SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 22. BROJ 4/13
Derventa, 29. 04. 2013. god.
73.
Na osnovu člana 14. stav 1. alineja 10. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 18. stav
2. Zakona o javnim putevima - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 16/10) i
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13),
Skupština opštine Derventa, na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
PROGRAM
sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na
području opštine Derventa u 2013. godini
I - UVOD
U nadležnosti Odjeljenja za stambeno komunalne poslove je praćenje stanja, upravljanje, građenje
i zaštita mreže lokalnih puteva. Ovo odjeljenje je
snimalo stanje putne mreže, navedena oštećenja
kolovoza i putnih elemenata, te na osnovu sugestija
putem informacija iz mjesnih zajednica sačinilo
prijedlog ovog Programa.
Zakonom o javnim putevima - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 16/10),
Pravilnikom o održavanju javnih puteva i objekata
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 23/05) i
Odlukom o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih
i nekategorisanih puteva i ulica ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 2/11), definisano je održavanje javnih puteva i objekata, obavljanje stalnog nadzora nad stanjem javnih puteva i objekata, način i
uslovi obavljanja nadzorne službe kao i uslovi koje
mora ispunjavati izvođač koji se bavi održavanjem i
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
zaštitom javnih puteva i objekata, zaštita i finansiranje
lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine
Derventa.
Navedenim propisima definisano je održavanje
javnih puteva koje obuhvata radove na: kolovozu,
bankinama, kosinama nasipa, usjeka i zasjeka, trupu
puta, oblogama, obložnim i potpornim zidovima,
objektima za odvodnjavanje, propustima, mostovima,
tunelima, galerijama, saobraćajnoj signalizaciji i
putnoj opremi, kao i radove u putnom pojasu i pružnim
prelazima.
Takođe je propisano da se javni putevi moraju
održavati u takvom stanju koje omogućava vršenje
trajnog, bezbjednog i nesmetanog saobraćaja za koji su
putevi namijenjeni, kao i plan zimske službe.
Obim, vrsta, vrijednost i dinamika izvođenja
radova na održavanju javnih puteva, utvrđuje se (u
skladu sa planiranim budžetskim sredstvima), Programom sanacije i održavanja lokalnih putnih
pravaca na području opštine Derventa u 2013. godini
koji usvaja Skupština opštine Derventa.
II - ODRŽAVANJE KOLOVOZA
Materijali koji se upotrebljavaju za održavanje
javnih puteva moraju u cijelosti odgovarati važećim
tehničkim propisima i standardima, odnosno za
održavanje asfaltnih kolovoza moraju se zšotrebljavati
materijali od kojih su izgrađeni kolovozi, a za opravku
oštećenih dijelova šljunčanog, tucaničkog, makadamskog ili zemljanog kolovoza upotrebljavaju se
tucanik, kamena sitnež, šljunak i kamena drobina.
Šljunak mora odgovarati tehničkim propi-sima i
standardima, a kamena drobina mora da sadrži kameni
materijal različitih veličina zrna sa maksimalnom
veličinom zrna do 60 mm i glinovitih primjesa do 5%.
Strana 2 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Neophodno je održavati objekte za odvodnju,
odnosno mora se obezbijediti normalno prihvatanje i
odvođenje površinskih i podzemnih voda do
recipijenta, uz redovno košenje trave i uklanjanje
rastinja.
Objekti na putevima se moraju održavati kako bi
se obezbijedilo normalno i bezbjedno odvijanje
saobraćaja na putu.
III - ODRŽAVANJE SIGNALIZACIJE
Saobraćajna signalizacija i oprema puta mora biti
uočljiva i funkcionalna, a u radove na održavanju
vertikalne saobraćajne signalizacije spadaju: ugrađivanje znakova koji nedostaju, zamjena dotrajalih i
porušenih znakova, postavljanje odgovarajućih
znakova u slučaju promjene na putu.
Što se tiče saobraćajne signalizacije na području
naše opštine stanje je nezadovoljavajuće. U proteklom
periodu vršene su nabavke i popravke vertikalne
signalizacije koja je nakon postavljanja uništavana,
čupana u kanale pored saobraćajnice što nije davalo
pozitivne efekte.
U prošloj godini izvršeno je označavanje horizontalne signalizacije, odnosno zbog uništavanja
vertikalne signalizacije zamjena je izvršena adekvatnom horizontalnom signalizacijom, a u ovoj
godini bi bilo neophodno izvršiti izvlačenje središnje
linije na lokalnim putnim pra-vcima Lupljanica Osinja i Derventa - Kalenderovci do centra.
IV-ZIMSKA SLUŽBA
Zakonskim propisima definisano je da zimski
period održavanja puteva traje od 15. novembra tekuće
do 15. marta naredne godine, a pod održavanjem se
podrazumijeva:
- neutralisanje poledice i uklanjanje snijega sa
kolovoza i putnih objekata,
- sprečavanje stvaranja poledice na kolovozu,
- posipanje zaleđenih i zasnježenih kolovoza
abrazivnim i drugim materijalima. Izvođač radova
zimskog održavanja puteva obavezan je započeti sa
čišćenjem snijega prije nego što se nakupi 7 (sedam)
cm snijega na kolovozu i prije nego što se snijeg
sabije.
U slučaju susnježice, ledene kiše i nastanka
poledice, izvođač na radovima održavanja puteva mora
odmah reagovati sa odgovarajućim načinom posipanja.
Planom zimske službe utvrđen je prioritet
održavanja putnih pravaca do centara mjesnih
Datum: 29. 04. 2013. god.
zajednica, do škola i putni pravci na kojim se odvija
autobuski saobraćaj.
V - LOKALNI PUTNI PRAVCI
Skupština opštane Derventa na 25. sjednici
održanoj 28. februara 2011. godine, donijela je Odluku
o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i
nekategorisanih puteva i ulica.
Prijedlog sanacije lokalnih puteva u 2013. godini
nalazi se u tabeli 1. a obuhvata krpanje oštećenih
dijelova asfalta (isijecanje oštećenog asfalta, iskop i
zamjena tamponskog sloja novim tamponom,
pripremom za novi asfaltni sloj i asfaltiranje), kao i
mašinsko isijecanje oštećene asfaltne površine,
mazanje emulzijom i ugradnja BNS-a, a na makadamskim dijelovima lokalnih puteva ugradnja jalovine
i rad mašine na planiranju posipnog materijala. U
zavisnosti od dinamike realizacije Programa
kapitalnog investiranja za 2013. godinu Odjeljenje će
vršiti izmjene i modifikacije predloženog programa u
skladu sa potrebama.
VI - NEKATEGORISANI PUTEVI
U skladu sa članom 89. Zakona o šumama
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/08),
dodatni izvori finansiranja kod lokalnih puteva (prema
Programu sanacije) će se obezbijediti od naknada koje
korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike
uplaćuje na račun javnih prihoda opštine u visini
uplaćenih sredstava u tekućoj godini, a po dopisu
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti broj: 03332-2/12 od 07.02.2013. godine.
Prijedlog sanacije nekategorisanih putnih pravaca
nalazi se u tabeli broj 2. a obuhvata ugradnju i nasipanje putnih pravaca posipnim materijalom (šljunak i
jalovina).
VII
vrijednosti)
REKAPITULACIJA
(približne
* SANACIJA LOKALNIH PUTEVA
- ugradnjom posipnog materijala jalovine.
- krpanjem asfaltnih oštećenja sa zamjenom
tamponskog sloja
- krpanjem asfaltnih oštećenja
UKUPNO: ................................... 50.000,00 KM
* SANACIJA NEKATEGORISANIH PUTEVA
- ugradnjom posipnog materijala šljunka
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
UKUPNO ...................................... 20.000,00 KM
* Nabavka, popravka i ugradnja saobraćajne
vertikalne i horizontalne signalizacije, košenje i
krčenje rastinja
u putnom pojasu lokalnih puteva .. 10.000,00 KM
* PLANIRANA SREDSTVA ZA SANACIJU
ZA 2013.godinu ..................................... 80.000,00 KM
* PLANIRANA SREDSTVA ZA ZIMSKO
ODRŽAVANJE ..................................... 70.000,00 KM
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA: ..............
..................................................... 150.000,00 KM
Broj 4 Strana 3
ntnu sanaciju putnih pravaca prema potrebi zadužuje
se Odjeljenje za stambeno - komunalne poslove.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa",
VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
Za realizaciju ovog Programa kao i interve-
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-82/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U 2013. GODINI
R.
NAZIV PUTNOG PRAVCA
br.
1. Lupljanica - Osinja
OŠ Osinja - Jaćimovići - most
Ilova
Osinja centar - crkva - škola 3.
rijeka Ilova
2.
4.
Osinja - Pojezna centar Starčevići - Ilova
Pojezna spomenik-Brkićigroblje-Jaćimovići
Donji Cerani - Delića brdo - do
6.
raskrsnice iza škole
7. Švabići - Bjeloševići
5.
8.
Provalija - Tri kruške - Crnčarijeka Ilova
Spomenik u Modranu - Mišinci
centar
Marjanovići - Velika Sočanica
10.
centar
9.
Kuzmanovići - Savića brdo 11. škola- - Tri kruške - Voča Đukići
ukupno
m
Dužina (KM)
asfalt makadam
m
m
13.500,00 13.500,00
6.108,10 4.050,00
6.263,98 5.893,98
5.624,68 5.124,68
3.181,32 2.981,25
2.300,00 2.300,00
OPIS I VRSTA
RADOVA
Krpanje oštećenih
dijelova sa zamjenom
tamponskog sloja
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine za
sanaciJu bankina
Nabavka, dovoz i
2.058,10
ugradnja jalovine
Krpanje oštećenih
370
dijelova asfalta
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
460
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Jedinica
Količina
mjere
m2
125
m2
60
m3
50
m3
20
m2
10
m2
10
m3
20
m2
25
m2
50
m2
130
m2
15
m2
40
m3
30
200,00-
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
5.682,09 5.682,09
10.110,00 10.110,00
4.750,00 4.750,00
1.990,00 1.990,00
8.970,85 8.729,85
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta sa
zamjenom
tamponskog sloja
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
-Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
241 Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine za
sanaciju bankina
Strana 4 Broj 4
12.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Derventa - Kalenderovci do
centra
Kalenderovci - Vajića groblje 13. Bjeloševići - Mandići - most na
Ukrini
Mandići - Razbijeni kamen 14.
Borojevići
Tošića hrast - Savića raskršće 15.
Razbijeni kamen
Vajića groblje - Gornji Detlak
16.
škola - most na Ukrini
Kalenderovci centar - Novi
17.
most na Ukrini
Kalenderovci - Donji Detlak 18.
Martići - most na Ukrini
Lipe - Sredelji - Simići 19.
Todorići
Hepting - Rapćani škola 20.
Ćebedžije - MP
Kukavice - Debela obala 21.
Mišića most - - Malica
Rabić - Tetima - Vrhovi 22. G.Lupljanica - Tešića bare Leksija
Kosa Rašića - vodovod 23.
Lanište- Ravlići - Debela obala
6 KM - Bunar - Brezici
24.
(spomenik)
RP Božinci škola - Poljari 25. Bunar - Velika - MP
(Dvanaesti km)
26. Donji Šušnjari - Poljari
27. Žeravac - Višnjik do škole
Donji Višnjik - Velika
Bukovica - Topus - RP
MP - Zelenike dom - groblje 29.
Polje - RP
RP - Mala Kulina - Lješnica 30.
Žeravac
28.
31. Begluci - Novi Lužani
32. Begluci - Kostreš
33.
34.
35.
36.
37.
MP Begluci - Raščići - Bijelo
Brdo - Dubočac- MP
Od MP Derventa - Srbac do
centra Dubočac
MP - Kuljenovci - Pjevalovac MP
MP Derventa - Srbac Kamenovac
RP Cer - Mišinci - Mala
Sočanica, škola
Datum: 29. 04. 2013. god.
9.100,00 9.100,00
Nabavka, dovoz i
- ugradnja jalovine za
sanaciju bankina
m3
50
7.700,00 7.700,00
-
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
m2
40
3.300,00
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
m3
60
m3
30
m2
10
7.388,00 5.709,00 1.679,00
m3
60
5.630,00 5.030,00
m3
30
m2
50
3.300,00
3.850,00 3.850,00
3.645,68 3.020,00
3.424,23 3.424,23
6.660,00 6.084,75
8.815,00 8.815,00
-Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
625,68
575,25Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Nabavka, dovoz i
600,00
ugradnja jalovine
Krpanje oštećenih
dijelova asfalta
7.411,79 3.973,78 3.438,01
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
m3
80
5.348,26
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
m3
80
m3
80
m3
60
m3
40
m3
80
m3
50
m2
20
m3
20
m3
60
- 5.348,26
8.823,17 8.823,17
-
7.773,99 2.349,22 5.424,77
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Nabavka, dovoz i
9.400,00 5.425,16 3.974,84
ugradnja jalovine
Nabavka, dovoz i
7.840.37 1.200,00 6.649,37
ugradnja jalovine
Nabavka, dovoz i
5.375,12
- 5.375,12
ugradnja jalovine
5.152,50 1.700,00 3.452,50
4.500,00
- 4.500,00
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Krpanje oštećenih
4.000,00 4.000,00
dijelova asfalta
Nabavka, dovoz i
7.300,00
- 7.300,00
ugradnja jalovine
8.400,00 5.500,00 2.900,00
980,00
980,00
8.500,00 1.900,00 6.600,00
1.010,70 1.010,70
6.100,00 1.100,00 5.000,00
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 5
SANACIJA NEKATEGORISANIH PUTEVA U 2013. GODINI
Red.
NAZIV PUTNOG PRAVCA
br.
1. MZ Bosanski Lužani - Put prema Pivašima
2. MZ Bosanski Lužani - Put prema Miloševićima
MZ Bosanski Lužani - plato ispred mjesne
3.
zajednice
MZ Miškovci - Put M 16 škola
4.
-zaseok Vlajićk
MZ Miškovci - Put od Groblja do Milankovića i
5.
Šekića
6. MZ Miškovici -Put od Jaguara do Milankovića
7. MZ Osinja - put Jaćimovići - Stankovići
8. MZ Osinja - gaj - Gojkovići
9. MZ Osinja - Kaloperovići
10. MZ Osinja - Kaloperovići - Mikići
11. MZ Pojezna- put Marić Simić
12. MZ Pojezna- put Simić Dujaković
13. MZ Pojezna - put Evđenići - Čolići - Kršić
14. MZ Pojezna - put Vujičići - Trivunovići
15. MZ Agići - put Kuljenovci od škole - Pjevalovac
16. MZ agići - put od groblja do Žunića
17. MZ Agići - put do Šarčevića
18. Put Šušnjari (kapela) Rika
19. Put Žeravac (škola) Čađavica
20. Put Bosanski Lužani -Žeravački potok
21. Put Modran - groblje Gradina
22. Put Gradina (put Geokop) - Čičci
23. Put Bijelo Brdo - Pejići - Vodocrpilište
24. Put Vrhovi - Mlinari - Opačak
25. Put Gornja Lupljanica (igralište) - Rašići
26. Put Brezici - kapela - A.Sliško
27. Put Modran - Pranjići - Golemovići
28. Put Mišinci - Stanići
29. Put rauković - Savić Milena
30. Put Osojci Mandić Blagoje
31. Put D.Lupljanica Vetmići - Mikerevići
32. Put G.Šušnjari - Akmedže - Šitumi
OPIS I VRSTA RADOVA
m3
Prijedlog
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
20
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
10
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
80
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
50
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
20
60
60
20
20
20
30
40
30
50
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
80
40
20
50
40
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-82/13
Predsjednik SO-e
Datum: 26. aprila 2013. god.
Jozo Barišić, s.r.
_________________________________________________________________________________________
74.
Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o uređenju
prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 55/10) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
ODLUKU
donošenju izmjene dijela Regulacionog plana
"Centar Istok - Centar Zapad"
Član 1.
Donosi se izmjena dijela Regulacionog plana
"Centar Istok - Centar Zapad" (u daljem tekstu:
Strana 6 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Izmjena dijela plana), koji obuhvata zemljište čije
granice čine: ulice Kralja Petra I, Milovana Bjelošević
- Belog, Marije Bursać do k.č. 263, zatim granicom
k.č. 362, 366, 378, 379/2, 387/1 do ulice Motajičke,
ulica Motajička do Marije Bursać, ulica Marije Bursać
do ulice 1. Maja, ulica 1. Maja i Jovana Dučića, a
površine cca 17 ha.
Član 2.
Period za koji se donosi Izmjena dijela plana je
2011 - 2021. godine.
Datum: 29. 04. 2013. god.
75.
Na osnovu člana 23. stav 2. i člana 30. stav 1. i 3.
Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 55/10), i člana 37.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila
2013. godine, donijela je
ODLUKU
o pristupanju izrade Prostornog plana
opštine Derventa
Član 3.
Član 1.
Elaborat Izmjene dijela plana sastoji se od
tekstualnog i grafičkog dijela.
Elaborat Izmjene dijela plana izrađen od strane
"URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka, prilog je i
sastavni su dio ove odluke.
Pristupa se izradi Prostornog plana opštine
Derventa (u daljem teksgu: Prostorni plan).
Prostornim planom se obuhvata područje opštine
Derventa, u granicama naseljenih mjesta i katastarskih
opština sa njenog područja, u površini 516,841 km2.
Člana 4.
Član 2.
Izmjena dijela plana izlaže se na stalni javni uvid
kod organa uprave nadležnog za poslove uređenja
prostora.
Član 5.
Prostorni plan se donosi na period do 2025.
godine.
Član 3.
O provođenju ove Odluke, staraće se organ
uprave nadležan za poslove uređenja prostora.
Za izradu Prostornog plana, definišu se sljedeće
smjernice:
Član 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju da važe
ranije doneseni prostorno - planski dokumenti
provedbenog karaktera, a u dijelu u kojem nisu u
saglasnosti sa Izmjenom dijela plana.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa",
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-74/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
- prostorni plan izraditi u skladu sa Zakonom o
uređenju prostora i građenju i Pravilnikom o sadržaju,
načinu izrade i donošenja dokumenata prostornog
uređenja, te drugim propisima iz posebnih oblasti
relevantnih za planiranje i uređenje prostora, kao što su
saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda, zaštita
voda, vazduha, tla, kulturnih dobara, poljoprivrednog i
šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine i
drugo.
- nosilac izrade dužan je u toku izrade obezbijediti usklađenost Prostornog plana sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja. odnosno
sa Prostornim planom Republike Srpske,
- prije pristupanja izradi Prijedloga Prostornog
plana, nosilac izrade dostavlja Nacrt Prostornog plana
predlagaču radi pribavljanja strateške procjene uticaja
na životnu sredinu, u skladu sa posebnim propisom o
zaštiti životne sredine,
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- organizaciona i stručna priprema za izradu
Prostornog plana obuhvata postupke iz člana 43. i 44.
Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i donošenja
dokumenata prostornog uređenja ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 59/11).
- prostorni plan izraditi u skladu sa Programskim
elementima za pripremu i izradu Prostornog plana
opštine Derventa do 2025. godine, broj: 02-363-16/13
od 16.04.2013. godine.
Član 4.
Rok za izradu prednacrta Prostornog plana je
osam (8) mjeseci od dana zaključenja ugovora sa
nosiocem izrade plana, a za izradu prijedloga
Prostornog plana je osamnaest (18) mjeseci od dana
zaključenja ugovora sa nosiocem izrade plana.
Član 5.
Sadržaj Prostornog plana propisan je Zakonom o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 55/10) i Pravilnikom o
sadržaju, načinu izrade i donošenja dokumenata
prostornog uređenja ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 59/11).
Član 6.
Nosilac pripreme za izradu Prostornog plana (u
daljem tekstu: nosilac pripreme) je Odjeljenje za
prostorno uređenje opštine Derventa.
Nosilac izrade Prostornog plana, vrši se po izboru
u skladu sa propisima o javnim nabavkama.
Član 7.
Po donošenju ove odluke, nosilac pripreme
obezbjeđuje javni uvid za zainteresovane strane, a
putem objave poziva u sredstvima javnog informisanja.
Član 8.
Prije utvrđivanja Nacrta Prostornog plana,
nosilac pripreme razmatra Prednacrt Prostornog plana
na stručnoj raspravi.
Član 9.
Skupština opštine Derventa na prijedlog nosioca
pripreme utvrđuje Nacrt Prostornog plana, a koji se
stavlja na javni uvid u trajanju od 30 dana.
Broj 4 Strana 7
Stručna rasprava na Nacrt Prostornog plana
organizuje se u roku od 30 dana od dana zatvaranja
javnog uvida.
Po održanoj stručnoj raspravi nosilac pripreme
utvrđuje Prijedlog Prostornog plana i dostavlja
ministru na saglasnost.
Član 10.
Sredstva za izradu Prostornog plana obezbjeđuju
se iz Budžeta opštine Derventa i ostalih izvora
finansiranja.
Član 11.
Nosilac pripreme dužan je da Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana opštine Derventa, a sa
osnovnim grafičkim prikazom područja planiranja
dostavi Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana
donošenja odluke.
Član 12.
O Provođenju ove Odluke staraće se Odjeljenje
za prostorno uređenje opštine Derventa.
Član 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-75/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
76.
Na osnovu člana 27. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 112/06) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
ODLUKU
o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2
korisne stambene površine u 2012. godini na
području opštine Derventa
Strana 8 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Član 1.
Član 1.
Prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne
stambene površine u 2012. godini na području opštine
Derventa, utvrđuje se u i iznosu od 800,00 KM.
Ovom Odlukom uređuje se obrazovanje, organizacija, poslovi mjesne zajednice, postupak izbora
organa, način finansiranja, kao i druga pitanja od
značaja za rad mjesnih zajednica (u daljem tekstu:
Odluka).
Član 2.
Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodnog člana valorizovaće se po potrebi u toku 2013.
godine, na osnovu indeksa rasta cijena građevinskih
radova u visokogradnji i niskogradnji po sumarnoj
metodologiji i podacima koje objavljuje Zavod za
statistiku.
Član 3.
Prosječna konačna građevinska cijena iz prethodnih članova služiće kao osnovica u 2013. godini,
za izračunavanje visine jednokratne rente.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa", a primjenjivaće se u 2013. godini, odnosno
najkasnije do 31.03.2014. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-76/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
___________________________________
77.
Na osnovu člana 107. Zakona o lokajnoj samoupravi ("Službenn glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13) Skupština opštine Derventa, na
7, sjednici održanoj 26. aprila 2013.godine, donijela je
ODLUKU
o mjesnim zajednicama na području
opštine Derventa
I OSNOVNE ODREDBE
Član 2.
Mjesna zajednica, kao oblik neposrednog učešća
građana u lokalnoj samoupravi, obrazuje se za
područje na kojem postoji interes stanovnika, koje
predstavlja teritorijalnu i funkcionalnu cjelinu, na
kojem postoji međusobna povezanost građana i
mogućnost ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba.
U mjesnoj zajednici građani mogu zadovoljavati
određene zajednnčke potrebe i interese u oblastima:
uređenja naselja, stanovanja, komunalnih djelatnosti,
zdravstvene i socijalne zaštite, zaštite životne sredine,
obrazovanja, vaspitanja, fizičke kulture i drugim
oblastima koje građani u mjesnoj zajednici smatraju
bitnim za mjesnu zajednicu.
Član 3.
U mjesnoj zajednici svoje potrebe i interese
građani zadovoljavaju i ostvaruju:
- pokretanjem inicijativa i učešćem u javnim
raspravama koje su od interesa za rad i funkcionisanje
mjesne zajednice,
- pokretanjem incijativa, davanjem mišljenja i
učešćem u izgradnji komunalnih objekata u opštoj
upotrebi na području mjesne zajednice,
- prikupljanjem i dostavljanjem organima opštine, javnim preduzećima i ustanovama predstavki i
pritužbi na njihov rad, kao i inicijativa i prijedloga
građana za rješavanje pitanja od njihovog zajedničkog
interesa.
- učešćem u obezbjeđivanju prostornih, finansijskih i organizacionih uslova za sport i rekreaciju,
- organizovanjem raznih oblika humanitarne
pomoći na svom području.
- zaštitom od elementarnih nepogoda i drugih
nesreća organizovanjem, otklanjanjem ili ublažavanjem posljedica od elementariih nepogoda i
drugih nesreća.
- saradnjom sa udruženjima građana o pitanjima
koja su od interesa za građane mjesne zajednice i
- obavljanjem poslova koje im povjere organi
opštine.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 4.
Mjesna zajednica nema svojstvo pravnog lica.
Član 5.
Radi ovjere akata mjesne zajednice, mjesna zajednica ima pečat okruglog oblika u skladu zakonom.
Odjeljenje za opštu upravu opštine Derventa
obezbjeđuje izradu, vodi evidenciju o pečatima i
dostavlja predsjednicima savjeta ovlašćenja za
upotrebu u čuvanje pečata mjesne zajednice.
Član 6.
Odjeljenje za opštu upravu opštine Derventa
dužna je voditi registar mjesnih zajednica na njenoj
teritoriji.
Registar mjesnih zajednica je javna evidencija.
Registar se vodi na način i po postupku
propisanim aktom Načelnika opštine.
II OBRAZOVANJE MJESNIH ZAJEDNICA
Član 7.
Mjesna zajednica obrazuje se za naseljeno
mjesto, dio naseljenog mjesta ili više naseljenih
mjesta, koja čine teritorijalnu cjelinu ako je to u
interesu stanovnika tog područja.
Član 8.
Radi neposrednog učešća građana u lokalnoj
samoupravi, u cilju zadovoljavanja zajedničkih potreba
građana, na području opštine Derventa, obrazuju se
sljedeće mjesne zajedpice:
1. Mjecna zajednica Agići sa sjedištem u Agićima obuhvata naseljena mjesta: Agići i Kuljenovci.
2. Mjesna zajednica Bosanski Dubočac sa sjedištem u Bosanskom Dubočcu obuhvata naseljeno
mjesto: Bosanski Dubočac.
3. Mjesna zajednica Bijelo Brdo sa sjedištem u
Bijelom Brdu obuhvata naseljeno mjesto: Bijelo Brdo.
4. Mjesna zajednpca Bunar sa sjedištem u Bunaru
obuhvata naseljena mjesta: Bunar, Stanići, Velika,
Brezici, Bukovac i Kovačevci.
5. Mjesna zajednica Begluci sa sjedištem u
Beglucima obuhvata naseljeno mjesto: Begluci.
Broj 4 Strana 9
6.Mjesna zajednica Velika Sočanica sa sjedištem
u Velikoj Sočanici obuhvata naseljena mjesta: Velika
Sočanica i Dažnica.
7. Mjesna zajednica Gornji Višnjik sa sjedištem u
Gornjem Višnjiku obuhvata naseljena mjesta: Gornji
Višnjik, Donji Višnjik, Poljari i Bukovica Mala.
8.Mjesna zajednica Gornji Detlak sa sjedištem u
Gornjem Detlaku obuhvata naseljeno mjesto: Gornji
Detlak.
9.Mjesna zajednica Gornja Lupljanica sa sjedištem u Gornjoj Lupljanici obuhvata naseljena
mjesta: Gornja Lupljanica i Vrhovi.
10.Mjecna zajednica Derventa II, sa sjedištem u
Derventi obuhvata dio grada oivičen sljedećim
ulicama; lijeva strana ulice 1. maja od početka kod
stare benzinske pumpe do Gakovačkog potoka, desna
strana ulice Trg oslobođenja ispred Javne ustanove
"Centar za kulturu'' do izlaska na ulicu Trg
pravoslavlja, desna strana ulice Trg pravoslavlja do
izlaska na ulicu Kralja Petra I, desna strana ulice
Kralja Petra I, do izlaska na stari most i nadalje desna
obala Ukrine desno od starog mosta.
11. Mjecna zajednica Derventa II, sa sjedištem u
Derventi obuhvata dio grada oivičen sljedećim
ulicama: lijeva strana Gakovačkog potoka do izlaska
na ulicu 1. maja, desna stana ulice 1.maja od početka
kod stare benzinske pumpe do Gakovačkog potoka,
ulica Stevana Nemanje, lijeva stana ulice Tpg oslobođenja do raskrsnice ispod Javne ustanove "Centar za
kulturu", lijeva strana ulice Đenerala Draže do izlaska
na ulicu Marka Kraljevića i dalje ulicom Ozrenskom
do spajanja sa ulicom Stevana Nemanje.
12. Mjesna zajednica Derventa III, sa sjedištem u
Derventi obuhvata dio grada oivičen sljedećim
ulicama: desna strana ulice Tpg oslobođenja od
raskrsnice kod stare benzinske pumpe do raskrsnice
ispod Javne ustanove "Centar za kulturu", desna strana
ulice Ćenerala Draže od početka do izlaska na ulicu
Marka Kraljevića, lijeva strana ulice Tpg oslobođenja
od raskrsnice kod stare benzinske pumpe, do izlaska na
ulicu Tpg pravoslavlja, lijeva strana ulice Tpg pravoslavlja do izlaska na ulicu Kralja Petra I, lijeva
strana ulice Kralja Petra I do starog mosta i nadalje
desna obala Ukrine lijevo od starog mosta.
13. Mjesna zajednica Derventa "UKRINA" sa
sjedištem u Derventi obuhvata dio teritorije grada,
koju čine ulice: Srpske vojske, Svetog Save, 19. aprila,
Ive Andrića, Stevana Sinđelića, Sportska, Tanaska
Rajića, Ribarska, Meše Selimovića, Miloša Crnjanskog, Prnjavorska (desna strana), Nikole Pašića,
Vojvode Stepe Stepanovića, Ukrinska, 16. Krajiške,
Strana 10 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Kninska, Brani-slava Nušića, Branka Radičevića i
Đure Jakšića.
14.Mjesna zajednica Donji Cerani sa sjedištem u
Ceranima obuhvata dio naseljenog mjesta Cerani
(Donji Cerani).
15.Mjesna zajednica Donja Lupljanica sa sjedištem u Donjoj Lupljanici obuhvata naseljena mjesta:
Donja Lupljanica i Gornja Bišnja.
16.Mjesna zajednica Drijen ca sjedištem u
Drijenu obuhvata naseljeno mjesto: Drijen.
