OCAK
BÜLTENİ
Merhaba!

Bir yılı ve bir ayı daha geride bıraktıktan
sonra, siz değerli velilerimize Ocak bültenimizle
ulaşmaktan mutluluk duyarız ve yeni bir yılın sizlere
sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini dileriz.
ĠÇĠNDEKĠLER
1-
ETKĠNLĠK SAATĠ




JĠMNASTĠK
MÜZĠK
DRAMA
YOGA
2-
KÜÇÜK GRUP ZAMANI
3-
KENDĠ YEMEĞĠNĠ KENDĠN YAP
4-
KĠTAP SAATĠ
5-
BERABER SAAT
6-
SINIFTA SERBEST OYUN ZAMANI
7-
ĠNGĠLĠZCE
 CIRCLE TIME
 SMALL GROUP TIME
 FREE PLAY TIME
8-
DUYURULAR
9-
KĠTAP ÖNERĠLERĠMĠZ
10- SĠZĠN ĠÇĠN SEÇTĠKLERĠMĠZ
JİMNASTİK
Her ay farklı bir geliĢim hedefini benimsediğimiz derslerimizde bu ayki
hedefimiz “zıplama” idi.
Her hafta iĢlediğimiz konulara paralel olarak derslerimizde müzikle
koĢma ve durma çalıĢmalarına devam ettik. Konularımızla paralel olarak
iĢlediğimiz derslerimizde “Ne oldun?” sorusuna cevaplar aradık. “SU
TASARRUFU” konusunda bazılarımız tatlı su, tuzlu su, deniz, göl, nehir, akarsu,
“GÜVENLĠKTE OLALIM” konusunda güvenliğin türleri olduk örneğin; evde güvenlik, arabada güvenlik,
okulda güvenlik gibi. “ENERJĠ TASARRUFU” konumuzda, rüzgar, güneĢ, petrol, su ve doğalgaz gibi
enerji çeĢitleri olduk. Ġlk “KIġ MEVSĠMĠ” konusunda bazılarımız kardan adam, bazılarımız kar
tanesi ve bazılarımız yağmur olduk ve onlar gibi davranmaya çalıĢtı. Ġkinci “KIġ MEVSĠMĠ”
konusunda kar yağdı üĢüdük ve peteklerimizin yanında ısındık. Ayrıca tek ayak ve çift ayak üstünde
zıplamak adına bu ayki oyunumuz “Zıp, zıp, zıpla” oyunu idi.
ġubat ayında konumuz tırmanma olacak ve salonumuzdaki tırmanma ünitemizde tırmanma
yarıĢları yapacağız.
MÜZİK
Okul öncesi müzik eğitimi, çocuğun psikolojik geliĢiminde olumlu rol oynar.
Müzik eğitimi yoluyla çocuklara, iyiyi, doğruyu ve güzeli kavratarak
toplumsallaĢması yolunda küçümsenmeyecek mesafeler katettirilebilir. Müzik
eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal
geliĢim hem de sağlıklı bir kiĢilik yapısı kazanma Ģansına kavuĢmaktadır.
2 ve 3 yaĢ grubumuzla; bu ay müzik derslerimizde tahtayla tanıĢtık.
Tahtayı nasıl elde ettiğimizin hikayesini anlatırken; hep birlikte hikayede geçen nesnelerin ve
hareketlerin ses efektlerini keyifle taklit ettik. Ortaya konan çeĢitli tahta objelerden (nihale,
havan, askı, kaĢık, blok, matruĢka, kolye vb.) istediğimizi seçerek ses araĢtırmaları yaptık. Onları
vurarak, sürterek, sallayarak çalınan Orff aletlerine dönüĢtürmek için yaratıcılığımızı kullandık ve
onlara özgün isimler (KöpüĢ, Spiderman ve arkadaĢları, Dodo, Bobo vb.) verdik. Tahta bloklarla basit
ritim çalıĢmaları yaptık ve onları çalarak öğrendiğimiz Ģarkıları söyledik. Daha sonra bloklarımızın
üzerini istediğimiz gibi boyayıp, geometrik Ģekiller yapıĢtırıp evlerimize götürmenin mutluluğunu
yaĢadık.
4-5 yaĢ grubumuzda; bu ay müzik derslerimizde tahtayla tanıĢtık. Tahtayı nasıl elde
ettiğimizin hikayesini anlatırken; hep birlikte hikayede geçen nesnelerin ve hareketlerin ses
efektlerini keyifle taklit ettik. Ortaya konan çeĢitli tahta objelerden (nihale, havan, askı, kaĢık,
blok, matruĢka, kolye vb.) istediğimizi seçerek ses araĢtırmaları yaptık. Onları vurarak, sürterek,
sallayarak çalınan Orff aletlerine dönüĢtürmek için yaratıcılığımızı kullandık ve onlara özgün isimler
(Tak tak, Ağaçkakanın gagası, vb.) verdik. Öğrencilerimizin evlerinden getirdikleri tahta kaĢıklarla
basit ritim çalıĢmaları yaptık ve onları çalarak öğrendiğimiz Ģarkıları söyledik. Daha sonra
kaĢıklarımızın üzerine istediğimiz gibi desenler çizerek, boyayarak evlerimize götürmenin
mutluluğunu yaĢadık.
TELEFONUN DELĠKLERĠ
POLĠS AMCA
Telefonun delikleri içinde
Ufak tefek parmakları yüzünden
Bir bilseniz baĢımıza ne geldi
Küçük kardeĢimin yüzünden
Babam yokken telefon eder
Bütün Ģehri arar rahatsız eder
Sayıları bilmez küçük yumurcak
Bilmeyiz ne zaman akıllanacak(2)
Polis amca, polis amca
Neredesin? Neredesin?
Hırsız geldi düdük çal.
Düt düt düüüüüüüüt.
Bekçi baba, bekçi baba
Neredesin? Neredesin?
Bayram geldi davul çal
Dum dum dum..
Bir bir sıfırdan itfaiye geldi
Bir bir ikiden doktorlar geldi
Bir beĢ beĢden polisler geldi
Kızdılar babamı alıp gittiler(2)
DRAMA
3 YAġ
Bu ay “KıĢ Mevsimi” konusu iĢlenirken bu konuyu çağrıĢtıran kelimeleri ve
objeleri düĢündük. Müzik eĢliğinde bu mevsime uygun canlandırmalar yaptık.
Ana çalıĢmamızda büyük beyaz bir örtü kullanarak yarattığımız düĢsel ortamlarda roller üstlenerek
doğaçlamalar yaptık. Beyaz örtümüz; karlı bir park, köpüklü bir deniz bazen de dev bir kartopu oldu.
ÇalıĢmamızı kağıt parçalarından oluĢan kar toplarıyla, kartopu savaĢı yaparak keyifle sonlandırdık.
4 YAġ
Bu ay, grup çalıĢmasına, grupla iĢbirliği kurmayı hedefleyen oyunlara yer verdik. “Enerji Tasarrufu”
konusuyla ilgili olarak öncelikle elektrik kullanımının hayatımızda neden önemli olduğunu konuĢtuk.
