Bol Bol Oku, Ezberle. ( xçarpı,kere,tane,defa )
1
X 1 =
1
1
X 2 =
2
1
X 3 =
3
2
X 1 =
2
2
X 2 =
4
2
X 3 =
6
3
X 1 =
3
3
X 2 =
6
3
X 3 =
9
4
X 1 =
4
4
X 2 =
8
4
X 3 = 12
5
X 1 =
5
5
X 2 = 10
5
X 3 = 15
6
X 1 =
6
6
X 2 = 12
6
X 3 = 18
7
X 1 =
7
7
X 2 = 14
7
X 3 = 21
8
X 1 =
8
8
X 2 = 16
8
X 3 = 24
9
X 1 =
9
9
X 2 = 18
9
X 3 = 27
10 X 1 = 10
10 X 2 = 20
1
X 4 =
4
1
X 5 =
2
X 4 =
8
2
X 5 = 10
3
X 4 = 12
3
X 5 = 15
4
X 4 = 16
4
X 5 = 20
5
X 4 = 20
5
X 5 = 25
6
X 4 = 24
6
X 5 = 30
7
X 4 = 28
7
X 5 = 35
8
X 4 = 32
8
X 5 = 40
9
X 4 = 36
9
X 5 = 45
10 X 4 = 40
–
………………………………………………
10 X 3 = 30
5
10 X 5 = 50
BATMAN - 2012
33. AĢağıdaki taĢıtlardan hangisi hayvan gücü ile hareket eder?
MATEMAT K
1
A) taksi
.
B) vapur
C) fayton
34. Uzay araçlarını kullanan kiĢiye ne denir?
A) astronot
onlar
birler
onlar
47
onlar
onlar
76
birler
onlar
82
birler
37
birler
onlar
30
2

