EKİM
BÜLTENİ

Merhaba!
Ekim ayı bültenimizle tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekim ayı boyunca seçilen temalar ıĢığında çocuklarımızla
yaĢadığımız süreçler bültenimizde yer almaktadır.
BERABER SAATLERİMİZ
Ekim ayında Hayvanlar konusuna devam ederken ilk hafta konumuz
“DENĠZDE YAġAYAN HAYVANLAR”, temel deneyimimiz ise “SAYI” idi. Bu hafta,
“Kırmızı Balık” ve “Hamsiyi Koydum Tavaya” Ģarkılarını söyleyerek konumuza
baĢlangıç yaptık. Balık, denizatı, yengeç, denizyıldızı gibi denizde yaĢayan
hayvanların isimlerini ve onların özelliklerini konuĢtuk. Konumuzla ilgili parmak oyunları oynadık, tekerlemelere
yer verdik, bilmecelere cevaplar aradık. Bu hafta “Mavi Pullu Balık” hikayesini okuduk ve resmettik. Ayrıca bu
hafta “Denizaltı ve Deniz canlıları” ile ilgili film izleme fırsatı bulduk.
Ġkinci hafta konumuz “HAVADA UÇAN HAYVANLAR” idi. Uçabilen hayvanları öğrendiğimiz bu haftada
kelebek, arı, kuĢ, uğurböceği, kartal, karga gibi uçan hayvanlar hakkında bilgi sahibi olduk. Parmak oyunları
oynadık, Ģiir ve Ģarkılar söyledik. Bu hafta da bol bol hikayeler okuduk, bu hikayelerden “Pasaklı Kelebek”
hikayesinin resmini yaptık.
Ekim ayının üçüncü haftasında Kurban Bayramı Tatilimiz vardı. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın geçmiĢ
bayramınızı kutluyoruz.
Sonbaharın kendini hissettirdiği bu ayda konumuz “SONBAHAR”, temel deneyimimizi ise
“ZAMAN” olarak belirledik. Sonbahar da sararan ve dökülen yapraklar, yağan yağmurlar, esen
rüzgarlar hakkında konuĢmalar yaptık. Sonbaharı içimizde de yaĢadık. Konumuzla ilgili parmak oyunları
oynadık, tekerlemeleri tekrarladık, birbirimize bilmeceler sorduk ve Ģarkılarla coĢtuk. Konumuzla ilgili
“Su Damlası” hikayesini okuduk ve bunu resimledik..
Ekim ayının son haftası “ SONBAHAR” konumuza devam ettik. Temel deneyimimizi ise
belirledik. Bu haftada sonbahar hakkında konuĢmaya bilgi sahibi olmaya devam ettik.
“DĠL” olarak
Beraber saatlerimize baĢlarken yoklamalarımızı almaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz gün,
bulunduğumuz ay ve bulunduğumuz yılı, ayrıca o gün havanın nasıl olduğunu da konuĢmayı ihmal
etmiyoruz.
KİTAP SAATLERİMİZ
Okul öncesinde kitap okumanın dil ve zihinsel geliĢime, duygusal geliĢime ve
sosyal geliĢime katkısının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu dikkate alarak kitap
saatlerimizde haftanın konusu ile ilgili güzel ve sürükleyici hikayelerimizi
çocuklarımızla birlikte okumaktayız. Ayrıca bu saatimizde oyunlara ve yarıĢmalara da
yer vermekteyiz ve her hafta farklı konuları ele almaktayız.
“DENĠZDE YAġAYAN HAYVANLAR” konusunda kitaplardan denizde yaĢayan hayvanlar hakkında bilgi
sahibi olduk. “Deniz Altında” adlı hikayeyi okuduk. “Balıklar denizde nasıl yüzer?” deneyimiz de görülmeye
değerdi. Ayrıca “Balığı Tavaya Koy” , “Kurbağa ve Leylekler” ve “Hayvan Müzesi” oyunlarını oynadık.
“HAVADA UÇAN HAYVANLAR” konumuzda ise “Arı Lili”, “Ağustos Böceği” ve “KuĢlar KuĢlar”
hikayelerini okuduk ve haftanın bir günü patlamıĢ mısır eĢliğinde kuĢlar ile ilgili “ KuĢların Göçü” adlı filmi
izledik. Ayrıca “Boyalı Hanım Kelebeği” slaytımız da izlenmeye değerdi.
“SONBAHAR” konusunu iki hafta üst üste gördük. Bu haftada “Bulutlar”, “Yağmur Yağıyor”, “Ağlayan
Bulut” ve “Sonbahar” hikayelerini okuduk. Ayrıca sonbahar ile ilgili film seyrettik.
SINIFTA SERBEST OYUN SAATLERİMİZ
Oyun zamanlarımızda plan-oyun-hatırlama uygulamamıza bu ay da
temel deneyimlerimizi pekiĢtiren yeni oyun stratejilerini uygulamaya
devam ettik.
