İSTEK ÖZEL KEMAL ATAÜRK
İLKOKUL BÜLTENİ
2014/2015 – Eylül-Ekim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü EYLÜL – EKİM Ayı Çalışmaları

1.sınıf öğrencilerimiz için düzenlenen Okula Uyum(Oryantasyon) Haftasında Rehberlik Odasında sınıf
içi tanıĢma etkinliği yapılması, “Ġlkokula BaĢlarken” isimli veli bilgilendirme semineri verilmesi

Okula yeni kayıt olan öğrencilerimiz öncelikli olmak üzere tüm öğrencilerimiz için oryantasyon
etkinlikleri planlanması ve sınıf öğretmenlerine dosya ile dönem baĢında iletilmesi

Tüm yıl boyunca sınıflarda uygulanacak M.E.B. rehberlik etkinliklerinin olduğu Sınıf Rehberlik
kitapçıklarının 4.sınıf öğretmenlerine verilmesi

Okulun ilk haftası 2.3.4.sınıflardaki öğrencilerimizle tüm sınıflarda tanıĢma etkinliği yapılması

1.2.3.4.sınıflarımızda farklı derslere girerek sınıf içi gözlemleme çalıĢmaları yapılması ve öğretmenlerle
bilgi paylaĢımı yapılması

Sınıf Öğretmenleriyle 15 günde bir yapılacak olan “Rehberlik Takip GörüĢmeleri” ne baĢlanması.

1.sınıflarımızda Sınıf Kurallarının önemi ile ilgili sınıf çalıĢmaları yapılması

Okul kurallarına uymakla ilgili sorun yaĢayan öğrencilerimiz için “DavranıĢ Kontrol Çizelgesi”
uygulamasına baĢlanması ve takiplerinin yapılması.

2.3.4.sınıflarımızda okula yeni kayıt yapan öğrencilerimizle ve velilerimizle bireysel tanıĢma
görüĢmelerine baĢlanması ve 1.sınıf öğrenci ve velileriyle bireysel tanıĢma görüĢmelerine baĢlanması

Yeni gelen öğrencilerimize PDR Bölümü tanıtım dosyalarının verilmesi ve Veli- Öğrenci Tanıma
Formlarının dağıtılması, devam eden öğrencilerimiz için Öğrenci Bilgi Güncelleme Formlarının
dağıtılması ve toplanması

KaynaĢtırma programında olan öğrencilerle ilgili sınıf ve branĢ öğretmenlerine bilgi verilmesi, toplantı
yapılması ve çalıĢmaların planlanması.

2.3.4.sınıflarda “Kimdir Bu?” ve “Kime göre Ben Neyim?” formları yoluyla öğrencilerin özellikleri ve
arkadaĢlık iliĢkileri hakkında bilgi edinilmesi.

Ġhtiyaca dönük olarak öğrencilerimiz için “ArkadaĢlık iliĢkileri” konulu grup çalıĢması yapılması

Okul genelinde” Değerler Eğitimi” çalıĢmalarına baĢlanması. Eylül-Ekim Ayı Değeri: Nezaket
Kuralları

Ġlkokul ve anaokulu öğretmenlerimiz için “Sınıfta farklı öğrenen öğrenciler” konulu Hizmet içi eğitim
semineri düzenlenmesi

4.sınıf velilerimize “Güvenli Medya Kullanımı” ile ilgili bilgilendirme semineri verilmesi.

“Güvenli Medya Kullanımı” hakkında 3. ve 4. Sınıflarımızda sınıf ortamında sunumlar yapılarak bilgi
aktarılması, öğrencilerin soruların yanıtlanması, düĢüncelerini arkadaĢlarıyla paylaĢması ve öğrencilere
bülten verilmesi

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle bilgilendirme bülteni hazırlanması ve okul internet
sitesinde yayınlanması

Verimli Ders ÇalıĢma konulu öğrenci bülteni hazırlanması, evlere gönderilmesi ve internet sitesinde
yayınlanması

