3.9 APROKSIMATIVNI PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA
3.9.1. ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI DIO
jed.mjere
količina
jed.cijena
Bruto površina objekata
m2
4767,00
1.500,00
7 000 500,00
Uređenje pješačkih površina
Priprema terena i izgradnja pješačkih površina
(alej, staze, perivoji)
m2
27997,00
100,00
2 799 700,00
c/
Uređenje grobnih polja
m2
308796,00
30,00
9 263 880,00
d/
Uređenje zelenih površina
m2
100720,00
30,00
3 021 600,00
e/
Vodne površine
m2
1057,00
200,00
211 400,00
red.br.
a/
OPIS RADOVA
UKUPNO:KM
Planirani objekti
Izgradnja objekata sa svim unutrašnjim i
vanjskim instalacijama do priključka.
b/
Ukupno:
22 297 080,00
3.9.2. S A O B R A Ć A J
1. Izgradnja prilaznog puta (ulice) od raskrsnice kružnog
toka pa do raskrsnice sa putom za naselje Drežnik,
širine kolovoza Bk=6,00 m i debljine nosećih slojeva:
- habajući sloj
... 5cm
- bitonosivi sloj
... 8cm
- tamponski sloj ... 40cm,
zajedno sa obostranom ugradnjom betonskih kolovoznih
ivičnjaka vel.18/24cm i sa svim potrebnim zemljanim
i dr. radovima.
751,95 x 6,00 =
m2
4.511,70
x
114 =
514.333,80
102 =
314.231,40
2. Izgradnja dionice prilaznog puta (ulice) od raskrsnice
sa putem za Drežnik do ulaza u kompleks, širine kolovoza
Bk=6,00 m i debljine nosećih slojeva:
- habajući sloj
... 4cm
- bitonosivi sloj
... 8cm
- tamponski sloj ... 40cm,
zajedno sa obostranom ugradnjom betonskih kolovoznih
ivičnjaka vel.18/24cm i sa svim potrebnim zemljanim i
dr. radovima.
(371,60 + 141,85) x 6,00 =
m2
3.080,70
x
3. Izgradnja dionice prilaznog puta (ulice) od raskrsnice
za ulaz u kompleks pa do plastenika za uzgoj cvijeća,
širine kolovoza Bk=5,50 m, a debljine nosećih slojeva:
- habajući sloj
... 4cm
- bitonosivi sloj
... 8cm
- tamponski sloj ... 35-40cm,
zajedno sa jednostranomm ugradnjom betonskih kolovoznih
ivičnjaka vel.18/24cm i sa svim potrebnim zemljanim i
dr. radovima.
(706,45 + 85,25 + 310,00) x 5,50 =
m2
6.059,35
x
97,50 =
590.786,65
4. Izgradnja dionice prilaznog puta (I.ulice) za naselje
Drežnik, širine kolovoza Bk=6,00 m, a debljine nosećih slojeva:
- habajući sloj
... 4cm
- bitonosivi sloj
... 8cm
- tamponski sloj ... 35-40cm,
zajedno sa jednostranomm ugradnjom betonskih kolovoznih
ivičnjaka vel.18/24cm i sa svim potrebnim zemljanim i
dr. radovima.
782,85 x 6,00 =
m2
4.697,10
x
102,00 =
479.104,20
5. Izgradnja trotoara duž jedne strane kolovoza na dionicama
novih ulica debljine nosećih slojeva:
- habajući sloj
... 3cm
- bitonosivi sloj ... 4cm
- tamponski sloj ... 25cm
sa pješačkim bet. ivič. vel.10/18cm od strane zemljane
bankine zasijane travom i uređenjem bankina širine 1,00m
i kosina nasipa/usjeka.
- širina trotoara bt=2,00m
...
m2
734,20
x
55 =
40.876,00
- širina trotoara bt=1,50m
...
m2
1534,80
x
52 =
79.809,60
6. Izgradnja javnih parkinga putničkih automobila
zajedno sa prilaznom saobraćajnicom i završnom
obradom od asfalt betona. Sve komplet po jednom
p.a. mjestu površine 12,50m2
192 x 12,50 =
m2
2.400,00
x 105
=
252.000,00
x 1650
=
6.600,00
7. Izgradnja javnih parkinga putničkih automobila
duž saobraćajnica (ulica) sa desne strane kolovoza i
završnom obradom asfalt betona u cilju formiranja TAXI
stajališta.
Sve komplet za četri p.a. mjesta.
m2
4,00
8. Izgradnja javnih autobuskih stajališta duž kolovoza
saobraćajnica (ulica) sa desne strane kolovoza u vidu
autobuskih ''niša'' kapaciteta od min 2 (dva) zglobna autobusa
po stajalištu i sa završnom obradom asfalt betona.
Sve komplet i sa nadstrešnicama za zaštitu putnika od
kiše i navremena.
m2
2,00
x 28.500
=
57.000,00
9. Kompletna izrada i montaža vertikalne i
horizontalne saobraćajne signalizacije.
