Ġçindekiler
1
2
3
ÖNCEDEN HAZIRLANMIġ KĠRA BEYANNAME SĠSTEMĠ REHBERĠ ................................. 4
1.1
KĠMLER BU SĠSTEMĠ KULLANABĠLĠR? ......................................................................................... 4
1.2
SĠSTEME GĠRĠġ NASIL YAPILIR?................................................................................................... 4
1.2.1
KĠMLĠK BĠLGĠLERĠYLE GĠRĠġ .................................................................................... 4
1.2.2
ĠNTERNET VERGĠ DAĠRESĠ ġĠFRESĠ ĠLE GĠRĠġ ................................................... 6
1.2.3
MAVĠ KART BĠLGĠLERĠ ĠLE GĠRĠġ ............................................................................ 7
BEYANNAME EKRANINA GEÇĠġ ............................................................................................. 9
2.1
BEYANNAME DOLDUR .................................................................................................................... 9
2.2
BEYANNAMELERĠM ........................................................................................................................ 10
2.3
BANKA VE PTT BĠLGĠLERĠM ......................................................................................................... 10
BEYANNAME HAZIRLAMA ...................................................................................................... 11
3.1
SĠCĠL, ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ BÖLÜMÜ ..................................................................... 11
3.1.1
ADRES BĠLGĠSĠ .......................................................................................................... 11
3.1.2
VERGĠ DAĠRESĠ BĠLGĠSĠ .......................................................................................... 11
3.1.3
ĠRTĠBAT TELEFONU VE E-POSTA ........................................................................ 12
3.2
KĠRA GELĠRLERĠNĠZ VE BU GELĠRLERĠ ELDE ETTĠĞĠNĠZ GAYRĠMENKUL BĠLGĠLERĠNĠZ
BÖLÜMÜ ......................................................................................................................................................... 12
3.2.1
TABLODA GELĠR ĠDARESĠ TARAFINDAN DOLDURULMUġ BĠLGĠ VARSA NE
YAPMALIYIM? ............................................................................................................................ 12
3.2.2
TABLODA DOLDURULMUġ BĠLGĠ YOKSA NE YAPMALIYIM? ........................ 12
3.2.3
TABLO ÜZERĠNDE BĠLGĠ DÜZELTME................................................................... 13
3.2.4
TABLOYA GAYRĠMENKUL EKLEME ..................................................................... 25
3.2.5
DEĞĠġTĠRĠLEN VE EKLENEN BĠLGĠLERĠN TOPLAMLARININ
GÖRÜNTÜLEMESĠ .................................................................................................................... 29
3.3
GELĠR VERGĠSĠ KESĠNTĠ BĠLGĠLERĠ BÖLÜMÜ ......................................................................... 30
3.3.1
KESĠNTĠ YAPANIN T.C. KĠMLĠK NO ....................................................................... 30
3.3.2
KESĠNTĠ YAPANIN VERGĠ NO ................................................................................ 30
3.3.3
KESĠNTĠ YAPANIN ADI/SOYADI VEYA ÜNVANI ................................................. 30
3.3.4
DÖNEM ........................................................................................................................ 31
3.3.5
YIL ĠÇĠNDE YAPILAN TOPLAM KĠRA ÖDEMESĠ TUTARI (Brüt Tutar) ............ 31
3.3.6
YIL ĠÇĠNDE YAPILAN VERGĠ KESĠNTĠ TUTARI ................................................... 31
3.3.7
VAZGEÇ DÜĞMESĠ ................................................................................................... 31
3.3.8
TAMAM DÜĞMESĠ ..................................................................................................... 31
3.3.9
TOPLAM VERGĠ KESĠNTĠSĠ (HĠSSEYE DÜġEN)................................................. 31
1
3.4
GĠDER TÜRÜ VE TUTARI BĠLGĠLERĠ .......................................................................................... 31
3.4.1
GÖTÜRÜ GĠDER YÖNTEMĠ NEDĠR? ..................................................................... 31
3.4.2
GÖTÜRÜ GĠDER YÖNTEMĠNĠ NASIL SEÇECEĞĠM? ......................................... 31
3.4.3
GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠ NEDĠR? ..................................................................... 32
3.4.4
GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠNĠ NASIL SEÇECEĞĠM? ......................................... 33
3.5
VERGĠ HESAPLAMA BÖLÜMÜ ..................................................................................................... 35
3.5.1
KĠRA GELĠRĠNĠZ ......................................................................................................... 36
3.5.2
VERGĠDEN ĠSTĠSNA EDĠLEN TUTAR.................................................................... 37
3.5.3
ĠSTĠSNA DÜġÜLDÜKTEN SONRA KALAN KĠRA GELĠRĠNĠZ ............................ 37
3.5.4
GĠDERLER................................................................................................................... 37
3.5.5
KALAN KĠRA GELĠRĠNĠZ ........................................................................................... 37
3.5.6
DĠĞER ĠNDĠRĠMLER VE GEÇMĠġ YIL ZARARLARI ............................................ 38
3.5.7
MATRAH VE HESAPLANAN VERGĠ ...................................................................... 42
3.6
BEYAN ÖZETĠNĠZ BÖLÜMÜ .......................................................................................................... 43
3.7
BEYANNAMEMĠ ONAYLA VE GÖNDER...................................................................................... 43
2
HOġGELDĠNĠZ…
Değerli Kullanıcı;
Bildiğiniz gibi; gayrimenkul sermeye iradı (kira geliri) elde eden mükelleflerimizin kira
beyannamelerini kolay, hızlı ve güvenilir bir biçimde, vergi dairesine gitmeden
internet üzerinden gönderebilmeleri amacıyla Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından
"Önceden HazırlanmıĢ Kira Beyanname Sistemi" geliĢtirilmiĢ ve 2012 yılı itibariyle
uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu Sistem; kira geliri elde eden mükelleflerimizin
MERNĠS, banka, PTT, sigorta Ģirketleri, tapu, elektrik ve doğalgaz dağıtım
Ģirketlerinden alınan çeĢitli bilgilerini kullanarak beyannamelerinin Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığı tarafından önceden hazırlandığı ve internet ortamında mükelleflerimizin
onayına sunulduğu bir sistemdir.
Sistemin kullanımı hakkında bilgi vermek, sık sorulan soruları ve cevaplarını
paylaĢmak, arama bölümüyle istenilen konuya hızlı eriĢim sağlamak, uygulamaya
iliĢkin örnekler vermek kısacası kira beyannamelerinin hazırlanıp gönderilmesi
konusunda yardımcı olmak amacıyla hazırlanan YARDIM bölümünün faydalı
olmasını ümit ediyoruz.
Ödediğiniz vergilerle geleceğimize katkı sağlayan siz değerli mükelleflerimize
teĢekkür ediyoruz...
3
1
ÖNCEDEN HAZIRLANMIġ KĠRA BEYANNAME SĠSTEMĠ REHBERĠ
1.1 KĠMLER BU SĠSTEMĠ KULLANABĠLĠR?
Gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı olanlar bu Sistemi kullanabilirler.
Kira geliri dıĢında ticari kazanç, zirai kazanç, serbest meslek kazancı, menkul
sermaye iradı gibi gelir unsurlarından gelir elde eden mükelleflerimiz, tüm gelir
unsurlarından elde ettikleri gelirleri toplayarak yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi
gerektiğinden, bu Sistem‟den beyanname veremezler.
1.2
SĠSTEME GĠRĠġ NASIL YAPILIR?
