SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ
(SASKĠ)
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALĠYET RAPORU
1
Ben Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete
ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine
getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların
hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik,
fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye
yeterli olmuştur.
2
3
4
Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Sevgili Samsunlular,
Sizlerle birlikte, 18 Nisan 1999 tarihinde
yapılan
yerel
seçimlerde
yönetimi
devraldığımızdan bu yana on beĢ yılı geride
bıraktık.
Yönetim olarak bizler, on beĢ yıllık
çalıĢma süremiz içerisinde söz verdiğimiz gibi
Samsunumuzu geleceğe taĢımak, dünya kentleri
arasında yer almak ve insanımızı bu kentte
yaĢamaktan gurur duyacakları bir kent haline
getirmek üzere çok çalıĢtık ve çalıĢmaya da
devam ediyoruz.
5018 Sayılı Kanun ile kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımı, mali
saydamlık, hesap verme sorumluluğu, iyi yönetim ilkeleri esas alınarak; stratejik yönetim
anlayıĢı çerçevesinde belirlenen stratejiler ile kamuda planlama, planlara göre yönetme,
faaliyet ve projelerin takibi, sonuçların izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Her
faaliyet yılı sonunda olduğu gibi, bu yıl da yaptığımız çalıĢmalarımızı tüm detaylarıyla ele
aldığımız 2013 Yılı Faaliyet Raporu‘nu hazırladık. Bu rapor, farklı alanlarda, farklı baĢlıklar
altında attığımız her adımın hesabını ortaya koyuyor. Sizler için, kentimiz için neler yaptık
tek tek anlatıyor. Yerel yönetim anlayıĢımızın temelini oluĢturan, katılımcılık, Ģeffaflık ve
hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırladığımız bu Faaliyet Raporu, sizlere de önemli
sorumluluklar getiriyor. Bu raporu incelemek, yapılan çalıĢmaları tüm detaylarıyla
denetlemek ve bir Samsunlu olarak yapılan çalıĢmaları değerlendirmeniz gerekiyor.
DeğiĢen ve bizlere daha verimli, etkili çalıĢma imkanı sağlayan yerel yönetim
kanunlarına bağlı olarak 2009 yılında sizlerin de katkılarıyla; öneri ve taleplerinizle kentimiz
için 2010-2014 Yılları Stratejik Planı‘nı oluĢturmuĢtuk. Ayrıca Stratejik Planı‘nın yıllık
dilimlerini oluĢturan Performans Programları‘nı yaptık. 2013 Yılı Faaliyet Raporu da 2013
Mali Yılı Performans Programı‘nın uygulama yılı olarak önem taĢımaktadır. Sizlerden bu
raporu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Yapılan çalıĢmaları değerlendirmenizi istiyorum.
Zira elimizdeki imkanlarla daha iyi ve etkin hizmetin yolu ihtiyaçların doğru
tespitinden geçiyor. Samsun‘da, hızlı bir değiĢim sürecini hep birlikte yaĢıyoruz. Samsun‘un
geleceğini belirleyecek bu değiĢime yine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Samsun, on beĢ yılda
kelimenin tam anlamıyla çağ atladı. Bunu hep birlikte baĢardık. Bugün hayatımızı çok
kolaylaĢtıran birçok dev yatırımın inĢaat aĢamasındaki zorluklara birlikte göğüs gerip,
sıkıntıları birlikte aĢtık. Sizler desteğinizi hiç eksik etmediniz.
Hepinize teĢekkür ediyorum.
Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
5
SASKĠ Genel Müdürlüğü kuruluĢundan buyana artan bir ivme ile sürdürmüĢ olduğu
faaliyetlerine 2013 yılında da devam etmiĢ olup 84.830 hektarlık alanda yaklaĢık 643.200
kiĢilik nüfusa en iyi Ģekilde hizmet vermeye çalıĢmıĢtır.
Hizmet alanımızdaki yerleĢim birimlerine kaliteli, ucuz, 24 saat kesintisiz, içme ve
kullanma suyu temin etmek, gerekli olan tesisleri kurmak ve iĢletmek, ayrıca atıksuların,
yağmursularının ve derelerin çevreye zarar vermeksizin bertarafını sağlamak gibi hizmetler
ile de SASKĠ Genel Müdürlüğümüz üzerine düĢen sorumlulukları yerine getirmeye devam
etmektedir.
2012 yılı faaliyet raporumuzda da belirttiğimiz üzere içme suyu arıtma tesislerimizde
bulunan kimyasal, bakteriyolojik ve atıksu laboratuarlarımızın kalitesi Türk Akreditasyon
Kurumundan 05.11.2012 tarihinde alınan akreditasyon belgesi ile tescillenmiĢ olup 2013
yılında yapılan denetimlerden de baĢarıyla geçmiĢtir.
2013 yılında hizmet alanımızda yer alan köylerin tamamına su getirme hedefimize
yaklaĢmıĢ olmaktan mutluluk duymaktayız.
Yine yoğun çalıĢma temposu ile yapımında sona yaklaĢılan ve Karadeniz bölgesinin
en büyük atıksu arıtma tesisi olan Samsun Doğu Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin
Deniz DeĢarjı projemiz 26.04.2014 tarihinde iĢletmeye alınacaktır. Bu çalıĢma ile Ģehrimizin
turizm potansiyelini artırmada katkı sağlayacağını düĢündüğümüz MAVĠ BAYRAK alma
hedefimize bir adım daha yaklaĢmıĢ olacağız.
Yoğun yağıĢ alan Ģehrimizde 2013 yılında yapmıĢ olduğumuz dere ıslahı yatırımları
sonucunda değiĢen iklim Ģartları ile daha iyi mücadele edebileceğimizi düĢünüyoruz.
SASKĠ Genel Müdürlüğü 2013 yılı faaliyet raporu ile hedeflerimizin ne kadar
gerçekleĢtirdiğimizi ve Samsuna yapmıĢ olduğumuz yatırımların ne aĢamada olduğunu Ģeffaf
bir Ģekilde sizlerle paylaĢmıĢ bulunuyor ve tüm bu çalıĢmaları gerçekleĢtirirken göstermiĢ
oldukları çalıĢma ve özveriden dolayı SASKĠ Genel Müdürlüğü çalıĢanlarına ve yapım
sürecinde göstermiĢ olduğu sabırdan dolayı halkımıza teĢekkürlerimi sunarım….
CoĢkun ÖNCEL
SASKĠ Genel Müdürü
6
ĠÇĠNDEKĠLER
GENEL KURUL ÜYELERĠ
TEġKĠLAT ġEMASI
BAġKANIN SUNUMU
SASKĠ GENEL MÜDÜRÜNÜN SUNUMU
I-GENEL BĠLGĠLER
A-Misyon ve Vizyon
B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C-Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1.Fiziksel Yapı
2.Örgüt Yapısı
3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4.Ġnsan Kaynakları
5.Sunulan Hizmetler
6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
Sayfa No
3
4
5
6
8
8
8
9
10
11
12
12
14
15
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-Ġdarenin Amaç ve Hedefleri
B-Temel Politikalar ve Öncelikler
C-Diğer Hususlar
17
17
20
20
III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A-Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
2-Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
B-Performans Bilgileri
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
TUTANAK VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETĠM BĠRĠMĠ
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
SU ARITMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KANALĠZASYON VE ATIKSU ARITMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ELEKTRĠK MAKĠNE VE MALZEME ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PLANLAMA VE YATIRIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
20
20
20
25
28
28
28
29
31
33
36
39
53
66
90
97
100
104
116
120
IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A-Üstünlükler
B-Zayıflıklar
C-Değerlendirme
V-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER
123
EKLER
EK A MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI
EK B ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
EK C ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTOL GÜVENCE BEYANI
7
123
124
125
126
I. GENEL BĠLGĠLER
A) MĠSYON VE VĠZYON
Misyon: Ġçmesuyu temini ve dağıtımı ile atıksuların toplanarak arıtılması hizmetlerini
vatandaĢ odaklı anlayıĢ ile etkin, verimli, kaliteli ve kesintisiz olarak yürüten ve bu hizmetleri
yerine getirirken ekolojik dengeyi korumayı amaçlayan ve kurumsal geliĢiminde modern
yönetim anlayıĢını benimseyen bir kurum olmak.
