞEN YAPI İNŞAAT SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ.
99.368,00
97.008,50
2013/70399
28.06.2013 10:00
2013 Yılı Manisa İlinde Parke Kaplama
Yapılması İşi
BALABAN HAFRİYAT İNŞ
TAAH.NAKLİYE TİC VE
SAN.LTD.ŞTİ.
2.148.586,00
1.098.800,00
2013/67601
02.07.2013 10:00
Oto Terminal Çevresi Peyzaj Düzenlemesi
Yapım İşi
SEMİH ATİK
3.353.609,00
2.800.000,00
2013/80005
24.06.2013 11:30
Camii Süslemeleri için Elektrik Malzeme Alımı
İşi
GERİTER ORT. ÖMER
141.977,00
136.997,00
2013/74441
26.06.2013 11:30
Fatih Parkı Havuz Etrafı Çevre Düzenlemesi
Yapım İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
310.003,00
286.300,00
2013/62160
07.06.2013 10:00
Selimşahlar Belediyesi Kenan Evren
Caddesine Beton Bordür, Karo ve Aydınlatma
Düzenlenmesi Yapım İşi
PAMİRGÜN İNŞAAT TURİ ZM
MAD.AK.EL.KUY
.NAK.SAN.TİC.LTD
397.335,00
298.581,00
2013/74025
19.06.2013 10:00
Turgut Özal Mah.2684-2683 Ve 1267
Numaralı Kadastro Parsellerinde Heyelan
Güv. Tedbirleri Alınması
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
102.363,00
98.735,90
2013/70490
10.06.2013 10:00
Manisa Merkez Çarşı Mahallesi Taş Mescit
Karşısı Yer Altı Tuvaletlerin Onarımı İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
43.492,00
42.277,00
2013/61435
03.06.2013 10:00
Bozköy Deresi Park Yapım İşi
STY İNŞAAT TURİZM Tİ C.VE
SAN.LTD.ŞTİ
1.423.117,00
1.180.000,00
18
Halil Onultmak Spor Tesisleri Skimmerli Panel
Havuz Alım İşi
SERMED HAVUZ SİSTEML ERİ
EĞT.SAĞL.VE İNŞ.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
121.500,00
101.000,00
28.05.2013 10:00
Manisa İli Selendi İlçesi Muhtelif
Caddelerinde Tretuvar Düzenlenmesi Yapım
İşi
GÜNDE MAKİNE DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI ELEKTRİK
ELEKTRONİK İNŞAAT TARIM
HAYVANCILIM NALBURİYE GIDA
TEKSTİL TURİZM KOMİSYON
NAKLİYE AKARYAKIT DERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİC.LTD.ŞTİ.
1.654.687,00
1.289.286,00
2013/52407
30.05.2013 10:00
Akmescit Mahallesi 4118 Sokak Üzeri Çevre
Düzenlemesi Yapılması İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
518.526,00
496.700,00
2013/48447
25.04.2013 14:00
Belediyemiz Mülkü Kafeterya Dış Cephe
Giydirme Mal Alımı
FATİH KADAYIFCILAR
102.216,00
99.020,00
2013/52888
10.05.2013 11:30
Kayapınar Köyüne İdare Malı Parke,Bordür ve
Su Oluğu Döşenmesi Yapım İşi
AHMET ÖZBAY
98.683,00
58.920,00
2013/41244
30.04.2013 10:00
2013 Yılı Manisa İlinde Asfalt Kaplama
Yapılması İşi
GENÇ İNŞAAT SANAYİ V E
TİC.LTD.ŞTİ.
18.502.115,00
16.787.600,00
2013/33601
22.04.2013 10:00
Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne
20x10x8 cm lik Beton Parke Taşı Alımı
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜ MLÜ
MAD.VE METAL SAN.VE TİC.A.Ş.
3.125.000,00
2.192.500,00
2013/48711
22.04.2013 14:00
Fuar Alanı Çatısında Kullanılmak Üzere Boyalı
Galvenizli Trapez Sac ve Cam Yünü Alımı
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
46.385,00
39.910,00
2013/48614
19.04.2013 14:30
Haydar Deresi Çevre Düzenlemesi İçin
Malzeme Alımı İşi
RAHİME ÇAKAN
143.368,00
123.075,00
2013/32950
11.04.2013 10:00
Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Granürlü Beton Parke Taşı Alımı
BALABAN HAFRİYAT İNŞ
TAAH.NAKLİYE TİC VE
SAN.LTD.ŞTİ.
570.060,00
418.800,00
2013/70444
2013/54843
04.06.2013 10:00
19
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
198.303,00
144.690,00
2013/32733
02.04.2013 14:00
Muhtelif Yerler İçin Renkli Mozaik Harpuşta
Yapım İşi
2013/34585
16.04.2013 10:00
Şehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Tretuvar
Düzenlemesi Yapım İşi
OKANAR İNŞAAT TAAH.N
AK.TUR.HAF.BE.MA M.SAN.VE
Tİ.LT.Ş
2.101.268,00
1.279.910,00
2013/42470
17.04.2013 10:00
2013 Yılı Bayındırlık İşlerinde Kullanılmak
Üzere İnşaat Demiri Alımı İşi
EMAS DEMİR ÇELİK SANAYİ VE
DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
55.133,00
52.140,00
2013/39361
15.04.2013 14:00
Toki 3- Camii Çevre Duvarları, Korkulukları ve
Şadırvan Yapılması
MEHMET ÖTEK
124.177,00
120.000,00
11.04.2013 14:00
Manisa Saruhanlı İlçesi Mütevelli Beldesi
Atatürk Caddesi Tretuvar Düzenlemesi ve
Park Aydınlatması Yapılması İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
209.571,00
179.422,50
2013/26594
02.04.2013 10:00
Güzelyurt Mahallesi Tretuvar Düzenlemesi
Yapım İşi
CENK ÖZGÜR AKGÜN,
TEMAYKA İNŞAAT TAAHHÜT
HARFİYAT SANAYİ VE TİCARET
İTHALAT İHRACAT LİMİTED
ŞİRKETİ
2.940.642,00
2.099.800,00
2012/196944
04.03.2013 10:00
Manisa Belediyesi Kent Park Kentsel Tasarımı
ve Mimari Uygulama Yapım İşi
STY İNŞAAT TURİZM Tİ C.VE
SAN.LTD.ŞTİ
19.924.488,00
15.900.000,00
2013/19697
08.03.2013 10:00
2013 Yılı Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere
Ferforje İmalat Yapılması İşi
ÇİFTEL TURİZİM GIDA ÇELİK YAP
İNŞ SA VE TİC LTD ŞTİ
382.882,00
260.600,00
2013/25380
21.03.2013 10:00
Manisa Merkez Gürle Yolu Tretuvar
Düzenlemesi ve Aydınlatma Yapılması İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
770.453,00
670.164,00
Fatih Sultan Mehmet Camii Onarım Yapım İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
45.810,00
42.400,00
2013/34697
2013/30155
21.03.2013 14:00
20
2013/26755
19.03.2013 10:00
Darphane Restorasyon Yapılması İşi
KERİM ÜNAL
216.777,27
2013/26755
19.03.2013 10:00
Darphane Restorasyon Yapılması İşi
KERİM ÜNAL
299.719,07
2013/26664
18.03.2013 10:00
Seyit Hoca Mescidi Çevre Düzenlemesi Yapım
İşi
KERİM ÜNAL
299.719,07
2013/32255
19.03.2013 14:00
Kayrak Taşı Alımı İşi
EROL AKA
119.700,00
100.000,00
2013/8316
12.02.2013 10:00
Kırtık Mezarlığı Çevre Bahçe Duvarları ve
Korkuluk Yapılması İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
1.001.298,00
718.102,50
2013/24070
01.03.2013 10:00
Led Süsleme Malzemesi Alımı
PLATFORM İŞLETME
GELİŞTİRME YATIRIM FİNANS
İNŞAAT DIŞ TİCARET SANAYİ
LTD.ŞTİ.
141.750,00
136.750,00
2013/8799
27.02.2013 10:00
2013 Yılı İnşaat İşleri ve Yol Yapımında
Kullanılmak Üzere Kırmataş ve Kum Alım İşi
AMİROĞLU MADENCİLİK.
KÖM.İNŞ.HARF.NAK SAN. VE
TİC.A.Ş.
2.126.500,00
1.524.050,00
2013/7212
15.02.2013 10:00
Ledli Aydınlatma Armatürleri Alımı İşi
DEKOR ELEKTRİK TURİZ M
İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
250.806,00
188.850,00
2013/8168
11.02.2013 10:00
Fikri Bayrıl Spor Tesisi Çevre Bahçe Duvarları
ve Korkuluk Yapılması İşi
MEHMET ÖTEK
208.378,00
172.438,44
Sevgi Yolları Yapım İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
333.998,00
316.200,00
2013/9599
18.02.2013 15:30
21
2013/7462
15.02.2013 14:00
Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Beton Parke Taşı Alımı
NİMTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT
NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
998.280,00
577.000,00
2013/4755
13.02.2013 10:00
2685 Ada 2 parselde yapılacak olan"Ticaret
ve Alışveriş Merkezi"inşaatına ait uygulama
projelerinin ve ihale dosyasının hazırlanması
Danışmanlık Hizmet Alımı
ÜÇYILDIZ MİMARLIK MÜ
HENDİSLİK İNŞAAT VE
MALZ.SAN.TİC.
250.333,00
97.800,00
2013/7192
18.02.2013 14:00
Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
40x40 Karo ve Taban Tuğlası Alımı İşi
ÇAPRA İNŞAAT MALZEME LERİ
SAN.VE TİC. A.Ş.
501.900,00
442.300,00
2013/7407
19.02.2013 14:00
Manisa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Hazır
Beton Alım İşi
GENÇ İNŞAAT SANAYİ V E
TİC.LTD.ŞTİ.
207.875,00
168.100,00
2013/16898
14.02.2013 14:00
Kırmataş Alımı İşi
ANLAS OTOMOTİV HAFR.
NAK.İNŞ.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
109.250,00
90.000,00
2013/1160
25.01.2013 10:00
Bozköy Dere Islahı Yapım İşi
KAAN DOĞANCAN
221.124,00
178.981,50
58.829,00
57.700,00
2013/7527
01.02.2013 10:00
Mesir Mahallesi Zabıta Noktası Onarımı İşi
AYC GRUP MÜHENDİSLİK
İNŞAAT VE İNŞAAT
MALZEMELERİ TEMİZLİK İŞLERİ
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
2012/149915
20.11.2012 10:00
2013 Yılı Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye İşçilik
Hizmet Alım İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
5.231.303,00
4.804.723,38
2013/7336
08.02.2013 10:00
Manisa Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü
Çimento Alımı İşi
ÇETİN İNŞAAT MALZEMELERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
120.600,00
98.100,00
2013/2650
28.01.2013 14:00
Kırmızı Ev Tescilli Yapı Restorasyon Yapım İşi
AKTİVİTE İNŞ.TURİZM SAN.VE
DAH.TİC.L TD.ŞTİ.
126.359,04
22
2013/8874
29.01.2013 10:00
Kablo Alımı İşi
OSMAN ATA
135.460,00
121.680,00
2013/2851
30.01.2013 10:00
Belediyemiz Şantiyesinde Kullanılmak Üzere
Andezit Taşı Alımı
RAHİME ÇAKAN
132.975,00
127.125,00
2013/2475
28.01.2013 10:00
Dr.Sadık Ahmet Caddesi 426 Ada ve Kapalı
Çarşı Cephe Sağlıklaştırma Yapım İşi
KERTE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
LTD.ŞTİ.
178.527,85
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık
Maliyet
İhale Bedeli
2013/187950
18.12.2013 11:00
Manisa İli Şehzadeler İlçesi Sınırları içerisinde katı
Atıkların Toplanması-Taşınması ve Süpürgeci
Personel İle Çöplerin Süpürülmesi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
997.467,00
952.481,67
2013/187434
18.12.2013 09:00
Manisa İli Yunus Emre İlçesi Sınırları içerisinde katı
Atıkların Toplanması-Taşınması ve Süpürgeci
Personel ile Çöplerin Süpürülmesi
MBA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA
TURİZM TEMİZLİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1.026.313,00
981.099,50
2013/183507
11.12.2013 09:00
120 Lt Plastik Tekerlekli Çöp Konteyner Mal Alımı
işi
ÇETİN ELEKTRO PLASTİ K.A.Ş.
126.000,00
120.400,00
2013/180617
06.12.2013 09:00
Kaban, İş Pantolonu, Yelek, Ayakkabı(Yarım
Bot),Bere Malzeme Alımı İşi
MUSTAFA DİLEK
82.965,00
70.100,00
2013/180090
06.12.2013 15:30
Çöp Konteynırı Kamuflajı Malzeme Alımı İşi
TAN AYDINLATMA SANAY İ VE TİCARET LİM İTED
ŞİRKETİ
146.900,00
142.000,00
2013/143225
10.10.2013 11:00
770 lt lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp
Konteynırları Alımı
TEKSİN KONTEYNER VE GALVANİZ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
144.268,00
141.600,00
23
2013/96245
24.07.2013 11:30
Çöp Konteyneri Kamuflajı Alımı İşi
PLATFORM İŞLETME GELİŞTİRME YATIRIM FİNANS
İNŞAAT DIŞ TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.
143.133,00
137.000,00
2013/96345
25.07.2013 11:30
Çok Amaçlı Mini Kombine Temizlik Bakım Aracı
Alımı
ESMAN ÇEGA ESMAN ÇEVRESEL EKİPMANLAR
GÜVENLİK ARAÇLARI VE SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
147.000,00
147.000,00
2013/96525
22.07.2013 14:00
Tahta Çıtalı, Üç ayaklı Tahta Çıtalı ve Ferforje
Dökümlü Çöp Kovası Alımı
TAN AYDINLATMA SANAY İ VE TİCARET LİM İTED
ŞİRKETİ
147.475,00
140.000,00
2013/96014
22.07.2013 10:00
Manisa İl Sınırlarında İlçe, Belde,Köy Camilerinin
Halılarının Kuru Sistem Hijyenik Temizlenmesi İşi
POTEMA YATAK HALI TEMİZLEME MÜHENDİSLİK
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
50.400,00
48.000,00
2013/96168
22.07.2013 11:30
Küçük Tip Yol Süpürme Aracı Alımı
UĞUREL İNŞAAT TAAHHÜ T HAV.SAN.VE DIŞ
TİC.LTD.ŞTİ.
138.333,00
130.000,00
2013/33257
12.04.2013 10:00
770 lt. lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp
Konteynırları Alımı
TEKSİN KONTEYNER VE GALVANİZ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
686.000,00
676.000,00
2013/6094
19.02.2013 10:00
Katı Atıkların Çöp Araçlarıyla
Toplanması,Taşınması,Katı Atık Sahasına
Boşaltılması,Bulvar,Cadde,Sokak,Meydan,Parkların
Araçlarla ve El İle Süpürme Yıkama Hizmetleri
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
5.680.398,00
5.178.138,03
2013/29224
13.03.2013 11:00
Katı Atıkların Toplanması,Taşınması ve Süpürgeci
Personel ile Cadde Sokakların Süpürülmesi İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
634.314,00
612.862,49
2013/25585
06.03.2013 10:00
770 lt. lik Sıcak Daldırma Galvanizli Çöp
Konteynırları Alımı
TEKSİN KONTEYNER VE GALVANİZ SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
137.200,00
135.200,00
2013/11137
01.02.2013 14:00
Manisa Merkez Camii'leri Halıların Kuru Sistem
Hijyenik Temizlenmesi İşi
POTEMA YATAK HALI TEMİZLEME MÜHENDİSLİK
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
125.069,00
112.980,42
2013/4612
18.01.2013 10:00
Kabinli, 3,5 Ton Damperli Römorklu Traktör Alımı
İşi
BAYER MOT.KARA TAŞIT .PAZ.İTH.İHR.SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ.
137.000,00
126.000,00
24
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık
Maliyet
İhale Bedeli
2013/190848
24.12.2013
11:00
Belediye Mezarlık ve Defin Hizmetleri Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL
TESİSLERİ VE ENERJİ TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
273.503,00
262.366,24
2013/190832
24.12.2013
09:00
Belediyemiz Sınırları İçerisinde 2014 yılı Haşere ile
Mücadele hizmetlerinde Personel Çalıştırılması ve Araç
Kiralanması işi
MBA OTOMOTİV TAŞIMACILIK
İNŞAAT GIDA TURİZM TEMİZLİK
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
333.804,00
274.365,35
2013/110444
09.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürünler Alımı İşi
YILMAZ HASGÜL
631.239,50
104.160,00
2013/110444
09.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürünler Alımı İşi
İL-SER HAŞERE İLAÇ V E
MAKİNELERİ SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
631.239,50
114.000,00
2013/110444
10.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürünler Alımı İşi
ENVİROTEK ÇEVRE SAĞL IĞI TEKNİK
EĞİT.VE K İM.MAD.SAN.TİC.LTD.Ş
631.239,50
62.500,00
2013/110444
11.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürünler Alımı İşi
DORA BİYOLOJİK ÜRÜN ÇEVRE
SAĞLIĞI HİZMETLERİ İLAÇ MAKİNA
MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK
İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
631.239,50
67.920,00
2013/117281
12.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Karasinek Mücadelesinde Kullanılmak
Üzere Biyosidal Ürün Alımı İşi
BİYOKİM BİYOLOJİK VE
KİM.ÜR.PAZ.VET.HAYV.
AMB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
66.000,00
45.600,00
2013/36192
13.09.2013
10:00
Cenaze Hizmet Binası ve Kırtık Mezarlığı Hizmet
Binasında Tesis edilecek Elektronik Güvenlik Ekipmanları
Alımı İşi
ŞEREF ÖZBAYIR
59.807,00
33.000,00
2013/9838
14.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Alınacak Biyosidal Ürünler Alım İşi
KONTROL KİMYA İLAÇ M
AK.İNŞ.SAN.VE Tİ C.A.Ş.
526.735,00
111.750,00
2013/9838
15.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Alınacak Biyosidal Ürünler Alım İşi
CDL KİMYA İLAÇ VE ÇE VRE SAĞLIĞI
HİZ. TİC.LTD.ŞTİ.
526.735,00
46.000,00
25
2013/9838
2012/153218
16.09.2013
10:00
17.09.2013
10:00
Manisa Şehrinde Vektör Kontrol Mücadelesinde
Kullanılmak Üzere Alınacak Biyosidal Ürünler Alım İşi
YILMAZ HASGÜL
526.735,00
47.000,00
Manisa Belediyesi Mezarlık ve Defin Hizmetleri Hizmet
Alımı
TEMPO ENERJİ ÜRETİM İNŞAAT
GIDA TARIM TAŞIMACILIK TEKSTİL
YEMEK HİZMETLERİ TURİZM
TEMİZLİK KAYNAK İŞLERİ
AKARYAKIT ÜRÜNLERİ İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
1.023.603,00
952.121,05
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
2013/2487
14.01.2013 10:00
Deprem Etüt Merkezi ve Yapı Laboratuvarı Cihazları Alımı
FORE TEST CİHAZLARI
MAD.İN.TAH.GI.TE.ELK.İM.SA.VE
ULS.TİC.AŞ
74.414,00
63.000,00
2012/152911
13.11.2012 15:30
Manisa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Çal.Üzere
Teknik ve İdari Per sonel Destek Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
228.087,00
213.571,68
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık
Maliyet
İhale Bedeli
2013/190332
23.12.2013
14:00
2014 Yılı Su Aboneleri Sayaç Endekslerinin
Okunması ve İhbarname Dağıtımı Personel
Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ
VE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
198.935,00
190.938,35
2013/190300
23.12.2013
16:00
2014 Yılı Su Sayacı Açma-Kesme,Sökme-Takma
İşlemleri için 35 adet Personel Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ
VE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
208.946,00
200.357,96
2013/190182
23.12.2013
15:00
2014 Yılı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Bakım ve
Temizliği İşlemleri için 75 adet Personel Hizmet
Alımı (2 Aylık)
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ
VE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
457.462,00
437.351,62
26
2013/190011
20.12.2013
15:30
2014 Yılı Su Şebeke Arızalarının Giderilmesi, Su
Kuyuları ve Su Depoları Su Tesisat Kontrol
İşlemleri için 90 adet Personel Hizmet alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ
VE ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
551.681,00
526.886,71
2013/175075
28.11.2013
15:30
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere 21 Adet Motosiklet Alımı
DOLMAN OTOMOTİV TİC. VE SAN LTD.ŞTİ.
60.743,00
55.125,00
2013/165747
18.11.2013
11:00
Akpınar 1000lik İçmesuyu Tesisi ve Muhtelif Su
Depolarında Kullanılmak Üzere Sıvı Klor ve Demir
3 Klorür Alımı
ÜNSAL İLAÇ VE KİMYA MAKİNA TIBBİ
MALZEME İNŞAAT TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
142.050,00
113.000,00
2013/154429
08.11.2013
10:00
Manisa Merkez, Güzelyurt Mahallesi Kent Park
Alanına 2 Adet Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi
BEKİR İŞBİTİREN
58.246,00
38.950,00
2013/147860
23.10.2013
11:00
Muhtelif Mahallelerde Ø300 mm Kanalizasyon
Hattı Döşemesi Yapım İşi
ERNO İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞAAT VE
ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ
TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
100.385,00
58.520,00
2013/132910
21.10.2013
14:30
Keçiliköy Mahallesi 500 m3/günlük
Elektroflokülasyon Prosesli Arıtma Tesisi Yapım İşi
GPM ARITMA SİSTEMLER İ
TEK.DAN.İNŞ.TUR.SA TİC.LTD.ŞT
1.025.856,00
973.200,00
2013/131171
11.10.2013
11:00
2000 Adet (50x50) Kompozit Yağmursuyu Izgarası
Alımı
SEMİH ALPER
263.340,00
208.000,00
2013/114386
17.09.2013
10:00
Kanalizasyon Servisince Kullanılmak Üzere 1200
Adet Kompozit Rögar Kapağı Alımı İşi
SEMİH ALPER
247.200,00
196.200,00
2013/127431
13.09.2013
14:30
Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere
2 Adet Otomatik Vezne Makinesi Alımı İşi
NOVEGA BİLGİ SİSTEML ERİ VE TEKNOLOJİLERİ
A.Ş.
137.900,00
82.000,00
2013/108901
20.08.2013
14:30
Manisa-Turgutlu Çevreyolu (D250)nun 0+340
km'sinden Yatay Delgi İle Geçiş Yapılması Yapım
İşi
KA-TOL İNŞ.TAAH.MÜH. NAK.HAFR.DOĞAL G
AZ SAN.TİC.LTD.Ş
54.234,00
41.220,00
2013/115999
02.09.2013
10:00
Muhtelif Mahallelerde Ø300 mm Kanalizasyon
Döşemesi Yapım İşi
ERNO İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞAAT VE
ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ
TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
100.385,00
68.890,00
27
2012/147454
09.11.2012
10:00
2013 Yılı Su Sayacı Açma-Kesme,Sökme-Takma
İşlemleri için 26 adet Personel Hizmet Alımı
BUZPAK TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
816.947,00
765.017,29
2012/147253
08.11.2012
15:30
2013 Yılı Su Aboneleri Sayaç Endekslerinin
Okunması ve İhbarname Dağıtımı Personel
Hizmet Alımı
BUZPAK TEMİZLİK HİZMETLERİ GIDA İNŞAAT
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
734.941,00
688.182,19
2013/73047
03.07.2013
10:00
Fonttan Mamul Menteşeli ve Contalı
Kanalizasyon Baca Kapağı Alımı İşi
AYONSE DÖKÜMCÜLÜK Tİ CARET TAAH.VE PA
Z.LTD.ŞTİ.
387.000,00
311.100,00
2013/69369
25.06.2013
10:00
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanal Servisinde
Kullanılmak Üzere Vidanjör Alımı
GÜNERİ MAKİNA SAN.V E TİC.A.Ş.
247.708,00
241.956,00
2013/72642
07.06.2013
15:30
Kanalizasyon Servisince Kullanılmak Üzere 2500
Torba Çimento Alımı
KORUER YAPI MLZ.İNŞ. NAK.HAF.TAAH.PAZ
.DAĞ.SAN.TİC.L.Ş
23.425,00
19.250,00
2013/43443
25.04.2013
10:00
Güzelyurt Mahallesi 2.Kısım Yağmursuyu Drenajı
Yapım İşi
KA-TOL İNŞ.TAAH.MÜH. NAK.HAFR.DOĞAL G
AZ SAN.TİC.LTD.Ş
870.697,00
419.366,50
2013/71024
06.06.2013
10:00
Akpınar 1000lik İçmesuyu Tesisi ve Muht.Su
Depolarında Kull.Üzere Sıvı Klor ve Demir 3 Klorür
Alımı
MEHMET KÜRŞAD KOLCU
84.200,00
74.100,00
2013/65501
23.05.2013
10:00
Müdürlüğümüz Kanalizasyon Hizmetlerinde
Kullanılan 45 UP 343 Plakalı Kanal Açma Aracı
Tadilatı İşi
GÜNERİ MAKİNA SAN.V E TİC.A.Ş.
43.250,00
38.000,00
2013/49635
15.05.2013
10:00
Kanalizasyon Servisince Kullanılmak Üzere 1200
Adet Kompozit Rögar Kapak Alımı
SEMİH ALPER
246.000,00
193.680,00
2013/52941
03.05.2013
14:30
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetlerinde
Kullanılmak Üzere Araç Alımı
ORDU MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
116.865,00
107.500,00
2013/42939
30.04.2013
14:00
Kanalizasyon ve Yağmursuyu Drenajı Yapım
İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
BEYATAŞ BETON YAPI E LEMANLARI SAN.VE
TİC.A.Ş.
905.483,00
517.130,00
28
2013/30388
05.04.2013
10:00
Kanalizasyon Servisinde Kullanılmak Üzere 14
Kalem Malzeme Alımı
EROL AKA
302.938,00
247.668,00
2013/32581
04.04.2013
14:00
Manisa Merkez Gürle Yolu Yağmursuyu Drenajı
ve Orta Refüj Düzenlemesi Yapım İşi
ERNO İNŞAAT TAAHHÜT ELEKTRİK İNŞAAT VE
ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALAT SANAYİ
TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
660.336,00
337.183,32
2013/29599
04.04.2013
10:00
1500 Adet (50x50) Kompozit Yağmursuyu Izgarası
Alımı
KOMPOZİT KİMYA VE EL EKTROMEKANİK MLZ
SAN. VE TİC.A.Ş.
181.875,00
149.925,00
2013/18307
19.02.2013
15:30
4000 Adet Su Sayacı Malzeme Alımı
BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN.VE TİC.LTD.Ş Tİ.
116.675,00
91.500,00
2012/147257
12.11.2012
14:00
2013 Yılı Kanalizasyon ve Yağmursuyu Bakım ve
Temizliği İşlemleri için 55 adet Personel Hizmet
Alımı
AKDOĞAN KÖMÜR HAYVANCILIK NAKLİYE
İNŞAAT OTOMOTİV TEMİZLİK YEMEK SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
1.743.098,00
1.720.847,50
2012/148587
19.11.2012
10:00
2013 Yılı Su Şebeke Arızalarının Giderilmesi, Su
Kuyuları ve Su Depoları Su Tesisat Kontrol
İşlemleri için 75 adet Personel Hizmet Alımı
TÜM-PA TEMİZLİK VE SOSYAL HİZMET İNŞAAT
TURZM TİCARET PAZARLAMA LİMİTİD ŞİRKETİ
2.370.252,00
2.219.543,40
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
2013/155385
28.11.2013 10:00
Belediye Bilgisayarları Donanım, Elektrik, Network,
Program, Bilgi İşlem ve Yazılım Hizmetlerinin Yürütülmesi
için On adet Teknik Görevli Destek Alımı Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
411.008,00
367.161,20
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
İ.K. No
2013/190468
2013/158972
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
24.12.2013 11:30
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerin Personel Destek
Hizmeti Alımı İşi
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ
SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
289.672,00
302.035,00
07.11.2013 11:00
Şehrimizdeki Camii Süslemelerinde Kullanılmak Üzere Led Armatür
Alımı İşi
TAN
AYDINLATMA
SANAY İ VE
TİCARET LİM
İTED ŞİRKETİ
146.700,00
144.400,00
29
05.08.2013 10:00
Belediye Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Pankart ve Dijital Baskı
İşleri Hizmet Alım İşi
ENGİN
MÜHEN.İNŞ.TUR.
BİLG.VE KIR.İTH.
İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
89.313,00
79.725,00
2013/87227
31.07.2013 10:00
Manisa Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi Eğitim Merkezi
Öğretmenlik Ders Saati Hizmeti Alımı İşi
ZİRVE EĞİTİM
KURSLARI
TEKNOLOJİ VE
İLETİŞİM
HİZ.SAN.
280.198,00
230.360,00
2013/96189
23.07.2013 11:30
Müdürlüğümüz Kültür Merkezi Meclis Salonu ve Lale Salonu Led
Ekran Alınması İşi
AKTEL
ELEKTRONİK SAN
VE TİC.LTD.ŞTİ.
132.326,00
125.000,00
2013/69567
27.06.2013 10:00
Belediyemiz Yaz Etkinlikleri Kapsamında 3 adet Eğitim Havuzu ve 1
adet Sosyal Aktivite havuzu Kiralanması Hizmet Alımı
SERMED HAVUZ
SİSTEML ERİ
EĞT.SAĞL.VE
İNŞ.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
249.250,00
201.000,00
2013/78531
19.06.2013 11:30
Müdürlüğümüz Kültür Merkezi Meclis Salonuna VRF (Klima)ve Hava
Perdesi Sistemi Alınması İşi
FİKRİ YENİGELEN
49.982,00
48.000,00
2013/64956
22.05.2013 10:00
4000 Adet Ajanda Mal Alımı İşi
NEŞA OFSET VE
AMBALA J
SANAYİ TİCARET
A.Ş.
61.320,00
50.000,00
2013/57052
06.05.2013 11:30
Belediye Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Pankart ve Dijital Baskı
İşleri Hizmet Alım İşi
ENGİN
MÜHEN.İNŞ.TUR.
BİLG.VE KIR.İTH.
İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
134.247,00
125.250,00
2013/55557
07.05.2013 10:00
Ahşap Çocuk Kulubü Yapımı için Malzeme Alımı İşi
SEMİTAŞ
EMPRENYE
SAN.TES.A.Ş.
93.878,00
79.160,00
2013/46777
18.04.2013 14:00
Şehitlik Anıtı Totem ve Atatürk Gençli Merkezi Dış Cephe Levha
Üzeri İsim Yazım Hizmet Alımı İşi
HİRAŞ HALKLA
İLİŞKİL ER
REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
42.100,00
36.500,00
2013/39167
01.04.2013 14:00
Ahşap Büfe Yapımı İçin Malzeme Alımı İşi
TAHİR TOPÇU
147.445,00
145.000,00
Müdürlüğümüz Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Sergi Salonuna
Videowall Sistem Alınması İşi
HİRAŞ HALKLA
İLİŞKİL ER
REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
67.533,00
59.000,00
Yapay Bitki Alımı
PLATFORM
İŞLETME
GELİŞTİRME
YATIRIM FİNANS
İNŞAAT DIŞ
TİCARET SANAYİ
LTD.ŞTİ.
141.482,00
139.000,00
Manisa Belediyesi Aşevine 28 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı İşi
ZHG GIDA VE
TARIM ÜR
ÜNLERİ
MÜT.TUR.PET.S
N.TİC.LTD.ŞTİ.
100.615,00
91.360,00
Manisa Belediyesi Aşevine 54 Kalem Kuru Gıda ve Bakliyat Alımı İşi
TANIDIK
MOTORLU
TAŞITLAR
SÜRÜCÜ KURSU
GIDA VE
TEMİZLİK
MADDELERİ
İNŞAAT TURİZM
NAKLİYAT OTO
VE EMLAK ALIM
SATIM
KOMİSYON
İMALAT
PAZARLAMA
TAAHHÜT
PETROL VE
PETROL
ÜRÜNLERİ İTHA
LAT VE İHRACAT
SANAY
337.383,00
176.515,00
2013/105990
2013/35238
2013/28929
2012/180330
2012/180151
25.03.2013 10:00
13.03.2013 10:00
20.12.2012 10:00
27.12.2012 10:00
Zabıta Müdürlüğü
İ.K. No
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
2013/189762
20.12.2013 14:30
Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve
Bağlı Birimlere Özel Güvenlik Hizmeti
Alımı
KARDAK ÖZEL GÜVENLİK
KORUMA VE EĞT.LT D.ŞTİ.
509.348,00
505.997,60
30
2013/189111
18.12.2013 15:30
Manisa Belediyesi Temizlik ve Ofis
Hizmetlerinde Personel Çalıştırılması
Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
424.282,00
408.506,92
2013/188870
18.12.2013 14:30
Manisa Belediyesi Zabıta
Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere
Zabıta Personel Destek Hizmet alımı işi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
381.910,00
378.616,50
2013/136787
27.09.2013 11:00
Manisa Belediyesince Okullarda
Dağıtılmak Üzere 12000 Adet Dikişli
Futbol Topu Alımı
PLATFORM İŞLETME
GELİŞTİRME YATIRIM
FİNANS İNŞAAT DIŞ
TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.
146.500,00
140.400,00
2013/46014
20.05.2013 10:00
Manisa Belediyesi Temizlik ve Ofis
Hizmetlerinde Personel Çalıştırılması
Hizmet Alımı
TÜM-PA TEMİZLİK VE
SOSYAL HİZMET İNŞAAT
TURZM TİCARET
PAZARLAMA LİMİTİD
ŞİRKETİ
1.486.456,00
1.354.869,54
2013/63396
21.05.2013 15:30
Manisa Belediyesi Temizlik ve Ofis
Hizmetlerinde Personel Çalıştırılması
Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
398.488,00
386.813,90
27.300,00
23.800,00
442.647,00
427.664,48
2013/33016
22.03.2013 14:00
Manisa Belediyesi Pazar Yerlerinde
Kullanılmak Üzere Endüstriyel Tip
80*110 Çöp Torbası Alımı
AKBURAN TEMİZLİK GIDA
VE TARIM ÜRÜNLERİ
İNŞAAT MALZEMELERİ
YAKACAK MADDELERİ
TAŞIMACILIK TAAHHÜT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
2013/32935
20.03.2013 10:00
Manisa Belediyesi Temizlik ve Ofis
Hizmetlerinde Personel Çalıştırılması
Hizmet Alımı
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
İ.K. No
2013/189143
2012/155824
İhale Tarihi
İşin Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
19.12.2013 09:00
2014 Yılı Emlak, Sicil, ÇTV ve İlan Reklam
Vergilerinin Kayıtlarının Alınması ve
Güncellenmesi Hizmet Alımı
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET VE
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
190.757,00
168.480,36
2013 Yılı Emlak, Sicil, ÇTV ve İlan Reklam
Vergilerinin Kayıtlarının Alınması ve
Güncellenmesi Hizmet Alımı
HAZAR KÖMÜR
TAAH.SAĞ
TEM.GID.HAY.TURZ
NAK.SAN.TİC.LTD.,
AKDOĞAN
KÖM.HAY.NAKL
İNŞ.GID.TAR.OTO.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ
893.684,00
835.620,00
22.11.2012 10:00
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
31
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
Yüklenici
Firma
İşin_Adı
2013/157825
29.11.2013 10:00
Manisa Belediyesi 2014 Yılı Sokak
Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon
Hizmetleri Hizmet Alımı işi
2012/150635
12.11.2012 15:30
Manisa Belediyesi 2013 Yılı Sokak
Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon
Hizmetleri Hizmet Alımı işi
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
749.015,00
654.655,40
458.889,00
393.877,66
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ
SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ
ANONİM
ŞİRKETİ
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ
SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ
ANONİM
ŞİRKETİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
53.696,00
47.374,42
183.111,00
157.170,24
2013/190357
20.12.2013 13:30
2014 Yılı Mali Hizmetler Yardımcı
Personel Destek Hizmet Alımı İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2012/149984
07.11.2012 14:00
2013 Yılı Yardımcı Personel Hizmet
Alımı İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık
Maliyet
İhale Bedeli
2013/187670
17.12.2013 11:00
Ağaç Aydınlatmaları İçin Ledli
Projektör Alımı İşi
BAREM AYDINLATMA
GER EÇ.SAN.VE TİC.LT
D.ŞTİ.
142.000,00
139.500,00
2013/187392
17.12.2013 10:00
Mimar Sinan Bulvarı Peyzaj
Düzenlemesinde Kullanılmak üzere
Aydınlatma Malzemesi Alımı İşi
YAPITEKNO
MÜHENDİSLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
146.433,00
142.000,00
20.12.2013 09:00
2014 Yılı İlk 2 Ayı Park bahçe Bakım
Onarım Personel Destek Hizmet Alımı
İşi
BOZTEPE KİMYA
PEYZAJ BİLGİSAYAR
TEMİZLİK TURİZM
İNŞAAT TAŞIMACILIK
ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
957.747,00
867.610,59
2013/160461
08.11.2013 14:30
Kentpark Peyzaj Uygulama Alanında
Bulunan Ağaçların Ağaç Söküm
Makinesi İle Sökülmesi, Nakli ve
Yeniden Dikilmesi Hizmeti Alımı İşi
ID STÜDYO MİMARLIK
İNŞAAT TAAHHÜT
ÇEVRE DÜZENLEME
ETÜD MÜHENDİSLİK
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
135.000,00
134.400,00
2013/168099
20.11.2013 10:00
Park Alanlarda Uygulanmak Üzere
Çuha Çiçeği Alımı İşi
CİHAN CANUYAR
138.000,00
127.500,00
2013/141859
05.11.2013 10:00
Kentpark ve Kumludere Peyzaj
Düzenlemelerinde Bulunan Çocuk
Oyun Alanlarında Kullanılmak Üzere
Çocuk Oyun Grupları Alımı ve Montajı
İşi
PARKFİT KENT
EKİPMANLARI SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
4.726.599,00
4.250.000,00
2013/189413
32
2013/137425
23.10.2013 10:00
Park Alanlarında Uygulanmak Üzere
Çiçek Soğanı Alımı İşi
ALİ YETGİN YAPI TARI
M HAYVANCILIK Tİ
C.SAN.LTD.ŞTİ.
413.175,00
300.025,00
2013/126890
11.10.2013 10:00
Kent Park ve Oto Garaj Çevresi Peyzaj
Düzenlemesinde Kullanılmak Üzere
Ağaç Alımı İşi
SAVAŞ BAYRAKTAR
3.835.060,00
2.917.475,00
2013/142679
09.10.2013 10:00
Mimar Sinan Bulvarı Yan Cephelerinin
Otomatik Sulama İşinde Kullanılmak
Üzere Malzeme Alımı İşi
AZİZ KAÇMAZ
140.405,00
131.130,83
2013/124904
11.09.2013 15:00
Mimar Sinan Bulvarı ve Alparslan
TÜRKEŞ Köprülü Kavşağı Çevresinde
Peyzaj Düzenlemesinde Kullanılmak
Üzere Rulo Çim Alımı
ÇİMSER ÇİM ÜRETİM
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
144.250,00
143.750,00
2013/92963
16.08.2013 10:00
Çocuk Oyun Grupları, Fitness
Takımları, Kauçuk Kaplama Alımı ve
Montajı İşi
UMUT TURİZM
TASARIM SAN.VE
TİC.LTD.Ş Tİ.
3.332.832,00
2.704.720,00
142.750,00
137.500,00
2013/103499
31.07.2013 11:30
Muhtelif Park ve Yeşil Alanlarda
Kullanılmak Üzere Rulo Çim Alımı İşi
TAR-MAR
TOHUMCULUK ZİRAAT
PEYZAJ İNŞAAT GIDA
HAYVANCILIK İTHALAT
İHRACAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
2013/92987
15.07.2013 10:00
Uncubozköy Kavşağından
K.E.S.S.Kavşağına Kadar Orta Refüjün
Otomatik Sulama İşinde Kullanılmak
Üzere Malzeme Alımı İşi
AZİZ KAÇMAZ
140.104,00
135.139,00
2013/81064
27.06.2013 14:00
Alt geçitlerde kullanılmak üzere Çiçekli
Pano ve Çimçit Alımı İşi
PLATFORM İŞLETME
GELİŞTİRME YATIRIM
FİNANS İNŞAAT DIŞ
TİCARET SANAYİ
LTD.ŞTİ.
143.770,00
141.960,00
2013/80254
26.06.2013 10:00
Park ve Bahçelerde Kullanılmak Üzere
Ledli Süsleme Malzemesi Alımı İşi
PLATFORM İŞLETME
GELİŞTİRME YATIRIM
FİNANS İNŞAAT DIŞ
TİCARET SANAYİ
LTD.ŞTİ.
143.168,00
142.000,00
2013/66282
27.05.2013 14:00
Muhtelif Park ve Yeşil Alanlarda
Kullanılmak Üzere Oturma Bankı Alımı
İşi
DİKA YAPI SANAYİ VE
DIŞ TİCARET A.Ş.
142.875,00
140.000,00
2013/54412
03.05.2013 11:30
5,5 BG Tekçeker Kabinli ve 3,5 Ton
Damperli Römorklu Traktör Alımı İşi
BAYER MOT.KARA
TAŞIT
.PAZ.İTH.İHR.SAN VE
TİC.LTD.ŞTİ.
139.200,00
126.000,00
2013/42930
18.04.2013 10:00
Sulama Hortumu Alımı İşi
TURANLAR YAPI
MALZEMELERİ İNŞAAT
NAKL.TURZ.TİC.LTD.Ş
83.700,00
61.200,00
2013/29967
15.04.2013 10:00
Muhtelif Alanlarda Kullanılmak Üzere
Dış Mekan Ağaç ve Çalı Grubu Alımı
YAPRAK
FİDAN.PEY.İNŞ
TAAH.İTH.İHR.LTD ŞTİ
1.733.938,00
1.372.375,00
2013/35406
26.03.2013 10:00
Parklara Dekoratif Saksı, Çeşme ve
Fıskiye Alımı İşi
DİKA YAPI SANAYİ VE
DIŞ TİCARET A.Ş.
140.733,00
139.000,00
2013/19771
21.02.2013 14:00
Uncubozköy Kavşağından Başlayarak
Gediz Kavşağına Kadar Yer Alan Orta
Refüjün Otomatik Sulama İşinde
Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
AZİZ KAÇMAZ
146.230,00
144.031,38
2013/9874
30.01.2013 14:00
Emekliler Parkı Peyzaj Uygulama
Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık
Hizmet Alımı
ON TASARIM KENTSEL
T
A.PE.Mİ.Mİ.MÜ.İNŞ.TU
TİC.LTD.ŞTİ
70.333,00
55.000,00
Ġtfaiye Müdürlüğü
33
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici
Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
1.549.466,00
1.404.953,00
1.003.867,00
755.750,00
2013/154970
03.12.2013 10:00
İtfaiye Hizmetlerinin Yürütülmesi için Yardımcı
Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ
SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ
ANONİM
ŞİRKETİ
2013/11154
25.02.2013 10:00
Arama ve Kurtarma İtfaiye Aracı ile İtfaiye Aracı ve
Ekipmanı Alım İşi
VOLKAN İTFAİYE
MALZE MELERİ
SANAYİ VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Özel Kalem Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici
Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
2013/180084
06.12.2013 15:30
Manisa Merkez ve İlçeler ile Bu
Merkezlere Bağlı Belde ve Köylerde
Kullanılmak Üzere Bayrak Alımı
HİRAŞ HALKLA
İLİŞKİL ER
REKLAM AJANSI
SAN.VE
TİC.LTD.Ş
146.658,00
143.000,00
14.06.2013 10:00
Manisa Mrkz Mah. ve Mrkze. Bağlı Belde
ve Köylerde Durum Tespiti, Beklenti,
Memnuniyet Araştırma İşi
EGEM YATIRIM
HAYVANCILIK
TARIM GIDA
TURİZM İNŞAAT
TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
140.600,00
137.500,00
59.825,00
50.790,00
140.600,00
139.000,00
2013/75679
2013/68421
29.05.2013 11:30
1 adet Araç Alımı İşi
ORDU
MOTORLU
ARAÇLAR
SANAYİ VE
TİCARET
ANONİM
ŞİRKETİ
2013/29385
14.03.2013 10:00
Manisa Belediyesi vatandaş Memnuniyet
Araştırma Anketi ve Sosyal Doku Tespit
Anketi Hizmet Alımı İşi
BAKİ KOPAN
Plan ve Proje Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
2013/158905
02.12.2013 11:30
Manisa Belediyesi Plan ve Proje
Müdürlüğünde Çalıştırılmak Üzere
Teknik ve İdari Personel Destek
Hizmet Alımı
ZİGANA TEMİZLİK TAAH
.YEMEK.YÖN.DAN.REK.C
.B.H.İ.M.N.S.T.L.Ş.
362.787,00
303.501,12
34
2013/111659
16.08.2013 14:30
Manisa-Merkez, Yeni Mahalle,
Fatih, Cumhuriyet ve Hafsa Sultan
Mahalleleri Maket Yapım İşi
MAKETGRUP MİMARLIK
MÜHENDİSLİK İNŞAAT
BİLGİSAYAR REKLAM
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
137.900,00
129.900,00
Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
İ.K.NO
2013/186887
Ihale_Tarihi_Saati
18.12.2013 10:00
İşin_Adı
Yüklenici
Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
Manisa Belediyesi Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak
Üzere Personel Destek Hizmet Alımı İşi
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ
SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
214.195,00
204.907,13
541.778,00
451.481,82
2012/152287
14.11.2012 11:30
Manisa Belediyesi Basın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğünde Çalıştırılmak
Üzere Personel Destek Hizmet Alımı İşi
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ
SOSYAL
TESİSLERİ VE
ENERJİ TİCARET
VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
2013/133032
20.09.2013 11:00
Canlı ve Banttan Tv Yayını Hizmet Alımı
İşi
SES KOM İLERİ
TEKN.Ü R.PAZ.VE
TURİZM
TİC.LTD.ŞTİ.
139.720,00
133.000,00
2013/120433
04.09.2013 11:00
Tanıtım Lehvası Alımı
HİRAŞ HALKLA
İLİŞKİL ER
REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
145.500,00
143.000,00
142.800,00
94.920,00
2013/112869
22.08.2013 10:00
Manisa Bülteni Baskı ve Tasarımı Hizmet
Alımı
KRISTAL REKLAM
VE MATBAACILIK
HİZMETLERİ
SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
2013/75829
16.07.2013 10:00
Dış Mekan Led Ekran Alımı
TARIK KAYAHAN
5.621.783,00
1.436.902,00
139.833,00
135.500,00
2013/98800
23.07.2013 15:30
TV Programı Hizmet Alımı İşi
SES KOM İLERİ
TEKN.Ü R.PAZ.VE
TURİZM
TİC.LTD.ŞTİ.
2013/87628
08.07.2013 10:00
Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere Tabela, Levha, Rölyef Alımı
ÇALIŞKAN ORT.
İSMAİL
134.660,00
114.634,60
143.064,00
140.000,00
2013/72740
10.06.2013 11:30
Display Alımı
PLATFORM
İŞLETME
GELİŞTİRME
YATIRIM FİNANS
İNŞAAT DIŞ
TİCARET SANAYİ
LTD.ŞTİ.
2013/65815
31.05.2013 10:00
İç Mekan Dijital Ekran Alımı
HİRAŞ HALKLA
İLİŞKİL ER
REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
143.460,00
137.500,00
2013/41569
05.04.2013 15:00
Vatandaş Memnuniyet - Beklenti
Araştırma Anket Hizmet Alımı İşi
A VE G
ARAŞTIRMA LTD
ŞTİ.
85.628,00
75.026,00
2013/4291
17.01.2013 14:00
Baskılı Hizmet Alımı İşi
ENGİN
MÜHEN.İNŞ.TUR.
BİLG.VE KIR.İTH.
İHR.TİC.LTD.ŞTİ.
143.390,00
116.000,00
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
35
2013/190566
Manisa Belediyesi Ulaşım Hiz Müd
ve Bağlı Birimlerde çalıştırılmak
üzere Personel Destek Hizmet Alımı
BESOT MANİSA
BELEDİYESİ SOSYAL
TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
30.12.2013
467.754,00
18.11.2013 14:30
2013/165776
Çocuk Trafik eğitim Parkında
Kullanılmak Üzere 1 Adet
Konteyner (98 m2) Alımı
O.D.İ.N. YAZILIM
TELEKOMÜNİKASYON
MAKİNE İNŞAAT
ELEKTRONİK TUR
SAN VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
12.12.2013
52.833,00
27.09.2013 14:30
2013/131258
Otobüs Terminaline Araçların Giriş
ve Çıkışı İçin Otomasyon Sistemi
Alımı İşi
EGE TETA
ELEKTRONİKSAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
31.10.2013
145.583,00
ŞANLI TRAFİK
KONTROL
SİSTEMLERİ İNŞAAT
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ GIDA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİC .LTD.ŞTİ.
11.10.2013
34.695,00
23.12.2013 09:00
16.09.2013 10:00
2013/127544
Şehrimiz İçerisi Tren Yolu
Hemzemin Geçit Yaklaşımlarında
Kullanılmak Üzere Ledli Güneş
Enerjili Flaşör, Uyarı Levhası ve Baş
Üstü Sinyal Direği Alımı
10.09.2013 14:00
2013/123647
Mimar Sinan Bulvarı K.E.S.S.
(Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı
2013'e Totem Pano ile Köprü Üstü
Pano Alımı İşi
HİRAŞ HALKLA İLİŞKİL
ER REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
26.09.2013
136.133,00
05.08.2013 14:30
2013/106559
Toplu Ulaşım Araçlarının Yolcu
indirme-bindirme duraklarına 200
adet Reklam Panosu Alımı İşi
SERKAN PAÇA
02.09.2013
52.000,00
07.06.2013 14:30
2013/72029
Fatih ve Kanuni Köprülü
Kavşaklarının Kompozit Zemin
Krom Harf İle Levhalandırılması İşi
SERKAN PAÇA
05.07.2013
87.500,00
24.05.2013 10:00
2013/62616
Hüseyin KÖZER ve Oto Terminal
Yaya Üst Geçitlerine 4 Adet makine
Dairesiz Yolcu Asansörü Alınması
THYSSENKRUPP
ASANSÖR SAN.VE
TİC.A.Ş.
14.06.2013
145.867,00
25.04.2013 15:30
2013/50413
Şehir Merkezinde Bulunan 23 Adet
Sinyalizasyonlu Kavşaklara Led
Sinyalizasyon Aydınlatması Alımı İşi
AYNUR YILDIZ
20.05.2013
62.019,00
16.04.2013 14:00
2013/34737
Belediyemiz Denetiminde Çalışan
Toplu Ulaşım Araçlarının Yolcu
İndirme-Bindirme Durak
Noktalarına Konulmak Üzere 200
Adet Kapalı Otobüs Durağı Satın
Alınması İşi
AKCA İNŞAAT
TURİZM TAŞIMACILIK
ELEKTRİK
ELEKTRONİK MAKİNE
GIDA PAZARLAMA
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ.
17.05.2013
615.534,00
03.04.2013 10:00
2013/32516
Şehir içi Trafik Güvenliğinin
Sağlanması Amacıyla Yüksek
Performans Trafik Levhası ile Direği
Alımı
ÖZGÜRLER TRAFİK
İŞARETLERİ SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
10.05.2013
95.510,00
01.04.2013 10:00
2013/39194
Belediyemiz Denetiminde Toplu
Taşımacılık yapan araçların yolcu
indirme-bindirme kapalı durak
yerlerinde kullanılmak
üzereBelediye Logosu ve Durak
İsim Levhası Alınması İşi
HİRAŞ HALKLA İLİŞKİL
ER REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
18.04.2013
57.166,00
18.03.2013 14:00
2013/32060
Müdürlüğümüz Yeni Hizmet
Binasına Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü TopluTaşıma Kontrol
Merkezi Videowall Sistemi Alınması
HİRAŞ HALKLA İLİŞKİL
ER REKLAM AJANSI
SAN.VE TİC.LTD.Ş
11.04.2013
45.667,00
02.04.2013
281.312,00
27.03.2013
330.610,00
12.03.2013 10:00
2013/18223
Manisa Şehir İçi Yaya ve Trafik
Güvenliğinin Sağlanması için
Sinyalizasyon Mal/Malzeme Alımı
ŞANLI TRAFİK
KONTROL
SİSTEMLERİ İNŞAAT
ELEKTRİK
ELEKTRONİK
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ GIDA
TEKSTİL SANAYİ VE
TİC .LTD.ŞTİ.
28.02.2013 10:00
2013/12060
Belediyemiz Şehiriçi Trafik
Düzenlemelerinde Kullanılmak
Üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Yol
Çizgi Boya Tineri Alımı
SIGNATEKMA BOYA
VE S İNYALİZASYON
SAN VE TİC.A.Ş
36
25.02.2013 14:00
2013/14694
Manisa Belediyesi Ulaşım
Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Eğitim
Parkı Yapım İşi
OKANAR İNŞAAT
TAAH.N
AK.TUR.HAF.BE.MA
M.SAN.VE Tİ.LT.Ş
25.03.2013
237.095,00
15.02.2013 15:30
2013/13750
Şehir İçi Araç Çekim Hizmetlerinde
Kullanılacak Olan 1 Adet
Kamyonetin Üzerine Kaldır Götür
Hidrolik Sistem Alınması İşi
KOCAOĞLU HİDROLİK
SA N.VE.TİC.LTD.ŞTİ
15.03.2013
49.283,00
2013/14899
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Yeni
Binasında Kullanılmak Üzere 50
KVA Dizel Jeneratör Alımı
ATAK ELEKTRİK
MÜHENDİSLİK
OTOMASYON SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ.
04.03.2013
20.733,00
14.02.2013 10:00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
06.01.1900 00:00
2013/184833
Soma Kırkağaç İlçeleri Muhtelif
Köylerde Kullanılmak Üzere
Parke Taş Alımı
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜ
MLÜ MAD.VE METAL
SAN.VE TİC.A.Ş.
25.12.2013
145.600,00
09.12.2013 16:30
2013/182337
Belediyemizce İlimizde Belde
ve Köylerde Okuyan Muhtaç
Öğrencilere Dağıtılmak Üzere
Okul Seti Alımı
YAPITEKNO
MÜHENDİSLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
25.12.2013
146.077,00
05.12.2013 16:30
2013/176096
Şehrimizin Yol Süsleme
Çalışmalarında Kullanılmak
Üzere Elektrik Malzemesi Alımı
YAPITEKNO
MÜHENDİSLİK SANAYİ
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
25.12.2013
146.428,00
28.11.2013 14:00
2013/174069
Alparslan TÜRKEŞ Köprülü
Kavşak Aydınlatmalarında
Kullanılmak Üzere Elektrik
Malzemesi Alımı İşi
PSL ELEKTRİK ELEKTR.
TURZ.PAZL.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ.
24.12.2013
143.689,00
07.11.2013 10:00
2013/141959
Manisa Belediyesi 2014 Yılı
İhtiyacı Olan Akaryakıt Alımı
04.12.2013
5.436.250,00
10.10.2013 14:30
2013/143805
Belde Ve Köylerde Kullanmak
Üzere Oturma Bankları Alım İşi
İZCİ PETROL TİCARET VE
SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
DİKA YAPI SANAYİ VE
DIŞ TİCARET A.Ş.
08.11.2013
146.067,00
20.09.2013 14:30
2013/131711
Belde ve Köylerin Camii
Aydınlatmalarında Kullanılmak
Üzere Elektrik Malzeme Alımı
İşi
SUNVİLLE İNŞAAT VE
GAYRIMENKUL
GELİŞTİRME ANONİM
ŞİRKETİ
21.10.2013
147.100,00
26.07.2013 14:30
2013/98458
Belediyemizce ihtiyacı olan
vatandaşlara dağıtılmak üzere
dikiş seti alımı
DİKY GELİŞİM EĞİTİM
SAĞLIK HİZM.SAN.VE T
İC.LTD.ŞTİ.
23.08.2013
143.333,00
12.07.2013 14:30
2013/92207
1 adet Minibüs Alımı
26.07.2013
60.748,00
17.12.2012 10:00
2012/171766
Belediyemize Ait Araç Alımı İşi
05.07.2013
1.219.000,00
ORDU MOTORLU
ARAÇLAR SANAYİ VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÜKSELİŞ NAKİL
VASITALARI GIDA TARIM
TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici Firma
Yaklaşık Maliyet
İhale Bedeli
888.787,00 TL
876.906,54
06.12.2013 14:30
2013/158835
Manisa Belediyesi Huzurevi
ve Aşevi Hizmet Alımı İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
02.12.2013 14:30
2013/165649
Manisa Belediyesi Aşevine
160000 adet 250 Gramlık
Ekmek Alımı
MUSTAFA DURMAZ GIDA
PAZARLAMA İNŞAAT
NAKLİYAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
120.200,00 TL
94.400,00
2013/119821
İlimiz Merkezindeki
İlköğretim Okulların İhtiyaç
Sahibi Öğrencilerine
Dağıtılmak Üzere Okul
Kıyafeti Alımı İşi
POLAT ORT. MUSTAFA
87.600,00 TL
69.000,00
03.09.2013 10:00
37
29.07.2013 11:30
2013/101249
Belediyemiz Huzur evi ve
İhtiyaç Sahiplerine Verilmek
Üzere Otomatik Tansiyon
Aleti Alımı İşi
PLATFORM İŞLETME
GELİŞTİRME YATIRIM
FİNANS İNŞAAT DIŞ TİCARET
SANAYİ LTD.ŞTİ.
147.400,00 TL
139.920,00
16.07.2013 11:30
2013/93734
Huzurevi, Kreş ve Muhtaç
Ailelerin Tespitinde İhtiyaç
Sahiplerine verilmek üzere
Ateş Ölçer Alımı
PLATFORM İŞLETME
GELİŞTİRME YATIRIM
FİNANS İNŞAAT DIŞ TİCARET
SANAYİ LTD.ŞTİ.
142.725,00 TL
139.800,00
24.12.2013 14:30
2013/191481
Manisa Belediyesi Sosyal
Doku Araştırması İçin
Personel Çalıştırılması
Hizmet Alımı İşi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
127.304,00 TL
121.088,66
24.12.2013 13:30
2013/191340
Manisa Belediyesi Gıda
Bankası ve Belediye Kreşine
Personel Destek Hizmet
alımı işi
BESOT MANİSA BELEDİYESİ
SOSYAL TESİSLERİ VE ENERJİ
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
82.602,00 TL
79.256,64
12.12.2013 15:30
2013/185038
Manisa İl Genelinde Fakir
Öğrencilere Dağıtılmak
Üzere Kırtasiye Seti Alımı
YAPITEKNO MÜHENDİSLİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
142.150,00 TL
140.175,00
10.12.2013 11:00
2013/182541
Kutu Kahve Malzemesi Alımı
İşi
ÇALIŞKAN ORT. İSMAİL
81.250,00 TL
75.000,00
18.11.2013 10:00
2013/149303
Manisa Belediyesi Aşevine
61 Kalem Kuru Gıda ve
Bakliyat Alımı İşi
YUSUF BÜYÜKŞAHİN
260.325,00 TL
149.732,80
06.11.2013 10:00
2013/147062
Manisa Belediyesi Aşevine
10000 Kg Kemiksiz Dana Eti
ve 4000 Kg Kuzu Eti Alımı İşi
EMİN KAÇAR
357.100,00 TL
266.500,00
30.10.2013 11:00
2013/147695
4000 Kg Piliç But 4000 Kg
Piliç Göğüs Eti ve 3800 Kg
Piliç Kalça Şiş Alımı İşi
YUSUF BÜYÜKŞAHİN
114.920,00 TL
61.100,00
24.07.2013 10:00
2013/85290
Gıda Bankasına 11 Kalem
Temizlik Ürünleri Alımı İşi
METİN KUŞ
374.178,00 TL
92.795,00
2013/83432
Manisa Belediyesi Gıda
Bankasına 20 Kalem Kuru
Gıda ve Bakliyat Alımı İşi
MURAT BÜYÜKŞAHİN
616.320,00 TL
372.400,00
333.060,00 TL
119.200,00
23.07.2013 10:00
23.07.2013 14:00
2013/85126
Gıda Bankasına 8 Kalem
Mandıra Ürünleri Alımı İşi
TANIDIK MOTORLU
TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSU
GIDA VE TEMİZLİK
MADDELERİ İNŞAAT
TURİZM NAKLİYAT OTO VE
EMLAK ALIM SATIM
KOMİSYON İMALAT
PAZARLAMA TAAHHÜT
PETROL VE PETROL
ÜRÜNLERİ İTHA LAT VE
İHRACAT SANAY
09.07.2013 10:00
2013/88241
Şapka, Magnet ve Kutu
Kahve Malzemesi Alımı İşi
ÇALIŞKAN ORT. İSMAİL
142.150,00 TL
140.000,00
05.07.2013 10:00
2013/88915
Fakir Vatandaşlara
Dağıtılmak Üzere Erzak
Alımı İşi
PEHLİVANOĞLU MAR.GI.
PA.SAN.VE TİC.A Ş.
143.809,00 TL
139.500,00
13.06.2013 10:00
2013/61594
Sosyal Doku Araştırması İçin
Personel Çalıştırılması
Hizmet Alımı İşi
BELTUR TURİZM
TAŞIMACILIK OTOMOTİV
GIDA ÜRÜNLERİ TEMİZLİK
HİZMETLERİ İLETİŞİM
SANAYİ VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
443.248,00 TL
413.057,07
13.05.2013 10:00
2013/51231
Manisa Belediyesi Aşevine
38 Kalem Yaş Sebze ve
Meyve Alımı İşi
ZHG GIDA VE TARIM ÜR
ÜNLERİ MÜT.TUR.PET.S
N.TİC.LTD.ŞTİ.
95.396,00 TL
44.923,00
14.05.2013 10:00
2013/60480
2 Adet 8+1 Minibüs Araç
Alımı İşi
ORDU MOTORLU ARAÇLAR
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
100.571,00 TL
94.500,00
26.02.2013 10:00
2013/11799
Gıda Bankası Hizmetlerinin
yürütülmesi ve Bağlı
Birimlerde Değerlendirmek
Üzere Personel Destek
Hizmet Alımı
ERMED SAĞLIK GIDA
İNŞAAT MADENCİLİK
HAYVANCILIK MATBAACILIK
HİZMET ÜRETİM
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ.
223.602,00 TL
187.243,37
21.02.2013 10:00
2013/11784
5000 Kg Piliç But 5000 Kg
Piliç Göğüs Eti ve 3500 Kg
Piliç Kalça Şiş Alımı İşi
BÜYÜKŞAHİN ORT. MURAT
134.205,00 TL
85.850,00
27.12.2013 14:30
2013/179244
Manisa Belediyesi Gıda
Bankasına 20 Kalem Kuru
Gıda ve Bakliyat Alımı ĠĢi
Tanıdık
981.810,00 TL
637.350,00
27.12.2013 10:00
2013/175776
Gıda Bankasına 8 Kalem
Mandıra Ürünleri Alımı ĠĢi
BüyükĢahin
411.060,00 TL
229.300,00 TL
2013/175527
Gıda Bankasına 11 Kalem
Temizlik Ürünleri Alımı ĠĢi
Ġzmr Tem.
466.140,00 TL
193.200,00 TL
2013/165649
Manisa Belediyesi AĢevine
160000 adet 250 Gramlık
Ekmek Alımı
Mustafa Durmaz
120.200,00 TL
94.400,00 TL
27.12.2013 11:00
02.12.2013 14:30
38
09.12.2013 14:00
2013/163119
Gıda Bankası ve Belediye
KreĢine Personel Destek
Hizmet Alımı
Beltur
512.376,17 TL
466.502,78 TL
09.12.2013 11:00
2013/163115
ġehrimizdeki Muhtaç
Ailelerin Tespiti ve Sosyal
Doku AraĢtırması Ġçin
Hizmet Alımı ĠĢi
Mısra
188.929,00 TL
171.966,63
06.11.2013 11:00
2013/158983
Manisa Amatör Spor
Kulüplerine Dağıtılmak
Üzere Malzeme Alımı ĠĢi
Mustafa Dilek
146.728,04 TL
144.020,00 TL
06.12.2013 14:30
2013/158835
Manisa Belediyesi Huzurevi
ve AĢevi Hizmet Alımı ĠĢi
Besot
888.787,36 TL
876.906,54 TL
04.11.2013 10:00
2013/151859
Manisa Belediyesi AĢevine
160000 Adet 250 Gr'lık
Ekmek Alımı ĠĢi
13.11.2013 10:00
2013/151680
Manisa Belediyesi AĢevine
36 Kalem YaĢ Sebze ve
Meyve Alımı ĠĢi
30.10.2013 10:00
2013/147179
AĢevine 26 Kalem Mandıra
Ürünleri Alımı ĠĢi
Yusuf BüyükĢahin
165.646,82 TL
106.860,80 TL
03.09.2013 10:00
2013/119821
Ġlimiz Merkezindeki
Ġlköğretim Okulların Ġhtiyaç
Sahibi Öğrencilerine
Dağıtılmak Üzere Okul
Kıyafeti Alımı ĠĢi
Mustafa Polat Ort.
87.600,00 TL
69.000,00 TL
29.07.2013 11:30
2013/101249
Belediyemiz Huzur evi ve
Ġhtiyaç Sahiplerine
Verilmek Üzere Otomatik
Tansiyon Aleti Alımı ĠĢi
Platform
147.400,00 TL
139.920,00 TL
16.07.2013 11:30
2013/93734
Huzurevi, KreĢ ve Muhtaç
Ailelerin Tespitinde Ġhtiyaç
Sahiplerine verilmek üzere
AteĢ Ölçer Alımı
Platform
142.725,00 TL
139.800,00
10.07.2013 10:00
2013/90068
Huzurevi, KreĢ ve Muhtaç
Ailelerin Tespitinde Ġhtiyaç
Sahiplerine verilmek üzere
AteĢ Ölçer Alımı
03.07.2013 11:30
2013/86292
Fakir VatandaĢlara
Dağıtılmak Üzere Erzak
Alımı ĠĢi
14.06.2013 11:30
2013/75822
Fakir VatandaĢlara
Dağıtılmak Üzere Erzak
Alımı ĠĢi
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İ.K.NO
Ihale_Tarihi_Saati
İşin_Adı
Yüklenici
Firma
2013/118795
29.08.2013 10:00
Büyükşehir Geçiş Sürecinde Yeniden Yapılanma
Çalışmaları Danışmanlık Hizmeti Alımı
HMC
Yönetim
Yaklaşık
Maliyet
İhale Bedeli
96.543,67 TL 75.000,00 TL
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
39
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev yetki ve alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile SayıĢtay Raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. (Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste
olarak beyana eklenir ve beyanın bu çekincelere birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.)
…/…/2014
Adı Soyadı
Harcama Yetkilisi
Hasan ERYILMAZ
Basın ve Hlk.ĠĢlk.Md.
40
41
BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüzün 2013 yılı faaliyet raporu özeti ana baĢlıklarıyla
aĢağıda sunulmuĢtur.
MÜDÜRLÜK PERSONEL DURUMU
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğümüz 2013 yılında;
• 1 Bilgi ĠĢlem Müdürü
•
1 Yazılım Destek Sorumlusu
•
2 Program Destek-Online Hizmetler ve Eğitim Personeli
•
1 Donanım Teknik Destek Sorumlusu
•
3 Donanım Teknik Destek Personeli
•
1 Ġdari ĠĢler Sorumlusu ve TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkisi
•
2 Network- Sistem Personeli
olmak üzere 11 personel ile hizmet vermiĢtir.
NETWORK VE SĠSTEM HĠZMETLERĠ
BiliĢim Sistemi Alt Yapı ve Teçhizat
Belediye binamız ile belediyemiz dıĢ birimleri arasında, belediye otomasyonuna ve
diğer yazılımlara eriĢim sağlanması, veri transfer iĢlemlerinin gerçekleĢmesi ve
internet bağlantısının verimli bir Ģekilde sağlanması amacı ile Müdürlüğümüz
tarafından noktadan noktaya kablosuz link cihazları kuruldu, gerekli tüm ayarlamalar
yapıldı ve sistem devreye alındı.
 Kırtık Hizmet Binası Bağlantı EriĢim Projesi
 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Çöplük Alanı Bağlantı EriĢim Projesi
 Atatürk Gençlik Merkezi- Akmescit Su Deposu Arası Bağlantı EriĢim Projesi
Atatürk Gençlik Merkezi Bilgisayar Sınıfları
Atatürk Gençlik Merkezi binası içerisine Müdürlüğümüz tarafından 3 adet 24
port yönetilebilir switch temin edilmiĢ, montajı ve gerekli tüm ayarlamaları yapılmıĢtır.
Merkezde bulunan bilgisayar sınıflarına ağ bağlantısı ve internet bağlantısı sağlanmıĢ
olup yapılan testler sonucunda internet bağlantı hızı 40 Mbps olduğu görülmüĢtür.
Merkez genelinde 4 adet kablosuz sinyal yayıcı(Access Point) cihazları bağlantısı
yapılmıĢ olup, gelen misafirlerin internete bağlanmasına olanak sağlanmıĢtır.
Kablosuz Ġnternet Bağlantısı
Belediyemiz Müdürlüklerinden kablosuz internet bağlantısına eriĢim sağlanabilmesi
amacıyla Kablosuz Ġnternet Yazılımının kurulumu Müdürlüğümüz tarafından
sağlanmıĢtır. Yazılım ile Belediye Gençlik Merkezi, Atatürk Gençlik Merkezi, Kültür
42
Sitesi Lale Salonu ve Meclis Salonu noktalarında kablosuz internet hizmeti
verilmektedir.
Ġnternete eriĢim sağlamak isteyen kullanıcı, Ġnternet yazılımına Mernis Numarası ile
eriĢim sağlayabilmektedir.
UlaĢım Müdürlüğü Akıllı Durak Projesi
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geliĢtirilen Otobüs Durak Ġzleme projesi için
gerekli alt yapı, AR-GE çalıĢmaları ve teknik destek Müdürlüğümüz tarafından
yapılmıĢtır. Proje kapsamında durakların izlenmesi için gerekli IP Kamera ve internet
bağlantısı için gerekli tüm ayarlamalar kontrollü olarak yapıldı ve sistem devreye
alındı.
Network Kurulumu
Yeni Otogar Binası network kurulumu için alt yapı çalıĢmaları, switch ayarlamaları ve
network yapısı Müdürlüğümüz tarafından oluĢturulmuĢtur. Network kurulum
çalıĢmaları ve kontrolleri halen devam etmektedir.
Güvenlik Cihazları Kurulumu
Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğü tarafından verilen bilgisayar kurslarında internet
kullanımının olması ve internet kullanımının 5651 sayılı Ġnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla ĠĢlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun‟ a göre kayıt altına alınması amacı ile iki adet Cyberoam 35ING bir
adet Cyberoam 50ING güvenlik cihazları kurulumu yapılmıĢtır. Periyodik bakımları
Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.
BiliĢim Alt Yapı ÇalıĢmaları
Belediye BaĢkanlığımız ile Türk Telekom A.ġ. arasında fiber optik alt yapı
oluĢturulması ve Türk Telekom TTVPN ME projesi kapsamında protokol imzalanmıĢtır.
Protokol kapsamında;
 Manisa Belediyesi Merkez Binası,
 Gençlik Merkezi,
 Atatürk Gençlik Merkezi,
 Zabıta Müdürlüğü,
 Çatal Mezarlığı,
 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Gasilhane Hizmet Binası,
 Fen ĠĢleri Müdürlüğü Yeni ġantiye Binası,
 Hal Müdürlüğü,
 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Huzur Evi,
 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Çanakkale ġehitleri Anıtı,
 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü TOKĠ2 MASMEK Kursları,
43
 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye hizmet binalarında Türk Telekom TTVPN hizmetinin kullanılması amacı ile
fiber alt yapı çalıĢmaları Müdürlüğümüz tarafından devam etmektedir
SUNUCU SANALLAġTIRMA PROJESĠ
Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı içerisinde kurulumları tamamlanmıĢ olan Sunucu
SanallaĢtırma Projesi Kapsamında çalıĢan sunucuların gerekli bakım, yedekleme,
güncelleme, izleme ve müdahale operasyonları 2013 yılı içerisinde Müdürlüğümüz
tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.
KARTLI GEÇĠġ SĠSTEMĠ
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünde bulunan Sistem Odasına yetkili personellerin giriĢ-çıkıĢların
kayıt altına alınması amacı ile Kartlı GeçiĢ Kontrol Sistemi kurulumları ile Güvenlik
Kamera Montajı Müdürlüğümüz tarafından tamamlandı.
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünden yetkili;
 Ġki Network ve Sistem Personeli
 Ġki Yazılım Destek Personeli
olmak üzere dört yetkili personelin kart tanımlama iĢlemleri yapıldı. Sistem ve Güvenlik
Kameraları üzerinde giriĢ-çıkıĢ yapan personelin takibi ve kaydı yapılmaktadır.
PROGRAM HĠZMETLERĠ:
Müdürlüğümüz; Kurum bünyesinde muhtelif yerlerde bulunan bilgisayarlar,
yazıcılar ve yan ürünlerinin kurulumu bakımı ve arızalarında yerine gidilerek servis
hizmetlerinde bulundu.
2013 yılı içerisinde tüm bilgisayar koruma bakımları, kullanıcı istekleri ve
arızaları yapılmıĢ ve kullanıcı taleplerine göre eğitim verilmiĢtir. Kullanıcıların istekleri
ve arızaları Müdürlüğümüze en kısa sürede iletilmesi için Bilgi ĠĢlem Bildirim Programı
Müdürlüğümüz tarafından geliĢtirdi. Bunların yanı sıra yıl içinde sayısız telefon desteği
ile mesai içinde ve dıĢında saat ve gün fark etmeksizin kullanıcı desteği devam etti.
Kanunlarla, yönetmeliklerle, genelgeler ile yapılan oran değiĢikliklerinde arıza
veya istek Ģartı aranmadan program alt yapısı belediye otomasyonuna uygun hale
getirildi. Belediye otomasyonuna gelen talepler Müdürlüklerin istekleri doğrultusunda
en kısa sürede Müdürlüğümüz tarafından giderilmektedir.
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:
 Sicil, maaĢ bileĢenleri ve maaĢ hesaplamaları ile ilgili sene boyunca gereken
durumlarda destek verildi.
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü:
 Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü tarafından kullanılan Dava GiriĢ ve Ġcra Takip
ekranlarında Müdürlükten gelen talepler doğrultusunda ekran düzeltmeleri
yapılıp raporlarına ilave kriterler eklendi.
 Ġcra Matik ve Dinamik Hukuk Programlarının kurulumunu, kullanıcı desteği ve
güncellemeleri ile ilgili yıl içinde gereken destek verildi.
44
 UYAP Projesi ile ilgili e-imza konusunda destek verildi.
Ġtfaiye Müdürlüğü:
 Ġhbar Bilgileri Ekranı ve yangın raporu ilave kriterler eklenerek daha detaylı ve
güncel hale getirildi.
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü:
 Araç Yakıt tüketim fiĢi ekranı ve raporu ulaĢım hizmetleri müdürlüğünün talebi
doğrultusunda tasarlanıp yapılarak tüm müdürlüklere ekranın kullanımı
hakkında gerekli eğitimler verilip ekranın aktif hale getirilmesi sağlandı.
 Güzergâh Ġzin Ekranına ortak hisseli kullanılan halk otobüslerinin hissedarları
adına tahakkuk tahsilat kayıtlarının takip edilebilmesi için ekrana tahakkuk hisse
bilgileri alanları eklendi.
 Özel Halk Otobüsleri, Ticari Taksi, Personel ve Öğrenci Servis Araçları Belgeleri
tamamen istenilen formata göre hazırlandı.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü:
 Su abone SözleĢmesinin ilgili maddelerinin ve imza yetkisi alanları istenilen yeni
formata göre düzenlendi.
 Su ihbarnamelerinde kanalizasyon tamir ücreti gelir kodu muhtelif vergili ücretler
kısmına değil de yeni su ihbarnamelerinde yer alan kanal tamir ücretleri
kısmında borç bilgisinin yazdırılması sağlandı.
 Su ihbarnamesinin matbu formu değiĢtirildiğinden dolayı yeni su
ihbarnamelerinin formatı el terminalleri, yazıcılar ve su fatura dökümü
raporlarına uyarlandı.
 Su Açma Kesme servisinde kullanılan arıza /sökme-takma
menüsündeki raporlar birimin istediği Ģekilde düzenlendi.
raporları
Mali Hizmetler Müdürlüğü:
 Ödeme Listesi hazırlama ekranı birimden gelen talepler doğrultusuna göre yeni
alanlar eklenerek değiĢtirildi.
 KBS Mizanlarda eylül ayı itibarıyla hesaplar müdürlük bazında gönderilmeye
baĢlandı.
 Birimlerin yıllara göre olan yatırımlarını tek ekrandan takip etmeleri amacıyla
hazırlık Bütçesi ayrıntı teklifi ekranı yapılıp kullanıcı eğitimleri verildi.
Fen ĠĢleri Müdürlüğü:
45
 Fen ĠĢleri Müdürlüğünde kullanılmakta olan Oska Yazılım ve Autocad
Programlarının kurulması ve güncellenmesi ile ilgili gereken destek
verilmektedir.
 ġantiye Stok Takip Ekranında yıl içerisinde gelen talepler doğrusunda istenilen
değiĢiklikler yapıldı.
 Yatırım Modülü, birimin talepleri doğrultusunda geliĢtirilerek kullanımı hazır hale
getirilip ilgili personellere eğitimleri verildi.
MAÇEB:
 MAÇEB Organizasyon da kullanılmakta olan modüllerin 2013 yılına aktarımları
yapılarak yıl boyunca destek verildi.
 KBS raporlarının gönderilebilmesi için gerekli değiĢiklikler ve uyarlamalar
yapıldı.
Plan ve Proje Müdürlüğü:
 Plan ve Proje Müdürlüğünde kullanılmakta olan Netcad Programının kurulması
ile ilgili yıl boyunca gereken destek verildi.
 Birimden gelen talepler doğrultusunda canlı müzik belgesi istenilen Ģekle uygun
Ģekilde düzenlendi.
Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü:
 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda yeni hazırlanan
HakediĢ Modülü yıl boyunca geliĢtirilmeye devam edilip Yapım ĠĢlerinin de
hakediĢ modülünde takip edilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü:
 Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Gelir Servisi tarafından oluĢturulan hat ruhsat,
halk otobüsü ve ticari taksilerin tahakkuklarının vade tarihlerinin ayrı Ģekilde
oluĢturulabilmesi için ekranlarda gerekli düzenlemeler yapıldı.
 Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Ġlan Reklam Servisinden gelen talep
doğrultusunda muafiyeti olan beyanların giriĢleri istenilen Ģekilde düzenlendi.
 Emlak beyanları için beyanname giriĢ ekranlarına ve tahsilat ekranlarına
“Beyana Çağrısı” vardır uyarısı eklendi.
 Bildirim ĠĢlemleri ekranında iĢgal Ģekli, vergi durumu gibi talep edilen alanların
sorgulama yapılabilir hale getirilmesi sağlandı.
 Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan TaĢınmaz Servisinin
kullanabilmesi için Belediyenin tüm taĢınmazlarını takip edebilmelerini
sağlayacak ekran ve raporlar yapıldı.
46
 TaĢınmaz ekranında bilgilerin güncelliğinin korunabilmesi için taĢınmaz
ekranına yeni taĢınmaz, var olan taĢınmazlar üzerinde yapılan değiĢiklikler ve
kiralanan taĢınmazlarla ilgili butonlar eklenerek tek ekrandan sistemin
güncellenmesi sağlandı.
 Emlak ve Ġstimlak Servisinde kullanılan ceza fiĢ ve tahakkuk fiĢlerinin
yazdırıldığı yazıcıların model değiĢikliğinde dolayı kalıp ayarlarının yeni
yazıcının formatına uygun Ģekilde ayarlanması sağlandı.
Hal Müdürlüğü:
 Hal Müdürlüğünde ege teta üzerinden yapılan tüm tahsilatların anlık olarak
UKBS programına aktarılması ve otomatik muhasebeleĢtirilmesi sağlandı.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü:
 Yapı Denetim Firmalarının hakediĢ bilgilerinin kent bilgi sisteminde takip
edilebilmesi için gerekli bilgileri içeren ekran tasarlanarak bu ekran üzerinden
mevzuata uygun olan raporlamaların yapılması sağlandı.
Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü:
 Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğünden gelen talepler doğrultusunda yardım giriĢ
ekranı hazırlanarak ekran üzerinden Yardım Onay Belgesi, Mahalle bazında
müracaat istatistiği ve mahalle bazında yapılan baĢvuruların raporları
hazırlanarak kullanıcı eğitimleri verildi. Modülün aktif olarak kullanılması
sağlandı.
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü:
 Satın alma ve HakediĢ Modülünde kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun
olarak güncellemeler yapıldı. Modülleri kullanan tüm Müdürlük personellerine
gerekli eğitimler verildi. Yılsonu devir teslim ve kesin hesap oluĢturulmasında
tüm Müdürlüklere destek verildi.
 Dinamik Portal Modülü içerisindeki kiĢi baĢvuruları, kurum baĢvuruları ve
kullanıcı formlarının sicil bilgi sisteminden otomatik bilgi güncellemesi sağlandı.
Özel Kalem:
 [email protected] kurumsal mail adresine gelen mesajların Kent
Bilgi Sistemine kaydedilip tüm müdürlüklere online olarak iletilip takibinin yapılıp
sonuç durumunun raporlanabilmesi sağlandı. Servis belge yöneticisi ekranında
tarihe göre evrak raporunda gerekli düzenleme yapılıp tüm müdürlüklerdeki ilgili
personellere kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bildirim Yönetim Programı
Manisa Belediyesi bünyesinde çalıĢan personellerin donanım, yazılım, sistem, yazıcı
ve kamera ilgili arızaları, problemleri, karĢılaĢtıkları sorunları ve soruları
Müdürlüğümüze online ortamda bildirmesi ve Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü yetkili personel
47
tarafından en kısa sürede sorunların giderilmesi ve çözümlenmesi için Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü Yazılım Destek birimi tarafından hazırlanan Bildirim Yönetim Programıdır.
Bildirim Yönetim Programına gelen bildirimler kayıt altında tutulur, yetkili personel
tarafından en kısa sürede sorunlar çözümlenir. Sorun ve çözümü kayıt altında
tutularak sorun ve çözüm listeleri oluĢturulur. Bu liste sayesinde telefon ve uzak
bağlantı ile çözüm yolları bulunmaya çalıĢılır.
Bildirim Programı Aylık Yapılan Bildirim Faaliyetleri


Manisa Belediyesine bağlı birimlerden gelen istekler (arıza, bakım, destek, talep vb.)
yerine getirildi. Arıza kayıt programı ile kayıt altına alındı.
Birimlerden online uygulama sayesinde yapılan talepler arıza talep yönetim yazılımında
kayıt altına alınır.

Sorumluluk alanına göre ilgili personel sistemden görevlendirilir.

Talep yapılan sistem ya da cihaz garanti kapsamında ise onarım takibi yöntemiyle
yetkili firmaya gönderilir.

Garanti kapsamında olmayan sistem ve cihaz için gerekli müdahaleler teknik personel
tarafından yapılır.

DeğiĢmesi gereken donanım teknik personelin uygun görmesi ve sorumlunun
onaylanması ile değiĢtirilir.

Birimlerden gelen BiliĢim sarf malzeme talepleri stoktan karĢılanmıĢ olup Elektronik
ekipman vb. talepler Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünün malzeme ambarından temin edilir ve
teknik destek verilir.

Yapılan tüm iĢlemler ve parça değiĢikleri sistemde iĢlenir ve kayıt altında tutulur.

Gelen talepler doğrultusunda veya Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünün tespiti ile periyodik
bakımlar uygulanır.

Bildirim türüne göre çözüm listesi oluĢturulur ve istatistiksel veri bilgileri tutularak
donanımsal, sistemsel ve yazılımsal iĢlemler için gerekli önlemler alınır. Ġstatistiksel
veri ile malzeme takibi, malzeme talebi ve stok miktarı yaklaĢık olarak bilinmektedir.
Gerekli malzeme talepleri yapılmaktadır.
Yazılım ve sistem ile ilgili birimlerden gelen talepleri (arıza, problem vb.) alınarak
yerinde veya uzaktan (telefon, uzak bağlantı ) çözülmüĢtür.


Bildirim Programında yeni kullanıcı adları açıldı. Bildirimlerin program üzerinden
girilmesi için yerinde eğitim ve uzak bağlantı ya da telefon ile destek verildi.

Aylık değerlendirme Raporları, Performans Raporları, Gelen Bildirim ve Çözüm
Raporları alındı.
48

Ġnsan Kaynaklarından gelen kurum içerisindeki personel hareketleri (emeklilik, yeni
baĢlama, yer değiĢimi) ile kullanıcı bilgileri güncellendi.

Birimin ihtiyaç duyduğu modül ve formlar programa eklendi, eksik olan iĢlemler için
ekleme, güncelleme ve iyileĢtirme yapıldı. Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Yazılım Destek birimi
tarafından kodlama ile hata düzeltmeler ve iyileĢtirmeler gereksinimler dâhilinde
programa eklendi.
Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü:

Sosyal Yardım iĢleri tarafından alınan Gıda Bankası programına yerinde, uzaktan ve
telefon ile teknik destek verildi. Ġhtiyaçları dâhilinde gerekli eklemeler ve güncellemeler
firma ile birlikte yapıldı. Rapor tasarımları oluĢturuldu. Programda eksik ve hatalı olan
fonksiyonlar talepler doğrultusunda düzenlenip yeni fonksiyon ve güncellemeler
eklendi.
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri

Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü Yazılım ve Donanım envanteri oluĢturuldu. Bu envanter
sayesinde kullanıcı bilgisayar bilgileri, özellikleri ve programları kontrol altına alındı.
Risk kütükleri oluĢturuldu.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için prosedür ve politikalar oluĢturuldu. Kullanıcılara
prosedür, politika ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için;
 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Prosedürü
 E-Posta Güvenliği Politikaları
 Parola Güvenliği Politikaları
 Anti virüs Politikası
 Ġnternet EriĢim ve Kullanım Politikası
 Uzaktan EriĢim Politikası
 Bilgi Sistemleri Genel Kullanım Politikası
 Donanım ve Yazılım Envanteri OluĢturma Politikası
 Veri Tabanı Güvenlik Politikası
 Bakım Politikası
 DeğiĢim Yönetim Politikası
 Bilgi Sistemleri Yedekleme Politikası
 Belgelendirme Politikası
 Yazılım GeliĢtirme Politikası
oluĢturuldu. Bilgi Güvenliği için tüm kurallar ve politikalar belirlendi ve gerekli önlemler
alındı.
Yazılım Teknik Destek ve AraĢtırma-GeliĢtirme Projeleri