birler
birler
27
.
…46…
4 onluk….+ 6 birlik
onluk
birlik
64
onluk
birlik
38
……

….. onluk….+ …. birlik

49
82
……
….. onluk….+ …. birlik
94
30
1
B) kaptan
C) pilot
BULMACA ÇÖZELĠM
O
K
Y
A
N
U
S
Z
C
A
A
Y
A
K
D
Z
A
G
S
O
Ü
P
U
S
R
A
K
A
O
M
P
E
N
D
E
N
Ġ
Z
L
N
Ġ
R
L
E
Z
C
D
Ö
B
U
L
V
T
A
U
A
U
V
K
E
G
T
G
Y
A
Z
Ö
K
Ö
T
N
S
M
Ğ
Ö
L
R
A
T
Ġ
R
A
H
E
A
Ġ
O
E
N
ġ
P
Ğ
K
G
Y
R
Z
ġ
Y
M
Z
Ġ
C
Ü
L
M
N
Ö
E
A
Y
Ğ
Z
K
K
I
Y
N
A
U
G
K
R
Ü
L
C
Ü
L
T
ġ
M
A
L
R
L
Y
Y
K
M
A
D
M
D
I
S
Ğ
Ġ
K
V
Ü
Ü
Z
K
N
N
Ġ
L
K
B
A
H
A
R
Z
Z
P
P
L
Ü
T
Ü
V
Ö
P
Y
H
V
Ü
Ü
M
Ğ
I
G
D
U
N
Y
A
R
A
H
A
B
N
O
S
Okyanus
Gece
Sonbahar
Deniz
Ay
Göl
Gündüz
Kara
Kı
Mevsim
Hilal
Ankara
Yaz
Kaya
Dolunay
I ık
lkbahar
Canlı
Akarsu
Ate
Dünya
Gökyüzü
Yeryüzü
Ya mur
Bulut
Harita
Gün
30
24. AĢağıdakilerden hangisi okulun bölümlerindendir?
A) Kırtasiye
B) Sınıf
3
C) Mutfak
……
25. Okulun yönetimi görevi aĢağıdakilerden hangisinindir?
A) Öğretmen
B) Hizmetli
C) Okul Müdürü
B)Hizmetli
…
……
……
……
…
4
26. AĢağıdakilerden hangisi okul çalıĢanlarından biri değildir?
A)Polis
……
C)Memur
27. AĢağıdakilerden hangisi kiĢisel eĢyalarımızdandır?
A)Sıra
B)Yazı tahtası
C)Defter
28. AĢağıdakilerden hangisi hava taĢıtı değildir?
A) uçak
B) helikopter
5.Aşağıdaki sayıların basamak değerlerini örnekte yapıldığı gibi yazınız.
C) gemi
29. AĢağıdakilerden hangisi okulda uymamız gereken kurallardan
değildir?
A) Sınıfımızı temiz tutmalıyız.
B) Kahvaltımızı mutlaka yapmalıyız.
C) Derslere giriĢlerde geç kalmamalıyız.
30. Trenlerin yük ve yolcu aldıkları yere ne denir?
A) liman
B) gar
31. Otomobil kullanan kiĢiye ne denir?
A Ģoför
B) kaptan
C) iskele
6.AĢağıdaki doğal sayılardan büyük olanı iĢaretleyiniz.
C) makinist
32. AĢağıdakilerden hangisi kara yolu taĢıtı değildir?
A) otobüs
B) vapur
C) motosiklet
29
12
20
85
66
32
45
29
77
9
7
21
23
73
58
35
38
44
50
88
90
9
7
60
51
2
7. Aşağıdaki sayı çiftlerinden küçük olanı işaretleyiniz.
7
2
70
69
88
90
11
10
25
30
48
8
1
45
57
87
16
17
12
87
nasıl tamamlanır ?
39
54
34
37
8. Aşağıdaki doğal sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
6, 3, 8
8 > 6 > 3..
14, 18, 9
62, 83, 78
……… ..
…………………..
50, 63, 59
…………………..
61, 79, 82
…..………….
98, 63, 79
…………………..
67, 21, 29, 54
…………………..
42, 57, 36, 53
………………..…
23, 28, 19, 25
…………………..
36, 54, 28, 47
…………………..
9.Aşağıdaki doğal sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
12, 20, 17
81, 80, 79
12 < 17 < 20
………………..…
42, 39, 25
57, 53, 49, 50
………………..…
………………..…
64, 49, 76
8, 12, 10, 9
25, 23, 49
82, 53, 76
………………..
………………..…
……………...
10.Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyenleri bulalım.
15.“ Derimizin en ince olduğu yer..........................”
A) topuklarımızdır.
tümcesi
B) avuçlarımızdır
C) göz kapaklarımızdır.
16. “ Hastalıkları önlemek için.........yapılır .“ tümcesini hangisi
tamamlar?
A) Yemek
B) AĢı
C) YürüyüĢ
17. KarĢıya geçmek için hangi ıĢığın yanmasını beklemeliyiz?
A) Sarı
B) YeĢil
C) Kırmızı
18. AĢağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
A) gezmek
B) beslenmek
C) eğlenmek
19. Kalp ve akciğerimiz vücudumuzun neresinde yer alır?
A) baĢımızda
B) karın boĢluğunda
C) göğüs boĢluğunda
20. Tren sürücüsüne ne denir?
A) pilot
B) makinist
C) hostes
21.AĢağıdakilerden hangisi kitle iletiĢim araçlarından değildir?
A) televizyon
B) radyo
C) mektup
22. Okulların açıldığı ilk hafta aĢağıdakilerden hangisi kutlanır?
A)Kızılay Haftası
B) Ġlköğretim Haftası C) YeĢilay Haftası
23. AĢağıdakilerden
değildir?
A) Atatürk Resmi
hangisi
sınıfımızın
B) Mevsim ġeridi
araç-gereçlerinden
C) Süpürge
28
9.Tanımadığınız
yapmalısınız?
birisi
size
çikolata
hediye
ettiğinde
ne
A)TeĢekkür etmelisiniz.
B)Siz de ona bir Ģey vermelisiniz.
C)Hemen Kaçmalısınız.
10.“ Kulüp çalıĢmalarımızın birçok yararı vardır.“ AĢağıdakilerden hangisi bu faydalardan biri değildir?
A) DayanıĢmayı arttırır.
B) Yaratıcılık becerimiz geliĢir.
C) Derslerden geri kalmamıza neden olur.
11. AĢağıdakilerden hangisi Atatürk „ün eğitim gördüğü
okullardan biridir?
A ) Cumhuriyet Lisesi
12 . AĢağıdaki toplama iĢlemlerinde verilmeyenleri bulalım.
B ) ġemsi Efendi Ġlkokulu
C ) Ġstiklal Mahalle Mektebi
12. Anneniz hastalandığında kendinizi aĢağıdakilerden hangisi
gibi hissedersiniz?
A)