Öğrenci Meclisi ÇalıĢmalarına destek verilmesi
1.SINIF
2014–2015 Eğitim ve öğretim döneminin yedi haftasını geride bıraktık. Ġlk hafta
oryantasyon etkinlikleriyle geçirdiğimiz öğrencilerimiz okul ve sınıf ortamlarını, öğretmen ve
arkadaĢlarını daha yakından tanıma fırsatı yakaladılar.
PYP ilk sorgulama ünitemiz “ArkadaĢlık” üzerinde öğrencilerimizle çalıĢmalar yaptık.
Öğrencilerimizin mevcut bilgilerini ve neleri merak ettiklerini öğrendik.
Altı haftalık süreçte öğrencilerimizle planladığımız etkinlikler üzerinde çalıĢtık.
Bu ünite boyunca öğrencilerimize bu tutumları kazanmalarını sağlamaya çalıştık:
Öğrencilerimiz;
 Okul ortamında ortak noktaları paylaĢan diğer kiĢilere saygı gösterir.
 Bizden farklı olanlara karĢı hoşgörü tutumu içerisinde davranırlar.
 ArkadaĢları ve okul içerisindeki diğer bireylerle işbirliği yapar.
TÜRKÇE
Yazmak için hazırlık yapar.
Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boĢluklar bırakır.
Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.
Yukarıdaki kazanımlar doğrultusunda; çizgi çalıĢmaları, e,l,a,t 1.
Gurup sesleri üzerinde çalıĢmalar yapıldı.
MATEMATİK
Örüntü ve bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri belirleyerek tamamlar.
EĢlik kavramı verildi.
1-2-3-4-5-6 rakamlarının yazılıĢ ve okunuĢları verildi.
HAYAT BİLGİSİ
ArkadaĢlık iliĢkilerini güçlendirecek tanıĢma oyunları oynadık..
Okulunu ve bölümlerini daha yakından tanımak adına okul içi oryantasyon gezisi yaptık.
Birey olarak kim oldukları ve okul toplumundaki rol ve sorumlulukları hakkında kavram
haritası yaptık.
Üniteyle ilgili ne bildiklerini ve merak ettiklerini arkadaĢlarıyla paylaĢtılar.
Sınıf sistemi içerisinde neden temel anlaĢmaya gerek olduğunu konuĢup sınıfları için temel
anlaĢma hazırladık.
Parmak kuklaları aracılığıyla kendilerini ifade ettiler.
Okul çevresinde çıkacakları gezide okul çalıĢanlarının ne sorumlulukları ve görevleri
olduğunu daha yakından gördüler.
Kendi rol ve sorumluluklarını fark ettiler.
BEDEN EĞİTİMİ
Okulumuzda bulunan spor alanlarını tanıtıldı ve spor branĢları hakkında genel bilgi
verildi. Beden eğitimi dersinde kullanılacak ders kıyafetleri, soyunma odalarının
kullanımı ile ilgili açıklamalarda yapılarak sonraki derslerde nasıl hazır olmaları
gerektiği söylendi. Öğrencilere yıl boyunca beden eğitimi dersinde kullanılan
kavramlar açıklandı, beden eğitimi dersinde öğretmenin nasıl bekleneceği, genel
ısınmanın nasıl yapılacağı vb. kurallar öğrencilere gösterildi.
Yer Değiştirme Hareketleri” yürüme, koĢma, atlama-sıçrama, yuvarlanma, tırmanma
hareketleri uygulandı. “Dengeleme Hareketleri” eğilme, esnetme, dönme-salınım, atlamakonma, baĢlama durma, statik ve dinamik denge çalıĢmaları yapılmıĢtır. “Nesne Kontrolü
Gerektiren Hareketler” topa alıĢma çalıĢmaları, atma-tutma, yakalama, ayakla vurma
çalıĢmaları yapılmıĢtır. “Dans Ediyorum” adımlamalar, yer değiĢtirmeler dönüĢler, grup
dansları çalıĢması yapılmıĢtır. Oyunlar Hedefe Yuvarla Oyunu, Bovling, Basit Stafet
Oyunları, Yönünü Bul, Üç Küçük Kuzu, Yükseğe Sıçra, Sıçra-Dokun, Zıp Zıp Zıpla, Don
ateĢ oyunu, Ebeleme oyunları, Elde Davul Zurna 1-2-3 vb. oyunlar oynatılmıĢtır. Pyp
konumuz ile bağlantılı olarak eĢini bul oyunu oynatıldı. Öğrenciler gözlemlenip hep aynı
arkadaĢları ile eĢleĢen öğrenciler uyarıldı ve tavır davranıĢlarımızın arkadaĢlarımız ile olan
iliĢkilerimizi etkileyeceği belirtildi.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar ve sağlığımız ünitesi baĢlığında, bilgisayar kullanırken
nasıl ve ne kadar oturmalıyız konusunda video izlenerek duruĢ
bozukluklarının ve uzun süreli bilgisayar kullanımın sağlığımıza olumsuz
etkileri tartıĢıldı.
KiĢisel bilgisayarın ana parçalarını ve çevre birimlerini tanıtıldı.
Fare, klavye, ekran, sistem birimi, hoparlör ve CDROM tanıtılıp varsa bu parçaların
kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri vurgulanacak ve bu konuda oyunlar
oynandı.
GÖRSEL SANATLAR
Sorgulama ünitesi kapsamında; arkadaĢ bilekliği yaptık, yapılan bileklikleri
arkadaĢlarına hediye ettiler. Sevdikleri bir arkadaĢlarının resmini yaptılar.
MÜZİK
Ulusal marĢ, özlü dizeleriyle bir ulusun, yurt ve bayrak sevgisini, özgürlük,
bağımsızlık ve çağdaĢlık tutkusunu yansıtan marĢtır, bu bağlamda çocuklarımıza bu bilinci
kazandırmak için Ġstiklal MarĢını doğru ve etkin bir Ģekilde söylemesini sağlayacağız.
Ritim Çalışmaları
Ritim tekrarı ve vücut ritimlerimzle yaratacağımız müzik cümleleri,
çocuklarımızın ritim kulağı geliĢimi için önemli olacaktır.
Enstrüman tanıtımı yapıyoruz.
Hangi enstrüman nasıl ses çıkarır orkestralarda nerede yer alır, bestecileri
kimlerdir ve bu besteciler hangi eserleri yazmıĢtır, bunların hepsini öğrenip
Çelloyu tanıyacağız.
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL 2014-2015 ACADEMIC YEAR
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 1
WELCOME:

 Numbers(1-10)
 Colours: red, yellow, green, blue.
 Classroom Actions: sit down, stand up, look, listen, count, open your book,
close your book.
Introducing yourself; “Hello, I‟m (Oscar). My name‟s (Oscar). My backpack is red.
UNIT 1: My Birthday




Colours: Brown, white, pink, black, orange, purple.
Actions: clap, stamp, jump, walk, run, dance, climb, turn around.
Animals: Bird, fish, butterfly, bee, tortoise, snail.
To meet someone: “What‟s your name? My name is
(Oscar)”
“How old are you? I‟m seven.”
“What‟s your favorite color? My
favorite color is blue.”
“What color is it? It‟s pink.”
UNIT 2: At School
(SEPTEMBER-OCTOBER)

Classroom Objects: book, pencil, pen, ruler, rubber, pencil sharpener, pencil case,
table, desk, chair.

Numbers (1-20)

Musical Instruments: piano, violin, guitar, drum, flute.