Hep beraber elektrikle çalıĢan bir makine olup; sesini, hareketlerini taklit ettik ve el çırpma sesiyle
birlikte elektriğin kesildiğini hayal edip durduk. Ana çalıĢmamızda her birimiz gerçekte olmayan bir
makineyi (çiçek kesme makinesi, oyuncak toplama makinesi v.b.) canlandırıp, ne gibi özellikleri
olduğunu anlattık. Son olarak her birimiz farklı hareketler yaparak ve sesler çıkararak grupça dev
bir müzik yapan makineyi oluĢturup çalıĢmamızı keyifle bitirdik. “KıĢ Mevsimi" konusuyla ilgili ise her
birimiz müzik eĢliğinde dans eden kar tanelerine dönüĢtük. Müzik durduğunda nasıl bir kar tanesi
olduğumuzu grupla paylaĢtık. Kağıt parçalarından kartopu hazırladık ve müzik eĢliğinde kartopu
savaĢı yaparken çok eğlendik. Son olarak bir kartopunu kağıdımıza yapıĢtırıp, kartopundan farklı
nesneler (araba tekerleği, güneĢ, çiçek, ördeğin baĢı vb.) yarattık.
YOGA
Yoga, erken yaĢta baĢlandığı ve düzenli bir Ģekilde yaptırıldığı takdirde
çocuklara birçok kazanım sağlıyor. Daha sakin olmayı, ahengi, huzuru,
kendilerini tanıyıp güvenmelerini öğretiyor. ÇeĢitli zihinsel ve fiziksel
rahatsızlıklara önleyici bir faktör oluĢturuyor. Sorunlarına bile baĢka bir açıyla
bakmayı öğretebiliyor yoga. Ayrıca, çocuk yogasının en önemli özelliği çok
eğlenceli olmasıdır. Çocuklar, içinde hayvan taklitleri yapılan, hikayeler
anlatılan, oyunlar oynanıp Ģarkılar söylenen, arkadaĢlarıyla ortak bir Ģeyler
paylaĢarak sadece koĢulsuz sevgi ve anlayıĢ gördükleri bir yoga dersine neden gelmesinler?
Çocuklarımızla beraber yoga hareketlerini sizin de yapmanız önemlidir, çünkü çocuğunuz bu
yaĢta taklit ederek öğrenir, eğer siz yoga hareketlerini yaparsanız bir süre sonra sizinle beraber o
da yoga yapmaya baĢlayacaktır! Bu ayki yoga derslerimizde; KEDĠ DURUġU, KOBRA YILANI
DURUġU, YUVARLANMA, ĠKĠLĠ CAM SĠLME, DERĠN GEVġEME, AY DURUġU, AĞAÇ DURUġU,
SANDVĠÇ DURUġU, çalıĢmalarına yer verdik. Bunlardan bazılarını örneklersek;
Namaste: BağdaĢ kurarak ya da dizlerin üzerinde oturuyoruz. Sırt, boyun dik, omuzlar rahat, eller
önce dizlerde 3 kere „huzur nefesi‟ uyguluyoruz. Burundan nefes alıp „ahh‟ sesiyle ağızdan veriyoruz
ve sonra avuçlar birleĢik eller göğüste namaste hareketi ile yoga çalıĢmamıza baĢlıyoruz. Namaste
ile çalıĢmanın kendimize, birbirimize, sevdiklerimize, tüm dünyaya huzur getirmesini ve yararlı
olmasını diliyoruz. Namaste ile önce kendimize, sonra birbirimize ve dünyamıza teĢekkür ediyoruz…
Namaste ile „içimdeki ıĢık, senin içindeki ıĢığı görüyor ve saygı duyuyor‟ diyoruz…
Yuvarlanma: Sırt üstü yatıp dizleri göğse çekiyoruz. BaĢ da kalkıyor ve çene dizlere değiyor, bir top
gibi yuvarlak oluyoruz ve yavaĢça geriye ve öne doğru yuvarlanıyoruz, omuriliği güzelce esnetiyoruz.
Yıldız duruşu: Yerde ayak tabanları birleĢik dizler kırık bir Ģekilde oturuyoruz, eller kenetleniyor ve
enseye yerleĢiyor. Dirsekler yanlara açık bir Ģekilde öne eğiliyoruz. Dizler, dirsekler ve baĢımız
parlak bir yıldızın 5 köĢesini oluĢturuyor. Sırt, boyun, bacak, kalça, kol kasları için güzel bir hareket.
KÜÇÜK GRUP ZAMANI
Çocuklar, o hafta okulda iĢlenen temel deneyim (Aktif Öğrenme, Sayı,
Sıralama, Sınıflandırma, Zaman, YaĢamak ve Ġfade etmek, Dil, Alansal
ĠliĢkiler) doğrultusunda öğretmenin önceden planladığı faaliyet üzerinde
yoğunlaĢırlar. Küçük Grup Zamanları çocukların ihtiyaçlarına, yeteneklerine
ve ilgilerine göre yönlendirilir. Çocuklar araĢtırma, malzeme kullanma,
tercihler yapma ve problem çözme ile uğraĢırken öğretmen de çocuklara açık
uçlu sorular sorarak ve yeni problem çözme yolları bularak çocukların
edindikleri deneyimleri çeĢitlendirir. Bu zaman diliminde amaç, çocuklara üretkenliklerini ortaya
koyma fırsatı vererek onlara farklı bir bakıĢ açısı kazandırmaktır.
Bu ayki küçük grup zamanlarımızda Temel Deneyimimizin “DĠL” olduğu haftada 2 ve 3
yaĢ gruplarında “Hikaye Anlatma, Masal Tamamlama, BoĢa Akan Su Boyama Sayfası, Bahçe Sulama
Boyama Sayfası” çalıĢmalarını uyguladık. 2 ve 3 yaĢ “Hikaye Anlatma” küçük grup zamanında;
çocuklar birer tane hikaye kitabı seçtiler. Herkes kitabının istediği bir sayfasını açtı ve açtığı
sayfadaki resmi anlattı. Bu çalıĢmada malzemeler hikaye kitapları idi. ÇalıĢmadaki alt deneyim ise
duyguları kelimelere dökmekti. 3-4 yaĢ gruplarında “Hikayeye Uygun Ġfadeyi Bul, Hikaye Anlatma,
Masal Tamamlama, Hayal Et” çalıĢmalarını uyguladık. “Masal Tamamlama” çalıĢmasında; duvara büyük
bir paket kağıdı asıldı. Ortaya pek çok eĢya ve canlı resmi kesilerek kondu. Öğretmen yerden istediği
bir resmi alıp panoya yapıĢtırdı. Öğretmenimiz bir cümleyle hikayeye giriĢ yaptı. Sırayla her çocuk
seçmiĢ olduğu resmi hikayeye katarak masalı tamamladılar. Bu çalıĢmada; resimler ve paket kağıdı
malzemelerini kullandık. Alt deneyimimiz ise duyguları kelimelere dökmekti. 4-5 yaĢ gruplarında;
“Tarif Et, Masal Anlatalım, Maskeli KonuĢma ve Problem Çözelim” çalıĢmaları uygulandı. “Maskeli
konuĢma” çalıĢmamızda çeĢitli ifadeli yüz maskeleri (üzgün, kızgın, mutlu) ortaya kondu. Sırayla iki
çocuk istedikleri yüz maskelerini ellerine geçirip karĢılıklı birbirleriyle konuĢarak bir gösteri
yaptılar. Bu çalıĢmadaki malzemelerimiz yüz maskeleri, Alt deneyimimiz ise diğer çocuklarla ve
büyüklerle anlamlı deneyimler hakkında konuĢmak ve duyguları kelimelere dökmek idi.