13.
AĢağıdakilerden
değildir?
A) MarĢımız
B)

hangisi
C)
bağımsızlık
B)Bayrağımız
14. Hangisi bir oyun alanı değildir ?
A) Parklar
B) Okul bahçesi
sembollerimizden
Yazı ile
C) Takımımız
C) Caddeler
13) AĢağıdaki doğal sayıları örnekteki gibi rakamla yazınız.
yirmi yedi
kırk dokuz
27
doksan dokuz
rakamla
Yazı ile
…......
on bir
…27…
……..
Rakamla
elli bir
……...
otuz altı
……
…….
4
14) AĢağıdaki doğal sayıları örnekteki gibi yazı ile yazınız.
31 …otuz bir……
95 ………………
68 ………………
40 …..……………
88 ….……………
44 ………………
50 ………………
70 ………………..
15) AĢağıdaki doğal sayılardan bir önceki ve bir sonraki sayıları
yazınız.
..10...11 ..12.
…….45……..
…….68…….
……..7………
…….62……..
…….37…….
……..86……..
…….20……...
…….41……
…….39…….
…….82………
…….20……
…….28……..
…….96…….
……..29……..
16)AĢağıdaki doğal sayıların arasında olan doğal sayıları yazınız.
7- ..8 - 9
80..-……-82
13..-….…-.15
18- ……- 20
83-…… -85
31..-.….-33
76 -….…-78
28-………-30
20-………-22
56 -… -.58
5-……….-.7
59- …… -61
17) Aşağıdaki saatlerde akrep ve yelkovanı uygun yerlere koyalım.
Hayat Bilgisi Değerlendirme Soruları
1. AĢağıdakilerden hangisini yaparken yardım almayız?
A ) Saçlarımızın kesilmesinde
B ) DiĢlerimizi fırçalanmasında
C ) Banyomuzun yapılmasında
2.
Çantamda
silgimi
bulamıyor.
um
Yanda konuĢan çocuk sizce nasıl biridir?
A) Plansız
B)Silgisiz
C)Düzensiz
3. Dengeli ve düzenli olarak beslenen bir çocuk aĢağıdakilerden
hangisini yemez?
A) Hamburger
B) Meyve-Sebze
C) Et
4. Milli marĢımızın adı …………………‟dır. Yandaki boĢluğa ne
gelmelidir?
A) Andımız
B)Ġzmir MarĢı
C)Ġstiklâl MarĢı
5. AĢağıdakilerden hangisi okulda çalıĢmaz?
A) Müdür
B)Öğrenci
C)Öğretmen
6. AĢağıdakilerden hangisi toplu ulaĢım araçlarından değildir?
A) Motosiklet
B) Tren
C) Otobüs
7. AĢağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdandır?
A) Ramazan Bayramı
B) Zafer Bayramı
C) Cadılar Bayramı
8. AĢağıdakilerden hangisinin iĢi direk insanla ilgilidir?
A) Çiftçi
B) Doktor
C) Balıkçı
26
18) AĢağıdaki boĢlukları “büyüktür” , “küçüktür” ve “eĢittir”
ARA-BUL BOYA
ifadelerinden uygun olanları yazınız.
B
K
S
A
S
I
V
A
C
I
X
K
E
A
H
V
M
A
N
A
V
P
K
A
R
S
N
U
Y
D
O
K
T
O
R
P
B
A
F
K
P
Ġ
L
O
T
L
E
I
E
P
G
A
A
ġ
Ç
I
T
Ġ
B
C
29……………… ..13
R
S
A
T
I
C
I
X
Y
S
E
I
N
T
E
R
Z
Ġ
I
ġ
O
F
Ö
R
19) AĢağıdaki doğal sayıların karĢısına tek sayı veya çift sayıdan
uygun olanı yazınız.
Ö
Ğ
R
E
T
M
E
N
N
J
Z
X
terzi
bankacı
kasap
Ģoför
aĢçı
doktor
kapıcı
pilot
satıcı
sıvacı
berber
diĢçi
avukat
84… büyüktür ..…28
75…………………96
65…………...…..27
30……………… 40
10…… eĢittir …..…10
81……………… ..72
4 …çift sayı…
37………….
98 ……………
Mesleklerimiz aĢağıda. Haydi, bulup, boyayalım.
öğretmen
11 … küçüktür ….22
77 ……………
25…………
21… küçüktür …..36
97………………42
82………….……91
83…………...…..94
50……………
9 …………
49……………
29 …………
90 …………
42…………
0 ……………
20) Aşağıdaki doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğu
işaretleyiniz.
polis
ebe manav
25
21) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.
 AĢağıdaki tümceleri tamamlarken Ģemadan yararlanınız.
Kuzey
Batı
Doğu
Güney
 Yüzümüzü doğuya döndüğümüzde arkamız ……………. dır.
 Yüzümüzü güneye döndüğümüzde arkamız ……………..... dir.
 Yüzümüzü doğuya döndüğümüzde sağ kolumuz ……............
gösterir.
22) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
 Sağ kolumuz doğuyu gösterdiğinde sol kolumuz
……….....
 Yüzümüzü güneye döndüğümüzde sağ kolumuz
………......
gösterir.
gösterir.
 Yüzümüzü kuzeye döndüğümüzde sol kolumuz ………..........
gösterir.
 Sol kolumuz kuzeyi gösterdiğinde arkamız
gösterir.