Vizyon: Ġçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin sunumunda standartların üzerinde kaliteyi
hedefleyen, çevre ve halkı ile bütünleĢmiĢ, alanında örnek ve öncü bir kurum olmak.
B) YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
SASKĠ Genel Müdürlüğü baĢta 2560, 5216, 5393 ve 5018 sayılı kanunlar olmak üzere 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 Sayılı Ġmar Kanunu, 2872 Çevre Kanunu, 4734 Sayılı
Kamu Ġhale Kanunu ve SASKĠ Ġhale Yönetmeliğine tabi olarak iĢlemlerini yürütmektedir.
2560 Sayılı Kanun‘un (değiĢik 3009-23/05/1984) 2. inci maddesi SASKĠ Genel
Müdürlüğü‘nün görev ve yetkilerini tanımlamıĢtır.
Madde 2: SASKĠ‘nin görev ve yetikleri Ģunlardır:
a. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından
sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaĢıncaya kadar
her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak
veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım onarımını yapmak,
yaptırmak ve gerekli yenilenmelere giriĢmek,
b. KullanılmıĢ sular ile yağıĢ sularının toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve
zararsız bir biçimde boĢaltma yerine ulaĢtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması
için abonelerden baĢlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iĢletmek ve bunların bakım ve onarımını
yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriĢmek,
c. Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının
kullanılmıĢ sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya
azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu
konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
d. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen
görevleri yürütmek ve konulardaki yetkileri kullanmak,
e. Her türlü taĢınır ve taĢınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıĢ araç
ve gereçleri satmak, SASKĠ‘nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer
kamu ve özel kuruluĢlarla ortak olarak kurmak ve iĢletmek bu maksat ile kurulmuĢ veya
kurulmakta olan tesislere iĢtirak etmek,
8
f. KuruluĢ amacına dönük çalıĢmaların gerekli kılması halinde her türlü taĢınmaz malı
kamulaĢtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
C) ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Tarihi GeliĢim
Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve 21693 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanarak
yürürlüğe giren yedi ilde BüyükĢehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile BüyükĢehir kapsamına alınmıĢtır. Samsun BüyükĢehir Belediyesi sınırları
içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, Ġlkadım Belediyesi, Canik
Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmuĢtur.
2560 sayılı kanuna ve bu kanunda değiĢiklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri
yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar kurulunun 94/6372
sayılı kararıyla Samsun BüyükĢehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü (SASKĠ) kurulmuĢtur. Bakanlar
Kurulu Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve 22167 sayılı resmi gazetede yayınlanmıĢtır. SASKĠ
Genel Müdürlüğü, Samsun BüyükĢehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel
kiĢiliğine haiz bir kuruluĢtur.
22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı
BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile BüyükĢehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarında
değiĢiklik yapılmıĢtır. Ayrıca Kanun‘un Geçici 2. maddesi BüyükĢehir Belediyelerinin
sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmiĢtir. Buna göre, Kanun‘un yürürlüğe girdiği
tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak
Ģartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan BüyükĢehirler de yarıçapı yirmi kilometre olan alan
BüyükĢehir Belediye sınırlarına dahil edilmiĢtir. Bu kanuna göre Samsun‘da 4 olan ilk
kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun‘un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe
belediyesi olmak üzere toplam 15 belediyeden oluĢmakta iken; 22 Mart 2008 tarih 26824
Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı BüyükĢehir belediyesi sınırları
içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değiĢiklik yapılması hakkında kanun gereği
Samsun Ġlinde Atakum ilçe belediyesi, Canik ilçe belediyesi, Ġlkadım belediyesi,
Tekkeköy belediyesi olmak üzere 4 merkez ilçe belediyesinden oluĢmaktadır.
6360 Sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile SASKĠ Genel
Müdürlüğü hizmet alanı Ġl Mülki sınırlarına geniĢlemiĢtir. Genel Müdürlüğümüz; Samsun‘da
4 Ġlçe Belediyesine hizmet verirken (Atakum, Canik, Ġlkadım, Tekkeköy) 31 Mart 2014 tarihi
itibari ile 13 Ġlçe Belediyesinin de ilave olmasıyla ( Asarcık, Ayvacık, Bafra, ÇarĢamba,
Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent) bütün il
sınırına hizmet götürmekle yükümlü olacaktır.
Mevzuat
SASKĠ Genel Müdürlüğüne bağlı olan daire baĢkanlıkları ve diğer görevlileri tüm
çalıĢmalarını aĢağıda belirtilen kanun ve usullere uygun bir Ģekilde yapmak ve yürütmekle
yükümlüdürler. ĠĢlerin mevzuata uygun bir Ģekilde yürütülmesinden sorumludurlar.
2560 Sayılı ĠSKĠ Kanunu
5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu
9
5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
3194 Sayılı Ġmar Kanunu
2872 Çevre Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4857 Sayılı ĠĢ Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
4734 / 4964 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu
5812 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu Ġhale Mevzuatındaki Son DeğiĢiklikler
4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢme Kanunu
1-FĠZĠKSEL YAPI
SASKĠ Genel Müdürlüğümüzün;











1 adet Merkez hizmet binası
1 adet ġantiye Binası ve alanı
1 adet Ġçme Suyu Barajı
2 adet Ġçme Suyu Arıtma Tesisi
218 adet Ġçme Suyu Deposu
78 adet Ġçme Suyu Terfi Merkezi
2 adet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı
3 adet Paket Atıksu Arıtma Tesisi
13 adet Atıksu Terfi Merkezi
136 adet Araç ve ĠĢ makinesi parkı (Tablo 1.)
8 bölgede aktif olarak çalıĢan tahsilat veznesi (Tablo.2) bulunmaktadır.
KAMYON
(AKARYAKIT TANKERLĠ)
KAMYON DAMPERLĠ
KAMYON KASALI
KAMYON (TREYLER)
SEMĠ TREYLER
(LOW-BED)
ASFALT KESME
KOMPRESÖR
FORKLĠFT
YÜKLEYĠCĠ
KAZICI YÜKLEYĠCĠ
PALETLĠ
EKSKAVATÖR
LASTĠKLĠ
EKSKAVATÖR
KAMYONET
FĠZĠKĠ KAÇAK SU
TESPĠT ARACI
KANAL GÖRÜNTÜLEME
(PANELVAN KAMYONET)
SU TANKERĠ
VĠDANJÖR
BĠRĠMLER
KOMBĠNE KANAL
TEMĠZLEME
Tablo 1. SASKĠ Genel Müdürlüğü Araç ve ĠĢ Makineleri Parkı
1
SU ARITMA D.BġK.
2
ELK.MAK. VE MLZ.ĠKM.D.BġK.
ĠÇME SUYU D.BġK.
2
1
KAN.VE ATIKSU ART. D.BġK.
15
3
3
3
TOPLAM
15
3
5
3
1
1
2
3
3
2
7
5
10
14
1
6
10
5
6
24
6
1
2
20
1
1
3
2
1
1
2
5
2
1
28
1
48
1
Tablo.2. SASKĠ Genel Müdürlüğü Tahsilat Vezneleri Listesi
SASKĠ Tahsilat Vezneleri

SASKĠ Merkez Binası

Gazi Su Tahsilat Veznesi

Tekkeköy Su Tahsilat Veznesi

Anneler Parkı Su Tahsilat Veznesi

Belediye Evleri Su Tahsilat Veznesi

Cumhuriyet Meydanı Su Tahsilat Veznesi

Ġlyasköy Su Tahsilat Veznesi

TürkiĢ Su Tahsilat Veznesi
2-ÖRGÜT YAPISI
SASKĠ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu; 2560 sayılı Kanun‘un (değiĢik 3009-23/05/1984) 5.
maddesine göre Samsun BüyükĢehir Belediye Meclisi SASKĠ Genel Kurulu olarak görevli ve
yetkilidir.