17.Mjesna zajednica Kalenderovci Gornji sa
sjedištem u Kalenderovcima Gornjim obuhvata
naseljena mjesta: Kalenderovci Gornji, Kalenderovci
Donji i Donji Detlak.
18.Mjesna zajednica Kostreš sa sjedištem u
Kostrešu obuhvata naseljena mjesta: Kostreš i Gradac.
19.Mjesna zajednica Kulina sa sjedištem u Kulini
obuhvata naseljena mjesta: Kulina, Bukovica Velika i
Gornji Božinci.
20. Mjesna zajednica Lužani Bosanski sa
sjedištem u Lužanima Bosanskim obuhvata naseljena
mjesta: Lužani Bosanski i Žeravac.
21.Mjesna zajednica Lužani Novi sa sjedištem u
Lužanima Novim obuhvata naseljeno mjesto: Lužani
Novi.
22.Mjesna zajednica Lužani sa sjedištem u
Lužanima obuhvata naseljeno mjesto: Lužani.
23.Mjesna zajednica Lug sa sjedištem u Lugu
obuhvata naseljeno mjesto: Lug.
24.Mjesna zajednica Mala Sočanica sa sjedištem
u Maloj Sočanici obuhvata naseljeno mjesto: Mala
Sočanica.
25.Mjesna zajednica Mišinci sa sjedištem u
Mišincima obuhvata naseljena mjesta: Mišinci,
Gradina i Tunjestala.
26.Mjesna zajednica Miškovci sa sjedištem u
Miškovcima obuhvata naseljeno mjesto: Miškovci.
27. Mjesna zajednica Modran sa sjedištem u
Modranu obuhvata naseljeno mjesto: Modran.
28. Mjesna zajednica "Novo naselje" Derventa sa
sjedištem u Derventi obuhvata dio teritorije grada,
koju čine ulice: Prnjavorska (lijeva strana od broja 1.
do spajanja sa ulicom Nikole Pašića), Kosovke djevojke, Filipa Višnjića, Branka Ćopića, Bace Pelagića,
Vidovdanska, Dositeja Obradovića i Majke Jevrosime.
29. Mjesna zajednica Osojci sa sjedištem u
Osojcima obuhvata naseljena mjesta: Osojci, Tetima i
Donja Bišnja.
30.Mjesna zajednica Osinja sa sjedištem u Osinji
obuhvata naseljeno mjesto: Osinja i dio naseljenog
mjesta Cerani (Gornji Cerani).
Datum: 29. 04. 2013. god.
31. Mjesna zajednnca Polje sa sjedištem u Polju
obuhvata naseljena mjesta: Polje, Zelenike, Živinice i
Šušnjari.
32. Mjesna zajednica Pojezna sa sjedištem u
Pojezni obuhvata naseljeno mjesta: Pojezna.
33.Mjesna zajednica Rapćani sa sjedištem u
Rapćanima obuhvata naseljeno mjesto: Rapćani.
34.Mjesna zajednica Trstenci sa sjedištem u
Trstencima obuhvata naseljena mjesta: Trstenci i
Pjevalovac.
35.Mjesna zajednica Crnča sa sjedištem u Crnči
obuhvata naseljeno mjesto: Crnča.
36. Mjesna zajednica "Čardak" Derventa sa
sjedištem u Derventi obuhvata dio grada oivičen
sljedećim ulicama: desna strana Gakovačkog potoka
do izlaska na ulicu l. maja i dalje desnom stranom
ulice 1.maja do izlaska na raskrsnicu na zaobilaznicu
kod nadvožnjaka na magistralnom putu prema Doboju,
ulice Kosovskih junaka, Solunska (desno od
Gakovačkog potoka), Miloša Vujakovića, Gavrila
Principa, Petra Mećave, Petra Kočića, Vukovarska i
Jasikovača.
Član 9.
Građani mogu pokrenuti inicijativu za
obrazovanje nove mjesne zajednice (razdvajanjem) sa
područja koje se želi izdvojiti i obrazovati novu
mjesnu zajednicu kao i inicijativu da se naseljeno
mjesto izdvoji iz sastava jedne mjesne zajednice i spoji
sa drugom mjesnom zajednicom - obrazovanje mjesne
zajednice (spajanjem) odnosno promjenu područja ili
naziva mjesne zajednice.
Inicijativu iz stava 1. ovog člana može pokrenuti
najmanje 5% registrovanih birača sa područja za koje
se predlaže obrazovanje nove mjesne zajednice
(razdvajanjem) ili izdvajanjem spoji sa drugom
mjesnom zajednicom odnosno promjena područja ili
naziva mjesne zajednice.
Član 10.
Inicijativa za obrazovanje mjesne zajednice, za
promjenu njenog područja ili naziva, obavezno sadrži:
- podatke o području za koje se predlaže
obrazovanje mjesne zajednice, promjena njenog
područja ili naziva mjesne zajednice, granice mjesne
zajednice, broj stanovnika i drugo,
- način na koji se predlaže obrazovanje, promjena
područja ili naziva mjesne zajednice.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- razloge zbog kojih se predlaže obrazovanje
mjesne zajednice, promjena područja ili naziva mjesne
zajednice.
Inicijativa iz stava 1. mora biti obrazložena i da
sadrži i druge podatke koji će omogućiti da se o
pokrenutoj inicijativi na Zboru građana tog područja
donese odluka.
Tako obrazložena inicijativa upućuje se u
Načelniku opštine a zatim u Odjeljenje za opštu
upravu na dalju proceduru.
Nadležni u Odjeljenju za opštu upravu o pokrenutoj inicijativi obavještavaju predsjednika Savjeta
mjesne zajednice u čijem je sastavu područje koje se
želi izdvojiti, promijeniti područje ili naziv mjesne
zajednice.
Broj 4 Strana 11
građana prihvaćena, nadležni iz Odjeljenja za opštu
upravu zapisnik sa zaključcima sa održanog Zbora
građana i prihvaćenoj inicijativi upućuju Načelniku
opštine.
Načelnik opštine prijedlog o obrazovanju,
promjeni područja ili naziva mjesne zajednice upućuje
Skupštini opštine na odlučivanje.
Član 13.
Šefovi mjesnih kancelarija i referent nadležan za
poslove mjesnih zajednica obavljaju administrativno
tehničke poslove za potrebe organa mjesnih zajednica.
Odjeljenje za finansije obavlja knjigovodstvene i
finansijske poslove za mjesne zajednice.
Član 11.
Predsjednik Savjeta mjesne zajednice je dužan da
u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja,
sazove Zbor građana, radi odlučivanja o pokrenutoj
inicijativi. Ukupan broj birača, koji prisustvuju Zboru
građana na kojem se razmatra pokrenuta inicijativa
građana je najmanje 10% registrovanih birača koji
imaju prebivalište na području koje se želi izdvojiti,
promijeniti područje ili naziv.
Ukoliko naseljeno mjesto ili dio naseljenog
mjesta ima manje od 300 registrovanih birača. Zboru
građana potrebno je da prisustvuje najmanje 30
registrovanih birača, kako bi se moglo punovažno
odlučivati.
O pokrenutoj inicijativi glasa se javno - na Zboru
građana, a inicijativa je prihvaćena ako se za istu
izjasni većina od ukupnog broja prisutnih.
Ukoliko Zbor građana sa područja koje se želi
izdvojiti prihvati inicijativu o izdvajanju i pripajanju
drugoj mjesnoj zajednici, istu upućuje Savjetu mjesne
zajednice kojoj se želi pripojiti naseljeno mjesto ili dio
naseljenog mjesta na razmatranje i usvajanje.
Ukoliko Savjet mjesne zajednice prihvati inicijativu o obrazovanju mjesne zajednice spajanjem,
istu upućuje u Odjeljenje za opštu upravu.
Ukoliko Savjet mjesne zajednice ne prihvati
inicijativu o obrazovanju nove mjesne zajednice
(spajanjem), naseljeno mjesto ili dio naseljenog mjesta
ostaje u sastavu postojeće mjesne zajednice.
Član 12.
Ukoliko je inicijativa o obrazovanju mjesne
zajednice, promjeni područja ili naziva na Zboru
Nadležni iz stava 1. ovog člana vrše koordinaciju rada između Savjeta mjesnih zajednica i
organa opštine Derventa, koja se sastoji u praćenju
stanja u mjesnim zajednicama, pružanje stručne i
druge pomoći u radu, prikupljanja informacija iz
mjesnih zajednica u cilju izrade izvještaja i analiza za
potrebe organa opštine Derventa.
III SAVJET MJESNE ZAJEDNICE
Član 14.
Organ mjesne zajednice je Savjet mjesne
zajednice (u daljem tekstu: "Savjet"). Broj članova
Savjeta je sljedeći:
- pet (5) članova u mjesnoj zajednici koja ima do
1.000 registrovanih birača,
- sedam (7) članova u mjesnoj zajednici koja ima
od 1.000 do 5.000 registrovanih birača,
- devet (9) članova u mjesnoj zajednici koja ima
od 5.000 do 10.000 registrovanih birača,
- jedanaest (11) članova u mjesnoj zajednici koja
ima preko 10.000 registrovanih birača.
Član 15.
Savjet ima predsjednika i određen broj članova u
skladu sa članom 14. ove odluke.
Predsjednika Savjeta biraju članovi Savjeta
natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja
članova.
Mandat Savjeta traje 4 godine.
Strana 12 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Član 16.
Član 19.
U okviru svojih prava i dužnosti Savjet:
- bira iz svojih redova predsjednika Savjeta,
- stara se o izvršenju svojih odluka i odluka koje
građani donesu ličnim izjašnjavanjem na Zboru
građana,
- podnosi godišnji izvještaj o radu, Zboru
građana,
-daje prijedloge za utvrđivanje liste prioriteta
izgradnje objekta komunalne infrastrukture na
području mjesne zajednice,
- razmatra inicijative građana za sazivanje Zbora
građana.
- donosi odluku o upućivanju prijedloga Zboru
građana za razrješenje članova Savjeta.
- odlučuje o davanju na korišćenje prostora u
objektu mjesne zajednice radi organizovanja kulturnih, sportskih ili drugih manifestacija,
- sarađuje sa nadležnim za poslove mjesnih
zajednica u Odjeljenju za opštu upravu,
- sarađuje sa drugim subjektima na području
opštine Derventa,
- obavlja i druge poslove za koje ih ovlasti
Skupština opštine Derventa i Načelnik opštine
Derventa.
Članovi Savjeta se biraju na zborovima građana
tajnim glasanjem.
Savjet biraju birači upisani u Centralni birački
SPISak koji imaju prebivalište na području mjesne
zajednice, na zborovima građana, tajnim glasanjem.
Na Zboru građana se mogu birati članovi Savjeta,
ako je zboru prisutno najmanje 30 birača koji imaju
prebivalište na području mjesne zajednice.
Za članove Savjeta izabrani su kandidati koji su
dobili najveći broj glasova birača koji su glasali na
Zboru građana za izbor članova Savjeta.
Član 20.
Član Savjeta ima prava i dužnosti:
- prisustvovati sjednicama Savjeta,
- predlagati razmatranja pojedinih pitanja iz
djelokruga rada Savjeta.
- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima
koja su na dnevnom redu Savjeta.
- obavljati poslove koje mu u okviru svog
djelokruga rada povjeri Savjet.
Član 21.
IV. IZBORI I PRESTANAK MANDATA
ČLANOVA SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE
Član 17.
Izbori za Savjet se sprovode u skladu sa
odredbama Izbornog zakona Republike Srpske i
Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za
članove Savjeta mjesne zajednice koje donosi
Republička izborna komisija.
Uputstvom iz stava 1. ovog člana propisuju se
postupak kandidovanja i imenovanja članova biračkih
odbora, način rada biračkih odbora, pravo i način
predlaganja kandidata za članove Savjeta, sadržaj
glasačkog listića za cprovođenje izbora članova
Savjeta i postupak sazivanja konstitutivne sjednice
Savjeta.
Predsjednik Savjeta rukovodi radom Savjeta i
Zborom građana, saziva i predsjedava radom Savjeta i
Zbora građana, potpisuje akte i obavlja druge poslove
za koje ga ovlasti Savjet, a koji nisu u suprotnosti sa
zakonom, Statutom Opštine Derventa i ovom
odlukom.
Član 22.
Savjet zasjeda po potrebi i odlučuje na
sjednicama.
Savjet može punovažno odlučivati, ako je na
sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova
Savjeta.
Savjet donosi odluke većinom glasova prisutnih
članova Savjeta.
Član 18.
Član 23.
Odluku o raspisivanju izbora sa Savjet donosi
Skupština opštine.
Organ zadužen za sprovođenje izbora Savjeta je
opštinska i izborna komisija i birački odbori.
Obavijest o sazivanju sjednice Savjeta sa
dnevnim redom, vremenom i mjestom održavanja
dostavlja se članovima Savjeta najkasnije tri dana prije
održavanja sjednice.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 24.
Broj 4 Strana 13
nadležni u Odjeljenju za opštu upravu u daljem roku
od 15 dana.
Za svoj rad Savjet je odgovoran Zboru građana.
Član 30.
Član 25.
Predsjedniku, odnosno članovima Savjeta mandat
prestaje prije isteka vremena na koji je izabran:
1. danom podnošenja ostavke,
2. danom smrti,
3. odjavom prebivališta sa područja mjesne
zajednice,
4. danom pravosnažnosti sudske odluke kojom je
lišen poslovne sposobnosti,
5. razrješenjem
Član 26.
Predsjednik odnosno član može biti razriješen
dužnosti i prije isteka mandata, ako duže vrijeme ne
učestvuje u radu Savjeta, zbog dužeg odsustvovanja
usljed duge i teške bolesti, nemoralnog i nedoličnog
ponašanja, ako pravosnažnom presudom bude osuđen
na kaznu zatvora za krivično djelo ili zbog zloupotrebe
prilikom obavljanja poslova.
Ako članu Savjeta prestane mandat prije isteka
vremena na koji je izabran, član Savjeta postaje sledeći
kandidat sa predložene liste kandidata koji je dobio
najveći broj glasova prilikom izbora članova Savjeta.
V. FINANSIRANJE
ZAJEDNICA
RADA
MJESNIH
Član 31.
Sredstva za finansiranje rada mjesnih zajednica
obezbjeđuju se u budžetu opštine.
Osim sredstava iz stava 1. ovog člana sredstva za
finansiranje mjesne zajednice mogu biti:
- sredstva građana koja se obezbjeđuju samodoprinosom,
- sredstva zainteresovanih privrednih društava,
- donacija ili poklon građana, udruženja i
međunarodnih organizacija i iz drugih izvora.
Član 32.
Član 27.
Član Savjeta može biti razriješen dužnosti i prije
isteka mandata, na Zboru građana, ako za razrješenje
glasa natpolovična većina od ukupnog broja građana
koji su prisutni na zboru.
Objektima, osnovnim i drugim sredstvima koja
za svoj rad koriste mjesne zajednice, upravlja i
raspolaže opština Derventa.
Savjet mjesne zajednice je dužan da obezbijedi
namjensko korišćenje objekta i sredstva iz ovog člana i
sa istim da postupa pažnjom dobrog domaćina.
Član 28.
Član 33.
Prijedlog za razrješenje članova Savjeta, može
podnijeti predsjednik Savjeta i bilo koji član Savjeta.
Prijedlog je usvojen ako se za isti izjasni
natpolovična većina članova Savjeta.
O prijedlogu za razrješenje člana Savjeta,
odlučuje Zbor građana.
Rad Zbora građana i Savjeta je javan i dostupan
građanima i sredstvima javnog informisanja.
Odluke i zaključci Zbora građana i Savjeta
obavezno se objavljuju na oglasnoj tabli mjesne
zajednice.
Član 29.
VI. PRELAZNE I ZAVRŠIE ODREDBE
Prijedlog za razrješenje člana Savjeta može
podnijeti i 5% registrovanih birača upisanih u birački
SPISak mjesne zajednice u pisanom obliku sa
obrazloženim razlozima za razrješenje.
Savjet je dužan prijedlog staviti na dnevni red
Zbora građana u roku od 15 dana od dana prijema
prijedloga, a ukoliko to ne učini Savjet učiniće
Član 34.
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da
važi Odluka o obrazovanju mjesne zajednice na
području opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 10/05, 14/05, 6/06 ,11/06, 4/07, 7/07,
4/08, 8/08, 9/08, 11/09, 12/10, 13/10, 5/11, 7/11 i
10/12).
Strana 14 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 35.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-77/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
600, 601 KO Derventa 11.
- 19 stambenih jedinica izgrađenih u ul.
Branislava Nušića, upisane u knjigu uloženih ugovora,
lista broj: 602, 603, 604, 605, 610, 611, 612, 613, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 KO
Derventa II i
- 4 stambene jedinice izgrađene u ul. Filipa
Višnjića, upisane u knjigu uloženih ugovora, lista broj:
606, 607, 608, 609 KO Derventa 11.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
78.
Na osnovu člana 30. alineja 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04. 42/05 n 118/05), člana 2. stav 4.
Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih
boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske'", broj: 43/07, 73/08 i 18/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13),
Skupština opštine Derventa ia 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o prenosu prava raspolaganja i korišćenja
stambenih jedinica sa opštine Derventa na nosioce
rješenja o dodjeli na korišćenje stambenih jedinicaporodice poginulih boraca i ratne vojne invalide
Član 1.
Ovom odlukom prenosi se pravo raspolaganja i
korišćenja na stambenim jedinicama koja su vlasništvo
opštine Derventa, na lica koja su nosioci rješenja o
dodjeli na korišćenje stambenih jedinica namjenski
napravljenih za porodice poginulih boraca i ratne vojne
invalide odbrambeno otadžbinskog rata Republike
Srpske.
Član 2.
Skupština opštine Derventa prenosi pravo
raspolaganja na 50 stambenih jedinica i to:
- 27 stambenih jedinica izgrađenih u ul. Srpske
vojske, upisane u knjigu uloženih ugovora o otkupu
stambenih zgrada i stanova, lista broj: 575, 576, 577,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588,
Datum: 29. 04. 2013. god.
Član 3.
Načelnik opštine će, sa svim nosiocima rješenja o
dodjeli stambene jedinice na korišćenje, zaključiti
ugovor o zakupu, a nakon toga i ugovor o otkupu
stambene jedinice, u skladu sa Zakonom o privatizaciji
državnih stanova.
Član 4.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Načelnik
opštine i nadležna odjeljenja Administrativne službe
opštine Derventa.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-78/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
79.
Na osnovu člana 30. i 36. stav 3. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05). člana 37. i 40.
Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Skupština
opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila
2013. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o pravima
odbornika na naknade za vršenje odborničke
dužnosti
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 15
Član 1.
U Odluci o pravima odbornika na naknade za
vršenje odborničke dužnosti ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 14/05. 1/06, 1/08 i 2/09) u članu 2.
brišu se riječi: "Odbornik koji prisustvuje sjednici
Skupštine opštine ima pravo i na naknadu u iznosu od
7% od visine mjesečne naknade iz ovog člana".
Član 2.
U članu 2. dodaju se novi stavovi 2, 3, 4. i 5. koji
glase:
"Odborniku koji neopravdano izostane sa
sjednice Skupštine opštine ili sjednice radnog tijela,
naknada iz stava 1. umanjuje se za 50%, a odborniku
koji opravdano izostane sa sjednice Skupštine ili
sjednice radnog tijela naknada iz stava 1. umanjuje se
za 10%.
Izostanak sa sjednice Skupštine opštine ili
sjednice radnog tijela pravda se pismenim putem
predsjedniku Skupštine opštine ili predsjedniku radnog
tijela, a u izuzetno hitnim slučajevima pravdanje se
može tražiti i telefonskim putem.
Neopravdanim izostankom sa sjednice Skupštine
opštine smatra se izostanak za koji nije traženo
pravdanje ili izostanak u drugim slučajevima osim
bolesti odbornika ili člana uže porodice, smrti člana
uže porodice, odlaska na neodložan službeni put ili
neodložnih porodičnih obaveza.
Etički odbor Skupštine opštine zaključkom
odlučuje da li je izostanak opravdan ili ne i istim
zaključkom odlučuje o umanjenju odborničke naknade
u skladu sa stavom 3. ovog člana."
Broj: 01-022-79/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
80.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćen tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja opgana u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 5/11), Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine,
donijela je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje direktora i članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa" Derventa
Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje
direktora i tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa", Derventa.
Član 2.
U članu 4. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Naknada iz stava 1. ovog člana neće se isplaćivati članovima stalnih i povremenih radnih tijela,
koji su službenici Administrativne službe opštine
Derventa ili javnih ustanova čiji je osnivač Skupština
opštine ukoliko se sjednice održavaju za vrijeme
radnog vremena."
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor i
imenovanje direktora i članova Upravnog odbora
Javne ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa, propisani su Zakonom o
ministarskim vladinim i drugim imenovanjima.
Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa i Statutom Javne
ustanove.
Član 4.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Javni konkurs za izbor i imenovanje dire-ktora i
članova Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička
organizacija opštine Derventa", Derventa, čini sastavni
dio ove odluke, a objaviće se u "Službenom glasniku
Član 3.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Strana 16 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Republike Srpske", dnevnom listu "Press RS" i
"Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Član 4.
Postupak sprovođenja Konkursa, uključujući
pregled prispjelih prijava, intervju i predlaganje
kandidata, u skladu sa Zakonom i Odlukom. izvršiće
Komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa, koju će imenovati Skupština
opštine Derventa.
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-101/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim.
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03) i
člana 6. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor n
imenovanje organa u javnim ustanovama čiji je
osnivač Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 5/11) i člana 1. Odluke o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa", Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/13). Skupština opštine Derventa raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje dnrektora i članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička
opganizacija opštine Derventa" Derventa
Datum: 29. 04. 2013. god.
Skupština opštine Derventa raspisuje Javni
konkurs za i zbor i imenovanje organa u Javnoj
ustanovi "Turistička organizacija opštine Derventa"
Derventa i to:
1. Direktora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa", Derventa
2. Tri člana Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa.
1.1. Opis poslova:
Direktor predstavlja i zastupa ustanovu, izvršava
odluke upravnog odbora, organizuje i rukovodi radom
ustanove, obezbjeđuje zakonitost rada ustanove,
izvršava druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
1.2. Mandat: Direktor iz tačke 1. imenuje se na
period od četiri (4) godine sa mogućnošću ponovnog
izbora.
1.3. Opšti uslovn za kandidate pod tačkom 1. su:
- da su državljani RS ili BiH, da su stariji od 18
godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nisu osuđivani za krivično djelo na
bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci iln
za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje traženih poslova,
- da se protiv istih ne vodi krivični postupak,
- da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog
suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog
suda, a da se nisu povinovali nalogu da se prijave pred
Sudom (Član IX 1. Ustava BiH), da imaju opštu
zdravstvenu sposobnost.
1.4 Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate pod
tačkom 1. su:
- visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna
sprema društvenog ili prirodnog smjera,
- potrebno stručno znanje iz djelatnosti kojom se
bavi ustanova.
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- posjedovanje rukovodnih i organizacionih
sposobnosti,
- dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih
poslova,
- program rada.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Pod radnim iskustvom u struci od najmanje pet
godina, podrazumijeva se radno iskustvo nakon
sticanja stepena stručne spreme iz alineje 1.
1.5. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs
kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:
- biografiju o kretanju u službi,
- ovjerenu kopiju diplome,
- ovjerenu kopiju lične karte,
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o nekažnjavanju (za kandidate koji
uđu u uži izbor, a koji su rođeni u Republici Srpskoj.
Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem, a
kandidati koji su rođeni van područja Republike
Srpske lično će dostaviti traženo uvjerenje),
- potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju
uslova iz tačke 1.3. alineja 3. i 6. ovog konkursa,
- program rada za mandatni period,
- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
- kandidati mogu priložiti i druga dokumenta
kojima dokazuju ispnjvavanje potrebnih uslova.
Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje
opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji, a dokumenta iz tačke 1.5. alineja
5, 6, 7, i 9. ne mogu biti starija od šest mjeseci od
izdavanja.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor,
Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će
kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
2.1 Opis poslova Upravnog odbora: donosi statut
ustanove, akt o unurašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta, druge opšte akte, godišnji program rada
i poslovanja, programe turističke informativnopropagandne djelatnosti, finansijski plan, odlučuje o
poslovanju ustanove, odlučuje o korišćenju sredstava u
skladu sa zakonom i statutom, razmatra i usvaja
izvještaj o poslovanju i godišnji obračun i vrši i druge
poslove utvrđene zakonom i statutom.
2.2. Mandat: Članovi Upravnog odbora imenuju
se na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog
izbora.
2.3. Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove iz
tačke 1.3. ovog konkursa (izuzev alineje 7).
2.4. Posebni uslovi i kriterijumi:
- završen 1 ciklus studijskog programa ili
ekvivalent, odnosno visoka ili viša stručna sprema,
Broj 4 Strana 17
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
- poznavanje djelatnosti kojom se ustanova bavi,
- poznavanje sadržaja i načina rada organa
upravljanja,
Pod radnim iskustvom u struci od najmanje jedne
godine, podrazumijeva se radno iskustvo nakon
sticanja stepena stručne spreme iz alineje 1.
2.5. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs
kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:
- ovjerenu kopiju diplome,
- ovjerenu kopiju lične karte.
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- biografiju o kretanju u službi,
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
- uvjerenje o nekažnjavanju (za kandidate koji
uđu u uži izbor, a koji su rođeni u Republici Srpskoj,
Komisija će uvjerenje tražiti službenim putem, a
kandidati koji su rođeni van područja Republike
Srpske lično će dostaviti traženo uvjerenje)
- potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju
uslova iz tačke 1.3. alineja 3. i 6. ovog konkursa
- kandidati mogu priložiti i druga dokumenta
kojima dokazuju ispunjavanje potrebnih uslova.
Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje
opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji, a dokumenta iz tačke 2.5. aliieja
5. 6. i 7. ne mogu biti starija od šest mjeseci od
izdavanja.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor,
Komisija za izbor će obaviti intervju, o čemu će
kandidati biti blagovremeno obavješteni.
3. Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti
ili biti ia položaju koji dovodi do sukoba iiteresa, kako
je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba
interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 73/08), Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 41/03), kao i drugim zakonima koji
regulišu sukob interesa i nespojivost funkcija.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u
političkoj stranci.
4. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana
posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom o javnih
glasila iz tačke 5. ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se
razmatrati.
Strana 18 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se
dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu:
Skupština opštine Derventa - Stručna služba. Ul. Trg
oslobođenja broj 3. 74400 Derventa sa naznakom
"Komisija za izbor po Javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Turistička organizacija
opštine Derventa" Derventa".
5. Javni konkurs će se objaviti u "Službenom
glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Press RS"
i "Derventskom listu".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-101/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
81.
Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 m 109/12), člana 70. stav 2. Zakona o
turizmu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
70/11) i člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni
teksg ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
3/13). Skupština opštine Derventa na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
P J E Š E NJ E
o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa",
Derventa
1. Grozdan Ružičić, razrješava se dužnosti
direktora Javne ustanove "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa sa 26.04. 2013. godine,
zbog isteka mandata na koji je biran.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa",
Obrazloženje:
Grozdan Ružičić imenovan je za direktora Javne
ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa",
Derventa, Rješenjem Skupštine opštine Derventa
broj:01-1 11-77/09 od 14. airila 2009. godine.
Kako je imenovanom 14.04. 2013. godine istekao
mandat u trajanju od četiri godine na koji je imenovan,
Datum: 29. 04. 2013. god.
neophodno je istog razriješiti dužnoti direktora i to sa
danom održavanja sjednice Skupštine opštine s
obzirom da u periodu od isteka mandata iije bilo
sjednice Skupštine opštine, donijeti odluku o
raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora Javne ustanove "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa i u skladu sa zakonom
imenovati vršioca dužnosti direktora do okončanja
postupka javne konkurencije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 4. sjednici održanoj 17. aprila
2013. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja
kao u dispozitivu
predložila Skupštini opštine
Derventa donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. airila 2013. godine je donijela Rješenje
kao u dispovitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo pješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-49/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
82.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12), člana 70. Zakona o turizmu
("Službeni glasnik Republiko Srpske", broj: 70/11) i
člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13),
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju članova Upravnog odbora Javne
ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti člana Upravnog
odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa, sa 26.04.2013. go-dine, zbog
isteka mandata na koji su birani:
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Teofilović Biljana,
- Ćorić Čedomir i
- Močević Milica.
2. Ovo rješenje stupa na cnagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštne Derventa je 14. aprila 2009.
godine, Rješenjem broj: 01- 111-79/09 od 14. aprila
2009. godine, nakon sprovedenog postupka Javne
konkurencije imenovala članove Upravnog odbora
Javne ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa, na mandat u trajanju od četiri
godine.
Kako je članovima Upravnog odbora, mandat u
trajanju od četiri godine istekao 14. aprila 2013.
godine, neophodno je razriješiti dužnosti članove
Upravnog odbora sa danom održavanja sje-dnice
Skupštine opštine s obzirom da u periodu od isteka
mandata nije bilo sjednice Skupštine opštine, donijeti
odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i
imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa", Derventa i
imenovati vršioce dužnosti članova upravnog odbora
do okončanja postupka javne konkurencije u skladu sa
zakonom.
Na ospovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje je na 4. sjednici održanoj 17. aprila
2013. godine jednoglasno utvrdila Prijedlog rješenja
kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine
Derventa donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine je donijela Rješenje
kao u dispozitivu.
PPABNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
pješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-50/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Broj 4 Strana 19
83.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 41/03), člana 18. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine
Derventa, Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13), Skupština opštine Derventa, na
7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa
1. Za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa", Derventa,
sa 27.04. 2013. godine pa do završetka postupka javne
konkurencije, imenuje se PEĆIĆ MLADEN.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Grozdan Ružičić, dosadašnji direktor,
razriješen dužnosti zbog isteka mandata na koji je
biran, sa 26.04. 2013. godine, neophodno je imenovati
vršioca dužnosti direktora do završetka postupka javne
konkurencije u skladu sa zakonom.
Komisija za izbor i imenovanja na 4. sjednici
održanoj 17. aprila 2013. godine razmatrala je prijedloge kandidata za vršioca dužnosti direktora Javne
ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa'',
Derventa.