……….............
   

24
23) AĢağıdaki ileriye doğru ritmik saymaları tamamlayalım.
ETKĠNLĠK SAYFASI
 AĢağıdaki
tümcelerde
sözcüklerle tamamlayınız.
eksik
bırakılan
yerleri
tablodaki
güney, kuzey
yönler
…………………,
…………………,
…………………. ve ……………………. dir.
 GüneĢ‟in doğduğu yöne …………………………. denir.
 Yön bulmak için kullanılan araca
……………….. denir.
55 – 60 – 65 - 70 - 75 - 80 – 85 – 90 – 95 – 100
24) AĢağıdaki geriye doğru ritmik saymaları tamamlayalım.
   
 40 – 36 – 32 – 28 – 24 – 20 – 16 – 12 – 8 – 4 – 0
 30 – 27 – 24 – 21 – 18 – 15 – 12 – 9 – 6 – 3 – 0
ATATÜRK
- AĢağıdaki tümcelerden doğru olanların baĢına D, yanlıĢ
olanların baĢına Y harfi koyunuz.
) Mustafa Kemal Ġstanbul‟da doğdu.
(
) Mustafa‟ya Kemal adını arkadaĢları verdi.
) Mustafa önce ġemsi Efendi Ġlkokuluna gitti.
 100 – 95 – 90 – 85 – 80 – 75 – 70 – 65 – 60 – 55 –
50 – 45 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 0
 100 – 98 – 96 – 94 – 92 – 90 – 88 – 86 – 84 – 82 –
) Mustafa Kemal 1881 yılında doğdu.
( ) Babasının adı Ali Rıza Bey, annesinin adı Zübeyde Hanımdır.
(
 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30
 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50
 GüneĢ‟in battığı yöne …………………….. denir.
(
92 – 94 – 96 – 98 – 100
 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40
 Yön GüneĢ‟in doğuĢuna ve batıĢına göre ………………….
(
26 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 –
48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 –
70 - 72 – 74 – 76 – 78 – 80 – 82 – 84 – 86 – 88 – 90 –
pusula - doğu - belirlenir - batı - Kutup - doğu, batı,
 Ana
 2 – 4 – 6 - 8 - 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 –
80 – 78 – 76 – 74 – 72 – 70 – 68 – 66 – 64 – 62 – 60
-58 – 56 – 54 – 52 – 50 – 48 – 46 – 44 – 42 - 40 38 – 36 – 34 – 32 – 30 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18
23
– 16 – 14 – 12 – 10 – 8 - 6 – 4 - 2 – 0
8
25) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.