Temel deneyimimizin “SAYI” olduğu hafta; bir plan stratejimizde çocuklar tren oldular ve her
köĢe (Blok, evcilik ve sessiz köĢe) bir istasyon oldu, çocuklar oynayacağı köĢeyi söyleyip o köĢede indi
ve o köĢede kaç çocuğun trenden indiği sayıldı. BaĢka bir plan stratejinde çocuklar torbadan bir sayı
çekti, planını yapacak olan çocuk oynayacağı köĢeden çektiği sayı kadar oyuncak getirerek planını
yaptı.
“SIRALAMA” temel deneyimimizde ise; bir plan stratejimizde çocuklarımız dağınık halde olan
sıralama kaplarını iç içe koyarak büyükten küçüğe doğru bir sıralamayı yapmaya çalıĢtılar ve ilk bitiren
planını yaptı. Diğer bir gün çocuklara çeĢitli boyutlarda kitaplar verildi ve sorular soruldu “Büyük
olanın seç”, “Küçük olanı seç”, “Küçükten bir büyüğü hangisi?” vb. gibi, bu soruları bilen planını anlattı.
Diğer alt deneyimlerimiz ise; SıralanmıĢ bir grup nesneyi baĢka bir grup nesne ile deneme yanılma yolu
ile eĢleĢtirme ve karĢılaĢtırmalar yapma idi.
“ZAMAN” olan temel deneyimimizde plan yaparken „önce‟ ve „sonra‟ kelimelerini kullandık. (Önce
bloklarla oynayacağım sonra evcilik oynayacağım gibi.) Alt deneyimlerimiz ise; Bir harekete sinyalle
baĢlama sinyalle bitirme, geçmiĢteki olayları hatırlama ve ifade etme, Gelecek olayları düĢünerek
tahminlerde bulunma ve gerekli hazırlıkları yapma, geçmiĢ ve gelecek hakkında konuĢurken zaman
terimlerini kullanma idi.
Temel deneyimimizin “DĠL” olduğu hafta; BezirganbaĢı oyunuyla plan yaptık ve oyunun arasında
geçen üç sayısında kim kapandıysa o planını anlattı. Alt deneyimlerimiz; Diğer çocuklarla ve büyüklerle
anlamlı deneyimler hakkında konuĢma, dilden zevk alma ve duyguları kelimelere dökme idi.
GRUP OYUNLARI SAATLERİMİZ
Her gün çocuklarımızla beraber bir grup oyunu oynamaktayız. Grup oyunları genellikle kuralları
olan oyunlardandır. Oyun süreci sabır ve çaba gerektirir. Çocuğun grup içinde sosyalleĢmesine ve kendi
yaĢ grubu ile iliĢki kurmasına olanak sağlar. Bu ay oynadığız oyunlar; “Balıkçı Oyunu ”, “Kurbağa ve
Leylekler”, “Hayvan Ġsimlerini Akılda Tutma Oyunu”, “Arı Oyunu”, “Arı Sokacak Kaç Oyunu”, “Kanat
Altından Geçme Oyunu”, “Yağmur-Dolu Oyunu”, “Yaprak Toplama Oyunu”, “Sonbahar Oyunu”,
“Bulutların Dansı Oyunu”, “Gri Bulutlar ve Yağmur Damlaları Oyunu” idi. Oyunlarımızdan bazıları
aĢağıdaki gibidir. Siz de evde çocuklarınızla bu oyunları oynayabilirsiniz.
BALIKÇI OYUNU
Çocuklar dağınık bir Ģekilde yere uzanır, aralarından bir BALIKÇI seçilir. Bir uzun çubuk v.b. ve ipe
takılı bir mandal BALIKÇI‟ya verilir.
Yerdeki çocuklar söyler:
Biz çok taze balıklarız
Suyun altında yüzeriz
Kulaç atıp ta gideriz
Guluk!...guluk!...gluk!...deriz.
Balıkçı olan çocuk söyler:
Ben bir küçük balıkçıyım,
Balık tutmayı severim.
Akıl, zihin, sağlık için,
Ben her zaman balım yerim.
Kimi…! Kimi…! kimi…! Yesem.
Yerdeki çocuklardan kim
kımıldarsa
balıkçı
onu
oltasıyla
yakalar.
Kovasına
koyar.
ARI SOKACAK KAÇ
Öğretmen çocuklara daha önceden çizdiği dairenin etrafında durmalarını söyler ve “ Ģimdi sizinle bir
oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı “arı sokacak kaç” sayıĢarak bir arı ve bir tavĢan seçeceğiz.Ben
düdüğümü çalınca tavĢan kaçmaya arı kovalamaya baĢlayacak Diğer çocuklar ise “arı sokacak kaç” diye
bağırırlar.Arıya yakalanan tavĢan olur.Ancak koĢmayı bırakan olursa oyundan çıkmak zorunda kalır.