1.2.1 KĠMLĠK BĠLGĠLERĠYLE GĠRĠġ
Önceden HazırlanmıĢ Kira Beyanname Sistemine; Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının
www.gib.gov.tr adresindeki internet sayfasında yer alan linkleri tıklayarak ya da
Ġnternet Vergi Dairesinin intvd.gib.gov.tr adresinden ulaĢabilirsiniz. Sistem'e giriĢ için
öncelikle kimlik bilgilerinizi ve güvenlik kodunu ilgili bölümlere giriniz ve "TAMAM"
düğmesine basınız.
4
ÖNEMLİ NOT: 2013 yılı içerisinde herhangi bir dönem faal yıllık gelir vergisi veya
basit usul mükellefiyetiniz bulunuyorsa, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz
gerektiğinden Sisteme Giriş yaptıktan sonra beyanname doldurma işleminiz başarısız
sonuçlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Güvenlik sorularına 5 defa yanlış cevap verirseniz; Sistem kişisel
bilgilerinizin güvenliği için yarım saat süresince kilitli kalacaktır. Bu süre sonunda
tekrar giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Buna rağmen hala Sistem‟e giriş
yapamıyorsanız kimliğinizle beraber size en yakın vergi dairesi müdürlüğüne giderek
beyannamenizi verebilir ya da internet vergi dairesi şifresi alarak Sisteme internet
üzerinden giriş yapabilirsiniz.
5
1.2.2 ĠNTERNET VERGĠ DAĠRESĠ ġĠFRESĠ ĠLE GĠRĠġ
Ġnternet Vergi Dairesi Ģifreniz varsa bu Ģifreyi kullanarak Sistem'e girebilirsiniz.
Kullanıcı Kodu, Parola ve ġifre‟nizi girdikten sonra “GĠRĠġ” butonuna basınız.
Kullanıcı kodu: 8 rakamlı
Parola: maliye
Şifre: 6 karakter
6
GiriĢ yaptıktan sonra üst satırda yer alan menüden önce ‘BİLGİ GİRİŞİ’ daha sonra
‘Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’ne giriniz.
7
1.2.3 MAVĠ KART BĠLGĠLERĠ ĠLE GĠRĠġ
Mavi Kart bilgilerinizi kullanarak Sistem'e girebilirsiniz. T.C Kimlik Numarasını,
Doğum Tarihini ve Güvenlik Kodunu girip “TAMAM” butonuna basarak sisteme giriĢ
yapabilirsiniz.
8
2 BEYANNAME EKRANINA GEÇĠġ
Sisteme giriĢ yapıldıktan sonra açılan ekranda „Ad Soyad‟, „T.C. Kimlik No‟,
„Adres‟, Dikkat notu ve „BEYANNAME DOLDUR‟, „BEYANNAMELERĠM‟,‟BANKA
VE PTT BĠLGĠLERĠM‟ baĢlıklarının yer aldığı ekran açılacaktır.
2.1 BEYANNAME DOLDUR
Beyanname vermek istediğiniz yılı seçip „BEYANNAME DODUR‟ a basarak
beyanname
hazırlama
ekranına
geçebilirsiniz.
9
2.2 BEYANNAMELERĠM
Daha önce vermiĢ olduğunuz beyannamelerinizi ‟BEYANNAMELERĠM‟ e basarak
beyannamelerinizi görebilirsiniz.
2.3 BANKA VE PTT BĠLGĠLERĠM
Kira gelirinizi banka veya PTT hesapları aracılığıyla tahsil ettiyseniz bu hesaplara
iliĢkin hareketleri „BANKA VE PTT BĠLGĠLERĠM‟ e basarak görebilirsiniz.
10
3
BEYANNAME HAZIRLAMA
3.1 SĠCĠL, ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ BÖLÜMÜ
Bu bölümde sicil (T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad ve Vergi Dairesi), adres, telefon ve
e-posta bilgileri bulunmaktadır.
3.1.1 ADRES BĠLGĠSĠ
Adres bilginiz T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Merkezi Nüfus Ġdaresi Sistemi (MERNĠS)
kapsamında yer alan Adres Kayıt Sistemi‟nden anlık olarak (giriĢ yaptığınız anda)
alınmaktadır. Dolayısıyla adres bilginiz yanlıĢ ise ikamet ettiğiniz yer Nüfus ve
VatandaĢlık Müdürlüğü‟ne baĢvurmanız gereklidir.
3.1.2 VERGĠ DAĠRESĠ BĠLGĠSĠ
Gelir Vergisi Kanunu gereği sadece kira geliri elde eden kiĢilerin vergi daireleri ikamet
adreslerinin bağlı bulunduğu yer vergi dairesidir. 414 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği uyarınca bu Sistemi kullanarak beyanname gönderilmesi
halinde elektronik ortamda yaptığınız onay iĢlemi adres bildirimi olarak kabul
edilecektir. Bu nedenle; vergi daireniz MERNĠS sistemine kayıtlı ikamet adresinize
göre Sistem tarafından otomatik olarak belirlenmektedir. Bu kapsamda, Sistem
tarafından belirlenen vergi dairesi, yetki alanına bakılmaksızın vergi daireniz
sayılacaktır.
Bu sistem, yenilikçi ve kullanımı kolay bir sistem olduğu için vergi dairesine gitmeden
beyannamenizi onaylayarak göndermek, vergi borcunuzu öğrenmek, vergi ile ilgili
bilgilerinizi görebilmek için tasarlanmıĢtır.
11
3.1.3 ĠRTĠBAT TELEFONU VE E-POSTA
Ġrtibat telefonu bölümüne size ulaĢabileceğimiz cep telefonunuzu yoksa sabit telefon
numaranızı ve e-posta adresinizi girebilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Gelir İdaresi Başkanlığı olarak sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için
güncel ve ulaşılabilir telefon ve e-posta bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle
lütfen irtibat telefonunuzu ve e-posta bilginizi girmeyi ihmal etmeyiniz.
KĠRA GELĠRLERĠNĠZ VE BU GELĠRLERĠ ELDE ETTĠĞĠNĠZ GAYRĠMENKUL
BĠLGĠLERĠNĠZ BÖLÜMÜ
Bu bölüm; kira gelirinizi ve bu gelirleri elde ettiğiniz gayrimenkul bilgilerinizi
görüntüleyebileceğiniz, ekleme ve düzeltme yapabileceğiniz bir bölümdür. Bölümün
içerisinde bir “TABLO” bulunmaktadır. Tabloda yer alan bilgilere göre yapmanız
gerekenler değiĢiklik göstermektedir.
3.2
3.2.1 TABLODA GELĠR ĠDARESĠ TARAFINDAN DOLDURULMUġ BĠLGĠ VARSA
NE YAPMALIYIM?
BaĢkanlığımız tarafından bu bölümde doldurma yapılmıĢ ise, bu bilgileri kontrol
ediniz. Eksik, yanlıĢ veya hatalı bulduğunuz bölümleri TABLO ÜZERĠNDE BĠLGĠ
DÜZELTME kısmında yapılan açıklamalara göre düzeltiniz.
3.2.2 TABLODA DOLDURULMUġ BĠLGĠ YOKSA NE YAPMALIYIM?
BaĢkanlığımızca herhangi bir doldurma yapılmamıĢ olabilir. Bu durumda lütfen
beyanda bulunacağınız kira gelirlerinizi ve gayrimenkul bilgilerinizi aĢağıda
TABLOYA GAYRĠMENKUL EKLEME kısmında yapılan açıklamalara göre ekleyiniz.
12
ÖNEMLİ NOT: Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan
döneminden sonra yapılacak yaygın-yoğun vergi denetimleri ve çapraz kontroller
sonucu tespit edilmesi durumunda; istisna avantajından faydalanamayacağız gibi
zamanında tahsil edilmeyen vergilerin gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak
alınacağını unutmayınız.