Cevapları bilmecelerin altındaki noktalı yerlere yaz.
Ufacık mermer taĢı
Ġçinde beyler aĢı
PiĢirirsen aĢ olur
PiĢirmezsen kuĢ olur
(………………..)
26) Aşağıdaki problemleri yapalım.

1)Vazonun içinde 20 çiçek

vardı. 13 tanesi kuruduğuna

göre kaç tanesi kurumamıştır?




2) 15 sayfalık defterin 6

sayfasını kullandım. Kullan
madığım kaç sayfa defterim

kaldı?




3) Kitabımda 16 tane problem

vardı. 12 tanesini çözdüm.

Çözmediğim
kaç
problem

kaldı?


1) Ömer tatilde 34, Büşra ise 45
öykü kitabı okumuş. İkisinin
okuduğu öykülerin toplamı
kaçtır?
YaĢtır kurutamazsın
Tuzunu bulamazsın
Çiçeklerden toplanır
Tadına doyamazsın
Bağa gittim
Bir kuĢ tuttum
Etini yedim
Kemiğini attım
(………………..)
Bilmece bildirmece
El üstünde kaydırmaca
(………………….)
(…………………..)
2) 58 sayısının 19 fazlası
kaçtır?
3) Mehmet birinci gün 34,
ikinci gün 30 ve üçüncü gün 15
sayfa kitap okudu. Mehmet üç
günde kaç sayfa kitap okudu?
9
Biz biz idik
Otuz iki kız idik
Ezildik büzüldük
Ġki duvara dizildik
(………………….)
22
HAYAT B LG S
I
N
K
R
Y
A
N
G
I
N
S
V
Y
Ö
B
I
S
E
D
Y
E
A
E
H
A
F
E
T
Z
G
Ş
U
Ç
Ş
L
E
Ğ
Y
A
R
D
I
M P
I
E
R
Y
M F
Y
A
R
A
L
I
Ğ
V
K
E
U
O
Ç
A
D
I
R
A
K
İ
A
L
R
D
E
P
R
E
M U
Y
P
R
A
B
S
U
B
A
S
K
N
I
E
N
I
4)Marketten 14 yumurta aldım.
Gelirken 4 tanesi kırıldı. Kaç
tane sağlam yumurta kalmıştır?
4) Bir ahırda 26 keçi, 37 tane
de koyun vardır. Bu ahırda
toplam kaç hayvan vardır?
5) Bahçemizdeki ağaca 18 kuş
kondu. Kuşlardan 9 tanesi uçtu.
Uçmayan kaç kuş kaldı?
5) Sınıf kitaplığımızda 45 kitap
vardı. Okul müdürü 24 kitap
hediye etti. Şimdi kaç kitabımız
oldu?
6)Sınıfımıza 20 tebeşir getirdik.
Bu tebeşirlerin 11 tanesini
kullandık. Kullanmadığımız kaç
tebeşir kaldı?
21
6) Annem 61 kilodur. Ben 25
kiloyum. İkimizin kilolarının
toplamı kaçtır?
7)Pazardan
aldığım
24
mandalinanın 16 tanesini yedik.
Yenilmeyen kaç manda-lina
kaldı?
7) Ayşe 32 kilo, Nihat 25 kilo,
ben ise 41 kiloyum. Üçümüzün
kilolarının toplamı kaçtır?
8) Tuğçe’nin 35 öykü kitabı
vardı. 9 tanesini okudu.
Okumadığı kaç kitabı kaldı?
8) Murat’ın yaşı 18’dir.Babasının yaşı da 48’dir. Murat’ın
ve babasının yaşları toplamı
kaçtır?
10
TÜRKÇE
Alfabemiz
ABCÇDEFGĞHIĠJKLMNOÖPRSġTUÜVYZ
Alfabemiz de ( abecemizde) harf sırasına göre; aĢağıda yan
yana yazılan iki harften hangisinin önce geldiğini yuvarlak içine
alarak iĢaretleyiniz.
P - T
C
B - C
D - F
U - N
Y - Ş
F - M
U - V
Z - Y
B - F
H - E
M -T
G - A
K - N
J - T
1)AĢağıdaki sözcüklerde bulunan ünlü ve ünsüzleri yazalım.
reçel <
zenci
e, e ( ünlü)
r, ç, l ( ünsüz )
<
varil
<
üzüntü
<
akrep <
Nesrin
<
aymaz <
kürkçü
<
konut
<
kızarık
<
2)AĢağıdaki kelimelerin kaç harften oluĢtuğunu yazınız.
kazak 
erzak …….
menekĢe …….
viĢneli  ……….
kırıntı ……..
çamaĢır  …….
kepçe …….
domates …….
kürk …….
üzülmek  …….
öğretmen …….
aydınlık …….
11