Temel deneyimimizin “AKTĠF ÖĞRENME” olduğu ikinci haftada 2 ve 3 yaĢ grubumuzda
“Hamur ÇalıĢması, Sünger Baskısı, Kolye Yapımı, Yiyecek Tanıma ve Sihirli Boya” çalıĢmalarını
uyguladık. “Hamur ÇalıĢması” olan küçük grup zamanında; çocuklara oyun hamuru hazırlandı. Daha
sonra pul, makarna vb. malzemelerle model yapmaları istendi. Malzemelerimiz; Oyun hamuru, pul,
makarna vb. Alt deneyimimiz ise nesnelerle uğraĢmak, değiĢtirmek ve birleĢtirmek idi. 4-5 yaĢ
grubumuzda “Hamur ve Artık Materyallerle ÇalıĢma, Sünger Baskısı, Ceviz ve Fındık Tanıma, Sınıfa
Saklanan Yuvarlakları Bulma, Pipetle Suluboya Yapma” çalıĢmalarını uyguladık. “Ceviz ve Fındık
Tanıma” olan küçük grup zamanında; çocuklar 4 gruba ayrıldı. Her çocuğa 3-4 adet kırılmamıĢ fındık
ve 1-2 adet de ceviz verildi. Bunları incelemeleri istendi ve özellikleri tartıĢıldı. Daha sonra
öğretmen ve çocuklar bunları kırmaya çalıĢtılar. Daha sonra aletlerle kırılabileceği fark ettirildi.
Ceviz ve fındıkların önceki ve kırılmıĢ halleri incelenerek karĢılaĢtırmalar yapıldı. Malzemelerimiz;
Ceviz ve fındık, Alt deneyimimiz, tüm duyularla aktif olarak araĢtırmak oldu.
Ocak ayının üçüncü haftasında Temel Deneyimimiz yine “AKTĠF ÖĞRENME” oldu. 2-3 yaĢ
grubumuzda “Suluboya ÇalıĢması, Minderlerle Parkur, Legolarla ÇalıĢma ve EĢ Bulma” çalıĢmalarını
uyguladık. “Legolarla ÇalıĢma” olan küçük grup zamanımızda; ortaya Okulda bulunan çeĢitli legolar
(parmak Legolar, noperler, büyük legolar, çizgili noperler) karıĢtırılarak kondu. Çocuklar da denemeyanılma yoluyla legolarla makine oluĢturmaya çalıĢtılar. Hayal ettikleri bir objenin modelini
oluĢturmaya, bu modeller hakkında çocuklar paylaĢımlarda, beraber yorumlarda bulundu. Daha sonra
oluĢturdukları modellerle ilgili hayali oyun oynadılar. Bu çalıĢmada malzemelerimiz legolardı. Alt
deneyimimizde iliĢkileri direkt araĢtırma ile öğrenmeydi. 4-5 yaĢ grubumuzda “Kolaj ÇalıĢması,
Yiyecek Tanıma, KuruyemiĢ Tanıma ve Ġp Baskısı” çalıĢmalarını uyguladık. “KuruyemiĢ Tanıma”
çalıĢmamız olan küçük grup zamanında çocuklara çeĢitli kabuklu kuruyemiĢler verildi. Önce kabukları
ile incelenip farklılıkları konuĢuldu. Daha sonra çocuklar birbirlerine bunların ne olduğunu sordular ve
açıp içindekileri de inceledikten sonra tatlarına bakarak farklılıklarını bir kez daha gözden
geçirdiler. Malzemelerimiz fındık, ceviz, Ģam fıstığı, yer fıstığı, kabuklu badem v.b,(kağıt, tutkal) dı.
Alt deneyimimiz ise tüm duyularla aktif olarak araĢtırmak oldu.
Bir sonraki hafta Temel Deneyimimiz “ZAMAN” dı. 2-3 yaĢ grubumuzda “Olay Sıralama,
Farklı Hızlar, KıĢ Mevsimi Panosu ve ġeker Eritme Deneyi” çalıĢmalarına yer verdik. Bunlardan birine
örnek verirsek; “Farklı Hızlar” çalıĢmamızda çocuklar oyun salonumuzda toplandılar. Öğretmenimiz
çocuklara "üç hızıyla kar yağdıralım." direktifini verdi. Çocuklar, bu direktifin kendilerinde
çağrıĢtırdığı hızı uyguladılar. Bu döngü hızın dörde, beĢe çıkartılmasıyla veya ikiye, bire
düĢürülmesiyle devam etti. Öğretmenimizin verdiği bu direktiflerden sonra sıra çocuklarımıza geçti,
çocuklar da arkadaĢlarına çeĢitli direktifler vererek onların hızını ayarladılar. Bu çalıĢmadaki Alt
deneyimimiz hızları değiĢik Ģekillerde yaĢayıp tarif etmek oldu. 4-5 yaĢ grubumuzda ise “TaĢıt
Resimlerini Hızlarına Göre Sıralama, Hikaye oluĢturalım, KıĢ Mevsimi Resimlerini Sırala ve Ġpe
Boncuk Dizelim” çalıĢmalarını uyguladık. Bunlardan; “Hikaye OluĢturalım” çalıĢmasında çocuklara kıĢ
mevsimi ile ilgili resimler verildi, çocuklar bu resimleri olay sırasına (önce-sonra) dikkat ederek
sıralayıp kağıtlarına yapıĢtırdılar ve yapıĢtırdıkları resimleri de nasıl bir olay olduğunu anlattılar.
Anlatılan hikayeler yazılıp küçük bir kitap oluĢturuldu. Malzemelerimiz, hikaye sayfaları, kıĢ mevsimi
ile ilgili resimler oldu. Buradaki Alt deneyimimiz ise olayların sırasını anlamak ve ifade etmekti.
Son hafta Temel Deneyimimiz “SAYI” idi. 2-3 yaĢ grubumuzda “Kaç Kardan Adam Var?, Sayıya
Uygun KıĢ Mevsimiyle Ġlgili Resim, Evlere Uygun Sayıdaki Kar Tanelerini YapıĢtıralım, Sayı Ġle Nokta
BuluĢması, Kendi Yemeğini Kendin Yap” çalıĢmalarını uyguladık. “Kaç Kardan adam var?” çalıĢmasında
Her çocuğa resim kağıdından kesilmiĢ kardan adam resmi 3 parçalı puzzle (çocuğun veya grubun
seviyesine göre 2 veya 4 parçalı) Ģeklinde verildi. Her çocuk kardan adamın parçalarını alıp, kardan
adamı oluĢturdu. Kardan adamın kaç parçadan oluĢtuğu sayıldı. Malzemelerimiz puzzle Ģeklinde
hazırlanmıĢ kardan adam resimleri, Alt deneyimimiz ise materyal ve nesneleri saymaktı. 4-5 yaĢ
grubumuzla “Sayıya Uygun Resim YapıĢtıralım, Ritim ÇalıĢması, Mandal Takma YarıĢması, Sayıya
Uygun Stampa Baskısı ve Kendi Yemeğini Kendin Yap” çalıĢmalarını uyguladık. Bunlardan; “Mandal
Takma YarıĢmasında” Sınıf ikiye bölündü. Daha sonra her iki gruptaki çocuklar kendilerine birer eĢ
seçtiler. BaĢlama sinyali ile beraber eĢlerden biri diğerinin üzerine mandal takmaya baĢladı. BitiĢ
sinyali ile beraber eĢlerin üzerlerine takılan mandallar sayılıp aynı süre içindeki farklı sayıda mandal
takmanın nedenleri tartıĢıldı. Diğer eĢlerin mandal takması ile yarıĢma sürdürüldü. Malzememiz
mandallardı. Alt Deneyim ise materyal ve nesneleri saymak oldu.