Sve komplet
U k u p n o:
=
165.000,00
2.499.741,65 KM
3.9.3. VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
I) PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1.
Geodetsko iskolčavanje trase vodovoda na terenu.
Obračun po m.
2.
Iskop zemlje III i IV kategorije , u kanalskom rovu
prosječne širine b=1,00 m i prosječne dubine h
=1,15 m, zajedno sa odbacivanjem iste na
privremenu deponiju duž kanala, udaljenu min.1,00
m od gornje ivice rova. Dno rova planirati sa
tačnošću ±3cm. U cijenu uračunati eventualno
razupiranje bočnih stranica zemljanog kanala i
crpljenje vode. Obračun po m3.
3.
Nabavka, transport i razastiranje pijeska u
kanalskom rovu u svrhu mehaničke zaštite
vodovodnih cijevi . Obračun po m3.
4.
5.
jed. mjere
količina
m
5756
jed. cijena
cijena
1,50
8634,00
m3
5453,00
8,00
43624,00
m3
1151,00
15,00
17265,00
m3
4302,00
8,00
34416,00
m3
1151,00
10,00
11510,00
Zatrpavanje kanalskog rova zemljanim materijalom
iz iskopa i u slojevima prosječne debljine d=30-50
cm uz istovremeno nabijanje do potrebne zbijenosti.
Obračun po m3.
Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju udaljenu
do S.T.D.=5000 m'. Obračun po m3.
UKUPNO PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI:
II) BETONSKI I MONTAŽNI RADOVI
115449,00
jed. mjere
KM
količina
jed. cijena
cijena
1.
Nabavka materijala i fazonskih komada , te izrada
spoja na postojeću čeličnu cijev Φ300. Cijenom
obuhvatiti izradu priključnog vodovodnog okna
dimenzija u osnovi 2,20 x 2,20m od betona MB30
sa armiranjem armaturom ±Q-221. Pored otvora se
cijelim rasponom izvodi ojačanje rebrastom
armaturom 4xФ10 mm. U zidove okna su ugrađene
penjalice od rebrastog čelika 16mm, razvijene
dužine 120cm na svakih 30 cm visine. U cijenu
uračunati i poklopac od lijevanog željeza Ф60cm,
nosivosti 400kN, kao i sve potrebne fazonske
komade i armature za regulaciju tečenja vode u
svim pravcima. Sve komplet.
kom
2.
4.
1500,00
1500,00
Nabavka, transport i ugradnja Ductil vodovodnih
cjevi uključujući sav potreban spojni i brtveni
materijal. Cijenom obuhvatiti sav materijal,
fazonske komade i odgovarajuće anker blokove za
skretanje trase vodovodne i hidrantske mreže. Isto
tako cijenom obuhvati nabavku i ugradnju
neophodnog broja fazonskih komada i armatura za
regulaciju tečenja vode u svim pravcima. Sve
komplet. Obračun po m.
VDL -150
VDL -125
VDL -100
VDL-50
3.
1
m
m
m
m
1400,00
125,00
2056,00
1090,00
kom
kom
88,00
61,00
35,00
20,00
123200,00
7625,00
71960,00
21800,00
10,00
1400,00
14000,00
1,00
26000,00
26000,00
Nabavka, transport i ugradnja nadzemnog hidranta
DN 80, PN 10/16. U cijenu je uračunat EU komad
DN80, zasun sa ugradbenom garniturom l=1000mm
i uličnom kapom, te lučni komad sa stopalom N 90,
vijci, brtve, betonski blok dimenzije 30x30x30cm,
kao i sav potreban pribor i oprema.
Obračun po ugrađenom hidrantu.
Nabavka materijala, izgradnja transport i ugradnja
uređaja za povišenje pritiska u vodovodnoj mreži.
Snaga uređaja 16,5kW, proticaj Q=12,5l/s, visina
dobave H=65m. Cijenom uključiti sve fazonske
komade, armature i spojni materijal. Uređaj ugraditi
u zidanom prizemnom objektu tlocrtne dimenzije
3x4m. Sve komplet.
Obračun po komadu.
UKUPNO MONTAŽNI I BETONSKI RADOVI:
266085,00
KM
III) OSTALI RADOVI
1.
2.
jed. mjere
količina
jed. cijena
m
5756
1,50
8634,00
m
5756
1,50
8634,00
cijena
Ispiranje i dezinfekcija, te ispitivanje instalacije
vodovodne mreže na probni pritisak o čemu je
potrebno sastaviti zapisnik uz prisustvo Nadzornog
organa.