GRİ BULUTLAR VE YAĞMUR DAMLALARI
Çocuklar sınıfta istedikleri yerlere giderler ve öğretmenin yönergeler vermesini beklerler. Öğretmen
; Hadi bakalım çocuklar bu gün dıĢarıda çok iĢimiz var, hazırlanıp dıĢarı çıkalım ama önce pencereden
hava nasıl diye bakalım. Gri bulutlar gökyüzünü kaplamıĢ, yağmur yağabilir. O zaman yanımıza
Ģemsiyemizi almayı unutmayalım. Hazırlandıysak dıĢarı çıkalım, iĢlerimizi halledelim. Eyvah çocuklar
yağmur baĢladı Ģemsiyelerimizi açalım. Ġyi ki Ģemsiyelerimizi yanımıza almıĢız. ġiĢt yağmur damlaları
Ģemsiyemize düĢtüğünde çıkardığı sesi duyuyor musunuz? – Tıp tıp. Hep beraber derin bir nefes
alalım…. Oh ne güzel yağmur koktu. Tamam artık akĢam oldu evimize dönmemiz gerekiyor. Herkes
evine dönsün.
Öğretmen çocuklara öncelikle yağmurun oluĢumundan bahseder. Çocukları iki grup oluĢturacak Ģekilde
ayırır. Birinci grup bulut, ikinci gurup da yeryüzündeki bir gölün suları olur.( Bulut olan çocuklar kendi
etraflarında dönmeye baĢlarlar. Gölün sularını oluĢturan çocuklar da öğretmenin „sular buharlaĢmaya
baĢladı‟ sözüyle bulutun içine girmeye baĢlarlar.) Öğretmen anlatmaya baĢlar; Evet çocuklar bu gün
hava çok sıcak, o kadar sıcak ki gölümüzün sular buharlaĢmaya ve gökyüzündeki buluta karıĢmaya
baĢladı. BuharlaĢtı, buharlaĢtı.(Bütün öğrenciler bir araya gelirler.) Bulutumuz iyice ağırlaĢtı. Yaz bitti
ve havalar artık soğumaya baĢladı. Bulutumuz içindeki bu suları daha fazla taĢıyamıyor ve yağmur
olarak bu suları yeryüzüne geri göndermeye baĢlıyor( buharlaĢan çocuklar tekrardan buluttan ayrılıp
yeryüzüne inerler).
DRAMA DERSLERİ
Bu ay drama derslerimizde konularımızla ilgili dramatizasyon çalıĢmalarına
yer verdik. Ġlk hafta “ Deniz ” dramatizasyonu, ikinci hafta “Kelebeklerin Dansı”,
üçüncü ve dördüncü hafta ise “Sonbahar” konusu ile ilgili çalıĢmalar yapıldı. Bu ay ki
dramatizasyon çalıĢmalarımıza birkaç tane örnek aĢağıdaki gibiydi. Siz de evinizde
çocuklarınızla beraber bunu bir oyun Ģeklinde uygulayabilirsiniz.
KELEBEKLERİN PARTİSİ
Öğretmen çocuklara “ sadece kelebeklerin katılabileceği bir partiye davetlisiniz.ġimdi hepimiz birer kelebek
olduğumuzu düĢünelim.Benim size söylediklerime uygun dans ederseniz partide çok güzel dans etmiĢ olacaksınız
ve parti bittiğinde en güzel dans eden kelebeği seçeceğiz” der. Öğretmen , sırayla “ kollarını iki yana aç ve
uçma hareketi yap.Uçmaya devam edin ve Ģimdi yavaĢ yavaĢ bir ağaç dalına konuyoruz.”der.Çocuklar öğretmenin
yönergelerine uygun hareket ederler.
DENİZ
Herkes kendini denizde düĢünsün. Denizde önce yüzüyorsunuz su çok güzel. Büyük büyük dalgalar geliyor ve sizi
yukarı kaldırıyor, siz de bir yukarı çıkıyor bir aĢağı iniyorsunuz. Arada denizin dibine dalıp balıkları
seviyorsunuz “eyvah o da ne anne balık yavrusunu sevdiğiniz için sizi kovalıyor. Çok hızlı yüzmelisiniz. Hızlı…
Hızlı… Daha hızlı… çok yoruldunuz. Kumsala çıktınız.Dalgalar önce sizin ayaklarınıza kadar geliyor daha sonra
bacaklarınıza geliyor. Dalga gittiğinde vücudunuzda kum taneleri kalıyor. Ve son olarak çok büyük bir dalga
geliyor size doğru yaklaĢıyor ve siz hızlıca kalkıp kaçmaya çalıĢıyorsunuz gittikçe yaklaĢıyor yaklaĢıyor… Eyvah
kaçamadınız ve tamamen ıslandınız Ģimdi kalkıp bir havlu almaya gidiyorsunuz “ der ve elini Ģıklatır.
SONBAHAR
‟SONBAHAR‟‟ da her birimiz dalda kuruyan yapraklar olup rüzgarlarla savruluyoruz ve Ģu sorulara cevaplar
arıyoruz.