KENDİ YEMEĞİNİ KENDİN YAP
Her zaman çocuklarımızla vakit geçirirken, bunun nasıl hem eğlenceli hem de
yararlı olabileceğini düĢünürüz. Çünkü uzmanlar, birlikte geçirilen zamanın
uzunluğunun değil, ne kadar yoğun geçirildiğinin önemli olduğunu söylerler.
Oyunlar oynamak, spor yapmak ya da birlikte yemek piĢirmek, yan yana
oturup televizyon seyretmekten daha yararlı ve eğlencelidir.
Birlikte yemek yapmanın çocuklarımıza baĢka faydaları da var.
GeliĢmiĢ ülkelerdeki çocuklara, dengeli beslenme, yemek piĢirme, ev temizliği
gibi konularda temel eğitim, okullarda -cinsiyet ayrımı gözetmeksizin- verilirken, ülkemizde bu
eğitim sadece ailelere düĢüyor ve çoğu zaman hatalar yapılıyor. Bunun sonucunda, yemek denince
sadece hamburger ve patates kızartmasını anlayan ya da ev iĢini kadınların yapması gerektiğini
düĢünen yeni nesiller yetiĢiyor.
Okulumuzda mutfak güvenliği ve hijyenin önemi vurgulanarak minik ellere yemek yapmanın
eğlenceli yönlerini sunuyoruz. Kolay tarifleri birlikte yapıp mutfak eĢyalarının güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Örneğin, salatalar ya da birlikte hazırladığımız hamurdan, kalıplarla
kurabiyeler yapmak gibi. Mutfakta büyükleri ile çalıĢan çocuklar artık yapacağı yemeğe karar
verecek olgunluğa gelmiĢ olurlar.
KİTAP SAATİ
Okul öncesinde kitap okumanın ve dinlemenin yararlarını hepimiz
çok iyi biliyoruz.
Kitap saatlerimizde haftanın konusu ile ilgili güzel ve sürükleyici
hikayelerimizi çocuklarımızla birlikte okumaktayız. Ayrıca bu saatimizde
deneylere, bilmecelere, parmak oyunlarına ve Ģiirlere de yer vermekteyiz.
“SU TASARRUFU ” konusunda “Tutumlu Çocuk” ve “Küçük Su
Damlası” hikayelerini okudular ve hikayenin sonu ile ilgili yorumda bulunarak onlara verilen resimleri
boyadılar. Ayrıca konuyu pekiĢtirmek adına okunup resmi yapılan hikayeleri dramatize ettiler.
“GÜVENLĠKTE OLALIM” konulu haftada “Okulda Bir Kaza” hikayesini okudular. Çocuklarımız
kendi hayal güçlerini kullanarak hikayenin resmini yaptılar. Ayrıca çocuklarımızla beraber okunan
hikayeyi dramatize ettik.
“ENERJĠ TASARRUFU” konusunda Enerji tasarrufu ile ilgili genel bilgiler yaĢ gruplarına göre
çocuklarla konuĢuldu. “Enerji Tasarrufu” hikayesini okudular ve hikayenin sonu ile ilgili yorumda
bulunarak onlara verilen resimleri boyadılar. Ayrıca “Tasarruflu Olalım” resimli hikayelerini okuyup
okunan hikayenin resmini yaptılar. Ayrıca konuyu pekiĢtirmek adına okunup resmi yapılan hikayeleri
dramatize ettiler. Bu hafta 2-3 ve 3-4 yaĢ grubu çocuklarımız “ Elektriklenme veya Elektrik Yükü”,
4-5 ve 5-6 yaĢ grubu çocuklarımız ise “Rüzgar Gücü” deneylerini yaparak eğlenceli vakitler
geçirdiler.
“KIġ MEVSĠMĠ” konusunda “ÜĢüdüm” tekerlemesi, “Kar Taneleri ve Mevsimler” parmak oyunları
ve “KıĢ Mevsimi” ile ilgili bilmecelere yer verildi. Bu hafta “Kardan Adama Ne Oldu?” ve “Bembeyaz
Pamuklar” hikayesini okuduk ve hikayenin sonunda ne olmuĢtur sorusuna göre kendi hayal gücümüze
göre resimledik. Bu hikayeleri dramatize ettik. Ayrıca “Güçlü Buz” deneyi ile konumuzu pekiĢtirdik.
BERABER SAAT
Ocak ayında Beraber Saat çalıĢmalarımızda her zaman olduğu gibi
yoklama, gün, ay, yıl ve hava nasıl‟ı konuĢtuk. “SU TASARRUFU” konulu
haftada konuya “Suyun Dökülmemesi” deneyi ile baĢlangıç yaptık, “Su
Damlasının Öyküsü” adlı slayt hikayesini seyrettik. Daha sonra “Benim Evim”
parmak oyununu oynadık, konu ile ilgili bilmeceler sorduk ve “Su Damlası”
Ģiirini okuduk.
Bu ayın ikinci haftası konumuz “GÜVENLĠKTE OLALIM” oldu. Bu
hafta arabada, evde, servis aracında, okulda, oyun alanında, okul bahçesinde,
caddede, sokakta, alıĢveriĢte gezerken nasıl güvenlikte olacağımızı ve nasıl davranmamız gerektiği
hakkında konuĢtuk ve son gün bunlardan bir tanesini sitenin güvenliğine gezi düzenledik. Site ve bina
güvenliği hakkında bilgi aldık.
Bir sonraki hafta konumuz “ENERJĠ TASARRUFU” idi. Bu hafta beraber saatlerimizde
“Elektrik Süpürgesi”, “Evimizin Zili Çalıyor”, “Elektrik” ve “Enerjin Var mı?” oyunları oynadık.
Bunlardan birini sizde evde çocuğunuz ile birlikte oynayabilir ve böylece hem siz hem de çocuğunuz
eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Örneklersek;
ELEKTRĠK SÜPÜRGESĠ OYUNU
Çocuklar tren olurlar ve elektrik süpürgesi oldukları söylenir. Ayrıca 3-4 tane öğrenci seçilir
ve onlarında çöp oldukları söylenir, çöpler sınıfa dağılır ve öğretmen evet elektrik süpürgesini prize
takacağız ve çalıĢtırıp sınıfımızdaki çöpleri yakalayacaksınız. Fakat elektrik süpürgesinin kopmaması
lazım der, elektrik süpürgesi vuuuu diye çalıĢtırılır, kopmadan çöpler toplanır, yakalanan çöpler,
süpürgeye katılır çöpler toplanana kadar oyun devam eder.