“What‟s this? It‟s a (blue) pencil.”
“How many pencils can you see? Three.”
“What colour are they? Blue.”
2.SINIF
TÜRKÇE
Okuma saatinde okuduğumuz sınıf romanlarını detaylı olarak inceliyoruz. Onlarla ilgili
sorular çıkarıyoruz. Kitaplardan ne anladığımızı sınıfta paylaĢıyoruz. Okuduğumuz kitapların
ana fikrini, özetini çıkarmak konusunda bol alıĢtırma yapıyoruz.
Farklı metinleri 5N 1K tekniğiyle inceliyoruz. Ayrıca metinlerle ilgili soru çıkarma
çalıĢmaları yapıyoruz. Atatürk haftasını „Sorularla Atatürk‟ baĢlığı altında inceledik ve
incelemeye devam ediyoruz. KonuĢmalarımızda da 5N 1K tekniğini kullanıyoruz. Yazı
yazarken yazım ve noktalama iĢaretlerini pekiĢtiriyoruz. Cümle tamamlama çalıĢmaları
yapıyoruz. Kurallı ve kuralsız cümlelerin ne olduğunu öğrendik. Zıt ve eĢanlamlı kelimelerin
ne olduğunu öğrendik. Hızlı tur tekniğiyle her çocuğun kendisini ifade etmesini sağladık.
Değerler eğitiminde bu ay „Nezaket Kuralları‟ değerine yönelik sınıf içi drama etkinlikleri
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onlarla ilgili cümle tamamlama çalıĢmaları yapıyoruz.
MATEMATİK
Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köĢeleri ve ayrıtları gösterdik. Silindir, koni ve
küre modelleri üzerinde yüzleri gösterdik.
Sınıf içindeki ders araç-gereçlerini incelendik. Bu araç gereçlerin hangi cisim ve Ģekillere
benzediklerini söyledik. Bu Ģekil ve cisimlerin özelliklerini açıkladık. Sınıfımızdaki
geometrik cisim ve Ģekil modelleriyle öğrenciler çeĢitli sorularla oyunlar oynadılar.
Geometrik cisimlerdeki „ayrıt‟ kavramıyla geometrik Ģekillerdeki „kenar‟ kavramı çok
çeĢitle cisim ve Ģekillerde gösterilerek vurguladık. Silindir, koni ve kürede ayrıt
bulunmadığını yapılan grup çalıĢmalarıyla öğrendik.
Geometrik cisim ve Ģekillerle ilgili sınıf içi yapılan çalıĢmalar panomuzda sergilendi. Bu
konuyu iĢlerken sorgulama, geometrik cisim kuklaları, keĢfederek öğrenme, beyin fırtınası
gibi teknikler uygulandı.
Kare ile karesel bölge, dikdörtgen ile dikdörtgensel bölge, üçgen ile üçgensel bölge,
çember ile daire arasındaki benzerlik ve farklılıklar Ģekiller üzerinde açıklandı. AlıĢtırma
ve etkinlikler ile konuyu pekiĢtirdik.
Nesne sayısı 100‟den az olan bir çokluğu onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara
karĢılık gelen sayıyı yazdık ve açıkladık. Aynı türden on nesnenin sayısının bir deste
olduğu, aynı türden 12 nesnenin sayısının bir düzine olduğu çeĢitli örneklerle vurguladık.
Deste ve düzineler ile ilgili pano çalıĢmalarımızı sergiledik. Etkinlikler uygulanırken
daima somut materyallerin kullanılmasına özen gösterildi.
Nesne sayısı 100‟den küçük olan bir çokluğu onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara
karĢılık gelen sayıları yazdık ve okuduk. 100‟den küçük doğal sayıların basamaklarını
adlandırdık, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini açıkladık.
Sınıfımızdaki somut materyallerle (küp, lego) ile onluk tabanlar oluĢturduk ve açıkladık.
Verilen çoklukları onluk ve birlik gruplara ayırarak, bunlara karĢılık gelen sayıları yazdık
ve okuduk.
Sayıların basamak değerleri bulunurken öğrencilerin onluk ve birlik sayısı ile sayının
okunuĢu arasındaki iliĢkiyi keĢfetmeleri sağlandı. Verilen sayıların basamak değerleri
açıklandıktan sonra sayı değerleri açıklandı.
Elimizdeki verileri, tablo Ģeklinde düzenledik. OluĢturduğumuz tablolara baĢlık yazdık.
Tablodaki nesne sayılarıyla ilgili sorular düzenleyip cevapladık.
Tabloları oluĢtururken nesneleri günlük yaĢamımızdan seçtik. Sorgulama, tartıĢma,
araĢtırma yaparak, yaĢayarak öğrenme yöntemlerini kullandık.
HAYAT BİLGİSİ
Okulla ilgili, günlük iĢlerimizi öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman
içinde yaptık.
Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kiĢisel bakımını yapmaya
burada ve okulda özen gösterdi. Sınıf içinde her öğrenci kendi sınıfının ve
sırasının yerini tarif etti ve gösterdi.
Okul kurallarının neden konduğunu sınıfta tartıĢtık. Her öğrenci sınıf
kurallarına uyacağına dair söz vererek imza attı. Bunu sınıf içerisinde
sergiledik.
Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalıĢmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda
bulunduk. Böylece bir oy kullanmanın ne kadar değerli olduğunu keĢfettik.
Kulüp ve diğer diğer grup çalıĢmalarında yapılacak iĢler konusunda arkadaĢlarını
yönlendirdi , onları cesaretlendirdi ve gerektiğinde yardımda bulunarak bir iĢi tamamlamanın
bilincini geliĢtirdik..
Türk Bayrağı‟na ve Ġstiklal MarĢı‟na neden saygı gösterilmesi gerektiğini sınıfta
konuĢarak öğrendik. Törenlerde niçin saygıyla „Hazır ol‟ da durduğumuz üzerinde konuĢtuk.
Neden dengeli ve düzenli beslenmemiz gerektiğini arkadaĢlarıyla yaptığı sağlık sepeti
etkinliğiyle eğlenerek fark etti.
Faklılıklarımız zenginliklerimizdir dedik ve farklı yönlerimizi keĢfe çıktık. Okulda
kendisinin ve arkadaĢlarının güçlü yanlarını tanıyarak bizlere anlattı.
Kullandığımız yüz ifadelerinin hangi duyguları anlattığını oyunla canlandırdık.
Okul ve sınıf eĢyalarını neden düzenli kullanması gerektiğini drama yoluyla birbirimize
anlattık.
UlaĢım araçlarını gözlemledik ve sınıfta etkinliklerle sınıflandırdık.
PYP: „Sağlıklı seçimler daha kaliteli bir yaĢam sürmemizi sağlar.‟ anafikri altında
Ġngilizce, Türkçe, hayat bilgisi derslerinde çeĢitli yiyecekleri ve isimlerini öğrendik.
Sağlıklı, sağlıksız yiyecekleri sınıfladık. Sağlıklı yiyeceklerin önemi üzerinde konuĢtuk.
Temizliğin önemi üzerinde durduk. Sağlıklı yaĢam sepetleri ve çantaları oluĢturarak hangi
yiyeceklerin konması üzerinde konuĢtuk ve bu çalıĢmayı sınıf dıĢında sergiledik.