Manisa Belediyesi‟ nde kullanılacak olan programlar ve yazılımlar ile ilgili ihtiyaçlar
belirlenir, Ġdare tarafından uygun görülmesi halinde yazılım, otomasyon alımı, bakımı
49
ve yapımı için teknik Ģartname ve sözleĢmeler hazırlanır. 2013 yılı içinde birçok teknik
Ģartname ve bakım sözleĢmeleri hazırlandı.
TOPLAM
ARALIK
KASIM
EKĠM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZĠRAN
MAYIS
NĠSAN
MÜDÜRLÜKLER
MART
OCAK
ġUBAT
2013 YILI YAZILIM DESTEK TALEP ĠSTATĠSTĠKLERĠ
BAġKANLIK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Basın Yayın Müdürlüğü
2
3
4
2
2
2
3
2
10
9
2
3
44
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
8
5
1
3
3
3
14
6
5
5
1
1
55
Çevre Koruma Müdürlüğü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Destek Hiz. Müdürlüğü
2
2
4
2
1
-
3
3
4
2
4
1
28
Emlak ve Ġstimlak
Müdürlüğü
14
15
32
30
22
23
19
30
19
22
15
12
253
Fen ĠĢleri Müdürlüğü.
4
6
6
11
3
2
6
4
8
7
5
3
65
Hal Müdürlüğü
2
1
4
-
1
-
2
3
3
4
3
2
25
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
7
8
4
5
2
2
10
8
11
13
1
3
74
Ġmar Ve ġehir Müdürlüğü
10
10
8
1
5
5
8
9
10
12
6
6
90
Ġnsan Kay.Eğit. Müdürlüğü
7
4
4
5
4
4
5
5
9
4
-
1
52
Ġtfaiye Müdürlüğü
3
8
3
3
1
-
1
2
3
2
2
3
31
Kültür ve Sos Müdürlüğü
4
3
4
1
2
2
3
3
2
3
2
4
33
Kütüphane Müdürlüğü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mali Hizmetler Müdürlüğü
30
11
18
29
24
24
21
11
24
22
8
7
229
Özel Kalem Müdürlüğü
4
2
2
-
1
1
2
4
2
3
3
2
26
Park ve Bahçe Müdürlüğü
5
7
5
3
1
2
2
5
1
2
1
34
Plan ve Proje Müdürlüğü
11
10
5
3
-
-
2
4
5
5
3
1
49
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
4
4
6
2
2
2
4
7
10
7
1
1
50
Sosyal ĠĢl.Müd.
4
6
9
5
-
-
26
20
23
12
-
-
105
Su Ve Kanaliz. Müd.
24
18
16
21
20
19
19
19
33
19
6
5
219
Strateji GeliĢ. Müd.
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
TeftiĢ ĠĢleri Müdürlüğü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Temizlik ĠĢleri Müd.
6
8
7
5
3
4
4
4
5
1
1
2
50
UlaĢım Hizm. Müd.
4
5
6
4
4
4
1
3
4
5
3
4
47
Veteriner ĠĢleri Müd.
1
2
1
-
1
-
1
1
2
-
-
-
9
Yazı ĠĢleri Müd.
3
1
2
2
1
1
1
1
-
3
2
1
18
50
Zabıta Müd.
1
TOPLAM: 160
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
15
140
153
138
105
102
156
152
199
162
71
64
1602
ĠNTERNET HAFTASI ETKĠNLĠKLERĠ
Manisa Ġlimizde BiliĢim alanındaki (Kamu ve Özel Sektör ) tüm unsurları bir
araya getirmek ve projeleri, sorunları /çözüm önerilerini ortaya koymak adına Manisa
BiliĢim Platformu oluĢturuldu.
Bu bağlamda Valilik- Üniversite- Milli Eğitim ve Belediyemizce ortaklaĢa
“Ġnternet Haftası Etkinlikleri ” düzenlenmiĢ olup bu etkinlikler kapsamında çeĢitli
programlar tertip edildi.
DONANIM SERVĠSĠ TEKNĠK DESTEK
Belediyemiz ana hizmet binası baĢta olmak üzere 15 adet dıĢ birimimizin
donanımsal arızalarına teknik destek Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir.
Donanım ve ağ kurulumu konularında istek, sorun ve arızalara en kısa sürede
müdahale edildi, çözüme kavuĢturuldu ya da arızası giderildi.
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
MÜDÜRLÜK
ADI
OCAK
2013 YILI TEKNĠK DESTEK TALEP ĠSTATĠSTĠĞĠ
3
2
4
3
7
6
2
2
-
2
-
-
31
1
BaĢkanlık
2
Basın Yayın Ve Halka ĠliĢkiler Müd.
7
6
3
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
16
11
4
Çevre Koruma Müdürlüğü
-
-
5
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2
6
Emlak Ve Ġstimlak Müdürlüğü
7
8
3
13
11
12
16
10
10
3
16
11
2
15
10
12
110
6
12
4
58
60
222
-
-
-
-
2
1
-
-
-
-
3
1
5
3
3
2
6
9
3
1
5
1
41
25
10
10
23
25
25
27
17
24
25
45
30
286
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
14
17
17
36
25
9
23
13
21
12
27
22
236
8
Hal Müdürlüğü
2
2
4
4
-
4
7
10
4
1
-
1
39
9
Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü
2
-
3
3
8
3
1
3
4
1
4
3
35
10 Ġmar Ve ġehircilik Müdürlüğü
4
8
14
5
13
8
17
9
14
13
7
8
120
11 Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü
3
4
-
-
2
-
1
5
-
3
-
1
19
12 Ġtfaiye Müdürlüğü
-
2
4
4
1
1
3
1
7
-
2
-
25
22
12
18
25
26
23
30
13
13
7
9
14
212
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Mali Hizmetler Müdürlüğü
16
16
11
10
17
14
12
14
19
6
17
15
167
16 Özel Kalem Müdürlüğü
9
11
8
9
12
17
8
11
12
18
-
3
118
13 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
14 Kütüphane Müdürlüğü
51
17 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
2
5
4
1
11
2
1
2
1
-
2
4
35
18 Plan Ve Proje Müdürlüğü
6
10
8
5
-
-
2
1
3
5
1
1
42
19 Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü
-
1
-
-
6
4
5
7
6
5
8
5
47
20 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü
1
4
1
5
4
3
9
7
10
2
7
6
59
22 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
18
7
7
9
12
10
14
22
18
6
29
25
177
23 TeftiĢ ĠĢleri Müdürlüğü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
8
4
4
3
3
8
10
2
5
2
4
9
62
25 UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
3
19
14
5
13
3
10
8
7
9
8
2
101
26 Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü
3
-
1
-
-
-
2
-
6
-
4
3
19
27 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
5
1
3
2
5
1
2
6
3
2
2
4
36
Zabıta Müdürlüğü
4
2
4
3
5
5
5
3
3
8
6
6
28
54
TOPLAM
2296
Atatürk Gençlik Merkezi Bilgisayar Sınıflarının Kurulması ve Akıllı Tahta Projesi:
Manisa Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezine 2013 yılında 55 adet bilgisayar
kurulumu için gerekli olan teknik destek Müdürlüğümüz tarafından verildi. Bunun yanı
sıra Atatürk Gençlik Merkezine kurulan Akıllı Tahta projesi için gerekli alt yapı
çalıĢmalar Müdürlüğümüzce yapılıp teknik destek verildi.
Videowall Projesi ve Kurulumu:
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geliĢtirilen Videowall Projesi için gerekli alt
yapı ve AR-GE çalıĢmaları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.
Akıllı Vezne Projesi ve Kurulumu:
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından geliĢtirilen Akıllı Vezne Projesi için gerekli
alt yapı ve AR-GE çalıĢmaları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.
Bilgisayarların Genel Bakımı:
Müdürlüğümüzün planlaması gereği belli periyotlarda Donanım Teknik Destek
Servisimiz tarafından belediyemizdeki tüm bilgisayarlar genel bir bakımdan geçirilmiĢ
ve bu çalıĢmalarda bilgisayarların performanslarını yükseltilmesine yönelik yedek
parça(disk-ram-anakart-iĢlemci-fan vb.) değiĢikliği yapıldı. Ayrıca bilgisayar, yazıcı,
fotokopi cihazlarının genel bakım ve temizlikleri yapıldı.
Belediye Çözüm Merkezi Ses Kayıt Sistemi:
VatandaĢlara yönelik hizmetlerin kalitesini artırmak ve kayıt altına alıp geri
dönüĢünün takip edilmesini sağlamak amacıyla 188 no‟lu telefonun ses kayıtlarının
kayıt altına alınması devam etmektedir.
Online Hizmetler
e-Belediye Hizmetleri:
Zaman ve mekân sınırı olmadan belediyemizin Kent Bilgi Sistemi veri tabanına
entegreli olarak internet üzerinden sunduğu hizmetlere 7 gün 24 saat eriĢimidir.
E-Belediyecilik yani Ġnteraktif Belediyecilik, belediyenin vatandaĢa verdiği hizmetleri
aynı zamanda online olarak da sunmasıdır.
Belediyenin web sitesine giren vatandaĢın, belediye hakkında istediği bilgiye
ulaĢması, mezarlık bilgi sistemi ve trafik bilgi sisteminde sorgulama yapması, verilen
52
kararları görmesi, kredi kartı ile üye olmaksızın borç ödeyebilmesi, belediyede
gerçekleĢtireceği iĢlemleri bulunduğu yerden yapması, öneri, istek ve Ģikâyetlerini
iletmesidir.
Coğrafi ve sözel bilgileri bütünleĢtirme uygulamalarından biri olan Kent
Rehberi ile vatandaĢ bölge haritası üzerinde gezinti yapma, mahalle-sokak-kapı
bilgilerini kullanarak belirli bir adresin konumunu görüntüleme, istenen binanın
resimlerine ulaĢma, mahalle ve faaliyet bazında sorgulama yapılabilmesidir.
Ġnternet sitesi, e-belediye ve kent rehberi sunucularının bakımı ve web
üzerinden gelen kullanıcılara verimli hizmet sunmak da görevlerimiz arasındadır. Ebelediye‟ ye üye olan mükelleflerimizin kontrolü ve sisteme giriĢinin onaylanması da bir
diğer web hizmetimizdir.
2013 yılında 1189 adet yeni KiĢinin ve 20 adet Kurumun e-belediye kullanıcı
baĢvurusu aktif edildi. GeçmiĢ yıllarla birlikte genel toplamda 7142 adet KiĢi ve 146
adet Kurum kayıtlı e-belediye kullanıcısı aktif olarak sistemimizi kullanmaktadır.
Web sayfamızdan ve kiosklardan hızlı ödeme menüsü ile üyelik gerekmeden
sicil numarasını yazarak her türlü borç tahsilatı kredi kartı ile yapılabilmektedir.
Ayrıca Belediyemizin Resmi Ġnternet Sitesinde Online ĠĢlemler Menüsünde
mevcut bulunan Ödeme ĠĢlemlerini kullanarak Ġnternet Ödemesi gerçekleĢen 109273
adet Makbuz oluĢturulmuĢ ve 5.353.664,61 TL’ lik tahsilat yapılmıĢtır.
Mobil Belediyecilik Uygulaması ile 204 adet Makbuz oluĢturulmuĢ ve 13.385,21
TL tahsilat gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kiosk (Belediyematik) Hizmetleri:
Teknolojinin sürekli değiĢtiği ve geliĢtiği günümüzde yenilikleri takip edip kurum
bünyesine uyarlamayı amaç edinen Müdürlüğümüzce, bunun gereği olarak 7/24
sürekli iĢleyen ve vatandaĢın yoğun olduğu bölgelere, kiosk makineleri kurulmuĢ olup
vatandaĢlarımızın belediyematiklerden mesai saatleri dıĢında da sürekli online hizmet
almaları sağlandı.
Belediyemizle ilgili online iĢlemleri (kredi kartı ile ödeme –dilek Ģikayet bildirmenikah iĢlemleri- kent rehberi –Mezarlık bilgi sistemi- Nöbetçi eczane sorgulama vb.)
Merkez binamız ve mezarlıklar olmak üzere Ģehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan
“BELEDĠYEMATĠK” sistemlerinin iĢletilmesi, arızası ve bakımları tarafımızdan
yapılmaktadır.
YAZICI VE FOTOKOPĠ TEKNĠK DESTEK HĠZMETLERĠ
Müdürlüğümüz; kurum bünyesinde muhtelif yerlerde bulunan Yazıcı, Fotokopi
ve yan ürünlerinin kurulumu bakımı ve arızalarında yerinde servis hizmetinde bulundu.
Belediyemiz ana hizmet binası baĢta olmak üzere 15 adet dıĢ birimimizin
donanımsal arızalarına tarafımızca teknik destek verilmektedir. Yazıcı ve Fotokopi
kurulumu konularında istek, sorun ve arızalara en kısa sürede müdahale edildi,
çözüme kavuĢturuldu ya da arızası giderildi. Bilgi ĠĢlem Donanım Teknik Destek
Ekibinin 2013 Yılı süresince müdahale edip çözüm ürettiği yazıcı ve fotokopi arızası
917 adettir.
DĠĞER TEKNĠK DESTEK HĠZMETLERĠ
Müdürlüğümüz; kat, bina, yer ya da oturma planı değiĢtiren servislere kolaylık
olması bakımından teknik destek de bulunmuĢ ve bulunmaktadır. DeğiĢim öncesinde,
değiĢim sırasında ve değiĢim sonrasında teknik personelimiz ilgili birime yerinde
destek vermektedir.
53
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü teknolojik geliĢmeleri ve yenilikleri takip ederek
kurumumuz bünyesine uyarlamaya devam etmektedir.
54
55
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI
BĠRĠM FAALĠYET RAPORU
56
SUNUġ
Bilindiğigibi
“Kamukaynaklarınınetkili,
ekonomikveverimlibirĢekildeeldeedilmesivekullanılmasını,
hesapverebilirliğivemalîsaydamlığısağlamaküzere,
kamumalîyönetimininyapısınıveiĢleyiĢini, kamubütçelerininhazırlanmasını, uygulanmasını,
tümmalîiĢlemlerinmuhasebeleĢtirilmesini,
amacıiledüzenlenen
5018
SayılıKamu
raporlanmasınıvemalîkontrolüdüzenlemek”
Mali
YönetimiveKontrolKanunu
01.01.2006
tarihiitibariyleyürürlüğegirmiĢtir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü, 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan,
Bakanlar
Kurulu‟nun
“Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile
Mahalli Ġdare
Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Manisa Belediye
Meclisi‟nin 07.05.2007 tarih ve 2007/219 Sayılı kararıyla kurulmuĢtur.
Mali Hizmetler Müdürlüğü, ilke olarak Belediyemizin gelir, gider bütçesinin hazırlanması
ve uygulanmasında, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması, iĢlemlerin kayıt altına
alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde
muhasebeleĢtirilmesi, mali tabloların hazırlanması, muhasebenin temel kavramları ve
kabul görmüĢ bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel
olacak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili bir Ģekilde sağlamak için,
Ġlkelerimiz doğrultusunda, dürüst, Ģeffaf, güler yüzle sorun çözen, sorumluluk duygusu ile
hizmet vermektir.
AhmetULUTURHAN
57
Mali Hizmetler Müd.V.
ĠÇĠNDEKĠLER
SUNUġ
S.NO
3
I-GENEL BĠLGĠLER
A-Misyon ve Vizyon
4
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
4
C-Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ĠliĢkin Bilgiler
5
1-Fiziksel Yapı
5
2-Örgüt Yapısı
5
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
5
4-Ġnsan Kaynakları
6
5-Sunulan Hizmetler
6
6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
10
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Amaç ve Hedefleri
11
B-Temel Politikalar ve Öncelikleri
11
C-Diğer Hususlar
12
III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A-Mali Bilgiler
13
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
13
2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
19
3-Mali Denetim Sonuçları
28
B-Performans Bilgileri
28
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
28
2-Performans Sonuçları Tablosu
28
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
28
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
29
IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A-Üstünlükler
29
B-Zayıflıklar
29
C-Değerlendirme
29
Ġç Kontrol Güvence Beyanı
30
58
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
31
I- GENEL BĠLGĠLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyonumuz; Müdürlüğümüz, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen ve kendi yetki
alanlarımızda bulunan vergi mükelleflerinin ve Belediye alacaklılarının, zamanında
takip, tahsil ve tediyesini yapmak, kurum ve kiĢilere iĢ iliĢkisi içinde en iyi ve hızlı
hizmeti vermektir.
Vizyonumuz; ÇağdaĢ bir hizmetin sunulmasında bilgi ve becerisi en üst düzeyde olan
bir kadro ile teknolojik donanımı çağın gereklerine hızlı ve anında cevap verecek, fiziki
ortamı ve çalıĢanlarımız gülen yüzleriyle vatandaĢa örnek bir hizmet sunmaktadır.
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
 Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlarının konsolideedilmesi çalıĢmalarını yürütmek.
 Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini, stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara
uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ve ilke esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama
programı hazırlamak hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
 Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliĢkin verileri toplamak,
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idari gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iĢlemlerini
yürütmek.
 Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin icmal
cetvellerini düzenlemek.
 Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını
59
izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gerekeniĢ ve iĢlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak,mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak.
 Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 Ġç
kontrol
sisteminin
kurulması,
standartların
uygulanması
ve
geliĢtirilmesi
konularında çalıĢmalar yapmak.
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, Belediyemizin hizmet binasının, 1‟inci katında, Muhasebe
Servisi, Tahsilat Servisi ve Ġcra Servisleri tarafından, Belediyemize ve Manisa halkına
hizmet vermektedir.
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüzün elektronik araç ve gereçlerininayrıntılı bilgileri, 31 Aralık 2013
tarihiitibariyleaĢağıda gösterilmiĢtir.
DONANIM TÜRÜ
LCD Ekran monitör
ADET
26
DONANIM TÜR
Klima
ADET
7
60
Klavye
25
Fotokopi Makinesi
4
Mouse
25
Dizüstü Bilgisayar
1
Para Sayma Makinesi
Bozuk Para Sayma
Makinesi
Sabit Telefon
5
Dahili Telefon
15
Yazıcı
15
Fax Makinesi
1
1
2
4- Ġnsan Kaynakları
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzhizmet ve faaliyetlerini;10 memur, 9 tahsildar,
6‟sıhizmet alımı olmak üzere toplam 25 personel ile yürütmektedir. Müdürlüğümüzde
çalıĢan personelin eğitim durumları 1 Ġlköğretim, 14 Lise, 4Ön lisans ve6Lisans
mezunundan oluĢmaktadır.
Kaynak; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-2013
61
5- Sunulan Hizmetler
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler;
 Muhasebe, Bütçe, Kesin Hesap, Mali Ġstatistik Birimi Hizmetleri.
 Ġç Kontrol (Ön Mali Kontrol) Birimi Hizmetleri.
 Gelir Takip ve Tahsil Hizmetleri Birimi.
 Ġcra Takip Birimi Hizmetleri.
Muhasebe, Bütçe, Kesin Hesap, Mali Ġstatistik Birimi Hizmetleri
 Bütçeyi hazırlamak.
 Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.
 Bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmek ve kayıtlarını tutmak.
 Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak.
 Ġdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu
izlemek vedeğerlendirmek.
 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak.
 Belediye‟nin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 Ödemeevraklarının tanzimi ve
teslimatmüzekkeresi
düzenlemesi
iĢlemlerinin
yapılmasınısağlamak.
 Kamu
kurum ve
kuruluĢlarına
gelirkalemlerinden
ayrılması
gereken
yasal
payların ilgiliemanet hesaplaraalınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili
çalıĢmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak.
 Mevzuat gereği, Belediye' nin yükümlülükleri arasında bulunan çeĢitli harç, vergi,
fon vb. ödemelerinyapılmasını sağlamak.
 ÇalıĢanların ücret,maaĢ, mesai,ikramiye vb.nakdi haklarınzamanında hesaplanması
nı ve ödemelerin yapılmasını sağlamak.
 Emekliliği hak eden personelin mali iĢlemleri ve emekli prim kesintilerinin
yapılmasını sağlamak.
62
 Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
 Bütçe kesin hesabını hazırlamak.
 TaĢınır mal yönetim dönemine iliĢkin icmal cetvellerini hazırlamak.
 Mali istatistikleri hazırlamak.
 Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Ġç Kontrol (Ön Mali Kontrol) Birimi Hizmetleri
 Ön mali kontrol görevini yürütmek.
 Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve
harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıĢmanlık yapmak.
 Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi
konularında çalıĢmalar yapmak.
 Ġdarenin görev alanına iliĢkin konularda standartlar hazırlamak.
 Ġdarenin mali iĢ ve iĢlemlerin diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
 Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
Gelir Takip ve Tahsilat Biriminin Hizmetleri
 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Kanunu ve yasalarla emlak, arsa,
arazi, çevre temizlik, Ġlan reklam vergisi gibi tahakkuklu tahsilatlar ile çeĢitli gelir, harç,
katılma payı vb. tahakkuksuz tahsilatları yapmak.
 Dönemi içerisinde borçlarını ödemeyen mükelleflere ait ihbarnameleri düzenleyip
göndermek, tahsilatı yapılamayan belediye alacaklarını tahsil edebilmek için dosyaları
icra ve takip servisine intikal ettirmek.
 Belediyemizinvezneleri aracılığı ile yapılan günlük tahsilatın, ilgili mevzuat
hükümlerine göre iĢlemleri tamamlanıp, belediyemizin banka hesaplarına aktarılmasını
sağlamak.
 Belediyenin
posta
çeki
hesabına
yatırılan, Ģehir
içi
ve
Ģehir dıĢındaki
63
mükelleflerin vergi ödemelerinin ilgili hesaplarına göre tahsilatını yapmak.
 Mükelleflerle ilgili, usulüne uygun yoklama tutanağıyla tespitlerini yapmak,
tespite
iliĢkin yoklama, tutanağını mer‟i mevzuat gerekleri doğrultusunda, ilgili
mükellef ve birimlere verilmesini sağlamak.
 Müdürlüğe
intikal
eden
mükelleflerle
ilgili
dilekçelerin
gereğini
yaparak iĢlemi sonuçlandırmak.
 Mükelleflere elden tebliğ edilmesi gereken ihbarname, tebligat vb. evrakın
usulüne uygun tebliğ edilmesini sağlamak.
 Takipli alacak duruma gelen mükelleflere ödeme emri belgesi düzenlenerek, borç
bildirimi için tebligatta bulunmak.
 Ödemenin
yapılmaması
durumunda
haciz
iĢlemlerinin
baĢlatılmasını
ve
takibini sağlamak.
 Harcamalara
katılma
paylarının
düzenli alınabilmesi
koordineli çalıĢmak, geçmiĢ dönemlere ait alacak
olunan
kayıtların
için
ilgili birimlerle
tutulmasını ve
tahsil
paraları bankaya yatırmak.
 Tahsilâtla ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak.
 Tahakkuklu
ve
tahakkuksuz
gelirlerle, takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât
durumlarını kontrol etmek.
 Tahsilâtı yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip etmek, tebligat,
ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını sağlamak.
 Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize etmek.
 Mer‟i mevzuatın öngördüğü diğer görevlerin icra edilmesini sağlamaktır.
Ġcra Takip Servisi Hizmetleri
 Belediye‟nin gelirleri ile ilgili zamanında ödenmeyen amme alacaklarına 6183 Sayılı
AATUHK gereğince iĢlem yapmak.
 Emlak, çevre, temizlik, ilan reklam, eğlence vergisi ve iĢgal harcı ile ilgili tahsilatı
yapılamayanların takibini yapmak.
64
Ġcra Takip Servisince2013 yılında yapılan faaliyetlerimiz aĢağıda sunulmuĢtur.
2013 Yılı Gönderilen Ödeme Emri Listesi (Gecikme zammı hariç)
DÖNDEMĠ
ADET
20/02/2013
17/05/2013
06/06/2013
04/09/2013
08/10/2013
TOPLAM
468
031
571
105
960
2135
Belediyemiz alacakları için 2013 yılı içerisinde iĢlem gören dosya sayısı
HACĠZ
ADET
Tapu haczi yapılan dosya sayısı
77
Araç haczi yapılan dosya sayısı
92
Banka haczi yapılan dosya sayısı
244
Toplam Dosya Sayısı
413
2013 yılında 427 adet takip dosyasının tahsilatı gerçekleĢtiği için kapatılmıĢtır.
YIL
ADET
2009 Yılı Tam tahsilat yapılan dosya sayısı
496
2010 Yılı Tam tahsilat yapılan
osya sayısı
276
2011 Yılı Tam tahsilat yapılan dosya sayısı
250
2012 Yılı Tam tahsilat yapılan dosya sayısı
379
2013 Yılı Tam tahsilat yapılan dosya sayısı
211
TOPLAM
1612
2012 Yılı Aylara Göre Ġcra Dosyalarından2013 Yılı Aylara Göre Ġcra Dosyalarından
65
Yapılan Tahsilat Miktarı
DÖNEMİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
Yapılan Tahsilat Miktarı
TAHSİLAT MİKTARI
155.169.92 TL
202.779,54 TL
68.022,01 TL
173.110,85 TL
191.593,30 TL
57.890,99 TL
78.091,91 TL
87.079,90 TL
67.703,02 TL
140.508,61 TL
128.580,39 TL
128.950,83 TL
1.479.481,26 TL
DÖNEMİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
TAHSİLAT MİKTARI
160.989,93 TL
99.581,77 TL
150.698,73 TL
352.781,89 TL
487.574,23 TL
138.357,43 TL
90.386,56 TL
67.980,77 TL
161.257,34 TL
91.774,49 TL
168.889,19 TL
122.412,51 TL
2.092.694,84 TL
6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Mali Hizmetler MüdürlüğüiĢ prosedürlerinde ve proseslerinde süreklilik esası vardır.
Müdürlüğümüzün hedeflerine ulaĢmasında esas olan, tüm alt birimlerinde amaç birliğidir.
Ġlke olarak her kesim için en iyi hizmeti sunmaktır. Bir diğer ifade ile öncelikle çalıĢan
memnuniyeti, vatandaĢ memnuniyeti, ve yönetim memnuniyetini sağlamaktır.
Ġç Kontrol Eylem Planları ile yönetim amaçlarını sağlamak, iĢlerin düzenli pratik ve verimli
sonuçlanması
enformasyonun
için;
varlıkların
zamanında
muhafazası,
hazırlanması
da
kayıtların
dahil
güvenliği,
olmak
üzere,
güvenilir
tesis
mali
edilen
organizasyon planı ve düzenleĢtirme sistemlerini kapsamaktadır.
Müdürlüğümüzün Ġç Kontrol Yapısı
 Mali disiplini sağlamak, ekonomik, verimli, etkin uygulamalarla,Belediyemizin misyon
ve vizyonuna uygun kaliteli hizmet üretmek.
 Kaynakların israf edilmesine, kötü kullanılmasına ve kötü idare edilmesine, hata ve
suistimallere mani olmak.
 Kanun, tüzük, yönetmelik gibi yasal düzenlemelere ve yönetimin talimatlarına
uygunluğu ve danıĢmanlığı sağlamak.
Ġç kontrol sisteminin hedef ve amaçları doğrultusunda gerçekleĢtirilmesinden,
etkinliğinden ve verimliliğinden, Mali Hizmetler Müdürü Belediye BaĢkanına karĢı
66
sorumludur.
II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Manisa
Belediyesi
Mali
Hizmetler
Müdürlüğü‟nün
gelir
ve
gider
bütçesinin
hazırlanması, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması, iĢlemlerin kayıt altına
alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı, etkili ve güvenilir bir biçimde
muhasebeleĢtirilmesi, mali tabloların zamanında hazırlanması, muhasebenin temel
kavramları ve kabul görmüĢ bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın
çıkarılmasına temel olacak karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalıĢmasını
sağlayacak Ģekilde hazırlanması ile Belediye gelir bütçesine bulunan, gelirlerin ve
alacaklarının takip ve tahsil iĢlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir.
B- Amaç ve Hedeflere UlaĢma Yöntemleri
 Denk bütçeli, gelir gider dengesi sağlıklı bir mali yapıya ulaĢarak, hizmetlerin
zamanında ve en doğru Ģekilde sürdürülmesini sağlamak.
 Gelir getirici faaliyetlerin arttırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel
gelir kayıplarının engellenmesini sağlamak.
 Günün teknolojisini kullanarak daha etkin bir süreç oluĢturmak.
 Sürekli kontrol ve takip mekanizmasını oluĢturmak.
 ġeffaf ve adil yönetimi sağlamak.
 AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak.
 Hizmet kalitesinden ödün vermeden, mevcut gelir düzeyi üzerine çıkmak ve iĢ
planlarını gerçekleĢtirmek amacı ile gelir artırıcı, gider azaltıcı araĢtırma geliĢtirme
çalıĢmaları yaparak, bunların uygulanabilirliğini sağlamak ve neticelerini analiz etmek.
C- Temel Politikalar ve Öncelikler
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz personellerinin, yeniliklere açık, ihtiyaca cevap veren
bilgi ve becerilerle gerekli destek sağlanarak, daha etkin hizmet vermelerini temin
etmek.Güncel Kanun ve Yönetmeliklere paralel olarak birimlerimizde çalıĢan
personellerin, meslek içi eğitim almasını sağlamak, teknik ve teknolojik bilgilerini
67
artırmak, hizmet içi eğitim planlarını her yıl kademeli olarak yükseltmektir.
D- Diğer Hususlar
Temel Ġlkelerimiz
Manisa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tüm çalıĢmalarında;
 Karar alma, uygulama ve eylemlerde Ģeffaflık,
 Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 Hesap verebilirlik,
 Kurum içi yönetimde ve Manisa Ġl sınırlarını ilgilendiren kararlara katılımcılık,
 Uygulamalarda adalet, hizmette eĢitlik,
 Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik, temel ilkelerini
esas almaktadır.
68
III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
2013 MALĠ YILI BÜTÇESĠ
Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gider Bütçesi;244.939.000,00 TL, Gelir Bütçesi
185.939.000,00 TL ve 59.000.000,00 TL‟lik Ġller Bankası veya Özel Bankalardan
borçlanma ile denk bütçe hazırlanmıĢ olup,Belediyemiz Meclisince kabul edilmiĢtir.
Manisa Valiliğince onaylanan Belediye bütçemiz 01 Ocak 2013tarihinde yürürlüğe
girmiĢtir
1- 2013YILI GELĠR BÜTÇESĠ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME
ORANI
VERGİ GELİRLERİ
34.774.000,00 TL
28.587.834,43 TL
82%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
55.450.000,00 TL
54.990.445,92 TL
99%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
6.500.000,00 TL
408.420,72 TL
6%
DİĞER GELİRLER
89.125.000,00 TL
109.218.080,24 TL
123%
600.000,00 TL
2.085.586,44 TL
348%
GELİR ÇEŞİDİ
SERMAYE GELİRLERİ
69
TOPLAM
185.939.000,00 TL
195.290.367,75 TL
105%
VERGİ GELİRLERİ
GELİR ÇEŞİDİ
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN
VERGİLER
DAHİLDE ALINAN MAL VE
HİZMET VERGİSİ
HARÇLAR
BAŞKA YERDE
SINIFLANDIRILMAYAN VERGİ
SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME
ORANI
18.450.000,00 TL
14.084.343,68 TL
76%
10.027.000,00 TL
8.416.815,25 TL
84%
6.297.000,00 TL
6.086.675,50 TL
97%
0,00 TL
0,00 TL
0%
0,00 TL
0,00 TL
0%
34.774.000,00 TL
28.587.834,43 TL
82%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME
ORANI
MAL VE HİZMET SATIŞ
GELİRLERİ
48.225.000,00 TL
48.334.975,86 TL
100%
KİRA GELİRLERİ
6.625.000,00 TL
6.259.207,63 TL
94%
600.000,00 TL
396.262,43 TL
66%
55.450.00000 TL
54.990.445,92 TL
99%
GELİR ÇEŞİDİ
DİĞER TEŞEBBÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ
TOPLAM
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
GELİR ÇEŞİDİ
YURT DIŞINDAN
MERKEZİ YÖNETİM
BÜTÇESİNDEN
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME
ORANI
0,00 TL
0,00 TL
0%
5.000.000,00 TL
0,00 TL
0%
70
DİĞER İDARELERDEN
0,00 TL
0,00 TL
0%
KURUMLARDAN VE
KİŞİLERDEN
1.500.000,00 TL
408.420,72 TL
27%
PROJE YARDIMLARI
0,00 TL
0,00 TL
0%
6.500.000,00 TL
408.420,72 TL
6%
TOPLAM
DİĞER GELİRLER
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME
ORANI
3.00.000,00 TL
1.619.354,21 TL
54%
KİŞİ VE KURUMLARDAN
ALINAN PAYLAR
77.590.000,00 TL
95.268.758,52 TL
123%
PARA CEZALARI
2.775.000,00 TL
2.658.499,15 TL
96%
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
5.760.000,00 TL
9.671.468,36 TL
168%
89.125.000,00 TL
109.218.080,2 TL
123%
GELİR ÇEŞİDİ
FAİZ GELİRLERİ
TOPLAM
SERMAYE GELİRLERİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
GERÇEKLEŞEN
TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME
ORANI
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
500.000,00 TL
2.050.348,25 TL
410%
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
100.000,00 TL
238,19 TL
0%
600.000,00 TL
2.050.586,44 TL
342%
GELİR ÇEŞİDİ
TOPLAM
2- 2013 YILI GİDER BÜTÇESİ
71
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
PERSONEL GİDERLERİ
21.103.817,00 TL
20.213.962,80 TL
96%
SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ
3.042.433,00 TL
2.999.310,59 TL
99%
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
69.34.750,00 TL
88.199.480,17 TL
126%
FAİZ GİDERLERİ
2.000.000,00 TL
3.813.639,57 TL
191%
CARİ TRANSFERLER
3.483.000,00 TL
4.523.371,18 TL
130%
SERMAYE GİDERLERİ
130.854.000,00 TL
124.751.729,67 TL
95%
20.000,00 TL
0,00 TL
0%
0,00 TL
0,00 TL
0%
14.501.000,00 TL
0,00 TL
0%
244.939.000,00 TL
244.501.493,98 TL
99.8%
GİDER ÇEŞİDİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VRME
YEDEK ÖDENEK
TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
MEMURLAR
13.956.589,00 TL
14.558.132,26 TL
104%
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.588.372,00 TL
1.529.269,64 TL
96%
İŞÇİLER
5.369.856,00 TL
3.977.441,70 TL
74%
GEÇİCİ PERSONEL
49.000,00 TL
39.191,50 TL
80%
DİĞER PERSONEL
140.000,00 TL
109.927,70 TL
79%
21.103.817,00 TL
20.213.962,80 TL
96%
GİDER ÇEŞİDİ
TOPLAM
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
GİDER ÇEŞİDİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
2.432.089,00 TL
2.010.821,19 TL
83%
19.339,00 TL
217.394,96 TL
1124%
72
İŞÇİLER
503.276,00 TL
771.094,44 TL
153%
GEÇİCİ PERSONEL
87.729,00 TL
0,00 TL
0%
DİĞER PERSONEL
0,00 TL
0,00 TL
0%
3.042.433,00 TL
2.999.310,59 TL
99%
TOPLAM
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE
HİZ. ALIMI
15.000,00 TL
0,00 TL
0%
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
HİZ. ALIMI
19.217.550,00 TL
25.772.679,79 TL
134%
353.500,00 TL
130.595,54 TL
37%
GÖREV GİDERLERİ
1.227.200,00 TL
1.561.75027 TL
127%
HİZMET ALIMLARI
41.769.000,00 TL
49.669.096,67 TL
119%
TEMSİL VE TANITMA
GİDERLERİ
2.400.000,00 TL
3.144.704,63 TL
131%
MENKUL MAL ALIM BAKIM
ONARIM GİDERLERİ
4.007.000,00 TL
6.761.694,18 TL
169%
GAYRİMENKUL MAL ALIM
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
874.500,00 TL
1.127.316,77 TL
129%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
71.000,00 TL
31.642,32 TL
45%
TOPLAM
69.934.750,00 TL
88.199.480,17 TL
126%
GİDER ÇEŞİDİ
YOLLUKLAR
FAİZ GİDERLERİ
GİDER ÇEŞİDİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
73
KAMU İDARELERİNE ÖDENEN
İÇ BORÇ FAİZ GDERLERİ
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
TOPLAM
0,00 TL
0,00 TL
0%
2.000.000,00 TL
3.813.639,57 TL
191%
0,00 TL
0,00 TL
0%
2.000.000,00 TL
3.813.639,57 TL
191%
CARİ TRANSFERLER
GİDER ÇEŞİDİ
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN
KURUMLARA ÖDEMELER
HANE HALKINA YAPILAN
TRANSFERLER
DİĞER İDARELERE
TRANSFERLER
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
TOPLAM
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
493.000,00 TL
394.856,18 TL
80%
0,00 TL
0,00 TL
0%
1.000.000,00 TL
2.004.565,30 TL
200%
240.000,00 TL
217.377,61 TL
91
0,00 TL
0,00 TL
0%
1.750.000,00 TL
1.906.572,09 TL
109%
3.483.000,00 TL
4.523.371,18 TL
130%
SERMAYE GİDERLERİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
MAMUL MA ALIMLARI
2.670.000,00 TL
3.905.877,76 TL
146%
MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ
1.350.000,00 TL
5.014.128,59 TL
371%
GAYRİ MADDİ MAL ALIMLARI
1.500.000,00 TL
315.650,00 TL
21%
9.550.000,00 TL
9.160.914,08 TL
96%
84.730.000,00 TL
94.594.332,00 TL
112%
MEN. MAL. BÜYÜK ONR. GİD.
24.204.000,00 TL
2.624.252,64 TL
11%
G.MEN.BÜYÜK ONR.
GİDERLERİ
6.850.000,00 TL
9.136.574,60 TL
133%
STOK ALIMLARI
0,00 TL
0,00 TL
0%
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0,00 TL
0,00 TL
%
GİDER ÇEŞİDİ
G.MEN. AL.VE
KAMULAŞTIRMA
G.MENKUL SERMAYE ÜRT.
GİD.
74
TOPLAM
130.854.000,00 TL
124.751.729,67 TL
95%
SERMAYE TRANSFERLERİ
GİDER ÇEŞİDİ
2013 YILI
TAHMİNİ BÜTÇE
HARCAMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
20.000,00 TL
0,00 TL
0%
20.000,00 TL
0,00 TL
0%
YURT İÇİ SERMAYE
TRANSFERLERİ
TOPLAM
YEDENEK ÖDENEKLER
GİDER ÇEŞİDİ
YEDEK ÖDENEK
TOPLAM
2013 YILI BÜTÇE
RAKAMI
AKTARMA
TUTARI
GERÇEKLEŞME
ORANI
14.501.000,00 TL
14.324.280,04 TL
99%
14.501.000,00 TL
14.324.280,04 TL
99%
2013YILI MALİ BORÇ DURUMU
BORÇ ÇEŞİDİ
FAALİYET BORÇLARI
01/01/2013 BORÇ DURUMU
31/12/2013 BORÇ DURUMU
12.459.055,34 TL
18.705.617,03 TL
VERGİ BORÇLARI
0,00 TL
0,00 TL
ENERJİ (TEDAŞ) BORÇLARI
0,00 TL
0,00 TL
İLLER BANKASI BORÇLARI
35.056.080,20 TL
65.138.724,35 TL
0,00 TL
15.000.000,00 TL
DİĞER BANKALARA KISA VE UZUN VADELİ
BORÇLAR
75
TOPLAM
47.515.135,54 TL
98.844.341,38 TL
Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün,2013 Yılı faaliyet dönemi içerisinde, mali yıl geliri
olan 195.290.367,75 TL ile % 105‟lik gerçekleĢme oranı, mali yıl gideri olan
244.501.493,98 TL ile % 99,8‟lik gerçekleĢme oranı meydana gelmiĢtir.
Manisa Belediyesi‟nin temel mali tablolara iliĢkin yapılan grafik çalıĢmaları aĢağıda
gösterilmiĢtir.
Manisa Belediyesi 2013 Mali Yılı Bütçe GerçekleĢme Oranı Grafiği
76
Yıllara Göre TahminiGider Bütçe Grafiği
Yıllara Göre GerçekleĢenGider Bütçe Grafiği
77
Yıllara Göre Tahmini Gelir Bütçe Grafiği
Yıllara Göre GerçekleĢenGelir Bütçe Grafiği
78
2013 YILI KAPANIġ BĠLANÇOSU
AKTĠF HESAPLAR
1
DÖNEN VARLIKLAR
10
HAZIR DEĞERLER
100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER
102 HESABI
BANKA HESABI
103 VERĠLEN ÇEKLER VE
GÖNDERME
104 PROJE
ÖZEL HESABI
EMĠRLERĠ
HESABI ( 105 DÖVĠZ
HESABI
)
106 DÖVĠZ GÖNDERME
108
109
11
117
118
12
120
121
122
126
13
132
137
14
140
15
150
153
157
16
160
161
162
164
165
166
167
18
180
19
190
191
197
2
21
217
218
22
220
222
23
232
24
240
241
25
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
26
260
264
268
28
280
29
294
297
299
6
60
EMĠRLERĠ
HES BI (
DĠĞER
HAZIR
-)
DEĞERLER
HESABI
BANKA
KREDĠ
KARTLARINDAN
MENKUL
KIYMET VE
ALACAKLAR
HESABI
VARLIKLAR
MENKUL
VARLIKLAR
HESABIMENKUL
DĠĞER
KIYMET VE
FAALĠYET
VARLIKLAR HESABI
ALACAKLARI
GELĠRLERDEN
ALACAKLAR HESABI
GELĠRLERDEN
TAKĠPLĠ ALACAKLAR
GELĠRLERDEN
HESABI VE
TECĠLLĠ
TEHĠRLĠ
VERĠLEN
DEPOZĠTO
ALACAKLAR
HESABI
VE
TEMĠNATLAR
HS.
KURUM
ALACAKLARI
KURUMCA VERĠLEN
BORÇLARDAN
TAKĠPTEKĠ
KURUM
ALACAKLAR
HESABI
ALACAKLARI
HESABI
DĠĞER
ALACAKLAR
KĠġĠLERDEN
ALACAKLAR
HESABI
STOKLAR
ĠLK MADDE VE
MALZEME
HESABI
TĠCARĠ
MALLAR
HESABISTOKLAR
DĠĞER
HESABI
ÖN ÖDEMELER
Ġġ AVANS VE
KREDĠLERĠ HESABI
PERSONEL
AVANSLARI
BÜTÇE
DIġI HESABI
AVANS
VE
KREDĠLER
AKREDĠTĠFLER
HESABI DÖNEMĠNE
MAHSUP
AKTARILAN
PROJE
ÖZELAVANS
VE
KREDĠLER
HESABINDAN
DOĞRUDAN
DIġ
HESABIKREDĠ
VERĠLEN
AVANS
VE
PROJE
GELECEK
AYLARA
AKREDĠTĠFLER
KULLANIMLARI
AĠT
GĠDERLER
GELECEK
AYLARA
HESABI
AVANS
VE
AĠT
GĠDERLER
DĠĞER
DÖNEN
AKREDĠFLERĠ
HESABI
VARLIKLAR
DEVREDEN KATMA
HESABI
DEĞER
VERGĠSĠ
ĠNDĠRĠLECEK
KATMA
HESABINOKSANLARI
DEĞER
VERGĠSĠ
SAYIM
HESABI VARLIKL R
DURAN
MENKUL KIYMET VE
VARLIKLAR
MENKUL
VARLIKLAR
HESA MENKUL
I
DĠĞER
KIYMET VE
FAALĠYET
VARLIKLAR
ALACAKLARIHESABI
GELĠRLERDEN
ALACAKLAR
HESABI
GELĠRLERDEN
TECĠLLĠ ALACAKLARI
VE TEHĠRLĠ
KURUM
ALACA LAR
HESABI
KURUMCA
VERĠLEN
BORÇLARDAN
MALĠ DURAN
AL
CAKLAR
HESABI
VARLIKLAR
MALĠ KURULUġLARA
YATIRILAN
MAL
VE HĠZMET
SERMAYELER
ÜRETEN
MADDĠ
DURAN
HESABI
KURULUġLARA
VARLIKLAR
ARAZĠ
VE ARSALAR
YATIRILAN
HESABI
YERALTI
VE
SERMAYELER
YERÜSTÜ
BĠNALAR
HESABI
HESABI
DÜZENLERĠ
HESABI
TESĠS,
MAKĠNE
VE
CĠHAZLAR HESABI
HESABI
TAġITLAR
DEMĠRBAġLAR
HESABIMADDĠ
DĠĞER
DURAN VARLIKLAR
BĠRĠKMĠġ
HESABI
AMORTĠSMANLAR
YAPILMAKTA OLAN
HESABI ( AVANSLARI
- ) HESABI
YATIRIMLAR
YATIRIM
HESABIOLMAYAN
MADDĠ
DURAN VARLIKLAR
HAKLAR
HESABI
ÖZEL MALĠYETLER
HESABI
BĠRĠKMĠġ
AMORTĠSMANLAR
GELECEK
YILLARA
HESABI
( - YILLARA
)
AĠT
GĠDERLER
GELECEK
AĠT GĠDERLER
DĠĞER
DURAN
HESABIÇIKARILACAK
VARLIKLAR
ELDEN
STOKLAR
VE MADDĠ
DĠĞER
ÇEġĠTLĠ
DURAN VARLIKLAR
BĠRĠKMĠġ
HESABI
AMORTĠSMANLAR
FAALĠYET
HESABIHESAPLARI
(-)
HESAPLARI
GELĠR
2011
TL
23.777.741,56
2.292.969,79
-12.094,42
0,00
2.399.083,21
-94.019,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,00
13.731.278,44
34.756,47
12.470.445,69
1.216.748,85
9.327,43
0,00
0,00
0,00
375.037,24
375.037,24
165.024,86
165.024,86
0,00
0,00
336.222,22
1.037,43
0,00
335.184,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.877.208,84
6.877.208,84
0,00
0,00
384.065.226,60
0,00
0,00
0,00
726.127,80
0,00
726.127,80
0,00
0,00
10.105.335,49
10.105.335,49
0,00
371.575.371,79
180.351.375,34
212.597.655,44
45.621.986,66
5.511.915,52
9.506.109,61
2.629.040,56
0,00
-129.007.983,22
44.365.271,88
0,00
1.654.363,59
1.740.503,59
0,00
-86.140,00
0,00
0,00
4.027,93
507.551,20
0,00
-503.523,27
40.060,14
41.084,16
2012
TL
44.458.805,26
18.704.999,87
0,00
0,00
18.706.086,68
-1.086,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,00
17.957.291,98
0,00
17.476.429,32
444.181,90
36.680,76
0,00
0,00
0,00
475.296,59
475.296,59
662.578,36
662.578,36
0,00
0,00
483.810,96
0,00
0,00
483.810,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.174.827,33
6.174.827,33
0,00
0,00
457.281.809,75
0,00
0,00
0,00
728.406,73
0,00
728.406,73
0,00
0,00
13.075.139,53
12.325.139,53
750.000,00
439.421.684,38
184.855.162,53
232.757.195,40
51.229.705,46
6.285.359,16
10.467.055,81
4.243.560,00
0,00
-133.431.123,76
83.014.769,78
0,00
4.052.241,43
4.138.381,43
0,00
-86.140,00
0,00
0,00
4.337,68
580.603,42
0,00
-576.265,74
0,00
0,00
2013
TL
46.390.987,76
18.208.987,85
0,00
0,00
18.208.987,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
21.635.016,48
0,00
20.687.967,11
915.900,99
31.148,38
0,00
0,00
0,00
364.870,92
364.870,92
370.480,13
370.480,13
0,00
0,00
620.646,27
0,00
0,00
620.646,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.155.986,11
5.155.986,11
0,00
0,00
586.846.299,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.806.664,15
14.056.664,15
750.000,00
567.667.405,79
194.015.509,46
326.200.884,80
51.888.515,96
6.834.005,03
13.982.693,14
4.836.539,63
0,00
-133.565.220,18
103.474.477,95
0,00
4.367.891,43
4.454.031,43
0,00
-86.140,00
0,00
0,00
4.337,68
653.658,11
0,00
-649.320,43
0,00
0,00
PASĠF HESAPLAR
3
30
300
303
304
309
31
310
32
320
322
33
330
333
34
340
349
36
360
361
362
363
368
37
372
379
38
380
381
39
391
397
399
4
40
400
403
404
409
41
410
43
430
438
44
440
449
47
472
479
48
480
481
49
499
5
50
500
52
522
57
570
58
580
59
590
591
6
63
630
KISA VADELĠ
YABANCI
KISA
VADELĠ ĠÇ
KAYNAKLAR
MALĠ
BORÇLAR
BANKA
KREDĠLERĠ
HESABI
KAMU
ĠDARELERĠNE
CARĠ YILDA MALĠ
BORÇLAR
HESABI
ÖDENECEK
KISA
VADELĠ
TAHVĠLLER
HESABI
DĠĞER
ĠÇ MALĠ
KISA
VADELĠ
DIġ
BORÇLAR
MALĠ
BORÇLAR
CARĠ
YILDAHESABI
ÖDENECEK DIġ
FAALĠYET
MALĠ BORÇLAR
BORÇLARI
BÜTÇE
HESABI
EMANETLERĠ
BÜTÇELEġTĠRĠLEC
HESABI
EK BORÇLAR
EMANET
YABANCI
HESABI
KAYNAKLAR
ALINAN DEPOZĠTO
VE TEMĠNATLAR
EMANETLER
HESABI AVANSLAR
ALINAN
ALINAN SĠPARĠġ
AVANSLARI
ALINAN
DĠĞER
HESABILAR HESABI
AVAN
ÖDENECEK
DĠĞER
YÜKÜMLÜLÜKLER
ÖDENECEK
VERGĠ
VE FONLAR
ÖDENECEK
HESABI
SOSYAL
GÜVENLĠK
FONLAR VEYA
KESĠNTĠLERĠ
DĠĞER
KAMU
KAMU
ĠDARELERĠ
HESABI GEÇMĠġ,
ĠDARELERĠ
ADINA
PAYLARI
HESABI
VADESĠ
YAPILAN
ERTELENMĠġ
VEYA
BORÇ
VETAHSĠLAT
GĠDER
HESABI
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠ
KARġILIKLARI
KIDEM TAZMĠNATI
ġ VERGĠ
VE
DĠĞER
KARġILIĞI
HESABI
DĠĞER
BORÇ
VE
YÜKÜMLÜLÜKLER
GĠDER
GELECEK
AYLARA
HESABI
KARġILIKLARI
AĠT GELĠRLER
VE
GELECEK
AYLARA
HESABI
GĠDER
AĠT
GELĠRLER
GĠDER
TAHAKKULARI
HESABI
TAHAKKUKLARI
DĠĞER
KISA
HESABI YABANCI
VADELĠ
HESAPLANAN
KAYNAKLAR
KATMAFAZLALARI
DEĞER
SAYIM
VERGĠSĠ
HESABI
HESABI
DĠĞER ÇEġĠTLĠ
KISA VADELĠ
UZUN
VADELĠ
YABANCI
UZUN
VADELĠ ĠÇ
KAYNAKLAR
MALĠ BORÇLAR
BANKA
KREDĠLERĠ
HE ABI
HESABI
KAMU
ĠDARELERĠNE
MALĠ
TAHVĠLLER
HESABI
BORÇLAR
HESABI
UZUN
VADELĠ
DĠĞERVADELĠ
ĠÇ MALĠDIġ
UZUN
BORÇL
RBORÇLAR
HESABI
MALĠ
BORÇLAR
DIġ MALĠ
HESABIBORÇLAR
DĠĞER
ALINAN DEPOZĠTO
VE TEMĠNATLAR
KAMUYA
OLAN
HESABI AVANSLAR
ERTELENMĠġ
VEYA
ALINAN
TAKSĠTLENDĠRĠLMĠ
ALINAN
SĠPARĠġ
ġ
BORÇLAR
AVANSLARI
ALINAN
DĠĞER
HESABI
HESABI
AVANSLAR
HESABI
BORÇ
VE GĠDER
KARġILIKLARI
KIDEM TAZMĠNATI
KARġILIĞI
HESABI
DĠĞER
BORÇ
VE
GĠDER
GELECEK
YILLARA
KARġILIKLARI
AĠT
GELĠRLER
VE
GELECEK
YILLARA
HESABI
GĠDER
AĠT
GELĠRLER
GĠDER
TAHAKKUKLARI
HESABI
TAHAKKUKLARI
DĠĞER
UZUN
HESABIUZUN
VADELĠ
YABANCI
DĠĞER
KAYNAKLAR
VADELĠ YABANCI
ÖZKAYNAKLAR
KAYNAKLAR
NET
DEĞER
HESABI
NET
DEĞER
HESABI
YENĠDEN
DEĞERLEME
YENĠDEN
FARKLARI
DEĞERLEME
GEÇMĠġ
YILLAR
FARKLARI
HESABI
FAALĠYET
GEÇMĠġ
YILLAR
SONUÇLARI
OLUMLU
FAALĠYET
GEÇMĠġ
YILLAR
SONUÇLARI
OLUMSUZ
GEÇMĠġ YILLAR
HESABI FAALĠYET
FAALĠYET
OLUMSUZ
DÖNEM
SONUÇLARI
FAALĠYET
SONUÇLARI
DÖNEM
OLUMLU
SONUÇLARI
FAALĠYET
SONUCU
DÖNEM
OLUMSUZ
HESABI ( - SONUCU
)
HESABI
FAALĠYET
HESABIHESAPLARI
(-)
HESAPLARI
GĠDER
GĠDERLER HESABI
2011
TL
31.303.415,27
6.269.012,42
6.269.012,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.545.267,49
10.941.487,78
1.603.779,71
8.137.748,03
6.862.855,96
1.274.892,07
0,00
0,00
0,00
1.925.231,78
1.443.276,05
418.263,23
14.300,81
49.391,69
0,00
1.464.757,55
555.778,01
908.979,54
963.157,27
0,00
963.157,27
-1.759,27
-1.759,27
0,00
0,00
16.482.925,72
13.731.603,01
13.731.603,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600.000,00
600.000,00
1.000.000,00
1.151.322,71
0,00
1.151.322,71
0,00
0,00
360.096.687,31
195.075.654,84
195.075.654,84
0,00
0,00
113.191.934,87
113.191.934,87
-6.027.566,00
-6.027.566,00
57.856.663,60
57.856.663,60
0,00
-40.060,14
1.024,02
1.024,02
2012
TL
39.645.655,73
9.000.781,93
9.000.781,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.459.055,34
12.459.055,34
0,00
13.690.213,85
7.544.591,56
6.145.622,29
0,00
0,00
0,00
1.141.434,87
866.590,32
195.870,08
10.365,13
68.609,34
0,00
1.388.387,15
361.694,11
1.026.693,04
1.965.782,59
0,00
1.965.782,59
0,00
0,00
0,00
0,00
27.687.879,76
23.984.696,66
23.984.696,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
400.000,00
800.000,00
2.503.183,10
0,00
2.503.183,10
0,00
0,00
434.407.079,52
195.143.874,02
195.143.874,02
0,00
0,00
171.048.598,47
171.048.598,47
-6.027.566,00
-6.027.566,00
74.242.173,03
74.242.173,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2013
TL
92.713.434,88
25.379.685,52
25.379.685,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.502.553,22
18.705.617,03
27.796.936,19
11.560.330,41
8.575.808,82
2.984.521,59
0,00
0,00
0,00
2.324.715,77
1.346.865,37
172.539,89
11.903,03
128.188,25
665.219,23
1.158.587,93
142.632,82
1.015.955,11
5.787.562,03
0,00
5.787.562,03
0,00
0,00
0,00
0,00
60.272.392,07
54.759.038,83
54.759.038,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
200.000,00
800.000,00
4.513.353,24
0,00
4.513.353,24
0,00
0,00
480.251.459,86
181.742.946,28
181.742.946,28
0,00
0,00
245.290.771,50
245.290.771,50
0,00
0,00
53.217.742,08
53.217.742,08
0,00
0,00
0,00
0,00
79
600
GELĠRLER HESABI
41.084,16
0,00
0,00
9
90
900
905
91
910
92
920
TOPLAM
NAZIM HESAPLAR
ÖDENEK HESAPLARI
GÖNDERĠLECEK
BÜTÇE ÖDENEKLERĠ
ÖDENEKLĠ
HESABIDIġI HESABI
GĠDERLER
NAKĠT
TEMĠNATLAR
VE
TEMĠNAT
KĠġĠLERE AĠT
MEKTUPLARI
TAAHHÜT
MENKUL KIYMETLER
HESABI
HESAPLARI
GĠDER
HS.
TAAHHÜTLERĠ
407.884.052,32
0,00
0,00
1.024,02
-1.024,02
0,00
10.581.158,38
0,00
8.030.085,08
501.740.615,01
0,00
0,00
10.510,00
0,00
0,00
19.979.605,59
0,00
42.499.902,32
633.237.286,81
0,00
0,00
-317.991,96
244.501.493,98
0,00
26.111.733,12
0,00
22.027.436,61
HESABI
GENEL TOPLAM
426.495.295,78
564.230.632,92
925.559.958,56
9
90
901
91
911
92
921
TOPLAM
NAZIM HESAPLAR
ÖDENEK
HESAPLARI
BÜTÇE
ÖDENEKLERĠ
NAKĠT
DIġI
HESABI
TEMĠNATLAR
VE
TEMĠNAT
KĠġĠLERE
MEKTUPLARI
TAAHHÜT AĠT
MENKUL
EMANETLERĠ
HESAPLARI
GĠDER
KIYMETLER
HS.
HESABI
TAAHHÜTLERĠ
KARġILIĞI HESABI
407.884.052,32
0,00
0,00
0,00
0,00
10.581.158,38
0,00
8.030.085,08
501.740.615,01
0,00
0,00
10.510,00
0,00
19.979.605,59
0,00
42.499.902,32
633.237.286,81
0,00
0,00
244.183.502,02
0,00
26.111.733,12
0,00
22.027.436,61
GENEL TOPLAM
426.495.295,78
564.230.632,92
925.559.958,56
BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Hs.
Kodu
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
Ekonomik Kod
2011
2012
2013
800
01
VERGĠ GELĠRLERĠ
21.095.277,95
24.689.863,43
28.587.834,43
800
01
2
MÜLKĠYET ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER
11.872.226,99
12.666.237,60
14.084.343,68
800
01
3
DAHĠLDE ALINAN MAL VE HĠZMET VERGĠSĠ
6.194.651,91
7.322.080,45
8.416.815,25
800
01
6
HARCLAR
800
03
800
03
800
800
800
04
800
04
4
800
04
5
800
05
800
05
1
FAĠZ GELĠRLERĠ
800
05
2
KĠġĠ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
800
05
3
PARA CEZALARI
800
05
9
DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER
800
06
800
06
800
800
810
01
810
01
810
01
810
01
810
03
810
03
1
810
03
810
03
810
04
810
04
810
05
810
05
3.028.399,05
4.701.545,38
6.086.675,50
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ
42.474.757,44
48.051.072,16
54.990.445,92
1
MAL VE HĠZMET SATIġ GELĠRLERĠ
37.420.897,92
41.611.099,37
48.334.975,86
03
6
KĠRA GELĠRLERĠ
4.891.652,58
5.876.699,08
6.259.207,63
03
9
DĠĞER GELĠRLER
162.206,94
563.273,71
396.262,43
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR
333.213,00
265.718,00
408.420,72
KURUMLARDAN VE KĠġĠLERDEN ALINAN YARDIM
VE BAĞIġLAR
PROJE YARDIMLARI
321.000,00
265.718,00
408.420,72
DĠĞER GELĠRLER
12.213,00
0,00
0,00
72.954.610,12
91.464.143,86
109.218.080,24
1.031.581,97
2.002.369,28
1.619.354,21
69.677.880,26
73.474.466,87
95.268.758,52
1.731.723,17
2.391.947,07
2.658.499,15
513.424,72
13.595.360,64
9.671.468,36
SERMAYE GELĠRLERĠ
1.040.594,99
2.757.141,82
2.085.586,44
1
TAġINMAZ SATIġ GELĠRLERĠ
1.018.358,03
2.757.141,82
2.050.348,25
06
2
TAġINIR SATIġ GELĠRLERĠ
22.236,96
0,00
238,19
06
3
ARAZĠ VE MADDĠ OLMAYAN VARLIKLARIN SATIġI
0,00
0,00
35.000,00
VERGĠ GELĠRLERĠ
26.667,63
16.331,64
75.164,28
2
MÜLKĠYET ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLER
19.138,63
11.282,64
30.754,28
3
DAHĠLDE ALINAN MAL VE HĠZMET VERGĠSĠ
1.153,50
1.396,50
1.028,25
6
HARCLAR
6.375,50
3.652,50
43.381,75
TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRĠ
7.382,39
20.474,13
11.405,54
MAL VE HĠZMET SATIġ GELĠRLERĠ
6.023,01
14.550,10
9.270,54
6
KĠRA GELĠRLERĠ
1.359,38
275,00
1.320,00
9
DĠĞER GELĠRLER
0,00
5.649,03
815,00
ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR
0,00
0,71
0,00
4
KURUMLARDAN VE KĠġĠLERDEN ALINAN YARDIM
VE BAĞIġLAR
DĠĞER GELĠRLER
0,00
0,71
0,00
5.562,31
5.695,81
202.715,36
1
FAĠZ GELĠRLERĠ
583,99
1.124,10
1.807,58
80
810
05
3
PARA CEZALARI
3.678,32
1.917,48
39.680,78
810
05
9
DĠĞER ÇEġĠTLĠ GELĠRLER
1.300,00
2.654,23
161.227,00
810
06
SERMAYE GELĠRLERĠ
24.657,60
0,00
5.735,04
810
06
TAġINMAZ SATIġ GELĠRLERĠ
24.657,60
0,00
5.735,04
137.898.453,50
167.227.939,27
195.290.367,75
64.269,93
42.502,29
295.020,22
137.834.183,57
167.185.436,98
194.995.347,53
1
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (A)
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER TOPLAMI (B)
NET BÜTÇE GELİRİ (A-B)
BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
KURUMSAL
KURUM ADI
2011
2012
1.617.903,59
2013
46450202
ÖZEL KALEM
2.986.070,18
3.552.127,19
46450205
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
169.786,83
240.774,80
326.820,91
46450210
BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
429.255,17
1.584.064,21
743.244,28
46450218
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
311.676,66
599.096,79
555.251,21
46450220
STARETEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ
41.422,10
56.414,64
67.343,44
46450221
DENETĠM BĠRĠMĠ (TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI)
0,00
19.809,53
54.997,93
46450224
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
213.025,92
509.161,53
568.460,19
46450225
BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
748.277,23
1.162.018,30
2.507.339,43
46450226
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
46450233
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
46450235
EMLAK ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
46450236
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
46450239
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
46450242
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
46450243
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
39.411,31
67.148.570,04
70.440.608,57
119.408.744,29
1.423.928,12
1.480.759,65
1.766.517,90
405.954,99
608.672,69
669.585,53
5.016.734,65
5.537.208,06
8.639.718,73
560.648,81
725.562,18
1.084.333,67
3.181.616,90
3.920.144,46
5.052.755,04
81
46450246
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
6.090.906,22
10.829.836,85
46450248
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2.284.944,25
2.782.583,12
3.566.109,18
46450249
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
7.885.744,84
9.768.879,55
11.544.363,47
46450250
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2.528.160,11
3.538.307,04
4.163.088,55
46450251
SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
18.436.461,28
22.489.480,98
24.546.511,34
46450252
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
3.391.518,11
6.882.077,55
10.348.575,49
46450253
ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
4.879.112,69
4.649.077,26
5.658.125,54
46450254
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
6.996.545,28
11.282.102,74
12.276.558,37
46450256
VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
553.456,26
631.470,24
580.157,80
46450258
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
5.297.314,43
6.391.202,77
7.940.151,59
46450259
SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
53.734,42
4.440.738,14
46450260
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
0,00
0,00
29.536,62
139.612.964,48
169.169.118,11
244.501.493,98
GİDERLER TOPLAMI
14.370.926,84
BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN EKONOMĠK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Hesap
Kodu
830
EKONOM
İK
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI
Personel Giderleri
2011
2012
2013
139.612.964,48
169.169.118,11
244.501.493,98
13.893.671,85
17.551.679,21
20.213.962,80
7.848.540,89
11.673.463,02
14.558.132,26
8.810,28
7.065,00
1.529.269,64
5.912.435,50
5.709.490,25
3.977.441,70
830
01
830
01
01
Memurlar
830
01
02
SözleĢmeli Personel
830
01
03
ĠĢçiler
830
01
04
Geçici Personel
31.590,00
30.988,00
39.191,50
830
01
05
Diğer Personel
92.295,18
130.672,94
109.927,70
830
02
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri
2.495.692,79
2.686.242,82
2.999.310,59
830
02
01
Memurlar
1.472.731,43
1.715.043,13
2.010.821,19
830
02
02
SözleĢmeli Personel
0,00
0,00
217.394,96
830
02
03
ĠĢçiler
1.022.961,36
971.199,69
771.094,44
830
03
55.022.193,55
68.803.320,16
88.199.480,17
830
03
1.243,71
10.368,78
0,00
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
01
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
82
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları
830
03
03
Yolluklar
830
03
04
Görev Giderleri
2.187.666,36
2.396.153,55
1.561.750,27
830
03
05
Hizmet Alımları
30.572.948,39
38.317.427,68
49.669.096,67
830
03
06
Temsil Ve Tanıtma Giderleri
1.067.161,33
1.445.936,08
3.144.704,63
830
03
07
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Gid.
3.095.590,53
5.552.548,31
6.761.694,18
830
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım Ve OnaR.Gid.
215.792,79
524.995,35
1.127.316,77
830
03
09
Tedavi Ve Cenaze Giderleri
26.877,09
26.073,88
31.642,32
830
04
Faiz Giderleri
1.776.894,73
1.591.948,50
3.813.639,57
830
04
Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri
1.776.894,73
1.591.948,50
3.813.639,57
830
05
Cari Transferler
2.941.391,68
3.683.274,93
4.523.371,18
830
05
01
Görev Zararları
211.373,39
323.199,68
394.856,18
830
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap. Transferler
982.912,49
1.683.175,09
2.004.565,30
830
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
830
05
08
Gelirlerden Ayrılan Paylar
830
06
830
06
01
830
06
02
830
06
830
02
17.583.658,89
20.249.899,43
25.772.679,79
271.254,46
279.917,10
130.595,54
209.119,39
208.601,48
217.377,61
1.537.986,41
1.468.298,68
1.906.572,09
Sermaye Giderleri
63.483.119,88
73.852.316,65
124.751.729,67
Mamul Mal Alımları
1.518.423,88
1.756.598,26
3.905.877,76
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
445.733,20
2.399.943,00
5.014.128,59
03
Gayri Maddi Hak Alımları
363.160,28
2.412.289,27
315.650,00
06
04
Gayrimenkul Alımları Ve KamulaĢtırması
2.462.441,73
4.503.787,19
9.160.914,08
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
49.099.589,28
56.282.305,13
94.594.332,00
830
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
4.932.345,47
2.991.412,96
2.624.252,64
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
4.661.426,04
3.505.980,84
9.136.574,60
830
07
Sermaye Transferleri
0,00
1.000.335,84
0,00
830
07
Yurtiçi Sermaye Transferleri
0,00
1.000.335,84
0,00
139.612.964,48
169.169.118,11
244.501.493,98
01
TOPLAMI
KESIN MİZAN (01.01.2013 - 31.12.2013)
Hesap
Kodu
100
Hesap Adı
KASA HESABI
Borç Tutarı
Alacak Tutarı
Borç
Kalanı
Alacak
Kalanı
11.844.950,69
11.844.950,69
0,00
0,00
102
BANKA HESABI
3.859.978.239,31
3.841.769.251,46
18.208.987,85
0,00
103
VERĠLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMĠRLERĠ HESABI ( - )
3.841.769.251,46
3.841.769.251,46
0,00
0,00
108
DĠĞER HAZIR DEĞERLER HESABI
10.360.266,12
10.360.266,12
0,00
0,00
109
BANKA KREDĠ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI
18.016.678,36
18.016.678,36
0,00
0,00
117
MENKUL VARLIKLAR HESABI
0,34
0,34
0,00
0,00
118
DĠĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI
1.034.979,80
999.979,80
35.000,00
0,00
120
GELĠRLERDEN ALACAKLAR HESABI
71.517.060,87
71.517.060,87
0,00
0,00
83
121
GELĠRLERDEN TAKĠPLĠ ALACAKLAR HESABI
122
GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI
27.136.156,90
6.448.189,79
20.687.967,11
0,00
1.175.548,45
259.647,46
915.900,99
126
VERĠLEN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HS.
0,00
36.680,76
5.532,38
31.148,38
140
KĠġĠLERDEN ALACAKLAR HESABI
0,00
701.040,96
336.170,04
364.870,92
150
ĠLK MADDE VE MALZEME HESABI
0,00
12.074.551,23
11.704.071,10
370.480,13
160
Ġġ AVANS VE KREDĠLERĠ HESABI
0,00
845.674,43
845.674,43
0,00
161
0,00
PERSONEL AVANSLARI HESABI
2.228.601,52
2.228.601,52
0,00
0,00
162
BÜTÇE DIġI AVANS VE KREDĠLER HESABI
1.033.193,86
412.547,59
620.646,27
0,00
190
DEVREDEN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
71.836.039,78
66.680.053,67
5.155.986,11
0,00
191
ĠNDĠRĠLECEK KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
2.979.586,36
2.979.586,36
0,00
0,00
222
GELĠRLERDEN TECĠLLĠ VE TEHĠRLĠ ALACAKLAR HESABI
728.684,82
728.684,82
0,00
0,00
240
MALĠ KURULUġLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI
14.231.711,62
175.047,47
14.056.664,15
0,00
241
MAL VE HĠZMET ÜRETEN KURULUġLARA YATIRILAN SER. HS.
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
250
ARAZĠ VE ARSALAR HESABI
194.015.509,46
0,00
194.015.509,46
0,00
251
YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERĠ HESABI
326.364.291,04
163.406,24
0,00
0,00
252
BĠNALAR HESABI
51.888.515,96
0,00
51.888.515,96
0,00
253
TESĠS, MAKĠNE VE CĠHAZLAR HESABI
7.358.574,59
524.569,56
6.834.005,03
0,00
254
TAġITLAR HESABI
14.421.401,43
438.708,29
13.982.693,14
0,00
255
DEMĠRBAġLAR HESABI
6.691.607,33
1.855.067,70
4.836.539,63
0,00
257
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
276.285,58
133.841.505,76
0,00
133.565.220,18
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI
201.803.612,88
98.329.134,93
103.474.477,95
0,00
260
HAKLAR HESABI
4.454.031,43
0,00
4.454.031,43
0,00
268
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
0,00
86.140,00
0,00
86.140,00
294
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDĠ DURAN VARLIK HS
653.658,11
0,00
653.658,11
0,00
299
BĠRĠKMĠġ AMORTĠSMANLAR HESABI ( - )
0,00
649.320,43
0,00
649.320,43
300
BANKA KREDĠLERĠ HESABI
320
BÜTÇE EMANETLERĠ HESABI
322
BÜTÇELEġTĠRĠLECEK BORÇLAR HESABI
330
14.263.713,99
39.643.399,51
0,00
25.379.685,52
167.902.812,17
186.608.429,20
0,00
18.705.617,03
79.649,30
27.876.585,49
0,00
27.796.936,19
ALINAN DEPOZĠTO VE TEMĠNATLAR HESABI
2.922.391,03
11.498.199,85
0,00
8.575.808,82
333
EMANETLER HESABI
9.198.199,81
12.182.721,40
0,00
2.984.521,59
360
ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR HESABI
8.565.947,27
9.912.812,64
0,00
1.346.865,37
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLĠK KESĠNTĠLERĠ HESABI
4.628.632,79
4.801.172,68
0,00
172.539,89
362
FONLAR VEYA DĠĞER KAMU ĠDARELERĠ ADINA YAP.TA.HESABI
99.052,13
110.955,16
0,00
11.903,03
363
KAMU ĠDARELERĠ PAYLARI HESABI
1.084.517,36
1.212.705,61
0,00
128.188,25
368
VADESĠ GEÇ, ERTVEYA TAKSĠT .VERGĠ VE DĠĞER YÜK. HS
665.219,23
372
KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
379
DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI
381
391
400
BANKA KREDĠLERĠ HESABI
472
KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI HESABI
479
DĠĞER BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI HESABI
481
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
500
570
580
GEÇMĠġ YILLAR OLUMSUZ FAALĠYET SONUÇLARI HESABI ( - )
590
DÖNEM OLUMLU FAALĠYET SONUCU HESABI
600
630
0,00
665.219,23
0,00
419.061,29
561.694,11
0,00
142.632,82
10.737,93
1.026.693,04
0,00
1.015.955,11
GĠDER TAHAKKUKLARI HESABI
1.965.782,59
7.753.344,62
0,00
5.787.562,03
HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGĠSĠ HESABI
3.999.440,91
3.999.440,91
0,00
0,00
35.361.153,26
90.120.192,09
0,00
54.759.038,83
200.000,00
400.000,00
0,00
200.000,00
0,00
800.000,00
0,00
800.000,00
2.503.183,10
7.016.536,34
0,00
4.513.353,24
NET DEĞER HESABI
131.896.221,38
313.639.167,66
0,00
181.742.946,28
GEÇMĠġ YILLAR OLUMLU FAALĠYET SONUÇLARI HESABI
171.048.598,47
416.339.369,97
0,00
245.290.771,50
6.027.566,00
6.027.566,00
0,00
0,00
74.242.173,03
127.459.915,11
0,00
53.217.742,08
GELĠRLER HESABI
194.368.061,96
194.368.061,96
0,00
0,00
GĠDERLER HESABI
138.609.867,79
138.609.867,79
0,00
0,00
690
FAALĠYET SONUÇLARI HESABI
191.461.418,22
191.461.418,22
0,00
0,00
800
BÜTÇE GELĠRLERĠ HESABI
195.290.367,75
195.290.367,75
0,00
0,00
805
GELĠR YANSITMA HESABI
195.290.367,75
195.290.367,75
0,00
0,00
810
BÜTÇE GELĠRLERĠNDEN RET VE ĠADELER HESABI
295.020,22
295.020,22
0,00
0,00
830
BÜTÇE GĠDERLERĠ HESABI
244.501.493,98
244.501.493,98
0,00
0,00
835
GĠDER YANSITMA HESAPLARI
244.501.493,98
244.501.493,98
0,00
0,00
895
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI
439.791.861,73
439.791.861,73
0,00
0,00
900
GÖNDERĠLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI
331.665.134,67
331.983.126,63
0,00
0,00
901
BÜTÇE ÖDENEKLERĠ HESABI
87.481.632,65
331.665.134,67
0,00
0,00
905
ÖDENEKLĠ GĠDERLER HESABI
244.501.493,98
0,00
0,00
0,00
910
TEMĠNAT MEKTUPLARI HESABI
32.098.657,40
5.986.924,28
26.111.733,12
0,00
911
TEMĠNAT MEKTUPLARI EMANETLERĠ HESABI
5.986.924,28
32.098.657,40
0,00
26.111.733,12
920
GĠDER TAAHHÜTLERĠ HESABI
185.590.829,47
163.563.392,86
22.027.436,61
0,00
921
GĠDER TAAHHÜTLERĠ KARġILIĞI HESABI
163.563.392,86
185.590.829,47
0,00
22.027.436,61
12.289.623.237,95
12.289.623.237,95
489.476.252,35
815.677.137,15
TOPLAM
Mali Denetim Sonuçları
84
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz,2013 mali yılı içerisinde yapmıĢ olduğu ödeme emri
belgesi, muhasebe iĢlem fiĢleri ve taĢınır iĢlemlerini düzenli olarak kayıt altına almıĢ,
heraniç ve dıĢ denetime hazır halde bulundurulmuĢtur. 2013Yılı DıĢ Denetimi
SayıĢtay BaĢkanlığı uzman denetçileri tarafından ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olarak yerinde
denetim yapılmıĢtır.
B- Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje bilgileri
Belediyemizin 2010 ve 2014 yılları arasını kapsayan stratejik planda, Mali Hizmetler
Müdürlüğümüz için belirlenen2013 yılı hedef ve faaliyetleri ile Müdürlüğümüz
tarafından tespit edilen performans hedefleri4 adet olarak belirlenmiĢtir.
2-Performans Sonuçları Tablosu
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz 2013 Yılı için belirlenen, 4 adet
hedef ve faaliyetin
tamamını gerçekleĢtirmiĢtir.
S.NO
PERFORMANS PROGRAMI
1
ÖDEME EMRİ (500 TL ve ÜZERİ)
GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME
2
ORANI
İCRA SERVİSİNCE ALACAK DOSYA
3
TAHSİLATI
DÜZENLENEN HACİZ VARAKASI
4
İŞLEMİ
GERÇEKLEŞME ORANI
HEDEFLENEN
% 100
GERÇEKLEŞEN
% 95
% 100
% 105
% 100
% 90
%100
% 95
% 100
% 95
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediye Meclisimiz tarafından oluĢturulan “2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plan
ve Performans Programı Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu”
2013 yılında,
Müdürlüğümüzün bir yıl boyunca yapmıĢ olduğu faaliyetleri, aylık olarak izlemiĢ,
çalıĢmalarla ilgili istatistiki bilgiler elde etmiĢ, faaliyet adımlarını ve performans kriterlerini
ayrı ayrı raporlanarak performans sonuçlarını değerlendirmiĢtir.
85
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin StratejiGeliĢtirme Müdürlüğü ile yapılan
stratejik planlar ve performans hedef ve sonuçlarının değerlendirmeleri, bilgi sistemi
üzerinde gerçeçekleĢme oranları ve kıyaslamaları yapılmakta olup, baĢarılı bir Ģekilde
sonuca ulaĢmadaki aĢamalar ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Belediyemiz 6360 sayılı
Kanun kapsamında, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra BüyükĢehir Belediyesine
dönüĢeceğinden, çalıĢmalarımızbütün hızıyla devam etmektedir.
IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A- Üstünlükler
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz, memur ve hizmet alımı büro personelleri ile baĢta
5018 sayılı KMYKK, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mali mevzuatlarda yapılan
değiĢiklikleri hızlı ve hatasız olarak uygulamaya geçirebilmek için hizmet içi
eğitimlerle bilgilerini sürekli revize ederek,kamu hizmetinde verimliliğinin en üst
düzeye çıkartmaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin Belediyemiz iĢ ve iĢlemlerinde
mali disiplini sağlayarak çalıĢmalarına aralıksız sürdürmesi, üstünlük olarak
değerlendirilmektedir.
B- Zayıflıklar
Müdürlüğümüz
teĢkilat
yetersizolduğundan
sağlanmalıdır.Memur
yapısında
ihtiyacı
bulunan
karĢılayacak
kadrosunun
yetersiz
birimlerinin,
çalıĢma
olması
fiziki
ortamlarının
Ģartlarının
oluĢturulması
sebebiyleolumsuz
yönleri
bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesi halinde,Manisa Belediyesinin ekonomik
yapısınındaha sağlam olması, gelirlerinin artması ve alacaklarının takibinin
zamanında yapılarak daha etkin ve verimli çalıĢmalar sonucunda, mali disiplin
sağlanarak, kaynaklarımızın daha etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını
sağlayacaktır.
C- Değerlendirme
86
30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Manisa BüyükĢehir Belediyesine dönüĢecek
olmasından dolayı,diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından gelmesi beklenen, yukarıda
belirtilmiĢ olan konularda, üstünlüklerimiz ile zayıflıklarımız arasındaki farkın giderilmesi
için, Müdürlüğümüze gereken önemi imkanlar dahilinde verebileceğini düĢünerek,2013
yılında daha baĢarılı ve güçlü bir Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı olarak Belediyemize ve
Manisa iline hizmet vermeye devam edecektir.
87
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev yetki ve alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde
süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay Raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
(MANĠSA-31Aralık2013)
Nurdan UYGUN
Harcama Yetkilisi
88
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünün, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve
gerekli tedbirlerin alınması için düĢünce önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.
Ġdaremiz 2013 yılı Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(MANĠSA - 31Aralık2013)
Ahmet ULUTURHAN
Mali Hizmetler Müdür V.
89
90
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
01 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 DÖNEMĠ
FAALĠYET RAPORU
GÖREV VE HĠZMET ALANIMIZ
Belediyemizin hizmet ve yatırımlarının çok büyük bir kısmı Fen ĠĢleri
Müdürlüğünce gerçekleĢtirilmektedir. Asfalt kaplama ve beton yol çalıĢmaları, dere ıslah
çalıĢmaları, tretuvar yapım iĢleri, spor alanları ve tesisleri yapımı, park ve yeĢil alan
düzenleme iĢleri, otopark yapımı, meydan düzenleme iĢleri, yıkım, kazı, dolgu, hafriyat,
tesviye ve nakil iĢleri, Sosyal amaçlı bina ve tesis yapımı, her türlü onarım ve yapım
çalıĢmaları Fen ĠĢleri Müdürlüğünce gerçekleĢtirilmektedir.
GÖREV TANIMLARI:
Yeni yolların açılması
Asfalt yama yapılması
Asfalt yollarda yapılan kazılar sonucu açılan tranĢelerin üstlerinin asfaltlanması
Altyapı ve yol bakım onarım çalıĢmalarının sağlanması
Yolların asfaltlanması
Mevcut yolların periyodik olarak bakım ve onarımının yapılması
VatandaĢa ve kuruma tranĢe ruhsatı verilmesi
Parke taĢı ile asfalt yol onarımının yapılması
Bordür-tretuvar yapım, bakım ve onarımının yapılması
Proje onayı ve proje keĢfi iĢlemlerinin yapılması
Parke taĢ döĢenmesi
Ġhale suretiyle yapılacak iĢlerin ihale dosyasını hazırlamak, kontrol etmek
Geçici ve kesin kabulleri tanzim etmek
Alt yapı ve üstyapı iĢleri (viyadük, üst ve alt geçit, yol geniĢletme, kültür merkezi, spor
salonu v.s) ile ilgilenmek
Gerekli görülen yerlerde köprü, duvar, set ve korkuluk yapılması
Yoların buzlanmaya karĢı tuzlama çalıĢmalarının yapılması, buzlanmıĢ yolların buz
temizleme çalıĢması yapılması
Kaçak tranĢe iĢi, kaçak kazıların tespiti, altyapı çalıĢmalarının belediye kontrolünde
ruhsatlı olarak yapılmasını sağlamak
Yol harcamalarına katılım bedelinin hesaplanmasını yapmak
Reglaj yapılması
Poz onayı alınması
Doğrudan teminlerinin yapılması
Yol kabul komisyonun kurulması iĢlemi
Belediyenin resmi inĢaatlarının yapım ve onarımını bizzat yapmak veya yaptırmak
Moloz v.s kaldırma iĢlerinin yapılması
Yollarda oluĢan ani çökmelerin tespiti ve tamirini yapmak,
Doğal taĢ, parke taĢları veya beton parke taĢları ile yol kaplamalarını yapmak,
Yol yapımına elveriĢli olmayan yerlerde merdiven ve korkuluk (tırabzan) yapmak,
91
Yol iyileĢtirme projeleri, kentsel tasarım, istinat duvarı gibi projeleri yapmak,
Belediyenin mülkü olan veya belediye hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde 5 yıllık
yatırım programı hazırlamak
Yol kaplama çalıĢmaları için gerekli asfalt sağlamak, ihtiyaca göre terkinin yapmak
Müdüriyet kadrosunda bulunan memur veya iĢçi statüsünde tüm personelin özlük
iĢlemlerini yasalara ve toplu sözleĢme hükümlerine göre yürütmek
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce tespiti yapılıp yıkımına karar verilen kaçak
inĢaatları yıkmak,
ġehrin içinden geçen dere ıslahı çalıĢmaları yapmak
Üzerinde yapı olmayan çöp, moloz v.s atılan arsaların önüne duvar çektirmek veya
çekmek
Her türlü spor tesisi, oyun alanı v.s yapmak
Meydan ve kavĢak tanzim etmek
Belediye hizmet Ģantiyesinde, ihtiyaç olan bordür, karo imalatı yapmak
Belediye hizmet Ģantiyesinde bulunan atölyelerde (demirhane, marangozhane) imalat
ve tadilat yapmak
Atölyede yapılamayan iĢlerin (kaporta-boya-dizel pompa v.s.) takibi (yaptırılıp,
kontrolü)
Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ilgili müdürlüklerin ihtiyacı olan araç-gereç-iĢ
makinelerinin faal olarak tutulması
Araç-gereç-iĢ makinelerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve muhafazası
Ekonomik ömrünü dolduran araç-gereç ve iĢ makinelerinin tespiti ve bunların
hurdaya çıkarılması
Müdürlüğümüzde hizmet veren araçların fenni muayene ve zorunlu trafik sigortalarını
zamanında yaptırmak,
Araçların periyodik bakımlarının yapılması
ĠĢ yerlerinde bulunan asansör, kompresör, buhar kazanı, vinçlerin yıllık periyodik
muayenelerini yapmak ve uygun olanlara muayene raporu düzenlemek, uygun
olmayanları faaliyetten men etmek
Diğer müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu teknik konularda yardımcı olmak,
vatandaĢlarca verilen dilekçelerin sonuçlandırılması
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU
Memur Personel
(31 Aralık 2013 itibariyle)
Kadro Unvanı
Personel sayısı
Müdür
1
ġef
4
Mühendis
12
Mimar
3
ĠnĢaat Teknik+Teknisyen
6
Elektrik Teknikeri
1
Makine Teknikeri
2
Bilgisayar ĠĢletmeni
1
Memur
1
Elektrik Teknisyeni
1
Resteratör
2
92
Kadro Unvanı
Bekçi
TOPLAM
Personel sayısı
2
36
ĠĢçi Personel
(31 Aralık 2013 itibariyle)
Kadro Durumu
ÇalıĢan Daimi ĠĢçi
ĠĢçi sayısı
24
BĠNA VE TESĠSLERĠMĠZ
Fen ĠĢleri Müdürlüğü
Fen ĠĢleri Müdürlüğünün idari ve teknik personeli Belediye Hizmet binasında
görev yapmaktadır. Fen ĠĢleri Bölümü idari ve teknik elemanları: Ġdari iĢler bölümü,
Ġhale hazırlama birimi, Yapı denetim görevlileri ve Proje grubundan oluĢmaktadır. Ġdari
iĢler bölümü, teknik eleman ve denetim görevlilerinden oluĢmaktadır.
Fen ĠĢleri Müdürlüğü Bayındırlık iĢ kolu ve ġantiye Hizmet iĢ kolu olarak iki
bölümden oluĢmaktadır. Müdürlüğümüzün ĠĢçi personelinin sosyal tesisleri ve
Atölyelerimiz Hizmet ġantiyesin bulunmaktadır.
Hizmet ġantiyesindeki Atölye ve tesislerimiz;
a) ĠĢçi Sosyal tesisleri, depo ve arĢiv.
b) Asfalt üretim plenti ve kırma taĢ depolama alanı.
c) Marangoz ĠĢleri Atölyesi
d) Demir ve Kaynak iĢleri Atölyesi
f) Elektrik Atölyesi
g) Araç Tamir Bakım Atölyesi
h) Araç Lastik Tamir Atölyesi
EVRAK VE MUAMELAT
01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi evrak dökümü
Cinsi
Adet
Gelen Evrak
3216
Giden Evrak
2985
Toplam
6201
ĠHALE ÇALIġMALARI
Belediyemizin gerçekleĢtirdiği yapım, hizmet ve mal alımları 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanununa göre ihale edilmek suretiyle yapılmaktadır.
Fen ĠĢleri Müdürlüğü teknik elemanları tarafından hazırlanan proje, keĢif, metraj
ve fiyat analizlerine dayalı olarak ihaleye çıkarılacak olan iĢlerin yaklaĢık maliyet
93
hesapları, teknik ve idari Ģartnameleri hazırlanır. Her ihale için isteklilere ve ihale
komisyonuna verilmek üzere ihale dokümanı hazırlanır.
Kamu ihale mevzuatına uygun olarak Internet üzerinden ilana çıkarılır.
Yerel gazetelerde ve Kamu ihale bülteninde ilan edilir.
Ġlanı takip eden 3 gün içinde ihale yetkilisi olan BaĢkanlık Makamınca her iĢ için
bir ihale komisyonu kurulur. Ġhale komisyonu kamu ihale kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde çalıĢmalarını sürdürerek ihaleleri sonuçlandırır. Ġhale kararının
kesinleĢmesi ve isteklilere tebliğinden sonra yüklenici ile sözleĢme yapılır.
ĠĢlerin denetimi ve taahhütlerin yerine getirilmesinin sağlanması teknik
elemanlarımızca titizlikle yapılır.
01.01.2013/ 31.12.2013 ARASINDA
Fen ĠĢleri Müdürlüğü ihaleleri
Ġhale türü
Yapım iĢi
Hizmet alımı
Mal alımı
TOPLAM
Adet
45
2
32
79
DENETĠM VE KONTROL HĠZMETLERĠ
Fen iĢleri Müdürlüğünce ihale edilen iĢlerin denetim ve kontrolü teknik
elemanlarımızca gerçekleĢtirilir. Söz konusu denetim ve kontrol hizmetleri ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde titizlikle uygulanır. Teknik elemanlarımız sorumlu oldukları
iĢleri her iĢ günü sürekli takip etmektedir. Hizmet ve yatırımlarımızın iĢin teknik usul ve
gereklerine göre tamamlanmasından ilgili teknik elemanlarımız sorumludurlar. Hak
ediĢler hesaplanarak yüklenicilere ödenmek üzere Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne havale
edilmektedir. ĠĢlerin muayene ve kabul iĢlemleri yasal mevzuatına uygun olarak
yapılmaktadır.
ĠHALE ĠġLEMLERĠ
YAPIM ĠġLERĠ
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Y-01
2013/1160
Bozköy Dere Islahı Yapım ĠĢi
Miktarı: KeĢfinde yazılı 9 kalem iĢ
25.01.2013
01.03.2013
05.03.2013
90 T.Günü
02.06.2013
Açık Ġhale Usulü
221.124,20.-TL.
178.981,50.-TL.
KD-Müh. (Kaan DOĞANCAN )
Recep GÜNAY -Taner SEZER
94
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
Y-02
2013/2475
Dr.Sadık Ahmet Caddesi 426 Ada ve kapalı ÇarĢı cephe
SağlıklaĢtırma Yapım iĢi.
KeĢfinde yazılı 55 Kalem iĢ
28.01.2013
18.02.2013
22.02.2013
150 T.Günü
21.07.2013
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun (3-Ġ) md.göre
180.651,34
178.527,85
Kerte ĠnĢ.Ltd.ġti.
Vacide Elmalı, Filiz GÜLHAN, Emrah ĠL
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
Y-03
2013/2650
Kırmızı Ev Tescilli Yapı Restorasyonu Yapım ĠĢi
KeĢfinde yazılı 147 Kalem iĢ
KONTROL
AÇIKLAMA
Vacide ELMALI , Filiz GÜLHAN Emrah ĠL
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
Y-04
2013/9599
Sevgi Yolları Yapım ĠĢi
KeĢfinde yazılı 58 Kalem iĢ
28.01.2013
22.02.2013
26.02.2013
90 T.Günü
26.05.2013
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun (3-Ġ) md.göre
165.865,42
126.359,04
Aktivite ĠnĢ.Ltd.ġti.
18.02.2013
14.03.2013
95
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
18.03.2013
90 T.Günü
15.06.2013
Açık Ġhale Usulü
333.997,73
316.200,00
AYC Grup Müh.Ltd.ġti
H.Serkan EMĠR -IĢık BAYRIL -Arzu YETĠġEN
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Y-05
2013/7527
Mesir Mahallesi Zabıta Noktası Onarımı ĠĢ
KeĢfinde yazılı 81 kalem iĢ
01.02.2013
28.02.2013
05.03.2013
60 T.Günü
03.05.2013
Açık Ġhale Usulü
58.828,65.-TL.
57.700,00
AYC Grup Müh.Ltd.ġti
Müge KUĞU -Naz EROL- Emrullah OĞULLUK- Mümin
ATALAN
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-06
2013/8168
Fikri BAYRIL Spor Tesisi Çevre Bahçe Duvarları ve
Korkulukları Yapılması
KeĢfinde yazılı 19 Kalem iĢi
11.02.2013
21.03.2013
25.03.2013
90 T.Günü
22.06.2013
Açık Ġhale usulü
208.378,12
172.438,44
Mehmet ÖTEK-ÖTEK Müh.ĠnĢ.taah.
Filiz GÜLHAN-Taner SEZER – Mümin ATALAN
96
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI ĠN ADI ĠġĠN
ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
Y-7
2013/8316
Kırtık Mezarlığı Çevre Bahçe Duvarları ve Korkulukları
Yapılması
KeĢfinde yazılı 26 Kalem iĢi
12.02.2013
28.03.2013
01.04.2013
120 T.Günü
29.07.2013
Açık Ġhale Usulü
1.001.297,66
718.102,50.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Filiz GÜLHAN -N.Egemen ECEOĞLU-IĢık BAYRIL
Y-8
2013/19697
2013 Yılı Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere Ferforje
Ġmalat Yapılması
KeĢfinde yazılı 14 Kalem iĢi
08.03.2013
26.04.2013
30.04.2013
90 T.Günü
28.07.2013
Açık Ġhale usulü
382.882,20.-TL.
260.600,00.-TL.
ÇĠFTEL TURZ.GIDA ÇELĠK YAPILAR ĠNġ.LDT.ġTĠ.
N.Egemen ECEOĞLU
Y-9
2013/26664
Seyit Hoca Mescidi Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi
KeĢfinde yazılı 88 Kalem iĢi
18.03.2013
97
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
08.04.2013
12.04.2013
90 T.Günü
10.07.2013
(3) Ġ Maddesine göre
315. 575,29
299.719,07
Zaferim ĠnĢ.-Kerim ÜNAL
Emrullah OĞULLUK -Recep GÜNAY-Mümin ATALAN-IĢık
BAYRIL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
Y-10
2013/25380
Manisa Merkez Gürle Yolu Tretuvar Düzenlemesi ve
Aydınlatma Yapılması
KeĢfinde yazılı 15 Kalem iĢi
21.03.2013
25.04.2013
29.04.2013
70 T.Günü
07.07.2013
Açık Ġhale usulü
770.453,37
670.164,00.-TL:
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
H.Serkan EMĠR-Naz EROL -Emrah ĠL
Y-11
2013/26755
Darphane Restorasyon Yapılması
KeĢfinde yazılı 109 Kalem iĢi
19.03.2013
08.04.2013
12.04.2013
120 T.Günü
09.08.2013
3 (i) maddesine göre
237.742,44
98
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
216.777,27
Zaferim ĠnĢ.-Kerim ÜNAL
Filiz GÜLHAN- Volkan TAġDEMĠR-Mümin ATALAN -Vacide
ELMALI
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-12
2013/26594
Güzelyurt Mahallesi Tretuvar Düzenlemesi Yapım
KeĢfinde yazılı 12 Kalem iĢi
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-13
2013/30155
Fatih Sultan Mehmet Camii Onarım Yapılması
KeĢfinde yazılı 70 Kalem iĢi
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-14
02.04..2013
06.05.2013
10.05.2013
150T.Günü
Açık Ġhale usulü
2.940.642,30.-TL
2.099.800,00.-TL.
Cenk ÖZGÜR AKGÜN- TEMAYKA Ltd.ġti.(Ortak GiriĢim)
Ġsmail TEZCAN- Volkan TAġDEMĠR-Seçkin USTA
21.03.2013
15.04.2013
19.04.2013
30 T.Günü
18.05.2013
Açık Ġhale Usulü
45.809,79.-TL.
42.400,00.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Naz EROL-Ġsmail HASAR-Emrullah OĞULLUK
Manisa Saruhanlı Ġlçesi Mütevelli Beldesi Atatürk Caddesi
Tretuvar Düzenlemesi ve Park Aydınlatması Yapılması
99
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
KeĢfinde yazılı 19 Kalem iĢi
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-15
2013/34585
ġehrimiz Muhtelif Mahallelerinde Tretuvar Düzenlemesi
Yapım iĢi
KeĢfinde yazılı 22 Kalem iĢi
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
11.04.2013
06.05.2013
10.05.2013
60 T.Günü
08.07.2013
Açık Ġhale Usulü
209.571,13
179.422,50
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Ġsmail TEZCAN Mimün ATALAN
-
Ġsmail HASAR
16.04.2013
16.05.2013
20.05.2013
180 T.Günü
22.11.2013
Açık Ġhale usulü
2.101.268,40
1.279.910,00
Okanar inĢ.Ltd.ġti.
Naz EROL-Volkan TAġDEMĠR-Mustafa PARLAK
Y-16
2013/32733
Muhtelif Yerler Ġçin Renkli Mozaik HarpuĢta Yapım ĠĢi
2100 m2 Mozaik HarpuĢta Yapılması
02.04.2013
17.05.2013
21.05.2013
120 T.Günü
17.09.2013
Açık Ġhale usulü
198.303,00.-TL.
144.690,00.-TL.
100
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Ġsmail HASAR- Recep GÜNAY
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Y-17
2013/36530
Emekliler Parkına Yeraltı Otoparkı Yapılması
KeĢfinde yazılı 171 Kalem iĢi
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
26.04.2013
15.11.2013
19.11.2013
210 T.Günü
Açık Ġhale usulü
7314941,31.-TL.
7.000.000,00.-TL.
ARIKAN ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti.
Berker KARĠPÇĠN- Kamil ĠÇÖZ- Öznur SOYER Ö.Can
SOYBĠLGE-Emrah ĠL
Y-18
2013/39361
Toki-3 Çevre Duvarları , Korkulukları ve ġadırvan Yapılması
KeĢfinde yazılı 53 Kalem iĢi
15.04.2013
10.05.2013
14.05.2013
70 T.Günü
22.07.2013
Açık Ġhale Usulü
124.177,39.-TL.
120.000,00.-TL.
Mehmet ÖTEK - Ötek Müh.ĠnĢ.Taah.
Naz EROL-Ġsmail HASAR-Emrullah OĞULLUK
Y-19
2013/41244
2013 Yılı Manisa Ġlinde Asfalt Kaplama Yapılması
115.000 ton asfalt hazırlama ,serme sıkıĢ., 20.000 m3 asfalt
kazıma, 1.000 ton kırmataĢ alt temel yapılması, 850.000 m2 sathi
kaplama yapılması iĢi.
101
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
30.04.2013
28.05.2013
01.06.2013
180 T.Günü
01.06.2013
Açık Ġhale usulü
18.502.115,00.-TL.
16.787.600,00.-TL.
Genç ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Emrullah OĞULLUK-Muzaffer GÖMLEKSĠZ-Kadriye ORMAN
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-20
2013/52888
Kayapınar Köyüne Ġdare Malı Parke, Bordür, ve Su Oluğu
DöĢenmesi Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 6 Kalem iĢi
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
10.05.2013
04.06.2013
05.06.2013
60T.Günü
03.08.2013
Açık Ġhale Usulü
98.682,74
58.920,00.-TL.
Ahmet ÖZBAY ĠnĢ.taah.
Ġsmail HASAR
Y-21
2013/54843
Manisa Ġli Selendi Ġlçesi Muhtelif Caddelerinde Tretuvar
Düzenlemesi Ypım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 24 Kalem iĢi
28.05.2013
24.06.2013
28.06.2013
160 T.Günü
04.12.2013
Açık Ġhale Usulü
1.654.686,60
1.289.286,00.-TL.
Günde Mak.Day.Tük.Mal.Elk.ĠnĢ.Tar.Hayv.Nalb.Gıda
102
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Teks.Turz.Kom.Nak.Akar.San.Tic.Ltd.ġti.
Mithat Osman KIVRAK -Ġrfan KÖSE-Ġsmail HASAR
Y-22
2013/61435
Bozköy Deresi Park Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 80 Kalem iĢi
03.06.2013
04.06.2013
08.06.2013
150T.Günü
Açık Ġhale Usulü
1.423.117,25.-TL
1.180.000,00.TL.
STY ĠnĢ.Turz.Tic.ve San.Tic.Ltd.ġti
Müge KUĞU- Ssniye ALTAY -Muzaffer GÖMLEKSĠZ-KAMĠL
içöz-Arzu YETĠġEN-naz EROL -Ö.Can SOYBĠLGE -Emrah ĠL Recep GÜNAY
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
Y-23
2013/52407
Akmescit Mah.4118 Sokak Üzeri Çevre Düzenlemesi
Yapılması
KeĢfinde yazılı 107 Kalem iĢi
30.05.2013
24.06.2013
28.06.2013
75 T.Günü
10.09.2013
Açık Ġhale
518.526,02
496.700,00
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Arzu YETĠġEN -Ö.Can SOYBĠLGE -Emrah ĠL
Y-24
103
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
2013/62160
SelimĢahlar Belediyesi Kenan Evren Caddesine beton
Bordür, karo ve Aydınlatma Düzenlemesi yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 26 Kalem iĢi
07.06.2013
15.07.2013
19.07.2013
60 T.Günü
16.09.2013
Açık Ġhale usulü
397.334,83.-TL.
298.581,00.-TL
Pamirgün ĠnĢ.Ltd.ġti.
Ġsmail HASAR -Ġsmail TEZCAN
Y-25
2013/67601
Ototerminal Çevresi Peyzaj Düzenlemesi Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 78 Kalem iĢi
02.07.2013
01.08.2013
05.08.2013
150 T.Günü
01.01.2014
Açık Ġhale usulü
3.353.608,97
2.800.000,00.-TL
SEMAK ĠnĢ.Ltd.ġti.
Kadriye ORMAN-R.Burak ASLAY-Kamil ĠÇÖZ- Arzu
YETĠġEN- Gökçen GÜNEL- Ö.Can SOYBĠLGE-Emrah ĠL-
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
Y-26
2013/70399
2013 Yılı Manisa Ġlinde Parke kaplama Yapılması ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 7 Kalem iĢi
28.06.2013
02.08.2013
06.08.2013
150 T.Günü
02.01.2014
104
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Açık Ġhale usulü
2.148.585,85.-TL.
1.098.800,00.-TL.
Balaban hafr. ĠnĢ.Ltd.ġti.
Ġsmail HASAR, Ġsmail TEZCAN , Mustafa PARLAK
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-27
2013/70490
Manisa Merkez ÇarĢı Mahallesi TaĢ Mescit karĢısı Yer Altı
Tuvaletlerin Onarım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 47 Kalem iĢi
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
10.06.2013
05.07.2013
09.07.2013
45 T.Günü
24.08.2013
Açık Ġhale Usulü
43.492,10.-TL
42.277,00.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Naz EROL-Emrullah OĞULLUK-M.ATALAN
Y-28
2013/74025
Manisa Merkez Turgut Özal Mahallesi 2684-2683 ve 1267
Numaralı kadostro Parsellerinde Heyelan Güvenlik Tedbirleri
Alınması Yapım ĠĢi
KeĢfinde yazılı 12 Kalem iĢi
19.06.2013
12.07.2013
16.07.2013
40 T.Günü
24.08.2013
Açık Ġhale Usulü
102.362,79.-TL
98.735,90.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Muzaffer GÖMLEKSĠZ- Emrullah OĞULLUK-
105
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-29
2013/74441
Fatih Parkı Havuz Etrafı Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 53 Kalem iĢi
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-30
2013/88991
Kemaliye Belediyesi Cumhuriyet Meydanı Çevre Düzenlemesi
Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 58 Kalem iĢi
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
26.06.2013
19.07.2013
23.07.2013
80 T.Günü
10.10.2013
Açık Ġhale usulü
310.002,66.-TL.
286.300,00.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
H.Serkan EMĠR -Arzu YETĠġEN- Ö.Can SOYBĠLGE -Emrah ĠL
25.07.2013
23.08.2013
27.08.2013
120 T.Günü
24.12.2013
Açık Ġhale usulü
204.442,83.-TL.
161.000,00.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Berker KARĠPÇĠN-Ünsel GÖKÇE- Ö.Can SOYBĠLGE - Ġsmail
TEZCAN- Mümin ATALAN
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
Y-31
2013/91009
Kilik Düğün Salonu Yapım iĢi
KeĢfinde yazılı 122 Kalem iĢi
30.07.2013
16.08.2013
20.08.2013
106
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
120 T.Günü
17.12.2013
Açık Ġhale Usulü
632.442,86.-TL.
485.000,00.-TL.
SERHAT YAPI TURZ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Berker KARAĠPÇĠN-Kamil ĠÇÖZ- Taner SEZER
Y-32
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
2013/99739
Kumludere Caddesi Çevre Düzenlemesi Yapım ĠĢi
KeĢfinde yazılı 226 Kalem iĢi
19.08.2013
20.09.2013
24.09.2013
120 T.Günü
21.01.2013
Açık Ġhale Usulü
6.730.527,95
5.950.000,00.NimtaĢ Ltd.ġti.- OKANAR ĠnĢ.Ltd.ġti.(Ortak GiriĢim)
Saniye ALTAY -Öznur SOYER-Kemal ÖZVEREN-Berker
KARĠPÇĠN Gökçen GÜNEL Ö.Can SOYBĠLGE-Emrah ĠL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-33
2013/105189
Manisa Muhtelif Cadde ve Sokaklaraın Tretuvar Düzenlemesi
Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 9 Kalem iĢi
26.08.2013
20.09.2013
23.09.2013
90 T.Günü
21.12.2013
Açık Ġhale usulü
568.778,10.-TL.
288.600,00.-TL.
Ahmet ÖZBAY
Ġsmail Hasar -Ġsmail TEZCAN Mustafa PARLAK
107
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Y-34
2013/104474
Koldere Belediyesi Hüriyet Caddesi Belde GiriĢi Yol ve
Kaldırım Düzenlemesi ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 21 Kalem iĢi
26.08.2013
20.09.2013
23.09.2013
90 T.Günü
21.12.2013
Açık Ġhale Usulü
438.319,83.-TL.
265.560,00.-TL.
Ahmet ÖZBAY
Mustafa PARLAK-ĠSMAĠL HASAR-Ġsmail TEZCAN -Mümin
ATALAN
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-35
2013/123057
2 Adet Futbol Sahası ve Soyunma Odaları Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 49 Kalem iĢi
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-36
2013/130284
ÇeĢitli Yerlerde Kullanılmak Üzere Prefabrik Menfez ve
Kapak Yapımı ĠĢi
KeĢfinde yazılı 7 Kalem iĢi
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
01.10.2013
01.11.2013
05.11.2013
120 T.Günü
04.03.2014
Açık Ġhale Usulü
1209.677,57.-TL.
1.187.000,00.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Berker KARĠPÇĠN Naz EROL- Ö.Can SOYBĠLGE-Emrah ĠL-
07.10.2013
108
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
31.10.2013
04.11.2013180 T.Günü
180 T.Günü
01.05.2014
Açık Ġhale Usulü
947.222,07.-TL.
906.588,75.-TL.
Er Prefabrik Yapı Ele.Proje Bet.ĠnĢ.Mlz.Tic.Ltd.ġti.
Kemal ÖZVEREN-Berker KARĠPÇĠN-Mustafa PARLAK
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-37
2013/127086
Laleli mahallesi 3676/1 - 3413/7 Parselleri Arası Çevre
Düzenlemesi Yapım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı 56 Kalem iĢi
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
01.10.2013
01.11.2013
05.11.2013
90 T.Günü
02.02.2014
Açık Ġhale Usulü
347.721,54.-TL.
347.000,00.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Berker KARĠPÇĠN Naz EROL- Ö.Can SOYBĠLGE-Emrah ĠL-
Y-38
2013/134098
Manisa Ticaret ve AlıĢveriĢ Merkezi Yapımı ĠĢi.
Miktarı : Ekli cetvelde yazılı 427 kalem iĢ.
21.11.2013
27.12.213
02.01.2014
540 T.Gnü
26.06.2015
4734 sayılı Kanunun 19.Md.göre Açık Ġhale usulü
26.335.297,51.-TL.
21.846.500,00.-TL.
Amiroğlu madencilik
Kemal ÖZVEREN-Kadriye ORMAN-Ö.Can SOYBĠLGE -Saniye
ALTAY -Emrah ĠL
109
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Y-39
2013/130963
Ulutepe Peyzaj Uygulaması Yapım ĠĢi.
Miktarı : Ekli cetvelde yazılı 93 kalem iĢ.
27.11.2013
02.01.2014
06.01.2014
100 T.Günü
15.04.2014
Açık Ġhale usulü
3.827.244,90.-TL.
3.320.000,00.-TL.
Hasan Ufuk ÖZIġIK
S.EMĠR ĠnĢ.Müh.S.ALTAY MimÖ.SOYER Mim.E.ĠL
Elk.Elkt.Müh.
Ö.C.SOYBĠLGE Mak.Müh. N.EROL ĠnĢ.Müh.
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-40
2013/158506
Ayyıldız camii Çevre Duvarı ve Ferforje Ġmalatı Yapım ĠĢi.
Ekli cetvelde yazılı 11 kalem iĢ.
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-41
2013/164145
Yaya Üst Geçitlerine Asansör Kuyusu ve Asansör Cephe
Kaplaması
Ekli cetvelde yazılı 20 kalem iĢ.
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
15.11.2013
13.12.2013
17.12.2013
30 T.Günü
4734 sayılı kanunun 19.mad.göre
57.301,43.-TL.
49.142,20.-TL.
AYC Grup Müh.Ltd.ġti.
Naz EROL
05.12.2013
110
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
03.01.2014
07.01.2014
30 T.Günü
05.02.2014
Açık Ġhale usulü
320.334,91.-TL.
278.000,00.-TL.
MEHMET ÖTEK-ÖTEK MÜH.TAAH.
S.ALTAY Mim
B.KARĠPÇĠN ĠnĢ.Müh.
K.ĠÇÖZ ĠnĢ.Müh.
M.ATALAN Elk.Tekn. E.OĞULLUK Mak.Tekn.
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
Y-42
2013/164066
Mimar Sinan Havuzları Yapım ĠĢi
Ekli cetvelde yazılı 35 kalem iĢ.
22.11.2013
12.12.2013
16.12.2013
45 T.Günü
29.01.2013
19.md.Açık Ġhale usulü
90.930,94.-TL.
84.000,00.-TL.
AYġ Ankara ĠnĢ.Pey.Gayr.San.Tic.ltd.ġti
K.ĠÇÖZ ĠnĢ.Müh.
Ö.C.SOYBĠLGE Mak.Müh.
E.ĠL Elk.Elkt.Müh.
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
Y-43
2013/158943
Manisa Merkez Muhtelif Cadde ve Sokakların Tretuvar
Düzenlemesi
Ekli cetvelde yazılı 9 kalem iĢ.
04.12.2013
16.01.2014
20.01.2014
90 T.Günü
20.04.2014
Açık Ġhale Usulü
1.756.953,62.-TL.
111
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
728.001,00.-TL.
Ahmet ÖZBAY
Filiz GÜLHAN-Ġsmail HASAR-Volkan TAġDEMĠR
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Y-44
2013/170065
Muhtelif Köy ve Ġlçelerde Parke TaĢı ve Bordür Kaplanması
Ekli cetvelde yazılı 10 kalem iĢ.
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
Y-45
ĠġĠN MĠKTARI NĠTELĠĞĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
20.12.2013
31.01.2014
04.02.2014
90 T.Günü
05.05.2014
Açık Ġhale Usulü
3.935.122,50.-TL.
3.042.335,78.-TL.
NimtaĢ taah.Nak.San.Ltd.ġti.
Ġsmail TEZCAN
Güzelyurt Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu
Tesisi Yapılması
Ekli cetvelde yazılı 316 kalem iĢ.
24.12.2013
17.01.2014
21.01.2014
360 T.Günü
16.01.2015
Açık Ġhale Usulü
5.071.815,08.-TL.
4.432.000,00.-TL.
DLY Yapı Ticaret-Emin Reha GÜRGÜN -Bab.Yapı Bülent
BEGĠLLER (Ort.GiriĢim)
Saniye ALTAY - Müge KUĞU Mimar-Berker KARĠPÇĠN Ö.Can SOYBĠLGE-Emrah ĠL-
AÇIKLAMA
HĠZMET ALIM ĠġLERĠ
DOSYA NO
H-1
112
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
ARAÇ VARSA SAYISI
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
Ġġ BAġL. VE BĠTĠġ TA.
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
2013/475
Manisa Belediyesi 2685 Ada 2 Parselde Yapılacak Olan
"Ticaret ve AlıĢveriĢ Merkezi" ĠnĢaatına Ait Uygulama
Projelerinin ve Ġhale Dosyasının Hazırlanması DanıĢmanlık
Hizmeti Alımı
Uygulama Projeleri ve Ġhale dosyası hazırlanması DanıĢmanlık
Hizmet Alımı 21.945 m2 ĠnĢaat Alanı
13.02.2013
14.03.2013
14.03.2013-16.05.2013
Açık Ġhale usulü
250.333,33
97.800,00
ÜÇ YILDIZ MĠM.LTD.ġTĠ.
Saniye ALTAY-Müge KUĞU - Durukan DURU -R.Burak
ASLAY -Muzaffer GÖMLEKSĠZ-H.Serkan EMĠR-Berker
KARĠPÇĠN Emrah ĠL-Ömer Can SOYBĠLGE-Selen
DURMAZ-Eray ELĠBOL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
H-2
ĠġĠN MĠKTARI
2013/191844
2014 Yılı Ġlk Üç Ayı Fen iĢleri Müdürlüğü ġantiye ĠĢçilik
Hizmet Alımı
01.01.2014-31.03.2014(90 T.günü) 3 ay 3 kiĢi Mimar –
Mühendis, 8 kiĢi Tekniker,Koordinatör 140 kiĢi
usta,Ģoför,operatör,37 kiĢi erbap,19 kiĢi düz iĢçi hizmeti alımı
iĢi
ARAÇ VARSA SAYISI
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
Ġġ BAġL. VE BĠTĠġ TA.
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
24.12.2013
31.12.2013
31.03.2014
21/B Pazarlık usulü
1.963.914,28.-TL.
1.868.525,15.-TL.
BESOT A.ġ.
Fadile KURT -Kemal ÖZVEREN- Hakan AYKURT
MAL ALIMLARI
113
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġĠN BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
M-1
2013/2851
Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Andezit TaĢı
Alımı
4500 m2 Andezit TaĢı
ManisaBelediyesi Hizmet Ģantiyaesi
30.01.2013
21.02.2013
25.02.2013
15 T.Günü
11.03.2013
Açık Ġhale Usulü
132.975,00.-TL.
127.125,00.-TL.
Rahime ÇAKAN -DURU Ticaret
Naz EROL- Mustafa PARLAK
M-2
2013/8799
2013 Yılı ĠnĢaat ĠĢleri ve Yol Yapımında Kullanılmak Üzere
KırmataĢ ve Kum Alım ĠĢi
0-5 mm KırmataĢ 50.000,00 Ton, 5-15 mm KırmataĢ 50.000
,00 Ton, 15-25 mm KırmataĢ 10.000,00 Ton , Ocak taĢı (Duvar
TaĢı) 2.000 ,00 Ton , By pass Dolgu Malzemesi 25.000,00 Ton,
Dolgu taĢı 15.000, 00 Ton, , 0-3 mm YıkanmıĢ ElenmiĢ
Perdahlık Kum 5000, 00 T on, 0-5 YıkıanmıĢ ElenmiĢ Sıvalık
Kum 10.000 ,00 Ton.
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
27.02.2013
25.03.2013
25.03.2013
275 T.Günü Olup 31.12.2013 Bitirilecektir.
31.12.2013
Açık Ġhale usulü
2.126.500,00
1.524.050,00
Amiroğlu Mad.San.Tic.Ltd.ġti.
Muzaffer GÖMLEKSĠZ- - Hakan AYKURT -Emrullah
OĞULLUK
AÇIKLAMA
DOSYA NO
M-3
114
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
2013/7407
Manisa Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Hazır Beton Alımı
350,000 m3 C 16 Hazır Beton , 600,000 m3 C 16 Katkısız
Hazır Beton, 350,000 m3 C 20 Hazır Beton, 600,000 m3 C 20
Katkısız Hazır Beton , 100,000 m3 C 25 Hazır Beton , Pompa
Bedeli 2000,000 m3
Manisa Merkez muhtelifr Yerler
19.02.2013
08.03.2013
12.03.2013
300 T.Günü
31.12.2013
Açık Ġhale usulü
207.875,00
168.100,00
Genç ĠnĢaat
Mehmet ÇĠNTAY- Mustafa PARLAK
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-4
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
M-5
2013/7336
Manisa Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Çimento Alımı iĢi
18.000-Ton
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
08.02.2013
26.02.2013
26.02.2013
290 T.Günü
31.12.2013
Açık Ġhale Usulü
120.600,00.-TL.
98.100,00.-TL.
Çetin ĠnĢ.Tic.Ltd.ġti.
HAKAN AYKURT -ismail HASAR
2013/7462
Manisa Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Beton Parke TaĢı Alımı
30000 m2 Kilit Parke TaĢı (H=8 cm)
18000 m2 Parke TaĢı ( 20 x 10 x 8 cm)
2000 m2 Yağmur Oluğu (30 x 50 x 10)
15000 mt Beton bordür (75 x 30 x 15)
5000 mt Çim Bordürü (50 x 15 x 12)
3500 m2 (20 x 20 x8 )Granürlü Kırmızı Renkli Parke
115
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
3500 m2 (20 x 20 x 8) Granürlü Siyah Renkli Parke
1500 m2 (10 x 10 x 8 )Granürlü Beyaz Renkli Parke
1000 m2 (12 x 24 x 8) Granürlü Siyah Renkli Parke
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
15.02.2013
14.03.2013
18.03.2013
290 T.Günü
31.12.2013
Açık Ġhale usulü
998.280,00.-TL.
577.000,00.-TL:
NimtaĢ ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti.
Ġsmail TEZCAN -Hakan AYKURT
M-6
2013/7192
Manisa belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü 40 x 40 Karo ve
Taban Tuğlası Alımı
1000,00 m2 40 x 40 x 2.5 Beyaz Mozaik Agregalı Fırçalı
Yüzey Yer DöĢeme Karosu ,
8000,00 m2 40 x 40 x 2.5 Kırmızı Granit Agregalı Fırçalı Yer
DöĢeme Karosu ,
1000,00 m2 40 x 40 x 2.5 Sarı Mozaik Agregalı Sarı Renkli
Fırçalı Yer DöĢeme Karosu ,
2000,00 m2 Washbeton 40 x 40 x 3.8 ,
1000,00 m2 40 x 40 x 2.5 Kahverengi Pembe ve Siyah Mozaik
Agregalı Cilalı Yer DöĢeme Karosu ,
1000,00 m2 40 x 40 x 2.5 Siyah Bazalt Agregalı Fırçalı Yer
DöĢeme Karosu ,
5000,00 m2 30 x 30 x 3 Yivli Kırmızı Tretuvar Karosu ,
5000,00 m2 30 x 30 x 3 Yivli Beyaz Tretuvar Karosu ,
5000,00 Adet Taban Tuğlası (21x10,5x4)
5000,00 Adet Taban Tuğlası (21x10,5x6,5)
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
18.02.2013
12.03.2013
12.03.2013
160 T.Günü
19.08.2013
Açık Ġhale usulü
501.900,00.-TL.
442.300,00.-TL.
Çapra ĠnĢ.Malz.A.ġ.
Ġsmail TEZCAN - Mustafa PARLAK Hakan AYKURT
116
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-7
2013/7212
Ledli Aydınlatma Armatürleri Alımı
2550 Adet Armatür Alımı
Manisa Belediyesi ġantiyesi
15.02.2013
22.03.2013
26.03.2013
25 T.Günü
19.04.2013
Açık Ġhale usulü
250.806,00
188.850,00
DEKOR Elk.Turz.ĠnĢ.Ltd.ġti.
Emrah ĠL
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-8
2013/8874
KabloAlımı
5200 m2 Kablo Alımı
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
29.01.2013
21.02.2013
21.02.2013
20 T.Günü
05.03.2013
21 / f maddesine göre
135.460,00
121.680,00
Osman ATA
Emrah ĠL
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
M-9
2013/16898
KırmataĢ Alımı
0-5 mm KırmataĢ 1.500,00 Ton, 5-15 mm KırmataĢ 2.500,00
Ton, By pass Dolgu Malzemesi 3.000,00 Ton, Dolgu taĢı
3.000, 00 Ton.
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
14.02.2013
07.03.2013
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
117
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
11.03.2013
15 T.Günü
26.03.2013
21 /f Pazarlık usulü
109.250,00.-TL
90.000,00.-TL.
Anlas Oto Ltd.ġti.
Emrullah OĞULLUK- Hakan AYKURT- Muzaffer
GÖMLEKSĠZ
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-10
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-11
2013/24070
Ledli Süsleme Malzemesi Alımı
2 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı
Manisa belediyesi ġantiyesi
01.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
15 T.Günü
09.04.2013
21/f Pazarlık Usulü
141.750,00
136.750,00
Platform iĢlet.GeliĢ. Yat.ĠnĢ.DıĢ. Tic.Ltd.ġt
Emrah ĠL
2013/32255
Kayrak TaĢı Alımı
10.000,00 m2
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
19.03.2013
04.04.2013
04.04.2013
270 T.Günü
31.12.2013
21/ Pazarlık usulü
119.700,00.-TL.
100.000,00.-TL.
AKA TĠC.(EROL AKA)
Hakan AYKURT- Naz EROL
118
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
M-12
2013/32950
Manisa Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Granürlü Beton
Parke TaĢı Alımı
12000 m2 (20x20 x8 cm) Granürlü Kırmızı Renkli Parke,
12000 m2 (20x20x 8 cm ) Granürlü Siyah Renkli Parke,
6000 m2 (10x10 x8 cm )Granürlü Beyaz Renkli Parke,
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
11.04.2013
17.05.2013
17.05.2013
90T.Günü
14.08.2013
Açık Ġhale usulü
570.060,00.-TL.
418.800,00.-TL.
Balaban Hafr.ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Hakan AYKURT- Muzaffer GÖMLEKSĠZ
M-13
2013/33601
Manisa Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğüne 20 x 10 x 8 cm lik
Beton Parke TaĢı Alımı
230.000 m2Renksiz Parke TaĢı ( 20 x 10 x 8 cm) 10.000
m2Kırmızı Renkli Parke TaĢı ( 20 x 10 x 8 cm)
10.000 m2Beyaz Renkli Parke TaĢı ( 20 x 10 x 8 cm)
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
Manisa belediyesi Hizmet ġantiyesi
22.04.2013
27.05.2013
31.05.2013
160 T.Günü
06.11.2013
4734 Sayılı K.Ġ.K.13/A 1 bendine göre Açık Ġhale Usulü
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
M-14
2.192.500,00
KILIÇLAR Geri Dön.Mad.ve Met.San.Tic.A.ġ.
Hakan AYKURT- Muzaffer GÖMLEKSĠZ
2013/42470
2013 Yılı Bayındırlık ĠĢlerinde Kullanılmak Üzere ĠnĢaat
Demiri Alımı
119
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
6 Ton Q8 mm Nervürlü ĠnĢaat Demiri, 8 Ton Q 10 mm
Nervürlü ĠnĢaat Demiri, 10 Ton Q12 mm Nervürlü ĠnĢaat
Demiri, 4 Ton Q14 mm Nervürlü ĠnĢaat Demiri, 2 Ton Q16 mm
Nervürlü ĠnĢaat demiri, 5 Ton 15 x 15 cm Göz Açıklıklı Çelik
Hasır; 5 mm Demir Çapı, 5 Ton 15 x 15 Göz Açıklı Çelik hasır ;
5 mm Demir Çapı
Manisa Belediyesi hizmet ġantiyesi
16.04.2013
14.05.2013
14.05.2013
30 Takvim Günü
12.06.2013
Açık Ġhale Usulü
55.133,35.-TL
52.140,00.-TL.
EMAS Demir Çelik Ltd.ġti.
M-15
2013/48711
Fuar Alanı Çatısında Kullanılmak Üzere Boyalı Galvenizli
Trapez Sac ve Cam Yünü Alımı
KeĢfinde yazılı (6) Kalem ĠĢ
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
22.04.2013
17.05.2013
20.05.2013
30 T.Günü
18.06.2013
4734 Sayılı K.Ġ.K.21./f Mad.göre Pazarlık Usulü
46.385,32.-TL.
39.910,00.-TL.
AYC Grup Müh.ve Ltd.ġti.
E.ECEOĞLU-E.OĞULLUK
M-16
2013/70444
Halil Onutmak Spor Tesisleri Skimmerli Panel Havuz Alım
iĢi.
Manisa merkez halil Onultmak Spor Tesisleri
04.06.2013
28.06.2013
02.07.2013
120
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
15 T.Günü
16.07.2013
21/f md.göre Pazarlık usulü
121.500,00.-TL.
101.000,00.-TL
SERMED HAV.SĠST.EĞĠT.SAĞ. ve ĠNġ.SAN.ve
TĠC.LTD.ġTĠ
Ö.Can SOYBĠLGE
M-17
2013/48614
Haydar Deresi Çevre Düzenlemesi Ġçin Malzeme Alımı iĢi
150 Ton TamburlanmıĢ Alize TaĢı (8-10 cm) , 1000 m2 Taban
Tuğlası (10,5 x 21x5 cm), 1500 m2 Krem (Bej) Rengi Fırçalı
Karo( 40 x 40 x 3 cm) , 500 m2 Kozak TaĢı (Granit Küp TaĢ)
(10x 10 x 10 cm) , 150 m2 Arnavut TaĢı (10 x 10 x 20 cm)
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
19.04.2013
17.05.2013
21.05.2013
20.Takvim
09.06.2013
4734 sayılı K.Ġ.K. 21/f mad.
143.367,50.-TL.
123.075,00.-TL.
Rahime ÇAKAN -DURU Ticaret
Hakan AYKURT -Naz EROL
M-18
Halil Onutmak Spor Tesisleri Skimmerli Panel Havuz Alım
iĢi.
1 Adet
04.06.2013
28.06.2013
02.07.2013
15 T.Günü
16.07.2013
101.000,00.-TL.
SERMED HAV.SĠST.EĞĠT.SAĞ. ve ĠNġ.SAN.ve
121
KONTROL
AÇIKLAMA
TĠC.LTD.ġTĠ
Ö.Can SOYBĠLGE
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-19
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
M-20
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
2013/80005
Camii Süslemeleri Ġçin Elektrik Malzemesi Alımı iĢi.
KeĢfinde yazılı (1220 ) Adet Armatür ve ÇeĢitli Montaj iĢçiliği
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
24.06.2013
19.07.2013
23.07.2013
30 T.Günü
21.08.2013
21 f md.göre pazarlık usulü
141.976,60
136.997,00.-TL.
ÖMER GERĠTER VE ORTAĞI
Mümin ATALAN-Emrah ĠL
2013/96391
Manisa Belediyesi Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere Seramik ve Seramik YapıĢtırıcı Alım ĠĢi.
KeĢfinde yazılı (10) kalem ĠĢ
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
25.07.2013
13.08.2013
13.08.2013
20 T.Günü
01.09.2013
21/f Pazarlık Usulü
99.368,35.-TL:
97.008,50.-TL.
ġENYAPI ĠnĢ.Ltd.ġti.
A.Recep GÜNAY-Mustafa PARLAK
M-21
2013/118788
Dekoratif Aydınlatma Direği Alımı
4 kalem Toplam 300 Adet Aydınlatma Direği
Manisa Belediyesi Hizmet ġantiyesi
122
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
Ġġ BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
29.08.2013
19.09.2013
19.09.2013
40 T.Günü
28.10.2013
21/f Pazarlık usulü
144.934,91.-TL.
136.250,00.-TL.
BAREM AYD.GEREÇ.SAN.LTD.ġTĠ.
Emrah ĠL
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-22
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
M-23
2013/126241
Muhtelif Caddeler Ġçin Aydınlatma Direği Alımı
4 ÇeĢit Aydınlatma Direği Alımı.
08.10.2013
14.11.2013
18.11.2013
30 Takvim Günü
17.12.2013
Açık Ġhale Usulü
1.338.633,33.-TL.
923.980,00.-TL.
BAREM AYD.GEREÇ.SAN.LTD.ġTĠ.
Mümin ATALAN Elk.Tekn.
2013/116350
Belediyemiz Bünyesinde Kullanılmak Üzere Bank Alımı
Bank alımı
Belediye Hizmet ġantiyesi
05.09.2013
SözleĢme süresi içinde mal teslim edildi.
140.000,00
SUNVĠLLE ĠNġ. VE GAYR.GELĠġ.A.ġ.
Mustafa PARLAK
123
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
M-24
2013/133950
Alparslan TürkeĢ Köprülü KavĢağı Süslemesi Ġçin Led
Armatür Alımı
3040 Adet Armatür Alımı
24.09.2013
21.10.2013
21.10.2013
20 t.Günü
31.10.2013
21/f pazarlık Usulü
169.674,56.-TL.
141.664,00.-TL.
BAREM AYDINLATMA GER. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
E.ĠL Elk.Elkt.Müh.-Özcan GÜLSEÇEN
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
M-25
2013/142984
Manisa Selendi Ġlçesi Muhtelif Köylerinde Kullanılmak
Üzere Parke taĢı Alımı.
11.500 m2
09.10.2013
15.11.2013
19.11.2013
30 T.Günü
18.12.2013
21/f Maddesine göre
139.581,25
135.700,00
Ay-Tekinler ĠnĢ malz.Ltd.ġti..
Ġsmail TEZCAN-Volkan TAġDEMĠR
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
M-26
2013/160074
Manisa Gördes Ġlçesi Muhtelif Köylerinde Kullanılmak
124
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
Üzere Parke Alımı
11.000 M2
Ġdarenin göstereceği Gördes ilçesi Muhtelif köylere
08.11.2013
04.12.2013
04.12.2013
20 T.Günü
23.12.2013
21 /f md.göre
144.833,33.-TL.
142.500,00.-TL.
NimtaĢ ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti.
Berker KARĠPÇĠN
M-27
2013/167271
Muhtelif Mahallelerde Kullanılmak Üzere Yol Bordürü, Çim
Bordürü Alımı
13.500 m Beton Bordür, 4.500 m Çim Bordürü
Belediye Hizmet Binası
19.11.2013
04.12.2013
04.12.2013
25 T.Günü
24.12.2013
21/f md.göre
145.800,00.-TL
143.100,00.-TL.
NimtaĢ ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti.
Volkan TAġDEMĠR
M-28
2013/172360
Göl Marmara Ġlçesi Mezarlık ve Muhtelif Köylerde
Kullanılmak Üzere Parke TaĢı Alımı.
12.000 m2 20x10x8 parke taĢı
Ġdarenin Bildireceği manisa Ġli Gölmarmara Ġlçesi Mezarlık ve
Köylerine Malların Teslimi yapılacaktır.
25.11.2013
13.12.2013
13.12.2013
125
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
20 T.Günü
31.12.2013
21/f maddesine göre pazarlık usulü
145.560,00.-TL.
142.800,00.-TL.
NimtaĢ ĠnĢ.Taah.Tic.Ltd.ġti.
K.ĠÇÖZ ĠnĢ.Müh.
Ö.C.SOYBĠLGE Mak.Müh.
E.ĠL Elk.Elkt.Müh.
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
M-29
2013/175709
Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Dijital Baskı
ve Levha Alımı
7500 m2 Dijital baskı , 4 adet levha
02.12.2013
SözleĢme süresi içinde mal teslim edildi.
143.000,00.-TL.
HĠRAġ HALKLA ĠLĠġ.REK.AJANSI SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Naz EROL
M-30
2013/183222
Camii Aydınlatmaları Ġçin Armatür Alımı
KeĢfinde yazılı (2) kalem ĠĢ
Manisa belediyesi ġantiyesi
10.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
5 Takvim Günü Olup Her halukarda 31.12.2013 tarihinde
bitirilecektir.
31.12.2013
21/f pazarlık usulü ile
145.500,00.-TL.
143.070,00.-TL.
YAPITEKNO MÜHENDĠSLĠK SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Özcan GÜLSEÇEN
126
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
DOSYA NO
ĠHALE KAYIT NO
ĠġĠN ADI
ĠġĠN MĠKTARI
TESLĠM YERĠ
ĠHALE TARĠHĠ
SÖZLEġME TARĠHĠ
ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ
ĠġĠN SÜRESĠ
ĠġE BĠTĠġ TARĠHĠ
ĠHALE USULÜ
YAKLAġIK MALĠYET
ĠHALE BEDELĠ
YÜKLENĠCĠ
KONTROL
AÇIKLAMA
M-31
2013/182164
Akhisar Ġlçesi Muhtelif Köylerde Kullanılmak Üzere Parke
TaĢı Alımı.
(20x10x8) 12.000 m2 Parke TaĢı
Ġdarenin Bildireceği Manisa Ġli Akhisar Ġlçesi Muhtelif
Köylerine Malların Teslimi yapılacaktır.
09.12.2013
26.12.2013
26.12.2013
10 Gün Her halukarda 31.12.2013 tarihine kadar bitecektir.
31.12.2013
21 /f Pazarlık Usulü
145.000,00
143.400,00.-TL.
NĠMYAPI ĠnĢ.Taah.Nak.Mad.San.Tic.Ltd.ġti.
Berker KARĠPÇĠN
M-32
2013/183917
Muhtelif Mahallelerde Kullanılmak ÜzereKaro ve Taban
Tuğlası
3000 m2 Fırçalı Beyaz Karo (40x40x2,5 cm)
3000 m2 Kırmızı Yivli Tretuvar Karosu
1500 m2 Wash Karo (Klasik Dere Çakıllı 40x40 cm)
500 m2 Kırmızı Taban Tuğlası ((21x10,5x6,5cm)
250 m2 Kırmızı Taban Tuğlası (21x10,5x4 cm)
Manisa Belediyesi ġantiyesi
12.12.2013
SözleĢme süresi içinde mal teslim edildi.
140.827,50.-TL.
128.750,00.-TL
Çapra ĠnĢ.Malz.A.ġ.
Naz EROL
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNCE 2013
YILI ĠÇERĠSĠNDE
79 ADET ĠHALE YAPILMIġ VE
86.211.716,94.- TL’ YE
ĠHALE EDĠLMĠġTĠR.
127
ÜST YAPI
ASFALT KAPLAMA VE ONARIM ĠġLERĠ
2013 YILI ASFALT YAPILAN MAHALLE
VE CADDELER
MAHALLELER
MAHALLELER
1. GÜZELYURT MAHALLESĠ
2. MAREġAL FEVZĠ ÇAKMAK MAHALLESĠ
3. BARBAROS MAHALLESĠ
4. NURLUPINAR MAHALLESĠ
5. AHMET BEDEVĠ MAHALLESĠ 23 SOKAK
6. GÜRLE YOLU KAYAPINAR
7. MĠMAR SĠNAN BULVARI
8. MEHMET AKĠF ERSOY CADDESĠ
9. SELĠMġAHLAR GĠRĠġ YOLU
10. ADNAN MENDERES MAH. TOKĠ 3
11. TURGUT ÖZAL MAH.ġEKER KÜME EVLERĠ
12. KAYNAK MAHALLESĠ MUHTELĠF SOKAKLARI
13. SANCAKLI ĠĞDECĠK KÖYÜ YOLU
14. MANĠSA MENEMEN ÇIKIġI
15. MAREġAL FEVZĠ ÇAKMAK MAHALLESĠ KÜME EVLERĠ
16. AKPINAR MAHALLESĠ KARLI KÜME EVLERĠ
17. ATATÜRK MAHALLESĠ 25 SOKAK MAĞARA BAHÇE KÜME EVLERĠ
18. MALDAN KÖYÜ
19. ÜÇPINAR
20. GÜRLE KÖYÜ ĠÇĠ
21. MUHTELĠF MAHALLELERDEKĠ SOKAKLARIN TAMAMI VE MUHTELĠF
YAMA ÇALIġMASI
OKULLAR - KURUMLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MESĠR ĠLKÖĞRETĠM OKULU
ÇOBANĠSA KEMALPINAR ĠLKÖĞRETĠM OKULU
HACIHALĠLLER HĠKMET ONAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU
PEKER MAH. ĠMAMHATĠP LĠSESĠ
CEZAEVĠ BAHÇESĠ
ATATÜRK ORTA OKULU
128
7. GALERĠCĠLER SĠTESĠ
8. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇESĠ
9. SANCAKLI BOZKÖY 75.YIL ĠLKÖĞRETĠM OKULU
10. ÇUKUROVA KĠMYA ĠLKÖĞRETĠM OKULU
11. GÜZELYURT MAH. FEN LĠSESĠ BAHÇESĠ
12. GÜZELYURT MAH. TĠCARET BORSASI OKULU BAHÇESĠ
13. BATIKIġLA ĠÇĠ
14. JANDARMA KOMUTANLIĞI ĠÇĠ
15. VAKIFBANK TÜRKBĠRLĠĞĠ OKULU
16. ADLĠYE BAHÇESĠ
17. KEÇĠLĠKÖY TIR PARKI
SATHĠ KAPLAMA
1. HAMZABEYLĠ
2. HACIHALĠLLER
3. A.ÇOBANĠSA
4. Y.ÇOBANĠSA
5. HARMANDALI
6. AKGEDĠK YOLU
7. UZUNBURUN KÖYÜ
8. MURADĠYE CBÜ KAMPÜS YOLU
9. YAĞCILAR- SÜMBÜRLLER- ORTAKÖY YOLU
10. HASIRCI TIMARI
11. SELENDĠ
12. SARIGÖL
13. HAL ARKASI YOLU
14. MUTEVELLĠ
2013 YILI
TOLAM:180.000 TON SICAK ASFALT KAPLAMA VE YAMA
TOPLAM:150 KM SATHĠ KAPLAMA ĠMALATLARI YAPILMIġTIR
DOĞRUDAN TEMĠNLER
2013 Yılı
DOĞRUDAN TEMĠNLER
OCAK __________________________________________________________
1-
Yeni Mahalle 4719 Sokak Kaldırım Yapılması ĠĢi
Yapım ĠĢi –
13.900,00 –TL.
ERNO ĠnĢ.taah.san.Tic.ltd.ġti.
129
2-
Küçük Sanayi Sitesinde Alüminyum Büfelerin Montajı Ġçin Altyapı ĠnĢaatı Yapılması
ĠĢi.
Yapım ĠĢi –
14.150,00.-TL.
AYC Grub Müh.Mim.Tic.Ltd.ġti.
3-
Manisa Belediyesi Fikri Bayrıl Spor Tesisleri Kazan Dairesi Tadilat ĠĢi.
Yapım ĠĢi –
4.350,00.-TL
CANTEK-ÖZSEV Doğalgaz Mühendislik
4-
Asfalt TaĢıma Amaçlı 2 Adet Kamyona Saç Damper Yapılması
Mal Alımı –
13.950,00-TL
STAR Yağcılar Dorse Damper San.Tic.Ltd.ġti.
Yapım ĠĢi: 32.400,00.-TL.
Mal Alımı: 13.950,00.-TL.
ġUBAT _________________________________________________
5-
Mesir Mah.Belediye Dükkanları Katlanır Cam Cemakan Sistemi ve Çatı Çinko ĠĢleri
Yapılması
Yapım ĠĢi. –
14.400,00.-TL.
Bayraktar Jeoteknik Sond. Müh.ve MüĢ.Zem.Su ve Bet.San.Tic.Ltd.ġti.
6-
YeĢil cami Etrafı 2334, 4753, 4743, 4737,4754, 4800 Sokaklarında kaldırım
Düzenlemesi yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
13.500,00.-TL.
Resul ASLANBOĞA
7-
Gıda ÇarĢısı 1516 Sokak Yol Tretuvar Düzenlemesi Yapılması
Yapım ĠĢi.
14.000,00.-TL.
Hulusi ÖZBAY
8-
Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere 300 x 400 cm Plan Ebadında 260 cm
Yükseldiğinde 2 Adet Sandviç Konteyner Alımı
Mal Alımı
9.000,00.-TL.
HEBO Yapı San.Tic.A.ġ.
9-
4486 ve 4488 Nolu Sokaklara 30x30 cm Yivli Karo DöĢenmesi Yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi
10.200,00. -TL.
TEMAYKA ĠnĢ.Ltd.ġti.
130
Yapım ĠĢi :52.100,00.-TL.
Mal Alımı: 9.000,00.-TL.
MART __________________________________________________________
10-
Uncubozköy ve Anafartalar Mah.Su ĠĢleri Tarafında Bozulan Yerlerin Tamir ĠĢi.
Yapım ĠĢi. :
14.200,00.-TL.
OKANAR ĠnĢ.Taah.Ltd.ġti.
11-
Bedesten Meydanı Mekanik Andezit Duvar Kaplaması Yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi13.800,00.-TL.
AYC Grub ĠnĢ.Müh. Malz..
12-
Muhtelif Yerlerde Kullanılmak Üzere 1300 m2 Kayrak TaĢı Alım ĠĢi
Mal Alımı
13.000,00.-TL.
Aka Tic. (Erol AKA)
13-
Ahmet Bedevi Mah. Mahmut Efendi Camii Mermer ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
4.250,00.-TL.
Kılınç Mermer ve Granit (BarıĢ Kılınç)
14-
Çanakkale ġehitleri Anıtı Sergi Salonu Bayrak Direği Temeli Yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi. –
13.500,00.-TL.
CAN GÜNEġ ĠnĢ.Mak.Emlak mahrukat San.ve Tic.Ltd.ġti.
Yapım ĠĢi: 45.750,00.-TL.
Mal Alımı: 13.000,00.-TL
NĠSAN _________________________________________________
16-
Bedesten Meydanı Havuz Yapılması
Yapım ĠĢi.
14.050,00.-TL.
Havuztek Havuz Sistemleri Mak.ĠnĢ.Mim.Pey.San.Tic.Ltd.ġti.
17-
Emekliler Parkı Yeraltı Otoparkı Yapımı Ġçin Ġksa Projesi Hazırlanmas
DanıĢmanlık Hizmet Alımı ĠĢi.
5.000,00.-TL.
GEOKON Tic.Ltd.ġti.
18-
Manisa Ġli Merkez Ġlçesi Mutlu mah. 94 Ada, 34 Parsel Nolu Arsanın Sondaja Dayalı
Zemin ve Temel Etüdü Yapılması ĠĢi.
13.625,00.-TL.
DanıĢmanlık Hizmeti Alımı
131
AEV Müh.San.ve Tic.Ltd.ġti.
19-
75.Yıl Mahallesi Kızılay kan Merkezi (5330) sk. Tretuvar ve Parke Yol Kaplaması
Yapılması ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
13.000,00.-TL.
AYC Grub Müh.Mim.Tic.Ltd.ġti.
20-
ÇarĢı Mahallesi 1805 -1812 Sokaklar ve Muhtelif Sokaklarında Tamirat ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
13.900,00.-TL.
Yapsan Teknik
21-
Uncubozköy Mah.Ġzmir Bursa Sürat Yolu Bozköy deresi Üzeri Köprüsü Zemin Etüdü
Yapılması iĢi
DanıĢmanlık Hizmeti Alımı.
9.750,00.-TL.
BAYRAKTAR JEO.MÜH.ZEM.VE BET.LAB.HĠZ.ĠNġ.SAN.TĠC.LTD.
Yapım ĠĢi: 40.950,00.-TL.
Mal Alımı: 28.375,00.-TL.
MAYIS _________________________________________________
22-
Atatürk Mahallesi 5954 Sokağa Park Yapılması ĠĢi.
Yapım ĠĢi
14.350,00.-TL.
GÜVENYOL Yapım ĠĢleri
23-
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Asma
Tavan Yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
10.000,00.-TL.
Ġnci Dekorasyon (Kadir TAġDEMĠR )
24-
LalapaĢa Mahallesi ve Mutlu Mahallesi Sokaklarında Yol ve Kaldırım beton Tamirat
ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
12.100,00.-TL.
Manisa Yapı Market (Nurcan KARSU )
25-
Turgut Özal Mahallesi 1.Sokak (Heyelan Bölgesi) Ġstinad Duvarına Ait Alanın Zemin
Etüdü Yaptırılması.
8.700,00.-TL.
Hizmet Alımı
BAYRAKTAR JEO.MÜH.ZEM.VE BET.LAB.HĠZ.ĠNġ.SAN.TĠC.LTD.
HAZĠRAN _________________________________________________
132
26-
Bozköy Deresi Peyzaj Düzenlemesi Çelik Köprü Uygulaması Proje Yapılması ĠĢi.
2.000,00.-TL.
MAN-AR ÇEV.TEK.DAN.ĠNġ.TAAH.SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
Hizmet Alımı
27-
Demir Doğrama Bank Ayağı Yapılması ĠĢi.
13.800,00.-TL.
Yapım ĠĢi
EMĠR ġASE KAYNAK ĠġLERĠ
28-
Manisa Merkez Ulutepe Mah. 2673 Ada Nolu Arsanın Sondaja Dayalı Zemin ve Temel
Etüdü yapılması ĠĢi.
14.280,00.-TL.
Hizmet Alımı
ÖZKAN JEO TEKNĠK
29-
Belediye Sosyal Tesisleri Havalandırma Tesisatı Yapım ĠĢi.
9.865,00.-TL.
Yapım ĠĢi.
KAFKAS KLĠMA VE TESĠSAT ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ.
30-
Manisa Kocatepe mahallesi Muhtelif Sokaklarda Yol ve kaldırım Tamirat ĠĢi.
12.100,00.-TL.
Yapım ĠĢi.
ÖZGÜL ĠNġ. SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
31-
Manisa Belediyesi Mezarlık Alanı 2781 -2780 Ada Önü Ġstinad Duvarı Yapım ĠĢi.
14.000,00-TL.
Yapım ĠĢi.
YAPSAN TEKNĠK
32-
Ulutepe Caddesi Çevre Düzenlemesi ĠĢine Ait Ġstinad ve Palplanj Duvarları Statik Proje
Yapım ĠĢi.
Hizmet Alımı
5.000,00.-TL.
MAN-AR ĠNġ.TAAH.SAN.TĠC.VE SAN TĠC.LTD.ġTĠ.
33-
Belediyeye Ait FiniĢerin (Asafalt Serme Makinası)
Bakım ve Onarım
Hizmet Alımı
115.000,00.-TL.
ATLAS COPCO MAK.ĠMALAT A.ġ.
34-
Muhtelif Parklardaki Pergole Oturma bankları Ġçin Emperyeli AhĢap Alımı ĠĢi.
Mal Alımı
14.410,00.-TL.
DEKSAN ORMAN EMPENYE ĠNġ.TAAH.TĠC.LTD.ġTĠ.
133
TEMMUZ _________________________________________________
35-
Belediyemiz Mülklerinde Kullanılmak Üzere Alçıpan ve Alçı Sıva yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi
13.000,00.-TL.
KARADENĠZ YAPI PVC ALIM CAM. SAN. (YASĠN YAĞCI)
36-
Malta Parkına Isıtma Tesisatı Tadilat ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
13.135,00.-TL.
KAF-KAS KLĠMA VE TES.ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ.
37-
Cumhuriyet Meydanına Kırılan Ġmalatların Tamiratının Yapılması ĠĢi.
Yapım ĠĢi
14.000,00.-TL.
AYC Grup San.Tic.Ltd.ġti.
38-
Manisa Evi Statik, Elektrik ve istinat Duvarları Projesi
Hizmet Alımı
13.000,00.-TL.
Musa AYNURU
39-
Manisa Ġli demirci Ġlçesi Ġcikler kasabası Merkez Camii Çini Seramik Alımı ĠĢi.
Mal Alımı
13.500,00-TL.
ALTIN ÇĠNĠ SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.
39-
Ġstiklal ve Milli Birlik Ġlköğretim Okulu Duvarlarının Kayrak Kaplaması Yapılması
Yapım ĠĢi.
13.900,00.-TL.
Fatih KADAYIFÇILAR
40-
Manisa Esnaf ve sanatkarlar Odaları Birliği teknik ve Endüstri meslek Lisesi Kamelya
Çatı yapım ĠĢi.
Yapım ĠĢi
6.600,00.-TL.
YARDIMCI ÇATI ,ÇATI MAĠZ, BAYĠĠ TAAH. MON. (Mehmet Yardımcı)
41-
Turguıt Özal Mahallesi Sulama Kanal Boyuna Güvenlik Tedbiri Alınması
Yapım ĠĢi.
13.300,00.-TL.
Sınır Tel Örme Sanayii (Mehmet Cemil ALTUN)
AĞUSTOS ________________________________________________
42-
Manisa merkez Ġshak çelebi Mah.59 Ada 6 Nolu Parselde Kayıtlı Gayrümenkulun
Yıkılması ĠĢi.
13.250,00.-TL.
Hizmet Alımı
134
Zaferim ĠnĢ.Plan Proje Taah.Tic.(Kerim ÜNAL)
43-
1.Anafartalar mah.Verem ġavaĢ Dispanseri Yanı Askeri Lojmanların Yıkılması
Hizmet Alımı
14.000,00.-TL.
BELDAĞ ĠnĢ.Taah.San.Tic.Ltd.ġti.
44-
1898 Ada 1 Parsel kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu Uygulama ve Detay
Parsellerin Hazırlanması.
Hizmet Alımı
11.000,00.-TL.
AKS YAPI(Akif POLAT)
EYLÜL________________________________________________
45-
Manisa Belediyesi Muhtelif Havuzlar Ġçin Filtrasyon Malzemesi Alımı
Mal Alımı
7.000,00.-TL.
SUPER KĠMYA PAZ.SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ.
46-
Saruhan mahallesi 2201 Sok. Ġle Ulutepe caddesi Arası YeĢil Alanda Meydana Gelen
Toprak Kaymasını Engellemek ve Hafriyatın Kaldırılması
Hizmet Alımı
10.000,00.-TL.
DER-SA HAFRĠYAT NAKLĠYAT (DERYA ALTAN)
47-
Manisa belediyesi Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlük Binası Önündeki Büfe Onarımı .
Yapım ĠĢi.
14.400,00.-TL.
FADEN YAPI DEM.DOĞ.PVC NAK.ĠNġ.TĠC.LTD.ġTĠ.
48-
K.E.S.S. Camii DıĢ Cephe Onarımı ve Boyama iĢi.
Yapım ĠĢi.
13.000,00.-Tl.
AYC Grup Müh.ĠnĢ.ĠnĢ.Malz.
EKĠM________________________________________________
49-
Belediyemize ait Kafeteryada Seramik ĠĢçiliği ĠĢi.
Hizmet Alımı
14.000,00.-TL.
Yapsan teknik ĠnĢ.Tur.Ltd.ġti.
50-
Bedesten Meydanı Süs Havuzu ĠnĢaatı Bakım Onarınm
Yapım ĠĢi
13.220,00
Spilos Gıda ĠnĢ.ve ĠnĢ.malz. Tic.Ltd.ġti.
KASIM________________________________________________
135
51
Demir Doğrama Bank Ayağı Yapılması ĠĢi.
Yapım ĠĢi.
14.030,00.-TL.
ARALIK________________________________________________
52-
Güzelyurt mah.kapalı Spor Salonu ve yüzme Havuzu yapım ĠĢinin Mekanik Projelerinin
Hazırlanması ĠĢi
Hizmet Alımı
13.000,00.-TL.
53-
Belediye Muhtelif Havuzlarda Kullanılmak Üzere Süs Havuzu Ekipmanları Alım ĠĢi
Mal Alımı
14.000,00.-TL.
2014 YILINDA 732.465,00.-TL TUTARINDA 53 ADET DOĞRUDAN TEMĠN ĠLE Ġġ
YAPTIRILMIġTIR.
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BAYINDIRLIK ĠġLERĠ
TARAFINDAN 2013 YILI SONUNA KADAR YAPILAN ĠġLERĠN ÖZETĠ
2013 YILINDA YAPILAN ĠġLERĠN TOPLAMI
KARO
ANDEZĠT KAPLAMA
TESVĠYE BETONU
BORDÜR
ÇĠM BORDÜRÜ
PARKE TAġI
ANDEZĠT PARKE
MERMER
SERAMĠK-FAYANS
SIVA
ARNAVUT TAġI
ANDEZĠT PARĠDYEN
KAYRAK TAġI
FONOLĠT
TUĞLA DUVAR
TABAN TUĞLA
ANKRAJ
ÇATI
KANALET
KOZAK TAġI
TAġ DUVAR
:12.566 M2
: 7.442 M2
: 450 M2
: 5.760 MT
: 2.643 MT
: 3.724 M2
: 445 M2
: 803 M2
: 752 M2
: 3.876 M2
: 337 M2
: 489 M2
: 3.179 M2
:
15 M2
: 1.432 M2
: 2.323 M2
:
39 ADET
: 302 M2
: 419 M2
: 380 M2
:
86 M3
136
TRAVERTEN
HAZIR BETON
DERZ MACUNU
SÜPÜRGELĠK
ĠZOLASYON
BAZALT
ALÇI SIVA
ANDEZĠT BORDÜR
BETON
ġAP
PODYE
KOMPOZĠT KAPAK
EġĠK
ZĠNCĠRLĠ DĠREK TAMĠRĠ
TANBURLU TAġ
KALIP ÇAKILMASI
: 461 M2
: 1.805 M3
: 108 M2
:
23 MT
: 230 M2
:
63 M2
: 345 M2
: 571 M2
: 1.476 M3
: 460 M2
:
69 M2
:
25 AD.
:
50 AD.
:
100 AD.
: 120 M2
:
13 M2
2013 YILINDA ĠHALE YAPILMAK SURETĠYLE YAPTIRILAN KALDIRIM-YOL
ÇALIġMALARI
BETON BORDÜR
KARO
PARKE
SU OLUĞU
ÇĠM BORDÜRÜ
TABAN TUĞLASI
SICAK ASFALT
SATHĠ KAPLAMA
:
:
:
:
:
:
:
:
82.081 MT.
63.775 M2
182.694 M2
3.124 MT
22.862 MT
7.077 M2
90.000 TON
150 KM
2013 YILI MARANGOZ ATÖLYESĠ FAALĠYET RAPORU
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN OCAK 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatı yapılıyor.
137
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 36 adet soyunma kabini yapımına baĢlandı.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
4-“S” bank imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Çanakkale ġehitliğideki tezgaha rötuĢ yapılıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 36 adet soyunma kabini yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 36 adet soyunma kabini yapımına devam ediliyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 36 adet soyunma kabini yapımına devam ediliyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
4-CBÜ Muradiye Kampüsü Kredi Yurtlar Kurumuna 5 adet bank montajı yapıldı.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 36 adet soyunma kabini yapımına devam ediliyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
138
4-Emlak – Gelir Md‟nde dolapların yerleri değiĢtirildi.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 36 adet soyunma kabini yapımına devam ediliyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 6 adet soyunma dolabı yapılıyor.36 adet soyunma kabini yapılması
tamamlandı.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 18 adet masa ve 6 adet soyunma dolabı yapılıyor.Hazırlanan dolap ve masalar
tesislere götürülecek.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
4-Akçora Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine 5 adet bank ve 5 adet çöp kovası götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
139
4-Bank imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
4-Bank imalatı yapılıyor.
5-Gençlik Merkezi Gönülden Gönüle Derneği içindeki ara bölmenin yeri değiĢtirilmek üzere
ölçü alınacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
4-Bank imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor.
4-Gençlik Merkezi Gönülden Gönüle Derneğinde 2 adet ara bölme yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanıyor ve 1 masa yapılıyor.
4-Gençlik Merkezi Gönülden Gönüle Derneğinde 2 adet ara bölme yapılıyor.
140
5-Bedesten Meydanında OSB tamirleri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-Temizlik ĠĢlerine 30 adet fırça sapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanması tamamlandı.
4-Gençlik Merkezi Gönülden Gönüle Derneğinde 2 adet ara bölme yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanmasına devam ediliyor.
4-Gençlik Merkezi Gönülden Gönüle Derneğinde 2 adet ara bölme yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 2 adet Amerikan kapı, 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor. Soyunma
kabinlerinin montajı tamamlandı.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemeleri hazırlanması tamamlandı.
4-Gençlik Merkezi Gönülden Gönüle Derneğinde 2 adet ara bölme yapılması tamamlandı.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
141
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına ara verildi.Mümin Özkasap Spor
Tesislerine 2 adet Amerikan kapı, 9 adet masa,8 adet dolap ve 8 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına tekrar baĢlandı.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
3-Belediye birimlerine 70 adet “Manisa DeğiĢiyor” panosu asıldı
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
3-Belediye birimlerine 70 adet “Manisa DeğiĢiyor” panosu asıldı
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
3-50.Yıl Mh.6117 Sk.No:5 ve 7‟de oturan vatandaĢların evlerine 1 adet oda penceresi,3 adet
kapı ve 1 tuvalet penceresi yapılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN ġUBAT 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
142
3-50.Yıl Mh.6117 Sk.No:5 ve 7‟de oturan vatandaĢların evlerine 1 adet oda penceresi,3 adet
kapı ve 1 tuvalet penceresi yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
3-Çapa Çarık Su Deposuna 1 adet dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede mobilya imalatına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine atölyede yapılan mobilyalar yerlerine monte edildi.
3-Çapa Çarık Su Deposuna 1 adet dolap montajı yapıldı.
4-Bank imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Bank imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Bank imalatı yapılıyor.
3-Sosyal YardımlaĢma Müdürlüğüne 3 dolap,3 keson ve 3 masa yapılıyor.
4-ġehir Tiyatrosuna dekor yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Bank imalatı yapılıyor.
3-Sosyal YardımlaĢma Müdürlüğüne 3 dolap,3 keson ve 3 masa yapılıyor.
143
4-ġehir Tiyatrosuna dekor yapılıyor.
5-Haydar Bayçın Kütüphanesinin 5 adet masası ve 3 adet çocuk sandalyesi tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Bank imalatı yapılıyor.
3-Sosyal YardımlaĢma Müdürlüğüne 3 dolap,3 keson ve 3 masa yapılıyor.
4-ġehir Tiyatrosuna dekor yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek mezar tahtası ve bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Bank imalatı yapılıyor.
3-Sosyal YardımlaĢma Müdürlüğüne 3 dolap,3 keson ve 3 masa yapılıyor.
4-Hesap ĠĢlerine dolap yapımına baĢlandı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bugün çalıĢma yok.Yalnız bank montajı yapılıyor.
2-Kız Meslek Lisesine 2 adet, Manisa Lisesine 2 adet, Ahmet Tütüncüoğlu Ġlköğretim okuluna
2 adet, Endüstri Meslek Lisesine 2 adet ve Atatürk Ġlköğretim Okuluna 2 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Okullara bank götürülüyor.
3-Hesap ĠĢlerine dolap yapılıyor.
4-Ticaret Meslek Lisesi 2 adet, Hasan Türek Lisesi 2 adet, Taytanlı Ġlköğretim Okulu 2 adet ve
TOKĠ Çok Amaçlı Lisesi 2 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Okullara bank götürülüyor.
3-Hesap ĠĢlerine dolap yapılıyor.
144
4-DilĢeker Camii‟ne 4 adet bank götürüldü.
5-Pelitalan Köyüne 5 adet bank götürüldü.
6-Çamlıca Köyüne 3 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Mezar tahtası bağlanıyor.
3-Hesap ĠĢlerine dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Mezar tahtası bağlanıyor.
3-Hesap ĠĢlerine dolap montajı yapılıyor.
4-Huzur Evine 2 adet mutfak dolabı yapılıyor
5-Saray Parkına 5 adet bank montajı yapıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Mezar tahtası bağlanıyor.
3-Hesap ĠĢlerine dolap montajı devam ediyor.
4-Huzur Evine 2 adet mutfak dolabı yapılıyor.
5-Atatürk Kültür Merkezi çevresindeki ağaçların etrafına koruma çıtası çakıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Mezar tahtası bağlanıyor.
3-Manolya Meydanına ahĢap sahne kuruluyor.
4-Huzur Evine 2 adet mutfak dolabı yapımına ara verildi.
5-PerĢembe Pazarı otopark giriĢi güvenlik noktasına 1 adet masa ve 1 adet dolap yapılıyor.
145
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Mezar tahtası bağlanıyor.
3-Manolya Meydanındaki 9 adet eski bank sökülerek yenileri takıldı.
4-Huzur Evine 2 adet mutfak dolabı yapımına ara verildi.
5-PerĢembe Pazarı otopark giriĢi güvenlik noktasına 1 adet masa ve 1 adet dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-50.Yıl Mh.6117 Sk.No:5‟te oturan vatandaĢın evine 1 adet kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Mezar tahtası bağlanıyor.
3-50.Yıl Mh.6117 Sk.No:5‟te oturan vatandaĢa 1 adet kapısı yapılarak takıldı,atölyede yapılan
1 adet mutfak dolabı yerine monte edilecek.
4-Huzur Evine 2 adet mutfak dolabı monte edilecek.
5-Atatürk Gençlik Merkezine MABEM‟den götürülen dolap ve masalar monte edilecek.
6-Vestel Ġlköğretim Okuluna 5 adet bak götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank malzemeleri boyanıyor.
2-Hesap ĠĢleri Müdürlüğünden getirilen dolaplar sökülüp tamir edildikten sonra su depolarına
dağıtılıcak.
3-Güzelyurt Mh. Ve Adnan Menderes Mh.çocuk kreĢlerinde muhtelif iĢler yapılacak.
4-Huzur Evine 1 keson,1etajer ve 1 sehpa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Belediye güvenlik görevlilerine 1 adet dolap yapılıyor.
146
3-Atatürk Gençlik Merkezi spor salonuna ayna asmak için suntalam montajı yapılacak.
4-Huzur Evine 1 keson,1etajer,1 adet bilgisayar kasası altlığı ve 1 sehpa yapılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN MART 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Belediye güvenlik görevlilerine 1 adet dolap yerine monte edilecek.
3-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
4-Huzur Evine 1 keson,1etajer,1 adet bilgisayar kasası altlığı ve 1 sehpa yapılıyor.
5-Sosyal YardımlaĢma Md‟ne 1 adet ,Emlak ĠĢlerine 1 adet ve ġantiye ambara 1 adet keson
yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Belediye güvenlik görevlilerine 1 adet dolap yerine monte edilecek.
3-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
4-Huzur Evine 1 keson,1etajer,1 adet bilgisayar kasası altlığı ve 1 sehpa yapılıyor.
5-Sosyal YardımlaĢma Md‟ne 1 adet ,Emlak ĠĢlerine 1 adet ve ġantiye ambara 1 adet keson
yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü bayan mescidine taban çakılıyor.
2-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Sosyal YardımlaĢma Md‟ne 1 adet ,Emlak ĠĢlerine 1 adet ve ġantiye ambara 1 adet keson
yapılması tamamlandı.
3-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
147
4-Huzur Evine 1 keson,1etajer,1 adet bilgisayar kasası altlığı ve 1 sehpa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
3-Huzur Evine 1 keson,1etajer,1 adet bilgisayar kasası altlığı ve 1 sehpa yapılması
tamamlandı.Kadınlar mescidi duvarına kaplama yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
3-Huzur Evine 1 keson,1etajer,1 adet bilgisayar kasası altlığı ve 1 sehpa yerine
götürülecek.Kadınlar mescidi duvarına kaplama yapılıyor.
4-Askeri Hastanesine 10 adet bank verildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede bank montajı yapılıyor.
2-Atatürk Gençlik Merkezi mutfağına dolap yapılıyor.
3-Huzur Evi Kadınlar mescidi duvarına kaplama yapılması tamamlandı.
4-Ağlayan Kaya yanındaki güvenlik noktasına taban döĢendi,1 adet masa yapılıyor.
5-ġehir Tiyatrosunun dekorları tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Bedesten Meydanı çevresindeki OSM suntalar sökülerek Laleli Mh.Ali Rıza Efendi Cd.
Çanakkale ġehitliği ile Magnesia AVM arasında kullanılacak.
2-Çanakkale ġehitliği satıĢ standının cam rafları ahĢap içine yerleĢtirilecek.
MARANGOZHANE
1-Çanakkale ġehitliği ile Magnesia AVM arasında OSB montajı yapılıyor.
2-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
148
1-Bedesten Meydanı etrafındaki OSB suntalar sökülerek Çanakkale ġehitliği ile Magnesia
AVM arasına montaj yapılıyor.
2-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
3-Çanakkale ġehitliğine mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Çanakkale ġehitliğinde mutfak dolabı montajı yapılacak.
2-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
3-Eski Sümerbank‟ın Akhisar Cd tarafındaki eksik OSB‟ler tamamlanarak kapatılacak.
MARANGOZHANE
1-Kültür Merkezi Encümen Salonundaki dolaplar sökülecek.
2-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
3-Laleli Mh.Ali Rıza Efendi Cd‟nde hazırlanan yerler OSB ile kapatılacak.
4-Havuzlu ÇarĢı içinde tamir edilen yer emprenye tahta ile kapatılacak.
5-Kayapınar Köyü Camii‟ne 2 adet bank götürülecek.
6-Manisa Lisesine 3 adet bank götürülecek.
7-Turgut Özal Parkına 5 adet bank götürülecek.
8-Alaybey Mh.Bayraklı Camii‟ne 2 adet bank götürülecek.
9-Kaynak Mh.eski muhtarlığın olduğu yere 4 adet bank montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Kültür Merkezi Encümen Salonundaki dolaplar sökülmesi tamamlandı.
2-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
3-Laleli Mh.Ali Rıza Efendi Cd‟nde hazırlanan yerler OSB ile kapatılıyor.
4-Havuzlu ÇarĢı içinde tamir edilen yer emprenye tahta ile kapatıldı.
5-Tomruk kesimi yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Laleli Ticaret Merkezine ahĢap sahne kurulacak.
149
2-Laleli Mh.Ali Rıza Efendi Cd‟nde hazırlanan yerler OSB ile kapatılıyor.
MARANGOZHANE
1-Laleli Ticaret Merkezine ahĢap sahne kurulması tamamlandı.
2-Atölyede tomruk kesimi yapılıyor.
3-Emlakdere Köyüne 3 adet bank götürülecek.
4-Bank imalatı yapılıyor.
5-Kültür Merkezine mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Kültür Merkezine mutfak dolabı yapılıyor.
2-Atölyede tomruk kesimi yapılıyor.
3-Bank malzemesi hazırlanıyor.
4-Tarzan Meydanına ahĢap sahne kuruldu.
MARANGOZHANE
1-Kültür Merkezine mutfak dolabı yapılıyor.
2-Atölyede tomruk kesimi yapılıyor.
3-Çanakkale ġehitliği yanındaki alana OSB montajı yapılacak.
4-Park Bahçe ekibine 100 adet ahĢap kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Kültür Merkezine mutfak dolabı montajı yapılacak.
2-Sultan Camii‟nde sahne montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Park Bahçe ekibine 4 adet ağaç kazık kesiliyor.
2-Sultan Camii ve Magnesia yanına sahne kurulacak.
MARANGOZHANE
1-Park Bahçe ekibine 25 adet ağaç kazık kesiliyor.
150
2-Sultan Camii‟ne platform kuruluyor.
3-Çanakkale ġehitliğindeki dolapların kapakları değiĢtiriliyor.
4-Bank malzemesi hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Sultan Camii‟ne platform kuruluyor.
2-Çanakkale ġehitliğindeki dolapların kapakları değiĢtiriliyor,satıĢ stantı düzenleniyor.
3-Bank malzemesi hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Sultan Camii‟ne platform kuruluyor.
2- Turgut Özal Parkına 4 adet bank montajı yapılacak.
3-Bank malzemesi hazırlanıyor.
4-Ġnsan Kaynakları Müdür odasında masa tamiri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Sultan Camii‟ne platform kuruluyor.
2-Bedesten Meydanına 10 adet bank montajı yapılacak.
3-Bank malzemesi hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
Sultan Camii önündeki platform sökülüyor
MARANGOZHANE
1-Atatürk Gençlik Merkezine anahtar dolabı yapılıyor.
2-Piknik masası montajı yapılıyor.
3-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
MARANGOZHANE
1-Gençlik Merkezinde dolap ve kapı tamirleri yapılacak.
2-Sera idari binaya yeni kapı yapılacak.
151
3-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
MARANGOZHANE
1-Gediz Mh.1405 Sk.No:3 yanan eve 2 adet kapı ve 2 adet pencere yapıldı.
2-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Park Bahçeye 140 adet kazık kesildi.
3-Ġmar ĠĢlerine 1 adet dosya dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN NĠSAN 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Huzurevine dosya dolabı ve elbise dolabı yapılıyor.
2-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
3-Ġmar ĠĢlerine 3m x 160 cm dosya dolabı yapılıyor.
4-Nikah Salonuna 5 adet masa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Huzurevine dosya dolabı ve elbise dolabı yapılıyor.
2-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
3-Ġmar ĠĢlerine 3m x 160 cm dosya dolabı yapılıyor.
4-Nikah Salonuna 5 adet masa yapılıyor.
5-Molla ġaban Camii‟nde bank montajı yapılacak.
6-Park Bahçe ekibine 110 adet kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Turgut Özal Parkına 5 adet bank montajı yapılacak.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılıyor.
152
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılıyor.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okuluna 9 adet çöp kovası montajı yapılacak.
6-Karlıpınar Camii Ģadırvanı abdest alma yeri oturakları için yuvarlak tahta kesiliyor.
7-Sakarya Mh. muhtarlığına 1 adet tezgah altı dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Emlak Servisine 1 adet evrak dolabı yapılıyor.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılıyor.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılıyor.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu tiribününe oturma yeri yapmak için tahta kesiliyor.
6-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanı abdest alma yeri oturakları için yuvarlak tahta kesiliyor.
7-Huzurevine 1 adet dolap yapılıyor.
8-Park Bahçe ekibine 336 adet ağaç kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Emlak Servisine 1 adet evrak dolabı yapılmasına devam ediliyor.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu tiribününe oturma yeri için tahta montajı yapılacak.
6-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanı abdest alma yeri oturakları için yuvarlak tahta kesiliyor.
7-Huzurevine 1 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Emlak Servisine 1 adet evrak dolabı yapılmasına devam ediliyor.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
153
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu tiribününe oturma yeri için tahta montajı yapılacak.
6-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanı abdest alma yeri oturakları için yuvarlak tahta kesiliyor.
7-Huzurevine 1 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Antik Tiyatroya ahĢap sahne kurulacak.
3-Hesap ĠĢleri Müdürlüğü giriĢ kapısının etrafı 8 mm sunta ile kaplanacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Emlak Servisine 1 adet evrak dolabı yapılmasına devam ediliyor.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Huzurevine 1 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
6-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanı abdest alma yeri oturakları için yuvarlak tahta kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Emlak Servisine 1 adet evrak dolabı yapılarak yerine monte edildi.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Huzurevine 1 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
6-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanı abdest alma yeri oturakları için yuvarlak tahta kesilmesi
tamamlandı.
154
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Gençlik Merkezinde muhtelif tamiratlar yapılacak.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Huzurevine 1 adet dolap yapılmasına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Kaynak Mh.yeni kreĢte muhtelif tamiratlar yapılacak.
3-Harita Proje Odasına 4 adet dolap montajı yapılacak.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Huzurevine 1 adet dolap montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢi mutfağına mutfak dolapları imalatı yapılıyor.
3-Vakıfbank Türk Birliği Ġlköğretim Okuluna 6 adet bank montajı yapılacak.
4-Nikah Salonuna 4 adet masa,4 adet keson ve 4 adet bilgisayar altlığı yapılması tamamlandı.
5-Hüsrevağa Hamamındaki kilim tezgahları tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢi mutfağına mutfak dolapları imalatı yapılıyor.
3-Magnesia AVM‟ye sahne kurulacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
155
2-Tarzan Meydanına ahĢap sahne kurulacak.
3-Su Arıza Servisine 15 adet soyunma dolabı yapımına baĢlandı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Cumhuriyet Alanına sahne kuruluyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet soyunma dolabı yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Cumhuriyet Alanına sahne kuruluyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet soyunma dolabı yapımına devam ediliyor.
4-Sabuncubeli Jandarma Karakoluna 5 adet bank ve 3 adet orman masası yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfenin yeri değiĢtirilecek.Yeni yapılan yerine aktarılacak.
3-Su Arıza Servisine 15 adet soyunma dolabı yapımına devam ediliyor.
4-Sabuncubeli Jandarma Karakoluna 5 adet bank ve 3 adet orman masası yapılıyor.
5-Adnan Menderes Mh.El Aksa Camii‟nin Ģadırvanı zımparalanıp boyanacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Sabuncubeli Jandarma Karakoluna 5 adet bank ve 3 adet orman masası yapılıyor.
3-Sera‟ya 1 adet kapı yapılıyor.
4-Park Bahçe ekibine kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Hacıhaliller Belediyesine kurulan sahne sökülerek Çağatay Ġlköğretim okulu bahçesine
kurulacak.
156
3-Sera‟ya 1 adet tuvalet kapısı ve 1 adet dolap yapılıyor.
4-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının yenilenmesi için atölyede malzeme
kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının yenilenmesi için atölyede malzeme
kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının yenilenmesi için atölyede malzeme
kesiliyor ve boyanıyor.
3-Sera‟ya 1 adet tuvalet kapısı ve 1 adet dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Yeni Mahmudiye kasabasına 4 adet bank götürüldü.
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının yenilenmesi için atölyede malzeme
kesiliyor,zımpara yapılıyor ve boyanıyor.
3-Çağatay Uluçay Ġlköğretim Okulu bahçesindeki sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
4-ġükran Bilginer Eğitim Uygulama Okuluna 2 adet piknik masası yapılarak götürüldü.
5-Gasilhaneye 200 adet mezar tahtası götürüldü.
6-Sabuncubeli Jandarma Karakoluna 5 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının ve köĢebent oturakların yenilenmesi için
atölyede malzeme kesiliyor ve boyanıyor.
3-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
157
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının ve köĢebent oturakların yenilenmesi için
atölyede malzeme kesiliyor ve boyanıyor.
3-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
4-Sabuncubeli Jandarma Karakoluna 4 adet piknik masası yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının montajı yapılacak, köĢebent oturakların
yenilenmesi için atölyede malzeme kesiliyor ve boyanıyor.
3-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
4-Nüfus Müdürlüğüne 1 adet yeni kapı yapılıyor,3 adet kapı tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-ġeyh Fenari Parkı kenarındaki pergule tahtalarının montajı yapılacak, köĢebent oturakların
yenilenmesi için atölyede malzeme kesiliyor ve boyanıyor.
3-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
4-Nüfus Müdürlüğüne 1 adet yeni kapı yapılıyor,3 adet kapı tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Aynı Ali Parkındaki köĢebent oturaklar yenileniyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN MAYIS 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Aynı Ali Parkındaki köĢebent oturaklar yenileniyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
158
2-Aynı Ali Parkındaki köĢebent oturakların yenilenmesi tamamlandı.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki banklar yenilenecek.
4-Ġshak Çelebi Mh. Muhtarlığına 1 adet bank götürülecek.
5-Alaybey Camii‟ne 4 adet bank götürülecek.
6-Mesir Mh.ZĠÇEV‟e 3 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Nüfus Müdürlüğüne kapı pervazları takılacak.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki banklar yenileniyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Muradiye Camii‟ne 10 adet bak montajı yapıldı.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki banklar yenileniyor ve atölyede malzemeleri
hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki bankların yenilenmesine devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki bankların yenilenmesine devam ediliyor.
4-Fahrettin Altay Parkındaki banklar yenileniyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
159
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki bankların yenilenmesine devam ediliyor.
4-Fahrettin Altay Parkındaki banklar yenilenmesi tamamlandı.
5-Akdede Yaya üst geçidinde tahta zeminin tamiri yapılacak.
6-Gençlik Merkezinde kapı tamiri yapılacak
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki bankların yenilenmesine devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki bankların yenilenmesine devam ediliyor.
4-Hatuniye Camii‟ndeki banklar yenileniyor.
5-KuĢlubahçe Mh.parkına 6 adet bank montajı yapılacak.
6-Laleli Mh.çocuk kreĢinde kalorifer tesisatındaki su kaçağını tamir etmek için taban tahtaları
sökülüyor.
7-Horozköy Sağlık Ocağı yanında yeni yapılan parka 4 adet bank montajı yapıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki bankların yenilenmesine devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su ĠĢlerine 15 adet dolap yapılıyor.
4-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
160
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
4-Uluparktaki eski perguleler sökülecek.
5-Laleli kreĢte taban sökümüne devam ediliyor.
6-Karaoğlanlı Kasabasına 15 adet bank verildi.
7-Çamlıca Köyü Ġlköğretim okuluna 2 adet bank verildi.
8-Küçükbelen Köyüne 3 adet bank verildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
4-Alaybey Mh.muhtarlığına 4 adet bank götürülecek.
5-Laleli çocuk kreĢinde taban çakımı yapılacak.
6-AĢağıçamköy‟e 6 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
4-ġantiyede kurulan büyük tiribünün eskiyen parçaları yenileniyor.
5-Laleli çocuk kreĢinde taban çakımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
161
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
4-Laleli çocuk kreĢinde taban çakımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
4-Laleli çocuk kreĢinde taban çakımına devam ediliyor.
5-Ulucamii avlusuna 4 adet bank montajı yapılacak.
6-Ġvaz PaĢa Camii avlusuna 2 adet bank montajı yapılacak ve mevcut bankların tahtaları
değiĢtirilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
4-Laleli çocuk kreĢinde taban çakımı tamamlandı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su Arıza Servisine 15 adet dolap yapılması tamamlandı,yerlerine monte ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
162
3-Su ĠĢleri Müdürlüğüne 1 adet masa yapılıyor.
4-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki köĢebent oturakların tahtaları değiĢtiriliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor.
3-Su ĠĢleri Müdürlüğüne 1 adet masa yapılıyor.
4-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkındaki köĢebent oturakların tahtalarının değiĢtirilmesi
tamamlandı.
5-4 adet piknik masası montajı yapılıyor.
6-Sera‟ya mutfak dolabı yapılıyor.
7-Belediye su veznesinde masa tamiri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Ortaköy‟e sahne kurulacak.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Ortaköy‟e sahne kurulmasına devam ediliyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-NiĢancıpaĢa Mh.1306 Sk.No:23/5 yanan eve 1 adet yüklük yapılıyor.
4-Ġshak Çelebi Mh.Ulutepe Cd.Çocuk Kütüphanesine 4 adet piknik masası götürülecek.
5-Horozköy Ġstasyonu tren makasçısı kabinine 1 adet bank ve 1 adet masa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Ortaköy‟e sahne kurulmasına devam ediliyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-NiĢancıpaĢa Mh.1306 Sk.No:23/5 yanan eve 1 adet yüklük yapılıyor.
4-Ġshak Çelebi Mh.Ulutepe Cd.Çocuk Kütüphanesine 4 adet piknik masası götürülecek.
5-Horozköy Ġstasyonu tren makasçısı kabinine 1 adet bank ve 1 adet masa yapılıyor.
163
MARANGOZHANE
1-Horozköy Ġstasyonu tren makasçısı kabinine 1 adet bank ve 1 adet masa yapılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-NiĢancıpaĢa Mh.1306 Sk.No:23/5 yanan eve 1 adet yüklük yapılıyor.
4-Ġshak Çelebi Mh.Ulutepe Cd.Çocuk Kütüphanesine 4 adet piknik masası götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Ortaköy‟e sahne kurulmasına devam ediliyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-NiĢancıpaĢa Mh.1306 Sk.No:23/5 yanan eve 1 adet yüklük yapılıyor.
4-Ortaköy‟e kurulan sahne sökülüyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-NiĢancıpaĢa Mh.1306 Sk.No:23/5 yanan eve 1 adet yüklük yapılıyor.
4-Sancaklı Bozköy 75.Yıl Ġlköğretim Okuluna 6 adet bank ve 10 adet çöp kovası montajı
yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-NiĢancıpaĢa Mh.1306 Sk.No:23/5 yanan eve 1 adet yüklük montajı yapılacak.
4-Kaynak.4000 Sk‟ta yapılan parka 40 ve 60 cm çaplarında 47 adet 30 cm yüksekliğinde
tomruk oturak hazırlanıyor.
5-ÇarĢı Mh.Esnaflar Parkına sahne kurulacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
164
3-Kaynak.4000 Sk‟ta yapılan parka 40 ve 60 cm çaplarında 47 adet 30 cm yüksekliğinde
tomruk oturak hazırlanıyor.
4-Suphi Egemen Ġlköğretim Okuluna 10 adet bank montajı yapılacak.
5-Hamzabeyli Köyüne 6 adet bank verildi.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-Kaynak.4000 Sk‟ta yapılan parka 40 ve 60 cm çaplarında 45 adet 30 cm yüksekliğinde
tomruk oturak gönderilecek.
4-Magnesia AVM‟ye sahne kurulacak.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN HAZĠRAN 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-Kaynak.4000 Sk‟ta yapılan parka 40 ve 60 cm çaplarında 45 adet 30 cm yüksekliğinde
tomruk oturak gönderilecek.
4-Magnesia AVM‟ye sahne kurulacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Bank malzemeleri zımparalanıp boyanıyor ve montajı yapılıyor.
3-Bedesten Meydanındaki bungalo kulübelerin tamiratları yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Magnesia AVM‟deki sahne sökülecek.
165
3-Cumhuriyet Meydanındaki sahne sökülecek.
4-Mehmet Suphi Egemen Ġlköğretim Okuluna 2 adet piknik masası götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Sultan Parkı evcil hayvan gezdirme yerine çit montajı yapılacak.
3-Bank ve çit tahtası imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Sultan Parkı evcil hayvan gezdirme yerine çit montajı yapılıyor.
3-Bank ve çit tahtası imalatı yapılıyor.
4-Anadolu Öğretmen Lisesine 10 adet bank verildi.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Sultan Parkı evcil hayvan gezdirme yerine çit montajı tamamlandı.
3-Bank ve çit tahtası imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Cumhuriyet Mh.5022 SK.No:6/1 yanan evde pencere ölçüsü alınacak.
3-Bank ve çit tahtası imalatı yapılıyor.
4-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
5-ġehir Tiyatrosuna 1 adet sandık yapıldı.
6-Ulupark içindeki köĢebent oturaklar kesildi.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Cumhuriyet Mh.5022 SK.No:6/1 yanan eve 1 adet pencere yapılacak.
166
3-Uncubozköy Mh.Çamlık Kafe karĢısında yeni yapılan parka 7 adet bank montajı yapılacak.
4-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
5-ġeyh Fenari Parkına 2 adet bank montajı yapılacak.
6-Adnan Menderes Mh.Yusuf Sedat AltıntaĢ Parkına sahne kurulacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank,çit ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Cumhuriyet Mh.5022 SK.No:6/1 yanan eve 1 adet pencere yapılıyor.
3-Uncubozköy Mh.Çamlık Kafe karĢısında yeni yapılan parka 7 adet bank montajı yapılacak.
4-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
5-ġeyh Fenari Parkına 2 adet bank montajı yapılacak.
6-Ulupark içindeki köĢebent oturakların tahtaları yenileniyor
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank,çit ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Cumhuriyet Mh.5022 SK.No:6/1 yanan eve 1 adet pencere montajı yapılacak.
3-CBÜ Rektörlüğüne büyük sahne kurulacak.
4-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
5-Laleli Mh.Nusret Köklü Cd.Saruhan Parkı karĢısındaki evcil Hayvan Gezdirme yerine tahta
çit montajı yapılacak.
6-Temizlik ĠĢlerine 20 adet fırça sapı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank,çit ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Cumhuriyet Mh.5022 SK.No:6/1 yanan eve 1 adet pencere montajı yapılacak.
3-CBÜ Rektörlüğüne büyük sahne kuruluyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank,çit ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
167
2-CBÜ Rektörlüğüne kurulan 70 m²‟lik sahne sökülerek 35 m²‟si Ali Rıza Çevik Ġlköğretim
Okulu bahçesine kurulacak.
3-Kapalı Spor Salonuna ahĢap sahne kuruluyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank,çit ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Kısık Camii‟ne kiremit altı tahtası götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank,çit ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Ulupark içindeki köĢebent oturakların tahtaları yenileniyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Ulupark içindeki köĢebent oturakların tahtaları yenileniyor.
3-Kısık Cami‟ne pergule malzemesi ve kiremit altı tahtası hazırlandı.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Ulupark içindeki köĢebent oturakların tahtaları yenileniyor.
3-Mehmet Suphi Egemen Ġlköğretim Okuluna 2 adet piknik masası,18 adet 3m x 7cm x 5 cm
cilalı ağaç ve 3 bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Ulupark içindeki köĢebent oturakların tahtaları yenileniyor.
3-Kısık Camii‟ne 80 adet 3x3 cm kadron,70 m saçak pervazı götürülecek.
4-BaĢkanlık katına 2 adet masa yapılıyor.
5-Hamzabeyli Beldesine 10 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
168
2-Ulupark içindeki köĢebent oturakların tahtaları yenileniyor.
3-Kısık Camii‟ne 120 adet 5x10 cm 1 m boyunda süs ve 60 adet 10x2 cm 3 m boyunda süs
götürülecek.
4-BaĢkanlık katına 2 adet masa ve 1 keson yapılıyor.
5-Semazenler Derneğine 10 adet 110 cm x 110 cm sunta kesiliyor.
6-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki ahĢap sahne sökülecek.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Askeri lojmanlar basketbol sahası tiribününe tahta oturak yapılıyor.
3-Semazenler Derneğine 10 adet 110 cm x 110 cm sunta kesiliyor.
4-BaĢkanlık katına 2 adet masa ve 1 keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Askeri lojmanlar basketbol sahası tiribününe tahta oturak yapılıyor.
3-BaĢkanlık katına 2 adet masa ve 1 keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan sökümü yapılacak.
3-BaĢkanlık katına yapılan 2 adet masa ve 2 keson götürüldü.
4-Semazenler Derneğine 1 adet dolap yapılıyor.
5-Bilgi ĠĢlem Servisine 3 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan sökümü yapılacak.
3-BaĢkanlık katına yapılan 2 adet masa ve 2 keson götürüldü.
4-Semazenler Derneğine 1 adet dolap yapılıyor.
169
5-Bilgi ĠĢlem Servisine 3 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan sökümüne devam ediliyor.
3-Ulupak trafo yanı köĢebent oturaklara tahta montajı yapılıyor.
4-Semazenler Derneğine 1 adet dolap yapılıyor.
5-Bilgi ĠĢlem Servisine 3 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Belediye BaĢkanı odasında dolap sökümü yapılacak.
4-BKM‟ye 2 adet çarpma kapı yapılıyor.
5-Bilgi ĠĢlem Servisine 3 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Bilgi ĠĢlem Servisine 3 adet keson yapılıyor.
4-BKM‟ye 2 adet çarpma kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Bilgi ĠĢlem Servisine 3 adet keson yapılıyor.
4-BKM‟ye 2 adet çarpma kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN TEMMUZ 2013 AYI ÇALIġMALARI
170
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Cumhuriyet Meydanına sahne kurulacak.
4-Belediye BaĢkanlık katında dolap montajı ve kapı tamiri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Cumhuriyet Meydanına sahne kuruluyor.
4-Semazenler Derneğine 1 adet 2.5 m x 2.5 m dolap yapılıyor.
5-BKM‟ye 2 adet 90x90 cm çarpma kapı ve 1 adet 90x90 cm dosya dolabı montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Semazenler Derneğine 1 adet 2.5 m x 2.5 m dolap montajı yapılacak.
4-Zabıta Müdürlüğüne 180 cm x 75 cm 1 adet dosya dolabı yapıldı.
MARANGOZHANE
1-Tomruk kesilerek bank ve mezar tahtası malzemesi çıkarılıyor.
2-Gürle Camii‟nde tavan çakımına devam ediliyor.
3-Cumhuriyet Meydanındaki sahne sökülecek.
MARANGOZHANE
1-ĠĢçiler Ģantiyede ĠĢ Güvenliği eğitimi alacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
MARANGOZHANE
171
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Yarhasanlar Mh.Su ve Kanalizasyon ĠĢleri bayan mescidine taban çakılıyor.
3-Akmescit Mh.Askeri lojmanlardaki beton oturaklara tahta bağlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Akmescit Mh.Askeri Lojmanlarındaki beton oturaklara tahta bağlanıyor.
2-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine ahĢap kapı yapılıyor.
3-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
MARANGOZHANE
1-Akmescit Mh.Askeri Lojmanlarındaki beton oturaklara tahta bağlanması tamamlandı.
2-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine ahĢap kapı yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
4-Kültür Merkezi Encümen Salonunun bütün ahĢap kapıları tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine ahĢap kapı yapılmasına devam ediliyor.
3-32 adet piknik masası yapımına baĢlandı.
4-Kısık Camii‟ne 40 adet 10‟luk lambri,40 adet 5‟lik lambri,10 adet 10x10,20 adet 10x10x20
cm takoz ve 150 adet 75x10 lambri götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine ahĢap kapı yapılmasına devam ediliyor.
3-32 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine ahĢap kapı yapılmasına devam ediliyor.
3-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
172
4-Utku Mh.çocuk kreĢine mutfak dolabı yapıldı,yerine monte edilecek.
5-8 Eylül Ġlköğretim Okuluna 4 adet bank verildi.
6-Arapalan Camii yanındaki parka 4 adet bank monte edildi.
7-Park Bahçe ekibine 150 adet ağaç kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Park Bahçe ekibine 150 adet ağaç kazık kesiliyor.
3-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-20 adet bank bağlanıyor.
3-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
3-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine levha ve çöp kutusu montajları yapılacak.
4-Güzelyurt Mh.çocuk kreĢinde kapı ve dolap tamirleri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
3-Evcil Hayvan Gezdirme yerlerine levha ve çöp kutusu montajları yapılacak.
MARANGOZHANE
173
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
3-Uncubozköy Mh.Çitlembik Parkındaki banklar tamir edilecek.
4-Uncubzoköy Mh.Nail Ergün Parkında bank tamiri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-33 adet piknik masası yapımına devam ediliyor.
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-30 adet piknik masası yapımı tamamlandı ve Süreyya Mesire alanına götürüldü.
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Hatuniye Camii avlusundaki 20 adet eski bank kaldırıldı,16 adet yeni bank montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-BaĢkanlık katı masa çekmecelerine kilit takıldı.
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Ahmetli‟ye 40 adet bank götürülecek.
5-Turgutlu‟ya 10 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede temizlik yapılacak.
174
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Ahmetli‟ye 13 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede temizlik yapılacak.
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Uncubozköy Mh.Nail Ergün Parkında bank tamiri yapılacak.
5-Ahmet Bedevi Mh.Fatih Camii‟ne 4 adet bank verildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede temizlik yapılacak.
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Turgutlu ÇepnibektaĢ Köyüne 3 adet , AvĢar Köyüne 5 adet ve Sivrice Köyüne 2 adet bank
götürülecek.
5-Haydar Bayçın çocuk kreĢine 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede temizlik yapılacak.
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Tilkisüleymaniye Köyüne 3 adet,Güzelköye 5 adet,Çınarlıkuyu Köyüne 4 adet, Küçükbelen
Köyüne 5 adet,Maldan Köyüne 5 adet,Ġlyasçılar Köyüne 3 adet ve Otmanlar Köyüne 3 adet
bank götürülecek.
5-Haydar Bayçın çocuk kreĢine 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede temizlik yapılacak.
175
3-Atölyede bank montajı yapılıyor.
4-Kale Köyüne 3 adet , Kaan Köyüne 3 adet ve Akgedik Köyüne 2 adet bank götürülecek.
5-Tarzan Taksi Durağına 2 adet bank götürülecek.
6-Batı KıĢla Camii‟ne 6 adet tabure takıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Gençlik Merkezindeki sınıf kapılarının kilitleri ve askıları değiĢtirilecek.
4-Atölyede Adnan Menderes Mh. Çocuk kreĢine çit yapılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ‟NĠN AĞUSTOS 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Gençlik Merkezindeki sınıf kapılarının kilitleri ve askıları değiĢtiriliyor
4-Adnan Menderes Mh. Çocuk kreĢine çit montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Hesap ĠĢlerindeki monitörler için 10 adet kutu yapılıyor.
4-Belediyespora 1 adet 1m x 1m dolap yapılıyor.
5-Park Bahçe ekibine 420 adet ağaç kazık kesiliyor.
176
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Hesap ĠĢlerindeki monitörler için 10 adet kutu yapılıyor.
4-Belediyespora 1 adet 1m x 1m dolap montajı yapılıyor.
5-Akhisar Sakarkaya Köyüne 20 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Akhisar Akselendi Beldesine 15 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
Atölye temizliği ve makine bakımları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,kiremit altı tahtası ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,kiremit altı tahtası ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Karaağaçlı Ġlköğretim Okulu‟na 10 Adet bank götürülecek.
4-Keçiliköy Camii‟ne 4 adet bank götürülecek.
5-Adnan Menderes Mh. Çocuk kreĢinde 2 adet kapı tamiri yapılacak.
MARANGOZHANE
177
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,kiremit altı tahtası ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Sera‟ya 1 adet mutfak dolabı montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Laleli Mh.kreĢ önündeki banklar sökülerek Ģantiyeye getirilerek bakımları yapılıyor.
4-Barbaros Mh. Çocuk kreĢine mutfak dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Gençlik Merkezi 1 ve 3. Katlardaki kapı ve dolaplar tamir edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Ġmar ĠĢler servisinde masa tamirleri yapılacak.
4-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Ġmar ĠĢler servisinde masa tamirleri yapılacak.
4-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
178
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Karayenice Köyüne 5 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-BaĢkanlık katına 1 adet sehpa yapılıyor.
5-75.Yıl Mh.Sağlık Ocağına 7 adet bank götürülecek
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-BaĢkanlık katına 1 adet sehpa yapılıyor.
5-75.Yıl Mh.Sağlık Ocağına 7 adet bank götürülecek
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
179
4-Tilki Süleymaniye Köyüne 2 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Tilki Süleymaniye Köyüne 2 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 7 adet dolap yapılıyor.
5-Halıtlı Köyüne 6 adet bank götürüldü.
7-Evrenos Köyüne 6 adet bank götürüldü.
8-Kale Köyüne 4 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 7 adet dolap yapılıyor.
5-3.TOKĠ Jandarma lojmanlarına 2 adet piknik masası götürülecek.
7-Tekeliler Köyüne 6 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
180
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 7 adet dolap yapılıyor.
5-Akgedik Köyüne 2 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 7 adet dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine alt ve üst mutfak dolapları yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 7 adet dolap yapılıyor.
5-Akgedik Köyüne 2 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN EYLÜL 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1- Akhisar Sazoba Köyüne 10 adet bank götürüldü.
2- Akhisar Kulaksızlar Köyüne 10 adet bank götürüldü.
181
3- Akhisar Seyirdim Köyüne 10 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Sarıgöl‟e 1 kamyon ile 100 adet bank götürüldü.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 7 adet dolap montajı yapılıyor.Atölyede 1 adet ara bölme imalatı
yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Ġtfaiye Müdürlüğüne 2 masa,1 kürsü ve 1 sehpa yapılıyor.
3-Barbaros Mh.çocuk kreĢine mutfak dolabı montajları yapılacak.
4-Atatürk Gençlik Merkezine atölyede 1 adet ara bölme imalatı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Ġtfaiye Müdürlüğüne 2 masa,1 kürsü ve 1 sehpa yapılıyor.
3-Alaca Hamamı yanında yapılan park içine emprenye teak ağacı döĢenecek.
4-Atatürk Gençlik Merkezine atölyede 1 adet ara bölme imalatı yapılıyor.
5-Açık Cezaevine 4 adet bank götürülecek.
6-Kapaklı Köyüne 10 adet bank götürülecek.
7-Doğankaya Köyüne 10 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
182
2-Uncubozköy çocuk kreĢi tuvalet duvarlarında deforme olan betopan plakalar sökülerek
arkasına ızgara montajı yapılacak.
3-Manolya Meydanı karĢısına büyük sahne kuruluyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Akhisar Zeytinliova Köyüne 10 adet bank götürülecek.
3-Akhisar MuĢtullar Köyüne 4 adet bank götürülecek.
4-Akhisar Kadıdağ Köyüne 10 adet bank götürülecek.
5-Merkez Efendi Mh.3905 Sk‟taki park içine 3 adet bank montajı yapılacak.
6-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Sancaklı ÇeĢmebaĢı Köyüne 6 adet bank götürülecek.
3-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kula köylerine 1 kamyon ile 80 adet bank götürülecek.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
183
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kula köylerine 1 kamyon ile 80 adet bank götürülecek.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atatürk Gençlik Merkezine atölyede paravan imalatı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
5-Uncubozköy Mh.kreĢte kapı tamirleri yapılacak.
6-Salihli Eldelek Köyüne 8 adet bank götürülecek.
7-Demirci Köylüce Köyüne 2 adet bank götürülecek.
8-Demirci Tekeler Köyüne 2 adet bank götürülecek.
9-Demirci Çataloluk Köyüne 2 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Atatürk Gençlik Merkezine atölyede paravan imalatı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
5-Gönülden Gönüle Derneğinde 3 kapıya kilit takılacak.
6-Garaj içindeki bankların tamirleri yapılacak.
MARANGOZHANE
184
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Çapaçarık Su Deposuna 3 adet orman masası götürülecek.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Çapaçarık Su Deposuna 3 adet orman masası götürülecek.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2- Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Alaca Hamamı yanındaki park içine teak ağacı zemin kaplama yapılması tamamlandı.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
185
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kaynak Mh.Haydar Bayçın kreĢine 8 adet sandalye yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni düzenlenen kreĢe dolap imalatı yapılıyor.
5-Türk Hava Kurumu Ġlköğretim Okuluna 3 adet orman masası yapılıyor.
6-Akmescit Mh‟ndeki 3 parkta bank tamirleri yapılıyor.
7-Fen ĠĢlerinde 2 adet dolap yeri değiĢtirildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kaynak Mh.Haydar Bayçın kreĢine 8 adet sandalye götürülecek.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni düzenlenen kreĢe dolap imalatına ara verildi.
5-Türk Hava Kurumu Ġlköğretim Okuluna 3 adet orman masası götürülecek.
6-Anadolu Görme Engelliler Derneğine 1 adet kapı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Uncubozköy Mh.Çocuk ġube Müdürlüğüne 2 adet bank götürülecek.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet paravan montajı yapılacak.
5-Fen ĠĢlerine 2 adet masa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
186
2-Fen ĠĢlerine 2 adet masa yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Belediye giriĢine 4 adet maket altlığı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Fen ĠĢlerine 2 adet masa yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Belediye giriĢine konulacak maketlerin üst tablaları yerleĢtirilecek.
5-Yeni Han‟a ahĢap sahne kurulacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Fen ĠĢlerine 2 adet masa ve 2 adet keson yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 1 adet dosya dolabı,1 adet masa,1 adet keson ve 1 adet sehpa
yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Fen ĠĢlerine 2 adet masa ve 2 adet keson yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 1 adet dosya dolabı,1 adet masa,1 adet keson ve 1 adet sehpa
yapılıyor.
5-Barbaros Mh.çocuk kreĢine 4 adet bank götürülecek ve kapıların tamiri yapılacak.
6-Pelitalan köyüne 5 adet bank götürüldü.
7-Gökbel köyüne 5 adet bank götürüldü.
187
8-Bostanlar köyüne 4 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Fen ĠĢlerine atölyede yapılan 2 adet masa ve 2 adet keson götürüldü.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 1 adet dosya dolabı,1 adet masa,1 adet keson ve 1 adet sehpa
yapılıyor.
5-Alaca Hamamı yanı park içinde emprenye döĢenecek.
6-Aynı Ali Mh.Polis Lojmanlarına 3 adet bank götürüldü.
7-Jandarma Komutanlığına 4 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2- Alaca Hamamı yanı park içinde emprenye döĢeniyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 1 adet dosya dolabı,1 adet masa,1 adet keson ve 1 adet sehpa
yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Alaca Hamamı yanı park içinde emprenye döĢeniyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 1 adet dosya dolabı,1 adet masa,1 adet keson ve 1 adet sehpa
yapılıyor.
5-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı OSB levha ile kapatılıyor.
MARANGOZHANE
188
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Alaca Hamamı yanı park içinde emprenye döĢeniyor.
3-Kaynak Mh.4000 Sk‟taki kreĢe mutfak dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Alaca Hamamı yanı park içinde emprenye döĢeniyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 1 adet dosya dolabı,1 adet masa,1 adet keson ve 1 adet sehpa
yapılıyor.
5-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı OSB levha ile kapatılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN EKĠM 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı OSB levha ile kapatılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-UlaĢım Hizmetleri güvenlik kulübesine 1 adet L masa ve 1 adet etajer dolap yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içinde emprenye montajı yapılacak.
5-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe mutfak dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
189
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-UlaĢım Hizmetleri güvenlik kulübesine 1 adet L masa ve 1 adet etajer dolap montajı
yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Alaca Hamamı yanındaki park içinde emprenye montajı yapılıyor.
5-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe mutfak dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-KuĢlubahçe Camii yanına sahne kurulacak.
3-Atölyede bank imalatı ve montajı yapılıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe mutfak dolapları yapılıyor, öğleden sonra yerlerine
monte edilecek.
5-Kazım Karabekir Anaokuluna 3 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Turgutlu Köylerine bank dağıtıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kaynak Mh.4000 SK‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapımına baĢlandı.
MARANGOZHANE
190
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemesi yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor,tamamlanan 10 atnesi
yerine monte edilecek.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemesi yapılıyor.
4-Gördes‟e bank götürülüyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Uncubozköy Mh‟ndeki kreĢe çocuk pano monte edilecek.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemesi yapılıyor.
4-Yağcılar Beldesine 6 adet bank götürüldü.
5-Sarınasukhar Köyüne 6 adet bank götürüldü.
6-ġamar Köyüne 4 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Sultan Parkındaki 28 adet bank değiĢtiriliyor,eski banklar tamir ediliyor.
3-ġehir Tiyatrosuna dekor malzemesi yapılıyor.
4-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 6 adet keson yapılıyor.
5-Temizlik ĠĢlerine 1 adet fotokopi makinesi altlığı yapılıyor.
191
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 6 adet keson yapılıyor.
3-ġantiye depoya yapılan raflara tahta kesilerek monte edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 6 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 6 adet keson yapılıyor.
3-ġantiye depoya yapılan raflara tahta kesilerek monte edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi,piknik masası ve mezar tahtası malzemeleri
çıkartılıyor.
2-Haydar Bayçın çocuk kreĢine 10 adet dolap yapılıyor.
3-AlaĢaehir‟e 1 kamyon bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Haydar Bayçın çocuk kreĢine 3 adet karton koyma dolabı yapılıp götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
3-Haki Baba Camii yanındaki banklar sökülerek Kaynak Mh. Muhtarlığı yanındaki parka
monte edilecek.
192
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
3-Emekliler Parkının cadde üzerindeki eski OB levhaları değiĢtiriliyor.
4-Belediye Koordinasyon Merkezine 1 adet masa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına 25 adet orman masası yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
3-YeĢilköy‟e sahne kuruluyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
3-YeĢilköy‟de kurulan sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne 1 adet dolap ve 6 adet keson yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
193
2-Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne yapılan 1 adet dolap ve 6 adet keson yerine monte ediliyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Hamzabeyli Beldesine sahne kurulacak.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN KASIM 2013 AYI ÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Gasilhane‟ye 200 adet mezar tahtası götürüldü.
6-Belediye kültür Merkezine 3 adet dolap yapılıyor.
MARANGOZHANE
194
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Belediye kültür Merkezine 3 adet dolap yapılarak teslim edilecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Avni Gemicioğlu Ġlköğretim Okulunda bank tamirleri yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Fuar Alanına kurulan belediye standının yerine kurulmasına devam ediyor.
6-Kazım Karabekir Mh.461 Sk.No:25 ihtiyaç sahibi vatandaĢa 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
195
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Gördes‟e 1 kamyon bank götürülüyor.
6-Kazım Karabekir Mh.461 Sk.No:25 ihtiyaç sahibi vatandaĢa 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
7-SelimĢahlar Ġlköğretim okuluna 10 adet bank gönderildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Süreyya Mesire Alanına 10 adet orman masası götürülecek.
6-Kazım Karabekir Mh.461 Sk.No:25 ihtiyaç sahibi vatandaĢa 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları yapılıyor.
5-Kazım Karabekir Mh.461 Sk.No:25 ihtiyaç sahibi vatandaĢa 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe çocuk dolapları monte edilecek.
196
5-Kazım Karabekir Mh.461 Sk.No:25 ihtiyaç sahibi vatandaĢa 1 adet mutfak dolabı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Bilgi ĠĢlem Servisine 1 adet götürülüyor.
5-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Bilgi ĠĢlem Servisine 1 adet götürülüyor.
5-Park Bahçe ekibine ağaç kazık kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko ve dolap rafları değiĢtirilecek.
5-Düzlen Köyüne 5 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
197
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Huzurevine 1 adet masa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Huzurevine 1 adet masa yapılarak yerine götürülecek
5-Bilgi ĠĢlem Servisine 1 adet masa yapılıyor.
6-Eski Sümerbank Fabrikası etrafındaki OSB levhalar tamamlanacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
198
4-Eski Sümerbank Fabrikası etrafındaki OSB levhalar tamamlanıyor.
5-Bilgi ĠĢlem Servisine 1 adet masa yapılarak gönderildi.
6-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı montajı yapıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Fatih Anadolu Lisesine 6 adet bank götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı yapılıyor.
5-Görme Engelliler Derneğine 2 adet kasalı kapı yapılıyor.
MARANGOZHANE
199
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Anadolu Görme Engelliler Derneğine 2 adet kapı montajı yapılacak.
5-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı ve 1 adet ara bölme yapılıyor ve boyanıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet kapı ve 1 adet paravan montajı yapılacak.
5-Yağcılar Ġlköğretim okuluna 5 adet bank götürülecek.
6-Kanuni Sultan Süleyman Ġlköğretim okuluna 5 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına baĢlandı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Süreyya Mesire Alanına orman masası malzemesi hazırlanıyor.
200
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko yapılıyor.
6-Elektrik ekibine tahta kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Sarıalan Köyü muhtarlığına 1 adet masa ve 1 adet koltuk götürüldü.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko yapılıyor.
6-Gasilhaneye 200 adet mezar tahtası götürüldü.
MARANGOZHANE EKĠBĠ’NĠN ARALIK 2013 AYIÇALIġMALARI
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Zabıta Müdürlüğüne 1 adet sandalye arkalığı yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
MARANGOZHANE
201
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
6-Sarıgöl‟e 50 adet bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Kadınlar Kahvesine 1 adet banko yapılıyor.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
6-Selendiye‟ye 1 kamyon bank götürülecek.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3- Demirci‟ye 1 kamyon ile 100 adet bank götürülecek.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
202
6-Atatürk Ortaokuluna 3 adet bank götürülecek ve mevcut bankların tamirleri yapılacak.
7-Ġhale Birimine 1 adet masa yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Ġhale Birimine 1 adet masa götürüldü.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Sarıalan Köyüne 3 adet bank götürüldü.
4-Kültür Sitesi sergi salonuna15 adet suntalam resim tezgahı kaidesi yapımına devam ediliyor.
5-Atatürk Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde 10 adet sık raflı dolap yerlerine monte edildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Sarıalan Köyüne 3 adet bank götürüldü.
4-Kültür Sitesi sergi salonuna15 adet suntalam resim tezgahı kaidesi yapımına devam ediliyor.
5-Atatürk Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde 10 adet sık raflı dolap yerlerine monte edildi.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Sarıgöl‟e 1 kamyon bank götürülecek.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
203
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Salihli‟ye 1 kamyon bank götürülecek.
4-Atatürk Gençlik Merkezine 4 adet dolap yapımına devam ediliyor.
5-Gençlik Merkezine kutu Ģeklinde raf kaideleri yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Gıda Bankasına 5 adet bank montajı yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Salihli‟ye 26 adet bank götürülüyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Yeni Mh.4728 Sk‟taki park içindeki 3 adet bank sökülerek Ģantiyeye kaldırılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Kültür Merkezine 15 adet resim kutusu götürülecek.
4-Saruhanlı Kemikdere Köyüne 5 adet orman masası götürülecek.
MARANGOZHANE
204
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Gençlik Merkezi bodrum kat kapıları tamir edilecek.
4-ġehir tiyatrosuna dekor malzemesi yapılacak.
5-Ġshak Çelebi Kasabasına 10 adet bank götürüldü.
6-PaĢaköy Camii‟ne 3 adet bank götürüldü.
7-Yeni Mh.4750 Sk‟taki çocuk parkına 2 adet bank montajı yapıldı.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yerinde çalıĢan ekibe kalıp tahtası kesiliyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Kapalı Cezaevine 2 adet bank ve 2 adet orman masası götürülecek.
4-Ġhale birimine 1 adet sehpa ve 1 adet dolap yapılıyor
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
205
3-Ġhale birimine 2 adet sehpa ve 1 adet dolap yapılarak götürüldü.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Atatürk Mh.Belediye Çıkmazı No:17 ihtiyaç sahibi vatandaĢın evinde tavan çakımı
yapılacak.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Atatürk Mh.Belediye Çıkmazı No:17 ihtiyaç sahibi vatandaĢın evinde tavan çakımı yapılıyor.
MARANGOZHANE
1-Atölyede tomruk kesilerek bank malzemesi ve mezar tahtası malzemeleri çıkartılıyor.
2-Atölyede bank montajı yapılıyor.
3-Atatürk Mh.Belediye Çıkmazı No:17 ihtiyaç sahibi vatandaĢın evinde tavan çakımı yapılıyor.
4-Hatuniye Camii yanındaki kamelya tipi oturaklar yenileniyor.
5-Görme Engelliler Derneğinde dolap tamiri yapılacak.
2013 YILI KAYNAK DEMĠR ATÖLYESĠ FAALĠYET RAPORU
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN OCAK 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-ġantiye kantar önüne atölyede 5m‟lik ızgara yapılması tamamlandı,kasası yapılıyor.
2-Uncubozköy Mh.5513 Sk.No:8 önüne sürmeli kapı montajı yapılacak.
3-Hayvan barınağı kafeslerin saç montajı yapılıyor.
206
4-Çanakkale ġehitliğine pıtırak yapılıyor.
5-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
6-Sinanbey Medresesi tuvaletinde demir basamak tamiri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
2-Uncubozköy Mh.5513 Sk.No:8 önüne sürmeli kapı montajı yapılacak.
3-Hayvan barınağı kafeslerin saç montajı ve saçak yapılıyor.
4-Çanakkale ġehitliğine pıtırak yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
2-Kazım Karabekir Ġlköğretim Okuluna ait 4 adet kale direği ve 1 adet voleybol direği altına 50
cm ilave yapıldı.
3-3.TOKĠ Camii engelli rampası kenarına korkuluk montajı yapılacak.
4-Çanakkale ġehitliğine pıtırak yapılıyor.
5-Ticaret Borsası Lisesi pota direkleri altına ilave yapılacak.
