Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU
5 YAŞ GRUBU
GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI
22-26 ARALIK 2014
22 ARALIK PAZARTESİ
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaĢıldı ve istedikleri ilgi
köĢelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla serbest oyun oynandı. Vücudumuz ve
Sağlığımız ile ilgili evden getirilen materyallerle Vücudumuz ve Sağlığımız köĢesi
oluĢturuldu.
“Vücudumuz ve Sağlığımız” ile ilgili neler biliyorsunuz ?sorusu sorularak 1. Resim
çalıĢması yapıldı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:VÜCUDUMUZ VE SAĞLIMIZ
Öğretmen çocuklara vücudumuzun bölümlerini tanıttı.(baĢ, gövde, kollar ve
bacaklar) “Elif Duyu Organlarını Öğreniyor” adlı slayt izlendi. “Bedenim” adlı
parmak oyunu oynandı.
MÜZİK ETKİNLİĞİ: “Vücudumuz” adlı Ģarkı söylendi.
Ġki elim iki kolum bacaklarım var
Her insanda bir burun birde ağız var
Sen hiç gördün mü Üç kulaklı bir adam
Olur mu hiç üç kulak dön de aynaya bak hey
Ġki kulak iki yanak birde baĢım var
Sen hiç gördün mü üç dudaklı bir adam
Olur mu hiç üç dudak dön de aynaya bak hey
Ġki gözüm ,iki kaĢım parmaklarım var
Ġnci gibi diĢlerim bir de çenem var
Sen hiç gördün mü üç yanaklı bir adam
Olur mu hiç üç yanak dön de aynaya bak hey
SANAT ETKİNİĞİ: Projenin 1. AĢaması Vücudumuzun bölümlerinden evaya
çizilen baĢ kesildi ve duyu organları tamamlandı.
OYUN ETKİNLİĞİ: “Dokun Söyle” adlı oyun oynandı.Öğretmen öğrencilere
sınıfta bulunan kaygan, sert,yumuĢak,pürüzlü plakaları gösterir. Daha sonra
sayıĢtırarak bir öğrenci çağırıp gözlerini bağlar. Öğrenciye dokun söyle oyununu
oynatır. Oyun bu Ģekilde devam eder.
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Farklı Çocuk kavram 2 kitabı 5758-59 ve 60’daki çalıĢma sayfaları yapıldı.
23 ARALIK SALI
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaĢıldı ve ilgi köĢelerinde
(evcilik, kitap, tahta, puzzle) serbest oyun oynandı. Evden getirilen kitaplar
incelendi.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ: DUYU ORGANLARIMI TANIYORUM
Öğretmen sınıfta bulunan Aynada çocuklara tek tek fırsat vererek kendilerini
incelemelerini sağladı. Daha sonra Duyu organlarını bir öğrenciyi kobay olarak
kullandı (göz, kulak, burun, dil, deri) Duyu organlarının görevlerini örneklerle
açıkladı. Göz, Kulak ve Ağız sağlının öneminden bahsetti. Bilmeceler soruldu.
”Elif’in Ağız ve DiĢ Sağlığı” adlı slayt izlendi.
BĠLMECELER
Her Ģeyi görür
Kendisini göremez (GÖZ)
Yarım kaĢık
Duvara yapıĢık(KULAK)
Küçücük bakkal
Dünyayı yutar(AĞIZ)
Ġki damım var
Bir de direği (BURUN)
Ben giderim o gider
Göğsümde tık tık eder(KALP)
SANAT-MÜZİK ETKİNLİĞİ: Duyu organlarımız boyama kesme tekniği ile çomak
kukla yapıldı ve eve gönderildi. “Vücudumuz” adlı Ģarkı tekrar edildi.
OYUN ETKİNLİĞİ: “Öt KuĢum Öt” adlı oyun oynandı.
GEZİ-GÖZLEM ETKİNLİĞİ: Okulumuzun laboratuvarına gezi düzenlendi. Ġnsan
maketi incelendi.
DRAMA ETKİNLİĞİ: “Vücudumu Tanıyorum” adlı drama yapıldı. öğretmen
çocukları bir araya toplar vücudumuzun bölümleri ile havada daire çizme hareketi
yapıldı.(baĢ, omuzlar, el bilekleri, parmaklar, gövde, kalça ,diz ve ayak) havadaki
hareketler bitince öğretmen müzikle serbest yürütür ve öğrencilerden
birbirlerinin gözüne yanağına burnuna kollarına ellerine v.b organlarına
dokunmaları istendi. Daha sonra öğretmen klasik müzikle yere yatmalarını ,
gözlerini kapatmalarını ister. Çok güzel bir yere gideceklerini pırıl pırıl gökyüzü
ve güneĢ olduğunu çiçeklerin çok güzel koktuğunu söyler. Güzel pastalar börekler
koktuğunu ve yiyeceklerini söyler. Çiçek koparırken ellerine diken battığını söyler
daha sonra gözlerini açmalarını ve çocuklara neler hissettikleri soruldu.
