* ĠLKBAHAR MEVSĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KONULARIMIZ DEVAM EDĠYOR.
* 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK
BAYRAMI
- Çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
hakkında bilgiler anlatılır.
(23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır.
Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram
Ģenliklerine son yıllarda yabancı ulusların çocukları da
katılmaya baĢlamıĢtır. Atatürk çocuklara çok değer verir,
gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının
büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini
baĢlattı. Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuĢmalar
yaparlar, Ģiirler okurlar. Gece fener alayları düzenlenir.)
-23 Nisan günü farklı ülkelerden çocukların gelip
ülkemizi ziyaret ettiği 23 Nisan törenlerine katıldıkları
anlatılır. Her ülkenin kendine özgü toplumsal
değerlerinin davranıĢlarının olduğu buna rağmen tüm
dünya çocuklarının birbirleriyle kardeĢ olduğu bilgileri
verilir.
*Atatürk’ün bize Armağan ettiği bayramları
öğreniyoruz.
*Atatürk ve Çocuk
* TOPLUMSAL YAġAM
Toplumsal yaĢam kurallarını öğreniyoruz.
Çocuklara toplumsal yaĢam ve toplumsal yaĢam kuralları hakkında bilgiler verilir.. Ġçinde
bulunduğumuz toplumun kurallarına uymamız gerektiğini uymadığımız takdirde oluĢabilecek
durumlar anlatılır. Konu ile ilgili hikâyeler okunarak konu hakkında sohbet edilir.( sıra olmak,
kendisinin ve baĢkasının haklarına saygı duymayı, sözlü ifadelerde emir cümleleri ile değil rica
cümleleri ile isteklerimizi ifade edebilme hoĢgörülü olmak toplumsal yaĢmada sözel ifadelerin
yani sıra kıyafetlerimizin temiz ve düzgün olması gerektiği gibi kurallar anlatılarak çocuklara
benimsetilmeye çalıĢılır)
*TRAFĠK KURALLARINI VE ĠġARETLERĠNĠ
ÖĞRENĠYORUZ.
TEKERLEMELERĠMĠZ
ATATÜRK
1881‟de bir bebek doğdu
Annesi adını Mustafa koydu
Sarı saçlı mavi gözlü o güzel bebek
Büyüdü büyüdü Atatürk oldu.
DOKUZ
Aman ne çıtı pıtı,
Çevir bak sanki altı.
Kafası bilgi dolu,
Sayıların doktoru.
Adı dokuzdur, dokuz;
Kuyruğu topuz
SAYILAR
Bir, iki, üç, dört, beĢ
Altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Kırmızı balon
Git komĢunun damına kon
Sarı limon
ARI ARI
Arı arı
Kovanların kralı
Sinirlendirmezsek onları
Ne tatlıdır balları
PARMAK OYUNLARI
KARDEġĠMĠN TOPU
KardeĢimin bir topu var (Ġki elin bütün parmakları karĢılıklı birleĢtirilerek top yapılır.)
YumuĢacık, yuvarlak (Parmaklar esnetilir.)
Bir de çekici var (Bir el yumruk yapılıp sallanır)
Bak vuruyor yavrucak (Ġki el yumruk yapılır, üst üste vurulur.)
Borazanı düt..düt.. diye.
Öttürür de öttürür. (Eller boru gibi yapılıp, ağza götürülür.)
Bazen de ceee yapıp,
Herkesi güldürür. (Ġki el ile yüz kapanıp, açılır.)
DOĞA OLAYLARI
GüneĢ bizi ısıtır ( Isınma hareketi yapılır. )
Yağmur bizi ıslatır ( Parmaklar yukarıdan aĢağıya doğru sallanır. )
Kar bizi dondurur ( Eller göğüse konarak üĢüme hareketi yapılır. )
Fırtına bizi korkutur ( Ellerle gözler kapatılır. )
Bol bol ağaç dikelim ( Ağaç dikme hareketi yapılır. )
Selleri önleyelim. ( Ġki elin parmakları uç uca getirilir.)
ÖRDEK AĠLESĠ
Bu anne ördek, bu baba ördek, bunlar da yavruları. (Ġki elin baĢ parmakları ve diğer
parmakları oynatılır.)
Sabah oldu uyandılar. (Gözler ovuĢturulur.)
“Vak vak” dediler,
Bir derede yüzdüler. (Yüzme hareketi yapılır.)
Dalıp dalıp çıktılar
Bir balık görünce “ham” diye yuttular (Yeme hareketi yapılır.)
AkĢam oldu, güneĢ battı, yıldızlar çıktı. (Eller baĢ üzerinde hareket ettirilir.)
Yavru ördekler mıĢıl mıĢıl uykuya daldı. (Uyuma taklidi yapılır.)