Bir kuru yaprak olsaydın daldan kopup rüzgar seni nereye götürsün isterdin? Ve çocuklar nerede olmak
istediklerini tek tek söylerler. Örneğin;
- Evimin çatısına
- Tekrar ağacın dalına
- Uzaya
- Hep uçardım ben hiç düĢmem!
- Beni rüzgar koparamaz çok güçlü bir yaprağım çünkü!
YOGA DERSLERİMİZ
Yoga derslerimize Ekim ayından itibaren her yaĢ grubunda daha geliĢmiĢ bir
Ģekilde rahatlıkla uygulayabilmekteyiz. Sabah saatlerinde yer alan yoga derslerimiz
Pazartesi günleri olmaktadır. Derslerimize müzik eĢliğinde ısınma hareketleriyle
baĢlıyoruz, yoga hareketleri (karnın üstüne yatma, sırtsırta eğilme vb.) ile devam
ediyoruz ve bağdaĢ kurup dinlenme ile derslerimizi sonlandırıyoruz.
JİMNASTİK DERSLERİ
Haftada iki defa olan jimnastik derslerimize müzikle beraber baĢlamaktayız.
Müzik çalınca koĢuyoruz, müzik durunca heykel oluyoruz ve haftanın konusunu çalıĢıyoruz.
“Denizde YaĢayan Hayvanlar” konumuzda müzik eĢliğinde balık gibi yüzdük yengeç gibi
yürüdük. “Havada YaĢayan Hayvanlar” konumuzda ise yeri geldi bir kuĢ olduk, yeri geldi
kartal olduk bazen de kelebek olmaktan büyük keyif aldık. “Sonbahar” konumuzda
yapraklar gibi bir sağa bir sola savrulduk , yerlerde yuvarlandık , rüzgar bizi alıp baĢka
baĢka diyarlara götürdü. Ayrıca bu ay jimnastik derslerimize çeĢitli oyunlar ekleyerek eğlenceli süreçler
geçirdik.
MÜZİK DERSLERİ
Bu ayın müzik derslerinde nefesi doğru kullanma çalıĢmalarına yer verdik.
Nefesimizi alıp 3 e kadar saydık, nefesimizi tuttuk ve verirken 6 „ya kadar
saydık. Ayrıca yüksek ve kısık seslerle Ģarkılar söyledik. Her hafta konularımızla
ilgili Ģarkıları müzik eĢliğinde söylemeye devam ettik.
BU AY ÖĞRENDİĞİMİZ ŞARKILAR…
LEYLEK
BĠR KÜÇÜCÜK KELEBEK
Leylek leylek havada yumartası tavada
OynaĢıyor çocuklar dağda kırda ovada
Leylek leylek lekirdek hani bana çekirdek
Çekirdeğin içi yok sarı kızın saçı yok
Bir küçücük kelebek
Uçtu geldi dönerek
Kondu bir papatyaya
Çok mesudum diyerek. (2)
………….‟suçu yok leylek leylek havada
Yumurtası tavada kızlar kahve kavurur
ġıngıraklı tavada.
Papatya çok haindi
Birden bire silkindi
Uçtu kelebek arı
Papatya yalnız kaldı.
FĠL VE ARI
MĠNĠ MĠNĠ BĠR KUġ
Ben bir bebek filim büyüyecekmiyim
burnum minik bir hortum su bulurmuyum
birgün arı konsa küçük kuyruğuma
kaçmak kolay değil bu kısa boyumla
Arı benim adım bütün gün uçarım
küçük fili bulup üstüne konarım
bir benden korkmasa benimle oynasa
gezer eğlenirdik bu güzel ormanda
Mini mini bir kuĢ donmuĢtu
Pencereme konmuĢtu
Aldım onu içeriye
Cik Cik Cik Cik ötsün diye
Pır Pır ederken canlandı
Ellerim bak boĢ kaldı
Öğrendiğimiz diğer Ģarkıların sözlerini Asiye Hanım‟dan temin edebilirsiniz.
İNGİLİZCE
CIRCLE TIME
“Circle Time” etkinliklerimizde her haftanın konusunu Ġngilizce olarak tanıdık, konu ile ilgili
Ģarkılar söyledik. Temel deneyimlerimizi ve konuları oyunlar oynayarak, kitaplar okuyarak, ve resimler
çizerek destekledik. Her hafta bir “Circle Time” etkinliğimizde sayıları, renkleri ve Ģekilleri Ġngilizce
olarak tekrar etmekteyiz ve bir “Circle Time” etkinliğimizde de konu ve temel deneyimlerimizi
pekiĢtiren çalıĢma sayfaları yapmaktayız.
Örnek bir “Circle Time” haftamız…
Tuesday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? SONGS (RAIN RAIN GO AWAY )
DESCRIBING THE THEME, AUTUMN
Wednesday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? LISTENING "RAIN RAIN
GO AWAY" SONG AND DRAWING THE PICTURE OF IT.
Thursday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? WORKSHEET
Friday;
REGISTRATION
-DAYs-MONTHs-YEAR-HOW
SHAPES,NUMBERS.