Geodetsko snimanje trase vodovoda za katastar
podzemnih instalacija. Obračun po m.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
17268,00
KM
REKAPITULACIJA VODOVODNA I HIDRANTSKA MREŽA
I) PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI:
II) MONTAŽNI I BETONSKI RADOVI:
III) OSTALI RADOVI
IV) NEPREDVIĐENI RADOVI 0,05X(I+II+III)
UKUPNO
115449,00
266085,00
17268,00
19940,10
418742,10
KM
KM
KM
KM
KM
3.9.4. FEKALNA KANALIZACIONA MREŽA
I) PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1.
2.
3.
4.
5.
Geodetsko iskolčavanje trase kanalizacije na
terenu. Obračun po m.
jed. mjere
količina
jed.
cijena
cijena
m
2190,00
1,50
3285,00
m3
4380,00
8,00
35040,00
m3
766,50
15,00
11497,50
m3
3650,00
8,00
29200,00
m3
766,50
10,00
7665,00
jed.
cijena
cijena
Iskop zemlje III i VI kategorije , u kanalskom
rovu prosječne širine b=1,20 m i prosječne dubine
h =2,00 m, zajedno sa odbacivanjem iste na
privremenu deponiju duž kanala, udaljenu
min.1,00 m od gornje ivice rova. Cijenom
obuhvatiti lokalna proširenja rova za smještaj
revizionih okana. Dno rova planirati sa tačnošću
±3cm. U cijenu uračunati razupiranje bočnih
stranica zemljanog kanala i crpljenje vode.
Obračun po m3.
Nabavka, transport i razastiranje pijeska u
kanalskom rovu u sloju prosječne debljine d=10
cm, a nakon završene montaže izvršiti oblaganje
cijevi u cilju zaštite od mehaničkih oštećenja
prilikom zatrpavanja kanalskog rova sa pijeskom
0,25m3/m'. Obračun po m3.
Zatrpavanje kanalskog rova zemljanim
materijalom iz iskopa u slojevima prosječne
debljine d=30-50 cm uz istovremeno nabijanje do
potrebne zbijenosti. Obračun po m3.
Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju
udaljenu do S.T.D.=5000 m'. Obračun po m3.
UKUPNO PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI:
86687,50
KM
II) BETONSKI I MONTAŽNI RADOVI
jed. mjere
količina
1.
2.
3.
4.
5.
Nabavka, transport i ugradnja PE rebrastih
kanalizacionih cijevi namijenjenih za vanjsku
odvodnju. Zahtijevana obodna čvrstoća cijevi
8kN/m2 (SN8). Spajanje cijevi sa spojkom i
brtvom. U cijenu uračunati i svi potrebni fazonski
komadi za spajanje cijevi. Obračun po m.
DN200
m
990
25,00
24750,00
DN250
m
360
30,00
10800,00
DN315
m
840
40,00
33600,00
kom
53
600,00
31800,00
kom
1
65000,00
65000,00
kom
1
51350,00
51350,00
kom
1
350,00
350,00
jed.
cijena
cijena
Nabavka materijala i montaža revizionih šahtova
od betonskih cijevi F 1000 mm zajedno sa
montažom arm.betonskih vrata (redukcija F
600/1000 mm). Dno šahta betonirati armiranim
betonom MB 30 (armatura ±Q-221). Cijenom
obuhvatititi nabavku i montažu liveno-željeznog
poklopca sa okvirom nosivosti 400kN dimenzije
Φ600, te nabavku i montažu čeličnih penjalica
Φ18/150/300. Prosječna dubina šahta iznosi: H =
2,00 m. Sve komplet. Obračun po komadu.
Nabavka, transport i ugradnja prefabrikovanog
uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda u
skladu sa svim zahtjevima iz EN 12566-3
kapaciteta 100 ekvivalent stanovnika.
U cijenu ušao i podložni beton za pripremu
podloge, svi potrebni zemljani radovi na pripremi
lokacije. Obračun po komadu.
Nabavka, transport i ugradnja uređaja za tretman
procjednih voda. Obračun po komadu.
Nabavka, materijala i izrada izljevne građevine. U
cijenu od materijala ušao beton, armatura i žablji
priklopac DN 315. Obračun po komadu.
UKUPNO MONTAŽNI I BETONSKI
RADOVI:
217650,00
KM
III) OSTALI RADOVI
jed. mjere
količina
1.
2.
Ispitivanje instalacije kanalizacione mreže na
vodonepropusnost o čemu je potrebno sastaviti
zapisnik uz prisustvo Nadzornog organa. Obračun
po m.
m
2190
1,50
3285,00
m
2190
1,25
1,00
Geodetsko snimanje trase kanalizacije za katastar
podzemnih instalacija. Obračun po m.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
3286,00
KM
I) PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI:
86687,50
KM
II) MONTAŽNI I BETONSKI RADOVI:
217650,00
KM
3286,00
KM
IV) NEPREDVIĐENI RADOVI 0,05X(I+II+III):
15381,175
KM
UKUPNO
323004,68
KM
REKAPITULACIJA FEKALNA KANALIZACIONA
MREŽA
III) OSTALI RADOVI:
3.9.5. KIŠNA KANALIZACIONA MREŽA
1.