BĠLMECELER
Her Ģey taze canlıdır
GüneĢ yumuĢak sıcaktır
Hayvanlar yavrulamıĢtır
Baharın ilk adıdır
(ĠLKBAHAR)
Gökte gördüm bir köprü
Rengi var yedi (GÖKKUġAĞI)
Dalda durur, Elde durmaz
(KUġ)
Hem ısıtır hem yakarım
Tüm canlılara bakarım (GÜNEġ)
HĠKÂYELERĠMĠZ
* Ġki inatçı keçi
* Doğamız(Fasikülden Okunur ve izlenir)
* “ġeker Arı” isimli hikâyeyi anlatır.
* Kaçak Rakamlar (hikâye yarım bırakılarak anlatılır.)
* NeĢeli Piknik
* Hayvanların Sesleri draması
* Trafik Kurallarina Uyalim
(hikâye izleme)
* Aslan Ġle Fare (resimli okuma)
*Ağaç dikme bayramı
* Ağustos Böceği Ġle Karınca
* Dünya Çocuklari
*Çocuk Bayramı
*23 Nisan hikâyesi
*Tırtıl‟a Ne Oldu?
*R- M- U ve K sesi ile ilgili hikâye dinleme ve izleme(Morpa Çocuk)
*Kitap günü etkinliklerine devam ediyoruz.
*Gördüğünü anlatabilme(görsel resimlerle çalıĢması yapılır)
*Neden – sonuç iliĢkisi kurabilme çalıĢmaları yapılır.
Hikâye tamamlama çalıĢmaları yapılır ve okunan hikâyenin çocuklardan tamamlamaları,
anlatmaları istenir.
(SCAMPER)
ÇOCUKLARIMIZA SORDUK
* Atatürk‟ün fotoğrafındaki çocuk sen olsaydın ne hissederdin?
* Su olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?
* Boyama çalıĢmaları
* Katlama çalıĢmaları
*Serbest resim çalıĢmaları
*Suluboya ile resim çalıĢması
*Hamurlarla oynama
*Kesme yapıĢtırma tekniği ile Köpek yapımı
* grup çalışması.
* Kese kâğıdından BaykuĢ etkinliği
*Keçeden Çiçek (Mobil ÇalıĢması)
* Cd‟en Arı etkinliği
*Sınıf süsleri faaliyetleri
*23 Nisan resmi boyamaları.
*Bayrak çalıĢmaları
*Mandallarımızı Boyuyoruz.
* Üç boyutlu çiçekler (Mobil ÇalıĢması)
*Pullarla Bayrak ve Atatürk Etkinliği
*Dünya Çocukları boyama etkinliği
KAVRAMLARIMIZ
*Sayı kavramı (8-9 sayısı)
*Renk kavramı: Pembe, Mor ve diğer renklerin tekrarlarını ve renk tonlarını öğreniyoruz.
Sarı × Kırmızı = Turuncu, Mavi × Sarı = YeĢil, Turuncu × Mavi = Mor renkleri oluĢuyor
*ġekil kavramı Geometrik Ģekiller ile özgün çalıĢmalar yapıyoruz.
Nesne-Ģekil, renk-Ģekil eĢleĢtirme çalıĢmaları yapıyoruz.
* Çizgi çalıĢmaları: Çizgide ardıllık, çizgide yaratıcılık, çizgide dikkat çalıĢmalarına devam
Ediyoruz.
*Serbest çizgiler üzerinde yürüyor, çizgileri çalıĢma
sayfalarına çiziyoruz.
*Dikkat, örüntü ve grafik çalıĢmalarımız: Eksik olan
rakamı tamamlama çalıĢmaları, Ģeklin mekândaki konumu
ile ilgili çalıĢmalar yapıyoruz.
-Sayı grafiği (1-10) oluĢturma çalıĢması yapıyoruz.
*DüĢünme becerileri( görsel algı çalıĢmalarına) devam ediyoruz.
*Ses ve hece çalıĢması: „R-M-U ve K “ seslerini tanıyoruz. Varlık isimlerinin hece sayısı
kadar el çırpma çalıĢması yapıyoruz. Görsellerde ki varlık isimlerini söylüyor, adları aynı sesle
baĢlayan baĢka varlıkları bulma çalıĢması yapıyoruz.
-1.hafta (01-04 tarihleri) „‟ R-r ”
-2. hafta (07-11 tarihleri) “ M-m ”
-3. hafta (14-18 tarihleri) „‟ U-u „‟
-4. hafta (21-25 tarihleri) „‟K-k „‟
*9 -10 rakamlarını tanıyor, önce rakamların üzerinden
parmağımızla çiziyor sonra noktaları birleĢtirerek rakamları
tamamlıyoruz.
*9-10 Rakamlarını yazma çalıĢması yapıyoruz.
*Grafik oluĢturma çalıĢmaları
*Gruplama, sıralama ve eĢleĢtirme çalıĢmaları yapıyoruz.