Prijedloge kandidata za vršioca dužnosti
direktora Javne ustanove "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa predložili su Klub
odbornika PDP i to Brković Svjetlanu, koja ima višu
stručnu spremu, završen Fakultet menadžmenta u
Prijedoru sa stručnim zvanjem inženjer organizacije
rada i menadžmenta i Klub odbornika SNSD i to Pećić
Mladena, koji ima visoku stručnu spremu, završen
Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu sa
stručnim zvanjem diplomiraii geografturizmolog i
radno iskustvo od pet godina i 10 mjeseci.
Nakon razmatranja prijedloga kandidata za
vršioca dužnosti direktora, Komisija za izbor i
imenovanje je u skladu sa članom 41. alineja 1.
Strana 20 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/09- Prečišćen tekst i
3/13) nakon glasanja o oba kaididata utvrdila sa 4
glasa "ZA" i 1 glasom "UZDRŽAN" Prijedlog rješenja
o imenovanju Mladena Pećića za vršioca dužnosti
direktora Javne ustanove "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa i predložila Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine je donijela Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješsnje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-51/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
84.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 41/03). člana 16. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13). Skupština opštine Derventa na
7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog
odbora Javne ustanove "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa
1. Za vršioce dužnosti članova Upravnog odbora
"Javne ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa sa 27.04.2013. godine, imenuju
se:
- SANJA JEFTIĆ, predsjednik
- ALEKSANDAR NJEGOMIROVIĆ, član i
- BILJANA MILADINOVIĆ, član
Datum: 29. 04. 2013. god.
2. Vršioci dužnosti članova Upravnog odbora se
imenuju do završetka postupka javne konkurencije u
skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima.
3. Ovo pješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je dosadašnji Upravni odbor Javne
ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa",
Derventa, razriješen dužnosti zbog isteka mandata na
koji je biran, sa 26.04.2013. godine, neophodno je
imenovati vršioce dužnosti članova upravnog odbora
do završetka postupka javne konkurencije u skladu sa
zakonom.
Komisija za izbor i imenovanje na 4. sjednici
održanoj 17. aprila 2013. godine razmatrala je prijedloge kandidata za vršioce dužnosti Članova Upravnog
odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa. Prijedlog kandidata za vršioce
dužnosti članova upravnog odbora Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa", Derventa
predložio je Klub odbornika SNSD i to Sanju Jeftić
(VŠS, ekonomista - smjer turizam) ispred SNSD-a i
Aleksandra Njegomirovića (VŠS - menadžer turizma)
iz reda stručnjaka i Klub odbornika PDP i to Biljanu
Miladinović (VSS, profesor stranih jezika) ispred
PDP-a.
Nakon razmatranja prijedloga kandidaga za
vršioce dužnosti članova upravnog odbora. Ko-misija
za izbor i imenovanje je u skladu sa članom 41. alineja
1. Poslovnika Skupštine opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa". broj: 6/09-Prečišćeni tekst i
3/13) jednoglasno utvrdila Prijedlog pješenja o imenovanju Sanje Jeftić, Aleksandra Njegomirovića i
Biljane Miladinović za vršioce dužnosti članova
Upravnog odbora Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa'', Derventa i predložila
Skupštini opštine Derventa donošenje rješenja kao u
Prijedlogu.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine je donijela Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-52/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
85.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Ckupština opštine Derventa na
7. sjednici olržanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje
postupka po javnom konkursu za imenovanja u
Javnoj ustaiovi "Turistička organizacija opštine
Derventa", Derventa
1. Razrješavaju se dužnosti članovi Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa u sastavu:
1. Nović Novak, predsjednik,
2. Jovičić Ana, član,
3. Gavrić Slađana, član.
4. Jeftić Siniša, član.
5. Šain Vesna, član.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa u ranijem sazivu, je
svojim Rješenjem broj: 01-111- 34/09 od 30.01.2009.
godine imenovala Komisiju za izbor za sprovođenje
posgupka po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj
ustanovi "Turistička organizacija opštine Derventa",
Derventa, koja je ovlašćena da sprovodi postupke po
svim javnim konkursima za imenovanja koja raspiše
Skupština opštine u ovoj ustanovi.
Broj 4 Strana 21
Zbog isteka mandata na koji je izabrana navedena
Komisija, Komisija za izbor i imenovanje Skupštine
opštine je na 4. sjednici održanoj 17. aprila 2013.
godine utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine je donijela Pješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-53/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
86.
Na osnovu člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03),
člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13) i
člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i
imenovanja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/11), Skupština opštine Derventa na
7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za i izbor po javnom
konkursu za šmenovanja u Javnoj ustanovi
"Turistička organizacija opštine Derventa",
Derventa
I
U Komisiju za izbor po javnom konkursu za
imenovanja u Javnoj ustanovi "Turistička organizacija
opštine Derventa", Derventa (u daljem tekstu:
Komisija za izbor) imenuju se:
1. Novak Nović, predsjednik,
2. Ana Jovičić, član,
3. Slađana Gavrić, član,
4. Marijana Radišković, član,
5. Slavko Tomaš, član.
Strana 22 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
Komisija iz tačke I ovog rješenja imenuje se na
mandat od 4 (četiri) godine, odnosno na vrijeme
trajanja mandata Skupštine opštine Derventa u ovom
sazivu.
III
Zadatak Komisije za izbor je da u skladu sa
Zakonom sprovede postupak po javnim konkursima za
imenovanja svih organa u Javnoj ustanovi "Turistička
organizacija opštine Derventa" koje raspiše Skupština
opštine Derventa u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
što uključuje razmatranje prispjelih prijava na konkurs,
utvrđivanje liste kapdidata koji su ušli u uži izbor,
obavljanje intervjua sa kandidatima i utvrđivanje rangliste kandidata na osnovu stručnih sposobnosti i
izvještaj o sprovedenom postupku za direktora sa
preporukom dostavi Skupštini opštine Derventa na
konačno odlučivanje, a izvještaj o sprovedenom
postupku za članove upravnog odbora dostavi
Načelniku opštine, koji će prijedlog dostaviti Skupštini
opštine na konačno odlučivanje.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje:
Članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, propisano je
da odgovorni javni službenik (Skupština opštine
Derventa) je odgovorna za imenovanje članova
Komisije za izbor, koja se sastoji od 5 članova, od
kojih su najmanje tri službenici. Za članove Komisije
za izbor se imenuju po mogućnosti lica koja poznaju
odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske i koja posjeduju
stručno znanje u odgovarajućim oblastima. Druga dva
člana Komisije za izbor imenuju se na osnovu istih
kriterijuma.
Članom 7. stav 1. Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanja u javnim ustanovama čiji
je osnivač Skupštine opštine Derventa, propisano je da
Skupština opštine imenuje Komisiju za izbor koja se
sastoji od pet članova i da se Komisija za izbor
imenuje aktom Skupštine opštine na mandat od četiri
godine, posebno za svaku ustanovu, a stavom 2. da se
Datum: 29. 04. 2013. god.
u komisiju za izbor imenuju tri člana iz reda
službenika Opštinske administrativne službe, a dva
člana iz reda lica koja ispunjavaju uslove utvrđene
stavom 3. ovog člana. Za članove komisije za izbor
mogu biti imenovana lica koja imaju najmanje isti ili
veći stepen stručne spreme koji se zahtjeva za
imenovanje na određenu poziciju. da poznaju odredbe
Zakona i Odluke i koji posjeduju stručno znanje i
iskustvo u odgovarajućoj oblasti.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 4. sjednici održanoj 17. aprila 2013. godine
utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozš ivu i
predložila Skupštini opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine je donijela Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo pješenje je konačno i
protiv njega se ne može uložiti žalba, ali se može
tužbom pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom
u Doboju u roku od 30 dana od dana prijema ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-54/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
87.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. i člana 36.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05),
člana 37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13) i
člana 66. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/09Prečišćeni tekst i 3/13), Skupština opštine Derventa na
7. sjednici, održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela
je
R J E Š E NJ E
o dopuni Rješenja o izboru predsjednika,
zamjenika predsjednika i članova Savjeta za razvoj
poljoprivrede i sela
I
U Rješenju o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Savjeta za razvoj poljoprivrede
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
i sela broj: 01-111-54/12 od 29. novembra 2012.
godine ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
15/12) u tački 1. Rješenja dodaju se nove podtačke 6. i
7. o izboru dva člana Savjeta za razvoj poljoprivrede i
sela iz reda poljoprivrednih proizvođača i to:
1. Goran Tadić, član i
2. Pero Matić član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-54/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
88.
Na osnovu člana 125. stav 2. tačka g) Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 07/09 i 37/09), Skupština opštine Derventa
na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "Nikola Tesla" Derventa
1. Za člana Školskog odbora Osnovne škole
"Nikola Tesla"' Derventa, ispred lokalne zajednice, na
period od četiri godine, predlaže se Nenad Milić.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak
imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole
"Nikola Tesla" Derventa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa",
Broj 4 Strana 23
Obrazloženje:
Osnovna škola "Nikola Tesla" Derventa, obratila
se Skupštini opštine Derventa pismenim zahtjevom
broj: 159/13 05.04. 2013. godine, radi pokretanja postupka za predlaganje člana Školskog odbora Osnovne
škole "Nikola Tesla" Derventa ispred lokalne zajednice, s obzirom da dosadašnjim članovima Školskog
odbora ističe mandat u trajanju od četiri godine.
Članom 125. stav 2. tačka g) propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i
kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana
školskog odbora imenuje na prijedlog lokalne
zajednice.
Članom 125. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
125. Zakona).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 37/09) regulisano je da će
školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje
novih članova školskog odbora najmanje 60 dana prije
isteka mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 4.
sjednici održanoj 17. aprila 2013 godine, razmatrala
zahtjev Osnovne škole "Nikola Tesla" Derventa i
nakon razmatranja utvrdila Prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
istog.
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine donijela je Rješenje
kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se mo-že
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-56/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Strana 24 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
89.
Na osnovu člana 125. stav 2. tačka g) Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske'', broj: 74/08. 71/09 i 104/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj; 07/09 i 37/09), Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "19. april" Derventa
1. Za člana Školskog odbora Osnovne škole "19.
april" Derventa, ispred lokalne zajednice, na period od
četiri godine, predlaže se Slavica Tanasković.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak
imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole
"19. april" Derventa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa",
Obrazloženje:
Školski odbor Osnovne škole "19. april"
Derventa. obratio se Skupštini opštine De-rventa
pismenim zahtjevom broj: 96/13 od 06.03.2013.
godine, radi pokretanja postupka za predlaganje člana
Školskog odbora Osnovne škole "19. april" Derventa
ispred lokalne zajednice, s obzirom da dosadašnjim
članovima Školskog odbora ističe mandat u trajanju od
četiri godine.
Članom 125. stav 2. tačka g) propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i
kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana
školskog odbora imenuje na prijedlog loksšne
zajednice.
Članom 125. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima šk-olskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
125. Zakona).
Datum: 29. 04. 2013. god.
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske". broj: 07/09 i 37/09) regulisano je da će
školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje
novih članova školskog odbora najmanje 60 dana prije
isteka mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 4.
sjednici održanoj 17. aprila 2013 godine, razmatrala
zahtjev Osnovne škole "19. april" Derventa i nakon
razmatranja utvrdila Prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
istog.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela Rješenja kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-57/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
90.
Na osnovu člana 125. stav 2, tačka g) Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08, 71/09 i 104/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 07/09 i 37/09), Skupština opštine Derventa
na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine.
donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "Đorđo Panzalović" Osinja,
Derventa
1. Za člana Školskog odbora Osnovne škole
"Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa ispred lokalne
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
zajednice, na period od četiri godine, predlaže se
Marijana Dobrilović.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole
"Đorđo Panzalović" Osinja, Derventa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Osnovna škola "Đorđo Panzalović" Osinja,
Derventa, obratila se Skupštini opštine Derventa
pismenim zahtjevom broj: 55/13 od 4. marta 2013.
godine, radi pokretanja postupka za predlaganje člana
Školskog odbora Osnovne škole "Đorđo Panzalović"
Osinja, Derventa, ispred lokalne zajednice, s obzirom
da dosadašnjim članovima Školskog odbora ističe
mandat u trajanju od četiri godine.
Članom 125. stav 2. tačka g) propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i
kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana
školskog odbora imenuje na prijedlog lokalne
zajednice.
Članom 125. stav 4. školeki odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dada konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
125. Zakona).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske'", broj: 07/09 i 37/09) regulisano je da će
školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje
novih članova školskog odbora najmanje 60 dana prije
isteka mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 4.
sjednici održanoj 17. aprila 2013 godine, razmatrala
zahtjev Osnovne škole "Đorđo Panzalović'' Osinja,
Derventa i nakon razmatranja utvrdila Prijedlog
rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini
opštine donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela Rješenja kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
Broj 4 Strana 25
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-58/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
91.
Na osnovu člana 125. stav 2. tačka g) Zakona o
osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj; 74/08, 71/09 i 104/11) i člana
37. Statuta opštine Derventa- Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 37/09), Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole "Todor Dokić" Kalenderovci,
Derventa
1. Za člana Školskog odbora Osnovne škole
"Todor Dokić" Kalenderovci, Derventa, ispred lokalne
zajednice, na period od četiri godine, predlaže se Luka
Nović.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak
imenovanja članova Školskog odbora Osnovne škole
"Todor Dokić" Kalenderovci, Derventa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Osnovna škola "Todor Dokić" Kalenderovci,
Derventa, obratila se Skupštini opštine Derventa
pismenim zahtjevom broj: 126/13 od 01.04. 2013.
godine, radi pokretanja postupka za predlaganje člana
Školskog odbora Osnovne škole "Todor Dokić"
Kalenderovci, Derventa ispred lokalne zajednice, s
obzirom da dosadašnjim članovima Školskog odbora
ističe mandat u trajanju od četiri godine.
Strana 26 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Članom 125. stav 2. tačka g) propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i
kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana
školskog odbora imenuje na prijedlog lokalne
zajednice.
Članom 125. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
125. Zakona).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 37/09) regulisano je da će
školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje
novih članova školskog odbora najmanje 60 dana prije
isteka mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 4.
sjednici održanoj 17. aprila 2013 godine, razmatrala
zahtjev Osnovne škole "Todor Dokić" Kalenderovci,
Derventa i nakon razmatranja utvrdila Prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila Skupštini opštine
donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela Rješenja kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-59/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
92.
Na osnovu člana 95. stav 1. tačka g) Zakona o
srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08, 106/09 i 104/11) n
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Datum: 29. 04. 2013. god.
Srpske", broj: 07/09 i 12/09), Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Gimnazije sa tehničkim školama Derventa
1. Za člana Školskog odbora Gimnazije sa
tehničkim školama Derventa, ispred lokalne zajednice,
na period od četiri godine, predlaže se Siniša
Pazurević.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak
imenovanja članova Školskog odbora Gimnazije sa
tehničkim školama Derventa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Školski odbor Gimnazije sa tehničkim školama
Derventa, obratio se Skupštini opštine Derventa
pismenim zahtjevom broj: 01-140/13 od 03.04.2013.
godine, radi pokretanja postupka za predlaganje člana
Školskog odbora Gimnazije sa tehničkim školama
Derventa ispred lokalne zajednice, s obzirom da
dosadašnjim članovima Školskog odbora ističe mandat
u trajanju od četiri godine.
Članom 95. stav 1. tačka g) propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i
kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana
školskog odbora imenuje na prijedlog jedinice lokalne
samouprave iz reda poslodavaca, pri čemu treba voditi
računa o potrebama tržišta rada.
Članom 95. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
95. Zakona).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 12/09) regulisano je da će školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje novih
članova školskog odbora najmanje 60 dana prije isteka
mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 4.
sjednici održanoj 17. aprila 2013. godine, razmatrala
zahtjev Gimnazije sa tehničkim školama Derventa i
nakon razmatranja utvrdila Prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
nstog.
Skupština opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela Rješenja kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-60/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
93.
Na osnovu člana 95. stav 1. tačka g) Zakona o
srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 74/08. 106/09 i 104/11) i
člana 37. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), a u
skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 12/09), Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Stručne i tehničke škole Derventa
1. Za člana Školskog odbora Stručne i te-hničke
škole Derventa, ispred lokalne zajednice, na period od
četiri godine, predlaže se Slobodan Golub.
2. Ovo rješenje dostaviti Ministarstvu prosvjete i
kulture Republike Srpske na dalji postupak imenovanja članova Školskog odbora Stručne i tehničke
škole Derventa.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj 4 Strana 27
Obrazloženje:
Školski odbor Stručne i tehničke škole Derventa,
obratio se Skupštini opštine Derventa pismenim
zahtjevom broj: 01-219/13 od 03.04. 2013. godine,
radi pokretanja postupka za predlaganje člana
Školskog odbora Stručne i tehničke škole Derventa
ispred lokalne zajednice, s obzirom da dosadašnjim
članovima Školskog odbora ističe mandat u trajanju od
četiri godine.
Članom 95. stav 1. tačka g) propisano je da
školski odbor ima sedam članova koje za javne škole u
ime osnivača imenuje Ministarstvo za prosvjetu i
kulturu Republike Srpske od kojih jednog člana
školskog odbora imenuje na prijedlog jedinice lokalne
samouprave iz reda poslodavaca, pri čemu treba voditn
računa o potrebama tržišta rada.
Članom 95. stav 4. školski odbor se bira na
mandat od četiri godine, a svim članovima školskog
odbora prestaje mandat istekom roka od četiri godine
od dana konstituisanja školskog odbora (stav 5. člana
95. Zakona).
U skladu sa članom 21. Pravilnika o izboru i radu
školskog odbora ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 07/09 i 12/09) regulisano je da će
školski odbor pokrenuti inicijativu za imenovanje
novih članova školskog odbora najmanje 60 dana prije
isteka mandata školskog odbora. Imenovanje članova
školskog odbora potrebno je izvršiti 15 dana prije
isteka mandata članova školskog odbora.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija za
izbor i imenovanje Skupštine opštine Derventa je na 4.
sjednici održanoj 17. aprila 2013 godine. razmatrala
zahtjev Stručne i tehničke škole Derventa i nakon
razmatranja utvrdila Prijedlog rješenja kao u
dispozitivu i predložila Skupštini opštine donošenje
istog.
Skupšgina opštine Derventa je na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela Rješenja kao
u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i
protiv istog ne može se uložiti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u
Doboju u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog
rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-61/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Strana 28 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
95.
94.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Programa sanacije i održavanja lokalnih putnih
pravaca na području opštine Derventa u 2012. godini,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Akcionog plana
jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini
Derventa za 2013-2014. godinu, Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
Z A K LJ U Č A K
Z A K LJ U Č A K
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji Programa sanacije i održavanja lokalnih
putnih pravaca na području opštine Derventa u 2012.
godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-81/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Akcioni
plan jačanja socijalne zaštite i nnkluzije djece u opštini
Derventa za 2013-2014. godinu.
2. Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i
inkluzije djece u opštini Derventa za 2013-2014.
godinu sastavni je dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-83/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
AKCIONI PLAN JAČANJA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE DJECE
U OPŠTINI DERVENTA ZA 2013-2014. GODINU
Derventa, decembar 2012. godine
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 29
Akcioni Plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa urađen je uz podršku Evropske
unije i UNICEF-a u okviru implementacije SPIS programa i ne odražava zvanične stavove EU i UNICEF-a.
SPISak skraćenica
BiH
Bosna i Hercegovina
RS
Republika Srpska
FBiH
Federacija Bosne i Hercegovine
JFDZ RS
Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske
JU CSR
Javna ustanova Centar za socijalni rad
MUP RS
Ministarstvo unutrašljih poslova Republike Srpske
RPZ RS
Republički pedagoški zavod Republike Srpske
UN
Ujedinjene nacije
UNICEF
(United Nation Children's Fund) Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za
djecu
IBHI/ IBHI
(Initiative for Better and Humane Inclusion) Inicijativa za bolju i humaniju
inkluziju
NVO
Nevladina organizacija
SPIS
(Social Protection and Inclusion System) Sistem socijalne zaštite i inkluzije
OUO
Opštinski upravni odbor
PUP
Posebno usmjereni projekat
OŠ
Osnovna škola
PAR
(Participatory Active Research) Participativno akciono istraživanje
MZ
Mjesna zajednica
KM
Konvertibilna marka
Strana 30 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Sadržaj
1. UVOD ..........................................................................................................................................................31
2. CILJEVI AKCIONOG PLANA ...............................................................................................................32
3. PROCES I METODOLOGIJE.................................................................................................................33
4. ANALIZA SITUACIJE .............................................................................................................................34
4.1 Mapiranje sistema socijalne zašite i inkluzije djece...................................................................................34
4.2 Opšta situacija u opšini Derventa ...............................................................................................................34
4.3. Analiza situacije po pitanju prioritetnih socijalno isključenih grupa .......................................................36
5. SISTEM SOCIJALNE ZAŠITE I INKLUZIJE
DJECE U OPŠTINI DERVENTA .............................................................................................................42
5.1 Idenifikacija izazova u sistemu socijalne zašite i inkluzije djece...............................................................42
6. AKCIONI PLAN JAČANJA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE
DJECE U OPŠTINI DERVENTA ZA 2013-2014. GODINU ..................................................................42
6.1 Plan aktivnosti ............................................................................................................................................43
6.2 Očekivani izvori finansiranja .....................................................................................................................43
6.3 Monitoring .................................................................................................................................................43
6.4. Okvir planiranih aktivnosti za implementaciju
Akcionog plana za period 2013-2014. godinu ...........................................................................................44
7. ANEKSI ......................................................................................................................................................46
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 31
1. UVOD
Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa za 2013-2014. godinu (u
nastavku: Akcioni plan) kreiran je od strane Komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece opštine
Derventa (u nastavku: Komisija) u periodu implementacije programa „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije
za djecu“ (SPIS program). SPIS programom se podržavaju napori BiH ka pridruživanju EU u oblasti socijalne
zaštite, socijalne inkluzije i dječijih prava. Primarni partneri programa su Ministarstvo civilnih poslova BiH na
državnom nivou, te entitetska i kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu zaštitu, zdravlje i obrazovanje na
nivoima ispod državnog nivoa, kao i Vlada Brčko distrikta BiH. Donatorsku podršku su osigurali Evropska unija i
UNICEF BiH.
Na nivou razvoja i kreiranja politika SPIS program sarađuje sa državnim, entitetskim, i kantonalnim
ministarstvima i ustanovama. Na nivou lokalne zajednice SPIS program se implementira kao SPIS projekat koji
sarađuje sa lokalnim organima, ustanovama za socijalnu zaštitu (ustanovama za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu
zaštitu, civilnim društvom i nosiocima prava – djecom i omladinom).
Opšti cilj SPIS projekta na lokalnom nivou je unapređenje sistema socijalne zaštite i inkluzije putem
jačanja lokalnih kapaciteta, institucionalnih mehanizama koordinacije i komunikacije, i uspostave SPIS modela.
Pored navedenog, SPIS projekat pruža podršku razvoju i unapređenju lokalnih sistema socijalne zaštite i inkluzije
djece, putem implementacije BiH strategija i akcionih planova u okviru dječije zaštite, obrazovanja i ranog rasta i
razvoja djece.
Djelovanje SPIS projekta na lokalnom nivou organizovan je u obliku SPIS opštinskog modela
implementacije (u nastavku: SPIS model) – koji se definiše kao „integrisani pristup jačanju sistema socijalne
zaštite i inkluzije u lokalnim zajednicama, kroz jačanje: vještina, baze dokaza, procesa odlučivanja, te kroz
unapređenje integrisanog pristupa uslugama socijalne zaštite za djecu i njihove porodice“.1 U periodu od 20092011. godine, SPIS model je pilotiran u deset opština u BiH2 (za više informacija pogledati Aneks 1). Naučene
lekcije iz prve i druge faze predstavljaju značajnu osnovu i podršku za replikaciju SPIS modela u drugim
opštinama u BiH.
Incijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) je obezbijedila tehničku podršku opštini Derventa u
implementaciji SPIS projekta i realizaciji njegovog cilja. Osim opštine Derventa, projektne aktivnosti se
implementiraju i u sljedećim zajednicama: Brčko distrikt BiH, Čelinac, Gacko, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kupres,
Mrkonjić Grad, Posušje, Prnjavor, Tešanj i Velika Kladuša.
U skladu sa principima integrisanog pristupa SPIS modela, evidentno je da većina specifičnih potreba
socijalne zaštite i inkluzije djece mogu biti ispunjene samo kroz saradnju između različitih davaoca usluga, od
onih na opštinskom nivou, do onih na entitetskom nivou. Kako bi se navedeno postiglo, uz sve ostale projektne
aktivnosti, na nivou opštine je neophodno razviti odgovarajući strateški dokument koji će obuhvatiti opštinski
sistem socijalne zaštite i inkluzije i unaprijediti ga kako bi se obezbijedila društvena zaštita za svu djecu, s
posebnim fokusom na ranjive kategorije. Ovaj strateški dokument predstavlja dvogodišnji Akcioni plan koji je u
toku implementacije SPIS projekta kreirala Komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece opštine
Derventa. Ovo koordinirajuće i multi-sektoralno tijelo je na početku projekta imenovano od strane načelnika kao
Opštinski upravi odbor (u nastavku: OUO) zadužen za implementaciju projekta na opštinskom nivou. OUO je
24.09.2012. godine prerastao u Komisiju koja svoj rad nastavlja nakon završetka projekta. U toku implementacije
projekta, OUO je osnovao multi-sektoralni Operativni tim (u nastavku: OT), čiji članovi su kreirali Protokol o
postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija. UNICEF je u implementaciji SPIS projekta na lokalnom
nivou, pored IBHI-a imao podršku ostalih tehničkih partnera: Udruženje „DUGA“, NVO „Genesis“, Udruženje
INFOHOUSE, Step by Step, NVO „Zdravo da ste“, NVO „Svjetionik“, INNOV-a (za više informacija u vezi
aktivnosti tehničkih partnera, pogledati Aneks 2).
1
Извор: UNICEF Студија „Јачање интегрисаног система друштвене заштите и инклузије усмјереног
на дјецу на општинском нивоу – научене лекције из Босне и Херцеговине: SPIS општински модел имплементације“;
2
Одабране општине су биле: Вишеград, Нови Град Сарајево, Столац, Лакташи, Билећа, Нови Травник, Нови Град РС,
Котор Варош, Ливно и Сански Мост;
Strana 32 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
2. CILJEVI AKCIONOG PLANA
Gledajući s aspekta zaštite dječijih prava, zvanična potreba za obezbjeđivanjem posebne brige o djeci,
dobila je svoju šansu za ostvarivanjem kroz Konvenciju o pravima djeteta3, u kojoj se, između ostalog, navodi da
„ [...] dijete, zbog svoje fizičke i duhovne nezrelosti, treba posebnu zaštitu i brigu, uključujući odgovarajuću
zakonsku zaštitu prije, kao i poslije rođenja.4“ Konvencija je uspostavljena na različitim zakonskim sistemima i
kulturnim tradicijama, te predstavlja univerzalan set dogovorenih standarda i obaveza, odnosno, ljudskih prava.
Osnovni principi Konvencije o pravima djeteta su:




Nediskriminacija (Član 2.);
Najbolji interesi djeteta (Član 3.);
Pravo na život, preživljavanje i razvoj (Član 6.);
Poštovanje stavova djeteta (Član 12.).
Ratifikacijom UN Konvencije o pravima djeteta, država Bosna i Hercegovina i svi njeni organi su
preuzeli obavezu poštovanja i provođenja svih prava definisanih ovim međunarodnim dokumentom. Konvencija,
pored državnih organa, predviđa i odgovornost svih pojedinaca koji su zaduženi da vode brigu o djeci. U skladu sa
principima Konvencije usostavljen je Akcioni plan za djecu BiH, 2011 – 2014. godine, koji definiše prioritetne
ciljeve i mjere koje je neophodno poduzeti, kako bi se stvorili što povoljniji uslovi za život djece i porodice,
njihovo zdravo psiho-fizičko odrastanje i uključivanje u društvo i participaciju u odlučivanju.5
U cilju uspostavljanja redovnog praćenja stepena socijalne isključenosti, odnosno uključenosti djece,
unapređenja procesa međusektoralne saradnje institucija i organizacija nadležnih za brigu o djeci u BiH, kao i u
svrhu prikupljanja podataka o djeci u BiH radi ispunjavanja međunarodnih obaveza i izvještavanja, Ministarstvo
za ljudska prava i izbjeglice BiH donijelo je odluku o Smjernicama za prepoznavanje socijalno isključenih
kategorija djece u BiH. Jedan od osnovnih razloga za izradu Smjernica bili su trenutni pokazatelji o pojavi
socijalne isključenosti djece i društvenoj reakciji na tu pojavu u Bosni i Hercegovini. Pokazatelji su prikupljeni i
analizirani u okviru SPIS programa.6 Činjenica da su se za izradu jednog dokumenta na državnom nivou koristili
rezultati SPIS program na nivou opština, ukazuje na veoma bitnu ulogu ovog programa u uspostavi kvalitetnih
veza između opštinskog i viših nivoa vlasti.
Prilikom izrade Akcionog plana korišćeni su neki od važnijih dokumenata kao što su: „Izvještaj o
humanom razvoju za 2007. godine“; „Socijalna uključenost u BiH“, UNHP/IBHI; „Akcioni plan za djecu u BiH
2002-2010“, „Vijeće za djecu BiH“; „Državna strategija za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010“,
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i dr. Akcioni plan se takođe oslanja i na strateške dokumente
opštine Derventa, kao i na podatke Analize situacije po pitanju statusa socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini
Derventa (u nastavku: Analiza situacije) koju je kreirao OUO na početku implementacije SPIS projekta. (za više
informacija u vezi korišćenih dokumenata pogledati Aneks 3).
Akcioni plan ima pet definisanih ciljeva:
Cilj 1: unaprijediti sistem socijalne zaštite i inkluzije djece;
Cilj 2: unaprijediti podršku prioritetnim socijalno isključenim grupama djece;
Cilj 3: unaprijediti sisteme prikupljanja i evidentiranja podataka u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece;
Cilj 4: unaprijediti promociju aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece;
Cilj 5: povećati finansiranje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece.