IS
THE
WEATHER?
COLOURS,
Monday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? SONGS (RAIN RAIN GO
AWAY ) DESCRIBING THE THEME, AUTUMN
ÖĞRENDİĞİMİZ İNGİLİZCE ŞARKILAR
RAIN RAIN GO AWAY
Rain rain go away, come again another day
Dady wants to play, rain rain go away.
Rain rain go away, come again another day
Mommy wants to play, rain rain go away.
Rain rain go away, come again another day
Sister wantsto play, rain rain go away.
Rain rain go away, come again another day
Brother wants to play, rain rain go away.
Rain rain go away, come again another day
All the family wants to play, rain rain go away.
FOR SEASONS
HOW’S THE WEATHER?
There are four seasons that happen in a
year
Spring, Summer, Autumn, Winter
There are four seasons that happen in a
year
Spring, Summer, Autumn, Winter
Can you tell me what season it is?
Let‟s take a look : Spring
Can you tell me what season it is?
Let‟s take a look : Summer
Can you tell me what season it is?
Let‟s take a look : Autumn
Can you tell me what season it is?
Let‟s take a look : Winter.
TEN LİTTLE NUMBERS
1 little, 2 little, 3 little numbers
4 little, 5 little, 6 little numbers
7 little, 8 little, 9 little numbers
10 little numbers.
1 0 little, 9 little, 8 little numbers
7 little, 6 little, 5 little numbers
4 little, 3 little,2 little numbers
1 little numbers.
How‟s the weather? It‟s sunny.
It‟s sunny today.
How‟s the weather? It‟s rainy.
It‟s rainy today.
How‟s the weather? It‟s cloudy.
It‟s cloudy today.
How‟s the weather? It‟s snowy.
It‟s snowy today.
SHAPES
Shapes are everywhere you look.
Everywhere you look there are shapes.
Shapes are found in everything.
Everything is made up of shapes.
Come on. Let‟s find shapes.
I see a circle, I see a square.
I see a triangle over there.
I see a circle, I see a square.
I see a triangle over there.
Come on kids.
Let‟s draw shapes in the air.
Square, Triangle, Circle, faster.
COLOURS
I see the colours everywhere?
What colours do you see?
I see the colours everywhere?
What colours do you see?
I see the colours everywhere?
What colours do you see?
Red –Blue
Red,red hello red, Blue blue hello blue
Red,red goodbye red, see you later blue.
Yellow-Green
Yellow yellow hello yellow, Green gren hello green
Yellow yellow goodbye yellow,see you later green
Orange-Pink
Orange, orange hello orange, pink pink hello pink
Orange, orange goodbye orange,see you later pink
Purple-Brown
Purple,purplehello purple, Brown Brown hello brown
Purple,purple goodbye purple see you later brown
Black-White
Black black hello blĢack, whitewhite hello white
Black black goodbye black, see you later white.
What do you see?
FREE PLAY
Oyun sınıfında serbest oyuna baĢlamadan önce plan stratejilerimizi Ġngilizce olarak
yapmaktayız. Oyunlarımızda oynayacağımız oyunları (plan) Ġngilizce olarak anlatmaktayız ve bu zaman
diliminin sonunda Ġngilizce hatırlama ( recall ) yapmaktayız.
ART TIME
Konu ile ilgili yaptığımız sanat etkinlikleri (art activity) Ġngilizce olarak yapmakta ve
öğrendiğimiz kelimeleri pekiĢtirmekteyiz. Haftada bir gün yemek aktivitesine, bir gün proje
çalıĢmasına ve 2 gün faaliyete yer vermekteyiz.
Yaptığımız Art Time Etkinliklerimiz;
-CAKE WITH LEMON AND CREMA
-MAKING MY FAVOURITE ANIMAL‟S PICTURE
-COOKIES WITH APPLE
-CAKE WITH CARROT
-FEEDING ANIMALS
-MR.BEE AND MRS.BEE
-PROJECT
Konu
“Subject”
Temel Deneyim
“Key Experience”
Kelimeler
“Words”
“Animals in the sea”
“Number”
“Fish, dolphin, shark, whale, seahorse, starfish ”
“Animals on the air”
“Seriation”
“Bird, ladybird, butterfly, eagle, parrot, crow,stork ”
Öğrendiğimiz Diğer Kelimeler
Numbers: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
Days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October,
November, December
Seasons: Spring, Summer, Autumn, Winter
How is the weather? : Rainy, sunny, cloudy,snowy,windy
Colours : Red, green, black, yellow, white, brown, orange,purple,pink,blue
Shapes: Square, star, heart, triangle, rectangle, circle
The Greating: Hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, nice to meet you,
goodbye, see you.
Forest, farm, feed, big, small, smallest,biggest, swim, fly, wing, more, less, short, long.
Long,short,umbrella,tree,leaves,before
DUYURULAR
1) Hasta olan çocuklarını kreĢe göndermeyip evde dinlendiren ve
böylece enfeksiyonun yayılmasını engelleyen velilerimize teĢekkür
ediyoruz.