3.2.3 TABLO ÜZERĠNDE BĠLGĠ DÜZELTME
3.2.3.1 DÜZELT
2013 yılında elde ettiğiniz kira gelirini girmek veya tabloda görüntülenen bilgilerdeki
eksiklik veya hataları düzeltmek için her gayrimenkul satırının en sağ kısmında yer
alan “DÜZELT” düğmesine tıklayınız. KarĢınıza yeni bir sayfa açılacaktır. Sırasıyla
istenen bilgileri veya gerekli değiĢiklikleri yaptıktan sonra sayfanın altında yer alan
“TAMAM” düğmesini tıklayın. Ekleme ve değiĢiklikleriniz kaydedilerek tabloya
yansıtılacaktır.
13
3.2.3.1.1 GAYRĠMENKULÜN TÜRÜ
Türde bir hata var ise düzeltiniz. Örnek: ĠĢyeri olarak kiraya verdiğiniz bir gayrimenkul
mesken olarak iĢaretlenmiĢse değiĢtiriniz.
3.2.3.1.2 ULUSAL ADRES NO
T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün Adrese Dayalı
Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan ülke sınırları içindeki tüm gayrimenkullere ait 10
haneli özel bir numaradır. Eğer adres numaranızı biliyorsanız ilgili yere girip
“KONTROL ET”e basınız. “KONTROL ET”e bastıktan sonra aĢağıdaki adres bilgileri
kendiliğinden dolacaktır.
14
Eğer adres numaranızı bilmiyorsanız “ADRES NO BUL”a basınız. Daha sonra açılan
ekranda gerekli bilgileri girerek adres numaranıza ulaĢabilirsiniz.
3.2.3.1.2.1 ADRES NO NASIL BULUNUR?
Bulmak istenilen adres ANKARA/ÇANKAYA/DEVLET
CADDESĠ/NO:12 Ģeklinde olsun.
MAHALLESĠ/DĠKMEN
Ġlgilendiğimiz adres il/ilçe merkezi olduğu için „Ġl/ilçe Merkez‟ iĢaretlenmelidir. Eğer
adresimiz belediye veya köy olsaydı diğerlerini iĢaretlememiz gerekmektedir.
„Ġl‟ baĢlığının karĢısındaki „SEÇİNİZ‟e basınız. „SEÇİNİZ‟e bastığınızda karĢınıza
aĢağıdaki gibi illerin listesi çıkacaktır.
15
Aradığımız ilin adı ANKARA olduğu için açılan bu listeden ‘ANKARA’yı seçiniz.
‘ANKARA’yı seçtikten sonra „Ġlçe‟ baĢlığı aktif hale gelecek ve „SEÇİNİZ‟e
bastığınızda karĢınıza aĢağıdaki gibi ilçelerin listesi çıkacaktır.
16
Aradığımız ilçenin adı ÇANKAYA olduğu için açılan bu listeden ‘ÇANKAYA’yı
seçiniz. ‘ÇANKAYA’yı seçtikten sonra „Mahalle‟ baĢlığı aktif hale gelecek ve
„SEÇİNİZ‟e bastığınızda karĢınıza aĢağıdaki gibi mahallelerin listesi çıkacaktır.
Aradığımız mahallenin adı DEVLET olduğu için açılan bu listeden ‘DEVLET’i seçiniz.
‘‘DEVLET’i seçtikten sonra „Cadde/Sokak/Bulvar/Meydan/‟ bölümünde „Tür‟ ün
karĢısındaki „SEÇİNİZ’e basınız ve yeni açılan listeden „CADDE‟ye basınız.
17
„CADDE‟ seçildikten sonra „Sorgula‟ butonuna basılır. Açılan listeden aradığımız
„DĠKMEN‟ bulunur. „DĠKMEN‟ satırında herhangi bir yere tıklanır.
18
DĠKMEN‟ satırında herhangi bir yere tıkladığında „DıĢ Kapı No‟ listesi açılır. Bizim
aradığımız dıĢ kapı numarası 12 olduğu için DıĢ Kapı No „12‟ olan satırın herhangi bir
yerine basarak adres numarasının olduğu satırı açabiliriz.
19
NOT: Eğer aradığınız yer ekranda görünmüyorsa yandaki scrollbar aşağı doğru
çekilerek listenin devamına ulaşılabilir.
ANKARA/ÇANKAYA/DEVLET MAHALLESİ/DİKMEN CADDESİ/ No: 12 iliĢkin 10
haneli adres numarası 1160812762 olarak bulunmuĢtur.
3.2.3.1.3 GÜNCELLENECEK ADRES
Yukarıdaki Adres Numarasını girdikten sonra “KONTROL ET” butonuna bastığınızda
tüm adres bilgileri otomatik olarak dolacaktır.
3.2.3.1.4 ELDE EDĠLEN SÜRE (AY)
2013 yılında gayrimenkulden kaç ay süreyle kira elde ettiyseniz o bilgiyi giriniz.
3.2.3.1.5 HĠSSE (%)
Gayrimenkul üzerinde sahip olduğunuz hisseyi ifade eder. Örneğin: 2 kiĢi bir
gayrimenkul üzerinde eĢit oranda hisseye sahipse, kiĢi baĢına hisse oranı %50
olarak girilecektir. Diğer taraftan gayrimenkulün, sahibi dıĢında üçüncü kiĢiler
tarafından kiraya verilmesi halinde kiraya verenlerin sayısı birden fazla ise her bir
kiĢinin kira geliri üzerinde sahip olunan hisseyi ifade eder.
20
Örneğin: Ahmet BAYAT ve Mehmet BAYAT‟a ait gayrimenkul, kiraya verilmiĢ olup,
kira geliri üzerinde eĢit hisseye sahiptirler. Bu durumda hisse bölümüne hisse oranı
%50 olarak girilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Hisse oranı bilgisi önemlidir. Çünkü vergi değeri, kira geliri, vergi
kesintisi, stopaj gibi bilgilerin hissenize isabet eden tutarlarını girmeniz
gerekmektedir.
Örneğin: 1 gayrimenkulde %75 hisse sahibisiniz.
- Bu gayrimenkulün yıllık kira geliri 10.000 TL,
- Vergi değeri 200.000 TL ve
- Bu gayrimenkul için yıl içinde yapılan vergi kesintisi (stopaj) 900 TL ise:
- Hisse (%) : 75
- Hissenize isabet eden kira geliri: 10.000 TL X 75/100 = 7.500 TL
- Hissenize isabet eden vergi değeri: 200.000 TL X 75/100 = 150.000 TL
- Hissenize isabet eden vergi kesintisi (stopaj) : 900 TL X 75/100 = 675 TL
Olarak bilgiler girilecektir.
3.2.3.1.6 VERGĠ DEĞERĠ (HĠSSEYE DÜġEN)
Sadece bina ve arsalar için bu değeri biliyorsanız giriĢ yapınız. Vergi değeri, bina
veya arazinin emlak vergisi değeridir.
3.2.3.1.7 2012 YILINDA BEYAN ETTĠĞĠNĠZ KĠRA GELĠRĠ
Bilgi amaçlı konulmuĢtur. 2012 yılında beyan ettiğiniz beyannamenizden alınmıĢtır.
3.2.3.1.8 2013 YILI KĠRA GELĠRĠ (HĠSSEYE DÜġEN)
2013 yılında elde ettiğiniz toplam kira geliridir. Aylık, 3 aylık veya farklı vadelerle
almıĢ olmanız fark etmeyecektir. Her durumda yıllık toplam tutar yazılacaktır.