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin
baĢkanları SASKĠ Genel Kurulunun doğal üyesidir.
SASKĠ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu;





BüyükĢehir ve Ġlçe Belediye BaĢkanları 5 üye,
Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden 12 üye,
Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 3 üye,
Milliyetçi Hareket Patisi‘nden 4 üye,
Bağımsız 1 üye, olmak üzere toplam 25 üyeden oluĢmaktadır.
Samsun BüyükĢehir Belediye Meclisi SASKĠ Genel Kurulu olarak kanunda yazılı yetki ve
görevleri görüĢüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündem ile
toplanır.
SASKĠ Yönetim Kurulu 1 baĢkan ve 5 üyeden oluĢur, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yönetim
Kurulu‘nun baĢkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür ile Genel Müdür
yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eĢitlik halinde yaĢlı bulunan Yönetim
Kurulu‘nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun BüyükĢehir Belediyesi
BaĢkanının teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan üyelerin hizmet süresi 3
yıldır. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır (2560 sayılı yasa
Madde 8). Yönetim Kurulumuz her hafta Pazartesi günü toplanarak 2560 sayılı yasanın
9.Maddesine göre görevini yerine getirmektedir.
SASKĠ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalıĢmalar, 2 (iki) denetçi tarafından
denetlenir. Denetçiler SASKĠ‘nin çalıĢmalarına iliĢkin olarak tespit ettikleri eksiklikler,
aksaklıklar ve yasa dıĢı iĢlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul‘a verirler (2560 sayılı
yasanın 10. Maddesi).
11
3-BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
SASKĠ Genel Müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetlerinde teknolojinin en son imkanlarını
zamanında kullanarak, ülke içindeki diğer su ve kanalizasyon idarelerine örnek teĢkil edecek
bir yol izlemektedir.
 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı yönetiminde Samsun Kent Bilgi Sistemi (SAKBĠS)
projesi kapsamında otomasyon programları yaptırılarak uygulamaların düzenli bir
Ģekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
 Netcad, Autocad, Microstation 95, MNG GIS Otomasyonu ile Samsun Kent Bilgi
Sistemi (SAKBĠS), MNG GIS Otomasyonu programı kapsamında halihazır (Sayısal)
haritalar ve kadastro bilgileri, ilgili birimlerimiz tarafından paylaĢımlı olarak sistem
içerisinde alınmaktadır.
 Hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve çeĢitli veri bankalarının oluĢturulabilmesi için
baĢta teknik elemanlar olmak üzere bütün çalıĢanların bilgisayar kullanımı
sağlanmaktadır.
 Abone Bilgi Sistemi sayesinde abonelerimizin güncel bilgilerine ulaĢılmaktadır.
 Muhasebe ve Bütçe Bilgi Sistemi ile muhasebe kayıtlarının uygun tutulması ve
izlenmesi sağlanmaktadır.
 Terfi merkezlerinin otomasyonu yapılarak personel tasarrufu sağlanmaktadır ve su
kayıpları minimize edilmektedir.
 www.saski.gov.tr adresli kurumsal internet sayfası yenilenmesi ve güncellenmesi
çalıĢmaları e-saski bilgi sistemi sayesinde devam etmektedir.
 [email protected] adresi üzerinden kaçak su ihbarları, öneri ve istekler, bilgi edinme
ile ilgili abone baĢvuruları değerlendirilmektedir.
4 - ĠNSAN KAYNAKLARI
Genel Müdürlüğümüz personeline, kadro, atama, terfi, emeklilik, disiplin, sicil, izin, hizmet
içi eğitim, Ġdareye gelen-giden evrak akıĢının takip edilmesi, kayıt altına alınması gibi
konularda hizmet verilmekte, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu ve 2560 sayılı Kanunun verdiği yetki ile personel rejimi ve politikası
belirlenmektedir.
Genel Müdürlüğümüzde 138 memur, 3 sözleĢmeli personel, 150 iĢçi ve 31 geçici iĢçi
çalıĢmaktadır. Genel Müdürlüğümüz norm kadro uygulamasını gerçekleĢtirmiĢ olup, buna
göre 412 memur, 3 iç denetçi, 206 daimi iĢçi, 31 geçici iĢçi kadrosu bulunmaktadır.
12
Grafik.1. Statüsüne Göre Personel Dağılımı
10%
43%
Memur , 138 Kişi
Sözleşmeli Personel, 3 Kişi
İşçi, 150 Kişi
Geçici İşci, 31 Kişi
46%
1%
Grafik.2. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı
23%
34%
Fakülte, 73 Kişi
Yüksekokul, 36 Kişi
Lise, 70 Kişi
Ortaokul, 32 Kişi
11%
İlkokul, 111 Kişi
10%
22%
Grafik.3. Cinsiyet Durumuna Göre Personel Dağılımı
9%
Erkek, 293 Kişi
Kadın, 29 Kişi
91%
13
Grafik.4. YaĢ Durumuna Göre Personel Dağılımı
4%
25%
30 Yaş Altı, 13 Kişi
30-50 Yaş Arası, 228 Kişi
50-64 Yaş Arası, 81 Kişi
71%
5-SUNULAN HĠZMETLER
Harita. Samsun BüyükĢehir Belediyesi Sınırları
SASKĠ Genel Müdürlüğümüz Samsun BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan
yerleĢim yerlerinin su, kanalizasyon ve yağmursuyu hizmetlerini yürütmektedir. SASKĠ
Genel Müdürlüğü hizmet alanı nüfusu (2013 nüfusuna göre) 643.200 olup faaliyet alanı
içerisinde 4 adet (Atakum, Ġlkadım, Canik, Tekkeköy) ilçe belediyesi, 2 adet belde belediyesi
14
(Çınarlık, Dikbıyık) bulunmaktadır. SASKĠ Genel Müdürlüğü hizmet alanı büyüklüğü 84.830
ha olup, hizmet alanı sınırları içinde 77 köy bulunmaktadır.
Su Temini Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü (SASKĠ), 2560
sayılı kanun gereği Samsun BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisindeki yaĢayan nüfusa,
nitelikli Ġçme Suyu ve Kullanma Suyu Standartları çerçevesinde su üretimini sağlamak, su
üretiminde kullanılan Ġçme Suyu Arıtma Tesisinin iĢletilmesi, günümüz kentsel geliĢimine ve
teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin artırılması veya geleceğe yönelik sistem ve
tesislerin kurulmasını ve iĢletilmesini sağlamakla yükümlüdür.
SASKĠ Genel Müdürlüğü, hizmet alanı nüfusunun %99,45 ine içme suyu hizmeti
götürmektedir. 2013 yılı içerisinde, SASKĠ Genel Müdürlüğü Ġçme Suyu Dairesi BaĢkanlığı
ekipleri tarafından 160.795 Mt, ihale yolu ile 4.696 Mt olmak üzere toplam 165.491 Mt içme
suyu Ģebeke hattı döĢenmiĢtir. 2013 yılı sonu itibariyle hizmet alanımız içerisindeki toplam
içme suyu Ģebeke hattımız 2.607.409 Mt dir.
Ayrıca hizmet alanımız içerisinde toplam 138.106 m³ hacme sahip 218 adet depo, 78 adet
terfi merkezi bulunmakta olup bu tesislerin bakım, onarım ve yenileme çalıĢmaları
yapılmaktadır.
Kanalizasyon Hizmetleri; Samsun Su ve Kanalizasyon Ġdaresi SASKĠ Genel Müdürlüğü;
evsel ve endüstriyel atıksular ile yağmur sularının, yönetmeliklere uygun bir Ģekilde
toplanması, yerleĢim yerlerinden uzaklaĢtırılması ve sıhhi bir biçimde boĢaltma yerine
ulaĢtırılmasını sağlamak ve bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak yada yaptırmak, gerektiğinde bu projelere göre tesisleri
kurmak yada kurdurmak, bu tesislerin bakım, onarım ve revizyonunu yapmak yada
yaptırmakla görevlidir. Bununla birlikte bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu
kıyılarının ve yeraltı sularının evsel ve endüstriyel atıksularla kirletilmesini önlemek, bu
konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak görevleri arasındadır.