6-Mesir Mh.Açelya Sk.‟taki belediye dükkanına 3m x 2.02 m ve 3m x 2.07 m olmak üzere 2
adet korkuluk montajı yapıldı.
7-Sağlık ĠĢlerine ait 2 adet ilaçlama makinesinin kaynak iĢleri yapıldı.
8-Laleli Pazaryeri balıkçıların üst tarafında çöken yağmursuyu ızgarası kenarına saç kaynatıldı.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
2-Ticaret Borsası Lisesine ait 2 adet basketbol potasına 2 adet kaide yapılıyor.
3-Hacı Haliller Belediyesi giriĢine ay yıldız montajı yapılacak.
4-Çanakkale ġehitliğine pıtırak yapılıyor.
207
5-Mimar Sinan Bulvarı Zorpet karĢısında araç çarpması sonucu hasar gören bariyerlerin
sökülmesi için 2 kiĢi gönderildi.
6-Aynı Ali Mh.Mimar Sinan Bulvarı Tarım Kalkınma ve Koordinasyon Merkezi önünden
40 cm x 17.60 m korkuluk kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Adnan Menderes Mh.eski muhtarlığın demir doğramaları sökülecek.
2-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
3-Bank imalatı yapılıyor.
4-Çanakkale ġehitliğine demir pıtırak yapılması tamamlandı.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
2-Hayvan barınağı kafeslerin önüne saç montajı yapılacak.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-KESS kavĢağından sökülen Mimar Sinan Bulvarı yazılı tabela Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede engelli rampası yapılıyor.
2-Hayvan barınağı kafeslerin önüne saç montajı yapılacak.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-KuĢlubahçe Mh.DSĠ kanalı kenarında park alanı olarak düzenlenecek yerin içindeki
kamelyanın ve salıncağın demir aksamları kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezi Lale Salonu sahnesine atölyede yapılan engelli rampası yerine monte
edilecek.
2-Hayvan barınağı kafeslerin önüne saç montajı yapılacak.
3-Mümin Özkasap Spor Tesisleri yedek oyuncu bekleme kulübesi tamir edilerek teker
takılacak,boyanacak ve polikarbon levha montajı yapılacak.
208
DEMĠRHANE
1-Mümin Özkasap Spor Tesisleri yedek oyuncu bekleme kulübesi tamir edilerek teker
takılacak,boyanacak ve polikarbon levha montajı yapılacak.
2-Hayvan barınağı kafeslerin önüne saç montajı yapılıyor.
3-2 kepçe kovası tamir ediliyor.
4-Turgut Özal Mh.Milli Birlik Ġlköğretim Okulu arkasındaki korkulukların bir kısmı kesilerek
Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Mümin Özkasap Spor Tesisleri yedek oyuncu bekleme kulübesi tamir edilerek teker
takılacak,boyanacak ve polikarbon levha montajı yapılacak.
2-Hayvan barınağı kafeslerin önüne saç montajı yapılıyor.
3-Kırtık Mezarlığı idari bina kapısına 2 adet saç montajı yapılacak.
4-Turgut Özal Mh.Milli Birlik Ġlköğretim Okulu arkasındaki korkuluklar kesilerek Ģantiyeye
kaldırılıyor.
5-Yeni Hal binasında kiraya verilen No:49 ve 7‟ye adet dükkanların sürgülü kapıları,No:19 „un
merdiven basamağı ve Hal Bina önündeki 2 adet 100 cm x 100 cm ızgaralar tamir edilecek.
6-2.Anafartalar Mh.UKM‟ye ait dıĢ kapı duvarın dıĢ tarafına çıkarılacak.
7-Kültür Merkezi giriĢ kapısı üzerine hava perdesi montajı yapılacak.
8-Garanti Bankası önündeki korkuluklar tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Mümin Özkasap Spor Tesisleri yedek oyuncu bekleme kulübesi tamir edildi.Soyunma
odasında alçıpan duvar yapmak için demir karkas montajı yapılacak.
2-Hayvan barınağı koridorundaki kapıların menteĢeleri değiĢtirilecek.
3-50.Yıl Mh.6117 Sk.No:5 ihtiyaç sahibi vatandaĢın evine 1 adet demir bahçe kapısı montajı
yapılacak.
4-Su ĠĢleri ġantiyesine ve Çapaçarık Su deposuna 4 adet bayrak direği yapılıyor.
DEMĠRHANE
209
1-Mümin Özkasap Spor Tesisleri yedek oyuncu bekleme kulübesi tamir edildi.Soyunma
odasında alçıpan duvar yapmak için demir karkas montajı yapılıyor.
2-Su ĠĢleri ġantiyesine ve Çapaçarık Su deposuna 4 adet bayrak direği yapılıyor.
3-2.Anafartalar Mh.UKM‟nin sürgülü kapısı dıĢ tarafa alınacak.
DEMĠRHANE
1-Mümin Özkasap Spor Tesisleri soyunma odasında alçıpan duvar yapmak için demir karkas
ve alçıpan montajı yapılacak.
2-Milli Birlik Ġlköğretim Okulunun arka tarafındaki duvarların korkulukları kesilecek.
3-Ticaret Borsası Lisesi bahçesine kendi aldıkları basketbol potaları monte edilecek.
4-Su ĠĢleri ġantiyesine ve Çapaçarık Su deposuna 4 adet bayrak direği yapılıyor.
5-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.Kırtık Deresi üzerindeki köprünün kenarındaki 1.5m x 12
m mevcut eski korkuluk kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Yeni Adliye önündeki duvar üstü korkuluklar kesilerek Ģantiyeye kaldırılacak.
2-Barbaros Mh.4407 SK‟ta yapılacak yıkımda saçak kesilecek.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağındaki köpek barınaklarının üzerine yerine çatı yapılıyor.
2-50. Yıl Mh.6117 Sk.No:7‟deki ihtiyaç sahibi vatandaĢın evine 1 adet kapı ve 1 adet sundurma
yapılıyor.
3-Mümin Özkasap Spor Tesislerinde alçıpan duvar ve soyunma kabinleri altına oturma yerleri
yapılıyor.Atölyede yedek kulübesine poli karbon kaplama yapıldıktan sonra yerine montajı
yapılacak.
4-Ahmet Bedevi Mh.Eski Harmandalı Yolu üzeri DSĠ kanalı yanındaki 20 m²‟lik çelik hasır
korkuluk kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağındaki köpek barınaklarının üzerine yerine çatı yapılmasına ara verildi.
210
2-50. Yıl Mh.6117 Sk.No:7‟deki ihtiyaç sahibi vatandaĢın evine 1 adet kapı ve 1 adet sundurma
montajı tamamlandı
3-Mümin Özkasap Spor Tesislerinde alçıpan duvar ve soyunma kabinleri altına oturma yerleri
yapılıyor.Atölyede yedek kulübesine polikarbon kaplama yapıldıktan sonra yerine montajı
yapılacak.
4-Barbaros Mh.4407 Sk‟ta saçak kesimi yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağındaki köpek barınaklarının üzerine yerine çatı yapılmasına ara verildi.
2-Yeni Adliye çevresinde korkuluk kesimi yapılacak.
3-Mümin Özkasap Spor Tesislerinde alçıpan duvar yapıldı,soyunma kabinleri altına oturma
yerleri montajı yapılacak.Atölyede yedek kulübesine polikarbon kaplama yapılması
tamamlandı.
4-Bayındırlık Mh.1012 Sk.No:51 ve 53 karĢısındaki dere üzerindeki açıklığa 90 x 90 cm saç
kapak montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı Pazaryeri idari bina yanında 71 cm x 74 cm 1 adet ızgara yapılarak
yerine monte edilecek.
2-Mümin Özkasap Spor Tesisleri soyunma odalarına oturma yerleri monte edilecek.
3-Hayvan Barınağı köpek bakım evleri koridor kapı altlarına saç montajı ve bahçeye saçak
demir aksamları yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağı köpek bakım evleri koridor kapı altlarına saç montajı ve bahçeye saçak
demir aksamları yapılıyor.
2-Servis otobüsünün tamponu boyanıyor.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağı köpek bakım evleri koridor kapı altlarına saç montajı ve bahçeye saçak
demir aksamları yapılıyor.
211
2-Mümin Özkasap Spor Tesislerindeki yedek seyyar kale Ģantiye depoya kaldırılacak. soyunma
odalarına oturma yerleri montajı yamamlandı.2 adet yedek oyuncu ve 1 hakem kulübesi yerine
monte edildi.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Barbaros Mh.Ali Bey Camii ön bahçe duvarı üzerindeki 20m korkuluk ve 1 adet ferforjeli
kapı kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağı köpek bakım evleri koridor kapı altlarına saç montajı ve bahçeye saçak
demir aksamları yapılıyor.
2-PerĢembe pazarı içindeki ızgaralar yerinde tamir edilecek.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
5-2.Anafartalar Mh.UKM bahçe giriĢ kapısı yerinde 1 cm daraltıldı.
6-Barbaros Mh.Cengiz Sk.No:83-85-87-89 yıkılan bahçe duvarlarının kapıları sökülerek ev
sahiplerine bırakıldı.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında saçak yapılacak.
2-PerĢembe pazarı içindeki ızgaralar yerinde ve atölyede tamir ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
5-Mümin Özkasap Spor Tesisler bat giriĢine 2 adet kapı yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında saçak yapılması tamamlandı.Büyük hayvanların dıĢarı çıkmalarını
önlemek için korkuluklar ile bulundukları alan çevrilecek.
2-Mümin Özkasap Spor Tesisler bat giriĢine 2 adet kapı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
212
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında saçak yapılması tamamlandı.Büyük hayvanların dıĢarı çıkmalarını
önlemek için korkuluklar ile bulundukları alan çevrilecek.
2-Mümin Özkasap Spor Tesisler batı giriĢine 1 adet kapı yapılıyor,yapılan 2 kapı yerine monte
edilecek.
3-Atölyede banklar boyanıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Alanı süs havuzu çevresinde eksik olan 19 cm x 62 cm‟lik ızgara atölyede
yapılarak yerine monte edildi.
2-Sebze Hali içinde 1 adet 45 cm x 140 cm kasalı ızgara montajı yapıldı.
3-PerĢembe Pazarı tuhafiyeciler kısmında 1 adet 5.5 mt x Ø 21 cm „lik direk atölyede kesilerek
yerine monte edildi.
4-Mümin Özkasap Spor Tesislerine kapı montajı yapıldı.
5-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
6-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
2-Elektrik atölyesinde batar kat yapılıyor.
3-ÇalıĢma bariyerleri tamir ediliyor.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında büyük hayvanların dıĢarı çıkmalarını önlemek için atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede banklar boyanıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE
213
1-Hayvan Barınağında büyük hayvanların dıĢarı çıkmalarını önlemek için atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Yırtılan kepçe kovası tamir ediliyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında büyük hayvanların dıĢarı çıkmalarını önlemek için atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-DilĢeker Camii‟nin mevcut kapısı atölyede tamir ediliyor,3 adette yeni kapı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
5-Fatih Nikah Salonunda alçıpan tamiri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında büyük hayvanların dıĢarı çıkmalarını önlemek için atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-DilĢeker Camii‟nin mevcut kapısı atölyede tamir ediliyor,3 adette yeni kapı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN ġUBAT 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
214
1-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alan çevresine atölyede çıkma korkuluk
hazırlanıyor ve boyanıyor.
2-Sağlık ĠĢlerine 4 adet çadır ayağı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı yapılacak.
5-Kanal ĠĢlerine 18 m kasalı ızgara yapılıyor.
DEMĠRHANE
1- 45 M 0318 temizlik aracının orta süpürge rulmanı ve rulman yatağı söküldü.
2-45 UY 040 kanal aracının mazot borusuna kaynak yapıldı.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4- Alaybey kapalı pazaryerinde çalınan ızgaraların atölyede yenisi yapılıyor.
5-Elektrik atölyesi batar kat altı OSB bağlantı demirlerine atölyede karkas yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Kültür Merkezinde alçıpan ve alçı sıva tamirleri yapılacak.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-DilĢeker Camii‟nin mevcut kapısı atölyede tamir ediliyor,2‟si hamama olmak üzere 4 adette
yeni kapı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesine batar kat yapılıyor.
5-Eski Avcılar Kulübü Çocuk KreĢinin giriĢindeki tabelanın yeri değiĢtirildi.
6-Laleli Pazaryerinde çalınan 47 cm c 6m „lik ızgara atölyede yeniden yapılarak yerine monte
edildi.
DEMĠRHANE
1-DilĢeker Camii‟nin mevcut kapısı atölyede tamir ediliyor,2‟si hamama olmak üzere 4 adette
yeni kapı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
215
4-Hayvan Barınağında korkuluk montajı yapılacak.
5-Atölyede 1 adet çıkma otobüs durağı tamir ediliyor.
DEMĠRHANE
1-DilĢeker Camii‟nin mevcut kapısı atölyede tamir ediliyor,2‟si hamama olmak üzere 4 adette
yeni kapı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Atölyede 1 adet otobüs durağı tamir ediliyor.
5-Kültür Merkezinde dün tamiri yapılan yerler boyanacak.
6-Hayvan Barınağında büyük hayvanların dıĢarı kaçmasını önlemek için korkuluklarla çit
yapılıyor.
7-Barbaros Mh.Yunus Emre Camii‟nin mevcut demir korkulukları ve yanındaki evin pencere
ve kapısı kesilecek.
DEMĠRHANE
1-DilĢeker Camii‟nin mevcut kapısı atölyede tamir ediliyor,2‟si hamama olmak üzere 4 adette
yeni kapı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Hayvan Barınağında korkuluk montajı yapılacak.
5-Atölyede 1 adet çıkma otobüs durağı tamir edildi.
6-Tunca Mh.Sinan Bey Medresesi ile ev arasında kalan boĢluğa kapı montajı yapılacak.
7-ġantiye giriĢte rüzgardan zarar gören bariyer tamir edilecek.
DEMĠRHANE
1-DilĢeker Camii‟ne 2 kapı montajı yapılacak,2‟si hamama olmak üzere 4 adette yeni kapı
yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
216
4-Hayvan Barınağında korkuluk montajı yapılacak.
5-Merkez Efendi Mh.Ġzmir Cd'nden 3904 Sk. giriĢine yapılan engelli rampası kenarına atölyede
korkuluk hazırlanıyor.
6-Süreyya Mesire Alanında yükseltilen fosseptik çukuruna kapak montajı yapılacak.
DEMĠRHANE
1-DilĢeker Camii‟ne 2‟si yeni 1‟i mevcut 3 kapı montajı yapıldı, hamama 2 adet çift kanatlı
kapı yapılıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Mesir Mh.Mehmet Akif Ersoy Cd.Kafkas Büfe‟nin demir ve plastik aksamları Ģantiyeye
kaldırılacak
5-Merkez Efendi Mh.Ġzmir Cd'nden 3904 Sk. giriĢine yapılan engelli rampası kenarına atölyede
korkuluk hazırlanıyor.
6-Barbaros Mh.Yunus Emre Camii yanında yıkılacak evin kepenkleri sökülerek ev sahibine
bırakılacak.
7-Tunca Mh.Sinanbey Medresesi tuvaletinde betopan montajı yapılacak.
DEMĠRHANE
1-DilĢeker Camii‟ne 2‟si yeni 1‟i mevcut 3 kapı montajı yapıldı, hamama 2 adet çift kanatlı
kapının montajı yapılacak.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Mesir Mh.Mehmet Akif Ersoy Cd.Kafkas Büfe‟nin demir ve plastik aksamları Ģantiyeye
kaldırılacak.
5-Merkez Efendi Mh.Ġzmir Cd'nden 3904 Sk. giriĢine yapılan engelli rampası kenarına atölyede
korkuluk hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1- Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alan çevresine atölyede çıkma korkuluk
hazırlanıyor.
217
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Hayvan Barınağına 1 adet kapı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1- Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alan çevresine atölyede çıkma korkuluk
hazırlanıyor.
2-Atölyede ay yıldız maketi yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Hayvan Barınağına 2 adet kapı yapılıyor.
5-Alaybey kapalı pazaryerinde çalınan ızgaraların atölyede yenisi yapılıyor.
DEMĠRHANE
1- 45 M 0318 temizlik aracının orta süpürge rulmanı ve rulman yatağı söküldü.
2-45 UY 040 kanal aracının mazot borusuna kaynak yapıldı.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4- Alaybey kapalı pazaryerinde çalınan ızgaraların atölyede yenisi yapılıyor.
5-Elektrik atölyesi batar kat altı OSB bağlantı demirlerine atölyede karkas yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alan çevresine atölyede çıkma korkuluk
hazırlanıyor ve boyanıyor.
2-Sağlık ĠĢlerine 4 adet çadır ayağı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı yapılacak.
5-Kanal ĠĢlerine 18 m kasalı ızgara yapılıyor.
DEMĠRHANE
218
1-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alan çevresine atölyede çıkma korkuluk
hazırlanıyor ve boyanıyor.
2-Sağlık ĠĢlerine 4 adet çadır ayağı yapılması tamamlandı.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı yapılacak, vinç
bağlantısı yapılıyor.
5-Kanal ĠĢlerine 20 m kasalı ızgara yapılıyor.
6-Alaybey kapalı pazaryerinde çalınan ızgaraların yerine yenileri yapıldı,yerlerine monte
edilecek.
DEMĠRHANE
1-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alan çevresine atölyede çıkma korkuluk
hazırlanıyor ve boyanıyor.
2-Sağlık ĠĢlerine 4 adet çadır ayağı boyanıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı yapılacak, vinç
bağlantısı yapılıyor.
5-Kanal ĠĢlerine 20 m kasalı ızgara yapılıyor.
6-Alaybey kapalı pazaryerinde çalınan ızgaraların yerine yenileri yapıldı,yerlerine monte
ediliyor.
7-PerĢembe Pazarı tuhafiye bölümüne 3 adet direk dikildi.
DEMĠRHANE
1-Alaybey kapalı pazaryerinde alt tarfta çalınan ızgaraların yerine yenileri yapıldı,yerlerine
monte edildi.Manavın ile balcı arasındaki ızgaraların tamirleri yapılacak.
2-Kanal ĠĢlerine 20 m kasalı ızgara yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı, merdiven
korkuluğu ve sürmeli kapı yapılacak, vinç bağlantısı yapıldı.
219
5-ġantiye akaryakıt istasyonu idari bina üzerine çıkmak için korkuluklu merdiven yapılıyor.
6-Gençlik Merkezi yanı kaldırım kenarındaki ızgara kaldırılarak altına demir boru yerleĢtirildi.
7-Hafsa Sultan Mh.Fatih Sultan Mehmet Camii avlusundan 5 adet eski bank sökülerek
Ģantiyeye kaldırıldı.
8-Kültür Merkezi giriĢindeki peteklerin su giriĢ - çıkıĢ boruları kesildi.
DEMĠRHANE
1-Alaybey kapalı pazaryerinde manavın ile balcı arasındaki ızgaraların tamirleri yapılıyor
2-Kanal ĠĢlerine 20 m x 70 cm kasalı ızgara yapılması tamamlandı.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı, merdiven
korkuluğu ve sürmeli kapı yapılıyor.
5-ġantiye akaryakıt istasyonu idari bina üzerine çıkmak için korkuluklu merdiven yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Alaybey kapalı pazaryerinde manavın ile balcı arasındaki ızgaraların tamirleri tamamlandı.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı ve merdiven
korkuluğu yapılıyor,sürmeli kapı montajı yapılacak.
5-ġantiye akaryakıt istasyonu idari bina üzerine çıkmak için korkuluklu merdiven yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Alaybey kapalı pazaryerinde manavın ile balcı arasındaki ızgaraların tamirleri tamamlandı.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Elektrik atölyesi batar kat önüne OSB bağlantısı için demir karkas montajı ve merdiven
korkuluğu yapılıyor,sürmeli kapı montajı yapılacak.
5-ġantiye akaryakıt istasyonu idari bina üzerine çıkmak için korkuluklu merdiven yapılıyor.
220
DEMĠRHANE
1-Askeri ġehitliğin Turgutlu Caddesine bakan korkuluklar kesilerek askeriyeye bırakıldı.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki yeĢil alanın etrafına atölyede hazırlanan
korkuluklar monte ediliyor.
5-Hayvan Barınağında tavuk kümesi yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında tavuk kümesi yapılması tamamlandı,hayvanlara yemek hazırlama yeri
üzerine trapez saç ile çatı yapılacak.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Askeri ġehitlik etrafında kalan korkuluklar kesilerek askeriyeye teslim edilecek.
5-Elektrik atölyesinde yapılan batar kat boyanıyor.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında hayvanlara yemek hazırlama yeri üzerine trapez saç ile çatı yapılacak.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk montajı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Çatal Mezarlığı içinde korkuluk kesimi yapılacak.
5-Taytanlı Ġlhan Ġlköğretim okuluna 1 adet büst montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Hayvan Barınağında hayvanlara yemek hazırlama yeri üzerine trapez saç ile çatı yapılıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk montajı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
221
1-Hayvan Barınağında hayvanlara yemek hazırlama yeri üzerine trapez saç ile çatı yapılıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesisleri saha içine bakan pencerelere atölyede korkuluk montajı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-ġehzadeler Ġlköğretim Okulunun 75.Yıl Bulvarı tarafındaki duvar üstü korkulukları kesilerek
Ģantiyeye kaldırılacak.
DEMĠRHANE
1-Belediye Ġmar ĠĢleri arĢiv odasındaki sürmeli rafların yayları tamir edildi.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine sahanlıklı merdiven yapılması tamamlandı,boyanacak.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-ġehir Tiyatrosuna 1 adet demir merdiven yapılacak.
5-Çöp dozerinin bıçağı üzerine ilave yapılacak.
6-ġantiye kantar çevresindeki korkuluklar tamir ediliyor.
7-ġehzadeler Ġlköğretim Okulu çevre korkulukları kesilecek.
DEMĠRHANE
1-Doğumevi ile Kız Meslek Lisesine kadar olan duvar üzerine ferforje korkuluk montajı
yapılacak.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine sahanlıklı merdiven yapılması tamamlandı,yerine monte
edilecek.1.70 m x 3 m saçak tamiri yapılacak.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-ġehir Tiyatrosuna 1 adet demir merdiven yapılıyor.3.20 m x 46 cm merdiven boyanarak
yerine monte edildi.
5-Çöp dozerinin bıçağı üzerine ilave yapılıyor.
6-Ġmar ĠĢleri Müdürlüğünün Sebze Hali bodrumundaki arĢiv raflar sökülerek zemin kata taĢındı
ve montajı yapıldı.
7-Huzur Evi yemekhane üst duvarı mevcut atermit üzerine çıkma trapez saç kapatıldı.
DEMĠRHANE
222
1-Doğumevi ile Kız Meslek Lisesine kadar olan duvar üzerine ferforje korkuluk montajı
yapılıyor.
2-Fikri Bayrıl Spor Tesislerine sahanlıklı merdiven ve 1.70 m x 3 m saçak montajı yapılacak.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-ġehir Tiyatrosuna 1 adet demir merdiven yapılıyor.
5-Çöp dozerinin bıçağı üzerine ilave yapılıyor.
6-Çanakkale ġehitliği doğalgaz duman borusuna 2 adet 60‟lık alüminyum boru montajı
yapılacak.Trafonun arkasındaki boĢluk kapatılacak.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN MART 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Doğumevi ile Kız Meslek Lisesine kadar olan duvar üzerine ferforje korkuluk montajı
yapıldı.
2-Mümin Özkasap Spor Tesisleri tribün altı sağ ve sol giriĢlerine Çevik Kuvvet giriĢi için kapı
açılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-ġehir Tiyatrosuna 1 adet demir merdiven yapılması tamamlandı.
5-Çöp dozerinin bıçağı üzerine ilave yapılması tamamlandı.
6-Huzurevi yemekhane çatısı üzerinde su sızan yere silikon çekilecek.Kazan dairesindeki
jeneratör yerine sabitlenecek.
7-45 AS 650 aracın arka kapak alt ve üstündeki 140‟lık 2.40m boyunda NPU kesilip yenisiyle
değiĢtirildi.Kapak doğrultularak kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġehir Tiyatrosuna kulis arkası merdiven kenarına atölyede korkuluk yapılıyor.
223
2-Mümin Özkasap Spor Tesisleri tribün altı sağ ve sol giriĢlerine Çevik Kuvvet giriĢi için kapı
açıldı,kapıları yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Huzurevi içindeki yangın tüplerinin kelepçeleri sökülerek yerleri değiĢtirildi.
5-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları atölyede hazırlanıyor.
6-Anemon Oteli kavĢağı orta refüjdeki ıĢıklı yelken maketi sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
7-ġantiyedeki büfelerin çatılarına kablo geçirmek için delik açıldı.
DEMĠRHANE
1-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları atölyede hazırlanıyor.
2-Uncubozköy Spor Tesisleri kale arkasına silindir koymak için 2.98 m x 2.32 m çift kanatlı
korkuluklu kapı yapılıyor.
3-Atölyede bank imalatı ve Ayyıldız maketlerinin kaideleri yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġehir Tiyatrosuna kulis arkası merdiven kenarına atölyede korkuluk yapılıyor.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları atölyede hazırlanıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri kale arkasına silindir koymak için 2.98 m x 2.32 m çift kanatlı
korkuluklu kapı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġehir Tiyatrosuna kulis arkası merdiven kenarına atölyede korkuluk montajı yapıldı.5 m
krom boru korkuluk yapıldı.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları atölyede hazırlanıyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
224
4-Uncubozköy Spor Tesisleri kale arkasına silindir koymak için 2.98 m x 2.32 m çift kanatlı
korkuluklu kapı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri kale arkasına silindir koymak için 2.98 m x 2.32 m çift kanatlı
korkuluklu kapı yapılıyor.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte edilecek.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-45 UA 190 zabıta motosikletinin arka plastik sandığı değiĢtirildi.
5-2.TOKĠ MASMEK‟te 1 adet pencere menteĢesi tamir edildi.
6-Ġtfaiyenin getirdiği çelik rafın bir tarafına 2 adet 2‟Ģer metre 4‟lük köĢebentten ayak kesildi,
kaynatılıp verildi.
7-Serel kavĢağındaki elektronik cihaz panosu yeni ile değiĢtirildi.
8-Huzur Evi yemekhanesi çay ocağı tezgahı üzerine 1 adet baca deliği açıldı.
9-ġehir içi sevgi yollarına ıĢıklı tak yapılıyor.
10-Mesir Mh.Atatürk Gençlik Merkezi zemin katta 1 adet 1m x 70 cm x 50 cm davlumbaz
montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri kale arkasına silindir koymak için 2.98 m x 2.32 m çift kanatlı
korkuluklu kapı yapılarak yerine monte edildi.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Sevgi yollarına atölyede ıĢıklı tak yapılıyor.
5-Gençlik Merkezi Sosyal YardımlaĢma Md‟ne 1 adet klima altlığı yapılıyor.
6-Jandarma Komutanlığında çatı demir aksamları kesilecek.
7-45 UD 822 kamyonun arka tarafındaki saplama çıkartıldı.
225
8-Zabıta bariyerleri tamir ediliyor.
9-Hafsa Sultan Mh.4842 Sk‟taki boĢ arsaya 2 adet kale direği yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Bedesten Meydanı çevresindeki OSB karkasları kesiliyor.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Sevgi yollarına atölyede ıĢıklı tak yapılıyor.
5-Hafsa Sultan Mh.4842 Sk‟taki boĢ arsaya atölyede 2 adet kale direği imalatı yapılıyor.
6-UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü yeni idari binanın jeneratör elektrik panosu altına kaide
yapıldı.
7-Zabıta bariyerleri tamir ediliyor.
8-Çanakkale ġehitliği dıĢ cephesindeki yangın su borusu üzerine atölyede koruyucu kafes
yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-45 UD 822 aracın arka kapağı yerine takıldı,vize muayenesi için tampon takıldı.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-Ġl Jandarma Komutanlığı idari bina arkasındaki 260 m²‟lik garaj çatısının demir aksamları
kesilerek aynı yere bırakıldı.
4-Zabıta bariyerleri tamir ediliyor.
5-Hafsa Sultan Mh.4842 Sk‟taki boĢ arsaya atölyede 2 adet kale direği imalatı yapılıyor.
6-Bedesten Meydanı beton zemindeki demir parçaları kesildi.
DEMĠRHANE
1-Bedesten Meydanının doğu tarafındaki OSB çerçeveleri kesiliyor.
2-Mimar Sinan Bulvarı Ordu A.ġ ile Bozyaka Ayakkabı arasındaki açıklığa OSB karkas
montajı yapılarak kapatıldı.( 25 m x 2.40 m )
226
3-Toplam 64 adet Zabıta bariyeri tamir edildi,boya iĢleri yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Hafsa Sultan Mh.4842 Sk‟taki boĢ arsaya atölyede 2 adet kale direği yapıldı,boyanıyor.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-ġehir içi sevgi yollarına atölyede ıĢıklı tak yapılıyor.
4-Tamiri tamamlanan Zabıta bariyerleri boyanıyor.
5-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgaralar atölyede yapılacak.
6-Çanakkale ġehitliği yangın vanası borusu üzerine 35x25 cm 205 cm yüksekliğinde koruyucu
kafes yapıldı.
7-45-025 greyderin sol kabin kapısının 2 adet kırık saplaması çıkartıldı.
8-45 M 0324 süpürge aracının yavru Ģanzımanına döküm kaynak yapıldı.
9-Bedesten Meydanının batı tarafındaki OSM demir karkasları sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Çanakkale ġehitliği yanına yerleĢtirilecek projektör direkleri için 4 adet 3m‟lik kaide
yapılıyor.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-ġehir içi sevgi yollarına atölyede ıĢıklı tak yapılıyor ve boyanıyor.
4-Tamiri tamamlanan Zabıta bariyerleri boyanıyor.
5-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgaralar atölyede yapılıyor.
6-Bedesten Meydanı çevresindeki OSB karkasları sökülerek Ģantiyeye kaldırılıyor.
7-45 AS 650 kamyonun diferansiyelinde kaynak iĢleri yapıldı.
8-45 MB 032 kepçenin arka kovası tamir edildi.
9-45-025 greyderin eski bıçak cıvataları kaynakla kesilip çıkarıldı.
DEMĠRHANE
227
1-Çanakkale ġehitliği yanına yerleĢtirilecek projektör direkleri için 4 adet 3m‟lik kaide
yapılıyor.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-ġehir içi sevgi yollarına atölyede ıĢıklı tak yapılıyor.
4-Sebze Hali içinde çöken yerlere ızgara yapılıyor.
5-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgaralar atölyede yapılıyor.
6-45 M 0134 temizlik aracının kasa bağlantı takozları kaynatıldı.
7-45 M 9249 kamyonun diferansiyel kovanına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Çanakkale ġehitliği yanına yerleĢtirilecek projektör direkleri için 4 adet 3m‟lik kaide
yapılması tamamlandı ve boyandı.
2-Çanakkale ġehitliği doğu tarafındaki eski belediye sarayı inĢaatının Magnesia‟ya kadar olan
kısmına OSB bağlantı demir karkasları monte ediliyor.
3-ġehir içi sevgi yollarına atölyede 10 adet 5.5 m x 1m ıĢıklı tak yapılması tamamlandı ve
boyandı.
4-Sebze Hali içinde çöken yerlere ızgara yapılıyor.
5-Hafsa Sultan Mh.4842 Sk‟taki boĢ arsaya 2 adet kale direği yapılması tamamlandı ve
boyandı.
6-PerĢembe Pazarına atölyede ızgara yapılamasına devam ediliyor.
7-45 UP 343 vidanjörün Ģaft miline kaynak yapıldı.
8-45 MB 045 bobcat‟in kova bağlantılarına kaynak yapıldı.
9-45 M 6813 kamyonun eksik kapak milleri yeniden yapıldı.
10-5 adet çalıĢma bariyeri tamir edildi.
11-Huzurevine 1 adet seyyar sehpa yapılarak boyandı.
12-Fuar Alanının rüzgarda kopan parçaları yerinde sabitlendi.
DEMĠRHANE
228
1-Fuar Alanı çatısında dün gece lodostan zarar gören çatının açılan yerlerinde 8 boy
20x20x2mm profil cıvata ile sabitlendi.Vida delikleri silikon ile kapatıldı.
2-Gasilhane Ģoförler odası yan duvarında açılan 10 adet trapez saç yerine civata ile sabitlendi.
3-Sebze Hali üzerindeki 2.5 m x 4m trapez saç yerine monte edildi.
4-Gelir Servisine ait 3 adet koltuk tamir edildi.
5-PerĢembe Pazarının eksik ızgaraları atölyede yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Sebze Hali içinde çöken yerlere ızgara montajı yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Sebze Hali içinde çöken yerlere ızgara montajı yapılması tamamlandı.
2-Sultan Camii‟ne sahne kuruluyor.
DEMĠRHANE
Laleli Ticaret Merkezi ve Sultan Camii‟ne sahne kuruluyor.
DEMĠRHANE
Sultan Camii‟ne sahne kuruluyor.
DEMĠRHANE
1-Sultan Camii‟ne gazeteciler için platform kuruluyor.
2-Çanakkale ġehitliği bayrak direğinin aydınlatma pillerine koruyucu kafes yapılıyor.
3-PerĢembe pazarına kasalı ızgara yapımına devam ediliyor.
4-45 M 9249 kamyonun hava filtre kelepçesine ve Ģasedeki çatlağa kaynak yapıldı.
5-45 M 0349 traktörün römork arka kapağı doğrultuldu.
6-Sultan Parkı Bimarhane önündeki 5 adet bayrak direğine ip bağlama demiri kaynatıldı.
7-PerĢembe pazarı Tuhafiyeciler bölümünde 5 adet direk doğrultuldu.
8-Sultan Camii platform üzerine Gazeteciler için platform ilavesi yapıldı, yanlarına boru
korkuluk yapılıyor.
229
DEMĠRHANE
1-Sultan Camii‟ne gazeteciler için platform kuruluyor.
2-Çanakkale ġehitliği bayrak direğinin aydınlatma pillerine koruyucu kafes yapılması
tamamlandı.
3-PerĢembe pazarına kasalı ızgara yapımına devam ediliyor.
4-Emekliler Parkının kopan tek kanat kapısı tamir edilecek.
5-45 M 0072 traktörün römorku tamir edildi.
6-Asfalt ekibine 5 adet gelberi ve 1 adet kazıcı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Sultan Camii‟ne gazeteciler için platform kurulması tamamlandı.ÇarĢı Bulvarına kurulacak
gazeteciler tiribünü atölyede hazırlanıyor.
2-PerĢembe pazarına kasalı ızgara yapımına devam ediliyor.
3-Sultan Camii‟ne kurulan platformun kontra tablaları ölçülerine göre kesilerek boyandı ve
yerine monte edildi.
4-Dere Mh.300 Sk. Kabak Tekkesi arkasında park içinde su biriken yere 1 adet 30cm x 30 cm
kasalı ızgara yapıldı.
5-Gençlik Merkezi Sosyal YardımlaĢma Müdürlüğü klima dıĢ ünitesi altına 1 adet 100 cm x 42
cm x 40 cm sehpa yapıldı.
6-45 M 6482 servis aracının arka kapı otomatik bağlantısı yeniden yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Sultan Camii‟ne gazeteciler için platform kurulması tamamlandı.ÇarĢı Bulvarına kurulacak
gazeteciler tiribünü atölyede hazırlanıyor.
2-PerĢembe pazarına kasalı ızgara yapımına devam ediliyor.
3-Sultan Camii‟ne kurulan platformun kontra tablaları ölçülerine göre kesilerek boyandı ve
yerine monte edildi.
230
4-Dere Mh.300 Sk. Kabak Tekkesi arkasında park içinde su biriken yere 1 adet 30cm x 30 cm
kasalı ızgara yapıldı.
5-Gençlik Merkezi Sosyal YardımlaĢma Müdürlüğü klima dıĢ ünitesi altına 1 adet 100 cm x 42
cm x 40 cm sehpa yapıldı.
6-45 M 6482 servis aracının arka kapı otomatik bağlantısı yeniden yapıldı.
7-Çanakkale ġehitliğinin Mimar Sinan Bulvarı tarafındaki sevgi yolunda çöken yere 100x100
cm kasalı saçlı kapak geçici olarak monte edildi.
8-Atatürk Gençlik Merkezi balkon merdiven korkuluklarına kaynak yapıldı.
9-Sultan Camii karĢısı ÇarĢı Bulvarına portatif gazeteciler tiribünü monte edildi.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Alanında kırılan renkli camların üzerlerine 125 cm x 250 cm baklavalı saç
montajı yapıldı.
2-PerĢembe pazarına kasalı ızgara yapımına devam ediliyor.
3-Sultan Camii karĢısına kurulan gazeteci platformu sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Sultan Camii önündeki platform sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
2-Magnesia AVM önündeki portatif sahnenin demir aksamları komple sökülerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Mimar Sinan Bulvarı itfaiye karĢı orta refüj üzerinde araç çarpan korkuluklar yeniden
yapılarak yerine monte edildi.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Asfalt plentinde bakım yapılacak.
4-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyunda DSĠ korkulukları kesilecek.
DEMĠRHANE
231
1-Mimar Sinan Bulvarı itfaiye karĢı orta refüj üzerinde araç çarpan korkuluklar yeniden
yapılarak yerine monte edildi.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Asfalt plentinde bakım yapılacak.
4-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyunda DSĠ korkulukları kesilecek.
5-45 M 0349 aracın çatlak jantına kaynak yapıldı.
6-45 M 6071 aracın arkasındaki ilave tampona kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyunda DSĠ korkulukları kesildi,yeni yerine monte ediliyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyunda DSĠ korkulukları kesildi,yeni yerine monte ediliyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Dere Mh.Muhtarlığı karĢısındaki kazılı alanın etrafına direk dikilerek tel örgü çekilecek.
4-Kırtık Mezarlığı ada parselinde kullanılmak üzere Sağlık ĠĢlerine 100 adet demir çubuk
kesildi.
5-ġantiye batı üst köĢesindeki dikenli teller tamir edildi.
6-Laleli Pazaryerine 2 adet 2m x 47 cm ızgara montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyunda DSĠ korkulukları kesildi,yeni yerine monte ediliyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Dere Mh.Muhtarlığı karĢısındaki kazılı alanın etrafına direk dikilerek tel örgü çekilecek.
4-Nurlupınar Mh.311 Sk.Kanal üstündeki yeni köprüye atölyede yapılan 1m x 7.5 m korkuluk
monte edildi.
DEMĠRHANE
232
1-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyunda DSĠ korkulukları kesildi,yeni yerine monte ediliyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Dere Mh.Muhtarlığı karĢısındaki kazılı alanın etrafına 1.5 m‟lik 27 adet direk dikilerek 1.5 m
x 60 m tel örgü çekildi.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN NĠSAN 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Adliye Lojmanlarında kaldırım düzenlenen tarafta alçakta kalan havalandırma boruları
yükseltilecek.5 adet havalandırma kesildi,uçlarına delikli saç kaynatıldı,50cm x 2 m korkuluk
montajı yapıldı.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Merkez Efendi Mh. Muhtarlığı karĢısındaki park içindeki dere üzerine 90 cm x 3m kasalı
kapak yapılıyor.
4-Hafsa Sultan Ġlköğretim Okulunun 30 m korkuluğu kesilerek okula bırakıldı.
5-45 C 7239 kanal aracının hortum bağlantısına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Karlıpınar Camii Ģadırvanına ayak koyma yeri ve oturma yeri yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Merkez Efendi Mh. Muhtarlığı karĢısındaki park içindeki dere kapağı yükseltilecek.
4-45 M 0191 temizlik aracının kazan kaldırma kollarına kaynak yapıldı.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulunun plastik tiribün koltukları komple sökülerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Karlıpınar Camii Ģadırvanına ayak koyma yeri ve oturma yeri yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Merkez Efendi Mh. Muhtarlığı karĢısındaki park içindeki dere kapağı yerine monte edildi.90
cm x 3m
233
4-Kaynak Mh.4010 Sk.No:7/A bahçe duvarı altındaki parsel bacası etrafına 80cm x 170 cm
demir korkuluk montajı yapıldı.
5-Ġtfaiyeye 4m anten direği yapıldı ve verildi.
6-45 EV 124 itfaiye aracının yağ haznesine kaynak yapıldı.
7-45 M 8476 aracın arka kapak milleri çıkartıldı.
DEMĠRHANE
1-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanına ayak koyma yeri ve oturma yeri yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Bayındırlık ekibine 8‟lik demirden 50 cm boyunda 30 adet kesilerek verildi.
4-Mümin Özkasap Spor Tesisleri voleybol sahası etrafındaki tel örgüler ve kapının kırık
menteĢesi tamir edildi.
5-45 M 0272 temizlik aracının çeki demirine 2 adet gergi laması kaynatıldı.
6-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Mahmut Efendi Camii Ģadırvanına ayak koyma yerleri monte edildi, oturma yerlerinin
montajı yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4- Elektrik ekibinin getirdiği 2 direğe flanĢ ilave edildi.
DEMĠRHANE
1-Hafsa Sultan Mh.Halit Görgülü Lisesi yol boyu ilave 15x5 cm çelik hasırlı 2.15 cm x 80 m
korkuluk kesilerek okula bırakıldı.Altındaki mevcut korkuluklar kaynak ile tamir edildi.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
234
2-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
3-45 M 6071 aracın arka tampon bağlantısı kesildi.
4-45 M 9249 aracın arka tampon bağlantısı kesildi.
5-45 AS 650 aracın arka tampon bağlantısı kesildi.
6-45 M 0328 aracında muhtelif kaynak iĢleri yapıldı.
7-Tevfikiye Mh.ġeyh Fenari Camii çeĢme yanındaki engelli rampasına 120 cm x 2m korkuluk
ilavesi yapıldı.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.DSĠ kenarı Selmanbey Sitesi karĢısına atölyede yeni korkuluk yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.DSĠ kenarı Selmanbey Sitesi karĢısına atölyede yeni korkuluk yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-KuĢlubahçe Mh.DSĠ kanalı üzerindeki korkuluklar değiĢtirilecek,atölyede yeni korkuluk
hazırlanıyor.
5-Atatürk Gençlik Merkezinde balkonların kopan demir korkuluklarına kaynak yapıldı.
6-45 UH 399 aracın arka sol çamurluğuna kaynak yapıldı.
7-Elektrik ekibine 2 adet galvanizli demir direk altına kaide yapılarak verildi.
8-Ege Mh.Borsa Cd.KurĢunluhan yanındaki 3 dükkanın demir doğrama ve sundurmaları
kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.DSĠ kenarı Selmanbey Sitesi karĢısına atölyede yeni korkuluk yapılıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
235
4-Gasilhane mazot deposuna atölyede 1 adet demir kapı,1 adet pencere ve tavan yapılıyor.
5-Ahmet Bedevi Mh.DSĠ kanalı üzerindeki beton köprü üzerindeki korkuluk kesilerek
Ģantiyeye kaldırıldı.
6-Mutlu Mh. Muhtarlığının dıĢ cephe ferforje korkuluk imalatına baĢlandı.
7-Süreyya Mesire Alanı giriĢine 2 adet direk kaidesi yapılarak elektrik ekibine verildi.
8-Malta Parkı süs havuzunun havalandırma kapağı atölyede yapılarak yerine monte edildi.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.giriĢ DSĠ kanalı kenarına korkuluk montajı yapılarak boyanıyor.
2-PerĢembe Pazarına ızgara yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Gasilhane mazot deposuna 1 adet demir kapı,1 adet pencere ve tavan montajı yapılacak.
5-Ahmet Bedevi Mh.DSĠ kanalı üzerindeki beton köprü üzerine korkuluk imalatı yapılıyor.
6-Mutlu Mh. Muhtarlığının dıĢ cephe ferforje korkuluk imalatına devam ediliyor.
7-45 C 7239 kanal aracının hortum bağlantısına kaynak yapıldı.
8-Laleli Ticaret Merkezi su veznesi önündeki havalandırma kapağı sökülerek yükseltildi.
9-Gençlik Merkezi Mehter tuğları mevcut yerlerinden sökülerek yerleri değiĢtirildi.
10-Sebze Halinin yıkılan tel örgü ve direkleri tamir ediliyor.
11-Ġtfaiye müdürlüğüne 1 adet voleybol direği yapılarak verildi.
DEMĠRHANE
1-KuĢlubahçe Mh.giriĢ DSĠ kanalı kenarına korkuluk montajı devam ediyor.
2-Topçuasım Mh.3514 Sk. ada içi otoparkına yağmursuyu tahliyesi için 18 m boru ilavesi
yapılacak.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Gasilhane mazot deposuna 1 adet demir kapı ve 1 adet pencere montajı yapıldı, tavan
malzemesi hazırlanıyor.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu çevre duvarı üzerine 30 m korkuluk imalatı yapılıyor.
236
6-Mehmet Akif Ersoy Lisesi çevre duvarları üzerindeki korkuluklar kesilecek.
7-Sebze Halinin yıkılan tel örgüleri ve direkleri tamir edilecek.
DEMĠRHANE
1-Magnesia AVM önüne 49 m2 portatif sahne montajı yapıldı.
2-KuĢlubahçe Mh.DSĠ kanalı üzerindeki beton köprünün her iki tarafına 110 cm x 26,5 m
korkuluk montajı yapılarak boyandı.
3-Kültür Merkezi Meclis Salonunda 70cm x 70 cm alçıpan tamiri yapıldı.
4-Kuyualan Mh. Muhtarlığına 2 adet bayrak direği takıldı.
5-Sebze Halinde yıkılan direk ve tel örgülerin tamirleri yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Sebze Halinin yıkılan tel örgüleri ve direkleri tamir edildi.30m x 1 m
2-Mutlu Mh. Muhtarlığının dıĢ cephe korkuluk yapımına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu çevre duvarı üzerine 30 m korkuluk imalatı yapılıyor.
6-45 M 0470 aracın susta bağcığına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Bayrak direği imalatı yapılıyor.
2-Sebze Halinin yıkılan tel örgüleri ve direkleri tamir edilmesi tamamlandı.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Mehmet Akif Ersoy Lisesi çevre duvarları üzerindeki korkuluklar kesilecek.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu çevre duvarı üzerine 30 m korkuluk montajı yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Bayrak direği imalatı yapılıyor.
2-Cumhuriyet Alanına sahne kuruluyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
237
4-Cumhuriyet Alanında kırılan plastik ızgaraların yerine saç ızgara monte edilecek.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu çevre duvarı üzerine 30 m korkuluk montajı yapılmasına
devam ediliyor.
6-ÇarĢı Mh.1801 Sk. ÇeĢnigir Camii arkasında yapılacak yıkım için mevcut korkulukları
kesmek üzere 1 usta gönderildi.
DEMĠRHANE
1-Bayrak direği imalatı yapılıyor.
2-Cumhuriyet Alanına sahne kurulmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
4-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu çevre duvarı üzerine 30 m korkuluk montajı yapılması
tamamlandı.Muhtelif korkuluk tamirleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Hacıhaliller Belediyesine 34 m²‟lik sahne kurulacak.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfenin yeri değiĢtirilecek.Yeni yapılan yerine aktarılacak.
3-Mümin Özkasap Spor Tesislerinde çatı tamiri yapılacak.
4-Mutlu Mh.muhtarlığına korkuluk imalatına devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-75.Yıl Mh.5302 Sk.No:140/A ilave saçak kesimine gidilecek.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfenin yeri değiĢtiriliyor.
3-Mutlu Mh.muhtarlığına korkuluk imalatına devam ediliyor.
4-Laleli Kapalı Pazaryerinde 50 cm x 200 cm ızgara montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Hacıhaliller Belediyesine kurulan sahne sökülerek Çağatay Ġlköğretim Okulu bahçesine
kurulacak.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfenin metal aksamları kesiliyor.
3-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüjdeki zincirli direklerin atölyede tamirleri
yapılıyor.
238
DEMĠRHANE
1-Atölyede yapımı tamamlanan Yeni Mh.Sağlık Ocağının bayrak direkleri boyanarak yerlerine
monte edildi.
2-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüjdeki zincirli direklerin atölyede tamirleri
yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfenin metal aksamları kesiliyor.
3-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüjdeki zincirli direklerin atölyede tamirleri
yapılıyor.
4-Laleli Ticaret Merkezi giriĢlerindeki rampaların ön taraflarına delikli saçtan ızgara yapılıyor.
5-45 M 0440 aracın arka stop lamba bağlantılarına kaynak yapıldı.
6-LalapaĢa Mh.Haydar Deresi üzerindeki demir uzantılar kesildi.
7-Mutlu Mh.muhtarlığının dıĢ cephesine 205 cm x 195 cm 2 adet kasalı,kapılı ferforjeli
korkuluk,giriĢ üzerine 120cm x 255 cm saçak montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1- Cumhuriyet Alanındaki havuzun kırılan karoları üzerine geçici olarak 2 adet 120cm x 240
cm 2/3 baklava saç kapatıldı.
2-Ulupark 8 Eylül Cd. YeĢil alan önlerindeki kompozit siyah dubalar sökülerek Ģantiyeye
kaldırılıyor.
3-Çağatay Uluçay Ġlköğretim Okulu bahçesindeki sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
4-Laleli Ticaret Merkezi giriĢlerindeki rampaların ön taraflarına delikli saçtan ızgara yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Ulupark etrafındaki kompozit siyah dubalar kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
3-Akpınar Su depolarına 3 adet saçlı kasalı kapak yapılıyor.
239
4-Laleli Ticaret Merkezi giriĢlerindeki rampaların ön taraflarına delikli saçtan ızgara montajı
yapılıyor.
5-45 M 0440 aracın arka kapak zincirlerinin yerleri değiĢtirilerek kaynak iĢleri yapıldı.
6-Cumhuriyet Alanındaki sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Mehmet Akif Ersoy Lisesi bahçe korkulukları kesilecek.
3-Akpınar Su depolarına 3 adet saçlı kasalı kapak yapılıyor.120x75,90x90,60x60
4-Laleli Ticaret Merkezi giriĢlerindeki rampaların ön taraflarına delikli saçtan ızgara montajı
tamamlandı.120x42 2 adet,120x38 1 adet,120x33 cm 1 adet ve 140x37 cm 1adet
5-Ġtfaiyeye 130 cm anten direği montajı yapıldı.
6-Su ĠĢleri eski Ģantiyesinden 1 adet 2 kanatlı,2 adet çift kanatlı kapı sökülerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Mehmet Akif Ersoy Lisesi bahçe korkulukları kesilecek.
3-Akpınar Su depolarına 3 adet saçlı kasalı kapak yapılıyor.
4-Huzurevi erkek bloğu merdiven kenarındaki tutunma barları sökülecek.
5-Gasilhane mazot deposuna 290x460 tavan,97x197 1 adet saçlı kasalı kapı,91x109 1 adet
pencere ve 60 x 45 1 adet pencere montajı yapıldı.
6-Çatal Mezarlığındaki bekçi kulübesine saçak yapılacak.
7-45 M 0217 Zabıta aracının ısıtma bujisinin kırık saplamasına kaynak yapıldı.
8-Mesir Ġlköğretim okulu bahçe içindeki tel örgüler kesilerek okula bırakıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Adliye lojmanlarının 8 adet havalandırma boruları kesilerek kısaltıldı,1 adet ızgara
yükseltildi.
240
3-Ġstiklal Ġlköğretim Okulu mevcut duvar korkulukları kesildi.
4-Huzurevi Erkek Bloğu merdiven kenarı tutunma barları kesiliyor.
5-Yeni Adliye çevresindeki mevcut ferforjeli korkuluğun 15 m‟si kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
6-Çatal Mezarlığı idari bina tabure koyma yeri etrafına korkuluk imalatı yapılıyor.
7-Elektrik Atölyesinin getirdiği köĢebentler 2 ye bölünerek uç kısımları sivriltilip delik açılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
3-Elektrik Atölyesinin getirdiği 324 adet köĢebent 2 ye bölünerek uç kısımları sivriltilip delik
açıldı.100 adet lamba kelepçesi yapıldı.
4-Çatal Mezarlığı idari bina tabure koyma yeri etrafına korkuluk montajı yapıldı.190x190 3
adet çelik hasırlı kapılı korkuluk yapıldı.Bina Önüne 120x375 sundurma yapıldı.
5-Yeni Adliye çevresindeki mevcut ferforjeli korkuluğun 15 m‟si kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
3-Elektrik Atölyesinin getirdiği 324 adet köĢebent 2 ye bölünerek uç kısımları sivriltilip delik
açıldı.100 adet lamba kelepçesi yapıldı.
4-Çatal Mezarlığı idari bina tabure koyma yeri etrafına korkuluk montajı yapıldı.190x190 3
adet çelik hasırlı kapılı korkuluk yapıldı.Bina Önüne 120x375 sundurma yapıldı.
5-Yeni Adliye çevresindeki mevcut ferforjeli korkuluğun 15 m‟si kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2- Yeni Adliye karĢısındaki manav büfenin beton zeminine kaide montajları yapılacak.
3-Güzelyurt Mh.Ġngolstadt Bulvarının bitimindeki ağaçlık alanın etrafındaki tel örgüler
sökülüyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
241
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN MAYIS 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2- Yeni Adliye karĢısındaki manav büfenin beton zeminine kaide montajları yapılacak.
3-Güzelyurt Mh.Ġngolstadt Bulvarının bitimindeki ağaçlık alanın etrafındaki tel örgüler
sökülüyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki manav büfenin 16 adet kaidesi sökülerek yeni yerine monte
edilecek.
3-Güzelyurt Mh.Ġngolstadt Bulvarı ile Ford Plaza arasındaki ağaçlık alanın etrafındaki tel
örgüler ve boru direkler sökülüyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-2 adet yağ varilinin üzeri açılarak Temizlik ĠĢlerine verildi.
6-Merkez Efendi Mh.Ġzmir Cd.Eski DiĢ Hastanesi önündeki boru korkuluklar tamir edildi.
7-Sebze Hali önündeki 120 cm x 120 cm ızgara tamir edildi.
8-Cumhuriyet Alanında kırılan camların üzerine 2 adet 120 cm x 240 cm baklavalı saç
montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki manav büfenin kaideleri sökülerek yeni yerine monte edilmesi
tamamlandı.
3-Güzelyurt Mh.Ġngolstadt Bulvarı ile Ford Plaza arasındaki ağaçlık alanın etrafındaki tel
örgüler ve direkleri sökülüyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
242
5-Fatih Mh.75.Yıl Bulvarı No:14 dükkan önündeki 13m x 4m ilave saçağın demir aksamları ve
atermitleri Zabıta eĢliğinde kesilerek söküldü ve sahibine teslim edildi.
6-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.ortra refüj boyunca çift sıra zincirli boru direklerin
tamirlerine baĢlandı.
7-Elektrik ekibine burçak maketi yapılıyor.8‟lik demirden 23 cm boyunda 150 adet kesilip
uçları sivriltilerek ekibe verildi.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüj boyunca çift sıra zincirli boru direklerin
tamirlerine devam ediliyor.
3-Güzelyurt Mh.Ġngolstadt Bulvarı ile Ford Plaza arasındaki ağaçlık alanın etrafındaki tel
örgülerin sökümü tamamlandı.YaklaĢık 1000 mt tel örgü sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-Elektrik ekibine burçak maketi yapılmasına devam ediliyor.
6-Merkez Efendi Mh.8 Eylül Parkı çocuk oyun grubu çevresine korkuluk montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Gediz Ġlköğretim Okulu bahçe duvarı dıĢ tarafındaki çubuk demirler kesildi.
3-Elektrik ekibine burçak maketi yapılmasına devam ediliyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüj boyunca çift sıra zincirli boru direklerin
tamirlerine devam ediliyor.
6-Ahmet Bedevi Mh.311 Sk.DSĠ kanalı üzerindeki köprünün tek tarafına atölyede yapılan 120
cm x 18 m korkuluk montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Gediz Ġlköğretim Okulu bahçe duvarı dıĢ tarafındaki çubuk demirler kesildi.
243
3-Elektrik ekibine burçak maketi yapılmasına devam ediliyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüj boyunca çift sıra zincirli boru direklerin
tamirlerine devam ediliyor.
6-Ahmet Bedevi Mh.311 Sk.DSĠ kanalı üzerindeki köprünün tek tarafına atölyede yapılan 120
cm x 18 m korkuluk montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Ġstiklal Ġlköğretim okulu mevcut bahçe duvarı korkulukları kesilecek.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Kırtık Mezarlığı idari binanın doğu-batı istikametine gölgelik imalatı yapılıyor.
5-Elektrik ekibine burçak maketi yapılıyor.
6-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.orta refüj üzerindeki zincirli boru direklerin tamirleri
tamamlandı.
7-Adnan Menderes Mh.Muhtarlığı,ġehitler Mh. Muhtarlığı ve Kaynak Mh. Muhtarlığına 6 adet
bayrak direği yapılarak yerlerine monte edildi.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyu Selimbey Sitesi karĢısı Mimar Sinan Bulvarı istikametine
korkuluk montajı yapılacak.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Kırtık Mezarlığı idari binanın doğu-batı istikametine 3m yüksekliğinde gölgelik montajı
yapılıyor.
5-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.
244
6-Süyan Mektebi etrafındaki ızgaraların puntaları koparılıp içleri temizlendikten sonra tekrar
kapatıldı.
7-45 KA 377 kanal aracının kırık pompasına kaynak yapıldı.
8-45 HA 730 aracın arka tamponuna 3cm x 230 cm ilave yapıldı ve yapıldı.
9-Huzurevi bayan bloğu dıĢ cephesine atölyede acil çıkıĢ merdiveni yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-KuĢlubahçe Mh.Kanalboyu Selimbey Sitesi karĢısı Mimar Sinan Bulvarı istikametine
yapılacak korkuluklar atölyede hazırlanıyor.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Kırtık Mezarlığı idari binanın doğu-batı istikametine gölgelik montajı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.
6-Huzurevi bayan bloğunun dıĢ cephesine acil çıkıĢ merdiveni imalatı yapılıyor.
7-45 MB 052 bobcat‟in kovasına kaynak yapıldı.
8-Gençlik Parkı spor alanında 1 adet basketbol potası tamiri yapıldı.
9-Tunca Mh.Sinanbey Medresesinin bahçesinin demir kapısı tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Yeni Adliyenin eski duvarları üzerindeki korkuluklar kesilerek yeni yapılan duvar üzerine
monte edilecek.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Kırtık Mezarlığı idari binanın doğu-batı istikametine gölgelik montajı yapılmasına devam
ediliyor.
5-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.
245
6-Horozköy kapalı pazaryerine branda bağlama direği imalatı yapılıyor.5m boyunda 10 adet
7-Huzurevi bayan bloğunun dıĢ cephesine acil çıkıĢ merdiveni imalatı yapılıyor.
8-45 MB 052 bobcat‟in bıçakları değiĢtirildi.
9-Cumhuriyet Meydanında kırık karoların üzerine 60cm x 90 cm 3 adet saç montajı yapıldı.
10-ġantiyede kurulumu yapılan tiribünün kaynak tamirleri yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Kırtık Mezarlığı eski binanın kapı ve pencereleri sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
3-Huzurevi bayan bloğunun dıĢ cephesine acil çıkıĢ merdiveni montajına baĢlandı.
4-ġantiyede kurulumu yapılan tiribünün kaynak tamirleri yapılıyor.
5-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.
6-BESOT beton laboratuvarı makine altına 90cm x 60 cm x 20 cm köĢebent kasa yapılarak
yerine bırakıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Cumhuriyet Meydanında kırık karoların üzerine 60cm x 90 cm 3 adet saç montajı yapıldı.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Huzurevi bayan bloğunun dıĢ cephesine 4.5 m x 83 cm,15 basamaklı ve korkuluklu acil çıkıĢ
merdiveni montajı yapıldı,yangın merdivenine çıkan balkon kapısının açılıĢ yönü değiĢtirildi.
5-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Kırtık Mezarlığı idari binanın doğu-batı istikametine gölgelik montajı yapılmasına devam
ediliyor.Batarkat için merdiven hazırlanıyor.
246
5-ġantiyede kurulumu yapılan tiribünün kaynak tamirleri yapılıyor.
6-Horozköy kapalı pazaryerine branda bağlama direği imalatı yapılıyor.5m boyunda 10 adet
7-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.Demir makaslar takılıyor.
8-Fevzi Çakmak Mh.Camii Sk.DSĠ Kanalı köprü altında çalıĢan Kanal ekibinin kazısı sırasında
çıkan demirler kesildi.
9-Elektrik ekibine cami kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
10-Ada parseli için Sağlık ĠĢlerine 160 adet 14‟lük demir çubuk kesilerek verildi.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.Tamir edilip boyananlar KuĢlubahçe Mh.
Selimbey Sitesi önün DSĠ Kanalı kenarına monte edilecek.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Kırtık Mezarlığı idari binanın doğu-batı istikametine gölgelik montajı tamamlandı. Batarkata
merdiven ve korkuluk takıldı.
5-ġantiyede kurulumu yapılan tiribünün kaynak tamirleri yapılıyor.
6-Horozköy kapalı pazaryerine branda bağlama direği imalatı yapılıyor.5m boyunda 10 adet
7-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
8-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.Tamir edilip boyananlar KuĢlubahçe Mh.
Selimbey Sitesi önün DSĠ Kanalı kenarına monte edilecek.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
247
5-ġantiyede kurulumu yapılan tiribünün kaynak tamirleri yapılıyor.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.Tamir edilip boyananlar KuĢlubahçe Mh.
Selimbey Sitesi önün DSĠ Kanalı kenarına monte edilmesine devam ediliyor.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-ġantiyede kurulumu yapılan tiribünün boya iĢleri yapılıyor.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
7-45 M 6812 aracın arka kapağı doğrultularak tamir edildi.
8-Horozköy kapalı pazaryerine 10 adet branda bağlama direği yapılıyor.
9-Adliye karĢısındaki büfenin kaideleri kesiliyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Atölyede çıkma korkuluklar tamir ediliyor.Tamir edilip boyananlar KuĢlubahçe Mh. Selim
bey Sitesi önün DSĠ Kanalı kenarına monte edilmesi tamamlandı.120cm x 100m korkuluk
montajı yapıldı.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-Horozköy kapalı pazaryerine 10 adet branda bağlama direği yapılıyor.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
7-Adliye karĢısındaki büfe‟nin kaideleri sökülerek vinç yardımıyla yeni yerine montajı
yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
248
2-Sera‟da kullanılmak üzere ağaç diplerine 22‟lik demirlerden 10 adet 150 cm boyunda
kesilerek verildi.
3-Magnesia AVM‟deki sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-Horozköy kapalı pazaryerine 10 adet branda bağlama direği yapılıyor.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
7-Adliye karĢısındaki büfe‟nin kaideleri sökülerek yeni yerine montajı yapılacak.
8-45 MB 044 Eder‟in kovasına takviye parça ve dolgu kaynak yapımına baĢlandı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Sera‟da kullanılmak üzere ağaç diplerine 22‟lik demirlerden 10 adet 150 cm boyunda
kesilerek verildi.
3-Yeni Garaj Su ve Kanalizasyon Md.deposunun çift kanatlı kapıları doğrultulup kaynak iĢleri
yapıldı.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-Horozköy kapalı pazaryerine 10 adet branda bağlama direği yapılıyor.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
7-Adliye karĢısındaki büfe‟nin kaideleri sökülerek yeni yerine montajı yapılacak.
8-45 MB 044 Eder‟in kovasına takviye parça ve dolgu kaynak yapımı tamamlandı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Sultan Parkında evcil hayvan gezdirme yeri etrafına korkuluk direkleri monte edilecek.
3-Atölyede bayrak direği ve kaide imalatı yapılıyor.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-Horozköy kapalı pazaryerine 10 adet branda bağlama direği yapılması tamamlandı.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
249
7-Adliye karĢısındaki büfe‟nin kaideleri sökülerek yeni yerine montajı yapılıyor.
8-45 M 0318 temizlik aracının süpürgesine kaynak yapıldı.
9-45 AS 650 aracın kasasında kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Sultan Parkında evcil hayvan gezdirme yeri etrafına 12m x 10 m korkuluk direkleri monte
edilmesi tamamlandı.
3-Laleli Mh.Nusret Köklü Cd.‟nde 14m x 14m hayvan gezdirme yeri yapılacak.
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-Adliye karĢısındaki büfe‟nin kaideleri sökülerek yeni yerine montajı yapılıyor.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank imalatı yapılıyor.
2-Yeni Adliye bahçe duvarlarına korkuluk montajı yapılacak.
3-Laleli Mh.Nusret Köklü Cd.‟nde 14m x 14m hayvan gezdirme yeri yapılması tamamlandı
4-Elektrik ekibine camii kubbelerinde kullanmak üzere lamba kaidesi yapılıyor.
5-Adliye karĢısındaki büfe‟nin çatı montajı yapılacak.
6-Tamirhane lastik atölyesine batar kat yapılıyor.
DEMĠRHANE
1- Ortaköy‟e sahne kurulacak.
2-Ġstiklal Ġlköğretim Okulunun Ulutepe Cd. Tarafındaki korkuluklar kesilecek.
DEMĠRHANE
1-Ortaköy‟e sahne kurulmasına devam ediliyor.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
250
3-Bozköy deresinin Emniyet Müdürlüğü ile fidanlık arasında kalan demir köprü sökülerek
Ģantiyeye kaldırılacak.
4-Bayındırlık Müdürlüğünün otoparkında rüzgar dolayısıyla bozulana trapez saçlar tamir
edilecek.
DEMĠRHANE
1-Ortaköy‟e sahne kurulmasına devam ediliyor.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
3-Bozköy deresinin Emniyet Müdürlüğü ile fidanlık arasında kalan demir köprü sökülerek
Ģantiyeye kaldırılacak.
4-Bayındırlık Müdürlüğünün otoparkında rüzgar dolayısıyla bozulana trapez saçlar tamir
edilecek.
DEMĠRHANE
1-Bozköy deresinin Emniyet Müdürlüğü ile fidanlık arasında kalan demir köprü sökülerek
Ģantiyeye kaldırılacak.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Ortaköy‟e kurulan sahne sökülüyor.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
3-Ulupark Akbank karĢısındaki 1 adet otobüs durağı sökülerek reklam Ģirketine teslim edildi.
DEMĠRHANE
1-Ulupark yeni havuz etrafındaki ağaçların diplerine motifli demir ızgaralar yerleĢtirilecek.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
251
3-Yeni Adliye karĢısındaki büfe manavda çalıĢılıyor.
DEMĠRHANE
1-Ulupark yeni havuz etrafındaki ağaçların diplerine motifli demir ızgaralar yerleĢtirilecek.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
3-Yeni Adliye karĢısındaki büfe manavda çalıĢılıyor.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Meydanına 140 m²‟lik sahne kuruluyor.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
3-Magnesia AVM‟ye sahne kuruluyor.
4-45 M 6812 aracın arka kapak milleri ısıtılarak çıkartıldı.
5-Belediye otoparkındaki elektrikli araçlar için elektrik kablo bağlantılarında kullanılmak üzere
24 m 40x40x2mm profil montajı yapıldı.
6-Adliye karĢısı Bayındırlık Müd. Otoparkı üzerindeki eski ondülinler sökülerek 80 adet yeni
1m x 2m ondülin montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Meydanına 140 m²‟lik sahne kuruluyor.
2-Camii kubbelerinin aydınlatmasında kullanmak üzere Elektrik ekibine
lamba kaideleri
yapılıyor.
3-Magnesia AVM‟ye sahne kuruluyor.
4-45 M 6812 aracın arka kapak milleri ısıtılarak çıkartıldı.
5-Belediye otoparkındaki elektrikli araçlar için elektrik kablo bağlantılarında kullanılmak üzere
24 m 40x40x2mm profil montajı yapıldı.
6-Adliye karĢısı Bayındırlık Müd. Otoparkı üzerindeki eski ondülinler sökülerek 80 adet yeni
1m x 2m ondülin montajı yapıldı.
252
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN HAZĠRAN 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Hacıhaliller Hikmet Onan Ġlköğretim Okuluna 2 adet basketbol potası,2 adet kale direği ve 2
adet voleybol direği imalatı yapılıyor.
2-Ulupark yeni havuzun motor dairesine 2 adet 30cm x 150cm ve 1 adet 90 cm x 140 cm
ferforjeli korkuluk yapılıp boyandıktan sonra yerine montajı yapılacak.Eski havuzun elektrik
panosu sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
3-Yeni Adliye batı üst köĢesinde korkuluk montajı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Laleli Camii‟ne ayakkabılık yapılıyor.
2-Yeni Adliye çevre duvarlarına korkuluk montajına devam ediliyor.
3-Yeni Adliye karĢısındaki büfenin demir aksamlarının montajına devam ediliyor.
4-Cumhuriyet Meydanında kırılan camların üzerine 1 adet 60cm x 90 cm saç montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Meydanındaki sahne sökülecek.
2-Magnesia AVM‟deki sahne sökülecek.
3-Yeni Adliye çevre duvarları üzerine 120cm x 230 m korkuluk montajı tamamlandı.
4-Yeni Adliye karĢısındaki büfe‟nin çatısı monte edilecek.
5-45 HU 445 traktörün römorkunda kaynak yapıldı.
6-Laleli Camii‟ne ayakkabılık yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Laleli Camii‟ne atölyede ayakkabılık yapılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfe‟nin çatısı monte ediliyor.
DEMĠRHANE
253
1-Laleli Camii‟ne atölyede ayakkabılık yapılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfe‟nin çatısı monte ediliyor.
3-Saruhan Otel karĢısındaki ve Saruhan Parkındaki evcil hayvan gezdirme yerlerine 2‟Ģer adet
bilgilendirme levhası yapılıyor.
4-Malta Parkı çocuk oyun alanındaki emniyetli kullanma talimatı panosu tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Laleli Camii‟ne atölyede ayakkabılık yapılıyor.
2-Yeni Adliye karĢısındaki büfe‟nin çatısı monte ediliyor.
3-Saruhan Otel karĢısındaki ve Saruhan Parkındaki evcil hayvan gezdirme yerlerine 3 adet
80cm x 100 cm x 150 cm bilgilendirme levhası ve 2 adet çöp kovası montajı yapıldı.
4-Kazım Karabekir Mh.Kuba Camii çevre duvarı üzerinde kapı açılacak yerlerin korkulukları
kesilecek.60 cm x 30 mt kesilerek camii‟ye bırakıldı.
5-Ulupark Kan Bankası önündeki demir saksılık kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
6-Batı KıĢla Subay Lojmanlarındaki basketbol sahasının etrafındaki demir korkuluklar tamir
edildi.
DEMĠRHANE
1-Hacıhaliller Köyü Ġlköğretim Okulu bahçesine 2 adet basketbol potası,2 adet voleybol potası
ve 2 adet kale direği götürüldü.
2-Laleli Mh.5235 Sk.Mutlu Sitesi E blok önüne yapılan engelli rampasına korkuluk montajı
yapıldı.
3-BESOT Beton Analiz Laboratuvarı dıĢ cephesine 1 adet 190x95 ve 2 adet 70x85 3 adet
korkuluk montajı yapılacak.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-Kırtık Mezarlığı idari bina önüne sundurma yapımı devam ediyor.
6-45 M 0272 traktörün römorkunda kaynak iĢleri yapıldı.
7-ġehir içindeki süs havuzlarına 50x70 cm 2 m boru ayaklı uyarı levhası yapılıyor.
8-Elektrik ekibine 5 adet sokak direği kaidesi yapıldı.
254
9-Kadın Konuk Evi‟nde 3 adet ranza tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Eski Doğumevi çevre duvarı üzerindeki 80 cm x 40 m korkuluk kesilerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
2-Milli Birlik Ġlköğretim okulu çevre duvarları üzerindeki 1m x 40 m korkuluk kesilerek okula
bırakıldı.
3-45-034 asfalt finiĢerinde kaynak iĢleri yapıldı.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-Kırtık Mezarlığı idari bina önüne 5m x 1.20 m Ģeffaf atermitli sundurma montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Hacıhaliller Beldesi Hikmet Onan Ġlköğretim Okulu bahçesine 2 adet basketbol potası,2 adet
voleybol potası ve 2 adet kale direği montajı yapılacak.
2-AkĢemsettin Ġlköğretim okulu çevre duvarları üzerindeki korkuluklar kesilecek.
3-Atölyede Ģehir içi süs havuzlarına 50x70 cm 2 m boru ayaklı 10 adet uyarı levhası yapılıyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-45 MB 038 kepçenin tırnakları kesildi.
6-45 M 0153 kamyonun çamurluğuna kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Hacıhaliller Beldesi Hikmet Onan Ġlköğretim Okulu bahçesine 2 adet basketbol potası,2 adet
voleybol potası ve 2 adet kale direği montajı yapılması tamamlandı. Kendilerine ait 2 adet pota
montajı da yapıldı.
2-AkĢemsettin Ġlköğretim okulu çevre duvarları üzerindeki korkulukların kesilmesine devam
ediliyor.
3-Atölyede Ģehir içi süs havuzlarına 50x70 cm 2 m boru ayaklı 10 adet uyarı levhası yapılıyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-CBÜ Rektörlüğü 19 Mayıs Stadyumu yanındaki boĢ sahaya büyük sahne kurulacak.
255
6-ġehir içi süs havuzlarında kullanılmak üzere 10 adet uyarı levhası yapılması tamamlandı.( 50
x 70 cm 2 m ayaklı )
7-AkĢemsettin Ġlköğretim Okulu çevre duvarları üzerinden 88 m x 90 cm ve 90 m x 110 cm
toplam 178 m korkuluk kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
8-Kültür Merkezi Meclis Salonunda 4 adet koltuk tamiri yapıldı.
9-Zabıta Md‟nde 1 adet koltuk tamiri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Niobe Antik Tiyatro sahne arkasına 4m X 9n demir aksam monte edildi.
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine atölyede korkuluk imalatı
yapılıyor.
3-Atölyede Ģehir içi süs havuzlarına 50x70 cm 2 m boru ayaklı 10 adet uyarı levhası yapılması
tamamlandı.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-Kadın Sığınma Evine ait 5 ait ranza tamir edildi.
6-PerĢembe Pazarı tuhafiyeciler kısmındaki branda bağlama direkleri atölyede tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-CBÜ Rektörlüğüne kurulan 70 m²‟lik sahne sökülerek 35 m²‟si Ali Rıza Çevik Ġlköğretim
Okulu bahçesine kurulacak.
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine atölyede korkuluk imalatı
yapılıyor.
3-Mutlu Mh.3503 Sk.çocuk parkının yol tarafına atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-45 M 0349 traktörün kabininde kaynak iĢi yapıldı.
6-45 M 7381 araçta kaynak iĢi yapıldı.
7-Ġbrahim Çelebi Mh muhtarlığına 2.5 m telefon kablo bağlantı direği yapıldı.
DEMĠRHANE
256
1-Utku Mh.çocuk kreĢinde alçıpan tamiri yapılacak.
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine atölyede korkuluk imalatı
yapılıyor.
3-Mutlu Mh.3503 Sk.çocuk parkının yol tarafına 19m x 1m korkuluk montajı yapıldı ve
boyandı.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
5-45 M 7381 araçta kaynak iĢleri yapıldı.
6-Horozköy kapalı pazaryerine 8 adet 5m‟lik branda bağlama direği yapıldı.
7-2.TOKĠ Spor Tesislerindeki sahanlıklı demir merdiven sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Ulupark trafo yanındaki oturma yerlerinin çürümüĢ köĢebent kasaları sökülerek Ģantiyeye
kaldırıldı,atölyede yenileri yapılıyor.
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine atölyede korkuluk imalatı
yapılıyor.
3-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
4-45 MB 046 yükleyicinin kova alt tabanındaki saçlar cıvataları kesilerek çıkartıldı.
5-45-025 greyderin bıçak cıvataları kesilip çıkartıldı.
6-Lastik atölyesinin batar katına sahanlıklı merdiven yapımına baĢlandı.
7-Utku Mh.Çocuk kreĢinin yağmur olukları temizlendi,120 cm x 250 cm adet alçıpan
değiĢtirildi.
DEMĠRHANE
1-Utku Mh.çocuk kreĢinde alçıpan tamiri yapılacak.
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine atölyede korkuluk imalatı
yapılıyor.
3-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Utku Mh.çocuk kreĢinde alçıpan tamiri yapılacak.
257
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine atölyede korkuluk imalatı
yapılıyor.
3-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Garaj karĢısındaki orta refüjde açılacak geçidin korkulukları kesilecek.120 cm x 37,14 m
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine monte edilen korkuluklar
boyanacak.
3-10 Ekim Ġlköğretim Okulu bahçesine 2 adet basketbol potası montajı yapıldı.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor ve boyanıyor.
5-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı tapılıyor.
6-45 – 041 kepçenin kovası tamir edildi.
7-45 M 9249 kamyonun motor kulağına kaynak yapıldı.
8-Hüsrevağa Hamamı giriĢ kapı önündeki demir korkuluklar tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Belediyespor tesisleri basketbol sahasındaki 2 adet pota,boru demir atkıları ve
tel örgüler kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
2-Yeni Adliye‟nin batı tarafındaki giriĢindeki beton duvar üzerine 23 m korkuluk montajı
yapıldı.
3-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
4-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor ve boyanıyor.
5-Barbaros Mh.Tarzan Ġlköğretim Okulu mevcut demir korkulukları kesilerek Ģantiyeye
kaldırılıyor.
6-Cumhuriyet Mh.Birlik Camii‟nin mevcut 16m x 120 cm korkulukları kesilerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
7-45 M 0218 aracın hava filtre bağlantısına kaynak yapıldı.
8-45 M 0441 kanal aracının arka kapağına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
258
1-Barbaros Mh.Tarzan Ġlköğretim Okulu mevcut demir korkulukları kesilerek Ģantiyeye
kaldırılıyor.
2-Gasilahane idari bina önüne 1 adet 120cm x 470 cm ve 1 adet120 cm x 240 cm sundurma
montajı yapılıyor.
3-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
4-Kaynak Mh.çocuk kreĢinin demir bahçe kapısının kilit mandalı yeniden yapıldı.
5-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Barbaros Mh.Tarzan Ġlköğretim Okulu mevcut demir korkulukları kesilerek Ģantiyeye
kaldırılması tamamlandı.
2-Gasilhane idari bina önüne atölyede sundurma yapılması tamamlandı.
3-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
4-Ġstiklal Ġlköğretim Okulu mevcut korkuluklar kesilerek Ģantiyeye kaldırılması tamamlandı.
5-1 kepçenin kova tamir yapıldı.
DEMĠRHANE
1-45 UD 823 aracın arka tampon bağlantısına kaynak yapıldı.
2-Gürle Köyü Camii‟ne atölyede saçak yapılmasına baĢlandı.
3-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
4-45 AL 804 aracın yağ karter bağlantısına kaynak yapıldı.
5-45 UL 281 aracın vites koluna kaynak dolgu yapıldı.
6-Ġbrahim Çelebi Mh.eski muhtarlık binasının demir ve PVC aksamları sökülerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
7-Ġmar ĠĢleri müdür odasındaki duvara montajlı demir profiller kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Belediye Ġmar ĠĢleri müdür odasına 2.5 m x 35 cm alçıpan montajı yapıldı.
2-Gürle Köyü Camii‟ne atölyede saçak yapılıyor.
259
3-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Gürle Camii‟ne saçak montajı yapılacak.
2-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
3-Sera iĢçi tuvaletine 1 adet demir kapı yapılıyor.
4-45 M 0426 aracın hortum toplama mekanizmasına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Gürle Camii‟ne saçak montajına devam ediliyor.
2-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
3-Sera iĢçi tuvaletine 1 adet demir kapı yapılıyor.
4-Bayındırlık ekibine 35 adet 60 cm demir çubuk kesildi.
5-Uncubozköy Mh. Sağlık ocağına 2 adet bayrak direği montajı yapıldı.
5-Atölyede bayrak direği imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Gürle Camii önündeki eski sundurma söküldü,bahçe giriĢine 5.5 m x 9m trapez saç
kaplandı,Camii önüne 7m x 7 m yeni sundurma montajı yapıldı.
2-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
3-Sera iĢçi tuvaletine 1 adet demir kapı montajı yapıldı.
4-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
5-Huzurevi yemekhanesine atölyede atık su ızgarası yapılacak.
6-45 M 9249 aracın hava tüpüne kaynak yapıldı.
7-45 AL 805 otobüsün koltuğu tamir edildi.
8-8 Eylül Ġlköğretim Okulu‟nun batı tarafındaki sürmeli demir kapı kesilip kaynak yapılacak.
9-45-034 finiĢerde kaynak iĢleri yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Gürle Camii‟ne saçak montajı tamamlandı.
260
2-Belediyespor‟da kullanılmak üzere 12 adet seyyar kale direği imalatı yapılıyor.
3-Çatak 2 Mezarlığının giriĢ kapısı atölyede tamir edildikten sonra yerine monte edilecek.
4-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
5-Huzurevi yemekhanesine atölyede atık su ızgarası yapılıyor.
6-Hacıhaliller Belediyesi Ömer Onan Ġlköğretim Okulu kale direğine ağ germe aparatları monte
ediliyor.
7-45 M 0157 aracın arka kaldırma kolunda kaynak yapıldı.
8-Ġbrahim Çelebi Mh. Muhtarlığı yanı dere üzerinde çalınan ızgara yerine 80 cm x 2.5 m yeni
ızgara yapılarak monte edildi.
9-Malta Parkı altı dere üzerindeki 2 adet 105 cm x 3.5 m saçlar değiĢtirildi.
10-Uncubozköy Mh.Çamlık Cafe karĢısındaki dere üzerine çıkma korkuluk hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1-Atölyede çıkma korkulukların tamirleri yapılıyor,Uncubozköy Mh.Çamlık Cafe karĢısı dere
kenarına 35 m x 90 cm montaj yapılacak.
2-Hacıhaliller Belediyesi Ömer Onan Ġlköğretim Okulu kale direğine ağ germe aparatları monte
ediliyor.
3-Yeni Adliye giriĢinde demir filizleri kesilecek.
4-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
5-Su ĠĢleri Müdürlüğü alt kat bayan mescidinin tabanına atölyede 40x60x2mm profilden
210cm x 270 cm kasa taban yapılarak yerine monte edildi.
6-Huzurevi yemekhane zeminine 25 cm x 470cm plastik ızgara kesildi.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank malzemesi kesimine baĢlandı.
2-Hacıhaliller Belediyesi Ömer Onan Ġlköğretim Okulu kale direğine ağ germe aparatları monte
edilerek teslim edildi.
3-45 M 7071 aracın arka teker kovanında döküm kaynak iĢi yapıldı.
4-Depodaki ip makarasına demir bağlantı aksamları yapımına baĢlandı.
261
5-Kayapınar yolunda kullanılmak üzere 5 adet 70 cm x 1m kasalı ızgara yapımına baĢlandı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede bank malzemesi hazırlanıyor.
2-Kayapınar yolunda kullanılmak üzere 5 adet 70 cm x
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN TEMMUZ 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Meydanına sahne kurulacak.
2-Atölyede bank malzemesi hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine yerinde demir aksamları montajı
edilecek.Atölyede pencereleri hazırlanıyor.
2-Atölyede bank malzemesi hazırlanıyor.
3-8 Eylül Ġlköğretim Okulunda korkuluk ve kapı kesilecek.
4-Kayapınar – Emlakdere arasında kullanılmak üzere 5 adet 70cm x 1m ızgara yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine yerinde demir aksamları montajı
edilecek.Atölyede pencereleri hazırlanıyor.
2-Atölyede bank malzemesi hazırlanıyor.
3-Kayapınar – Emlakdere arasında kullanılmak üzere 5 adet 70 cm x 1 m ızgara yapılıyor.
4-Cumhuriyet Meydanındaki sahneye merdiven montajı yapılacak.
5-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢine 2 adet bayrak direği takılacak.
6-45 M 9249 aracın hava tankına kaynak yapıldı.
7-45 M 0372 aracın kazanına kaynak yapıldı.
8-ġantiye depoya 40x40x2mm profilden 210cm x 80 cm 2 adet halat makarası yapıldı ve yerine
monte edildi.
262
9-Ġstiklal Ġlköğretim Okulu içindeki kademeli yere atölyedeki çıkma korkuluklardan
hazırlanmasına baĢlandı.
10-45 MB 047 aracın 2 adet kırık saplaması çıkarılarak tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine atölyede pencereleri hazırlanıyor.
2-Atölyede bank malzemesi hazırlanıyor.
3-Kayapınar – Emlakdere arasında kullanılmak üzere 5 adet 70 cm x 1 m ızgara yapılıyor.
4-Cumhuriyet Meydanındaki sahne sökülecek.
5-Ġstiklal Ġlköğretim Okulu bahçe içi kademeli yere atölyede tamir edilen çıkma korkuluklardan
montaj yapılacak.
6-45 M 0141 aracın arka kazan Ģase kulağına kaynak yapıldı.
7-Sakarya Mh.Hüsrev Ağa Hamamı arka giriĢ kapısı önüne 90cm x 1m çalına ızgara yerine
atölyede yenisi yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ĠĢçiler Ģantiyede ĠĢ Güvenliği eğitimi alacak.
2-Hüsrev Ağa Hamamı arkasında 90cm x 1m ızgara montajı yapılacak.
3-45 MB 044 aracın kovasında kaynak iĢleri yapılacak.
4-Hafsa Sultan Mh.Fatih Sultan Mehmet Camii 163 m x 80 cm mevcut bahçe duvarı demir
korkulukları kesilerek Ģantiyeye kaldırılacak.
5-Menemen Yolu 2.TOKĠ karĢısı demir yolu kenarına yerleĢtirilmek üzere Kanal ekibine 2 adet
70cm x 1 adet ızgara verildi.
DEMĠRHANE
1-ĠĢçiler Ģantiyede ĠĢ Güvenliği eğitimi alacak.
2-Ġstiklal Ġlköğretim Okulundaki kademeli yere atölyede hazırlanan çıkma korkulukların
montajına baĢlandı.
3-Kısık Camii‟ne portatif demir sehpa montajı yapıldı.
4-Atölyede bank malzemesi kesiliyor.
263
DEMĠRHANE
1-45 MB 055 silindirin akü bağlantılarına kaynak yapıldı.
2-Ġstiklal Ġlköğretim Okulundaki kademeli yere atölyede hazırlanan çıkma korkulukların
montajına devam ediliyor.
3-Atölyede bank malzemesi kesiliyor.
DEMĠRHANE
1-Ġstiklal Ġlköğretim Okulu bahçe içindeki kademeli yere korkuluk montajına devam ediliyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına baĢlandı.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine 1m x 70 cm kasalı ızgara yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Ġstiklal Ġlköğretim Okulu bahçe içindeki kademeli yere 38m x 90 cm korkuluk montajı
tamamlandı.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine 1m x 70 cm kasalı ızgara yapılıyor.
5-Depodaki arızalı16 adet plastik masaların tamirleri yapılacak.
6-8 Eylül Ġlköğretim Okulu çevre duvarları üzerindeki 1m x 20m ve 80 cm x 20 m demir
korkuluk ve tel örgüler kesilecek.
7-19 Mayıs Stadyumu doğu alt köĢesi ambulans giriĢ sürmeli kapısının 2 m ray demiri tamir
edilecek.
8-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitlenecek.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitlenecek.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
264
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Elektrik ekibinin kablo makara taĢıyıcısı tamir ediliyor.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-ÇaybaĢı Su Deposunda bakım yapılacak.
5-45 KH 377 kanal aracına baca temizlemek için kancalı demir yapıldı.
6-Uncubozköy Spor Tesisleri yeni havuz etrafındaki demirler kesildi.Duvar üzerindeki tel
örgüler ve boru direkler kesilerek kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuzun üst tarafındaki tel örgüler kesilecek
5-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesinin demir doğrama pencere ve çatısı yerinde
yapılıyor. 1 adet 120x120,2 adet 120x170,1 adet 120x180 pencere doğraması , 1adet 90x220
kasalı kapı atölyede yapılarak yerlerine monte edildi.
6-45 M 0217 aracın tekerindeki 2 adet kırık saplama kaynakla çıkarıldı.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Akmescit Su Depoları giriĢindeki çift kanatlı kapı yerlerinde tamir edilerek bakımı yapılacak.
265
5-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesinin içine asma tavan yapılıyor.
6-Huzurevindaki salon tipi klimanın altına 1 adet 34.5 x 54.5 x35 cm , 1 adet 80 x 40 x 40
sehpa yapıldı.
7-45 M 0459 aracın hava tüpüne kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-45 M 0467 araca 1 adet 2 m‟lik çeki demiri yapılarak verildi.
5-Mimar Sinan Bulvarı Magnesia AVM önünde orta refüjde araç çarpması sonucu zarar gören
120cm x 4 m korkuluk yeniden yapılarak yerine monte edildi.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesilerek kaynatılıyor.
4-ÇaybaĢı su deposunun çift kanatlı giriĢ kapısının menteĢeleri değiĢtirilecek ve kaynak
tamirleri yapılacak.
5-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesinin çatı demir aksamları monte edilecek.
6-45 M 0496 kanal aracında kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
266
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilecek.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilmesine devam ediliyor.
5-Kepçenin ön kova tırnak bağlantıları kesilerek yeni parça ilave edilecek.
6-2.TOKĠ Spor Tesislerinde çamaĢır makinesini içeri sokmak için sökülen kapı tekrar yerine
monte edilecek.
7-ÇaybaĢı Su Deposunun giriĢindeki çift kanatlı demir kapının menteĢeleri tamir edildi.
8-45 M 0470 aracın dingil askılarına kaynak yapıldı.
9-45 M 027 aracın yağ borusundaki deliklere kaynak ile kapatıldı.
10-45 M 0072 aracın römorkunda kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-45 HA 730 kasalı kamyonun kasa kapakları Ģehir tiyatrosunun kuracağı sahne için düz
Ģekilde sabitleniyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilmesine devam ediliyor.
5-Cumhuriyet Meydanındaki sahneye 1 adet merdiven montajı yapılacak.
6-Mevlana Su Deposunda eksik 65x85 cm 1 adet eksik korkuluk yerine monte edilecek.
7-45 M 0441 aracın arka kapak menteĢesine kaynak yapıldı.
8-Depoya ait 10 adet plastik masa tamir edildi.
267
DEMĠRHANE
1-Kocatepe Mh.Ulutepe Cd‟ndeki korkuluklar kesilerek Ģantiyeye kaldırılacak.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilmesine devam ediliyor.
5-45 AS 650 aracın sol arka çamurluğuna kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Kısık Camii tadilatında götürülen iskele sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilmesine devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-45 MB 037 kepçenin ön kova tırnak bağlantıĢarı kesilecek,eski kazıcıları değiĢtirilecek.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilmesine devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen tel örgü ve direkler
yerlerine monte edilmesine devam ediliyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-45 MB o37 kepçenin ön kova tırnak bağlantıları kesilecek.
DEMĠRHANE
268
1-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen direklerin yerlerine
monte edilmesine devam ediliyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Kocatepe Mh.Ulutepe Cd‟ndeki korkulukların kesimine devam ediliyor.
5-Kültür ve Sosyal ĠĢler Md. Bedesten Meydanının üst tarafında restore edilen bina önüne 3
adet bayrak direği dikildi.
6-45 M 6071 kamyonun fren balata çemberine kaynak yapıldı.
7-Vicdan Karaosmanoğlu Ġlköğretim Okuluna 9 adet 40x60x2mm profil,4 adet 40x80x2mm
profil,3 adet 6m‟lik galvanizli oluk ve 1 adet 95x250 demir kapı verildi.
8-Uncubozköy Su Deposuna 1 adet ay-yıldız montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen direklerin yerlerine
monte edilmesine devam ediliyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor. 3 adet dolap
teslim edildi.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Kocatepe Mh.Ulutepe Cd‟ndeki korkulukların kesimi tamamlandı.105 m x 1m
5-Organize Sanayi Ġlköğretim :okulu duvar üzeri mevcut korkuluklar kesilerek Ģantiyeye
kaldırılacak.
6-45 UN 663 itfaiye aracının hava tüpüne kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafındaki duvar üzerinden kesilen direklerin yerlerine
monte edilmesine devam ediliyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
269
4-Hafsa Sultan Ġlköğretim okulunun güney ve doğu duvarları üzerindeki mevcut korkuluklar
kesilerek Ģantiyeye kaldırılacak.
5-Organize Sanayi Ġlköğretim :okulu duvar üzeri mevcut korkuluklar kesilerek Ģantiyeye
kaldırılması tamamlandı.235m x 75 cm
6-Sağlık ĠĢleri mezarcılara ait 2 tekerlekli römork tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafına çelik hasır ile 5m x 225 cm 4 adet kasa yapılıyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Çevre ve ġehircilik Md. çevre duvar üzeri korkuluklar kesilecek.45 cm x 13 m kesilip
Ģantiyeye kaldırıldı.
5-Hafsa Sultan Ġlköğretim Okulu çevre duvar üzeri korkuluklar kesilerek Ģantiyeye
kaldırılacak.
6-45 M 0876 aracın dorsesine 60x10 lamadan 180 cm boyunda 2 adet ilave yapıldı.
7-Fevzi Çakmak Mh.Taytanlı Ġlhan Ġlköğretim Okulu bahçesindeki fosseptik çukuru üzerindeki
1 adet 80x80 cm kapak doğrultuldu.
8-Alaca Hamamı duvar tamirlerinde kullanılmak üzere 10‟luk demirden 75 cm boyunda 21
adet çubuk demir gönderildi.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri havuz etrafına çelik hasır ile 5m x 225 cm 4 adet korkuluk
montajı tamamlandı.Havuzun motor dairesi üzerine 2m x 2m x 30 cm saçlı ve panjurlu kapak
yapılıyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Hafsa Sultan Ġlköğretim Okulu çevre duvar üzeri korkuluklar kesilerek Ģantiyeye kaldırılıyor.
5-45 UN 665 aracın fren hidrolik pompasına saç kaide yapılarak yerine monte edildi.
DEMĠRHANE
270
1-Uncubozköy Spor Tesisleri motor dairesi üzerine 2m x 2m x 30 cm saçlı ve panjurlu kapak
yapılıyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Hafsa Sultan Ġlköğretim Okulu çevre duvar üzeri 1m x 135 m korkuluk kesilerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri yeni havuzun motor dairesi üzerine 2m x 2m x 30 cm saçlı ve
panjurlu kapak yapılıyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-ġoförler Cemiyeti karĢısı Mimar Sinan Bulvarı orta refüj üzerinden kesilen korkuluklar
atölyede tamir ediliyor.
5-45 M 0072 traktörün arka sağ teker jantının çatlak yerine kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Uncubozköy Spor Tesisleri yeni havuzun motor dairesi üzerine 2m x 2m x 30 cm saçlı ve
panjurlu kapak yerine monte edildi.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.6 adet teslim
edildi.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-ġoförler Cemiyeti karĢısı orta refüj üzerinde korkuluk montajı yapılacak.41m x 120 cm
monte edildi.
DEMĠRHANE
1-PerĢembe Pazarı içindeki ızgaralar tamir edilecek.30 m
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
271
4-Sübyan Mektebindeki puntalı ızgaralar sökülecek,içleri temizlendikten sonra tekrar
puntalanacak.
5-45 M 0333 temizlik aracının çamurluğuna kaynak yapıldı.
6-45 M 8476 aracın arka kapağı doğrultuldu.
7-Malta Camii mevcut duvar üzerindeki 90cm x 92m demir korkuluklar kesilerek Ģantiyeye
kaldırıldı.Kadınlar namaz kılma yerinin bir kısmı geçici olarak kaldırıldı.
8-Akpınar Mh.85.Yıl Çok Programlı lisesi DDY 6m x 120 cm demir korkuluklar DSĠ kanalı
içinden çıkarılıp Ģantiyeye getirildi.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN AĞUSTOS 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-PerĢembe Pazarı karĢısındaki orta refüj üzerinden kesilen korkulukların atölyede tamir ve
bakımları yapılıyor.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Makedon Göçmenleri Derneği altındaki tuvaletlerin açık yerlerine 115 cm x 240 cm parça
kaynatıldı.
5-Asfalt tanker boĢaltma yerinde kullanılmak üzere Ø 114 x 2 mm borudan 2.5 m kesilerek
huni yapıldı,yerine kaynak ile monte edildi.
6-Akpınar Mh.TBMM 85.Yıl Çok Amaçlı Lisesi önü DDY‟ye ait 3 adet korkuluk DSĠ kanalı
içinden çıkarılarak Ģantiyeye kaldırıldı,DDY ekiplerine teslim edildi.
DEMĠRHANE
1-PerĢembe Pazarı karĢısındaki orta refüj üzerinden kesilen 120 cm x 41 mt korkulukların
montajları yapıldı.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-45 MB 044 Eder‟in kova tırnağına kaynak yapıldı.
272
DEMĠRHANE
1-PerĢembe Pazarı içindeki ızgaraların tamirleri yapıldı.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne saçlı, kapaklı ayakkabılık yapılmasına devam ediliyor.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Su ĠĢleri kepçesinin arka kovasının tabanı yenisi ile değiĢtiriliyor.
DEMĠRHANE
1-PerĢembe Pazarı karĢısındaki orta refüj üzerinden kesilen korkulukların montajları yapılacak.
2-Atölyede Laleli Camii‟ne yapılan saçlı, kapaklı ayakkabılıkların imalatı tamamlandı, boyaları
yapıldı.
3-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor.
4-Su ĠĢlerine ait kepçenin tabanı değiĢtirilerek kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede Laleli Camii‟ne 16 adet 1m x 1m x 35 cm , 2 adet 1m x 75 cm x 35cm saçlı,
kapaklı ayakkabılık yapılarak Laleli Camiine teslim edildi.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede Ġtfaiye Md‟ne konuĢma platformu yapımına baĢlandı.
4-45-043 kepçenin kova tamiri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Malta Camii kadın namaz kılma yerindeki korkuluklar kesilerek Ģantiyeye kaldırılacak.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede Ġtfaiye Md‟ne konuĢma platformu yerine monte edildi.
4-45-030 kepçenin ön tırnakları kesilerek temizlendi.
5-2 adet el arabası tamir edildi.
6-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesi tavanına 5 m² plastik tavan montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede plastik masaların tamirleri yapılıyor.
273
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Uncubozköy çocuk kreĢinin masası atölyede 2‟ye bölünerek 2‟Ģer ayak kaynatılıp masa
haline getirilecek.
4-45 M 418 aracın arka merdiven korkuluğuna kaynak yapılacak.
5-Kayapınar Su Depoları giriĢindeki çift kanatlı kapı tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Atölyede plastik masaların tamirleri yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Polis ġehitliğinde eski korkuluklar kesilerek Ģantiyeye kaldırılacak.70 cm x 37 m
4-Ġshak Çelebi Mh.Ulutepe Cd.çocuk kütüphanesinin korkulukları kesilerek Ģantiyeye
kaldırılıcak.70 cm x 34 m
5-Park Bahçeye ait 1 adet el arabası tamir edildi.
6-45 UL 228 aracın arkasındaki kırık 2 adet saplama kaynak ile çıkarıldı.
DEMĠRHANE
1-Atölyede plastik masaların tamirleri yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Karaoğlanlı Atatürk Mh.Okul Sk.No:39 ihtiyaç sahibi vatandaĢa 1 adet demir kapı
hazırlanıyor.309 cm x 275 cm
4-Uncubozköy çocuk kreĢi yanındaki duvar üzerine korkuluk montajı yapılacak.65 cm x 25 m
DEMĠRHANE
1-Atölyede plastik masaların tamirleri yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Uncubozköy çocuk kreĢi yanındaki bahçe duvarına sürmeli kapı montajı yapılacak. 110 cm x
450 cm
4-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altı zemin katta yapılacak odalar için ölçü alınacak.
274
5-Akpınar Mh. Muhtarına geri dönüĢüm malzemelerinden 48 mt x140 x 60 NPU demiri (840
kg) 45 HA 730 plakalı kasalı kamyon ile Nurlupınar Mh. GiriĢindeki Kahraman ĠnĢaat
Malzemeleri‟nde teslim edildi.
6-45-0365 traktörün arka sağ teker jantına kaynak yapıldı.
7-45 Al 805 servis aracının motor traverslerine kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.Eski Cem Cafe kreĢ olarak düzenlenmek üzere 3 adet ara bölme yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.Eski Cem Cafe kreĢ olarak düzenlenmek üzere 3 adet ara bölme yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölye karĢısı çatı önüne trapez saç montajı için demir karkas yapımına baĢlandı.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.Eski Cem Cafe kreĢ olarak düzenlenmek üzere 3 adet ara bölme yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölye karĢısı çatı önüne trapez saç montajı için demir karkas yapımına devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.Eski Cem Cafe kreĢ olarak düzenlenmek üzere 3 adet ara bölme yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölye karĢısı çatı önüne trapez saç montajı için demir karkas yapımına devam ediliyor.
4-Tunca Mh.Kumludere Cd.Avcılar Kıraathanesi önündeki yıkıma 1 ekip gönderilecek.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.Eski Cem Cafe kreĢ olarak düzenlenmek üzere 3 adet ara bölme yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölye karĢısı çatı önüne trapez saç montajı için demir karkas yapımına devam ediliyor.
4-Kültür Merkezi Lale Salonunda alçıpan tamirleri yapılacak.
275
5-ġantiye depo‟ya ilave batarkat yapımına baĢlanacak.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.Eski Cem Cafe kreĢ olarak düzenlenmek üzere 3 adet ara bölme yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölye karĢısı çatı önüne trapez saç montajı için demir karkas yapımına devam ediliyor.
4-Kültür Merkezi Lale Salonunda alçıpan tamirleri yapılacak.
5-ġantiye depo‟ya ilave batarkat yapımına baĢlanacak.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-45 M 0440 aracın damper pompa bağlantı yerine kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
276
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Bozköy Deresi kenarındaki korkuluklar kesilecek.
5-Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü etrafındaki 50 cm x 82 m korkuluk kesilerek Ģantiyeye
kaldırılıyor.
6-45-021 teleskopik forklifte kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Bozköy Deresi kenarındaki korkuluklar kesilecek.
5-Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü etrafındaki 50 cm x 82 m korkuluk kesilerek Ģantiyeye
kaldırılıyor.
6-45-021 teleskopik forklifte kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
DEMĠRHANE
277
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-45 C 7239 araçta kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN EYLÜL 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine 70 cm x 1m kasalı ızgara yapılıyor.
5-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bilme yapılacak.
6-Sinanbey Medresesi ve Hüsrev Ağa hamamına 2‟Ģer adet bayrak direği dikildi.
7-2 adet ay yıldız maketine kaide yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya ilave batar kat yapımına devam ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
278
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine 70 cm x 1m kasalı ızgara yapılıyor.
5-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bilme yapılacak.
6-Sinanbey Medresesi ve Hüsrev Ağa hamamına 2‟Ģer adet bayrak direği dikildi.
7-2 adet ay yıldız maketine kaide yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Manolya Meydanı karĢısına büyük sahne kuruluyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
5-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bölme yapılıyor, alçıpan
kaplanıyor.
DEMĠRHANE
1-Manolya Meydanı karĢısına büyük sahne kuruluyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
5-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bölme yapılıyor, alçıpan
kaplanıyor.
DEMĠRHANE
1-Manolya Meydanı karĢısına büyük sahne sökülerek Cumhuriyet Meydanına kuruldu.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
279
5-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bölme yapılıyor, alçıpan
kaplanıyor.
6-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢinde tuvalet duvarlarına alçıpan montajı yapılacak.
7-45 E 6083 aracın sağ basamağına kaynak yapıldı.
8-45 KH 377 Kanal aracının ana su borusuna kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bölme yapılıyor, alçıpan
kaplanması tamamlandı.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
5-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢinde tuvalet duvarlarına alçıpan montajı yapılacak.
6-45 M 4477 aracın arka kapağı çıkrtıldı.
7-45 M 0424 aracın arka korkuluğuna kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Uncubozköy Spor Tesisleri tribün altındaki alana yerinde ara bölme yapılıyor, alçıpan
kaplanması tamamlandı.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
5-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢinde tuvalet duvarlarına alçıpan montajı yapılacak.
6-Cumhuriyet Alanındaki sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
7-NSC çim biçme makinesinin arka pilot teker bağlantısına kaynak yapıldı.
8-Cumhuriyet Meydanında kırılan havuzun üzerine ve renkli cam üzerine baklavalı saç
kapatıldı.
280
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine atölyede korkuluk yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
5-Eski Doğumevi giriĢine atölyede sürmeli kapı yapılacak.
6-Gençlik Merkezi MABEM 1.Katta duvarlarına alçıpan tamiri yapılacak.
7-45 AU 190 araçta kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine atölyede korkuluk yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
5-Eski Doğumevi giriĢine atölyede sürmeli kapı yapılacak.
6-Muradiye yolu Karaçay Köprüsünün korkulukları tamir edilerek bakımı yapılarak boyanacak.
7-Huzurevi yemekhanesinde kıyma makinesine kaynak yapıldı.
8-Park Bahçe müdürlüğü ekiplerine 40x40x4 m köĢebentten 1.5 m kesilip uçları sivriltilip
verildi.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine atölyede korkuluk yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
281
5-Eski Doğumevi giriĢine atölyede sürmeli kapı yapılacak.
6-Muradiye yolu Karaçay Köprüsünün korkulukları tamir edilerek bakımı yapılarak boyanacak.
7-Huzurevi yemekhanesinde kıyma makinesine kaynak yapıldı.
8-Park Bahçe müdürlüğü ekiplerine 40x40x4 m köĢebentten 1.5 m kesilip uçları sivriltilip
verildi.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine 1 adet 115x225 cm,2 adet 115 x 180cm ,1
adet 115 x 115 cm,1 adet 115 x 100 cm atölyede hazırlanan korkulukların montajları yapıldı.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine atölyede kasalı ızgara yapılıyor.
5-Eski Doğumevi giriĢine atölyede sürmeli kapı yapılıyor.
6-Uncubozköy Mh.çocuk kreĢi içine 26 tabaka alçıpan kaplandı.
7-45 UN 665 aracın Ģaftına kaynak yapıldı.
8-45 MB 0470 aracın arka kapağına kaynak yapıldı.
9-45 MB 046 aracın kova tırnakları kesilerek çıkartıldı.
DEMĠRHANE
1-Mehmet Akif Ersoy Lisesi güvenlik kulübesine atölyede korkuluk yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine atölyede kasalı ızgara yapılıyor.
5-Eski Doğumevi giriĢine atölyede yapılan 4.5 m x 2.20 m ferforjeli sürmeli kapı monte edildi.
6-45 M 0338 araçta kaynak iĢleri yapıldı.
7-Asfalt silo kapağına kaynak yapıldı.
282
8-Yeni Adliye Mimar Sinan Bulvarına çıkıĢtaki mevcut ızgara ve kasalar doğrultuluyor. 52 cm
x 5.60 m
9-Hayvan Barınağı giriĢindeki sürmeli kapı tamir edildi,2 adet ray tekerine kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-45 M 6729 traktörün çeki demirine kaynak yapıldı.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine atölyede kasalı ızgara yapılıyor.
5-Park Bahçe ekibine 40x40x4mm köĢebentten 75 cm kesilerek kazık yapılıyor.
6-PerĢembe Pazarı içindeki ızgaralar tamir edilerek kasaları değiĢtiriliyor.35 cm x 25 m
DEMĠRHANE
1-PerĢembe pazarındaki ızgaralar yerinde tamir edilerek yeni kasa takılıyor.35 cm x 10m
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Yeni Adliye Mimar Sinan Bulvarı tarafındaki araç park yeri çıkıĢındaki mevcut ızgaralar
tamir edilerek yerine takıldı.
5-Park Bahçe ekibine 302 adet 75 cm boyunda köĢebent kazık yapılması tamamlandı.
6-45 M 1121 aracın çamurluğuna kaynak yapıldı.
7-45 M 0446 aracın arka merdiveni tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.4000 Sk‟taki eski cafe kreĢe çevriliyor,içeride alçıpan duvar yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
283
4-Uncubozköy Mh.5543 Sk.No:27 bina çevresine atölyedeki çıkma korkuluklardan 110 cm x
16 m korkuluk hazırlanarak yerine monte edildi.
5-45 M 8962 araca 2 parça kaynak ile monte edildi.
DEMĠRHANE
1-Kaynak Mh.4000 Sk‟taki eski cafe kreĢe çevriliyor,içeride alçıpan duvar yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Atölyede 5 adet ay yıldız maketi yapılıyor.
5-45-025 greyderin eski bıçakları kesilerek çıkartıldı.
6-GelirServisine ait 3 adet koltuk tamir edildi.
7-Plan Proje servisine 30 adet demir çubuk kazık yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerinde 5 adet yağmur suyu indirme borusu yerinde
kesilecek,kıvrılıp kaynak yapılacak.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Atölyede 5 adet ay yıldız maketi yapılıyor.
5-PerĢembe pazarına atölyede ızgara yapılıyor.
6-ġantiye depoya batarkat ve raf yapılacak.
7-2.TOKĠ Fikri Bayrıl Spor Tesisleri sahaya giriĢ demir kapısına 1 adet sürgü yapıldı.
8-Utku Mh.Erler Cd.No:26 Tüfekçioğlu KuruyemiĢ önündeki demir kesilerek Ģantiyeye
kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
284
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Atölyede 5 adet ay yıldız maketi yapılıyor.
5-PerĢembe pazarına atölyede ızgara yapılıyor.
6-ġantiye depoya atölyede batarkat ve raf malzemeleri hazırlanıyor.
7-Asfalt plentinde kaynak tamiri yapıldı.
8-Mesir Mh.Atatürk Gençlik Merkezinin klima dıĢ ünitesi üzerine 90x1.5x60 cm ölçülerinde
kafes yapılıp etrafına 5x15 cm çelik hasır kaynatılıp yerine monte edildi.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Atölyede 5 adet ay yıldız maketi yapılıyor.
5-PerĢembe pazarına atölyede ızgara yapılıyor.
6-ġantiye depoya atölyede batarkat ve raf malzemeleri hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1- ġantiye depoya atölyede batarkat ve raf malzemeleri hazırlanıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.Bitenlere boya yapılıyor.
4-Atölyede 5 adet ay yıldız maketi yapılıyor.
5-PerĢembe pazarına ızgara montajı yapılacak.
6-45-027 aracın kırık saplamasına kaynak yapıldı.
7-Ġtfaiye Müdürlüğündeki kamera direği tamir edildi.
8-Depo‟nun kırık masaları tamir ediliyor.
285
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya atölyede batarkat ve raf malzemeleri hazırlanıyor ve yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 60x60x70 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılıyor.
4-Atölyede 6 adet ay yıldız maketi yapılması tamamlandı.Atölyede boyanıyor.
5-PerĢembe pazarına ızgara imalatı yapılıyor.
6-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye depoya atölyede batarkat ve raf malzemeleri hazırlanıyor ve yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Elektrik ekibine Ģehir içinde kullanması için projektörlere 80 adet 60x60x75 cm çelik hasırlı
koruyucu kafes yapılması tamamlandı.Boyanıyor
4-Atölyede 6 adet ay yıldız maketi yapılması tamamlandı.Atölyede boyanıyor.
5-PerĢembe pazarına ızgara tamiri tamamlandı.
6-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
7-45 M 0146 aracın arka kaldırma koluna kaynak yapıldı.
8-Köprülü kavĢak altındaki boĢ arsanın etrafına OSB montajı için çerçeve kasa montajı
yapılıyor.
9-Bayındırlık ekibine 30 adet kazık kesildi.
DEMĠRHANE
1-Turgut Özal Mh.Milli Birlik Ġlköğretim Okulunun yağmur iniĢ boruları 20 cm yükseltilecek.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
4-Köprülü kavĢak altındaki boĢ arsanın etrafına OSB montajı için çerçeve kasa montajı
yapılıyor.
286
5-Elektrik ekibine 6 adet projektör kelepçesi yapıldı.
6-45 AV 185 aracın arka kapağında kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı kapatılıyor,OSB montajı için profil çerçeve
montajı yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
4-Atölyede Park Bahçe ekibine halkalı köĢebent kazık yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı kapatılıyor,OSB montajı için profil çerçeve
montajı yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede bayrak direği yapılıyor.
4-Atölyede Park Bahçe ekibine halkalı köĢebent kazık yapımına devam ediliyor.
5-GöktaĢlı Mh.Hürkal Sk.‟taki çocuk oyun grupları kesildi.
DEMĠRHANE
1-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı kapatılıyor,OSB montajı için profil çerçeve
montajı yapılıyor.
2-Atölyede Park Bahçe ekibine halkalı köĢebent kazık yapımına devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı kapatılıyor,OSB montajı için profil çerçeve
montajı yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-UlaĢım Hzm Md.‟ne 3 adet elektrik panosu kelepçesi yapıldı.
4-Barbaros mh.çocuk kreĢine 2 adet bayrak direği montajı yapıldı.
5-Mesir Mh.Mehmet Akif Ersoy Cd.Zabıta Noktasına 2 adet bayrak direği montajı yapıldı.
287
6-Atölyede elektrik ekibine 2 adet 1.5 m boyunda lamba kelepçesi yapıldı,DilĢeker Hatun
Hamamı kubbesine takılacak.
7-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapımına devam ediliyor.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN EKĠM 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı kapatılıyor,OSB montajı için profil çerçeve
montajı yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1-Köprülü KavĢak altındaki boĢ arsanın etrafı kapatılıyor,OSB montajı için profil çerçeve
montajı yapılıyor.2.5 m x 310 m montaj yapıldı.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
4-Alparslan TürkeĢ üst geçidi köprü altına 2 adet 40x60x2mm profilden 5‟er m kelepçeli
projektör bağlantısı yapılarak yerine monte edildi.
5- Su ne Kanalizasyon ĠĢleri‟ne 2 adet 70cm x 1 m kasalı ızgara yapılarak verildi.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Kızılay yanına yapılan merdivene yerinde korkuluk montajı
yapılacak.
4-45 UL 228 aracın sol çamurluğuna kaynak yapıldı.
5-Uzunburun Köyü çöp depolama alanına anayoldan giriĢte karayolları yol kenarındaki
galvanizli demir bariyerlerden 8 m‟si kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
6-DilĢeker Mh.Leydi Düğün Salonu önü orta refüjdeki çocuk oyun parkı etrafındaki 1m x 11 m
korkuluk yerinde tamir edildi.
288
7-Tunca Mh.Sinanbey Medresesinin 2 adet bayrak direğinin ip bağlama demirleri yükseltildi.
8-ġantiye akaryakıt deposu önüne 6 adet kompozit duba montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Kızılay yanına yapılan merdivene yerinde korkuluk montajı
yapılacak.
4-KuĢlubahçe Camii yanına 34 m² sahne kuruldu.AkĢam üzeri kaldırılacak.
5-45 MB 037 kepçe‟de kaynak iĢleri yapıldı.
6-PerĢembe Pazarının Mimar Sinan Bulvarına çıkıĢındaki çift kanatlı demir kapı yerinde tamir
edildi.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Kızılay yanına yapılan merdivenin korkulukları boyanacak.
4-KuĢlubahçe Camii yanına 34 m² sahne sökülecek.
5-Elektrik ekibine 2 adet 2.5 m boyunda projektör direği yapılıyor.
6-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgara kasalarının yapımına baĢlandı.
7-45 M 0876 aracın motor bağlantısına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1-45 M 6482 otobüsün istepne yeri doğrultuldu.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
289
3-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgara kasaları atölyede imal ediliyor, tamamlanan kasalar
yerlerine monte ediliyor.
4-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
5-Park Bahçe‟nin çim biçme makinesinin 1 adet bıçağı bilendi,atölyede 40x40x4mm
köĢebentten 1216 adet kazık yapılması tamamlandı.
6-45 UY 040 kanal aracının 1 adet tırmığı ve 1 adet hortum makarası doğrultuldu.
7-45 M 0230 aracın motor filtresinin kırık 2 saplaması kaynatıldı.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılması tamamlandı.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgara kasaları atölyede imal ediliyor, tamamlanan kasalar
yerlerine monte ediliyor.
4-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
5-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Domino Pizza yanında eksik korkuluklar tamamlanıyor.
6-Asfalt plentinde kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Park Bahçe ekibine köĢebent kazık yapılması tamamlandı.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgara kasaları atölyede imal ediliyor, tamamlanan kasalar
yerlerine monte ediliyor.
4-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
5-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı Domino Pizza yanında eksik korkuluklar tamamlanıyor.1m
x 35 m
6-Cumhuriyet Meydanında kırılan cam üzerine konulan sac kaldırıldı.
7-Laleli kavĢağında 3 adet bayrak direği doğrultuldu.
DEMĠRHANE
290
1-Merkez Efendi Mh.Mimar Sinan Bulvarı TEDAġ deposu karĢısı alt geçidin üst tarafında
kopan korkuluklar yerine tamir edilecek.14 m x 110 cm korkuluk tamir edildi.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-PerĢembe Pazarındaki eksik ızgara kasaları atölyede imal ediliyor, tamamlanan kasalar
yerlerine monte ediliyor.
4-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
5-Kanal ĠĢlerine atölyede malzeme kesilerek kasalı ızgara yapılıyor.
6-Elektrik ekibine 1 adet sokak aydınlatma direği altına kaide ve üzerine 3 adet projektör
bağlantı kelepçesi yapılıp verildi.
7-20 adet Kurban sehpası boyandı.
8-Atölyede Kanal iĢlerine ızgara yapımına devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Cumhuriyet Alanındaki 6m x 6m x 4m yeni stant sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
5-45 C 9249 Kanal aracının valf koluna kaynak yapıldı.
6-Hayvan Bakımevindeki demir kapılar ve kırık menteĢeler tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor.
4-Mimar Sinan Bulvarı Fatih Köprülü KavĢağı alt geçit sağ duvar üzerinde araç çarpan
korkuluk gece tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
291
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor.
4-Cumhuriyet Alanında kırılan camların üzerine baklavalı saç konuldu.
5-ġantiye depo raflarındaki tahtalar boyandı.
6-Atatürk Mh.Mağarabahçe Kümeevleri DSĠ kanal yanında Kanal ĠĢlerinin çıkardığı
korkuluklar yerleri monte edildi.
7-45 UU 281 aracın vites koluna kaynak yapıldı.
8-45 C 7249 aracın arka makarasındaki kırık göbek bağlantısı kaynakla çıkarıldı.
9-PerĢembe Pazarına kurban sehpaları götürüldü.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri atölyede hazırlanıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte edilecek.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara imalatı yapılıyor.
4-Eski bankların demir aksamları sökülerek boyanacak.
5-45 MB 037 kepçenin arka kovasının eski cıvataları çıkarılarak kova bağlantı yerlerine kaynak
yapıldı.
6-45 KH 377 kanal aracında kaynak iĢleri yapıldı.
7-Atatürk Gençlik Merkezinde 1 kapının kırık menteĢeleri değiĢtirildi.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
292
4-45 M 0521 aracın sepetindeki kırık kancaya kaynak yapıldı.
5-45 M 0318 aracın vakum ağzında kaynak yapıldı.
6-Park Bahçe çim biçme makinesinin bağlantı kolları doğrultuldu.
7-Mesir Mh.Atatürk Gençlik Merkezi cam merdivenlerin basamaklarına atölyede 10 adet
kelepçe yapılarak silikonla monte edildi.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Arda Mh.Kumludere Cd.Sübyan Mektebi etrafındaki yağmur suyu ızgaralarının puntaları
sökülecek,Kanak ekibi kanalları temizledikten sonra ızgaralar tekrar yerlerine sabitlenecek.
5-45 UD 823 aracın arka kapağı doğrultularak kaynak iĢleri yapıldı.
6-Sağlık ĠĢleri Md. ilaçlama makinasının teker miline kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Sakarya Mh.Hüsrev Ağa Hamamı bayrak direklerinin ip bağlama yerleri kesilerek
yükseltilecek.
5-CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi bahçesindeki Mini Market levhası (1mx2m 1 adet) , Aktif
Medical levhası (1mx1m 1 adet ve 1mx50 cm 1 adet) zabıta eĢliğinde kesilerek iptal edildi.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Hayvan Barınağında tel örgü tamiri yapılacak,açık yer kapatılacak.7 adet x 70 cm x 2m
293
5-Mimar Sinan Mh.2502 Sk‟ta 2 adet aydınlatma direği altı kaidelerine kaynak yapıldı.
6-45 E 6083 aracın ön tamponu düzeltilip boyandı.
7-45 M 025 greyderin ön teker bağlantı merkezinde kaynak yapıldı.
8-Kadınlar Kahvesi çatı omurga saçları boydan boya açılıp tekrar monte edildi.Sevgi yolundaki
2 direğin kaidesine kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-YeĢilköy‟e sahne kuruluyor.
5-Temizlik ĠĢleri süpürge aracının döküm bağlantısına kaynak yapıldı.
6-45 M 0656 aracın 2 adet kırık saplamasına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-45 M 0470 aracın arka tamponuna kaynak yapıldı
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-YeĢilköy‟e kurulan sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırılacak.
5-Yeni Adliyeye Atatürk Büstü montajı yapılacak.
6-45 M 6729 traktörün arkasındaki çim biçme makinesinin silindirinde kaynak iĢleri yapıldı.
7-45 MB 046 iĢ makinesinin eski tırnaklarının cıvataları kesilerek çıkartıldı.
294
8-Cumhuriyet Meydanı yeraltı tarihi hamamın üzerine 20x20x2mm profilden 6 adet 170cm x
270 cm kasa yapılıp üzerine 1.5x1.5 galvanizli tel hasır montajı yapılarak boyandıktan sonra
yerine monte edildi.GiriĢ kapısına 1 adet asma kilit yeri takıldı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Yarhasanlar Mh.Mimar Sinan Bulvarından Kuzey Çevre yoluna giriĢte otopark kaldırım
arkasında boru demir korkuluklara araç çarpmıĢ,1m x 16 m korkuluk zarar görmüĢtür.Zarar
gören kısımlar sökülerek yerinde çıkma korkuluklardan monte edildi.
5-75.Yıl Mh.Mimar Sinan Bulvarı KESS giriĢi Kızılay – Domino‟ Pizza arasındaki kaldırım
arkasındaki boru korkuluklara araba çarpan yer emniyete alındı.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Hayvan Barınağı giriĢi güvenlik kulübesi arkasındaki köpek bakım yerleri üzerine yerine
çelik hasırlı korkuluk yapılıyor.
5-Çöp boĢaltım alanı giriĢindeki elektrik panosuna 74X35X25 koruyucu kafes yapılıyor.
6-45 M 041 iĢ makinesinin kovasına kaynak yapıldı.
7-45 MB 038 iĢ makinesinin kovasına kaynak yapıldı.
8-Yeni Garaj giriĢi dükkan önündeki 1 adet 1m x 35 cm eksik ızgara atölyede yapılarak yerine
monte edildi.
9-PerĢembe Pazarı Tuhafiyeciler bölümündeki4 adet branda bağlama direği atölyede tamir
edilerek Zabıta‟lara teslim edildi.
DEMĠRHANE
1-ġantiye deponun batar kat malzemeleri yerine monte ediliyor.
295
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kanal ĠĢleri Md‟ne ızgara malzemesi kesiliyor ve kasalı ızgara yapılıyor.
4-Hayvan Barınağı giriĢi güvenlik kulübesi arkasındaki köpek bakım yerleri üzerine yerine
çelik hasırlı korkuluk yapılıyor.3m x m 1 adet,3m x 7.5m 1 adet,25cm x 20m
5-Hamzabeyli Beldesine sahne kurulacak.
6-TEDAġ otoparkı üzerinde araç çarpan korkulukların atölyede tamiri yapılıyor.
7-Ulupak havuz motor dairesinin merdiven kenarına korkuluk imalatı yapılıyor.
8-Kadınlar Kahvesi yazılı pano ve kaidesi kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
9-Teleskopik forklifte kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN KASIM 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet
Ġlköğretim
Okulunun
kantini
sökülerek
Ģantiyeye
kaldırılacak.Mevcut
korkuluklar yeni kantin etrafına monte edilecek.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-TEDAġ otoparkı üzerinde araç çarpan korkulukların atölyede tamiri yapılıyor.
4-Güzelyurt Mh ve Mesir Mh. Muhtarlıklarına 2‟Ģer bayrak direği monte edildi.
5-Hamzabeyli‟ye kurulan sahne sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
6-Ulupark havuz motor dairesi giriĢindeki merdivenlere korkuluk yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet
Ġlköğretim
Okulunun
kantini
sökülerek
Ģantiyeye
kaldırılacak.Mevcut
korkuluklar yeni kantin etrafına monte edilecek.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-TEDAġ otoparkı üzerinde araç çarpan korkulukların atölyede tamiri yapılıyor.
296
4-Ulupark havuz motor dairesi giriĢine 170cm x 150 cm 1 adet kapı,yanlarına 2 adet 90cm x
160 cm,1 adet 80 cm x 170 cm ferforjeli korkuluk yapılarak yerine monte edildi.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Ġlköğretim Okulunun eski kantininin etrafındaki korkuluklar sökülerek Ģantiyeye
kaldırıldı.Mevcut korkuluklar yeni kantin etrafına monte ediliyor.ÇeĢme üzerindeki
sundurmanın tamiri yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-TEDAġ otoparkı üzerinde araç çarpan korkulukların atölyede tamiri yapılıyor.
4-Vakıfbank Türkbirliği Ġlköğretim Okulunda 3 adet basketbol potasının yerleri değiĢtirilecek.
5-Haydar Bayçın kütüphanesi giriĢ kapısı üzerine 125 cm x 220 cm ölçüsünde atölyede
sundurma yapılarak yerine monte edildi,1 adet kapı menteĢesi tamir edildi.
6-Atölyede elektrik ekibine 35 adet aydınlatma direği kaidesi yapılarak verildi.
7-45-028 aracın kırık egzoz saplamasına kaynak yapıldı.
8-45 M 1830 aracın arka kapak pimleri taĢlanarak yerlerine takıldı.
DEMĠRHANE
1-Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu çeĢme üzerindeki eski sundurmanın üzeri temizlenerek 2.5 m
x 5.5 m yeni trapez saç montajı yapıldı.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-TEDAġ otoparkı üzerinde araç çarpan korkulukların atölyede tamiri tamamlandı.1m x 16 m
korkuluk yerine monte edildi.
4-BaĢkanlık katındaki çift kiĢilik bankın tamiri yapıldı.
5-45 AL 804 otobüsün Ģase bağlantısına kaynak yapıldı.
6-45 M 0192 aracın ön çamurluk bağlantısına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Fuar Alanına 6m x 6m x 4m stant kurulacak.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
297
3-Vakıfbank Türkbirliği Ġlköğretim Okulu duvar üzeri ferforje korkuluk kolonlarına elektrik
bağlantısı için kapak yerleri açılacak.
4-Asfalt plenti asfalt tankeri boĢaltım ara borusuna 15 cm x 15 cm x 3m galvanizli saç
yapılarak verildi.
5-45 C 7239 aracın arka bağlantısına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Fuar Alanına 6m x 6m x 4m stant kurulacak.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Vakıfbank Türkbirliği Ġlköğretim Okulu duvar üzeri ferforje korkuluk kolonlarına elektrik
bağlantısı için kapak yerleri açıldı.Atölyede kesilen parçala boyanıyor.
4-Fuar Alanına kurulan belediye standının yerine kurulmasına devam ediyor.
5-45 M 0488 traktörün göğüslüğündeki parçalara kaynak yapıldı.
6-45 UA 1909 aracın 2 adet bijon saplaması kaynakla çıkarıldı.
7-45 M 8481 aracın arka kapak kulak pimlerine kaynak yapıldı.
8-Asfalt silindirinde kaynak iĢleri yapıldı.
9-Kadınlar Kahvesi idari bina pencere korkuluğu kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Alaybey kapalı pazaryeri tuhafiyeciler kısmındaki eksik ızgaralar atölyede yapılıyor. 37cm x
520 cm ızgara yapılarak zabıta‟ya teslim edildi.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
4-Ulupark Kadınlar Çay Bahçesi levhası tamir edilerek yerine monte edilecek.80 cm x 2m
5-PerĢmebe Pazarı oto yıkama yanı tuvalet giriĢine 85cm x 185 cm 1 adet çıkma kapı montajı
yapıldı.
6-45 MB 050 asfalt silindirinin ön ve arka sinyal lambaları yanlarına 4 adet lama kaynak ile
sabitlendi.
298
7-Cumhuriyet Alanı anıt yanındaki 6 adet bayrak direği halatlarına kelepçeli kanca yapılarak
monte edildi.Süs havuzu üzerindeki kırık karoların üzerine 2 adet 125 cm x 250 cm baklavalı
saç konuldu.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Cumhuriyet Alanında kırık camlar üzerine 2 adet 125x250 cm baklavalı saç yerleĢtirildi.
4-Atölyede 2 adet bayrak direği tamir ediliyor.
5-ġantiye kantar yanındaki araç yıkama yerindeki çeĢmeye 14‟lük demirden destek yapılacak.
6-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd ile 120 Sk köĢesindeki kaçak yapının temek betonu
üzerindeki çıkıntı demirler kesildi.
7-Sebze Hali arka giriĢi kapısında araç çarpan kısım kesilerek yeni parça kaynatıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede 2 adet bayrak direği tamir ediliyor.
4-Karaköy Kapalı Pazaryeri doğusundaki otopark ve sığınağa iniĢ merdiveni çatısına araç
çarpmıĢ,hasar gören yer doğrultularak kaynatıldı,köĢe kısaltılarak eksik yerleri tamir edildi.Yan
taraftan Pazar yerine iniĢteki engelli rampası üzeri kesilerek kısaltıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-ġantiye depo batar kat önlerine sabit korkuluk montajı yapılıyor.
4-Kadınlar Kahvesi tuvalet önündeki korkuluk kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
5-Fuar Alanındaki belediye standı sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
6-Veteriner iĢleri md‟nün getirmiĢ olduğu 5 adet pano kısaltılarak uçları sivriltildi.
DEMĠRHANE
299
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat üzerine sabit korkuluk yapılıyor.
4-ġantiye küçük depoya raf imalatı yapılıyor.
5-Kazım
Karabekir
Mh.461
Sk.No:25
ihtiyaç
sahibi
vatandaĢın
evinin
pencere
korkuluğu,mutfak tezgahı geçirildikten sonra kaynatıldı.
6-ÇarĢı Mh.Dr.Sadık Ahmet Cd.Derman Eczanesi önündeki 36cm x 360 cm eksik ızgara
atölyede yapılarak yerine monte edildi.
7-Atölyede 2 adet kale direğine ağ ve ile takmak için kanca montajı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat üzerine sabit korkuluk yapılıyor.
4-ġantiye küçük depoya raf imalatı yapılıyor.
5-Nurlupınar Mh. Muhtarlığına 2 adet bayrak direği montajı yapılacak.
6-45 M 0876 tır‟ın çekici çıkıĢ rampasına kaynak yapıldı.
7-Atölyede 2 adet kale direğine ağ file bağlantı kancaları monte ediliyor.
8-Karaköy pazaryeri çatısının yağmur indirme borusuna atölyede ilave yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat üzerine sabit korkuluk yapılıyor.
4-ġantiye küçük depoya raf imalatı yapılıyor.
5-Atölyede Karaköy Pazar yeri çatı yağmur suyu indirme borusuna ilave yapılıyor.
6-PerĢembe Pazarı tuhafiyeciler bölümündeki 37cm x 5m eksik ızgara atölyede imal ediliyor.
7-Elektrik ekibine 1 adet kaide yapıldı.
300
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat üzerine sabit korkuluk yapılıyor.
4-ġantiye küçük depoya raf imalatı yapılıyor.
5-PerĢembe Pazarı tuhafiyeciler bölümündeki 37cm x 5m eksik ızgara yerine monte edildi.
6-Karaköy kapalı pazaryeri çatısının yağmur suyu indirme demir borularına Ø114x2 mm
parçalardan 4‟er m eklenerek kaynatıldı.Pazar zabıtasına teslim edildi.
7-45 E 9249 aracın arka kapak zincir bağlantılarına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki mevcut 2 adet basketbol pota demir aksamları
kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
4-45 MB 038 kepçenin arka kova tabanı ön tırnak bağlantıları kesilip temizlendi.
5-ġantiye küçük depoya raf yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Ali Rıza Çevik Ġlköğretim Okulu bahçesindeki mevcut 2 adet basketbol pota demir aksamları
kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
4-45 M 7114 çöp kamyonunun kürek ve süpürge koyma yerleri, tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit fay imalatı yapılıyor.
301
4-Vakıfbank Türkbirliği Ġlköğretim Okuluna 2 adet 2m x 3m kale direği montajı yapıldı.
5-Murat Germen Ġlköğretim okulu ön bahçe duvar üstündeki mevcut 1m x 11 m korkuluk
kesilerek okula bırakıldı.
6-Mesir Mh.Atatürk Gençlik Merkezi merdiven korkuluğu çelik halat bağlantısına kaynak
yapıldı.
7-45 M 030 kepçenin ön kovasına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit raf imalatı yapılıyor.
4-Vakıfbank Türkbirliği Ġlköğretim Okuluna 2 adet kale direği montajı yapılacak.
5-Arap Dede mezarı etrafına atölyede ferforje korkuluk yapılıyor.
7-Beyazfil sineması doğu üst köĢesindeki engelli rampasına 30cm x 90cm baklavalı saç montajı
yapıldı.
8-45 M 0296 aracın arka tamponuna kaynak yapıldı.
9-45-025 greyderin kaynak iĢleri yapıldı.
10-Yusuf Sedat AltıntaĢ Camii tuvalet kapısı altından 5 cm kesilerek kısaltıldı.
11-Kadınlar Kahvesi doğu üst köĢe pencere önündeki 1 adet demir korkuluk yerine monte
edildi
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit raf imalatı yapılıyor.
4-Vakıfbank Türkbirliği Ġlköğretim Okuluna 2 adet kale direği montajı yapılacak.
5-Arap Dede mezarı etrafına atölyede ferforje korkuluk yapılıyor.
7-Beyazfil sineması doğu üst köĢesindeki engelli rampasına 30cm x 90cm baklavalı saç montajı
yapıldı.
302
8-45 M 0296 aracın arka tamponuna kaynak yapıldı.
9-45-025 greyderin kaynak iĢleri yapıldı.
10-Yusuf Sedat AltıntaĢ Camii tuvalet kapısı altından 5 cm kesilerek kısaltıldı.
11-Kadınlar Kahvesi doğu üst köĢe pencere önündeki 1 adet demir korkuluk yerine monte
edildi
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit raf imalatı yapılıyor.
4-Kadınlar Kahvesi mutfak tezgahı altına demir sehpa yapılıyor.
5-45 M 8481 kamyonun arka kapağı çıkartıldı.
6-Arap Dede mezarına 115 cm x 150 cm ferforjeli demir kapı monte edildi.
7-Molla ġaban Camii Kur‟an Kursu önüne adet bayrak direği imalatı yapılıyor.
8-45 M 8481 aracın arka kapağı doğrultularak kaynak yapıldı.
9-Emekliler Parkı ayakkabı boyacıları kabin içi sandık bağlantıları kesildi.
10-Milli Birlik Ġlköğretim Okulu bina dıĢı yağmur suyu boruları kesilerek kısaltıldı.
11-45 M 6071 aracın arka sol çamurluğu doğrultularak kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit raf imalatı yapılıyor.
4-Kadınlar Kahvesi mutfak tezgahı altına 1 adet 115x 60,1 adet 135x 60 demir sehpa montajı
yapılıyor.
5-45 MB 038 kepçenin arka kovasına yeni parçalar monte ediliyor.
6-Mimar Sinan Bulvarı TAM YAPI karĢısı orta refüj üzerinde araç çarpan korkulukların 120 x
12‟lik bölümü yerinden kesilerek Ģantiyede tamir ediliyor.
303
7-Molla ġaban Camii Kur‟an Kursu önüne 1 adet 7.5 m bayrak direği montajı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit raf imalatı yapılıyor.
4-Kadınlar Kahvesi mutfak tezgahı altına demir sehpa montajı yapılıyor.
5-Sağırlar Derneği arka bahçesine yapılan deposuna 2 adet pencere yapılmasına baĢlandı.
6-Mimar Sinan Bulvarı TAM YAPI karĢısı orta refüjün korkulukları atölyede tamir ediliyor.
7-Elektrik atölyesi büro üzerine 90cm x 13 m krom korkuluk montajı yapıldı.
8-Gediz yeni garaj fosseptik çukuru ve jeneratör odası üzerine atölyede korkuluk ve demir çatı
yapımı devam ediyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Depo batar kat altına sabit raf imalatı yapılıyor.
4-Kadınlar Kahvesi mutfak tezgahı altına demir sehpa montajı yapıldı.
5-45 MB 038 kepçenin arka kovasına kaynak yapılacak.
6-Gediz yeni garaj fosseptik çukuru ve jeneratör odası üzerine atölyede korkuluk ve demir çatı
yapımı devam ediyor.
7-Sağırlar Derneği arka bahçesine yapılan deposuna 1 adet kasalı kapı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına ve üzerine demir çatı
ile korkuluk yapılıyor.
4-Sağırlar Derneğine 1 adet kasalı kapı ve 2 adet pencere yapılmasına devam ediliyor.
304
5-45-042 kepçenin kovasında kaynak yapıldı.
6-45-043 kepçenin arka kovasının eski tırnak cıvataları kesilip çıkarıldı.
7-45 M 4249 aracın arka kapağındaki eksik pimler tamamlandı.
8-Sağlık ĠĢleri idari bina çay ocağı üzerine galvanizli saçtan davlumbaz yapılıyor.
9-Temizlik ĠĢleri Md.çöplükte çalıĢan dozerin piston bağlantısına kaynak yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına ve üzerine 4m x 5.5
m demir çatı montajı yapıldı.
4-Mimar Sinan Bulvarı Tam Yapı önü orta refüj üzerinde 120 cm x 6.5 m korkuluk tamiri
yapılacak.
5- 45 UD 823 kamyonun fren balatasında dolgu kaynak yapıldı.
6-45 M 0318 aracın vakum ağzına kaynak yapıldı.
7-Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü idari bina çay ocağı üzerine 1 adet davlumbaz yapıldı.
8-Mimar Sinan Bulvarı Bozköy Köprüsü üzerindeki demir çubuklar kesildi.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor.
4-Emekliler Parkı ayakkabı boyacılarının kabinleri sökülerek 7 tanesi 1.Anafartalar Mh.Banka
Sk‟a monte edilecek.
5-Asfalt plenti mikser dinamosunun bağlantısına yeni parça kaynatıldı.
6-Efendiler Kahvesi dıĢ kapısına yeni asma kilit yeri yapılarak 1 adet asma kilit takıldı
DEMĠRHANE
305
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor ve boyanıyor.
4-Emekliler Parkı ayakkabı boyacılarının kabinleri sökülerek 1.Anafartalar Mh.Banka Sk‟a
monte edilecek.
5-Saat 09:30‟da Uncubozköy Mh.Mimar Sinan Bulvarı No:6 kahvehanenin 35 m² kaçak
sundurması kesilerek iptal edildi.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor ve boyanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet merdiven imalatı yapılıyor.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar
yapılıyor.
6-45 M 0263 aracın arka emiĢ dirseğine kaynak ile yama yapıldı.
7-45 MB 045 greyderin eski bıçak cıvataları kesilerek çıkartıldı.
8-Asfalt plenti üst çatısına ilave demir aksamları yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk
imalatı yapılıyor ve boyanıyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet merdiven imalatı yapılıyor.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar
yapılıyor,yerlerine monte ediliyor.
306
6-Asfalt plenti üst çatısına ilave demir aksam yapılıyor.
7- Belediye Gelir Servisinin koltukları tamir ediliyor.
DEMĠRHANE EKĠBĠ’NĠN ARALIK 2013 AYI ÇALIġMALARI
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk imalatı yapılıyor v
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet merdiven imalatı yapılıyor.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar yapılıyor,yerler
6-Cumhuriyet Alanı Anıt yanı süs havuzunun motor dairesi üzerindeki havalandırma kapağından aĢağı iniĢ içi
7-Gelir servisine ait 4 adet koltuk tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına 492x235 1 adet,350x235 2 adet,281
montajına devam ediliyor.
4-Kadınlar Kahvesine 1 adet merdiven imalatı yapılıyor.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar yapılıyor,yerler
6-Cumhuriyet Alanı Anıt arkasında süs havuzunun motor dairesi üzerindeki havalandırma kapağından aĢağı in
7-Asfalt plenti üst çatısına 170cm x m ilave yapılıp yerine monte edildi.
8-45 KD 110 itfaiye aracının arka gaz koluna kaynak yapıldı.
9-Uncubozköy Mh.Cemal Ergün Cd.No:82 ve 84 önlerindeki 1‟er adet sürmeli kapı ve normal demir kapılar s
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
307
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.Ç
4-Kadınlar Kahvesine 50cm x 3m 1 adet merdiven yapıldı,boyandı ve yerine monte edildi.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar yapılıyor,yerler
6-Cumhuriyet Alanı süs havuzu motor dairesi havalandırma bacasından aĢağı iniĢ için atölyede demir merdive
7-45 M 0349 aracın arka kapağı doğrultulup kaynak iĢleri yapıldı.
8-45 M 6071 aracın debriyaj miline kaynak yapıldı.
9-Emekliler Parkı Mustafa Kemal PaĢa Cd tarafındaki perguleler kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.Ç
4-Türkmen Köyünde su borusu kaynak iĢi yapmak için 1 ekip gönderildi.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar yapılıyor,yerler
6-Cumhuriyet Alanı süs havuzu motor dairesi havalandırma bacasından aĢağı iniĢ için atölyede demir merdive
7-Sağır ve Dilsizler Derneği bahçe içine yapılan depo çatısına karkas montajı yapılıyor.
8-45 M 0316 aracın kırık kapı menteĢesi kaynatıldı.
9-Sakarya Parkına 4 adet bank montajı yapıldı.
10-Gediz KavĢağı ile Atatürk Anıtı arasında yol kenarındaki totemlere güneĢ enerjisi panellerinin bağlanması i
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası etrafına atölyede korkuluk imalatı yapılıyor.Ç
4-Sağır ve Dilsizler Derneği bahçesine yeni yapılan depo üzerine 5m x 5m çatı karkasları ve trapez saç mon
yapılarak yerine monte edildi.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına 76 adet ilave dirsek montajı yapıldı,ızg
6-Cumhuriyet Alanı süs havuzu motor dairesi havalandırma bacasından aĢağı iniĢ için atölyede demir merdive
308
7-Karaköy Pazaryeri yeraltı tuvaleti etrafındaki korkuluklar tamir edilerek kapı kaynak ile sabitlendi.
8-Uncubozköy Mh.Cemal Ergün cd.No:41 önündeki sürmeli kapı sökülerek arsaya bırakıldı.
9-Kaynak Mh.4000 Sk‟taki kreĢin çatı yağmur suyu iniĢ borusun ağzı açıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası yapılması tamamlandı.
4-Sağır ve Dilsizler Derneği bahçesine yeni yapılan depo üzerine çatı karkasları monte ediliyor.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar yapılıyor,yerler
6-Atölyede Karaköy kapalı pazaryeri çatısına 4 adet 3.5 m‟lik yağmur indirme borusu yapılıyor.
7-Kırtık Mezarlığına ada parsellemede kullanılmak üzere demir çubuk kesiliyor.
8-Emekliler Parkı taksi durağı önündeki pergulenin demir aksamları kesilerek Ģantiyeye kaldırıldı.
9-Mümin Özkasap Spor Tesislerine 2 adet seyyar kale direği yapıldı,altlarına 5‟er adet teker monte edildi ve b
10-45 KD 110 itfaiye aracının arka gaz koluna kaynak yapıldı.
11-Asfalt plentinin merdiven korkuluğuna yerinde kaynak yapıldı.
12-Bayındırlık ekibine 1 adet 60x60 cm,2 adet 60x35 baklavalı saç kesilerek Ģehir içi engelli rampaları önüne
13-45 MB 037 kepçenin kova terazi kolu doğrultuldu.
14-Cumhuriyet Alanı Anıt yanındaki süs havuzunun motor dairesi üzerine atölyede yapılan 1 adet 120x120x
yerlerine monte edildi.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gediz yeni garajın fosseptik aktarma çukuru ve jeneratör odası yapılması tamamlandı.
4-Sağır ve Dilsizler Derneği bahçesine yeni yapılan depo üzerine çatı karkasları monte ediliyor.
5-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yeri yağmur suyu indirme borularına atölyede ilave parçalar yapılıyor,yerler
6-Atölyede Karaköy kapalı pazaryeri çatısına 4 adet 3.5 m‟lik yağmur indirme borusu yapılıyor.
309
7-Kırtık Mezarlığına ada parsellemede kullanılmak üzere demir çubuk kesiliyor.
8-Emekliler Parkı taksi durağı önündeki pergulenin demir aksamları kesilecek.
9-Mümin Özkasap Spor Tesislerine 2 adet seyyar kale direği yapıldı,altlarına 5‟er adet teker monte edildi ve b
10-45 MB 049 silindirin yağ filtresi bağlantısındaki 3 adet kırık saplama kaynak ile çıkarıldı.
11-Kaynak Mh.4000 Sk yeni kreĢin giriĢine 6m x 210 cm demir karkas yapılıyor.
12-ġehir içi engelli rampaları önlerine 90cmx35 cm baklavalı saç yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Mümin Özkasap Spor Tesislerine 2 adet seyyar kale direği yapıldı,altlarına 5‟er adet teker monte edildi ve b
4-Atölyede Karaköy kapalı pazaryeri çatısına 4 adet 114cmx3mm x3.5 m‟lik yağmur indirme borusu yapılarak
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Kaynak Mh.4000 Sk‟ta yeni yapılan kreĢe 6m x 2.10 m sundurma karkası ve mavi polikarbon montajı yapıld
4-Uncubozköy muhtarlığına 1.5 m x 3m sundurma karkası ve sarı Ģeffaf atermit montajı yapıldı.
5-ġehir içi engelli rampaları önlerine 90x35 cm baklavalı saç montajları yapılacak.
6-Adakale Mh.Ulutepe Cd.Seyyid Hoca Mescidi‟nden 3 adet eski bank ve 1 adet çıkma jorkuluk sökülerek Ģan
7-3.TOKĠ Gediz Ġlköğretim Okuluna 1 adet basketbol potası çemberi yapıldı.
8-Mesir Mh.Mehmet Akif Ersoy Cd.Gül Büfe bina arkası aĢağı giriĢ kapısının altı kesilerek kısaltıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede Hayvan Barınağı giriĢ-çıkıĢ sürmeli kapıları üzerine ilave yapılıyor.
4-Atölyede 2 adet bayrak direği tamir ediliyor.
310
5-ġehir içi engelli rampaları önlerine 90x35 cm baklavalı saç imalatı yapılıyor.
6-Atölyede Park Bahçe kamyonetinin arkasına 150 cm x 2 m x 140 cm koruyucu kabin demir aksamı yapılarak
7-Mehmet Akif Ersoy Lisesi giriĢine ferforjeli sürmeli kapı yapımına baĢlandı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-ġehir içi engelli rampaları önlerine 90x35 cm baklavalı saç imalatı yapılıyor.
4-Mehmet Akif Ersoy Lisesi giriĢine sürmeli kapı yapımına devam ediliyor.
5-Hayvan Barınağının giriĢ-çıkıĢ sürmeli kapılarının üzerlerine ilave yapılacak.
6-2 adet bayrak direği tamir ediliyor.
7-Laleli kapalı pazaryeri ızgara kenarındaki 2 adet 65.250 cm baklavalı saç sökülerek Ģantiyeye kaldırıldı.
8-Fikri Bayrıl Spor Tesislerinin sürgülü kapı makaraları tamir edildi.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-ġehir içi engelli rampaları önlerine 90x35 cm baklavalı saç imalatı yapılıyor.
4-Mehmet Akif Ersoy Lisesi giriĢine sürmeli kapı yapımına devam ediliyor.Kapının rayları yerine monte edile
5-Hayvan Barınağının 2 adet 125cm x 7.5 m giriĢ-çıkıĢ sürmeli kapılarının üzerlerine 5x15 cm çelik hasır ilave
6-Barbaros Mh.Aliağa Camii‟nin 170cm x 265 cm çift kanatlı ferforje kapısı atölyede tamir edilerek boyandık
7-45-040 kepçenin arka ayak baskı koruyucusu doğrultulup taĢlandı.
8-45 M 0441 kanal aracında kaynak iĢleri yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gül Büfe‟nin kısaltılan kapısı altına parça kaynatılacak.
311
4-Mehmet Akif Ersoy Lisesi giriĢine atölyede yapılan 5.5 m x 1.70 m sürmeli kapısı boyanarak yerine monte e
5-Hayvan Barınağının giriĢ-çıkıĢ sürmeli kapısının tekeri değiĢtirilip kaynak iĢleri yapıldı.
6-45 K 864 traktörün burgu makinasına kaynak yapıldı.
7-Hafsa Sultan Mh.Mimar Sinan Bulvarı Haydar Deresi üzerindeki 4.5 m x 60 cm korkuluk kesilerek Ģantiyey
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Uncubozköy Mh.muhtarlığına 2 adet bayrak direği montajı yapılacak.
4-ġantiye giriĢindeki sürmeli demir kapı doğrultularak kopan ray demiri kesildi.
5-Atölyede plastik masaların tamirleri yapılıyor.
6-Manolya Meydanı projektör direğine bağlı süs lambaları bağlantı çelik halat gergisinin eski cıvataları değiĢti
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede 12 adet plastik masanın tamirleri yapılacak.
4-45 M 0417 aracın arka kapak zincir bağlantılarına kaynak iĢleri yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Asfalt plentinde muhtelif kaynak iĢleri yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Güzelyurt Mh‟nde kullanılmak üzere Kanal ekibine 1 adet 100cm x 200 cm kasalı ızgara yapılarak verildi.
4-Yeni Mh.4716 Sk‟taki çocuk parkının oyuncakları kesilerek kaldırıldı.
312
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yerine kasalı ızgara imalatı yapılıyor.
4-Bağyolu Köyü kavĢağına 1 adet ay yıldız maketi montajı yapılacak.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yerine kasalı ızgara imalatı yapılıyor.
4-Adnan Menderes Mh.Turgutlu Cd.halı saha batısına 2 adet kale direği montajı yapılacak.
5-Asfalt plentinde kaynak iĢleri yapıldı.
6-Fen ĠĢleri Md.‟nde 1 adet pencere kolu tamir edildi.
7-45 M 0103 çöp kamyonunda kaynak iĢleri yapıldı.
8-Maldan Köyüne 1 adet ay yıldız maketi monte edildi.
9-Akmescit Mh.4005 Sk‟ta kullanılmak üzere Kanal ekibine 1 adet 70cm x 100 cm kasalı ızgara yapılarak veri
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yerine kasalı ızgara imalatı yapılıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Fevzi Çakmak Mh.kapalı Pazar yerine kasalı ızgara imalatı yapılıyor.
4-45 M 0146 aracın lastiğindeki demir aksamlar taĢlanıp temizlendi.
5-45 M 870 tırın dorse rampası denge kolu sabitlemesi yeniden yapıldı.
313
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya atölyede kapı pencere doğramaları yapılıyor.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Atölyede Sağlık ĠĢleri Gasilhane ilave deposuna 2 adet 120 cm x 120 cm demir doğrama pencere,pencere ö
m çift kanatlı kapı yapımına devam ediliyor.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
5-45-030 kepçenin ön kovasında kaynak iĢi yapıldı.
6-45 M 9249 aracın çamurluklarına kaynak yapıldı.
7-45 M 8962 aracın sağ çamurluğuna kaynak yapıldı.
8-Aynı Ali Mh.8 Eylül Cd. Ġle Kenzi Cd. KöĢesinde 120cm x 15.5 m demir boru korkuluk kesilerek Ģantiyeye
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya atölyede 1 adet demir kapı yapılıyor.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.45 cm x 42 kasa montajı yap
5-Elektrik ekibine 20x30x2mm profilden 4 adet 2.5 m kesilip delinerek verildi.
6-Ġl Jandarma Komutanlığına 70 m 40x40x2mm ( geri dönüĢüm ) profil verildi
DEMĠRHANE
314
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya atölyede 1 adet demir kapı yapılıyor.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
5-Cafe Sera‟nın doğusundaki 5 adet eski bank ve 6 adet eski çöp kovası Ģantiyeye kaldırıldı.
6-45 M 8481 aracın arka kapak mili yerine takıldı.
7-Bayındırlık ekibine 12 adet 60 cm 12‟lik demir çubuk sivriltilerek verildi.
8-Akmescit deresi üzerindeki beton kapak yerine 120‟lik NPI demirden 80cm x 5m kasa yapıldı,içine atkı dem
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya 1 adet demir kapı montajı yapılacak.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
5-Sebze Hali içinde sökülen ızgaralar Ģantiyeye kaldırıldı.
6-45 M 8481 aracın arka kapakları doğrultularak kaynak iĢleri yapıldı.
7-45 HS 112 aracın direksiyon koluna kaynak yapıldı.
8-Marangozhane atölyesinin Ģerit bileme aparatına döküm kaynağı yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya atölyede 1 adet demir kapı yapılıyor.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
5-Sebze Hali içinde sökülen ızgaralar Ģantiyeye kaldırıldı.
6-Cumhuriyet Alanında kırılan camların üzerine 8 adet 60cm x 70 cm x 2mm saç kesilerek monte edildi.
DEMĠRHANE
315
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya 1 adet demir kapı montajı yapıldı,caraskal sistemi ve asma tavan montajı yap
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
5-45 ABH 74 traktörün römorkunun damper pompa bağlantısına parça kaynatıldı.
6-Hayvan Barınağı idari bina önüne flanĢlı projektör bağlantı direği yapıldı.
DEMĠRHANE
1-Su ve Kanalizasyon ĠĢlerine kasalı ızgara yapılıyor.
2-Atölyede bankların demir aksamları kesiliyor,boyanıyor ve hazırlanıyor.
3-Gasilhane yeni yapılan depoya atölyede caraskal sistemi yapılıyor.
4-Fevzi Çakmak Mh.Kapalı pazaryerine atölyede ızgara imalatına devam ediliyor.
5-Sebze Hali‟nde çıkarılan eski ızgaralar Ģantiyeye kaldırıldı.
ELEKTRĠK ATÖLYESĠ
-Köylerde ve Ģehir merkezlerinde 120 adet cami aydınlatması yapıldı.
-YeĢil kuĢak yapılan yerlerde 270 adet çim aydınlatması yapıldı.
-OluĢturulan yeni parklara ve mevcut parklarda eskiyen armatürlerin yerine 480 adet dekoratif aydınlatma dire
-K.E.S.S de 950 adet dekoratif aydınlatma dikilerek site aydınlatıldı
-Sevgi yolları ve bulvar aydınlatması olarak 620 adet dekoratif aydınlatma direği montajı yapıldı.
-Telefon ve yazılı olarak Ģikayette bulunulan 1780 adet arıza ve Ģikayete müdahale edildi. Gereken önlem alına
-Belediye merkez bina ve tüm hizmet binaları, Ģantiyelerde 960 adet telefon ve santral arızası giderildi.
-Gece bakım ve onarımlarda nöbetçi ekip aracılığıyla yaklaĢık 4700 adet tasarruflu ampul ve projektör ampulü
-Aydınlatma ağırlıklı olarak 88 adet proje çizimi gerçekleĢtirilmiĢ Gediz elk aĢ ile 60 adet sözleĢme yapılarak
-Müdürlük tarafında ihale edilen tüm projelerde kontrollük görevi gerçekleĢtirilmiĢtir.
-Ramazan etkinlikleri , Mesir etkinlikleri ve YılbaĢında yapılan etkinliklere elektrik bakımından destek verilm
meydanlar olabildiğince aydınlatılmıĢtır.
-Asfalt çalıĢmaları ,kazı ve düzenlemeler esnasında 47 adet bina giriĢ ve Ģehir içi aydınlatma kablolarına zarar
-17 adet 6 mt yüksekliğindeıĢıklı Ay Yıldız figürü yapılarak il genelinde montajı yapılmıĢtır.
-ġehir içersinde Park yeĢil alan ve sevgi yolları aydınlatmalarından kırılan çok sayıda dekoratif direk Ģantiyede
316
T.C.
MANĠSA BELEDĠYESĠ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAÇ MAKĠNE BAKIM VE ONARIM
2013 YILI FAALĠYET RAPO
ġ
D
AY / Ġġ TANIMI
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
317
318
319
320
321
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI ( 01.01.2013- 31.12.2013 ) FAALĠYET RAPORU
HĠZMET VE GÖREV ALANLARIMIZ :
1- Belediye sınırları içinde bulunan park-bahçe ve yeĢil alanların tanzimi, bakım ve onarımı ile
ilgili çalıĢmalar yapmak,
2- Belediye sınırları içindeki mahallelerin cadde ve sokaklardaki boĢ fidan yerlerine ve yeni
yapılmıĢ yollara ait kaldırımlarda yol ağaçlandırması yapmak ve muhtelif türlerdeki mevcut
ağaçların korunması, bakımı (sulama, budama, ilaçlama, gübreleme, kök boğazlarının temizliği
vb.) ile ilgili çalıĢmalar yapmak,
3- ġehir imar planında yeĢil alan olarak görülen alanlarda projelendirme ve uygulama yaparak
yeni yeĢil alanların oluĢturulmasını sağlamak,
4- Park ve yeĢil alanlarda mevcut havuzların tamir, bakım, onarım ve temizliğini yapmak,
5- Belediye arıtma tesisleri ile iç içe bulunan seramızda park ve bahçelere dikilmek üzere
mevsimlik çiçek, yer örtücü ve çalı bitkilerinin üretimini yapmak, dıĢarıdan alınan bitkilerin
dikimine kadar bakımını gerçekleĢtirmek,
6- Mevcut çocuk oyun alanlarının ve çocuk oyun elemanlarının bakımını yapmak ve yeni çocuk
oyun alanları oluĢturmak.
HĠZMET VE FAALĠYETLERĠMĠZ :
1- Periyodik olarak yapılan çalıĢmalar ( bakım, onarım, tanzim vb. )
2- Fidanlık ve sera tesislerindeki üretim ve bakım çalıĢmaları
3- Yeniden düzenlenen park ve yeĢil alanlar
PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ KADROSU
( 31 Aralık 2013 Ġtibariyle )
Memur Personel
Kadro Ünvanı
Personel Sayısı
Müdür
1
Ziraat Mühendisi
1
Peyzaj Mimarı
2
Peyzaj Teknikeri
1
Ziraat Teknikeri
1
322
Ambar Memuru
1
Bilgisayar ĠĢletmeni
1
ĠĢçi Personel
Kadro Durumu
ĠĢçi Sayısı
Kadrolu ĠĢçi
1
TaĢeron ĠĢçi ( Daimi )
140
TaĢeron ĠĢçi ( Sezonluk )
200
ĠHALE ÇALIġMALARIMIZ- DENETĠM KONTROL HĠZMETLERĠ
Belediyemizin gerçekleĢtirdiği yapım, hizmet ve mal alımları 4734 sayılı Kamu Ġhale
Kanununa göre ihale edilmek suretiyle yapılmaktadır.
ĠĢlerin denetimi ve taahhütlerin yerine getirilmesinin sağlanması Park Bahçe
Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılmaktadır.
Park Bahçe Müdürlüğünce ihale edilen iĢlerin denetim ve kontrolü teknik elemanlarımızca
gerçekleĢtirilir. Söz konusu denetim ve kontrol hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
uygulanmaktadır. Teknik elemanlarımız sorumlu oldukları iĢleri her iĢ günü sürekli takip
etmektedir. Hizmet ve yatırımlarımızın iĢin teknik usul ve gereklerine göre tamamlanmasından
ilgili teknik elemanlarımız sorumludurlar. Hak ediĢler hesaplanarak yüklenicilere ödenmek üzere
Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne havale edilmektedir. ĠĢlerin muayene ve kabul iĢlemleri yasal
mevzuatına uygun olarak yapılmaktadır.
1-ĠHALE EDĠLEN ĠġLER :
2013 YILINDA ĠHALE EDĠLEN ĠġLER :
1. 55 BG TEKÇEKER KABĠNLĠ VE 3,5 TON DAMPERLĠ RÖMORKLU TRAKTÖR ALIMI ĠġĠ 2013/ 54412
Ġhale Tarihi: 03.05.2013
YaklaĢık Maliyet : 139.200,00 TL
Ġhale Bedeli: 126.000,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 126.000,00 TL
Yüklenici Adı: Bayer Mot.Kara TaĢ.Paz.Ġth.Ġhr.San. ve Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 20 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 20.05.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 20.05.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 08.06.2013
2. SULAMA HORTUMU ALIMI ĠġĠ- 2013/ 42930
323
Ġhale Tarihi: 18.04.2013
YaklaĢık Maliyet : 83.700,00 TL
Ġhale Bedeli: 61.200,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 61.200,00 TL
Yüklenici Adı: Turanlar Yapı Malz.ĠnĢ.Nak.Tur. Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 20 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 09.05.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 09.05.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 28.05.2013
3. PARKLARA DEKORATĠF SAKSI,ÇEġME VE FISKĠYE ALIMI ĠġĠ- 2013/ 35406
Ġhale Tarihi: 26.03.2013
YaklaĢık Maliyet : 140.733,33 TL
Ġhale Bedeli: 139.000,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 139.000,00 TL
Yüklenici Adı: Dika Yapı Sanayi ve DıĢ Tic.A.ġ.
ĠĢin Süresi : 30 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 19.04.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 19.04.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 18.05.2013
4. PARK VE BAHÇELERDE KULLANILMAK ÜZERE LEDLĠ SÜSLEME MALZEMESĠ ALIMI
ĠġĠ - 2013/ 80254
Ġhale Tarihi: 26.06.2013
YaklaĢık Maliyet : 143.167,50 TL
Ġhale Bedeli: 142.000,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 142.000,00 TL
Yüklenici Adı: Platform ĠĢletme GeliĢtirme Yatırım Finans ĠnĢaat DıĢ Tic.San.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 15 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 19.07.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 19.07.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 02.08.2013
5. UNCUBOZKÖY KAVġAĞINDAN BAġLAYARAK GEDĠZ KAVġAĞINA KADAR YER ALAN
ORTA REFÜJÜN OTOMATĠK SULAMA ĠġĠNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI ĠġĠ
- 2013/ 19771
Ġhale Tarihi: 21.02.2013
YaklaĢık Maliyet : 146.230,41 TL
Ġhale Bedeli: 144.031,38 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 144.031,38 TL
Yüklenici Adı: Özçim Sulama Peyzaj-Aziz KAÇMAZ
ĠĢin Süresi : 15 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 07.03.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 15.03.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 29.03.2013
324
6. MUHTELĠF PARK VE YEġĠL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE OTURMA BANKI
ALIMI ĠġĠ - 2013/ 66282
Ġhale Tarihi: 27.05.2013
YaklaĢık Maliyet : 142.875,00 TL
Ġhale Bedeli: 140.000,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 140.000,00 TL
Yüklenici Adı: Dika Yapı Sanayi ve DıĢ Tic.A.ġ.
ĠĢin Süresi : 20 Takvim günü
SözleĢme Tarihi: 20.06.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 20.06.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 09.07.2013
7. MĠMAR SĠNAN BULVARI VE ALPARSLAN TÜRKEġ KÖPRÜLÜ KAVġAĞI ÇEVRESĠNDE
PEYZAJ DÜZENLEMESĠNDE KULLANILMAK ÜZERE RULO ÇĠM ALIMI ĠġĠ- 2013/ 124904
Ġhale Tarihi: 11.09.2013
YaklaĢık Maliyet : 144.250,00 TL
Ġhale Bedeli: 143.750,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 143.750,00 TL
Yüklenici Adı: ÇĠMSER Çim Üretim Sanayi ve Tic.A.ġ.
SözleĢmeye Davet : 23.09.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : SözleĢme yapma süresi içinde mallar teslim edilmiĢtir, sözleĢme
imzalanmamıĢtır.
8. UNCUBOZKÖY KAVġAĞINDAN K.E.S.S. KAVġAĞINA KADAR ORTA REFÜJÜN
OTOMATĠK SULAMA ĠġĠNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI ĠġĠ- 2013/ 92987
Ġhale Tarihi: 15.07.2013
YaklaĢık Maliyet : 140.104,06 TL
Ġhale Bedeli: 135.139,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 135.139,00 TL
Yüklenici Adı: Özçim Sulama Peyzaj-Aziz KAÇMAZ
ĠĢin Süresi : 15 Takvim Günü
SözleĢme Tarihi: 29.07.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 29.07.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 12.08.2013
9. MĠMAR SĠNAN BULVARI YAN CEPHELERĠNĠN OTOMATĠK
KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI ĠġĠ - 2013/ 142679
SULAMA
Ġhale Tarihi: 09.10.2013
YaklaĢık Maliyet : 140.405,17 TL
Ġhale Bedeli: 131.130,83 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 131.130,83 TL
Yüklenici Adı: Özçim Sulama Peyzaj-Aziz KAÇMAZ
ĠĢin Süresi : 15 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 23.10.2013
325
ĠġĠNDE
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 23.10.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 06.11.2013
10. 1 ADET LASTĠK TEKERLEKLĠ KAZICI YÜKLEYĠCĠ ĠLE 1 ADET HĠDROLĠK KIRICI ALIMI
ĠġĠ
4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi e bendine göre Devlet Malzeme Ofisi
Müdürlüğünden alınmıĢtır.
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 122.600,00 TL
ĠĢ Bitim Tarihi : 08.11.2013
11. KENT PARK VE YENĠ OTOGARAJ ÇEVRESĠ
KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ ALIMI ĠġĠ - 2013/ 126890
PEYZAJ
DÜZENLEMESĠNDE
Ġhale Tarihi: 09.10.2013
YaklaĢık Maliyet : 3.835.060,38 TL
Ġhale Bedeli: 2.917.475,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 2.917.475,00 TL
Yüklenici Adı: Durusu Fidancılık Peyzaj ve ĠnĢaat-SavaĢ BAYRAKTAR
ĠĢin Süresi : 60 Takvim günü
SözleĢme Tarihi: 11.11.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 12.11.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 31.12.2013
12. PARKLARDAKĠ OYUN GRUPLARINDA
GEREKTĠREN YEDEK PARÇA ALIMI ĠġĠ
VE
SPOR
ALETLERĠNDE
TAMĠRATI
4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22-c maddesine göre gerçek veya tüzel tek kiĢiden alım
yapılması ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġhale Bedeli: 148.000,00 TL
ĠĢin Süresi : 20 Takvim Günü
ĠĢe BaĢlama Tarihi: 26.04.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 16.05.2013
Yüklenici Adı: Burak Mim.Müh.ĠnĢ.San. ve Tic.Ltd. ġti.
13. KENTPARK VE KUMLUDERE PEYZAJ DÜZENLEMELERĠNDE BULUNAN ÇOCUK
OYUN ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇOCUK OYUN GRUPLARI ALIMI VE
MONTAJI ĠġĠ - 2013/ 141859
Ġhale Tarihi: 05.11.2013
YaklaĢık Maliyet : 4.726.598,60 TL
Ġhale Bedeli: 4.250.000,00 TL
Yüklenici Adı: Parkfit Kent Ekipmanları Sanayi Ve Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 30 Takvim Günü
SözleĢme Tarihi: 22.11.2013
326
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 26.11.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 25.12.2013
14. 2013 YILI PARK VE YEġĠL ALANLARIN BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠÇĠN 340 ĠġÇĠ ĠLE
PERSONEL DESTEK HĠZMET ALIMI ĠġĠ - 2012/ 141472
Ġhale Tarihi: 06.11.2012
YaklaĢık Maliyet : 5.212.837,02 TL
Ġhale Bedeli: 4.881.133,28 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 4.760.451,50 TL
Yüklenici Adı: AKDENĠZ Temizlik ve Ġlaçlama Hizmetleri Organizasyon Turizm ĠnĢaat Bilgisayar
ve Dan.Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 365 Takvim Günü
SözleĢme Tarihi: 17.12.2012
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 01.01.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 31.12.2013
15. PARK ALANLARDA UYGULANMAK ÜZERE ÇĠÇEK SOĞANI ALIMI ĠġĠ- 2013/137425
Ġhale Tarihi: 23.10.2013
YaklaĢık Maliyet : 413.175,00 TL
Ġhale Bedeli: 300.025,00 –TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 300.025,00 –TL
Yüklenici Adı: ALĠ YETGĠN Yapı Tarım Hayv.Tic. ve San.Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 10 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 21.11.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 21.11.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 30.11.2013
16. ÇOCUK OYUN GRUPLARI,FĠTNESS TAKIMLARI, KAUÇUK KAPLAMA ALIMI VE
MONTAJI ĠġĠ - 2013/19771
Ġhale Tarihi: 16.08.2013
YaklaĢık Maliyet : 3.332.832,00 TL
Ġhale Bedeli: 2.704.720,00 TL
Ek SözleĢme Bedeli : 317.260,00 TL
Toplam SözleĢme Bedeli : 3.019.996,00TL
Yüklenici Adı: Umut Turizm Tasarım San. Ve Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 90 takvim günü + 11 takvim günü ek süre
SözleĢme Tarihi: 13.09.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 13.09.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 22.12.2013
17. ALT GEÇĠTLERDE KULLANILMAK ÜZERE ÇĠÇEKLĠ PANO VE ÇĠMÇĠT ALIMI ĠġĠ2013/81064
Ġhale Tarihi: 27.06.2013
YaklaĢık Maliyet : 143.770,00 TL
327
Ġhale Bedeli: 141.960,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 141.960,00 TL
Yüklenici Adı: Platform ĠĢletme GeliĢtirme Yatırım Finans ĠnĢaat DıĢ Tic.San.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 15 takvim günü
SözleĢme Tarihi: 19.07.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 19.07.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 02.08.2013
18. MUHTELĠF PARK VE YEġĠL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE RULO ÇĠM ALIMI ĠġĠ2013/103499
Ġhale Tarihi: 31.07.2013
YaklaĢık Maliyet : 142.750,00TL
Ġhale Bedeli: 137.500,00TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı :137.500,00TL
Yüklenici Adı: TAR-MAR Tohumculuk Ziraat Peyz.ĠnĢ.Gıda Hayv. Ġth.Ġhr.San.Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 30 Takvim Günü
SözleĢme Tarihi: 23.08.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 23.08.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 21.09.2013
19. MUHTELĠF ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE DIġ MEKAN AĞAÇ VE ÇALI GRUBU
ALIMI ĠġĠ- 2013/29967
Ġhale Tarihi: 15.04.2013
YaklaĢık Maliyet : 413.175,00 TL
Ġhale Bedeli: 1.372.375,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 1.372.375,00 TL
Yüklenici Adı: YAPRAK FĠDANCILIK Peyz.ĠnĢ.Taah.Ġth. ve Ġhr. Ltd. ġti.
ĠĢin Süresi : 45 Takvim günü
SözleĢme Tarihi: 02.05.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 02.05.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 15.06.2013
20. EMEKLĠLER PARKI PEYZAJ UYGULAMA
DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠ - 2013/9874
PROJELERĠNĠN
HAZIRLANMASI
Ġhale Tarihi: 30.01.2013
YaklaĢık Maliyet : 70.333,33 TL
Ġhale Bedeli: 55.000,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 55.000,00 TL
Yüklenici Adı: ON TASARIM KENTSEL TASARIM Pey.Mim.Müh.ĠnĢ.Tur.Tic. ve Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 30 Takvim günü
SözleĢme Tarihi: 22.02.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 26.02.2013
ĠĢin Bitirilmesi Gereken Tarih: 27.03.2013 olmasına karĢın eksik ve kusurlu iĢlerden dolayı
gecikme cezası uygulanmıĢ ve ĠĢ Bitim Tarihi : 15.05.2013 olarak gerçekleĢmiĢtir.
21. KENT PARK PEYZAJ UYGULAMA ALANINDA BULUNAN AĞAÇLARIN AĞAÇ SÖKÜM
328
MAKĠNESĠ ĠLE SÖKÜLMESĠ, NAKLĠ VE YENĠDEN DĠKĠLMESĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ2013/160461
Ġhale Tarihi: 08.11.2013
YaklaĢık Maliyet : 135.000,00 TL
Ġhale Bedeli: 134.400,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 130.592,00 TL
Yüklenici Adı: ID Stüdyo Mimarlık ĠnĢ.Taah.Çevre Düz.Etüd Müh.San. ve Tic. Ltd.ġti.
SözleĢme Tarihi: 16.12.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 16.12.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 31.12.2013
22. MĠMAR SĠNAN BULVARI PEYZAJ DÜZENLEMESĠNDE KULLANILMAK ÜZERE
AYDINLATMA MALZEMESĠ ALIMI ĠġĠ – 2013/187392
Ġhale Tarihi: 17.12.2013
YaklaĢık Maliyet : 146.433,33 TL
Ġhale Bedeli: 142.000,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 142.000,00 TL
Yüklenici Adı: Yapıtekno Mühendislik San. Tic. Ltd. ġti.
SözleĢme Tarihi: 30.12.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 30.12.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 31.12.2013
23. AĞAÇ AYDINLATMALARI ĠÇĠN LEDLĠ PROJEKTÖR ALIMI ĠġĠ – 2013/187670
Ġhale Tarihi: 17.12.2013
YaklaĢık Maliyet : 142.000,00 TL
Ġhale Bedeli: 139.500,00 TL
GerçekleĢtirilen ĠĢ Tutarı : 139.500,00 TL
Yüklenici Adı: Barem Aydınlatma Gereçleri San.Tic.Ltd.ġti.
SözleĢme Tarihi: SözleĢme yapma süresi içinde mallar teslim edilmiĢtir, sözleĢme
imzalanmamıĢtır.
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 30.12.2013
ĠĢ Bitim Tarihi : 30.12.2013
24. 2014 YILI ĠLK ĠKĠ AYI PARK BAHÇE BAKIM ONARIM PERSONEL DESTEK HĠZMET
ALIMI ĠġĠ - 2013/ 189413
Ġhale Tarihi: 20.12.2013
YaklaĢık Maliyet : 957.747,00 TL
Ġhale Bedeli: 867.610,59 TL
Yüklenici Adı: Boztepe Kimya Peyzaj Bilg. Tem. Tur. ĠnĢ. TaĢ. Özel Sağ. Hiz. San. ve
Tic.Ltd.ġti.
ĠĢin Süresi : 59 Takvim Günü
SözleĢme Tarihi: 26.12.2013
ĠĢe BaĢlama Tarihi : 01.01.2014
ĠĢ Bitim Tarihi : 28.02.2014
329
SPOR ALETLERĠ VE ÇOCUK OYUN GRUPLARI KURULAN ALANLAR
Bakım ve Onarımı Müdürlüğümüzce Yürütülen Park ve YeĢil Alanlarımız
1. 1.Anafartalar Mah.Belediye Cad.yeĢil kuĢak
2. 1.Anafartalar Mah.Gazi OsmanpaĢa Cad.yeĢil kuĢak
3. 19 Mayıs Bulvarı
4. 2.Anafartalar Mah.Fahrettin ALTAY Parkı
5. 4728-4727 Sk. KöĢesi
6. 75.Yıl 5325 Sk.K.E.S.Sitesi Camii
7. 75.Yıl –Bahri Sarıtepe Cad.Esnaf Kef.Koop.Sos.Tesis.
8. 75.Yıl M.A.Ersoy Bulv.-Bahri Sarıtepe Cad.KavĢağı
9. 75.Yıl Mah.Camii 5355 Sk.
10. 75.Yıl Vestel Ġlköğ.Okulu Parkı 5387 Sk.
11. Adakale Mah. Alibeyli Camii Üstü Ali Osman SARIÇALI Parkı
12. Adnan Menderes Mah. Kırtık Mezarlık Duvar Dibi
13. Adnan Menderes Mah. Toki-3 Spor Tesisi Ve Çevresi
14. Adnan Menderes Mah.Çocuk Kültürün önü
15. Adnan Menderes Mah.Sedat AltuntaĢ Parkı
16. Adnan Menderes Mah.Yeni Düzenlenen Mezarlık alan
17. Adnan Menderes Spor Tesisleri
18. Adnan Menderes-103.Sk.Çocuk Oyun Parkı
19. Adnan Menderes-Manisa Bel.Gasilhanesi
20. Ahmet Bedevi Mah.300 Sk.Muhtarlık önü
21. Ahmet Bedevi Mah.536 Sk.Üçler Marketin yanı
22. Ahmet Bedevi-Halil Erdoğan Cad.Sebze Hali
23. Akıl Hastanesi Turgutlu Yolu Orta Refüj Mehmetçik Cad.
24. Akmescit Muhtarlık parkı
25. Akmescit Parkı ve Lokal Önü
26. Akpınar 239 Sk.-Çetin Görgü Parkı
330
27. Akpınar Mah. Karlıpınar Camii
28. Akpınar Mah. Yeni Mahmudiye Camii
29. Akpınar Mesire Yeri
30. Akpınar Su Deposu Önü
31. Akpınar-201.Sk.Çocuk Oyun Parkı
32. Akut Binası Çevresi
33. Alaybey Cami Çevresi ve Zabıta Meydanı
34. Anafartalar Fatih Has Bahçe Parkı-Atatürk Bulv.
35. Anafartalar Mah. Sultan Cafe
36. Anemon KarĢısı ve Keçiliköy Mezarlık Ġçi
37. Arda Mah MolllaĢaban Cami Yanı Parkı
38. Atatürk Bulvarı
39. Atatürk Mah. 4401 Sk.
40. Atatürk Mah. 5923 Sk.
41. Atatürk Mah. 5929 Sk.
42. Atatürk Mah.5923 Sk
43. Atatürk Mah.Camii altı çocuk parkı
44. Atatürk Mah.Kanal üzeri 4401 sk.çocuk parkı
45. Aynali mh. Vergi dairesi yanı Emniyet parkı
46. Aynıali Mah.Muhtarlık Arkası
47. Aynı-Ali Parkı ve Refüjü
48. Barbaros 4417 Sk.Ahmet Bedevi Ġlk.Öğ.Okulu Yanı Parkı
49. Barbaros Mah. Kanal Boyu Sağlık Ocağı 150m AĢağı Küçük YeĢil Alan
50. Barbaros Mah. YeĢil KuĢak
51. Barbaros Mah.4488 Sk Parkı
52. Barbaros Mah.4488 Sk.
53. Batı KıĢlası Yanı ve Migros GiriĢi
54. Bayındır Mah.Muhtarlık Çevresi
55. Belediye Önü ve Refüjü
56. Boz Köy Küme Evleri Önü Tümü
331
57. Celal Bayar Hastane GiriĢi
58. Cemal Ergün Parkı
59. Cumhuriyet Mah. Birlik Cami Yanı ve karĢısı
60. Cumhuriyet Mah.75.Yıl Bulv.Ġle 5035 Sok.KesiĢimindeki Park
61. Cumhuriyet Meydanı
62. Çiftlik Parkı
63. Dere 2913 Sk.-Ağlayan Kaya Açık Hava Tiyatrosu
64. Dere-Kumludere Cad.Niobe Parkı
65. DilĢeker Mah.Muhtarlık çevresi
66. Doğum Evi Refüjü
67. Emekliler Parkı ve Refüjü
68. Esnaflar Parkı
69. Fatih Köprülü KavĢağı
70. Fatih Parkı
71. Garaj Önü ve Orta Refüjü
72. Gediz Mah.Muhtarlık Çevresi
73. Göçmen Evleri Refüjü
74. Güzelyurt –5721 Sk.DolmuĢ Durağı Yanı Park Alanı
75. Güzelyurt 5785 Sk.Günpen Sanayi Parkı
76. Güzelyurt Mah. 5705 Sk. YeĢil alanı
77. Güzelyurt Mah. 5719 Sk.Manas Parkı
78. Güzelyurt Mah. ETV KarĢısı
79. Güzelyurt Mah. Muhtarlık Önü (2 Alan)
80. Güzelyurt Mah.Cemil ÇÖLLÜ Parkı
81. Güzelyurt Mah.Etv Önü KreĢi
82. Güzelyurt Mah.Göçmen Evleri Yolu YeĢil KuĢak
83. Güzelyurt Mah.Ġngolstadt YeĢil KuĢak
84. Güzelyurt Mah.Ġngolstat – 75. Yıl Bulvarı KesiĢimi Üçgen Alan
85. Güzelyurt Mah.Trafik Eğitim Pisti
86. Hafsa Sultan Mah.4800 Sk. Çocuk Oyun Alanı ve parkı
332
87. Hafsa Sultan Mah.4803 Sk. Çocuk Oyun Alanı ve parkı
88. Hafsa Sultan Parkı
89. Hafsasultan Mah. Okul Arkası Trafo Çevresi
90. Hakkı Ġplikçi ( 1+2+3) ve Refüjü
91. Hal Binası KarĢısı UlaĢım Müd. Bina Çevresi
92. Hayvan Barınağı
93. Hayvan Pazarı
94. Horozköy Ana Yolu YeĢil KuĢak
95. Horozköy Meydanı
96. Hüsrevağa Camii Parkı
97. Ġngolstatd Caddesi
98. Ġstasyon Meydanı ve Hastahane KavĢağı
99. Ġtfaiye Meydanı
100. Ġvaz PaĢa Cami ve Hacı Yahya Camii Refüjü
101. Ġzmir Cad. YeĢil KuĢaklar
102. Kamyon Tır Parkı
103. Karaçay Mevkii UlaĢım Müd. Bina Çevresi
104. Karaköy Kırmızı Köprü ile ġeyh Fenari Arası
105. Karocular Mermerciler Sitesi Önü
106. Kaynak Mah.4012 Sk.Parkı
107. Kaynak Mah.Çocuk Kütüphanesi
108. Kaynak Mah.Haydar Deresi üzeri
109. Kaynak Parkı ve Refüjü
110. Kazım Karabekir Çocuk Parkı-431 Sk.
111. Kazım Karabekir Mah.Parkı-354 Sk.
112. Kazım Karabekir Parkı
113. Keçili Köy Mah. Okul Dibi YeĢil Alan
114. Keçiliköy GiriĢi
115. Keçiliköy Mah. Manisa Yazılı YeĢil Alan-M.Sinan Bulv.
116. Keçiliköy Sıtkı SÜRÜCÜLER Parkı
333
117. Kenan Evren Sanayi Sitesi YeĢil Alanları
118. Kenzi Cad.
119. Kırtık Mezarlığı
120. Kırtık Mezarlığı Yeni Bina Çevresi
121. Kirazlık Parkı
122. Kocatepe Parkı
123. Kumludere Refüjü
124. KuĢlubahçe 4230 sk. Parkı
125. KuĢlubahçe KavĢağı Devlet Demir Yolları Yanı
126. KuĢlubahçe Mah. 4215 Sk.
127. KuĢlubahçe Mah.giriĢi solda trafo yanı park alan
128. Kültür Sitesi çevresi
129. LalapaĢa Mah.Arapalan Camii üzeri park
130. Laleli Eczane Arkası
131. Laleli Elif Büfe Yanı
132. Laleli Gül Büfe Yanı
133. Laleli Hatice AlmıĢ Sağlık Ocağı Parkı
134. Laleli Kent Parkı 5224 Sk.
135. Laleli Kent Parkı Trafo Yanı YeĢil Alan-5215 Sk.
136. Laleli Küçük Parkı
137. Laleli Mah. Gençlik Merkezi Çevresi
138. Laleli Mah. Lale Eczanesi Çevresi
139. Laleli Muhtarlık Parkı
140. Laleli Nusret Köklü Cad.
141. Laleli Özyurt Büfe arkası
142. Laleli Parkı
143. Laleli Pazar Yeri Altı
144. Laleli Trafik Parkı
145. Laleli Trafik Tescil Yanı
146. Laleli Yeni ÇarĢı
334
147. Laleli-Trafo Yanı YeĢil Alan-5202 Sk.
148. Leblebicidede Parkı
149. Lütfü Ambarlı Parkı
150. Malta Parkı
151. Manisa Lisesi KavĢağı
152. Manisa Lisesi Önü
153. Manolya Meydanı-Utku 1601 Sk
154. Mavi KöĢe Parkı
155. Mehmet Akif Ersoy Caddesi
156. Menemen Yolu
157. Merkez Ef. Mah.Gediz Tıp Arkası
158. Merkez Efendi Cami ve Parkı
159. Merkez Efendi- M.Sinan Bulv. Kanuni Köprülü KavĢağı
160. Merkez Efendi Mah. 3917 Sk.
161. Merkez Efendi Mah. Ġtfaiye Yanı
162. Merkez Efendi Mah.Ġtfaiye Arkası Gül Adası-3917 Sk.
163. Merkez Efendi-3911 Sk.Suphi Egemen Ġ.Ö.O.Yanı Parkı
164. Mesir Mah.Özsaruhan Bulvarı, Diasa Yanı
165. Mesir Mah.Yeni Park
166. Mesir Cami ve Parkı
167. Mesir Mah. Kafkas Büfe KarĢı KöĢesi Trafo Yanı
168. Mesir-5102 Sk.Özsaruhan Bulv.Parkı
169. Meslek Lisesi Önü
170. Meteroloji Önü YeĢil Alan
171. Mimar Sinan Bulvarı
172. Molla ġaban Camii arkası park alan
173. Moris ġinasi ve YSE Önü
174. Mutlu Mah.Muhtarlık arkası park
175. Nail Ergün Parkı
176. Nurlupınar 305 sk. Parkı
335
177. Nurlupınar 309 Sk. Mahalle Parkı
178. Nurlupınar 309 sk. Parkı
179. Nurlupınar KavĢağı
180. Nusret Köklü Parkı
181. Öğretmen Evi Refüjü
182. Peker Mah.Okan Divrik Parkı
183. Polis ġehitliği
184. Sakarya Parkı
185. Saray Parkı
186. Saruhan Mah.Muradiye Camii-2200 Sk.
187. Saruhan Parkı
188. Sedat AltuntaĢ Parkı
189. Sera YeĢil Alanı
190. Sultan Parkı
191. Süreyya Piknik Alanı
192. ġehit Yarbay Melih Gülova Parkı ve Refüjü
193. ġehitler Cami Meydanı
194. ġehitler Mah.705 Sk.parkı
195. ġehitler-712 Sk.Ezgi SavaĢır Parkı
196. ġehzade Meydanı ve Barbaros Meydanı
197. ġeyh Fenari + 8 Eylül Parkı
198. ġeyh Fenari ile Moris ġinasi Arası
199. Tarzan Bulvarı Orta Refüjü
200. Tarzan Meydanı-Utku Ġzmir Cad.
201. Tevfik Lav Spor Tesisleri
202. Tevfikiye Gül Adaları
203. Tevfikiye Mah. 3805 Sk. parkı
204. Tevfikiye Mah.3819 Sk.Çocuk Oyun Grubu-Ceviz ağacının altı
205. Tevfikiye Mah.Aygün Parkı
206. Tevfikiye Mah.ġehit Makbule Gördesli Parkı
336
207. Tibbi Atık Tesisi Çevresi
208. Topçu Asım Mah.Parkı-3505 Sk.
209. Topçuasım Mah.3516 Sk Parkı
210. Topçuasım mh. Makedon göçmenleri parkı
211. Tunca Mah.Muhtarlık yanı yeĢil alan
212. Tunca Mah.Sinanbey Medresesi Yanı Park
213. Turgut Özal Camii çevresi
214. Turgut Özal Mah. Muhtarlık arkası park alan
215. Turgut Özal Mah. Muhtarlık Arkası Zeytinlik Alan
216. Turgut Özal Mah. Muhtarlık KarĢısı,Muhtarlık Önü ve yeĢil alan
217. Turgut Özal Mah.Çocuk Parkı-23 Sk.
218. Ulucami ve su depoları yanı merdivenler
219. Ulupark
220. Uncubozköy GiriĢi
221. Uncubozköy Halil Onultmak Spor Tesisleri
222. Uncubozköy Mah. Adliye Önü
223. Uncubozköy Mah. Çitlenbik Parkı
224. Uncubozköy Mah.Bozköy Çamlıca Kafe Önü
225. Uncubozköy Mah.Gül Adası-5500 Sk.
226. Uncubozköy Mah.Uncubozköy Camii Ġçi
227. Uncubozköy Mah.Uncubozköy Camii Önü
228. Uncubozköy Turizm Okulu Önü DıĢ Kaldırımları
229. Yarhasanlar Mah. Gençlik Parkı
230. Yarhasanlar Mah.2330 Sk (Cider KarĢısı )Oyun Grubu
231. Yarhasanlar Mah.ġehit Yarbay Melih Gülova Parkı
232. Yarhasanlar Manisa Belediye Tiyatrosu önü-1706 Sk.
233. Yarhasanlar-2323 Sk.ġehzadeler ġehri Yamacı
234. Yeni Cami ve Refüjü
235. Yeni Han Önü
236. Yeni Mah. 4727 sk.
337
237. Yeni Mah.Çocuk Parkı-4732 Sk
238. Yeni Mah.Küçük Park 4748 Sk
239. Yeni Mah.Muhtarlık Çevresi
240. Yeni Mahalle Refüjü
ġehrimizin Muhtelif Yerlerindeki Belediyemiz, Okullar, Dernekler ve Kurumların Desteği Ġle
Diktiğimiz ve Bakım, Onarımı Belediyemizce Yapılan Ormanlık Alanlarımız
1. Ahmet Tütüncüoğlu Hatıra Ormanı
2. Ak Parti Kadın Kolları Ormanlık Alanı
3. AKUT Manisa Hatıra Ormanı
4. Ali Rıza Çevik Ġ. Ö. O. Ormanı
5. Bedensel Özürlüler Ormanlık Alanı
6. Cevdet Güler Ormanı
7. Cumhuriyet Lisesi Ormanı
8. Çocuk Kültür Sanat Ormanı
9. Dr. Faruk Meriç Ġ. Ö. O. Ormanı
10. Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Ormanlık Alanı
11. Eczacılar Odası Ormanı
12. El-Aksa Cami Yanı
13. Emniyet Mensupları Ormanı
14. Emniyet TeĢkilatı Hanımları Ormanı
15. Etik Rehabilitasyon Merkezi Ormanlık Alanı
16. Evrim Rehabilitasyon Merkezi Ormanlık Alanı
17. Fevzi Çakmak Mahallesi Ormanlık Alanları ( 4 Tane )
18. Gazeteciler Cemiyeti Ormanı
19. Gazi Ġ. Ö. O. Ormanı
20. GökkuĢağı KreĢi Ormanı
21. Halil Yurtseven Ġ. Ö. O. Ormanı
22. Halil Yurtseven Ormanlık Alanı
23. Ġl Kültür Müdürlüğü Ormanı
24. Ġl Sağlık Müdürlüğü Ormanı
338
25. ĠnĢaat Mühendisleri Odası Ormanı
26. Ġstiklal Ġ. Ö. O. Ormanı
27. ĠĢçi Emeklileri Derneği Ormanlık Alanı
28. Ġzci Ormanı
29. Kadınlar Konseyi Ormanı
30. Kazım Karabekir Mahallesi Ormanlık Alanı
31. Laleli Dr. Cemil ġener Ormanlık Alanı
32. Manisa Futbol Adamları Derneği Ormanı
33. Manisa Lisesi Hatıra Ormanı
34. Mimarlar Odası Ormanı
35. Murat Germen Ġ. Ö. O. Ormanı
36. Necatibey Ġ. Ö. O. Ormanı
37. Özel Körfez Ġ. Ö. O. Ormanı
38. Pamuk Prenses Çocuk Yuvası Ormanı
39. Polis ġehitleri Hatıra Ormanı
40. Salim YavaĢ Sağlık Ocağı Arkası Ormanlık Alanı
41. Sancak Çevre Ahlak Kültür Derneği Ormanlık Alanı
42. Saruhanbey Ġ. Ö. O. Ormanı
43. Suphi Egemen Ġ. Ö. O. Ormanı
44. Tarık AlmıĢ Ormanı
45. Tarzan Çevre Günleri Ormanlık Alanı- Güzelyurt 5785 Sk.ve 5766 sk.
46. Tekstilciler Fidanlığı
47. Ticaret Meslek Lisesi Ormanı
48. Tüketici Hakları Derneği Ormanı
49. Türk Hava Kurumu Ġ. Ö. O. Ormanı
50. Tütüncüler Okulu Fidanlığı
51. Verem SavaĢ Derneği Ormanı
52. Vicdan Karaosmanoğlu Hatıra Ormanı
53. Yavuz Gökmen Ormanı
54. Yerel Gündem 21 Ormanlık Alanı
339
55. Zabıta Fidanlığı
56. Ziraat Mühendisleri Odası Ormanı
57. Organize Sanayi Ġ.Ö.O.Ormanlık Alanı- Güzelyurt 5785 Sk.
58. Ingolstadt KardeĢ ġehir Hatıra Korusu- Güzelyurt M.A.Ersoy Bulv.
59. Manisa Ticaret Borsası Hatıra Korusu-Güzelyurt M.A.Ersoy Bulv.
60. Yeni Mahalle Korusu-Yeni Mah.4754 Sk.
61. Güzelyurt Mah. Endüstri Meslek Lisesi fidanlığı
62. Güzelyurt Mah. Cemil Çöllü anısına fidanlık
63. Güzelyurt Mah. Tarzan ve Çevre Günleri Haftası fidanlığı-2 adet
64. Güzelyurt Mah. Sakarya Anaokulu Ormanı
2- PERĠYODĠK OLARAK YAPILAN ÇALIġMALAR :
a- Her yıl olduğu gibi çim alanlar ve çiçekli adaları ile ağaç ve çalı formundaki bitkilerin yıl içinde
belirlenen zaman ve periyotlar ile tarımsal kurallar dahilinde çiftlik gübresi ve ticari gübrelerle (
Amonyum sülfat, üre, çam gübresi, 15:15 kompoze gübre ve çim gübresi ) gübreleme iĢlemi
yapılmıĢtır.
b- Park ve yeĢil alanlar ile cadde ve sokaklardaki mevcut ağaçların mevsiminde uygun Ģartlarda
insektisit, fungusit ve akarisitlere karĢı hastalık ve zararlılarla mücadele çalıĢmaları yapılmıĢtır.
d- ġehrimiz cadde ve sokaklarında mevcut ağaçlar ile parklarımızdaki mevcut ağaçlar ve çit
bitkilerinin mevsiminde budaması yapılmıĢtır. Ayrıca yıl içinde parklarda mevcut bazı türlerin
(alev çalısı, ibreli çalı bitkileri, ateĢ dikeni, ligustrum vb. ) form budamaları yapılmıĢtır.
e- ġehrimiz cadde ve sokaklarına, park ve yeĢil alanlara bu dönem dikim mevsiminde Londra
çınarı, pembe çiçekli akasya, top akasya, ligustrum, tesbih ağacı, oya ağacı, ıhlamur, erguvan,
süs eriği, süs iğdesi, süs elması,diĢbudak,sedir,catalpa,Ģeker akçaağaç,çınar yapraklı
akçaağaç,lale ağacı, akçaağaç,ağaç hatmi,tijli photinia,tijli callistemon,palmiye,tijli zakkum,sığla
ağacı,leylandii,huĢ,manolya,akkavak,söğüt ağacı,meĢe,fıstık çamı,gülibriĢim, defne vb. gibi
birçok çeĢit fidanlardan 2013 Yılında11.388 adet dikim yapılmıĢtır. Ayrıca 160.387 adet çalı
formundaki bitkilerden pitosporum,spiraea,fırça çalısı(callistemon ),gül, alacalı taflan, nandina,
zakkum, alev çalısı, licidum, ĢimĢir,
erica, berberis, bodur alev,kelebek çalısı,bahar
dalı,abelya,gaura, sabin ardıcı vb. dikimleri yapılmıĢtır.
f-ġehrimiz park ve bahçelerini güzelleĢtirmek için belediye seramızda 2013 yılında 330.000
adet yazlık, 230.000 adet kıĢlık mevsimlik çiçek tohumu olmak üzere toplam 560.000 adet
(hercai menekĢe,süs lahanası,iri baĢlı kadife, aslanağzı,bellis, pervane vb. gibi) üretim yapılmıĢ
340
olup, üretimimizin yeterli olmadığında çeĢitli üreticilerden 223.000 adet mevsimlik bitki alınmıĢtır.
g- Yandaki tabloda görülen park alanlarda uygulanmak üzere çiçek soğanı alımı iĢi ihalesi
kapsamında alınan çiçeği soğanları Ģehrimizin muhtelif park, yeĢil alan ve refüjlerine dikilmiĢtir.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lale Soğanı
Sümbül Soğanı
Nergiz Soğanı
Anemon Soğanı
Muscari Soğanı
Düğün Çiçeği Soğanı
Saksılı Lale
Saksılı Sümbül
700.000
100.000
5.000
5.000
50.000
2.500
25.000
10.000
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
h- Park ve yeĢil alanlarda mevsimlik çiçek parterlerinin bakım çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.
Mevsim sonunda parterlerden çiçek sökümü yapılan alanlarda belleme, gübreleme ve dikim
öncesi toprak tesviyesi yapıldı. Mevsimlik çiçek fidelerinin dikiminden sonra parterler haftada bir
çapalanarak yabancı ot temizliği yapılmıĢtır.
ı- ġehrin muhtelif yerlerinde bulunan gül fidanı dikilen alanlara periyodik toprak iĢleme (belleme)
ve yabani ot temizliği yapılmıĢtır.
i- Park ve yeĢil alanlarda tesis edilmiĢ olan çim sahaların dokusunun yıl boyunca korunması için
çim biçme makineleri ile biçme iĢlemi düzenli olarak yapılmıĢtır.
j- ġehrimizin muhtelif yerlerinde kötü görünümlü trafoların boyanması yapılarak toplam 54 adet
trafoda bakım ve boya iĢleri yapılmıĢtır.
k- Ayrıca 127 adet çocuk oyun parkında ve 43 adet spor aletleri alanında bulunan tüm çocuk
oyun grupları ile spor aletlerinin bozulan elemanlarının bakım ,onarım ve tamirat iĢlemleri
yapılmıĢtır.
l- Park ve yeĢil alanların yıl boyunca hava Ģartlarına uygun olarak düzenli sulanması yapılmıĢtır.
Ayrıca cadde ve sokaklardaki kaldırımlara dikilmiĢ bulunan fidanların temizliği ve düzenli
sulanması yapılmıĢtır.
m- Park ve yeĢil alanlarda bulunan mevcut çöp kovalarının ve oturakların bakımları
yaptırılmıĢtır. Eksik olan yerlere de ilave çöp kovası ve oturak konulmuĢtur.100 Adet çöp
kovası, 30 adet ortopedik eğimli kompozit bank ve 500 adet oturma bankı alınmıĢtır.
n- ġehir içindeki kaldırım üzerinde yer alan ağaçların altında kullanılmak üzere kompozit ağaç
dibi mazgalı alımı iĢi ihalesi yapılmıĢ olup ihale kapsamında alınan 1459 adet ağaç dibi kompozit
mazgalın montajı yapılmıĢtır.
341
3- ARAÇ VE MAKĠNE PARKIMIZ : Müdürlüğümüz hizmetlerinin yerine getirilmesinde
kullandığımız araç ve makinelerin listesi Ģöyledir :
PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ VE MAKĠNE LĠSTESĠ
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADET
13
2
5
2
1
2
1
12
1
NO
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ADI
Burgu Makinesi
Ġlaçlama Makinesi ( 1200 lt )
Çim Traktörü
Çim Biçme Makinesi
Tarla Tipi Rotovatör
Tırpan
Kaydırmalı 4'lü Pulluk
Goble
9'lu Merdaneli Çizel
ADET
2
1
2
24
1
26
2
1
2
1
1
36
37
Özel Tip Tesviye
Ağaç Kesme Makineleri
1
2
12
13
14
15
16
17
18
ADI
Traktör
Kamyonet
Kamyon (Damperli)
Tek Kabinli Kamyonet
Kamyonet Kasası
Motorsiklet
Motorlu Bisiklet
Römork ( 3,5 ton damperli)
Çim Biçme Makinesi
TaĢıma Römorkü
Burgu
Dal ve Yaprak Öğütme
Makinesi
El Traktörü
Zincir Destere
El Burgu Makinesi
Çit Düzeltme Makinesi
Teleskobik Dal Desteresi
Kırıcı
Benzinli Jeneratör
2
6
1
3
2
1
1
38
39
40
41
42
43
44
Asfalt Kesme Makinesi
Beton Kesme Makinesi
Toprak Eleme Makinesi
Komprasör 100'lük
Araç Yıkama Makinesi
Teleskopi
TaĢlama Makinesi
1
1
1
1
1
19
1
19
Sıvı püskürtücü
1
45
Kaynak Makinesi
1
20
Matkap
4
46
Su Tankeri
5
21
Dip Süpürge Makinesi
1
47
Çekilir Tip Çim Silindiri 1800 mm
2
22
Kazıcı-Yükleyici
1
48
Kök Havalandırma Makinesi
1
23
Çift Kabinli Kamyonet
1
49
Kum Serme Makinesi
1
24
Traktör Kabini
3
50
Verticut Çim Kesme Makinesi
1
25
Çim Kalıp Kesme Makinesi
1
51
Ara Ekim Makinesi
1
26
Gübre Atma Makinesi(elle
itilir tip)
1
52
El Verticat Makinesi
1
10
11
4- FĠDANLIK VE SERA TESĠSLERĠNDE ÜRETĠM VE BAKIM ÇALIġMALARI :
a- Mevsimlik çiçek fidesi üretimi yapıldı. KıĢlık çeĢit olarak : Antirhinum sp.( Aslanağzı), Viola
342
Wittrockiana ( Hercai menekĢesi),petunya, Flower Kale( Lahana) hibrit tohumlarından,yazlık
çeĢit olarak Allysium sp., Zinnia sp. ( Gelin Güvey), Dahlia sp.,Salvia sp.(AteĢ çiçeği),Vinca
Rosea( Pervane), Tagates Erecta( iri baĢlı kadife),Portulaca Grandiflora(ipek çiçeği) hibrit çiçek
tohumlarından 2013 yılında toplam 388.000 adet mevsimlik fide üretimi yapılmıĢtır.
b- Yeni oluĢturulan park ve yeĢil alanlar ile revize edilen alanlarda kullanılmak üzere 2013
yılında 3.000 kg çim tohumu alınmıĢ ve yeĢil alanlarda kullanılmıĢtır.
c- Toprak fümügasyonu yıl içinde fidelerin tüplenilmesinde kullanılan toprak ihtiyaca göre her ay
metil bromid fümüge edilerek kullanılmıĢtır.
Belediye koordinasyon merkezinden Müdürlüğümüze 2013 Yılında 501 adet mail yoluyla
müracaat iletilmiĢ olup talepler doğrultusunda 485 tanesine gereken iĢlemler yapılıp,
tamamlanmıĢ olup 16 tanesi programımız dahilindedir. Ayrıca 713 adet evrak gelmiĢ olup,
Belediye içi ve resmi dairelere de 485 adet yazı yazılmıĢtır.
2013 Yılında Manisa ilimizde aktif kullanılabilen yeĢil alan miktarı 1.650.000 m2‟ye
ulaĢmıĢtır.Türkiye Ġstatistik Kurumunun yaptığı son nüfus ( 2013 yılı ) sayımına göre merkezde
nüfusumuzun 364.649 ulaĢmıĢ olduğu öğrenilmiĢtir.Buna göre 2013 yılında kiĢi baĢına düĢen
yeĢil alan miktarımız 4.52 m2‟dir.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak daha yeĢil, daha temiz ve güzel alanları olan, bol
ağaçlandırılmıĢ ve çocuklarımıza bol oyun alanları sağlanmıĢ bir Manisa için çalıĢmaktayız.
2014 YILINDAKĠ HEDEFLERĠMĠZ
- 2013 Yılındaki temel hedefimiz 2012 yılının son ayında baĢlattığımız eskimiĢ,çürümüĢ kötü
ağaçların yerine kuturlu,formlu yeni güzel ağaçlar dikip Manisa‟daki ağaç dokusunda gözle
görülür bir değiĢim yapmak,
- Mevcut yeĢil kuĢakları koruyup yeni yapılanların yeĢillendirilmesini yapmak,
- En az 10 takım fitness alıp Ģehrin muhtelif yerlerine koymak,
- Yeni oluĢturulan parklara farklı modellerde, çocuklarımıza yönelik oyun grupları almak
- KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan ve ağaç sayısını arttırmak,
- Manisa‟ mıza daha fazla ağaç dikip, ağaç dikimini ve ağaç korumayı halkımıza benimsetmek.
- 2012 yılında yapım iĢleri biten parkları yeĢillendirmek, yeni park alanlarını projelendirip park
sayımızı artırmak.
- Kamu kuruluĢları, okullar ve özel firmaların talepleri olduğunda fidanlık alan tahsis edip bu
fidanlıkların bakımını sağlamak.
- Halkımızı park ve yeĢil alanların korunması konusunda bilinçlendirip yeĢil sevgisini artırmak.
- Çocukların oyun oynayabileceği, büyüklerin spor yapabileceği alanları artırmak.
Serpil ÇAKIR
Zir.Yük.Müh.
Park Bahçeler Md.V.
343
344
345
ĠMAR
VE
ġEHĠRCĠLĠK
MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
346
SERVĠSLER