Aşağıdaki bulmacanın içinde verilen sözcüklerin zıt (karşıt)
anlamlıları gizlidir. Lütfen önce bu sözcüklerin karşıt anlamlarını
bulup karşılarına yazar mısınız?
Y
B
E
Y
A
Z
İ
G
L
D
K
Y
H
T
A
Ş
A
I
A
E
İ
D
E
A
A
A
E
İ
K
L
S
N
T
T
U
L
P
Z
T
M
Ü
N
I
Ç
S
K
A
R
İ
A
N
I
B
T
K
E
N
A
O
I
Y
R
L
İ
R
E
Ö
M
Ü
Y
Ş
C
Ğ
Ş
A
I
K
L
L
K
B
J
Ç
K
O
E
U
D
B
R
A
K
O
L
A
Y
Ü
O
B
M
K
D
İ
M
Z
E
N
G
İ
N
K
T
K
İ
O
Ç
A
A
E
C
N
İ
F
I
Y
A
Z
S
K
K
Ş
I
L
N
A
Y
Z
İ
M
E
T
L
T
H
A
F
İ
F
K
İ
L
İ
Y
İ
A
U
İ
Z
E
C
E
G
Ş
I
R
A
B
K
T
at
: ……………
yaz : ……………
yap : ……………
usta : ……………
düĢman : ……………
iyi
: …………
dolu : ……………
zor : ……………
geç : ……………
unutmak : ……………
otur : ……………
gel : ……………
akıllı : ……………
ağır : ……………
çalıĢkan :
gündüz: ……………
ver : ……………
açık : ……………
taze : ……………
sıcak : ……………
geniĢ : ……………
güzel : ……………
uzak : ……………
kötülük: ……………
kalın : ……………
eski : ……………
çok : ……………
uzun : ……………
büyük : ……………
siyah : ……………
aç
: ……………
ĢiĢman : ……………
ağır : ……………
kirli : ……………
fakir : ……………
savaĢ : ……………
yaĢlı : ……………
doğru : ……………
20
5) “Perdelikler” sözcüğünün doğru heceleniĢi aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) Per–delik–ler
B) Per–del–ik–ler
C) Pe –de– lik – ler
6) “ Sena oldukça Ģen bir çocuk .” tümcesindeki sözcüklerden “
Ģen “ in eĢ anlamlısı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) neĢeli
B) ġakacı
C) Kederli
7) “ Leyla babasının kız kardeĢine ...............denileceğini bilir. “
tümcesini hangi sözcükle tamamlayabiliriz?
A) Teyze
B) Hala
C) Yenge
3)AĢağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre yerleĢtirelim.
 anne – davul – oyuncak – bebek – tilki
……………………………………………………………..
 öğretmen – müdür – hizmetli – okul – sınıf
……………………………………………………………..
 futbol – kale – Galatasaray – Ģampiyon – lider
……………………………………………………………..
 kalem – defter – silgi – çanta – ataç
……………………………………………………………..
 zürafa – sincap – fil – maymun – kanguru
……………………………………………………………..
 akĢam üzeri çok Fena yağmur yağdı.
 dayı – amca – teyze – eniĢte – hala
 Hafta sonu ahmet, ali ve ben gezmeye gitik.
4)AĢağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karĢılarına yazınız.
……………………………………………………………
 Meyvelerden En Çok elmayı Severim.
………………………………………………………………
 kurallar, bizlerin daha Rahat yaĢaması için vardır.
……………………………………………………………
 Antalyadan gelen Misafirler iki Gün daha kalacaklar.
………………………………………………………………
 demet ile derya pikniğe Gittiler.
…………………………………………………………………
 daha sonra kurtuluĢ savaĢı‟ nı baĢlattık.
…………………………………………………………….…19
……………………………………………………………..
açılıĢ
pahalı
tok
dolu
sıvı
zengin
evet
tatlı
ĢiĢman
güney
gider
kısa
zayıf
sağlam
nazik
cesur
tavan
gündüz
yer
yakın
12
5) CÜMLE OLUŞTURALIM
 Aşağıda karışık halde verilen kelimelerden cümle
oluşturup altına yazalım. Sonuna uygun noktalama işaretini
koyalım
ĠTFAĠYECĠ