SASKĠ Genel Müdürlüğü, hizmet alanında nüfusun % 90,62’sine kanalizasyon hizmeti
götürmektedir. 2013 yılı içerisinde, SASKĠ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma
Dairesi BaĢkanlığı tarafından 105.826,57 Mt atıksu, 76.401,74 Mt yağmursuyu olmak üzere
toplam 182.228,31 Mt hat döĢenmiĢtir. 2013 yılı sonu itibariyle hizmet alanımız içerisinde
1.140.970 Mt atıksu, 475.221 Mt yağmursuyu hattımız mevcuttur.
Ayrıca yağmursuyu hatları, baca ve ızgaraların bakım ve onarımları yapılmakta olup 5216
Sayılı BüyükĢehir Belediyesi yasası ile sınırlar dahilindeki derelerin ıslahı ve rusubat
temizliği hizmetleri yürütülmektedir.
6- YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
Samsun Su ve Kanalizasyon Ġdaresi‘nin yönetimi aĢağıdaki organlarca sağlanır. Bunlar Genel
Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.
Genel Kurul; Samsun BüyükĢehir Belediye Meclisi SASKĠ Genel Kurulu olarak görevli
yetkilidir. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Genel Kurulun baĢkanıdır. BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı ve BüyükĢehir Belediyesi sınırları içindeki diğer belediyelerin baĢkanları BüyükĢehir
Belediye Meclisinin doğal üyesidir. SASKĠ Genel Kurulunun görev yetkilerini 2560 sayılı
yasanın 6.maddesindeki hükümlere göre yürütmektedir.
15
Denetçiler; SASKĠ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalıĢmalar, 2 (iki) denetçi
tarafından denetlenir. Denetçiler SASKĠ‘nin çalıĢmalarına iliĢkin olarak tespit ettikleri
eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dıĢı iĢlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurul‘a verirler.
SASKĠ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalıĢmalar, Denetçilerin haricinde TeftiĢ
Kurulu BaĢkanlığı tarafından da denetlenmektedir. TeftiĢ Kurulu BaĢkanı doğrudan Genel
Müdüre bağlı olup bu kontrollerini Genel Müdür adına yapar. ĠçiĢleri Bakanlığı vesayet
denetimi kapsamında, genel iĢ yürütümünü teftiĢ etmektedir. SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından
da dıĢ denetimi yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu; SASKĠ Yönetim Kurulu 1 baĢkan ve 5 üyeden oluĢur, BüyükĢehir
Belediye BaĢkanı Yönetim Kurulu‘nun baĢkanıdır (2560 sayılı yasa Madde 7). Genel Müdür
ile Genel Müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eĢitlik halinde yaĢlı
bulunan Yönetim Kurulu‘nun tabi üyesidir. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Samsun
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanının teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır. Atanan
üyelerin hizmet süresi 3 yıldır.
Genel Müdürlük; Aktif olarak 1 Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Daire
BaĢkanı, 9 ġube Müdürü ile yönetilmektedir.
16
II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
SASKĠ Genel Müdürlüğü‘nün 2010-2014 Yılları Stratejik Planında belirlediği 3 stratejik
amaç ve bu amaçlara bağlı hedeflerine aĢağıda ayrıntılı olarak değinilmiĢtir.
STRATEJĠK AMAÇ-1
Hizmet alanımızdaki yerleĢim birimlerine kaliteli, ucuz, kesintisiz içme ve kullanma suyu temin etmek, izlemek için
gerekli olan tesisleri kurmak ve iĢletmek.
Stratejik Hedef 1.1
Halen faaliyet alanı içerisinde içmesuyu verilen %97'lik nüfusun (2013 yılında %99,45'e ulaĢtı) %100'üne su verilmesini
Sorumlu Birim: Ġçme Suyu
sağlamak.
Dai.BaĢk.
Faaliyet 1.1.1
Atakum Bölgesinde yeni terfi hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.2
Atakum Bölgesinde yeni Ģebeke hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.3
Atakum Bölgesinde yeni terfi merkezleri yapılması.
Faaliyet 1.1.4
Atakum Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.5
Canik Bölgesinde yeni terfi hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.6
Canik Bölgesinde yeni Ģebeke hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.7
Canik Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması.
Faaliyet 1.1.8
Canik Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.9
Ġlkadım Bölgesinde yeni terfi hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.10
Ġlkadım Bölgesinde yeni Ģebeke hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.11
Ġlkadım Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması.
Faaliyet 1.1.12
Ġlkadım Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.13
Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.14
Tekkeköy Bölgesinde yeni Ģebeke hattı döĢenmesi.
Faaliyet 1.1.15
Tekkeköy Bölgesinde yeni terfi merkezi yapılması.
Faaliyet 1.1.16
Tekkeköy Bölgesinde yeni içme suyu depoları yapılması.
Faaliyet 1.1.17
Daire BaĢkanlığımıza ait iĢ makinası parkının 2010 yılında takviye edilerek yenilenmesi.
Ġçme suyu çalıĢmalarında bozulan yolların tamiratının yapılması için 75.000m2 asfalt, 12.000 m2 kilitli parke, 2.500 mt bordür
döĢenmesi.
Mevcut içme suyu depoları ve terfi merkezlerinin iĢletilmesi, gerek ana isaleden gelen ve tüketimin % 94'ünü karĢılayan
Stratejik Hedef 1.2
Sorumlu Birim: Ġçme Suyu arıtılmıĢ suyun kalitesinin korunması, gerekse sondaj ve kaynaklardan temin edilen ve tüketimin % 6'sını karĢılayan ve tamamı
klorlanamayan suyun % 100'ünün klorlanarak standartlara uygun temiz ve sağlıklı olarak dağıtılması.
Dai.BaĢk.
Ġçme suyu depolarının ve terfi merkezlerinin görevli personel tarafından 24 saat kontrol edilmesi, iĢletilmesi, bakım onarımları
Faaliyet 1.2.1
ve enerji giderleri
Faaliyet 1.1.18
Faaliyet 1.2.2
Gerek sondajlardan, gerekse Ģehir Ģebeke suyundan sağlanacak içme suyunun klorlanması.
Faaliyet 1.2.3
Gerek halen mevcut olup hazırlanan içme suyu projelerinde kullanılan, gerekse bu proje gereği yeni yapılacak olan içme suyu
depoları ile terfi hatlarına konulacak klor cihazlarının otomatik ölçüm ve otomatik dozaj ayarı yapan cihazlarla değiĢtirilmesi.
Faaliyet 1.2.4
Ġçme suyu depolarının her yıl ve yılın ilk dört ayı içerisinde temizlenerek dezenfeksiyonlarının yapılması.
Stratejik Hedef 1.3
5216 nolu BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ile yeni katılan belde ve köylerden sonra % 53'lere varan kayıp/kaçak oranının %48
Sorumlu Birim: Ġçme Suyu
seviyelerine düĢürülerek (2013 yılında %40,19 seviyesine düĢürüldü) fiziksel kayıpların azaltılması.
Dai.BaĢk.
Faaliyet 1.3.1
Ġçme suyu hatlarında oluĢacak arızaların tamirat, bakım, onarımlarının yapılması.
Faaliyet 1.3.2
Abone bağlantı kaçaklarının azaltılması maksadıyla her yıl kendi ekibimiz ve ihale yoluyla abone bağlantısı yenilenmesi.
Faaliyet 1.3.3
Yeni devir alınan köy depolarının bakım ve onarımlarının yapılması.
Faaliyet 1.3.4
Ġçmesuyu Ģebekesinin hidrolik modelleme ve bölgesel zon sistemine uyarlanması hususunda gerekli teknik incelemelerin
yapılarak seçilecek pilot bölgede oluĢturulacak zonda basınç kontrol vanası takılarak alınacak neticelerin değerlendirilmesi.