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ: Tat deneyi yapıldı.(tuz, Ģeker, limon, biber)
DENEYĠN AMACI: Yiyeceklerin tadına bakarak tanıma; tatlıyı, ekĢiyi, acıyı
tanıma
KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER:Tuz, Ģeker, limon, biber
DENEYĠN YAPILIġI: Çocuğun gözleri kapanır tek tek tattırılır
DENEYĠN SONUCU: Yiyecekleri ayırt etmeleri sağlanır
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Farklı Çocuk kavram 2 kitabı 6162-63 ve 64’ deki çalıĢma sayfaları yapıldı.
24 ARALIK ÇARŞAMBA
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaĢıldı. Ġlgi köĢelerinde (evcilik,
kitap, tahta, puzzle, kukla) serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:ĠÇ ORGANLARIMIZI BULALIM
Öğretmen bir kobay öğrenci seçer ve organ önlüğünü giyer ve iç organlarını
tanıtır. Daha sonra iç organlarının görevlerini anlattı “Ġçimde Tık Tık” adlı parmak
oyunu oynandı. Ġç organlarımı tanıyorum adlı slayt izlendi. Konu ile ilgili
sınıfımızdan hikaye okundu.
ĠÇĠMDE TIK TIK
Ġçimde tık tık bir ses var(Kalbe vurulur)
Ġçimde hangi organ var(Soru sorma ifadesi)
Tık tık, tık tık bir kalp var(Kalp gösterilir)
Ġçimde gar gur bir ses var(Mide de el gezdirilir)
Ġçimde hangi organ var(Soru sorma ifadesi)
Gar gur, gar gur midem var(Mide gösterilir)
SANAT ETKİNLİĞİ:Projenin 2. AĢaması olarak iç organları kesildi.
MÜZİK ETKİNLİĞİ:“Doktora Gittim Tık Tık Yaptı” adlı Ģarkı söylendi.
Sabah Uyandım HapĢu
Burnum Akıyor HapĢu
Birazda AteĢim Var
Boğazım Acıyor HapĢu
Arabaya Bindik
Doktora Gittik
Göğsümü Açtı
Tık Tık Yaptı
AteĢimi Ölçtü
Boğazıma Baktı
Sonra BaĢımı OkĢadı
Yemeğini Ye
Ġlacını Ġç
MıĢıl MıĢıl Uyu Dedi
Ha Ha Hap
ĠYĠLEġTĠM
VELİ KATILIMI:Sınıfımıza davet edilen Doktor velimiz Vücudumuz ve sağlığımız
ile ilgili bilgiler verdi.
OYUN ETKİNLİĞİ: “Hızlıyım- YavaĢım” adlı oyun oynandı. Çocuklar oyun alanına
alındı. Sınıf içinde diledikleri gibi yürümeleri söylendi. Öğretmen hızlı komutu
verdiğinde çocuklardan yürümelerini hızlandırmalarını yavaĢ komutu verdiğinde
yavaĢlatmaları istendi. Öğretmen daha çok yavaĢ daha çok hızlı gibi komutlar
verdi. Öğretmen hızlı dediğinde nefes atıĢlarında farklılık olup olmadığı , kalp
atıĢlarında farklılık olduğu soruldu. Daha sonra Öğretmen birden üçe kadar sayar.
Çocuklar sayma sırasında yavaĢ adımlarla yürürler. Öğretmen saymayı
tamamlayınca yürüme mesafesi çizgi ile belirtildi. Birden üçe kadar tekrar sayar
bu kez de hızlı komutu verilir sayma tamamlanınca öğretmen yürüme mesafesini
çizgi ile belirtir. Öğretmen çocuklara yavaĢ adımlarla ve hızlı adımlarla aldıkları
yol miktarlarını üzerinde konuĢur. Ardından çeĢitli hayvan isimleri söylendi
yürüme hızlarını taklit ederek yürümeleri istendi. TavĢan (Hızlı), Kaplumbağa
(YavaĢ) gibi
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Pamuk ġekerim 39-40-41 ve
42’deki çalıĢma sayfaları yapıldı.
25 ARALIK PERŞEMBE
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaĢıldı. Ġlgi köĢelerinde (evcilik,
kitap, tahta, puzzle, kukla) serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DİL - OYUN ETKİNLİĞİ:ĠSKELET VE KASLARIMIZ
Öğretmen çocuklara oyun hamurlarını almalarını söyler daha sonra hamurdan
Ġnsan Figürü yapmalarını ister çocuklar tamamladıktan sonra ayakta tutmalarını
ister. Ayakta duramadığını sorar ve çocuklardan cevaplar dinlenir. Öğretmen
çocuklara yardımcı olur ve birer kürdan çöpü verir ayakta durmasını sağlar.