“KIġ MEVSĠMĠ” konumuzda beraber saatimize “Kardan Adam Eridi, Kardan Adam Dondu”,
“Çizmelerim”, “Kardan Adam Eriyor”, “Yağmur, Kar, Fırtına” ve “ Kar Topu” oyunlarını oynadık.
Bunlardan birini örneklersek;
YAĞMUR, KAR, FIRTINA OYUNU
Oyuna baĢlamadan önce Yağmur, Kar, Fırtına sözcüklerinin karĢılığında yapılacak hareketler
çocuklara öğretilir. Öğretmen, yağmur dediği zaman çocuklar parmaklarını yere doğru çevirerek
kollarını aĢağı yukarı indirip kaldırmaya baĢlar. Kar denildiğinde eller göğse vurulur. Fırtına
denildiğinde bütün çocuklar „‟vuuuuuuu‟‟ seslerini çıkarır ve el çırpmaya baĢlarlar. Önce oyunun bir
denemesi yapılır, daha sonra oyuna geçilir. Oyunda değiĢiklik olarak öğretmen „‟Benim söylediğimi
yapın. Sizi ĢaĢırtmak için bazen yanlıĢ hareketler gösterebilirim‟‟ der. Oyunda ĢaĢıranlar oyunu
seyirci olarak izler.
SINIFTA SERBEST OYUN ZAMANI
Günlük programımızda plan-oyun-hatırlama zaman dilimine her ay
olduğu gibi bu ay da temel deneyimlerimizi pekiĢtiren yeni oyun stratejiyle
uygulamaya devam ettik.
Temel deneyimimizin “DĠL” olduğu ilk haftada, KonuĢulan dilin
yazılması ve tekrar okunması ve dilden zevk alma, olayları ve iliĢkileri tarif etme, diğer çocuklarla ve
büyüklerle anlamlı deneyimler hakkında konuĢma ve duyguları kelimelere dökme gibi alt deneyimleri
hedeflemiĢtik. Bu deneyimlere göre; 2- 3 ve 3-4 yaĢ grubumuz " Ne Anlattım Dinle, Bezirgan BaĢı
Oyunu, Tekerleme, Kuklanı KonuĢtur" planlarını yaptılar. Ne Anlattım Dinle planında cep telefonuna
çocukların planları anlattırıldı. Daha sonra onlara tekrar dinlettirildi. 4-5 ve 5-6 yaĢ grubumuz ;
“Oyuncak Tarifi, Resmi Anlat, Evet-Hayır, Kuklanı KonuĢtur” planlarını yaptılar. “Kuklanı konuĢtur”
planında; planını yapacak olan çocuğa parmağına çizilmesini istediği yüz ifadesi (mutlu, üzgün, ĢaĢkın,
kızgın vs.) çizildi. Çocuk kuklasını bu ifade ve ses tonu ile konuĢturarak planını anlattı.
Temel deneyimimizin “AKTĠF ÖĞRENME” olduğu haftada, Çocukların kendi ihtiyaçlarını
karĢılaması, Tüm duyularla aktif olarak araĢtırma, Büyük kasları kullanma alt deneyimlerini kullandık.
2 -3 ve 3-4 yaĢ grubu çocuklarımız; “Oyuncağını Seç, Bip Oyunu, KöĢeyi Bil, Ayakkabı Giyme YarıĢı,
Yiyecek Tanıma” planlarını uyguladılar. Bunlardan; “Bip Oyunu” planında grup içinden bir çocuk
öğretmenin yanına gelir. Öğretmen gelen çocuğun gözünü kapatır ve yanına bir çocuk çağırır. Gelen
çocuk arkadaĢının burnuna “bip” yapar ve güvenlikle ilgili bir cümle söyler. Gözü kapalı çocuk
arkadaĢını tanıyınca planını anlatır. (“Prize dokunmayalım”, “Arabada emniyet kemeri takalım” gibi).
4-5 yaĢ ve 5-6 yaĢ grubu çocuklarımız; “Bip Oyunu, Dengede Yürüme, Oyuncağın Yerini Bil, Sesi Tanı,
Yiyeceği Tanı” planlarını uyguladılar. Bunlardan; “Yiyeceği Tanı” planında, planını yapacak olan çocuğun
gözü kapatıldı. Tadına baktığı yiyeceğin ne olduğunu bilen planını anlattı.
Ocak ayının ikinci haftasında tekrar temel deneyimimizin “AKTĠF ÖĞRENME” idi. Bu haftada
büyük kasları kullanma, tüm duyularla aktif olarak araĢtırma, iliĢkileri direkt araĢtırma ile öğrenme,
büyük kasları kullanma ve çocukların kendi ihtiyaçlarını karĢılaması alt deneyimlerine yer verdik. 2-3
ve 3-4 YaĢ grubumuz "Zıplama, Etiketini Ġsminden Tanı, Fotoğrafını Tanı, Çuval YarıĢı, Aleti Tanı”
planlarını uyguladılar. Bunlardan; “ZIPLAMA” planında çocuk oynayacağı köĢeye istediği gibi
zıplayarak gitti ve planını söyledi. 4-5 yaĢ ve 5-6 grubumuz; “Bu Kimin? Zıplayarak Plan, Öt KuĢum
Öt, Taklit Et, Mont Giyme YarıĢı” planlarını uyguladılar. Bunlardan; BĠR “MONT GĠYME YARIġI”
planında; çocuklar kendilerine birer eĢ seçtiler ve sinyalle montlarını giydiler. Montunu önce ve doğru
giyen planını anlattı.
Temel deneyimimizin “ZAMAN” olduğu haftada, Bir harekete sinyalle baĢlama ve sinyalle
bitirme, GeçmiĢteki olayları hatırlama ifade etme, Gelecek olayları düĢünerek tahminlerde bulunma
ve gerekli hazırlıkları yapma, Olayların sırasını anlama ve ifade etme, DeğiĢik hızları yaĢama ve tarif
etme alt deneyimlerini uyguladık. 2-3 yaĢ ve 3-4 yaĢ grubumuzla; “Kar Tanesi Toplama, Kartopu
Oyunu, Soruları Cevaplayalım, Kardan Adam Kardan Adam Saat Kaç? , En Çok Blok Kim Koydu?”
planlarını yaptık. Bunlardan “SORULARI CEVAPLAYALIM” plan uygulamasında; çocuklara çeĢitli
sorulardan hazırlanmıĢ niyetler çektirildi. "Sokağa çıkacaksın, kar yağıyor ne giyeceksin?", “KıĢ
mevsiminde ayaklarına ne giyersin ?"....vb. sorularını cevaplayarak planlarını yaptılar. 4-5 yaĢ ve 5-6
grubumuzla; "Kar Tanesi DüĢtü , Kar Saatiyle Plan Yap, Araba Ġle YarıĢ, Karlarin Altından Kim Önce
Çikar, Karli Dağa Tirman YarıĢı" planlarını uyguladık. Bunlardan; “KARLARIN ALTINDAN KĠM ÖNCE
ÇIKAR” plan uygulamasında; sırayla iki çocuk eĢ oldu. Sinyalle birlikte minderlerden oluĢturulan kar
tüneline girdiler. Tünelden önce çıkan çocuk planını anlattı.