17
ĠĢletme ve personel masraflarının azaltılarak % 20 tasarruf sağlamak amacıyla depolara telsiz veya GSM sinyali ile çalıĢan
Stratejik Hedef 1.4
Sorumlu Birim: Ġçme Suyu otomatik kontrol vanaları, hidrolik vanalar ve elektrik kumandalı vanalar takılarak personelden ve depo taĢkınlarından oluĢan
kayıplardan tasarruf etmek üzere kurulacak SCADA sisteminin alt yapısını oluĢturmak.
Dai.BaĢk.
Faaliyet 1.4.1
SCADA Sisteminin kuruması için proje hazırlanıp, alt yapısının oluĢturulması.
Faaliyet 1.4.2
ATAKUM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi.
Faaliyet 1.4.3
CANĠK Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi.
Faaliyet 1.4.4
ĠLKADIM Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi
Faaliyet 1.4.5
TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depo ve terfi merkezlerinin otomasyona geçirilmesi.
Stratejik Hedef 1.5
Ġçme suyu depolarını ve diğer tesisleri doğal çevre ile uyumlu hale getirmek için bakım onarım ve çevre tanzimlerinin
Sorumlu Birim: Ġçme Suyu
yapılması, iĢletilmesi.
Dai.BaĢk.
Faaliyet 1.5.1
ATAKUM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Faaliyet 1.5.2
CANĠK Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Faaliyet 1.5.3
ĠLKADIM Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Faaliyet 1.5.4
TEKKEKÖY Bölgesinde bulunan depoların bakım onarım ve çevre tanziminin yapılması.
Stratejik Hedef 1.6
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. Ġkml. Dai. BaĢk.
Periyodik bakımların sıklaĢtırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara
bağlı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması.
Faaliyet 1.6.1
Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler değerlendirilerek oluĢan arızaların malzeme, iĢçilik , çevresel etkenler gibi
sebeplerden hangisi sonucu oluĢtuğunun tesbit edilip bunlara karĢı önlem alınması.
Stratejik Hedef 1.7
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. Ġkml. Dai. BaĢk.
Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla karĢılaĢıldığında sebebi araĢtırılarak
çözüm üretilmesi.
Faaliyet 1.7.1
Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik
ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile karĢılaĢıldığında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi.
Stratejik Hedef 1.8
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. Ġkml. Dai. BaĢk.
Su arıtma tesisleri için elektrik üretim tesisi kurulması.
Stratejik Hedef 1.9
Samsun halkının temiz su ihtiyacını karĢılamak için "Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda
Sorumlu Birim: Su Arıtma
sağlıklı su temin edilecektir.
Dai. BaĢk.
Faaliyet 1.9.1
Suyun dezenfeksiyonu için klorlama yapılacaktır.
Faaliyet 1.9.2
Suyun bulanıklığını gidermek için Alüminyum Sülfat ve Poli Elektrolit kullanılacaktır.
Stratejik Hedef 1.10
Sorumlu Birim: Su Arıtma Ġçme Suyu Arıtma Tesislerinde bulunan her türlü makine ve ekipmanların bakım ve onarımı yapılacaktır.
Dai. BaĢk.
Makine ve ekipmanların aksamının bakım ve onarımı yapılacaktır. 2010 yılında ÇarĢamba 1 ve ÇarĢamba 2 hattı
Faaliyet 1.10.1
yenilenecektir.
Stratejik Hedef 1.11
Samsun ve yöresinde, ileriye dönük su sıkıntısı yaĢamamak için artan nüfus ve su ihtiyacını karĢılamak amacı ile 2. kademe
Sorumlu Birim: Su Arıtma
arıtma tesisinin yapımı için , 4 katlı durultucu ve ekipmanları ile 16 adet hızlı kum filtresi ve ekipmanları sağlanacaktır.
Dai. BaĢk.
Faaliyet 1.11.1
2. kısım arıtma projesi fizibilite çalıĢmaları ve inĢaatı yapılacaktır.
Stratejik Hedef 1.12
Sorumlu Birim: Bilgi ĠĢlem Alt yapı bilgi sisteminin entegrasyonu ve güncellenmesi.
Dai. BaĢk.
Alt yapı bilgilerinin kent bilgi sistemine entegrasyonunun sağlanabilmesi için arayüz yazılım alınması, güncellemelerin
Faaliyet 1.12.1
yapılması.
STRATEJĠK AMAÇ-2
Atıksuların, yağmursularının ve derelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeksizin bertarafını sağlamak için
gerekli yapı ve tesisleri inĢa etmek, kurmak ve iĢletmek.
Stratejik Hedef 2.1
Sorumlu Birim: Kan. ve
Atıksu Arıtma Dai. BaĢk.
SASKĠ hizmet alanı içerisinde atıksu hatları, kollektör hatları, yağmursuyu hatları, terfi hatları, derindeniz deĢarjı hatları
yapılması (485 km).
Faliyet.2.1.1
SASKĠ hizmet alanı içerisinde birleĢik kanalizasyon sistemi olarak çalıĢan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi
için ATIKSU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 78 km + 2011 yılında 69,1km + 2012 yılında 60,3 km + 2013 yılında
59,6 km + 2014 yılında 61,1 km TOPLAM 328,16 km )(GerçekleĢen 2012 85,3 km+ 2013 105,8 km)
Faliyet 2.1.2
SASKĠ hizmet alanı içerisinde birleĢik kanalizasyon sistemi olarak çalıĢan hatların ayrık kanalizasyon sistemine çevrilmesi
için YAĞMURSUYU HATLARININ yapılması ( 2010 yılında 33,5 km +2011 yılında 29,9km + 2012 yılında 29,2 km + 2013
yılında 27,7 km + 2014 yılında 28,1 km toplam 148,37 km )(GerçekleĢen 2012 yılında 63,9 km + 2013 yılında 76,4 km )
Faliyet 2.1.3
Atıksu kollektör ve terfi hatlarının yapılması (8,03 km).
18
Faliyet 2.1.4
DERĠN DENĠZ DEġARJ HATLARININ yapılması ( 0,53 km )
Faliyet 2.1.5
Altınkum- Çatalçam- Taflan bölgesine 2 adet ATIKSU TERFĠ ĠSTASYONU yapılması .
Faaliyet 2.1.6
SASKĠ hizmet alanı içerisinde bulunan mevcut atıksu ve yağmursuyu hatları, yağmursuyu boxları ve açık kanalların
rehabilitasyonu, bakım ve onarımlarını yapmak (97.950 m3).
Faaliyet 2.1.7
SASKĠ çalıĢmaları sonucunda bozulan yolların asfalt yamalarının yapılaması. 288 km²
Stratejik Hedef 2.2
Sorumlu Birim: Kan. ve
Atıksu Arıtma Dai. BaĢk.
Dere ıslahlarının yapılması.
Faliyet 2.2.1
SASKĠ hizmet alanı içersinde bulunan derelerin ıslah projelerinin ve inĢaatlarının yapılması.
Faliyet 2.2.2
SASKĠ hizmet alanı içersinde bulunan derelerin bakım ve temizliklerinin yapılması.
Stratejik Hedef 2.3
Sorumlu Birim: Kan. ve
Atıksu Arıtma Dai. BaĢk.
Atıksu Arıtma Tesislerinin inĢaatlarının tamamlanması.
Faliyet 2.3.1
Batı Atıksu Arıtma Tesisinin Tamamlanması ĠĢletmeye alınması.
Faliyet 2.3.2
Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin 3 yıl içerisinde tamamlanması ve iĢletmeye açılması.
Stratejik Hedef 2.4
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. Ġkml. Dai. BaĢk.
Periyodik bakımların sıklaĢtırılarak elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bu veriler dahilinde yıllık elde edilen sonuçlara
bağlı olarak arızaları izleme adına önlemlerin alınması.