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Yer değiĢtirme hareketleri üzerine bir dizi aktivite yapıldı. Bu sayede vücut alan
farkındalığı kazanmıĢ oldular. Dengeleme hareketlerini artan bir doğrulukla yaparak
vücudumuza hakim olmayı öğrendik.
BEDEN EĞİTİMİ
Okulumuzda bulunan spor alanlarını tanıtıldı ve spor branĢları hakkında genel bilgi verildi.
Beden eğitimi dersinde kullanılacak ders kıyafetleri, soyunma odalarının kullanımı ile ilgili
açıklamalarda yapılarak sonraki derslerde nasıl hazır olmaları gerektiği söylendi. Öğrencilere
yıl boyunca beden eğitimi dersinde kullanılan kavramlar açıklandı, beden eğitimi dersinde
öğretmenin nasıl bekleneceği, genel ısınmanın nasıl yapılacağı vb. kurallar öğrencilere
gösterildi.
Yer Değiştirme Hareketleri” yürüme, koĢma, atlama-sıçrama, yuvarlanma, tırmanma
hareketleri uygulandı. “Dengeleme Hareketleri” eğilme, esnetme, dönme-salınım, atlamakonma, baĢlama durma, statik ve dinamik denge çalıĢmaları yapılmıĢtır. Basit Stafet Oyunları,
Sıranı Bul, Üç Küçük Kuzu, Yükseğe Sıçra, Sıçra-Dokun, Zıp Zıp Zıpla Don ateĢ oyunu,
ebeleme oyunları, top atıp tutma, hedefe top atma Elde Davul Zurna 1-2-3, yakan top oyunları
oynatılmıĢtır. Pyp konumuzla bağlantılı olarak sporun sağlıklı yaĢam üzerindeki etkisi
anlatılarak, egzersiz sonrası kaslarımızın çalıĢarak güç kazandığı ifade edildi. Doğru duruĢ ve
oturuĢun önemi belirtildi. Derslerde soğuma çalıĢmalarının ne zaman yapılabileceğini
söylendi. Düzenli olarak spor yapan ve yapmayan insanlar arasındaki farklılıklar anlatılarak
spor ve doğru beslenmenin önemi konularına değinildi.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Monitörün uygun yerleĢimi, klavye, ayarlanabilir sandalye, fare altlığı, yeterli ıĢık ve
soğutmanın sağlanması, mola verme, molalarda odayı havalandırma, bazı
egzersizleri yapma alıĢkanlıklarının kazanılması gerektiği konusu tartıĢıldı.
Fiziksel ortamların ergonomiye bağlı olarak yeniden düzenlenmesi aksi
takdirde göz, sırt, bel, boyun, bilek problemlerinin olabileceği vurgulanarak
anlatıldı..
Kelime iĢlem programında sağlık temalı slogan yazılırken, shift, del, backspace, space
bar, enter ve yön tuĢları kullanımı gerçekleĢtirildi. Ayrıca kopyalama, kesme ve yapıĢtırma
iĢlemleri yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR
Çocuk Ģarkıları dinleyerek Ģarkı ile ilgili çalıĢma yaptılar.
Sorgulama ünitesi kapsamında;
Gazete kağıdı ve kağıt bant kullanarak meyve ve sebzelerini yaptılar. Sonra bu meyveleri guaj
boya ile renklendirdiler.
MÜZİK
Ritim, ezgi tekrarları, Ģarkıya beden perküsyonu ile eĢlik edildi.”SONBAHAR ve
CUMHURĠYET” Ģarkısı öğretildi.
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL 2014 - 2015 ACADEMIC YEAR
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 2
(September & October)
REVISION
WELCOME UNIT: Days of the week
Months of the year
The Alphabet
The Numbers
UNIT: SPORTS
New Vocabulary: run, jump, climb trees, ride a bike, catch a ball, play football, play tennis,
play basketball, do taekwondo, play badminton, gym, basketball court, running track,
stadium, skating rink, ski slope, bowling alley, beach, swimming pool, football pitch
 New Structures: I /He / She can / can‟t run
Can you / he / she play tennis?
Yes, I / he / she can.
No, I / he / she can‟t.
I / he / she can play basketball but I / he / she can‟t do taekwondo.
UNIT 2: FOOD
New Vocabulary: potatoes, tomatoes, carrots, cucumbers, peas, peaches, strawberries, plums,
oranges, mangoes, beans, broccoli, lettuce, spinach, cabbage, pears, apricots, avocados,
cherries, watermelon, papaya, healthy, unhealthy
 New Structure: I like carrots. / I don‟t like broccoli.
Do you like peas?
Yes, I do. / No, I don‟t.
He / She likes oranges.
He / She doesn‟t like peaches.
Does he / she like strawberries?
Yes, he / she does.
No, he / she doesn‟t.
… is healthy / unhealthy.
UNIT 3: ME
New Vocabulary: small nose, black moustache, short beard, red hair, brown eyes, grey hair,
thick eyebrows, blond hair, small glasses, round chin, strong chest, flat stomach, broad
shoulders, strong arms, long eyelashes, long neck, short fingernails, woman, women, man,
men, people
 New Structure: I‟ve got long red hair. / I haven‟t got small red glasses.
We‟ve got thick black eyebrows. / We haven‟t got a small mouth.
He‟s / She‟s got small broad shoulders.
He / She hasn‟t got blond hair.
Have you got a round chin?
Yes, I / we have. - No, I / we haven‟t.
Has she / he got flat stomach?
Yes, she / he has. – No, she / he hasn‟t.
MÜZİK
Ses ve kulak egzersizleri
Sesimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmek için doğru nefes almak önem taĢır,
yapacağımız nefes çalıĢmalarının ardından kulak geliĢimi için ses çalıĢmaları
yaparak doğru Ģekilde Ģarkı söyleyebilme özelliği kazandıracağız.
Ritim ÇalıĢmaları
Ritim tekrarı ve vücut ritimlerimizle yaratacağımız müzik cümleleri,
çocuklarımızın ritim kulağı geliĢimi için önemli olacaktır.
Enstrümanları tanıyoruz
Hangi enstrüman nasıl ses çıkartır, orkestralarda nerede yer alır, bestecileri
kimlerdir ve bu besteciler hangi eserleri yazmıĢtır, bunların hepsini öğrenip
Çelloyu tanıyacağız.
3.SINIF
TÜRKÇE
Türkçe dersinde, bir hafta “Ben Kaz Değilim” isimli sınıf romanımız üzerinde okuma anlama
çalıĢmaları yaptık. Dilbilgisi çalıĢmaları için kitabımızı kullanıp, kitap içerisinde ses bilgisi,
eĢ-zıt anlam, eĢ sesli kelimeler ve noktalama iĢaretleri çalıĢmaları yapıp, okuduğumuz
sayfalarda geçen zamirleri bulduk. Okuma çalıĢmalarını sesli, izleyerek ve paylaĢarak okuma
Ģeklinde gerçekleĢtirdik. Ayrıca ders kitabımızdan seçtiğimiz metinler üzerinde de aynı
okumaları yapıp, benzer dilbilgisi çalıĢmalarına yer verdik. Her dilbilgisi konusunu test