………………………………………………………………
Borazanım dilinde
Ġpim baltam belimde
Uzun kancam elimde,
Ġtfaiyeciyim ben.
-----

………………………………………………………………
Sarsa yangın bu evi
Görürüm ben o devi ,
Söndürürüm alevi,

………………………………………………………………
Ġtfaiyeciyim ben.
------

………………………………………………………………
Merdivene çıkarım
Hortumla su sıkarım

………………………………………………………………
Yanan yeri yıkarım,

………………………………………………………………
(AĢağıdaki 1. 2. 3. ve 4. soruları, Ģiire göre cevaplandırınız.)
Ġtfaiyeciyim ben.
1. Ġtfaiyecinin ipi ve baltası neredeymiĢ?

…………………………………………………………
köpek 
yaprak
….
………
 ………
kaĢık  .………
Ģarkı 
yıldız
…………
……………
elma
A) deve
………
kapı …………
yol
C) belinde
………
A) Söndüremediğini
4. ġiirin baĢlığı nedir?
……………
tavuk 
……………..
B) timsaha
C) yılana
3. Ġtfaiyeci 3. dörtlükte yanan yeri ne yaptığını söylüyor ?
bayrak……………
taĢ
B) elinde
2. Ġtfaiyeci, yangını (2. dörtlükte) neye benzetiyor?
6) AĢağıdaki tekil adları çoğul yapınız.
düğme 
A) dilinde
13
A)Ġtfaiyeci
B) Yıktığını
C) Bir Ģey yapamadığını
B) Yangın Haftası
C) Yangın
18
BĠLGĠ: Cins Ad: Aynı türden birden fazla olan varlığa verilen
adlara özel ad (isim ) denir. Cins isimlerin baĢ harfi küçük yazılır.
15) AĢağıdaki isimlerden cins ( tür ) isim olanları ( X )
iĢaretleyiniz.
park …X…
cadde ………
Akdeniz
Kemal………
Ġstanbul
kanarya…….
Tekir ………
okul ………
sıra ……
cetvel ………
ağaç ………
kalem ……
Mine ………
serçe ………
üzüm………
masa ………
Türkiye
………
………
ile
……
silgiler ………
toplar..…
tebeĢir………
kuĢlar………
çanta ………
AyĢe ………
………
sokaklar………
öğrenciler………
ĢiĢeler ………
sınıf ………
pencereler
………
kedi
beyaz
kolay
sürat
nefes
millet
öğretmen
vatan
güç
siyah
hadise
ilave
hatıra
–
–
ailemiz……………
öğretmen  ………………..
sınıfta
çalıĢırız……………
kardeĢlerim………
………………..
çocuklar  ………………..
tren……………
spor ………………..
gözlükçü…………..
misafirperver  …………… .
………
17) AĢağıdaki isimlerden çoğul isim olanları ( X ) ile iĢaretleyiniz.
kuzular…… X …
kağıt
………
hayvanlar………
köy
kirli
bakıcımız 
ekmekler ………
kitap
………
öğretmen ………
evler
uyarı
8)AĢağıdaki kelimeleri hecelerine ayıralım.
16) AĢağıdaki isimlerden tekil isim olanları ( X ) ile iĢaretleyiniz.
balon … X ……
çocuk ………
papatya ………
7)AĢağıdaki kelimelerin eĢ anlamlılarını karĢılarına yazınız.
………
9)AĢağıdaki cümleleri kelime ve hecelerine ayıralım.
a) Tatilde iyi dinlenmeli derslerimizi de ihmal etmemeliyiz.
–
–
–
–
–
taĢıtlar………
yolluksuz ………….
–
–
–
–
–
–
–
b) ġoför arabayı çok hızlı sürdüğü için kazaya neden olmuĢtu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..
..... ........... ........... ........... ..........
   