Temel deneyimimizin “SAYI” olduğu haftada, Materyal ve nesneleri sayma, (Az-Çok kavramı)
Ġki grup nesneyi birebir eĢleme gibi alt deneyimlerimiz oldu. 2-3 yaĢ ve 3-4 grubumuz; “Hangi
köĢede kaç kardan adam indi?, Kardan adamı bul,Kar kristalini bul, Sayı kadar el çırp, Kaç tane kar
tanesi taĢıdın?” planlarını uyguladık. Bunlardan; “Kardan adamı bul” çalıĢmasında her çocuğa üzerine
farklı sayıların yazıldığı kardan adam resmi verildi. Yere de sayılar kondu. Öğretmenin söylediği
sayının yazılı olduğu kardan adam kimdeyse o planını anlattı. 4-5 yaĢ ve 5-6 yaĢ grubu
öğrencilerimizle ; “KıĢ resmine kaç adım?, Çarklı plan, Sayıyla nokta eĢleme, Ġpe kumaĢ asalım ve
Kaçıncı sandalyedesin bul” çalıĢmalarını uyguladık. Bunlardan ; “Sayıyla nokta eĢleme” çalıĢmasında
çocuklar iki gruba ayrıldı. Bir grubun ayakkabılarının altına üzerinde sayı olan kardan adam yüzü,
diğer grubun ayakkabılarının altına da sayı kadar noktaların olduğu havuç resmi yapıĢtırıldı. EĢini
bulan çocuk planını anlattı. Sonra çocuklar eĢli olarak planlarını yaptılar.
İNGİLİZCE
CIRCLE TIME
“Circle Time” etkinliklerimizde her haftanın konusunu Ġngilizce olarak öğrendik, konu ile ilgili
Ģarkılar söyledik. Temel deneyimlerimizi ve konuları oyunlar oynayarak, kitaplar okuyarak ve resimler
çizerek destekledik. Her hafta bir “Circle Time” etkinliğimizde sayıları, renkleri ve Ģekilleri
Ġngilizce olarak tekrar etmekteyiz ve bir “Circle Time” etkinliğimizde de konu ve temel
deneyimlerimizi pekiĢtiren çalıĢma sayfaları yapmaktayız.
Örnek bir “Circle Time” haftamız…
Tuesday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? SONG (THE ALPHABET SONG)
DESCRIBING THE THEME, ENERGY SAVING,
Wednesday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? SONG (THE ALPHABET
SONG) DESCRIBING THE THEME, ENERGY SAVING,
Thursday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? WORKSHEET
Friday;
REGISTRATION -DAYs-MONTHS-YEAR-HOW IS THE WEATHER? COLOURS, SHAPES,
NUMBERS.
Monday;
REGISTRATION -DAY-MONTH-YEAR-HOW IS THE WEATHER? SONG (THE ALPHABET
SONG) DESCRIBING THE THEME, ENERGY SAVING
ÖĞRENDİĞİMİZ İNGİLİZCE ŞARKILAR
WASH YOUR DIRTY HANDS SONG
Wash your dirty hands
Wash your dirty hands
With a rub rub rub and scrub scrub scrub
Wash your dirty hands
Wash your dirty hair
Wash your dirty hair
With a rub rub rub and scrub scrub scrub
Wash your dirty hair
Wash your dirty face
Wash your dirty face
With a rub rub rub and scrub scrub scrub
Wash your dirty face
Wash your dirty ears
Wash your dirty ears
With a rub rub rub and scrub scrub scrub
Wash your dirty ears
FIVE LITTLE MONKEYS
Five little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor,
And the doctor said
No more monkeys jumping on the bed
Four little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor
And the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed
Three little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor
And the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed
Two little monkeys jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor
And the doctor said,
No more monkeys jumping on the bed
One little monkey jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mama called the doctor
And the doctor said,
Put those monkeys right to bed
SMALL GROUP TIME
Küçük grup zamanı (Small Group Time) haftanın konusuyla ile ilgili olarak Ġngilizce yapılmakta
ve öğrendiğimiz yeni kelimeler tekrar edilmektedir. Haftada bir gün yemek aktivitesine, bir gün konu
ile ilgili boyamalara (worksheet) diğer üç gün sanat faaliyetlerine (Art Activity) yer vermekteyiz.
FREE PLAY TIME
Oyun sınıfında serbest oyuna baĢlamadan önce plan stratejilerimizi Ġngilizce olarak
yapmaktayız. Oyunlarımızda oynayacağımız oyunları (Plan) Ġngilizce olarak anlatmaktayız, oyun
süreçlerinde çocuklarımızın oyunlarını Ġngilizce olarak desteklemekteyiz (Work) ve bu zaman
diliminin sonunda Ġngilizce hatırlama (Recall) yapmaktayız.
Ġlk hafta plan stratejimiz;
3-4 YEARS OLD "SAY AND LISTEN, THE SONG, TALKING WITH THE PUPPET"
4- 5 YEARS OLD - "CHARACTERISTICS OF THE TOYS, TALKING ABOUT THE PICTURE,
YES-NO QUESTIONS, TALKING WITH THE PUPPET"
Ġkinci hafta;
3-4 YEARS OLD - "CHOOSE YOUR TOY, KNOWING THE RIGHT CORNER, RACE OF
WEARING ON SHOES, KNOWING THE FOOD, BIP GAME"
4- 5 YEARS OLD - "WALKING AT BALANCE, FINDING THE PLACE OF THE TOY,
KNOWING THE SOUND, KNOWING THE FOOD, BIP GAME "
Üçüncü Hafta;
3-4 YEARS OLD – “JUMPING- KNOW THE NAME OF THE LABEL OF THE CUPBOARD KNOW YOUR PHOTOGRAPH-THE RACE OF THE BAG-KNOW THE TOOL”
4- 5 YEARS OLD – “WHOSE IS THIS?- PLAN BY JUMPING- PLAN WITH GAME-IMITATE
YOUR FRIEND-THE RACE OF WEARING COAT”
Dördüncü Hafta;
3-4 YEARS OLD- “PICK UP SNOWFLAKES-PLAYING SNOWBALL-ANSWER THE
QUESTIONS-A GAME OF SNOWMAN-THE RACE OF PICKING UP THE BLOCKS”
4-5 YEARS OLD- “FALLING OFF THE SNOWFLAKE-PLAN WITH THE SNOW CLOCK- THE
RACE OF THE CAR-WHO GOES OUT OF THE SNOW?- THE RACE OF CLIMBING THE SNOWY
MOUNTAIN”
Son Hafta;
3-4 YEARS OLD – “HOW MANY SNOWMAN AT THE CORNER?-FIND THE SNOWMANFIND THE SNOWFLAKE-CLAP YOUR HANDS IN NUMBERS-HOW MUCH SNOWFLAKE DID YOU
CARRY?”