Gayrisafi tutar yani; hiçbir gider, indirim veya kesinti düĢülmeyen kira tutarı
yazılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Size yansıtılan beyannamenizde, gayrimenkulünüz için 2013 yılı kira
geliri Başkanlığımızca doldurulmuş ise; Lütfen tutarı kontrol ediniz. Eksiklik veya hata
var ise doğru tutarı giriniz.
3.2.3.1.9 GELĠR VERGĠSĠ KESĠNTĠSĠ (STOPAJ) (HĠSSEYE DÜġEN)
Gayrimenkullerinizin kiracıları tarafından size yapılan kira ödemelerinden Gelir
Vergisi Kanununu gereği yaptıkları vergi kesinti tutarını giriniz.
ÖNEMLİ NOT: Girdiğiniz kesinti (stopaj) tutarı gayrimenkulün kira gelirinin %20‟sini
aşamaz.
AĢağıda sıralanan durumlarda gayrimenkulden kira geliri elde etmemiĢ sayılırsınız:
- Gayrimenkulünüzü 01.01.2013 tarihinden önce elden çıkarttınız,
- Gayrimenkulünüz boĢ kaldı,
- BoĢ kalan gayrimenkulünüzü korumak amacıyla bedelsiz olarak baĢkalarının
ikametine bıraktınız,
21
- Sahibi olduğunuz evinizi üstsoy (anne, baba ve onların üstleri), altsoy (çocuk ve
onların alt soyu) veya kardeĢlerinizin ikametine tahsis ettiniz,
- Evinizde kendiniz veya akrabalarınızla birlikte ikamet ediyorsunuz.
ÖNEMLİ NOT: Size yansıtılan beyannamenizde Başkanlığımızca gösterilen bir
gayrimenkulü tablodan silmeniz mümkündür.
3.2.3.1.10 VAZGEÇ DÜĞMESĠ
Düzeltme yapmadan çıkmak için “VAZGEÇ” düğmesini kullanınız.
3.2.3.1.11 TAMAM DÜĞMESĠ
Yaptığınız değiĢiklikleri kaydetmek ve beyannamenize yansıtmak için “TAMAM”
düğmesini kullanınız.
3.2.3.2 SİL
Eğer size gösterilen bilgileri silmek istiyorsanız „SĠL‟e basınız.
3.2.3.3 ORTAKLAR
Size yansıtılan beyannamenizdeki gayrimenkulde
„ORTAKLAR‟a basarak ortak ekleyebilirsiniz.
baĢka
ortaklar
varsa
„ORTAKLAR‟a basıldıktan sonra karĢınıza aĢağıdaki gibi bir ekran açılacaktır. Açılan
bu ekranda „Ortak Ekle‟ye basarak ortak bilgilerinizi girebilirsiniz.
22
23
„Ortak Ekle‟ye bastıktan sonra aĢağıdaki gösterilen ekrana ortak bilgilerini
girebilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT: Ortaklara ait bilgi girilirken ‘Hisse (%)’ bölümüne dikkat edilmelidir.
Girilen hisseler toplamının sizin hisseniz dâhil %100 olması gerekmektedir.
24
3.2.4 TABLOYA GAYRĠMENKUL EKLEME
Size yansıtılan beyannamenizde BaĢkanlığımızca gösterilen bir gayrimenkul
bulunmuyorsa; 2013 yılında kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkule iliĢkin bilgi girmek
veya tabloya bu gayrimenkulü eklemek için Tablonun alt kısmında yer alan
“GAYRĠMENKUL EKLE” düğmesine tıklayınız. KarĢınıza yeni bir sayfa açılacaktır.
Sırasıyla istenen bilgileri girin ve sayfanın altında yer alan “TAMAM” düğmesini
tıklayın. Girdiğiniz bilgiler kaydedilerek tabloya yansıtılacaktır.
25
3.2.4.1 GAYRİMENKULÜN TÜRÜ
Türde bir hata var ise düzeltiniz. Örnek: ĠĢyeri olarak kiraya verdiğiniz bir gayrimenkul
mesken olarak iĢaretlenmiĢse değiĢtiriniz.
3.2.4.2 ULUSAL ADRES NO
T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün Adrese Dayalı
Kayıt Sisteminde (AKS) yer alan ülke sınırları içindeki tüm gayrimenkullere ait 10
haneli özel bir numaradır. Eğer adres numaranızı biliyorsanız ilgili yere girip
“KONTROL ET”e basınız. “KONTROL ET”e bastıktan sonra aĢağıdaki adres bilgileri
kendiliğinden dolacaktır.
Eğer adres numaranızı bilmiyorsanız “ADRES NO BUL”a basınız. Daha sonra açılan
ekranda gerekli bilgileri girerek adres numaranıza ulaĢabilirsiniz. Adres numarasının
nasıl bulunduğu daha önceki bölümde anlatılmıĢtır.
26
3.2.4.3 ELDE EDİLEN SÜRE (AY)
2013 yılında gayrimenkulden kaç ay süreyle kira elde ettiyseniz o bilgiyi giriniz.
3.2.4.4 HİSSE (%)
Gayrimenkul üzerinde sahip olduğunuz hisseyi ifade eder. Örneğin: 2 kiĢi bir
gayrimenkul üzerinde eĢit oranda hisseye sahipse, kiĢi baĢına hisse oranı %50
olarak girilecektir. Diğer taraftan gayrimenkulün, sahibi dıĢında üçüncü kiĢiler
tarafından kiraya verilmesi halinde kiraya verenlerin sayısı birden fazla ise her bir
kiĢinin kira geliri üzerinde sahip olunan hisseyi ifade eder.
Örneğin: Ali BAYAT ve Veli BAYAT‟a ait gayrimenkul, kiraya verilmiĢ olup, kira geliri
üzerinde eĢit hisseye sahiptirler. Bu durumda hisse bölümüne hisse oranı %50 olarak
girilecektir.
ÖNEMLİ NOT: Hisse oranı bilgisi önemlidir. Çünkü vergi değeri, kira geliri, vergi
kesintisi, stopaj gibi bilgilerin hissenize isabet eden tutarlarını girmeniz
gerekmektedir.
Örneğin: 1 gayrimenkulde %75 hisse sahibisiniz.
- Bu gayrimenkulün yıllık kira geliri 10.000 TL,
- Vergi değeri 200.000 TL ve
- Bu gayrimenkul için yıl içinde yapılan vergi kesintisi (stopaj) 900 TL ise:
- Hisse (%) : 75
- Hissenize isabet eden kira geliri: 10.000 TL X 75/100 = 7.500 TL
- Hissenize isabet eden vergi değeri: 200.000 TL X 75/100 = 150.000 TL
- Hissenize isabet eden vergi kesintisi (stopaj) : 900 TL X 75/100 = 675 TL
Olarak bilgiler girilecektir.
3.2.4.5 VERGİ DEĞERİ (HİSSEYE DÜŞEN)
Sadece bina ve arsalar için bu değeri biliyorsanız giriĢ yapınız. Vergi değeri, bina
veya arazinin emlak vergisi değeridir.
3.2.4.6 2012 YILINDA BEYAN ETTİĞİNİZ KİRA GELİRİ
Bilgi amaçlı konulmuĢtur. 2012 yılında beyan ettiğiniz beyannamenizden alınmıĢtır.
3.2.4.7 2013 YILI KİRA GELİRİ (HİSSEYE DÜŞEN)
2013 yılında elde ettiğiniz toplam kira geliridir. Aylık, 3 aylık veya farklı vadelerle
almıĢ olmanız fark etmeyecektir. Her durumda yıllık toplam tutar yazılacaktır.