2.
4.
5.
I) PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
Geodetsko iskolčavanje trase kanalizacije na
terenu. Obračun po m.
jed. mjere
količina
jed.
cijena
cijena
m
6431,00
1,50
9646,50
m3
12862,00
8,00
102896,00
m3
10933,00
8,00
87464,00
m3
690,00
10,00
6900,00
jed.
cijena
cijena
Iskop zemlje III i VI kategorije , u kanalskom
rovu prosječne širine b=1,20 m i prosječne dubine
h =2,00 m, zajedno sa odbacivanjem iste na
privremenu deponiju duž kanala, udaljenu
min.1,00 m od gornje ivice rova. Cijenom
obuhvatiti lokalna proširenja rova za smještaj
revizionih okana. Dno rova planirati sa tačnošću
±3cm. U cijenu uračunati razupiranje bočnih
stranica zemljanog kanala i crpljenje vode.
Obračun po m3.
Zatrpavanje kanalskog rova zemljanim
materijalom iz iskopa u slojevima prosječne
debljine d=30-50 cm uz istovremeno nabijanje do
potrebne zbijenosti. Obračun po m3.
Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju
udaljenu do S.T.D.=5000 m'. Obračun po m3.
UKUPNO PRIPREMNI I ZEMLJANI
RADOVI:
255139,00
KM
jed. mjere
količina
II) BETONSKI I MONTAŽNI RADOVI
1.
Nabavka, transport i ugradnja PE rebrastih
kanalizacionih cijevi namijenjenih za vanjsku
odvodnju. Zahtijevana obodna čvrstoća cijevi
8kN/m2 (SN8). Spajanje cijevi sa spojkom i
brtvom, aprema upustvu proizvođača cijevi. U
cijenu uračunati i svi potrebni fazonski komadi za
spajanje cijevi. Obračun po m.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
DN160
DN250
DN315
DN400
DN500
DN630
DN1000
m
m
m
m
m
m
m
1060
531
2657
1117
443
193
430
16,00
30,00
40,00
72,00
100,00
135,00
185,00
16960,00
15930,00
106280,00
80424,00
44300,00
26055,00
79550,00
Nabavka materijala i izrada cjevastog propusta
promjera 1200mm. Obračun po m.
m
30
600,00
18000,00
Nabavka materijala i izrada AB otvorenog kanala,
pravougaonog poprečnog presjeka, svijetle
dimenzije 1,00x1,40m. Obračun po m.
m
238
151,00
35938,00
Nabavka materijala i izrada AB otvorenog kanala,
pravougaonog poprečnog presjeka, svijetle
dimenzije 0,50x0,50m. Obračun po m.
m
408
111,00
45288,00
kom
108
650,00
70200,00
kom
111
250,00
27750,00
m
190
266,00
50540,00
kom
1
400,00
400,00
Nabavka materijala i montaža revizionih šahtova
od betonskih cijevi F 1200 mm zajedno sa
montažom arm.betonskih vrata (redukcija F
600/1200 mm). Dno šahta betonirati armiranim
betonom MB 30 (armatura ±Q-221). Cijenom
obuhvatititi nabavku i montažu liveno-željeznog
poklopca sa okvirom nosivosti 400kN dimenzije
Φ600, te nabavku i montažu čeličnih penjalica
Φ18/150/300. Prosječna dubina šahta iznosi: H =
2,00 m. Sve komplet. Obračun po komadu.
Nabavka, transport i montaža polietilenskih
slivnika Φ 450/700 mm zajedno sa taložnicom,
proizvodnje i isporučioca po izboru Investitora.
Dno slivnika betonirati nabijenim betonom MB20 u sloju debljine d=20 cm. Stavkom obuhvatiti
nabavku i ugradnju liveno-željezne slivne rešetke
sa ramom, klase nosivosti 400kN. Sve komplet.
Obračun po komadu.
Nabavka, transport i montaža linijskih slivnih
kanala širine b=20cm; zajedno sa LG rešetkom
klase nosivosti C250. Sve komplet. Obračun po
m.
Nabavka, materijala i izrada izljevne građevine. U
cijenu materijala ušao beton, armatura i žablji
priklopac DN400. Obračun po komadu.
UKUPNO MONTAŽNI I BETONSKI
RADOVI:
617615,00
KM
1.
2.
III) OSTALI RADOVI
Ispitivanje instalacije kanalizacione mreže na
vodonepropusnost o čemu je potrebno sastaviti
zapisnik uz prisustvo Nadzornog organa. Obračun
po m.
jed. mjere
količina
jed.
cijena
m
6431
1,25
8038,75
m
6431
1,50
9646,50
Geodetsko snimanje trase kanalizacije za katastar
podzemnih instalacija. Obračun po m.