4-5 YEARS OLD- “HOW MANY STEPS TO THE PICTURE OF WINTER?- PLAN WITH A
GEAR-MATCH THE NUMBERS WITH POINTS-WHICH CHAIR DO YOU SIT?-HANG THE
CLOTHES”
Konu
“Subject”
Temel Deneyim
“Key Experience”
Kelimeler
“Words”
“Water Saving”
“Language”
“Water, Energy, Savings, Sea,
River”
“Security”
“Active Learning”
“Security In The Car, Security At Home”
“Energy Saving”
“Active Learning”
“Sun, Wind, Water, Energy,
Barrage, Electricity Light”
“Winter”
“Time”
“Snowman, Snowflake, Scarf
Gloves, Boat”
“Winter”
“Number”
“Snowman, Snowflake, Scarf,
Gloves, Boat”
Öğrendiğimiz Diğer Kelimeler
Numbers: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
Days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October,
November, December
How is the weather? : Rainy, sunny, cloudy, snowy, windy
Colours : Red, green, black, yellow, white, brown, orange, purple, blue, pink, grey
The Greating : Hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, nice to meet
you, goodbye, see you.
Other Words: Save Energy, Solar Energy, Wind Energy, Water Energy, Security In The Car,
Securıty At Home, Security At School,Security In The Park And Garden, Health Security, Ocean,
Sea, Lake, Rıversnow, Fall, Pinetree, Ice, Pear, It Is Snowny, It Is Cold, Orange, Apple, Mandalin,
Scarf, Hat, Gloves, Boat, Coat, Sweater, Happy, Sad, Angry, Bored, Sleepy, Cold, Hot, christmas
tree, winter, present, thrifty, snowy, christmas socks, slow, fast, snowman.
DUYURULAR
1) Hasta olan çocuklarını kreĢe göndermeyip evde dinlendiren ve böylece
enfeksiyonun yayılmasını engelleyen velilerimize teĢekkür ediyoruz.
2) Diğer çocuklarımızın da mağdur olmamaları açısından servis saatlerine
uymanızı ve zamanında çocuklarımızı servise teslim etmenizi tekrar hatırlatmak
isteriz.
3) 17 -18 Ocak ve 31 Ocak – 01 Ģubat haftası çocuklarımızın geliĢimi hakkında
velilerimizle birebir yaptığımız toplantılarda aldığımız olumlu geri bildirimler bizlere mutluluk verdi.
Velilerimiz tarafından gelen önerilere de çok teĢekkür ederiz.
4) Her ayın 1 ve 5‟i arasında ödemelerini zamanında yapan velilerimize teĢekkür ederiz.
5) Bizi www.myplaytimes.com ve myplaytimes facebook adresinden takip edebilirsiniz.
6) Özellikle kız çocuklarımızda bulunan değerli takıların kaybolma riski olacağından takılmamasını
rica ederiz.
ŞUBAT AYI NELER OLACAK?
1.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: YĠYECEKLER-SEBZELER
: SINIFLANDIRMA
2.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: YĠYECEKLER-MEYVELER
: SIRALAMA
3.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: HAYVANSAL ÜRÜNLER
: DĠL
4.Hafta – Konu
Temel Deneyim
: RENKLER
: YAġAMAK VE ĠFADE ETMEK
KİTAP ÖNERİLERİMİZ
Her bir kitabında farklı bir kiĢisel geliĢim alanını destekleyen “Cemile”
serisini çocuklarınıza okuyabilirsiniz.
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
ÇOCUĞUNUZ DURMADAN BĠR ġEYLER MĠ ĠSTĠYOR?
NASIL BAġEDECEKSĠNĠZ?
Çoğu zaman markette çikolataların bulunduğu reyonda ya da oyuncakçı
önünde ağlayan, tepinen çocuklar ve etrafın bu durumdan rahatsız olduğu endiĢesi
yaĢayıp "Tamam sus artık ne istiyorsan alıyorum" diyen anne babalar görürüz.
Evde istediğine çok benzeyen oyuncağı olmasına rağmen onu aldırtmak için size
yalvarır, ağlar, tepinir hatta kendisine ya da çevresine zarar vermeye baĢlar.
* Çocuklar durmadan bir şeyler isterler. Bebeklikten ergenliğe kadar her yaĢ döneminde sürekli bir
Ģeyler isteyen, tutturan çocuklarla artık daha sık karĢılaĢıyoruz. Ġsteklerinin neredeyse tamamı karĢılansa da
daha çoğunu istiyorlar. Ġstemenin sonu bir türlü gelmiyor ve bir süre sonra anne baba "Bu çocuk çok doyumsuz
oldu"
demeye
baĢlıyor.
* Çocuklar doyumsuz mu? Evet çocuklar doyumsuz. Ancak sürekli talep etmesi ve doyumsuz olmasındaki en
önemli
faktör
sınır
konmaması,
konsa
bile
etkili
Ģekilde
uygulanamaması.
* Sınır koymak nedir? Sınır çocuğun neyi yapıp neyi yapamayacağını, uygun olan davranıĢın ne olduğunu,
kendisinden ne beklendiğini gösterir. Çocuğun yön bulmasını, kendini güvende hissetmesini, iç disiplin
kazanmasını sağlar. Tıpkı kurallar gibi sınırların da öğrenildiği en güvenli yer ailedir. Hiçbir çocuk kendisine
sınır konmasından hoĢlanmaz, her zaman itiraz eder, mızıldanır, sürekli sınırları zorlar. Bir taraftan bu Ģekilde
davranırken, diğer taraftan kuralların, kabul edilir ve edilmez davranıĢların ne olduğunu bilmek isterler. Bunu
bildikleri zaman rahat ve güvende hissederler. Sınır koymak çoğu zaman çocuğun özgürlüğünü kısıtlamak, onu
isteklerinden mahrum etmek gibi düĢünülür. Oysaki sınır koyarak çocuğa o anki davranıĢının kabul edilir ya da
edilemez
olduğu
gösterilir.
* Sınır koyarken nelere dikkat edelim? Sınırlar çocuğun yaĢına uygun olmalıdır. Çok sayıda sınır ve kuralın
olması iĢe yaramaz. AĢırı engellenme çocuğun kafasını karıĢtırır ve karĢı gelme davranıĢını arttırır. Ayrıca
çocuktan çok fazla Ģeyin bekleniyor olması özgüveni sarsar ve çocukta strese neden olur. Bu nedenle az, ancak
amaca yönelik kurallar konmalıdır. Sınırların makul olmasına dikkat edin. "Makul" kavramı çocuğun yaĢına,
kiĢilik özelliklerine göre değiĢir. Sağlığını ve güvenliğini tehdit edici konulara, istenmeyen davranıĢlara sınır
koyun. Açık ve olumlu olun. Çocuklar ancak onlara açık Ģekilde ifade ettiğimizde kendilerinden ne beklendiğini
anlarlar. Tutarlı ve kararlı olun. Konulan kurallar ve sınırlar günden güne, durumdan duruma değiĢiklik
göstermemeli, her koĢulda geçerli olmalıdır. Ancak bu Ģekilde olduğunda çocuklar tam olarak kendilerinden ne
beklendiğini anlayıp uygulayabilirler. Tutarlı olmayan yaklaĢım çocuğun kafasını karıĢtırır. Anne baba hangi
durumlara ve konulara sınır getireceklerine kendi aralarında karar verdikten sonra bunu çocuğa bildirmelidir.
Anne babanın birbiriyle çeliĢtiği durumlarda çocuk karıĢıklık ve güvensizlik duyguları yaĢar. Ebeveynlerinin
kararlılıklarını, sözlerinin üzerinde ne kadar durabileceklerini test etmek amacıyla sık sık sınırları zorlarlar.