Ġskelet sistemimizin önemi vurgulandı. Bizi dik tuttuğunu söyledi. Kaslarımızın da
hareket edebilmemizi ve vücudumuza Ģekil verdiği söylendi. “Ġskelet Dansı”
animasyon izlendi “Ellerin Parmaklarım” adlı parmak oyunu oynandı ve “Ġskelet”
adlı Ģiir söylendi.
ELLERĠM PARMAKLARIM
Sağ elimde beĢ parmak
Sol elimde beĢ parmak
Say bak say bak say bak
Hepsi eder on parmak
Sende istersen saymak
Say bak say bak say bak
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
ĠSKELET
Ġskelet iskelet
Vücudu dik tutar
Ġnsanların hareketlerini
Ġskelet sağlar
Ġskelet olmazsa
Ġç organlar korunmaz
Ġskelet olmazsa
Vücut dik duramaz
SANAT ETKİNLİĞİ:Projemizin 3. AĢaması Gövdemiz oluĢturuldu. Üzerine bir
gün önceden kesilen iç organları monte edildi.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Farklı Çocuk Matematik 2 sayfa
27 ve Pamuk ġekerim 43 ve 44’deki çalıĢma sayfaları yapıldı.
OYUN ETKİNLİĞİ:Çocuklara elma resmi gösterildi. Elma toplama oyunu
oynanacağı söylendi. “Hoplayalım zıplayalım, daldan elma toplayalım” cümlesi
ritimli bir ifade ile söylendi. Çocuklardan zıplayarak daldan elma toplama hareketi
yapmaları istendi. Daha sonra öğretmen “Çiftçi amca geliyor saklanın” der ve her
çocuk yere yatarak büzülme hareketi yapmaları istendi. Çocuklardan bir tanesinin
üzeri bir örtü ile örtülür ve “Çiftçi amca gitmiĢ ama kimi götürmüĢ” der diğer
çocukların kalkması ve örtünün altında saklanmıĢ olan arkadaĢının kim olduğunu
tahmin ederek ifade etmeleri sağlandı. Öğretmen bu sırada çocuklara ipuçları
verir.
26 ARALIK CUMA
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaĢıldı. Ġlgi köĢelerinde (evcilik,
kitap, tahta, puzzle, kukla) serbest oyun oynandı. 2. Resim çalıĢması yapıldı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ:HASTALIKLARDAN KORUNALIM
Öğretmen “Hastalıklardan nasıl korunmamız gerekir?” sorusunu sorarak
çocuklardan cevaplar dinlendi. Sağlıklı olmak için neler yapmamız gerektiği
hakkında bilgiler verildi. “Ilgının Dünyası Sağlıklı Besleniyorum” adlı slayt izlendi.
“Vücudum” adlı parmak oyunu oynandı. Konu ile ilgi sınıfımızdan hikaye okundu.
VUCUDUM
BaĢ, gövde, bacaklar(Vücudun bölümleri sırasıyla gösterilir)
Hepsi benim vücudumda var(Vücut bütün olarak gösterilir)
Ona iyi bakarım,
Her gün spor yaparım(Kollar omuz hizasında açılıp kapanır)
Yararlı besinlerle(Yeme hareketi yapılır)
Vücuduma sağlık katarım(Pazular gösterilerek güçlü olma hareketi yapılır)
MÜZİK ETKİNLİĞİ: Bilgisayardan” Kukili Abur Cubur” yemem adlı Ģarkı
dinletildi.
SANAT ETKİNLİĞİ:Projemizin 4. son aĢaması Kollar ve Bacaklar kesildi. Ġnsan
vücudu monte edildi. Ġkinci resim çalıĢması yapıldı ve proje ile birlikte eve
gönderildi.
FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ:Öğretmen çocuklara sağlıklı beslenmeyi anlattıktan
sonra sütün önemini vurgular ve kemiklerimizi geliĢtirdiğinden bahsedildi. Sınıfta
çocuklarla birlikte puding yapıldı.
OYUN ETKİNLİĞİ: Sınıf ikiye bölündü çocuklardan yarısı mikrop rolünü üstlendi.
Diğer çocuklarda yumurta yeme, süt içme gibi sağlıklı beslenme öykünmesi yaptı.
Öğretmen sağlıklı beslenmeyen çocuklara gitmesi için mikroplara komut verdi.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI: Farklı Çocuk Kavram 3 sayfa 6 ve
Pamuk ġekerim 45 ve 46’daki çalıĢma sayfaları yapıldı.
Download

22-26 Aralık Etkinlikleri