2) Her ayın 1 ve 5‟i arasında ödemelerini zamanında yapan velilerimize
teĢekkür ederiz.
3) Bizi www.myplaytimes.com ve myplaytimes facebook adresinden takip edebilirsiniz.
4) Özellikle kız çocuklarımızda bulunan değerli eĢyaların kaybolma riski olacağından takılmamasını
rica ederiz.
5) Servis saatlerimiz sabah 09:00 ve akĢam 17:00 dir. Servise kayıt yapmak isteyen velilerimiz
servis sorumlumuz Turgay ĠNCELĠ ile görüĢebilirler. (0536 – 499 – 94 – 13 )
KASIM AYI NELER OLACAK?
1.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM, KIZILAY HAFTASI, ATATÜRK HAFTASI
: ALANSAL ĠLĠġKĠLER
2.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: GÖKYÜZÜ VE UZAY
: SINIFLANDIRMA
3.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: MESLEKLER
: YAġAMAK VE ĠFADE ETMEK
4.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: MESLEKLER
: SAYI
KİTAP ÖNERİLERİMİZ
“Sakar Cadı Vini Denizin Altında” adlı kitabı çocuklarınız için edinebilirsiniz.
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
Baba Çocuk İlişkisi Üzerine
Yazar: {ga=emanetoglu}
"Çocuğunuz en çok, sevgiyi hak etmediğini düĢündüğünüz sırada
sevgiye ihtiyaç duyar."
Prof. Dr. Acar BALTAS
Bu yazıyı okumaya baĢlamadan önce, gözlerinizi kapatarak bir an
için kendi babanızı düĢünmenizi isteyeceğim.
Çoğumuzun geleneksel aile yapısından geldiğimiz düĢünülürse; o
tatlı sert bakıĢlı, akĢamları bir görünen ve sabahları uyandığımızda
çoktan iĢe gitmiĢ olduğundan göremediğimiz, gün içinde yaptığımız
yaramazlıkların akĢama bir bir anlatılacağı, bizim bir türlü diĢ
geçiremediğimiz annemizin bile, sevgi ve saygıyla baktığı, diğer
tüm erkeklerden daha güçlü ve daha uzun boylu olan adamı
hatırladınız mı ? Tabii ki hatırladınız. O sizin babanız... Ve hatta
belki de Ģimdi o sizsiniz.
Babalık, eĢinizin size o mutlu haberi vermesiyle baĢlayan bir
süreçtir. O ana kadar erkek olarak sürdürdüğünüz toplumsal
rolünüz doğumla birlikte biraz daha karmaĢık bir sürece
dönüĢecektir. Artık sadece bir erkek ve koca olmaktan öte bir
babasınızdır.
Erkekler, eĢlerinin kutlu haberi vermesinden baĢlayarak geçen kırk
hafta boyunca süregelen değiĢimlere pek de anlam veremezler
aslında...Ellerinde bir tahlil raporu vardır ama çocuk nerededir ?
Kime benzemektedir? Erkek midir? Kız mıdır? gibi rasyonel
sorulara cevap arar dururlar. EĢler vücutlarındaki hormonal
değiĢikliklere uyum sağlamaya çalıĢırken, sonunda ben de baba
oluyorum sevinci yaĢanır ve gün düne döner, hayat devam eder
erkek için.
Oysa eĢlerinin o ilk günlerdeki mide bulantıları, bilmem kaç tane
diyet programı sonunda verilmiĢ ama hızla alınmaya baĢlayan kilolar
gibi fiziksel değiĢimleri ile sebepsiz ağlamaları, alınganlıkları gibi
duygusal değiĢimleri, süreci kabullenmiĢ bir erkekten çok, elini
tutan, anlayan, destek olan bir babayı gerektirir.
Bunun yanında anne ve doğmamıĢ çocuk arasında baĢlayan,
birbirinden beslenen, tamamlayan ve öncelikli iliĢki yeni babada
ikinci plana atılma korkusunu alevlendirir. Bu ise annelerin bir
doğmamıĢ ve bir de evdeki çocukla uğraĢma ihtimalini güçlendirir.
Yazıyı okuyan annelerin tebessümünü görür gibiyim.
Bu aĢamada, "ben" değil de "biz" diyebilen bir erkek, baba olma
yolunda dev bir adım atmıĢ demektir. Baba oluncaya kadar
toplumun size yüklemiĢ olduğu koruma ve kollama görevi yeni bir
açılım kazanacaktır. Sizden bir parça, sevgili eĢinizin bedeninde
hayat bulmuĢ, ortak genlerinizle yeni bir hayata merhaba demeye
hazırlanmaktasınızdır.
Bazı çalıĢmalar hamilelik süreci içerisinde, babalarında tıpkı
anneler gibi hormonal değiĢiklikler geçirdiğini göstermektedir.