3
Конвенција о правима дјетета је усвојена од Генералне скупштине Уједињених нација, 20.11.1989.године;
Декларација о правима дјетета прихваћена од Генералне скупштине Уједињених нација, 20.11.1959. године;
5
Акциони план за дјецу БиХ (2011-2014) је усвојен Одлуком донесеном од стране Вијећа министара БиХ на на 155.
сједници одржаној 13.07.2011. године. Документ је доступан на интернет порталу Министарства за људска права и
избјеглице, www.mhrr.gov.ba;
6
Одлука о Смјерницама за препознавање социјално искључених категорија дјеце у БиХ, објављена је у Службеном
гласнику БиХ, бр. 29/2012. године;
4
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 33
3. PROCES I METODOLOGIJE
Na nivou lokalne zajednice, SPIS model sarađuje sa opštinskim organima vlasti, centrima za socijalni rad,
policijom, domovima zdravlja, obrazovnim ustanovama i organizacijama civilnog društva radi povećanja njihovih
kapaciteta, alata i koncepata za učenje, projektovanje, implementaciju i monitoring i evaluaciju novih standarda i
usluga društvene zaštite. Dodatna vrijednost SPIS modela je u jačanju referalnog modela u lokalnoj zajednici, te
podsticanjem svih relevantnih aktera na komunikaciju, saradnju i koordinaciju svojih aktivnosti u najboljem
interesu djeteta.
SPIS model prati osnovne vrijednosti ljudskih prava, operacionalizovane kroz primjenu pristupa
zasnovanog na ljudskim pravima i stalnih napora na jačanju kapaciteta svih uključenih aktera. Suština SPIS model
je prokazana u sljedećem dijagramu:
Dijagram 1. Suština SPIS modela
SPIS model je omogućio primjenu multi-sektoralnog pristupa u toku kreiranja Akcionog plana. Pristup se
zasniva na uvidu u odgovornosti i obaveze pružaoca usluga, kao i samih korisnika, odnosno nosioca prava
omogućenih u okviru relevantnih zakonskih regulativa i konvencija koje se odnose na prava djece.
Implementaciji SPIS modela na opštinskom nivou se odvija u više koraka:
1. Imenovanje multi-sektoralnog OUO-a od strane načelnika opštine;
2. Kreiranje Analize situacije po pitanju socijalne zaštite i inkluzije djece na osnovu sektorskih upitnika;
3. Uspostava elektronske baze podataka za monitoring upisa djece u osnovne škole;
4. Uvođenje novih i unpređenje postojećih usluga za jednu prioritetnu socijalno isključenu grupu djece;
5. Jačanja kapaciteta profesionalaca u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece;
6. Kreiranje dvogodišnjeg Akcionog plana jačanja sistema socijalne zašite i inkluzije djece;
7. Prerastanje OUO-a u opštinsku Komisiju koja nastavlja započete procese.
Izrada Akcionog plana uključuje navedene korake u implementaciji SPIS modela i zasniva se na multisektoralnom djelovanju OUO-a. Za potrebe izrade Akcionog plana provedene su metode prikupljanja podataka,
analize, istraživanja i intervjua, te korišćeni relevantni dokumenti i zakonske regulative, informacije sa web
portala i održani sastanci sa profesionalcima iz institucija iz sfere socijalne zaštite i inkluzije djece.
Strana 34 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
4. ANALIZA SITUACIJE
4.1. Mapiranje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece
Sistem socijalne zaštite u BiH uključuje više sektora djelovanja društva u cilju zaštite djeteta u BiH:
socijalni, obrazovni, zdravstveni, pravosuđa i policije, kao i nevladin i privatni sektor. Institucije i organizacije
aktivne u sistemu socijalne zaštite i inkluzije djece, u skladu sa relevantnim nivoima odgovornosti, djeluju i
pružaju usluge u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, mandatima, ovlastima, opisom posla, procedurama
izvještavanja i izvorima finansiranja.
Tabela 1. Mapiranje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece na državnom, entitetskom i opštinskom nivou
Nivo vlasti
Institucija
Država BiH
Vijeće ministara BiH
Ministarstvo za lju-dska
prava i izbjeglice BiH
Ministarstvo civilnih
poslova BiH
Ministarstvo vanjske
trgovine i ekonomskih
odnosa BiH
Ministarstvo sigurnosti
BiH
Ministarstvo pravde
BiH
Institucija Omdu-smena
za ljudska prava
Entitet (RS)
 Ministarstvo zdravlja i
socijalne zaštite RS;
Ministarstvo prosvjete i
kulture RS;
Ministarstvo unutrašnjih
poslova RS;
Ministarstvo porodice,
omladine i sporta RS;
Ministarstvo pravde RS;
Javni fond za dječiju
zaštitu RS.
Agencija za jednakost
spolova BiH
Zajednička komisija za
ljudska prava, prava
djeteta, mlade, imigraciju,
izbjeglice, azil i etiku
Parlamentarne skupštine
BiH
Direkcija za ekonomsko
planiranje BiH
Ombudsman za djecu RS;
Savjet za djecu RS;
Gender centar – Centar za
jednakost i ravnopranost
polova Vlade RS;
Komisija za ocjenjivanje
sposobnosti lica ometenih u
fizičkom i psihičkom
razvoju.
Opština Derventa
 Opština Derventa;
JU Centar za socijalni rad Derventa;
JZU Dom zdravlja Derventa;
JU Dječije obdanište „Trol“ Derventa;
OŠ „Nikola Tesla“ Derventa;
 OŠ „19. April“ Derventa;
 OŠ „Todor Dokić“ Derventa;
 OŠ „Đorđo Panzalović“ Derventa;
 Zvod za slijepa i slabovida lica „Budućnost“
Derventa;
 Gimnazija sa tehničkim školama Derventa;
 JU Stručna i ehnička škola Derventa;
 Centar za učieljski studij Derventa;
 Visoka škola za primjenjene prane nauke
„Prometej“ Derventa;
 Policijska stanica Derventa;
 Policijska stanica za bezbjednost sobraćaja
Derventa;
 Osnovni sud Derventa;
 OO Crvenog krsta Derventa;
 Udruženje roditelja djece i omladine sa
posebnim potrebama i invalidnih osoba
„Sunce“ Derventa;
 Udruženje samohranih roditelja „Novi
početak“ Derventa;
Omladinski cenar „Derbent“ Derventa
Za više informacija u vezi mapiranju sistema socijalne zaštite i inkluzije djece na državnom, entitetskom, te
na nivou opštine, pogledati Aneks 4.
4.2 Opšta situacija u opštini Derventa
Po svojim prirodnim karakteristikama i geografskom položaju grad Derventa, kao i cjelokupan prostor
derventske opštine, pripada makroregionalnoj cjelini peripanonskog prostora (oboda Panonske nizije). Prema
regionalizaciji Republike Srpske, opština Derventa pripada Dobojsko-Bijeljinskoj regiji zauzimajući
sjeverozapadni dio te regije, i gravitira Doboju kao regionalnom centru u upravnom, ekonomskom i kulturnom
pogledu, a sam grad Derventa ima neke oznake subregionalnog centra. Na području opštine Derventa osnovane su
mjesne zajednice kao obavezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o
poslovima iz samoupravnog djelogruga rada i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utiču na njihov
život i rad.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 35
Prema podacima posljednjeg zvaničnog popisa stanovništva iz 1991. godine, na cjelokupnom prostoru
opštine Derventa živjelo je 56 328 stanovnika u 16 216 domaćinstava ili 3,47 stanovnika po domaćinstvu2.
Prema podacima opštine Derventa od januara 2012. godine, trenutno na području ove opštine živi oko 41
709 stanovnika. Smanjenje broja stanovnika u proteklim godinama prouzrokovana su ratnim dešavanjima,
migracijama i sl.
Od ukupnog broja stanovnika, 4 565 (2 349M/2 216Ž) maloljetnih lica od 0-18 godina, kako je navedeno u
tabeli koja slijedi.
Tabela 2. Broj djece od 0-18 godina starosti u opštini Derventa
0-6 godina
1 448 (747M/701Ž)
7-18 godina
3 117 (1 602M/1 515Ž)
Prema podacima od januara 2012. godine7, na području opštine Derventa živi 128 (70M/58Ž) pripadnika
Romske populacije. Od pomenutog broja, ukupno je registrovano 16 (9M/7Ž) djece urasta od 0-6 godina, romske
populacije.
Od ukupno 4 565 maloljetnih lica, registrovano je 137 (63M/74Ž) djece i mladih sa ometenih u fizičkom i
psihičkom razvoju, te 44 (27M/17Ž) djece iz manjinskih grupa naroda/Romi.
Prema dobijenim podacima od strane Opštine Derventa, u posljednje tri godine broj novorođene djece i broj
umrlih je varirao, što je vidno u tabeli koja slijedi.
Tabela 3. Natalitet i mortalitet u opštini Derventa
2009.g.
231
Broj rođenih
2010.g.
188
2011.g.
212
2009.g.
117
Broj umrlih
2010.g.
91
2011.g.
102
Prema dobijenim podacima od strane Zavoda za zapošljavanje, Biro Derventa, od januara 2012. godine,
evidentirano je 2 174 (1 234M/940Ž) radno sposobnih nezaposlenih osoba. Isto tako, na Birou je evidentirano 35
(7M/28Ž) osoba nezaposlenog kadra struke koje se bave stručnim radom sa djecom u sferi društvene zaštite djece,
kako je prikazano u tabelarnom prikazu koji slijedi.
Tabela 4. Broj nezaposlenih profesionalaca od značaja za socijalnu zaštitu i inkluziju evidentiranih u
januaru 2012. godine
Socijalni radnik
Nastavni kadar sa višom stručnom spremom
Nastavni kadar sa visokom stručnom spremom
1 (1Ž)
1 (1Ž)
33 (7M/26Ž)
Opština Derventa spada u razvijene opštine Republike Srpske. Lokalna zajednica djeluje na poboljšanju
uslova života u svim oblastima. Rukovodstvo Opštine i administrativna služba rade na obezbjeđenju što
kvalitetnijih uslova za život i stvaranja urbane sredine sa svim potrebnim sadržajima, a sve u skladu sa
mogućnostima.
7
Подаци добијени анализом у пројекту „Евиденција Ромских потреба“ а коју је у временском периоду 2009-2010.
године урадио ЈУ ЦСР Дервента у оквира пројекта Министарства за људска права и избјеглице БиХ;
Strana 36 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Opštinske strategije
U opštini Derventa uspostavljeni su sljedeći razvojni dokumenti relevantni za socijalnu zašitu i nkluziju:




„Strategiju razvoja opštine Derventa za 2011-2016. godinu“;
„Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Derventa za 2012. godinu“;
„Omladinske politika za 2007-2008. godinu“;
„Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) opštine Derventa“.
4.3. Analiza situacije po pitanju prioritetnih socijalno isključenih grupa
OUO opštine Derventa je u martu 2012. godine usvojio dokument „Analiza situacije po pitanju statusa
socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa“ (za više informacija pogledati Aneks 5) na osnovu kojeg su
definisane sljedeće prioritetne socijalno isključene grupe djece:



Djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju;
Djeca sa društveno negativnim ponašanjem;
Vaspitno zanemarena i zapuštena djeca.
U opštini Derventa su identifikovani sljedeći ključni problemi koji dovode navedene grupe djece u stanje
socijalne isključenosti:





Nedovoljan rad na prevenciji i ranoj identifikaciji problema kod ranjivih grupa djece;
Nedostatak sveobuhvatnih elektronskih baza podataka u cilju uvida u trenutno stanje djece koja pripadaju
socijalno isključenim kategorijama;
Nedostatak finansijskih sredstava za prevoz djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju iz ruralnih
područja u Dnevni centar za djecu ometenu i fizičkom i psihičkom razvoju;
Nedostatak izgrađenog sistema edukacija profesionalnog kadra u cilju pružanja kvalitetnijih usluga;
Obezbjeđivanje finansiranja kontinuiranog rada profesionalca zaposlenog u Dnevnom centru kroz
posebno usmjereni projekat.
Na osnovu Analize situacije u opštini Derventa, opšinska Komisija je takođe prepoznala dodatne
probleme koji gore navedene grupe djece dovode u stanje socijalne isključenosti: nedostatak edukacija učenika
osnovnih škola kroz predavanja i interaktivne radionice na temu međuvršnjačkog nasilja i nasilja u porodici,
nedostatak svijesti profesionalaca o značaju profesionalnog usavršavanja kroz edukacije; nedostatak rada na
prevenciji i ranoj identifikaciji problema kod djece; porast broja djece sa društveno negativnim ponašanjem.
U nastavku slijedi detaljniji pregled položaja prioritetnih socijalno isključenih grupa djece u opštini
Derventa.

Djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju
Po pitanju djece i mladih ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju postoji sljedeći zakonski okvir: Zakon o
socijalnoj zaštiti („Sl. gl. RS“ br. 37. od 27.04.2012. godine), Zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima
(„Sl. gl. RS“, br. 46/04), Zakon o ombudsmanu za djecu („Sl. gl. RS“, br.103/08), kao i Pravilnik o razvrstavanju
lica sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju („Sl. gl. RS“, br. 115/03) i Pravilnik o vaspitanju i obrazovanju
djece sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama („Sl. gl. RS“, br. 85/04).
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 37
Licima ometenim u fizičkom i psihičkom razvoju JU CSR pruža određene oblike zaštite: blagovremeno
otkrivanje slučajeva, upućivanje na specijalističke preglede i razvrstavanje, odgovarajuću rehabilitaciju i slično.
U okviru Zakona o osnovnom obrazovanju RS, u kategoriju djece sa posebnim potrebama uključuju se:




djeca sa tjelesnim i čulnim oštećenjima (tjelesno invalidna, slijepa i slabovidna, gluva i nagluva, sa
poremećajima u govoru i glasu);
djeca koja su mentalno ometena (psihička ometenost lakšeg, umjerenog i težeg stepena);
djeca koja su višestruko ometena u razvoju (sa dvije ili više ometenosti);
autistična i djeca sa drugim smetnjama.
Utvrđivanje vrste i stepena ometenosti u razvoju djece vrši se na osnovu prijedloga Komisije za
razvrstavanje lica sa psihofizičkim oštećenjima. Rješenjem kojim se utvrđuje vrsta i stepen ometenosti u razvoju
utvrđuje se i sposobnost sticanja osnovnog obrazovanja i program po kojem će se dijete školovati.8
U zavisnosti od stepena ometenosti i potreba, djeca i omladina ometena u fizičkom i psihičkom razvoju
korisnici su određenih prava u okviru socijalne zaštite i inkluzije. U cilju poštovanja zakonskih i podzakonskih
propisa i sprovođenja javnih ovlašćenja, tj. obavljanja poslova socijalne, dječije, porodično - pravne i krivično pravne zaštite, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Opštine Derventa je formiralo Prvostepenu stručnu
komisiju za razvrstavanje lica u fizičkom i psihičkom razvoju (Rješenje br: 03-111-194 od 26.12.2005. godine), te
je finansiranje članova u nadležnosti Opštine Derventa. Prvostepenu stručnu komisiju za razvrstavanje lica sa
smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju u Derventi čini 7 (2M/5Ž) članova, to: 1 (1Ž) predsjednik koji je
diplomirani psiholog, 1 (Ž) diplomirani socijalni radnik, 1 (1Ž) defektolog odgovarajućeg usmjerenja/logoped, 1
(1Ž) pedijatar, 1 (1Ž) ljekar spec. opšte medicine (za lica starija od 18 godina) i 2 (2M) ljekara određene
specijalnosti, tj. neuropsihijatar i oftamolog i svaki član pojedinačno vrši ocjenu i daje nalaz koristeći raspoloživu
dokumentaciju i metode i tehnike svoje struke, a potom, po završenoj obradi, pravi se zajednički nalaz i mišljenje.
Rad Komisije je jedan bitan i dinamičan proces u kome se, u skladu sa efektima predočenih intervencija i
novonastalom situacijom i predviđenom dinamikom, regularno, procenjuje stanje i aktuelne potrebe dijeteta.
Po završetku faze dijagnostikovanja, tj. po završenoj pojedinačnoj obradi, Komisija daje zajednički nalaz i
mišljenje sa obrazloženjem nalaza i prijedlogom mjera za dalji rad i postupke koje treba preduzeti radi adekvatne
pomoći i zaštite djeteta i njegov dalji razvoj, habilitaciju i osposobljavanje i školovanje. Nakon
dijagnostifikovanja smetnje Komisija procjenjuje potrebe djeteta i način zadovoljavanja i osnovnih i posebnih
žvotnih potreba, te stavlja prijedlog. Prijedlog je najbitnija stvar koju vrši ova Komisija jer tu Komsija upućuje
roditelje djeteta na zakonska prava koja porodica i dijete mogu osvariti, na vrste potrebnih medicinskih tretmana
koji će pomoći djetetu, na način školovanja koji odgovara smetnjama djeteta i koji će mu pružiti najbolji način
obrazovanja i osposobljavanja, te na načine socijalne inkluzije porodice i djeteta. Time se, umjesto identfikacije
(etiketiranja) djeteta koje ima određenu ometenost u razvoju, naglasak stavlja na to da se identifikuju prepreke i
mogući načini uključivanja djeteta u socijalnu sredinu. Tada ponovo stupa Centar za socijalni rad koji dalje radi sa
porodicom i djetetom kako bi ih uputili, objasnili im i pomagali u obezbjeđivanju adekvatnih životnih uslova za
lica ometenim u razvoju.
Prema podacima od januara 2012. godine, u 2011. godini u opštini je registrovano 137 (63M/74Ž)
maloljetnih osoba ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju kako slijedi.
8
Закон о основном образовању и васпитању, Сл. гл. РС, бр. 74/8;
Strana 38 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Tabela 5. Pregled djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju
Djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju9
01. Dijete sa oštećenjem čula vida
02. Dijete sa oštećenjem čula sluha
03. Dijete sa poremećajem u govoru i glasu
04. Dijete sa tjelesnim oštećenjima i trajnim smetnjama u fizičkom razvoju
05. Dijete sa smetnjama u psihičkom razvoju:
- Lakog stepena
- Umjerenog stepena
- Težeg i teškog stepena
06. Kombinovane smetnje
07. Djeca sa pervazivnim smetnjama
08. Djeca sa smetnjama u razvoju u skladu sa Medicinskom klasifikacijom bolesti
(MKB) – 10, 1990. godina
Ukupno:
7
1
8
2
20
18
2
16
1
8
1
5
3
20
15
5
40
5
137 (63M/74Ž)
U 2011. godini evidentirano je 1 324 (658M/666Ž) korisnika koji ostvaruju prava iz socijalne zaštite. U
tabeli koja slijedi predstavljen je detaljan prikaz korisnika od 0-18 godina koji ostvaruju prava iz socijalne zaštite.
Tabela 6. Pregled prava korisnika socijalne zaštite za 2011. godinu ostvarenih putem djelovanja JU CSR
Derventa, januar 2012. godine
Prava iz socijalne zaštite, podaci o djeci korisnicima/ama
od 0-18 godina
Novčana i materijalna podrška10
01. Stalna novčana pomoć
02. Jednokratna novčana pomoć
03. Dječiji dodatak
04. Dodatak na školovanje i osposobljavanje
05. Dodatak na njegu od drugih lica – djeca
06. Povremena pomoć
07. Doprinosi za zdravstveno osiguranje djece
Ukupno:
Pomoć za osposobljavanje za život i rad11
01. Osposobljavanje za život i rad
Ukupno:
9
Stanje
u 2011. god
M
Ž
8
140
473
12
4
1 292
7
190
449
8
1
(637M/655Ž)
4
2
6
(4M/2Ž)
Чл. 12., Закон o социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08, 37/12 ):
Ометеним у физичком и психичком развоју сматра се малољетник са оштећењем чула вида, чула слуха, поремећајима
у говору и гласу, тјелесним оштећењима, психичком заосталошћу (лаког, умјереног, тежег и тешког степена) или са
комбинованим сметњама;
10
Чл. 21., Закон o социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08, 37/12) Материјално обезбјеђење
припада појединцу који живи сам, односно породици која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности утврђеног
овим законом;
11
Чл 30, Закон o социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08, 37/12) Право на помоћ за
оспособљавање за рад имају дјеца и омладина ометена у физичком и психичком развоју која се, према психофизичким
способностима и годинама живота, могу оспособити за одређени рад, а то право не могу остварити по другом основу.
Утврђивање инвалидности и оцјена преостале радне способности и упућивање на оспособљавање за рад врши се по
поступку утврђеним посебним прописима;
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 39
Smještaj u drugu porodicu12
01. Smještaj djece u srodničku porodicu
02. Smještaj djece u hraniteljsku porodicu
Ukupno:
10
2
Smještaj u ustanovu socijalne zaštite13
01. Smještaj djece u ustanove
Ukupno:
5
Vaspitne mjere prema maloljetnicima/ama – JU CSR kao organ starateljstva
01. Pojačan nadzor roditelja
02. Odgojna mjera
03. Pojačan nadzor organa socijalnog staranja
Ukupno:
UKUPNO korisnika/ca koji ostvaruju prava iz soc. zaštite, podaci o djeci
korisnicima/ama od 0-18 godina
3
3
18
(12M/6Ž)
3
8
(5M/3Ž)
-
1 324
(658M/666Ž)
Kada se radi o izdvajanjima od strane Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, a po pravima iz
Zakona o dječijoj zaštiti RS („Sl. gl. RS“, br. 4/02, 17/08 i 1/09) i broju korisnika/ca u 2010 i 2011. godini u
opštini Derventa u 2010. godini za korisnike/ce prava po Zakonu o dječijoj zaštiti Republike Srpske, a koja se
ostvaruju preko JFDZ RS, u opštini Derventa ukupno utrošeno 1 169 051,34 KM, a u 2011. godini ukupno je
utrošeno je 1 322 015,23 KM. 14
U opštini Derventa osnovnu školu u 2011/2012. godini pohađalo je ukupno 2 317 (1 201M/1 116Ž)
učenika i učenica. Od ukupnog broja učenika koji pohađaju osnovne škole u opštini Derventa, evidentirano je 60
(34M/26Ž) djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju koja su uključena u inkluzivnu nastavu i prošla proces
razvrstavanja, a kod 5 (3M/2Ž) djece postoji sumnja da imaju problema u razvoju. Isto tako, u okviru rada
specijalnog odjeljenja koje djeluje u okviru rada OŠ „Nikola Tesla“ Derventa, u školskoj 2011/2012. godini,
specijalo odjeljenje pohađa 5 (3M/2Ž) učenika ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju i sa kombinovanim
smetnjama u razvoju. Stručni kadar koji radi u okviru specijalnog odjeljenja je 1 (1 Ž). Rad specijalnih odjeljenja
u osnovnim školama je uspostavljen i to na način da je u okviru osnovne škole „Nikola Tesla“ Derventa formirano
specijalno odjeljenje.
U osnovnim školama „19. april“ i „Todor Dokić“ djeluju mobilni timovi za inkluzivnu nastavu, dok u
osnovnim školama „Đorđo Panzalović“ i „Nikola Tesle“ nije uspostavljen rad istog, ali se provodi inkluzivna
nastava. U nekim osnovnim školama se provode predškolski programi.
Kada je u pitanju preduzimanje prvih koraka u cilju pružanja pomoći djeci ometenoj u fizičkom i psihičkom
razvoju, najčešći problem su roditelji koji iz niza razloga ne žele da prihvate da dijete ima smetnju. Posljednjih
godina, sve je veći broj djece sa smetnjama u glasu, govoru i jeziku. Nema evidencije o broju djece koja spadaju u
pomenutu kategoriju, ali po dobijenim informacijama iz osnovih škola, pomenuta djeca imaju smetnje u
napredovanju.
12
Чл. 38. Закон o социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08, 37/12): Право на смјештај у другу
породицу имају лица која, у смислу овог закона, имају право на смјештај у установу руководећи се нарочито личним
својствима корисника и чланова породице у коју се смијешта, стамбеним и другим могућностима породице и потребама
корисника;
13
Чл. 36. Закон o социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08, 37/12):Смјештај у установу
социјалне заштите остварује се пућивањем корисника у одговарајућу установу, у којој се обезбијеђује збрњавање
(становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ и старање), васпитање и образовање, оспособљавање за одређене радне
активности и здравствена заштита у складу са посебним прописима, радно-окупационе, културно-забавне и рекреативнорехабилитационе активности и услуге социјалног рада;
14 Допис ЈФДЗ РС, број: 04-253-1/12, од 26.01.2012. године;
Strana 40 Broj 4

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Djeca sa društveno negativnim ponašanjem
U skladu sa „Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku RS“ (“Sl. Gl.
RS”, br. 13/10), kao dijete tretira se svako lice koje nije navršilo 18 godina života. Prema djetetu koje u vrijeme
izvršenja krivičnog dijela nije navršilo 14 godina ne mogu se izreći krivične sankcija niti primijeniti druge mjere
predviđene ovim zakonom. Maloljetnik je dijete koje je uvrijeme izvršenja krivičnog dijela navršilo 14 godina, a
nije navršilo 18 godina života i prema kome se mogu izreći krivične sankcije i druge mjere predviđene ovim
zakonom.
Uzrast maloljetnika u svrhu ovog zakona (Član 3.):
1. Mlađi maloljetnik je maloljetnik koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio 14, a nije navršio 16
godina života;
2. Stariji maloljetnik je maloljetnik koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio 16, a nije navršio 18
godina života;
3. Mlađe punoljetno lice je lice koje je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršilo 18, a nije navršilo 21
godinu života.
Prema podacima, na teritoriji opštine Derventa registrovano je 11 djece sa društveno negativnim
ponašanjem. Najčešći uzroci pojave maloljetničkog prestupništva su teška ekonomska i materijalna situacija kao i
promjenjen sistem vrijednosti u porodici, školi i društvu uopšte. Osnovni sud Derventa, Policijska stanica
Derventa i Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Derventa djeluju u skladu sa svim zakonima,
konvencijama i drugim aktima koji zastupaju sva prava i slobode građana.
Kada se radi o vršnjačkom nasilju nad maloljetnicima, Policijska stanica Derventa je podnijela jedan
izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv izvršioca, te je krivični postupak okončan donošenjem pravosnažne
presude.
Policijska stanica odmah po prijavi sarađuje sa Tužilaštvom, JU CSR, Sudom, Domom zdravlja i školama u
slučajevima maloljetničkog prestupništva. Isto tako, Policijska stanica Derventa sarađuje sa matičnim uredima po
pitanju upisa djece u matične knjige. Matični uredi Policijskoj stanici dostavljaju obavijest o rođenju djeteta,
zatim se određuje jedinstveni matični broj, te se nakon toga potvrda o određenom jednistvenom matičnom broju
dostavlja matičnom uredu. Ukoliko je dijete rođeno u inostranstvu, roditelj lično donosi izvod iz matične knjige
rođenih i uvjerenje o državljanstvu ili se putem diplomatsko-konzularnog predstavništva traži određivanje
jedinstvenog matičnog broja, te se od matičnog ureda potražuju činjenice upisa u matičnu knjigu rođenih i
matičnu knjigu državljana. Nakon pomenutog procesa određuje se jedinstveni matični broj, te se obavještavaju
matični ured i diplomatsko-konzularno predstavništvo.
S obzirom da u većini slučajeva djeca sa društveno negativnim ponašanjem potiču iz nesređenih porodica, a
kada se radi o djeci i ženamama, najčešće izloženih nasilju, različita istraživanja govore o nasilju kao problemu
koji je u društvu prisutan oduvijek ali društvo se tim problemom počelo baviti tek u drugoj polovini prošlog
vijeka. U cilju prevencije povećanja broja vaspitno zanemarene djece, žrtvama porodičnog nasilja je potrebna
pomoć šire socijalne mreže i društva u cjelini, jer nasilje nije privatni problem nego problem društva. Prevencija
je jedan od značajnijih faktora u radu, ali u BiH se ista ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri. Osim pružanja
psihosocijalnih usluga žrtrvama, neophodno je isto raditi i sa počiniteljima porodičnog nasilja. Tokom maja 2000.
godine, Narodna skupština RS je formirala „Komisiju za društveni položaj žena i ravnopravnost među polovima
Narodne skupštine RS“. Od strane Skupšine opštine Derventa, tokom 2008. godine imenovana je „Komisija za
jednakost i ravnopravnost polova opštine Derventa“ u sastavu od 5 (3M/2Ž) članova.
Profesionalci zaposleni u Policijskoj stanici Derventa su u posljednje dvije godine pohađali specijalizovane
treninge organizovane od nadležnih ministarstava, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, donatora i
dr. U okviru Uprave za policijsko obrazovanje Banja Luka, djeluje trener/mentor za sve programe koje su u
nadležnosti policije. Uposlenici Policijske stanice Derventa omogućavaju edukaciju kroz organizovanje seminara,
javnih tribina, okruglih stolova i dr. Policijski službenici zaposleni u Policijskoj stanici Derventa rade na zaštiti u
slučajevima nasilja u porodici, nad djecom, odnosno mođuvršnjačkog nasilja. U slučajevima nasilja u porodici
policisjki službenici su dužni da u roku od 24 časa po prijemu prijave dostave Izvještaj nadležnom Tužilaštvu i JU
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 41
CSR Derventa. Objekat u kojem djeluje Policijska stanica ima prilagođene pristupe za djecu/osobe sa
invaliditetom.
Policijska stanica raspolaže sa operativnom evidencijom za lica u sukobu sa zakonom, te ne posjeduje
elektronsku bazu podataka. Izvještaji se dostavljaju nadležnom Tužilaštvu i JU CSR Derventa. Policijska stanica
raspolaže sa vozilima za terenski rad. U sektoru za građanska pitanja u odnosu na maloljetne osobe, vrše se
prijave i odjave prebivališta, boravišta, te izdavanje ličnih dokumenata.
U opšini Derventa pored Policijske stanice, Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja i Osnovnog suda
djeluju instiucije koje svojim aktinostima omogućavaju podršku djeci sa društveno negativnim ponašanjem u
skladu sa zakonskim okvirima i mogućnostima, ali ne toliko dovoljno u odnosu na problemaiku društveno
negaivnog ponašanja maloljetnika.