* Basit toplama –nesneler ve sayılarla çıkarma iĢlemlerine
devam ediyoruz.
Ritmik sayma ve ritmik geriye sayma çalıĢmaları yapıyoruz.
*Eğlenerek, görerek, deneyerek, yaparak öğreniyoruz.
*Canlı-Cansız varlıkları inceleme
*Toprağı inceleme.
*Çim Adam yapma.
23 NĠSAN
23 Nisan kutlu olsun
Sevinin çocuklar
Övünün büyükler
23 Nisan mutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram
Herkese kutlu olsun
Çok ulu bayram bu bayram
Herkese mutlu olsun
23 NĠSAN
Sanki her tarafta var bir düğün,
Çünkü en Ģerefli en mutlu gün.
Bugün yirmi üç nisan,
Hep neĢeyle coĢuyor insan.
ĠĢte bugün bir meclis kuruldu,
Sonra düĢmanlar yurttan kovuldu,
Bugün yirmi üç nisan,
Hep neĢeyle coĢuyor insan.
GUGUK
Bahçede bir kuĢ ötüyor,
Kanadını açmıĢ uçuyor,
Guguk, guguk, guguk guguk,
Göklere yüksel göreyim,
AĢağıya süzül seveyim,
Guguk, guguk, guguk, guguk.
Pencereme konsaydın sen,
Seve seve yem verirdim ben,
Guguk, guguk, guguk, guguk.
TAġITLAR
Düdük çalar ince, ince / Yolcular binince
Gidiyor çufu, çufu, çuf / Uzaklarda gözü
Git güle, güle Gel güle, güle / Çok bekletme bizi
Git güle, güle. Gel güle, güle / Çok bekletme bizi
Otomobil fırlar birden / Kalkarken yerinden
Katıyor tozu dumana / Uzaklarda gözü
Git güle, güle. Gel güle, güle / Çok bekletme bizi
Git güle, güle. Gel güle, güle / Çok bekletme bizi
BĠR ASLAN MĠYAV DEDĠ
Bir aslan miyav dedi,
Minik fare kükredi,
Fareden korktu kedi,
Kedi fırr uçuverdi.
Yalan mı? Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
KARGA ĠLE TĠLKĠ
Bir gün bir hırsız karga Ha ha ha ha hay
Bir parça peynir çalmıĢ Ha ha ha ha hay
KonmuĢ bir dalda kalmıĢ Ha ha ha ha hay
Etrafı seyre dalmıĢ
Ha ha ha ha hay
Ordan geçen bir tilki
Ha ha ha ha hay
ġen sesinle öt demiĢ Ha ha ha ha hay
Aptal karga gak demiĢ Ha ha ha ha hay
Peyniri tilki yemiĢ Ha ha ha ha hay
KÜÇÜK KARINCA
Küçük karınca yuvasındayken
Her yeri dolduran soğuk vardı
Kapı çalınca baktı karınca
Kim ki bu zaman kapı çalan
Tembel cırcırdı gelen misafir
KardeĢim karnım aç bir Ģey getir
Yazın gezersen hep keyfedersen
KıĢ gelir çok çabuk kalırsın aç
SAYILAR ġARKISI
Merhaba herkese Merhaba
Toplandık hep birlikte olala
Bir iki kaldır elleri
Üç dört kıvırarak salla beli
BeĢ altı makaram tel sardı
Yedi sekiz boyum kısa kaldı
Dokuz on zıpla ortaya kon
BULUT OLSAM
Havada bir top bulut olsam -2
Ne güzel yurdumu dolaĢırdım -2
Sinop‟a doğru gezinirdim -2
Oradan Bursa‟ya süzülürdüm -2
Ne Ģirin bir yurt bu güzel yurt -2
Denizi güneĢi havasıyla -2
* Aslan Ġle Fare
* Bayrak Verme‟
*Açık Hava Oyunları
* Top baĢına
Ben Kimim?
* Minik KuĢlar”
* Kurt Baba
*Yap-boz etkinliğine devam ediyoruz.
* Kon Kon Kelebek
* Arı Sokacak Kaç
* Havada Suda Karada
* Çömelik El Sende
* Ağaçtaki kirazları topla
*EĢli Eğlenceli Oyunlar
*Hikâye OluĢturalım
* Uçurtma Draması
* Ayakkabı DeğiĢtirme
*El Tut Selam Var
ÖDEV YAPMA ALIġKANLIĞI
*Cuma günleri çocuklara düzenli olarak ödev verilmektedir.