UKUPNO OSTALI RADOVI:
17685,25
REKAPITULACIJA KIŠNA KANALIZACIONA
MREŽA
I) PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI:
II) MONTAŽNI I BETONSKI RADOVI:
III) OSTALI RADOVI
IV) NEPREDVIĐENI RADOVI 0,05X(I+II+III)
UKUPNO
255139,00
617615,00
17685,25
44521,96
934961,21
KM
cijena
3.9.6. ELEKTROINSTALACIJE
red.
br.
OPIS RADOVA
jed.
mjere
količina
jed. cijena
UKUPNO:
I - SN RAZVOD
1. Isporuka i montaža transformatorske stanice
10(20)/0,4 kV, sa trafoom snage 630 kVA.
Oprema se montira u pripremljeni građevinski
prostor u objektu dim. min. 400x300 cm.
Oprema trafostanice u sljedečoj konfiguraciji:
- SN BLOK opremljen sa dbvije vodne i
jednom trafo čelijom tip CCF "ABB" ili sl.
- NN blok opremljen sa glavnom sklopkom
1250 A i do 8 odvoda opremljenih rastavnim
osiguračkim prigama 400 A
- blok javne rasvjete sa 2 izlazai mjernom
garniturom
- energetski uljni transformator tip 3TB Nv,
10(20)/0,4 kV, 630 kVA, Dyn5, preklopiv.
- uzmljenje trafostanice prema projektu
- instalacija rasvjete i utičnice prema proj.
Sve komplet isporučeno i montirano
2. Iskop kablovskog rova dim 0,8x0,4 m u zemlji
III kategorije za polaganje glavnog energetskog kabla.
U ponudi obuhvatiti posjecanje asfaltnih površina glavnih saobračajnica na dužini od 25 m
sa zatrpavanjem kablovskog rova i krpanjem
asfalta po uzoru na postojeći.
3. Isporuka i polaganje energetskom kabla tip
XHE 49-A 12/20 kV, 3x (1x150 mm2).
Ponudom obuhvatiti polaganjem kabla na
posteljici od pijeska debljine 10 cm, GAL štitnicima, pozor trakom, i zatrpavanjem rova
usitnjenom zemljom iz iskopa
4. Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm
uz visokonaponske kablove.
5. Isporuka i polaganje zaštitnih cijevi tip
- DWP 160 mm
6. Mjerenje otpora izolacije kablova sa izradom
atesta o ispravnosti
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kompl.
kompl.
kom
1 80.000,00
80.000,00
m
1050
12,00
12.600,00
m
1050
27,50
28.875,00
1050
5,10
5.355,00
50
23,40
1.170,00
m
m
2.500,00
UKUPNO: 130.500,00
II - NN RAZVOD
1 Iskop kablovskog rova dim 0,8x0,4 m u zemlji
III kategorije za polaganje glavnog energetskog kabla.
U ponudi obuhvatiti posjecanje asfaltnih površina glavnih saobračajnica sa zatrpavanjem
kablovskog rova i krpanjem asfalta.
2 Isporuka i polaganje energetskom kabla tip
XP 00-A 0,6/1 kV, 4x150 mm2
Ponudom obuhvatiti polaganje kabla na pos
teljicu od pijeska debljine 10 cm, GAL štitnicima, pozor trakom.
3 Isporuka i polaganje energetskom kabla tip
XP 00-A 0,6/1 kV, 4x35 mm2
Ponudom obuhvatiti polaganje kabla na pos
teljicu od pijeska debljine 10 cm, GAL štitnicima, pozor trakom.
4 Isporuka i ugradnja NN priključnog ormara
DPO. Ormar je samostoječi izrađen od
poliestera montiran na betonskom temelju.
Isti opremiti sa:
- glavna sklopka INS 250 A
- osiguračke rastavne pruge 250/250,100 A - 3p
m
2000
12,00
24.000,00
m
1.300
17,20
22.360,00
m
800
7,30
5.840,00
1
4
1
800,00
800,00
2000
5,10
10.200,00
kom
kom
kpl
5 Isporuka i polaganje trake FeZn 25x4mm
uz nisokonaponske kablove.
6 Mjerenje otpora izolacije kablova sa izradom
atesta o ispravnosti
m
1.500,00
UKUPNO: 325.700,00
III - JAVNA RASVJETA
1 Iskop kablovskog rova dim 0,8x0,4 m u zemlji
III kategorije za polaganje glavnog energetskog kabla.
U ponudi obuhvatiti posjecanje asfaltnih površina glavnih saobračajnica sa zatrpavanjem
kablovskog rova i krpanjem asfalta.
m
3510
12,00
42.120,00
2 Isporuka i polaganje energetskom kabla tip
XP 00-A 0,6/1 kV, 4x35 mm2
Ponudom obuhvatiti polaganje kabla na pos
teljicu od pijeska debljine 10 cm, GAL štitnicima, pozor trakom.