çözerek pekiĢtirdik.
MATEMATİK
Matematik dersinde düzlem, simetri, örüntü-süslemeler, ritmik sayma, üç basamaklı sayıları
okuma-yazma, üç basamaklı sayılarla toplama iĢlemi, zihinden toplama iĢlemi ve sonucu
tahmin etme konularını çalıĢtık. Etkinliklerimizi sayılabilir nesnelerle, anlamlı öğrenme,
iĢbirliğine dayalı öğrenme, soru-cevap, beyin fırtınası, altı Ģapkalı düĢünme ve tahmin etme
tekniklerini kullanarak gerçekleĢtirdik. Her ünite sonunda kendimizi değerlendirme çalıĢması
yaptık.
HAYAT BİLGİSİ
Hayat Bilgisi dersinde, “Okul Heyecanım” teması kapsamında okul hazırlığı, arkadaĢlık,
kendi güvenliğini sağlama, duyarlılık, demokrasi, tarafsızlık, okul eĢyalarını koruma/amacına
uygun kullanma, kroki yorumlama ve çizme, okul tarihini araĢtırma, kiĢisel bakım, dengeli ve
düzenli beslenme, özel günler ve milli bayramlar, acil durumlara yönelik karar alabilme, iyi
bir tüketici olmanın gerekleri ve bilgi teknolojilerini kullanma konularını çalıĢtık. Konuları
çalıĢırken soru-cevap, beyin fırtınası, drama, canlandırma, tartıĢma tekniklerinden
faydalandık. Tema süresince kendimizi değerlendirme çalıĢmaları da yaptık.
FEN BİLİMLERİ
Fen Bilimleri dersinde, duyu organlarını tanıma, görevlerini açıklama, duyu organlarının
sağlığı konularını çalıĢarak birinci üniteyi tamamladık. “Kuvveti Tanıyalım” ünitesinde
hareketli varlıkları tanıma, hareketlerini açıklama, hareket türlerini tanıma ve kuvvetin
varlıklar üzerindeki etkilerini açıklama konuları çalıĢıldı. Konuları çalıĢırken beyin fırtınası,
altı Ģapkalı düĢünme tekniği, drama, araĢtırma ve sonuçlarını paylaĢma ile sunum teknikleri
kullanıldı.
Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde, yer değiĢtirme hareketlerini artan bir çeviklikle
yapma, dengede durma, milli bayramlarda yer alabilme etkinlikleri, nesne kontrolü
gerektiren hareketler yapma konuları çalıĢıldı. Konular, gösterip-yaptırma, bakarak
yapma, anlatım ve gösteri teknikleri kullanıldı.
Ayrıca Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri dersleri için her cuma
“Kendimizi Ölçüyoruz” çalıĢmaları yapıp, ölçme sonuçlarını velilerimizle paylaĢtık.
Ġlk PYP temamız olan “Vücut Sistemleri”nde üç sorgulama hattı etrafında sorular oluĢturduk,
cevaplarını araĢtırmalar yaparak bulmaya çalıĢtık. “Vücut sistemlerinin anlamları, iĢleyiĢi ve
yaĢamımıza etkisi” sorgulama hatlarına yönelik videolar izledik, sağlıklı bir vücut için
sistemlerin organize çalıĢmaları gerektiği sonucuna vardık. Vücut sistemlerini oluĢturan
organlardan birinin yeterli çalıĢmaması durumunda ne tür sorunlar yaĢanabileceği üzerinde
akıl yürüttük. Sonuç aktivitesi olarak gruplar halinde seçtiğimiz bir sistemin organlarını ve bu
organların görevlerini sınıf arkadaĢlarımıza sunarak paylaĢtık.
BEDEN EĞİTİMİ
Okulumuzda bulunan spor alanlarını tanıtıldı ve spor branĢları hakkında genel bilgi verildi.
Beden eğitimi dersinde kullanılacak ders kıyafetleri, soyunma odalarının kullanımı ile ilgili
açıklamalarda yapılarak sonraki derslerde nasıl hazır olmaları gerektiği söylendi. Öğrencilere
yıl boyunca beden eğitimi dersinde kullanılan kavramlar açıklandı, beden eğitimi dersinde
öğretmenin nasıl bekleneceği, genel ısınmanın nasıl yapılacağı vb. kurallar öğrencilere
gösterildi.
”Yer DeğiĢtirme Hareketleri” vücut ve alan farkındalığı gerektiren hareketler, eğilme,
esnetme, dönme-salınım, atlama-konma, adım al – sek, denge tahtası üzerinde yürüme, çeĢitli
Ģekillerde koĢma, baĢlama ve durma, statik ve dinamik denge çalıĢmaları, tırmanma, doğru
duruĢ, oturuĢ çalıĢmaları yapıldı. Top Ġle Ebeleme, alttan geç kurtul ebeleme oyunu, elim
sende oyunları oynatıldı. Kültürümü Tanıyorum” zeybek oyununun ilk iki figürü öğrencilere
gösterildi ve uygulandı. Pyp konuları ile bağlantılı olarak da sağlıklı yaĢam için yürümenin
önemini vurgulanarak, farklı yürüme Ģekillerinden sonra nefes alma hızındaki değiĢikliklerin
nedenini açıklamaya öğrencilerimiz teĢvik edildi. Öğrencilere egzersiz öncesi ve sonrası nabız
almaları istenerek ne gibi farkların olduğu soruldu. Farklı hızlarda koĢma ile nefes alıp verme
hızındaki değiĢiklik arasındaki iliĢki açıklanarak, koĢarken neden nefes tutulmaması,
gerektiğini açıklanarak, farklı hızlarda yapılan fiziksel etkinliklerde kalp atım sayısındaki
değiĢiklikleri buldurmaya yönelik çalıĢmalar yapıldı.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Monitörün uygun yerleĢimi, klavye, ayarlanabilir sandalye, fare altlığı, yeterli ıĢık ve
soğutmanın sağlanması, mola verme, molalarda odayı havalandırma, bazı egzersizleri yapma
alıĢkanlıklarının kazanılması gerektiği konusu paylaĢıldı. Fiziksel ortamların ergonomiye
bağlı olarak yeniden düzenlenmesi aksi takdirde göz, sırt, bel, boyun, bilek problemlerinin
olabileceği vurgulanarak anlatıldı.
Teknolojinin günlük hayattaki genel kullanımına iliĢkin avantaj ve dezavantajları tartıĢıldı.
Farklı mesleklerde yer alan teknolojiler tanımlanarak bilgisayarın iĢ, devlet, sağlık ve eğitim
alanlarındaki yaygın kullanımlarına örnekler verildi. (uçak bileti alma, çevrimiçi bankacılık,
elektronik oylama, hasta kayıt sistemleri, özel cerrahi araçları, uzaktan öğrenme, ödev yapma
vb.). Grup çalıĢması yapılarak Vücut Sistemi konusunda internet kullanarak araĢtırma yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR
Çocuk Ģarkıları dinleyerek Ģarkı ile ilgili çalıĢma yaptılar.
Sorgulama ünitesi kapsamında;
Gurup çalıĢmasıyla vücut sistemlerini oluĢturdular.
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL 2013-2014 ACADEMIC YEAR
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 3
(SEPTEMBER-OCTOBER)
Revision:


Days, Months, Numbers, Seasons, Weather, Alphabet.
Like/likes + V+ing “I like playing basketball”
UNIT 1:


Physical Appearances “She has got curly blonde hair.”
Characteristics;
Vocabulary: sporty, bossy, clever, lazy, kind, talkative, helpful,
friendly,hard-working, shy
Using and, but,because “She‟s clever but talkative”
EXTRA UNIT:

Comparatives & Superlatives; “Ferrari is faster than Lamborghini”
“Russia is the biggest country in the world”
UNIT8:

Countries and Nationalities; “Where are you from?”
“Is he from the United States?”
“She‟s from Australia.”
4.SINIF
TÜRKÇE
Ġlk temamızın adı “BĠREY ve TOPLUM” dur. Öğrencilerimizin Türkçe‟ yi güzel ve
doğru kullanabilmeleri için önce dinleme sürecini doğru yapılandırmamız gerekiyor. Bu
amaçla bilgilendirici ve öyküleyici metinler yanında; Ģiirler dinleyip, okuduk. Bu metinlerle
ilgili okuduklarımızı anlama çalıĢmaları yaptık. Türkçe dil bilgisi çalıĢmalarına da yer verdik.
Ġlk olarak Ses Bilgisi‟ni sonra da Sözcük Bilgisi‟ni öğrendik. Kompozisyon yazma çalıĢmaları
yaptık.PYP „‟Ġnançlar ve Değerler‟‟ konumuzla iliĢkili olarak „‟Nasreddin Hoca ile
DüĢünmeyi Öğrenmek‟‟ isimli kitabımızı okuyarak önce kendi kiĢiliğimizle ilgili
değerlerimizi sorgulama Ģansı bulduk.Kitabımızın bir bölümünü kullanarak öğrencilerimiz
aileleri ile çalıĢma fırsatı bulmuĢ, onların da değerlerini fark etme Ģansını yakalamıĢ
oldular.Ardından dünya barıĢını desteklemek ve farklı ülkelerin inanıĢlarını incelemek
amacıyla „‟Sadako ve Kağıttan Bin Turna KuĢu‟‟adlı kitabı okuyup bizler de origami yöntemi
ile kağıttan bin tane turna kuĢu katladık.Katladığımız turna kuĢları ile birlikte dileklerimizi
tutup çalıĢmamızı tüm dünya barıĢı için hediye ettik.Tüm bu çalıĢmalarla kendimizi sözlü ve
yazılı ifade edip, farkındalık düzeyimizi geliĢtirdik.Ayrıca “ATATÜRK” adlı temamıza
geçmek ve Ata‟ mızın bizim için yaptıklarını anlamak için de can atıyoruz.
MATEMATİK
„‟GEOMETRĠ‟‟ öğrenme alanında; üçgen, kare ve dikdörtgenin nasıl isimlendirildiğini,
açının kenarlarını ve köĢesini belirtip, açıları çizmeyi, ölçülerini tahmin edip sonra da
tahminimizi ölçerek kontrol ettik. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını 180 derece
olduğunu etkinlik yaparak gördük. Üçgenlerin açı ölçülerine ve kenarlarına göre
sınıflandırıldığını öğrendik. AlıĢtırmalarla öğrendiklerimizi pekiĢtirdik. Kare ve dikdörtgenin,
kenar ve açı özelliklerini, köĢegenlerini öğrendik. Tüm bunları yaparken açıölçer, gönye ve
cetvel kullandık. Açıölçer ile verilen açıyı çizerken çok eğlendik. Matematik dersinde
geometriyi keĢfederken heyecanlandık. Düzlemsel Ģekillerdeki simetri doğrularını belirlerken;
kitap ayracı, kart ve süslemeler yaparak öğrendiklerimizi pekiĢtirdik.
FEN VE TEKNOLOJİ
“VÜCUDUMUZUN BĠLMECESĠNĠ ÇÖZELĠM” ünitesinde iskeletin temel kısımlarını
model ve Ģema üzerinde gösterip vücudumuzda sert bir yapıya sahip
kemiklerden oluĢan iskeletin görevlerini anladık. Ġskelet ve kas
sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranıĢları gözlemledik.
Artık daha bilinçli hareket edeceğiz. Laboratuvar öğretmenimizle
deney yapmaya, inceleme yapmaya baĢladık bile… Her grup çiğ
tavuk kanadı veya bacağı getirip bu kanat veya bacaklarda kemikleri
birbirine bağlayan eklemleri inceledi. Kemikleri incelediğimiz gibi
kas yapıyı da inceledik. Soluk alıp-verme ile kanın vücutta dolaĢımı
meğer birbirleriyle ne kadar da çok ilgiliymiĢ… Laboratuvar
öğretmenimizle getirdiğimiz oyun hamurlarıyla solunum sistemi
modeli yapıp inceledik. Egzersizin nabza ve soluk alıp vermeye
etkisini anlayıp sağlıklı yaĢamın önemini öğrendik. „‟MADDEYĠ
TANIYALIM‟‟ ünitesinede cansız varlıkları da incelemeye can
atıyoruz.
SOSYAL BİLGİLER
“KENDĠMĠ TANIYORUM” adlı temamızda bireysel farklılıklarımızın farkına bir kez
daha vardık. Duygu, düĢünce ve davranıĢ arasındaki iliĢkiyi fark ederken, sevgi ve saygının
yaĢamdaki önemini anlayıp, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz taktirde hayatımızın
kolaylaĢtığını anladık. Kendimizi tanımak amaçlı tarih Ģeridimizi hazırlayarak, kronolojinin
ne olduğunu öğrendik. Böylece ailemizi ve kimliğimizi tanıdık.
Kimlik bilgilerimizin yazılı olduğu nüfus cüzdanımızı inceleyerek
“Aile Soy Ağacımızı‟‟ hazırladık. „‟GEÇMĠġĠMĠ ÖĞRENĠYORUM”
ünitesinde Milli kültürümüzü oluĢturan unsurları inceledik. Dünya
ülkelerinin kültürlerini inceleyip kültürel özelliklerimizi yansıtan
yönlerini keĢfettik.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
“DIN VE AHLAK HAKKINDA NELER BILIYORUM? “ ünitesinde günlük
konuĢmalarımızda, dilek ve dualarımızda kullandığımız dine iliĢkin ifadeler ile
“Bismillâhirrahmanirrahim”, “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i ġehadetin‟ in” anlamını
öğrendik. Sevap ve günah kavramlarını öğrendik, selamlaĢmanın iletiĢimdeki önemini fark