Vaspitno zanemarena i zapuštena djeca
Po pitanju vaspitno zanemarene i zapušene djece postoji sljedeći zakonski okvir: Zakon o zaštiti i
postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku RS (“Sl. gl. RS”, br. 13/10), Zakon o socijalnoj
zaštiti („Sl. gl. RS“ 37/12), Porodični zakon („Sl. gl. RS“ 54/02), Zakon o ombudsmanu za djecu („Sl. gl. RS“,
br.103/08), „Pravilnik o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela“, „Pravilnik o
primjeni mjere policijskog upozorenja“, „Pravilnik o primjeni vaspitnih mjera posebnih obaveza prema
maloljetnim učiniocima krivičnih djela“, kao i međunarodni dokumenti kao što su Konvencija o pravima djeteta,
„Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za maloljetničko praosuđe“, „Pravila Ujedinjenih nacija o
zaštiti maloljetnika lišenih slobode“, „Smijernice Ujedinjenih nacija za prevenciju maloljetničke delinkvencije“,
„Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za mjere alternative institucialnom tretmanu“.
Prema podacima, na teritoriji opštine Derventa registrovano je 6 (5M/1Ž) vaspitno zanemarene i zapuštene
djece.
Odrastanje djece u poremećenim porodičnim odnosima je veliki društveni problem, kako za djecu, tako i za
društvo u cjelini. Odrastati u disfunkcionalnoj porodici predstavlja veliku prepreku emocionalnom i duševnom
razvoju djeteta kome je neophodna ljubav, pažnja i razumijevanje roditelja. Čest je slučaj da pri razvodu brakova
djeca ostaju da žive sa jednim od roditelja, dok drugi roditelj iako ima zakonsku obavezu, ne učestvuje u
podizanju, vaspitanju i izdržavanju maloljetnog djeteta. Takvi roditelji se u skladu sa zakonom ne smatraju
samohranim iako u praksi oni to jesu. Evidentan je nedostatak efikasnih zakonskih mehanizama kojima bi se
obezbijedila naplata alimentacije od roditelja sa kojim dijete ne živi.
Vaspitno zanemarena i zapuštena djeca su izložena stresu, veoma često se nemaju kome obratiti za pomoć i
prepušteni su sami sebi, a nedovoljno su informisani o svojim pravima i nemoćni u borbi za rješavanje svojih
problema. To naravno mnogo utiče i na specifične emocionalne i psihološke uslove u kojima odrastaju djeca iz
disfunkcionalnih porodica.
Veoma često vaspitno zanemarena i zapuštena odaju se društveno negativnom ponašanju, gdje su neki od
uzročnika teška ekonomska i materijalna situacija kao i promjenjen sistem vrijednosti u porodici, školi i društvu
uopšte.
Vaspitno zanemarena i zapuštena djeca najčešće potiču iz nesređenih porodica, a kada se radi o djeci i
ženama, najčešće izloženih nasilju, različita istraživanja govore o nasilju kao problemu koji je u društvu prisutan
oduvijek ali društvo se tim problemom počelo baviti tek u drugoj polovini prošlog vijeka. U cilju prevencije
povećanja broja vaspitno zanemarene djece, žrtvama porodičnog nasilja je potrebna pomoć šire socijalne mreže i
društva u cjelini, jer nasilje nije privatni problem nego problem društva. Prevencija je jedan od značajnijih faktora
u radu, ali u BiH se ista ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri. Osim pružanja psihosocijalnih usluga žrtrvama,
neophodno je isto raditi i sa počiniteljima porodičnog nasilja.
JU Centar za socijalni rad u okviru svakodnevnog djelovanja, najčešće u sklopu referata „poremećeni
porodični odnosi“ daje odgovarajuću podršku ovakvoj djeci (materijalno, psihološku i sl). Isto tako, pored JU
CSR djeluju i druge institucije koje u okviru svojih aktivnosti pružaju podršku vaspitno zanemarenoj i zapušenoj
djeci, međutim o nije u dovoljnoj mjeri u odnosu sa porastom ove problematike.
Strana 42 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
5. SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE DJECE U OPŠTINI DERVENTA
5.1. Identifikacija izazova u sistemu socijalne zaštite i inkluzije djece
U periodu između 26. marta i 29. maja 2012. godine, kada su realizovane treće i četvrte sjednice OUO-a
opštine Derventa, članovi sada već Komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije su u tom periodu izvršili
identifikaciju i analizu osnovnih izazova u sistemu socijalne zaštite i inkluzije uz pomoć matrice za analizu
nedostataka u kontinuitetu usluga. Korišćenje navedene matrice omogućilo je sveobuhvatan uvid u djelovanje
institucija po pitanju pružanja usluga za djecu iz prioritetnih socijalno isključenih grupa. Sve institucije u oblasti
socijalne zaštite i inkluzije djece, zavisno od prioritetne grupe djece, provode prevenciju, ranu identifikacije,
procjenu i registraciju, ranu intervenciju, upućivanje/referal, donose odluke, pružaju usluge (osnovne ili dodatne),
te provode mehanizme praćenja i žalbi. Usluge se provode u skladu sa djelatnošću i mandatima institucija.
U nastavku sljedi pregled identifikovanih primarnih i sekundarnih izazova:
Primarni izazovi




Nedovoljno uključivanje djece u predškolsko obrazovanje;
Nedovoljno finansijskih i materijalnih sredstava za adekvatno ostvarivanje prava iz socijalne zaštite i
provođenje programa;
Nedovoljno zaposlenog stručnog kadra u institucijama (logoped, edukatori-rehabilitatori, asistenti u
nastavi, pedagog-psiholog, socijalni radnik, itd.);
Nepostojanje elektronskih baza podataka o djeci iz socijalno isključenih grupa na nivou lokalne
zajednice.
Sekundarni izazovi





Neadekvatna opremljenost prostorija za provođenje inkluzivne nastave u školama;
Nedovoljno vrednovan volonterski rad u zajednici;
Neadekvatna prostorna opremljenost pojedinih javnih institucija koje se bave pitanjima socijalne zaštite i
inkluzije;
Lobiranje u cilju zapošljavanja profesionalca angažovanog u Dnevnom centru za djecu i mlade ometene u
fizičkom i psihičkom razvoju u okviru PUP-a;
Lobiranje u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za prevoz djece ometene u fizičkom i psihičkom
razvoju iz ruralnih područja u Dnevni centar.
Neki od navedenih primarnih i sekundarnih izazova su rješavani u okviru implementacije SPIS projekta u
opštini Derventa. Primjer za navedeno predstavlja odluka OUO-a opštine Derventa, sada već Komisije, da se djeci
ometenoj u psihičkom i fizičkom razvoju obezbijedi podrška putem implementacije posebno usmjerenog projekta
(za više informacija u vezi sa rezultatima implementacije ovog projekta pogledati Aneks 6). Značajan broj
aktivnosti se takođe rješava putem predloženih aktivnosti u okiru Akcionog plana.
6. AKCIONI PLAN JAČANJA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE DJECE U OPŠTINI
DERVENTA ZA 2013-2014. GODINU
Na osnovu prethodno navedenih ključnih problema u vezi sa položajem prioritetnih socijalno
isključenih grupa djece, te na osnovu identifikovanih primarnih i sekundarnih izazova u sistemu socijalne zaštite i
inkluzije djece, kreiran je „Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa za 20132014. godinu“. Akcioni plan sadrži jasno definisane aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji postavljenih ciljeva.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 43
6.1 Plan aktivnosti
Na osnovu prethodno navedenih ključnih problema u vezi sa položajem prioritetnih socijalno isključenih
grupa djece, te na osnovu identifikovanih primarnih i sekundarnih izazova u sistemu socijalne zaštite i inkluzije
djece, kreiran je Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa za 2013-2014. godinu,
koji za kratkoročni period od dvije godine obuhvata sljedeće aktivnosti:
 Obezbijediti kontinuiran rad Komisije za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece opštine Derventa;
 Obezbijediti provođenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom jačanja sistema socijalne zaštiti i
inkluzije djece u opštini Derventa za 2013-2014. godinu;
 Rad na lobiranju materijalnog jačanja institucija koje se bave pitanjima socijalne zaštite i inkluzije djece
(CSR, Dom zdravlja, predškolska ustanova, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove, NVO-i);
 Potpisivanje Protokola o saradnji i postupanju (npr. po pitanju uključivanja djece iz ruralnih područja u
predškolsko obrazovanje, itd.);
 Lobiranje za zapošljavanje dodatnog stručnog i edukovanog kadra u institucijama socijalne zaštite i
nkluzije (logoped, edukatori-rehabilitatori, pedagog, psiholog, socijalni radnik itd.);
 Ažuriranje postojećih i uspostavljanje novih baza podataka kako bi se pratio položaj djece iz socijalno
isključenih grupa (u institucijama: Opština, CSR, Dom zdravlja, osnovne i srednje škole, NVO-i);
 Uputiti inicijative privatnom sektoru da se uključi u aktivnosti finansiranja aktivnosti iz oblasti socijalne
zaštite i inkluzije djece na lokalnom nivou od strane opštinske Komisije (promotivne aktivnosti, učešće u
projektima, stipendiranje i dr.);
 Pratiti monitoring dječijih prava na nivou lokalne zajednice rađen od strane Udruženja roditelja, djece i
omladine sa posebnim potrebama i invalidnih lica „Sunce“ Derventa;
 Promovisati značaj volonterizma za razvoj sistema socijalne zaštite i inkluzije na nivou opštine;
 Izvršiti mapiranje potreba za edukacijama u institucijama koje se bave pitanjima socijalne zaštite i
inkluzije;
 Vršiti monitoring realizacije Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa
za 2013-2014. godine;
 Priprema Akcionog plana za budući dvogodišnji period (2015-2016. godina);
 Promovisanje aktivnosti iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece putem medija, kao i putem izrade i
distribucije promotivnog materijala.
6.2. Očekivani izvori finansiranja
U cilju implementacije aktivnosti Akcionog plan u dvogodišnjem period, očekivani izvori finansiranja su
sljedeći:
 Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS;
 Ministarstvo prosvjete i kulture RS;
 Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS;
 Javni fond za dječiju zaštitu RS;
 Republički pedagoški zavod RS;
 Opština Derventa;
 Privatni sektor.
6.3. Monitoring
Monitoring implementacije aktivnosti „Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u
opštini Derventa za 2013-2014. godinu“, vršiće Komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece opštine
Derventa. Komisija će izvještaje o implementaciji aktivnosti proslijeđivati opštinskom načelniku dva puta
godišnje, dok će se Skupština opštine Derventa izvještavati na godišnjoj osnovi. Prilikom vršenja monitoringa,
Komisija očekuje saradnju svih institucija koja se bave socijalnom zaštitom i inkluzijom djece kako na
opštinskom, tako i na nivou entiteta RS.
Strana 44 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
6.4. Okvir planiranih aktivnosti za implementaciju Akcionog plana jačanja socijalne zaštite i inkluzije
djece u opštini Derventa za 2013-2014. godinu
Napomena: Naziv „Komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece opštine Derventa“ u tabeli je
skraćen kao „Komisija“
Planirane aktivnosti:
Nocilac aktivnosti:
Indikatori realizovanih aktivnosti
CILJ 1: UNAPRIJEDITI SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE DJECE U OPŠTINI DERVENTA
1.1 Komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije djece
Aktivnost 1.1.1 Kontinuiran rad Komisije
Opština, Komisija
-8 redovnih sjednica Komisije;
-8 izvještaja sa sjednica Komisije;
-br. izvještaja sa radnih sastanaka Komisije
Aktivnost 1.1.2 Zagovaranje o izdvajanjima
sredstava za finansiranje Komisije iz budžeta
Opšine Derventa
Komisija, Opština
Akivnost 1.1.3 Kontinuirano praćenje i
izvještavanje prema načelniku i Skupštini
opštine o radu Komisije i realizaciji akivnosti
Akcionog plana
Komisija
Aktivnost 1.1.4 Izrada Akcionog plana za
naredni dvogodišnji period (2015-2016.
godina) i njegovo upućivanje na usvajanje
Skupšini opštine
Komisija
-broj upućenih inicijativa/dopisa Skupštini
opšine i načelniku;
-broj sastanaka Komisije u cilju dogovora
aktivnosti
-br. uključenih institucija u proces
monitoringa;
-br. definisanih preporuka;
-2 polugodišnja i 2 godišnja izvještaja o
monitoringu AP-a;
-br. popunjenih upitnika za monitoring;
-br. preporuka Komisije u vezi AP-a
-1 Akcioni plan za period 2015-2016.
godinu;
-br. uključenih insitucija/organizacija;
-upućen dokument Skupštini opštine na
verifikaciju (da/ne)
Aktivnost 1.1.5 Skiciranje finansijskih
Komisija
-br. skiciranih finansijskih planova
planova za tekući period implementacije
Akcionog plana
Aktivnost 1.1.6 Koordinacija prikupljanja
Komisija
-obrasci za prikupljanje podataka
podataka u cilju monitoringa prava djeteta na
lokalnom nivou od strane Udruženja
roditelja, djece i omladine sa posebnim
potrebama i invalidnih lica „Sunce“
1.2 Jačanje kapaciteta insitucija koje djeluju u oblasti socijalne zašite i inkluzije djece
Aktivnost 1.2.1 Podizanje svijesti o značaju
Komisija, RPZ RS,
-br. profesionalaca koji se uključuju u
profesionalnog usavršavanja
nadležna minstarstva
edukaciju
Aktivnost 1.2.2 Sprovođenje edukacija na
Opština, NVO-i
-br. edukacija;
nivou identifikovanih potreba
-br. educiranog stručnog kadra
Aktivnost 1.2.3 Opremanje ustanova i
sanacija prostora
Aktivnost 1.2.4 Kontinuirano pružanje
podrške kada se radi o započetim
aktivnostima u okviru PUP-a i
obezbjeđivanje kontinuiranog rada Dnevnog
centra za djecu i mlade ometene u fizičkom i
psihičkom razvoju, te obezbjeđivanja
finansijskih sredstava za tekuće troškove
(troškovi sruje, vode, telefona...)
Aktivnost 2.1.5 Lobiranje u cilju obezbjeđivanja finansijskih sredstava za rad profesionalca zaposlenog u Dnevnom centru za djecu
i mlade ometene u fizičkom i psihičkom
razvoju kroz posebno usmjereni projekat
Aktivnost 1.2.6 Podrška jačanju inkluzivnog
obrazovanja
Sredstva verifikacije
-izvještaji sa sastanaka;
-pisma/dopisi inicijative;
-izvještaji o radu;
- Rješenje o imenovanju
Komisije;
-foto i video zapisi
-dopisi;
-izvještaji;
-skupštinske odluke
-izvješaji Komisije o
monitoringu AP-a;
-popunjeni upinici za
monitoring;
-preporuke Komisije
-Akcioni plan za period
2015-2016. godinu;
-pregled uključenih
institucija/organizacija;
-propratni akti uz dokument
AP
-skice finansijskih planova;
-izvješaji sa sastanaka
Komisije
-izvještaj o monitoingu
prava djeteta na lokalnom
nivou
-edukovani profesionalci
- spisak učesnika edukacija;
-cerifikati;
-izvještaji;
-foto i video zapisi
-foto i video zapisi
Opština, relevantna
ministarstva
Opština, nadležna
ministarstva, Zavod za
slije i slabovide
„Budućnost“,
Komisija
-br. ustanova koje su opremljene;
-br. unaprijeđenih usluga
- br. djece kojima su pružene usluge u
Dnevnom centru
Komisija
-Dnevni centar;
- br. djece ometene u fizičkom i psihičkom
razvoju
- Spiskovi djece/korisnika;
- izvještaji;
-inventarne liste;
- foto i video zapisi.
obrazovne institucije,
nadležna ministarstva,
RPZ RS
-br. djece sa posebnim potrebama koja su
uključena u proces inkluzivnog obrazovanja
-kvalitet obrazovanja i
psihosocijalne podrške
- Spiskovi djece/korisnika;
- izvještaji;
- foto i video zapisi
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1.3 Razvoj i jačanje formalne saradnje između relevantnih institucija socijalne zaštite i inkluzije djece
Potpisnici Protokola
-br. djece ometene u fizičkom i psihičkom
Aktivnost 1.3.1 Potpisivanje i primjena
razvoju kojima su pružene usluge;
Protokola o saradnji i postupanju i saradnji
-usluge zasnovane na međusektoralnosti i
nadležnih institucija i organizacija u primjeni
multidisciplinarnosti
referalnih mehanizama za djecu ometenu u
fizičkom i psihičkom razvoju
Aktivnost 1.3.2 Kontinuirano djelovanje
Operativni tim
-najmanje 6 sastanaka Operativnog tima;
Operativnog tima na realizaciji Protokola o
-rješenje o imenovanju Operativnog tima;
postupanju i saradnji
-br. upućene djece sa smetnjama u fizičkom
i psihičkom razvoju
1.4 Uključivanje porodice i djece u procese donošenja odluka koje se tiču njihovih prava
Aktivnost 1.4.1 Učešće predstavnika PAR
PAR grupa, Savjet
- br. prijedloga za rješavanje problema od
grupe djece u procesima donošenja odluka u
učenika, Opština
interesa za djecu i mlade;
opštinskim predstavničkim tijelima
- br. akcionih planova
Aktivnost 1.4.2. Kontinuiran rad PAR grupe
djece i PAR grupe za podršku
Savjet učenika, Savjet
roditelja, uprava škola
Aktivnost 1.4.3 Uređenje dvorišta OŠ „19.
april“ Derventa
Opština, uprava škole,
donatori
- br. djece u PAR grupi;
- br. odraslih u PAR grupi za podršku;
- br. pokrenutih incijativa;
- br. sastanaka;
- br. javnih tribina i okruglih stolova;
- br. medijskih zapisa
-br. sadnica za dvorište;
-dužni metri ograde
1.5 Jačanje uloge NVO sektora u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece
Aktivnost 1.5.1 Promovisanje rada NVO-a i
NVO-i
-br. promotivnih aktivnosti;
njihovo uključivanje u aktivnosti socijalne
-br. održanih javnih tribina;
zaštite i inkluzije
-br. učenika na javnim tribinama
1.6. Razvoj volonterizma
Aktivnost 1.6.1 Promocija volonterizma
Opština, Komisija,
-br. promotivnih aktivnosti;
putem animiranja lokalne zajednice za
NVO-i
-br. inicijativa, pokrenutih akcija i projekata
volonterski rad u institucijama
Aktivnost 1.6.2 Uključivanje volontera u
JU CSR, osnovne i
-br. volontera;
pripremu i provođenje aktetnog istraživanja o srednje škole,
-br. sprovedenih anketa
međuvršnjačkom nasilju u osnovnim i
Operativni tim
srednjim školama
CILJ 2: UNAPRIJEDITI PODRŠKU PRIORITETNIM SOCIJALNO ISKLJUČENIM GRUPAMA DJECE
2.1 Djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju
Aktivnost 2.1.1 Unapređenje zdravstvenih
Opština, Dom
-br. unaprijeđenih usluga za djecu;
usluga
zdravlja, Komisija
-br. uključenih specijalista u pregledima;
-br. pregledane djece
Aktivnost 2.1.2 Obezbjeđivanje vozila i
goriva za prevoz djece ometene u fizičkom i
psihičkom razvoju iz ruralnih područja u
Dnevni centar
Opština, Uduženje
„Sunce“, Komisija
Aktivnost 2.1.3 Jačanje saradnje i
Dnevni centar, Zavod
kontinuirano pružanja usluga od strane
„Budućnost“
Dnevnog centra za djecu i omladinu ometenu
u fizičkom i psihičkom razvoju
2.2 Djeca sa društveno negativnim ponašanjem
Aktivnost 2.2.1 Kontinuirani programi
NVO, sektor
edukacije u cilju podizanja svijesti roditelja i
sigurnosti, Komisija
povećanja znanja o uzrocima i posljedicama
društveno negativnog ponašanja
Aktivnost 2.2.2 Kontinuirano pružanje
JU CSR, škole, NVO
usluga Savjetovališta za mlade koje radi u
sklopu JU CSR
2.3 Vaspitno zanemarena i zauštena djeca
Aktivnost 2.3.1 Organizovanje ciljanih
CSR, škole, NVO
aktivnosti u skladu sa identifikovanim
potrebama
-br. djece ometene u fizičkom i psihičkom
razvoju iz ruralnih područja;
-br. uključene djece u aktivnosti Dnevnog
centra;
-br. pruženih usluga
-br. djece ometene u fizičkom i psihičkom
razvoju;
-br. puženih usluga za djecu
Broj 4 Strana 45
-izvještaji o radu institucija
i NVO;
-izvještaji o radu
Operativnog tima.
-izvještaji Operativnog tima
- pisani prijedlozi upućeni
nadležnim ustanovama;
- akcioni planovi na
godišnjem nivou
- izvještaji;
- pisma incijative;
- foto i video zapisi;
- pozivi;
- liste učesnika;
- objave u medijima
-posađene sadnice
(posađeno cvijeće i trava);
-postavljen preostali dio
ograde;
-foto i video zapisi;
-izvještaji
-promotivni materijal
(brošure, letci);
-foto i vido zapisi sa javnih
tribina
-izvještaji;
-foto i video zapisi
-angažovani volonteri;
-izvještaji o rezultatima
anketnog istraživanja
-Spiskovi spesijalista koji
obavljaju preglede;
-nalazi/zdravstveni kartoni
djece
-obezbijeđeno vozilo od
strane Udruženja „Sunce“;
-Spiskovi djece;
-izvještaji
koordinatora/animatora;
-foto i video zapisi
-Spiskovi djece;
-izvještaji
koordinatora/animatora;
-foto i video zapisi
-br. edukacija;
-br. djece i roditelja koji su prošli proces
edukacije;
- br. promotivnih materijala (letci, brošure)
-br. pruženih usluga;
-br. mladih i njihovih roditelja uključenih u
rad Savjetovališta
-Spiskovi djece i roditelja;
-izvještaji;
-foto i video zapisi
-br. projekata;
-br. djece i roditelja uključenih u proces
edukacije
-Spiskovi djece i roditelja;
-izvještaji;
-foto i video zapisi
-Spiskovi djece i roditelja;
-izvještaji;
-foto i ideo zapisi
Strana 46 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Aktivnost 2.3.2 Primjena zakona od strane
relevantnih institucija
Datum: 29. 04. 2013. god.
CSR, škole
-br. upućivanja slučajeva vaspitno
-evidencije ustanova;
zanemarene i zapuštene djece;
-izvještaji
-br. zajedničkih aktivnosti/saradnja sa
drugim institucijama/organizacijama
CILJ 3: UNAPRIJEDITI SISTEM PRIKUPLJANJA I EVIDENTIRANJA PODATAKA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE
DJECE NA NIVOU OPŠTINE DERVENTA
-elektronska baza podataka;
Opština
-baza podataka se redovno ažurira (da/ne);
Aktivnost 3.1.1 Kontinuirano ažuriranje
-Spiskovi;
-br. upisane i neupisane djece za svaku
postojeće baze podataka (elektornoske baze
-dopisi ustanova;
školsku godinu;
podataka ili datoteka i sl.) i sprovođenje
-izvještaj o radu ustanova;
-br. inicijativa u cilju upisa sve djece;
aktivnosti na monitoringu upisa djece u
-opis poslova
-br. osoba zaduženih za unos podataka
osnovne škole
Aktivnost 3.1.2 Kontinuirano ažuriranje
Opština
-ažurirana DevInfo baza;
-DevInfo baza podataka;
DevInfo baze podataka
-br. osoba zaduženih za unos podataka
-opis poslova
CILJ 4: UNAPRIJEDITI PROMOCIJU AKTIVNOSTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE DJECE
Aktivnost 4.1.1. Izrada i distribucija
Opština
- br. uključenih ustanova/organizacija;
- SPISak uključenih
promotivnih materijala o položaju socijalno
- br. prisutnih;
organizacija/ustanova;
isključenih grupa djece
- br. aktivnosti promocije
- SPISak učesnika;
- video i foto zapisi
Aktivnost 4.1.2 Podizanje svijesti lokalne
Opština
- br. radio emisija;
- zvučni zapisi;
zajednice putem medija
-br. TV emisija;
- foto i video zapisi
- br. objavljenih tekstova
CILJ 5: POKRETANJE INICIJATIVE U CILJU POVEĆANJA IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA SOCIJALNO ISKLJUČENE GRUPE
DJECE
Aktivnost 5.1.1 Lobiranje u cilju povećanja
Komisija
- povećan br. usluga koje se finansiraju od
- budžeti relevantnih
izdvajanja sredstava na nivou Republike
strane relevantnih ministarstava
ministarstva na nivou RS;
Srpske
-nadležna ministarstva na
nivou RS
Aktivnost 5.1.2 Lobiranje u cilju povećanja
Komisija
- povećan br. usluga koje se finansiraju
- budžet Opštine
izdvajanja iz budžeta Opštine
(da/ne)
Aktivnost 5.1.3 Lobiranje u cilju povećanja
Komisija
- povećan br. usluga koje se finansiraju
-podaci
izdvajanja od strane privatnog sektora i
(da/ne)
ustanova/organizacija koje
drugih donatora
su primile donacije;
- podaci privatnog sektora
7. ANEKSI
Aneks 1.
Pregled dosadašnjih projekata s osvrtom na akcione planove razvoja
socijalne zašite i inkluzije uspostavljene u 24 opštine BiH
Aneks 2.
Pregled aktivnosti tehničkih partnera UNICEF-a u opštini Derventa
Aneks 3.
Lista pregledanih/korišćenih dokumenata (strategije, politike, zakoni, pravilnici i dr.)
Aneks 4.
Mapiranje nosilaca dužnosti/mandata na državnom, entitetskom,
kantonalnom nivou, kao i na nivou opštine
Aneks 5.
Analiza situacije po pitanju statusa socijalne zaštite i inkluzije djece u opštini Derventa
Aneks 6.
Narativni izvještaj o implementaciji posebno usmjerenog projekta u opštini Derventa
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-83/13
Predsjednik SO-e
Datum: 26. aprila 2013.god.
Jozo Barišić, s.r.
________________________________________________________________________________________
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 47
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
96.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i plana poslovanja Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-85/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
98.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu Javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja Javne predškolske ustanove "TROL" Derventa za 2013. godinu. Skupština
opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila
2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-84/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne predškolske
ustanove "TROL" Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
97.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske". broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i plana poslovanja Javne ustanove
"Centar za socijalni rad'" Derventa za 2013. godinu,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove "Centar
za socijalni rad Derventa" Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-86/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
99.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja Javne ustanove "Sportsko
kulturni centar" Derventa za 2013. godinu, Skupština
opštine Derventa ia 7. sjednici održanoj 26. aprila
2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
Strana 48 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Datum: 29. 04. 2013. god.
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja Javne ustanove "Turistička
organizacija opštine Derventa" Derventa za 2013.
godinu, Skupština opštine Derventa na 7. sjednici
održanoj 26. aprila 2013. godine donio je
ZAKLJUČAK
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-87/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
100.
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove
"Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za
2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i plana poslovanja Javne usganove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa za
2013. godinu, Skupština opštine Derventa na 7.
sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine. donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove
Narodna biblioteka "Branko Radičević" Derventa sa
2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-88/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Broj: 01-022-89/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
102.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu Javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada plana poslovanja Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa za 2013. godinu,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove "Centar
za kulturu" Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
101.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu Javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
Broj: 01-022-90/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
103.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1. Zakona o
sistemu Javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13), a nakon razmatranja
Programa rada i poslovanja javne ustanove
"Gerontološki centar" Derventa za 2013. godinu,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa daje saglasnost na
Program rada i finansijski plan Javne ustanove
"Gerontološki centar" Derventa za 2013. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-91/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
104.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razma-tranja Informacije o naplati
lokalnih prihoda opštine Derventa za 2012. godinu,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
Broj 4 Strana 49
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o naplati lokalnih prihoda opštine Derventa
za 2012. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-92/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
105.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) i člana 15. Odluke o izvršenju Budžeta
opštine Derventa za 2012. godinu ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 12/11), a nakon razmatranja
Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za
2012. godinu, Skupština opštine Derventa na 7.
sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2012. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-93/13
Datum: 26. aprila 2013.god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________
Strana 50 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
BUDŽETSKA SREDSTVA OPŠTINE DERVENTA ZA 2012. GODINU
r.
br.
Broj
konta
1
2
1.
2.
710000
3.
711000
4.
5.
711100
711200
6.
711300
7.
712000
8.
712100
9.
713000
10.
713100
11.
12.
13.
714000
714100
714200
14.
714300
15.
16.
714900
715000
17.
715100
18.
19.
20.
21.
715200
715300
716000
716100
22.
717100
23.
24.
719000
719100
25.
720000
26.
721000
27.
721100
28.
721200
29.
721300
30.
721400
31.
721500
32.
722000
33.
722100
POZICIJA
3
I PRIHODI I DOBICI
(2+25+42+43+47+48)
A. Poreski prihodi
(3+7+9+11+16+20+22+23)
Prihodi od poreza na dohodak i
dobit preduzeća (4 do 6)
Porezi na dohodak
Porezi na dobit pravnih lica
Porezi na prihode kapitalnih
dobitaka
Doprinosi za socijalno osiguranje
(8)
Doprinosi za socijalno osiguranje
Porezi na lična primanja i prihode
od samostalne delatnosti (10)
Porezi na lična primanja i prihode
od samostalne djelatnosti
Porezi na imovinu (12 do 15)
Porezi na nepokretnosti
Porezi na nasljeđe i poklon
Porezi na finansijske i kapitalne
transakcije
Ostali porezi na imovinu
Porez na promet (17 do 19)
Porezi na promet proizvoda (po
propisima do 31.12.2005.)
Porezi na promet usluga
Akcize
Carine i uvozne dažbine (21)
Carine i uvozne dažbine
Indirektni porezi doznačeni od
UIO
Ostali poreski prihodi (24)
Ostali poreski prihodi
B. Neporeski prihodi
(26+32+38+40)
Prihodi od finansijske i
nefinansijske imovine i pozitivnih
kursnih razlika (27 do 31)
Prihodi od dividendi, učešća u
kapitalu i sličnih prava
Prihod od zakupa i rente
Prihodi od kamata na gotovinu i
gotovinske ekvivalente
Prihodi od HOV i finansijskih
derivata
Prihodi od kamata i ostalih
naknada za date zajmove
Naknade, takse i prihodi od
pružanja javnih usluga (33 do 37)
Administrativne naknade i takse
Realizovani
budžet
2011. g
4
12.201.917,36
Plan za 2012.
godinu
5
Realizovani
budžet 2012.
god.