2. Isporuka i ugradnja DWP cijevi 110/95
3. Izrada betonskih temelja za stubove javne
rasvjete MB 30, uključivo sa ugradnjom anker
vijaka i PVC cijevi za ulaz-izlaz kablova:
- temelj 90x90x105 cm
- temelj 60x60x70 cm
4. Isporuka i ugradnja stubova javne rasvjete:
- stub 9 m, tip KORS 2B, "Dalekovod"
- stub 4 m, tip KORS 1B, "Dalekovod"
Stubovi komplet sa sidrednom pločom i sidrenim vijscima ugrađenim i temelje.
5. Isporuka i ugradnja priključnih kutija u stubovima javne rasvjete sa rednim stezaljkama 35
mm2 sa automatskim osiguračem 10 A.
6. Ožičenje svjetiljke u stubu kablom PP 00-Y
3x1,5 mm2, prosječne dužine 7 m
7. Isporuka i ugradnja svjetiljki javne rasvjete,
komplet sa sijalicama i predspojnim spravama:
- Cestovna svjetiljka NaV, 150 W
- Cestovna svjetiljka NaV, 70 W
8. Isporuka i polaganje trake za uzemljenje stubova javne rasvjete .
Traka FeZn 25x4 mm, položena u zemljanom
rovu sa spajanjem na stubu javne rasvjete
pod vijak M8 sa zvjezdastom podloškom
9. Izrada spojeva trake uzemljenja na stubove
javne rasvjete
10. Mjerenje otpora izolacije kablova i otpora
uzemljenja sa izradom atesta
IV - TELEFONSKI KABLOVSKI RAZVOD
1 Iskop kablovskog rova dim 0,8x0,4 m u zemlji
III kategorije za polaganje TT kabla.
getskog kabla.
U ponudi obuhvatiti posjecanje asfaltnih povr-
m
m
2.600
100
7,30
15,20
18.980,00
1.520,00
kom
kom
80
34
150,00
100,00
12.000,00
3.400,00
kom
kom
80
34
525,00
325,00
42.000,00
11.050,00
kom
114
45,80
5.221,20
kom
14
15,00
210,00
kom
kom
86
34
400,00
200,00
34.400,00
6.800,00
m
2.560
4,00
10.240,00
kom
1.143
5,50
6.286,50
pauš.
500,00
UKUPNO: 152.607,70
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
šina glavnih saobračajnica sa zatrpavanjem
kablovskog rova i krpanjem asfalta.
Nabavka i ugradnja PVC cijevi za kablovsku
kanalizaciju.
Cijev dužine 6 m sa spojnim naglavcima i
završnim komadima
Nabavka i ugradnja mehaničke zaštite kabla
Nabavka i polaganje POZOR trake.
Polaže se iznad mehaničke zaštite kabla.
Izrada kablovskog šahtova dimenizija
80x80x80 cm, komplet sa poklopcem.
Zidovi šahtova AB MB 20 u oplati, debljine 10cm
Isporuka i polaganje kablova TT mreže:
- TK 59xdsl 100x2x0,6mm
- TK 59xdsl 20x2x0,6mm
Uvlačenje kablova u TT kanalizaciju, i šahtove
Isporuka i ugradnja spojnica za armirane
kablove
Spajanje kablova u šahtu
Pregled TT mreže sa izradom atesta
m
1350
12,00
16.200,00
m
m
m
1.350
1.350
1.350
22,50
6,00
1,10
30.375,00
8.100,00
1.485,00
m
1.350
0,10
135,00
kom
11
178,00
1.958,00
m
m
pauš.
1.000
350
37,80
7,80
37.800,00
2.730,00
15.000,00
kom
pauš.
pauš.
11
78,00
858,00
1.500,00
500,00
UKUPNO: 116.641,00
REKAPITULACIJA
I - SN RAZVOD ...............................................................................
I - NN RAZVOD ...............................................................................
III - VANJSKA RASVJETA ............................................................
IV - TELEFONSKI KABLOVSKI RAZVOD .................................
UKUPNO:
130.500,00
325.700,00
152.607,70
116.641,00
399.748,70
3.9.7. HORTIKULTURA
Faza
R. b.
Opis radova
Jedinica mjere
Količina
Cijena bez PDV
Ukupno
Predmjer i predračun za realizaciju plana ozelenjavanja faze I
Zemljani radovi
I
I
1
Nabavka, dovoz i razastiranje
novonabavljene plodne zemlje sa većim
učešćem humusa u sloju prosječne
debljine 0,5 m na zelenim površinama
gdje je planirana sadnja drveća i grmlja,
oko objekata u sklopu groblja.
m3
1461.5
7.5
10961.3
2
Grubo i fino planiranje zemlje priprema
za sadnju grmlja, dodavanje zrelog
stajskog đubriva 10 kg/m2 i mineralnog
NPK 0,1 kg/m2
m2
2923
1.6
4676.8
I
Ukupno
15638.1
I
I
3
Plansko pošumljavanje sa planiranim
vrstama drveća odgovarajuće starosti
sadnica na rastojanju od 2.5 i 5 m na
prostoru ispod brane odlagališta, te
zapadno od groblja, sa nabavkom,
transportom i svim pripremnim radovima
I
3.1.