c) Ormanlar kralı aslan kendine gülen kurbağaya acıyarak baktı.
17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
( „ ) kesme iĢaretini
10) NOKTALAMA İŞARETLERİ
Aşağıdaki metinde “(
)” şeklinde boş bırakılan yerlere uygun olan
noktalama işaretini koyalım.
Hakana 
Kırlangıcın düĢünceli bir hali vardı( )Serçe sordu( )
( )Ne düĢünüyorsun güzel kuĢum( )Bir derdin mi var ()
( ) Yaz bitti ( ) sonbahar geldi ( ) Yakında kıĢ
gelecek ( ) kar yağacak ( ) soğuklar baĢlayacak ( ) O
zaman ne yapacağız ( )
11)Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretini koyunuz.
Ay( ) elim çok acıdı( )
Bugün güzel okudum( )
Suattan ………………
’
Yelizin …………….
Hakkariden……….….
Atatürke ……….….
Hüseyine……….….
Cemale ……….….
ġevkete……….….
Ankaradan ……….….
Diyarbakırın ……….…
Türkiyeden……….….
KarabaĢın ……….
13) AĢağıdaki tümcelerde kaç tane kelime olduğunu sayıp, karĢılarına yazınız.
Ayla, kitap okumayı çok sever. (.. 5..)
Atatürk kimdir( )
Nereye gittin? ( )
Güzel güzel okuyordum( )
Çevremizi temiz tutmalıyız( )
Sorunlar karĢısında yılmazdı. ( ….. )
Bu yıl çok çalıĢacağına söz verdi. ( …….)
Bamya yemeğini severim( )
Her zaman çalıĢmalıyız. (
AkĢam bize gel( )
Emre koĢa koĢa eve gelmiĢ( )
)
Bize gel.( ….. )
Ödevini yaptın mı( )
BĠLGĠ: Özel Ad: Bir tek varlığa ait olan adlara özel ad (isim)
Buraya gelecekler mi ( )
denir.Özel isimlerin baĢ harfi büyük yazılır.
Eyvah( ) kalbim kızlı atıyor( )
Hangi filmi izledin( )
14) AĢağıdaki adlardan özel ad (isim) olanları ( X ) ile iĢaretleyiniz.
Sen de gidecek misin( )
Yarın yağmur yağacakmıĢ( )
Ne okuduğunu bilmiyorum( )
15
park ………
Bursa
…X……
Ankara………
cadde ………
Kemal………
köpek ……… Ġstanbul
kanarya………
Tekir
………
Emel ………
Akdeniz ……
………
okul ……
16
Download

Bol Bol Oku, Ezberle. ( xçarpı,kere,tane,defa )