Gayrisafi tutar yani; hiçbir gider, indirim veya kesinti düĢülmeyen kira tutarı
yazılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Size yansıtılan beyannamenizde, gayrimenkulünüz için 2013 yılı kira
geliri Başkanlığımızca doldurulmuş ise; Lütfen tutarı kontrol ediniz. Eksiklik veya hata
var ise doğru tutarı giriniz.
27
3.2.4.8 GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (STOPAJ) (HİSSEYE DÜŞEN)
Gayrimenkullerinizin kiracıları tarafından size yapılan kira ödemelerinden Gelir
Vergisi Kanununu gereği yaptıkları vergi kesinti tutarını giriniz.
ÖNEMLİ NOT: Girdiğiniz kesinti (stopaj) tutarı gayrimenkulün kira gelirinin %20‟sini
aşamaz.
AĢağıda sıralanan durumlarda gayrimenkulden kira geliri elde etmemiĢ sayılırsınız:
- Gayrimenkulünüzü 01.01.2013 tarihinden önce elden çıkarttınız,
- Gayrimenkulünüz boĢ kaldı,
- BoĢ kalan gayrimenkulünüzü korumak amacıyla bedelsiz olarak baĢkalarının
ikametine bıraktınız,
- Sahibi olduğunuz evinizi üstsoy (anne, baba ve onların üstleri), altsoy (çocuk ve
onların alt soyu) veya kardeĢlerinizin ikametine tahsis ettiniz,
- Evinizde kendiniz veya akrabalarınızla birlikte ikamet ediyorsunuz.
ÖNEMLİ NOT: Size yansıtılan beyannamenizde Başkanlığımızca gösterilen bir
gayrimenkulü tablodan silmeniz mümkün değildir. Gayrimenkulü 01.01.2013 tarihi ve
öncesinde elden çıkartmış iseniz “GELİRİM YOK” kutucuğunu işaretlemeniz yeterli
olacaktır.
3.2.4.9 VAZGEÇ DÜĞMESİ
Gayrimenkul eklemeden çıkmak için “VAZGEÇ” düğmesini kullanınız.
3.2.4.10
TAMAM DÜĞMESİ
Gayrimenkule iliĢkin gerekli eklemeleri kaydetmek ve beyannamenize yansıtmak için
“TAMAM” düğmesini kullanınız.
ÖNEMLİ NOT: Gayrimenkulü ekledikten sonra „SİL‟ ve „ORTAKLAR‟ butonları daha
önceki bölümde anlatıldığı gibi aktif hale gelecektir.
28
3.2.5 DEĞĠġTĠRĠLEN
VE
EKLENEN
BĠLGĠLERĠN
TOPLAMLARININ
GÖRÜNTÜLEMESĠ
Tabloda gerekli değiĢiklik ve eklemeleri yaptığınızda beyannamenizi oluĢturacak
bilgiler otomatik olarak ilgili bölümlere yansıtılacaktır.
Buna göre öncelikle kira geliri ve kesinti toplamları aĢağıdaki gibi size yansıtılacaktır.
3.2.5.1 2013 YILINDA ELDE EDİLEN KİRA GELİRİ (Hisseye Düşen)
Kira gelirleriniz ve bu gelirleri elde ettiğiniz gayrimenkul bilgilerinizi girdiğiniz tabloda
yer alan tüm gayrimenkullerin kira gelirleri toplamıdır.
ÖNEMLĠ NOT: Önceden HazırlanmıĢ Kira Beyanname Sistemi, kira gelirinizi ve bu
gelirleri elde ettiğiniz gayrimenkul bilgilerini tamamladığınızda, Gelir Vergisi
Kanununa
göre,
beyanname
verip
vermeyeceğinizi
otomatik
olarak
değerlendirmektedir. Buna göre:
Eğer beyanname vermeniz gerekiyorsa; “2013 YILINDA ELDE EDĠLEN KĠRA GELĠRĠ
(Hisseye DüĢen)” bölümüne kira geliriniz yansır. Beyanname vermek zorunda
değilseniz; “2013 YILINDA ELDE EDĠLEN KĠRA GELĠRĠ (Hisseye DüĢen)” bölümüne
kira geliriniz sıfır (0) olarak yansır. Alt tarafta “GĠRDĠĞĠNĠZ BĠLGĠLERE GÖRE
BEYANNAME VERMEK ZORUNDA DEĞĠLSĠNĠZ!” uyarısı gelir ve ilerleyen
bölümlerde hiçbir hesaplama yapılmaz.
3.2.5.2 GEÇMİŞ YILLARA AİT KİRA TAHSİLATI (Hisseye Düşen)
2012 ve önceki yıllara ait olup 2013 yılında tahsil edilen kira gelirlerinizi bu bölüme
girmeniz gerekmektedir.
3.2.5.3 TOPLAM KİRA GELİRİ
“2013 YILINDA ELDE EDĠLEN KĠRA GELĠRĠ” ve “GEÇMĠġ YILLARA AĠT KĠRA
GELĠRĠ” satırlarının toplanmasıyla elde edilir.
3.2.5.4 ADINIZA BANKALARA/PTT'YE YATIRILAN TOPLAM KİRA TUTARI
Eğer kira gelirleriniz banka veya PTT aracılığıyla elde ettiyseniz adınıza yatırılan
miktarlar bu alana yansıtılacaktır.
29
3.2.5.5 GEÇMİŞ YILLARA AİT KESİNTİ (Hisseye Düşen)
3.2.5.6 2013 YILI VERGİ KESİNTİSİ TOPLAMI (Hisseye Düşen)
3.2.5.7 TOPLAM VERGİ KESİNTİSİ (Hisseye Düşen)
3.3 GELĠR VERGĠSĠ KESĠNTĠ BĠLGĠLERĠ BÖLÜMÜ
KESĠNTĠ EKLEME GELĠR VERGĠSĠ KESĠNTĠ BĠLGĠLERĠ bölümünde görüntülenen
tabloda yer alan kesinti bilgilerinden eksik veya hatalı olduğunu düĢündüğünüz
satırın sağ tarafında yer alan “DÜZELT” düğmesini tıkladığınızda karĢınıza aĢağıdaki
gibi bir sayfa gelecektir.
3.3.1 KESĠNTĠ YAPANIN T.C. KĠMLĠK NO
Adınıza vergi kesintisi yapan kiracınızın T.C. Kimlik numarasını giriniz.
3.3.2 KESĠNTĠ YAPANIN VERGĠ NO
Adınıza vergi kesintisi yapan kiracınızın Vergi Kimlik numarasını giriniz.
3.3.3 KESĠNTĠ YAPANIN ADI/SOYADI VEYA ÜNVANI
Adınıza vergi kesintisi yapan kiracınızın adı, soyadı veya unvanını giriniz.
30
3.3.4 DÖNEM
Kesinti yapılan dönemi seçiniz.
3.3.5 YIL ĠÇĠNDE YAPILAN TOPLAM KĠRA ÖDEMESĠ TUTARI (Brüt Tutar)
2013 yılı içerisinde kiracınız tarafından kira ödemesi olarak yapılan ödemelerin
toplam tutarı, vergi kesintisi dâhil, giriniz.
3.3.6 YIL ĠÇĠNDE YAPILAN VERGĠ KESĠNTĠ TUTARI
2013 yılı içerisinde kiracınız tarafından yapılan kira ödemelerinden yapılan toplam
gelir vergisi kesintisi tutarını giriniz.
3.3.7 VAZGEÇ DÜĞMESĠ
Ekleme yapmadan çıkmak için “VAZGEÇ” düğmesini kullanınız.
