ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MİNİK KALPLER SINIFI
ARALIK AYI BÜLTENİ
MİNİK KALPLERLE ARALIK AYI
ETKİNLİKLERİMİZ
MİNİK KALPLERLE ARALIK AYI
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
1-SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
2-TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
3-OYUN ETKİNLİĞİ
4– MÜZİK ETKİNLİĞİ
5-DRAMA ÇALIŞMALARI
6– FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ
*İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ
*TUTUM YATIRIM VE
YERLİ MALLARI HAFTASI
*YENİYIL
MĠNĠK KALPLER
TUTUM YATIRIM VE YERLĠ MALI HAFTASINI
KUTLUYOR
SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
PARK SORUNUNA ÇÖZÜM
BULDUK
MĠNĠK KALPLER OTAPARKINA HOġGELDĠNĠZ.
SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠKLERĠ
MĠNĠK KALPLER MĠSAFĠRLERĠNE LEZZETLĠ
YĠYECEKLER SUNARKEN .
SAĞLAM KAFA
SAĞLAM VÜCUDDA
OLUR .
SPOR YAPIP
ENERJĠMĠZĠ
ATĠYORUZ.
PAYLAġMAYI
OYNAYARAK
ÖĞRENĠYORUZ.
YENĠLENEN
PARKIMIZDA
OYNAMAK ÇOK
EĞLENCELĠ
EMEĞĠ GEÇEN
HERKESE
TEġEKKÜRLER
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ
PARMAK OYUNLARI
Meyve sebze herkes yemeli
(Yeme hareketi yapılır)
Çünkü onlar bol vitaminli
Onları yemezse çocuklar
Pembe olmaz yanaklar
(Yanaklar tutulur)
Havuç gel gel yanıma diyor (Ġki el ile gel hareketi yapılır)
Ispanaklar güç veriyor
Lahana teyze kıkır, kıkır gülüyor.
KUŞ
Pencerede bir çıtırtı
(Sol el sol kulağın arkasına tutulur, dinleme hareketi yapılır)
Çıt çıt çıt çıt
(Pencereye vurma hareketi yapılır )
Aaa…bak kim gelmiĢ
(El ağza götürülür ,
ĢaĢkın bir yüz ifadesi yapılır)
KuĢ gelmiĢ minik kuĢ gelmiĢ (KuĢ severmiĢ gibi okĢama hareketi yapılır)
MANDALLAR SEPETE
Annem çamaĢırları tek tek topladı.
Elime büyük . . büyük… çooook büyük bir sepet verdi (Ġki kol açılarak önde
birleĢir daire Ģeklinde tutulur)
Mandalları sepete koyalım, dedi.
Kırmızı mandalı aldım hooop attım sepete (Çift ayakla sıçrar öne ilerlenir )
Sarı mandalı aldım hoop attım sepete
(Çift ayak sıçranır öne ilerlenir)
Mavi mandalı aldım hooop attım sepete
(Çift ayak sıçrar öne ilerlenir)
(Çocuklar birbirlerine iyice yaklaĢtıktan sonra )
Tüm mandalları topladım sepeti salladım, salladım(Ġki kol karın bölgesinde birleĢtirilir , daire Ģekli alır, sallanır. )
Tüm mandallar karıĢtı. (Tüm çocuklar iyice birbirine yaklaĢır ve oldukları yerde
TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ
HĠKAYELERĠMĠZ:
.MUTLU YÜZLÜ LEYLEK
.KĠTAPLARMIZI YIRTMAYALIM
.ÖYKÜMÜZE ĠSĠM BULALIM
.ĠġTE BENĠM KUMBARAM
.SEN OLSAYDIN NE YAPARDIN
.NELER HĠSSETTĠM
.ĠġTE BENĠM MASALIM
MİNİK
YAZARLARIMIZIN
HARİKA ÖYKÜLERİNİ
ARKADAŞLARIMIZLA
PAYLAŞIYORUZ.
OYUN ETKĠNLĠKLERĠMĠZ
.KĠMĠN SESĠ
.ZIP ZIP KURBAĞA
.HEYKEL OLALIM
.UZUN YOLDA
YÜRÜYELĠM
.KUTUDA NELER VAR
.TAVġAN KAÇ TAZI TUT
.KURBAĞA TOPU YUTMUġ
.RENGĠMĠ TANIYORUM.
OYUN ETKĠNLĠKLERĠMĠZ
.KĠMĠN SESĠ?

SESĠNDEN
TANIYAMADIM
DOKUNABĠLĠR MĠYĠM?
.
DRAMA ÇALIŞMALARIMIZ
.KAR TANESĠ OLALIM
.BEN SANDALYEMĠ
KAPTIM YA SEN
.KIġ GELMĠġ
.RENKLĠ TOPLAR
MANDALLAR SEPETE
.FARELĠ KÖYÜN KAVALCISI
DRAMA ÇALIŞMALARIMIZ
.BU MASALI TANIDINIZ MI?
BİLDİNİZ :)
FARELİ KÖYÜN KAVALCISI
MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ
KÜÇÜK KURBAĞA
Küçük kurbağa küçük kurbağa
Kuyruğun nerede
Kuyruğum yok kuyruğum yok
Yüzerim derede kuvak vak vak
ġARKI
El ele tutuĢalım
Halkaya karıĢalım
Haydi gülüm sende gel
Oynayalım loyyy
MİNİK KUŞ
Mini mini bir kuĢ donmuĢtu
Pencereme konmuĢtu
Aldım onu içeriye
Cik cik cik ötsün diye
Pır pır ederken canlandı
Ellerim bomboĢ kaldı
YENİ YIL
Yeni yılın, yeni yaĢın
Kutlu olsun, kutlu olsun (2 kez)
Çok uyu, çok yemek ye
Çok çalıĢ, çok çalıĢ. . .
Büyü, büyü, büyü, büyü,
Büyü, büyü, büyü, büyü,
Yeni yılın, yeni yaĢın,
Kutlu olsun, kutlu olsun. (2 kez)
KELEBEK
Pırpır uçtum yaprağa kondum
YorulmuĢum uyumuĢum
Tıp tıp tıp tıp yağmur yağdı
Çok üĢüdüm ıslanmıĢım
KARDAN ADAM
Kardan adam yapalım,
Burnuna havuç takalım.
ÜĢüyor bu havada,
Boynuna atkı saralım.
Kardan adam yapalım,
Gözüne kömür takalım.
ÜĢüyor bu havada,
ġapkayı giydir baĢına
ÖĞRENDĠĞĠMĠZ ġARKILARI RĠTĠM TUTARAK
SÖYLEMEK NE GÜZEL.
ġARKI
El ele tutuĢalım
Halkaya karıĢalım
Haydi gülüm sende gel
Oynayalım loyyy loyyy
SANAT ETKİNLİKLERİ
.BENĠM KĠTABIM
.BALIKLARIMIZ YÜZÜYOR
KARDAN ADAM YAPALIM
.DUYGULARIMIZI BULALIM
.GEMĠMĠZĠ BOYAYALIM
SANAT ETKİNLİKLERİ
HAMURLAR KARIġTI
SANAT ETKĠNLĠĞĠMĠZE
ALPER EFE’NĠN
ANNESĠ EġLĠK ETTĠ .
FEN VE DOĞA ETKĠNLĠKLERĠMĠZ
*SUDA BATAN NESNELER
* BU GÖLGE KİMİN
Download

Aralık Bülteni - Abdullah