Faaliyet 2.4.1
Periyodik bakımlarda kayıt altına alınan veriler değerlendirilerek oluĢan arızaların malzeme, iĢçilik, çevresel etkenler gibi
sebeplerden hangisi sonucu oluĢtuğunun tesbit edilip bunlara karĢı önlem alınması.
Stratejik Hedef 2.5
Sorumlu Birim: Elk. Mak.
ve Malz. Ġkml. Dai. BaĢk.
Elektrik harcama endekslerinin teknik personel tarafından takibi, anormal bir durumla karĢılaĢıldığında sebebi araĢtırılarak
çözüm üretilmesi.
Faaliyet 2.5.1
Endekslerin takibi konusunda bir Elektrik mühendisinin görevlendirilmesi. Bu görevli tarafından endekslerin takibi, elektronik
ortamda kayıt altına alınması ve anormal bir harcama ile karĢılaĢıldığında sebebinin bulunarak bunun önüne geçilmesi.
STRATEJĠK AMAÇ-3
VatandaĢ memnuniyetine odaklı abonelik ve tahsilat iĢlemlerinin basit, hızlı ve doğru Ģekilde yapılması için her türlü
teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak yaratmak.
Stratejik Hedef 3.1
Sorumlu Birim: Bilgi ĠĢlem Kent Bilgi Sisteminin Güncellenmesi.
Dai. BaĢk.
Faaliyet 3.1.1
Arazi bilgilerinin alınarak sayısal ortama aktarımı sağlanmasına yönelik çalıĢmaların yapılması.
Faaliyet 3.1.2
Kent Bilgi Sisteminin sürekli güncel halde tutulması için yazılım desteği alınması.
Stratejik Hedef 3.2
Sorumlu Birim: Abone
ĠĢleri Dai. BaĢk.
Stratejik Hedef. 3.3
Sorumlu Birim: Abone
ĠĢleri Dai. BaĢk.
Stratejik Hedef. 3.4
Sorumlu Birim: Abone
ĠĢleri Dai. BaĢk.
Stratejik Hedef.3.5.
Sorumlu Birim: Abone
ĠĢleri Dai. BaĢk.
Stratejik Hedef .3.6.
Sorumlu Birim: Abone
ĠĢleri Dai. BaĢk.
2014 yılı sonuna kadar ortalama tüketimin altında su kullanan yüksek tüketimli abonelerin tesisatlarını düzenli kontrol edecek
tedbirleri almak ve uygulamak.
Faaliyet 3.6.1.
Stratejik Hedef.3.7
Sorumlu Birim: Ġnsan
Kaynakları ve Destek Hiz.
Dai. BaĢk.
Faaliyet 3.7.1
Soğuk Su Sayacı alımı yapılacaktır.
Abone Ģikayetlerini yasal süreler içinde cevaplandırarak müĢteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak.
2014 yılı sonuna kadar sayaç okuma hatalarını on binde 2'nin altına düĢürmek ve okumadan kaynaklanan itirazları en geç 3 iĢ
günü içinde sonuçlandırmak.
Kuyu suyu (Yer altı Suyu) kullanıcılarının tespitlerinin ve abonelik iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak ve buna bağlı olarak
gelirimizi arttırmak.
10 yıllık damga süresini doldurmuĢ sayaçları her yıl periyodik olarak yenileriyle değiĢtirmek.
Kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak eğitim planları yapmak kurum ve kuruluĢlardan gelen eğitimleri
iyi değerlendirmek.
Eğitim programı için birimlerim eğitim ihtiyaç ve taleplerini almak ve uygulamak.
Stratejik Hedef.3.8
Sorumlu Birim: Ġçme Suyu
SASKĠ hizmet binası için yeni arsa temini ve proje hazırlanması.
Dairesi BaĢk., Kanalizasyon
ve Atıksu Arıtma Dai. BaĢk.
19
B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
Temel politikamız; SASKĠ faaliyet alanı içerisindeki tüm yerleĢim yerlerine içilebilir içme suyu
temin etmek ve kanalizasyonların en iyi Ģekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve atıksu arıtma
tesislerine taĢınmasını ve arıtılmasını temin ederek yönetmeliklere uygun bertaraflarını
sağlamaktır.
Önceliklerimiz ise insan odaklı bir geliĢme ve yönetim anlayıĢı sergilemek, toplumsal diyalog ve
katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda Ģeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve
vatandaĢ memnuniyeti ilkeleri esasında çalıĢmalarımızı devam ettirmektir.
C- DĠĞER HUSUSLAR
Yakın gelecekte Genel Müdürlüğümüzün öncelik verdiği baĢlıca konular Ģu Ģekilde
özetlenmektedir;
Hizmet alanı içerisindeki bütün orman köylerinin sağlıklı içilebilir suya kavuĢturulması,
Kayıp kaçak oranının % 25‘lara çekilmesi,
Bütün abone bilgilerinin yenilenerek T.C. kimlik numaralarına göre kayıt edilmesi,
6360 Sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’
gereği hizmet alanımıza dahil olan 13 ilçeye ihtiyaca yönelik su ve kanalizasyon hizmeti
götürülmesi.
III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
Ġ Ġ
Ġ
Tablo.3. SASKĠ Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Gider Bütçe Bilgisi Özeti
2013 Yılı BaĢlangıç
Bütçesi (TL)
2013 Yılı Sonu
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcaması (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
1 Personel Giderleri
16.675.191,00
16.237.582,42
15.277.366,39
16.852.925,00
2 SGK Devlet Prim Giderleri
2.919.278,00
2.903.169,54
2.760.205,98
2.946.155,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
36.424.924,00
37.777.727,50
36.693.554,73
50.546.274,00
1.150,00
1.000.019,00
1.000.018,73
750.000,00
5 Cari Transaferler
1.756.109,00
2.498.106,19
2.498.105,19
2.188.352,00
6 Sermaye Giderleri
125.708.891,00
123.068.938,35
117.754.510,42
126.642.176,00
1.514.457,00
1.514.457,00
1.514.456,17
1.000.000,00
4 Faiz Giderleri
8 Borç Verme
9 Yedek Ödenekler
19.074.118,00
2012 Yılından Devir
TOPLAM
185.000.000,00
20
185.000.000,00
177.498.217,61
220.000.000,00
Grafik.5. SASKĠ Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Gider Bütçesi
1%
9%
2%
21%
1%
1%
65%
Tablo.4. SASKĠ Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Gider Bütçesi Açıklaması
PERSONEL GĠDERĠ
Memur Gideri
SözleĢmeli Personel
ĠĢçi Gideri
SGK DEVLET PRĠM GĠDERĠ
Memur Gideri
SözleĢmeli Personel
ĠĢçi Gideri
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERĠ
Üretime Yönelik Mal ve Malz AL.
Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Al.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımı
Temsil ve Tanıtma Gideri
Menkul Mal.Gayrimaddi Hak.Al.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
15.277.366,39
5.070.299,97
1.258.408,55
8.948.657,87
2.760.205,98
658.730,61
177.610,45
1.923.864,92
36.693.554,73
147.892,35
12.138.894,46
95.041,60
516.743,18
18.785.018,93
66.551,28
3.455.734,43
1.487.678,50
FAĠZ GĠDERĠ
1.000.018,73
CARĠ TRANSFERLER
2.498.105,19
SERMAYE GĠDERLERĠ
(YATIRIM GĠD.)
117.754.510,42
Genel Yönetim Hizmetleri
Mamul Mal Alımları
79.856,50
79.856,50
Ġnsan Kaynakları ve Destek Hiz.Dai.BĢk.
Mamul Mal Alımları
19.686,92
19.686,92
Bilgi ĠĢlem Hizmetleri
Mamul Mal Alımları
5.758,40
5.758,40
21
pers.gid
sgk gideri
mal ve hzm al.
faiz gid.
cari trans.
sermaye giderleri
Borç Verme
Elektrik Makine Ġk.Daire BaĢk.