3.3.8 TAMAM DÜĞMESĠ
Yaptığınız eklemeleri kaydetmek ve beyannamenize yansıtmak için “TAMAM”
düğmesini kullanınız.
3.3.9 TOPLAM VERGĠ KESĠNTĠSĠ (HĠSSEYE DÜġEN)
“2013 YILI VERGĠ KESĠNTĠSĠ (Hisseye DüĢen)” bölümünde bulunan tutar ile varsa
“GEÇMĠġ YILLAR VERGĠ KESĠNTĠSĠ TOPLAMI (Hisseye DüĢen)” bölümünde yer
alan tutarlar toplanmıĢtır.
3.4 GĠDER TÜRÜ VE TUTARI BĠLGĠLERĠ
Gelir Vergisi Kanununa göre vergi hesaplamasında götürü ve gerçek gider olmak
üzere 2 yöntem belirlenmiĢtir. Bunlar:
● Götürü Gider Yöntemi
● Gerçek Gider Yöntemi
Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, gayrimenkullerin tümü için yapılır. Yani;
bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.
3.4.1 GÖTÜRÜ GĠDER YÖNTEMĠ NEDĠR?
Götürü gider yöntemi, vergi hesaplamasında beyan ettiğiniz kira gelirinin %25'ini
gider olarak düĢebildiğiniz bir gider yöntemidir. Bu yöntemle düĢtüğünüz giderler için
herhangi bir belge göstermenize gerek bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanununa
göre bir yıl götürü gider yöntemini seçen mükellefler izleyen yıl beyanında da götürü
gider türünü seçmek zorundadırlar. En az iki yıl üst üste götürü gider türünü seçen
mükellefler ise üçüncü yıl gerçek gider türünü seçmekte serbesttirler. Haklardan kira
geliri elde edenler, götürü gider yöntemini seçemezler.
3.4.2 GÖTÜRÜ GĠDER YÖNTEMĠNĠ NASIL SEÇECEĞĠM?
“4. GĠDER TÜRÜ VE TUTARI BĠLGĠLERĠ:” bölümünde, daha önce giriĢ ve düzeltme
iĢlemlerini tamamladığınız toplam kira geliriniz üzerinden götürü olarak
düĢebileceğiniz tutar otomatik olarak hesaplanıp ekrana yansıtılacaktır. Eğer götürü
gider yöntemini tercih ediyorsanız, GÖTÜRÜ GĠDER YÖNTEMĠNĠ SEÇĠYORUM
ifadesinin baĢındaki kutucuğu tıklamanız gerekir.
31
3.4.3 GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠ NEDĠR?
Bu yöntemi seçtiğinizde Gelir Vergisi Kanununun 74'ncü maddesinde sayılan türden
giderlerinizi belgelendirmek kaydıyla gider olarak düĢebilirsiniz.
Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu 74'ncü maddesinde sayılan giderler aĢağıda
sıralanmıĢtır:
1. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma,
su ve asansör giderleri,
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan
idare giderleri,
3. Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz
giderleri,
5. Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl
süre ile iktisap bedelinin % 5‟i (Ġktisap bedelinin % 5‟i tutarındaki bu indirim, sadece
konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. ĠĢyeri olarak
kiraya verilen gayrimenkuller % 5‟lik gider indiriminden yararlanamayacaktır. Ayrıca,
iktisap bedelinin % 5‟i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata
uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce
iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve Ģerefiyelerle kiraya
veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
7. Amortismanlar,
8. Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile
bakım ve idame giderleri,
32
9. Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek
giderler,
10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya
lojmanların kira bedeli,
ÖNEMLİ NOT: Türkiye‟de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni
alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil),
yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye‟de elde ettikleri kira gelirinden
gider olarak indirim konusu yapılamaz.
11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleĢmeye, kanuna veya ilama
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.
ÖNEMLİ NOT: Gerçek gider yöntemini seçtiğiniz takdirde gider belgelerinizi 5 yıl
süreyle saklamanız ve istenildiğinde vergi dairesine sunmanız zorunludur.
3.4.4 GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠNĠ NASIL SEÇECEĞĠM?
Gerçek gider yöntemini tercih ediyorsanız öncelikle, GERÇEK GĠDER YÖNTEMĠNĠ
SEÇĠYORUM ifadesinin baĢındaki kutucuğu tıklamanız gerekir. Daha sonra alt tarafta
yer alan “MESKENE AĠT GĠDER TUTARINIZ (Hisseye DüĢen)” ve “DĠĞERLERĠNE
AĠT GĠDER TUTARINIZ (Hisseye DüĢen)” bölümlerinde tutarları gireceğiniz alanlar
açılacaktır(aktif hale gelecektir).
Mesken veya meskenlerinize ait olan toplam gerçek gider tutarını “MESKENE AĠT
GĠDER TUTARINIZ (Hisseye DüĢen)” bölümüne giriniz.
Mesken veya meskenleriniz haricindeki gayrimenkullerinize ait olan toplam gerçek
gider tutarını ise “DĠĞERLERĠNE AĠT GĠDER TUTARINIZ (Hisseye DüĢen)”
bölümüne giriniz.
ÖNEMLİ NOT: Gerçek giderlerinizi mesken ve diğerleri olarak ayrı ayrı girmenizin
sebebi; vergi hesaplamasında mesken veya meskenlerinize ait gerçek giderlerinizin
istisnaya isabet eden kısmının gider olarak düşülememesidir. Gerçek giderlerinizi
mesken ve diğerleri olarak ayrı ayrı girdiğinizde istisnaya isabet eden gerçek gider
tutarını Sistem otomatik olarak hesaplayarak vergi hesaplamasında dikkate
alacağından başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
33
34
3.5 VERGĠ HESAPLAMA BÖLÜMÜ
Beyannamenin geride kalan;



“SĠCĠL, ADRES VE ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ BÖLÜMÜ”
“KĠRA GELĠRLERĠNĠZ VE BU GELĠRLERĠ ELDE ETTĠĞĠNĠZ GAYRĠMENKUL
BĠLGĠLERĠNĠZ BÖLÜMÜ”
“GĠDER TÜRÜ VE TUTARI BĠLGĠLERĠ”
Bölümleri ile ilgili gerekli kontrol ve değiĢiklikleri tamamladığınızda, Sistem tarafından
otomatik olarak yapılan vergi hesaplama iĢlemlerini bu bölümde görebilirsiniz. Ancak
vergi hesaplamasının tamamlanabilmesi için bu bölüm içerisinde yer alan
“ĠNDĠRĠMLER” bölümünde sizden istenen bilgileri varsa girmeniz gerekmektedir.
35
3.5.1 KĠRA GELĠRĠNĠZ
“KĠRA GELĠRLERĠNĠZ VE BU GELĠRLERĠ ELDE ETTĠĞĠNĠZ GAYRĠMENKUL
BĠLGĠLERĠNĠZ” bölümünde kontrol ettiğiniz ve değiĢtirdiğiniz kira gelirleri toplamıdır.
36
3.5.2 VERGĠDEN ĠSTĠSNA EDĠLEN TUTAR
Gelir Vergisi Kanununa göre mesken veya meskenlerden elde edilen kira gelirinin
2013 yılı için 3.200 TL'lik kısmı vergiden istisnadır, baĢka bir ifade ile vergi dıĢıdır.