PROJE – RUHSAT SERVĠSĠ
YAPI DENETĠM SERVĠSĠ
KAÇAK YAPI DENETĠM SERVĠSĠ
ĠSKÂN RUHSAT SERVĠSĠ
KUDEP
ARġĠV SERVĠSĠ
KALEM
GÖREVLERĠ
 3194 Sayılı Ġmar Kanunu ve 3030 Sayılı Kanun kapsamı dıĢında kalan Belediye
Tip Ġmar Yönetmeliğini uygulamak.
 Resmi kurum yazıĢmalarını yapmak.
 Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılarla, imar planına aykırı yapılaĢmalara engel
olmak.
 Kentin geliĢmesini iyileĢtirmek ve geliĢtirmek hususunda yasal yaptırımları
uygulamak,
 Mevcut görünümü korumak amacıyla denetimlerde bulunmak,
 Proje Onayı, Temel Vizesi, Ġskân Ġzni, Kaçak Yapı Takibi ve Yıkım ĠĢleri Takibini
yapmak.
PROJE - RUHSAT SERVĠSĠ
Proje Servisinin Yürüttüğü ÇalıĢmalar:
 Yapı ruhsatı talebi ile gelen ön onay mimari projelerinin imar kanunu, imar
yönetmeliği, yangın yönetmeliği, sığınak yönetmeliği v.b. mevzuat hükümleri ile
meclis kararları da göz önünde bulundurularak proje denetiminin yapılması,
 Bu aĢamada mülkiyet, imar durumu ve yapılaĢma açısından tüm dökümanların
değerlendirilmesi ve ruhsata esas alanların Auto CAD ortamında tarafımızca
belirlenmesi,
 Ön onaydan geçmiĢ projelerin yapı denetim kuruluĢları (YDK), mal sahibi,
müteahhit arasındaki kanuni evrak akıĢının kontrol edilmesi, YDK' nun iĢ
yapabilirliğini gösteren tüm belgelerinin ve personelinin ikametgah, denetçi belgeleri
v.b. takip edilmesi, yapıya iliĢkin formların (YĠBF) bakanlık sistemi ile uyumluluğunun
kontrol edilmesi, YDK ve proje müelliflerinin mesleki kısıtlılığının kontrol edilmesi,
YDK sözleĢmesi gereği yapı kontrolüne esas hakediĢlerin defterdarlık kayıtlarını
347
incelenmesi, müteahhit ve Ģantiye Ģefi sözleĢmeleri ve eklerinin denetlenmesi,
müteahhidin bakanlık kayıtlarında ve Ticaret Odası‟ndaki sicilinin takip edilmesi,
 Ön onayı ve evrak kontrolü tamamlanmıĢ projelerin sırasıyla mimari ve statik
projelerinin incelemesi, statik projelerin mimari ile uyumu, yapılaĢmaya aykırı
kısımların tespiti, statik raporları deprem yönetmeliği, TS500, TS498 v.b.
Ģartnamelere göre kontrolü, bu raporlarla statik paftalarının, taĢıyıcı sistem
detaylarının uyumluluğu kontrol edilmesi, arsa durumuna göre istinat duvarı, havuz
v.b. projelerin incelenmesi.
 Tadilat ruhsatı taleplerinde binayı ilk projesine göre yerinde kontrol etmek, tadilat
konusunu tüm yönetmelikler çerçevesinde incelemek, gerekiyorsa performans ve
güçlendirme analizlerini talep edilmesi, kontrol edilmesi, söz konusu imalattan ötürü
YDK' nun hizmet bedelini belirlemek, hak ediĢ servisi ile koordine sağlanması,
 VatandaĢ Ģikâyetlerinin arĢiv kayıtlarına göre yerinde incelemek ve mevzuat gereği
iĢlemleri takip edilmesi,
 ĠĢ Deneyim Belgelerinin hazırlanması,
 Kat irtifak projelerini hazırlanması, kontrol edilmesi, tapu idaresine sevkinin
sağlanması,
 Ruhsat yenileme takiplerini yerinde ruhsat ekli projesi ile incelemek, uygun ise
ruhsata bağlanması,
 Yıkım kararı verilmiĢ yapıların yıkımında Kaçak Yapı Servisi ile birlikte yer
alınması,
 2007 yılından itibaren verilen tüm ruhsatların ruhsat süresinin bitimine üç (3) ay
kala yapı sahiplerinin iskân almak ya da ruhsat yenilemek üzere yazılı olarak
uyarılması, uyarıya rağmen iĢlem yapmayanların takip edilmesi, Kaçak Yapı
Servisine inĢaat durum tespitinin yaptırılması,
 Manisa deprem stratejisi ve eylem planı (MADSEP) kapsamında Valilik
bünyesindeki toplantılara iĢtirak edilmesi, bilgi akıĢının sağlanması, yapılan
çalıĢmaların Ġl Afet Müdürlüğüne raporlanması, Üniversitede bu kapsamda yürütülen
çalıĢmaların izlenmesi,
 Mimari projelerde çıkmalarla ilgili yerinde kontrolünün yapılması,
 Hatalı kurulan kat irtifakı projelerinin düzeltilmesi ile ilgili gelen dilekçelerin
incelenip,
sonuçlandırılması,
 Resmi Kurumların ĠnĢaat Ruhsatı taleplerini inceleyip yönetmelikler çerçevesinde
ruhsata bağlanması,
 Proje Servisindeki 2 ĠnĢaat Mühendisi‟nin, Yapı Denetim Servisi‟nin yoğunluğuna
göre kaba yapı kontrollerine katılması, yapıları projelerine göre yerinde kontrol
etmesi,
 Proje Servisi‟ndeki 2 Mimar, 2 ĠnĢaat Mühendisinin;
Sığınak proje kontrol komisyonu (Pazartesi öğleden sonra) - 2 Mimar
Sığınakların Ġskâna esas yerinde kontrolü (PerĢembe öğleden sonra)1 Mimar,1
ĠnĢaat
Mühendisi
348
Estetik Kurul- 2 Mimar
Ġmar Kurulu (PerĢembe sabah) 2 Mimar, 2 Mühendis.
Manisa Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (MADSEP)- Manisa Valiliği- 1 ĠnĢ.
Mühendisi.
Engelli vatandaĢlarımız toplumsal yaĢamda yer alması ile ilgili yasal düzenleme
gereği,
UlaĢılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı (1 Mimar)
Gerekli durumlarda 1.Sınıf GSM /Gayrı Sıhhi Müessese) Komisyonu Üyeliği (1
Mimar)
Komisyonlara görevli olarak katılması,
2013 YILINDA VERĠLEN YAPI RUHSATLARI
1- YENĠ YAPI RUHSATI
(2012 Yılı: 333 Adet)
(Yapı Denetimli)
: 278 ADET
2- YENĠLEME RUHSATI
(2012 Yılı: 133 Adet)
: 100 ADET
3- TADĠLAT RUHSATI
(2012 Yılı: 114 Adet)
:
109 ADET
TOPLAM : 487 ADET
YAPI DENETĠM SERVĠSĠ
Yapı Denetim Servisinin Yürüttüğü ÇalıĢmalar:
 ĠnĢaat ruhsatı kesilmeden önce parselin üzerinde herhangi bir yapı olup olmadığını
kontrol etmek amacıyla “Arsa BoĢ Belgesi” verilmek üzere parselin yerine gidilmesi,
boĢ olduğunun tespiti ve “Arsa BoĢ Belgesi” verilmesi,
 ĠnĢaat ruhsatının kesilmesiyle birlikte, ĠĢ Yeri Teslim Tutanağı adıyla tabir edilen,
inĢaata baĢlama safhasına geçilmesi ve iĢ yeri teslimi için yerinde inceleme yapılarak
ĠĢ Yeri Tesliminin gerçekleĢtirilmesi (Bu noktada parsel üzerinde hiçbir inĢai faaliyet
olmaması öngörülür),
 Temel ve Aplikasyon Kontrolü aĢamasında yapı denetim firmasının kontrol
mühendisi ve anlaĢmalı oldukları harita mühendisiyle birlikte yapılacak olan binanın
349
köĢe noktaları için koordinatlarıyla yerine gidilmesi, GPS ve metre yardımıyla parsel
ve bina köĢe noktaları kontrol edilerek herhangi bir aksaklık çıkmasının engellenmesi,
 Subasman Kontrolü aĢamasına gelinildiğinde subasman perdelerinin betonu
dökülmeden önce yerine gidilmesi, projedeki subasman kotu ve kırmızı kot evrakına
bakılarak kontrolünün yapılması,
 Proje dosyalarının Kalem Servisine teslim edilmeden önceki son kontrollerin
yapılması,
 Ruhsat ön onay evraklarının kontrol ve havalesi gerçekleĢtirilmesi,
 Yapı Denetimli ruhsatlarda bakanlık sisteminden ĠĢyeri Tesliminin yapılması ve
onaylanması,
 Yapı Denetim hakediĢ seviye tespitlerinin Bakanlık sisteminden onaylanması,
 Yapı Denetim Firmalarından gelen hak ediĢ dosyalarının onayladığımız
seviyelerine göre tüm evrak kontrollerinin yapılması ve aslı gibidir onaylarının
yapılması,
 Kaba yapı ve proje tadilatlarında seviye tespit için inĢaat yerine gidilmesi
 HakediĢlerin evrak ve fatura kontrollerinin ardından Bakanlık sisteminden
onaylarının yapılıp ardından ödeme yazılarının yazılarak Kalem Servisine teslim
edilmesi,
KAÇAK YAPI DENETĠM SERVĠSĠ
 Kaçak inĢaatların
sağlanması.
ve
sahiplerinin
tespitinin
yapılması,
ruhsat
almalarının
 Ruhsatını almayanlar hakkında 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟na göre Yapı Tatil Zaptı
düzenlenmesi, inĢaatın veya yapının son hali ile fotoğraflanıp mühürlenmesi ve
mühürlenen yapıya ait Yapı Tatil Zaptının Belediye Encümenine evrakları
tamamlanarak üst yazısı ile birlikte bildirilmesi.
 Belediye Encümeninden gelen evrakların isimlere göre ayrıca dosyalanması,
Ģahıslara tebliğlerinin yapılması, Savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının
sağlanması.
 Tebliği yapılan kaçak inĢaat dosyasına ait para cezasının tahakkuk iĢlemlerinin
yapılması için gelir servisine bildirilmesi.
 Belediye Encümen Kararlarının uygulanması.
 Yıkımı yapılacak yerlerin tahliyesi için gerekli tebligatların yapılması.
 Yıkımı yapılacak yerlerin, yıkımı yapacak ekip sorumlusu ile son keĢfini yaparak
gereken ekipmanın sağlanmasına yardımcı olunması.
 Yıkım günü yıkım koordinasyonunun sağlanması.
 ġikâyet dilekçelerinin değerlendirilmesi ve cevaplarının hazırlanması.
350
 Elektrik ve su affı sorunları ile ilgilenilmesi.
 ĠĢ yerleri ile ilgili taleplerin kontrollerinin yapılması.
ĠNġAAT KONTROLÜ
 2012 yılında toplam 119 adet kaçak inĢaat veya proje dıĢı imalat hakkında
yasal iĢlem yapılmıĢ, Encümenimizce toplam 456.613,53 TL. Para cezası tayin
edilmiĢ olup, 2013 yılında ise 62 adet iĢlem yapılmıĢ, 268.684,97 TL. para
cezası tayin edilmiĢtir.
16 adedi Belediyemizce yıkılmıĢ veya yıktırılmıĢtır. 46 adet kaçak yapı veya
proje dıĢı imalatlar hakkında iĢlemleri devam etmektedir.
 247 adet yazılı dilekçe baĢvurusunun yerinde kontrolü yapılarak sonuca
bağlanmıĢtır.
ĠSKÂN-RUHSAT SERVĠSĠ
 Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün
kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımların kullanılabilmesi için, mahallinde
proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol eder, uygun
olanlarının ruhsat iĢlemlerini gerçekleĢtirir.
 Ayrıca bir takım eksiklikleri tespit edilmiĢ olanlar ise, tamamlandıktan sonra
tekrar kontrolü yapılmak sureti ile yapı kullanma izin belgesi verilir.
ĠSKÂN-RUHSAT SERVĠSĠNDE YAPILAN DĠĞER ĠġLEMLER
 2013 Yılında 355 Adet Bina Kontrolü YapılmıĢtır.
 2013 Yılında, Ġskân Servisinde 321 Adet Yapı için Föy Dosyası oluĢturulmuĢtur.
2013 YILINDA VERĠLEN YAPI KULLANMA
ĠZĠN BELGELERĠ
MESKEN
: 2.744 ADET
ĠġYERĠ
:
109 ADET
351
DEPO
:
- ADET
DĠĞERLERĠ
(RESMĠ BĠNA)
:
15 ADET
TOPLAM
: 2.868 ADET
KORUMA UYGULAMA DENETĠM BÜROSU
(KUDEB)
KUDEB’in Yürüttüğü ÇalıĢmalar
 TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat
uygulamaları öncesinde yapının incelenmesi ve yapılacak onarıma iliĢkin koĢulların
belirtildiği onarım ön izin belgesinin düzenlenmesi,
 TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında,
tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleĢtirilmesinin
denetlenmesi, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesinin düzenlenmesi,
 Tadilat ve tamirat kapsamında baĢlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin
saptanması durumunda onarımın durdurarak konunun belgeleriyle koruma bölge
kurulu müdürlüğüne iletilmesi,
 TaĢınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitiĢik parsellerde ve koruma alanlarında
yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz
taĢınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına varsa koruma amaçlı imar planı
koĢulları da dikkate alınarak izin verilmesi ve denetlenmesi,
 Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının
plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasının denetlenmesi,
 Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmıĢ rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerine iliĢkin uygulamalardan projesine uygun tamamlanan uygulamalar için
kullanma izin belgesinin düzenlenmesi,
 TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında koruma yüksek
kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak
yapılan inĢaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit Ģartlarına
aykırı olarak inĢa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli iĢlemlerin
yapılması, uygulamanın durdurarak konunun belgeleri ile koruma bölge kurulu
müdürlüğüne iletilmesi,
 Tescilli kültür varlıklarının mail-i indiham olmaları halinde can ve mal güvenliği
sağlanması için gerekli iĢlemlerin yapılması ve durumun bölge koruma kurulu
müdürlüğüne iletilmesi,
352
 23/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kanunu ile
03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununa aykırı uygulamaların tespiti halinde
ilgili idareye ve Cumhuriyet Savcılığı‟na bildirimde bulunulması,
 Manisa merkezdeki tescilli yapının envanterinin çıkarılması,
 Manisa Merkezde tescile değer kültür varlıklarının tespit edilerek, Ġzmir II numaralı
K.V.K.B.Kuruluna tescil için önerilmesi
 Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü ve diğer resmi dairelerle gerekli yazıĢmaların
yapılması,
MEKANĠK PROJE KONTROLÜ
Isı Yalıtım Projesi
Sıhhi Tesisat Projesi
Doğalgaz Kolon Tesisat Projesi
Kalorifer Tesisatı Projesi
Yangın Tesisatı Projesi
Sığınak Mekanik Havalandırma Projesi
Merkezi Sıcak Su Tesisatı
Havuz Tesisatı Projesi
Havalandırma – Klima Tesisatı Projesi
: 270 Adet
: 270 Adet
: 270 Adet
: 258 Adet
: 29 Adet
: 31 Adet
: 3 Adet
: 13 Adet
: 4 Adet
Yerinde Yapılan Mekanik Proje Kontrolü: 223 Adet
Asansör Tescil Belgesi Kontrolü
: 208 Adet
ĠĢleme Alınan Dilekçeler
:46 Adet
KALEM
01/01/2013 – 31/12/2013 TARĠHLERĠ ARASINDA ĠġLEM GÖREN EVRAKLAR
Resmi gelen evrak
1677
Gelen Dilekçeler
5585
Giden YazıĢmalar
7773
Toplam
6109
Evrak iĢlem görmüĢtür.
353
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BĠRĠMLER