6
15.980.524,00 15.725.124,84
Indeks
6/4
7
StruktuIndeks
rni indeks
6/5
kol.6
8
9
128,9
98,4
100,0
97,1
57,5
9.131.184,33
9.311.000,00
9.039.392,17
99,0
81,89
0,00
60,68
74,1
0,0
81,89
0,00
0,00
0,00
60,68
0,00
74,1
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
1.131.048,31
1.200 000,00
1.253.201,68
110,8
104,4
8,0
1.131.048,31
1.200.000,00
1.253.201,68
110,8
104,4
8,0
407.754,86
160.998,31
42.092,00
350.000,00
324.750,00
250,00
364.602,67
339.804,89
236,00
89,4
211,1
0,6
104,2
104,6
94,4
2,3
2,2
0,0
204.664.55
25.000,00
24.561,78
12,0
98,2
0,2
0,00
12.124,63
0,00
12.500,00
0,00
1.787,45
14,7
14,3
0,0
0,0
10.091,22
10.000,00
1.001,29
9,9
10,0
0,0
2.033,41
0,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
786,16
0,00
0,00
0,00
38,7
31,4
0,0
0,0
0,0
0,0
7.569.489,56
7.728.500,00
7.417.725,48
98,0
96,0
47,2
10.685,08
10.685,08
20.000,00
20.000,00
2.014,21
2.014,21
18,9
18,9
10,1
10,1
0,0
0,0
1.726.107,06
1.619.427,40
1.683.290,72
97,5
103,9
10,7
256.473,85
197.000,00
184.317,43
71,9
93,6
1,2
0,00
0,00
0,00
225.915,01
172.000,00
166.196,49
73,6
96,6
1,1
30,558,84
25.000,00
18.120,94
59,3
72,5
0,1
0,00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
1.384.951,19
1.342.427,40
1.419.910,01
102,5
105,8
9,0
174.651,60
199.105,40
228.303,83
130,7
114,7
1,5
0,0
Datum: 29. 04. 2013. god.
1
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44
45.
46.
2
722200
722300
722400
722500
723000
723100
729000
729100
813100
47.
780000
731000
731100
731200
781300
48.
49.
921200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Sudske takse
Komunalne takse
Naknade po raznim osnovama
Prihodi od pružanja javnih usluga
Novčane kazne (39)
Novčane kazne
Ostali neporeski prihodi (41)
Ostali neporeski prihodi
V. Primici za zemljište
G. Grantovi (44+47)
Grantovi (45+46)
Grantovi iz inostranstva
Grantovi iz zemlje
Đ. Prihodi iz budžeta nižih
potrošačkih jedinica (52)
Transferi jedinicama lokalne
samouprave
E. Primljeni krediti i zajmovi
(49)
Prilivi od domaćeg zaduživanja
BUDŽETSKA SREDSTVA
4
5
6
Broj 4 Strana 51
7
8
9
0.00
328.186,39
436.404,08
445.709,12
9.100,00
9.100,00
75.582,02
75.582,02
17.901,78
321.389,59
321.389,59
0,00
268.000,00
499.000,00
376.322,00
10.000,00
10.000,00
70.000,00
70.000,00
424.520,00
365.408,50
365.408,50
0,00
271.727,35
519.394,02
400.484,81
3.750,00
3.750,00
75.313,28
75.313,28
375.218,02
340.396,28
340.396,28
82,8
119,0
89,9
41,2
41,2
99,6
99,6
2096,0
105,9
105,9
101,4
104,1
106,4
37,5
37,5
107,6
107,6
88,4
93,2
93,2
321,389,59
365.408,50
340.396,28
105,9
93,2
0,0
1,7
3,3
2,5
0,0
0,0
0,5
0,5
2,4
2,2
2,2
0,0
2,2
1.005.334,60
260.168,10
286.827,65
28,5
110,2
1,8
1.005,334,60
260.168,10
286.827,65
28,5
110,2
1,8
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
100,0
25,4
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
100,0
25,4
98,4
100,0
12.201.917,36
15.980.524,00 15.725.124,84
Broj: 01-022-93/13
Datum: 26. aprila 2013. godine
128,9
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2012. GODINU - ORGANIZACIONA KLASIFIKACIJA
R.
br.
Broj
konta
1
2
1
412200
2
412300
3
412700
4
412700
5
412900
6
412900
7
8
412900
412900
9
412900
Plan za 2012.
Realizovani
godinu
OPIS RASHODA
budžet 2012.
(sa realokagod.
cijama)
3
4
5
6
7
POTROŠAČKA JEDINICA: SKUPŠTINA OPŠTINE BROJ: 00270110
Rashodi Opštinske izborne komisije0,00
2.338,00
2.338,00
2.337,49
(transport izbornog materijala)
Rashodi Opštinske izborne komisije
0,00
525,00
525,00
524,71
(kancelarijski materijal)
Rashodi za stručne usluge (štampanje,
7.819,99
10.573,00
7.073,00
6.441,83
oglasi, ozvučenje, čestitke, plakete...)
Rashodi Opštinske izborne komisije(troškovi informisanja, troškovi obuke
0,00
1.727,00
1.727,00
1.726,90
biračkih odbora)
Rashodi za održavanje sjednica, reklamni
8.958,78
14.187,00
19.127,00
19.126,24
materijal, edukaciju odbornika)
Rashodi za bruto naknade troškova i
ostalih ličnih primanja zaposlenih 290 401,91
293.000,00
293.000,00
272.466,25
naknade odbornicima
Rashodi po osnovu reprezentacije
5.205,85
8.000,00
8.000,00
7.894,97
Ostali nepomenuti rashodi
630,00
1.000,00
1.000,00
417,63
Rashodi Opštinske izborne komisije
(bruto naknade za rad članova komisije i
odbora, utovar i istovar materijala,
14.856,25
96.121,00
96.121,00
96.120,97
reprezentacija, angažovanje pomoćnog
osoblja, ug. usluge)
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
327.872,78
427.471,00
428.911,00
407.056,99
Realizovani
budžet
2011. god.
Plan za 2012.
godinu
Indeks
7/6
8
100,0
99,9
91,1
100,0
100,0
93,0
98,7
41,8
100,0
94,9
Strana 52 Broj 4
1
2
1
2
412700
3
412800
4
412900
5
412900
6
7
412900
415200
8
416100
9
10
413300
11
415200
12
416100
13
511100
14
511100
15
511100
16
511100
17
511100
18
511200
19
511200
20
511200
21
511200
22
511300
23
511700
24
621300
25
1
412200
2
412200
3
4
5
412200
412200
412200
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
3
4
5
6
7
POTROŠAČKA JEDINICA: NAČELNIK OPŠTINE BROJ:00270120
Budžetska rezerva
0,00
66.031,74
2.084,74
0,00
Rashodi za str. usluge (štampanje,
oglašavanje, uvezivanje, ozvučenje,
24 120,92
27.000,00
27.000,00
26.858,16
čestitke, plakete, geodetske usluge,
kontrole ISO standarda)
Rashodi za usluge održavanja javnih
8.796,10
8.768,00
8.768,00
8.207,55
površina i zaštite životne sredine
Rashodi po sudskim rješenjima
231 534,81
80.000,00
80.000,00
59.830,37
Ostali nepomenuti rashodi (ugovori o
dodjelu i povremenim poslovima,
38.832,38
54.369,00
64.383,00
62.431,35
reklamni materijal, kotizacije,
enciklopedija, stručni ispiti, licence...)
Rashodi po osnovu reprezentacije
13.099,29
32.000,00
36.177,00
36.176,43
Sponzorstvo
13.200,00
22.012,00
24.012,00
23.677,89
Tekuće i kapitalne doznake građanima
1.050.017,47
50 100,00
58.880,00
58.880,00
koje se isplaćuju iz budžeta opštine
Ukupno tekući rashodi (1-8)
1.379.600,97
340.280,74
301.304,74
276.061,75
Rashodi po osnovu kamata na primljene
63.402,03
40 000,00
40.657,00
40.656,76
zajmove
Tekući i kapitalni grantovi subjektima u
81,149,71
209.566,31
140 328,31
140.327,87
zemlji
Kapitalne doznake građanima koje se
5.132,34
56.822,96
56.790,96
54.485,43
isplaćuju iz budžeta opštine
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
34.379,31
39.283,10
104.283,10
106.517,44
stambenih objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
125.181,92
345.859,32
345.859,32
345.662,40
vanjskog osvjetljenja, trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i
960,218,38 2.686.692,80
2.687.506,80
2.672.230,79
auto-puteva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
266.058,26
357.575,39
357.575,39
337.312,53
plinovoda, vodovoda i kanalizacija
Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih
26.938,08
543.001,00
556.001,00
553.866,35
objekata
Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju stambenih
0,00
197.837,00
197.837,00
195.539,71
objekata i jedinica
Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju vanjskog
0,00
16.600,00
16.600,00
16.083,16
osvjetljenja, trotoara i ograda
Izdaci za investiciono održavanje, rekons0,00 1.038.877,00
1.038.877,00
602.848,72
trukciju i adaptaciju puteva i auto-puteva
Izdaci za investiciono održavanje, rekons0,00
6.178,00
6.178,00
6.177,60
trukciju i adaptaciju ostalih objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
0,00
20.005,00
20.005,00
20.004,08
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu
56.756,14
188.080,00
192.562,00
192.561,85
imovinu (projektovanje. nadzor,)
Izdaci za otplatu glavnice primljenih
266.007,31
418.630,00
418.630,00
418.629,41
zajmova
Finansiranje kapitalnih projekata (101.885.223,48 6.165.007,88
6.179.690,88
5.702.904,10
24)
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
3.264.824,45 6.505.288,62
6.480.995,62
5.978.965,85
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU BROJ: 00270130
Rashodi za grijanje
33.061,90
37.000,00
36.139,00
33.829,64
Rashodi po osnovu utroška
24.835,56
18.000,00
19.550,00
19.548,16
električne energije
Rashodi za telefone
29.058,55
30.000,00
30.861,00
30.860,09
Rashodi za poštanske usluge
22 123,35
31.000,00
30.630,00
30.278,40
Rashodi za komunalne usluge
2.335,84
2.500,00
2.500,00
2.031,89
8
0,0
99,5
93,6
74,8
97,0
100,0
98,6
100,0
91,6
100,0
100,0
95,9
102,1
99,9
99,4
94,3
99,6
98,8
96,9
58,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,3
92,3
93,6
100,0
100,0
98,9
81,3
Datum: 29. 04. 2013. god.
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 53
3
4
5
6
7
Rashodi za kancelarijski i kompjuterski
412300
21.440,93
24 000,00
24.000,00
23.411,58
materijal
Rashodi za materijal za održavanje
412300
9.479,21
10.500,00
10.500,00
9.525,65
čistoće
Rashodi za stručnu literaturu, časopise i
412300
6.811,04
9.000,00
9.000,00
8.435,31
dnevnu štampu
Rashodi za materijal
412400
16.746,92
14.000,00
14.000,00
7.163,08
za posebne namjene
412400 Rashodi za potrebe za civilnu zaštitu
10.789,30
6.370,00
6.370,00
2.499,05
Rashodi za tekuće održavanje zgrada i
412500
14.564,32
21.000,00
21.000,00
20.740,36
opreme
Rashodi za ostalo tekuće održavanje412500
11,379,55
11.500,00
11.500,00
10.623,44
vozila
412600 Rashodi po osnovu utroška goriva
13.575,25
21.737,00
20.557,00
20 556,33
412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
2.479,72
1.000,00
1.000,00
684,80
Rashodi za ostale stručne usluge412700
2 894,24
3.500,00
3.500,00
2.897,72
registracija vozila
412700 Rashodi za ostale stručne usluge
881,26
1.000,00
1.000,00
0,00
Rashodi za bruto naknade za rad van
412900
0,00
2.071,00
2.071,00
2.069,65
radnog odnosa-civilna zaštita
Izdaci za nabavku postrojenja
511300
7.924,78
22.373,00
22.373,00
18.997,57
i opreme
Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog
516100
0,00
1.908,00
1.908,00
1.908,00
inventara, ambalaže i sl.
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
230.381,72
268.459,00
268.459,00
246.060,72
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA FINANSIJE BROJ: 00270140
411100 Rashodi za bruto plate
2.049.381,69 2.115.698,00
2.115.698,00
2.075.246,15
Rashodi za bruto naknade troškova i
411200
390.409,56
432.000,00
432.000,00
399.416,78
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi za usluge platnog prometa i
412700
5.445,48
8.187,00
8 187,00
5,654,43
osiguranja
412700 Rashodi za troškove održavanja licenci
6.831,70
7.100,00
7.100,00
7.036,73
Rashodi po osnovu doprinosa za
412900
4.092,90
4.200,00
4.200,00
4.145,79
profesionalnu rehabilitaciju invalida
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
2.456.161,33 2.567.185,00
2.567.185,00
2.491.499,88
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI BROJ: 00270150
412700 Rashodi za informisanje
58 140,00
90.000,00
90.000,00
89.450,32
Rashodi za finansiranje usluga JODP
412900 "Protivgradna zaštita" Republike Srpske i
43.925,36
44.000,00
44.000,00
43.975,20
hidrometeorološke službe
Finansiranje rada dvije prvostepene
stručne komisije za ocjenu sposobnosti
412900 lica u postupku ostvarivanja prava iz soc.
13.449.43
16.000,00
16.000,00
13.913,75
zaštite i lica sa smetnjama u psihičkom i
fizičkom razvoju
412900 Ostali nepomenuti rashodi
9.610,75
1.623,00
1.623,00
734,43
Ostali nepomenuti rashodi-Izbor sportiste
412900
3.060,87
3.100,00
3.100,00
2.977,78
godine
Rashodi po osnovu organizacije prijema,
412900
0,00
2.025,00
2.025,00
1 712,44
manifestacija i poklona
Ukupno usluge (1-6)
128.186,41
156.748,00
156.748,00
152.763,92
Rashodi za podsticajni razvoj
414100
238.250,90
300.000,00
300.000,00
271.969,51
poljoprivrede i sela
415200 Boračka organizacija Derventa
30.990,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
415200 OO Porodica poginulih boraca
15.493,34
15.500,00
15.500,00
15.500,00
415200 Udruženje ratnih zarobljenika
5.490,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
Udruženje ratnih vojnih
415200
7 992,66
9.000,00
9.000,00
9.000,00
invalida RVI
8
97,5
90,7
93,7
51,2
39,2
98,8
92,4
100,0
68,5
82,8
0,0
99,9
84,9
100,0
91,7
98,1
92,5
69,1
99,1
98,7
97,1
99,4
99,9
87,0
45,3
96,1
84,6
97,5
90,7
100,0
100,0
100,0
100,0
Strana 54 Broj 4
1
13
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
50
51
52
2
3
415200 SUBNOR
Udruženje za podršku ratnim veteranima,
415200 porodicama i žrtvama rata u BiH
"Pravipožar" Derventa
Grantovi po programima za udruženja
415200
proistekla iz otadžbinskog rata
415200 O.O.Crveni krst Derventa
Grantovi udruženjima građana od
javnog interesa (9-16)
415200 Udruženje penzionera Derventa
415200 Grant penzionerima opštine Derventa
415200 Savez slijepih i slabovidih Derventa
415200 Udruženje gluvih i nagluvih
Udruženje roditelja djece i omladine sa
415200
posebnim potrebama i inv.osoba "Sunce"
415200 Udruženje građana "Bios Plus"
415200 Savez invalida rada
415200 Savez invalida rada-pacijenti dijalize
415200 Derventsko udruženje mladih "Duh"
415200 Omladinski centar "Derbent"
Svetosavska omladinska zajednica
415200
Derventa
415200 NVO "IMIC"-Zajedno
415200 Udruženje žena Derventa
415200 Udruženje dopisnika i novinara
415200 Udruženje građana "Ekologika"
Društvo za unapređenje mirovnog rada
415200
RAH CHRISTI
Udruž. Građana "Zajednica povratnika
415200
Bosanske posavine - Višnjik"
415200 Udruženje Roma Derventa
Centar za lokalni i regionalni razvoj
415200
Derventa
Humanitarno udruženje građana
415200
"Merhamet"
415200 Humanitarna organizacija "Caritas"
415200 Udruženje građana "Novi početak"
NVO "Inicijativa za održivi razvoj"
415200
Derventa
NVO "Inicijativa za lokalni razvoj i
415200
saradnju" Derventa
Pomoć za sufinans. projekata NVO
415200
organizacija
Kolo srpskih sestara "Carica Milica"
415200
Derventa
415200 Udruženje pčelara "Lipa" Derventa
Udruženje pčepara "Zlatna pčelica"
415200
Dreventa
Grantovi udruženjima građana - NVO
(18-45)
415200 Rukometni klub Derventa
415200 Fudbalski klub Tekstilac
Ženski odbojkaški klub
415200
"Derventa"
415200 Ženski odbojkaški klub "Osinja"
415200 Klub malog fudbala " Derventa"
415200 Fudbalski klub "Sloboda" V.Sočanica
53
415200 Fudbalski klub "Borac" Osinja
54
415200 Fudbalski klub "Borac 1975" Osinja
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4E
46
47
48
49
Datum: 29. 04. 2013. god.
4
3.493,33
5
3.500,00
6
3.500,00
7
3.500,00
8
100,0
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
4.950,00
4.000,00
4.000,00
3.900,00
97,5
39.100,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
100,0
107.509,33
125.000,00
125.000,00
124.900,00
99,9
6.000,00
50.000,00
9.999,63
6.000,00
6.300,00
55.000,00
11.700,00
7.000,00
6.300,00
55.000,00
11.700,00
7.000,00
6.300,00
55.000,00
11.700,00
7.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
15.999,30
18.000,00
18.000,00
18.000,00
100,0
4.999,60
3.999,63
13.993,32
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
14.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
14.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
14.000,00
3.000,00
3.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.499,97
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
999,97
999,96
999,99
999,97
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
999,97
1.000,00
1,000,00
1.000,00
100,0
993,30
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
999,97
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
4.994,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
100,0
999,96
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
1.000,00
999,63
1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
30.788,19
15.000,00
15.000,00
13.900,00
92,7
999,97
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
168.266,33
164.500,00
164.500,00
163.400,00
99,3
65.000.00
39.000,00
118.000,00
60.000,00
118.000,00
60.000,00
118.000,00
60.000,00
100,0
100,0
34.992,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
100,0
6.000,00
4.999,92
6.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
8.000,00
7.000,00
6.000,00
8.000,00
7.000,00
4.500,00
100,0
100,0
75,0
12.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100,0
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
Datum: 29. 04. 2013. god.
1
55
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
415200 Košarkaški klub "Derventa"
4
30.000,00
5
25.000,00
Broj 4 Strana 55
6
25.000,00
7
25.000,00
8
100,0
56
415200 Ragbi klub Gladijatori" Derventa
6.999,96
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
57
415200 Ženski rukometni klub "Derventa"
9.999,30
12.000,00
12.000,00
12.000,00
100,0
58
415200 Fudbalski klub "4. juli" Pojezna
6.999,30
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
59
415200 Fudbalski klub "Borac" Bosanski Lužani
Ukupno grantovi kolektivnim
sportovima (47-59)
415200 Šahovski klub Derventa
415200 Kuglaški klub Derventa
Sportsko ribolovno društvo "Ukrina"
415200
Derventa
415200 Lovački savez "Motajica" Derventa
415200 Moto klub Gromovnik
415200 AMD -Moto super sport 600 ccm
415200 Air soft klub "Derventa"
415200 Stonoteniski klub "Ukrina" Derventa
415200 Teniski klub "Novak" Derventa
Ukupno grantovi ostalim sportovima
(61-69)
415200 Tekvando klub "Derventa"
415200 Karate klub "Derventa"
415200 Bokserski klub "Derventa"
415200 Kik-boks klub "Derventa"
Ukupno grantovi borilačkim
sportovima (71-74)
415200 Odbojkaški klub invalida OKI "Derventa"
Ukupno grantovi klubovima invalidnih
lica (76)
Grantovi sportistima za odlazak na
415200 evropska, svjetska i predolimpijska
takmičenja
Grantovi po programima i projektima za
415200
sportske aktivnosti
Ostali grantovi za sport (78-79)
Grantovi udruženjima građana - iz
oblasti sporta (47-80)
415200 SPKD Prosvjeta Derventa
415200 SKUD Derventa
415200 Srpski književni klub "Vihor" Derventa
415200 KUDM "Bosiljak" Derventa
415200 Udruženje likovnih stvaralaca ULIKS
Rashodi za finansiranje manifesta-cija
415200 Derventsko ljeto i Velikogo-spojinski
sabor pomoć po projektima)
Grantovi udruženjima iz oblasti
kulture i nauke (82-87)
415200 J.P."Derventski list i Radio Derventa"
415200 J.U. Sportsko-kulturni centar
Sportsko kulturni centar Derventa415200 Sredstva za treninge i utakmice
kolektivnih sportova
Osnovne škole - sredstva za treninge i
415200
utakmice kolektivnih sportova
JU Turistička organizacija opštine
415200
Derventa
415200 JU Centar za kulturu Derventa
415200 J.U. Gerontološki sentar Derventa
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
100,0
228.990,48
310.000,00
310.000,00
308.500,00
99,5
6.999,98
7.500,00
7.000,00
7.700,00
7.000,00
7.700,00
7.000,00
7.700,00
100,0
100,0
8.199,26
8.000,00
8.000,00
8.000,00
100,0
3.999,96
3.499,92
3.500,00
999,96
1.998,60
0,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
1.450,00
5.000,00
4,000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
1.450,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
1.450,00
5.000,00
4.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
36.697,68
44.150,00
44.150,00
44.150,00
100,0
6.999,96
6.999,63
6.993,30
6.997,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
10.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
27.989,89
31.000,00
31.000,00
31.000,00
100,0
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
100,0
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
100,0
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.700,00
85,0
21.147,50
28.500,00
28.500,00
28.095,10
98,6
23.147,50
30.500,00
30.500,00
29.795,10
97,7
322.825,55
424.650,00
424.650,00
422.445,10
99,5
999,97
999,97
999,96
999,97
998,30
3.834,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3,834,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
3,834,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17,000,00
9.500,00
9.500,00
9 500,00
100,0
21.998,17
18.334,00
18.334,00
18.334,00
100,0
68.115,00
50.500,00
75.000,00
60.000,00
75.000,00
60.000,00
75.000,00
60.000,00
100,0
100,0
45.000,00
40.000,00
40.000,00
40,000,00
100,0
0,00
7.000,00
7.000,00
7,000,00
100,0
62.500,00
75.000,00
75.000,00
75,000,00
100,0
106.500,00
32.840,00
120.000,00
62.000,00
120.000,00
62.000,00
120,000,00
62,000,00
100,0
100,0
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Strana 56 Broj 4
1
2
96
415200
97
415200
98
99
415200
100 415200
101 415200
102 415200
103 415200
104 415200
105
106 415200
107 415200
108 415200
109 415200
11S 415200
111 415200
112 415200
113 415200
114 415200
115 415200
116 415200
117 415200
118 415200
119 415200
120 415200
121
122 416100
123 416100
124 416100
125 416100
126 416100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Grant Zavodu za slijepa i slabovida lica
"Budućnost" Derventa
Sredstva za korišćenje prostora u JU
Centar za kulturu za održavanje
manifestacija
Grantovi javnim preduzećima i
ustanovama (89-97)
JU Dom zdravlja-Vakcinacija djece
JU Dom zdravlja-Preventivna
zdravstvena zaštita
JU Dom zdravlja- Usluge mrtvozorstva
Pomoć porodilištu
Pomoć za angažovanje hirurga
Pomoć za rad ljekara u područnim
ambulantama
Grantovi Domu zdravlja Derventa (99104)
Grant visokom obrazovanju u Derventi
Grant osnovnom obrazovanju (nagrade,
nabavka školskog pribora)
Grant srednjem obrazovanju (nagrade,
nabavka školskog pribora)
Grantovi za takmičenje učenika osnovnih
škola - opštinsko i regionalno
Grantovi za takmičenje učenika srednjih
škola - opštinsko i regionalno
Grant Sindikatu opštine Derventa
Grant Sindikalnoj organizaciji Opštinske
administrativne službe
Grantovi po projektima iz oblasti kultura,
nauka, obrazovanje koji se provode u
Derventi
Grantovi za finansiranje razvoja turizma
Grant za novogodišnji turnir u malom
fudbalu
Grantovi za organizovanje sajma privrede
i turizma
Grantovi po projektima za omladinski
sektor
Grantovi po projektima za lica sa
posebnim potrebama
Tekući grantovi političkim
organizacijama i udruženjima
Ostali tekući grantovi-SJB Derventa
Ukupno ostali grantovi (106-120)
Rashodi za prevoz učenika osnovnih i
srednjih škola - socijalno ugroženih lica
sa posebnim potrebama i učenika srednje
poljoprivredne škole (praktična nastava)
Rashodi za finansiranje proglašenja
najboljeg poljopr.proizvođača i izložbe
stoke
Rashodi za stipendije učenicima i
studentima
Rashodi za sufinansiranje izrade i
odbrane magistarskih i doktorskih teza
Tekuće pomoći porodici, deci i mladima
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
4
5
Datum: 29. 04. 2013. god.
6
7
8
0,00
15.000,00
15,000,00
15,000,00
100,0
0,00
15.000,00
15.000,00
15,000,00
100,0
365.455,00
469.000,00
469.000,00
469.000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10,000,00
100,0
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15,000,00
100,0
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10,000,00
5.000,00
9,750,00
10,000,00
5,000,00
97,5
100,0
100,0
5.000,00
5.000,00
5,000,00
5,000,00
100,0
55.000,00
55.000,00
55.000,00
54.750,00
99,5
1.250.00
1.500,00
1,500,00
0,00
0,0
10.204,37
9.000,00
9,000,00
8,732,46
97,0
1.152,00
2.000,00
2,000,00
750,00
37,5
7 000,00
7.000,00
7.000,00
5,845,00
83,5
1.372,80
3.000.00
3 000,00
1,185,64
39,5
1 999,90
2.000,00
2.000,00
2,000,00
100,0
1,500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
100,0
44.470,00
59.710,00
59.710,00
55.084,89
92,3
0,00
4 000,00
1.000,00
1.000,00
100,0
7.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
100,0
7.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100,0
2.600,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
100,0
16.574,45
14.600,00
14.600,00
14.200,00
97,3
79.999,99
90.000,00
90.000,00
89.502,65
99,4
2.895,65
185.019,16
1.003,00
225.313,00
1.003,00
222.313,00
1.001,52
210.802,16
99,9
94,8
64.391,20
80.600,00
80.600,00
79.664,90
98,8
3.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
100,0
273.571,00
266.575,00
266.575,00
259.300,00
97,3
12,500,00
18.000,00
18.000,00
17.000,00
94,4
25.617,60
1.972.090,65
32.060,00
2.339.780,00
32.060,00
2.336.780,00
28.010,00
2.276.339,59
87,4
97,4
Datum: 29. 04. 2013. god.
1
2
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 57
3
4
5
6
7
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE BROJ: 00270160
Rashodi za pripremu zemljišta za prodaju
(geodetski prenos plana na teren,
1 412700
6.076,17
8.000,00
8.000,00
2,664,30
provođenje u katastru ) i uknjižbu u
zemljišne knjige
Rashodi za pribavljanje poljoprivredne
2 412700 saglasnosti za parcele predviđene za
2.829,22
5.000,00
5.000,00
4.434,75
prodaju
Rashodi za rad stručnih komisija za
izradu uslova, stručnih mišljenja, kontrolu
3 412700
39.571,51
52.000,00
52.000,00
51.141,34
tehničke dokumentac., tehnički prijem
objekata i sl.