Mamul Mal Alımları
Hukuk MüĢavirligi
Mamul Mal Alımları
Proje Yönetim Hizmetleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
11.646,60
11.646,60
1.403,02
1.403,02
1.292.495,47
4.192,54
1.288.302,93
Mali Hizmetler ġube Müdürlüğü
Mamul Mal Alımları
9.605,20
9.605,20
Gelir Hizmetleri ġube Müdürlüğü
Mamul Mal Alımları
14.471,10
14.471,10
Abone ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
Mamul Mal Alımları
20.212,81
20.212,81
Kanalizasyon Atıks Arıtma Dai.BĢk.
Mamul Mal Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Su Arıtma Hizmetleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Su Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Mamul Mal Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
GĠDERLER TOPLAMI
BELEDĠYELERE BORÇ VERME
GĠDERLER GENEL TOPLAMI
107.417.803,11
6.270.814,84
63.773,10
99.094.925,41
1.988.289,76
53.141,30
6.584,40
46.556,90
8.828.429,99
1.660.364,35
7.168.065,64
175.983.761,44
1.514.456,17
177.498.217,61
Tablo.5. SASKĠ Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Gelir Bütçesi Açıklaması
Yurtiçi SatıĢlar 2013 Tahakkuk
A - Su Gelir Tahakkuk
Mesken Su Alıcıları
Ticarethane Su Alıcıları
Resmi Daire Su Alıcıları
Liman Su Alıcıları
ĠnĢaat Su Alıcıları
Atık Su Alıcıları
Su Tahakkuk Toplamı
43.834.281,37
11.423.577,50
8.432.288,90
502.663,47
4.696.116,80
16.776.705,96
85.665.634,00
B - Diğer Gelirler Tahakkuk
Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler
Sayaç Bakım Ücreti
Tes.Mua.Sayaç Bakım Ücreti
51.449,55
1.143.414,92
32.275,99
22
Mevduat Faizleri
Gecikme Cezası ve Faizler
Kaçak Su Kul.Alınan Ceza
Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları
Ġller Bankası
Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı
Su Tes.Harc.Katılım Payı
Diğer Harcamalara Katılma Payları
Basılı Evrak SatıĢ Geliri
Proje Onay Bedeli
Abone Açma Bağlama Ücreti
Fosseptik Temizleme Ücreti
Kanal Açma Ücreti
Kanal Bağlama Ücreti
Kanal Temizleme Ücreti
Hasar KarĢılıkları
Su Analiz Geliri
Ġcra Masrafları Geliri
Yeniden Değerlendirme Farkları
KiĢilerden Alacaklar
KDV
1.682.442,06
890.329,68
684.486,07
209.098,07
12.757.322,05
2.832.999,96
1.755.062,33
386.857,47
258.268,91
114.739,83
1.186.948,82
8.961,00
1.303.204,02
83.806,53
14.700,00
68.593,21
896,00
95.621,56
1.921.011,71
93.359,43
8.477.626,60
Diğer Gelirler Toplamı
36.053.475,77
Su Tahakkuk Toplamı
Diğer Gelirler Tahakkuk Toplamı
TOPLAM
Geçen Yıldan Devreden Tahakkuk Top.
GENEL TOPLAM
85.665.634,00
36.053.475,77
121.719.109,77
23.672.672,13
145.391.781,90
Yurtiçi SatıĢlar 2013Tahsilat
A - Su Dağıtım Ücretleri
86.281.697,65
Mesken Su Tüketim Geliri
Ticarethane Su Tüketim Geliri
Resmi Daire Su Tüketim Geliri
ĠnĢaat Su Tüketim Geliri
Liman Su Tüketim Geliri
Atık Su Geliri
44.532.834,20
10.478.117,67
10.675.705,51
4.426.302,42
421.670,40
15.747.067,45
B - Diğer Gelirler
424.458,29
Basılı Evrak SatıĢ Geliri
Proje Onay Bedeli
Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin Gelirler
258.268,91
114.739,83
51.449,55
2 - DĠĞER GELĠRLER
34.852.470,47
A - GEN.BÜTÇE VERGĠ
GEL.TAHS.AL.PAY
Ġller Bankası Payı
12.757.322,05
12.757.322,05
B - SU DAĞITIM ÜCRETLERĠ
Sayaç Bakım Ücreti
Tes.Mua.Sayaç Tamir Ücreti
959.071,58
926.771,49
32.300,09
C - SU BAĞLAMA ÜCRETĠ
Abone Açma Bağlama Ücreti
1.186.948,82
1.186.948,82
D - KANALĠZASYON ÜCRETĠ
1.410.671,55
23
Fosseptik Temizleme Ücreti
Kanal Acma Ücreti
Kanal Bağlama Ücreti
Kanal Temizleme Ücreti
E - TAġINMAZ MALLARDAN ALINAN
GELĠRLER
Hasar karĢılıkları
F - TAHSĠSLĠ GELĠRLER
Mevduat Faizleri
Yeniden Değerlendirme Farkları
8.961,00
1.303.204,02
83.806,53
14.700,00
68.593,21
68.593,21
3.603.453,77
1.682.442,06
1.921.011,71
G - SU VE KAN.TES.ELDE.ED.K.
Kanalizasyon Harcamalarına Kat.Payı
Su Tes.Harcamalarına Katılım Payı
KDV
13.065.688,89
2.832.999,96
1.755.062,33
8.477.626,60
H - PARA CEZALARI
Kacak Su Kullananlardan Alınan Ceza
Tanımlanamayan Diğer Para Cezaları
720.513,93
511.415,86
209.098,07
I-GECĠKME CEZALARI VE FAĠZLER
Gecikme Cezası ve Faizler
890.329,68
890.329,68
J - ALACAKLARDAN TAHSĠLATLAR
Su Analiz Geliri
Ġcra Masrafları Geliri
KiĢilerden Alacaklar
189.876,99
896,00
95.621,56
93.359,43
SU DAĞITIM ÜCRETLERĠ GELĠRLERĠ
DĠĞER GELĠRLER
GELĠRLER GENEL TOPLAMI
BORÇLANMA
86.706.155,94
34.852.470,47
121.558.626,41
29.282.472,20 TL
24
25
GENEL MÜDÜRLÜK BĠRĠMLERĠ
TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
TUTANAK VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE YÖNETĠM BĠRĠMĠ
26
TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
27
B) PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1-FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ
TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığını yönetmek, çalıĢmasını düzenlemek ve denetlemek, BaĢkanlığın yıllık
çalıĢma programını düzenleyerek tasdikini temin, müfettiĢlerin kiĢisel ve gizli sicillerini
düzenlemek, Genel Müdürün teftiĢ, inceleme, araĢtırma ve soruĢturma iĢlerini yapmak ve
yaptırmak, müfettiĢlerce yapılan teftiĢ, inceleme ve soruĢturma raporlarını esas ve usul
bakımından inceleyerek sonuçları üzerinde gerekli iĢlemeleri yapmak teftiĢ, inceleme ve
soruĢturmalarda gereken titizliği temin etmek, sonuç alınıncaya kadar baĢkalarına bilgi
sızmamasına çalıĢmak, 1609 sayılı yasa kapsamına giren teftiĢ, inceleme ve soruĢturma ile Genel
Müdürlükçe acele kaydı ile havale edilen evrakı süratle sonuçlandırmak.
MüfettiĢlerce hazırlanacak raporların düzenleme ve yazılıĢlarına, gerçekleri
yansıtmadıklarına, raporların amacı ortaya koyup koymadıklarına dikkat etmek,
yansıtıp
SASKĠ Genel Müdürlüğünün Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Kararlar doğrultusunda
çalıĢmalarını teftiĢ, inceleme, araĢtırma, soruĢturma ve bu çalıĢmaları bir rapora bağlayarak
Genel Müdürlüğe sunmak.
Genel Müdürün havale ettiği her türlü soruĢturma, inceleme ve araĢtırma gerektiren iĢ ve
iĢlemleri, süratle sonuçlandırarak tutulan raporları Genel Müdürlüğe sunmak.