KALEM SERVĠSĠ

HARĠTA SERVĠSĠ

ĠMAR DURUMU SERVĠSĠ

PLANLAMA SERVĠSĠ

ĠġYERĠ RUHSAT SERVĠSĠ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
Müdür ,
Kalem Servisinde: 2 Büro Personeli
Planlama Servisinde: 3 ġehir Plancısı
Harita Servisinde: 1 Harita Mühendisi, 3 Harita Teknikeri, 1 Harita Teknisyeni
Ġmar DurumuServisinde :1 Teknisyen
ĠĢyeri Ruhsat Servisinde: 1 Çevre Mühendisi, 1 Çevre Sağlık Teknikeri, 1 Memur
ÇalıĢmaktadır.
KALEM SERVĠSĠ:
GÖREV TANIMI:








Resmi kurum yazıĢmalarını aylık ve yıllık olarak arĢivlemek
Müdürler arası yazıĢmalarda bilgi ve belge hazırlamak.
Mahkeme ve icra müdürleri ile resmi kurumlardan gelen evrakların havalesini
yapmak.
Ġmar durumu ve yol kotu belgelerini düzenli arĢivlemek
Ġmar durumu,yol kotu, encümen ve meclis ile ilgili harçların hesap
edilip,tahakkuk yapılması.
Haftalık rapor hazırlamak.
Yönetmelik ve genelgeleri takip etmek ve uygulamak.
01.01.2013 – 31.12.2013 TARĠHLERĠ ARASINDA ĠġLEM GÖREN EVRAKLAR
Resmi Gelen Evrak
2191
354
Gelen Dilekçeler
1391
Giden YazıĢmalar
4101
Toplam
7683
Evrak iĢlem görmüĢtür.
PLANLAMA SERVĠSĠ:
GÖREVLERĠ:
Manisa‟da planlama ile uygulamanın bir bütün olarak ele alınmasını sağlamak,
belediye yatırımları ile ilgili planlama hizmetlerini yerine getirmek, belediyedeki diğer
birimler ile koordinasyonu sağlamak, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 3194 sayılı
Ġmar Kanunu ve diğer ilgili kanunların gereklerini yerine getirmektir.
3194 sayılı Ġmar Kanununa göre Belediyemiz yetki alanında kalan bölgelerde,
Ģehrimizin ihtiyaçları ile gelen talepler doğrultusunda ilave imar planı, mevzii imar
planları, revizyon imar planları ve koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması veya
ihaleye çıkarılması için teknik Ģartnamenin yapılması ve sonuçlanma aĢamasına kadar
kontrolünü yapmak.
Belediye Meclislerinin ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince Ġmar Planı taleplerini
değerlendirmek, Meclise sunmak, askı, ilan ve itiraz iĢlemlerini yapmak, kurum
görüĢlerini almak.
Ġmar komisyon mazbatalarını hazırlamak, resmi kurum yazıĢmalarını yapmak.
2013 YILINDA BELEDĠYE MECLĠSĠNDE GÖRÜġÜLEN KONULAR:
2013 yılında Meclisimizde Müdürlüğümüzü ilgilendiren toplam 182 adet konu
görüĢülmüĢtür. Bu konuların aylara göre dağılımı aĢağıda verilmiĢtir.

Ocak Meclisinde,
14

ġubat Meclisinde,
14

Mart Meclisinde,
10

Nisan Meclisinde,
21
355

Mayıs Meclisinde,
27

Haziran Meclisinde,
17

Temmuz Meclisinde,
11

Eylül Meclisinde,
19

Ekim Meclisinde,
23

Kasım Meclisinde,
13

Aralık Meclisinde
13 adet Konu GörüĢülmüĢtür.
Belediye Meclisimizde, 2013 yılında görüĢülen 182 adet konunun aylara göre
dağılımı incelendiğinde; en çok konu görüĢülen ay Mayıs (27 adet) ayı, en az konu
görüĢülen ay ise Temmuz (11 adet) ayı olmuĢtur. Tüm ayların ortalamasına
baktığımızda görüĢülen konuların ortalaması 15 olmuĢtur. Meclise gelen tüm konular
Belediye Meclislerinin ÇalıĢma Yönetmeliği gereğince imar komisyona gönderilmesi
gerektiğinden toplam 97 konu imar komisyonuna havale olmuĢtur. Meclis kararlarının
dağılımı aĢağıda verilmiĢtir.
356
Meclisde görüĢülen konuların % 14.8‟i (27 adet) Kabul edilmiĢ olup, % 11.5‟i de
(21 adet) Red edilmiĢtir. % 8.2‟ si (15 adet) konu hakkında Plan Yaptırılması kararı
alınmıĢtır. %7.1„i (13 adet) Kurum ve KuruluĢ görüĢlerinin alınmasına ve % 3.8‟i (7
adet) Dairesince ÇalıĢma Yapılmasına kararı verilmiĢtir. Meclis Kararlarının % 1‟ini
oluĢturan diğer kararlar ise (2 adet) “Yeni Mahalle, Fatih, Cumhuriyet ve Hafsa Sultan
Mahallelerinde yapılan revizyonda değerlendirilmesi” gibi konuları içermektedir.
2013 YILINDA MECLĠSĠMĠZDE KABUL EDĠLEN KARARLARDAN
BAZILARI:
357

Belediye Meclisinin 9 Ocak 2013 tarihli toplantısında Manisa-Merkezde
Revizyon Ġmar Planı 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planının iptaline ĠliĢkin önerge
kabul edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 5 ġubat 2013 tarihli toplantısında Alaca Hamamın
batısındaki Koruma Alanı içindeki GöktaĢlı Mahallesi, 591 ada, 44 ve 29
parsellerde YeĢil Alan olarak hazırlanan imar planı değiĢikliği kabul edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 5 ġubat 2013 tarihli toplantısında Dere Mahallesi 1462,
1464 ve 1468 nolu adalarda Koruma Amaçlı imar planı değiĢikliği kabul
edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 5 ġubat 2013 tarihli toplantısında Kumludere Caddesi,
Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Projesi kapsamında imar planı değiĢikliği talebi
kabul edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 7 Mayıs 2013 tarihli toplantısında 2. Anafartalar Mahallesi,
3217 Ada, 1 Parselde “Tekel” Alanının “Okul” Alanına dönüĢtürülmesi talebi
kabul edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 4 Haziran 2013 tarihli toplantısında Turgutalp Köyü S.S.
Turgutalp Dağ Köyü Kooperatif Alanında Mevzi imar planı değiĢikliği talebi
kabul edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 3 Eylül 2013 tarihli toplantısında Kararağaçlı Belediye
Meclisince 07.06.2013 tarih 18 sayılı kararı Ġle onaylanan 3359, 2715, 1419 ve
1418 nolu parsellerde “Tarımsal Tesis” olarak hazırlanan imar planı kabul
edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında Manisa Organize Sanayi
Bölgesinin Kuzeyinde bulunan 3.310.000 m²‟lik Kısmı VI. Kısım Tevsi Alanı
olarak Manisa OSB‟sine tahsis edilmesi talebine olumlu görüĢ verilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında Güzelyurt Mahallesi, 1898
ada, 1 nolu parselin Spor Alanına dönüĢtürülmesi için imar planı değiĢikliği
yapılması talebi kabul edilmiĢtir.

Belediye Meclisinin 5 Kasım 2013 tarihli toplantısında UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından belirlenen Bisiklet Yollarının imar planına iĢlenmesi kabul
edilmiĢtir.
358

Belediye Meclisinin 3 Aralık 2013 tarihli toplantısında UlaĢım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan
Uncubozköy KavĢağına imar planı değiĢikliği kabul edilmiĢtir.
2013 YILINDA MECLĠSĠMĠZDE RED EDĠLEN KARARLARDAN BAZILARI:
 1.Anafartalar Mahallesi, 408 ada 1 parseldeki Askeri Lojmanlar Alanının Katlı
Otopark olarak hazırlanan imar planı değiĢikliğine yapılan itirazlar reddedilmiĢtir.

Turgut Özal Mahallesi, 2767 ada, 1 parselde Milli Birlik Ġlköğretim Okulunda
imar planı değiĢikliği talebi reddedilmiĢtir.

Dere Mahallesi 1462, 1464 ve 1468 adalarda Koruma Amaçlı imar planı
değiĢikliğine itirazlar reddedilmiĢtir.

Tevfikiye Mahallesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi 963 ada 20 parselde imar
planı değiĢikliği talebi reddedilmiĢtir.

Manisa Ġmar Uygulaması Plan Notlarının Turistik Tesisler bölümünde değiĢiklik
yapılması talebi reddedilmiĢtir.

Adakale Mahallesi, 2675 ada,1 nolu parselin yaya, 8 ve 9 no'lu parsellerin yeĢil
alan olarak yapılan imar planı değiĢikliğine yapılan itiraz reddedilmiĢtir.

Yukarı Çobanisa, 2665 ada 1 parsel “benzin istasyonu ve konaklama” alanına
lpg ilavesi talebi reddedilmiĢtir.

Üçpınar Belediyesi, Atatürk Mahallesi, K18-C-03a-4c nolu paftada hazırlanan
imar planı değiĢikliğinin Belediyemizce onaylanma talebi reddedilmiĢtir.
2013 YILINDA MECLĠSĠMĠZDE PLAN YAPTIRILMASINA KARAR VERĠLEN
BAZI KONULAR:
 Yarhasanlar Mahallesi, 931 ada,1, 2 ve 11 nolu parseller ve 933 ada 8 parselin
Ticaret Alanı olarak imar planı değiĢikliği talebine iliĢkin plan yaptırılmasına
karar verilmiĢtir.
 Uncubozköy Mahallesi, 2168 ada, 2 parselin yapı yaklaĢma mesafelerinde
değiĢiklik yapılması ve emsalin 3.00, yüksekliğin serbest olması talebine iliĢkin
plan yaptırılmasına karar verilmiĢtir.
359
 Horozköy Mahallesi, 1764 ada, 4 parselde trafo yerinin tedaĢa devrinin
gerçekleĢtirilebilmesi
için
imar
planına
iĢlenmesi
talebine
iliĢkin
plan
yaptırılmasına karar verilmiĢtir.
 Turgut Özal Mahallesi, 3274 ve 3405 adanın Kentsel DönüĢüm alanı ilan
edilmesine iliĢkin plan yaptırılmasına karar verilmiĢtir.

2.Anafartalar Mahallesi, 3219 ada 1 nolu parselde yer alan Sosyo-Kültürel
Tesis ile 1097, 1095, 3213 ve 3532 nolu adalar arasında kalan oyun alanın yer
değiĢtirerek plan değiĢikliği yapılması talebine iliĢkin plan yaptırılmasına karar
verilmiĢtir.

Horozköy FatıĢ Mevkii, 3811 ve 3766 parsellerde “Engelli Çocuklar Eğitim
Merkezi” alanında emsal artıĢı talebine iliĢkin plan yaptırılmasına karar
verilmiĢtir.
2013 YILINDA MECLĠSĠMĠZDE KURUM VE KURULUġLARDAN GÖRÜġ
ALINMASINA
VE
DAĠRESĠNCE ÇALIġMA YAPILMASINA KARAR VERĠLEN
KONULARDAN BAZILARI:

Yeni Mahallesi, 2261 ada, 21 parselde yapılacak binanın bodrum katında
yangın merdiveni yapılmaması talebine iliĢkin dairesince çalıĢma yapılmasına
karar verilmiĢtir.

Akmescit Mahallesi, 732 ada, 38 nolu parselin yapı yaklaĢma mesafelerinde
değiĢiklik yapılması talebine iliĢkin dairesince çalıĢma yapılmasına karar
verilmiĢtir.

Adnan Menderes Mahallesi, 3580 ada, 3 parselde imar planında "Anaokulunun"
"Okul Alanı" olarak değiĢiklik yapılması talebine iliĢkin dairesince çalıĢma
yapılmasına karar verilmiĢtir.

Akpınar Mahallesi, 1993 ada, 1 parseldeki Sağlık Ocağı Alanının 2 parseldeki
Anaokuluna ilave edilmesi için imar planı değiĢikliği talebine iliĢkin dairesince
çalıĢma yapılmasına karar verilmiĢtir.
360

Güzelyurt Mahallesi, 3343 ada, 1 parsele Kapalı Spor Salonu yapılması için
çekme mesafelerin değiĢtirilmesi talebine iliĢkin dairesince çalıĢma yapılmasına
karar verilmiĢtir.

Keçiliköy Mahallesi, 2486 ada, 10 parselde imar planı değiĢikliği yapılması
talebine iliĢkin dairesince çalıĢma yapılmasına karar verilmiĢtir.

Uncubozköy Mahallesi, 1213 ada, 58 parselin ticaret güzergahı olarak
belirlenmesi için imar planı değiĢikliği yapılması talebine iliĢkin dairesince
çalıĢma yapılmasına karar verilmiĢtir.
BELEDĠYEMĠZCE 2013 YILI ĠÇERĠSĠNDE YÜRÜTÜLEN ÖNEMLĠ PROJELERLE
ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
 Yeni Mahalle, Fatih, Cumhuriyet Hafsa Sultan Mahalleleri Revizyon Ġmar Planı
ÇalıĢması yapıldı.
 Turgutalp Dağ Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Mevzii
Ġmar Planı değiĢikliği yapıldı.
361
 GöktaĢlı Mahallesi, Alaca Hamam Koruma alanında 591 ada, 44 ve 29 nolu
parsellerde imar planı değiĢikliği yapıldı.
362
 Dere Mahallesi, 1462 ada, 1-2-14-15 parsellerde, 1468 ada, 1-15 parsellerde ve
1464 ada, 7-10 no'lu parsellerde Koruma amaçlı imar planı değiĢikliği
hazırlandı.
 Adakale Mahallesi, 2675 ada ile 2676 ada, 1 nolu parsel arasındaki yaya
yolunde ve 2675 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde “park” alanı olarak imar planı
değiĢikliği yapıldı.
363
HARĠTA SERVĠSĠ :
•
KAMULAġTIRMA
•
HALĠHAZIR HARĠTA KONTROLÜ
•
YOL KOTU TUTANAĞI
•
ĠMAR UYGULAMALARI
•
TEVHĠD – ĠFRAZ – YOLDAN ĠHDAS-YOLA TERK
•
ADA DÜZENLEMELERĠ
•
APLĠKASYON
•
TAKAS ve DEVĠR ĠġLEMLERĠ
2013 YILINDA DÜZENLENEN YOL KOTU TUTANAKLARI
•
Parsel maliklerinin ve proje müelliflerinin talepleri doğrultusunda imar durumu
alınan parsellerin mahalline gidilip , zeminde ölçüm yapılarak yol kotu
tutanakları düzenlenmiĢtir.
•
Hazırlanan yol kotu tutanakları 2013 yılında ise 399 adet olarak düzenlenmiĢtir.
Düzenlenen yol kotlarının aylara göre dağılımı tabloda gösterilmiĢtir.
364
2013 YILINDA YAPILAN KAMULAġTIRMA ĠġLEMLERĠ
1- Manisa-Merkez; Atatürk Mahallesi eski 2082 parsel üzerinde bulunan bina
imar planımıza göre yolda kaldığından Encümenimizin 17/10/2012 tarih ve 1234 sayılı
kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir.Yapılan görüĢmeler sonucunda bina
maliki ile uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10.
Maddesine istinaden mahkemece tespit davası açılmıĢtır. Mahkeme ara kararında
13.403,28 TL kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ olup, malik adına yatırılmıĢtır. Söz
konusu binanın yıkımı için mahkeme kesin kararı beklenilmektedir.
2- Manisa-Merkez; Barbaros Mahallesi 2379 ada 1 ve 11 nolu parseller imar
planımıza göre yolda kaldığından Encümenimizin 08/02/2012 tarih ve 136 sayılı kararı
ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir.Yapılan görüĢmeler sonucunda 2379 ada 1 ve
11 nolu parsel malikleri ile uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 10. maddesine istinaden mahkemece tespit ve tescil davaları açılmıĢtır.
365
2379 ada 1 parsel için mahkeme ara kararında 36.575,00 TL kamulaĢtırma bedeli
malik adına yatırılmıĢtır. Söz konusu parselin tapu tescil iĢlemi tamamlanmıĢtır. 2379
ada 11 nolu parselin mahkeme ara kararında 200.245,09 TL kamulaĢtırma bedeli
belirlenmiĢ olup, malikler adına yatırılmıĢtır. Söz konusu parselin tapu tescil iĢlemi ve
mevcut binanın yıkımı için mahkeme kesin kararı beklenilmektedir.
3- Manisa-Merkez; Nurlupınar Mahallesi eski 1006 ada 1 parsel üzerinde
bulunan bina imar planımıza göre yolda ve park alanında kaldığından Encümenimizin
11/07/2012 tarih ve 736 sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan
görüĢmeler
sonucunda
1006
ada
1
nolu
parselin
maliki
ile
uzlaĢma
sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine istinaden
mahkemece tespit davası açılmıĢtır. Mahkeme ara kararında
146.774,96 TL
kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ olup, malik adına yatırılmıĢtır. Söz konusu parselde
kayıtlı binanın yıkımı için mahkeme kesin kararı beklenilmektedir.
4- Manisa-Merkez; ġehitler Mahallesi 1973 ada 1 parsel imar planımıza göre
Tescilli Yapı ve park alanında kaldığından Encümenimizin 23/06/2011 tarih ve 580
sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda
207 m² lik 1973 ada 1 parselin 162,41 m² si toplam 288.000,00 TL üzerinden anlaĢma
sağlanarak kamulaĢtırma bedelleri ödenmiĢ olup, tapu tescil iĢlemleri tamamlanmıĢtır.
Söz konusu parselde 6,11 m² lik hisse maliki ile uzlaĢma sağlanamadığından 2942
Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine istinaden tespit ve tescil davası
açılmıĢtır. Mahkeme kararında 12.892,14 TL kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ olup,
malik adına yatırılmıĢ ve tapu tescil iĢlemi yapılmıĢtır. Söz konusu parselde kayıtlı
binanın yıkımı da yapılarak mevcutta bulunan Arap Dede Türbesinin etrafı açılmıĢtır.
366
367
5- Manisa-Merkez; Topçuasım Mahallesi 2038 ada 3 parsel imar planımıza göre
park alanında kaldığından Encümenimizin 28/12/2011 tarih ve 1019 sayılı kararı ile
kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda parsel malikleri ile
uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine
istinaden tespit ve tescil davası açılmıĢtır. Mahkeme ara kararında 656.745,97 TL
kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ olup, malikler adına yatırılmıĢtır. Söz konusu parselde
kayıtlı binanın yıkımı için mahkeme kesin kararı beklenilmektedir.
6- Manisa-Merkez; Turgut Özal Mahallesi eski 2487 nolu parsel üzerindeki bina
imar planımıza göre yolda kaldığından Encümenimizin 29/02/2012 tarih ve 275 sayılı
kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda bina
maliki ile uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10.
maddesine istinaden tespit davası açılmıĢ olup, dava devam etmektedir.
368
7- Manisa-Merkez; Uncubozköy Mahallesi eski 928 ve 929 nolu parseller
üzerindeki binalar imar planımıza göre yolda ve park alanında kaldığından
Encümenimizin 17/10/2012 tarih ve 1233 sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar
verilmiĢtir.
Yapılan
görüĢmeler
sonucunda
bina
malikleri
ile
uzlaĢma
sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine istinaden
tespit davaları açılmıĢtır. 929 parsel için mahkeme kararında 7.485,625 TL
kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ olup, kamulaĢtırma bedeli malik adına yatırılmıĢtır.
Söz konusu parselde kayıtlı bulunan binanın yıkımı da gerçekleĢmiĢtir.
928 nolu parsel için mahkeme 30.700,56 TL kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ
olup malikler adına yatırılmıĢtır.Söz konusu parselde kayıtlı binanın yıkımı için
mahkeme kararı beklenilmektedir.
8- Manisa-Merkez;
ġehitler Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Ahmet Bedevi
Mahallesi ,
1107 ada 32 parselde kayıtlı 7120 m² lik taĢınmazın 1137.65 m² si
1107 ada 33 parselde kayıtlı 28.160 m² lik taĢınmazın 133,70 m² si
1107 ada 34 parselde kayıtlı 23.400 m² lik taĢınmazın 768,50 m² si
1107 ada 103 parselde kayıtlı 11.166 m² lik taĢınmazın 203,60 m² si
1107 ada 130 parselde kayıtlı 16.489 m² lik taĢınmazın 544,90 m² si
893 ada 1 parselde kayıtlı 18.546 m² lik taĢınmazın 1314,90 m² si
ile bu
parseller üzerinde bulunan binalar imar planımıza göre yolda ve yeĢil alanda
kaldığından
Encümenimizin
16/05/2012
tarih
ve
492
sayılı
kararı
ile
kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda, 893 ada 1
parselin malikleri ile 153.000,00 TL , 1107 ada 32 parselin malikleri ile 140.000,00 TL ,
1107 ada 130 parselin malikleri ile 68.000,00 TL üzerinden anlaĢma sağlanarak
kamulaĢtırma bedelleri ödenmiĢ olup, tapu tescil iĢlemleri yapılmıĢtır. 1107 ada 33
parsel ile 1107 ada 34 parselin malikleri ile uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine istinaden tespit ve tescil davaları açılmıĢtır.
1107 ada 34 parselin mahkeme kararında 135.442,91 TL kamulaĢtırma bedeli malik
adına yatırılmıĢtır. 1107 ada 33 parselin mahkeme kararında 22.601,00 TL
kamulaĢtırma bedeli malik adına yatırılmıĢtır. Söz konusu parsellerin de tapu tescil
iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 1107 ada 103 parselin maliki ise taĢınmazının yolda kalan
369
kısmını herhangi bir bedel talep etmeksizin Belediyemiz tarafından kullanılmasına
muvafakat vermiĢtir.KamulaĢtırma iĢlemleri tamamlanan yol imar planımıza uygun bir
Ģekilde açılmıĢtır.
9- Manisa-Merkez; ġehitler Mahallesi tapu kütüğüne kayıtlı Ahmet Bedevi
Mahallesi,
880 ada 3 parselde kayıtlı 4803 m² lik taĢınmazın tamamı
886 ada 44 parselde kayıtlı 9600 m² lik taĢınmazın 764,35 m² si
886 ada 86 parselde kayıtlı 5638 m² lik taĢınmazın 736,30 m² si
886 ada 87 parselde kayıtlı 8060 m² lik taĢınmazın 1772,04 m² si imar
planımıza göre yolda kaldığından Encümenimizin 26/09/2012 tarih ve 1118 sayılı
kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir.Yapılan görüĢmeler sonucunda, 886 ada
44 parselin maliki ile 70.000,00 TL , 886 ada 86 parselin maliki ile 55.000,00 TL , 886
ada 87 parselin maliki ile 159.500,00 TL üzerinden anlaĢma sağlanarak kamulaĢtırma
bedelleri ödenmiĢ olup, tapu tescil iĢlemleri yapılmıĢtır. 880 ada 3 parselin maliki ile
uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine
istinaden tescil davası açılmıĢ olup, dava devam etmektedir.
10- Manisa-Merkez; Utku Mahallesi 802 ada 118 parsel ile 2058 ada 1 parsel
imar planımıza göre park alanında kalmaktadır. 802 ada 118 parsel Encümenimizin
19/09/2012 tarih ve 1073 sayılı, 2058 ada 1 parsel Encümenimizin 28/11/2012 tarih ve
1373 sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. 802 ada 118 nolu parsel
malikleri ile uzlaĢma sağlanamamıĢ olup, 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10.
maddesine istinaden mahkemece tescil davası açılmıĢtır. Söz konusu dava devam
etmektedir. 2058 ada 1 parsel için de Ġdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı
vermiĢtir.
12- Manisa-Merkez, Dere Mahallesi 1462 ada 1-2-14 ve 15 nolu parseller imar
planımıza göre park alanında kaldığından Encümenimizin 06/08/2013 tarih ve 1077
sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda
1462 ada 1 parselin maliki ile 158.000,00 TL, 1462 ada 2 parselin maliki ile
145.000,00 TL, 1462 ada 14 parselin maliki ile 255.000,00 TL, 1462 ada 15 parselin
370
maliki ile 173.000,00 TL üzerinden anlaĢma sağlanarak tapu tescil iĢlemleri
yapılmıĢtır.
13- Manisa-Merkez, Dere Mahallesi 1464 ada 10 nolu parsel imar planımıza
göre yeĢil alanda kaldığından Encümenimizin 22/05/2013 tarih ve 673 sayılı kararı ile
kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda parsel malikleri ile
uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. Maddesine
istinaden tespit ve tescil davası açılmıĢ olup, mahkeme ara kararında 320.706,32 TL
kamulaĢtırma bedeli belirlenmiĢ olup, malikler adına yatırılmıĢtır. Tapu tescil iĢlemi için
mahkeme kesin kararı beklenilmektedir.
14- Manisa-Merkez, GöktaĢlı Mahallesi 591 ada 29 ve 44 parseller imar
planımıza göre yeĢil alanda kaldığından Encümenimizin 22/05/2013 tarih ve 672 sayılı
kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda parsel
malikleri ile uzlaĢma sağlanamadığından 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10.
Maddesine istinaden tespit ve tescil davası açılmıĢtır. Söz konusu davalar devam
etmektedir.
15- Manisa-Merkez, Güzelyurt Mahallesi 1898 ada 1 parsel imar planımıza göre
park alanında kaldığından Encümenimizin 21/08/2013 tarih ve 1153 sayılı kararı ile
kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda 1898 ada 1
parselde kayıtlı 89 / 6681 m² lik taĢınmazın maliki ile 25.000,00 TL üzerinden anlaĢma
sağlanarak kamulaĢtırma bedeli ödenmiĢ olup, tapu tescil iĢlemi tamamlanmıĢtır.
16- Manisa-Merkez, Saruhan Mahallesi eski 63 ada 34 parsel imar planımıza
göre yolda ve park alanında kaldığından Encümenimizin 24/04/2013 tarih ve 521 sayılı
kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler sonucunda bina
maliki ile uzlaĢma sağlanamadığından
2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10.
Maddesine istinaden tespit davası açılmıĢtır. Mahkeme sonucunda
20.839,68 TL
kamulaĢtırma bedeli malik adına yatırılarak söz konusu binanın yıkımı da
gerçekleĢmiĢtir.
371
17- Manisa-Merkez, ġehitler Mahallesi 646 ada 7 parselde kayıtlı 266 m² lik
taĢınmazın 213 m² si imar planımıza göre yolda kaldığından Encümenimizin
24/04/2013 tarih ve 520 sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Yapılan
görüĢmeler sonucunda parsel maliki ile uzlaĢma sağlanamadığından
2942 Sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 10. Maddesine istinaden tescil davası açılmıĢtır. Söz
konusu dava devam etmektedir.
18- Manisa-Merkez; Ġshak Çelebi Mahallesi Ulu Camii ve Niobe çevresindeki
Tescilli Anıt Eserlerin Koruma Alanı Koruma Amaçlı imar planı sınırlarımız içinde
yaklaĢık 32.000 m² lik alanın kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir.
Söz
konusu
alanda
kamulaĢtırma
yapılabilmesi
ile
ilgili,
Ġller
Bankasından
7.500.000,00 TL kredi talep edilmesine, Meclisimizin 05/07/2011 tarih ve 285 sayılı
kararı ile karar verilmiĢ olup, talep ettiğimiz kredi Ġller Bankası Genel Müdürlük
Makamınca uygun bulunmuĢtur. Buna istinaden Ġshak Çelebi Mahallesi 53-55-56-5758-59-60-61-62-251-619-764-766-769 ve 809 adalar imar planımızda yolda ve park
alanında kaldığından Encümenimizin 14/12/2011 tarih ve 962 sayılı kararı ile
kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu alanda 108 adet kamulaĢtırılan parsel ve 173 adet bina mevcuttur. Bu
108 adet parselden 4 adedi Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 13 adedi Maliye Hazinesine
aittir.
Söz konusu parsellerden, Maliye Hazinesine ait 13 adet parselin Belediyemize
bedelsiz devri için Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne yazı yazılmıĢ olup,
yazıĢmalarımız devam etmektedir. Söz konusu parsellerin malikleriyle yapılan
görüĢmeler sonucunda, uzlaĢma sağlanan 4 adet parsel maliklerine toplamda
223.047,00 TL üzerinden anlaĢma sağlanarak kamulaĢtırma bedelleri ödenmiĢ olup,
Belediyemiz adına tapu tescil iĢlemleri yapılmıĢtır. UzlaĢma sağlanamayan 87 adet
parseller ile ilgili 2942 Sayılı KamulaĢtırma Kanununun 10. maddesine istinaden 1. 2. Ve 3. Asliye Hukuk Mahkemelerinde kamulaĢtırma bedelinin tespiti ve tescili için
davalar açılmıĢtır. Açılan davaların bir kısmı sonuçlanmıĢ ve kıymet taktir
komisyonunca belirlenen kıymet taktir değerlerinden % 60- % 70 oranında fiyat artıĢı
olduğundan Ġller Bankasından 5.000.000,00 TL lik ek kredi talebinde bulunulmuĢ ve
Ġller Bankası Genel Müdürlük Makamınca uygun bulunarak ek kredi talebimiz
onaylanmıĢtır.
372
Açılan kamulaĢtırma davalarının kararlarında 61 adet parsel için toplam 8.824,713,47
TL kamulaĢtırma bedelleri malikler adına yatırılmıĢtır. Söz konusu bu parsellerden 61
adet parselin mahkeme kesin kararları gelmiĢ olup, Belediyemiz adına tapu tescil
iĢlemleri yapılmıĢtır. 27 adet parselin kamulaĢtırma davaları 1. - 2. Ve 3. Asliye
Hukuk Mahkemelerinde devam etmektedir. Belediyemiz adına tapu tescili yapılan
parseller üzerinde bulunan binaların boĢaltılması için parsel maliklerine binalarını
Belediyemize teslim etmeleri için tebligatlar yazılmıĢtır. Söz konusu çekilen
tebligatlardan 58 adet parselin malikleri binalarını teslim etmiĢtir. Geriye kalan 3 adet
parselin malikleri binalarını teslim etmediğinden icrai takip iĢlemleri baĢlatılmıĢtır.
Binalarını boĢaltıp teslim eden 21 adet parselin yıkım iĢlemleri Belediyemiz tarafından
gerçekleĢtirilmiĢtir. Geriye kalan 40 adet parsel ve üzerindeki bina ve müĢtemilatların
yıkımı için ihale aĢamasındadır.
373
2013 YILINDA 2942 SAYILI KAMULAġTIRMA KANUNUNUN 26. MADDESĠ
GEREĞĠNCE YAPILAN TAKAS ĠġLEMLERĠ
1-
Manisa-Merkez ; Kaynak Mahallesi , 2831 ada 15 nolu parsel imar
planımızda çocuk bahçesi alanında kaldığından Encümenimizin 19/06/2013 tarih
ve 840 sayılı kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢtir. Parsel malikleri
dairemize dilekçe ile baĢvurarak kamulaĢtırma yerine takas talebinde bulunmuĢtur.
Parsel malikinin 2831 ada 15 parselde kayıtlı taĢınmazın 80.377,87 TL
kamulaĢtırma değerine karĢılık , mülkiyeti belediyemize ait Kaynak Mahallesi 2613
ada 20 parselde kayıtlı taĢınmazın 80.400,00 TL değer üzerinden 2942 Sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 26. maddesine istinaden Encümenimizin 17/07/2013
tarih ve 987 sayılı kararı ile uygun bulunmuĢ olup , 24/12/2013 tarihinde tapu tescil
iĢlemi yapılarak takas iĢlemi tamamlanmıĢtır.
374
KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM PROJESĠ
Manisa-Merkez Yukarı Çobanisa tapu kütüğüne kayıtlı Turgut Özal Mahallesi
3274 ada 1-4 ve 5 nolu parseller ile 3405 ada 1 nolu parsel Belediye Meclisimizin
04/09/2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile Belediye Kanununun 73. Maddesi gereğince
Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı olarak ayrılmıĢtır.
Söz konusu parsellerde Belediyemizce hazırlanan Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim
projelerinin uygulanması amacı ile, Encümenimizin 23/09/2013 tarih ve 1294 sayılı
kararı ile kamulaĢtırılmasına karar verilmiĢ olup, çalıĢmalar devam etmektedir.
2013 YILINDA KAMU KURUMLARI ARASINDA TAġINMAZ MAL DEVRĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
YAPILAN TAKAS ĠġLEMLERĠ
1- Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait imar planımızda otopark alanında kalan
Manisa-Merkez, Anafartalar Mahallesi 408 ada 1 parsel ile üzerindeki 32 daireli
lojmanların devir alınması karĢılığında Tugay Karargah Binası ve 180 kiĢilik er
pavyonu binasının yapımı ile Adnan Menderes Mahallesinde mülkiyeti
Belediyemize ait 3. Etap Toki Konutlarından 24 adet dairenin devri amacıyla
Milli Savunma Bakanlığına devri için protokol imzalanmak üzere 04/01/2011
375
tarih ve 22 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Belediye BaĢkanına yetki verilmiĢ
olup, Belediye BaĢkanı ile Milli Savunma Bakanlığı arasında protokol
imzalanmıĢtır.
Anafartalar Mahallesi 408 ada 1 parselde kayıtlı imar planımızda otopark
alanında kalan taĢınmazın 05/07/2013 tarihinde Belediyemiz adına tapu tescil
iĢlemi yapılmıĢtır. Tapu tescil iĢleminden sonra üzerindeki 32 daireli lojmanın
yıkımı gerçekleĢtirilmiĢ olup, otopark yapımı ihale aĢamasındadır.
2 - Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Milli Savunma Bakanlığına tahsisli ManisaMerkez, Sakarya Mahallesi 867 ada 37 parselde kayıtlı taĢınmaz ve üzerindeki
Merkez Komutanlığı bina ve tesisleri ile 2. Anafartalar Mahallesi 1001 ada 1 ve 2
parsellerde kayıtlı taĢınmaz ve üzerindeki lojmanların otopark yapılmak üzere
Belediyemize devri için Belediye Meclisimizin 03/12/2013 tarih ve 407 sayılı kararı
ile Belediyemiz tarafından yapılmak üzere,
40 adet lojman, 2 adet 400 kiĢilik er pavyonu,
binası,
3 adet 600 kiĢilik yemekhane
1 adet sağlık merkezi binası ile tugay karargah binasının bakım ve
onarımı, binalara ait çevre düzenlemeleri, lojmanlara ait garaj ve spor tesisleri,
binalar için gerekli ısı merkezleri, trafo binaları ve alt yapı çalıĢmaları iĢleri yapımı
için Belediye BaĢkanımıza yetki verilmiĢ , yetki doğrultusunda protokol
imzalanmak üzere Milli Savunma Bakanlığına 18/12/2013 tarih ve 3969 sayılı
yazımız ile yazı yazılmıĢ olup, cevap beklenmektedir.
376
2013 YILINDA 3194 SAYILI ĠMAR KANUNUN 18.MADDE UYGULAMALARI
GEREĞĠNCE YAPILAN ADA DÜZENLEMELERĠ
1- Manisa-Merkez; ÇarĢı Mahallesi ,42 pafta 321 ada ve parsellerinde yapılan
imar uygulaması iĢi Encümenimizin 19/12/2012 tarih ve 1542 sayılı kararı ile
onaylanmıĢtır. Askı ve itiraz süreleri tamamlanmıĢ olup; tapu tescil iĢlemi yapılmıĢtır.
2- Manisa-Merkez; Yarhasanlar Mahallesi 3264 ada 1- 2-…. 25 nolu parseller ile
3265 ada 1 – 2 - ….9 nolu parsellerde yapılan imar uygulaması iĢi Encümenimizin
06/06/2012 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanmıĢtır. Askı ve itiraz süreleri
tamamlanmıĢ ve kadastro kontrolleri bitmiĢ olup, tapu tescil aĢamasındadır.
3- Manisa-Merkez;
Necatibey Mahallesi 693 adadaki parsellerde imar
uygulaması iĢi baĢlatılmıĢ olup askı süresi devam etmektedir.
2013 YILINDA KAMU KURUMLARI VE TÜZEL KĠġĠLERĠ ARASINDA 3194
SAYILI ĠMAR KANUNUNUN 15 VE 16.MADDESĠ GEREĞĠNCE 71 ADET TEVHĠD –
ĠFRAZ – YOLDAN ĠHDAS - YOLA TERK ĠġLEMLERĠ YAPILMIġTIR.
6360 SAYILI KANUNUN GEÇĠCĠ 1. MADDESĠNĠN 2. FIKRASINDA - (2) "1
ĠNCĠ
MADDEYE GÖRE TÜZEL KĠġĠLĠKLERĠ KALDIRILAN BELEDĠYELERĠN
3194 SAYILI ĠMAR KANUNUNUN 15 VE 16.MADDESĠNE GÖRE YAPILAN 163
ADET TEVHĠD – ĠFRAZ – YOLDAN ĠHDAS - YOLA TERK ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN ĠLGĠLĠ
BELEDĠYELERĠN ALMIġ OLDUKLARI ENCÜMEN KARARLARI MANĠSA
BELEDĠYESĠ ENCÜMENĠNE YAZILMIġ, ALINAN ENCÜMEN KARARI
BELEDĠYESĠNE GÖNDERĠLMĠġTĠR.
377
ĠMAR DURUMU SERVĠSĠ::
GÖREVLERĠ:

Ġmar durumu taleplerinin karĢılanması ile ilgili çalıĢmaları yapmak.

Arsa sahibi ya da vekilleri tarafından; dilekçe, tapu ve kadastro müdürlüğünden
alınan çap ile belediyemize yaptıkları müracaat neticesinde, söz konusu
parselin boĢ olup olmadığı ve komĢu parsellerle olan çekme mesafelerinin ve
balkon verilip verilemeyeceğinin tespiti için teknik elemanlarca parselin yerinde
kontrolü yapılır.

Mevcut imar planı ve parselasyon Ģablonunda belirtilen hususlara göre inĢa
edilecek yapıların, nizam, kat ve yapılanma Ģartlarının belirlendiği yasal evrak
(imar durumları) servis elemanlarınca hazırlanır.

Haftada bir gün imar kurulu toplantısı yapılır.

Parsellerin tevhit iĢlemlerinin hazırlanıp, encümene sunulması ve encümenden
kabul edilen tevhidlerin kadastro müdürlüğüne gönderilmesi imar durumları
servisince yürütülür.
ĠMAR DURUMU SERVĠSĠNDE 2013 YILINDA YAPILAN ĠġLEMLERĠN
DAĞILIMI:
 Koruma Kuruluna yazılan imar durumları ve görüĢ yazıĢmaları 25 Adet
 TedaĢ ve TeiaĢ yazıĢmaları imar durumu ve görüĢ sorulması 38 Adet
 Milli Eğitim YazıĢmaları Okul ve Hizmet Binası imar Durumları 12 Adet.
 Belediyeye ait imar durumları 7 Adet.
 Mahkemeden sorulan imar durumları 78 Adet
 VatandaĢ Dilekçelerine Cevap 114 Adet
 Resmi Kurumlara Ait Ġmar Durumu 53 Adet
378
 ġehir içinde verilen imar durumları 392 Adet
 Ġmar-Islah Bölgelerine verilen imar durumları 88 Adet
 Ġcra Müdürlüklerinden sorulan imar durumları 287 Adet
 Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden sorulan imar durumları 169 Adet
 Ġl Özel Ġdaresinden sorulan imar durumları 13 Adet
 Parselasyon Plan değiĢikliği için Encümene 9 Adet,
 Tevhid için Encümene 29 Adet yazı yazılmıĢtır.
 Ġmar durumu hakkında verilen Ģifahi bilgiler 5000 Adet
ĠġYERĠ RUHSAT SERVĠSĠ:
Sıhhi ve Gayri Sıhhi iĢyerleri ile Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin
ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iĢ ve iĢlemler, 10.08.2005 tarih, 25902 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına
ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yürütülmektedir.
GÖREVLERĠ:
379
10.08.2005 tarih, 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında,

Belediye sınırları içerisindeki tüm iĢyerlerinin ruhsatlandırılması ( Sıhhi ve
Umuma Açık) ve denetlenmesi,

Belediye sınırı içindeki tüm 1, 2 ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
•
ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED, emisyon ve deĢarj izinlerinin kontrolü ve
denetimi,
•
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre Bağlantı Kalite Kontrol Ġzin Belgesi
düzenlenmesi.
•
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında,
gürültü kontrolü ve canlı müzik izinlerinin düzenlenmesi.
•
Hafta Tatili Yasasından Yararlanma Belgesi düzenlenmesi doğrultusunda
evrakların kabulü ve düzenlenmesi
•
Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenmesi doğrultusunda evrakların kabulü ve
düzenlenmesi
•
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarının örneklerinin aylık olarak Sigorta Ġl
Müdürlüğüne ve ilgili ise Ticaret Siciline gönderilmesi
•
Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence ĠĢyerleri için düzenlenen ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsat örneklerinin Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesi
•
Sıhhi Müessese, Gayri Sıhhi Müessese ve Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence
ĠĢyerleri ile ilgili her türlü rutin denetim yapılması, Ģikayet ve dilekçelerin
değerlendirilip sonuçlandırılması.
380
2013 YILINDA VERĠLMĠġ OLAN ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARI
OCAK ġUB. MART NĠS. MAY. HAZ. TEM. AĞUS. EYL. EKĠM
SIHHĠ
UMUMA
AÇIK
GAYRĠ
SIHHĠ
KSM. ARLK. TOPLAM
60
49
58
45
38
41
31
27
61
27
20
53
681
6
6
7
7
2
6
7
3
7
3
7
6
78
10
8
12
7
5
11
12
4
6
5
1
8
87
GENEL TOPLAM: 846
381
EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜġÜ:
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu‟na değiĢiklik getiren 01.12.2004
tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete”de yayınlanarak yürürlüğe giren 5259 Sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Kanun ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Hakkında Kanun” ile umuma
açık, istirahat -dinlenme- ve eğlence yerleri, oyun yerleri, çay bahçesi, düğün salonu,
hamam, Ġnternet kafe, kahvehane, kıraathane, dernek, lokal, lunapark, motel, otel,
pansiyon, plaj, havuz, sauna, sinema vb. yerlerin açılması, ruhsatlandırılması,
denetlenmesi ve yaptırım uygulaması görevi belediyelerce gerçekleĢtirilmektedir.
Belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk
kuvvetinin görüĢünü alır. Bu kapsamda
2013 yılı içerisinde 68 iĢyeri, için Emniyet Müdürlüğüne görüĢ sorulmuĢtur.
HAFTA TATĠLĠNDEN YARARLANMA BELGESĠ:
394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Hafta Tatili Yasasından Yararlanma
Belgesine tabi iĢyerlerine “Hafta Tatili Yasasından Yararlanma Belgesi” tanzim
edilmektedir.
Bu kapsamda, 2013 yılında 99 adet Hafta Tatili Yasasından Yararlanma
Belgesi verilmiĢtir.
RUHSAT ĠPTALLERĠ:
Müdürlüğümüz bünyesinde, 2013 yılı içerisinde, 157 adet iĢyerinin ĠĢyeri
Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı iptal edilmiĢtir.
382
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev
yetki ve alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay Raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim
04/03/2013
383
384
385
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL
Z:
MEMUR
K A D R O S U:
MÜDÜR
AMĠR
ÇAVUġ
ġOFÖR
ER
TEKNĠSYEN
TOPLAM
İŞÇİ
MEVCUDUMU
(G.Ġ.H.S.)
(G.Ġ.H.S.)
(G.Ġ.H.S.)
(G.Ġ.H.S.)
(G.Ġ.H.S.)
(T.H.S.)
:
:
:
:
:
:
:
1
1
11
10
33
0
56
KADROSU :
ÇAVUġ
ER
TOPLAM
: 1
: 0
: 1
YARDIMCI PERSONEL :
TOPLAM
30
: 87
ARAÇ
Z :
ARAÇLARIMIZ
Hizmet aracı
Kurtarma Aracı
Merdivenli araç
Tanker arazöz
Traktör
VE GEREÇLERİMİ
:
:
:
:
:
5
5
4
10
1
TOPLAM
:
: 25
GEREÇLERİMİZ
:
Isıya dayanıklı Elbise
Alüminize elbise (Takım)
Açma,Kesme
(Kurtarma)
: 66
: 2
: 5
386
(Kurtarma)
Takım.
Hava Yastığı (Kurtarma)
Motopomp
Jenaratör
Hava tenefüs cihazı.
Dalgıç Pompa
Tenefüs tüpü dolum cihazı.
Delici,Kırıcı Kompresör
Projektör sistemi.
Bilgisayar Sistemi
El Telsizi
Özel Sanayi Telsizi
Masa Telsizi
Enkazaltı canlı arama cihazları
Gaz ölçüm cihazı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
2
(Takım)
26
4
28
19
2
1
3
4
31
1
4
3
2
387
388
T.C.
BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Zabıta Müdürlüğü
Sayı : 54495905-304-03-02/
Konu : 2013 Yılı Faaliyet Raporu.
26/02/2014
MANĠSA
01.01.2013 -31.12.2013 TARĠHLERĠ ARASI FAALĠYET RAPORU
13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe
giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 51. maddesi kapsamında Zabıta Müdürlüğümüz
Beldede Esenlik, Huzur, Sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla
Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi
gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza
ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli olup; Zabıta Müdürlüğümüzün 01.01.2013
ile 31.12.2013 tarihleri arası yapmıĢ olduğu çalıĢmalar aĢağıya çıkartılmıĢtır.
1 Zabıta Müdür Vekili
2 Zabıta Amiri Vekili
4 Zabıta Komiser Vekili
37 Zabıta Memuru
1 Sivil Memur
43 Zabıta Hizmet Alımı Elemanı
olmak üzere toplamda 86 ( seksen altı ) personel ile 4 mıntıka komiserliği, 3 motorize
ekip, 1 evrak ekibi ve 1 sivil ekip olarak görev yapmakta olup,
*** Ġl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmıĢ olduğu denetim ve kontrollerde tespit
ettiği suç ve yasaklara iliĢkin tanzim etmiĢ oldukları tutanaklara istinaden Valilik
Makamının Olur’ları ile kapanması uygun görülerek kapatılması ile ilgili iĢ ve
iĢlemlerin yapılması için Belediye BaĢkanlığımıza gönderilen evraklardaki ( 11 adet
kıraathane, 1 adet büfe, 4 adet ev, 1 adet pansiyon, 1 taksi durağı, 1 adet çocuk kreĢi ve
1 adet çay ocağı ) toplam 20 adet iĢyeri uygun görülen gün sayısı kadar mühürlenerek
kapatılmıĢ, ticari sana ve faaliyetten men edilmiĢtir. Sürelerini dolduran iĢ yerleri
mühürleri sökülmüĢ ve ticari sana ve faaliyetine müsaade edilmiĢ, yapılan iĢ ve
iĢlemlerle ilgili Valilik Makamına ve Ġl Emniyet Müdürlüğüne bilgi
389
verilmiĢtir.
RUHSATSIZ ĠġYERĠ MÜHÜRLENDĠ.
*** Ġl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde 2559 Sayılı Polis Vazife ve
Selahiyet Kanununa muhalefet eden ( iĢyerine iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı almadan
ticari faaliyette bulunan 18 adet iĢyeri sahibi ile ilgili, iĢyerinde açıktan alkol veren 6
adet iĢyeri sahibi ile ilgili, iĢyerinde küçük yaĢta müĢteri bulunduran 8 adet iĢyeri
sahibi ile ilgili, iĢyerinde kumar oynatan 3 adet iĢyeri sahibi ile ilgili, iĢyerini mevzuat
hükümlerine aykırı olarak iĢleten 10 adet iĢyeri sahibi ile ilgili ve iĢyeri kapanıĢ
saatlerine riayet etmeyen 11 adet iĢyeri sahibi ile ilgili olmak üzere ) toplam 56 adet
iĢyeri sahibine ait tespit tutanakları gerekli incelemeleri yapılarak Belediye
Encümenimize sunulmuĢ, alınan kararlar iĢyerlerine tebliğ edilmiĢ olup;
Encümenimizce
alınan
kararlar
390
uygulanmıĢtır.
391
RUHSATSIZ ĠġYERLERĠ MÜHÜRLENDĠ.
*** Halkımızın huzur, sağlık ve esenliğini korumak ve muhafaza altına almak için
Belediyemiz mücavir alan sınırlarımız içerisinde yıl boyunca 9374 iĢyerinde periyodik
olarak denetim ve kontroller yapılmıĢ, kanun, yasa, emirlere, yasaklara, nizam ve
intizamlara uymayan iĢyeri sahipleri veya çalıĢanları hakkında yasal iĢlem yapılmıĢtır.
392
393
ZABITA SEYYAR SATICALARA GÖZ AÇTIRMIYOR
394
395
*** Belediyemizden izin ve müsaade almadan ağaç kesen ve budayan 2 kiĢi hakkında
tespit tutanağı tanzim edilerek Park-Bahçe ĠĢleri Müdürlüğüne gereği için
gönderilmiĢtir.
*** YapmıĢ olduğu trafik kazaları neticesinde Belediyemize ait yeĢil alan içerisindeki
ağaçlara çarparak zarar veren 7 kiĢi hakkında tespit tutanağı tanzim edilerek ParkBahçe ĠĢleri Müdürlüğüne gereği için gönderilmiĢtir.
*** Belediyemizden izin almadan yolu kazarak yola ve kaldırıma zarar veren 17 kiĢi ve
kurum hakkında tespit tutanağı tanzim edilerek Fen ĠĢleri Müdürlüğüne gereği için
gönderilmiĢtir.
*** Ekiplerimizin yapmıĢ olduğu uyarı ve ihtarları dikkate almayarak emir ve
yasaklara muhalefet eden 733 kiĢiye Manisa Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin ilgili
maddelerine istinaden ( 169 adet ruhsatsız iĢyeri sahibine, 19 adet ruhsat harici faaliyet
gösteren iĢyeri sahibine, yeĢil alanları izinsiz iĢgal eden 128 kiĢiye, 32 adet seyyar
satıcılık yapan Ģahsa, 61 adet hurda alım satımı yapan kiĢiye, 24 adet sağlık karnesi
olmayan kiĢiye, 26 adet iĢ önlüğü giymeyen kiĢiye, 25 adet inĢaatlarına tahta güvenlik
perdesi yaptırmayan inĢaat sahibine, 35 adet pasa bezleri kirli olan iĢyeri sahibine ve 9
adet yasak olan yerlerde hayvan besleyen Ģahsa ) ceza-i iĢlem uygulanmıĢtır.
396
RUHSAT
DENETĠM
HARĠCĠ
FAALĠYETTE
BULUNAN
ESNAFLARA
SIKI
397
AMACIMIZ; SEYYAR VE VERGĠSĠZ SATIġI ENGELLEMEK, VERGĠ VEREN VE
RUHSATI OLAN ESNAFIN HAKLARINI KORUMAK
*** Ekiplerimizin yapmıĢ olduğu uyarı ve ihtarları dikkate almayarak emre aykırı
faaliyette bulunan 416 kiĢiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine
istinaden ( 391 adet kaldırım iĢgali yapan Ģahsa, 9 adet çevreyi kirleten ve rahatsız
eden Ģahsa ve 16 adet izinsiz afiĢ asan Ģahsa ) ceza-i iĢlem uygulanmıĢtır.
*** Halkımızın dini duygularını istismar ederek vatandaĢlardan dilenerek para
toplayan 26 dilenci Müdüriyette üst araması yapılarak 5326 Sayılı Kabahatler
Kanununun 33.Maddesi gereğince yasal idari para cezası tanzim edilerek Belediye
veznesine yatırılmıĢtır.
398
DĠLENCĠLERE GÖZ AÇTIRILMADI.
399
*** Belediyemize ait yola ve kaldırımlara esnaflarımız tarafından geliĢi güzel koyulan
ve görüntü kirliliği oluĢturan ayaklı pano ve levhalar toplanmıĢ gerekli yasal iĢ ve
iĢlemler uygulanmıĢtır.
*** Kamu malına zarar veren 14 Ģahsa Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince
yasal ceza-i iĢlem uygulanmıĢtır.
*** Kamu kurum ve kuruluĢlardan, esnaf odaları baĢkanlıklarından ve derneklerden
gelen evraklarda Belediye mevzuatımızca değerlendirilerek çözüme kavuĢturulması
istenen 438 adet iĢ ve iĢlem yerinde değerlendirilmiĢ, gerekli yasal idari iĢlemler
uygulanarak geri bilgi yazıları gönderilmiĢtir.
*** Belediyemiz Yardım Memurluğu Servisinden gelen 160 adet Asker Tahkikat
evraklarının soruĢturma ve yazıĢması yapılarak ilgili servisine tebliğ edilmiĢtir.
*** Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden servisimize gelen 645 adet evrak
ilgili kiĢilere tebligatı yapılarak, ilgili Müdürlüğüne tebliğ edilmiĢtir.
*** Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğünden servisimize gelen 134 adet evrak ilgili
kiĢilere tebligatı yapılarak, Müdürlüğüne tebliğ edilmiĢtir.
*** Servisimize ait 439 adet evrak giden defter sıra numarasına göre tebliğ edilmiĢtir.
*** Belediye Çözüm Merkezinden Müdürlüğümüze sevk edilen 194 adet dilekçe ( istek
ve Ģikayet içeren ) ve Belediyemiz Resmi Ġnternet sayfasından gönderilen 646 adet EMail ( istek ve Ģikayet içeren ) olmak üzere toplam 840 adet baĢvuru ekiplerimiz
tarafından mahalinde incelenerek gerekli yasal iĢlemler yapılarak, ilgililerine
müracaatlarına göre ( Dilekçe veya E-Mail olarak ) geri bilgilendirme yapılmıĢtır.
***ġehrimizin ana cadde ve kavĢaklarında sabit seyyar satıĢlar engellenmiĢ, yapılan
çalıĢmalarda kurallara ve nizamlara uymayan 14 adet seyyarın terazisi müsadere
edilmiĢ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre idari para cezası uygulanmıĢtır.
***Gündüz mesai saatleri içersinde Ģehrimizin ana cadde ve sokaklarında el arabası ile
hurda ve çöp toplayan 13 Ģahsın el arabası müsadere edilip Ģantiyemize bırakılmıĢtır.
400
***ġehrimizde muhtelif esnaflarda yapılan gıda denetimlerinde son kullanma tarihi
geçmiĢ ve açıkta satıĢ yapan esnaflarda müsadere edilerek Belediyemiz ġantiyesinde
imha edilmiĢtir.
401
***Belediyemiz tarafından basımı ve yayımı yapılan Belediye gazetemiz her ay düzenli
olarak mahalle muhtarlıklarına dağıtımı yapılmıĢ, vatandaĢlarımızın Belediyemizce
yapılan çalıĢmalarla ilgili bilgilendirilmesi sağlanmıĢtır.
*** Belediyemiz tarafından temin edilerek yardıma muhtaç vatandaĢlarımıza verilen
yardım paketleri ve erzakları Ramazan ayı içerisinde ve diğer zamanlarda ekiplerimiz
vasıtasıyla dağıtılmıĢtır.
***ġehrimizde Pazartesi, PerĢembe, Cumartesi ve Pazar günleri kurulan Pazar
yerlerinde gerekli nizam ve intizamın sağlanmıĢ, vatandaĢlarımızın huzur ile alıĢ veriĢ
yapması temin edilmiĢtir.
402
*** Ramazan ayı içerisinde yapılan etkinliklerde ( konserler ve orta oyun gösteri )
gerekli nizam ve düzen sağlanmıĢtır.
*** Kurban bayramı öncesi ana cadde ve güzergahlarında vatandaĢlar kurban
kesmemeleri için uyarılmıĢ, kurban satıĢ önlemleri alınmıĢ olup sağlıklı ortamda
hayvan kesebilmeleri için Ġl Müftülüğümüz ve Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz ile
koordineli olarak yapılan çalıĢmalar neticesinde mahallelerde boĢ arsaların tespiti
tarafımızdan yapılarak belediyemize ait kepçeyle çukurlar kazdırılmıĢ ayrıca Laleli
Pazar yeri, Alaybey Pazar yeri, Karaköy Pazar Yeri hayvan pazarında gerekli
düzenlemeler yapılarak halkın kesim konusunda her türlü su, kanca, vb. ihtiyaçları
karĢılanmıĢtır.
Bilgilerinize arz ederim.
Aydoğan ĠRA
Zabıta Müdür V.
403
404
405
MANĠSA BELEDĠYESĠ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
Belediye Veteriner Hizmetlerinin yürütülmesinde;
• Belediye Kanunu,
• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
• 6343 sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin Ġcrasına dair Kanun,
• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri , Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
hükümlerinden yararlanılmaktadır.
1- MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIġAN PERSONEL DURUMU
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüz, Barbaros mahallesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezinde hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde: Memur personel olarak 1 Müdür ve 1 ġef görev
yapmaktadır.
Ayrıca Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde Hizmet Alım Ġhalesi ile çalıĢan; 12 kiĢi
görev yapmaktadır. 2 Veteriner hekim, 2 Ģoför, 2 bekçi, 6 iĢçi olarak çalıĢan bu
elemanlar;
 Sokak köpek ve kedilerinin usulüne uygun olarak yakalanması ,
 Araçlarımızla Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize getirilmesi ,
 Hasta ve yaralı ise tedavi ve bakımlarının yapılması ;
 KısırlaĢtırma operasyonlarının ve aĢılarının yapılması ;
 Kulaklarına küpe takılarak tekrar alındıkları ortama bırakılması,
 Fabrikalardan yemek atıklarının alınması ,
 Tedavi merkezindeki hayvanların beslenmesi ,
 Hayvan Bakımevinin ve Kafeslerinin temizliği ile dezenfekte edilmesi ,
 Çözüm Merkezinden ve vatandaĢlarımızdan Müdürlüğümüze gelen talep ve
Ģikayetlerin kayıt altına alınarak gece-gündüz demeden en kısa sürede
giderilmesi , gibi iĢlerde görev yapmaktadır.
2- BULAġICI HASTALIKLARLA ĠLGĠLĠ VETERĠNER HĠZMETLERĠ :
BaĢta Kuduz hastalığı olmak üzere ; BulaĢıcı ve salgın hastalılarda ihbar,
müĢahede, tecrit, aĢılama, dezenfeksiyon iĢlerini yaparak Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl
Müdürlüğü ile birlikte hastalığın söndürülmesinde çalıĢılmıĢtır. Özellikle Köpek ve kedi
ısırık olaylarında , hayvanlar 10 (on) gün müĢahade altında tutulmuĢtur.
Kuduz Hastalığı Ģüphesi nedeniyle MüĢahade altına alınan hayvanlar:
YIL
MüĢadade
altına
alınan hayvan sayısı
TOPLAM
2013
Kedi : 3 adet
Köpek : 7 adet
10 ADET
406
Ayrıca Bakım ve Tedavi Merkezimizde bulunan ve kısırlaĢtırılan bütün sokak
hayvanlarına Kuduz aĢıları yapılarak , önleyici tedbir alınmıĢtır.
3- ĠDARĠ VE EĞĠTĠM BAKIMDAN VETERĠNER HĠZMETLERĠ
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliğinde Belediyelere verilen
görev ve sorumluluk gereği 2013 yılında 2 kez olmak üzere yapılan
Ġl
Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıĢ olup Belediyemizle ilgili
alınan kararlar uygulanmıĢtır.
5199 sayılı Kanun gereği Ev ve Süs Hayvanı SatıĢı Yapan KiĢilere 28.05.2013
tarihlerinde Manisa Belediyesi Meclis toplantı salonunda; Orman Ġl Müdürlüğü, Tarım Ġl
Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Odası ile birlikte Kanunda belirtilen konuları içeren
Eğitim Programı düzenlenmiĢtir.Programa katılan 72 kiĢi Eğitim Sertifikalarını
almıĢlardır.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezimizi ziyaret eden öğrencilere , Bakımevinde yapılan hizmetler anlatılmıĢ ve
özellikle sokak hayvanları ile insan iliĢkilerinde hayvan sevgisinin önemi üzerinde
durulmuĢtur. Yine 4 Ekim günü Veteriner Hekimlerimiz çeĢitli Ġlköğretim okullarına
giderek Hayvanları Koruma Günü ve sokak hayvanları ile hayvan sevgisi konusuna
düzenlenen toplantılara katılmıĢlardır.
4- MEZBAHA ĠLE ĠLGĠLĠ VETERĠNERLĠK HĠZMETLERĠ .
Belediyemize ait Mezbaha Tesisinde ; Kasaplık küçükbaĢ ve büyükbaĢ
hayvanların teknik ve sağlıklı Ģartları uygun tesislerde kesilmesi, kasaplık
hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatların muayenesi, üretilmesi, soğutulması,
muhafazası, parçalanması, mamul madde haline getirilmesi, ambalajlanması,
paketlenmesi, nakledilmesi ile güvenli et ve et ürünlerinin üretilmesi ve tüketiciye
ulaĢması sağlanmıĢtır.
2013 yılında 5.760 Adet BüyükbaĢ ; 15.850 adet KüçükbaĢ hayvan kesilmiĢ
ve güvenli bir Ģekilde tüketime sunulmuĢtur.
5- GIDA KONTROL HĠZMETLERĠ:
Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri müĢterek olarak
yapılan
kontrollerde Mezbaha harici kaçak olarak kesilen etler için kasaplar denetlenerek
kaçak kesimi önleyici tedbirler alınmıĢtır.
6- KURBAN BAYRAMI HĠZMETLERĠ:
Kurban Bayramı nedeniyle; Kurbanlık hayvanların, sağlık Ģartlarına ve çevre
temizliğine uygun bir Ģekilde satın alınıp, kesilmelerine yardımcı olmak maksadıyla,
Kurban SatıĢ ve Kesim yerleri düzenlenmiĢtir.
407
Kurbanlık Hayvan SatıĢının sadece Hayvan Pazarında satılması sağlanmıĢ;
Kurban Kesim Yeri olarak ta Ģehrimizin muhtelif mahallerinde 10 adet Kesim Yeri
hazırlanarak vatandaĢlarımızın kurbanlarını sağlık ve çevre Ģartlarına uygun Ģekilde
kesmelerine yardımcı olunmuĢtur.
7- HAYVAN BAKIM VE TEDAVĠ MERKEZĠ HĠZMETLERĠ:
Barbaros mahallesinde bulunan, 250 adet Hayvan kapasiteli , Belediyemize ait
Hayvanı Bakım ve Tedavi Merkezine, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak köpek ve
kedileri usulüne uygun olarak toplatılarak götürülmekte, bu hayvanların bakımları,
beslenmeleri, aĢıları ve tedavileri ile kısırlaĢtırılma operasyonları yapılmaktadır.
KısırlaĢtırılan hayvanların kulaklarına numaralı küpe takılarak alındıkları doğal
ortama bırakılmaktadır.
5199 sayılı hayvanları Koruma kanununa göre hayvan bakım ve tedavi merkezleri
hayvanların geçici olarak kaldıkları ( 15-20 gün ) yerler olup sadece bakıma muhtaç,
hasta, sakat ve güçten düĢmüĢ olanlar bakım ve tedavi merkezinde tutulmakta,
diğerleri ise alındıkları ortama bırakılmaktadır.
Ayrıca barınağımızdaki köpeklerden sahiplenmek isteyen vatandaĢlarımıza,
ücretsiz olarak sahiplendirmeleri sağlanmaktadır.
YIL
KısırlaĢtırılan
ĠĢaretlenen - AĢılanan
Hayvan sayısı
Sahiplendirilen
Hayvan sayısı
2013
372 Adet
183 Adet
5199 sayılı hayvanları Koruma Kanununa göre evlerinde ev ve süs hayvanı
besleyenlerin hayvanlarını Belediyeye kayıt baĢvurusu yapmaları gerekmektedir.
Müdürlüğümüze gelip hayvanlarını kayıt ettirenlerin sayısı aĢağıdaki gibidir.
Belediyemize kayıt yaptırılan sahipli hayvanlar.
YIL
Kayıt yaptırılan
Hayvan sayısı
TOPLAM
2013
Köpek : 40 adet
40 Adet
8- TALEP VE ġĠKÂYETLERLE ĠLGĠLĠ HĠZMETLER:
Belediyemiz çözüm merkezine ve Müdürlüğümüze gelen talep ve Ģikayetlere
(
BaĢıboĢ, hasta , yaralı , saldırgan köpek ve kedilerle ilgili talepler ile mazgal ve
derelerden gelen farelerle ilgili Ģikayetlere ) en kısa sürede gidilerek talep ve
Ģikayetlerin kanunlar çerçevesinde gereği yapılmıĢtır.
YIL
2013
408
Çözüm Merkezi ve Müdürlüğümüze
Gelen talep ve Ģikayet sayısı
1479 adet
Parklarda köpeklerini gezdiren vatandaĢlarımız için uyarı levhaları yazılıp ,
Ģehrimizdeki parklara konulmuĢ ve köpek gezdiren vatandaĢlarımıza gerekli uyarılar
yapılmıĢtır.
9- DĠĞER HĠZMETLERĠMĠZ :
Laleli mahalesine köpek sahiplerinin köpeklerini gezdirebilecekleri köpek parkı
yapılmıĢtır.
Ayrıca üzere Ģehrimizdeki 10 adet noktaya sokak hayvanları için Otomatik
suluklar konulmuĢ , böylece özellikle sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının su
ihtiyaçlarına cevap verilmiĢtir.
409
410
411
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
Görev ve yetki alanımız:
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, BaĢkanlık Makamı‟nın talimatlarını 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 5510 Sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu Kanunlara ek olarak
çıkarılan Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Kanun Hükmündeki Kararnamelere dayanarak
Belediyemizde görev yapan personelin özlük iĢlerini yürütür.
01.01.2013 – 31.12.2013 çalıĢma dönemi içindeki baĢlıca faaliyetlerimiz:
A- MEMUR ĠġLEMLERĠ
Memur Kadro Unvan ve Derece DeğiĢiklikleri:
Belediye Meclisimizin;
09.01.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararı ile 1 adet 5. Dereceli “Mimar” kadrosu
7.Dereceli “Tekniker” kadrosuna, 2 adet 5. Dereceli “Mühendis” kadrosu 9. Dereceli
“Teknik Ressam” kadrosuna ve 1 adet 5. Dereceli “Mühendis” kadrosu 3. Dereceli
“Tekniker” kadrosuna ihdası yapılmıĢtır.
05.02.2013 tarih ve 2013/59 sayılı kararı ile 1 adet 5. Dereceli “Ġtfaiye OnbaĢı”
kadrosu 5. Dereceli “Ġtfaiye Eri” kadrosuna ihdası yapılmıĢtır.
05.03.2013 tarih ve 2013/81 sayılı kararı ile 1 adet 8. Dereceli “Sağlık
Teknikeri” kadrosu 9. Dereceli “Ebe” kadrosuna ihdası yapılmıĢtır.
04.04.2013 tarih ve 2013/213 sayılı kararı ile 1 adet “Kütüphane Müdürü”
kadrosu ihdası yapılmıĢtır.
04.06.2013 tarih ve 2013/214 sayılı kararı ile 1 adet 5. Dereceli “Merkez
Tahsildarı” kadrosu 5. Dereceli “Tahsildar” kadrosuna ihdası yapılmıĢtır.
08.10.2013 tarih ve 2013/297 sayılı kararı ile 3 adet “Memur” kadrosu, 1 adet
“Bilgisayar ĠĢletmeni” kadrosu, 1 adet “Tahsildar” kadrosu, 6 adet “ġoför” kadrosu, 18
adet “Ġtfaiye Eri” kadrosu, 3 adet “Mimar” kadrosu, 1 adet “Teknisyen” kadrosu ve 2
adet “Mühendis” kadrosuna derece değiĢikliği yapılmıĢtır.
412
MANĠSA BELEDĠYESĠ HĠZMET SINIFLARINA GÖRE KADRO DAĞILIMI
SINIF
GENEL ĠDARE HĠZMETLERĠ SINIFI
TEKNĠK HĠZMETLER SINIFI
SAĞLIK HĠZMETLERĠ SINIFI
AVUKATLIK HĠZMETLERĠ SINIFI
YARDIMCI HĠZMETLER SINIFI
TOPLAM
SAYI
504
113
26
6
20
669
MEMUR PERSONELĠN ÇALIġTIĞI BĠRĠMLER ĠTĠBARIYLA SAYILARI
MEMUR PERSONELĠN ÇALIġTIĞI BĠRĠM
BAġKANLIK-ÖZEL KALEM
YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLĞÜ
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ
ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI
8
7
6
6
20
1
1
24
11
11
9
36
7
5
8
1
29
7
45
2
56
49
6
1
11
413
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
20
11
398
Memurların Terfi Durumları
• 2013 Yılı içinde kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan personelin
kademe ve derece ilerleme terfileri yapılmıĢtır.
Belediyemizde çalıĢan memurların aylara göre derece ve kademe terfileri:
AYLAR
DERECE
KADEME
1- Ocak
2013 Tarihinde
4
12
2- ġubat
2012 Tarihinde
2
8
3- Mart
2012 Tarihinde
6
27
4- Nisan
2012 Tarihinde
5- Mayıs
2012 Tarihinde
4
22
6- Haziran
2012 Tarihinde
4
13
7-Temmuz 2012 Tarihinde
3
12
8- Ağustos 2012 Tarihinde
5
15
9- Eylül
25
37
2012 Tarihinde
8
414
10-Ekim
2012 Tarihinde
5
16
11-Kasım
2012 Tarihinde
5
16
12-Aralık
2012 Tarihinde
8
17
AYRILAN MEMURLAR
Emeklilik Nedeniyle:
“ Mühendis” kadrosundaki 1 personelimiz ve “Tahsildar” kadrosundaki 1
personelimiz kendi isteği ile emekliye ayrılmıĢtır.
Kurumlar Arası Nakil Nedeniyle:
Kurumlar arası naklen
personelimiz bulunmamaktadır.
tayin
edilmek suretiyle
görevlerinden
ayrılan
Askerlik Nedeniyle :
2 Personelimiz Askerlik hizmetini yerine getirmek için görevinden ayrılmıĢtır.
Ġstifa ederek çekilme :
05/11/2013 tarihinde “Fen ĠĢleri Müdürü” Mehmet Cem ÇÖLLÜ istifa ederek
görevinden çekilmiĢtir.
15/07/2013 tarihinde “Zabıta Memuru” Ümit ESENDAĞ istifa ederek görevinden
çekilmiĢtir.
ATANAN MEMURLAR
Kurumlar Arası Nakil
415
Diğer Kurumlardan 657 Sayılı Yasaya tabi olarak görev yapan ve Belediyemize
naklen tayin talebinde bulunan:
 09/01/2013 tarihinde Halit Zeki BOZABA “Yazı ĠĢleri Müdürü” kadrosuna,
 01/02/2013 tarihinde YaĢar KARAGÖZ “Tahsildar” kadrosuna,
 14/02/2013 tarihinde Gülin KARAN “Mühendis” kadrosuna,
 09/04/2013 tarihinde Kadir YILDIZ “Zabıta Memuru” kadrosuna,
 29/04/2013 tarihinde Serdar KURT “Ġtfaiye Eri” kadrosuna,
 16/08/2013 tarihinde Hakan YILMAZBAġ “ġef” kadrosuna,
 11/09/2013 tarihinde Kemal ÖZVEREN “Mühendis” kadrosuna,
 28/10/2013 tarihinde Aytaç ARSLAN “Memur” kadrosuna,
 18/11/2013 tarihinde Nilay ÖZGARĠP “Memur” kadrosuna,
naklen atamaları yapılmıĢ olup, özlük ve sicil dosyaları devren teslim alınmıĢtır.
Açıktan Atama:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Devlet Personel
BaĢkanlığından Merkezi YerleĢtirme ile 8 Adet Özürlü personelin açıktan ataması
talebi yapılmıĢ olup 15/04/2013 tarihinde 7 personelin atamalarının yapılması
gerçekleĢmiĢtir.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 94. maddesi gereğince memuriyetten
çekilenlerin yeniden atanmasını sağlayan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 243
Sayılı K.H.K. ile DeğiĢik 71.maddesi ve anılan kanunun 2670 Sayılı Kanunla DeğiĢik
92. maddeleri gereğince 1 adet “Tekniker” ve 1 adet “Memur ünvanlı kadrolara açıktan
personel atanmıĢtır.
SözleĢmeli Personel Ġstihdamı:
416
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince;
“ Mühendis “ kadrosu karĢılık gösterilmek suretiyle 1 adet personel 15.12.2013
tarihinden itibaren olmak üzere 2013 yılında toplam 1 adet tam zamanlı sözleĢmeli
personel istihdam edilmiĢtir.
2014 yılı içerisinde mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde tüm birimlerin
personel ihtiyaçlarının giderilmesine çalıĢılacaktır.
ĠZĠN
RAPOR
ÇALIġMALARIMIZ
ĠNTĠBAK
ÖĞRENCĠ
STAJLARI
VE
DĠĞER
 Valilik Makamından gelen Ġl Ġdare Kurulu Kararları ilgili memurlara tebliğ
edilmiĢtir.
 Öğrenim durumu değiĢen memur personelin intibak iĢlemleri yapılmıĢtır.
 Belediyemiz memur personelin hakları olan izin talepleri neticelendirilmiĢ,
raporları ve izinleri sicil kayıt defterine ve sicil kartlarına ve bilgisayara
iĢlenmiĢtir.
 Yıl içinde 40 günden fazla rapor alan memur personelin raporları ilgili sağlık
kuruluĢuna iade edilerek heyet raporuna dönüĢtürülmesi için gerekli yazıĢmalar
yapılmıĢtır.
417
 Belediyemiz Müdürlüklerinde
çalıĢmakta
bulunan memur ve
iĢçi
personellerimizin bir kısmının görev yerlerinde değiĢiklik yapılmıĢ, bu uygulama
ile yürütülen hizmetlerin daha verimli ve akıcı olması sağlanmıĢtır.
 09 Ekim 1991 tarih, 21016 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
14.09.1991 tarihli ve 91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan " Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" esaslarına
göre ve Maliye Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 5474 sayılı yazısı üzerine
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu‟nca 7/5/2011 tarihinde yayımlanan değiĢikliğe göre ilgili personellerin
giyecek yardımı yapılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin gereği yerine getirilmiĢtir.
 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununun 18. maddesine istinaden
2012-2013 öğretim yılında Belediyemizde toplam 15 öğrenci beceri eğitimi
almıĢtır.
 Üniversitelerimizin değiĢik bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 110
öğrencinin staj baĢvurusu kabul edilmiĢ olup, Belediyemizde öğrenim
durumlarına uygun Müdürlüklerde staj yapmaları sağlanmıĢtır.
 31.12.2013 tarihi itibarıyla memur personele ait 398 adet Ģahsi sicil dosyası
bulunmaktadır.
 Kurum içi ve Kurum dıĢı olmak üzere 01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine
kadar yaklaĢık 449 adet çeĢitli konularda evrak iĢlem görerek gereği
yapılmıĢtır.
 Sabah mesai kontrolleri yapıldı. Haftalık mesai durumu hakkında ilgili BaĢkan
Yardımcısına bilgi verildi.
 Haftalık BaĢkan Yardımcısı ve Müdürler toplantıları yapılarak katılım sağlandı.
 Her hafta haftalık faaliyet raporları hazırlanıp BaĢkanlık makamına iletildi.
 2013 yılı özet faaliyet raporu hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderildi.
 2013 yılı UKBS taĢeron iĢçiler listeleri güncellendi. BaĢkanlık makamına 2013
yılı taĢeron iĢçiler raporu hazırlandı.
 Memur ve iĢçi maaĢları ve iĢçi ikramiyeleri tahakkuk ettirildi.
 Personel Yaka kartlarının kullanımı ile ilgili gerekli çalıĢmalar yapıldı.
 Yan ödeme cetvellerinin hazırlanarak Valiliğe tasdik için gönderildi.
 Ġtfaiye Erlerinin fiili hizmet zammı puantajları Ġtfaiye Müdürlüğünden istenerek
fiili hizmet zammı bordrosu hazırlandı.
418
 Mali Hizmetler Müdürlüğünce istenen 1 yıllık faaliyetler raporu hazırlandı.
 Çıraklık Eğitim Kanunu gereğince stajer öğrenci kontenjan belirlemesi yapıldı.
 Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçe teklifi hazırlandı.
 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında FQC First Quality
Certificate denetçileri tarafından seçilen müdürlüklerde gözetim denetimi
yapıldı.
 Belediye internet sitesi www.manisa.bel.tr de Müdürlüğümüz Faaliyet Raporları
yayınlandı.
 Ġl Tütün Kurulu toplantılarına katılım sağlandı.
 Müdürlüğümüzce Ġhalesi yapılmıĢ olan “BÜYÜKġEHĠR GEÇĠġ SÜRECĠNDE
YENĠDEN YAPILANMA ÇALIġMALARI DANIġMANLIK HĠZMETĠ”
iĢi
kapsamında Belediyemizin BüyükĢehir yapılanma iĢlemleri baĢlatılmıĢtır.
 BüyükĢehir taslak
sunulmuĢtur.
teĢkilat
 BüyükĢehir taslak
sunulmuĢtur.
Norm
Ģemaları
hazırlanarak
BaĢkanlık
Makamına
Kadroları
hazırlanarak
BaĢkanlık
Makamına
 Ġlgili Kanun gereği 31/03.2014 tarihinden sonra kurularak faaliyetlerine
baĢlayacak olan MASKĠ‟nin taslak teĢkilat Ģemaları ve Norm Kadroları
hazırlanarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün incelemesine sunulmuĢtur.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince
çalıĢmakta bulunan sözleĢmeli personellerin kadroya geçiĢ ve SSK‟lı
hizmetlerinin değerlendirme iĢlemleri yapıldı
EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠMĠZ
Belediyemiz çalıĢanlarının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla, ihtiyacı
belirleme çalıĢması ile personelimizin alması gerekli eğitim konuları tespit edilmiĢ
olup, ĠçiĢleri Bakanlığı TaĢra teĢkilatı Hizmet içi Eğitim Planı ekinde yer alan hizmet içi
eğitim konuları ve çalıĢma sonucu tespit edilen konularda eğitim seminerlerimiz
gerçekleĢtirilmiĢ olup, bu seminerlerimizin 2014 yılında devam etmesi sağlanacaktır.
Performans programımızda %80 olarak belirlenen eğitimde beğenilme oranımız
hedefine ulaĢmıĢtır.
419
2013 YILI EĞĠTĠM PLANI
S. Eğitimin
NO Konusu
GerçekleĢ
me Tarihi
Eğitimci
Katılan
Personel
Sayısı
8
ERKEK
KADIN
7
1
Katılımcı
1
NETCAT EĞĠTĠMĠ
13.02.2013
NETCAT
2
TAġINIR KAYIT KONTROL
12.02.2013
MALĠ HĠZ. VE DESTEK HĠZ
MD. ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE
23
19
4
08/01/13
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI VE TBB
56
38
18
4 OSKA PROGRAM KULLANIMI
08.02.2013
OSKA YAZILIM
8
5
3
5 ĠMAR
2024.02.2013
MĠHDER
2
2
0
19.02.2013
BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ
11
7
4
15.01.2013
Sezin ÜSKENT
13
9
4
13.02.2013
SGK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
3
2
1
04.03.2013
Prof.Dr.Atilla ULUĞ
20.03.2013
Volkan ANIK
16.05.2013
Mustafa BOZAL
9
2
7
7
2
3
2
0
4
09.05.2013
TÜRK MÜHENDĠS VE MĠMAR
ODALARI BĠRL.
2
1
1
18.06.2013
MĠHDER
3
2
1
27.05.2013
MĠHDER
2
2
0
22.05.2013
SGK
2
1
1
16 Stratejik Yerel YönetiĢim Projesi
02.05.2013
Avrupa Birliği ve ĠçiĢleri
Bakanlığı
6
4
2
17 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
07.05.2013
ĠĢ-Kur Manisa
4
3
1
18 Etik Rehberi
31.05.2013
Mustafa BOZAL
20
13
7
1112.07.2013
Halil MEMĠġ
70
42
28
17.07.2013
Erkan KARAASLAN
82
29
53
30,30.10.201
3-
JEO. MÜH. ODASI
1
0
1
YETKĠN ÖZEL SAĞLIK
20
20
0
354
218
136
6360 SAYILI BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE
3 KANUNU
UKBS TAġERON PERSONEL KAYIT
6 EKRANI
7 Stratejik Yönetimin GeliĢtirilmesi Projesi
SOSYAL GÜVENLĠK REFORMUNUN
8 YANSIMALARI
9 Afet Yönetimi
10 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
11 Hizmete AlıĢtırma Eğitimi
Betonerma Yapıların Deprem
12 Performansının Belirlenmesi
5018 Sayılı Kanun, Ġhale Mevzuatı ve 644
13 Sayılı KHK
Atık Su Altyapı, Ġhale Mevzuatı ve 5957
14 Sayılı Hal Kanunu
15 Hitap Takip Programı ve Ġntibak Eğitimi
BüyükĢehir Belediye Kanunu ve DönüĢüm
19 Süreci
BüyükĢehir Belediye Kanunu ve DönüĢüm
20 Süreci
21 JEOLOJĠK - JEOTEKNĠK Etüt Semineri
22 Ġlk Yardım
01.11.2013
1920.11.2013
2013 Yılında GerçekleĢtirilen Hizmet içi Eğitimler
420
2012 yılı eğitim çalıĢmaları
Eğitim sayısı
22
Eğitim gören personel sayısı
354
B- ĠġÇĠ ĠġLEMLERĠ
Sürekli ĠĢçi Kadro Unvan DeğiĢiklikleri:
22 ġubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinin Norm kadro Ġlke ve
Standartlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünün Mevcut BoĢ Kadroların
Kullanımı baĢlıklı Geçici 2. Maddesinde “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte
mevcut boĢ memur ve sürekli iĢçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra
boĢalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) veya (II)
sayılı kütüklerde bulunan ünvanlara uygun hale getirilir.” hükmüne yer verilmiĢtir.
Anılan hüküm uyarınca ;
Norm kadro içerisinde yer almakla birlikte dolu olmaları sebebiyle haklarında
mali ve hukuki hak kaybına neden olabileceği düĢünülerek ünvanları değiĢtirilmeyen
fakat bu arada emeklilik sebebiyle boĢ hale gelen sürekli iĢçi kadrolarından;
05.03.2013 tarih ve 2013/80 sayılı Meclis kararı ile 1 adet “Su Tevzi Merkez Vardiyan
ve Bekçi” kadrosunun ünvanı “ĠĢçi” ünvanlı kadroya,
08.10.2013 tarih ve 2013/296 sayılı Meclis kararı ile 2 adet “Su Tevzi Merkez Vardiyan
ve Bekçi” kadrosunun ünvanı “ĠĢçi” ünvanlı kadroya dönüĢtürülmüĢtür.
ĠġÇĠ PERSONELĠN ÇALIġTIĞI BĠRĠMLER ĠTĠBARIYLA SAYILARI
31.12.2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
ĠġÇĠ PERSONELĠN ÇALIġTIĞI BĠRĠM
SAYI
ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1
SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1
FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BAYINDIRLIK Ġġ KOLU
26
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
1
ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ
1
421
SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
24
TOPLAM
55
Atanan ĠĢçiler:
TERÖR EYLEMLERĠ NEDENĠYLE ġEHĠT VE MALUL OLANLARIN
YAKINLARININ VE ÇALIġABĠLECEK DURUMDAKĠ MALULLERĠN KAMU KURUM VE
KURULUġLARINDA ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK ve Ġlgili Kanun gereği
ĠçiĢleri Bakanlığının yazısına istinaden 31/10/2013 tarihinde Mehmet ÖDEMĠġ isimli
personelin ataması yapılmıĢtır.
Ayrılan ĠĢçiler:
Belediyemizin değiĢik Müdürlüklerinde çalıĢmıĢ bulunan 7 iĢçi personelimiz yıl
içinde muhtelif tarihlerde kendi istekleriyle emekliye ayrılmıĢtır.
C- ĠġÇĠ- MEMUR MAAġ TAHAKKUK ĠġLEMLERĠ
• ĠĢçi ve memur personelin yıl içerisinde mali ve özlük haklarına iliĢkin maaĢ
bordrolarının tahakkuk iĢlemleri birimimizce yapılmıĢtır.
• Memur personelin kesenek bilgileri T.C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne
on-line olarak gönderilmiĢtir.
• Sendikadan çekilmek isteyen personel ile ilgili gerekli iĢlemler yapılmıĢtır.
•Yemekten faydalanan personelin Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünden gelen
yemek listesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen icra ve nafaka kesinti listeleri
ilgililerin maaĢlarına yansıtılmıĢtır.
• Belediyemiz Müdürlüklerinde çalıĢan kadrolu iĢçilerin aylık sigorta pirimi ebildirgeleri on-line olarak gönderilmiĢtir.
•Belediyemiz
Belediye Kanunun
verilmiĢtir.
memur personelimize performansa dayalı 5393 Sayılı
49 . Maddesinin son fıkrası gereğince 2 adet ikramiye
• Yıl içinde Belediyemiz Müdürlüklerinde görev yapmakta olan tüm kadrolu
iĢçi personelin 6772 sayılı yasa ile (52) yevmiye devlet ikramiyeleri ile, 2 adet (30)
422
yevmiye tutarında olan Sendika Ġkramiye ödemelerinin tahakkuk bordroları tanzim
edilmiĢtir.
• Yine birimizce; belediye baĢkan vekili bordroları, stajer öğrenci bordroları,
encümen ve meclis üyeleri hakkı huzur bordroları, hal hakem kurulu hakkı huzur
bordroları, yol denetim komisyon payına ait bordroların tahakkuk iĢlemleri yapılmıĢ
olup, 2013 yılında da bu çalıĢmalarımız devam edecektir.
PERSONEL DURUMUMUZ
(31.12.2012 Tarihi Ġtibarıyla)
PERSONEL
ADET
Memur........................................ 398
SözleĢmeli Personel ................. 1
ĠĢçi............................................. 55
T O P L A M .............................. 454
423
424
01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMĠ ARASINDA SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
FAALĠYET RAPORU
Sağlık ĠĢleri Müdürlüğünde 1 müdür, 2 Ģef, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 Ziraat
Mühendisi, 1 Harita Teknikeri, 1 Ziraat Teknikeri, 1 Ebe, 2 memur, 1 mezar bekçisi, 1
hizmetli olmak üzere toplam 12 memur personel görev yapmaktadır.
2 adet kadrolu iĢçi mevcut olup; cenaze hizmetlerinde görev yapmaktadır.
Hizmet ihalelerinden:
Mezarlık hizmetlerinde: 2 erkek cenaze yıkayıcısı, 2 bayan cenaze yıkayıcısı,
9 cenaze oto Ģoförü, 2 bilgisayar iĢletmeni, 1 fotoğrafçı, 4 mezar kazıcı, 11 mezarlık
temizlik iĢçisi ve 1 adet danıĢma elemanı toplam 32 personel görev yapmıĢtır.
Ġlaçlama hizmetlerinde: 13 ilaçlama iĢçisi ve 1 adet ekip sorumlusu toplam 14
personel görev yapmıĢtır.
1- POLĠKLĠNĠK VE HALK SAĞLIĞI :
Belediyemiz personeli ile bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinden
Müdürlüğümüze müracaat edenlerin muayeneleri yapılmıĢ, reçeteleri tanzim edilmiĢ ve
gerekli görülenler daha üst tedavi kurumlarına sevk edilmiĢlerdir.
01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası poliklinik kayıt sayısı 1352' dir.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟nün halen yürürlükte
olan 27.01.2005 tarih, 2005/9 sayılı genelgesinin 5. Maddesi ve yönetmelik
hükümlerine göre Müdürlüğümüzce 1321 adet esnaf ve çalıĢanlarının Halk Sağlığı
Laboratuvarı ve Verem SavaĢ Dispanserinde sağlık kontrolleri yaptırılmıĢtır. Tedavi
olması gerekenlerin tedavileri verilmiĢ sonucunda tahlilleri tekrarlanarak esnaf sağlık
karneleri onaylanmıĢtır. Yapılan kayıtlar aylık raporlar halinde SGK Müdürlüğüne
bildirilerek Müdürlüğümüz arĢivinde dosyalanmıĢtır. 05.07.2013 tarih, 28698 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre
portör muayeneleri kaldırılmıĢtır..
2- ÖLÜM VE MEZAR ĠġLERĠ :
Kırtık Mevkiinde mevcut paralı ve parasız mezarlık kısımlarına vatandaĢların
istekleri doğrultusunda yakınlarının cenazelerinin defin iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Belediyemiz Mezarlıklarından 1312
adet mezar yeri satıĢı yapılmıĢtır.
425
Bu dönemde Belediyemiz cenaze hizmetlerinden faydalanan cenaze sayısı
1317„dir. Belediyemiz tarafından fakir olduklarını beyan eden 106 adet vatandaĢımızın
cenazesi, cenaze hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalandırılmıĢtır. Cenaze
hizmetlerimiz; ölüm olayının meydana gelmesinden ve defin ruhsatı tanziminden
sonra, cenazenin evden alınması, cenaze hizmet binamızda yıkanması, kefenlenmesi,
mezar yerinin kazılarak gömüye hazır hale getirilmesi, cenazenin vatandaĢlarımızın
istekleri doğrultusunda camiye götürülmesi ve gömülecek olduğu mezarlığa nakli ve
defin iĢlemlerini kapsamaktadır.
Belediyemiz, sosyal belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde Ģehrimizde vefat eden
fakir vatandaĢlarımızı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri gereğince herhangi bir
ücret talep etmeksizin defnetmenin haricinde; Mezarlıklarda yağıĢlı ve güneĢli
havalarda dıĢ etkenlerden korumak için Ģemsiye, vefat eden hemĢehrilerimizin
ailelerine ( evlerine ) taziye hizmeti sunmuĢtur. Bu amaçla 2013 yılında 1016 vefat
eden vatandaĢımızın evine 30‟ar adet lahmacun - ayran ve 1016 vatandaĢımızın
cenazesinin gömüsü esnasında cenaze cemaatine 50‟Ģer adet helva - ekmek hizmeti
sunulmuĢtur.
Cenaze hizmetlerinin Belediyemizce gerçekleĢtirilebilmesi için 6 ceset kapasiteli
morg ünitesi, aynı anda 4 adet cenaze yıkama kapasiteli gasilhane, Müftülük
nezaretinde göreve baĢlatılan 2' si bayan 2' si erkek cenaze yıkayıcısı, 4 adet mezar
kazıcısı, 6 adet ( 2 ceset taĢıma kapasiteli ) cenaze aracı ile hizmet verilmektedir.
30.06.2011 tarihinde Belediye bütçemizden alınan hasta nakil ambulansımız ile
vatandaĢlarımıza 24 saat süre ile hizmete devam edilmiĢtir.
2007- 2008 yılında tüm mezarlık kayıtları ada, parsel, no‟larına göre veri giriĢleri
yapılarak MEZARLIK BĠLGĠ SĠSTEMĠ ( MEBĠS ) kurulmuĢ olup; 2013 yılında da
verilerin sisteme aktarılması devam etmiĢtir.
Manisa Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBĠS) verilerine göre 1999 - 2013
tarihleri arasında belediye mezarlıklarına yapılan gömü adetleri aĢağıda istatistik veri
olarak sunulmuĢtur.
1999
YILI
2000
YILI
2001
YILI
2002
YILI
2003
YILI
2004
YILI
ÇATAL 1
MEZARLIĞI
KIRTIK
MEZARLIĞI
PARASIZ
MEZARLAR
111
686
116
TOPLAM
180
KIRTIK
AĠLE
MEZARLIĞI
-
647
168
-
931
100
726
156
-
982
107
710
160
-
977
116
769
141
-
1026
105
801
84
-
990
977
426
2005
YILI
2006
YILI
2007
YILI
2008
YILI
2009
YILI
2010
YILI
2011
YILI
2012
YILI
2013
YILI
101
809
77
-
987
132
827
88
-
1047
126
835
92
-
1053
108
854
97
-
1059
121
868
102
-
1091
92
954
128
-
1174
120
977
74
-
1171
110
976
73
-
1159
108
944
56
2
1110
3-HAġERE ĠLE MÜCADELE ÇALIġMALARI :
ġehrimizde halk sağlığının korunması amacı ile açık alanlarda karasinek sivrisinek, kapalı alanlarda haĢere ve sulak alanlarda larva mücadelesi yapılmaktadır.
Ayrıca, haftanın her günü hayvancılıkla uğraĢan mahallelerimizde besi damları ve
gübrelik alanların ilaçlaması ( rezidüel uygulama ) yapılmaktadır.
Bilimsel olarak karasinek ve sivrisineklerin uçkun hareketleri sabah gün
doğumunda ve akĢam gün batımında olmaktadır. Bizde Manisa Belediyesi olarak bu
yıl açık alan ilaçlama programını akĢam saatlerinde yapılacak Ģekilde hazırladık. 2013
yılında tüm ilaçlama programlarımız revize edilerek güncellenmiĢtir. Ancak BaĢkanlık
Makamından gelen talepler, Çözüm Merkezi ve mahalle muhtarlarından gelen talep ve
Ģikayetler doğrultusunda program dıĢında da ilaçlama hizmeti verilmiĢtir. Ayrıca Kırım
Kongo Kanamalı AteĢi Hastalığı etkeni kenelere karĢı Manisa Belediyesi mücavir alan
sınırları içerisinde bulunan tüm piknik, mesire ve park alanları ilaçlaması yapılmıĢtır.
6360 sayılı kanunun 1. maddesi kapsamında Belediye Meclisimizin 05.03.2013
tarih ve 90 nolu kararına istinaden Ġlçe Belediyelerinin ve Ġlçe Belediyelerine bağlı
belde belediyeler ile köylerin, belediyemize müracaat ederek ilaçlama talepleri
doğrultusunda gerekli uygulamalar yapılıp, ilaçlama programına dahil edilmiĢtir.
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında müracaatta bulunan 590 ev bedeli
karĢılığında, ayrıca Belediye birimleri, hastaneler, okullar, askeri kıĢlalar ve
müĢtemilatları ile Emniyet Müdürlüğü ve cezaevi, camiler, yurtlar istekleri karĢılığında
ücretsiz ilaçlanmıĢtır.
427
Manisa Belediye sınırları içinde tespit ettiğimiz 350 adet hayvan barınağı
bulunmaktadır. 2013 yılında Nisan ayı baĢından Ekim ayı sonuna kadar ilaçlama
hizmetleri on günde bir tekrar edilmiĢ olup; 21‟ er kez her barınakta rezidüel ilaçlama
yapılmıĢtır. Toplamda 7350 kez hayvan barınağı ilaçlanmıĢtır. Ayrıca Ģehrimizde
bulunan 6 adet Pazar yeri yıl boyunca haftada bir kez olmak üzere 312 kez ilaçlanmıĢ,
Ģehrimizdeki 4000 adet çöp konteyneri de Nisan ayı baĢından Ekim ayı sonuna kadar
on beĢ günde bir olmak üzere toplamda 14‟ er kez ( 4000 x 14 = 56000 kez )
ilaçlanmıĢtır. Bu alan uygulamaları için 346 adet uygulama tutanağı kayıt altına
alınmıĢtır.
ġehrimizde bulunan tüm yeĢil alan ve halka açık alanlar ( 100 adet çocuk parkı
ve çay bahçesi, 7 adet mesire alanı, 10 adet su deposu, 77 adet cami, 75 adet okul )
Nisan ayı baĢından Ekim ayı sonuna kadar haftada bir kez olmak üzere 28‟ er kez
ilaçlanmıĢtır. Ayrıca 57 adet mahallede 12‟Ģer kez ve dilekçe ile ilaçlama talebinde
bulunan belde belediyeler ile köylerde Haziran ayı baĢından Ağustos ayı sonuna
kadar haftada bir kez olmak üzere açık alan uygulaması yapılmıĢtır. Bu alan
uygulamaları için 858 adet uygulama tutanağı kayıt altına alınmıĢtır.
Sulak alanlarda Mist blower, pulverizatör cihazları ile larva mücadelesi
yapılmıĢtır. Larva mücadelesi dıĢ ortam sıcaklığı 15 santigrad dereceye ulaĢtığında
baĢlatılmıĢtır. Larva mücadelesine Ģubat ayının ikinci haftasında baĢlanılarak her
yağıĢ sonrasında larva ilaçlaması tekrarlanmıĢtır. Mevcut sulak alanlarımız 1500
hektardır. 05.03.2013 tarihli Meclis kararına istinaden Belediye sınırları dıĢına da
hizmet götürülebileceği onayı alınmıĢtır. Yapılan alan tespitlerinde Ġlçe Belediyelerin
yetki alanlarına girmemek koĢulu ile belde belediyeler dahilinde alan geniĢletilmesine
girilmiĢ ve 500 ha alan daha mücadele alanlarımıza eklenmiĢtir. 2013 yılında bu
alanlara 18‟ er kez larvasit uygulaması yapılmıĢ olup; toplam 36000 hektar alan
ilaçlanmıĢtır. Bu alan uygulaması için 319 adet uygulama tutanağı kayıt altına
alınmıĢtır.
Açık alan ilaç uygulaması 2 adet Mist Blower, 2 Adet Dyna- Fog ULV, 1 Adet
Igeba ULV ve 2 adet Termal Fog cihazları ile yapılmaktadır. Larva mücadelesi,
rezidüel alan, Ģehir içindeki yeĢil alanlar, çöp konteynerleri ve yağmur suyu ızgaraları
ise 2 adet Mist Blower, 4 adet 400 lt ve 1 adet 100 lt. depo kapasiteli pülverizatör
cihazları kullanılarak, kapalı alan ilaç uygulamaları ise 8 adet Nebulo El Penetratörü
cihazları ile yapılmaktadır.
Hamamböceği mücadelesinde kapalı alanlarda ( ev, iĢyeri, yemekhane vb. )
2012 yılında baĢlatılan jel uygulamasına devam edilmiĢtir.
Karasinek mücadelesinde 2012 yılında uygulamaya konulan, etkinlik süresi
daha uzun, kendi alanında spesifik ürün olan karasinek yemi uygulamasına 2013
yılında da devam edilmiĢtir. Bu uygulama çöp koyteynerleri, canlı hayvan borsası,
hayvan barınakları ve kesim yerlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
HaĢere ile mücadele çalıĢmalarında kullanılmak üzere Dünya Sağlık Örgütünün
tavsiye ettiği aktif maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerin
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu çerçevesinde temini sağlanmıĢtır.
428
01.01.2013 – 31.12.2013 ilaçlama hizmetlerimizde kullanılmak üzere 6 adet
araç ihale ile temin edilmiĢ olup; araçların 5 adedi 01.01.2013 – 31.12.2013
döneminde 12 ay tüm ilaçlama hizmetlerinde çalıĢtırılmıĢtır. Ancak 1 adet araç larva
uygulamasının baĢladığı, sezonun yoğun olduğu
01.03.2013
- 30.09.2013
döneminde 7 ay çalıĢtırılmıĢtır.
Alanlarımız dahilinde yapılan Ġlaçlama uygulamalarının tamamı Kalite Yönetim
çerçevesinde kayıt altına alınarak her yıl arĢivlenmektedir.
4- 01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMĠ ARASINDA SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
MAL VE HĠZMET ĠHALELERĠ
14.11.2012 – 952.121,05 TL ( KDV hariç ) Manisa Belediyesi Mezarlık ve Defin
Hizmetleri Hizmet Alım ĠĢi - AÇIK ĠHALE
24.12.2012 - 234.822,67 TL ( KDV hariç ) Belediye Mezarlık ve Defin Hizmetleri Alım
ĠĢi - PAZARLIK USULÜ
31.12.2012 - 9.451,90 TL ( KDV hariç ) ġehrimizde Vefat Eden HemĢehrilerimizin
Ailelerine Yapılacak Olan Taziye Hizmet ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
11.02.2013 - 7.623,00 TL ( KDV hariç ) ġehrimizde Vefat Eden HemĢehrilerimizin
Ailelerine Yapılacak Olan Taziye Hizmet ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
21.02.2013 - 204.750,00TL ( KDV hariç ) Manisa ġehrinde Vektör Kontrol
Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Alınacak Biyosidal Ürünler Alım ĠĢiAÇIK ĠHALE
26.02.2013 – 5.800,00 TL ( KDV hariç ) 400 Lt. Kapasiteli Pulverizatör Alımı ĠĢi
( 2 Adet )- DOĞRUDAN TEMĠN
27.03.2013 - 33.000,00 TL ( KDV hariç ) Cenaze Hizmet Binası ve Kırtık Mezarlığı
Hizmet Binasında Tesis Edilecek Elektronik Güvenlik Ekipmanları Alım ĠĢi
29.03.2013 - 6.660,00 TL ( KDV hariç ) ġehrimizde Vefat Eden HemĢehrilerimizin
Ailelerine Yapılacak Olan Taziye Hizmet ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
05.04.2013 – 14.490,00 TL ( KDV hariç ) Mezarlık Hizmetlerinde Yabancı Ot
Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Herbisit Alım ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
13.05.2013 - 13.320,00 TL ( KDV hariç ) ġehrimizde Vefat Eden HemĢehrilerimizin
Ailelerine Yapılacak Olan Taziye Hizmet ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
02.07.2013 – 14.720,00 TL ( KDV hariç ) Karasinek Mücadelesinde Kullanılacak
Biyosidal Ürün Alım ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
02.07.2013 - 7.450,00 TL ( KDV hariç ) Elektrikli El Tipi ULV Alım ĠĢi ( 5 adet ) DOĞRUDAN TEMĠN
11.07.2013 - 6.000,00 TL ( KDV hariç ) Hamamböceği Mücadelesinde Kullanılacak
Biyosidal Ürün Alımı - DOĞRUDAN TEMĠN
23.08.2013 - 14.715,00 TL ( KDV hariç ) Uçkun Mücadelesinde Kullanılacak Biyosidal
Ürün Alım ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
23.08.2013 - 14.460,00 TL (KDV hariç ) ġehrimizde Vefat Eden HemĢehrilerimizin
Ailelerine Yapılacak Olan Taziye Hizmet ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
28.08.2013 - 45.600,00 TL ( KDV hariç ) Karasinek Mücadelesinde Kullanılacak
Biyosidal Ürün Alım ĠĢi - PAZARLIK USULÜ
429
27.08.2013 - 14.724,00 TL ( KDV hariç ) Rezidüel Alan ve Kapalı Alan Mücadelesinde
Kullanılacak Biyosidal Ürün Alım ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
09.09.2013 - 348.580,00 TL ( KDV hariç ) Manisa ġehrinde Vektör Kontrol
Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Alınacak Biyosidal Ürünler Alım ĠĢi AÇIK ĠHALE
05.11.2013 - 9.740,00 TL ( KDV hariç ) 400 Lt. Kapasiteli Pulverizatör Alımı ĠĢi
( 4 Adet ) - DOĞRUDAN TEMĠN
22.11.2013 – 12.120,00 TL ( KDV hariç ) ġehrimizde Vefat Eden HemĢehrilerimizin
Ailelerine Yapılacak Olan Taziye Hizmet ĠĢi - DOĞRUDAN TEMĠN
01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde 1.970.147,62 TL Sağlık ĠĢleri
Müdürlüğü ihale bedelleri toplamıdır.
2013 YILINDA GERÇEKLEġEN YATIRIM PROJELERĠMĠZ :
1- Kırtık Mezarlığının batı kısmının düzenlenerek “ Aile Mezarlığı “ haline
getirilebilmesi için inĢaatına baĢlanılan; 1. Etap Aile Mezarlığı projemiz 2013
yılında gerçekleĢmiĢtir.
2- Kırtık Mezarlığı çevre duvarları düzenlemesi iĢi 2013 yılında tamamlanmıĢtır.
3- Larva, açık alan, rezidüel alan ve kapalı alan haĢere mücadelesi için gerekli
olan larvasit ve insektisitler 21.02.2013 ve 09.09.2013 tarihlerinde Kamu Ġhale
Kanununun 19. Maddesi usulüne göre temin edilmiĢtir.
4- Makina parkımızın geniĢletilmesi amacı ile 26.02.2013 tarihinde Kamu Ġhale
Kanunun 22/d maddesi usulünce 2 adet 400lt. kapasiteli pülverizatör alımı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
5- 6360 sayılı Kanunun 1. maddesi gereğince Manisa Belediyesi Manisa
BüyükĢehir Belediyesine dönüĢtürüleceğinden yetki alanlarımızın geniĢlemesi
ve gelen ilaçlama taleplerine çözüm olması amacı ile Kamu Ġhale Kanunun 22/d
maddesi usulünce 05.11.2013 tarihinde 4 adet 400lt. kapasiteli pülverizatör
alımı yapılmıĢtır.
2014 YILI HEDEFLERĠMĠZ
1- 6360 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince Manisa Belediyesi Manisa BüyükĢehir
Belediyesine dönüĢtürüleceğinden, yetki alanlarımızın geniĢlemesi ve gelen ilaçlama
taleplerine çözüm bulabilmek amacı ile ilaçlama personel sayısını 13 personelden 30
personele, ilaçlama iĢlerinde kullanılan kiralık araç sayısınıda 6 adetten 11 adete
çıkartmak,
2- Manisa BüyükĢehir Belediyesi oluĢumuna hazırlık amacı ile Ġlçe Belediyeleri ve
kapanacak belde belediyelerinden, yapılan haĢere ile mücadele uygulamaları ve
430
mezarlık ve defin iĢlemleri hakkında bilgi formları oluĢturmak ve belediyelerin yetkili
birimleri ile görüĢme sağlamak,
3- 21.05.2011 tarih 27940 sayılı Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki
Yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince uygulayıcı personele Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen „‟Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi‟‟ni tamamlatıp sertifika almalarını
sağlamak,
4- Ġlaçlama deposuna Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı almak,
5- BüyükĢehir Belediyesi kapsamında ilaçlama hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi ve
takibinin sağlanabilmesi için GPS (coğrafi bilgi sistemi) uygulamasına geçilmesi
hedeflenmektedir.
6- Manisa Belediyesi tarafından verilen mezarlık ve defin hizmetlerinin Manisa BüyükĢehir
Belediyesi‟ne bağlanacak ilçe belediyeleri ile kapatılan belde ve ilçe belediyelerine
mahalle olarak bağlanacak köylere de verilebilmesi için çalıĢmalar yapmak.
7- ġehzadeler ve Yunus Emre Belediyelerinin artan nüfusları dolayısı ile merkeze 2 adet
tam teĢekküllü cenaze aracı alınması.
8- Halen Manisa Belediyesinde uygulanmakta olan MEBĠS (Mezarlık Bilgi Sistemi) „nin
tüm ilçelerimizde (mevcut ilçeler, ilçelere bağlanan belde belediyeleri ve ilçelere
mahalle olarak bağlanan köyler dahil) kurulabilmesi için gerekli veri tabanlarının
oluĢturulması ve sistemin kurularak uygulamaya geçilebilmesi için çalıĢmalar yapmak.
9- Manisa Belediyesi tarafından verilmekte olan cenaze hizmetlerinin ( cenazenin nakli,
yıkanıp kefenlenmesi, mezar yerinin kazılması ve defin iĢlemlerinin) tamamının Manisa
BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm yerleĢim birimlerinde ( bütün ilçelerde )
uygulamaya geçirmek.
10- Ġlçelerde, kapatılan belde ve mahalleye dönüĢtürülen köylerde cenaze yıkama
yerlerinin ( gasilhane ) nüfuslarına göre planlamalarının yapılması, bu amaçla
gasilhanelerin faaliyete geçirilmeleri veya seyyar cenaze yıkama araçlarının temini.
11- Manisa BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde kalan tüm mezarlıkların Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, Mezarlıklar Hakkında Yönetmelik ve Mezarlık Nizamnamesine
uygun hale getirilmesini sağlamak.
12- Mezarlık Bilgi Sistemi oluĢturulması esnasında oluĢturulacak veri tabanına iliĢkin
bilgilerin meri mevzuattaki usüllere göre kayıt altına alınması; tüm cenaze defin
iĢlemlerinin Mebis‟ e kayıt edilmesi ve yasal mevzuattaki mezarlık kayıt defteri ve
benzeri uygulamaların gerçekleĢtirilebilmesini sağlamak.
Not: 2014 yılı hedeflerimiz içinde yer alan ilk iki madde faaliyet raporunu teslim
ettiğimiz ġubat ayı itibarı ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Dr. Ekrem AKKAYA
Bl. Sağlık ĠĢleri Müdürü
431
432
433
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
PERSONEL DURUMU
Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 1 Müdür ve 8 Personel olarak görev yapmaktadır.
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
GülĢen ÇALIġKAN
DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRÜ
a) Satınalma Bürosu
1-Hüseyin BALKANLI PĠYASA FĠYAT TEKLĠF ARAġTIRMACISI
2-Cem ÖZLEYEN
PĠYASA FĠYAT TEKLĠF ARAġTIRMACISI
3-Erhan DENKTAġ
PĠYASA FĠYAT TEKLĠF ARAġTIRMACISI
4-Halil ġEN
PĠYASA FĠYAT TEKLĠF ARAġTIRMACISI
5-Buket TANK
BÜRO ELEMANI
6-ġenay ÖZBAY
BÜRO ELEMANI
7-Aslıhan TAġ
BÜRO ELEMANI
c) Ayniyat Anbar Bürosu
1- Mustafa ZERĠN
ANBAR MEMURU
434
2013
Yılı Hedeflerimiz Ġçersinde GerçekleĢenler;
Satın alma ĠĢlemleri Bilgisayar ortamında yapılıyor.TaĢınır Mal Yönetmeliği
Bilgisayar ortamında yapılıyor. Belediyemizin tüm birimlerdeki ihtiyaçları etkin
ve verimli Ģekilde gerçekleĢiyor.
Malzeme Kodları 2011 yılında yayımlanan Maliye Bakanlığı tanımlarına göre
yapılmaktadır.
4734 Sayılı Ġhale Kanununun 22.maddesi DOĞRUDAN TEMĠN bir ihale usulü
olmayıp, fakat aĢağıdaki hallerde uygulanmaktadır.
1- Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiĢi tarafından karĢılanabileceğinin tespit
edilmesi.
2- Sadece gerçek veya tüzel tek kiĢinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.
3- Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun
sağlanması için ilk alımın izleyen 3 yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek
malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dıĢında baĢka gerçek veya tüzel kiĢiden
temin edilememesi.
4- Ġdarelerin 5000,00 YTL‟yi aĢmayan ihtiyaçları 2013 yılında 14.755,00 TL‟dır.
5- Ġdarelerin ihtiyacına uygun taĢınmaz mal alımı ve kiralanması gibi durumlarda
ihtiyaçlar “Doğrudan Temin Usulü” ile karĢılanır.
435
TEMEL ĠLKELER
Ġdareler bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eĢit muameleyi,
güvenirliği, gizliliği, Kamu oyu denetimini ihtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında
karĢılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve yapım
iĢleri bir arada ihale edilemez.
EĢik değerlerin altında kalmak amacıyla mal ve hizmet alımları ile yapım iĢleri
kısımlara bölünemez. Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ile belli
istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer usulleri kanunda belirtilen özel
hallerde uygulanmaktadır. Ödeneği bulunmayan hiçbir iĢ ihaleye çıkartılamaz.
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen malzeme ve
hizmet alımı istek fiĢlerini ambarımızda mevcut ise karĢılanır. Ambar da yoksa ki
günümüzde stoklu çalıĢma fazla para gerektirdiğinden dolayı piyasadaki bazı
mallar stoklu çalıĢılamıyor. Ġstek üzere belli zamanda imal edilerek teslimatı
yapılıyor.
Satın alınması talep edilen malzeme ve hizmetin teknik Ģartnamesi belirlenir.
Piyasadan her türlü fiyat araĢtırması yapılarak teklif mektupları alınır. YaklaĢık
maliyeti belirlenen ihtiyaçlar eĢik değerlerine göre ya ihale yapılarak temin edilir,
veya doğrudan temin limiti içinde ise doğrudan temin usulüne göre ihale onay
belgesi düzenlenir. Ġhtiyaç temin edilir. Faturasına istinaden muayene kabul
tutanağı hazırlanır. Ödeme evrakı düzenlenerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne
ödenmek üzere gönderilir.
Her alım iĢi için ayrı ayrı belge düzenlenir. Bir ödeme evrakında on-on iki bağlı
belgesi vardır.
436
BELEDĠYEMĠZ TAġINIR MAL ĠġLEMLERĠ
Ayniyat Talimatnamesi 1939 yılında yürürlüğe girmiĢ 18 Ocak 2007 tarihli TaĢınır
Mal Yönetmeliği Yürürlüğe girene kadar devam etmiĢtir.
5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunun 44. ve 45. nci maddeleri hükümlerine
dayanılarak hazırlanan TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 01.07.2007 tarihinden itibaren
uygulanmaya baĢlanılmıĢtır.
Bu Yönetmelik Kapsamlı yenilikler getirmiĢ olup, her bir harcama biriminin ayrı
ayrı taĢınır mal hesapları tutulmasını gerektirmektedir. Bu Yönetmeliğe göre daha fazla
eleman ile amaca ulaĢılabilir olmasına rağmen örnek Belediyemizde 24 Müdürlük
mevcut, 24 TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi elemanları ile belediyemizin tüm taĢınır
hesapları tutulmaktadır.
TaĢınır Mal hesapları Müdürlükler bazında ayrı ayrı doğrudan
tüketilmeyip depoya girmek durumunda olan tüketim malzemesi ve demirbaĢ
kayıtları müdürlüklerde yıl sonunda hesapları hazırlanmaktadır.
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında 4219 adet emtia ve yedek
parça toplamı 11.317.687,80TL. olarak evraklar hazırlanıp Mali Hizmetler
Müdürlüğüne teslim edilmiĢtir.
437
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKĠ TÜKETĠM HESABI TABLOSUDUR.
( 150 TÜKETĠM HESABI )
GEÇENYILDANDEVĠR
78.790,27 TL.
YIL ĠÇĠNDE GĠREN YILĠÇĠNDE ÇIKAN GELECEKYILADEVĠR
2.952.289,16TL
2.967.173,70TL.
63.905,73 TL.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEKĠ DEMĠRBAġ KAYITLARI TABLOSUDUR.
( 253 – 254 – 255 DEMĠRBAġ KAYITLARI )
GEÇENYILDANDEVĠR
742.470,22 TL.
YILĠÇĠNDEGĠREN YILĠÇĠNDEÇIKAN
73.360,50 TL.
708.917,80TL.
GELECEKYILADEVĠR
106.912,92 TL.
438
SIRA
NO
ĠHALE
ADI
ĠHALE
TARĠHĠ
ĠHALE
BEDELĠ
ĠHALENĠN
KĠMDE
KALDIĞI
ĠHALE ADI
439
1
ORDU MOTORLU
ARAÇLAR
SA.TĠC.LTD.ġTĠ.
DĠKY GeliĢtirme
Eğitim Sağlık
Hiz.San.ve Tic.ġti.
12.07.2013
56.876,00TL
ORDU
MOTORLU
ARAÇLAR
SAN.TĠC.
ġTĠ.
151.200,00TL
DĠKY
GeliĢtirme
Sağlık
San.ve
Tic.ġti.
1 Adet Araç
Alımı Münibüs
3
SUNVĠLLE ĠnĢ.ve
Gayrimenkul
GeliĢtirme A.ġ.
20.09.2013
165.200,00tl
SUNVĠLLE
ĠnĢ.ve
Gayrimenkul
GeliĢtirme
A.ġ
4
DĠKA Yapı
San.A.ġ.
10.10.2013
140.000,00TL
DĠKA Yapı
San.A.ġ.
50000 Adet
DikiĢ Seti
Belde ve
Köylerin Cami
Aydınlatmaların
da Kull.üzere
Elektrik
Mlz.Alımı
Belde ve
Köylerde
Kull.Üzere
Oturma
Bankları Alımı
500 Adet
195.500,00TL
ULÇAY
LASTĠK
A.ġ.
Belediyemizin
ihtiyacı olan
araçlarına lastik
alımı
4.823.000,00
ĠZCĠ
PETROL
Akaryakıt Alımı
2
5
ULÇAY LASTĠK
26.07.2013
01.11.2013
6
ĠZCĠ PETROL
7
PSL ELEKTRĠK
ELEKTRONĠK
TUR.PAZ.LTD.ġTĠ.
28.11.2013
143.000,00TL
8
YAPI TEKNO
MÜH.SAN.TĠC.
LTD.ġTĠ.
09.12.2013
141.960,00TL
07.11.2013
Alparslan
TürkeĢ Köprülü
kavĢağına
Elk.Mlz.Alımı
Belde ve
Köylerde
YAPI
okuyan muhtaç
TEKNO
öğrencilere
MÜH.SAN.T çantalı okul seti
ĠC. LTD.ġTĠ.
PSL
ELEKTRĠK
ġTĠ.
440
9
KILIÇLAR GER
DÖNÜġÜM
MAF.VE METAL
SAN.TĠC.A.ġ.
12.12.2013
141.960,00TL
KILIÇLAR
GER
DÖNÜġÜM
MAF.VE
METAL
SAN.TĠC.
Soma-Kırkağaç
Ġlçeleri muhtelif
köylere parke
taĢı alınması
10
11
12
13
441
442
MANĠSA BELEDĠYESĠ
KÜLTÜR ve SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
KÜLTÜR MERKEZĠ:
Belediyemiz Kültür merkezi çalıĢanları dört temizlik personeli iki bayan, iki
erkek, iki teknik eleman, bir büro elemanı, bir salon sorumlusu, üç tane dönüĢümlü
güvenlik elemanı görev yapmaktadır. Merkezimizde Lale ve Meclis salonu olarak iki
salon, meclisfuaye, lale fuaye ve ikinci kat lale fuaye sergi alanı, ikikulis, bir sahne
arkası odası ayrıca protokol konuklarımız için V.Ġ.P salonumuz bulunmaktadır.
Lale Salonu koltuk sayısı:545, Meclis Salonu koltuk sayısı:228
Bir adet tam teĢekküllü ses sistemi aracı görev yapmaktadır. Araç 2013 yılında 140 dıĢ
etkinlikte yer almıĢtır.
SALON /
FUAYE
1. Yarı Yıl
2.Yarı Yıl
ETKĠNLĠK SAYILARI
ÜCRETLĠ ÜCRETSĠZ TOPLAM
36.349,80 TL
14.378,00 TL
66
122
188
Meclis Salonu
6.195,00 TL
2.242,00 TL
21
82
103
Meclis Fuaye
4.953,50 TL
900,00 TL
7
172
179
Lale Fuaye
1.905,70 TL
1.905,70 TL
6
160
166
713,00 TL
50.117,00 TL
59,00 TL
19.484,70 TL
8
48
56
108
584
692
Lale Salonu
2.Kat Fuaye
Toplam
443
ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ (AVCILAR KLUBÜ)
03 Eylül 2012 Tarihinde kayıtlarına baĢladığımız, 01Ekim 2012 tarihinde 1.dönemine
baĢladığımız kıĢ kurslarına toplamda 10 branĢta baĢvuruda bulunulmuĢ ve bu
baĢvurulan branĢlar içinde;
Anasınıfı:6, Bale ve ritmik jimnastik:2, Halkoyunları:2, Resim ve El sanatları:2,
Keman:2, Gitar:2, Ġngilizce:5, Matematik:1, Satranç:1, Fitness: 1 (YetiĢkinler için)
Olmak üzere toplam 24 grup açılmıĢtır. Ve açılan bu tüm gruplara katılan yıllık öğrenci
sayısı ise 726 kiĢi olmuĢtur.01 Ekimde baĢlamıĢ olan, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak
dönemlerini kapsayan 1.yarıyılımız 27 ocak‟ta bitmiĢ olup 11 Ģubat 2013 tarihinde
ikinci yarıyıla baĢlanmıĢtır. Ġkinci yarıyılımızda ise yukarıdaki gruplardan ayrılmıĢ olan
kursiyerlerin yerine yeni öğrenciler alınmıĢ olup mevcut kurslarımızda herhangi bir
değiĢiklik olmadan devam edilmiĢtir.
2.yarıyıl etkinliklerimizi kapsayan ġubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını da etkili ve
kaliteli bir eğitim anlayıĢı ile geçirdikten sonra, dönem sonunda yaptığımız
organizasyonla çocuk merkezimizde eğitim alan çocuklarımız kendi alanları ile ilgili
gösteriler hazırlayıp sundular.
Yaz dönemi kurslarımızın kayıtlarını da haziran ayında baĢlatarak yeni dönemimize iyi
bir Ģekilde hazırlandık 25 Haziran 2013 tarihinde yaz döneminin startını verdik.
4-12 yaĢ arasında kayıt aldığımız branĢlarımız yaĢ gruplarına göre farklılık
göstermektedir.Kurslarımız 8 ay kıĢ dönemi 3 ay yaz dönemi olarak yapılmaktadır.
Kurs aylık ücretlerimiz bir dönemlik (4 ay) 120 TL olarak uygulanmaktadır.Grup
sayılarımızı kursun durumuna göre belirlemekte ve daha iyi eğitim verebilmek adına
sınırlı tutulmaktadır.
01.10.2012 tarihinden itibaren doluluk oranımız %93 olarak belirlenmiĢtir.
KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALĠYETLER
Her dönem miniklerimizin yıl boyunca yaptıkları çalıĢmaları sergileyip öğrendikleri
modern dans, halk oyunları, bale, ritmik jimnastik, belediye çocuk korosu konserleri ile
el iĢi ve resim çalıĢmalarının birer manevi karĢılığı olarak öğrencilerimize baĢarı
sertifikaları veriyoruz. Bu yılda yaz ve kıĢ dönemi olmak üzere toplam 726
kursiyerimize sevgili belediye baĢkanımız Sn. Cengiz ERGÜN‟ÜN imzasının
bulunduğu belgeleri yapmıĢ olduğumuz törenle kursiyerlerimize teslim ettik.Yıl içerinde
etkinlik takvimlerine dahil olmuĢ onlarca programa imza attık.Yaptığımız etkinliklerimiz
belediyemizin resmi sitesinde ve yerel gazetelerde yer bulmuĢtur.
Belediyemizin düzenlediği Manisa Tarzan‟ı ve Çevre Günleri festivallerine katılıp çevre
ve doğa sevgisini aĢılayıp hem de mutlu bir gün geçirmelerini sağladık.
444
Yerli malı haftasını öğrencilerimizin getirmiĢ olduğu çeĢitli meyvelerlerle merkezimizde
kutlayıp yerli malının önemini bir kez daha vurgulamıĢ olduk.
Merkezimizde etkinlik programına dahil ettiğimiz yüz boyama Ģenliği yapıp halkın
katılımını sağladık ,10 öğretmenimizle beraber ortalama 170 çocuğumuzun yüzlerini
boyadık.
445
Yıl sonunda hazırlamıĢ olduğumuz gösteri programına yüzlerce insan katılmıĢ olup
minik çocuklarımızın sundukları programı coĢkuyla
izlemiĢlerdir.
446
BARBAROS ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ
 Merkezimiz eğitime, 2013 yılı Kasım ayında matematik, mental aritmetik ve
satranç branĢlarıyla baĢlamıĢtır.
 2013-2014 eğitim öğretim yılı birinci dönemde; mental aritmetik 1. grubumuzda
14, mental aritmetik 2. grubumuzda 15,matematik branĢında 13 ve satranç
branĢında 12 olmak üzere toplam 54 öğrencimize eğitim verdik.
447
 Barbaros Mahallesi‟nde hizmet veren merkezimizde ikinci dönem açılan
kurslarımız matematik (2 grup), mental aritmetik (2 grup) ve satranç
branĢlarında olmuĢtur.
 Okul öncesi ve Ġngilizce branĢlarında yeterli sayı oluĢturulmuĢtur; kurs
öğretmenleri belirlendiğinde kayıtlara hemen baĢlanacaktır.
 Tüm kurslarımız için ön kayıt almaya devam etmekteyiz.
 Birinci dönemde merkezimize yapılan en fazla ön kayıt matematik, Ġngilizce,
mental aritmetik, satranç ve okul öncesi branĢlarında olmuĢtur.
 Birinci dönemde Barbaros Çocuk Kültür ve Sanat Merkezini tanıtmak amacıyla
mahallede bulunan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi Ġlköğretim Okulu müdürü
Mustafa Döğen ve okulun sınıf öğretmenleriyle görüĢmeler yapılmıĢtı. Ġkinci
dönem için mahallede bulunan Barbaros Ġlköğretim Okulu ve Kemal Pınar
Ġlköğretim Okulu‟yla da görüĢmeler yapılmıĢtır. GörüĢmeler sonucunda özellikle
matematik ve Ġngilizce branĢlarında yoğun bir talep görmekteyiz.
 Merkezimiz, Barbaros Mahallesi ve çevresi tarafından büyük bir ilgi ve sevinçle
karĢılanmıĢtır. Belediyemizin eğitime verdiği önem velilerce takdir edilmektedir.
448
GÜZELYURT ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ
Merkezimiz 04.02.2013 tarihinde açılmıĢtır.
Merkezimiz 24.06.2013 tarihinde yaz dönemiyle birlikte faaliyete girmiĢtir.
Merkezimizde 24.06.2013-31.01.2014 tarihleri arasında 9 branĢta 300 kursiyerimiz
vardır.Bu branĢlar;
Okul Öncesi Eğitimi, Ritmik cimnastik ve Bale, Matematik, Ġngilizce, Satranç, Gitar,
Resim, Keman, Mental Aritmetik, Çocuk esirgeme kurumu,ekonomik durumu kötü olan
zihinsel engelli ve otizmli toplam 7 çocuğumuza da ücretsiz kurs eğitimleri
verilmektedir.
4-12 yaĢ arasında kayıt aldığımız branĢlar yaĢ gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Kurslarımız 8 aylık kıĢ dönemi ve 3 aylık yaz dönemi olarak yapılmaktadır.
Kurs aylık ücretlerimiz bir dönemlik 120tl olarak devam etmektedir.
Mental Aritmetik kursu bir dönemlik ücretimiz 170 tl dir.
449
450
HAYDAR BAYÇIN ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ ve ÇOCUK KÜLTÜR
SANAT MERKEZĠ