Pinus sylvestris (1+1)
kom
25000
0.6
15000
I
3.2.
Robinia pseudoacacia (2+0)
kom
25000
0.5
12500
I
3.3.
Tilia cordata (2+0)
kom
13250
0.7
9275
I
3.4.
Populus tremula (2+0)
kom
20300
0.5
10150
I
3.5.
Carpinus betulus (2+0)
kom
15250
0.7
10675
I
3.6.
Dnevnice radnika
247
40.0
9880
I
3.7.
Transport, istovar i trapljenje
I
I
Ukupno
nk/dana
682
m2
98800
68162.0
I
4
Nabavka i sadnja drveća i grmlja sa
iskopom rupa za sadnju, pripremom i
postavljanjem stubova i gurtni
I
Listopadno drveće
I
I
4.1.
Acer negundo (stablašica, >10 godina)
kom
53
76.2
4038.6
I
4.2.
Acer campestre (>10 godina)
kom
11
96.2
1058.2
I
4.3.
Acer pseudoplatanus (stablašica >10
god.)
kom
18
76.2
1371.6
I
4.4.
Acer platanoides (stablašica >10god.)
kom
43
76.2
3276.6
I
4.5.
Tilia cordata (stablašice >10 god)
kom
70
76.2
5334.0
I
4.6.
Tilia platyphyllos (stablašice >10 god)
kom
78
76.2
5943.6
I
4.7.
Populus tremula (>7 godina)
kom
58
46.0
2668.0
I
4.8.
Robinia pseudoacacia (stablašica, >7
god.)
kom
76
46.0
3496.0
I
4.9.
Prunus cerasifera (>10 godina)
kom
22
76.2
1676.4
I
4.10.
Betula pendula (> 7 godina)
kom
24
44.2
1060.8
I
4.11.
Betula pendula Youngii (>10 god. visina
kalema 2.5 m)
kom
4
200.0
800.0
I
4.12.
Carpinus betulus (>10 godina)
kom
5
76.2
381.0
I
4.13.
Carpinus betulus 'Fastigiata' (>10 god.
starosti)
kom
30
76.2
2286.0
I
4.14.
Malus floribunda (>10 god. visina 2 m)
kom
5
166.2
831.0
I
4.15.
Sorbus x intermedia (>13 god)
kom
8
100.0
800.0
I
4.16.
Cornus mas (>7 god.)
kom
27
35.0
945.0
I
4.17.
Quercus robur 'Fastigiata' (starosti > 13
god.)
kom
6
200.0
1200.0
I
4.18.
Quercus petraea (starosti > 13 godina)
kom
6
180.0
1080.0
I
4.19.
Salix fragilis (> 7 godina)
kom
30
56.2
1686.0
I
Ukupno (drveće)
39932.8
I
I
Listopadno grmlje
I
4.20.
Ligustrum vulgare
m
380
12.0
4560.0
I
4.21.
Syringa vulgaris (ljubičasti)
kom
266
16.3
4335.8
I
4.22.
Syringa vulgaris 'Alba' (bijeli jorgovan)
kom
18
16.3
293.4
I
4.23.
Lonicera nitida (>3 god.)
kom
790
14.2
11218.0
I
4.24.
Cotoneaster horisontalis
kom
205
14.2
2911.0
I
4.25.
Spirea vanhoutei (> 3 god. starosti)
kom
250
14.2
3550.0
I
4.26.
Rosa floribunda (bijele i roze)
kom
100
8.2
820.0
I
4.27.
Tamarix tetrandra/T. pentandra
kom
170
21.2
3604.0
I
4.28.
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' (>3
god.)
kom
275
16.2
4455.0
I
Ukupno (grmlje)
35747.2
I
Četinarsko drveće
I
I
4.29.
Picea omorika (visina 1 m)
kom
8
136.0
1088.0
I
4.30.
Picea pungens (1 m visine)
kom
3
200.0
600.0
I
4.31.
Chamaecyparis lawsoniana (visina >2 m)
kom
4
120.0
480.0
I
4.32.
Pinus sylvestris
kom
20
114.0
2280.0
I
Ukupno (drveće)
I
Četinarsko grmlje
4448.0
I
4.34.
Taxus baccata 'Fastigiata' (visine 1 m)
kom
50
196.2
9810.0
I
4.35.
Taxus baccata (visine 1 m)
kom
542
116.2
62980.4
I
4.36.
Juniperus chinensis
kom
10
26.2
262.0
I
Ukupno (grmlje)
I
I
Puzavice
73052.4
I
4.37.
Hedera helix
kom
20
14.2
284.0
I
4.38.