Buna göre; “KĠRA GELĠRLERĠNĠZ VE BU GELĠRLERĠ ELDE ETTĠĞĠNĠZ
GAYRĠMENKUL BĠLGĠLERĠNĠZ” bölümünde kontrol ettiğiniz ve değiĢtirdiğiniz
gayrimenkuller içerisinde mesken veya meskenler var ise faydalanabileceğiniz istisna
tutarı otomatik olarak yansıtılmıĢtır.
ÖNEMLİ NOT: Gerçek gider yöntemini seçtiyseniz, mesken veya meskenlerinize ait
giderinizin istisnaya isabet eden tutarı Sistem tarafından otomatik olarak
hesaplanarak vergi hesaplamasında dikkate alınmıştır.
3.5.3 ĠSTĠSNA DÜġÜLDÜKTEN SONRA KALAN KĠRA GELĠRĠNĠZ
“KĠRA GELĠRĠNĠZ” den, mesken veya meskenlerinizle ilgili “VERGĠDEN ĠSTĠSNA
EDĠLEN TUTAR” bölümündeki tutar düĢüldükten sonra kalan tutardır. Gelir Vergisi
Kanununa göre mesken veya meskenlerden elde edilen kira gelirinin 2013 yılı için
3.200 TL'lik kısmı vergiden istisnadır, baĢka bir ifade ile vergi dıĢıdır. Buna göre
2.Bölümde bilgilerini girdiğiniz gayrimenkuller içerisinde mesken veya meskenler var
ise faydalanabileceğiniz istisna tutarı otomatik olarak yansıtılmıĢtır.
3.5.4 GĠDERLER
4.Bölümde belirlenen gider tutarınızdır.
Gelir Vergisi Kanunu gereği eğer mesken veya meskenlerden kira geliriniz var ve
gerçek gider yöntemini seçtiyseniz, istisnaya isabet eden gideri düĢemezsiniz. Bu
durumda istisnaya isabet eden tutar otomatik olarak aĢağıdaki formüle göre
hesaplanmıĢ ve düĢebileceğiniz gider yansıtılmıĢtır.
( )
Örnek: Mahmut CEYLAN, sahibi olduğu konutu 2013 yılında kiraya vermiĢ olup,
9.000 TL kira geliri elde etmiĢtir. BaĢka geliri bulunmayan ödevli gayrimenkulü ile ilgili
olarak, 2.000 TL harcama yapmıĢ olup, gerçek gider yöntemini seçmiĢtir.
Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 2.000 TL tutarındaki toplam giderin
vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır.
=1288
( )
3.5.5 KALAN KĠRA GELĠRĠNĠZ
Gelir Vergisi Kanunu gereği eğer mesken veya meskenlerden kira geliriniz var ise
“ĠSTĠSNA DÜġÜLDÜKTEN SONRA KALAN KĠRA GELĠRĠNĠZ” den, beyana tabi
37
gayrimenkullerle ilgili “GĠDER” bölümündeki tutar düĢüldükten sonra kalan pozitif
tutardır.
Gelir Vergisi Kanunu gereği eğer mesken veya meskenlerden kira geliriniz yok ise
“KĠRA GELĠRĠNĠZ” den, beyana tabi gayrimenkullerle ilgili “GĠDER” bölümündeki tutar
düĢüldükten sonra kalan pozitif tutardır. ZARAR Gelir Vergisi Kanunu gereği eğer
mesken veya meskenlerden kira geliriniz var ise “ĠSTĠSNA DÜġÜLDÜKTEN SONRA
KALAN KĠRA GELĠRĠNĠZ” den, beyana tabi gayrimenkullerle ilgili “GĠDER”
bölümündeki tutar düĢüldükten sonra kalan negatif tutardır.
Gelir Vergisi Kanunu gereği eğer mesken veya meskenlerden kira geliriniz yok ise
“KĠRA GELĠRĠNĠZ” den, beyana tabi gayrimenkullerle ilgili “GĠDER” bölümündeki tutar
düĢüldükten sonra kalan negatif tutardır.
3.5.6 DĠĞER ĠNDĠRĠMLER VE GEÇMĠġ YIL ZARARLARI
3.5.6.1 MAHSUP EDİLECEK GEÇMİŞ YIL ZARARLARI TOPLAMI
GeçmiĢ yıllarda beyan etiğiniz kira geliri beyannamelerinizde varsa ZARAR
bölümünde yer alan tutar yazılacaktır.
Gayrimenkul sermaye iradına konu olan sermayenin kendisinde meydana gelen
eksilmeler zarar sayılmaz ve iradın gayri safi miktarının tespitinde gider olarak kabul
edilmezler.
Gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının hesabında giderlerin fazlalığı dolayısıyla
doğan zararlar, beĢ yılı geçmemek üzere gelecek yıllarda elde edilen kira
gelirlerinden gider olarak düĢülebilir. Bu durumun iki istisnası vardır:
38
● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya
lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması
halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından
indirim konusu yapılması söz konusu değildir.
● Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu
yapılan iktisap bedelinin % 5‟i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı
olarak dikkate alınamaz.
3.5.6.2 ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ
Beyan edilen gelirin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aĢmamak Ģartıyla
3.5.6.3 EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI
AĢağıda belirtilen Ģekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %
10‟unu aĢmaması Ģartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.


Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye‟de yapılmalıdır.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kiĢilerden alınacak
belgelerle tevsik edilmelidir.
Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eĢi ve küçük çocuklarına iliĢkin olmalıdır.
Ġndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık
gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiĢ yıl zararları toplamından
önceki tutar esas alınacaktır.
3.5.6.4 BAĞIŞ YARDIMLAR
Gelir vergisi mükellefleri, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri,
belediyeler, köyler ile kamu yararına çalıĢan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5‟ini (Kalkınmada
öncelikli yöreler için % 10‟unu) aĢmamak üzere, makbuz karĢılığında yaptıkları bağıĢ
ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilirler.
3.5.6.5 EĞİTİM VE SAĞLIK TESİSLERİ İLE DİNİ TESİSLERE İLİŞKİN BAĞIŞ
YARDIM
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere
bağıĢlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)
kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiĢtirme yurdu,
huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve
denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inĢası dolayısıyla yapılan harcamalar
veya bu tesislerin inĢası için bu kuruluĢlara yapılan her türlü bağıĢ ve yardımlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve
aynî bağıĢ ve yardımların tamamı.
Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devam
edebilmeleri için yapılan bağıĢ ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya
tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu bağıĢ ve
39
yardımların genel bütçeye dâhil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri,
belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir.
3.5.6.6 GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağıĢlanan gıda,
temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan
edilecek gelirden indirilebilecektir.
3.5.6.7 KÜLTÜR VE TURİZM AMAÇLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu
yararına çalıĢan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve
bilimsel araĢtırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluĢlar tarafından yapılan ya da
Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen
çalıĢmalara iliĢkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağıĢ ve yardımların
tamamı beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecektir.
3.5.6.8 SPONSORLUK HARCAMALARI
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu KuruluĢ ve Görevleri Hakkında
Kanun kapsamında profesyonel spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının %
50‟si, amatör spor dalları için yapılan sponsorluk harcamalarının tamamı, yıllık
beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilir.
3.5.6.9 B.K.K. UYARINCA BAŞBAKANLIK ARACILIĞIYLA YAPILAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR
Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla BaĢbakanlık
aracılığıyla makbuz karĢılığı yapılan ayni veya nakdi bağıĢların tamamı indirim
konusu yapılabilecektir.
3.5.6.10
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ İLE TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİNE
YAPILAN NAKDİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Ġktisadi iĢletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye YeĢilay Cemiyetine
makbuz karĢılığı yapılan nakdi bağıĢ ve yardımların tamamı. Ġktisadi iĢletmeleri hariç,
Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karĢılığı yapılan nakdi bağıĢ ve yardımların
tamamı indirim konusu yapılabilecektir.