Rashodi za pribavljanje ažurnih
4 412700 geodetskih podloga od Republičke uprave
1.530,95
3.000,00
3.000,00
2.872,51
za geodetske poslove u digitalnoj formi,
Rashodi za reviziju regulacionih planova
- Centar, Centar zapad, za revizije iz
5 511700
21.791,25
15,000,00
15,000,00
0,00
prethodnih godina), Centar istok-Centar
zapad
6l 513100 Izdaci za pribavljanje zemljišta
70.730,50
50.000,00
50.000,00
33.591,00
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
142.529,60
133.000,00
133.000,00
94.703,90
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE BROJ: 00270170
Rashodi za materijal za potrebe
1 412400
13.553,24
29.000,00
28.250,00
27.183,90
komunalnih službi
Rashodi za održavanje, uređivanje i
2 412500
50.163,39
54.871,00
58.371,00
57.698,01
opremanje javnih zelenih površina
Rashodi za održavanje javnih
3 412800
79.066,20
77.552,00
77.552,00
76.867,38
saobraćajnih površina
Rashodi za ostale usluge održavanja4 412800
34.956,25
29.500,00
33.830,00
33.820,18
javna pacvjeta
Rashodi za usluge čišćenja javnih
5 412800
0,00
49.000,00
45.420,00
45.419,40
površina
Rashodi za odvođenje atmosferskih i
6 412800
11.554,43
13.147,00
13.147,00
13.131,81
drugih padavina sa javnih površina
Rashodi po osnovu utroška električne
7 412800
258.494,66
189.663,00
201.224,00
201.223,60
rasvjete na Javnim površinama
Rashodi za usluge zimske službe- ulice i
8 412800
18.437,57
49.500,00
49.500,00
49.486,84
trotoari
Zajednička komunalna potrošnja
9
466.225,74
492.233,00
507.294,00
504.831,12
(1 do 8)
Rashodi za sanaciju i posipanje lokalnih
10 412500
107.737,41
102.618,00
102.618,00
102.616,89
puteva
Rashodi za usluge zimske službe-za
11 412800
32.471,57
56.743,00
56.743,00
51.526,65
lokalne puteve
Rashodi za finansiranje zajednica etažnih
12 415200
0,00
18.000,00
18.000,00
17.839,30
vlasnika u stambenim zgradama
Rashodi za rješavanje problema sa psima
13 412900 lutalicama i ostalim napuštenim
201,58
1.790,00
1.790,00
1.751,54
životinjama
14 621900 Izdaci za otplatu ostalih dugova
0,00
8.337,00
8.337,00
7.495,81
Ostali rashodi (10-15)
140.410,56
187.488,00
187.488,00
181.230,19
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
606.636,30
679.721,00
694.782,00
686.061,31
POTROŠAČKA JEDINICA: ODJELJENJE ZA BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU BROJ: 00270180
1 412900 Ostali nepomenuti rashodi
1.588,16
2.200,00
2.200,00
2.175,79
Grantovi neprofitnim organizacijama, pa2 415200
18.183,59
19.000,00
19.000,00
16.301,41
rastosi, obilježavanje znač. datuma i sl
Tekuće pomoći za prevoz učenika
3 416100
7.180,10
7.200,00
7.200,00
6.472,00
(osnovne i srednje škole)
Tekuće pomoći za nabavku udžbenika za
4 416100 učenike osnovnih i srednjih škola i druge
5.182,00
5.000,00
5.000,00
3.932,00
pomoći
8
33,3
88,7
98,3
95,8
0,0
67,2
71,2
96,2
98,8
99,1
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
99,5
100,0
90,8
99,1
97,9
89,9
96,7
98,7
98,9
85,8
89,9
78,6
Strana 58 Broj 4
1
2
5
416100
6
416100
7
8
416100
416100
S
511100
1S
511100
1
412200
2
3
4
412700
412900
621900
1
411100
2
411200
3
412200
4
5
6
7
8
412300
412500
412600
412700
412900
9
416100
10
416100
11
416200
1
411100
2
411200
3
412200
4
412300
5
412400
6
412500
7
412600
8
9
10
412700
412900
511300
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
3
4
5
6
7
8
Tekuće pomoći za liječenje i nabavku
37.350,00
41.000,00
41.000,00
38.620,00
94,2
lijekova
Kapitalne pomoći u rješavanju stambenih
48.320,00
66.800,00
66.800,00
62.823,01
94,0
pitanja
Tekuće pomoći dijela troškova sahrane
15.950,00
19.000,00
19.000,00
16.200,00
85,3
Ostale pomoći
350.00
2.500,00
2.500,00
1.100,00
44,0
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
23.916,73
0,00
0,00
0,00
stambenih objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i održavanje
4.781,13
15.000,00
15.000,00
14.357,49
95,7
spomenika
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
162.801,71
177.700,00
177.700,00
161.981,70
91,2
POTROŠAČKA JEDINICA: MJESNE ZAJEDNICE BROJ: 00270200
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
176,52
1.005,00
1.005,00
171,94
17,1
transportnih usluga
Ostali rashodi
7.578,82
7.318,00
7.318,00
6.016,18
82,2
Ostali nepomenuti rashodi
30.216,77
31.500,00
31.500,00
30.720,00
97,5
Izdaci za otplatu ostalih dugova
0,00
1.702,00
1.702,00
1.701,24 100,0
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
37.972,11
41.525,00
41.525,00
38.609,36
93,0
POTROŠAČKA JEDINICA: CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BROJ: 00270300
Rashodi za bruto plate
265.516,66
269.000,00
268.288,00
268.287,16 100,0
Rashodi za bruto naknade troškova i
56.068,61
57.522,00
53.678,00
53.677,09 100,0
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
12.989,18
16.100,00
15.958,00
15.957,15 100,0
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
3.262,47
2,500,00
2.187,00
2.186,42 100,0
Rashodi za tekuće održavanje
1.308,35
1.200,00
487,00
486,40
99,9
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
0,00
500,00
226,00
225,50
99,8
Rashodi za stručne usluge
3.094,43
4.300,00
3.948,00
3.947,18 100,0
Ostali nepomenuti rashodi
2.352,91
4.300,00
3.934,00
3.933,57 100,0
Doznake građanima koje se isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i gradova
724.442,89
791.000,00
809.351,00
809.350,17 100,0
(socijalna zaštita)
Doznake građanima iz sredstava socijalne
zaštite obezbijeđenih iz budžeta
0,00
216.987,00
216.987,00
216.987,00 100,0
Republike
Doznake drugim institucijama obaveznog
socijalnog osiguranja koje se isplaćuju iz
111.262,80
125.300,00
124.457,00
124.456,50 100,0
budžeta Republike, opština i gradova
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
1.180.298,30 1.488.709,00
1.499.501,00
1.499.494,14 100,0
POTROŠAČKA JEDINICA: DJEČJE OBDANIŠTE "TROL" BROJ: 00270400
Rashodi za bruto plate
357.634,37
387.100,00
387.100,00
386.573.78
99,9
Rashodi za bruto naknade troškova i
83.338,90
96.960,00
96.960,00
84.622,56
87,3
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
17.557,38
18.649,00
18.649,00
17.940,80
96,2
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
34.597,35
4.000,00
4.000,00
3.922,52
98,1
Rashodi za materijal
0,00
33.150,00
33.150,00
32.422,67
97,8
za posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
3.460,47
3.550,00
3.550,00
3.370,42
94,9
Rashodi po osnovu putovanja
238,80
700,00
700,00
400,00
57,1
i smještaja
Rashodi za stručne usluge
3.971,01
7.750,00
7.750,00
7.052,44
91,0
Ostali nepomenuti rashodi
11.754,79
11.100,00
11.100,00
10.953,93
98,7
Izdaci za nabavku postrojenja
4.979,80
6.762,38
6.762,38
6.620,12
97,9
i opreme
Datum: 29. 04. 2013. god.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 59
2
3
4
5
6
7
8
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
517.532,87
569.721,38
569.721,38
553.879,24
97,2
POTROŠAČKA JEDINICA: PROFESIONALNA TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA BROJ:00270600
411100 Rashodi za bruto plate
219.075,95
239.500,00
236.000,00
235.472,92
99,8
Rashodi za bruto naknade troškova i
411200
56.813,91
64.350,00
64.350,00
62.939,35
97,8
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
412200 komunalnih, komunikacionih i
15.767,17
18.200,00
21.700,00
21.461,57
98,9
transportnih usluga
412300 Rashodi za režijski materijal
827,85
1.073,00
1.073,00
1.072,81 100,0
412400 Rashodi za materijal za posebne namjene
1.129,67
228,00
228,00
227,45
99,8
412500 Rashodi za tekuće održavanje
10.696,34
7.482,00
7.400,00
7.010,32
94,7
412700 Rashodi za stručne usluge
2.618,46
2.829,00
2.911,00
2.910,11 100,0
412900 Ostali nepomenuti rashodi
0,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00 100,0
511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
20 568,76
83.000,00
83.000,00
0,00
0,0
1
411200
2
412200
3
4
5
6
7
8
412300
412400
412500
412600
412700
412900
9
511200
10
511300
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
327.498,11
419.512,00
419.512,00
333.944,53
POTROŠAČKA JEDINICA GIMNAZIJA SA TEHNIČKIM ŠKOLAMA BROJ: 08150048
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
26.509,77
25.650,00
25.650,00
25.615,09
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
64.803,97
62.900,00
62.900,00
62.869,20
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
7.158,29
7.500,00
7.100,00
6.993,05
Rashodi za materijal za posebne namjene
0,00
700,00
1.100,00
1.094,85
Rashodi za tekuće održavanje
10.308,62
6.700,00
6.700,00
6.526,32
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
2.300,00
2.000,00
2.000,00
1.891,50
Rashodi za stručne usluge
5.637,80
5.500,00
5.500,00
5.134,00
Ostali nepomenuti rashodi
5.594,82
19.887,00
19.887,00
19.233,28
Izdaci za investiciono održavanje
0,00
3.000,00
2.820,00
2.808,00
objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
9 138,53
9.800,00
9.980,00
9.680,10
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
131.451,80
143.637,00
143.637,00
POTROŠAČKA JEDINICA: STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA BROJ:08150049
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih primanja
26.768,22
24.650,00
24.650,00
zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
komunalnih, komunikacionih i
44.078,60
44.000,00
42.950,00
transportnih usluga
Rashodi za režijski materijal
22.207,91
6.400,00
6.290,00
Rashodi za materijal za posebne namjene
0,00
14.558,00
14.558,00
Rashodi za tekuće održavanje
8.490,27
5.800,00
5.850,00
Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
2.905,60
1.600,00
1.600,00
Rashodi za stručne usluge
10.476,26
8.200,00
8.200,00
Ostali nepomenuti rashodi
15.876,02
18.600,00
19.600,00
Izdaci za investiciono održavanje
0,00
10.000,00
10,000,00
objekata
Izdaci za nabavku
1.914,65
5.000,00
6,010,00
postrojenja i opreme
Izdaci za investiciono održavanje opreme
1.979,64
2.000,00
1,100,00
79,6
99,9
100,0
98,5
99,5
97,4
94,6
93,3
96,7
99,6
97,0
141.845,39
98,8
24.639,35
100,0
42.895,75
99,9
6.243,11
14.425,59
5.847,81
1.570,25
7.670,62
19.568,01
99,3
99,1
100,0
98,1
93,5
99,8
9.982,33
99,8
6.009,00
100,0
1
411200
2
412200
3
4
5
6
7
8
412300
412400
412500
412600
412700
412900
9
511200
10
511300
11
511400
896,65
81,5
99,2
1
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
134.897,17
140.808,00
140.808,00
139.748,47
POTROŠAČKA JEDINICA NARODNA BIBLIOTEKA "B.RADIČEVIĆ DERVENTA BROJ:08180041
411100 Rashodi za bruto plate
25.197,61
22.800,00
22,800,00
22.704,01
99,6
Strana 60 Broj 4
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
3
Rashodi za bruto naknade troškova i
2 411200
ostalih ličnih primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu utroška energije,
3 412200 komunalnih, komunikacionih i
transportnih usluga
4 412300 Rashodi za režijski materijal
5 412500 Rashodi za tekuće održavanje
6 412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja
7 412700 Rashodi za stručne usluge
8 412900 Ostali nepomenuti rashodi
9 511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
UKUPNO POTROŠAČKA JEDINICA
UKUPNO BUDŽETSKI IZDACI (RASHODI)
4
Datum: 29. 04. 2013. god.
5
6
7
8
4.394,90
5.400,00
5,083,00
4.645,02
91,4
8.432,37
10.500,00
10.500,00
10.474,08
99,8
3.422,09
4.000,00
4.695,26
3.416,00
629,70
1,000,00
5.371,61
5.120,00
5.939,69
11.571,00
11.933,22
14,200,00
70.016,45
78.007,00
11.562.765,35 15.980.524,00
3.749,00
3.416,00
1.000,00
5.011,00
11.680,00
14.768,00
78.007,00
15.980.524,00
3.748,43
3.306,48
903,30
4.853,70
11.679,75
14.767,41
77.082,18
15.127.273,25
100,0
96,8
90,3
96,9
100,0
100,0
98,8
94,7
Broj: 01-022-93/13
Datum: 26. aprila 2013. godine
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2012. GODINU - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
p.
br.
Bpoj
konta
1
2
1
410000
2
411000
3
411100
4
411200
5
412000
6
412200
7
412300
8
412400
9
412500
10 412600
11 412700
12 412800
13 412900
14 413000
15 413300
Opis
3
Tekući rashodi osim rashoda
obračunskog karaktera
(2+5+14+16+18+20)
Rashodi za lična primanja
(3-4)
Rashodi za bruto plate
Rashodi za bruto naknade
troškova i ostalih ličnih
primanja zaposlenih
Rashodi po osnovu
korišćenja roba i usluga (613)
Rashodi po osnovu utroška
energije, komunalnih,
komunikacionih i transportnih
usluga
Rashodi za režijski materijal
Rashodi za materijal za
posebne namjene
Rashodi za tekuće održavanje
Rashodi po osnovu putovanja i
smještaja
Rashodi za stručne usluge
Rashodi za usluge održavanja
javnih površina i zaštite
životne sredine
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski troškovi (15)
Rashodi finansiranja i drugi
finansijski troškovi
Realizova-ni
budžet 2011.
god.
Plan za 2012.
godinu
4
5
Plan za 2012.
godinu (sa
realokacijama)
6
Realizovani
budžet 2012.
god.
Inde-ks
7/6
Struk.
indeks
kol.7
7
8
9
9.647.566,96
9.807.791,27
9.787.764,27
9.531.024,49
97,4
63,0
3.561.110,15
3.740.630,00
3.732.257,00
3.643.839,26
97,6
24,1
2.916.806,28
3.034.098,00
3.029.886,00
2.988.284,02
98,6
19,8
644.303,87
706.532,00
702.371,00
655.555,24
93,3
4,3
2.061.429,64
2.193.841,00
2.225.512,00
2.131.500,22
95,8
14,1
275.220,39
292,192,00
295.680,00
290.656,16
98,3
1,9
109.207,14
69.498,00
68.424,00
66.063,59
96,6
0,4
51.177,91
112.193,00
116.783,00
104.142,83
89,2
0,7
222.803,98
218.137,00
220.892,00
218.226,45
98,8
1,4
22.129,07
28.537,00
27.083,00
26.231,68
96,9
0,2
194.889,83
258.104,00
254.225,00
238.763,22
93,9
1,6
443.776,78
473.873,00
486.184,00
479.683,41
98,7
3,2
742.224,54
741.307,00
756.241,00
707.732,88
93,6
4,7
63.402,03
40.000,00
40.657,00
40.656,76
100,0
0,3
63.402,03
40.000.00
40.657,00
40.656,76
100,0
0.3
Datum: 29. 04. 2013. god.
1
16
17
18
19
2
414000
414100
415000
415200
20 416000
21 416100
22 416200
23 511000
24 511100
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3
Subvencije (17)
Subvencije
Grantovi u zemlji (19)
Grantovi u zemlji
Doznake na ime socijalne
zaštite koje se isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i
gradova (21-22)
Doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova
Doznake drugim institucijama
obaveznog socijalnog
osiguranja koje se isplaćuju iz
budžeta Republike, opština i
gradova
Izdaci za proizvedenu stalnu
imovinu (24- 28)
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Izdaci za investiciono
25 511200 održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za nabavku postrojenja i
26 511300
opreme
Izdaci za investiciono
27 511400
održavanje opreme
Izdaci za nematerijalnu
28 511700
proizvedenu imovinu
Izdaci za pribavljanje
29 513000
zemljišta (30)
30 513100 Izdaci za pribavljanje zemljišta
Izdaci za zalihe materijala,
31 516000 robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl. (32)
Izdaci za zalihe materijala,
32 516100 robe i sitnog inventara,
ambalaže i sl.
Izdaci za otplatu dugova (3433 621000
35)
Izdaci za otplatu glavnice
34 621300
primljenih zajmova u zemlji
Izdaci za otplatu ostalih
35 621900
dugova
36
Budžetska rezerva
UKUPNO BUDŽETSKI
IZDACI
Broj 4 Strana 61
4
238.250,90
238.250,90
1.338.606,84
1.338.606,84
5
300.000,00
300.000,00
1.750.375,31
1.750.375,31
6
300.000,00
300.000.00
1.680.137,31
1.680.137,31
7
271.969,51
271.969,51
1.661.777,73
1.661.777,73
8
90,7
90,7
98,9
98,9
9
2.384.767,40
1.782.944,96
1.809.200,96
1.781.281,01
98,5
11,8
2.273.504,60
1.657.644,96
1.684.743,96
1,656,824,51
98,3
11,0
111.262,80
125.300,00
124,457,00
124,456,50
100,0
0,8
1.578.460,58
5.626.123,99
5.710.097,99
5.132.923,30
89,9
33,9
1.441.473,81
3.987.411,61
4,066,225,61
4,029,947,00
99,1
26,6
0,00
1.272.492,00
1.272.312,00
833,439,52
65,5
5,5
56.459,74
161.140,38
162,898,38
76,078,28
46,7
0,5
1.979,64
2.000,00
1,100,00
896,65
81,5
0,0
78.547,39
203.080,00
207,562,00
192,561,85
92,8
1,3
70.730,50
50.000,00
50.000,00
33.591,00
67,2
0,2
70.730,50
50.000,00
50,000,00
33,591,00
67,2
0,2
0,00
1.908,00
1.908,00
1.908,00
100,0
0,0
0,00
1.908,00
1,908,00
1,908,00
100,0
0,0
266.007,31
428.669,00
428.669,00
427.826,46
99,8
2,8
266.007,31
418.630,00
418,630,00
418,629,41
100,0
2,8
0,00
10.039,00
10,039,00
9,197,05
91,6
0,1
0,00
66.031,74
2,084,74
0,00
0,0
0,0
11.562.765,35 15.980.524,00
15.980.524,00
15.127.273,25
94,7
100,0
Broj: 01-022-93/13
Datum: 26. aprila 2013. godine
1,8
1.8
11,0
11,0
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________________________________________________________________
BUDŽETSKI IZDACI ZA 2012. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
R.
br.
Funkcionalni
kod
1
1
2
01
OPIS RASHODA
3
Opšte javne usluge
Realizovani
budžet
2011.god.
4
3.610.623,68
Plan
za 2012.
godinu
5
3.810.435,00
Plan za
2012.godinu
(sa realokacijama)
6
3.828.066,00
Realizovani
budžet 2012.
god.
7
3.676.663,73
Strukturni
indeks kol.7
8
25,0
Strana 62 Broj 4
2
3
4
5
6
7
8
9
03
04
05
06
07
08
09
10
Nije klasifikovano
Nije klasifikovano
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita čovjekove okoline
Stambeni i zajednički poslovi
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
UKUPNO RASHODI
330.393,76
304.250,90
43.925,36
2.368.382,07
55.000,00j
743.425,17
1.090.732,01
2.750.025,09
11.296.758,04
Budžetska rezerva
Otplata domaćih
zaduživanja
UKUPNO
420.515,00
383.000,00
44.000,00
6.550.761,88
55.000,00
920.701,00
1.161.241,38
2.140.169,00
15.485.823,26
Datum: 29. 04. 2013. god.
420.515,00
380.000,00
44.000,00
6.580.505,88
55.000,00
920.701,00
1.161.241,38
2.159.741,00
15.549.770,26
334.946,05
351.969,51
43.975,20
6,057.544,09
54.750,00
912.946,17
1.128.286,20
2.138.365,84
14.699.446,79
0,00
66.031,74
2.084,74
0,00
266.007,31
428.669,00
428.669,00
427.826,46
11.562.765,35
15.980.524,00
15.980.524,00
15.127.273,25
Broj: 01-022-93/13
Datum: 26. aprila 2013. godine
2,3
2,4
0,3
41,2
0,4
6,2
7,7
14,5
100,0
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
__________________________________________________________________________________________
106.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o zimskom
održavanju lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u
periodu od 15.11.2012. do 15.03.2013. godine,
Skupštnna opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
zimskom održavanju lokalnih putnih pravaca i
gradskih ulica u periodu od 15.11.2012. do
15.03.2013. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o stanju
vodoprivrednih objekata: kanala, nasipa, brana
(kaskada), s posebnim osvrtom ia projektnu
dokumentaciju, dozvole za građenje, cijenu radova,
kao i program aktivnosti na istim) 2013. godini,
Skupština opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26.
aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
stanju vodoprivrednih objekata: kanala, nasipa, brana
(kaskada), s posebnim osvrtom na projektnu dokumentaciju, dozvole za gpađenje, cijenu radova, kao i
program aktivnosti na istim u 2013. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-94/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
107.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
Broj: 01-022-95/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
108.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine De-rventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o radu
Pravobranilaštva Republike Srpske - Sjedište
zamjenika u Doboju za period 01.01.2012. do
31.12.2012. godine. Skupština opštine Derventa na 7.
sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o radu Pravobranilaštva Republike Srpske Sjedište zamjenika u Doboju za period 01.01.2012. do
31.12.2012. godine.
Broj 4 Strana 63
109.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni gekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
izgrađenim spomenicima i spomen-obilježjima na
području opštine Derventa sa prijedlogom liste
spomenika i spomen-obilježja od velikog značaja za
jedinicu lokalne samouprave, Skupština opštine
Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
2. Ovaj zaključak objaviti u
glasnnku opštine Derventa".
"Službenom
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o izgrađenim spomenicima i spomenobilježjima na području opštine Derventa sa prijedlogom liste spomenika i spomen-obilježja od
velikog značaja za jedinicu lokalne samouprave.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-96/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
2. Skupština opštine daje saglasnost na Listu
spomenika i spomen obilježja od velikog značaja za
jedinicu lokalne samouprave, kako slijedi:
LISTA
SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA OD VELIKOG ZNAČAJA
ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE
Re.
br.
1.
1.
Masovna grobnica
2.
"Ukrina" (park)
KATASTARS.
OPŠTINA
3.
Derventa I
zaobilaznica
Derventa II
3.
Lužani Bosanski
Lužani Bosanski
k.č.600/1
4.
Kostreš
Kalenderovci
Gornji
Kostreš
k.č.338/2
Kalenderovci
k. č. 1555
5.
MJESNA ZAJED.
2.
KATASTAR.
ČESTICA
4.
k.č. 180/3
k.č. 691/3
k.č. 818
VLASNIŠTVO
NA K. Č.
5.
GODINA
IZGRADNJE
6.
Opština Derventa
2011/12
Opština Derventa
O.Š. " Mladost" Lužani
Bosanski
M.Z. Kostreš
M.Z. Kalenderovci
Gornji
O.Š."Todor Dokić"
Trgopromet Derv.
O.Š."Todor Dokić"
Kalenderovci
2004.g
2001.g
2012.g.
2002.1.
6.
Gornji Detlak
Gornji Detlak
k. č. 1196
k. č. 1195
7.
Drijen
Drijen
k. č. 379
8.
Gornja Lupljanica
Gornja Lupljanica
k.č. 1969/3
k.č. 1969/4
M.Z. G.Lupljanica
2007. g
9.
Agići
Rapćani, kod
zadruge
k.č. 371
M.Z. Agići
Renoviran
2011. g.
10.
Agići
Agići-Lug
11.
Miškovci
Miškovci
k.č. 94/1
k.č.95/1
k.č. 1329/1
k.č. 1329/2
O.Š."19. April"
Derventa
O.Š. "19. April"
Miškovci
12.
Donja
Lupljanica
D.Lupljanica
(Kovačevići)
k.č.2036/2 k.
Opština Derventa
2001.g
13.
Osinja
Osinja (kod doma)
k.č. 1173/1
k.č. 1173/2
M.Z.Osinja 1/2 UPI PO
Poljoprivred 1/2
2001.g
1998.g.
2001. g.
2000/01 g.
2000.g.
Strana 64 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
14.
Donji Cerani
Donji Cerani
k.č. 651
15.
G.Cerani
G. Cerani
k.č. 1002/1
k.č. 1002/2
k.č. 1002/3
16.
Velika Sočanica
Sočanica
k.č.2088/1
17.
Mala Sočanica
Mala Sočanica
k.č. 48
18.
Crnča
Crnča
19.
Pojezna
Pojezna
k.č.719/1
k.č. 783
k.č. 782
20.
Derventa I
Derventa I
(Centralno spomen
obilježje)
k.č. 1823/3
k.č. 3746/2
21.
Mišinci
Mišinci
k.č. 168/2
22.
Polje
Polje
(Šipračko
groblje)
k.č.1698
23.
Trstenci
Trstenci
k.č. 878
24.
Gornji Višnjik
Višnjik
k.č.1430
25.
Donja
Lupljanica
D. Lupljanica
(Popovića Gaj)
k.č.747/2
26.
Donji Detlak
D. Detlak
k.č.750
Datum: 29. 04. 2013. god.
O.Š."Đorđo Panzalović"
Osinja
Škola
-Lukić Cvjetko
-Lukić Cvjetko
M.Z. Velika Sočanica
1/1
JODP za poštanski
saobraćaj B.Luka R.S
M.Z. Crnča
Mjesna organizcija
Saveza boraca Pojezna
Srpska Pravoslavna
Crkvena Opština
Derventa, Javno dobro
Srpska Pravoslavna
Crkvena opština
2000. g.
renoviran 2011.
1997. g.
Srpska Pravosl. Crkvena
opština
2004. g.
Srpska Pravoslavna
Crkvena opština
Bos.Kobaš, Srbac
Pravos. Crkvena Zajed.
D. Višnjik
Srpska Pravoslavna
Crkvena opština
Spomen ploča na
crkvenoj kući
2010. g.
2000.g.
2002. g.
2002. g
2001. g.
2001.g.
2002.g.
2001. g.
1999.g.
SPOMENICI NOR-a
Re.
br.
1.
1.
2.
KATASTARS.
OPŠTINA
3.
KATASTAR.
ČESTICA
4.
Pojezna
Pojezna
Pojezna
Pojezna
k.č. 799
MJESNA ZAJED.
Modran
k.č. 2872
3.
G. Lupljanica
V. Sočanica
Kalenderovci
Kalenderovci
4.
Agići
Agići
k.č. 1555
k.č. 94/1
k.č. 95/1
5.
Lužani Bosanski
Lužani Bosanski
k.č. 1044
6.
7.
Derventa
Derventa
Derventa I
Derventa I
k.č. 1935
k.č. 454
2.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-97/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
VLASNIŠTVO
- LOKACIJA
5.
Savez boraca 1/1
Ploča palim borcima
NOR-a
Na raskršću puta V.
Sočanica - G. Lupljanica
Preko puta Groblja
GODINA
6.
Renoviran 2003.
g
O.Š. 19. april
Raskršće puta Lužani
Bosanski - Žeravac
O.Š. Nikola Tesla
Partizansko groblje
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
110.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
zapošljavanju na području opštine, broju i strukturi
nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za
razvoj opštine, Skupština opštine Derventa na 7.
sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o zapošljavanju na području opštine, broju i
strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima
za razvoj opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-98/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
111.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
stipendiranju studenata i učenika u školskoj
2012/2013. godini, Skupština opštine Derventa na 7.
sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o stipendiranju studenata i učenika u školskoj
2012/2013. godinn.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-99/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Broj 4 Strana 65
112.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju
javne rasvjete na području opštine Derventa, Skupština
opštine Derventa na 7. sjednici održanoj 26. aprila
2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informacnju o stanju Javne rasvjete na području opštine
Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-100/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
113.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
3/13), a nakon donošenja Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o pravima odbornika na naknade za
vršenje odborničke dužnosti ("Službeni glasnik opštine
Derventa" broj: 4/13), Skupština opštine Derventa na
7. sjednnci održanoj 26. aprila 2013. godine, donijela
je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa donosi zaključak
da se finansijska sredstva koja se ostvare na uštedama
po osnovu umanjenja odborničkih naknada,
preusmjere kao pomoć Udruženju djece sa posebnim
potrebama "Sunce" iz Dervente.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opš giie Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-80/13
Datum: 26. aprila 2013. god.
Strana 66 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
114.
Na osnovu člana 22. stav 4. Zakona o
omladinskom organizovanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 98/04,119/08 i 1/12) i člana
35. i 58. Poslovnika Skupštine opštine DerventaPrečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 6/09 i 3/13), Komisija za izbor i imenovanje
Skupštine opštine Derventa, na 4. sjednici održanoj 17.
aprila 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i
imenovanje dva člana Odbora za pitanja omladine i
mladih Skupštine opštine Derventa
Član 1.
Ovom odlukom se pokreće procedura konkursa i
utvrđuju uslovi za izbor dva člana Odbora za pitanja
omladine i mladih Skupštine opštine Derventa, a u
skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju i
Poslovnikom Skupštine opštine.
Član 2.
Konkurs iz člana 1. ove odluke raspisuje se za
dva člana - predstavnika mladih iz reda omladinskih
organizacija registrovanih na području opštine Derventa na mandatni period trajanja mandata Skupštine
opštine Derventa.
Član 3.
Nadležnosti Odbora za pitanja omladine i mladih
Skupštine opštine Derventa su:
- razmatranje pitanja iz nadležnosti Skupštine
koja se odnose na položaj i ulogu omladine i mladih u
Opštini u svim oblastima ži-vota i rada,
- ostvarivanje saradnje sa udruženjima i drugim
institucijama koje se bave pitanjima omladine i
mladih,
- davanje Skupštini mišljenja i prijedloga o svim
pitanjima omladine i mladih, a koja su iz njene
nadležnosti u skladu sa zakonom.
Datum: 29. 04. 2013. god.
Član 4.
Kandidat za člana Odbora iz člana 2. ove odluke
treba ispunjavati sljedeće kriterijume:
- da je iz reda omladine i mladih starosti od 15 do
navršenih 30 godina života;
- da ima prijavljeno prebivalište na području
opštine Derventa;
- da je član omladinske organizacije registrovane
u omladinskom registru opštine Derventa i
- da je aktivan učesnik u omladinskim aktivnostima koje su usmjerene ka unapređivanju položaja mladih i njihovom osnaživanju za aktivno
učešće u društvu;
U cilju dokazivanja ispunjavanja naprijed
utvrđenih kriterijuma, kandidat je uz prijavu dužan
dostaviti sljedeća potrebna dokumenta:
- ovjerenu fotokopiju lične karte, pasoša ili nekog
drugog identifikacionog dokumenta;
- potvrdu ili člansku kartu omladinske
organizacije i
- kratku biografiju o aktivnostima u omladinskoj
organizaciji u skladu sa programskim ciljevima
utvrđenim statutom organizacije;
Član 5.
Javni konkurs iz člana 2. ove odluke objaviće se
u "Derventskom listu", na oglasnoj tabli Administrativne službe opštine Derventa i na zvaničnoj
internet stranici opštine Derventa.
Član 6.
Rok za podnošenje prijave na Javni konkurs je 15
dana od dana objavljivanja konkursa u "Derventskom
listu".
Član 7.
Prijave na Javni konkurs se podnose putem pošte
u zapečaćenim kovertama sa naznakom „ne otvaraj“ na
adresu: Skupština opštine Derventa, Komisija za izbor
i imenovanje, ul. Trg oslobođenja broj 3, 74400
Derventa ili preko protokola Administrativne službe
opštine Derventa.
Član 8.
Proceduru po Javnom konkursu će sprovesti
Komisija za izbor i imenovanje, koja će nakon
sprovedenog postupka koji podrazumijeva otvaranje,
pregledanje prijava, utvrđivanje ispunjenosti uslova i
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
obavljenog intervjua, utvrditi prijedlog rješenja o
izboru dva člana Odbora za pitanja omladine i mladih i
dostaviti Skupštini opštine Derventa na odlučivanje.