Amacımız; öğrencilerimize ödev bilincini kazandırmaya
çalıĢmaktır. Öğrencinin ödevi yapması kadar ödevini
zamanın da okula getirmesi de önemlidir. Bu konuya önemle
eğiliniz. Evde ödevini yaparken televizyon seyretmesine,
yemek yemesine, sakız çiğnemesine, Ģeker yemesine… vb
etkinliklere izin vermeyin. Ödevin önemli bir iĢ olduğunu ve
çocuğun görevi olduğunu sürekli vurgulayın. Çocuğunuzun yerine ödevlerini yapmayın.
*UNUTMAYIN KĠ ĠLERĠ KĠ EĞĠTĠM HAYATINDA BU KONUÖNEMLĠ BĠR YER TUTACAKTIR.
KĠTAP GÜNÜ; yıl boyunca her hafta Pazartesi günü, evimizdeki
kütüphanemizden seçtiğimiz bir öykü kitabını okulumuza getiriyor
ve hafta boyunca bu kitaplarımızla ilgili çalıĢmalar yapıyoruz.(Kitap
günlerinde, etkin okuma-dinleme, hikâyeyi resimleme, yarım bırakılan
hikâyeyi tamamlama, hikâyelerin kahramanlarını karĢılaĢtırma hikâyeyi
dinledikten sonra sıralama vb. çalıĢmalar yapılmaktadır)
OYUNCAK GÜNÜ; Her Cuma günü evden
getirdiğimiz oyuncaklarımızı arkadaĢlarımız
ile paylaĢıyoruz oyuncaklarımızı tanıtıyoruz.
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
AYIN DEĞERLERĠ: 7-11 Nisan Hedef Belirleme.
14-18 Nisan Sorumluluk
21-30 Nisan Dürüstlük
ATARÜRK ÇOCUK OLMUġ
Çocuk Bayramı'nda
Gülüyor gözlerinin içi, Gülüyor,
GelmiĢ katılmıĢ aramıza,
Atatürk çocuk olmuĢ bakın:
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size
Sallanıyor salıncakta!
Bayramların en güzelini".
"Dilerim, yurdumun çocukları,
Tüm çocukları dünyanın
Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;
Acıda, sevinçte kardeĢ olsunlar...
Çınlasın yeryüzünde barıĢ türküleri".
NİSAN AYI SEVGİ
MÖNÜSÜ
NİSAN AYI SEVGİ MENÜSÜ
Her ailede farklı nedenlerden farklı tartıĢmalar yaĢanır. Çocukların tartıĢmaların içinde
olmasını engellemeye çalıĢılsa da bunu sağlamak her zaman mümkün olmaz Sözel ve fiziksel
Ģiddet içermediği sürece çocukların anne babalarının tartıĢmalara Ģahit olması sanıldığı kadar
riskli değildir. Çocuklar tartıĢmaların bir Ģekilde tatlıya bağlandığına Ģahit olduklarında
problemlerle baĢ etme konusunda da deneyimlerini zenginleĢtirirler
Size doğru geldiği için çocuğunuzun her istediğini yapabilirsiniz. Ancak unutmayın ki
çocuğunuzun kollarınızdan ayrıldığında gerçeklerin bu olmadığını görür ve sizin dıĢınızda hiç
kimse onun her istediğini yapabilecek koĢulları sağlayamaz Çocuğunuz isteklerini ertelemeyi
yada kontrol etmeyi ilk olarak sizden öğrenecektir.
Özellikle ilkbahar, yaz aylarında güneĢ batarken harika bir pembe, kırmızı, morumtırak, bir
renk armonisi ortaya çıkar GüneĢin bu rengine çocuklarınız dikkatini çekin. Estetik zevklerin
geliĢmesinde güzelliklerin farkına varılması önemlidir Çevrenizdeki güzelliklere çocuğunuzun
dikkatini çekin.
Kendi anne ve babanızla yaĢadığınız deneyimleri, aile adetlerinizi çocuğunuza anlatın. Bu aile
kültürünü geliĢtirmesi açısından önemlidir. Ayrıca sizin çocukluğunuzu öğrenmek hoĢuna da
gidecektir.
Yemekten sonra kendine ait tabak,bardak vb gibi eĢyaları mutfak tezgahına taĢımasına
yardımcı olun .Bu çocuğu aile içinde dayanıĢma fikrine alıĢtırır
Bazen “çılgınca” olduğunu düĢündüğünüz Ģeyleri yapın. Hayal edin. Bu düĢüncelerinizi eĢinizle
ve çocuğunuzla paylaĢın. Hayaller yargılanmaz unutmayın
Çocuğunuza yardım etmenin anlamından bahsedin, yaptığınız yardımlara kimi zaman tanık
olmasını sağlayın Çocuğunuzun basit yardımlarla bunu denemesine olanak verin ve yaptığı
yardımların 5 tanesini listeleyerek bize paylaĢmamız için gönderin.
Çocuğunuza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir resim yaparak hediye
edin ve paylaĢmamız için okula getiririn
Download

değerler eğġtġmġ