Sınırları zorlama durumu anne baba arasında tutarsızlık olduğunda daha sık yaĢanır. Ancak her seferinde aynı
Ģekilde davranıldığında bunun değiĢmez bir durum olduğunu kavrayabilirler. Koyduğunuz sınırın nedenini
anlatın. Çocuklar neden yapamayacaklarını ya da yapmaları gerektiğini anladıklarında daha kolay uyum
sağlarlar. Bazen fazla açıklama yapmak, özellikle de küçük yaĢtaki çocuklarda daha fazla soruyla
karĢılaĢmanıza neden olur. Yaptığınız açıklamanın yaĢa uygun olmasına dikkat edin. Özellikle okul öncesi
yaĢtaki çocuklara "Bu hiç hoĢuma gitmiyor, bunu yapmanı istemiyorum, bu sana zarar verir, bu senin için
gerekli" Ģeklinde açıklamalar ya da bazen sadece kesin bir "Hayır" cevabı yeterli olur.
* "Hayır" demek çok mu zor? Bir çok anne baba için çocuğunun bitmek bilmeyen taleplerine "Hayır"
diyebilmek çok zor. Bazı ebeveynler hiç direnmeden her isteği yerine getirmeye çalıĢırken bazıları da
direnmeye çalıĢır ancak çocuklarının ağlamalarına, bağırmalarına dayanamadıklarından, özellikle sosyal bir
ortamda böyle bir durum yaĢanıyorsa, pes ederler. Sonuçta çocuklar öyle ya da böyle isteklerini elde ederler.
* Neden "hayır" diyemiyoruz? (Neden sınır koyamıyoruz ?) "Hayır" demeyi zorlaĢtıran en önemli
neden anne babanın yaĢadığı suçluluk duygusu. Özellikle çalıĢan anne babaların yoğun olarak yaĢadıkları bu
duygu çocuklarına sınır koymalarını zorlaĢtırıyor. Çocuklarıyla geçirdikleri zaman diliminin kısıtlı olması, bu
süreyi olabildiğince "mutlu", "sorunsuz", "çocuğu üzmeden, hırpalamadan geçirme" düĢüncesi sonucu "hayır"
demek anne babalara zor geliyor. Günün yorgunluğu, her gün yaĢanan bağrıĢmanın getirdiği bıkkınlık duygusu
da "hayır" demeyi zorlaĢtırıyor. "Hayır" dedikten sonra kararlı davranabilmek için mücadele etmek gerekiyor.
Ancak günün yorgunluğu nedeniyle ya çocuğun talepleri yerine getiriliyor ya da çocuk azarlanıyor. Sınır
koymayı zorlaĢtıran faktörlerden biri de anne babaların kendi ebeveynlerinden farklı davranma, farklı
ebeveyn olma düĢünceleri. Kendi çocukluklarında fazla baskı altında sürekli "Yapma, etme " lerle büyümüĢ olan
anne babalar kendi çocuklarının bu sıkıntıyı yaĢamamaları arzusuyla sınır koymamayı, çocuğu tamamen serbest
bırakmayı
tercih
ediyor.
* Sınır koymak neden gerekli? Her istediğini elde edebildiğini gören çocuk "Ben ne istersem
yaptırırım, kimseyi dinlemek zorunda değilim, her Ģeyi isteyebilirim ve bunun için gerekirse ağlayıp, bağırıp,
çağırabilirim" Ģeklinde düĢünür. Sınır çocuğun kiĢiliğinin oluĢmasını, sorumluluk sahibi olmasını sağlar. Her
istediği yapılan, hiç "hayır" cevabı duymayan çocuk gelecekte bir baĢkasından alacağı kararlı bir "Hayır"
cevabı karĢısında yenilgi ve reddedilme hissi yaĢayacaktır. Anne babanın oluĢturduğu sınırlar çocuğu
hırpalamaktan, üzmekten çok güven duygusu hissettirir. Sınır koymak güvenlik ve çocuğu yönlendirme anlamına
gelir. Sınır çocuğa belli durumlarda nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını gösterir. Sınır koymamak çocuğun
ilgi görmediğini hissetmesine neden olur. Sınırlama getirildiğinde çocuklar ait olma hissi yaĢarlar.
Sınırlamaların olmaması çocuğun ileride karĢılaĢacağı sınır ve yasakları anlamasını, bunlara uyum göstermesini
zorlaĢtırır. Çocuğun bütün isteklerini karĢılıyor olmak anne babaların zaman içerisinde bıkkınlık, yorgunluk,
çaresizlik
duygularına
kapılmalarına
neden
olur.
* Sınır koymayı öğrenebilirsiniz. Kuralları ve sınırları, ondan neler beklediğinizi belirleyin. Çocuğunuza
kendisinden beklediğiniz davranıĢların ne olduğunu açık Ģekilde anlatın. Örneğin, markete her gittiğinizde
sizden bir Ģey almanızı istiyor, bunun için tutturuyorsa ona "Markete gidiyoruz. Ben alıĢveriĢ yaparken sen de
istediğin, ihtiyacın olduğunu düĢündüğün bir Ģey alabilirsin. Ancak sadece bir Ģey, birden fazla değil. Daha çok
Ģey almak isteyip bunun için ağladığında alıĢveriĢi bırakıp eve geri döneceğiz." Sınırları zorladığında onunla göz
kontağı
kurun.
BakıĢlarınız
bağırmaktan
daha
çok
iĢe
yarayacaktır.
* Sınır hangi yaştan itibaren konmalı? Erken yaĢtan itibaren sınırların getirilmesi önemlidir. Çocuğun
bağımsız bir birey olmaya baĢladığı üç yaĢ sınır koymaya baĢlamak için uygun bir yaĢtır. GeliĢim dönemi ve
kiĢilik
özelliklerini,
aile
yapınızı
göz
önüne
alarak
sınırlar
koyabilirsiniz.
* Sınırlara itiraz ettiğinde... Ġsteği yapılmadığı için bağırıp çağırmaya, ağlamaya baĢladığında
sakinleĢmesi için bir süre kendi haline bırakın. Kendi baĢına sakinleĢebildiğinde davranıĢını ve ondan
beklediğiniz davranıĢın ne olduğunu konuĢun. Kendisine ya da çevreye zarar verme eğilimi içerisinde olduğunda
sıkıca tutup zarar vermesini engelleyin. SakinleĢtirmeye çalıĢmak, dil dökmek, yalvarmak iĢe yarayan
yöntemler değildir. O sırada sizin söylediğiniz Ģeyleri duymaz bile. Her seferinde aynı Ģekilde davranın ve
kararlı olduğunuzu ona hissettirin.
* Son olarak... Hangi yaĢta olursa olsun çocuğun bulunduğu yaĢ döneminin özelliklerini bilmek, yaĢına
uygun davranıĢlar beklemek, bunları açık ve net Ģekilde çocukla paylaĢmak, sınırların nedenlerini açıklamak,
kararlı olduğunuzu göstermek, kriz dönemlerinde (hastalık, ölüm gibi) sınırlamalar konusunda daha hassas
davranmak, yaĢla birlikte beklenilen davranıĢların değiĢiklik göstermesi sonucu sınırları da yeniden oluĢturmak
sınır
koymada
dikkat
edilmesi
önemli
konular.
Duygu
Çalışır,
Pedagog
Download

Aylık Bülten - myplaytimes