ettik.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
“YAYA” Temasında bulmacalarla trafik unsurlarını tanıyıp, gözlemlerimizi paylaĢarak,
trafikte doğru davranıĢları kazandık.
PYP “Biz Kimiz‟‟ temasında milli değerlerimize sahip çıkarak farklı inançları tanıdık.
Farklı inançlara karĢı duyarlı ve saygılı olmamız gerektiğini fark ettiler. Dünya insanı olma
yolunda araĢtıran, sorgulayan, duyarlı, bilgili bireyler olarak tutum ve becerilerimizi
geliĢtirmeye devam edeceğiz.
BEDEN EĞİTİMİ
Okulumuzda bulunan spor alanlarını tanıtıldı ve spor branĢları hakkında genel bilgi verildi.
Beden eğitimi dersinde kullanılacak ders kıyafetleri, soyunma odalarının kullanımı ile ilgili
açıklamalarda yapılarak sonraki derslerde nasıl hazır olmaları gerektiği söylendi. Öğrencilere
yıl boyunca beden eğitimi dersinde kullanılan kavramlar açıklandı, beden eğitimi dersinde
öğretmenin nasıl bekleneceği, genel ısınmanın nasıl yapılacağı vb. kurallar öğrencilere
gösterildi.
Basketbol oyun kurallarını öğreniyorum‟: Basketbolun tanımı, oyuncu ve hakem sayısı,
oyun süresi ve devre, zaman kuralları, oyuncu değiĢtirme, oyuna baĢlama, mola
hakkı, basketbol sahası boyutları, pota ve top ölçüleri ile ilgili bilgiler verildi.
Basketbolda temel duruĢun tarifi yapılarak birkaç öğrenciyle birlikte, top tutma
ve top atma hareketinde vücudun, ayakların ve ellerin pozisyonları gösterilerek,
öğrencilerden topsuz olarak tekrar etmeleri istendi. Öğrencilere, göğüs pas ve
yerden pas, top sürme çalıĢmaları yaptırıldı. Basketbol‟da Ģut atma
çalıĢmalarına yönelik el bileği ve kol hareketi, topsuz olarak, tüm öğrencilere
yaptırıldı. Duvara karĢı Ģut atma çalıĢması yaptırılarak, Durarak atıĢ, sıçrayarak
atıĢ, serbest atıĢ örneklerle öğrencilere gösterildi. Sınıf içerisinde Mini
Basketbol Turnuvası yapıldı. Pyp konusu ile bağlantılı olarak farklı ülkelere ait
baĢarılı sporların hangi inançlara sahip oldukları ve bizim ülkemizde yaĢayan baĢarılı
sporcular ve milli değerlerimiz konusu iĢlenerek, ülke değiĢtiren milli sporcularımız örnek
verildi.(Atletizm Elvan ABGESYE- Futbol Mesut ÖZĠL alman mili takımında oynuyor)
Uluslar arası yapılan müsabakalarda Türk Milli takımlarımızın Ġstiklal marĢına ve
bayrağımıza olan saygısı ve saygı duruĢunun önemi vurgulandı.
GÖRSEL SANATLAR
Sorgulama ünitesi kapsamında;
"Felix Dünya Çocukları ile Birlikte" isimli kitaptan bir mektup okunarak, mektupla ilgili
resim çalıĢması yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız ile ilgi resim çalıĢmaları yapıldı.
MÜZİK
Ses ve kulak egzersizleri
Sesimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmek için doğru nefes almak önem taĢır,
yapacağımız nefes çalıĢmalarının ardından kulak geliĢimi için ses çalıĢmaları yaparak doğru
Ģekilde Ģarkı söyleyebilme özelliği kazandıracağız.
Ritim ÇalıĢmaları
Ritim tekrarı ve vücut ritimlerimizle yaratacağımız müzik cümleleri, çocuklarımızın ritim
kulağı geliĢimi için önemli olacaktır.
Enstrüman arı tanıyoruz
Hangi enstrüman nasıl ses çıkartır, orkestralarda nerede yer alır, bestecileri kimlerdir ve bu
besteciler hangi eserleri yazmıĢtır, bunların hepsini öğrenip Çelloyu tanıyacağız.
ISTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL 2014-2015 ACADEMIC YEAR
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 4
(September & October)
Introduction Unit:
Vocabulary: The Alphabet, numbers, days, months, seasons, colours, time and
the body parts.
Structure: a/ an, plurals, This/These That/Those.
- This is a car. These are pencils.
- a girl
That is a house.
Those are trees.
an umbrella
- man- men
fish-fish
knife- knives
tree- trees
box- boxes
UNIT 1: FAMILY & FRIENDS
New Vocabulary: family members, chimpanzee, idea, mystery, trick, crazy about, clever,
scientist, pupil, keeps the egg warm, come out, chick, twins.
New Structure: VERB to BE
I am a doctor. She is 12 years old. We are Turkish.
POSSESSIVE ADJECTIVES (my, your, his, her, its, our, their)
My birthday is in May. His hair is brown. This is our classroom. Its ears are big.
POSSESSIVE „s
babies‟ names are Tom and Bo.
Jane‟s eyes are blue. The
Writing: Write an e-mail about yourself.
UNIT 2: MY FAVOURITE THINGS
New Vocabulary: pieces, laptop, scared, toys, remote control, moving, scary, interactive,
globe, creepy, creature, article, quite.
New Structure: HAVE/ HAS GOT
-
I have got a ball, but I haven’t got a bear. She’s got black hair, but she hasn’t got blue
eyes.
-
Have they got a phone? Yes, they have. or No, they haven’t.
THERE IS/ ARE & PREPOSITIONS
-
There is a computer on the table, but there isn’t a mobile phone under the desk. Is
there a box in your room?
-
There are dogs behind the tree, but there aren’t cats in front of the house. Are there
any spiders in the classroom
ALMANCA/FRANSIZCA