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 01-022-106/13
Datum: 17. april 2013. god.
Predsjednik
Komisije za izbor i imenovanje
Grozdan Ružičić, s.r.
_______________________________________
115.
Na osnovu člana 6. Zakona o javiim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske". broj:
75/04 i 78/11), Člana 13. Odluke o usklađivanju
osnivačkog akta Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 5/08), člana 14. Statuta Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 8/08 i
13/11), a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim,
vladinim m drugim imenovanjima Republike Srpske
("Slu-žbenn glasnik Republike Srpske", broj: 41/03).
Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa",
na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013. godine,
donijela je
ODLUKU
o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i
imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
Broj 4 Strana 67
Član 2.
Kandidati za funkciju iz člana 1. ove odluke.
porel uslova propisanih Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
moraju ispunjavati i posebne kriterijume i uslove
utvrđene ovom odlukom.
1. Opšti uslovi:
- da su državljani BiH, odnosno Republike
Srpske;
- da su stariji od 18 godina;
- da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu
disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili
eititetima, u periodu od tri (3) godine prije dana
objavljivanja konkursa;
- da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog
suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog
suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred
Sudom (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovnne);
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
2. Posebni uslovi:
- visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna
sprema;
- poznavanje djelatnosti kojom se bavi preduzeće,
- poznavanje sadržaja i načina rada organa
upravljanja,
- dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
Član 3.
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje na
osnovu sprovedenog javnog konkursa i prijedloga
Komisije za izbor i imenovanje imenuje Skupština
opštine Derventa funkciji Skupštine preduzeća.
Komisiju za izbor i imenovanje imenuje Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine preduzeća, a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja
Skupštine opštine.
Član 1.
Član 4.
Ovom odlukom bliže se utvrđuju standardi i
kriterijumi za izbor i imenovanje članova Nadzornog
odbora Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa".
Pod kriterijumima za izbor i imenovanje smatraju
se: stepen obrazovanja, stručno zvanje, radio iskustvo,
kao i drugi uslovi i standardi utvrđeni ovom odlukom.
U Komisiju za izbor i imenovanje imenovaće se
lica koja su poznata sa odredbama Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske, koja posjeduju stručna znanja u
odgovarajućim oblastima i koja imaju najmanje isti ili
veći stepen stručne spreme koji se zahtijeva za
imenovanje.
Strana 68 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Komisija za izbor i imenovanje se sastoji od peg
(5) članova od kojih su tri iz reda službenika (kojima
je takav status utvrđen zakonom), a dva člana iz reda
lica koja imenuje Skupština opštine u skladu sa stavom
1. ovog člana.
Datum: 29. 04. 2013. god.
novanjima Republike Srpske, Odlukom o utvrđivanju
standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" i Statutom Preduzeća.
Član 3.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-102/13
Datum: 26. april 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
116.
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske". broj: 41/03),
člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni
glasnik Republike Srpske". broj: 75/04 i 78/11) i člana
13. i 14. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
5/08). Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine preduzeća na 7. sjednici održanoj 26. aprila
2013. godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju javnog konkursa izbor i imenovanje
člapova Nadzornog odbora Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa"
Član 1.
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" na mandat u
trajanju od četiri (4) godine od dana imenovanja.
Član 2.
Opšti i posebni uslovi i kriterijumn za izbor
članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa" propisani su
Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim ime-
Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa" objaviće se u "Službenom glasniku
Republike Srpske", dnevnom listu "PRESS RS" i
"Derventskom listu".
Rok za podnošenje prijava na Konkurs iz člana 1.
ove odluke je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u Jednom od javnih glasila iz stava
1. ovog člana.
Član 4.
Postupak izbora, uključujući pregled prispjelih
prijava, intervju i utvrđivanje Rang-liste kandidata sa
preporukom za imenovanje, u skladu sa utvrđenim
uslovima i kriterijumima, izvršiće Komisija za izbor i
imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa".
Član 5.
Za sprovođenje ove odluke zadužuje se Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-103/13
Datum: 26. april 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 41/03) i
člana 2. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/13) i
Člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog
preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/13),
Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine
preduzeća, raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora
Javnog preduzeća "Derventski list
i Radio Derventa" Derventa
1. Skupština opštine Derventa raspisuje Javni
konkurs za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog
odbora Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" Derventa.
2. Opis poslova Nadzornog odbora: Nadzire rad
uprave, imenuje i razrješava direktora preduzeća,
predlaže imenovanje i razrješenje članova odbora za
reviziju, odobrava preporuke odbora za reviziju za
raspodjelu dobiti, te drugim pitanjima, predlaže statut,
etički kodeks skupštini preduzeća, donosi smjernice o
nabavci i vrši nadzor nad njihovim sprovođenjem, daje
upu-tstva direktoru za sprovođenje istrage u vezi sa
učinjenim nepravilnostima, pregleda godišnje izvještaje o poslovanju i završni račun, donosi odluke o
investiranju u skladu sa zakonom i statutom, donosi
opšte akte preduzeća čije donošenje nije u nadležnosti
skupštine i direktora preduzeća i obavlja i druge
poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima
preduzeća.
3. Mandat: Članovi Nadzornog odbora imenuju
se na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.
4 . Opšti uslovi za kandidate su:
- da su državljani Republike Srpske ili BiH.
- da su stariji od 18. godina,
- da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu
disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili
entitetima, u periodu od tri (3) godine prije dana
objavljivanja konkursa.
- da ne služe kaznu izrečenu od Međunarodnog
suda za bivšu Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog
suda, a da se nisu povinovali nalogu da se pojave pred
Sudom (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)
- da se protiv njih ne vodi krivični postupak.
5. Posebni uslovi za kandidate su:
- visoka (VII stepen) ili viša (VI stepen) stručna
sprema.
- poznavanje djelatnosti kojom se bavi preduzeće.
Broj 4 Strana 69
- poznavanje sadržaja i načina rada organa
upravljanja.
- dokazani rezultati rada na ranijim poslovima.
6. Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti
ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u
skladu sa zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske i drugim zakonima.
7. Potrebna dokumenta: Uz prijavu na konkurs
kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:
- biografiju o kretanju u službi.
- overenu kopiju diplome.
- overenu kopiju lične karte.
- potpisane i ovjerene izjave o ispunjavanju
uslova iz tačke 4. alineja 3 i 4. Konkursa.
- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne
starije od 6 mjeseci.
- kandidati mogu priložiti i druga doku-menta
kojima dokazuju ispunjavanje posebnih uslova.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor.
Komisija za izbor i imenovanje će obaviti intervju, o
čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
8. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana
posljednjeg objavljivanja konkursa u jednom od Javnih
glasila iz tačke 9. ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se
razmatrati.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se
dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Skupština
opštine Derventa - Stručna služba SO-e, ul. Trg
oslobođenja broj 3 sa naznakom "Ko-misija za izbor i
imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Derventski
list i Radio Derventa".
9. Javni konkurs će se objaviti u "Službenom
glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "PRESS
RS" i "Derventskom list".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-103/13
Datum: 26. april 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
Strana 70 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
117.
Na osnovu člana 6. Zakona o Javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske'". broj:
75/04 i 78/11). člana 9. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 41/03) i
člana 13. Odluke o usklađivanju osnivačkog akta
Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa"
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa". broj:
5/08), Skupština opštine Derventa u funkciji Skupštine Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa", na 7. sjednici održanoj 26. aprila 2013.
godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje
članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća
"Derventski list i Radio Derventa"
1. Imenuje se Komisija za izbor i imenovanje
članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Derventski list i Radio Derventa" u sastavu:
- Olivera Ćebedžija, predsjednik.
- Snježana Kovačević, član.
- Ljiljana Mujačić, član.
- Vesna Šain, član i
- Dragana Blagojević, član.
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je
da sprovede postupak izbora članova Nadzornog
odbora JP "Derventski list i Radio Derventa",
uključujući pregledanje prispjelih prijava na konkurs,
razmatranje prijava i obavljanje intervjua sa
kandidatima koji uđu u uži izbor, kao i predlaganje
rang-liste Skupštini opštine Derventa u funkciji
Skupštine preduzeća, radi donošenja konačne odluke.
3. Komisija je dužna postupak izbora iz tačke 2.
ovog rješenja sprovesti u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske. Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterijuma
za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP
"Derventski list i Radio Derventa" i Odlukom o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
članova Nadzornog odbora JP "Derventski list i Radio
Derventa".
4. Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Komisije obavljaće Stručna služba Skupštine opštine
Derventa.
Datum: 29. 04. 2013. god.
5. Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje
o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa", broj: 01-111-39/09 od 30.01.2009.
godine.
6. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Kako je Skupština opštine Derventa u funkciji
Skupštine preduzeća donijela Odluku o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Derventski list i
Radio Derventa", neophodno je u skladu sa članom 9.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske imenovati Komisiju za
izbor i imenovanje, koja će u skladu sa Zakonom,
Odlukom o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor
i imenovanje članova Nadzornog odbora JP "Derventski list i Radio Derventa" i Odlukom o raspisivanju
Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora JP "Derventski list i Radio Derventa" sprovesti postupak javne konkurencije.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
Derventa je na 4. sjednici održanoj 17. aprila 2013.
godine, utvrdila prijedlog rješenja kao u dispozitivu i
predložila Skupštini opštine Derventa donošenje istog.
Skupština opštine Derventa je u funkciji
Skupštine Javnog preduzeća "Derventski list i Radio
Derventa" donijela Rješenje kao u dispozitivu.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-111-62/13
Datum: 26. april 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
_______________________________________
118.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 65. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj
3/13 - Prečišćeni tekst), Načelnik opštine je
10.04.2013. godine, donio
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PRAVILNIK
o uslovima za sufinansiranje
izrade i odbrane doktorskih teza
Član 1.
Ovim Pravilnikom regulišu se uslovi i način
dodjele sredstava iz Budžeta opštine Derventa za
sufinansiranje izrade i odbrane doktorskih teza.
Visina sredstava za ove namjene utvrđuje se u
Budžetu opštine, za svaku godinu.
Broj 4 Strana 71
Član 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-40-525/13
Datum: 10. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
119.
Član 2.
Dodjela sredstava iz prethodnog člana vrši se na
osnovu prijave koju može podnijeti lice koje uz prijavu
dostavi dokaz da:
- ima prebivalište na području opštine Derventa,
- odabralo temu za doktorsku tezu.
Prijava se podnosi putem Odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti, a može se podnijeti u toku cijele
godine, odnosno u momentu kada su se stekli uslovi za
njeno podnošenje.
Član 3.
Nakon dostavljanja prijave sa potrebnom dokumentacijom, nadležno odjeljenje pristupa obradi i
provjeri prijave u pogledu ispunjenosti uslova i
potrebne dokumentacije i dostavlja Načelniku opštine
prijedlog kandidata za dodjelu sredstava.
Član 4.
Za sufinansiranje izrade i odbrane doktorske teze
dodjeljuju se sredstva u iznosu od 3.000,00 KM.
Zaključak o dodjeli sredstava donosi Načelnik
opštine i on je konačan.
Kandidat može samo jednom da koristi sredstva
za ove namjene.
Član 5.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima za sufi-nansiranje
izrade i odbrane magistarskih i dokto-rskih teza
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 6/08 i 2/09).
Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima
Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 43/07), člana 5. Odluke o radnom vremenu
u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i
drugim objektima i djelatnostima na području opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj
9/11 i 3/13) i člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13Prečišćen tekst), Načelnik opštine Derventa donio je
NAREDBU
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih
organizacija koji su dužni da rade u dane praznika
Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog
vremena za subjekte koji mogu da rade u dane
republičkih praznika
Član 1.
U dane republičkih praznika: Međunarodni
praznik rada 01. i 02.maj i Dan pobjede nad fašizmom
09. maj 2013.godine, radi zadovoljenja neophodnih
potreba građana, dužni su da rade:
1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje
ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu
od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje
dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene
opasnosti,
3. Civilna zaštita, u vremenu od 0,00 do 24,00
časa, odnosno organizovanje dežurstava ili pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
4. Javni prevoz putnika - autobuske stanice, u
skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u
vremenu od 0,00 do 24,00 časa.
Strana 72 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Član 2.
Na dan Međunarodnog praznika rada 1. maja
2013.godine, privredni i drugi subjekti ne rade, osim
privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili
drugim propisima izričito dozvoljeno da rade.
Član 3.
Na drugi dan republičkog praznika 2. maja 2013.
godine i na republički praznik Dan pobjede nad
fašizmom 9. maja 2013.godine, mogu da rade:
(1) u vremenu od 7,00 do 15,00 časova, - svi
privredni i drugi subjekti,
(2) u vremenu od 0,00 do 24,00 časa: -trgovinski
objekti tipa "dragstor" i
- pravna lica i privrednici koji obavljaju pekarsku
djelatnost.
Datum: 29. 04. 2013. god.
120.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06,24/06, 70/06,12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj 6/05, 4/08, 6/08, 06/12 i 2/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Nović Srđan, dipl. inž. saob.,član
- Samardžija Boško, pravnik, član
Član 4.
U dane republičkih praznika ugostiteljski objekti
mogu da rade u skladu sa radnim vremenom
propisanim Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim
objektima i djelatnostima na području opštine
Derventa.
Član 5.
U slučaju postupanja suprotno odredbama ove
Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj
iz Zakona o praznicima i Odluke o radnom vremenu u
ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i
drugim objektima i djelatnostima na području opštine
Derventa.
Član 6.
Ova Naredba objaviće se u "Službenom glasniku
opštine Derventa", "Derventskom listu" i na oglasnoj
tabli Administrativne službe opštine Derventa.
Broj: 02-140-2
Datum: 23. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinić, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne nabavke
objavljenog u Službenom glasniku BiH, broj 16/13 od
04. 03. 2013. godine, broj oglasa M1-A-3108-13, za
"Održavanje ulica i lokalnih puteva u toku 2013.
godine", dana 02.04.2013. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle ponude,
izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, zapisnicima sa
svakog zatvorenog sastanka, preporuku o dodijeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke.
4. Ovo Rješenje objaviće se u "Službenom
glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-404-6/13
Datum: 27. 03. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
121.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 65. Statuta ošptine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13)
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za pabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik,
- Čučković Mihajlo, član
- Nović Srđan, dipl. šž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Kopkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za čišćenje ulica u uličnog pojasa u toku 2013.
godine, dana 10. 04. 2013. godine sa početkom u 12
časova,
- otvori pristigle popude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavlja Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđača, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-10/13
Datum: 04. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
122.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 65. Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13)
Načelnik opštine Derventa donio je
Broj 4 Strana 73
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Samardžija Boško, pravnik, član
- Nović Srđan, dit. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za održavanje javnih zelenih površina u toku
2013. godine, dana 09. 04. 2013. godine sa početkom u
12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavlja načelniku opštine preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-9/13
Datum: 04. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
123.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkua ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
52/05, 8/06,24/06, 70/06,12/09 i 60/10), člana 5.
Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH", broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, dip. inž. saob., predsjednik
- Strinić Mile, dipl. ek., član
- Popović Miro, građ. teh., član
Strana 74 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Samardžija Boško, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku vertikalne saobraćajne signalizcije
u toku 2013. godine, dana 17.04.2013. godine sa
početkom u 12 časova
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi načelniku opštine preporuku o
dodjejli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa izvještajem o radu i radlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opš-tine
Derventa".
Broj: 02-404-11/13
Datum: 11. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
124.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Kompsije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, građ. teh., predsjednik
- Samardžija Boško, pravnik, član
- Nović Srđan, dmpl. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Čučković Mihajlo, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za održavanje sistema za prikupljanje i
odvođenje atmosferskih voda u toku 2013. godine,
dana 15. 04. 2013. godine sa početkom u 12 časova,
Datum: 29. 04. 2013. god.
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa izvještajem
o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastavka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-12/13
Datum: 11. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
125.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06,24/06, 70/06,12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Darinka, građ. teh., predsjednik
- Jovičić Ana, dit. pravnik, član
- Simić Vesna, dit. inž. polj., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dipl. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku i sadnju sezonskog cvijeća u toku
2013. godine, dana 18.04.2013. godine sa početkom u
12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-14/13
Datum: 11. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
126.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06,24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 65, Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštane Derventa", broj 3/13)
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Marić Milena, građ. teh., predsjednik
- Keser Grozda, dit. pravnik, član
- Nović Srđan, dit. šž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dit. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izradu glavnih projekata visokogradnje - I
faza/2013. godine, dana 30.04.2013. godine sa
početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke
i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-5.1/13
Datum: 26. 04. 2013. god.
Broj 4 Strana 75
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
127.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05,52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
oppggane Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik ošptine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, dipl. inž. saob., predsjednik
- Jovičić Ana, dipl. pravnik, član
- Popović Miro, građ. teh., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile, dit. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahdeva za dostavljanje
ponuda za izrada horizontalne saobraćajne signalizacije u toku 2013. godine, dana 08.05.2013. godine
sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi načelniku opštine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, sa
izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve
preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog
sastanka.
4. Ovo Pješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
Broj: 02-404-15/13
Datum: 30. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
Strana 76 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
128.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Sl.glasnik RS" broj: 101/04, 42/05 i
M8/05) i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08, 6/08, 6/12 i
2/13) i stava 1.tačka 2. Programa za podsticaj
poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini na području
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13), Načelnik opštine Derventa
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za podsticaj poljoprivredne
proizvodnje u 2013. godini na
području opštine Derventa
1. Formira se Komisija za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini na području
opštine Derventa u sastavu:
- Vesna Simić, predsjednik
- Brankica Vukićević, član
- Vesna Đukić, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u
skladu sa Programom podsticaja poljoprivredne
proizvodnje za 2013. godinu na području opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
3/13) po podnesenim zahtjevima za dodjelu podsticajnih sredstava, a na osnovu utvrđenog činjeničnog
stanja na terenu:
- utvrđuje ispunjenost kriterijuma u svakom
pojedinačnom slučaju i to zapisnički konstatuje
- izradi Prijedlog Zaključka o isplati podsticajnih
sredstava i dostavi Načelniku opštine
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-41
Datum: 09. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
129.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 4. Pravilnika o
raspodjeli novčanih sredstava iz budžeta opštinejednokratne pomoći pojedincima koji imaju
Datum: 29. 04. 2013. god.
prebivalište na području opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 9/05 i 3/10) i člana 62.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13 - Prečišćeni tekst) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o formiranju Komisije
1. Formira se Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu jednokratnih novčanih
pomoći pojedincima koji imaju prebivalište na
području opštine Derventa, u sastavu:
- Mrđa Drena, predsjednik komisije,
- Mujačić Ljiljana, član i
- Gluvačević Slavica, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. rješenja je da u
skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca,
vojnih invalida i porodica poginulih boraca i
Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava iz budžeta
opštane - jednokratne pomoći pojedincima koji imaju
prebivalište na području opštine Derventa, na osnovu
podnesenih zahtjeva utvrdi:
- formalnu ispravnost zahtjeva,
- opravdanost podnesenog zahtjeva i
- predloži Načelniku opštine iznos sred-stava i
pojedince koji budu ispunjavali uslove za dodjelu.
3. Komisija će se sastajati jednom mjesečno i
raspolagaće novčanim sredstvima u granicama
utvrđenim Budžetom opštine planiranim za te namjene
(po pravilu 1/12 mjesečno).
4. Stavlja se van snage Rješenje o formiranju
Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći pojedincima koji
imaju prebivalište na području opštine Derventa, broj
02-111-107 od 05.06.2009. godine.
5. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-42
Datum: 09. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
130.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
101/04, 42/05 i 118/05), člana 5. stav 3. Uredbe o
davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i
usluga ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj
11/11) i člana 62. Statuta opštine Derventa - prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 3/13)
Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih
usluga isporuka vode, prikupljanja odvoza i
deponovanja čvrstog otpada i drugih usluga
1. Daje se saglasnost na Cjenovnik komunalnih
usluga isporuka vode, prikupljanja odvoza i
deponovanja čvrstog otpada i drugih usluga (izražene
bez PDV-a) "KOMUNALAC" AD Derventa, broj
53/13 od 31.03.2013. godine, koji je sastavni dio ovog
rješenja.
2. Cjenovnik iz tačke 1. rješenja primjenjivaće se
od 01.05.2013. godine.
3. O datoj saglasnosti obavijestiće se Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske u roku od
sedam (7) dana od dana davanja saglasnosti.
4. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje:
"Komunalac" AD Derventa, obratio se sa
zahtjevom Načelniku opštine, za davanje saglasnosti
na cjenovnik komunalnih usluga, obrazlažući svoj
zahtjev činjenicom da ovo preduzeće nije mijenjalo
cijene od 2007. godine, za razliku od susjednih
opština. Podaci iz obrazloženja cjenovnika ukazuju na
realno sagledavanje stanja troškova i uporednih cijena
ovih usluga u okruženju.
Imajući u vidu navedeno, a u skladu sa članom 5.
stav 3. Uredbe riješeno je kao u dispozitivu rješenja.
Opštinska administrativna taksa u iznosu od 2,00 KM i
10,00 KM naplaćena prema tarifnom broju 1. i 3.
Odluke o adminstrativnim taksama ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 2/12) Uputstvo o pravnom sredstvu.
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba
Ministarstvu trgovine i turizma Banja luka u roku od
15 dana od dana dostavljanja.
Žalba se predaje putem ovog organa, a može se
predati i neposredno drugostepenom organu i taksira se
sa 10,00 KM adminstrativne takse, po tarifnom broju
Broj 4 Strana 77
2. Zakona o adminstrativnim taksama ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 100/11).
Broj: 02-370-1820
Datum: 15. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
131.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04,42/05 i 118/05) i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa, donio je
RJEŠENJE
o formiranju Radne grupe za rješavanje problema
napuštenih životinja na području opštine Derventa
1. Formira se Radna grupa za rješavanje
problema napuštenih životinja na području opštine
Derventa u sastavu:
- Gojković Slaven, predsjednik, - Odjeljenje za
stambeno-komunalne poslove,
- Ružičić Grozdan, član - Javna ustanova
Turistička organizacija,
- Đukić Vesna, član - Odjeljenje za inspekcijske
poslove,
- Stanić Pero, član - Veterinarska stanica
Derventa,
- Petković Sanela, član - Odjeljenje za stambenokomunalne poslove
2. Zadatak Radne grupe iz tačke 1. ovog rješenja
je da pripremi Odluku o zaštiti i držanju životinja na
području opštine Derventa i Odluke o osnivanju
prihvatilišta za životinje.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-47
Datum: 18. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
132.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
Strana 78 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
broj 101/04, 42/05 i 118/05), i člana 62. Statuta opštine
Derventa - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13) a u vezi sa projektom "Pravo na
vodu za stanovnike ruralnih područja", Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju tri člana inter-resornog tima ispred
Opštine Derventa
1. Za rad na projektu "Pravo na vodu za
stanovnike ruralnih područja" ispred Opštine Derventa
u inter-resornom timu iz Odjeljenja za privredu i
Datum: 29. 04. 2013. god.
društvene djelatnosti Administrativne službe opštine
Derventa, imenuju se:
- Ana Jovičić, dipl. pravnik
- Vesna Simić, dipl. ing. poljoprivrede
- Brankica Budišić, građ. teh
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom gla-sniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-32
Datum: 19. 04. 2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
_______________________________________
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 79
Strana 80 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 81
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
73.
Program sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca
na području opštine Derventa u 2013. godini; .........................................................................................1
74.
Odluka o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana „Centar Istok-Centar Zapad; ...........................5
75.
Odluka o pristupanju izrade Prostornog plana opštine Derventa; ............................................................6
76.
Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m2 korisne
stambene površine u 2012. godini na području opštine Derventa; ..........................................................7
77.
Odluka o mjesnim zajednicama na području opštine Derventa; ..............................................................8
78.
Odluka o prenosu prava raspolaganja i korišćenja stambenih jedinica
sa opštine Derventa na nosioce rješenja o dodjeli na korišćenje
stambenih jedinica-porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide; ..................................................14
79.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima odbornika
na naknade za vršenje odborničke dužnosti; ..........................................................................................14
80.
Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
direktora i članova Upravnog odbora Javne ustanove
„Turistička organizacija opštine Derventa“Derventa; ...........................................................................15
81.
Rješenje o razrješenju dužnosti direktora Javne ustanove
„Turistička organizacija opštine Derventa“Derventa; ...........................................................................18
82.
Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove
„Turistička organizacija opštine Derventa“Derventa; ...........................................................................18
83.
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
„Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa; ..........................................................................19
84.
Rješenje o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora
Javne ustanove „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa; .................................................20
85.
Rješenje o razrješenju Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po javnom konkursu za imenovanja u Javnoj ustanovi
„Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa; ..........................................................................21
86.
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor po javnom konkursu za imenovanja
u Javnoj ustanovi „Turistička organizacija opštine Derventa“ Derventa;..............................................21
87.
Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika
predsjednika i članova Savjeta za razvoj poljoprivrede i sela;...............................................................22
88.
Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole „Nikola Tesla“ Derventa; ..............................................................................................23
Strana 82 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
89.
Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole „19. april“ Derventa; .....................................................................................................24
90.
Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole „Đorđo Panzalović“ Osinja, Derventa;..........................................................................24
91.
Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Osnovne škole „Todor Dokić“ Kalenderovci, Derventa; .......................................................................25
92.
Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Gimnazije sa tehničkim školama Derventa;...........................................................................................26
93.
Rješenje o predlaganju kandidata za člana Školskog odbora
Stručne i tehničke škole Derventa; ........................................................................................................27
94.
Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa sanacije
i održavanja lokalnih putnih pravaca na području opštine Derventa u 2012. godini; ............................28
95.
Zaključak o usvajanju Akcionog plana jačanja socijalne zaštite
i inkluzije djece u opštini Derventa za 2013-2014. godinu;...................................................................28
96.
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski
plan JZU Dom zdravlja Derventa za 2013. godinu;...............................................................................47
97.
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JU Centar za socijalni rad Derventa za 2013. godinu; ...........................................................................47
98.
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JPU Trol Derventa za 2013. godinu;......................................................................................................47
99.
Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JU Sportsko-kulturni centar Derventa za 2013. godinu; ........................................................................47
100. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JU Narodna biblioteka „Branko Radičević“ Derventa za 2013. godinu; ...............................................48
101. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JU Turistička organizacija opštine Derventa Derventa za 2013. godinu; ..............................................48
102. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JU Centar za kulturu Derventa za 2013. godinu; ...................................................................................48
103. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan
JU Geronotološki centar Derventa za 2013. godinu; .............................................................................49
104. Zaključak o usvajanju Informacije o naplati lokalnih prihoda opštine
Derventa za 2012. godinu; .....................................................................................................................49
105. Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Derventa za 2012. godinu;....................49
106. Zaključak o usvajanju Izvještaja o zimskom održavanju lokalnih putnih
pravaca i gradskih ulica u periodu od 15.11.2012. do 15.03.2013. godine;...........................................62
Datum: 29. 04. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 4 Strana 83
107. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju vodoprivrednih objekata:
kanala, nasipa, brana (kaskada) s posebnim osvrtom na projektnu
dokumentaciju, dozvole za građenje, cijenu radova, kao i program aktivnosti
na istim u 2013. godini; .........................................................................................................................62
108. Zaključak o usvajanju Informacije o radu Pravobranilaštva Republike
Srpske-Sjedište zamjenika u Doboju za period 01.01.2012 do 31.12.2012. godine; .............................62
109. Zaključak o usvajanju Informacije o izgrađenim spomenicima i spomenobilježjima na području opštine Derventa sa prijedlogom Liste spomenika
i spomen-obilježja od velikog značaja za jedinicu lokalne samouprave;...............................................63
110. Zaključak o usvajanju Informacije o zapošljavanju na području opštine,
broju i strukturi nezaposlenih lica, kao i potrebnim kadrovima za razvoj opštine;................................64
111. Zaključak o usvajanju Informacije o stipendiranju studenata i učenika u
školskoj 2012/2013. godini; ...................................................................................................................65
112. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju javne rasvjete na području opštine Derventa; ...................65
113. Zaključak po Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o pravima odbornika
na naknade za vršenje odborničke dužnosti; ..........................................................................................65
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE OPŠTINE DERVENTA
114. Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana
Odbora za pitanja omladine i mladih Skupštine opštine Derventa; .......................................................66
SKUPŠTINA OPŠTINE U FUNKCIJI SKUPŠTINE
JP „DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA“
115. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje
članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“; ..............................67
116. Odluka o rapisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“; ...........................................68
117. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog
odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa; ...............................................................70
NAČELNIK OPŠTINE
118. Pravilnik o uslovima za sufinansiranje izrade i odbrane doktorskih teza; .............................................70
119. Naredba o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su
dužni da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine
radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika;.......................................71
120. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za održavanje ulica i lokalnih puteva u toku 2013. godine; ...................................................................72
121. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za čišćenje ulica i uličnog pojasa u toku 2013. godine; .........................................................................72
Strana 84 Broj 4
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 29. 04. 2013. god.
122. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za održavanje javnih zelenih površina u toku 2013. godine; ................................................................73
123. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku vertikalne saobraćajne signalizacije u toku 2013. godine; ..................................................73
124. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za održavanje sistema za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda u toku 2013. godine; ................74
125. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za nabavku i sadnju sezonskog cvijeća u toku 2013. godine; ................................................................74
126. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu glavnih projekata visokogradnje –I faza/2013. godine; ..........................................................75
127. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg ponuđača
za izradu horizontalne saobraćajne signalizacije u toku 2013. godine; .................................................75
128. Rješenje o imenovanju Komisije za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u
2013. godini na području opštine Derventa; ..........................................................................................76
129. Rješenje o formiranju Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za
dodjelu jednokratnih novčanih pomoći pojedincima koji imaju prebivalište
na području opštine Derventa; ...............................................................................................................76
130. Rješenje o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga isporuka
vode, prikupljanja odvoza i deponovanja čvrstog otpada i drugih usluga; ............................................76
131. Rješenje o formiranju Radne grupe za rješavanje problema napuštenih
životinja na području opštine Derventa; ................................................................................................77
132. Rješenje o imenovanju tri člana inter-resornog tima ispred opštine Derventa.......................................77
Download

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 4/13