2013 YILI KURSĠYER BĠLGĠLERĠ
Merkezimizde toplam 10 branĢta
yıllık; yaz dönemi 95, 1. KıĢ dönemi 245 ve 2. KıĢ dönemi 271 kursiyer olmak
üzere toplamda 611 çocuk hizmet almıĢtır.

Ekonomik durumu merkezimiz kurs
ücretini ödemeye uygun olmayan 6 öğrenciye de
ücretsiz olarak eğitim verilmiĢ bulunmaktadır.
2013 YILI KURS FAALĠYETLERĠ

Merkezimizde okul öncesi, resim, bale, halk oyunları, matematik, Ġngilizce,
satranç, gitar,
mental aritmetik ve keman olmak üzere toplam 10 (on)
branĢta eğitim verilmektedir.


Kayıtlarımız branĢlarımıza ve yaĢ gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Kurslarımız 8 aylık kıĢ dönemi ve 3 aylık yaz dönemi olmak üzere 2
dönemden oluĢmaktadır.
451

Kursiyer sayılarımız branĢlara göre belirlenmekte ve sağlıklı bir eğitim
sağlanabilmek adına
sınırlı tutulmaktadır.
2013 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALĠYETLER
Her sene kıĢ dönemi boyunca hazırlanan kursiyerlerimiz; halk oyunları, bale, ritmik
jimnastik, çeĢitli dans türleri gibi çalıĢmalarını sene sonu gösterisinde
sahnelemektedirler.
452
Aynı zamanda dönem içerisinde yapılan çalıĢmalar dönem sonunda sergilenmekte ve
çocuklarımızın emekleri karĢılıksız kalmamaktadır.

YılbaĢı sebebiyle sınıfımız minik
kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz
tarafından süslenmekte ve
öğrencilerimiz kendi aralarında
hediyeleĢmektedirler. Bu sayede
miniklerimiz hem yeni yılın
heyecanını yaĢamakta hem de
paylaĢmayı en güzel Ģekilde öğrenmektedirler.
Yerli malı haftası öğrencilerimizin
getirmiĢ olduğu meyve ve çeĢitli
yiyeceklerle kutlanmakta, miniklerimiz
eğitmenleri tarafından yerli malı haftası
konusunda bilinçlendirilmektedir.
Eğlenmenin yanı sıra farkındalık
yaratmak
esas
amaçlarımız
arasındadır.
 24 Kasım Öğretmenler Günü Belediye BaĢkan
Yardımcımız Sayın Nursel
USTAMEHMETOĞLU eĢliğinde tüm eğitmen ve
öğretmenlerle birlikte Belediyemiz Kültür
Merkezi‟nde kutlanmıĢ bulunmaktadır.
 Öğrencilerimize dönem sonlarında baĢarılarını perçinlemek adına karne
töreni
düzenlenmekte ve baĢarı belgeleri dağıtılmaktadır.
453
HAYDAR BAYÇIN ÇOCUK KÜTÜPHANESĠ
Merkezimiz sanatsal faaliyetlerin, kurs etkinliklerinin yanı sıra çocuk kütüphanesi
olarak da faaliyet göstermektedir.
Kitaplıklarımız Atatürk kitapları, tiyatro kitapları, Ģiir kitapları, dini kitaplar, önemli
Ģahsiyetler, sözlükler, ansiklopediler, kaynak kitaplar, edebi kitaplar, Manisa kitapları,
Sağlık ve KiĢisel GeliĢim kitapları, Ġngilizce kitapları, mizah, müzik, yabancı romanlar,
Türk romanları, 100
temel eser, yabancı hikaye ve masalları, Türk hikaye ve
masalları, tarih kitapları olmak üzere 20 bölümden oluĢmaktadır.
Kütüphanemizde bulunan kitapların daha kolay bulunabilmesi açısından bölümlerine
göre farklı renk ve sayıdan oluĢan etiket sistemiyle etiketlenmiĢtir.
YaklaĢık 4000 adet kitabı bulunan kütüphanemiz çocuklarımıza rahat bir ortamda
kitap okuma, ödev araĢtırma ve ders çalıĢma olanağı sunmaktadır.
2013 yılı içerisinde kayıtlı olan toplam üye sayımız 1696‟e ulaĢmıĢtır.
454
1 adet kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile kayıt formunu dolduran
üyelerimize kütüphanemize giriĢ çıkıĢ konusunda rahatlık sağlaması açısından üyelik
kartı verilmektedir.
Kütüphanemize bağıĢ olarak getirilen kitaplar aynı düzen ve titizlikle kitaplıklara
yerleĢtirilmektedir.
NURLUPINAR ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ
2011 yılı Nisan ayında Adnan Menderes Mahallesinde faaliyete geçen merkezimizde
8branĢta (Okul öncesi Eğitim, Matematik, Türkçe , Ġngilizce, Satranç, Halkoyunları,
Gitar, Bale &Ritmik Jimnastik) 3-14 yaĢ arası yaklaĢık 150 öğrenciye eğitim
vermekteyiz.
Öğrencilerimiz Manisa Belediyesi ġehir
Tiyatrosu‟nda izledikleri oyunda keyifli
dakikalar geçirdiler.
455
3 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında BaĢkanımızın çocuklarımıza sürprizi
olarak hükümet meydanında kurulan oyun alanında bayram coĢkusu yaĢandı.
Merkezimizin bahçesinde hazırlanan ikramlarla Bahara Merhaba eğlencesi
düzenlendi.
Manisa Belediyesi hizmetlerinin tanıtımı için gelen bayan konuklarımızı merkezimizde
ağırladık.Türk Bayrağıyla çocuklarımızın yüzleri renklendi. Satranç grubu
öğrencilerimiz aldıkları eğitim sonrasında Kültür Sitesinde düzenlenen turnuvaya
katıldılar.
Cedric Doğum günü partisi isimli çocuk oyununu öğrencilerimizle izledik.
Manisa Belediyesi Çanakkale ġehitleri Anıtını ziyaret ettik.
Okul öncesi eğitmenimizle masal okuma gününde merkezimizde kukla gösterisi
düzenlendi.
Bir yılın sonunda aldıkları eğitimlerle tüm hünerlerini sergileyen çocuklarımız
heyecanla sahneyi doldurdular.
Yerli Malı öğrencilerimizle kutlandı.
Yeni yıl partisinde çocuklarımızla eğlendik.
Çevre halkı tarafından kısa sürede benimsenmiĢ olan merkezimiz Nurlupınar
Bölgesine farklılık getirmiĢtir. Maddi imkanları kısıtlı olan bölge halkına böyle bir eğitim
hakkı tanınması aileler tarafından sevinçle karĢılanmaktadır. Merkezimizin sağlamıĢ
olduğu eğitim ve sosyal aktiviteler sayesinde çocuklarımız belki de hiç görmemiĢ
oldukları etkinliklere katılmaları aileleri mutlu etmekte ve Belediyemizi bu
çalıĢmalarından dolayı gönülden desteklemektedirler.
456
TOKĠ-2 ÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ
24 Haziranda baĢlayan yaz dönemi kurslarıyla, faaliyete geçen merkezimiz, okul
öncesi ve Ġngilizce kurslarını baĢlatmıĢ ve on altı öğrenciye hizmet vermiĢtir. 15 Eylül
tarihinde sona eren kurs faaliyetleri esnasında iyi diyaloglar ve çalıĢmalar
sürdürülmüĢtür.
30 Eylülde baĢlayan kıĢ döneminde ise, okul öncesi iki grup , matematik iki grup ,
Ġngilizce , pilates ve gençlik merkezinin bilgisayarlı muhasebe (netsis) kursu ile toplam
yüz öğrencinin üzerine çıkılmıĢtır.
Bu süreç içerisinde 30 Ağustos, 29
Ekim, Kurban Bayramı, 10 Kasım
gibi bayram ve günlerin anlam ve
önemini anlatan etkinliklerde
bulunduk.
Sosyal Belediyeciliğin temel
unsurlarından olan Tiyatro ve
bilinçlendirme gezileri düzenledik.
Devam etmekte olan dönem
içerisinde velilerimizle konuĢup,
Belediyemizin hizmetlerinden
memnuniyetlerini duyduğumuzda
bizlerde onur duyuyoruz.
457
UNCUBOZKÖYÇOCUK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZĠ
Merkezimizde yaz
dönemi kapsamında toplam 8 branĢta 91 kursiyerimiz hizmet almaktadır. Çevre
okullardan tespit edilmiĢ ekonomik durumu kötü olan yaklaĢık 10 çocuğumuza da
ücretsiz kurs eğitimleri verilmektedir.




4-12 yaĢ arasında kayıt aldığımız branĢlarımız yaĢ gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Kurslarımız 8 aylık kıĢ dönemi ve 3 aylık yaz dönemi olarak yapılmaktadır.
Kurs aylık ücretlerimiz bir dönemlik 120 tl olarak devam etmektedir.
Yaz dönemi bitmesine 2 hafta kala okul tuvalet ve mutfak duvarlarındaki fayanslarda
meydana gelen çatlamalar sebebiyle okulumuzda geniĢ kapsamlı bir tadilat baĢladı. Tüm
fayanslar değiĢtirildi.
2013 Yaz Döneminde Faaliyet Gösteren Braşlarımız:
*Okul Öncesi Eğitim
*Matematik
*Satranç
*Bale ve Ritmik Jimnastik
*Halk Oyunları
*Gitar
*Resim
*Ġngilizce
(13 Öğrenci)
(12 Öğrenci)
(6 Öğrenci)
(15 Öğrenci)
(5 Öğrenci)
(11 Öğrenci)
(8 Öğrenci)
(21 Öğrenci: 17 Büyük Grup, 4 Küçük Grup)
458
2013 YILI KIġ KURSLARI FAALĠYETLERĠ
Merkezimizde kıĢ dönemi kapsamında toplam 6 branĢta 81 kursiyerimiz hizmet
almaktadır. Çevre okullardan tespit edilecek ekonomik durumu kötü olan
çocuklarımıza da ücretsiz kurs eğitimleri verilecektir.
4-12 yaĢ arasında kayıt aldığımız branĢlarımız yaĢ gruplarına göre farklılık
göstermektedir.
Kurslarımız 4+4=8 aylık kıĢ dönemi ve 3 aylık yaz dönemi olarak yapılmaktadır.
Kurs aylık ücretlerimiz bir dönemlik 120 tl olarak devam etmektedir.
2013 Kış Döneminde Faaliyet Gösteren Braşlarımız:
*Okul Öncesi Eğitim
*Matematik
*Satranç
*Bale ve Ritmik Jimnastik
*Gitar
*Ġngilizce
(12 Öğrenci) + (12 Öğrenci) = (24 Örenci)
(8 Öğrenci)
(11Öğrenci)
(17 Öğrenci)
(11 Öğrenci)
(10 Öğrenci))
459
ġEHĠR TĠYATROSU
ġehir Tiyatrosu 2013 yılı taĢeron sözleĢmeli kadrosu; bir Genel Sanat Yönetmeni, bir
Teknik Personel, sekiz Oyuncu toplam on kiĢiden oluĢmaktadır.
2013 yılı içerisinde ġehir Tiyatrosu üç çocuk oyunu, beĢ büyük oyun; toplamda sekiz
oyun hazırlamıĢtır. Bu oyunlarımız sırasıyla Tayfun ġENGÖZ‟ün yönettiği; Aziz
NESĠN‟in “Hadi Öldürsene Canikom”, Ira LEVĠN‟in “Ölüm Tuzağı”, Memet
BAYDUR‟un “Kamyon”, Tayfun ġENGÖZ‟ün yazıp yönettiği “Kız Kaçırma 2” adlı
ortaoyununu; Tayfun ġENGÖZ‟ün yönettiği; Ray Cooney‟in “KarmakarıĢık” adlı
oyunlarını sahnelemiĢtir. Çocuk seyircimize yönelik ise B. Kaan ġENSOY‟un yazdığı
ve
yönettiği;
“Sallanan
Taht”,“Bizimkiler”
ve“ġarlo”
adlı
oyunları
küçük
seyircilerimize sunulmuĢtur. Bununla birlikte Manisa ilçeleri ve köylerine turneler
yapılmıĢtır. Nisan ayı içerisinde “Hadi Öldürsene Canikom” adlı oyunla Soma ve
Saruhanlı‟ya; Haziran ayı içerisinde “Kamyon” adlı oyunla Demirci ve Aliağa‟ya;
Aralık ayı içerisinde ise “Kamyon” adlı oyun ve “ġarlo” adlı çocuk oyunuyla Salihli ve
Demirci‟ye turneler düzenlenmiĢtir.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak ayı içerisinde Manisa Açık Cezaevi mahkumlarına
özel “Hadi Öldürsene Canikom”; 18 Eylül 2013 de Manisa Denetimli Açık Cezaevi
mahkumlarına “Kız Kaçırma 2” adlı ortaoyunumuz; Aralık ayı içerisinde de Manisa
Kapalı Cezaevi mahkumlarına “KarmakarıĢık” adlı oyunlarımız sahnelenmiĢtir.
Mart ayı içerisinde Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Bölümü öğrencilerinin daveti
üzerine oyuncularımızdan Bartu Kaan ġENSOY, Ahmet Uğur Say ve Servet ġENCEL
CBÜ
Konferans
Salonu‟nda
“Tiyatro
ve
Edebiyat”
konulu
söyleĢiyi
gerçekleĢtirmiĢlerdir.
24 Mart 2013 Çanakkale ġehitliği ve Atatürk Gençlik Merkezi açılıĢ törenleri
kapsamında gösteriler hazırlanmıĢ ve sahnelenmiĢtir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuk oyunlarımıza hafta boyunca
günde iki kez olmak üzere tüm Manisalı çocuklarımızın coĢkulu katılımıyla
kutlanmıĢtır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale
ġehitliği Anıtı‟nda özel gösteri yapılmıĢtır.
460
Mayıs ayı içerisinde YetiĢtirme Yurdu öğrencilerine ve Trafik Haftası dolayısıyla
ilköğretim öğrencilerine oyuncularımızdan B. Kaan ġENSOY ve Harun OVAGÜLÜ‟nün
sahnelediği “Karagöz-Hacivat” gösterisi sahnelenmiĢtir.

Bu yıl 6.sı düzenlenen Liselerarası Tiyatro Festivali sekiz ilçe ve beĢ merkez,
toplam 13 okulun katılımıyla 6-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir.

Gönülden Gönüle Derneği‟nin daveti üzerine Fuar Alanı‟nda oyuncularımızdan
Mete ALGÜNER ve Name KATLAN animasyon gösterisi yapmıĢtır.

31 Mayıs Cuma akĢamı Kaan ġENSOY‟un yönetmenliğinde Manisa Barosu‟na
“Ayıkla Pirincin TaĢını” adlı oyun sahnelenmiĢtir.

31 Mayıs Tarzan Haftası etkinlikleri kapsamında oyuncularımızdan Harun
OVAGÜLÜ Temsili Tarzan olarak görev almıĢtır.

18
Haziran
akĢamı
Konservatuarı‟nın
Niobe
hazırlamıĢ
Amfi
olduğu
Tiyatrosu‟nda
yıl
sonu
Manisa
gösterisinde
Belediyesi
kısa
oyun
sahnelenmiĢtir.

Manisa Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü; hafta içi 18:00 – 21:30
saatleri arasında
22 öğrencisiyle birinci sınıf, 14 öğrencisiyle ikinci sınıf,
toplamda 36 öğrenci ile bu yıl faaliyet göstermiĢtir.

Bu yıl güz dönemi Oyunculuk Kursu‟nda 55 öğrenciye, yaz dönemi kursunda ise
90 öğrenci olmak üzere toplamda 145 öğrenciye eğitim verilmiĢtir.

ĠĢ güvenliği eğitimi kapsamında oyuncularımızdan Derya BOZDOĞAN ve Name
KATLAN ilk yardım sertifikası almak için eğitimlere katılmıĢlardır.

24 Kasım Öğretmenler GünüÖzel Gösterim‟de oyuncularımızdan Ahmet Uğur
SAY, Derya BOZDOĞAN, Name KATLAN, Mete ALGÜNER, Murat BAKIR,
Harun OVAGÜLÜ ve öğrencilerimiz, “Artiz Mektebi” adlı oyundan bir bölüm
sahnelemiĢlerdir.

Aralık
ayı
içerisinde
Ruh
ve
Sinir
Hastalıkları
hastalarına
özel
”KarmakarıĢık” adlı oyunu sahnelenmiĢtir.
461

Aralık ayı içerisinde oyuncularımızdan Bartu Kaan ġENSOY, Harun OVAGÜLÜ
ve
Derya
BOZDOĞAN,
“Karagöz-Hacivat”
oyunuyla
köylere
turne
düzenlemiĢtir.

Aralık ayında baĢlayan güz dönemi çocuk kursumuzda 65 öğrenciye eğitim
verilmektedir.

2014 sezonu için oynanması planlanan Güngör DĠLMEN‟in yazdığı, Tayfun
ġENGÖZ‟ün yönettiği yetiĢkin oyunu “Deli Dumrul”un provaları devam
etmektedir. Yeni çocuk oyunu “Tarzan” ise Mete ALGÜNER tarafından yazımı
tamamlanıp, oyun reji çalıĢması aĢamasındadır. 2014 yılı 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve Tarzan Haftası etkinliklerinde
“Tarzan” adlı çocuk oyunumuz sahnelenecektir.

ġehir Tiyatrosu 2013 yılı içerisinde yaklaĢık olarak 60.000 seyirciye ulaĢmıĢtır.
OYUNLARDAN SAHNELER
462
“Hadi Öldürsene Canikom “adlı oyunumuzdan.
“Ölüm Tuzağı” adlı oyunumuzdan.
463
“Kamyon” adlı oyunumuzdan.
“Sallanan Taht “ adlı çocuk oyunumuzdan.
464
“Bizimkiler” adlı çocuk oyunumuzdan.
“Kız Kaçırma 2” adlı ortaoyunumuzdan
465
“KarmakarıĢık” adlı oyunumuzdan.
“ġarlo” adlı çocuk oyunumuzdan.
466
Aile Rehberlik ve DanıĢma Merkezi
Aile Rehberlik ve DanıĢma Merkezi 27 Mayıs 2011 Cuma günü hizmete girmiĢtir.
Merkezimiz halkımıza ücretsiz olarak evlilik öncesi danıĢmanlık, aile danıĢmanlığı,
çocuk ve ergen danıĢmanlığı, bireysel danıĢmanlık alanlarında kiĢilere psikolojik
danıĢmanlık hizmeti vermektedir. GörüĢmeler bireysel olarak gerçekleĢmektedir.
Merkezimize 02 Ocak – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında 346 kiĢi baĢvurmuĢ,
toplamda 629 görüĢme yapılmıĢtır. DanıĢanların 346‟sı kadın, 103‟ü erkek, 70‟i ergen,
107‟si çocuktur. BaĢvuranlar; ailevi problemler, boĢanma, çiftler arası iletiĢim sorunları,
çocuklardaki davranıĢ bozuklukları ve çocukların okula adaptasyon süreçleri, engelli
bireylerin yaĢadığı problemler, aile içi Ģiddet, otistik, mental retardasyon ve down
sendromlu çocuklar, sınav kaygısı, alkol bağımlılığı, çift danıĢmanlığı, evlilik öncesi
danıĢmanlık,
davranıĢ
bozuklukları,
öfke
kontrol
problemleri
nedeniyle
baĢvurmuĢlardır. Belediyenin Meclis Salonunda UlaĢım Müdürlüğü‟nden 90 Ģoföre
stresle baĢa çıkma, iletiĢim kuralları, öfke kontrol becerileri konularında eğitim
verilmiĢtir. Toplu ulaĢım Ģoförlerinden 154 kiĢinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi‟nden gelen toksikoloji ve MMPI testlerinin değerlendirilmeleri yapılmaya
devam etmektedir. Merkezimize Ġzmir‟den ve Manisa‟nın ilçeleri; Soma, Turgutlu,
Salihli ve Akhisar‟dan danıĢanlar baĢvurmuĢtur.
MERKEZ ÇALIġANLARI:
 MERKEZ SORUMLUSU : SERAP ERSÖZ
 PSĠKOLOG
: MERVE ATEġ
 EBE
: GÜLġAH FĠLĠZ
467
 TEMĠZLĠK PERSONELĠ
: ELĠF KORKMAZ
468
ÇANAKKALE ġEHĠTLERĠ ANITI VE ATATÜRK SERGĠ SALONU
24.03.2013 tarihinde müzemizin açılıĢı yapıldı.
23.04.2013 tarihinde, Müzemiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında Manisa protokolü tarafından ziyaret edildi.
07.08.2013 tarihinde, Bengü Türk TV‟de yayınlanan „Anadolu‟da Ramazan‟ adlı
program müzemizin amfi bölümünde canlı olarak yapıldı.
20.08.2013 tarihinde, TRT televizyonu müzemizi tanıtan bir çekim
gerçekleĢtirdi.
30.08.2013 tarihinde, Müzemiz 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri
kapsamında Manisa protokolü ve askeri erkan tarafından ziyaret edildi.
27.11.2013 tarihinde, TUSELOG Proje ekibi müzemizi ziyaret etti.
Müzemiz;
Merkez Komutanlığından subay, astsubay ve erler,
Emniyet Müdürlüğünden polis memurları,
Manisa Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gerçekleĢtirilen „Haydi
Kadınlar Manisa‟ya‟ projesi kapsamında Manisa‟ ya gelen kadınlar,
Manisa Belediyesinin hazırladığı „Haydi Muhtarlar Manisa‟ya‟ projesi kapsamında
Manisa‟ya gelen muhtarlar,
Merkez, köy ve ilçe okullarından gelen öğrenci, öğretmen ve bireysel ziyaretçiler dahil
olmak üzere açılıĢından bu yana toplam 22.826 kiĢi tarafından ziyaret edilmiĢtir.
469
BAHRĠ SARITEPE GENÇLĠK MERKEZĠ
Manisa Belediyesi Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi gençlerin demokratik platformda
hoĢgörü, saygı ve anlayıĢ çerçevesinde düĢüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm
üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmalarını geliĢtirmeyi ve kendi
sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.
Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezinde;
Çok Amaçlı Salon, Sağlıklı YaĢam Merkezi, Dans Salonu, Seminer Salonu, Bilgisayar
Sınıfı,Müzik Sınıfları
ÇOK AMAÇLI SALON
: 50 kiĢi kapasiteli Çok Amaçlı Salonumuzda çeĢitli
bedensel dans-halk oyunları faaliyetleri yapılmaktadır. Bu salonumuzda yıl içinde
 9-12 yaĢ arası Semazen grubu çalıĢmalarına devam etmektedir.
 Son 6 ay içerisinde 40‟ar kiĢilik 6 ayrı Harmandalı grubuna kurs verilmiĢtir.
 Bitlisliler, Ahlatlılar, Azerbaycanlılar ve Kafkas dernekleri ekibi gösteri
çalıĢmalarını bu salonumuzda yapmıĢlardır.
SAĞLIKLI YAġAM MERKEZĠ: Salonumuz 22 KiĢi kapasitelidir.
 Bu merkezimizde soyunma odaları ve duĢ kısımları bulunmaktadır.
 Step-Aerobik-Pilates- Hamile Jimnastiği kurslarımız bu salonumuzda
verilmektedir.
 2013 Yılı içerisinde yaklaĢık 250 Bayanımız
DANS SALONU
: Dans Salonumuz 20 kiĢi kapasitelidir. Salon dansları
kursları bu salonumuzda verilmektedir.
SEMĠNER SALONU
: 40 kiĢi kapasiteli salonumuzda son 6 ayda;
 20 kiĢi kontenjanlı 3 ayrı Diksiyon kursu,
 Fotoğrafçılık ve Hızlı Okuma kursları düzenlenmiĢtir.
 Kent Konseyi Engelli Meclisi, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Hanımeli grupları
grup toplantıları belirlenen farklı gün ve tarihlerde bu salonumuzda
yapılmaktadır.
 Ayrıca belediye içi bilgilendirme toplantıları ve çeĢitli seminer etkinliklerinde de
bu salonumuz kullanılmaktadır.
BĠLGĠSAYAR SINIFI
: Bilgisayar sınıfımızda 2013 yılı içerisinde 252 kiĢi kurs
görmüĢtür.
 11 Bilgisayar Kullanımı kursu,
 3 Hızlı Klavye Kullanımı kursu düzenlenmiĢtir.
MÜZĠK SINIFLARI : Bağlama, Gitar, Keman, Ney olmak üzere 4 ayrı müzik sınıfımız
bulunmaktadır.
DERSLĠKLER
: 18 kiĢilik 3 ayrı derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerde
Ġngilizce, Hızlı Okuma kursları verilmektedir.
470
SĠNANBEY MEDRESESĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
8 Adet kurslar için uygun hale getirilmiĢ atölyelerden oluĢmaktadır. Bu merkezimizde
toplam 73 kursiyer kurslara devam etmektedir. Bu merkez için planlanan kurslar;
 Kuyumculuk
 Telkari
 GümüĢ Kazaz Örücülüğü
 Mozaik Sanatı
 AhĢap Boyama Kursu
HÜSREVAĞA HAMAMI EĞĠTĠM MERKEZĠ
Unutulmaya yüz tutmuĢ meslekler arasında olan Manisa Bezi Dokuma kursumuz bu
merkezimizde verilmektedir. Merkezimizde 7 adet dokuma tezgahı uygun Ģekilde
konumlandırılmıĢ olup 14 kursiyer dokuma iĢlemlerini gerçekleĢtirmektedir.
KIRMIZI EV SANAT VE MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Ġki katlı tarihi bina Belediye tarafından restore edilerek kurs merkezi haline getirilmiĢtir.
Bu merkezimizde toplam 83 kursiyer kurslara devam etmektedir. Bu merkez için
planlanan kurslar;
 El NakıĢları (Dekoratif Ev aksesuarları-Hazır gereçlerle takı yapımı)
 Yağlı Boya Resim
 Üç Boyutlu ġekillendirme
 Kitre Bebek Yapımı
TOKĠ 2 EĞĠTĠM MERKEZĠ
2008 yılında faaliyete geçen bu merkezimizde Manisa Belediyesi Bahri Sarıtepe
Gençlik Merkezi tarafından planlanan
 Bilgisayar Destekli Muhasebe (Netsis),
 Grafik Tasarımı,
 Web Tasarımı,
 Bilgisayar Destekli Çizim (Autocad) kursları verilmektedir.
Bilgisayar Destekli Muhasebe kursuna 2013 yılı içinde toplam 89 kursiyerkurs
görmüĢtür. Diğer branĢlar ise Kurs kontenjanı dolmadığından bekleme durumundadır.
471
GENEL BĠLGĠ
:
2013 eğitim öğretim yılı içerisinde 26 ayrı branĢta farklı kurslar düzenlenmiĢtir.
Bu kurslara toplamda 1918 kiĢi baĢvuru yapmıĢ, 1408 kiĢi kurslara devam etmiĢ
ve kursu tamamlamıĢtır.
472
AB PROJELERĠ ve DIġ ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠ
10.12.2012 – 21.01.2013 Avrupa Ödülü (Avrupa Diploması) ile ilgili baĢvuru veri
toplama çalıĢmaları devam etmiĢtir. Bu kapsamda Belediye içi müdürlüklerimizle
olduğu kadar (Basın, Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, vs.)
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Makedonya Göçmenleri Derneği ve Manisa Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Manisa‟yı Mesiri
Tanıtma ve Turizm Derneği gibi pek çok kuruluĢla temasa geçilmiĢtir. GeçmiĢ altı yılın
meclis kararları incelenmiĢ, gerçekleĢtirilen tüm faaliyetlerin analizi yapılmıĢtır. Basın,
Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü‟nden talep edilen arĢiv bilgisi ve görsellere iliĢkin
web sitesi arama butonu üzerinden haberler tek tek bulunarak ilgili müdürlüğümüze
gönderilmiĢ, bu vesileyle bulunan haberlerin görselleri temin edilebilmiĢtir. Toplanan
tüm veriler derlenmiĢ, çevirisi yapılmıĢ ve baĢvuruya hazırlanmıĢtır. Eurodesk First
Class- Intranet sistemi üzerinden ve ofis ziyaretleri yoluyla soru cevaplama ve veri
güncellemeleri devam etmiĢtir. Bu kapsamda pek çok genç AB fırsatları ile ilgili
bilgilendirilmiĢ ve yönlendirilmiĢtir.
31.12.2012 – 12.07.2013 Yiwu Belediyesi ile olan iletiĢim KardeĢ Okul Projesi, 473.
Manisa Uluslararası Mesir Festivali, vb. konular üzerinden kesintisiz devam etmiĢtir.
KardeĢ Okul talebi ile ilgili ön araĢtırma tamamlanmıĢ, okullar incelenmiĢ, Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile temasa geçilmiĢ ve ilgili okul tanıtım broĢürünün tercümesi yapılarak
kendilerine gönderilmiĢtir.
28.01.2013 Avrupa Ödülü‟nün Avrupa Diploması için hazırlanan baĢvuru Avrupa
Konseyi, Strasbourg‟a posta yolu ile gönderilmiĢtir.
04.02.2013 – 15.03.2013 Geçtiğimiz yıl Haziran ayında ortaklıkları kurulan ve bu
kapsamda modül eĢleĢtirmeleri yapılan TUSELOG (Türkiye – Ġsveç Yerel Yönetimler
Ortaklığı) Programı kapsamında, “Belediye Yönetimi” temasında eĢleĢtiğimiz ġiĢli,
Tarsus, Çorum ve Ġsveç‟ten Huddinge Belediyeleri ile projemizi oluĢturmak amaçlı
yapılan ilk buluĢmanın (Kasım 2012, ġiĢli-Ġstanbul) ardından ikinci çalıĢma ziyareti
Çorum Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir.
18.02.2013 – 01.03.2013 Valilik AB, Projeler ve DıĢ ĠliĢkiler Koordinatörlüğü‟nden Ural
Sevener ile “Valiliklerde AB ĠĢleri için Kapasite OluĢturulması Projesi” ile ilgili görüĢme
yapılmıĢ, kendisi tarafından birimimize iletilen bilgi notu incelenmiĢtir. Bakanlık
koordinasyonunda yürütülecek projede illerde AB kaynaklı fonlardan yararlanılması
hususunda kapasite artırımına yönelik çalıĢmalar öngörüldüğünden Yerel Yönetimlerin
katkısının önemi üzerinde durulmuĢtur. GörüĢmelerin ardından Valilik Ġl Özel Ġdare
Binası‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir.
473
18 – 25.03.2013 TUSELOG programı kapsamında ortaklar arası e-posta iletiĢimi
kesintisiz devam etmiĢ, verilerin netleĢtirilmesi ile ilgili grup içinde belirlenen son tarihe
yetiĢtirilmek üzere ilgili
çalıĢmalar ĢekillenmiĢtir. Ayrıca TUSELOG Programı - “Belediye Hizmetlerinde Kalite
ve Verimlilik” (QEMS) Projemizle ilgili Huddinge Belediyesi tarafından e-posta yoluyla
iĢ planı taslağı gönderilmiĢ, çalıĢma için ekleme yapılması belirlenen yerler ile ilgili
olarak grup içi iletiĢim devam etmiĢtir.
27.03.2013 “Valiliklerde (Ġllerde) AB ĠĢleri için Kapasite OluĢturulması Projesi” için Ġl
Özel Ġdare binasında düzenlenen yürütme kurulu toplantısına katılmıĢtır. Toplantıda
alınan kararlar ilgili gündem ile birlikte müdürümüz Sn. Mümin DENĠZ‟e aktarılmıĢ,
Nisan ayı içerisinde yapılması planan AB Bakanlığı Odak Grup GörüĢmeleri ve
Mülakatlar ile ilgili olarak yapılması gerekenler hususunda kendisinin teyidi alınmıĢtır.
15-19.04.2013 “Valiliklerde (Ġllerde) AB ĠĢleri için Kapasite OluĢturulması Projesi”
kapsamında gerçekleĢtirilecek olan mülakat ve odak grup toplantıları ile ilgili Kültür ve
Sosyal ĠĢler Müdürümüz Sn. Mümin DENĠZ konuyla ilgili detaylı olarak bilgilendirilmiĢ,
ziyaretler öncesi sanal ortamda doldurulması gereken anketi içeren e-posta kendisine
tekrar gönderilmiĢtir.
22-25.04.2013 “Valiliklerde (Ġllerde) AB ĠĢleri için Kapasite OluĢturulması Projesi”
kapsamında uygulanacak program elimize ulaĢmıĢtır. Yeni büro personelimiz Doğal
Uğurlu‟nun da katkıları ile bir Türkiye – AB dosyası hazırlanmıĢtır. Ġlgili programda
Belediyemizden temsilcilerin yer alacağı toplantı ve mülakatlara katılım sağlanmıĢtır
(25.04.2013).
06-10.05.2013 27.05-02.06.2013 tarihleri, tüm Türkiye‟de olduğu gibi ilimizde de
Avrupa Gençlik Haftası olarak kutlanacağından gereken talepler Ġdari Büromuza
iletilmiĢ, bu kapsamda faaliyetin detaylı planlaması tamamlanmıĢtır. Ayrıca TUSELOG
Programı – Belediye Yönetimi temasında çalıĢan ekibimizin iĢtirak edeceği Tarsus
Belediyesi çalıĢma Ziyareti ile ilgili TUSELOG Programı- Belediye Hizmetlerinde Kalite
ve Verimlilik Projesi (QEMS) için oluĢturulan ÇalıĢma Planı‟nın proje metninde
olmayan ve güncellenmiĢ, önemli bölümlerinin Türkçe çeviri çalıĢmalarını
tamamlanarak plandaki önemli hususlar Mümin Bey‟e aktarılmıĢtır.
13-16.05.2013 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürümüz Mümin Bey ile Doğal Uğurlu
TUSELOG Programı kapsamında Tarsus Belediyesi ÇalıĢma Ziyaretine katılmıĢtır.
Ziyaretin hemen ardından projemiz “Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik”
kapsamında belirlenen göstergelerin son hali Tarsus Belediyesi Proje Koordinatörü
Hakan Bey tarafından gönderilmiĢ, netlik kazanması gereken konular ile ilgili
çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.
16.05.2013 Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı
oluĢturulmasına yönelik Manisa‟nın ilgili tüm paydaĢlarının katılımının beklendiği
474
toplantıya Manisa Belediyesi adına birimimiz katılım sağlamıĢ, ajansça belirlenen
baĢlıklar çerçevesinde görüĢ beyan etmiĢtir.
20.05.2013 – 14.07.2013 Prijedor (Bosna Hersek), Ingolstadt (Almanya), Güzelyurt
(KKTC) ve Yiwu (Çin) belediyeleri ile çeĢitli konu baĢlıkları üzerinden temaslar
gerçekleĢtirilmiĢ, ilgili organizasyon ve
dokümantasyon takipleri ile tercümeleri yapılmıĢtır. Ayrıca, AB Komisyonu GeniĢleme
Genel Müdürlüğü‟ne bağlı olarak çalıĢan TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi DeğiĢim Ofisi)
mekanizmasının AB Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği iĢbirliğinde Brüksel‟de
gerçekleĢecek olan Adem-i Merkeziyetçilik konulu çalıĢma ziyaretine katılım
konusunda belediyemiz özel kalemine ulaĢılması üzerine ilgili Bakanlık ile temasa
geçilmiĢ ve detaylı bilgi alınmıĢtır. Alınan bilgi üzerine konu müdüriyetimize taĢınmıĢ
ve katılım konusunda onay alınarak Müdür Bey‟in birimimizden Doğal Uğurlu ile birlikte
katılmaya karar vermesi ile gerekli yazıĢma ve hazırlık süreci baĢlamıĢtır. Bir diğer
konu, Güney Kore‟nin Yeosu kentinde düzenlenecek olan 8. Ġpek Yolu Belediye
BaĢkanları Forumu ile ilgili BaĢkan Beyden katılım ile ilgili son teyit alınmıĢ,
organizasyondan sorumlu ekip ile temasa geçilmiĢtir.
27-31.05.2013 Avrupa Gençlik Haftası kapsamında açacağımız Eurodesk
Bilgilendirme Standı ile ilgili çadırın aynı gün teslim alınmasının ardından çadırımız
kurulmuĢ, standımız açılmıĢtır. Ancak; kötü hava Ģartları nedeniyle çadırın yıkılması,
Doğal Uğurlu‟nun Tarzan ve Çevre Günleri‟nde görevlendirilmesi ve ilgili haftanın
yoğunluğu kaynaklı yaĢanan lojistik, vb. sorunlar sebebiyle taahhüt ettiğimiz etkinlik
tam manasıyla uygulanamamıĢtır. Ancak dönüĢümlü olarak bilgilendirme
yapabildiğimiz etkinliğimiz temin ettiğimiz masa ve sandalyelerle kısmen de olsa
gerçekleĢtirilebilmiĢtir.
03-07.06.2013 TUSELOG programı kapsamında yürüttüğümüz projemiz için Hakan
Bey tarafından revize edilerek gönderilen Ģablon üzerinde çalıĢma yapmak üzere birim
içi yapılan görev paylaĢımı sonrasında Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon
ĠĢleri Müdürlüğü, Aile DanıĢma Merkezi, Belediye Sanat ve Mesleki Eğitim
Kurslarından görüĢ ve öneri alınmıĢtır. 11-13 Haziran 2013 tarihleri arasında İzmir’de
gerçekleştirilecek Açılış Toplantısının Grup ÇalıĢmaları oturumunda tartıĢılmak üzere
proje koordinatörümüze gönderilmiĢtir.
04-07.06.2013
Doğal
Uğurlu;
Belediye
BaĢkan
Yardımcılarımız
Ustamehmetoğlu ve Mümin Deniz ile birlikte Tunus Ziyaretine katılmıĢtır.
Nursel
11-13.06.2013 TBB tarafından Ġzmir‟de düzenleneceği bildirilen ve bu çerçevede
gerekli hazırlıkların yapıldığı TUSELOG BaĢlangıç Toplantısı gerçekleĢmiĢtir.
Toplantıya ilk gün ĠĢbirliği Protokolleri imzalanacağından BaĢkanımızı temsilen Nursel
Ustamehmetoğlu ile Mümin Deniz katılmıĢ, protokolü Nursel Hanım imzalamıĢtır.
475
12-14.06.2013 Doğal Uğurlu Kültür Müdürümüz Mümin Deniz ile birlikte Brüksel‟deki
Adem-i Merkeziyetçilik konulu çalıĢma ziyaretine katılmıĢtır.
17.06.2013 Zafer Kalkınma Ajansı‟nın hazırlamakla görevlendirildiği TR33 Bölgesi
2014-2023 Bölge Planı ĠstiĢare Toplantısı, her ildeki Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı
ile gerçekleĢtirilmiĢ, hazırlanan taslak planın incelemeleri devam etmektedir.
26-28.06.2013 Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa Diplomasını almaya hak
kazandığımızın tarafımıza bildirilmesi üzerine organizasyon ile ilgili hazırlıkların
tamamlanmasının ardından ilgili törene katılım sağlanmıĢtır. Törene Manisa Belediye
BaĢkanlığı‟nı temsilen Azmi Açıkdil katılmıĢtır.
26-30.06.2013 Konya‟da yapılan olan Eurodesk Türkiye Temas Noktaları –
Değerlendirme Toplantısına katılan olan Doğal Uğurlu, Bahar ġahin ile Manisa
Belediyesi Gençlik Merkezi‟ni temsilen toplantıda bulunmuĢtur.
01-02.07.2013 Bahar ġahin, Ankara‟da Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), BirleĢmiĢ
Milletler (BM) ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü (KSGM) iĢbirliğinde düzenlenen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme
Eğitimi‟ne katılmıĢtır.
01-12.07.2013 Ingolstadt Belediyesi Sosyal ġehir projesi çerçevesinde “Ġngolstadt Pius
semti Ģehir buluĢma merkezi” yöneticisi Bettina Nehir hanımefendinin belediyemizde
staj yapmaya yönelik bir yıl öncesinden vermiĢ olduğu dilekçenin onaylanmasının
ardından geçen süreçte kendisi ile sürekli iletiĢimde kalınmıĢtır.
Eurodesk First Class sistemindeki güncellemeler takip edilmiĢtir. Eurodesk Temas
Noktaları irtibat kiĢilerinden 6 kiĢinin katılımıyla Almanya‟ya çalıĢma ziyareti
gerçekleĢtirilmiĢ, yapılan çalıĢmanın sunumları incelenmiĢtir. Manisa Valiliği ile birlikte
yürütülen Ġllerde AB ĠĢleri için kapasite GeliĢtirme Projesi Taslak Eğitim Ġhtiyaç Analizi
Raporu ile 26 Haziran 2013‟te gerçekleĢtirilen ÇalıĢtay Notları Valilik AB, Projeler ve
DıĢ ĠliĢkiler Koordinasyon Merkezi tarafından tüm yürütüme kurulu üyelerine e-posta
yolu ile gönderilmiĢ, böylelikle tarafımıza ulaĢmıĢtır. (Yereli ilgilendirecek konular
baĢlığı altında EĠA sonrasında yerelde kapasite geliĢtirmesi yapılması istenilen
konularda ilden gelen taleplere uygun olarak baĢlıklar hazırlanmıĢtır.
17.07.2013-26.07.2013 Manisa Belediyesi‟nin valilik ve diğer kurumlarla ortak olarak
yapmıĢ olduğu VABPro Kapasite GeliĢtirme Faaliyeti toplantısına birimimiz ve
belediyemizi temsilen AB Projeleri ve DıĢ ĠliĢkiler Birimi sorumlusu Bahar ġahin
katılmıĢtır. Toplantıda 4 proje yazma hakkının olduğu ve Manisa ili olarak bu projeleri 8
Eylül 2013 tarihinde ilgili bakanlığa sunulması gerektiği bildirildi. Kapasite geliĢtirme
faaliyeti teknik çağrısına yönelik nihai kararın 24.07.2013 ÇarĢamba gününe kadar
verilmesinin kararlaĢtırıldığı bildirildi.
476
Ingolstadt Belediyesi Sosyal ġehir projesi çerçevesinde “Ġngolstadt Pius semti Ģehir
buluĢma merkezi” yöneticisi Bettina Nehir hanımefendinin belediyemizde staj yapmak
üzere Ģehrimize geldi.
29.07.2013-09.08.2013 Manisa Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğüne kardeĢ
Ģehir Ingolstadt‟dan 27.07.2013 tarihinde gelen Sosyal ĠĢler çalıĢanı Pedagog Bettina
Nehir‟e birim personelimiz Doğal Uğurlu‟nun desteğiyle oryantasyon programı
uygulanmıĢtır.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından belediyemize gelen Türk – Alman Bilim
Yılı konulu yazıya istinaden bir çalıĢma yapılması doğrultusunda Bahar ġahin ve
Doğal Uğurlu il içinde C.B.Ü ile ve ilgili bakanlıkla temasa geçerek konu üzerinde
çalıĢma yapmaya baĢlamıĢlardır.
12.08.2013-23.08.2013 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından belediyemize
gelen Türk – Alman Bilim Yılı konulu yazıya istinaden yapılacak çalıĢmalar ile ilgili
bakanlığa gönderilen e-mail‟ e verilen cevaba göre programın ilk ayağı olan 2013
yılında belediyelerin üzerine düĢen bir görev olmadığı öğrenilmiĢtir.
20-24.08.2013 tarihlerinde Huddinge Belediyesi‟ne yapılacak çalıĢma ziyaretiyle ilgili
modül ortakları ile olan yazıĢmalar devam etmiĢtir. Proje kapsamında ölçülecek alanlar
ve belirlenecek göstergeler ile ilgili güncellenmiĢ olan son tablonun Türkçe çevirisi
tamamlanarak Mümin Bey ile paylaĢılmıĢtır. Kendisinin yönlendirmesi ile ilgili tüm
müdürlükler Doğal Uğurlu tarafından ziyaret edilmiĢ projede gelinen nokta personele
açıklanarak ihtiyaç duyulan bilginin teminine çalıĢılmıĢtır. Bu kapsamda Mali Hizmetler,
Emlak-Ġstimlak, Sosyal Hizmetler, Ġnsan Kaynakları, Park ve Bahçeler, Kültür ve
Sosyal ĠĢler, Temizlik ĠĢleri baĢlıca bilgi ve görüĢ talep edilen müdürlükler arasındadır.
Bunların dıĢında özellikle Kültür Müdürlüğünde pek çok alt birim gezilmiĢ, bazı
birimlere ise telefon yoluyla ulaĢılmıĢtır. KesinleĢtirilmesi planlanan tüm göstergeler ile
alakalı alınan görüĢler Bahar ġahin ve Doğal Uğurlu tarafından değerlendirilerek
tabloya eklenmiĢtir.
26.08.2013-06.09.2013 Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürümüz Mümin DENĠZ ve AB
Projeleri ve DıĢ ĠliĢkiler birim çalıĢanları Bahar ġahin ile Doğal Uğurlu 20-24.08.2013
tarihlerinde TUSELOG Programı -Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik Projesi
kapsamında Huddinge Belediyesi‟ne yönelik çalıĢma ziyaretine katılmıĢlardır.
20.24.08.2013 TUSELOG HUDDINGE ÇALIġTAYI
Türkiye Belediyeler Birliği‟nin; 09-10 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara‟da
düzenlenecek olan BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan Haklarının GeliĢtirilmesi Ortak
Programı – Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Eğitici Eğitimi ile Bahar ġahin‟in
katılımını öngören resmi yazının elimize ulaĢmasının ardından Bahar ġahin ilgili
477
BaĢkanlık olur yazısını hazırlamıĢ, baĢkanlığa sunmuĢ ve onaylanmasının ardından
baĢvurusunu yapmıĢtır. Sonrasında ise söz konusu eğitim ile ilgili projenin
koordinatörlüğünü yapan BirleĢmiĢ Milletler Kadın Birimi tarafından talep edilen
hazırlık çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.
Güney Kore‟nin YeosuKentinde düzenlenecek olan 8. Ġpek Yolu Belediye BaĢkanları
Forumu ile ilgili gelen kapsamlı Bilgi Paketinin ve Programın BaĢkanlık özel kalemine
iletilmek üzere Türkçe çevirisine baĢlanmıĢtır.
09.09.2013-20.09.2013 Bahar ġahin Türkiye Belediyeler Birliği‟nin; 09-10 Eylül 2013
tarihleri arasında Ankara‟da düzenlenecek olan BMOP TCDB Eğitici Eğitimi ile ilgili
hazırlık çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Bu sırada Ġstanbul Üniversitesi Rektörlüğü‟nün
yürütmekte olduğu bir TÜBĠTAK araĢtırma projesi (”Kamu Politikaları Yerel Yönetimler,
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme; Kadın Dostu Kentler, Türkiye Örneği” Projesi)
ile ilgili talep ettiği veri talebini içeren resmi yazının da elimize ulaĢması ile yürütülen
projenin aynı konu üzerine olduğu anlaĢılmıĢ ve kendileriyle temasa geçilmiĢtir. ĠÜ
Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi tarafından yürütülen bu
proje ile ilgilenen Prof. Dr. Gülay GÜNLÜK ġENESEN‟E e-posta yoluyla geri dönülmüĢ
ve yazıda talep edilen verilerden bazılarına Manisa Belediyesi internet sitesi
aracılığıyla ulaĢılabileceği bildirilerek ilgili bağlantılar gönderilmiĢtir. E-postada BM
Kadın Birimi tarafından yürütülen benzer konulu proje kapsamında çalıĢma yapıldığı
ve kendilerinden bu noktada Ģu ana kadar belediyelerden toplanan veriler kapsamında
belirlenen örnek belediyelerin paylaĢılması talep edilmiĢtir. Bunun üzerine talep edilen
destek alınmıĢ ve listelenen belediyeler ile ilgili hazırlık/araĢtırma çalıĢması
tamamlanmıĢtır.
Çin‟in Yiwu Belediyesi‟nin Kasım ayı içerisinde Türkiye‟ye ve Manisa Belediyesi‟ne
yönelik gerçekleĢtirmek istediği ziyaret ile ilgili tarafımıza ulaĢan e-postada bir davet
yazısı talebi alınmıĢ, ilgili e-postanın çevirisi yapılıp oluĢturulan davet yazısı ile birlikte
BaĢkanlığa gönderilmiĢtir. Bahar ġahin 09-10.09.2013 tarihleri arasında Ankara‟da
düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Kadınların Ġnsan haklarının GeliĢtirilmesi Ortak
Programı – Toplumsal Cinsiyet EĢitliğine Duyarlı Bütçeleme Eğitici Eğitiminin ikinci
toplantısına katılmıĢtır
23.09.2013-04.10.2013 23-27.11.2013 tarihlerinde gerçekleĢecek olan TUSELOG –
Manisa Toplantısı için gerekli hazırlıklara baĢlanmıĢtır. Bununla alakalı program Doğal
Uğurlu tarafından hazırlanarak Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürümüz Mümin Bey‟e
onaylatılmıĢ; kendisinin konaklama, iaĢe, toplantı yerleri ve sunum/bilgilendirme
yapacak idareciler/sorumlular üzerine alternatifleri içeren liste talep etmesi üzerine
gerekli liste hazırlanarak teyidi talep edilmiĢtir. Doğal Uğurlu süreci takip etmekte olup
program ve biletlerin organizasyonu ile ilgili Tarsus Belediyesi‟nden grup
koordinatörümüz Hakan Bey ve TBB‟den TUSELOG Program Asistanı Oya Hanım ile
olan temaslarını sürdürmüĢtür.
478
TC AB Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaĢkanlığı‟na Gençlik
Programı Eylem 1.2 üzerinden baĢvurmayı planladıkları projeleri için destek
ziyaretinde bulunan Türk Kızılayı Manisa ġube BaĢkanlığı çalıĢanları ve gönüllüleri
süreç ile alakalı olarak bilgilendirilmiĢler ve tarafımızı talep ettikleri desteğin kapsamı
hakkında aydınlatmıĢlardır. Kendilerine Eylem 1.2 Proje BaĢvurusu ile ilgili
tavsiyelerde bulunulmuĢ ve proje ile ilgili sorular sorulmuĢtur. KarĢılıklı bilgilenmenin
ardından destek talep edilen konularla ilgili müdürlüklerimiz ve baĢkanlığımız ile
görüĢüldükten sonra kendilerine dönüĢ yapılacağı bildirilerek proje taslağı, incelenmek
üzere teslim alınmıĢtır.
04.11.2013-15.11.2013 2013 TUSELOG Manisa çalıĢtayında 15 er dk. sunum
yapacak olan birim müdürleri ve sorumlularıyla ön çalıĢma yapıldı, TUSELOG projesi
hakkında bilgi verildi. Toplantıya
Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürü Adem GÖKÇE, Mali Hizmetler Müdürü Ahmet
ULUTARHAN, Park ve Bahçeler Müdürü Serpil ÇAKIR, Etkinlik Planlama Sorumlusu
Meliha ÇAVUġOĞLU, Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper PINARCI ve Kurs Planlama
Sorumlusu Nihan Ülker katılmıĢtır.
Tunus Monastır BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Sayın Ali MZALI‟ nın Manisa BüyükĢehir
Belediye BaĢkanımız Cengiz ERGÜN‟ e iĢbirliği ve dostluk kapsamında göndermiĢ
olduğu mektuba istinaden, Ticaret ve Sanayi Odasına göndermiĢ olduğumuz yazıya
cevap gelmiĢtir. TSO tarafından gönderilen yazıda konu ziyarete belirleyeceğimiz
uygun bir tarihte katılacaklarını bildirmiĢlerdir. Gelen cevap üzerine Tunus Monastir
Belediye BaĢkan Yrd. Jalel HADHRI ile iletiĢime geçilmiĢ ve kendisinden konu
ziyaretin detaylarını belirtmeleri istenmiĢtir. Sayın Hadhri konu ile ilgili dönüĢ
yapacaklarını bildirmiĢtir.
18.11.2013-29.11.2013 Birim personellerinden Ayça DĠNÇEL ve Doğal UĞURLU
EURODESK‟ e ait First Class portalının etkin kullanımının anlatıldığı Online bir eğitime
katılmıĢtır.
25.11.2013 TUSELOG Manisa ÇalıĢtayı programı dahilinde katılımcılar Kültür ve
Sosyal ĠĢler Müd. V. Mümin Deniz‟i ziyaret etti ve çalıĢtayın açılıĢı yapıldı. Belediye
BaĢkan V. Nursel USTAMEHMETOĞLU makamında ziyaret edildi ve hediyeler
sunuldu. Konuklara Atatürk Gençlik Merkezi tanıtıldı. Tanıtımın ardından AGM‟ de
bulunan konferans salonunda Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper PINARCI, Etkinlik
Planlama Sorumlusu Meliha ÇAVUġOĞLU ve Kurs Planlama Sorumlusu Nihan
ÜLGER TUSELOG göstergelerinde bulunan, birimlerine ait verilerin ayrıntılı bilgisini
verdi ve gerçekleĢtirdikleri etkinlikleri ve projeleri sundular.
479
26.11.2013 TUSELOG ÇalıĢtayı Programı dahilinde Belediye Meclis Salonunda
gerçekleĢtirilen oturumda Sosyal ĠĢler Müdürü Adem Gökçe, Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet ULUTURHAN, Manisa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serpil ÇAKIR proje
göstergelerinde birimlerine ait bulunan verilerle ilgili bilgi verdi. Öğleden sonra UlaĢım
Hizmetleri Müdürlüğü toplantı salonunda Proje ortaklarıyla proje üzerinde
değerlendirme çalıĢması yapıldı.
Belediye
Meclis
Salonunda
tüm
BaĢkan
yardımcımız
Nursel
USTAMEHMETOĞLU‟nun katılımıyla birlikte tüm belediye birim peronelleri ve Manisa
halkına yönelik TUSELOG Projesi tanıtım konferansı düzenlenmiĢ ve konu projenin
uygulama aĢamasında belediyelerin Ģeffaf belediyecilik anlayıĢına katkıları
anlatılmıĢtır.
27.11.2013 TUSELOG ÇalıĢtayı Programı dahilinde Anemon Otel‟de çalıĢtay
değerlendirmesi yapıldı. Bir sonraki çalıĢtaya kadar yapılması gereken görevler
belirlendi. Projede bulunan göstergelerin Aralık
ayının sonuna kadar netleĢtirilmesi ve Mayıs ayında gerçekleĢtirilecek nihai proje
değerlendirmesi öncesinde Ocak ayı içerisinde bir proje toplantısı yapılması gerektiği
kararlaĢtırıldı. KardeĢ belediyelere ait iletiĢim bilgileri güncellenmiĢ, iletiĢim bilgileri
netleĢtirilemeyen kardeĢ belediyelerin ülkelerine ait büyükelçiliklerle irtibata geçilmiĢtir.
02.12.2013-13.12.2013 Mesir Festivali kapsamında çağırılacak olan ulusal ve
uluslararası halk dansları ekipleriyle ilgili araĢtırma ve organizasyon birimimiz
sorumluluğuna verildi. Ekiplerin baĢvurularına yönelik Teknik Ģartname ve baĢvuru
belgesi Türkçe ve Ġngilizce olarak hazırlandı. Öncelik kardeĢ Ģehirlere verildi ve katılım
formalarıyla birlikte Çin -Yiwu Tunus-Monastir ve Bosna Hersek-Prijedor
Belediyeleriyle iletiĢime geçildi. Mesir Festivali kapsamında yapılacak halkoyunları
gösterileri
hakkında
halkoyunları
ekipleri
tarafından
dünyaca
tanınan
www.eageanfolk.com sitesinde tanıtım yapıldı ve baĢvuru formuna iletiĢim sağlandı.
Polonya, Almanya, Romanya, Yunanistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan,
Sırbistan, KKTC ve Makedonya‟nın katılımı netlik kazandı. Diğer baĢvuruların
değerlendirilmesine halen devam edilmektedir.
08-10.12.2013 Tarihinde TBB tarafından Ankara‟da gerçekleĢtirilen Yerel
Yönetimlerde Uluslararası ĠliĢkiler ve Diplomasi eğitimine birim personelimiz Ayça
DĠNÇEL katılmıĢtır.
17-20.12.2013 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığının Antalya ilinde
gerçekleĢtirdiği “Gençlik Bilgilendirmesi Değerlendirmesi” baĢlıklı etkinliğine birim
sorumlusu Doğal Uğurlu katılmıĢtır.
Tüm bunlara ek olarak T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi BaĢkanlığı (Türk Ulusal Ajans) EURODESK Temas Noktası olmamız
480
sebebiyle her gün rutin olarak Eurodesk – First Class Intranet Sistemi üzerinden
yapılan bilgilendirme çalıĢmaları devam edilmiĢ, birimimize baĢvurup projeler ve AGH
hakkında bilgi alıĢ-veriĢinde bulunmak isteyen bireylere danıĢmanlık yapılmıĢtır.
Magem/AB Projeleri ve DıĢ ĠliĢkiler-Eurodesk facebook sayfamızda gençlik çalıĢmaları
ve projelerle ilgili güncel duyurular paylaĢılmıĢtır.
ETKĠNLĠK PLANLAMA BĠRĠMĠ
Manisa Belediyesi çağdaĢ belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde sanata ve
sanatçıya önem verme vizyonu ile hareket ederek, Manisa Belediyesi Etkinlik
Planlama Birimi 2013 yılında birçok etkinliği Manisalılar ile buluĢturmuĢtur.
Etkinlik planlama birimi Manisa Belediyesinin misyonuna, vizyonuna ve
amaçlarına uygun olarak; halkın istek ve beklentilerine doğrudan cevap veren
etkinlikler düzenlemektedir. Birimimiz geçmiĢte elde edilen tecrübeler ve oluĢmuĢ
verilere dayanarak gelecekle ilgili öngörülerle etkinliklerini düzenlemektedir.
Etkinlik Planlama birimi kültür ve sosyal iĢler müdürlüğünün vizyon birimi olarak
değerlendirilebilir. ġehir tiyatrosu, konservatuvar ve diğer birimler ile ortak çalıĢmaları
yürütüp koordineli bir Ģekilde etkinlik haline getirilmesine yardımcı olarak basılı
materyal ve tanıtımının yapılmasında büyük bir rol sahibidir.
Etkinlikler oluĢturulurken farklı kültürlerde insanların yaĢantıları, sosyal
paydaĢlar, kadın kuruluĢları, kent konseyi, dernekler, çeĢitli kurum ve kuruluĢlar ile
yapılan ortaklıklar ile herkes için ortak, katılımcı bir paylaĢımdan yararlanılmaktadır.
ETKĠNLĠKLEĠRMĠZDEN ENSTANTANELERTĠYATROLAR
BaĢta Manisa Belediyesi ġehir Tiyatrosu oyunları olmak üzere, önemli sayıda
tiyatro oyunu Manisa Belediyesi Kültür-Sanat etkinleri kapsamında izleyiciyle
buluĢmaktadır.
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak baĢlatılan ve Manisalılardan büyük ilgi
gören, tiyatro gelirlerinin derneklere bağıĢlanması projesi ile 2013 yılında 10 dernek
faydalanmıĢtır ve toplamda elde edilen 50.000 tl kadar gelir dernekler tarafından
öğrencilere burs olarak dağıtılmıĢtır.
“SANAT”
Türkiye Yardım Sevenler Derneği‟ne bağıĢlandı.
“BAVUL”
Eğitime Katkı ve Hizmet Derneği‟ne bağıĢlandı.
481
“AġKA 103 ADIM”
Bedensel Engelliler Derneği‟ne bağıĢlandı.
“BAġ BELASI”
ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞĠ
“BASĠT BĠR EV KAZASI”
TÜRKĠYE HARP MALULÜ VE GAZĠLER DERNEĞĠ
“NAFĠLE DÜNYA”
AZERBAYCAN KÜLTÜR VE DAYANIġMA DERNEĞĠ
“AġKA GELDĠK”
TÜRK KADINLAR BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ
“ESKĠ MODA KOMEDYA”
MANĠSASPORLU FUTBOLCULAR DERNEĞĠ
482
EKĠM 2013
“KĠM ÖLE KĠM KALA?” GÖNÜLDEN GÖNÜLE DERNEĞĠ
“ BAKARMISINIZ? “
CUMHURĠYET KADINLARI DERNEĞĠ
KONSERLER
2013 yılında birçok halk konseri, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korosu
konserleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Gerek Manisa Belediyesi Konservatuvarı gerekse kurum
kuruluĢlarla ortaklaĢa yapılan konser etkinlikleri vatandaĢlarımızın büyük beğenisini
kazanmaktadır. 2013 yılında çeĢitli türlerde toplam 41 konser etkinliği düzenlenmiĢtir.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERĠMĠZ
“KENT KONSEYĠ KADIN MECLĠSĠ
HANIMELĠ PAZARI”
Kent Konseyi Kadın Meclisi Hanımeli Pazarı
Manisa Belediyesi ile Kent Konseyi iĢbirliğiyle
gerçekleĢtirilen Kadın Ġstihdamı Projesidir.
Her ayın belirli günlerinde Manisa Belediyesi
Kültür Merkezinde açılan satıĢ standlarında
bayanlar kendi el emeği ürünlerinin satıĢlarını
gerçekleĢtirip maddi kazanç elde etmektedirler.
“PATĠ ÇARġI”
Pati ÇarĢı Manisa Belediyesi Ġle Hayvanları
Koruma Derneği Manisa (HAKDEM) ġubesi
iĢbirliğiyle gerçekleĢtirilen, elde edilen gelirlerinin
sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi için
harcandığı bir sosyal sorumluluk projesidir.
“REHABĠLĠTASYON“
483
Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile imzalanan protokol ile tedavi gören
hastaların rehabilitasyon amacıyla her ay düzenli olarak hasta gruplarına özel çeĢitli
kültür sanat etkinlikleri düzenlenmektedir.
“ÇOCUKLARA KARNE HEDĠYESĠ”
5-13 yaĢ arasındaki çocuklara karne hediyesi olarak 3 okula portatif yüzme havuzu ve
1 okula aqua park kuruldu 2 ay boyunca yaklaĢık 5000 çocuk havuz ve aqua parktan
yararlandı.
SEMĠNER, SÖYLEġĠ, KONFERANS VE SERGĠ AÇILIġI ÖRNEKLER
2013 yılında 14 seminer, 1 söyleĢi, 6 konferans ve 24 sergi açılıĢı etkinliği
gerçekleĢtirilmiĢidir.
484
TĠYATROLAR
ġehir Tiyatrosu Oyunu
ġehir Tiyatrosu Çocuk Oyunu
Tiyatro (Ücretsiz)
Tiyatro (Ücretli)
Çocuk Tiyatrosu (Ücretli)
Çocuk Tiyatrosu (Ücretsiz)
Turne (ġehir Tiyatrosu)
Tiyatro Festivali Oyunları
12
6
7
9
1
9
3
14
KONSERLER
Türk Sanat Müziği Konseri
7
Türk Halk Müziği Konseri
5
Turne (Türk Sanat Müziği Konseri)
Turne (Türk Halk Müziği Konseri) 1
Halk Konseri (Ücretsiz)
Halk Konseri (Ücretli)
Pop Konseri (Konservatuvar)
1
24
2
2
Ġstihdam Projesi
13
Belirli Gün ve Haftalar/Milli Bayramlar/Özel Programlar 20
Seminer
14
SöyleĢi
1
Konferans
6
ġehzadeler Mehteri Konseri
31
YarıĢma/Turnuva/Müsabaka
3
Film Gösterimi
1
Açık Hava Sinema Günleri
9
Masal Okuma Günleri
4
Gösteri
6
Gösteri (Ücretli)
1
Tasavvuf Dinletisi
3
Çocuk Eğlenceleri
8
ġiir Dinletisi
2
Sokakta Etkinliği
1
Sergi
24
Ramazan ayı etkinlikler
485
Uluslarası mesir macunu festivali
Manisa tarzanı ve çevre günleri
Tiyatro festivali
RAMAZAN AYI ETKĠNLĠKLERĠ
2013 yılında temmuz ve ağustos aylarında geçekleĢtirilen ramazan ayı kültür
sanat etkinlikleri vatandaĢlarımız tarafından büyük ilgi görmüĢtür.
30 günde 44 kültür sanat etkinliği gerçekleĢtirilmiĢtir. Ünlü sanatların
konserlerinden yerel grupların konserlerine, mehter takımın performanslarından tiyatro
ve çocuk eğlencelerine, tasavvuf ve sema gösterilerinden orta oyunlarına kadar birçok
alanda etkinliklerimiz halkımızın beğenisine sunulmuĢtur.
8. MANĠSA TARZANI VE ÇEVRE GÜNLERĠ
Dünyanın ilk çevreci aktivisti olan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi 2013 yılında da
yapılan birçok etkinlikle anıldı. Etkinlikler kapsamında Anma Programı, Atık pil toplama
yarıĢması, gürültüsüz çevre sağlıklı Ģehir ödüllü bisiklet turu, paraĢütle atlama, doğa
yürüyüĢleri, uçurtma Ģenliği ve halk dansları etkinlikleri düzenlenmiĢtir.
486
473. ULUSLARARSI MANĠSA MESĠR MACUNU FESTĠVALĠ
2013 yılından itibaren UNESCO kültür mirası listesine alınan uluslararası
Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl yine birçok yabancı delegasyon ve kardeĢ
Ģehirlerden gelen heyetleri gerçekleĢtirilen çeĢitli etkinlikler ve hazırlanan özel
programlarla ağırladı.
21-24 Mart 2013 tarihleri arasında geçekleĢtirilen Mesir Festivali ile ünlü
sanatçıların konserleri, yurt dıĢından gelen halk dansları ekiplerinin performansları,
konferansalar, sokakta sanat var etkinlikleri, sergiler ve çeĢitli yarılamalarla yüzyıllardır
süren bir gelenek yinelenmiĢ oldu.
KARMA TÖRENĠ
487
SERGĠ AÇILIġLARI
HALK KONSELERĠ
FENER ALAYI
488
SAÇIM TÖRENĠ
TRAP SKEET YARIġMASI
489
MANĠSA BELEDĠYESĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ (MABEM)
ġubat tatilinde hızlandırma süreci yapıldı, öğrencilere sıkıĢtırılmıĢ bir program
uygulandı.
Mart döneminde YGS öğrencilerine seri denemeler yapıldı.
Nisan ayı içerisinde SBS ve YGS öğrencilerine meslek tanıtım rehberliği yapıldı ve
semineri verildi.
Nisan ayının sonuna doğru YGS ve SBS öğrencilerine Akpınar Piknik organizasyonu
düzenlendi.
Mayıs ayında SBS gruplarına seri denemeler yapıldı.
2013-2014 öğretim yılı için ön kayıtlar alınmaya baĢlandı. 11-12 Mayıs tarihlerinde
2013-2014 dönemi öğrenci alımı için Seviye Tespit Sınavı (STS) yapıldı.
Haziran ayı içerisinde SBS ve YGS deneme sınavları sonralarında öğrencilere soru
çözüm saatleri yapıldı.
Haziran-Temmuz-Ağustos süresince 2. Seviye Tespit Sınavı için ön kayıtlar alındı. 2425 Ağustos tarihlerinde SBS ve YGS grupları için Seviye Tespit Sınavı yapıldı.
Ağustos‟un son haftası kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edildi ve derslere
baĢlandı.
20 Ağustos 2013 Salı itibariyle SBS ve YGS derslerine baĢlanıldı.
Eylül ayı içerisinde kesin kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler için 3.
Seviye Tespit Sınavı yapıldı.
Eylül-Ekim ayı içerisinde derslere devam edildi, deneme sınavları yapıldı.
2013 Ocak ayından itibaren de haftada 21 saat olmak üzere YGS öğrencilerine dersler
verildi. Her ders için etüt çalıĢması yapıldı. Öğrencilere talep ettikleri kadar birebir ders
verildi.
2013 Ocak ayından itibaren SBS gruplarına haftada 12 saat ders 5 saat etüt ve
öğrencilerin talep ettikleri kadar birebir ders yapıldı.
2013 Aralık ayı itibarıyle 298 SBS öğrencisi , 119 YGS-LYS öğrencisi mevcuttur.
490
491
HALK OYUNLARI 2012 - 2013 FAALĠYET RAPORU
1-Eğitim Faaliyetleri:
*”Manisa Belediyesi Magnesia Kıvılcımları Çocuk Dans Topluluğu” projesi
oluĢturuldu ve toplamda 210 çocuk arasından seçilmiĢ 32 kız 32 erkek 64 çocuk ile
ġubat 2014 te sahnelenecek “SALTANAT ÇOCUKLARINDAN CUMHURİYET
ÇOCUKLARINA” adlı lirik dans gösterisi çalıĢmaları yürütülüyor.
*
“Her Manisalı Harmandalı Oynamalı” projesi yetiĢkin halk oyunları kursları
yürütülüyor.
*
Atatürk Gençik Merkezinde “Çökertme, Kerimoğlu, Harmandalı 3‟lü zeybek
yetiĢkin kursları planlanarak 42 kiĢiyle baĢlatıldı.
*
Yeni açılan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, çocuk grupları halk oyunları
eğitimleri ve eğitmen (antrenör) istihdamı planlanması yapıldı.
*
Manisa Belediyesi Gençler Halk Oyunları Topluluğu 12 çift 24 dansçı ile gösteri,
festival ve temsil törenlerine yönelik dans ve asma davul ritim koreografi yenileme
çalıĢmaları sürdürüldü. (Bu çalışmalara yeni yöre oyunlarıyla birlikte, profesyonel
yeni 12 çift Muğla-Fethiye ve 12 çift Artvin yöresel kostümleri yaptırılarak,
topluluğun görsel sunumu zenginleştirildi).
2-Özel ve Resmi Günlerdeki Faaliyetler:
Haziran 2012 KKTC Güzelyurt Portakal Festivalinde ülkemizi, ilimizi ve belediyemizi
halk oyunları ve davul ritim Ģov gösterileri ile temsil ettik.
Atatürk Gençlik Merkezi açılıĢ programı planlanarak asma davul Ritim Ģov ve halk
oyunları gösterileri yapıldı
Uluslararası Manisa Mesir Festivali, Manisa Tarzanı ve Çevre günleri, 30 Ağustos
zafer bayramı, 8 Eylül Manisa KurtuluĢu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan
etkinlikleri, Belediyemizin çeĢitli tören, sergi ve açılıĢlarında Halk Oyunları gösterileri
ve kortej yürüyüĢleri icra edildi. Festivaller süresince yurt dıĢından gelen halk oyunları
topluluklarının öğrencilerimizle mihmandarlığını yaparak, uluslararası kültürel iletiĢim
ve dostluklar kurulmasını sağladık.


Konservatuvar TSM ve THM konserleri ile mezuniyet ve yılsonu programlarında dans,
Halk Oyunları ve asma davul ritim Ģov gösterileri yapıldı.
Manisa AlıĢveriĢ Günleri, Bengü TV canlı yayın Programı, Ramazan etkinlikleri, 23
Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk bayramı ile 19 mayıs Atatürk‟ü anma ve Gençlik ve
spor bayramı kutlamaları süresince çeĢitli mahalle ve noktalarda halk oyunları
gösterileri icra edildi.
492
MANĠSA BELEDĠYESĠ KONSERVATUVARI
Manisa Belediyesi Konservatuvarı, kültür ve uygarlığımızın temel taĢlarından
olan Türk Müziğimizi, Türk Halk Oyunlarını ve Tiyatroyu, aslına uygun ve doğru olarak
icra etmek, koruyup geliĢtirmek, toplumumuza sevdirmek ve yetenekli kiĢileri
keĢfederek yetiĢtirmek amacıyla 01 Kasım 2010 da kurulmuĢtur. Türk Müziği, Batı
Müziği, Temel Müzik, Dans ve Tiyatro bölümlerinden oluĢmaktadır.
Özel yetenek sınavları ile alınan öğrencilerin Ġki yıl süren eğitim programlarının
planlanmasında ise Devlet Konservatuvarları esas alınmıĢtır. Öğrencilerimiz, saat
18:00‟dan sonra haftada dört gün ve bölümlere göre değiĢen toplam 14 ile 20 ders
saati eğitim görmektedirler. Dönem sonlarında yapılan sınavlarda baĢarı gösteren
öğrencilerimiz, bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmıĢ olurlar. Ġki yıl sonunda,
konservatuvarımızda eğitim ve öğretimlerini baĢarıyla tamamlayan öğrencilerimize,
“Konservatuvar Mezuniyet Sertifikası” verilmektedir. BaĢarıyla mezun olan
öğrencilerimiz, böylelikle müziğin, dansın ve tiyatronun temel bilgi ve kurallarını
öğrenmiĢ olup, hem de eğitim gördükleri bölümün alanında mesleki eğitim veren diğer
okul sınavlarına girme Ģansını yakalayarak ve gerekirse profesyonel anlamda müzik,
dans yada tiyatro icra etme yolunda önemli bir mesafe kat etmiĢ sayılırlar.
Özel not: Çevremizde Konservatuvar eğitiminin ücretlendirilmesi ile ilgili yaygın bir
kavram kargaĢası yaĢanmakta olduğunun farkındayız. Bu eğitimin çok pahalı
olduğunu düĢünenler için Ģunu söyleyebilirim ki 1 saat özel bir ders alacak öğrenci
merkezimizde konservatuvar eğitiminde bu ücret karĢılığı yaklaĢık 1 ay eğitim
almaktadır.
Manisa Belediyesi Konservatuvarına öğrenciler yetenek sınavlarıyla alınmaktadır. Bu
yetenek sınavları her yıl Ekim ayında yapılmaktadır. Konservatuvarımızın eğitim süresi
2 yıldır. 1 yıl 2 dönemden oluĢmaktadır ve her dönem 4 ayı kapsamaktadır. Dönem
ücretimiz 120,00 TL olup, aylık 30 TL dir. Konservatuarımız 5 Bölüm ve aĢağıdaki
derslerden oluĢmaktadır. Türk müziği ve Batı Müziği Bölümündeki çalgı eğitimi dersi
adı altında öğrenciler seçtikleri çalgının dersini almaktadırlar.
2010-2011 Dönemi : 50 öğrenci
2011-2012 Dönemi : 60 öğrenci
2012-2013 Dönemi: 70 öğrenci
Manisa Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde hizmet veren icra toplulukları;
Konser Sayısı
2010-2011 Dönemi
2011-2012 Dönemi
2012-2013 Dönemi
6
8
Bölüm
Korist Sayısı
Türk Halk Müziği Korosu
40 kiĢi
Türk Sanat Müziği Korosu
40 kiĢi
Çocuk Korosu
50 kiĢi
8
*Festival ve özel günlerde de konser verilmiĢtir. Ayrıca bu sene Çocuk koromuz ile
Ġshak Çelebi ve Koldere Köylerine, Sanat Müziği ve Halk Müziği korolarımız ise Salihli
ilçemize olan turnesi ile Manisa Belediyemizi temsil etmiĢtir.
493
ATATÜRK GENÇLĠK EĞĠTĠM MERKEZĠ (AGEM )
AGEM bünyesinde bulunan ÖSS ve SBS hazırlık kurslarında 2013 – 2014 eğitim
öğretim döneminde 04.10.2013 itibariyle toplam 235 öğrenci eğitim görmektedir.
YGS ( Yükseköğretime GiriĢ Sınavı ) ve LYS ( Lisans YerleĢtirme Sınavı ) „ye
hazırlanan öğrenci sayısı 88 „dir.
EĢit Ağırlık : 45 öğrenci
Sayısal
: 27 öğrenci
Sözel
: 16 öğrenci
TOPLAM : 88 öğrenci
SBS (Seviye Belirleme Sınavı/Merkezi Deneme Sınavı )‟ye hazırlanan öğrenci
sayısı 147’ dir.
SBS Hafta içi grubu
: 44 öğrenci
SBS Hafta sonu grubu : 103 öğrenci
TOPLAM : 147 öğrenci
ÖSS ve SBS Toplam Öğrenci Sayısı : 235
15 BranĢ Öğretmenimiz hafta içi 13:00 – 19:00, hafta sonu 08:00 – 18:40 saatleri
arasında mesai yapmaktadırlar.
01 Haziran-31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki faaliyet raporumuz aĢağıdaki gibidir;
-Yaz ve Güz dönemi kurs duyuruları için broĢür, afiĢ, seyyar pano çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
-Kayıt için gerekli Kurs kayıt formları, Çizelgeler, Evraklar hazırlandı.
-Kurs planlamaları yapılmıĢtır.
-17 Mayıs 2013 tarihinde Yaz dönemi kurs kayıtlarımız baĢlamıĢtır. Kayıt sonrasında
kurslarımıza 316 kiĢi baĢvurmuĢtur.351 kiĢinin 251 kiĢisi kursa devam etmiĢ,30‟u
kaydını sildirmiĢ,35 kiĢide kursa talep olmaması nedeniyle kursa baĢlayamamıĢtır. 68
kiĢi MEB onaylı sertifika almaya hak kazanmıĢtır.
-16 Eylül 2013 tarihinde Güz dönemi kurs kayıtları baĢlamıĢtır. Kayıt sonrasında
kurslarımıza 573 kiĢi baĢvurmuĢtur. 573 kiĢinin 533 kiĢisi kursa devam etmiĢ, 24 kiĢi
kursa talep olmaması nedeniyle kursa baĢlayamamıĢtır.
-Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı personel giriĢ çıkıĢ
çizelgeleri hazırlanmıĢtır.
-Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı 21 Kurs Eğitmenimizin
maaĢları hazırlanmıĢtır.
-Ekim, Kasım ayı 17 Konservatuvar Eğitmenimizin maaĢları hazırlanmıĢtır.
-Ekim, Kasım ayı 17 Konservatuvar öğrenci yoklamalarımız hazırlanmıĢtır.
-Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı kursiyer yoklamaları
hazırlanmıĢtır.
-Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı sertifikalı kursların Halk
Eğitim ve Milli Eğitim resmi iĢlemleri yapılmıĢtır.
-Yaz Dönemi sertifikalı kursa katılan kursiyerlerin sertifikaları dağıtılmaya devam
ediyor.
494
-Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı tahakkuk iĢlemleri ve
kontrolleri yapılmıĢtır.
-17 kursiyerin tahakkuk iptal iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
-38 Eğitmenimizin sözleĢmeleri hazırlanmıĢtır.
-Eğitmenlerimizle genel ĠstiĢare toplantıları gerçekleĢmiĢtir.
-Mental Aritmetik toplantıları, eğitmenler ile görüĢmeleri gerçekleĢmiĢtir.
-Manisa Belediyesi konservatuvarına 72 adet öğrenci kaydı alınmıĢtır.
Yapılan Etkinlikler:
-13 Eylül 2013 Güzelyurt Çocuk Merkezi Bale gösterisi yapıldı.
-12 Eylül 2013 Ġngilizce kursiyerlerimizin müzikal tiyatro gösterisi sergilendi.
-04 Eylül 2013 El sanatları Sergisi yapıldı.
-03 Eylül 2013 eğitmenlerimize akıllı tahta kullanımı eğitimi verildi.
-24-25 Eylül 2013 Mental aritmetik semineri verildi.
-11 Ekim BaĢkanın BayramlaĢma programına katıldık.
-23 Ekim 2013 Mental Aritmetik semineri verildi.
-24 Ekim 2013 Personele iĢ güvenliği semineri verildi.
-25 Ekim 2013 Mümin Bey, Nursel hanım, Fırat ÖZCAN, World soroban Nisa hanım ile
toplantı yapıldı.
-25 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı programı için Güvenlik Toplantısına katıldı.
-26-27 Grafiti Etkinliği yapıldı.
-28 Ekim 2013 Cumhuriyet bayramı hazırlıkları yapıldı.
-29 Ekim 2013 „‟ilmek ilmek Atatürk‟‟ sergisi yapıldı.
-08 Kasım 2013 saat:20:00 de Kelebekler diyarı diĢ semineri verildi.
-20 Kasım 2013 Resim Eğitmeninin „‟ZAFUDU PERKÜSYON SERĠSĠ‟‟ semineri verildi.
-Ġlçe kadınları ve muhtarlarına merkez tanıtımı devam ediyor.
-Pedagog Kemal ÇAMLIOĞLU ile AGEM öğrencilerine sınav Motive semineri verildi.
-TUSELOG semineri ve merkez tanıtımı gerçekleĢmiĢtir.
MANĠSA BELEDĠYESĠ KONSERVATUVARI MÜZĠK STÜDYOSU
Kiralama
Ücretsiz
:
:
58 saat – 1700 TL
Stüdyo Mart - Ayında Laleli Atatürk Gençlik Merkezine TaĢınmıĢtır.
Manisa Otizmliler Derneği Ses Kayıtları – 8 saat
Manisa Belediyesi Kons. “Manisa Türküleri” Albüm ÇalıĢması –
640 saat
Grup Laçin Demo Kayıtları – 16 saat
Ġmam Hatip Ġlköğretim Okulu Ġlahi Kayıtları – 4 saat
Ömer Faruk Altunağa – Kuran-ı Kerim kayıtları – 30 saat
Ömer Faruk Altunağa – Ġlahi Albümü Kayıtları – 30 saat
Konservatuvar öğrencileri Prova – 16 saat (Kasım-Aralık)
Stüdyo Prova Kira – 30 saat
Prova kayıt – 28 saat
Not:2013 Mart ayı ile eylül ayı arasında stüdyo yeni gençlik merkezine taĢınmıĢ olup
yalıtım ve teknik donanım bu süre içinde kurulmuĢtur.
495
496
ÜCRETSĠZ ĠNTERNET EVĠ
 Ġnternet Evi 3 Aralık 2008 Tarihi‟nde Manisa Belediyesi Gençlik Merkezi‟nde
Faaliyete girmiĢtir.
 12 yaĢ üzeri Ödev amaçlı araĢtırma yapmak veya boĢ zamanını geçirmek için
bireylere hafta içi hizmet vermektedir.
 Ġnternet Evinde internetten yararlanmak için gelen misafirlerin yanlarında
mutlaka hatlı cep telefonu bulundurmaları zorunludur. ġifreli sistem 2013 Ģubat
ayında baĢlamıĢtır.
 2013 yılı içerisinde toplam 2190 kiĢiye hizmet veren Ġnternet evinin ziyaretçi
sayısı aĢağıdaki gibidir.
Ocak Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 472
ġubat Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 404
Mart Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 478
Nisan Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 119
Mayıs Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 105
Haziran Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 62
Temmuz Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 54
Ağustos Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 24
Eylül Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 27
Ekim Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 31
Kasım Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 106
Aralık Ayı Ġnternet evine gelenlerin Toplam sayısı 308
497
498
MANĠSA BELEDĠYESĠ
SU VE KANALĠZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYETLERĠ
5393 sayılı Belediye Kanuna göre Ġlimizin su ve kanalizasyon alt yapı
hizmetlerinin yürütülmesi Müdürlüğümüzün baĢlıca görevleri arasındadır.
Müdürlüğümüzde
-
-
-
Belediyenin kayıtlı su abonelerinin alınan meclis kararları doğrultusunda tahakkuk ve
tahsilâtlarını zamanında yapmak
VatandaĢların her türlü Ģikâyetlerine zamanında çözüm bulmak
Alınan kararlar gereği yıl içinde yapılacak okumaların ve ihbarnamelerin zamanında
doğru okunarak abone sahiplerine vermek
Arızalı su sayaçlarının yerinden sökülüp tamir ve bakımını yapıp sonra yerine takmak
Abonelerin alacağı yeni sayaçları yerine takmak
Abonesiz ve kaçak su kullanımını önlemek için abone olmayan vatandaĢların tespitini
yapmak ve aboneliklerini sağlamak
ġikâyetli su sayaçlarının kontrolü yapılarak rapor sonuçlarının ilgililerine teslim edilerek
gereğinin yapılmasını sağlamak
Belediyenin sınırları içerisinde kalan bölgenin içme, kullanma ve endüstri suyu
ihtiyaçlarını belirlemek
Ġhtiyaç duyulan her türlü suyu yeraltı ve yerüstü kaynaklarından temin etmek
Ġhtiyaç sahiplerine dağıtmak için kaynaklardan abonelere ulaĢıncaya kadar gereken her
türlü tesisin ve ikmal edilmiĢ içme suyu tesislerinin bakım ve iĢletmelerini yapmak veya
yaptırmak
Ayrıca içme, kullanma ve endüstri suyu kaynaklarının kirletilmesine, su kaybına veya
azalmasına yol açacak tesis kurulması ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek
için her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak
Sudan kaynaklanan sağlık problemlerinin en aza indirilmesi için çalıĢmalar yapmak
Evsel atık su arıtma tesisi sevk ve idaresi
ġehrin kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı gibi altyapı iĢlerini yapmak; bakım onarım
ve temizliği gibi hizmetler yürütülmektedir.
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PERSONEL DURUMU
Memur Personel:
Kadro Ünvanı
Müdür
ĠnĢaat Mühendisi
Kimya Mühendisi
Harita Mühendisi
Çevre Mühendisi
Teknisyen
ġef
Bilgisayar ĠĢletmeni
Tahsildar
Memur
Personel
Sayısı
1
3
1
1
1
9
1
4
11
12
499
Toplam
ĠĢçi Personel:
Kadro
Ünvanı
Daimi ĠĢçi
44
Personel
Sayısı
26
Hizmet Alım Personeli : 186 personel
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HĠZMET BĠNASI
Müdürlüğümüz hizmet binasında Su Tahsilât, Su Tahakkuk, Kanalizasyon,
Teknik Büro, Ġdari ĠĢler ve Evrak ĠĢleri ve TaĢınır Kayıt Kontrol Servisleri tarafından
hizmet verilmektedir.
500
Su Tahsilât Servisi:
ÇeĢitli kurumlardan Belediye adına gelen kanuni hisselerin zamanında tahsilini
sağlamak
- Tahakkuku gerçekleĢtirilmiĢ olan su abonesi tüketim bedeli alacaklarını,
yasaların öngördüğü tüm vergi ve belediye paylarını tahsil etmek
- Tahakkuku gerçekleĢtirilmiĢ olan su abonesi tüketim bedeli alacaklarını ve
yasaların öngördüğü tüm vergi ve Belediye paylarını tahsil etmek
- Tahsil edilen alacakların bankaya yatırılmasını sağlamak
- Tahsilât yapılamayan gelirleri takip etmek
- Ödeme yapmayan mükellefler hakkında haciz iĢlemlerinin baĢlatılması için
gerekli iĢlemleri yapmak
- Posta ve banka yolu ile gelen havalelerin muhasebeleĢtirilmesini sağlamak vb.
iĢlemleri yürütür
Müdürlüğümüz Su Tahsilât Servisi Belediyemizin en önemli
kaynaklarından biri olarak 2013 yılında toplam 40.675.979,07 TL. tahsil etmiĢtir.
gelir
Su Tahakkuk Servisi:
-
Abone kayıt iĢlemlerini takip etmek
 Su abonelerinin abone kayıt ve kapatma iĢlemlerini yapmak,
 Sicil kayıt iĢlemlerini yapmak.
 Abone iĢlemlerinde alınması gereken ücretlerin tahakkukunu yapmak
 Su Tahakkuk ile ilgili konularda abonelere cevap vermek.
-
Sicil taĢınmaz iĢlemlerini takip etmek
-
Kaçak su ve su açma-kesme iĢlemlerini takip etmek
 Kaçak su kullanan aboneleri tespit etmek ve tespit edilenler hakkında
meclis kararlarına göre cezai iĢlem yapmak,
 Kaçak su ve su açma-kesme ile ilgili iĢlemleri yapmak
 Gelen aboneleri ikna etmek ve görüĢmek,
 Borçlu abonelerin takip ve borçlarını ödemeleri için ilgili kiĢilerle
konuĢmak,
 Kaçak su ile ilgili tedbirleri almak
-
Adres Kayıt Sistemini takip etmek.
-
Su Plan Servisini takip etmek.
 Yeni su verilecek binaların tesisatını yerinde kontrol etmek.
501
 Binalara ait sayaçların toplu planını yapmak.
 Toplu plandan tekli plana çevirerek Abonelik kaydının yapılmasını
sağlamak
 Abone kayıtsız aboneleri tespit etmek ve abone kayıtlı hale gelmesini
sağlamak
 Yıkılan binaların abonelerini takip etmek.
 Su planı ile evrakları tanzim etmek ve saklamak
2013 yılı itibariyle toplam 115.434 adet abonemiz mevcuttur. Toplam tahakkuk
tutarı 40.210.533,68 TL. olarak gerçekleĢmiĢtir.
Abone Türü
Mesken
Ticarethane
Umumi su
ĠnĢaat
Resmi Daire
Resmi ve Özel Okul1
Gazi-ġehit-Engelli 1
Gazi-ġehit-Engelli 2
Kamu Yararına Faaliyet Gösteren
Resmi Daire Döner Sermayeli
Hamam
Resmi ve Özel Okul2
Park - Bahçe
Toplam
Abone Sayısı
95925
10870
4357
1792
234
108
2008
15
30
90
2
2
1
115.434
Kanalizasyon Servisi:
Kanalizasyon Servisi;
YaklaĢık 994422 metre olan kanal ve yağmursuyu
Ģebeke hattının takibi bakım ve onarımı, vatandaĢlarımızın talepleri doğrultusunda
kanalizasyon temizleme araçlarının en kısa sürede belirtilen adrese sevkinin
sağlanması, kanalizasyon kazıları yapılacağında, ilgili kurumlara bilgi verilmesi ve
gerekli koordinasyonun sağlanması, saha ekipleri ile vatandaĢların arasında irtibatın
kurulması v.b. iĢlemleri yürütür. Günde yaklaĢık 45 adet ihbar alınmakta ve
vatandaĢlarımızın sorunları anında çözülmektedir. Kanalizasyon Servisince asfalt,
toprak ve kaldırım bozma, kanal kapağı alımı, kanal temizleme aracı temizliği ve su
basma gibi iĢlemlerin tahakkuku yapılmakta ve ücretleri veznelerimizce tahsil
edilmektedir.
BüyükĢehir yapılanma sürecinde olan Belediyemizin köylere hizmet vermeye
baĢlamasıyla kanal sorunlarına 115 adet dilekçeyle sorunlar giderilmiĢtir.
502
Teknik Büro:
Teknik Büro, Müdürlüğümüzce görev alanına giren bütün teknik iĢlerin
yürütülmesi için gerekli ihtiyaçları tespit edilmesini ve ihtiyaçların giderilmesi için ihale
iĢlemlerini hazırlamak, sonuçlandırmak ve kontrollük iĢlemlerini yürütmektir.
Ġdari ĠĢler ve Evrak :









Müdürlüğümüzün ihtiyaçları için yapılacak alımlarda bütçede yeteri kadar
ödenek bulunmasını kontrol etmek ve yıllık bütçe hazırlanması
Giderlerin bütçedeki tertiplere ve kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere
uygun olmasını sağlamak
Ġhaleler için gerekli ihale iĢlemlerinin ön hazırlıklarının yapılması, ihale sonrası
iĢlemleri kontrol etmek
TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin olmadığı zamanlarda iĢ takibini yapmak
Ödemesi yapılacak evrakların hazırlanması
Memur ve iĢçi personelin maaĢ, izin, tayin vs. iĢlemlerin takibi
Gelen ve giden evrakların düzenlenmesi ve takibini kontrol etmek
Müdürlükte çalıĢan hizmet alımı taĢeron iĢçi personelinin özlük iĢlemlerinin takibi (izin,
rapor, iletiĢim, yer değiĢtirme, görevlendirme, ceza verme, emeklilik iĢlemleri, tahsil
değerlendirme, sigortalı intibak v.b.) iĢlemlerle ilgili yazıları hazırlamak, dağıtımını
sağlamak ve dosyalamak
Gelen dıĢ ve iç yazıların ve Müdürlükten çıkan yazıların evrak kaydını yapmak
Tüm iç ve dıĢ yazıĢmaları yapmak
Gelen vatandaĢ dilekçelerini almak, kayıt yapmak, ilgili kiĢiye havalesini
yapmak
 Aylık hizmet alım hak ediĢlerini düzenlemek
 Müdürlüğün ISO 9001:2000 kapsamında çalıĢmalarını yapmak


2013 Yılı
GĠDEN EVRAK
3137 adet
GELEN EVRAK
1229 adet
VATANDAġ TALEBĠ DĠLEKÇE
Toplam
909 adet
5275 adet
503
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN DIġ HĠZMET BĠRĠMLERĠ
Su Arıza Birimi:
Su Arıza Birimi; ilimizdeki toplam 550 km. isale ve içme suyu Ģebekesi ile
abone bağlantıları - yayla suyu ve camii çeĢmeleri bakım ve kontrolü ve tamiratı.