Parthenocissus sp.
kom
20
14.2
284.0
I
Ukupno
568.0
I
I
4.39.
I
Lukovice
Narcisus sp.
kom
800
2.0
1600.0
16300.0
4.0
65200.0
I
I
5
Podizanje travnjaka
I
Podizanje travnjaka, priprema zemljišta
sa grubim i finim planiranjem, nabavka i
sjetva travne smjese sa velikim sadržajem
sjemena od Festuca rubra, travna smjesa
treba da je za osunčane prostore, u
količini 0,05 kg/m2, zatrpavanje,
valjanje, zalijevanje i jedna košnjanja.
I
Ukupno
m2
65200
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA FAZA I
304348.5
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA FAZA I SA PDV
356087.7
Aproksimativni predmjer i predračun za realizaciju plana ozelenjavanja faze II
Nabavka i sadnja drveća i grmlja sa
iskopom rupa za sadnju, pripremom i
dodatnim đubrenjem tla i postavljanjem
stubova i gurtni
3750
II
Visokih listopadnih stabala
3750
22.0
76.2
1676.4
II
Niskih listopadnih stabala
3750
10.0
46.0
460.0
II
Soliternih stabala i stabala u grupama
3750
3.0
76.2
228.6
II
Listopadnog grmlja
3750
40.0
17.7
708.0
II
Zimzelenog grmlja
3750
4.0
116.2
464.8
II
Narcisa
3750
100.0
2.0
200.0
II
Ozelenjavanje određene površine
II
1
II
Ukupno
1m2
11000.0
1.2
13200.0
Nabavka i sadnja drveća i grmlja na
platoima oko česmi
1
II
Listopadne vrste drveća i grmlja
1
515.0
II
Četinarske vrste drveća i grmlja
1
2370.0
II
Ukupno
5
14425.0
II
Podizanje travnjaka, priprema zemljišta
sa grubim i finim planiranjem, nabavka i
sjetva travne smjese sa velikim sadržajem
sjemena od Festuca rubra, travna smjesa
treba da je za osunčane prostore, u
količini 0,05 kg/m2, zatrpavanje,
valjanje, zalijevanje i jedna košnjanja.
II
II
2
3
m2
11000.0
4.0
Ukupno
44000.0
44000.0
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA REALIZACIJE FAZE II
71625.0
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA REALIZACIJE FAZE II SA PDV
83801.3
Aproksimativni predmjer i predračun za realizaciju plana ozelenjavanja faze III
III
Nabavka i sadnja drveća i grmlja sa
iskopom rupa za sadnju, pripremom i
đubrenjem tla i postavljanjem stubova i
gurtni
3750 m2
III
Visokih listopadnih stabala
3750 m2
22.0
76.2
1676.4
III
Niskih listopadnih stabala
3750 m2
10.0
46.0
460.0
III
Soliternih stabala i stabala u grupama
3750 m2
3.0
76.2
228.6
III
Listopadnog grmlja
3750 m2
40.0
17.7
708.0
III
Zimzelenog grmlja
3750 m2
4.0
116.2
464.8
III
Narcisa
3750 m2
100.0
2.0
200.0
III
Ozelenjavanje određene površine
3750 m2
III
Ukupno
1m2
3737.8
12000
1.2
14400
III
Nabavka i sadnja drveća i grmlja na
platoima oko česmi, sa pripremnim
radovima
1
III
Listopadne vrste drveća i grmlja
1
515.0
III
Četinarske vrste drveća i grmlja
1
2370.0
III
Ozelenjavanje platoa uz česmu
1
2885.0
III
Ukupno
6
2885.0
17310
4.0
48000.0
III
III
Podizanje travnjaka, priprema zemljišta
sa grubim i finim planiranjem, nabavka i
sjetva travne smjese sa velikim sadržajem
sjemena od Festuca rubra, travna smjesa
treba da je za osunčane prostore, u
količini 0,05 kg/m2, zatrpavanje,
valjanje, zalijevanje i jedna košnjanja.
m2
12000.0
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA REALIZACIJE FAZE
III
79710.0
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA REALIZACIJE FAZE III SA PDV
93260.7
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA FAZA I
304348.5
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA REALIZACIJE FAZE II
71625.0
UKUPNA CIJENA KOŠTANJA REALIZACIJE FAZE
III
79710.0
UKUPNO
455683.5
UKUPNO SA PDV
533149.7
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. Arhitektonsko – urbanistički dio
2. Saobraćaj
22 297 080,00 KM
2 499 741,65 KM
3. Vodovodna i hidrantska mreža
418 742,10 KM
4. Fekalna kanalizaciona mreža
323 004,68 KM
5. Kišna kanalizaciona mreža
934 961,21 KM
6. Elektroinstalacije
399 748,70 KM
7. Hortikultura
533 149,70 KM
UKUPNO:
27 406 528,04 KM
Download

ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI DIO