Babaların prolaktin düzeyinin, bebeğin doğumundan üç hafta önce
yaklaĢık % 20 arttığı; testosteron düzeyinin düĢtüğü ve babalarda
östrojen hormonunun diğer erkeklere oranla daha fazla olduğuna
dair bulgulara rastlanmaktadır"!.
Tüm bu hormonal değiĢiklikler erkeği, gece yarılarında çilek ve erik
peĢinde koĢtururken, eve dönüĢ yolunda aĢerilen Ģeylerden birer
tadımlık yenmesi ve zamanla bunun tüm yiyeceklere genellenmesi
erkeklerde de kilo artıĢına sebebiyet vermektedir. Yani doğal
süreç, salgılanan hormonlarla kadını anneliğe hazırlarken, babaları
da onu anlayacak ve yeni görevini baĢarmasını sağlayacak kıvama
getirmektedir.
Baba olmak, sevmeyi, sabretmeyi, deneyimi ve bilgilenmeyi
gerektirir. Eğer bir erkek, tüm bu donanımı istekli olarak
edinemezse sadece erkek olarak kalacak, babalığı fizyolojik bir
tanımlamadan öteye gidemeyecektir.
Ġlk yıllar, anne ile çocuk arasındaki bağımlı iliĢki biçiminin babanın
rolünü azalttığı düĢünülse ve bu kısmen doğru da olsa babanın uzun
yıllar sürdüreceği iliĢkiye hazırlık olması açısından kaçırılmaz bir
fırsattır. Babanın bu dönemde çocukla kuracağı fiziksel temas ve
çocuğun bakımına yapacağı katkı onun farkındalığını arttıracaktır.
Çocuk bakımını "erkek iĢi" olarak görmeyen bir baba, çocuğuyla
yeterli fiziksel teması kuramayacağından, duygusal iliĢki kurmakta
da zorlanacaktır.
Karnını doyurduğunuz bir bebeğin yüzündeki gülümsemeyi, altını
kirletmiĢ bir bebeğin bezi değiĢtikten sonra yüzüne yayılan
mutluluğu göremediyseniz bir Ģeyleri eksik yapmıĢsınız demektir.
Gerçi yeni değiĢtirdiğiniz bir bezi hemen ıslatmaktan büyük keyif
alırlar ama olsun bu sayede kendi sabır gücünüzü de test etmiĢ
olursunuz.
Aslına bakarsanız iyi bir baba olmanın sırrı eĢinizin iyi bir anne
olmasına, iyi bir anne olmanın sırrı ise eĢinizin iyi bir baba olmasına
bağlıdır. Aile içindeki rollerin dengeli dağılımı ve çocuğunuz için
uygun rol-modeller olmanız, ilerde benzer rolleri çocuklarınız
üstlendiğinde sergileyecekleri tutum ve davranıĢları
belirleyecektir. Bu bilginin doğruluğunda tereddüde düĢüyorsanız
eğer, çocukken babanızı veya annenizi eleĢtirdiğiniz pek çok
davranıĢı bugün çocuklarınıza uygulayıp uygulamadığınızı bir
düĢünün isterseniz.
Aile içinde çocukları yoracak en önemli iliĢki biçimi karmaĢıklaĢan
rol dağılımlarıdır. Hiçbir zaman babalardan anne, annelerden baba
olmaları beklenmemelidir. Zira her iki rol hem nitelik hem de
nicelik olarak birbirinden farklı karakterlerdedir. YardımlaĢma ve
destek olma, o kimliğe bürünme anlamına gelmemektedir.
Annelik yaratıcı tarafından onlara bahĢedilmiĢ bir özelliktir. Ben
meslek hayatım süresince istisnalar haricinde korku ve kaygı
durumlarında "babaaa" diye ağlayan bir bebek görmedim. Bu
durumlarda en emin yer annenin kanatlarının altıdır. Her ne kadar
eĢlerimize söylemesek de yemeğin en güzelini annemiz yapmıyor
mu? Biz babalar bile baĢımız sıkıĢtığında, üzgün ya da kaygılı
olduğumuzda ya uzaktaki anneye ya da yanı baĢımızdaki anneye
baĢımızı yaslamıyor muyuz?
Ancak, babanın çocuğun bireysel, sosyal ve psikolojik geliĢimine
büyük katkıları olduğu ve bu katkının yaĢam boyu süreceği de
unutulmamalıdır.
Babanın erkeksi ve dıĢ dünyayı temsil eden görüntüsü, çocuğun
bireyselleĢmesine, iç kontrol mekanizmalarını kullanmayı
öğrenmesine ve dıĢ dünya ile daha rahat iletiĢim kurmasına olanak
verir, onu cesaretlendirir.
Özellikle babaların çocuklarıyla gireceği diyaloglarda onların
özgüvenini sarsıcı nitelendirmelerden kaçınmaları gerekir.
Çocukların fiziksel özellikleri ve duygusal zayıflıklarıyla ilgili
olumsuz eleĢtiriler daha sonra kolay kolay geri getiremeyeceğiniz
güven problemlerinin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.