Öğretmen ile öğrencinin tanışması
2. Yabancı dilinin önemi
Selamlaşmalar ve vedalaşmalar
İsmini sorabilme/söyleyebilme
 Sayıları sayabilme ve yazabilme (0-20)
 Kısa metinler okuyup anlayabilme
AKADEMİK KADRO
Sevil ÜNAL
Psikolojik DanıĢman ve
Rehber Öğretmen
Selim CÜRE
Kampüs Müdürü
Zeynep BELENDĠR
Okul Müdürü
Emre
YAPRAKKIRAN
Müdür Yardımcısı
Ebru AYKAÇ
Psikolojik DanıĢman
ve Rehber Öğretmen
Füsun SIRMACI
Sınıf Öğretmenleri
Bölüm BaĢkanı
ġahinde KÖKSAL
Sınıf Öğretmeni
ġengül EKĠNCĠ
Sınıf Öğretmeni
Nevin DÜNDAR
Sınıf Öğretmeni
Mehtap AĞIRMAN
Sınıf Öğretmeni
Merve SAKA
Sınıf Öğretmeni
lkay ÇAKMAK
Sınıf Öğretmeni
Ġdil AYYÜREK
Sınıf Öğretmeni
Kübra AKSU
Sınıf Öğretmeni
Serpil SANCAK
Sınıf Öğretmeni
Mine Özge
TOPALOĞLU
Sınıf Öğretmeni
Erhan KARADENĠZ
Sınıf Öğretmeni
Merve GĠRĠT
Sınıf Öğretmeni
Kathleen M.I.C. TILLIE
PYP Koordinatörü
Pelin NĠGĠZ
Ġngilizce Öğretmeni
Pınar ÇĠLECĠ
Ġngilizce Öğretmeni
Elif Nur AYTEKĠN
Ġngilizce Öğretmeni
Alfredo Elias FIERRO
Ġngilizce Öğretmeni
Gizem YENĠKURTULUġ
Bilgisayar Öğretmeni
Burcu ÖCAL ġAHAN
Görsel Sanatlar
Öğretmeni
Dilek Hediye
KARAYILAN
Müzik Öğretmeni
Ruken ALAGÖZ
Almanca Öğretmeni
Lia HAVITERS
Fransızca Öğretmeni
BüĢra KESKĠN
Kütüphane Sorumlusu
Serkan GÜRTUNA
Beden Eğitimi
Öğretmeni
Fatma PAġAALĠOĞLU
Beden Eğitimi
Öğretmeni
Emine BAYTEKĠN
Beden Eğitimi
Öğretmeni
Göker AGUġ
Beden Eğitimi
Öğretmeni
Betül Kırım
Ġngilizce Öğretmeni
Download

İSTEK ÖZEL KEMAL ATAÜRK İLKOKUL BÜLTENİ