Manisa Belediyesi il sınırları içindeki her türlü Ģebeke ve brajman
bağlantılarında meydana gelebilecek arızalara müdahale etmek
Gerektiğinde Ģebeke döĢemesi veya brajman bağlantısı yapmak
Diğer kurumlara, yapacakları kazılarda su Ģebekesinin geçtiği yerler
hakkında yerinde bilgi vermek
Gerektiğinde Bakım Mühendisiyle koordineli olarak su depolarının
temizliğine yardımcı olmak
Su hatlarının projeye uygun Ģekilde döĢenmesini ve tamirini yapmakla
sorumludur.
Yeni su Ģebekesinin döĢenmesi ve kaçak su bağlantılarının engellenmesi,
vb. iĢlemleri yürütür.
Görevli personel su arıza ve su kaçakları ihbar hattı Alo 185 ile 24 saat
hizmet vermektedir
504
Su Arıza Birimi Faaliyetleri
Mahalle Bazında Giderilen Arıza Sayıları
ADAKALE
MAHALLESĠ
57
Adet
ADNAN MENDERES MAHALLESĠ
167
Adet
AHMET BEDEVĠ MAHALLESĠ
69
Adet
AKINCILAR MAHALLESĠ
46
Adet
AKMESCĠT MAHALLESĠ
140
Adet
AKPINAR MAHALLESĠ
125
Adet
ALAYBEY MAHALLESĠ
96
Adet
ARDA MAHALLESĠ
394
Adet
ATATÜRK MAHALLESĠ
81
Adet
AKGÜN MAHALLESĠ
115
Adet
AYVACIK KÖYÜ
2
Adet
BARBAROS MAHALLESĠ
146
Adet
BAYINDIRLIK MAHALLESĠ
195
Adet
CUMHURĠYET MAHALLESĠ
106
Adet
ÇARġI MAHALLESĠ
69
Adet
DERE MAHALLESĠ
34
Adet
DĠLġEKER MAHALLESĠ
101
Adet
DĠNÇER MAHALLESĠ
38
Adet
EGE MAHALLESĠ
65
Adet
505
EMLAKDERE KÖYÜ
8
Adet
FATĠH MAHALLESĠ
36
Adet
GEDĠZ MAHALLESĠ
45
Adet
GÖKTAġLI MAHALLESĠ
60
Adet
GÜZELKÖY
1
Adet
GÜZELYURT MAHALLESĠ
601
Adet
HAFSA SULTAN MAHALLESĠ
162
Adet
ĠBRAHĠM ÇELEBĠ MAHALLESĠ
53
Adet
ĠSHAKÇELEBĠ MAHALLESĠ
116
Adet
KAYAPINAR KÖYÜ
13
Adet
KAYNAK MAHALLESĠ
102
Adet
KAZIM KARABEKĠR MAHALLESĠ
62
Adet
KEÇĠLĠKÖY MAHALLESĠ
139
Adet
KOCATEPE MAHALLESĠ
53
Adet
KUġLUBAHÇE MAHALLESĠ
99
Adet
KUYULAN MAHALLESĠ
64
Adet
LALAPAġA MAHALLESĠ
108
Adet
LALELĠ MAHALLESĠ
207
Adet
MAREġAL FEVZĠ ÇAKMAK MAHALLESĠ
149
Adet
MERKEZ EFENDĠ MAHALLESĠ
166
Adet
506
MESĠR MAHALLESĠ
50
Adet
MĠMAR SĠNAN MAHALLESĠ
48
Adet
MUTLU MAHALLESĠ
86
Adet
NĠġANCIPAġA MAHALLESĠ
49
Adet
NURLUPINAR MAHALLESĠ
56
Adet
PEKER MAHALLESĠ
111
Adet
SAKARYA MAHALLESĠ
83
Adet
SARUHAN MAHALLESĠ
55
Adet
SPĠL MAHALLESĠ
48
Adet
ġEHĠTLER MAHALLESĠ
95
Adet
TEVFĠKĠYE MAHALLESĠ
152
Adet
TOPÇUASIM MAHALLESĠ
108
Adet
TUNCA MAHALLESĠ
47
Adet
TURGUT ÖZAL MAHALLESĠ
163
Adet
TÜRKMEN KÖYÜ
1
Adet
UNCUBOZKÖY MAHALLESĠ
354
Adet
UTKU MAHALLESĠ
42
Adet
YARHASANLAR MAHALLESĠ
120
Adet
YENĠ MAHALLE
156
Adet
YUKARI ÇOBANĠSA KÖYÜ
2
Adet
1.ANAFARTALAR MAHALLESĠ
112
Adet
507
2.ANAFARTALAR MAHALLESĠ
149
Adet
50.YIL MAHALLESĠ
29
Adet
75.YIL MAHALLESĠ
460
Adet
TOPLAM
6766
Adet
Yapılan Hizmetler
Kapı Önü Boru Tamiri
Vana Tamiri
Boru Tamiri
ÇeĢme Tamiri
Park – Bahçe Vana Tamiri
Brajman (ĠnĢaat) Bağlantısı
Hat Vana Tamiri
Yayla Suyu Boru Tamiri
Yangın Suyu Boru Tamiri
Su Saati v.b.
Kepçe BaĢı Kazısı (Gediz Elk.-Telekom)
Adet
2894
1028
816
182
554
260
152
55
19
86
720
Su Açma-Kesme Birimi:





Manisa Belediyesi sınırları içersinde bulunan su abonelerinin periyodik olarak
sayaç kontrollerini yapmak
Periyodik kontroller sonucu veya vatandaĢlardan gelen talepler doğrultusunda
bozuk olan su sayaçlarının bakım ve onarımları yapmak
Kontroller sonucu kaçak su sayaçlarını tespitini yapmak ve gereğinin yapılması
için ilgili birimlere iletmek
Yapılamayacak sayaçlar hakkında üst birime bilgi vermek, gerektiğinde
dıĢarıdan destek alınarak tamir ettirmek
Su açma ve kesme iĢlerinden sorumludur
508
Su Açma-Kesme Birimi Faaliyetleri
Yapılan Hizmetler
Borçtan Kesme
Borçtan Kesme Kontrol
Borçtan Açma
ĠnĢaat Kontrol
Terk Kesme
Terk Kesme Kontrol
Sayaç Takma
Sayaç Sökme
Abone Kayıtsız Kesme
Tutanak
Yeni Abone Açma
Kontrol Zaptı
Borçlu Abone Tebligatı
Adet
12381
6725
9502
3815
10082
28372
6398
114
4233
201
12774
143674
30949
509
Su Açma-Kesme Biriminde görevli personel su açma-kesme ve kaçak su
bağlantıları ihbar hattı Alo 185 ile 24 saat hizmet vermektedir.
Su Sayaç Endeks Okuma Birimi:
Su Sayaç Endeks Okuma Birimince, ilimizdeki toplam 115.434 abonenin su
sayaç endeks okuma iĢi aylık dönemler halinde düzenli olarak yürütülmektedir.




Su okuma hizmet alımı ihalesi kapsamında taahhüt edilen su okuma ile ilgili
çalıĢmaları yapmak
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünde kayıtlı bulunan veya kayıtsız olan tüm
su sayaçlarının okumasını yapmak
Abone kayıtsız, çalıĢmayan sayaçları ve kaçak suları tespit ederek notlarını
servise ulaĢtırmak
ġehrin okuma süresinde bütün sayaçların okumalarını yetiĢtirmek
Ġçmesuyu Arıtma Tesisi, Su Depoları ve Sondaj Kuyuları:
Akpınar Ġçmesuyu Arıtma Tesisi:
Ilıca, Yarıkkaya ve Akpınar Sondajlarındaki dik milli ve derinkuyu pompaları
vasıtasıyla pompalanan su, içerisindeki ağır metallerden arındırılmakta ve sertlik oranı
ayarlanarak içilebilir hale getirilmektedir. Fidanlık Su Deposuyla koordineli çalıĢılarak
suyu klor seviyesi kontrol edilmektedir. Sistemin her gün düzenli olarak kontrolleri ve
temizliği yapılmaktadır.
Müdürlüğümüzce, Ģehrimize sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temin edilmesi için
içme sularının klorlama iĢlemleri otomatik olarak yapılmakta ve 24 saat klorlanması
suretiyle klor seviyesi kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca sularımızın Ġl Sağlık
Müdürlüğünce 2 ayda bir denetim izlemesi yapılmakta ve alının su numunesi (doğu ve
batı bölgesi olarak) Ġzmir Halk Sağlığı Laboratuarında analiz edilmektedir. Manisa
Merkezde bulunan 57 adet mahalleye ait su numuneleri, Toplum Sağlığı I ve Toplum
Sağlığı II Merkezi ve Belediyemiz elemanlarınca birlikte tahlil ve analizleri Manisa Ġl
Halk Sağlığı Laboratuarında periyodik olarak yapılmaktadır. (720 adet/yıl)
Su Depoları ve Sondaj Kuyuları:
ġehrimizin içmesuyu Ģebekesi doğu ve batı bölgesi sondajları ile kaynak
sularından (yılın birkaç ayı) oluĢmaktadır.
Doğu bölgesindeki sondajlar Ilıca sondajları (13 adet), Yarıkkaya sondajları (4
adet) ve Akpınar (6 adet) sondajlarından (23 adet) oluĢmaktadır. Bu sondajlarda
çalıĢan dik milli ve derin kuyu pompaları vasıtasıyla çıkarılan su, kendi cazibesiyle
Akpınar Ġçmesuyu Arıtma Tesisi ham su deposuna (1000 m3) gelmektedir. Akpınar
pompa terfi merkezi pompaları vasıtasıyla mevcut dağ deposuna basılıp, dağ
510
deposuna isale edilen içmesuyu Ģehir merkezindeki Fidanlık su deposuna cazibe ile
iletilmektedir. Dik milli ve derin kuyu pompalarının kontrolleri ve bakımları düzenli
olarak yapılmaktadır. Ekiplerimiz arıza olması durumunda derhal müdahale etmekte ve
arızanın giderilmesine çalıĢmaktadır.
Batı Bölgesindeki sondajlar; Çapaçarık (8 adet) ve Kayapınar (5 adet) olmak
üzere 13 adet sondajlarıdır. Derinkuyu pompaları vasıtasıyla çıkarılan sular kendi
cazibesi ile sırasıyla Uncubozköy Su Deposuna ( 3000 m3‟lük), Akmescit ve ÇaybaĢı
Su Depolarına dökülmektedir. Bu bölgedeki Derinkuyu pompalarının periyodik olarak
aylık kontrolleri yapılmakta ve devamlılığı sağlanmaktadır.
Akpınar Su Deposu, Ġçmesuyu Arıtma Tesisinden çıkan temiz suların toplandığı
depo olup, 2 adet pompa terfi merkezi bulunmaktadır. Pompa terfi merkezindeki yatay
milli pompaların periyodik olarak bakımları yapılmaktadır.
Ġlimizde faal olarak toplam 21 adet su deposu bulunmaktadır. Özellikle Ġller
Bankası tarafından yaptırılan yeni su depoları (21.470 m 3) ile birlikte toplam 45.000
m3 su deposu kapasitesine ulaĢılmıĢtır.
Müdürlüğümüzce 2013 yılında 21 adet su deposu ve 40 adet sondaj kuyusunun
bakım ve onarımı periyodik olarak yapılmıĢtır. Muhtelif depoların iç kısımları periyodik
olarak temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
Muhtelif su depolarının etrafı tel örgülerle çevrilerek, olası tehlikelere karĢı
güvenliği artırılmıĢtır.
Evsel Atıksu Arıtma Tesisi:
511
512
Müdürlüğümüze bağlı Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde, Ģehrimizdeki evsel
atıksuları biyolojik olarak arıtılmakta ve düzenli olarak analiz yapılmaktadır.
Ancak, mevcut tesisin kapasitesi yetersiz kaldığından, tesiste revizyon ve
kapasite artıĢı yapılması zorunlu hale gelmiĢtir. Hâlihazırda 31000m³/gün kapasiteli
tesis, revize proje ile iki etap Ģeklinde projelendirilmiĢtir.
1.Etap 80000m³/gün 2.Etap 80000m³/gün olmak üzere 160000m³/gün olarak
planlanmıĢ olup; uygulama projesi 26.02.2013 tarihinde Ġller Bankası tarafından
onaylanmıĢtır. Fakat Belediyemizce Ġller Bankasına yapılan kredi (inĢaat için)
baĢvurusu olumsuz olarak sonuçlanmıĢtır.
Bunun üzerine 28.06.2013 tarihi itibari ile projelerimiz D.S.Ġ. Genel
Müdürlüğüne incelenmek üzere iletilmiĢ olup, protokol yapılarak neticelendirilmiĢtir.
2014 yılı içerisinde D.S.Ġ. Genel Müdürlüğünce yapım ihalesine çıkılacaktır.
Ġlimiz Keçiliköy Mahallesi ve çevresindeki merkezi arıtmaya isale edilemeyen evsel
atıksuları arıtmak için paket arıtma yani elektroflokülasyon sistemi inĢaat ihalesi
21.10.2013 tarihinde yapılmıĢ olup, 30.03.2014 tarihinde iĢletmeye baĢlayacaktır.
513
Kanalizasyon Birimi:
Kanalizasyon Birimi, vatandaĢlarımızdan gelen talepler doğrultusunda
kanalizasyonu tıkanan ve dolan ev ve iĢyerlerinin temizlenmesi ve açılması,
Belirlenen güzergâhlara yeni kanal hatlarının döĢenmesi,
514
Yağmursuyu ızgaralarının ve bacalarının rutin aralıklarla temizlenmesi, yağmur
suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması,
Kaçak kanal bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi vb. hizmetleri
yürütür. Görevli personel kanal arıza ve kaçak kanal bağlantıları ihbar hattı Alo 185 ile
24 saat hizmet vermektedir.
2013 yılında 14601 metre yağmursuyu ve 10040 metre kanalizasyon hattı
döĢenmiĢtir.
Kanalizasyon Birimi Faaliyetleri
Yapılan Hizmetler
Baca Yükseltilmesi
Baca Tamiri
Baca Temizleme
Baca Yapımı
Izgara Temizlenmesi
Kanal Temizleme
Takılan kapak
Kanal Tamiratı
Adet / Metre
187
147
3884
108
8628
263065
512
1171
515
2013 YAPIM ĠġĠ ĠHALELER
no
ihale tarihi
iĢin adı
04.04.2013
Manisa Merkez Gürle Yolu yağmursuyu drenajı ve orta refüj düzenlemesi
yapım iĢi (açık ihale)
25.04.2013
Güzelyurt Mahallesi 2.kısım yağmursuyu drenajı yapım iĢi (açık ihale)
20.08.2013
Manisa – Turgutlu Çevre Yolu (D250)‟nun 0+340 km‟sinden yatay delgi ile
geçiĢ yapılması yapım iĢi (açık ihale)
02.09.2013
Muhtelif Mahallelerde Ø300mm kanalizasyon hattı döĢemesi yapım iĢi
(açık ihale)
23.10.2013
Muhtelif Mahallelerde Ø300mm kanalizasyon hattı döĢemesi yapım iĢi
(açık ihale)
21.10.2013
Keçiliköy Mahallesi 500 m3/günlük elektroflokülasyon prosesli arıtma tesisi
yapım iĢi (13/b-2 ihale usulü)
08.11.2013
Manisa Merkez Güzelyurt Mahallesi Kent Park alanına 2 adet sondaj
kuyusu açılması yapım iĢi(açık ihale)
1
2
3
4
5
6
7
2013 MALZEME ALIM ĠHALELERĠ
1
ihale tarihi iĢin adı
Akpınar 1000‟lik içmesuyu tesisi ve muhtelif su depolarında 01.01.2013 –
30.06.2013 tarihleri arasında kullanılmak üzere 70000 kg.sıvı klor ve 30000
26.11.2012 kg. demir3 klorür (Tip1) malzeme alımı iĢi (21/f pazarlık)
2
19.02.2013 400 adet su sayacı malzeme alımı iĢi (açık ihale)
3
04.04.2013 1500 adet (50x50) kompozit yağmursuyu ızgarası alımı iĢi (açık ihale)
no
05.04.2013
Kanalizasyon Servisinde kullanılmak üzere 14 kalem malzeme alımı iĢi
(açık ihale)
5
30.04.2013
Kanalizasyon ve yağmursuyu drenajı yapım iĢlerinde kullanılmak üzere
malzeme alımı iĢi ( açık ihale)
6
03.05.2013 Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı iĢi (21/f pazarlık)
7
15.05.2013
4
Kanalizasyon servisinde kullanılmak üzere 1200 adet kompozit rögar
kapak alımı iĢi (açık ihale)
516
8
Akpınar 1000‟lik içmesuyu tesisi ve muhtelif su depolarında 01.07.2013 –
06.06.2013 31.12.2013 tarihleri arasında kullanılmak üzere 90000 kg.sıvı klor ve 70000
kg. demir3 klorür (Tip1) malzeme alımı iĢi (21/f pazarlık)
9
07.06.2013
10
25.06.2013 Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere vidanjör alımı iĢi (açık ihale)
11
03.07.2013
Fonttan mamul menteĢeli ve contalı kanalizasyon kapağı alımı iĢi (açık
ihale)
12
13.09.2013
ġehrimizin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere 2 adet otomatik vezne
makinesi alım iĢi (21/f pazarlık)
13
17.09.2013
Kanalizasyon servisinde kullanılmak üzere 1200 adet kompozit rögar
kapak alımı iĢi (açık ihale)
14
11.10.2013 2000 adet (50x50) kompozit yağmursuyu ızgarası alımı iĢi (açık ihale)
15
28.11.2013
Kanalizasyon servisinde kullanılmak üzere 2500 torba çimento alımı iĢi
(21/f pazarlık)
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere 21 adet motorsiklet alımı iĢi
(21/f pazarlık)
2013 HĠZMET ALIM ĠHALELERĠ
no
ihale tarihi iĢin adı
1
08.11.2012
2013 yılı su aboneleri sayaç endekslerinin okunması ve ihbarname
dağıtımı personel hizmet alımı iĢi (açık ihale 13/b-3)
2
09.11.2012
2013 yılı su sayacı açma kesme sökme takma iĢlemleri için 26 adet
personel hizmet alımı iĢi (açık ihale 13/b-3)
3
12.11.2012
2013 yılı kanalizasyon ve yağmursuyu bakım ve temizliği iĢlemleri için 55
adet personel hizmet alımı iĢi (açık ihale 13/a-1)
4
2013 yılı su Ģebeke arızalarının giderilmesi, su kuyuları ve su depoları, su
19.11.2012 tesisat kontrol iĢlemleri için 75 adet personel hizmet alımı iĢi (açık ihale
13/a-1)
517
5
19.12.2012
2013 yılı (01.01.2013 – 31.03.2013) su aboneleri sayaç endekslerinin
okunması ve ihbarname dağıtımı personel hizmet alımı iĢi (21/b)
6
20.12.2012
2013 yılı (01.01.2013 – 31.03.2013) su sayacı açma kesme sökme takma
iĢlemleri için 26 adet personel hizmet alımı iĢi (21/b)
7
2013 yılı (01.01.2013 – 31.03.2013) su Ģebeke arızalarının giderilmesi, su
20.12.2012 kuyuları ve su depoları, su tesisat kontrol iĢlemleri için 75 adet personel
hizmet alımı iĢi (21/b)
8
20.12.2012
2013 yılı (01.01.2013 – 31.03.2013) kanalizasyon ve yağmursuyu bakım
ve temizliği iĢlemleri için 55 adet personel hizmet alımı iĢi (21/b)
2013 DOĞRUDAN TEMĠN YAPIM ĠġLERĠ
no
onay tarihi
iĢin adı
1
25.01.2013
Gediz Mahallesi 1400 Sokak kanalizasyon hattı yenilenmesi yapım
iĢi (Ø200-240 metre)
2
25.01.2013
K.E.S.S. Köprülü KavĢak kanalizasyon hattı deplasesi yapım iĢi
(Ø300-310 metre)
3
01.03.2013
Barbaros Mahallesi 4404-4437-4439-4441 Sokaklarda yağmursuyu
drenajı yapım iĢi (Ø300-375 metre)
4
06.03.2013
Gediz Mahallesi 1400 Sokak yağmursuyu drenajı yapım iĢi (Ø200150 metre)
5
04.04.2013
Manisa Merkez Kırtık Ġtfaiyesi derin sondaj kuyusu yapım iĢi
6
19.04.2013
Akpınar Su Deposu onarımı ve Akmescit Su Deposuna betonarme
perde duvar yapım iĢi
7
25.04.2013
Barbaros Mahallesi 4431-4433-4438 Sokak yağmursuyu yapım iĢi
(Ø300-325 metre)
8
25.04.2013
K.E.S.S. 5327 Sokak yağmursuyu drenajı yapım iĢi (Ø300-100
metre)
518
9
20.06.2013
10
06.08.2013
11
30.09.2013
12
13
14
15
16
02.10.2013
14.11.2013
26.11.2013
05.12.2013
06.12.2013
DilĢeker Mahallesi taĢocağı içmesuyu deposuna korkuluk ve
merdiven imalatı yapım iĢi
Güzelyurt Mahallesi 5797-5750 Sokak‟larda tretuvar çalıĢması
sırasında zarar gören 97 adet yağmursuyu ızgarasının yeniden teĢkil
edilmesi yapım iĢi
Güzelyurt Mahallesi 5785 Sokakta tretuvar çalıĢması sırasında zarar
gören 39 adet yağmursuyu ızgarasının yeniden teĢkil edilmesi yapım
iĢi
Güzelyurt Mahallesi muhtelif sokaklarda içmesuyu Ģebeke hattı
yapım iĢi
Keçiliköy Mahallesi 5606 Sokakta kanalizasyon hattı döĢenmesi
yapım iĢi (Ø300-170 metre)
Güzelyurt Mahallesi muhtelif sokaklarda yağmursuyu drenajı yapım
iĢi (Ø400-120 metre)
Ġshakçelebi Mahallesi 2017 Sokak kanalizasyon hattı yapım iĢi
(Ø200-120 metre)
Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokakta 45 adet yağmursuyu ızgarasının
teĢkil edilmesi yapım iĢi
2013 DOĞRUDAN TEMĠN MALZEME ALIM ĠġLERĠ
no onay tarihi
iĢin adı
1
11.01.2013
Kanalizasyon servisinde kullanılmak üzere yağmursuyu mal alımı iĢi (120
adet)
2
04.04.2013
Manisa Merkez Kırtık Ġtfaiyesi derin sondaj kuyusu teçhiz borusu mal alım iĢi
(170 metre)
3
04.04.2013
Su ve kanalizasyon arızalarında kullanılmak üzere hazır beton malzeme alım
iĢi (200 m³)
4
05.05.2013
Kanalizasyon servisinde kullanılmak üzere conta mal alımı iĢi (Ø200- 2500
adet Ø300-2500 adet Ø500-600 adet)
519
2013 DOĞRUDAN TEMĠN HĠZMET ALIM ĠġLERĠ
No onay tarihi
iĢin adı
1
28.02.2013
Manisa merkeze bağlı köylerden Gürle Köyü ile Keçiliköy Mahalleri arası
yağmursuyu ve atıksu projesi hazırlanması hizmet alımı iĢi
2
22.02.2013
Elektroflokülasyon prosesli atıksu arıtma tesisi uygulama projesi
danıĢmanlık hizmet alımı iĢi
3
31.05.2013
Güzelyurt Mahallesi Su ĠĢleri ġantiyesindeki boruların, Ilıca ve Akpınar
Su Deposuna nakliyesi hizmet alımı iĢi
4
02.07.2013
Keçiliköy Mahallesi 5000 kiĢi (500m³/gün) kapasiteli evsel atıksu arıtma
tesisi uygulama projesi ve keĢif metraj hazırlanması hizmet alımı iĢi
5
18.11.2013
Atıksu arıtma tesisi ile Keçiliköy Mahallesi atıksu arıtma tesisi
inĢaatlarına ait teĢvik belgesi alınması hizmet alımı iĢi
10.12.2013
Manisa Merkez Hafsa Sultan Mahallesi ile Halit Görgülü Lisesi arasında
kalan, mevcut Ø400 çelik boru içmesuyu hattımızın deplase edilmesi
hizmet alımı iĢi
6
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2014 YILI HEDEFLERĠ:
Ġçmesuyu ve Su Depoları ile Ġlgili Hedeflerimiz





Ġmara açılan yeni sokaklara içmesuyu Ģebekesi döĢenmesi,
Mevcut yatay milli su pompalarının yerine avantajlı dik milli pompaların
kurulması
Kapasitesi yetersiz kalan su arıza garaj parkının kapasitesinin arttırılması
Gürle Köyü kaynak suyundan azami ölçüde faydalanılması,
Su ve atıksuların seyrinin izleme kontrol ve veri toplama sistemi olan SCADA ile
kontrolünün yapılmasıdır.
Kanalizasyon ile Ġlgili Hedeflerimiz
520







Doğu ve Batı kolektörlerinin yenilenmesi,
Ġmara açılmıĢ alanlara kanalizasyon döĢenmesi,
Manisa‟nın her yerinde yağmursuyu projesinin yapılması,
Mevcut hatların sayısal iĢletme planının hazırlanması (NATCAD)
Kapasitesi yetersiz kalan kanal garaj parkının kapasitesinin arttırılması
Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ kanalizasyon hatlarının yenilenmesi
Ġlçeler ve köylerimizle koordinasyon kurulup eksiklerin ve ihtiyaçların
belirlenerek çözümler üretilmesidir.
Atıksu Arıtma Tesisi ile Ġlgili Hedeflerimiz


Keçiliköy Mahallesinde yapılmakta olan 500m³/gün kapasiteli paket arıtma
inĢaatı 30.03.2014 tarihi itibari ile iĢletmeye alınacaktır.
Horozköy Mağarabahçe mevkiinde bulunan Manisa Merkezi Arıtma
Tesislerimizin revizyon ve kapasite artırma çalıĢmaları, proje çalıĢma aĢaması
bitmiĢ olup 2014 yılı içerisinde inĢaat ihalesi yapılarak uzun yıllar hizmet
verecek Ģekilde dizayn edilecektir.
Su Tahakkuk ve Su Tahsilâtı ile Ġlgili Hedeflerimiz






Su Endekslerinin okunmasında barkot sistemine geçilmesi,
Endeks okumalarının GPRS üzerinden yapılması,
Su sayaçlarına kart sisteminin getirilmesi,
Park ve bahçe sulamalarının elektronik vanalarla yapılması
Nakitmatik otomatik veznelerin sayılarının arttırılması
Bankalarla yapılan su dosya aktarımlarında on-line sisteme geçilmesi.
521
522
523
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
( 2013 YILI FAALĠYET RAPORU )
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler
Belediyelere insan ve çevre sağlığı açısından önemli görev ve yükümlülükler vermiĢtir.
Bu kapsamda Müdürlüğümüz çalıĢma alanları ana baĢlıklar halinde Ģunlardır.
Evsel Nitelikli Atıkların Toplanması-TaĢınması ve Bertaraf ve Süpürme
Hizmetleri Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar
• Araç Alımı ve DanıĢmanlık Hizmet Alımı Ġhaleleri
• Yer Altı, Yer Üstü Konteyner ve Konteyner Kabini Alımı Ġhaleleri
• Endüstriyel Nitelikli Atıklarla Ġlgili ÇalıĢmalar
• Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar
• Ömrünü TamamlamıĢ Lastikler Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar
• Tıbbi Atıklarla Ġlgili ÇalıĢmalar
• Ambalaj Atıkları Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar
• Atık Pillerle Ġlgili ÇalıĢmalar
• Bitkisel ve Atık Madeni Atık Yağlarla Ġlgili ÇalıĢmalar
• Etkinlik ÇalıĢmaları
• Mevcut Katı Atık Depo Alanıyla Ġlgili ÇalıĢmalar
• MAÇEB Birliği Kurulması ve Yeni Katı Atık Bertaraf Sahası Yapımı Ġle Ġlgili
ÇalıĢmalar
• Rutin Temizlik Faaliyetlerimiz
• Gelen Ġstek ve ġikâyetlerin Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz bünyesinde çalıĢan personel durumu aĢağıda belirtildiği Ģekildedir.
•
1
Müdür
1
ġef
1
Bilgisayar ĠĢletmeni
2
Memur
3
Çevre Mühendisi
1
Teknisyen
1
Kadrolu ĠĢçi (BaĢkanlık ġoförü)
351
Personel (Hizmet Alımı)
BELEDĠYEMĠZE AĠT TEMĠZLĠK ARAÇLARI:
1
2
Hidrolik SıkıĢtırmalı Çöp Kamyonu ( 13 + 1,5 m3 )
Hidrolik SıkıĢtırmalı Çöp Kamyonu ( 5 + 1,0 m3 )
18
4
Adet
“
524
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hidrolik SıkıĢtırmalı Vinçli Kamyon ( 18 + 5 m3 )
1
Tıbbi Atık Toplama Aracı
1
Vakumlu Süpürge Aracı
3
Su Tankeri
1
Römorklu Damperli Traktör
7
Çöp Römorklu Traktör
2
Açık Kasalı Kamyonet
3
Dozer
1
Mini Traktör
2
Mini Süpürge Makinesi
3
El Ġle Kumandalı Süpürge Makinesi
2
Kontrollük Hizmet Aracı
4
TOPLAM
53
ġEHRĠMĠZDEKĠ ORTALAMA KONTEYNER SAYISI:
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
5625 Adet Konteyner
2800 Adet tekerlekli plastik çöp kovası
60 Adet Yer altı Çöp Konteyner
42 Adet Sallamalı Büyük Konteyner
2013 YILI HĠZMET ALIMI-DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI –
MAL ALIMI - YAPIM ĠġLERĠNE YÖNELĠK ĠHALELER:
Firma
Adı
ĠĢin
Adı
Katı Atıkların Çöp
Araçlarıyla Toplanması,
TaĢınması, Katı Atık
BesotMan.Bel.S
Sahasına BoĢaltılması,
1 os.Tes.En.Tic.A.
Bulvar, Cadde, Sokak,
ġ.
Meydan, Parkların Araçlarla
Ve El Ġle Süpürme Yıkama
Hizmetleri
Besot Manisa
Katı Atıkların Toplanması,
Belediyesi
TaĢınması Ve Süpürgesi
2
Sosyal
Personel Ġle Cadde
Tes.En.Tic.A.ġ. Sokakların Süpürülmesi ĠĢi
9 Aylık ĠĢ süresi Ġçerisinde
Katı Atıkların Çöp
Araçlarıyla Toplanması,
Besot Manisa
TaĢınması, Katı Atık
Belediyesi
3
Sahasına BoĢaltılması,
Sosyal
Bulvar, Cadde, Sokak,
Tes.En.Tic.A.ġ.
Meydan, Parkların Araçlarla
ve El Ġle Süpürme Yıkama
Hizmetleri
Ġhale
Türü
SözleĢm
BaĢlama
e
Tarihi
Bedeli
ĠĢin
BitiĢ
Tarihi
Hizme 1.661.30 01.01.20 31.03.2
t Alımı
9,91
13
013
Hizme 612.862, 01.04.20 30.04.2
t Alımı
49
13
013
Hizme 5.178.13 01.05.20 31.12.2
t Alımı
8,03
13
013
525
4
5
6
7
8
9
10
Potema Yatak
Halı Malzeme
Mühendilik Ve
TicLtd ġti.
Potema Yatak
Halı Malzeme
Mühendilik Ve
TicLtd ġti.
Beldağ ĠnĢaat
Taah. Turizm
Nakl. Ltd.ġti.
Bayer Motorlu
Kara
TaĢ.Paz.Ġth.Ġhr.S
an Ve Tic.Ltd ġti.
Teksin
Kont.VeGalv.Ltd.
ġti
Teksin
Kont.VeGalv.Ltd.
ġti
Uğurel ĠnĢ. Taah.
Hayv. San.Ve
DıĢ Tic. Ltd.ġti.
Tan Aydınlatma
11 Sanayi Ticaret
Ltd ġti
12
13
14
15
Esman Çega
Çevresel
Ekipmanlar Ve
Güvenlik
Sistemleri San.
Tic. Ltd. ġti.
Platform ĠĢletme
GeliĢtirme
Yatırım Finansa
ĠnĢ. DıĢ Tic.
San.Ltd.ġti.
Teksin
Kont.VeGalv.Ltd.
ġti
Tan Aydınlatma
Sanayi Ticaret
Ltd ġti
16 Mustafa Dilek
Manisa Merkez Camiileri
Halılarının Kuru Sistem
Hijyenik Temizlenmesi
Hizmet Alımı ĠĢi
Manisa Ġl Sınırlarında Ġlçe,
Belde, Köy camiilerinin
Halılarının Kuru Sistem
Hijyenik Temizlenmesi ĠĢi.
Hizme 112.980, 28.02.20 29.05.2
t Alımı
42
13
013
Hizme 48.000,0 20.08.20 27.12.2
t Alımı
0
13
013
Çöp Alanı Islahı Ġçin
Malzeme Nakli ĠĢi
Hizme 14.500,0 02.09.20 01.10.2
t Alımı
0
13
013
Kabinli 3,5 Ton Damperli
Römorklu Traktör Alımı
Mal
Alımı
126.000, 07.02.20 16.02.2
00
13
013
Mal
Alımı
135.200, 21.03.20 04.05.2
00
13
013
Mal
Alımı
676.000, 10.05.20 05.06.2
00
13
013
Küçük Tip Yol Süpürme
Aracı Alımı
Mal
Alımı
130.000, 14.08.20 13.09.2
00
13
013
Tahta Çıtalı, Üç Ayaklı
Tahta Çıtalı Ve Ferfoje
Dökümlü Çöp Kovası Alımı
ĠĢi.
Mal
Alımı
140.000, 20.08.20 08.09.2
00
13
013
Çok Amaçlı Mini Kombine
Temizlik Bakım Aracı Mal
Alımı
Mal
Alımı
147.000, 22.08.20 20.09.2
00
13
013
Çöp Kontayneri Kamuflajı
Alımı ĠĢi
Mal
Alımı
137.000, 23.08.20 21.09.2
00
13
013
770 LtLik Sıcak Daldırma
Mal
Galvanizli Çöp Konteynırları
Alımı
Mal Alımı ( 400 ADET )
141.600, 05.11.20 20.12.2
00
13
013
Çöp KonteynerKamufulajı
Malzeme Alımı ĠĢi
Mal
Alımı
142.000, 25.12.20 31.12.2
00
13
013
Kaban, ĠĢ Pantolonu, Yelek,
Ayakkabı, Bere, Malzeme
Alımı ĠĢi
Mal
Alımı
70.100,0 25.12.20 25.12.2
0
13
013
770 Lt. Sıcak Daldırma
Galvanizli Çöp
Konteynerleri Mal Alımı
770 Lt LĠK SICAK
DALDIRMA GALVANĠZLĠ
ÇÖP KONTEYNER ALIMI
526
17
Çetin
120 Lt Tekerlekli Çöp
Elektroplastik AĢ. Konteyner Mal Alımı ĠĢi
Mal
Alımı
120.400, 26.12.20 31.12.2
00
13
013
EVSEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAġINMASI VE BERTARAFI ĠLE
ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak ve yaptırmak 5393 sayılı
Belediye Kanununa göre belediyelerin görev ve yetkilerindendir.
ġehrimizde konut ve iĢyerlerinde oluĢan ortalama 400 – 450 ton / gün
miktarındaki evsel nitelikli atıklar, iĢçiliği özel sektörden hizmet alımı ihalesi suretiyle
karĢılanmak üzere Belediyemize ait araçlarla gerçekleĢtirilmektedir. Hizmet alımı yolu
ile evsel atıkların toplanması ve taĢınması, cadde ve sokakların süpürülmesi iĢi için
351 iĢçi çalıĢmaktadır.
ġehrimizdeki konut, iĢyeri ve fabrikalarda oluĢan evsel nitelikli katı atıklar
Belediyemizce yaklaĢık 40 yıldır kullanılan ġahindere Mevkiindeki vahĢi depolama
alanına boĢaltılarakbertarafı gerçekleĢtirilmektedir. Ancak katı atıkların geri dönüĢümü
ve bertarafı konusunda da
“Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ”
çalıĢmaları Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Müdürlüğümüz Çevre Mühendislerince
Manisa il merkezinde oluĢan evsel katı atıklar için, Çevre ve Orman Bakanlığının
yayınlamıĢ olduğu kılavuz doğrultusunda yaz ve kıĢ dönemi olmak üzere yılda iki kez
karakterizasyon çalıĢması yapılmaktadır. Manisa ilinde oluĢan evsel atık miktarları (
çöp kamyonları ile toplananlar ) 2010 yılı ġubat ayından itibaren Belediyemize ait olan
kantar ile tartıma alınarak takip edilmektedir.
KATI ATIK MĠKTAR VE OLUġUM BASAMAKLARI
NO
:
1.
2.
3.
KAYNAK
Evsel Atıklar ( Mahalle
Konteynerları, Hal, Mezbaha,
Pazara yeri Vb.) Belediye Çöp
Kamyonları ile Toplananlar
Endüstriyel Atıklar ( Sanayi
Tesislerinden Kaynaklanan
Endüstriyel Atıklar ) Sanayi den
Kendi Araçları ile Toplananlar
MĠKTAR
AÇIKLAMA
Belediyemize ait olan araçlar
yine Belediyemize ait olan
kantara girerek tartımları
yapılmaktadır.
Sanayi Tesisleri Kendilerine ait
ORT : 100 – 120 TON /
olan araçlar ile Belediyemize ait
GÜN ORT: 36500olan kantara girerek tartımları
45000 TON/ YIL
yapılmaktadır.
GEKAP firmalarının kendi
GEKAP Atıkları ( Ambalaj atıklarının ORT: 4-5 KG / GÜN
araçları Belediyemize ait olan
içerinde geri kazanılamayan atıklar ORT: 1,45 – 1,5 TON
kantara girerek tartımları
)
/YIL
yapılmaktadır.
ORT: 250 - 275 TON /
GÜN ORT:90000 –
100000 TON / YIL
527
4.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Evsel Atıkları ( ĠĢletmelerden
Kaynaklanan Evsel Atıklar )
5.
Tıbbi Atıklar
TOPLAM
ORT: 15 -25 TON /
GÜN ORT: 5500- 8000
Tartımlar yapılmaktadır.
TON / YIL
ORT: 20 - 25
Sterilizasyon Tesisi mevcuttur ve
TON/GÜN ORT: 7000 - Belediye kantarda tartımları
9000 TON/YIL
yapılmaktadır.
ORT: 400 – 450 TON / GÜN ORT: 145000 – 165000
TON / YIL
ENDÜSTRĠYEL NĠTELĠKLĠ ATIKLARLA ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete‟ de yayınlanarak yürürlüğe giren
“ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” kapsamında katı atıkların bertarafı sırasında
belediyeler ve yetkilerini devrettiği kiĢi ve kuruluĢlar iĢlettikleri katı atık tesislerinin
faaliyetlerinin planlanmasında ve iĢletilmesinde; çevre kirlenmesini önleyecek uygun
tedbirleri almak zorundadırlar.
Müdürlüğümüzce; Manisa Belediyesine ait mevcut katı atık sahasında bertaraf
edilen, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Manisa Deri Organize Sanayi Bölgesinde
bulunaniĢletmelerden kaynaklanan endüstriyel atıklar hakkında “ Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, Atık Yönetimi
Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ” nin ilgili
maddeleri gereğince düzenlemeler yapılmaktadır. Mevzuat takibi ile çalıĢmalar
güncellenmektedir.
Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalardan, Orta Ölçekli Sanayi
Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesinden kaynaklanan evsel nitelikli endüstriyel atıklar, atığı
oluĢturan iĢletmeler tarafından kendi araçları ile taĢımakta olup belediyemize ait
kantarda tartımları yapılmaktadır.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi hızla büyümekte ve geliĢmekte olup, daha
önceki yıllarda ortalama 130 olan fabrika sayısı 2013 yılı itibari ile ortalama 200
rakamına ulaĢmıĢtır.
Söz konusu endüstriyel atıklar için ilk defa 2010 yılında baĢlatılan çalıĢma ile
Çevre ve Orman Bakanlığının yayınlamıĢ olduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda atık
sahiplerinden atıklarıyla ilgili olarak analiz raporları ve noter den tasdikli tehlikeli atık ve
ambalaj atığı olmadıklarına dair taahhütnameler alınmaktadır. Böylece katı atık
sahamızda özellikle endüstriyel atıklarla ilgili çevre kirliliğini ve olası çevresel tehlikeleri
engellemek için önlemler alınmaktadır. GeliĢmekte olan Manisa sanayisinden
kaynaklanan endüstriyel atıklar için baĢlatılan çalıĢma ile endüstriyel atıkların
karakterizasyonu takip edilebilmektedir. Yeni yapılacak “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli
Depolama Tesisi ” için detaylı veriler oluĢturulmaktadır.
YILLAR
ENDÜSTRĠYEL ATIK
528
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MĠKTARLARI (Kg)
30.906.220
20.926.741
27.800.862
30.316.570
31.171.080
32.307.560
HAFRĠYAT TOPRAĞI, ĠNġAAT VE YIKINTI ATIKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
Müdürlüğümüzce “ Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat / Yıkıntı Atıkları Depolama
Sahası ” projesi ile döküm alanları belirlenmiĢ olup, Belediyemizce Orman Kanununun
Uygulama Yönetmelikleri ile belirtilen ve izne konu edilebilen alanlar için izin
çalıĢmalarına baĢlanmıĢ ve yürütülmüĢtür. Ġlgili izin çalıĢmaları Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı ve Bölge Müdürlükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Genel
Müdürlükleri ve Müdürlüğümüz nezdinde sürdürülmüĢtür.
Müdürlüğümüzce “ Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat / Yıkıntı Atıkları Depolama
Sahası ” olarak belirlenen alanlar için ilgili dokümanlar hazırlanmıĢ, kurumlar ile
toplantılar gerçekleĢtirilmiĢ, resmi kurumlarca oluĢturulan komisyonlarca (Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü vb.)
sahalarda incelemeler yapılmıĢ, yazıĢmalar ve görüĢmeler ile izin süreci
tamamlanarak 15.589,69 m2‟lik alanda 5 yıl süre boyunca izin ve muvafakat verilmiĢtir.
“ Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat –Yıkıntı Atıklarının Kırma-Eleme-Öğütme vb.
ĠĢlemlerden Geçirilmesi ve Rehabilite Amaçlı Depolama Sahası ” projesi ile Manisa „
da inĢaat, yıkıntı atıkları ve hafriyat toprağının çevreye vereceği kirliliğin önüne
geçilerek, hafriyatla dolan depolama sahaları da ağaçlandırılarak doğal yaĢama
kazandırılmıĢ olacaktır.
Manisa Ġli sınırları içinde oluĢan hafriyat toprağı, inĢaat/yıkıntı atıkları, doğal afet
atıkları ile kentsel dönüĢüm süreci içerisinde oluĢan/oluĢacak hafriyat toprağı,
inĢaat/yıkıntı atıkları da dâhil olmak üzere tüm hafriyat toprağı, inĢaat/yıkıntı atıkları,
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete ‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “
Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ” kapsamında ve
doğrultusunda çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak
toplanacak ve taĢınacak olup geri kazanım ünitelerinde tekrar değerlendirilebilecek ve
depolanacaktır.
529
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 29.04.2011 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Çevre Kanununca Alınması Gereken
Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince Çevre Ġzin ve Lisansı
bulunan “ Lokman Geri Kazanım Tem. Nak. ve Kağıt San. A.ġ. ” ile alınan ilgili meclis
kararı doğrultusunda 2011 yılından itibaren çalıĢılmaktadır.
25.11.2006 Tarih ve 26357 Sayılı Resmi Gazete ‟de yayımlanan Ömrünü
TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği‟ne dayanarak Belediyemiz bünyesinde
ve Belediyemiz sınırları içerisindeki bayilerde, oto ve lastik tamirhanelerinde, araç
muayene istasyonlarında, kaplamacılarda, yarıĢ pistlerinde, çocuk oyun alanlarında,
karting pistlerinde ve benzeri alanlarda çarpma bariyeri olarak kullanılan merkezlerde
oluĢan ÖTL‟ler 2013 yılında Belediyemiz kontrolünde Lokman Geri Kazanım Tem.
Nak. ve Kağıt San. A.ġ. firması tarafından toplanmaktadır.
Ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin hava, su, toprak, bitki ve çevredeki canlılar
üzerinde tehlike yaratmadan, çevreye herhangi bir zararlı etkide bulunmadan geri
kazanılması gerekmekte olup, Müdürlüğümüzce Belediye bünyesinde oluĢan ÖTL‟
lerden baĢlayarak geri kazanılması yönünde çalıĢılmaktadır.
YILLAR
2011
2012
2013
BELEDĠYEMĠZCE TESLĠMĠ
YAPILAN ÖMRÜNÜ
TAMAMLAMIġ LASTĠK
MĠKTARLARI (Adet)
150
95
186
TIBBĠ ATIKLARLA ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
Manisa Belediye Encümenimizin 15.02.2012 tarihinde 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanunu'na göre yapılan ihale ile Tıbbi Atıkların Toplanması TaĢınması ve Sterilizasyon
Tesisi ĠnĢa edilerek bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 10 yıl süreyle iĢletme
hakkının kiraya verilmesi iĢi BESOT – MĠROĞLU Ortaklık ĠĢletmesine ihale edilmiĢtir.
Belediyemize ait Manisa Ġli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi 20.07.2012 tarihinde Geçici
Faaliyet Belgesi alarak 23.07.2012 tarihinden itibaren faaliyete baĢlamıĢtır.
Tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında halk sağlığına ve
çevreye zarar vermeden ayrı toplanıp Mağarabahçe mevkiinde bulunan Manisa
Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine taĢınarak sterilize edilmekte ve bertarafı
sağlanmaktadır.
Manisa Ġli ve Ġlçelerindeki tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarından toplamda 467
noktadan tıbbi atıklar her yıl Manisa Ġli Mahalli Çevre Kurulu‟nda belirlenen ücret
karĢılığında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanmakta,
taĢınmakta ve bertarafı gerçekleĢtirilmektedir.
530
Ayrıca Ġzmir Ġli ve Ġlçelerindeki tüm sağlık kurum ve kuruluĢlarından toplamda
1.587 noktadan tıbbi atıklar her yıl Ġzmir Ġli Mahalli Çevre Kurulu‟nda belirlenen ücret
karĢılığında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanmakta,
taĢınmakta ve bertarafı gerçekleĢtirilmektedir.
Kaçak olarak tıbbi atıkların evsel katı atıklara karıĢtırılmasını önlemek için
gerekli denetimler ekiplerimizce yapılmaktadır.
Tıbbi atık üreticilerini bilgilendirmek için hazırlanan “Manisa Belediyesi Tıbbi
Atık Bilgilendirme Kitapçığı” tüm sağlık kuruluĢlarının tıbbi atık sorumlularına teslim
edilerek bilgilendirme yapılmıĢtır.
Manisa Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz faaliyete geçmeden önce
Afyonkarahisar Ġli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde sterilize edilen tıbbi atık miktarları
aĢağıda belirtilmiĢtir.
Manisa Belediyesi Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimiz 23.07.2012 tarihinde
faaliyete geçtikten sonra 2013 yılında tesisimizde sterilize edilen tıbbi atık miktarları
aĢağıda belirtilmiĢtir.
AYLAR (2013)
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM
AYLIK ORTALAMA
TIBBĠ ATIK
STERĠLĠZASYON
TESĠSĠMĠZDE
STERĠLĠZE EDĠLEN
MANĠSA ĠLĠ TIBBĠ ATIK
MĠKTARLARI (Kg)
102.751
93.829
101.663
94.146
96.012
92.329
102.987
94.420
95.523
96.763
105.053
103.100
1.178.576
98.214
TIBBĠ ATIK
STERĠLĠZASYON
TESĠSĠMĠZDE
STERĠLĠZE EDĠLEN
ĠZMĠR ĠLĠ TIBBĠ ATIK
MĠKTARLARI (Kg)
622.826
534.852
553.021
542.229
556.185
509.072
541.260
493.346
519.063
498.563
551.705
535.393
6.457.515
566.797
TOPLAM
TIBBĠ ATIK
MĠKTARLARI
725.577
628.681
654.684
636.375
652.197
601.401
644.247
587.766
614.586
595.326
656.758
638.493
7.636.091
Yıllara göre bertaraf edilen tıbbi atık miktarları aĢağıda gösterilmiĢtir.
YILLAR
2007
BERTARAF EDĠLEN TIBBĠ
ATIK MĠKTARLARI (Kg)
449.166,00
531
2008
2009
2010
2011
2012
2013
315.000,00
484.961,50
496.966,50
481.828,50
3.858.761,00
7.636.091,00
AMBALAJ ATIKLARI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği “ kapsamında belediyeler ambalaj atıklarını
kaynağında ayrı toplar veya toplattırır, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması
için lisanslı/geçici çalıĢma izni almıĢ iĢletmeler ve yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar ve/veya
piyasaya sürenler ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planını hazırlar ve onaylı plan
doğrultusunda yapılan çalıĢmaları denetler, önlem alır ve ambalaj atıklarının evsel atık
toplama aracına ve bertaraf sahasına alınmaması için ilgili önlemleri alır.
Manisa Belediyesi koordinasyonunda Belediyemiz, yetkilendirilmiĢ kuruluĢ
ÇEVKO Vakfı ve 5 firmadan oluĢan GEKAP Projesi adı altında protokol imzalanmıĢ,
protokollerin 2013 yılı Mayıs ayında bitmesinden dolayı aĢağıda isimleri yazılı Çevre
Lisanslı firmalar ile yeni üç yıllık protokoller imzalanmıĢtır. Geri dönüĢüm firmalarımız;
Ünalan Hurda Amb. Atık. Toplama ve Geri Dön. San. ve Tic. Ltd.
Kar Plas Geri DönüĢüm ve Hurdacılık Plastik Mad. San. Tic. Ltd. ġti
Manisa ilinde 2006 yılında baĢlatılan kaynakta ayrı toplama çalıĢmaları 2009 yılı
sonunda 30 mahallede 49.500 konutta yaklaĢık 162.000 kiĢiye ulaĢmıĢtır. 2010 yılı
içerisinde mevcut bölgeler dâhil toplam 57 mahallede gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ile
Ģehir genelinde hemen hemen tüm konutlara ulaĢılmıĢtır. Projenin duyurulması amacı
ile tek tek proje kapsamındaki bütün konutlara broĢür ve açıklayıcı bilgiler ile toplama
günleri bildirilmiĢtir. VatandaĢlarımızdan ambalaj atıklarını (cam, plastik, metal, kâğıt,
karton) poĢetler içerisinde ayrı biriktirmeleri ve kendilerine bildirilen günlerde toplama
görevlilerine vermeleri istenmiĢtir.
57 mahallede gerçekleĢen GEKAP çalıĢmaları müdürlüğümüz çevre
mühendisleri tarafından takip edilmektedir, gelen Ģikâyetler değerlendirilmekte ve
giderilmektedir, sahada kontroller yapılmakta, toplanan ambalaj atıkları miktarının
artarak toplanması için çalıĢılmaktadır.
YILLAR
AMBALAJ ATIĞI
532
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MĠKTARLARI (Kg)
2.091.060
1.904.630
1.923.855
2.941.448
2.786.605
2.330.540
ATIK PĠLLER ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı “Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliği“ kapsamında atık pillerin ayrı toplanması ve ayrı bertaraf edilmesi
zorunludur, Belediyeler atık pil ve akümülatörlerin katı atık bertaraf tesisinde
bertarafına izin vermemekle, üreticiler ile iĢ birliği yaparak eğitim ve bilgilendirme
çalıĢmaları yapmakla, ücretsiz olarak toplamakla görevli ve yetkilidir.
Belediyemiz ve TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği (TAP) arasında
imzalanan protokol gereği atık pil toplama bidonları tüm okullara, muhtarlıklara, sağlık
kuruluĢlarına, süper marketlere, kamu kurumlarına dağıtılmıĢ ve yapılan bilgilendirme
çalıĢmaları ile vatandaĢlarımızdan atık pillerini en yakın atık pil toplama kutusuna
atmaları istenmiĢtir. Ayrıca atık pillerin bünyelerindeki bazı metallerin geri
kazanılabileceği verilen eğitimlerde vurgulanmıĢtır.
2011-2012 eğitim-öğretim döneminde mücavir alan sınırları içindeki tüm
ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liseleri kapsayan ödüllü atık pil toplama
kampanyası yapılmıĢtır. Manisa Merkez Ġlçe sınırlarında bulunan okullardan en çok
atık pil toplayan ilk 3 okula 01.06.2012 tarihinde “Atık Pil Toplama YarıĢması Ödül
Töreni” yapılarak ödülleri verilmiĢtir. Ayrıca 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde
mücavir alan sınırları içindeki tüm ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liseleri
kapsayan ödüllü atık pil toplama kampanyası yapılmaktadır. Kampanyaya okulların
ilgisini ve katılımı arttırmak için okullara gidilerek, okul yönetimleri ile görüĢülmüĢtür.
2013 yılında “Ödüllü Atık Pil Toplama YarıĢması”nda dereceye giren okullara çeĢitli
ödüller verilmiĢtir.
TAP Derneği ile yapılan protokoller gereğince Dernekten temin edilen atık pil
toplama kutuları mücavir alan sınırları içindeki tüm okullara, muhtarlıklara, sağlık
kuruluĢlarına, süper marketlere, kamu kurumlarına dağıtılmıĢ ve yapılan bilgilendirme
çalıĢmaları ile vatandaĢlarımızdan atık pillerini en yakın atık pil toplama kutusuna
atmaları istenmiĢtir. 2012 yılında 36 farklı noktaya 86 adet daha atık pil toplama kutusu
teslim edilmiĢtir. Verilen atık pil kutularının dolması halinde Belediyemize ait araçla atık
piller alınarak TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği‟ne teslim edilmek üzere
kuruluĢ ve iĢletme giderleri Belediyemiz tarafından karĢılanan geçirimsizlik koĢulları
sağlanmıĢ, nemden ari ve meteorolojik Ģartlardan korunmuĢ olarak Belediyemiz
Ģantiyesinde bekletilmektedir. Bekletilen atık piller belli aralıklarla TAP Derneğine “Atık
Pil Alındı Formu” ile teslim edilmektedir.
533
2013 yılında toplamda 1.764,00 kg. atık pil toplanmıĢtır. 2006 yılından itibaren
yapılan atık pil toplama çalıĢmaları sonucunda; toplam 10.459,28 kg atık pil
toplanmıĢtır.
YILLAR
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ATIK PĠL MĠKTARI (Kg)
1.359,30
629,18
3.904,70
1.611,50
1.190,60
1.764,00
BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında atık yağların doğaya
bırakılması ve kanalizasyona dökülmesi yasaklanmıĢtır.
Bitkisel Atık Yağların Kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması,
taĢınması ve geri kazanımı ile ilgili Manisa Belediyesi ile Kolza Biodizel Yakıt ve Petrol
ÜrünlerĢ Sanayi ve Ticaret A.ġ. ve Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım
Biodizel Üretim San. ve Tic. A.ġ. firmalarıyla sözleĢmeler imzalanmıĢtır.
Yapılan protokol sonrasında tüm mahallelerde bitkisel atık
toplanmaktadır. Toplanan bitkisel atık yağlar biyodizele dönüĢtürülmektedir.
yağlar
Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla “Çevre Haftası” etkinlikleri kapsamında stant
açılarak bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararlar ve atık yağların geri kazanımı ve
bertarafı ile ilgili bilgiler verilmiĢtir.
Bitkisel atık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, yemekhaneler, otel ve
benzeri yerlerde ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Müdürlüğümüzce
bilgilendirme ve kontroller yapılmaktadır. Lisanlı firmalar ile sözleĢmesi olmayan
iĢyerleri yönlendirilmektedir. Bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili broĢürler
bastırılarak dağıtılmaktadır.
Toplanan bitkisel atık yağ miktarları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
YILLAR
2009
BĠTKĠSEL ATIK YAĞ
MĠKTARI (Kg)
9.797
534
2010
2011
2012
2013
11.740
28.610
55.083
105.648
MADENĠ ATIK YAĞLARIN TOPLANMASI VE TAġINMASI:
Manisa ilinde oluĢan atık yağların evsel katı atık depolama sahamıza
dökülmesinin, su toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesinin ve kanalizasyon
sistemine boĢaltılmasının önlenmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Belediyemiz
Fen ĠĢleri Müdürlüğü ġantiyesi‟nde oluĢan atık yağların 02.06.2009 tarihinde
Belediyemiz Encümeninde alınan karara göre Pedder Petrol Sanayi Derneği‟ne
verilmektedir. Verilen atık yağların miktarları aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Verilen bu atık yağlar lisanslı geri kazanım tesislerinde enerji üretimi amacıyla
kullanılmaktadır.
YILLAR
2008
2009
2010
2011
2012
2013
MADENĠ ATIK YAĞ
MĠKTARI (Kg)
2.910
4.600
6.300
2.350
8.360
960
FUAR ORGANĠZASYONLARI:
Manisa Mesir Festivali ve Çevre Haftasında Müdürlüğümüzce organizasyonlar
yapılmaktadır.
2013 yılı içerisindeki Çevre Haftası‟nda “Ödüllü Atık Pil Toplama YarıĢması”
düzenlenmiĢ, dereceye giren okullara ödülleri verilmiĢtir. Ayrıca ödül töreninin
ardından ÇEVKO Vakfı tiyatro ekibinin “Çevreci Kedi ÇEVKĠ Geri DönüĢüm Yolunda”
isimli tiyatro gösterisi gerçekleĢtirilmiĢtir.
KATI ATIK DEPO ALANI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR:
Görev Tanımı: “ Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisleri ” için araĢtırma
çalıĢmaları yapmak, ulusal ve uluslar arası firmalar ile görüĢmelerde bulunmak,
literatür taraması yapmak, üniversiteler ile iĢbirliği içerinde bulunmak, vahĢi katı atık
depo alanın ıslahı ile ilgili çalıĢmalarda bulunmak.
Mevcut katı atık depo alanı yaklaĢık 40 yıldır kullanılmakta olup, konuyla ilgili
bölgesel katı atık bertaraf tesisi çalıĢmaları devam etmektedir. Yaz ve kıĢ aylarına ait
katı atık karakterizasyonu çalıĢmaları yapılmıĢtır. Katı atık sahası ile ilgili herhangi bir
535
olası yangına karĢı tedbirler alınarak, yollar geniĢletilip çöplerin üstü toprak ile
örtülmüĢtür.
MAÇEB BĠRLĠĞĠNĠN KURULMASI VE YENĠ KATI ATIK
BERTARAF SAHASI YAPIM ÇALIġMALARI:
Çevre ve Orman Bakanlığı Manisa‟yı Ġl bazında ( 6 ) bölgeye ayırmıĢtır.
Bakanlığın talimatları gereğince bölgesel katı atık bertaraf sahasının ivedilikle
gerçekleĢtirilmesine yönelik MAÇEB Birliğimiz Bakanlar Kurulunun 11.10.2010 tarihli
2010-1064 sayılı kararı ile kurularak tüzel kiĢilik kazanmıĢtır.
“Manisa Ġl Özel Ġdaresi, Manisa-Merkez Ġlçe, Saruhanlı Ġlçe ve Belde
Belediyeleri Çevre Hizmetleri Yönetim Birliği" (MAÇEB) olarak sınırlarımız içerisinde
oluĢan katı atıkların bertarafı amacıyla; 29.06.2012 tarih ve 04 karar numaralı “Manisa
Ġli Mahalli Çevre Kurulu Kararı”nca OYBĠRLĠĞĠ ile Manisa Merkez Ġlçeye bağlı
Uzunburun Köyü Sarıçam Mevkii'nde Katı Atık Bertaraf Tesisi olarak kullanılmak üzere
83,607872 ha büyüklüğünde bir alan belirlenmiĢtir.
Bu saha ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel
Müdürlüğü'nden Ön Ġzinler alınmıĢ, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nden “ÇED
Gerekli Değildir Kararı” alınmıĢtır. Ayrıca sahada sondaj çalıĢmaları için yol açılması,
Zemin ve Temel Etüd Raporu çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Katı Atık Bertaraf ve
Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projeleri hazırlatılarak Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü‟ne sunulacaktır.
Katı atık yönetimi hizmetlerinin kaliteli ve sürdürülebilir bir maliyetle planlanıp
yürütülebilmesi için Belediyemiz öncülüğünde hızla çalıĢmalar baĢlatılmıĢ, pek çok
yerli ve yabancı firmalar ile görüĢülmüĢtür.
Birliğimizden kaynak kullanmadan “Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama
Tesisleri”nin hayata geçirilebilmesi için ihale ön hazırlık iĢlemlerine baĢlanmıĢtır.
ÇalıĢmalar sürdürülmektedir.
RUTĠN TEMĠZLĠK FAALĠYETLERĠMĠZ:
Görev Tanımı: 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında Ģehrin temizliğinin ve
düzeninin korunması açısından her gün görevli personel tarafından hizmetin yerine
getirilmesini sağlamak veya sağlatmak, ilgili birimler ve görevliler arasındaki
koordinasyonu sağlamakla görevli ve yetkilidir.
Haftanın tüm günleri Ģehrimizin tüm mahallelerinin çöpleri düzenli olarak
toplanmaktadır.
ġehrimiz ana arterleri, tüm cadde ve sokaklarımız, park ve bahçelerimiz düzenli
olarak süpürülmektedir.
536
Süpürme hizmetlerinde aksayan mahalle ve sokaklarımıza Traktör ekiplerimizle
belirli bir program dahilinde hizmet götürülmektedir.
Gece 24.00 a kadar oluĢturulan nöbetçi ekiplerimizle katı atık toplama, yıkama
ve süpürme hizmetlerimiz sürdürülmektedir.
GELEN ĠSTEK VE ġĠKAYETLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Görev Tanımı: Hizmetlerimizle ilgili gelen istek ve Ģikâyetler en kısa sürede
değerlendirilerek makul istekleri çözüme kavuĢturulmakta, sahadaki görevli ekibi
bilgilendirmek ve yönlendirmekle, istek ve Ģikâyetlerin yerine getirilip getirilmediğini
takip etmek ve istek ve Ģikayet sahiplerine dönülerek bilgi aktarımı yapmakla görevli ve
yetkilidir.
537
538
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013
FAALİYET RAPORU
539
T.C.
MANĠSA BELEDĠYESĠ
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
SUNUġ
UlaĢım Hizmetler Müdürlüğümüz, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan, Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri
Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince, Manis0a Belediye Meclisinin
10/Ekim/2006 Gün ve 330 sayılı kararıyla kurulmuĢtur.
Müdürlüğümüz, değiĢen Ģehir ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kent genelinde
trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasını, trafiğe
yönelik altyapısal
yatırımların
gerçekleĢtirilmesini ve
kentlilerde trafiğe yönelik bilinç geliĢtirilmesini amaçlamaktadır.
Kent içinde her türlü kara taĢımacılığı ile ilgili ulaĢım ve trafik hizmetlerini etkili bir
koordinasyon içinde ve süratle verimli sonuca ulaĢtırmaktır.
I- )GENEL BĠLGĠLER
A-Misyon ve Vizyon;
540
Misyonumuz;
Manisa‟da
yaĢayan
değerli
hemĢerilerimize,
Kanun
ve
yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde, her kiĢi ve aracın uyumlu olarak,
güvenli bir Ģekilde yolları kullandığı, kent içi toplu ulaĢım araçlarının halkımızı güvenli ve en
kısa sürede ulaĢımının sağlanması, kurum ve kuruluĢlar arası dayanıĢmanın olduğu, alt ve üst
yapısını çağdaĢ normlarda gerçekleĢtirmeye azimli, ilkelerinden taviz vermeden, herkese ve her
kesime eĢit hizmetlerin sunulduğu bir kent ortamı sağlamaktır.
Vizyonumuz; Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü kurumsal
yapılanmasını tamamlayıp geliĢtirerek sürdüren, verimliliği üst seviyede tutan geliĢmeye
teknolojiye ve katılımcılığa açık kaliteli ve güler yüzlü bir hizmet anlayıĢına sahip, örnek
gösterilen bir Müdürlük.de
Kanunlarda verilmiĢ olan Görev ve Yetkilerimiz
Madde 14/a -Belediyenin görev ve sorumlulukları,
Madde 15/p,f -Belediyenin yetkileri ve imtiyazları,
5393 S.Belediye Kanunu Madde 14/a
Madde 15/p
Madde 15/f
2918 S. K.Trafik Kanunun Madde 10/1b.
Madde 12
Madde 16
Madde10/1-b-Belediye trafik birimleri, görev ve yetkileri.
Madde12-Ġl Trafik Kom. Üst ve Alt Komisyonda Belediyeyi
temsil etmek.
Madde 16-Karayolu dıĢında, kenarında veya üzerindeki
diğer levhalar, ıĢıklar ve iĢaretlemeler.
B-Yasal Yetkilerimiz;
Yönetmeliklerde verilmiş olan Görev ve Yetkilerimiz.
Karayolları Trafik Yönet. Mad.15
Mad.16
15.‟nci Maddesi-Belediyelerin Trafik Birimlerinin Kurulması,
16.‟ncı Maddesi -Belediyelerin Görev ve Yetkileri,
Okul Servis Araçları Hizmet Yönet.
(28.8.2007/26627 s.Res.Gaz).
Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taĢıma
hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taĢıma yapacak
gerçek ve tüzel kiĢilerin yeterlilik ve çalıĢma Ģartlarını belirlemek,
541
UlaĢımHizmetleriMüd.Yönetmeliği
(05.07.2011/269 Bel.Mec.Kar.)
Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü‟nün kuruluĢ, görev, yetki
ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını düzenlemektir
Manisa Belediyesi sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda toplu taĢım
aracı çalıĢma ruhsatı verilen (D) plakalı özel halk otobüslerinin hangi
koĢullar altında ve ne Ģekilde çalıĢacaklarını, bunların idare ve iĢletmecileri
ile verilen hizmetten yararlananlar arasındaki iliĢkileri, yönetim, denetim
ve yürütmeyle ilgili diğer iĢ ve iĢlemleri disipline etmektir.
Manisa Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni
(T) Plakalı Ticari Taksi Yönetmeliği
açılacak olan taksi duraklarının; çalıĢmalarının belli bir düzen içinde
(05.07.2011/269 Bel. Mec.Kar.)
yapılmasının sağlanması,
Manisa Belediyesi sınırları ve Manisa Belediyesi mücavir alan sınırları
Umum Servis Araçları
içerisinde resmi kurum ve kuruluĢlar ile ve özel kuruluĢların personel,
‘J’PlakaTahsisYönetmeliği
öğrenci, engelli, avm.müĢterilerinin vb. ücretli-ücretsiz kent içi umum
(08.10.2013tarih279sayılı
servis taĢımacalığını sağlayan gerçek ve tüzel kiĢilerin bu yönetmelikte
Bel.Mec.Kararı)
belirtilen niteliklerde
çalıĢmalarının belli bir düzen içinde
yapılmasının sağlanması,
Manisa Belediyesi Otobüs Terminalinin kuruluĢ, yetki, görev ve
Oto Terminal Yönetmeliği
sorumlulukları ile uygulamadaki usul ve esasları belirlemektir.
(01.12.2009 Tar.401 say.Mec.Kar.)
Özel Halk Otobüsleri ÇalıĢma
Ve Seyrüsefer Yönetmeliği
(03/07/2012/264 Bel.Mec.Kar.)
Görev ve Sorumluluklarımız;
 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen Ģehir içi trafik hizmetlerini yürütmek, kara,
deniz, su ve demir yolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara
yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği denetimleri yapmak kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler
Kanununa göre ceza-i iĢlem yapmak,
 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen
görevleri yürütmek,
 Trafik alt yapı uygulama hizmetleri olarak; KavĢak düzenlemelerini, sinyalize kavĢakları,
trafik levhalarını, ıĢıklı iĢaretleri, yol ve geçiĢ çizgilerini, yaya üst geçitlerini, Belediyemize ait
araçların tescil, sigorta, vize iĢ ve iĢlemlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, trafik alt
yapı düzenlemelerinde Ġl Trafik Komisyonlarında Belediye temsilcisi olarak bulunmak ve
kararları belediye adına uygulamak ya da uygulatmak,
 Kent içi ulaĢım hizmetleri olarak; ġehrimizde toplu taĢımacılık yapan (D) DolmuĢ, (T)
Ticari Taksi, Servis Araçları, Özel Halk Otobüsleri, Okul Servis Araçları ile Nakliye
araçlarının taĢımacılık hizmetleri ile ilgili Ģehir içi yol güzergâhı ulaĢım planlarını yapmak,
toplu taĢıma araçlarının durak ve depolama alanları tespit etmek,
 Belediye sınırları içerisinde trafik akıĢının düzenli ve güvenli olmasını sağlamak,
 Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalıĢmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırtmak
ve denetlemek,
 UlaĢımla ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliğini sağlamak,
 Kent içinde her türlü kara taĢımacılığı ile ilgili ulaĢım ve trafik hizmetlerini etkili bir
koordinasyon içinde ve süratle verimli sonuca ulaĢtırmaktır.
 Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 Belediye sınırları içerisinde trafik akıĢının düzenli ve güvenli olmasını sağlamak,
 Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalıĢmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırtmak
ve denetlemek,
542
 UlaĢımla ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile iĢbirliğini sağlamak,
 Kent içinde her türlü kara taĢımacılığı ile ilgili ulaĢım ve trafik hizmetlerini etkili bir
koordinasyon içinde ve süratle verimli sonuca ulaĢtırmaktır.
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler;
1-Fiziksel Yapı
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüz 2.Anafartalar Mahallesi 1537 Sk. No:4
adresinde faaliyet göstermektedir.
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü; 2 katlı binada giriĢinde lokal (1.katında, Ġdari ĠĢler
ve Trf.Zabt.Odası, Güvenlik, T.Taksi araçları servisi, Servis araçları servisi, Evrak kayıt
servisi, Toplu taĢıma araçları servisi, ArĢiv, Toplu ulaĢım kontrol merkezi ve Santral) 2.
katında ise Müdür Odası,TaĢınır Kayıt Kontrol servisi ve UlaĢım Koordinasyon Toplantı odası)
hizmet vermektedir.
2-Örgüt Yapısı
543
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün örgüt yapısı aĢağıda gösterilmiĢtir;
ULAġIM HĠZMETLERĠ
MÜDÜRÜ
ĠDARĠ ĠġLER AMĠRĠ
TRAFĠK ZABITA AMĠRĠ
ALT YAPI VE
SĠNYALĠZASYON SORUM.
soSORUMLUSU
TOPLU ULAġIM KONTROL
MERKEZĠ SORUMLUSU
OTO GARAJ TERMĠNAL
AMĠRĠ
OTO GARAJ
TAHSĠLAT
SORUMLUSU
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Donanım Türü
Adet
Donanım Türü
Masa üstü PC Monitör
19
Fotokopi Makinesi
3
Klavye
19
Sabit Telefon
14
Mouse
19
Fax Makinesi
3
TaĢınır Mal Programı
1
Üniversal Kent Bilgi Sistemi
19
Windows Xp Prof.
19
Microsoft Word 2003–2007
19
Adet
Müdürlüğümüze ait elektronik aletlerin ayrıntılı bilgileri aĢağıda gösterilmiĢtir.
4- Ġnsan Kaynakları
544
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri toplam 91 personel ile
yürütülmektedir. Bu personelin 29‟i Memur, 1 ĠĢçi ve 61 Hizmet Alımı (ihale yolu ile
çalıĢtırılan hizmet alımı) personelidir.
Müdürlüğümüzde çalıĢan personelin eğitim durumları 31 Ġlköğretim, 43 Lise, 17
Lisans mezunlarından oluĢmaktadır.
PERSONEL İSTİHDAM DURUMU
29
61
MEMUR
HİZMET ALIM
İŞÇİ
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
17
31
LİSANS
İLKÖĞRETİM
LİSE
Kaynak; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü,2013
5- Araç Durumu:
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü araç parkı
5 Adet Trafik Denetim Aracı
3 Adet Kamyonet
1 Adet Çekici
1 Adet Bomlu Kamyon
1 Adet Altyapı Denetim Aracı
1 Makam Aracı
2 Adet Motosiklet
545
6- Sunulan Hizmetler
Ġdari ĠĢler Amirliği Hizmetleri;
UlaĢım Müdürlüğümüzün Ġdari ĠĢler Amirliği hizmetleri kısaca yasa ve
yönetmeliklerle
verilen görevleri yerine getirmek ve müdürlüğe gelen tüm yazıĢma ve
dilekçeleri değerlendirmek, Ģehrimizde hizmet veren Toplu UlaĢım araçlarının (Özel Halk
Otobüsü, Ticari Taksiler ile Servis Araçları) resmi iĢ ve iĢlemlerini takip etmek, personelin
özlüklerini, mal ve hizmet alımlarını, doğrudan temin iĢlemlerini yerine getirmektedir.
Hizmet Türü (2013)
MĠKTARI (TL.)
Adet
Gelen Evrak
1756
-
Giden Evrak
1129
-
Dilekçe (Belediye havaleli)
386
-
Dilekçe (Elden)
540
-
ġikayet mail
590
-
Ö.Halk Otobüsü Ruhsat Harçları
168
222.432.00 TL
546
Ö.Halk Otobüsleri %1lik yıllık Belediye payı
168
349.469,65 TL
Ö. Halk Otobüs ruhsat devri
29
336.600.00 TL
T.Taksi Ruhsat Harçları
181
54.300.00 TL
T.Taksi Durak Hakkı SatıĢ Geliri
13
742.400,00 TL
T.Taksi Ruhsat Devirleri
25
20.000.00 TL
1383
276.361.70 TL
Servis Araçları Güzergâh Ġzin Belgesi
TOPLAM
1.652.261,70 TL
Trafik Zabıta Amirliği Hizmetleri;
UlaĢım Müdürlüğümüzün Trafik Zabıta Amirliği hizmetleri kısaca yasa ve
yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek, Ģehrimizde hizmet veren Toplu UlaĢım
araçlarının (Özel Halk Otobüsü, Ticari Taksiler ile Servis Araçları) denetimlerini yapmak,
yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan araçlara ceza-i iĢlem yapmak, kaldırım iĢgali yapan
araçlara ceza-i iĢlem yapmak, park yasağı ile durak içlerinde park eden araçları çekici araçları
ile kaldırmak, Ģehir trafiği rahatlatacak tedbirler almak, belediyenin yol çalıĢması yaptığı cadde
ve sokaklarda trafik önlemini almak ve halkın güvenli ve huzurlu bir Ģekilde toplu ulaĢımını
sağlamaktır. Bu bağlamda yapılan faaliyetler;
 Kent içi Toplu TaĢıma;
Manisa kent içi ulaĢımda rakamsal durum :
1. Denetimli özel halk otobüsü 168 adet (9) hatta hizmet vermekte,(7,5 mt. (1 Ģoför, 1 özürlü,
21 oturan 25 ayakta toplam 48 yolcu), (özürlü yok ise 26 oturan, 33 ayakta toplam 59 yolcu
kapasiteli)
2. Toplu TaĢımada günlük yolcu sayısı ortalama 65.000 kiĢi,
3. Halk Otobüsü için 233 açık ve 119 kapalı olmak üzere toplam 352 durak,
4. Ticari Taksi ĠĢletmecileri 33 adet durakta toplam 181 adettir.
5. Özel servis aracı ve okul servis araçları ortalama 1400 adettir.
Kentimizde toplu taĢıma hizmetlerinin tamamı özelleĢtirilmiĢ durumdadır. ÇağdaĢ
ve kaliteli toplu taĢıma hizmeti için çalıĢmalar sürdürülmektedir.
547
 ġehir Ġçi Umum Servis Araçlarının (Özel Harf Grubu) Tahsisli Plakaya
Geçirilmesi:
“Manisa Belediyesi (J Plaka) Tahsisli Umum Servis Aracı Hizmet Yönetmeliği”
(08/10/2013/279 Mec.Kar.)
Manisa Belediyesi sınırları ve Manisa Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisinde öğrenci, personel, müĢteri vb. ücretli, ücretsiz toplu taĢımacılık
iĢini yapan umum servis araçlarına 07.08.2013 tarih ve 2013/53 sayılı Ġl Trafik Komisyon
kararı gereğince Ġl Merkezi için Belediye uhdesine tahsisen verilecek J Plakaların, J Plakalara
tescil edilecek servis taĢımacılığında kullanılacak araçları, araç sahipleri, araç güzergâhları, araç
içinde çalıĢan Ģoför ve personellerin hangi koĢullar altında ve ne biçimde çalıĢacaklarını
belirlemektir.
548
 Çekici Araç Hizmetleri
Hizmet Türü
Adet
MİKTARI (TL.)
Sivil Araç Çekimi
2705
135.250,00-TL.
Motosiklet Çekimi
492
9.840,00-TL.
TOPLAM
3197
145.090,00-TL
549
 Ġdari Yaptırım Karar Tutanakları
Hizmet Türü
Ö.Halk Otobüsü Ceza-i ĠĢlemleri
Ticari Taksi Ceza-i ĠĢlemleri
Köy Minibüsü Ceza-i ĠĢlemleri
TOPLAM
Adet
MİKTARI (TL)
102
18.564.00-TL
4
728,00-TL.
26
4.732,00-TL.
132
24.24.0
-TL
 Kent içi trafiğinde araç sayısal durumu
Kentimizde yol ile ilgili sorunlarımızın temelinde yol geniĢliğinin yetersizliği
dar cadde ve sokaklarda araç parklanmasının yoğunluğu konularında büyük sorunlar
yaĢanmaktadır. Ġlimize ait araç sayıları incelediğimizde 2013 yılı sonu itibariyle nüfusumuzuın
317.000 olduğu, araç sayısı olarakta 49.000 otomobil aracın olduğu 6 kiĢiye bir otomobil
düĢtüğü görülmektedir.

Kent içi araç otoparkları sayısal durum
Kentimizin muhtelif bölgelerinde kapalı ve açık olmak üzere toplam 9 adet araç
otoparkımız
mevcuttur. Bunlardan 3,550 araç kapasiteli 3 adet açık alan otoparkı olup, 1530 araç
kapasiteli 6 adet kapalı alan otoparkı ile 808 araç kapasiteli cadde ve sokak üzeri ücretli otoparklarımız
mevcuttur. Ancak yeterli gelmemektedir.
550
OTOPARKLARIMIZ
1
2
3
4
5
6
Karaköy yeraltı otoparkı
Yarhasanlar yeraltı otoparkı
Kültür sitesi yeraltı otoparkı
Vakıf iĢ hanı yeraltı otoparkı
Cumhuriyet meydanı yeraltı otoparkı
Salı Pazarı otoparkı
300
120
150
60
400
450
7
Keçiliköy Kamyon Tır parkı
500
8
K.E.S.Sitesi Servis araçları otoparkı
2.800
9
Cadde ve Sokak üzer ücretli araç otoparkı
TOPLAM
808
5.588
Yukarıda belirtilen otoparklardaki araç sayısı 5588 adet olup, Ģehrimizde 2013 yılı
için tescilli araç sayısı 123.000 olduğu dikkate alındığından yetersiz geldiği bu anlamda
Belediyemiz 3 ayrı noktaya kapalı otoparklar yapımı için proje ve ihale hazırlıkları
tamamlanarak emekliler otoparkının inĢaatına baĢlanılmıĢ olup, diğer askeri lojmanlar
otoparkının ihale süreci devam etmektedir.
 Toplu taĢım sürücüleri eğitim seminerleri
Toplu TaĢıma Hizmet Yönetmeliği 17. Maddesi gereğince Belediyemiz kent içi toplu
taĢımacılık faaliyeti gösteren Ģoför esnafımıza genel eğitim semineri kapsamında Toplu TaĢıma
Ġzin Belgesi verilen araçların hangi koĢullar altında ve ne Ģekilde çalıĢacaklarını, bunları
iĢletenler ruhsat sahibi veya görevlendireceği Ģoförlere, bu hizmetten yararlanan halkımıza nasıl
davranılması konusunda Halkla ĠliĢkiler, MüĢteri Memnuniyeti, Sürücülerin psikolojik durum
tahlilleri vb. konularda eğitim semineri verildi.
551
Oto Garaj Terminal Amirliği 2013 yılı Faaliyetleri;
UlaĢım Müdürlüğümüzün Oto Garaj Terminal Amirliği hizmetleri kısaca yasa ve
yönetmeliklerle verilen görevleri yerine getirmek, Oto Garaj Terminali Amirliği Tesisleri içinde
ve dıĢında yolcu ve yük naklinde bulunacakların uyması gerekli genel kuralları takibi ve
kontrolünü sağlamak, Belediye sınırları içerisinde yurtdıĢı ve yurtiçi yolcu taĢımacılığı yapmak
isteyen acente, birlik, müessese, kooperatif, Ģirket vb. kuruluĢ temsilcilerine gerekli peron
tahsisini yapmak, Oto Terminal Yönetmeliğinde belirtilen yasaklara uymayanlara Belediye
Encümeni tarafından verilen kararlar doğrultusunda kapatma ve para cezası uygulamak, Oto
Garaja giriĢ-çıkıĢ yapan araçların
Belediye Meclisi tarafından alınan ücret tarifesi kararına göre tahsilatını yapmak,
Birim içi çalıĢanları koordine etmek, tahsildarların günlük tahsilat raporlarını takip ve kontrolünü
sağlamak, Mali Hizmetler Müdürlüğünün belirleyeceği usul ve esaslara uygun olarak günlük
tahsilatın Belediye banka hesabına yatırılmasını sağlamak, Oto Garaj terminalinin sağlıklı ve
verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır,
552
 Oto Garaj Terminal Faaliyetleri
553
Hizmet Türü
Otogara Gelen Resmi Yazılara Verilen Cevablar
Adet
75
Otobüsler Ġçin Taleplilere Raiç Bedel Yazısı
1500
Ġl,Ġlçe,Belde ve Köy Araçlarına Peron Tahsisi Yapılması
350
Köy Araçlarına Geçici Peron Ġzin Belgesi Verilmesi
350
Ġdari Yaptırım Karar Tutanağı
30
Otogar Esnafı ĠĢgallerinin Kaldırılması
500
Otogar Peronlarının Kontrolleri
1000
TOPLAM
3805
Manisa Oto Garaj Terminali’nin RFID GeçiĢ Sisteminin Kurulması ve
Faaliyetleri;
Manisa Oto Garaj Terminali‟nde 2010 yılı içerisinde Ege Teta firmasının sunduğu,
biletli ve kartlı geçiĢ sisteminin yarattığı bazı sorunlar ve sistemdeki eksiklikler sebebiyle
alternatif sistemler araĢtırıldı. Ġstanbul‟dan gelen Endeks Yazılım‟ın sunduğu RFID Otomatik
GeçiĢ sistemi kuruldu.
Bu sistem Ogs sistemine benzerliği sebebiyle birkaç aylık kısa bir dönemde tüm
garajda aktif hale getirildi. Mayıs-2010 ayında altyapı çalıĢmalarının bitmesiyle abone olan
birkaç araca takılan RFID Sticker(etiket) kullanılarak sistem etkinleĢtirildi. Tam olarak sistemin
aktif hale gelmesi ve tahsilat yapılmasına 1 Haziran 2010‟da baĢlandı.
RFID geçiĢ sistemi ile sağlanan faydalar;
 Sistemde, etiket kullanan araçların kapıda beklemesi sona erdi,
 Sistemde, tüm araçların özellikleri sisteme kaydedildi ve etiketler ile sağlanan bir
kimlik oluĢturuldu,
 Sistemde yapılan her tahsilat online olarak (Ġlgili Müdürlüklere) iletilmektedir.
 Sistem ile yapılan tahsilatlar (Bilgi ĠĢlem Md. ve Mali ĠĢler Müdürlükleri)‟nce
takib ve kontrolü yapılmakta ve muhasebeleĢtirilmesi sağlanmaktadır.
 Sistemde, kontörlü ve abone sistemi olarak iki mod bulunmaktadır.
 Sistemde, belirlenen araç kimliklerine göre Belediye Meclis Kararı ile alınan Oto
Garaj Terminali ücret tarifeleri doğrultusunda tahsilatlar gerçekleĢtirilmektedir.
554
 Oto Garaj Terminal Tahsilatları
Tahsilat Türü (Nakit)
Adet
MİKTARI (TL.)
Otogar Transit Ücretleri (Etiketi Olmayan Araçlar)
35630
555.308,051
Otogar Hizmeti Ücretleri (Etiketli Olan Araçlar)
26344
1.273.400,763
Otogar Abonmen Ücretleri (Abone Olan Araçlar)
622
65.629,983
Otogar Tahsilatları Toplam (KDV)‟si
62593
340.968,780
Otogar Tahsilat Ġptalleri
52
3.707,347
2.231.600,230
TOPLAM
Tahsilat Türü (Kredi Kartı)
Adet
MİKTARI (TL.)
555
Otogar Transit Ücretleri (Etiketi Olmayan Araçlar)
959
235.993,390
Otogar Hizmeti Ücretleri (Etiketli Olan Araçlar)
1097
652.749,220
Otogar Abonmen Ücretleri (Abone Olan Araçlar)
2056
159.973,670
Otogar Tahsilatları Toplam (KDV)‟si
8
6.702,200
Otogar Tahsilat Ġptalleri
TOPLAM
1.042.014,080
1.055.418,09
 Oto Garaj Terminal Tahsilatları
Alt Yapı ve Sinyalizasyon Hizmetleri;
UlaĢım hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Alt Yapı ve Sinyalizasyon Hizmetleri
aĢağıda belirtilmiĢtir.
 UlaĢım ve trafik iyileĢtirme planları yapmak,
 UlaĢım ve trafikteki yetersizlik ve aksaklıkları belirlemek,
 KavĢakların trafik hacimlerini ölçerek yol emniyet ve trafik güvenliği sağlayacak
projeler oluĢturmak,
 Yeni otopark yerlerini, yaya yollarını, bisiklet yollarını tespit etmek ve projelerini
yapmak,
 Trafik ve iĢaretleme çalıĢmaları yapmak,
 Kent içi yük taĢınmasına iliĢkin planlar yapmak,
 Trafik yükünü taĢımayan yollara yeni sirkülasyon planları hazırlamak,
 GeliĢen semtlere kavĢak planı hazırlamak,
 Sinyalizasyon kavĢaklarının alt yapı bakım ve tamiri ile yenilenecekleri tespit
etmek olup bu bağlamda yapılan hizmetler,
Hizmet Türü
Adet
Yeni Sinyalize KavĢaklar
Giderilen Sinyalizasyon Arızaları
Montajı Yapılan Bilgi Levhaları
2
458
350
Montajı Yapılan Trafik Levhaları
Montajı Yapılan özürlü Levhaları
450
78
Montajı Yapılan özürlü delinatör
156
Yol Çizgi Boyası (Beyaz-Sarı-Siyah-Kırmızı) metrajı
12.000
Kasis Montajı
2.200
500
5
127
32
Buton-delinatör
Okul Yazısı ve çizgisi metrajı
Boyanan kavĢak direkleri
Bordür taĢların boyanma metrajı
556
Yaya geçit çizgileri boyanma metrajı
Durak çizgileri boyanma metrajı
Peron çizgileri boyanması
ġerit çizgilerinin boyanma metrajı
Kaldırıma demir duba
Yol kenarına antik duba
30
77
21
52
420
515
 ġehrimizde bulunan sinyalizasyonlu kavĢaklar.
Kavşak Türü
Adet
YeĢil Dalga Sistemli Sinyalizasyonlu KavĢaklar
3
Sensör Kamera Sistemli Sinyalizasyonlu KavĢaklar
1
Sinyalizasyonlu KavĢaklar
34
Buton Sistemli Sinyalizasyonlu KavĢaklar
6
FlaĢ Sistemli Sinyalizasyonlu KavĢaklar
11
557
TOPLAM
55
Sinyalizasyon Ledli Sisteme geçiĢ yapılmıĢ ampullü sistemde görülen
arızaların %80 azalması ve daha geniĢ görüĢ açısı sağlanmıĢtır.

2013 yılı içerisinde Manisa Ġl, Ġlçe ve köy yollarına yönlendirme bilgi
levhaları takıldı. 06 Aralık 2012 tarihli 28489 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren On Üç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi Ve Yirmi Altı Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun kapsamında
Belediyemiz B.ġ.B. olacağından Kanunda belirtilen hükümler çerçevesi içerisinde Ġlçe, belde ve
köylere 300 adet yönlendirme levhası ile 280 adet otobüs durağı takıldı.
558

2013 yılı içerisinde eski KESS kavĢağı yeniden düzenlenerek
viyadüklü kavĢak yapıldı. Belediyemiz sorumluluğunda olan ve Mimarsinan Bulvarı üzerinde
bulunan K.E.S. KavĢağı diğer illerimizden gelen ağır tonajlı nakliye araçlar ile diğer tüm
araçların geçtiği bu yüzden trafik yoğunlu üst safhada olduğu, kavĢağın Ģehrimiz sanayi alanı
içerisinde olması nedeniyle fabrikalara personel servis taĢımacılığı yapan servis araçlarının da
bu noktada birleĢmesi, kavĢak etraf ve yakın mevkiine bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarında
taĢınması üzerine tüm yerleĢke, Ģehir içi ve Ģehir dıĢı araç trafiğinin yükünü çektiği ayrıca trafik
yoğunluğu nedeniyle sık sık kazaların meydana gelmesi ile trafik deyimiyle “Kara Nokta”
olarak adlandırılan bir kavĢak olduğu gerekçesiyle, Bahse konu kavĢakta araç trafiği yükünün
azaltılması, meydana gelen ve gelecek olan maddi manevi kazaların önlenmesi, Ģehir içi ve
Ģehir dıĢından gelen yük ve yolcu araçların transit geçiĢlerinin sağlanması, yakıt tasarrufundan
yararlanmaları için Manisa Merkez Mimarsinan Bulvarı üzeri Alpaslan TürkeĢ Köprülü
KavĢağı yapılmıĢtır.
559

Çocuk Trafik Eğitim Parkı: Kent yaĢamında sürekli olarak karĢı karĢıya
kaldığımız sorunlardan biriside trafiktir. Trafik sorunlarının asgariye indirilebilmesi için en temel
unsur eğitimdir. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza trafik kuralları ve trafik
kültürün oluĢturulabilmesi için biraz uzun vadeli ama iĢlerliliği olan en iyi çözüm eğitimdir. Bu
nedenle trafik eğitimi konusunun mutlaka yasal dayanakları bulunan örgütlenmelere ve
olanaklara kavuĢturulması zorunludur. Bu amaçla Belediyemiz “Çocuk Trafik Eğitim Parkı”nın
oluĢturulması, buralarda genel trafik eğitiminin yanı sıra, trafik ile ilgili birimlerin eğitim
hizmetlerini yürütecek personelin de yetiĢtirilmesine olanak sağlayacak ve trafikte karĢımıza
çıkacak her türlü yol yapısı, Trafik levha ve iĢaretlemeleri, tren yolu hemzemin geçitleri, köprülü
sinyalize kavĢakları 6000 m2 alana yapılmıĢ olup faaliyete geçirilmiĢtir.
560
 Yaya üstgeçitlerine asansör yapılması:
Ġlimiz merkezindeki Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan iki ayrı yaya
üstgeçite engelli, yaĢlı vb. durumda bulunan vatandaĢlarımızın karĢıdan karĢıya geçmesinde
büyük kolaylık sağlaması için asönsör yaptırılmıĢtır.
561
IX-) AMAÇ VE HEDEFLER
A- UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüzün Amaç ve Hedefleri
Amaç ve Hedefler
1-) Kent içi Sinyalize KavĢakların Merkezden Kontrol ve Yönetim Sistemi
Projesi:
Kent içi mevcut sinyalize kavĢaklarda meydana gelen programsal arızaların
yerinde müdahale edilerek giderilmesinde iĢgücü kaybına neden olduğu, kavĢak içi araç trafik
yoğunluğuna neden olan gereksiz beklemelerin meydana geldiği ve kavĢaklar arası
koordinasyonun olmamasından kaynaklanan fuzili beklemelerin olduğu ve bu durumun trafik
562
yoğunluğunun artmasına neden olduğu, ayrıca kavĢaklarda meydana gelen sinyalize cihaz
arızalarının kazalara sebebiyet vermektedir. Belirtilen tüm sorunların giderilmesinde sinyalize
kavĢakların kameralar ile kontrol edilerek merkezden yönetilmesine ihtiyaç duyulmuĢtur.
2-) UlaĢım Master Planlama Hazırlıkları:
Ġlimiz Merkez nüfusu 350.000.‟a yaklaĢmıĢtır. Hızla büyüyen bu nüfusa ilçe
nüfusları da dikkate alındığında 1.360.000‟i bulmaktadır. Manisa Belediyesi 6360 Sayılı Kanun
kapsamında belirlenen BüyükĢehir Belediyeleri arasında sayılmıĢtır. Bu kapsamda 01 Nisan
2014 tarihinden itibaren Manisa BüyükĢehir Belediyesi olarak Manisa mülki sınırları içerisinde
tüm toplu taĢıma iĢleri BüyükĢehir Belediyesi tarafından yürütüleceğinden Bütün Ģehir
kapsamında uygulanacak UlaĢım master planı yapıla bilmesi için ihale ön hazırlık iĢlemlerine
baĢlanılmıĢtır.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Otopark talebinin yüksek olduğu kent merkezinde otoparka uygun mekânlar
fiziksel sınırların üzerindedir. Kent merkezinde yer bulunması durumunda sağlanacak geniĢ
otopark alanları, kent merkezine yönelen, özellikle özel otomobilden oluĢan, taĢıt trafiğindeki
artıĢı da beraberinde getirmekte ve merkeze yönelen yollardaki taĢıt yoğunluğunu yükselterek
tıkanmaları arttırmaktadır.
Bugün birçok metropol, merkeze yönelen yollardaki yoğunluğu kontrol
edebilmek için merkezlerdeki otopark adedini azaltmaktadır. ġehrimizde de kent merkezine
büyük otopark yapılacak yer arayıĢından vazgeçilmeli, büyük otopark yapım politikası terk
edilmelidir. Onun yerine merkez alanın çevresinde otoparklar yapılmalı, sürücüler araçlarını
uygun koĢullarda buraya bırakabilmelidir.
C- Diğer Hususlar
Temel Ġlkelerimiz
Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalıĢmalarında;

Karar alma, uygulama ve eylemlerde Ģeffaflık,

Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

Hesap verebilirlik,

Kurum içi yönetimde ve Ġli ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

Uygulamalarda adalet ve hizmette eĢitlik,

Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.
563
FAALĠYETLERE
III-
ĠLĠġKĠN
BĠLGĠ
VE
DEĞERLENDĠRMELER
1-Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
 2013 YILI GĠDER BÜTÇESĠ
GĠDER ÇEġĠDĠ
2013 BÜTÇE RAKAMI
2013 HARCAMA TUTARI
PERSONEL GĠDERLER
766.635.00
1.008.375.15
SGK.DEV.PR. GĠD.
138.759.00
144.207.03
3.117.000.00
2.790.072.28
FAĠZ GĠDERLERĠ
-
-
CARĠ TRANFERLER
-
-
3.000.000,00
1.715.471,08
SERMAYE TRANSFERLERĠ
-
-
GÖREV ZARARI
-
-
YEDEK ÖDENEK
2.130.018,00
-
TOPLAM
7.022.394.00
5.648.125.54
MAL VE HĠZM. ALIM GĠD.
SERMAYE GĠDERLERĠ

ĠġĠN ADI
2886 SAYILI D.Ġ.K.’NA GÖRE YAPILAN ĠHALELER
TANIMI
564
Manisa-Merkez Grand Medikal özel hastane yanında bulunan
Ticari Taksi Durağı,
5 adet Ruhsat Hakkı otoparkta 5 adet, Ģoför hariç 4 yolcu taĢıma kapasiteli Ticari Taksi
SatıĢı
Ruhsat hakkı satıĢı
Ticari Taksi Durağı,
Manisa-Merkez Uncubozköy Mah. Mimarsinan Öğrenci Yurdu
3 adet Ruhsat Hakkı yanında bulunan otoparkta faaliyet gösterecek Ticari Taksi Ruhsat
SatıĢı
hakkı satıĢı
Ticari Taksi Durağı,
Göçmen konutları yanında bulunan otoparkta 5 adet, Ģoför hariç
5 adet Ruhsat Hakkı 4 yolcu taĢıma kapasiteli Ticari Taksi Ruhsat hakkı satıĢı
SatıĢı

4734 SAYILI KĠK’NA GÖRE YAPILAN ĠHALELER
ĠġĠN ADI
TANIMI
Araç Kiralama
Belediyemiz ġehir Ġçi Araç Çekim Hizmetlerinde Ve Etkinlik
Hizmet Alımı
Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 2 Adet Araç Kiralama.
(4734/19md.)
Personel HizmetAlımı Manisa Belediyesi UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü ve Bağlı
Birimlerinde Görev Yapacak Destek Eleman Hizmet Alımı
(4734/19md.)
Araç Sigortası
Hizmet Alımı
2013 Yılı 59 Adet Resmi Aracın Motorlu Araçların Zorunlu
Mali Mesuliyet Sigortalarının Yaptırılması 2012/170986
(4734/19md.)
Araç Kiralama
Hizmet Alımı
Zihinsel yetersiz öğrencilerin yetiĢtirme ve koruma vakfında eğitimlerini
görmek amacıyla sabah evlerinden alınıp okula, akĢam okuldan alınıp
evlerine götürülmek üzere araç kiralama
(4734/22.d)
Yapı ĠĢi (4734/19md.) Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapım ĠĢi
565
Mal Alımı
(4734/21.f)
Çocuk Trafik Eğitim Parkında kullanılmak üzere 1 Adet konteyner (98 m2
) alınması
Mal Alımı
(4734/21.f)
Mal Alımı
(4734/19.md.)
ġehrimiz Yeni Otobüs Terminaline araçların giriĢ ve çıkıĢı için plaka
tanımalı, kartlı, biletli otogar ücretlendirme 1 Adet otomasyon sistemi alımı
ġehrimiz içerisi Tren Yolu Hemzemin Geçit yaklaĢımlarında kullanılmak
üzere 36 „Ģar adet ledli güneĢ enerjili flaĢör, uyarı levhası ve baĢ üstü
sinyal direği alımı
Mal Alımı
(4734/21.f)
Mimarsinan Bulvarı K.E.S.Sitesi Köprülü KavĢağına 4 adet totem pano ile
köprü üstü pano alımı
Mal Alımı
(4734/19.md.)
Belediyemiz denetiminde çalıĢan Toplu ulaĢım araçlarının yolcu indirmebindirme duraklarına 200 adet reklam panosu alımı
Mal Alımı
(4734/19.md.)
Mal Alımı
(4734/21.f)
ġehrimiz Fatih ve Kanuni Köprülü KavĢaklarının 8 Adet Kompozit Zemin
Krom Harf Ġle Levhalandırılması
Manisa ġehir merkezinde Hüseyin Közer ve Oto Terminal yaya üst
geçitlerine 4 Adet (630 kg 1 m/s 2 duraklı Asansör ) makine dairesiz yolcu
asansörü alınması
Mal Alımı
(4734/21.f)
Mal Alımı
(4734/21.f)
Mal Alımı
(4734/22.d)
ġehir Merkezinde bulunan 23 adet sinyalizasyonlu kavĢaklara Led
Sinyalizasyon Aydınlatması alımı
Belediyemiz denetiminde toplu taĢımacılık yapan araçların yolcu indirmebindirme kapalı durak yerlerinde kullanılmak üzere 150 AdetBelediye
Logosu ve Durak isim levhası alımı
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüze tahsis edilen 2.Anafartalar Mh. 1537
Sk.No:4 bulunan yeni hizmet binasının Bahçesine 1 Adet AhĢap Kamerya
yapılması.
Mal Alımı
(4734/21.f)
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Toplu TaĢıma Kontrol Merkezine 8 Adet
Videowall sistemi alınması
Mal Alımı
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Yeni Binasında Kullanılmak Üzere 50 KVA
Dizel Jeneratör Alımı
566
(4734/21.f)
Mal Alımı
(4734/19.md.)
Mal Alımı
(4734/19.md.)
Belediyemiz Denetiminde ÇalıĢan Toplu UlaĢım Araçlarının Yolcu
Ġndirme-Bindirme Durak Noktalarına Konulmak Üzere 200 Adet Kapalı
Otobüs Durağı Alınması
ġehir içi trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Standart durak levhası,
Park yasağı levhası özürlü park yeri levhası, taĢıt giremez ve mecburi yön
levhası alınması.
Mal Alımı
(4734/19.md.)
Manisa ġehir içi yaya ve trafik güvenliğinin sağlanması için Sinyalizasyon
Mal/Malzeme Alımı
Mal Alımı
Belediyemiz UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak
Üzere (1) Adet Kamyonetin üzerine Kaldır Götür Hidrolik Sistem takılması
(4734/21.f)
Mal Alımı
(4734/19.md.)
Belediyemiz Ģehir içi yaya geçitleri ve araç trafiği yol düzenlemelerinde
kullanılmak üzere Soğuk Yol Çizgi Boyası ile Tineri Alımı
2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyet dönemi içerisinde gerçekleĢen
mali yılı gider bütçesi 7.022.394.00-TL. gerçekleĢen mali yılı gideri olarakta 5.648.125.54-TL.
sı olup, 2013 mali yılı bütçesine yedek ödenekten 2.130.018,00 TL aktarma yapılmıĢ ve
ödenekten 3.484.499,00 TL düĢülmüĢtür.
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünün temel mali tablolara iliĢkin yapılan grafik
çalıĢmaları yukarıda belirtilmiĢtir.
IV-
KURUMSAL
KABĠLĠYET
VE
KAPASĠTENĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A - Üstünlükler
567
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüz personeliyle, araç ve gereçlerle, iyi bir çalıĢma
ortamıyla, kendi mevzuatını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim alarak verimliliğinin en üst
limitine çıkmasını üstünlük olarak görmektedir.
B - Zayıflıklar
UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğümüz yetersiz ve eksik memur personel bakımından
olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bu zayıflıkların giderilmesi halinde daha verimli sonuçlar
alınacaktır.
C - Değerlendirme
Manisa Belediye BaĢkanlığımız yukarıda konu edilen üstünlüklerimizle ile
zayıflıklarımız arasındaki farkı giderilmesi için müdürlüğümüze gereken önemin verileceğini
düĢünerek 2013 yılında daha baĢarılı bir UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğü olarak hizmet vermeye
devam edecektir.
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam
ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev yetki ve alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin yasallık ve
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün
etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Yıl
içinde
harcama
yetkilisi
değiĢmiĢse
“benden
önceki
harcama
yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.
568
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa
bunlar liste olarak beyana eklenir ve beyanın bu çekincelere birlikte dikkate alınması gerektiği
belirtilir.
Mümin DENĠZ
UlaĢım Hizmetleri Müdürü
569
570
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 FAALİYET RAPORU
571
T.C.
MANĠSA BELEDĠYESĠ
Hal Müdürlüğü
2012 YILI FAALĠYET RAPORU
SUNUġ
Hal Komplesi 52.000m2 alan üzerinde kurulmuĢ olup, 11.265m2 kapalı
alana sahip olup kapalı alan üzerinde 52 dükkanlı Komisyoncu satıĢ yeri bulunmakta, 1 ana
Hizmet Binası (5 odadan oluĢmaktadır),1 Toplantı ve sosyal tesis binası (4 oda ve 1 Mescit
bulunmaktadır),60 tonluk kantarın bağlı olduğu 1 GiriĢ-çıkıĢ kontrol binası ile hizmet
vermektedir.
Hal Müdürlüğü ilke olarak YaĢ sebze ve meyve ve ticaretinin kalite,
standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde
yapılmasını sağlamak için gerekli hassasiyeti göstermektedir.
I- GENEL BĠLGĠLER
A-Misyon ve Vizyon;
Misyonumuz; Müdürlüğümüz, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen ve kendi yetki
alanlarımızda bulunan sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer
malların ticaretinin kaliteli,standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet
Ģartları içinde yapılmasını, malların etkin Ģekilde tedarikini, dağıtımını ve satıĢını üretici ve
tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin
düzenlenmesini,Toptancı Halimizin çağdaĢ bir sisteme kavuĢturulmasını ve iĢletilmesini
sağlamak üzere ÇağdaĢ Belediyecilik anlayıĢı çerçevesinde , kurum ve kiĢilere iĢ iliĢkisi
içinde en iyi ve hızlı hizmeti vermektir.
Vizyonumuz; ÇağdaĢ bir hizmetin sunulmasında ġeffaf, katılımcı,DeğiĢen ve
geliĢen Belediyecilik anlayıĢı ile
bilgi ve becerisi en üst düzeyde olan bir kadro ile
teknolojik donanımı çağın gereklerine hızlı ve anında cevap verecek, fiziki ortamı ve
çalıĢanlarımız gülen yüzleriyle vatandaĢa örnek bir hizmet sunmaktadır.
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar;
HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
572
Toptancı halleri, Belediye teĢkilatı bünyesinde norm kadro ilke ve standartlarına
uygun olarak kurulan Toptancı hal Müdürlüğü tarafından yönetilir. Hal Müdürlüğü, Hal
Müdürü,Hal Zabıtası ve Diğer personelden oluĢur.
1. Toptancı halini iĢletmek, Halin çalıĢma dönemi veya günleri ile açılıĢ ve kapanıĢ
saatlerini belirlemek.
2. Malların hijyenik Ģartlarda satıĢa sunulmasını sağlayıcı uygun çalıĢma ortamını
oluĢturmak, altyapı ve çevre düzenlemelerini yapmak ve yaptırmak,
3. Malların ticaretinin serbest rekabet Ģartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest
rekabetin ortadan kaldırılmasına,engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri
önlemek için gereken tedbirleri almak.
4. Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde
itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,
5. Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü
iĢ ve iĢlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
6. ĠĢyerlerinin kiralanması, satıĢı ve devrine iliĢkin iĢlemler ile toptancı halindeki diğer
yerlere iliĢkin iĢlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, iĢyeri kiralama veya
satın alma talebinde bulunanların beyan ettiği hususların doğruluğunu araĢtırmak,
7. Teminat iĢlemlerini yürütmek, teminatlara iliĢkin bilgileri sisteme kaydetmek ve
güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye iliĢkin bildirilen hal hakem heyeti veya
mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak,
8. ĠĢyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara
iliĢkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme
kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek ,
9. Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve
güncellemek
10. Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara iliĢkin
kontrol ve kayıt iĢlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak,
11. Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer
bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluĢturarak uygun
görülenleri yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluĢlarca istenilenleri vermek,
12. Bildirim iĢlemleri ile hal rüsumuna iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, bildirimciler
tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme iĢlemek,
13. Gerekli denetimleri yapmak ve mevzuata aykırı eylemleri tespit edilenler hakkında
cezai iĢlem uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
14. 5957 sayılı kanunla ilgili Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili idari düzenlemeler
yapmak,
15. Toptancı halin faaliyetlerinin yürütülmesine iliĢkin her türlü mal ve hizmet satın alım
iĢlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini
sağlamak,
16. Evrak, arĢiv, demirbaĢ ve ayniyatlara iliĢkin iĢlemleri yürütmek, defter ve kayıtları
tutmak ve muhafaza etmek, belge ve yazıĢmaları usulü dairesinde dosyalamak ve
saklamak,
17. Personelin özlük iĢleri ile diğer iĢlemlerini yürütmek,
18. ĠĢyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıĢtırdıkları
kiĢilerle ilgili, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
çerçevesinde gerekli iĢlemleri yapmak,
19. Toptancı halindeki tahmil, tahliye, hamaliye ve nakliye hizmetlerinin düzenli bir
573
Ģekilde yapılmasını sağlamak, gerektiğinde bu iĢler için hizmet satın almak ve bu
amaçla sözleĢmeler akdetmek,
20. Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli
düzenlemeleri yapmak,
21. Halin bulunduğu yerde, sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı
olarak belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluĢlarla bilgi alıĢveriĢinde bulunmak ve iĢbirliği
yapmak,
22. Bildirimde bulunmak üzere doğrudan hale baĢvuranların bildirim iĢlemlerinin sağlıklı
bir Ģekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler;
1- Fiziksel Yapı
Hal Müdürlüğü, Ahmet Bedevi Mh.Halil Erdoğan Cd. Toptan Sebze Meyve Hali
Kompleksi içerisinde Ana Ġdari Bina içerisinde 1 Müdür Odası,1 Tahakkuk-Kalem Odası,
1Tahsilat Birimi Odası, 1Zabıta Odası, 1 Sekreter Odası ve 1 Hal Kayıt sistemi Kontrol
Bürosunda hizmet vermektedir.
2- Örgüt Yapısı
Hal Müdürlüğünün örgüt yapısı aĢağıda gösterilmiĢtir.
HAL MÜDÜRLÜĞÜLÜ
TAHSİLDAR
FATURA
TAHAKKUK VE
İDARİ İŞLER
MAL TESPİT
KONTROL VE
İSTATİSTİK
DENETİM BİRİMİ
574
3- Ġnsan Kaynakları
Hal
Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri toplam 22 personel ile
yürütülmektedir. Bu personelin 11‟i Memur ve 11‟i de ihale yolu ile çalıĢtırılan hizmet
alımı personelidir.
4-Araçlarımız
Müdürlüğümüz bünyesinde 2 adet Mazda ve 1 adet Fort DolmuĢ ile Denetim
Hizmetleri yürütülmektedir.
5- Sunulan Hizmetler
Hal Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler
 Hal Müdürü Toptancı Hal‟in yönetim ve iĢleyiĢinden sorumludur.
 Malların Toptancı Hale giriĢ-çıkıĢı, muhafaza, depolama ve satıĢının Hal
Yönetmeliğine uygun olarak yapılmasına iliĢkin konularda her türlü önlemleri
almaya ve uygulamaya görevli ve yetkilidir.
 YaĢ sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak
serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak.
 Üretici ve tüketiciler ile yaĢ sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını
dengeli ve eĢit Ģekilde korumak ve toptancı halini modern ve çağdaĢ bir alt yapı
sistemine kavuĢturmak.
 Üretici, üretici birliği, komisyoncu ve kendi nam ve hesaplarına yaĢ sebze ve
meyve ticareti yapacak kiĢilere satıĢ yerlerinin Kiralanması, satıĢlarının Hal
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak.
 Komisyonculara mal gönderen üreticilerin hak ve menfaatlerini korumak.
 Ġstatistik Sorumlusunun derlemiĢ olduğu istatistikleri kontrol ederek gerekli
Kurumlara iletilmesi sağlamak.
 Semt ve üretici pazarları kurulmasını sağlamak.
 Mücavir alanlar içinde, Ģehrin giriĢ ve çıkıĢ noktalarında, Pazar yerlerinde denetim
yapılmasını sağlamak. Mal alıĢ ve satıĢında kanun ve yönetmelik esaslarına
uyulmasını ihlal edenler hakkında yasal iĢlem yapılmasını sağlamak.
 Hal Hakem Kurulu ile diyalog içerisinde çalıĢarak ihtilaflı konuların çözüme
ulaĢmasını sağlamak.
 Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde malların toptan alım ve satımının
Toptancı Hal‟de yapılmasını ve Hal Kayıt Sistemine Bildirimi olmayan ürünlerin
bildirimini sağlamak.
 Kaçak yaĢ sebze ve meyve satıĢı ile mücadele etmek.
575
 Hal içerisinde düzen ve intizamı sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 Kapı kontrolü ve Halin güvenliğini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 Halin Yönetim ve iĢleyiĢine iliĢkin usul ve esaslar ile ilgili Bakanlıkça çıkarılmıĢ
olan Kanun, Genelge ve Yönetmelikleri düzenleyerek Hal Yönetmeliği Hazırlamak.
 Bütçeyi hazırlamak
Tahsilat Birimi ve Kiralama Hizmetleri
 Tahsilat makbuzlarını zimmetinde bulundurmak
 Resim, harç, ücret ve cezalar ile umumi hükümlere ve amme alacaklarının tahsil
usulü hakkındaki kanuna göre tahakkuk memuru tarafından tahakkuk ettirilen ve
tahakkuku tahsile bağlı Belediye alacaklarının zamanında tahsil edilmesi ve
bankaya yatırılması iĢlemlerini yürütmek.
 Tahsilatı yapılamayan gelirleri takip etmek ve mükelleflere ödeme emri
gönderilmesini sağlamak; ödeme yapılmaması durumunda haciz iĢlemlerinin
baĢlatılması için gerekli iĢlemleri yerine getirmek.
 Posta ve banka yolu ile gelen havalelerin muhasebeleĢtirilmesini sağlamak.
 Tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını iĢlemlerini yürütmek
 GerçekleĢtirilen tahsilâtların muhasebeleĢtirilmesini ve muhasebeleĢtirilen tutarın
bankaya yatırılmasını takip etmek.
 Kiracıların iĢ yeri Kira iĢlemlerini yürütmek, Kira bedellerini ve teminatlarını tahsil
etmek
 Denetim sonucunda çıkan cezaların Bankaya yatırılmasını sağlamak
 Kiralamayla ilgili tüm kayıtların tutulmasını ve muhafazasını sağlamak.
Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
Fatura Tahakkuk ve Ġdari ĠĢler Birimi Hizmetleri;
a) Hal personelinin özlük iĢleri ile genel yazıĢmaları yürütmek.
b) Hal Mal çıkıĢ Faturalarını Hal kayıt sistemine bildirimini sağlayıp oluĢan rüsumların
bankaya yatırılmasını sağlamak.
c) Hal Mal GiriĢ Faturalarını Hal Kayıt sistemine bildirimini sağlamak oluĢan rüsumların
bankaya yatırılmasını sağlamak.
d) Yangın ve sabotaj ihtimaline karĢı tedbir almak, gerektiği zaman itfaiye ve kolluk
kuvvetlerinden yardım istemek
e) Hal tesisinin genel temizlik, bakım ve yıkama iĢlerini yürütmek
f) Toptancı Hal Kompleksi‟nin fiziki konumunu düzenlemek
g) Toptancı Hal Kompleksi‟nin fiziki konumunu düzenlemek
h) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
Mal Tepit Kontrol ve Ġstatislik Birimi Hizmetleri;
576
 Hale giren malların tartı ve sayım iĢlemlerini yapmak.
 Giren malların cins, miktar ve çeĢidi ile göndericisi, nakliyecisi ve alıcısına iliĢkin
bilgileri kayda geçirmek.
 Halden çıkan malların Hal Kayıt sistemine bildirimi sağlayıp faturalarda yazılı
fiyatları, cins, miktar ve çeĢitleri ile satıcı ve alıcısına iliĢkin bilgileri kaydetmek ve
bu bilgilerin gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek, gerçeğe uygun bilgi verilen ve
fatura düzenlenen mallara çıkıĢ izni vermek.
 Mal giriĢ-çıkıĢ miktar ve çeĢitlerine ve çıkıĢ fiyatlarına iliĢkin bilgileri her gün Hal
müdürüne iletmek.
 Hale giren malların tespit ve kontrolü sonucunda oluĢan verilerin derlenerek
istatistiklerini yaparak ilgili kurumlara bildirmek.
Müdürlüğümüze gerekli olan Malzemelerin isteğini yapmak
Bu malzemelerin Belgelerini düzenlemek.
 Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
Denetim Birimi Hizmetleri;
 Yıl içerisinde uygulanacak denetim planı ve programını hazırlamak.
 Belediyenin diğer birimleri, denetimle ilgili meslek kuruluĢları ve kolluk kuvvetleri ile
haberleĢme ve koordinasyonu sağlamak.
 YaĢ sebze ve meyve ticareti ile ilgili Ģikayetleri alarak izlemek.
 ġehir giriĢ ve çıkıĢlarında denetim noktalarında yaĢ sebze ve meyve yüklü
araçların denetim ve kontrolünü yapmak.
 Semt pazarları, Ģehir içi yollarda yaĢ sebze ve meyve perakende satıĢ yapan
araçlar ve bu malları satan sabit iĢ yerlerinin denetlemek.
 5957 sayılı KHK.de öngörülen cezaların uygulanması için yasal iĢlem yapmak
üzere tutanak düzenleyerek ilgili mercie göndermek, sonuçlarını izlemek, ve
cezaları uygulamak.
 Ayrıca bu tür malları taĢıyan araç sahiplerini Hal Kayıt sistemine bildirerek gerekli
cezai iĢlemleri yapmak..
 Toptancı Hal içerisinde satıcılar, alıcılar, nakliyeciler ile taĢıyıcılar ve diğer tarafların
hal düzen ve yasaklarına riayet etmelerini sağlamak.
 Gerektiğinde kolluk kuvvetlerine de haber vererek Hal düzenini korumak.
 Hale mal giriĢ-çıkıĢlarını düzenlemek
 Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
6- Yardımcı Hizmetler
a) Bina ve tesislerin iç mekanlarının temizliğini yapmak.
b) Tüm temizlik faaliyetlerinde hijyen kurallarına azami titizlikle riayet etmek
c) Araç ġöförleri;Aracını, amirinden aldığı bilgiye göre kullanıma hazır hale getirir ve
Amirin belirlediği iĢ programına uygun olarak kullanır.
d) Amirinin, taĢıdığı personelin, kendisinin ve aracının güvenliğini tehlikeye sokacak
hareketlerden kaçınır. Aracını Trafik ve yol güvenliği Ģartlarına uygun biçimde
kullanır.
e) Aracının periyodik bakımını yaptırır. Periyodik bakım listesi hazırlar ve takibini
yapar.
f) Aracının zamanla eskiyen ve değiĢtirilmesi gereken lastik vb. gibi parçalarının
577
zamanında değiĢtirilmesini sağlar.
g) Aracın tamir ve bakımdan geçmesi gereken noktalarının kontrolünü yapar/yaptırır
ve gerekirse bakımını yaptırır.
h) Aracını her zaman temiz ve bakımlı tutar.
i) Manisa Belediyesinin kültürü ve imajını en iyi Ģekilde temsil eder. Bu amaçla,
araç temizliği ve bakımının yanında giyim kuĢamına da gereken dikkat ve önemi
gösterir.
j) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek
Hal Müdürlüğümüzde süreklilik esası vardır. Müdürlüğümüzün hedeflerine
ulaĢmasında esas olan tüm alt birimlerin amaç birliğidir. Ġlke olarak her kesim için en iyi
hizmeti sunmaktır. Bir diğer ifade ile vatandaĢ memnuniyeti, çalıĢan memnuniyeti ve
yönetim memnuniyetini sağlamaktır.
Ġç Kontrol, yönetim amaçlarını sağlamak, iĢlerin düzenli pratik ve verimli
sonuçlanması
enformasyonun
için;
varlıkların
zamanında
muhafazası,
hazırlanması
da
kayıtların
dahil
güvenliği,
olmak
üzere
güvenilir
tesis
mali
edilen
organizasyon planı ve düzenleĢtirme sistemlerini kapsamaktadır.
III- 201 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A-Mali Bilgiler
2012 MALĠ YILI TAHMĠNĠ BÜTÇESĠ
2013 Mali Yılı Bütçemizde 409.356,00.-TL olarak tahmin edilmiĢ gelirlerimiz
762.300,44.-TL giderimiz 669.585,53.-TL olarak gerçekleĢmiĢtir.
2013 GELĠR BÜTÇESĠ
578
2013 TAHMĠNĠ
GELĠR ÇEġĠDĠ
2013 GERÇEKLEġEN
BÜTÇE
TAHSĠLAT
2013 Ödenen
Bütçe Gideri
762.300,44
Hal GELĠRLERĠ
669.585,53
2010-2011 GELĠR TAHAKKUK VE TAHSĠLATI
2012
GELĠR ÇEġĠDĠ
TAHAKKUK
Hal GELĠRLERĠ 350.745,12
2012
TAHSĠLAT
784.523,21
2013
TAHAKKUK
405.000,00
2013
TAHSĠLAT
762.300,44
01.01.2012 Yılında Hal Kanunun değiĢmesi neticesinde 552 sayılı kanun yürürlükten
kalkarak 5957 sayılı kanun yürürlüğe girmesi sonucu Hal Rüsumları Hal Kayıt sisteminde
iĢyeri sahipleri tarafından tutulmaya baĢlanmıĢ ve rüsumların Bankaya yatırılması iĢlemleri
iĢyeri sahipleri tarafından gerçekleĢtirilip Gümrük ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belediyemiz hesabına aktarımı gerçekleĢtirildiği için önceden tahakkuk yapılmamıĢtır.