Toplumsal normlarla dıĢa dönük olarak ĢekillendirilmiĢ yapısından
dolayı babanın çocuğuyla kurduğu doyurucu iliĢki, verdiği tepkiler,
tutumlar ve davranıĢlar analitik düĢünce yapısını, sözel becerilerini
ve bunlara bağlı olarak akademik baĢarısını olumlu yönde etkiler.
Erkek çocukların babalarıyla daha rahat iletiĢim kurdukları ve
etkileĢim halinde oldukları söylenebilir. Bu görüĢün kuvvet
kazanmasının nedeni sosyal tutum ve faaliyetlerde benzer
seçimlerin söz konusu olmasıdır. Baba ve erkek çocuk arasındaki
sosyal etkileĢim ve oynanan oyunların niteliğine bakıldığında daha
saldırgan örüntülere rastlanabilmektedir. Bedensel yüksek efor
gerektiren futbol, boks gibi sporların izlenmesi, güreĢ taklidi
oyunlar oynanması ve rekabete dayalı faaliyetler baba-oğul
tarafından daha çok tercih edilmektedir. Tüm bu faaliyetler
sırasında erkek çocuklar maskulen tutum ve davranıĢları, rekabeti,
yenmeyi ve yenilmeyi babayı örnek alarak öğrenirler.
Kız çocuklar ise karĢı cinse karĢı sergileyecekleri tavırlar hakkında
fikir sahibi olurken aynı zamanda karĢı cinsin onlara sergileyeceği
davranıĢ örüntüleri hakkında da fikir sahibi olurlar. Babanın varlığı
kız çocuklar için her zaman güvenle eĢdeğerdir.
KiĢisel görüĢüme göre, kız çocukların, hayatlarının belli döneminde
babalarına karĢı duyduğu aĢk , biz erkeklerin eĢ olarak
seçilmesinde de etkili olmaktadır. Eğer babası gibi baktıysak, onun
gibi bir ses tonuna sahipsek, gülümserken dudaklarımız onun gibi
bir kıvrım yapıyorsa eĢ olarak seçilme olasılığımız artmaktadır.
Babanın yokluğu veya ilgisizliği çocukta çeĢitli uyum davranıĢ
bozukluklarına yol açabilmektedir. Babaların çok çalıĢmak zorunda
olması onlara yeterli vakti ayırmamanızı gerektirmez. Zira önemli
olan onlarla geçirdiğiniz zamanın uzunluğu değil, kalitesidir.
ĠĢleriniz ne kadar yoğun ve önemli olursa olsun, hayatının son anını
yaĢayan bir kiĢinin "Hay Allah ! Daha bitirmem gereken bir sürü
iĢim vardı." diyeceğini sanmıyorum.
Hayatınızda yeterli ilgi ve sevgiye yer vermediğiniz takdirde, siz
farkında bile olmadan hayatınız yine yanınızdan akıp gidecektir,
ama içindekilerle birlikte...
Çocuğunuzun yetiĢkinliğinde size göstereceği ilgi ve yakınlık, sizin
kendi anne-babanıza gösterdiğinizden fazla olamaz.
Aslına bakarsanız, ben de babamın değerini baba olduktan sonra
anladım.
Ben büyüyüp olgunlaĢtıkça ve o yaĢlanıp çocuklaĢtıkça ilahi
döngünün devam ettiğini daha iyi anlıyorum.
Geçtiğimiz günlerde, oğlum Caner Kaan "Ben ne zaman büyüyeceğim
? Artık ben de ne istersem onu yapmak istiyorum." dediğinde bu
döngünün sınırsızlığına Ģahit oldum.
Keyfine göre yaĢamayı büyümenin bir sonucu olarak gören oğlum
büyümenin kendi sınırlarını ne kadar kesinleĢtireceğini,
kendiliğinden gelen kahkahaların, bir Ģekerle yaĢanan mutluluğun,
çoĢkuyla sarılmaların ve nerede olursa olsun bağıra bağıra Ģarkı
söylemenin keyfini kaybedebileceğini tabiî ki bilemezdi.
Ben bunu anladığımda baba olmuĢtum. O da olacak ve o da
anlayacak...
Belki o da oğlunu kucakladığında, tıpkı benim gibi onun da gözleri
yaĢaracak...
Belki ben olacağım hayalinde, belki de kendi çocukluğu...Ama ne
olursa olsun kesiĢecek yüreklerimiz.
Ben bir babayım ama aynı zamanda bir çocuk, Babamın çocuğu.
Çocuğumun babası...
Kaynaklar
Abrams, D. C. Baba Doğası: Modern Bir Baba Nasıl Olur? Güncel
Psikoloji ve Psikiyatri Dergisi, 2002
BatlaĢ, A. Sağlıklı, Mutlu ve BaĢarılı Çocuklar YetiĢtirmek Ġçin
Ana-Baba El Kitabı Remzi Kitapevi, 5.Basım, 1998, s.14-16
Download

Aylık Bülten - myplaytimes