3.5.6.11
BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ
31.12.2017 tarihine kadar, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine MüsteĢarlığının
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel
katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kiĢiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim Ģirketlere ait iĢtirak hisselerini en az iki tam
yıl elde tutmaları Ģartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait
hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine
konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu ile
40
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
tarafından belirlenen araĢtırma, geliĢtirme ve yenilikçilik programları kapsamında
projesi son beĢ yıl içinde desteklenmiĢ kurumlara iĢtirak sağlayan bireysel katılım
yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır.
3.5.6.12
ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ AJANSI İLE
EXPO 2016 ANTALYA AJANSINA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
SPONSORLUK HARCAMALARI
EskiĢehir 2013 Türk Dünyası Kültür BaĢkenti Ajansı ile Expo 2016 Antalya Ajansına
yapılan bağıĢ ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı indirim konusu
yapılabilir.
3.5.6.13
DİĞER İNDİRİMLER
 Umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara iliĢkin 7269 sayılı Kanuna göre oluĢturulan fona yapılan nakdi
bağıĢların tümü ile milli yardım komiteleri veya mahalli yardım komitelerine
makbuz karĢılığı yapılan ayni/nakdi bağıĢlar,
 Yüksek Öğretim Kanununa göre üniversitelere ve Ġleri Teknoloji Enstitüsüne
makbuz karĢılığı yapılan nakdi ve ayni bağıĢlar ile vakıf üniversitelerine
yapılan bağıĢ ve yardımlar,
 Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanununa göre yapılan bağıĢ ve
yardımlar,
 Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumunun KuruluĢu Hakkındaki Kanuna
göre yapılan nakdi bağıĢlar,
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre yapılan ayni ve
nakdi bağıĢlar,
 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa göre yapılan ayni/nakdi
bağıĢlar,
 Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanununa göre yapılan ayni/nakdi
bağıĢlar,
 Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununa göre yapılan
ayni/nakdi bağıĢlar,
 Ġlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesine göre ilköğretim kurumlarına
yapılan nakdi bağıĢların tamamı indirilebilecektir.
NOT: Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın
konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.
41
3.5.7 MATRAH VE HESAPLANAN VERGĠ
3.5.7.1 VERGİYE TABİ KİRA GELİRİNİZ (MATRAH)
Elde ettiğiniz toplam kira gelirinizden istisna ve giderler düĢüldükten sonra “KALAN
KĠRA GELĠRĠNĠZ” den, varsa “MAHSUP EDĠLECEK GEÇMĠġ YIL ZARARLARI
TOPLAMI” , “BĠREYSEL EMEKLĠLĠK KATKI PAYI”, “ġAHIS SĠGORTA PRĠMĠ”,
“EĞĠTĠM VE SAĞLIK HARCAMALARI”, “OKUL, YURT VE SAĞLIK TESĠSLERĠ ĠÇĠN
YAPILAN BAĞIġ VE YARDIMLAR”, “DĠĞER BAĞIġ VE YARDIMLAR” bölümündeki
tutarlar düĢüldükten sonra kalan tutardır.
Aynı zamanda Vergiye Tabi Kira Geliri (MATRAH) üzerinden vergi hesaplanacak
tutarı ifade etmektedir.
3.5.7.2 HESAPLANAN GELİR VERGİSİ
Hesaplanan gelir vergisi, vergiye tabi kira gelirinize (matraha), 2013 yılı gelirleri için
uygulanacak vergi tarifesinde yer alan oranların uygulanması ile bulunmuĢtur.
Gelir Vergisi Kanunu‟nun 103 üncü maddesinde yer alan ve 2013 yılı gelirlerine
uygulanacak tarife aĢağıdaki gibidir:
10.700 TL'ye kadar % 15
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası % 20
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde 94.000 TL'nin 26.000 TL'si
için 4.665 TL), fazlası % 27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL (ücret gelirlerinde 94.000
TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL), fazlası % 35
3.5.7.3 KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER
”2013 YILI VERGĠ KESĠNTĠSĠ (Hisseye DüĢen)” bölümünde bulunan tutar ile varsa
“GEÇMĠġ YILLAR VERGĠ KESĠNTĠSĠ TOPLAMI (Hisseye DüĢen)” bölümünde yer
alan tutarların toplamından oluĢan ve 2.3.9 Bölümde yer alan 'TOPLAM VERGĠ
KESĠNTĠSĠ (Hisseye DüĢen)' kısmında hesaplanan tutardır.
Dolayısıyla “Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler” 2013 yılı kira tahsilatları ile varsa
geçmiĢ yıllar kira tahsilatlarından yapılan gelir vergisi kesintileri toplamından oluĢur.
3.5.7.4 ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
“HESAPLANAN GELĠR VERGĠSĠ” bölümündeki tutardan, kesinti yoluyla ödediğiniz ve
“KESĠNTĠ YOLUYLA ÖDENEN VERGĠLER” bölümünde bulunan tutarın düĢülmesi ile
42
bulunur. Ödenecek Gelir Vergisi 2013 yılı kira geliri üzerinden hesaplanan MART ve
TEMMUZ aylarında iki eĢit taksitte ödenmesi gereken vergidir. Hesaplanan vergi;



Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi Ģartıyla diğer vergi
dairelerine,
Tahsile yetkili banka ġubelerine ödenebilir.
3.5.7.5 ÖDENECEK DAMGA VERGİSİ
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu‟nun 1 Sayılı Tablosunun “IV. Makbuzlar ve diğer
kâğıtlar” bölümünde yer alan “Yıllık gelir vergisi beyannameleri” maddesi nedeniyle
alınan vergidir.
488 sayılı Damga vergisinin 1. maddesinde; “Bu kanundaki kâğıtlar terimi, yazılıp
imzalamak veya imza yerine geçen bir iĢaret konmak suretiyle düzenlenen ve
herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile
elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri Ģeklinde
oluĢturulan belgeleri ifade eder.” denilerek bu tür iĢlemler damga vergisine tabi
tutulmuĢtur.
Dolayısıyla damga vergisi, herhangi bir konuyu ispat ve belli etmek için ibraz
edilebilecek belgeler üzerinden alınan bir vergi olup beyana tabi yılık kira gelirini
beyan eden ve gelir vergisini ödemek isteyen mükelleflerin vergisini ödemek için
yaptığı beyan ve bildirimler için ödenen bir vergidir.
3.6 BEYAN ÖZETĠNĠZ BÖLÜMÜ
Yukarıdaki beyan bilgilerinize göre kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkul sayısını ve bu
gayrimenkullere iliĢkin toplam kira gelirinizi ve bu gelirinize iliĢkin seçmiĢ olduğunuz
gider yöntemini, indirebileceğiniz gider miktarını ve diğer indirimlerinizi “Beyan
Özetiniz” bölümünden görebilirsiniz.
3.7 BEYANNAMEMĠ ONAYLA VE GÖNDER
Beyannamenizi görüp kontrol ettikten sonra herhangi bir değiĢiklik yapmak
gerekmiyorsa 2013 Yılı Kira Beyannamenizi onaylamak, internet üzerinden Vergi
Dairenize göndermek ve beyan iĢlemini tamamlamak için “BEYANNAMEMĠ ONAYLA
VE GÖNDER” düğmesine tıklayınız. Böylece beyannameniz onaylanarak verginiz
Sistem tarafından tahakkuk ettirilecektir.
43
44
Download

Ġçindekiler - İnternet Vergi Dairesi