2013 YILI GERÇEKLEġEN ĠDARĠ HEDEFLER
 Hal Kompleksinde düzenin sağlanması.
 Hal komisyoncularının kendi bünyelerinde bilgisayar sistemine geçiĢ
sağlanmıĢ Hks programına adaptasyon sağlanarak faturaların satıĢ
bildirimleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 5957 sayılı Kanunun geçiĢ hükümleri gereği Hal Kayıt sistemine Bildirimler
yaptırılmıĢ
 ĠĢyeri sahiplerinin Hal kayıt sistemine kayıtları yapılarak Kontrolünün
sağlanması için Hal Kayıt sistemleri kontrol Bürosu oluĢturulmuĢ
Bildirimsiz mal çıkıĢına izin verilmemektedir.
 60 tonluk Kantar Hal derneğinden hibe alınarak çalıĢtırılmaya baĢlanmıĢ
Kantara entegre olarak Kartlı geçiĢ sistemi oluĢturulmuĢ sistem sorunsuz
çalıĢmaktadır.
579
 Hal kompleksindeki Kameralar Güçlendirilerek Halin Güvenliği daha sağlıklı
hale getirilmiĢtir.

Gelir Arttırmaya Yönelik Hedefler
 ġehir giriĢ ve çıkıĢlarında denetimler 2013 yılında değiĢen kanun gereği
gerçekleĢtirilememiĢtir.
 Seyyar denetim ekipleri Bildirimli malların kontrolünü yaparak bildirimi
olmayan ürünlerin Hal Kayıt sistemine bildirimini gerçekleĢtirmiĢlerdir.

Hal Kompleksi içerisindeki Esnafların geçmiĢ yıllara ait borçlarının tahsil
edilmiĢtir .
Ġdari ĠĢler
 Hal’in Güvenliği Belediyemizin ihale yolu ile temin ettiği Ģirket tarafından
sağlanmaktadır.
 Hal içi Genel temizlik ve günlük çöp toplama iĢlemleri aralıksız olarak
Belediyemiz Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 Hal içi ilaçlama ve Belediyemiz Sağlık ĠĢleri ve Veterinerlik Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.
 Hal içi yolların asfaltlanması, satıĢ yerlerinin çatılarının tamir ve bakımı gerekli
görülen zamanlarda Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 Tarım Ġl Müdürlüğü ile koordineli çalıĢılarak Halde satıĢa arz edilen sebze ve
meyvelerin zaman zaman ilaç kalıntı kontrolleri yapılmaktadır.
 Halde satıĢa arz edilen malların istatistik çalıĢmaları yapılarak Türkiye Ġstatistik
Bölge Müdürlüğüne aylık olarak bildirilmektedir.
 Hal kompleksinin Kamera destekli sistem kontrolü ve takibi yapılmaktadır.
Düzenli çalıĢtığımız Kurumlar
 Yol denetimleri ve Semt Pazarlarında Maliye Denetim BaĢkanlığı .
 Yol denetimleri, Sabit iĢyerleri, Semt Pazarlarında Gümrük ve Teknoloji
Müdürlüğü.
- Yol denetimleri, Bölge ve ġehir içi Trafik, Jandarma.

Hal içi anlaĢmazlıklar yada Üretici Komisyoncu arasındaki anlaĢmazlıklar
Hal Hakem Kurulu BaĢkanlığı
2013 Yılı 5957 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiĢ olduğu bir yıl olduğu için geçiĢ
süreci sancılı olmakla beraber Kanunun yönetmeliğinin Temmuz ayında uygulamaya
girmesi ve Hal Kayıt sistemindeki bozukluklar nedeniyle verimli bir çalıĢma
gerçekleĢtirilememiĢtir.
580
Ferda TÜRKER
Hal Müdür V.
581
ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev yetki ve
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin iĢlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller, iç denetçi raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır. Yıl içinde harcama yetkilisi değiĢmiĢse “benden önceki harcama
yetkilisi/yetkililerinden almıĢ olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa
bunlar liste olarak beyana eklenir ve beyanın bu çekincelere birlikte dikkate alınması gerektiği
belirtilir.
Ferda TÜRKER
Hal Müdür V.
582
583
EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü 1 Müdür, 3 ġef, 15 kadrolu memuru ve 32 adet hizmet alımı
personeli ile faaliyet göstermekte olup, bünyesinde Gelir Servisi, Emlak Servisi, Emlak Akar Servisi,
Sicil Servisi, TaĢınmaz Servisi, Numarataj Servisi ve Tellaliye bulunmaktadır.
GELĠR SERVĠSĠ
Gelir Servisimiz 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu gereğince tüm Belediye hizmetlerinin
tahakkuk iĢlemlerini yapmakta olup, 1994 yılında bu kanuna 44'ncü madde olarak eklenen Çevre
Temizlik Vergisi bildirimlerinin kabul ve kontrollerini, Ġlan Reklam Vergisi beyannamelerinin kabul
ve kontrollerini yapmaktadır.
2013 yılında Ġlan ve Reklam yoklama memurlarınca yaklaĢık 957 adet iĢyerine yerinde
kontrole gidilerek beyan vermeleri için beyana çağrı bırakılmıĢ beyana çağrıya cevap vermeyen
mükelleflere resen iĢlem yapılarak, Çevre Temizlik ve Ġlan Reklam Vergisi vergi kayıplarımız
minimum düzeye indirilmiĢtir.
1'nci, 2'nci, 3'ncü, 4‟üncü, 5‟inci ve 6‟ncı Ġcra Müdürlüğü, Sulh Hukuk Mahkemesi, Vergi
Dairesi, Orman ĠĢletme Müdürlüğü ve Açık mezat yerlerinde Tellal Spikeri olarak görev
yapılmaktadır. 2013 yılında 2266 adet satıĢa gidilmiĢ, yukarıda sayılan daireler dıĢında da Türkiye
genelinde Ġllerden, Ġlçelerden ve köylerden gelen kamu kuruluĢlarının ilan iĢlemleri yapılıp
tutanaklarla bildirilmektedir. Yapılan bu iĢlemlerde 400 adettir.
01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında Gelir Servisimizce yapılan tahakkuklar aĢağıya
çıkarılmıĢtır.
TÜRÜ
VERGĠ MĠKTARI
KĠġĠ SAYISI
Çevre Temizlik Vergisi
2.301.236,68.-
10.529
Ġlan Reklam Vergisi
2.093.258,34.-
15.728
Toplam
4.394.495,02.-
26.257
GELĠR CĠNSĠ
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi
HaberleĢme Vergisi
2013
7.084.054,66.129.456,09.-
584
Yangın Sigorta Vergisi
Tatil Günleri ÇalıĢmaRuhsat Harcı
191.334,65.65.920,00.-
Tellallık Harcı
349.522,23.-
ĠĢyeri Açma ĠzinHarcı
158.702,59.-
Muayene Rapor Harcı
9.724,00.-
TaĢıt ĠĢletme RuhsatHarcı
1.334.003,98.-
Ecrimisil
318.937,91.-
Para Cezaları
452.414,38.-
Geçici ĠĢgaliye
426.072,90.-
CEZALAR ( Ġlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi,
Emlak Vergisi cezaları )
933.303,72.-
GENEL TOPLAM
11.453.447,11.-
EMLAK SERVĠSĠ
1319 Sayılı Emlak Vergisi kanunu gereğince Ģehrimiz ve mücavir alan sınırları içerisindeki
tüm gayrimenkullerin beyannamelerini, merkeze bağlı 86 adet köyün beyanname iĢlemleri
yapılmaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gelen her aya ait satıĢ formları bakılarak beyanları
bulunmayan mükelleflere her ayın satıĢ listelerine göre beyana çağrı yapılarak beyan vermeyenler
hakkında idarece tarh yapılmıĢtır.
Gaç ekibi kurulmuĢ olup, bu ekip günümüze kadar taĢınmaz sahibi olup ta hiç beyan
vermeyenlerin tespitini yaparak, beyana çağrı, resen iĢlemler ve vergilendirme iĢlemlerini devam
etmektedir, ayrıca Merkezde mevcut binalarda doğalgazı ve asansörü olan binaların kontrolleri
yapılarak tespit edilenlerin vergi kayıtları düzeltilmektedir.
VatandaĢlara ait Toplam 7900adete yakın yeĢil kart ve Sosyal YardımlaĢma Vakfından gelen
yazıĢmalara cevap verilmiĢtir.
Mahkemeler, Ġcra Müdürlükleri, Ġl içi ve Ġl dıĢı tüm resmi kurum ve kuruluĢlar, vatandaĢa
gönderilen beyana çağrı ile vergi tebliğ zarfı gönderilen toplam 5721adet yazıĢma yapılmıĢtır.
2014 dönemi için Taktir Komisyonu kurulup Arsa ve Arazi m2 birim değerleri (Sokak
değerleri) belirlendi.
Milli Eğitim Müdürlüğünün kamulaĢtırma çalıĢmalarında, kamulaĢtırılacak ada parsel
sahiplerinin emlak beyanları alınarak iliĢiksiz belgesi verilmiĢtir.
585
01.01.2013 / 31.12.2013 Tarihleri arasında NUMARATÖR RAPORUNA göre Emlak
Servisine gelen kiĢi sayıları aĢağıya çıkarılmıĢtır.
Servis Adı
EMLAK VERGĠ ĠġLEMLER
SĠCĠL ĠġLEMLERĠ
BEYANA ÇAĞRI
TAġINMAZ SERVĠSĠ
TOPLAM :
Gelen VatandaĢ Sayısı
36107
10308
2947
2208
51.570 kiĢi servise gelmiĢtir.
01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arası Emlak Servisimizce yapılan tahakkuklar ve kiĢi
sayıları aĢağıya çıkarılmıĢtır.
TÜRÜ
Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Toplam
VERGĠ MĠKTARI
11.521.495,05
2.534.190,73
61.923,70
14.117.609,48
KĠġĠ SAYISI
146.681
26.460
51.696
224.837
SĠCĠL SERVĠSĠ
16.691 Adet belediyemizde kaydı bulunmayan mükelleflere yeni sicil açılmıĢtır.
1747 Adet sicil vefat ve bilgi eksikliği nedeniyle kapatılmıĢtır.
552 Adet aynı Ģahsa ait olduğu tespit edilen çift siciller birleĢtirilmiĢtir.
Kimlik ve adres paylaĢımıyla ilgili ve diğer konularla ilgili 402 adet yazıĢma yapılmıĢtır.
Mükelleflere ait 262.188 adet sicil Ģuan kayıtlarda aktif olarak bulunmaktadır.
Vergi numarası eksik olan 3465 adet kurum sicili, TC kimlik numarası hatalı ve eksik olan 12.003
adet Ģahıs sicili bulunmaktadır.
2012 yılı itibariyle 12.640 sicilin mernis no.su yokken, yabancı uyruklu ve mahkeme kararlarıyla
kimlik numarası eksik açılan siciller dahil Ģuanda 12.003 mernis numarası olmayan sicile
indirilmiĢtir.
TAġINMAZ SERVĠSĠ
5018 Sayılı Kamu Ġdarelerinin TaĢınmaz Mallarına ĠliĢkin Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında servisimiz kurulmuĢ ve çalıĢmalarımıza Nisan 2013 tarihi itibari ile baĢlamıĢ
bulunmaktadır.
Manisa Belediyesine ait tüm taĢınmazların 2008 yılında kaydedilmiĢ olan 2184 adet taĢınmaz
586
baz alınmıĢtır.
2012 yılı sonu itibari ile Tapu Müdürlüğünden gelen 1850 adet tapu kayıtları ile beraber
karĢılaĢtırma iĢlemine baĢlandı. Bu iĢlemin yapılması sistemde kayıtlı ve kayıtlı olmayan taĢınmazlar
mükerrer kayıtlı ve birden fazla kaydı olan taĢınmazlar olarak sınıflandırılması yapıldı.
Manisa Belediyesine ait sınıflandırılan taĢınmazların UKBS sistemine giriĢleri taĢınmaz kaydı
haritada gösterilmesi ve haritada olmayan taĢınmazların Plan ve Proje Müdürlüğünden bakılması ve
müdürlükte yoksa Tapu ve Kadastrodan bulunarak haritaya iĢlenmesi sağlandı. Bu taĢınmazlara ait
beyanları, taĢınmazların 5018 sayılı yönetmelikteki Ģekli ile sınıfının ne olduğu belediye bünyesinde
kullanıĢ Ģeklinin ne olduğu, taĢınmazların M2 tapu bilgileri gibi o taĢınmaza ait tüm bilgilerin
güncelleme iĢlemine ve dosyalanmasına servis olarak baĢlandı.
Manisa Belediyesine ait 4500 sicildeki taĢınmaz servisi ve beyan servisi ile beraber beyan
kontrolü yapılmadan tamamı yaklaĢık 3300 adet beyan tarafımıza gönderildi. TaĢınmaz servisi olarak
bu beyanları diğer kontrolü yapılan 2184 adet taĢınmaz ile eĢleĢtirilme iĢlemine tekrar baĢlandı. Bu
çalıĢmalar sonucunda 3300 adet beyandan 1000 adet kapatılmıĢ, 900 adet güncellenmiĢ ve yeni
kaydedilmiĢtir.
Toplamda 2974 adet taĢınmaz kaydımız vardır. Bunlardan 274 adetine dosya numarası
verilmemiĢ kayıtlardır. Dosya numarası verilen 1961adet beyan ve taĢımaz eĢleĢmesinden geçmiĢ
olup 510 adet kayıt kontrolden geçecektir.
En son verilere göre Manisa Belediyesine ait 2511 adet açık taĢınmaz kaydımız mevcuttur.
Bunların açık olarak tamamına dosya numarası verilmiĢ olup, toplamda 2699 adet Belediye
taĢınmazına bakılarak dosya numarası verilmiĢtir.
Manisa Belediyesine ait taĢınmazların kaydına iliĢkin çalıĢmalar yapılırken 241 adet kayıt
plan proje ve tapu kadastroda bulunup sisteme ve haritaya iĢlendi. 420 adet civarında taĢınmazın
resimleri çekilerek güncellenmesi yapıldı.
Sanayi ve Ticaret bakanlığı tarafından istenen Manisa Belediyesine ait taĢınmaz mülklerin
enerji yönetmeliğine uygunluğu hakkında istene evrak çerçevesinde kayıt güncellemesi yapılarak
gönderildi.
6360 sayılı kanun çerçevesinde Manisa Valiliği ve Mahalli idareler Müdürlüğüne 5 adet
dosya güncellenmesi yapılarak gönderildi.
Belediye BaĢkan yardımcısı Taner ĠÇÖZ tarafından Valiliğin yapmıĢ olduğu toplantı da
sunulmak üzere istenmiĢ olan Müdürlüklere ait taĢımaz kayıtları düzenlenerek dosya halinde Ģahsına
verilmiĢtir.
Mezarlık bilgi sisteminde bulunan mezarlık alanları güncellenerek UKBS sistemine yeni
katman olarak açıldı.
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ve Ġl Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne Manisa Belediyesi
bünyesinde bulunan Sosyal Tesislerin listesi gönderildi.
Toki 2. Etapta 2 adet ve Toki 3. Etapta 13 adet dairenin aidat ve yakacak ödemeleri her ay
yapılmaktadır.
587
5018 sayılı kanun kapsamında raporlama olarak EK 2- 3- 4-5-6- EK 7A-7B-7C ve 7D
raporlarının taĢınmaz giriĢi olduğu zaman anında güncellenmesi yapılacak olması yapılan iĢlemlerin
sınıflandırılması kanunda istendiği Ģekliyle yapılmıĢtır.
Manisa Belediyesine ait tüm taĢınmazların bundan sonra takibi ve güncel olarak kontrolünün
yapılabilmesi için bilgi iĢlem servisinin katkı ve desteği ile beraber 1 adet hücre ekranı ve 3 adet yeni
ekran oluĢturdu. Bu kayıt ve kontrol ekranları sayesinde 4500 sicilde yapılacak herhangi bir
değiĢikliğin ekranımızda görülerek kayıtların takibi anlamında sağlıklı bir yapıya kavuĢturuldu.
Bununla beraber tüm kayıtların (2974 adet) resim, imar planındaki yeri ve imar durumu
UKBS sistemine iĢlenmesi devam edilecektir.
2184 eski kurum taĢınmazları kayıtları
2974 Ģuan ki kurum taĢınmazları kayıtları
2699 dosya numarası verilen kurum taĢınmazları kayıtları
275 dosya numarası verilmeyen kurum taĢınmazları
1850 adet tapu kaydı
3300 adet beyan kaydı
1000 adet kapatılan beyan
2511 adet açık beyan
900 adet güncellenmiĢ açık beyan
Halen servis olarak Manisa Belediyesine ait taĢınmazların kayıt altına alınması ve
güncellenmesine iliĢkin çalıĢmalarımız titizlikle devam edilmektedir.
NUMARATAJ SERVĠSĠ
2013 yılında 404 adet proje numaratajı yapılarak UKBS çizimleri yapılarak TÜĠK ve adres kayıt
sistemi (UAVT) iĢlendi. 3 adet alana gidilerek adres tesbiti yapılmıĢtır.
Numarataj hatası ve su bağlantı hatası olanlar alana gidilerek düzeltildi.
Numarataj için resmi yazı veya sözlü bilgi isteyenlere cevap verildi.
Emlak ve ÇTV. beyannameleri ile belediye dükkanlarınına ait tebliğler yapıldı.
2013 yılında 3986 adet fotograf çekildi ve UKBS ye atıldı.
Ġskan almıĢ farklı mahallelerdeki 351 binaya kapı levhaları çakılarak fotoğrafları çekildi.UKBS ye
aktarıldı. TÜĠK ve adres kayıt sistemi (UAVT) iĢlendi.
2013 yılında 1502 adet kapı levhası,
15 adet sokak levhası ,
4 adet direk tipi sokak levhası çakılmıĢtır
tapu sicil müdürlüğünden alınan numarataj krokileri incelenerek UKBS de bina bilgilerigüncellendi
588
.
16.madde ve 18.madde uygulamaları arcmap te çizimleri yapılıp UKBS ile eĢleĢtirildi.
Adres ve Numaralama Bedelleri: 58.329,76 TL. dir.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SĠSTEMĠ (ADNKS) VERĠ TABANI
MANĠSA ĠLÇE NÜFUSLARI
2013
il/ilçe merkezi
ĠLÇELER
TOPLAM
ERKEK
KADIN
AHMETLĠ
16.266
8.087
8.179
AKHĠSAR
161.918
80.850
81.068
ALAġEHĠR
99.504
50.148
49.356
DEMĠRCĠ
43.628
20.596
23.032
GÖLMARMARA
15.449
7.712
7.737
GÖRDES
30.341
14.790
15.551
KIRKAĞAÇ
46.160
26.120
20.040
KÖPRÜBAġI
14.045
6.899
7.146
KULA
45.892
22.714
23.178
SALĠHLĠ
156.330
77.316
79.014
SARIGÖL
36.209
18.009
18.200
SARUHANLI
53.821
26.990
26.831
SELENDĠ
22.047
10.986
11.061
SOMA
105.391
53.227
52.164
ġEHZADELER
164.649
82.924
81.725
TURGUTLU
148.130
74.270
73.860
YUNUSEMRE
199.683
100.459
99.224
1.359.463
682.097
677.366
TOPLAM
FOTOĞRAF GÜNCELLEME
NO
1
2
3
MAHALLE
1.ANAFARTALAR
HAFSA SULTAN
UNCUBOKÖY
ATILDIĞI
TARĠH
22.01.2013
29.01.2013
04.02.2013
POZ ADEDĠ
6
1484
67
NĠTELĠK
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
POZ ADEDĠ
71
262
5
NĠTELĠK
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
589
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
AKMESCĠT
KAYNAK
TUNCA
75.YIL
LALELĠ
YENĠ MAHALLE
ATATÜRK
BARBAROS
KUġLUBAHÇE
ġEHĠTLER
NĠġANCIPAġA
2.ANAFARTALAR
SARUHAN
AKINCILAR
ĠBRAHĠM ÇELEBĠ
PEKER
YARHASANLAR
AYNĠ ALĠ
CUMHURĠYET
TEVFĠKĠYE
TOPÇUASIM
DERE
LALAPAġA
ARDA
FATĠH
AKPINAR
DĠLġĠKAR
ALAYBEY
M.FEVZĠ ÇAKMAK
KEÇĠLĠKÖY
MUTLU
GÖKTAġLI
ÇARġI
KAZIM KARABEKĠR
ADNAN MENDERES
MĠMAR SĠNAN
ADAKALE
GÜZELYURT
50.YIL
MESĠR
TURGUT ÖZAL
AHMET BEDEVĠ
NURLUPINAR
EGE
SAKARYA
BAYINDIRLIK
MERKEZ EFENDĠ
DĠNÇER
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
04.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
08.02.2013
08.02.2013
08.02.2013
08.02.2013
08.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
19.02.2013
19.02.2013
19.02.2013
24.04.2013
04.07.2013
12.07.2013
19.07.2013
18.11.2013
TOPLAM
66
40
17
66
12
71
31
98
64
40
20
18
23
4
9
11
11
18
43
28
13
6
34
15
140
22
12
16
36
37
14
17
257
113
2
17
18
116
10
7
12
12
8
11
11
8
10
3221
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
BĠNALAR
2
12
69
20
2
22
8
4
4
5
12
10
2
4
6
2
6
2
32
47
10
6
79
2
2
31
2
10
4
2
4
4
765
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
ĠġYERĠ
590
TUĠK VERĠ BĠLGĠLERĠ
TARĠH
KONUT
SAYISI
ĠNġAAT
SAYISI
ARSA
ÖZEL ĠġYERĠ
KAMU
ĠġYERĠ
BĠNA SAYISI
03.01.2013
01.02.2013
01.03.2013
01.04.2013
02.05.2013
03.06.2013
01.07.2013
01.08.2013
02.09.2013
01.10.2013
01.11.2013
02.12.2013
02.01.2014
102643
102810
102996
103099
103245
103430
103527
104077
104062
104304
104366
104460
104722
7091
6974
6943
6989
7103
7040
7188
7035
7355
7227
7396
7378
7294
7095
7095
7089
7113
7092
7075
7052
7010
6988
6974
6963
6956
6945
15656
15587
15604
15607
15616
15622
15624
15622
15620
15629
15633
15683
15685
690
693
697
698
700
701
701
702
702
705
704
706
705
33479
33479
33494
33512
33563
33586
33599
33613
33639
33694
33703
33761
33783
EMLAK AKAR SERVĠSĠ
Manisa Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlâk Müdürlüğü Bünyesinde faaliyette bulunan
Emlak Akar Servisimiz 1 ġef,1 kadrolu memur ve 2 hizmet alımı personel ile hizmet vermekte olup
aĢağıda maddeler halinde sunulan iĢ ve iĢlemler servisimizce yapılmaktadır.
ĠHALELER:
1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Turgut Özal Mahallesi 43‟üncü Sokak No:11 adresinde
bulunan (20N.3C Pafta 3398 Ada 5 Parselde kayıtlı) 5.499,95 m2'lik l‟inci sınıf Mezbaha tesisi ve
iĢletme ekipmanı ile birlikte; Encümenimizin 20/02/2013 tarih ve 229 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreli
olarak, aylık 30.000,00 TL. ( Otuz Bin Türk Lirası ) kira bedeli ile Hüseyin GÜLEÇ‟e ihale
edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
2- Manisa Merkez Uncubozköy Mahallesi 5520 Sokak No:5/A (3439 Ada 3 Parselde kayıtlı)
adresinde bulunan 1.518,00 m2‟lik arsa üzerinde bulunan 180,00 m2‟lik taĢınmaz; Encümenimizin
27/02/2013 tarih ve 247 sayılı kararı ile 3 (üç) yıllığına, aylık 2.700,00 TL. ( Ġki Bin Yedi Yüz Türk
Lirası ) kira bedeli üzerinden Haktan ĠnĢaat Gayrimenkul Turizm ĠnĢaat Malzemeleri Gıda Tekstil
Oto Alım Satımı Hurda Aracılık DanıĢmanlık San.Tic.Ltd.ġti. adına ihale edilmesine
(Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
3- Mülkiyeti Belediyemize ait; Dere Mahallesi 3104 Sokak No:4/E ve 4/F (5 ve 6 Numaralar)
adresinde bulunan (Yedi Kızlar Cafe Restaurant olarak bilinen) 71 m2‟lik taĢınmaz, Encümenimizin
10/04/2013 tarih ve 438 sayılı kararı ile 3 (üç) yıllığına, aylık 1.650,00 TL. (Bin Altı Yüz Elli Türk
591
Lirası ) kira bedeli üzerinden Mehmet Ali TÜMER adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar
verilmiĢtir.
4- Mülkiyeti Belediyemize ait; 75. Yıl Mahallesi 5321 Sokak No:67/A adresinde bulunan
(Kenan Evren Sanayi Sitesi ) 12,50 m2‟lik Büfe; Encümenimizin 17/04/2013 tarih ve 491 sayılı kararı
ile 3 (üç) yıllığına, aylık 1.250,00 TL. ( Bin Ġki Yüz Elli Türk Lirası ) kira bedeli üzerinden Haktan
ĠnĢaat Gayrimenkul Turizm ĠnĢaat Malzemeleri Gıda Tekstil Oto Alım Satımı Hurda Aracılık
DanıĢmanlık San.Tic.Ltd.ġti. ne ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
5- Mülkiyeti Belediyemize ait; Turgut Özal Mahallesi ġahin Küme Evleri No:19/A adresinde
bulunan Akpınar Piknik ve Mesire alanı olarak bilinen alan içerisindeki BaĢkanlık Binası, Kafe,
Mescit, Tuvalet, Piknik ve Mesire Alanları; Encümenimizin 30/04/2013 tarih ve 553 sayılı kararı ile
3 (üç) yıllığına, aylık 5.000,00 TL. ( BeĢ Bin Türk Lirası ) kira bedeli üzerinden Refik BUYUN
adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
6- ġehrimiz Manisa Merkez ÇarĢı Mahallesi (Eski garaj) mevcut tapuda 44 pafta 294 ada 3
parsel üzerindeki Efendiler Kahvehanesi olarak bilinen taĢınmaz; Encümenimizin 08/05/2013 tarih
ve 614 sayılı kararı ile 1 (Bir) yıl süreli olarak, aylık 3.000,00 TL. (Üç Bin Türk Lirası) kira bedeli
üzerinden Tevfik ALTUN adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
7- Mülkiyeti Belediyemize ait; Manisa Merkez Güzelyurt Mahallesi Tarzan Bulvarı No:79/A
adresinde mevcut 21 m2‟lik Büfe/Manav; Encümenimizin 29/05/2013 tarih ve 731 sayılı kararı ile 1
(Bir) yıl süreli olarak, aylık 2.500,00 TL. (Ġki Bin BeĢ Yüz Türk Lirası) kira bedeli üzerinden Gülay
KUġKULU adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
8- Mülkiyeti belediyemize ait, Mesir Mahallesi 5109 Sokak No:29/2 bağımsız bölümde (Yeni
- Laleli Gençlik Merkezi) mevcut 2 katlı ve terası bulunan Kafeterya; Kat mülkiyetine ayrılmadığı ve
bu neden ile herhangi bir Ģahsa kiralandığında abonelik iĢlemlerinin ( Elektrik, su ve Doğal gaz )
ayrılamayacağından dolayı 2886 Sayılı Kanunun 51. Maddesi (a) bendi gereğince; Encümenimizin
15/05/2013 tarih ve 642 sayılı kararı ile 1 (Bir) yıl süreli olarak, aylık 1.100,00 TL. (Bin Yüz Türk
Lirası) kira bedeli üzerinden, Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisi ve Enerji Ticaret Sanayi
Anonim ġirketine ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
9- Manisa Belediyesi sınırları ile mücavir alanları dahilinde Ek Listedemevcut yerleri
belirtilen Kent Mobilyaları adı altında; Çift Yönlü Reklam Panosu (CLP) 91 Adet, AfiĢ DeğiĢtiricili
592
Reklam Vitrini (CLP) 14 Adet, Sabit Megalight 10 Adet, AfiĢ DeğiĢtiricili Megalight 1 Adet,
Billboard 109 Adet, reklam materyallerinin iĢletme hakkının 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun
45‟inci Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile 2 (Ġki) yıl süre ile kiraya verilmesi iĢi
Encümenimizin 12/06/2013 tarih ve 809 sayılı kararı ile 2 (Ġki) yıl süreli olarak, aylık 41.000,00 TL.
(Kırk Bir Bin Türk Lirası) kira bedeli üzerinden ASEA Reklam Ajansı Reklam Organizasyon
Tic.Ltd.ġti. adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
10- Mülkiyeti Belediyemize ait; Dere Mahallesi 3104 Sokak No:4/A adresinde bulunan
(Niobe Kafe olarak bilinen) 204 m2‟lik taĢınmaz; Encümenimizin 19/06/2013 tarih ve 832 sayılı
kararı ile 3 (Üç) yıl süreli olarak, aylık 4.020,00 TL. ( Dört Bin Yirmi Türk Lirası ) kira bedeli
üzerinden Rıdvan DURAK adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
11- Mülkiyeti Belediyemize ait; ġehrimiz Manisa Merkez Adnan Menderes Mahallesi 146
Sokak No:6/2 adresinde mevcut (3439 Ada 3 Parselde kayıtlı) Mümin Özkasap Spor tesisleri
içerisinde bulunan 1 adet iĢ yeri (Kafeterya) 114,00 m2 kapalı alanı ve 160,00 m2 açık terası bulunan
taĢınmazın; Encümenimizin 03/07/2013 tarih ve 916 sayılı kararı ile 1 (Bir) yıl süreli olarak, aylık
650,00 TL. (Altı Yüz Elli Türk Lirası) kira bedeli üzerinden Gülten KIBRAÇ adına ihale edilmesine
(Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
12- Mülkiyeti Belediyemize ait; Laleli Mahallesi 5233 Sokak No:6/G adresine mevcut (Laleli
Ticaret Merkezi) 20 m2likiĢ yeri; Encümenimizin 17/07/2013 tarih ve 974 sayılı kararı ile 1 (Bir) yıl
süreli olarak, aylık 265,00 TL. ( Ġki Yüz AtmıĢ Türk Lirası) kira bedeli üzerinden Ġdris ARSLAN
adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
13- Mülkiyeti belediyemize ait, 75. Yıl Mahallesi 5345 Sokak No:83/A (Kenan Evren Sanayi
Sitesi) adresinde bulunan 12,5 m2‟lik büfe; Encümenimizin 24/07/2013 tarih ve 994 sayılı kararı ile 1
(Bir) yıl süreli olarak, aylık 1.200,00 TL. ( Bin Ġki Yüz Türk Lirası) kira bedeli üzerinden
VecadinMUTLU‟ya ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
14- Mülkiyeti belediyemize ait, NiĢancıpaĢa Mahallesi 1203 Sokak No:8/A adresindeki
büronun Encümenimizin 14/08/2013 tarih ve 1139 sayılı kararı ile 1 (Bir) yıl süreli olarak, aylık
280,00 TL. (Ġki Yüz Seken Türk Lirası) kira bedeli üzerinden, Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisi
ve Enerji Ticaret Sanayi Anonim ġirketine ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
15- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Laleli Mahallesi 5233 Sokak No:4/C adresinde ( Laleli
593
Ticaret Merkezi ) mevcut 38 m2‟lik iĢ yeri ( Dükkân ); Encümenimizin 04/09/2013 tarih ve 1186
sayılı kararı ile 1 (Bir) yıl süreli olarak, aylık 450,00 TL. ( Dört Yüz Elli Türk Lirası ) kira bedeli
üzerinden Cengiz GÜLERYÜZ adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
16- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Güzelyurt Mahallesi 5801 Sokak No:12/A adresinde
mevcut 43 m2‟lik (Büfe) taĢınmaz;Encümenimizin 28/08/2013 tarih ve 1158 sayılı kararı ile 3 (üç)
yıl süreli olarak, aylık 1.125,00 TL. ( Bin Yüz Yirmi BeĢ Türk Lirası ) kira bedeli üzerinden Vural
DOYMAZ‟a ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
17- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mesir Mahallesi 5114 Sokak No:11/A adresinde mevcut
21 m2 lik taĢınmaz ( Büfe/Manav );Encümenimizin 04/09/2013 tarih ve 1189 sayılı kararı ile 3 (üç)
yıl süreli olarak, aylık 1.100,00 TL. ( Bin Yüz Türk Lirası ) kira bedeli üzerinden Ersan ĠSĠMBAY
adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
18- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Mimar Sinan Mahallesi Alçıtepe Caddesi No:6/A
adresinde bulunan ( 799 Ada 18 Parselde kayıtlı ) Hanımlar Aile Çay Bahçesi olarak bilinen 200,00
m2‟lik kapalı alana ve 590 m2‟lik açık alana sahip taĢınmazın 1 ( Bir ) yıl süre ile kiralama ihalesi;
Encümenimizin 04/09/2013 tarih ve 1188 sayılı kararı ile aylık 20.000,00 TL. ( Yirmi Bin Türk
Lirası ) kira bedeli üzerinden Besot Manisa Belediyesi Sosyal Tesisi ve Enerji Ticaret Sanayi
Anonim ġirketine adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
19- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Güzelyurt Mahallesi 5740 Sokak No:7/A adresinde
mevcut 21 m2lik taĢınmaz ( Büfe/Manav );Encümenimizin 04/09/2013 tarih ve 1188 sayılı kararı ile
3 (üç) yıl süreli olarak, aylık 3.020,00 TL. ( Üç Bin Yirmi Türk Lirası ) kira bedeli üzerinden Aynur
TÜRKGÜLER adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
20- Mülkiyeti Belediyemize ait, Manisa Merkez Güzelyurt Mahallesi Ġngolstadt Caddesi
No:24/A adresinde bulunan 21,00 m2lik taĢınmaz (Büfe/Manav);Encümenimizin 25/09/2013 tarih ve
1296 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreli olarak, aylık 1.100,00 TL. ( Bin Yüz Türk Lirası ) kira bedeli
üzerinden Hanifi KOÇAK adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
21- Mülkiyeti Belediyemize ait, Manisa Merkez 75.Yıl Mahallesi 5359 Sokak No:21/A
adresinde bulunan 21,00 m2lik taĢınmaz (Büfe/Manav);Encümenimizin 25/09/2013 tarih ve 1295
sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreli olarak, aylık 1.110,00 TL. ( Bin Yüz On Türk Lirası ) kira bedeli
üzerinden Penbe MERMERTAġ adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
594
22- Mülkiyeti Belediyemize ait, Manisa Merkez Güzelyurt Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı
No:1/A adresinde bulunan 21,00 m2 lik taĢınmaz (Büfe/Manav); Encümenimizin 25/09/2013 tarih ve
1297 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreli olarak, aylık 1.050,00 TL. ( Bin Elli Türk Lirası ) kira bedeli
üzerinden Belgin KÖK adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
23- Mülkiyeti Manisa Belediyesine ait Manisa Merkez Güzelyurt Mahallesi Tarzan Bulvarı
No:101/A adresinde bulunan ( Büfe / Manav ) 21 m2‟lik taĢınmaz;Encümenimizin 27/11/2013 tarih
ve 1587 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreli olarak, aylık 1.150,00 TL. ( Bin Yüz Elli Türk Lirası ) kira
bedeli üzerinden Mehmet ÖZDEL adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
24- Mülkiyeti Manisa Belediyesine ait Manisa Merkez Güzelyurt Mahallesi Ġngolstadt
Bulvarı No:1/A adresinde bulunan ( Büfe / Manav ) 21 m2‟lik taĢınmaz; Encümenimizin 27/11/2013
tarih ve 1588 sayılı kararı ile 3 (üç) yıl süreli olarak, aylık 1.050,00 TL. ( Bin Elli Türk Lirası ) kira
bedeli üzerinden Cengiz GEMLĠ adına ihale edilmesine (Kiralanmasına) karar verilmiĢtir.
BELEDĠYE HĠSSE SATIġI
Manisa Merkez Muhtelif Mahallerde imar uygulaması sonucu
hisselerimizden çeĢitli parsellerde 54 adet satıĢ servisimizce gerçekleĢtirilmiĢtir.
TESCĠL
TARĠHĠ
07.01.2012
04.03.2013
04.03.2013
06.03.2013
07.03.2013
13.03.2013
21.03.2013
12.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
17.04.2013
18.04.2013
19.04.2013
19.04.2013
oluĢan,
Belediye
ADA / PARSEL - HĠSSEDAR – TESCĠL BEDELĠ
3336 ADA 2 PARSEL TEMODĠNAMĠK Aġ 264,50 m2 + 317.400,00-TL
982 ADA 169 PARSEL YAKUP YAKUPOĞLU 1,77 M2 + 1.09,40-TL
3213 ADA 2 PARSEL ELMAS GÜNEY 13.31 m2 16.637,00-TL
2261 ADA 23 PARSEL TÜM HĠSSEDARLAR 42,92 M2 + 13,305,20-TL
2030 ADA 2 PARSELĠN MEHMET - GÜNSEL MEMĠġ 28,70 M2- 45.920,00-TL
2231 ADA 1 PARSEL ATABEY ÖGRENCĠ A.ġ 39,00M2 + 79.950,00-TL
1661 ADA 31 PARSEL AKSALLAR A.ġ 3.73 m2 + 5.968,00-TL
2068 ADA 20 PARSEL HAVVA AYKOÇ 9,90 M2 - 7.425,00-TL
3443 ADA 6 PARSEL STATÜ PLUS - 31,91 m2 + 38.292,00-TL
1687 ADA 1 PARSEL TAHĠR AKBALIK 14,54 M2 + 27.626,00-TL
2672 ADA 18 PARSEL MUSTAFA TARLABÖLEN 4,00M2 + 2.000,00-TL
2673 ADA 2 PARSEL SADULLAH SARI 3,00M2 + 1.500,00-TL
1462 ADA 12 PARSEL ÇAMLICA DERNEĞĠ 16,00,M2 + 6.720,00-TL
3331 ADA 10 PARSEL RAġĠT - ĠSMET BAġBELEN 7,84M2 + 7.065,00-TL
595
22.04.2013
08.05.2013
30.05.2013
04.06.2013
06.06.2013
13.06.2013
21.06.2013
02.07.2013
29.07.2013
31.07.2013
31.07.2013
12.08.2013
05.09.2013
06.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
18.09.2013
18.09.2013
26.09.2013
02.10.2013
25.10.2013
31.10.2013
18.11.2013
19.11.2013
05.12.2013
10.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
27.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
30.12.2013
2827 ADA 4 PARSEL ġENER BOZ-AHMET TAġKIN 12,62 M2 6,310,00-TL
2375 ADA 1 PARSEL NECĠBE SEPETÖR 5.14 m2 + 2.158,80-TL
2758 ADA 1 PARSEL ĠL ÖZEL ĠDARESĠNE BEDELLESĠ DEVRĠ ĠÇĠN TAPUYA
1506 ADA 20 PARSEL ARĠF SAĠM YÜKSEN 3,21M2 - 3210,00-TL
1365 ADA 6 PARSEL TRSCĠL ĠġLEMĠ AHMET ĠġLER 234,93 M2 + 352.395,00-TL
1467 ADA 3 PARSEL HAKAN TOPUZ 5,77m2 + 4.039,00-TL
1506 ADA 18 PARSEL FĠKRĠYE ÇAĞLIN 1,76 m2 + 2.182,40-TL
1312 ADA 29 PARSEL 2,92 M2 + 876,00-TL HÜSEYĠN YĠĞĠT
1672 ADA 5 PARSEL TAPUYA 6,46 m2 + 12.015,60-TL MERYEM ĠNANÇ
1505 ADA 8 PARSEL ELĠF CANDAġ 2,61 M2 + 5.742,00-TL
1312 ADA 40 PARSEL ÜZEYĠR DĠNDAR 4,60 + 1.380,00-TL
2673 ADA 26 PARSEL MEHMET ġĠRĠN KAYALAR 0,96 M2 + 384,00-TL
3340 ADA 3 PARSEL ATLANTĠS GURUP Aġ. 272,48 M2 + 217.984,00-TL
1312 ADA 39 PARSEL ÜZEYĠR DĠNDAR 1,41 M2 + 423,00-TL
982 ADA 171 PARSEL SAFET - FUAT GÜNEġ 1,93M2 + 1.196,60-TL
321 ADA 73 PARSEL REġAT KÖSE 2,95M2 + 5..605,00-TL
1687 ADA 4 PARSEL HALĠL-MÜYESER KARACA 10,80 + 16.740,00 TL
3576 ADA 12 PARSEL MAġALLAH ÇAĞLIYAN 40,22 M2 + 24.534,20-TL
3443 ADA 2 PARSEL TÜM HĠSEDARLAR 61,04 M2 + 73.248,00-TL
2121 ADA 8 PARSEL MUSA DEĞĠRMEN 52,00 M2 + 41.600,00-TL
2231 ADA 3 PARSEL 2 HĠSSEDAR 7.M2 + 14.300,00-TL TAPUYA
1687 ADA 4 PARSEL EROL KARACA 10,80M2 - 16.7400,00-TL
2120 ADA 14 PARSEL GÜLCAN GÜROL 1,75M2 + 1.750,00-TL
2755 ADA 1 PARSEL 3 NURĠ KIRTOK 6,00 M2 + 73.800,00-TL
2174 ADA 1 PARSEL UMMUHAN DEMĠRCĠ 52 M2 + 62.400,00-TL
920 ADA 16 PARSEL GÖKHAN DEMĠREL 1,90 M2 + 760,00-TL
1312 ADA 37 PARSEL Tayfun ÇETĠNKAYA 2.20 m2 660,00-TL
1312 ADA 38 PARSEL Tayfun ÇETĠNKAYA 6.47 m2 1.941,00-TL
2098 ADA 19 PARSEL TÜM HĠSSEDARLAR 27.95 M2 + 37.732,00-TL
3561 ADA 9 PARSEL ALĠ TETĠK 6,40 m2 +2.560,00-TL
3667 ADA 7 PARSEL ATILIM A.ġ 47,85 m2 + 11.962,50-TL
1511 ADA 1 PARSEL FATĠH ĠNCĠ 2,46M2 + 2.140,20-TL
1725 ADA 12 PARSEL VĠLDAN ġANLI 8,78M2 + 14.048,00-TL
2968 ADA 10 PARSEL BĠNNAZ EMRE 1,00M2 + 400,00-TL
2231 ADA 2 PARSEL HÜSEYĠN MOLKOÇ 17,97 M2 + 36.838,50-TL
2231 ADA 2 PARSEL GENÇ ĠNġ Aġ. 44,42 + 91.061,00-TL
2043 ADA 6 PARSEL NĠHAT ARSLAN 65,47 + 58.923,00-TL
1690 ADA 3 PARSEL NĠLGÜN ÇĠLOĞLUGĠL 2,03 + 3.775,80-TL
1690 ADA 3 PARSEL HĠDAYET GÜRCAN 2,76 + 5.133,60-TL
1690 ADA 3 PARSEL EMEL TURGUT 1,58 M2 + 2.938,80-TL
596
YAZ SEZONU ĠġGALĠYESĠ:
Servisimizde aĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi 2013 yılı iĢgaliye yaz sezonunda ( 01.05.2013 –
30.09.2013 ) 82 adet iĢyeri ile iĢgaliye sözleĢmesi yapılmıĢtır.
2013 YILI YAZ SEZONU ĠġGALĠYE SÖZLEġMESĠ YAPILANLAR
SIRA
NO
ĠġYERĠ ÜNVANI
ADI SOYADI
ADRES
ĠġGALE
KONU OLAN
ALAN
TALEP
1
LALE MEYDANI
ÇINARALTI
KIRAATHANESĠ
CEVDET PAYKOCU
LALELĠ MAHALLESĠ
ÖZ SARUHAN BULVARI NO:13
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
20 M² ( 20 MASA )
2
ESKĠ ÇINARLI
KIRAATHANESĠ
ÜZEYĠR BULUT
TOPÇU ASIM MAHALLESĠ
ĠZMĠR CADDESĠ NO:202/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
3
GĠZEM CAFE
ĠSMAĠL HAKKI AYAZ
KAYNAK MAHALLESĠ ĠZMĠR
CADDESĠ NO:229/A
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
4
KARACA APERATĠF
ESMA ERDOĞAN
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:38/C
ÖN CEPHE
6 M² ( 6 MASA )
5
ÇAMUROĞLU
KIRAATHANESĠ
CEVDET KOCABAġ
TOPÇU ASIM MAHALLESĠ
ĠZMĠR CADDESĠ NO:163
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
6
DEDENĠN YERĠ
KIRAATHANESĠ
SERDAR BECERĠKLĠ
KAYNAK MAHALLESĠ 4000
SOKAK NO:10
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
7
ÖZOĞLU PARK BÜFE
ALĠ ÖZOĞLU
HAFSA SULTAN MAHALLESĠ
4805 SOKAK NO:6/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
8
PARK BRAVO
PASTACILIK
CENGĠZ TEKBAġ
MERKEZ EFENDĠ MAHALLESĠ
8 EYLÜL CADDESĠ NO:141/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
3 M² ( 3 MASA )
9
ĠNCĠRALTI
KIRAATHANESĠ
CENGĠZ TOPUZ
ARDA MAHALLESĠ
3209 SOKAK NO:7/C
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
7 M² ( 7 MASA )
10
DEMLE
KIRAATHANESĠ
TEMEL ARAS
TEVFĠKĠYE MAHALLESĠ
3806 SOKAK NO:20/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
15 M² ( 15 MASA )
11
AYKUT
KIRAATHANESĠ
MEHMET SALĠH
BAYGELDĠ
TOPÇU ASIM MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:142/A
ÖN CEPHE
4 M² ( 4 MASA )
12
ÇAVDARLI BÜFE
ERHAN ÇAVDARLI
75. YIL MAHALLESĠ
5342 SOKAK NO:7/A
ARKA CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
13
MESĠR
KIRAATHANESĠ
MEHMET TOSUNER
ADAKALE MAHALLESĠ ĠZMĠR
CADDESĠ NO:61/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
597
14
MESĠR
KIRAATHANESĠ
KAZIM BAKAN
ALĠ RIZA GÜLERYÜZ
TOPÇU ASIM MAHALLESĠ
3505 SOKAK NO:1/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
5 M² ( 5 MASA )
15
KUTUP
AĠLE ÇAY BAHÇESĠ
SAĠT BAġBELEN
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ NO:1/C
ÖN CEPHE
4 M² ( 4 MASA )
16
ZĠRAATÇILAR
KIRAATHANESĠ
TAYFUN KĠġĠ
AKINCILAR MAHALLESĠ
2509 SOKAK NO:23/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
6 M² ( 6 MASA )
17
ĠÇĠM KAFE
GÜLLÜ ġAHĠN
TEVFĠKĠYE MAHALLESĠ
3806 SOKAK NO:10/A
ÖN CEPHE
10 M² ( 10 MASA )
18
KUMLUDERE
KIRAATHANESĠ
AYLA
KIRMIZIKUġAK
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:64/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
19
HOCA'NIN YERĠ
KIRAATHANESĠ
YASĠN KORKMAZ
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:34/B
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
5 M² ( 5 MASA )
20
DEMOKRAT
KIRAATHANESĠ
MEHMET FERHAT
ÖRÜMLÜ
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:46/B
ÖN CEPHE
12 M² ( 12 MASA )
21
GÜL CEMAL
KEBAP SALONU
MEHMET NURĠ
YANSĠLER
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ 1603 SOKAK NO:3
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
22
ġÜKRAN
LOKANTASI
MURAT TAġKIRAN
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
HÜKÜMET CADDESĠ NO:51/D
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
23
CAFE CĠHAN
CĠHAN CĠDANĠ
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1606 SOKAK NO:11/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
ÖN CEPHE
1 M² ( 1 MASA )
ÖN CEPHE
1 M² ( 1 MASA )
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
G.OSMAN PAġA CADDESĠ
NO:26/A
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
G.OSMAN PAġA CADDESĠ
NO:16/A
24
KÖFTECĠ MEHMET
SELÇUK EKLETĠ
25
ÇARġI
LOKANTASI
ERKAN ĠġYAPAN
26
ALTIN Ġġ
KIRAATHANESĠ
ABDULLAH
UĞURSALAN
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1604 SOKAK NO:4/A
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
27
AġÇI AHMET
LOKANTASI
ĠLKER GÜNGÖR
ÇARġI MAHALLESĠ
1817 SOKAK NO:54/A
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
28
ÖZ GÜVEN
KEBAP SALONU
ARĠF GÜRLER
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ HÜKÜMET
CADDESĠ NO:27
ÖN CEPHE
1 M² ( 1 MASA )
29
OCAKBAġI
KEBAP SALONU
SÜLEYMAN GÜL
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:14/A
ÖN CEPHE
4 M² ( 4 MASA )
30
SULTAN CAMĠĠ
TAġ MEKTEP
FATĠH YERKAZAN
MĠMAR SĠNAN MAHALLESĠ
ĠBRAHĠM GÖKÇEN BULVARI
NO:1/1
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
8 M² ( 8 MASA )
598
31
ÇINAR ALTI
KIRAATHANESĠ
MUAMMER
ELEMDAR
PEKER MAHALLESĠ HAKKI
ĠPLĠKÇĠ CADDESĠ NO:44/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
8 M² ( 8 MASA )
32
CEM BÜFE
HANĠFĠ KOÇAK
GÜZELYURT MAHALLESĠ
ĠNGOLSTAD BULVARI NO:24/A
ÖN CEPHE
4 M² ( 4 MASA )
33
ÇINARALTI
KIRAATHANESĠ
CAFER BOZ
ARDA MAHALLESĠ
3200 SOKAK NO:16/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
34
EFE BÜFE
AYTAÇ SARIBAĞ
GÜZELYURT MAHALLESĠ
TARZAN BULVARI NO:101/A
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
35
EMĠRHAN
KIRAATHANESĠ
ĠBRAHĠM ZEYBEK
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:22/A
ÖN CEPHE
6 M² ( 6 MASA )
36
UMUT
KIRAATHANESĠ
SAVAġ MĠROĞLU
PEKER MAHALLESĠ
1702 SOKAK NO:1/A
ÖN CEPHE
10 M² ( 10 MASA )
37
SEVGĠ
ÇAY SALONU
HASAN AKMAZ
ARDA MAHALLESĠ
3213 SOKAK NO:4
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
25 M² ( 25 MASA )
38
ANKALAND EĞLENCE
MERKEZĠ
ĠBRAHĠM DUMAN
YENĠ MAHALLE BAHTĠYAR
TOSUNBAġ CADDESĠ NO:68/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
10 M² ( 10 MASA )
39
MANĠSA SPOR
KEBAPÇISI
HÜSEYĠN ġENGÜL
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
SĠNEMA PARK CADDESĠ NO:16
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
40
ATAKANLAR
ÇAY SALONU
KUDRET AYDEMĠR
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1608 SOKAK NO:12/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
41
MY CADDE
KĠNG PĠZZA
ÜMĠT TOZAN
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
MUSTAFA KEMAL PAġA
CADDESĠ 1610 SOKAK NO:26/A
ÖN CEPHE
10 M² ( 10 MASA )
42
WAFFLE LIFE
HASAN SEZEN
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ 1614 SOKAK
NO:3/B
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
43
YAĞMUR
BALIKÇILIK
METĠN ERLĠK
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1614 SOKAK NO:3/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
44
SALĠHLĠ DĠVAN ODUN
KÖFTE
ÇORBA SALONU
NECATĠ PINAR
ÇARġI MAHALLESĠ
ÇĠMENTEPE CADDESĠ NO:9/1
ÖN CEPHE
8 M² ( 8 MASA )
45
APERATĠF
ġĠġ DÜRÜM
GÜLCAN GENÇ
ÇARġI MAHALLESĠ
ERGEN CADDESĠ NO:7/A
ÖN CEPHE
1 M² ( 1 MASA )
46
BURGER KĠNG
METSER TARIM
ÜRÜNLERĠ GIDA ĠNġ.
TAAH.
SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
UTKU MAHALLESĠ
ÇĠMENTEPE CADDESĠ NO:23/A
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
47
NAR-I BEYAZ KÖFTE
BURAK IġIKLAR
ÇARġI MAHALLESĠ
ÇĠMENTEPE CADDESĠ NO:3/A
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
599
48
MANTI SEFASI
MERT KÖKSEL
ÇARġI MAHALLESĠ
ÇĠMENTEPE CADDESĠ NO:21/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
49
KIRMIZI
BALIKÇILIK
MĠRAY KARAMANLI
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
ERGEN CADDESĠ NO:19/A
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
50
WA'FULL
SEZER GÜDERGEN
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1612 SOKAK NO:9/A
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
51
YILMAZ
KIRAATHANESĠ
OSMAN ÖZ
ENGĠN TARKAN
DĠRĠM
DĠLġEKER MAHALLESĠ
KAMĠL SU CADDESĠ NO:95/B
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
52
AYDIN
KAFETERYA
GÖKHAN AYDIN
KAYNAK MAHALLESĠ 4000
SOKAK NO:12/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
5 M² ( 5 MASA )
53
ORFE BÜFE
MUAMMER
KANDĠLCĠ
UTKU MAHALLESĠ DR.SADIK
AHMET CADDESĠ NO:125/B
ÖN CEPHE
1 M² ( 1 MASA )
54
BÜYÜK DEDE
LOKANTASI
MURAT BALKANLI
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
SĠNEMA PARK CADDESĠ
NO:14/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
55
ÇETĠN BURGER
HAKAN PAÇACI
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
BELEDĠYE CADDESĠ NO:23/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
56
KAHVE DĠYARI
UĞUR ÖZDEMĠR
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1612 SOKAK NO:5/A - 5/2
ÖN CEPHE
4 M² ( 4 MASA )
57
TADIM DÖNER
MERAL BAYDAK
YARHASANLAR MAHALLESĠ
2108 SOKAK NO:15/E
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
58
NEFĠSS BÜFE
SEZAYĠ MĠRAD
MĠMAR SĠNAN MAHALLESĠ
SARIYER CADDESĠ NO:7/A
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
59
UYGUR
KOKOREÇ
UYGUR ET
ÜRÜNLERĠ YAĞ VE
DERĠ KĠM. SAN. TĠC.
LTD. ġTĠ.
YARHASANLAR MAHALLESĠ
1706 SOKAK NO:25/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
60
ULUCAMĠ
AĠLE ÇAY BAHÇESĠ
AHMET ĠNCE
BAYRAM ĠNCE
ĠSHAKÇELEBĠ MAHALLESĠ
ULUTEPE CADDESĠ NO:105/A
TERAS ALAN
25 M² ( 25 MASA )
61
ġAFAK
KEBAP SALONU
ġAFAK YILDIRIM
YARHASANLAR MAHALLESĠ
2108 SOKAK NO:17
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
62
TATLI TATLI
MEMET ÇOBAN
MĠMAR SĠNAN MAHALLESĠ
SARIYER CADDESĠ NO:9/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
15 M² ( 15 MASA )
63
GEDĠZ
KEBAP SALONU
SERKAN AKTAġ
MĠMAR SĠNAN MAHALLESĠ
8 EYLÜL CADDESĠ NO:19/A
ÖN CEPHE
9 M² ( 9 MASA )
64
YAVAġLAR
DÖNER
HÜSEYĠN YAVAġ
MĠMAR SĠNAN MAHALLESĠ
SARIYER CADDESĠ NO:25/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
600
65
MANĠSA AVCILIK VE
ATICILIK
VE ĠHTĠSAS SPOR
KULÜBÜ
SELMA EYĠGÜL
75. YIL MAHALLESĠ
MEHMET AKĠF ERSOY
CADDESĠ NO:17/B
ÖN CEPHE
10 M² ( 10 MASA )
66
ġEHZADE KAFE
ĠRFAN DĠNÇER
ADAKALE MAHALLESĠ
ĠZMĠR CADDESĠ NO:55
ÖN CEPHE
7 M² ( 7 MASA )
67
NATUREL
UN ÜRÜNLERĠ
MEHMET TEKELĠ
UTKU MAHALLESĠ
ÇĠMENTEPE CADDESĠ NO:41/A
ÖN CEPHE
10 M² ( 10 MASA )
68
SARUHAN PARKI
AĠLE ÇAY BAHÇESĠ
CENGĠZ SÜDÜTEMĠZ
SARUHAN MAHALLESĠ
2202 SOKAK NO: 3/A
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
25 M² ( 25 MASA )
69
ÖZTÜRK
KIRAATHANESĠ
YAHYA ÖZTÜRK
EGE MAHALLESĠ
ULUTEPE CADDESĠ NO:6/A
ÖN CEPHE
7 M² ( 7 MASA )
70
UMUT BÜFE
CENGĠZ GEMLĠ
GÜZELYURT MAHALLESĠ
ĠNGOLSTAD BULVARI NO:1/A
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
71
ECRĠN CAFE
PATĠSSERĠE
ECRĠN GIDA LTD.
ġTĠ.
TEVFĠKĠYE MAHALLESĠ
3819 SOKAK NO:16
ÖN CEPHE
KARġI ALAN
11 M² ( 11 MASA )
72
KAPALI ÇARġI
KIRAATHANESĠ
ERDOĞAN NAMLI
1. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
1602 SOKAK NO:35/A
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
73
ÖZLEM
PĠDE SALONU
HÜSEYĠN GĠRGĠN
LALELĠ MAHALLESĠ
FATĠH CADDESĠ NO:34/B
LALELĠ TĠCARET MERKEZĠ
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
74
DOSTLAR
KIRAATHANESĠ
MÜMĠN KÖSELER
LALELĠ MAHALLESĠ
FATĠH CADDESĠ NO:34/B
LALELĠ TĠCARET MERKEZĠ
ÖN CEPHE
5 M² ( 5 MASA )
75
ÇAM ALTI
LOKANTASI
SEDAT KOġAN
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
76
LALELĠ MEYDAN
KIRAATHANESĠ
HAMZA YAVUZSOY
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
77
AVCILAR
KIRAATHANESĠ
KADĠR ATAġ
TUNCA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:159/A
ÖN CEPHE
2 M² ( 2 MASA )
78
BEYHAN DÖNER
BEYHAN ÖZEL SAĞ.
LAB.OTO GIDA ĠNġ.
NAK. AKAR.TAR.
ÜRÜN. TUR. ĠġL. SAN.
VE TĠC. LTD. ġTĠ.
YARHASANLAR MAHALLESĠ
2300 SOKAK NO:4/A
ÖN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
79
BAġKENT
MANAV BÜFE
GÜLAY KUġKULU
GÜZELYURT MAHALLESĠ
TARZAN BULVARI NO:79/A
ÖN CEPHE
6 M² ( 6 MASA )
80
HĠKMET USTA
PASTANESĠ
HĠKMET GAHYA
ARDA MAHALLESĠ
KUMLUDERE CADDESĠ
NO:86/C
ÖN CEPHE
8 M² ( 8 MASA )
81
HAS KEBAP
TENFĠK ASLANER
PEKER MAHALLESĠ
HAKKI ĠPLĠKÇĠ CADDESĠ
NO:40
ÖN CEPHE
8 M² ( 8 MASA )
2. ANAFARTALAR
MAHALLESĠ
HALĠL ERDOĞAN CADDESĠ
NO:1/A
LALELĠ MAHALLESĠ 5233
SOKAK
NO:2/A LALELĠ TĠCARET
MERKEZĠ
601
82
TARZAN KOKOREÇ
KRĠSTAL LTD. ġTĠ.
ASIM UÇAR
UTKU MAHALLESĠ
8 EYLÜL CADDESĠ NO:3/F
TÜRÜ
ÖN CEPHE
YAN CEPHE
3 M² ( 3 MASA )
TAHAKKUK MĠKTARI
Kira Gelirleri
5.778.857,25 TL.
Arsa SatıĢ Gelirleri
2.246.242,06 TL.
Toplam
8.025.099,31 TL.
GENEL DURUM:
Belediyemizin toplam 395 adet kiracısıve 25 adet ecrimisil kiracısı bulunmaktadır.
2013 yılı içerinde toplam 24 adet ihale sonuçlandırılmıĢtır.
2013 yılında 54 adet hisse satıĢı gerçekleĢmiĢtir.
2013 yılıYaz Sezonunda82 adet iĢgaliye sözleĢmesi yapılmıĢtır.
602
603
HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILINA AĠT FAALĠYET RAPORU
5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 56.maddesi uyarınca 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 41.maddesinin 4.fıkrasında belirlenen biçimde stratejik
plan ve performans programına göre 2009 yılında yürütülen faaliyetler, belirlenmiĢ
performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleĢme durumları aĢağıda sunulmuĢtur.
Müdürlüğümüz faaliyetlerini 1 Hukuk ĠĢleri Müdür V. , 1 Avukat, 2 SözleĢmeli Avukat,
1 ġef, 1 Memur ve 1 TaĢeron ile Hukuksal iĢlemleri yerine getirmekte olup, faaliyetini
sürdürmektedir.
Müdürlüğümüzce idaremiz aleyhine açılmıĢ olan davalar takip edilerek, idaremizin
Hak ve menfaatlerini korumak için 3.kiĢiler aleyhine davalar açılmıĢ, alacaklarımızın tahsili
içinde icra takipleri yapılmıĢtır.
Ġdaremiz aleyhine açılmıĢ olan davalar hakkında yapılacak savunmalara delil teĢkil
edecek bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususunda müdürlüğümüzce zamanında ilgili
müdürlüklere gerekli yazıĢmalar yapılmakta olup, yine sonuçlanan davalar ile idari yargıda
açılmıĢ olan davalar hakkında verilen ve yürütmenin durdurulmasına iliĢkin ara kararların
varsa gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ilgili müdürlüklere gerekli bilgiler
verilmektedir.
Müdürlüğümüzce değiĢik konular hakkında idaremiz bünyesinde bulunan diğer
müdürlüklerce sorulan hukuki konularla ilgili olarak gerekli incelemeler yapılıp, görüĢ
bildirilmektedir.
Açılan Davaların Hukuki Takibi; GerçekleĢme oranı : %100
Ġdaremiz aleyhine açılan tüm davaların dosya açılarak hukuki takibi yapılmıĢtır.
Dairelerden Belge Bilgi Ġstenmesi ;
GerçekleĢme oranı : %100
Açılan ve açtığımız tüm davalarla ilgili dairelerden gerekli yazıĢmalar yapılarak belge ve
bilgiler istenmiĢtir.
DuruĢmalara Fiili Katılım ;
GerçekleĢme oranı : %100
Ġdaremiz aleyhine ve idaremiz tarafından
katılım sağlanmıĢtır.
açılan tüm davalarla ilgili duruĢmalara fiilen
604
KeĢiflere Katılım ;
GerçekleĢme oranı : %100
Tüm davalarla ilgili keĢiflere gidilmiĢtir.
Üst Yargı Yollarına BaĢvurma ;
GerçekleĢme oranı : %100
Aleyhimize sonuçlanan tüm davalarla ilgili üst yargı yollarına (DanıĢtay, Yargıtay, Bölge
Ġdare Mahkemesi…vs.) baĢvuru yapılmıĢtır.
Hukuki Mütalaa Verilmesi ;
GerçekleĢme oranı : %100
KarĢılaĢılan hukuksal problemlerle ilgili dairelerine hukuki mütalaa verilmiĢtir.
Encümende Alınan Kararlarla Ġlgili Suç Duyurusu ;
GerçekleĢme oranı : %100
Suç teĢkil eden iĢlemlerle ilgili olarak Encümen kararı gereğince savcılığa suç duyurusunda
bulunulmuĢtur.
Encümene Göre Ceza Davalarında Müdahil Olma ;
GerçekleĢme oranı : %100
Encümence müdahil olmaya karar verilen tüm iĢlemlerde müdahale talebinde bulunularak
davalar takip edilmiĢtir.
Ġcra Tahsilat Oranı ;
GerçekleĢme oranı : %90
Dairelerinden gelen tüm icra takipleri baĢlatılmıĢ, bazı iĢlemler sonuçlanmıĢ, bir bölümünün
hukuki süreçleri devam etmektedir.
Belediye Yasası ve ona bağlı mevzuat değiĢikliklerinin takip ve bildirimi ilgili
dairelerine yapılmıĢtır. GerçekleĢme oranı : %100
605
2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR
Ġdari Yargıda Açılan Dava Sayısı
=
66 Adet
Adli Yargıda Açılan Dava Sayısı
=
192 Adet
Savcılık Suç Duyurusu
=
8 Adet
2013 Yılı Açılan Dava Sayısı Toplamı
=
266 Adet
A) ADLĠ YARGI
Bu davalardan adli yargıda açılan 192 adet davanın : 17 adet Temyizde, 48 adet Lehimize, 7
adet aleyhimize sonuçlanmıĢtır. 120 adet derdesttir.
Adli Yargıda konularına göre davalar Ģöyledir:
16 adet
3 adet
1 adet
5 adet
13 adet
12 adet
10 adet
46 adet
5 adet
10 adet
1 adet
39 adet
4 adet
5 adet
11 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
3 adet
1 adet
KamulaĢtırma
Elatma (KamulaĢtırmasız)
Ġsim Tashihi
Alacak
Tahliye
Veraset
Ortaklığın Giderilmesi
Tazminat
Kayyım
Ġtirazın Ġptali
Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Yıllık Ġzin Ücreti
Taahhüdü Ġhlal
Tespit
Zimmet-Sahtecilik
Mühür Fekki
Para Cezasının Ġptali
Denetim Görevini Ġhmal
Hırsızlık-Kamu Malına Zarar Verme
ĠĢe Ġade Talebi
Menfi Tespit
Kıymet Takdirine Ġtiraz
Tapu Ġptali ve Tescil
606
olmak üzere toplam 192 adet dava açılmıĢtır.
A) HUKUK DAVALARI
Asliye Hukuk Mahkemelerinde 3.Ģahıslar tarafından idaremiz aleyhine açılan davalar:
1 adet
5 adet
8 adet
4 adet
1 adet
1 adet
3 adet
Ġsim Tashisi
Alacak
Ġtirazın Ġptali
Tespit
Menfi Tespit
Tapu Ġptali ve Tescil
Elatma (KamulaĢtırmasız)
olmak üzere toplam 23 adet dava açılmıĢtır.
Asliye Hukuk Mahkemelerinde tarafımızdan 3.ġahıslar aleyhine açılan davalar:
16 adet KamulaĢtırma
1 adet Tespit
olmak üzere toplam 17 adet dava açılmıĢtır.
Sulh Hukuk Mahkemelerinde 3.Ģahıslar tarafından idaremiz aleyhine açılan davalar:
10 adet
2 adet
5 adet
3 adet
Ortaklığın Giderilmesi
Ġtirazın Ġptali
Tespit
Kıymet Takdirine Ġtiraz
olmak üzere toplam 20 adet dava açılmıĢtır.
Sulh Hukuk Mahkemelerinde tarafımızdan 3.Ģahıslar aleyhine açılan davalar:
5 adet Kayyım
12 adet Veraset
1 adet Tespit
olmak üzere toplam 18 adet dava açılmıĢtır.
B) ASLĠYE CEZA DAVALARI
Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar:
1 adet Hakkı Olmayan Yere Tecavüz
1 adet Mühür Fekk i (Bozma)
39 adet Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
607
1 adet Denetim Görevini Ġhmal
1 adet Hırsızlık- Kamu Malına Zarar Verme
olmak üzere toplam 43 adet dava açılmıĢtır.
C) Ġġ MAHKEMESĠNDEKĠ DAVALAR
ĠĢ Mahkemesinde 3.Ģahıslar tarafından açılan davalar:
46 adet Tazminat
4 adet Yıllık izin ücreti
1 adet ĠĢe Ġade Talebi
olmak üzere toplam 51 adet dava açılmıĢtır.
D)ĠCRA HUKUK MAHKEMESĠNDEKĠ DAVALAR
Ġcra Hukuk Mahkemesinde açılan davalar:
13 adet Tahliye
olmak üzere toplam 13 adet dava açılmıĢtır.
E)ĠCRA CEZA MAHKEMESĠNDEKĠ DAVALAR
Ġcra Ceza Mahkemesinde tarafımızdan 3.Ģahıslar aleyhine açılan davalar:
5 adet Taahhüdü Ġhlal
olmak üzere toplam 5 adet dava açılmıĢtır.
F) AĞIR CEZA MAHKEMESĠNDEKĠ DAVALAR
Ağır Ceza Mahkemesinde tarafımızdan 3.ġahıslar aleyhine açılan davalar:
1 adet Zimmet-Sahtecilik
olmak üzere toplam 1 adet dava açılmıĢtır.
G)SULH CEZA MAHKEMESĠNDEKĠ DAVALAR
Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davalar:
608
1 adet Para Cezasının Ġptali
Olmak üzere toplam 1 adet dava açılmıĢtır.
2013 YILINDA ADLĠ YARGIDA AÇILAN DAVALAR
1- 2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
2- 2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
3- 2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
4- 2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
5- 2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
6- 2013/… 1.Ġcra Hukuk Mah.
7- 2013/… 1.Sulh Hukuk Mah.
8- 2013/… 1.Sulh Hukuk Mah.
9- 2013/… 1.Sulh Hukuk Mah.
10-2013/… 1.Sulh Hukuk Mah.
11-2013/… 1.Ġcra Hukuk Mah.
12-2013/… 3.Sulh Hukuk Mah.
13-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
14-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
15-2013/… 2.ĠĢ Mahkemesi
16-2013/… 1.ĠĢ Mahkemesi
17-2013/… 3.Sulh Hukuk Mah.
18-2013/… 1.Ġcra Hukuk Mah.
19-2013/… 1.Ġcra Hukuk Mah.
20-2013/… 2.Asliye Hukuk Mah.
21-2013/… 3.Sulh Hukuk Mah.
22-2013/… 1.Asliye Ceza Mah.
23-2013/… 2.Asliye Hukuk Mah.
24-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
25-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
26-2013/… 1.Asliye Ceza Mah.
27-2013/… 2.Asliye Hukuk Mah.
28-2013/… 2.Asliye Hukuk Mah.
29-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
30-2013/… 1.Ġcra Hukuk Mah.
31-2013/… 1.ĠĢ Mahkemesi
32-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
33-2013/… 1.ĠĢ Mahkemesi
34-2013/… 1.Sulh Hukuk Mah.
35-2013/… 1.Ġcra Hukuk Mah.
36-2013/… 2.Sulh Hukuk Mah.
37-2013/… 3.Sulh Hukuk Mah.
38-2013/… 1.Asliye Ceza Mah.
39-2013/… 1.Asliye Hukuk Mah.
40-2013/… 3.Asliye Ceza Mah.
41-2013/… 4.Asliye Ceza Mah.
GülĢen Çubukçu vs.
Ġsmail Akçura vs.
Hadise HaĢimova
Ergo Sigorta
Murat Sinemli
Sofra Grup Ltd.ġti.
Köroğlu Koç
Mehmet Gözen
Tevfik Delikan vs.
Ali Oğuz
Mehmet Meğreli
Ahmet Turgay Uçaner
ġükran Değer
Mahmut Soğukoğlu
Murat Tuğluk
Nadir Bağrıaçık
Mehacir ġerife Nine
Ali Meğreli
Ġdris Arslan
Anlas Otomotiv Ltd.ġti.
3.Etap Toki Konut Yön.Hiz.
Hüseyin Gülgen
Selman Baskak
Birsen Hacar vs.
Demire Nam-Fatma H.
Zürbe Kavak
Maksut Kongur vs.
Emin Erim Mirasçıları
Güvercin TaĢ
Can Altun
Mehmet Karatosun
Ġsmet Cesur
Ayet Serbest
Mürüvet Uyanık
Cem Altun
Musa Güler
Selman Baskak
Halil KıĢla
Hüseyin Bahadır
Erdin ÇalıĢkan vs.
Cemalettin Ceylan
KamulaĢtırma
Elatma
Ġsim Tashihi
Alacak
KamulaĢtırma
Tahliye
Veraset
Veraset
Veraset
Veraset
Tahliye
Ortaklığın Giderilmesi
Elatma
Elatma
Tazminat
Tazminat
Kayyım
Tahliye
Tahliye
Alacak
Ġtirazın Ġptali
Hakkı Olmayan Yere Tec.
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
Tahliye
Tazminat
KamulaĢtırma
Yıllık Ġzin Ücreti
Ortaklığın Giderilmesi
Tahliye
Veraset
Kayyım
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġtirazın Ġptali
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
609
42-2013/…
43-2013/…
44-2013/…
45-2013/…
46-2013/…
47-2013/…
48-2013/…
49-2013/…
50-2013/…
51-2013/…
52-2013/…
53-2013/…
54-2013/…
55-2013/…
56-2013/…
57-2013/…
58-2013/…
59-2013/…
60-2013/…
61-2013/…
62-2013/…
63-2013/…
64-2013/…
65-2013/…
66-2013/…
67-2013/…
68-2013/…
69-2013/…
70-2013/…
71-2013/…
72-2013/…
73-2013/…
74-2013/…
75-2013/…
76-2013/…
77-2013/…
78-2013/…
79-2013/…
80-2013/…
81-2013/…
82-2013/…
83-2013/…
84-2013/…
85-2013/…
86-2013/…
87-2013/…
88-2013/…
89-2013/…
90-2013/…
2.Ġcra Ceza Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
2.ĠĢ Mahkemesi
1.Sulh Hukuk Mah.
1.Asliye Hukuk Mah.
3.Asliye Ceza Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
1.Ağır Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
1.Ġcra Hukuk Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
2.Asliye Hukuk Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
2.Sulh Ceza Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
2.Asliye Hukuk Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.Asliye Hukuk Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
3.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
3.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.Asliye Hukuk Mah.
1.Asliye Hukuk Mah.
2.Asliye Hukuk Mah.
1.Asliye Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
2.Ġcra Ceza Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
Halil Pala
Halide Yalçınkaya
Maksut-Rabia Kongur
Demire Nam-Fatma H.
Aytaç Yağdıran vs.
Erdal Keskin
Zeynep Karaciğer
Mng Kargo TaĢ.
Ġsmail Can
Emin Erim
Ayhan BaĢoğlu
Demire Nam-Fatma H.
Cihan Durak
Celal Angi
ġevki DeliktaĢ
Ali Rıza Toprak
Hüseyin Eroğlu
Murat Öner
Selman Aymalı
Keren Vinç Ltd.ġti.
Vildan ġanlı vs.
Dilaver Kartal
Mehmet Zeki Bilen vs.
Maksut-Rabia Kongur
Serol Günaydın Ltd.ġti.
Sitem ÇalıĢkan
Ahmet Özkaraca
Nebahar Arsal-Erhan Dumlu
Ali Rıza Toprak
Saim Denizmen
Ġrfan Saygı
Mehmet Ali Yavuz
ġahmettin Bulut
Nizam Elkt.San.Tic.Ltd.ġti.
Ġlyas Yolcu
Celal Yakıt
Birsen Yonca Ekmekçi
Özer YavaĢ
Hakan AkgüneĢ
Murat – Hüsniye Bıyık
Yusuf Marangoz
Bayram Ali Demiryençel
Abdulbaki Akboğa
Ġlhan Yiğit
Mustafa Berkant Selek
Emine Ayata vs.
Abdullah ġahin
Berkay Cem BektaĢ
Abdullah ġahin
Taahhüdü Ġhlal
Veraset
Kayyım
Kayyım
Ortaklığın Giderilmesi
Tazminat
Tespit
Ġtirazın Ġptali
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Veraset
Veraset
Kayyım
Zimmet-Sahtecilik
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Mühür Fekki
Tespit
Tahliye
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Alacak
Ortaklığın Giderilmesi
Ortaklığın Giderilmesi
KamulaĢtırma
Veraset
Para Cezasının Ġptali
Tazminat
Tazminat
Tespit
Tespit
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Ġtirazın Ġptali
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Denetim Görevini Ġhmal
Hırsızlık-Kamu Mal.Zarar
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden olmak
Tazminat
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
KamulaĢtırma
Ortaklığın Giderilmesi
Taahhüdü Ġhlal
Ortaklığın Giderilmesi
610
91-2013/…
92-2013/…
93-2013/…
94-2013/…
95-2013/…
96-2013/…
97-2013/…
98-2013/…
99-2013/…
100-2013/…
101-2013/…
102-2013/…
103-2013/…
104-2013/…
105-2013/…
106-2013/…
107-2013/…
108-2013/…
109-2013/…
110-2013/…
111-2013/…
112-2013/…
113-2013/…
114-2013/…
115-2013/…
116-2013/…
117-2013/…
118-2013/…
119-2013/…
120-2013/…
121-2013/…
122-2013/…
123-2013/…
124-2013/…
125-2013/…
126-2013/…
127-2013/…
128-2013/…
129-2013/…
130-2013/…
131-2013/…
132-2013/…
133-2013/…
134-2013/…
135-2013/…
136-2013…
137-2013/…
138-2013/…
139-2013/…
2.ĠĢ Mahkemesi
1.Ġcra Hukuk Mah.
2.Ġcra Ceza Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
3.SulhHukuk Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
1.Asliye Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
2.Asliye Hukuk Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
1.Ġcra Hukuk Mah.
1.Ġcra Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
3.Asliye Hukuk Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
1.Ġcra Ceza Mah.
3.Asliye Ceza Mah.
3.Asliye Ceza Mah.
2.Ġcra Hukuk Mah.
2.ĠĢ Mahkemesi
2.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
3.Asliye Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
2.ĠĢ Mahkemesi
1.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
2.ĠĢ Mahkemesi
3.Asliye Ceza Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
3.Sulh Hukuk Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
3.Asliye Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
Sadullah SavranbaĢı
Yıldırım ġekercioğlu
Metin Çilingir
Ev-Men ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Ev-Men ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Manisa Defterdarlığı
Veli Doğdu
Ertan Dabanlıoğlu
AyĢe Okçular
ġabap BozkuĢ vs.
Akdağ ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Özge Kaplan
Selçuk Butekin-Doğan Esen
Genç Akkayalar ĠnĢ.Ltd.ġti.
Erkan Dayıoğlu
Mehmet KürĢat Koç
Talha Sarı
Ebru Turhan
Mehmet Gündem
Ankara Anonim Türk Sigorta
Ali Rıza Toprak
Mutlu CoĢkuner
Necati ElitaĢ
Emin Aydemir
Aytaç Sarıbağ
Birsen Songüler
Tuba Ulu
Ceyhun Okol
ġehzat Songüler
Altan Battaloğlu
Haydar Ġnan
ġabap BozkuĢ
Ġbrahim Turan
Namık Ġplikçi
Mertcan Özdem
Mahmut Ergül
Hülya Demirçelen
Cuma Ali Göğercin
Hafize ġaĢmaz vs.
Sıddık Kök
Ertuğrul Yasalı
Cengiz Aydın
Züleyha Bungil
Ferhat Yıldız
Radikal ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Radikal ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Ġsmail Karagülle
GürtaĢ ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Semih Sınmaz
Tazminat
Tahliye
Taahhüdü Ġhlal
Ġtirazın Ġptali
Ġtirazın Ġptali
Kıymet Takdirine Ġtiraz
Ortaklığın Giderilmesi
Tespit
Tespit
KamulaĢtırma
Tespit
ĠĢe Ġade Talebi
Tespit
Ortaklığın Giderilmesi
Tahliye
Tahliye
Tazminat
Tahliye
Tazminat
Ġtirazın Ġptali
Alacak
Taahhüdü Ġhlal
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Tahliye
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
KamulaĢtırma
Veraset
Tazminat
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Veraset
Tazminat
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Tazminat
Tespit
Ġtirazın Ġptali
Ġtirazın Ġptali
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Menfi Tespit
Tazminat
611
140-2013/…
141-2013/…
2013/…
143-2013/…
144-2013/…
145-2013/…
146-2013/…
147-2013/…
148-2013/…
149-2013/…
150-2013/…
151-2013/…
152-2013/…
153-2013/…
154-2013/…
155-2013/…
156-2013/…
157-2013/…
158-2013/…
159-2013/…
160-2013/…
161-2013/…
162-2013/…
163-2013/…
164-2013/…
165-2013/…
166-2013/…
167-2013/…
168-2013/…
169-2013/…
170-2013/…
171-2013/…
172-2013/…
173-2013/…
174-2013/…
175-2013/…
176-2013/…
177-2013/…
178-2013/…
179-2013/…
180-2013/…
181-2013/…
182-2013…
183-2013/…
184-2013/…
185-2013/…
186-2013/…
187-2013/…
188-2013/…
1.ĠĢ Mahkemesi
1.Sulh Hukuk Mah.
3.Sulh Hukuk Mah.
2.Sulh Hukuk Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
1.Sulh Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
3.Asliye Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
2.Ġcra Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Hukuk Mah.
2.Asliye Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
3.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
2.Ġcra Hukuk Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.Asliye Ceza Mah.
2.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
2.ĠĢ Mahkemesi
2.ĠĢ Mahkemesi
1.Sulh Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
2.ĠĢ Mahkemesi
2.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
3.Sulh Hukuk Mah.
1.ĠĢ Mahkemesi
1.ĠĢ Mahkemesi
Mürsel Burç
Abdullah Kırım
Hüseyin Bahadır
ġabap BozkuĢ
Ahmet Gelir
Zaim Arifoğulları
Huriye Yıldırım
Mehmet Savran vs.
Katal ĠnĢ.San.Tic.Ltd.ġti.
Muharrem Develi
Davut Onan
Mehmet Kırmızı
Mehmet Keskin
Kamil Goral
Hüseyin Güler
Aydoğan Çapar
Halil Pala
Muzaffer Demirci
Mehmet Nuri Yaray
Ġrfan BoztaĢ
Can Yılmaz vs.
Selçuk Butekin-Doğan Esen
Kaplan Çeyiz Tic.Ltd.ġti.
Adem Yoncalık
Mustafa Öter
Hatice Topal
Sabahattin Pamukçu
Manisasporlu Fut. Derneği
Akide Arık
Cengiz Efe
Fesih Akdeniz
Osman Tekin
Ramiz Yeler
Seda Ġğan Karasu
Abdullah Sarıaslan
Ġsmail Atmaca
Nihat Durak
Recep Aslan
Nurittin Yektar
Kaplan Çeyiz Tic.Ltd.ġti.
Mehmet Çakal
Tayfun Arslan
Fulya ġafak
Ceylan DemirĢah
Banu Ertem
Ġhsan CoĢkun
Mehmet Çözel
Hüseyin Çelebi Varlık
Ahmet Can
Yıllık Ġzin Ücreti
Kıymet Takdirine Ġtiraz 142Ġtirazın Ġptali
Veraset
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Kıymet Takdirine Ġtiraz
Tazminat
Yıllık Ġzin Ücreti
Tazminat
Yıllık Ġzin Ücreti
Tazminat
Tapu Ġptali ve Tescil
Tazminat
Taahhüdü Ġhlal
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Alacak
Tespit
Tazminat
Tazminat
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Tahliye
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tespit
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Tazminat
Ortaklığın Giderilmesi
Tazminat
Tazminat
612
189-2013/…
190-2013/…
191-2013/…
192-2013/…
2.ĠĢ Mahkemesi
4.Asliye Ceza Mah.
1.Asliye Ceza Mah.
4.Asliye Ceza Mah.
Aytekin Zirek
Elfiziya Yıldırak
Erdem Kesenek
AyĢe Tatar
Tazminat
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
CUMHURĠYET SAVCILIĞI
1-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Hüseyin Gülgen vs.
Kanal ÇalıĢmalarını Engelleme
2-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Karplast San.Tic.Ltd.ġti.
Adına ġevki DeliktaĢ
Mühür Fekki
3-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Aysel Süreklier
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
4-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Onursal Avcı
Hakaret-Sövme
5-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Abdurrezzak Yıldıra
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
6-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Murat Ortaalan
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
7-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Arif Sünter
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
8-2013/… Cumhuriyet Savcılığı
Adil Aksoy
Ġmar Kirliliğine Neden Olmak
B) ĠDARĠ YARGI
Ġdari yargıda açılan davalardan 66 adet davanın : 4 adet temyizde, 13 adet
lehimize, 0 adet aleyhimize sonuçlanmıĢtır. 49 adet derdesttir.
Ġdari yargıda konularına göre davalar Ģöyledir:
3 adet
9 adet
1 adet
2 adet
12 adet
7 adet
Ödeme Emrinin Ġptali
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
Yıkım Kararının Ġptali
Para Cezasının Ġptali
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
613
1 adet
1 adet
2 adet
6 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
3 adet
1 adet
1 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Tevhid ĠĢleminin Ġptali
SözleĢmenin Ġptali
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
Ġhalenin ve SözleĢmenin Ġptali
ĠĢyerine Gece ÇalıĢma Ġzni Verilmesi Talebi
Manevi Tazminat
Ġçkili Yer Bölgesi Kararının Ġptali
ĠĢyeri Kapatma Kararının Ġptali
On Nolu Ġçkili Yer Bölgesi Tespiti
Ġlan Reklam Vergisi ve Cezasının Ġptali
Görevlendirme ĠĢleminin Ġptali
Tahliye ĠĢleminin Ġptali
Emlak Vergisinin Ġptali
Elatma ĠĢleminin Ġptali
Zararın Tazmini
Takdir Komisyon Kararının Ġptali
ĠĢgaliye Ġhbarnamesinin Ġptali
Kira Ġhalesinin Ġptali
Ġmar Durumu ĠĢleminin Ġptali
Otopark Ücreti Talebi
MaaĢının Ödenmesi Talebi
ĠnĢaat teknik Kontrol Raporu
olmak üzere toplam 66 adet dava açılmıĢtır.
2013 YILINDA ĠDARĠ YARGIDA AÇILAN DAVALAR
1- 2013/… 2.Ġdare Mahkemesi
2- 2013/…
“
“
3- 2013/…
“
“
4- 2013/…
“
“
5- 2013/…
“
“
6- 2013/…
“
“
7- 2013/…
“
“
8- 2013/…
“
“
9- 2013/…
“
“
10-2013/…
“
“
11-2013/… Ankara Ġdare Mah.
Perihan-Adile SavaĢır
Çevre ve Orman Bak.
Zorpet Zorlu Pet.Ltd.ġti.
Hüseyin Gülgen
Ömer Karayağcı
Ender Som
RuĢan Gültekin
Kule Hizmet ĠĢl.a.Ģ.
Akdede ĠnĢ.Tic.Ltd.ġti.
Vakıflar Genel Müd.
Kamu Ġhale Kurumu
12-2013/…
“
“
Kamu Ġhale Kurumu
13-2013/…
“
“
Kamu Ġhale Kurumu
14-2013/…
“
“
Kamu Ġhale Kurumu
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
Para Cezasının Ġptali
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
Tevhid ĠĢleminin Ġptali
SözleĢmenin Ġptali
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
Su Abone Sayaç Okuma Hiz.
Per.Alım Ġhalesi
Kan.ve Yağmur Suyu Bakım
Tem.Per.Hiz.Alım Ġhalesi
Su Sayacı Açma Kesme Sökme
Takma Per.Hiz.Alım Ġhalesi
Emlak Sicil Çtv Ġlan Reklam
614
Vergisi Hiz.Alım Ġhalesi
Basın Halkla ĠliĢkiler Personel
Destek Hizmet Alım Ġhalesi
16-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Erkan Tekeci vs.
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
17-2013/…
“
“
Cafer Tekir vs.
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
18-2013/…
“
“
Ahmet Aktan
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
19-2013/…
“
“
Derya Dağlı
ĠĢyerine Gece ÇalıĢma Ġzni
Verilmesi Talebi
20-2013/… Vergi Mahkemesi
Öner YeĢilkaya
Ödeme Emrinin Ġptali
21-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Tuba Bağcı vs.
Manevi Tazminat
22-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Erdoğan Kıraloğlu
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
23-2013/…
“
“
Manisa Valiliği
Ġçkili Yer Böl.Kararının Ġptali
24-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Ahmet Yıldırım
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
25-2013/… 12.Ankara Ġdare Mah.Kamu Ġhale Kurumu
Mezarlık ve Defin Hizmetleri Alım
ĠĢi Ġhalesi
26-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Hakan AkgüneĢ
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
27-2013/…
“
“
Serol Günaydın Ltd.ġti. ĠĢyeri Kapatma Kararının Ġptali
28-2013/… Vergi Mahkemesi Ekol Özel Sağ.Hiz.Ltd.ġti. Ġlan-Reklam Vergi ve Cez.Ġptali
29-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Yusuf Marangoz
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
30-2013/…
“
“
Sabahattin Kaçmaz
Görevlendirme ĠĢleminin Ġptali
31-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Sofra Grup Tur.Ltd.ġti.
Tahliye ĠĢleminin Ġptali
32-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Erdinç Çatalcalı
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
33-2013/…
“
“
Manisa Valiliği
10 Nolu Ġçkili Yer Bölgesi Tespiti
34-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Mustafa Yıldır
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
35-2013/…
“
“
Ethem Melih Akalan
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
36-2013/…
“
“
Ethem Melih Akalan
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
37-2013/… Vergi Mahkemesi Migros Tic.a.Ģ.
Emlak Vergisinin Ġptali
38-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Nuri Ercan
Elatma (KamulaĢtırmasız)
39-2013/… Vergi Mahkemesi Anemon Tur.ĠnĢ.Tic.a.Ģ. Ödeme Emrinin Ġptali
40-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Ali Rıza Toprak
Zararın Tazmini
41-2013/…
“
“
Teslime TaĢ
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
42-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Kerem Oğuz
KamulaĢtırma ĠĢleminin iptali
43-2013/… Vergi Mahkemesi Migros Tic.a.Ģ.
Ödeme Emrinin Ġptali
44-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Sabri Çıkı
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
45-2013/…
Vergi Mahkemesi Manisa Tic.ve San.Od. Takdir Komisyon kararının Ġptali
46-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Sabahattin Pamukçu
Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
47-2013/…
“
“
Vestel Elek.San.Tic.a.Ģ. Yıkım ve Para Cezasının Ġptali
48-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Vestel Elek.San.Tic.a.Ģ. Para Cezasının Ġptali
49-2013/… Vergi Mahkemesi Manisa Org.San.Böl.Müd. Takdir Komisyon Kararının Ġptali
50-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Sabri Çıkı
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
51-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Ersan Ġsimbay
Tahliye ĠĢleminin Ġptali
52-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Sibel Özbey vs.
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
53-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi Defterdarlık Milli Emlak
ĠĢgaliye Ġhbarnamesinin Ġptali
15-2013/…
“
“
Kamu Ġhale Kurumu
54-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi Nebahar Arsal vs.
55-2013/… 2.Ġdare Mahkemesi YaĢar Tevfik ġimĢek
56-2013/…
“
“
Feyzi Günhan vs.
57-2013/…
“
“
ġaban Yılmaztürk
58-2013/… 1.Ġdare Mahkemesi YiğitbaĢı Vakfı
Tahliye ĠĢleminin Ġptali
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin iptali
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
Ġmar Durumu ĠĢlemin Ġptali
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
615
59-2013/…
60-2013/…
61-2013/…
62-2013/…
63-2013/…
64-2013/…
65-2013/…
66-2013/…
2.Ġdare Mahkemesi
1.Ġdare Mahkemesi
2.Ġdare Mahkemesi
“
“
“
“
“
“
1.Ġdare Mahkemesi
Vergi Mahkemesi
Celalettin Kurt
Ali Katmer
Safiye Arslan vs.
NeĢe Dikmen
Fen Bil.-Ġbrahim Delen
Uğur Bayık
Sevinç Güney
Ekol Öz.kbb Sağ.Hiz.
Otopark Ücreti Talebi
MaaĢının Ödenmesi Talebi
Ġmar Plan DeğiĢikliğinin Ġptali
ĠĢyeri Kapatma Kararının Ġptali
ĠnĢaat Teknik Kontrol Raporu
Yıkım Kararının Ġptali
KamulaĢtırma ĠĢleminin Ġptali
Ġlan-Reklam Vergisi ve Cez.Ġp.
ĠDARĠ DAVALAR
2013 YILINDA AÇILAN ĠDARĠ DAVALAR
DEVAM EDEN (DERDEST)
LEHĠMĠZE BĠTEN
ALEYHĠMĠZE BĠTEN
TEMYĠZDE OLAN
TOPLAM
:
:
:
:
:
49
13
0
4
66
ADLĠ DAVALAR
2013 YILINDA AÇILAN ADLĠ DAVALAR
DEVAM EDEN ( DERDEST)
LEHĠMĠZE BĠTEN
ALEYHĠMĠZE BĠTEN
TEMYĠZDE OLAN
TOPLAM
:
:
:
:
:
120
48
7
17
192
2013 YILINDA ĠDAREMĠZ ALEYHĠNE AÇILAN ADLĠ DAVALARIN TÜRLERĠNE GÖRE
SAYILARI
DAVA TÜRÜ
SAYISI
ĠSĠM TASHĠSĠ
ALACAK
1
5
616
ĠTĠRAZIN ĠPTALĠ
TESPĠT
MENFĠ TESPĠT
TAPU ĠPTALĠ VE TESCĠL
ELATMA (KAMULAġTIRMASIZ)
ORTAKLIĞIN GĠDERĠLMESĠ
KIYMET TAKDĠRĠNE ĠTĠRAZ
TAZMĠNAT
YILLIK ĠZĠN ÜCRETĠ
ĠġE ĠADE TALEBĠ
10
9
1
1
3
10
3
46
4
1
TOPLAM
94
2013 YILINDA BELEDĠYEMĠZ TARAFINDAN AÇILAN ADLĠ DAVALARIN TÜRLERĠNE
GÖRE SAYILARI
DAVA TÜRÜ
SAYISI
KAMULAġTIRMA
TESPĠT
KAYYIM
VERASET
HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ
MÜHÜR FEKKĠ (BOZMA)
ĠMAR KĠRLĠLĠĞĠNE NEDEN OLMAK
DENETĠM GÖREVĠNĠ ĠHMAL
HIRSIZLIK – KAMU MALINA ZARAR VERME
TAHLĠYE (TEMERRÜDE DÜġEREK)
TAAHHÜDÜ ĠHLAL
ZĠMMET – SAHTECĠLĠK
PARA CEZASININ ĠPTALĠ
16
2
5
12
1
1
39
1
1
13
5
1
1
TOPLAM
98
617
C ) ĠCRA ĠFLAS MÜDÜRLÜKLERĠNDE YAPILAN ĠCRA TAKĠPLERĠ
2013 YILINDA AÇILAN ĠCRA TAKĠPLERĠ
87 - Adet
39 - Adet
70 - Adet
14 - Adet
3 - Adet
1 - Adet
36 - Adet
78 - Adet
42 - Adet
Kira borcunu ödemeyenler hakkında tahliyeli icra takibi
Su borcunu ödemeyenler hakkında icra takibi
Ġlamlı Vekalet Ücreti alacağımız için icra takibi
Rücüan alacak için icra takibi
Ecrimisil alacağı için icra takibi
Asıl alacak,yargılama gideri ve vekalet ücreti için icra takibi
Tahliye için icra takibi
Ġcra takibi açılmadan tahsil edilen kira ile ilgili föyler
Ġcra takibi açılmadan tahsil edilen ilam vekalet ücreti
olmak üzere toplam 370 adet icra takibi yapılmıĢtır. Bu takiplerden 219 adedi infaz edilmiĢ
olup, 151 adet devam etmektedir.
Önceki Yıllardan
Ġnfaz olan Takip Sayısı
---------------------------------
2013 Yılında açılan takiplerden
Ġnfaz olan takip sayısı
------------------------------------------
47
219
2013 Yılında
Ġnfaz Edilen Toplam
Devam Eden Takip
Toplam Takip
618
Takip Sayısı
----------------------------
Sayısı
---------------------------
266
Sayısı
---------------------
151
370
2013 Yılı içinde takibi
istenen toplam miktar
------------------------------
2013 Yılı içinde tahsil
edilen toplam miktar
----------------------------
943.848,52 TL
787.475,58.-TL
2013 YILI HUKUKĠ MÜTALAA VE BĠLGĠLENDĠRME YAZILARI
1- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce içmesuyu isale hattının geçirilmesi hakkında
görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında 08.01.2013 tarihli ve 38 sayılı yazımız ile bilgi
verilmiĢtir.
2- Plan
ve
Proje
Müdürlüğünce
ġehitler
Mah.
866
ada
44
parselin
kamulaĢtırılmasındaki ferağ hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında
17.01.2013 tarihli ve 87 sayılı yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
3- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce usulsüz su kullanımı hakkında görüĢ istenmiĢ
olup, konu hakkında 27.03.2013 tarihli ve 371 sayılı yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
4- UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğünce toplu taĢıma araçlarından ücretsiz yararlanmak
isteyenler hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında 01.04.2013 tarihli ve 388
sayılı yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
5- Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce otopark bedeli ile ilgili olarak kamu alacaklarının
tahsiline dair hukuksal ilkeler
hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında
22.08.2013 tarihli ve 816 sayılı yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
6- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce su tarife değiĢikliği talebi hakkında görüĢ
istenmiĢ olup, konu hakkında 07.10.2013 tarihli ve 924 sayılı yazımız ile bilgi
verilmiĢtir.
7- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce KESS içmesuyu isale hattı deplase yapım iĢi
hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında 01.11.2013 tarihli ve 982 sayılı
619
yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
8- Fen ĠĢleri Müdürlüğünce Akdağ Gayr.Gıd.Pet.Ür.ve TaĢ.San.Tic.Ltd.ġti. nin
23.10.2013 tarihli ve Altınak Pet.Ür.ĠnĢ.Gıda TaĢ.San.Tic.Ltd.ġti. nin 23.10.2013
tarihli dilekçeleri hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında 11.11.2013 tarihli ve
1005 sayılı yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
9- Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce büro tescil belgesinin geçici süreyle iptal edilmesi
hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında 12.11.2013 tarihli ve 1007 sayılı
yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
10- Su
ve
Kanalizasyon
Müdürlüğünce
su
borcunun
bankadan
tahsil
edilip
edilemeyeceği hakkında görüĢ istenmiĢ olup, konu hakkında 10.12.2013 tarihli ve
1109 sayılı yazımız ile bilgi verilmiĢtir.
Bu dönem açılan 266 adet dava ile birlikte önceki dönemlerden devam eden davalar
müdürlüğümüzce takip edilmektedir.
Yine ayrıca bir önceki döneme ait olan ve devam eden davalar ile ilgili duruĢmalara
girilip, keĢiflere gidilmektedir. Bu davalardan karara çıkanlardan bir kısmı temyiz ve karar
tashihi aĢamasında olup, bir kısmı da kesinleĢmiĢtir. KesinleĢip infaz edilen dosyalarla ilgili
bilgiler ilgili müdürlüklere verilerek zamanında gerekli yazıĢmalar yapılmıĢtır.
Dönem içinde idaremiz aleyhine açılmıĢ olan davalar hakkında yapılacak
savunmalara teĢkil edecek bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususunda müdürlüğümüzce
zamanında ilgili müdürlüklere gerekli yazıĢmalar yapılmıĢtır.
Yine sonuçlanan davalar ile idari yargıda açılmıĢ olan davalar hakkında verilen ve
yürütmenin durdurulmasına iliĢkin ara kararların varsa gereklerinin yerine getirilmesi
hususunda ilgili müdürlüklere yazı yazılmıĢtır.
Müdürlüğümüzce değiĢik konular hakkında idaremiz bünyesinde bulunan diğer
müdürlüklere sorulan hususlarla ilgili olarak gerekli incelemeler yapılmıĢ ve görüĢ
bildirilmiĢtir.
Gerek idaremiz aleyhine açılmıĢ ve gerekse idaremiz tarafından 3.Ģahıslar hakkında
açılmıĢ olan davalar hakkında mahkemece verilen ve aleyhimize olan kararlara karĢı
süresinde temyiz yoluna ve karar tashihine gidilerek tüm kanun yolları izlenmiĢtir.
620
621
T.C.
BELEDĠYE BAġKANLIĞI
SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
(YILLIK FAALĠYET RAPORU )
Müdürlüğümüz, Belediye Meclisimizin 07.06.2011 tarih ve 244 sayılı kararı ile ihdas edilmiĢ
olup fiili olarak bir yıldır hizmet vermektedir.
Müdürlüğümüzde; 1 Müdür, 3 Ģef, 3 Memur, 1 Gıda Mühendisi,2 HemĢire, 1 Hasta Bakıcı,
Huzurevi Hizmet alımı 30, Sosyal Doku AraĢtırma Hizmet alımı 25, Gıda Bankası ve KreĢ hizmet
alımı 15 personelimiz bulunmaktadır.
Belediye Meclisimizin 05.02.2013 tarih ve 41 sayılı kararı ile Müdürlüğümüz Görev ve
ÇalıĢma Yönetmeliği uygulamaya konulmuĢtur.
Belediyemiz bünyesinde Belediye hizmetlerini yürütülebilmesi için gerekli her türlü Sosyal
ve Yardım ĠĢleri ile ilgili kanunlar ve yönetmeliğin vermiĢ olduğu yetki, görev ve sorumluluklar
çerçevesinde çalıĢmalarını sürdürmektedir. Müdürlüğümüz tarafından verilecek olan hizmetleri 7 ana
baĢlıkta toplayabiliriz.
Sosyal Yardım Hizmetleri,
Özürlülere Yönelik Hizmetler,
YaĢlılara Yönelik Hizmetler,
Çocuklara Yönelik Hizmetler,
Kadınlara Yönelik Hizmetler,
Topluma Yönelik Hizmetler ve
Çok Amaçlı Sosyal Hizmetler Kurma çalıĢmalarıdır.
HEDEF KĠTLEMĠZ
Müdürlüğümüz; yerel yönetimler tarafından sosyal hizmetler alanında hizmet verilecek ve
yardımda bulunulacak birey ve gruplar genelde çocuklar, gençler, yetiĢkinler, yaĢlılar, özürlüler ve
yoksul aileler olarak sınıflandırılmakla birlikte, özelde ise;
-Bakıma ve korunmaya muhtaç aileler,
-Aile içi Ģiddet, ihmal ve istismara maruz bırakılan her yaĢtan çocuk, genç, yaĢlı, engelli ve kadınlar,
-ĠĢsiz yetiĢkinler ile kimsesiz çocuklar,
622
-Bağımsız olarak yaĢamakta güçlük çeken 60 yaĢ üstü kiĢiler,
-Günlük toplum hayatına ve toplumsal iliĢkilere bağımsız olarak katılamayan veya ihtiyaçlarını
gideremeyen kronik ve ileri düzeyde ruh (akıl) sağlığı bozuk, genç, yetiĢkin ve yaĢlılar,
-Sokak çocukları baĢta olmak üzere, her türden madde bağımlılığı bulunan veya alkol ve uyuĢturucu
alması nedeniyle kendisini ve çevresindekileri zarar görme riskine maruz bırakan kiĢiler,
-Kırsaldan göç ederek kent sınırları içerisinde yerleĢen ve Ģehir hayatına uyum sağlamakta -Gelir
seviyesi düĢük olup, asgari ihtiyaçlarını karĢılayamayan muhtaç birey ve ailelerdir
MİSYON VE VİZYONUMUZ
MĠSYONUMUZ
Müdürlüğümüz birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik Ģartlardan
kaynaklanan veya iradeleri dıĢında oluĢan maddi, fiziksel ve sosyal yoksunlukların giderilmesini
sağlamak amacıyla kurulmuĢtur.
Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde; Ekonomik açıdan
yaĢamlarını sürdürme ve temel ihtiyaçlarını karĢılama güçlüğü çeken yaĢlı, kimsesiz, engelli,
korumasız konumdaki vatandaĢlarımıza, temel ihtiyaçları konusunda yardımlar sağlamak,
Aynı zamanda eğitim ve öğretimlerini sürdürürken maddi zorluklar içinde bulunan çocuk ve
gençlerimize ise gerekli yardımlar yapmak,
5393 sayılı Yasa gereği fakir ve yardıma muhtaç vatandaĢlara yakacak, giyecek, gıda gibi her
türlü sosyal hizmet ve yardımda bulunmak, Amatör Spor Kulüplerine malzeme, ilköğretimde,
ortaöğretimde ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere gıda, giyecek ve kırtasiye yardımlarında
bulunmak,
Belediyemiz bünyesinde ortak kullanılan kırtasiye, temizlik, hırdavat ve bilgisayar sarf
malzemeleri almak ve tasarruflu bir Ģekilde dağıtımını gerçekleĢtirmek,
Toplumun her kesiminden insanlarımızın eĢit Ģartlarda yaĢamlarını idame ettirmelerini sağlamaktır.
VĠZYONUMUZ
Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde;Verimliliği en üst
seviyede tutarak; geliĢmeye, teknolojiye ve katılımcı yardımlaĢmaya açık, Kaliteli ve güler yüzlü
hizmet sunma anlayıĢına sahip, Sosyal ve kültürel donatılı çalıĢmalarla, Toplumun her kesimi
tarafından beğenilen ve örnek gösterilen bir Müdürlük olmaktır.
SOSYAL BELEDĠYECĠLĠK
Sosyal Belediyecilik; mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme iĢlevi yükleyen
bir modeldir.Bu çerçevede; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması
alanlarını kapsayacak Ģekilde sosyal amaca kanalize eden; iĢsiz ve kimsesizlere yardım yapılması,
sosyal dayanıĢma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo - kültürel faaliyet ve çalıĢmaların
gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve
toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik
olarak mahalli idarelere sosyalleĢtirme ve sosyal kontrol iĢlevleri yükleyen bir modeldir.
623
KiĢilerin kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve
hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.
Sosyal hizmet; Sosyal Devlet olmanın gereğidir. Nedenine bakılmaksızın hayatının belirli bir
döneminde veya tüm hayatı boyunca her türden yardıma ihtiyaç duyan ve bu ihtiyaçlarınıkendi
baĢlarına gideremeyen birey ve gruplara sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktır.Güçsüzün
yanında olmak sosyal adaletin gerçekleĢmesine katkıda bulunmaktır. Çoğulcu toplum yapısı ile
dayanıĢma ve iĢbirliği içerisinde yaĢamanın örneğidir
AġEVĠ;
Manisa Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğüne bağlı AĢevi'nin yemek dağıtımları
sürüyor. Sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmadan yılın 12 ayı devam eden bu hizmetten Belediye
tarafından tespit edilen yaklaĢık 350 kiĢi yararlanıyor. Belediyemiz ile hayırsever vatandaĢlarımızın
katkıları ve bağıĢları ile temin edilen gıda maddeleri sağlıklı ve temiz bir ortamda usta aĢçılar
tarafından piĢirilen yemekler sefer tasları ile aĢevine ait araçlar tarafından muhtaç ailelerin evlerine
servis yapılıyor.
AĢevimizde günlük ortalama1251 kiĢilik yemek hazırlanarak dağıtılmaktadır.
1)FAKĠR VATANDAġLARA DAĞITIM YAPILAN YEMEK SAYISI :350 KĠġĠ,
2)Huzurevi sakinleri (öğlen-akĢam)
:154 kiĢi,
3)Huzurevi sakinleri (kahvaltı)
:77 kiĢi,
4)KreĢler (1öğün)
:60 kiĢi,
5)Ġtfaiye (öğlen-akĢam)
:55 kiĢi+2 yoğurt
6)Memur personel (1 öğün)
:150 kiĢi
624
7)Su ve Kanalizasyon Müd.ğü (1 öğün)
8)Huzurevi personeli (1 öğün)
9)Kadın sığınma evi (öğlen-akĢam)
10-Kadın sığınma kahvaltı (kahvaltı)
11-Spor tesisleri (öğlen-akĢam)
11-Spor tesisleri (kahvaltı)
12-UlaĢım Hizmetleri Müd.ğü(1 öğün)
13-Spor tesisleri (misafir) 3 gün-3 öğün
:35 kiĢi,
:25 kiĢi,
:35 kiĢi,
:20 kiĢi,
:80 kiĢi
:40 kiĢi
:5 kiĢi,
:165 kiĢi
Geleneksel AĢure gününde ÇeĢitli mahallelerdeki dağıtım yerlerinde binlerce vatandaĢımıza
aĢure dağıtılmıĢtır.
MUHTAÇ ASKER AĠLESĠ YARDIMI
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli
Ģartları taĢıyan asker ailelerine Belediye olarak Ġl Ġdare kurulu kararı ile belirlenen oranda yardım
yapılmaktadır.
Aylık ortalama 106 Aileye Asker Aylığı MaaĢ yardımı yapılmaktadır.
Asker maaĢı alacak kiĢilerin mal varlığı araĢtırılmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından fiziki
tespit ve araĢtırma yapılarak uygun görülen ailelere Belediye Encümenince alınan karar gereğince
asker ailesi maaĢ yardımı yapılmaktadır.
ERZAK PAKETĠ
ÇeĢitli Mahallelerimizde tespit edilen ihtiyaç sahibi 2250 aileye erzak yardımı Müdürlüğümüz
personelince dağıtılmıĢtır. Gıda Paketimiz, Gıda mühendisimiz tarafından numuneler alınarak Tarım
ve Köy ĠĢleri Bakanlığına bağlı Gıda Kontrol laboratuvarlarında analizleri yaptırılmakta, sonuçları
Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları ve Gıda Maddeleri tüzüğüne göre yorumlanmaktadır.
625
Böylece gıdaların sağlık açısından herhangi bir risk taĢıyıp- taĢımadığı tespit edilmekte;
kaliteli ve güvenilir ürün almaya özen gösterilmektedir. Ayrıca Ramazan ayında 4550 aileye erzak
paketi verilmiĢtir.
ĠFTAR ÇADIRLARI
Kentimizde her yıl Ramazan ayında kurduğumuz iftar çadırlarında günlük 9000
vatandaĢımıza iftar yemeği verdik.
KONUT TADĠLAT VE TAMĠRĠ
Müdürlüğümüze ev tamir,tadilat talebi için dilekçeyle baĢvuran vatandaĢlarımızın evlerinde
Yardım Tespit Komisyonu tarafından yerinde tespit yapılarak, Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile iĢbirliği
içinde evlerinin tamir ve tadilatı yapılmaktadır.
Ayrıca müdürlüğümüz imkanları dahilinde olmayan talepler için (çatı, fayans v.b)
belediyemizin ilgili müdürlüklerine yapılması için yazı yazılarak, vatandaĢların talepleri
626
değerlendirilmektedir.
KADIN SIĞINMA EVĠ
Belediyemiz 2007 yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince 20 yatak kapasiteli
yardıma muhtaç bayanlarımız için Kadın Konuk Evini hizmete açmıĢtır. Kadın Konuk evinin
iĢletilmesi ile ilgili yapılan protokol gereği sevk ve idaresi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından,
tüm ihtiyaçları ise müdürlüğümüz tarafından karĢılanmaktadır.
GIDA BANKASI
Gıda Bankası yardıma muhtaç vatandaĢlarımızın genel ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde bir
market görünümde hizmete girdi. Gıda Bankası‟nın açılıĢı ile kapı kapı yardım yapma devrini
kapatmaya yönelen Belediyemiz ihtiyaç sahiplerine verileni değil ihtiyacı olan malzemeleri alma
seçeneği sunmaktadır.
Yardımlar; ihtiyaç sahipleri birebir tespit edilerek fakirlik durumuna göre yardım Kartlarına
40 kredi verilerek aylık alıĢveriĢ yapmaları sağlanıyor ve bilgisayar ortamında kayıtları tutularak
bankamızdan ihtiyaçlarını karĢılayabileceklerdir.
627
Yardıma muhtaç aileler bir elin, bir gönlün ve bir desteğin kendileri ile birlikte olduğunu
hissetmekte ve sosyal yaralarımız azalmaktadır.Yardıma muhtaç olan vatandaĢlarımızın düzenli ve
rahat bir ortamda ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla bankamız hijyenik bir ortamda market alıĢ veriĢ
sistemi örnek alınarak dizayn edilmiĢtir. Tüm ürünlerimizin gerekli kontrolleri Gıda Mühendisi
tarafından yapılmaktadır. Gıda bankamızda bulunan ürün çeĢitlerimiz günümüz Ģartlarında
değerlendirildiğinde bir ailenin geçinebileceği mutfak ihtiyacının %95‟ini bulundurmaktadır.
628
Download

ġskân-ruhsat servġsġ