TeftiĢ ve soruĢturma iĢleri ile bunlardan alınan sonuçları ve alınması gerekli önlemleri her yıl
Genel Müdürlüğe bildirmek, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığındaki iĢlerin düzenli ve uyumlu bir Ģekilde
yürütülmesi evrak ve dosyaların muhafazası, iĢlerin normal süreler içerisinde sonuçlandırılması
hususlarını izlemek ve sağlamakla görevli ve yetkilidir.
Personel Bilgileri:
TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığında 1 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, bir yeminli katip bulunmaktadır.
2013Yılında Sunulan Hizmetler:
2013 yılı içerisinde 7 adet dosya hazırlanmıĢ olup; Bunlardan 3 tanesi disiplin dosyasıdır.
Disiplin dosyalarından 2 tanesi memur disiplin dosyası, 1 tanesi kadrolu iĢçi disiplin dosyasıdır.
Ayrıca 4 adet inceleme dosyası hazırlanmıĢtır. Bu inceleme dosyalarından bir tanesi Ģirket
elemanı inceleme dosyası, 2 tanesi birim inceleme dosyası, 1 tanesi de 2013 yılı tüm birimlerin
incelenmesi için Olur alınması olup, dosya hazırlık aĢamasındadır.
28
1.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
29
1. HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Genel Müdürlük tarafından verilecek konular hakkında görüĢ bildirmek, hukuki konulara iliĢkin
iĢlemleri yapmak, idare tarafından veya idare aleyhine açılan davalarla, icra takiplerinin, idare
vekili olarak adli, idari ve mali yargı organları nezdinde sonuçlandırılmasını sağlamak, bunların
dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak,
ĠĢ, SGK, Sendikalar Kanunu ve diğer kanunların uygulanmasından dolayı idare tarafından veya
idare aleyhine meydana gelebilecek anlaĢmazlıkları yargı yoluyla çözümlemek, iĢ
uyuĢmazlıklarında idareyi temsil etmek,
Yapılacak sözleĢmeleri ilgili birimlerle birlikte inceleyip, düzenlemek gerekli durumlarda
Ģartname tasarılarını incelemek, I. Hukuk MüĢavirliğinin katılması gereken komisyonlara
katılmak,
TeftiĢ ve soruĢturmaya konu olmuĢ, olaylar için müĢavirliğe iletilen raporlar hakkında gerekli
yasal yollara baĢvurup kamulaĢtırma, tesis, hak ve imtiyazlarla ilgili her türlü çalıĢmalarda ilgili
dairelerle iĢbirliği yapmak,
I. Hukuk MüĢavirliği ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğleri takip etmek,
izlemek, uygulamak ve uygulatmak ile yükümlüdür.
Genel Müdürlüğe gelen her türlü yasal tebligatı almak ve gereğini yapmak. Genel Müdürlükçe
verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Bu görevlerin yürütülmesi için kanunlar çerçevesinde
gerekli önlemleri almaya yetkili ve bu iĢlemler dolayısıyla sorumludur.
Personel Bilgileri:
Hukuk MüĢavirliğimiz, 1 Hukuk MüĢaviri Vekili, 3 Ģirket iĢçisi ve 3 sözleĢmeli avukat
ile çalıĢmalarını sürdürmektedir.
2013 Yılında Sunulan Hizmetler:
SÜRMEKTE OLAN DAVA DOSYA SAYISI
KURUMUMUZCA AÇILAN DAVA SAYISI
KURUMUMUZA AÇILAN DAVA SAYISI
GĠRĠLEN DURUġMA SAYISI
GĠDĠLEN KEġĠF SAYISI
SONUÇLANAN ĠCRA KOVUġTURMA SAYISI
SONUÇLANAN DAVA DOSYA SAYISI
TEMYĠZ EDĠLEN DOSYA SAYISI
BAġVURUYA BIRAKILAN DOSYA SAYISI
SÜRMEKTE OLAN ĠCRA KOVUġTURMA SAYISI
YAPILAN ĠCRA KAVUġTURMA SAYISI
GĠDĠLEN HACĠZ SAYISI
AVANS/MAHKEME VE ĠCRA GĠDERLERĠ ĠÇĠN
SU BEDELĠ
GECĠKME CEZASI
KAÇAK SU+KAÇAK SU TAKSĠTĠ
ĠCRA GĠDER TAHSĠLATI
MÜHÜR FEKKĠ+ġEBEKE TAKSĠTĠ
GELEN YAZI -BELGE
GĠDEN YAZI -BELGE
GÖRÜġ YAZISI
DURUġMA
YAPILAN TEMYĠZ
ABONE ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI
MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI
EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ
ĠL JANDARMA MÜDÜRLÜĞÜ
TAPU SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ
BANKALAR
263
159
40
569
0
977
149
15
37
7546
1436
795
6,545,301,59 TL
1.981,860,93 TL
92.362,98 TL
473.939,14 TL
218,389,18 TL
44,967,23 TL
92,362,98 TL
3,367,67 TL
1892
2225
19
569
15
458
209
1425
869
1617
2477
30
TUTANAK VE KARARLAR
ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
31
TUTANAK VE KARARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalıĢır.
Yönetim Kurulu‘nun gündem, toplanma görüĢme tutanak ve kararlarla ilgili sekreterya iĢlerini
yapmak ve Yönetim Kurulu kararlarını ilgili birimlere ulaĢtırma, Yönetim Kurulu faaliyetlerine
ait evrakı arĢivleme iĢlemlerini yürütmek.
SASKĠ KuruluĢ yasası gereği yılda iki kez olağan olarak toplanan, Genel Kurulda görüĢülecek
konuların Genel Kurula sunulmak üzere gerekli hazırlıklarını yapmak ve Genel Kurulda alınan
kararları izleyerek sonucu ilgili dairelere ulaĢtırmaktır.
Personel Bilgileri:
Tutanak ve Kararlar ġube Müdürlüğü bünyesinde 1 ġube Müdürü Vekili ve 1 iĢçi görev
yapmaktadır.
2013 Yılında Sunulan Hizmetler:
Genel Kurul ÇalıĢmaları
Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, SASKĠ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu 01.01.2013
tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar Mayıs olağan döneminde 2, Kasım olağan döneminde 2,
Ocak ayında 1 kez olağanüstü olmak üzere toplam 6 kez Genel Kurul toplantısı yapılmıĢ ve 15
konu karara bağlanmıĢtır.
Genel Kurulca karara bağlanan konuların gerekli hazırlıkları yapılmıĢ, alınan kararlar izlenip,
bant çözümleri yapılarak Genel Kurulca karara bağlanan konularla ilgili tutanaklar ile kararları
yazılarak süresi içinde gereği yapılmak üzere ilgili makam ve birimlere ulaĢması sağlanmıĢtır.
Yönetim Kurulu ÇalıĢmaları
SASKĠ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu BüyükĢehir Belediye BaĢkanının BaĢkanlığında,
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve üyelerin katılımıyla toplanır.
Yılın tatil günleri hariç her hafta pazartesi günleri, acil durumlarda diğer günlerde de olmak
üzere 01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar 60 toplantı ile 494 konuyu karara
bağlayarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere ulaĢması sağlanmıĢtır.
SASKĠ Genel Kurulu ile Yönetim Kurulu görüĢme tutanakları ve kararları, karar defterine
yazılarak, alınan kararların arĢivlendirilme iĢlemleri yapılmıĢtır.
Ayrıca; 2013 yılı içinde Yönetim Kurulu onayı ile ihalesi yapılan iĢlerin, ihale dokümanlarının
satıĢı ve sunulan tekliflerin kabulü gerçekleĢtirilmiĢtir.
32
PROJE YÖNETĠM BĠRĠMĠ
33
PROJE YÖNETĠM BĠRĠMĠ
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Samsun Su ve Kanalizasyon Ġdaresi (SASKĠ) Genel Müdürlüğü, hizmet alanı içerisindeki
atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesisi yapılması için AYB (Avrupa Yatırım Bankası)
ve KfW (Alman Kalkınma Bankası) ile 2005 yılında kredi sözleĢmeleri imzalamıĢtır.
Ġmzalanan bu kredi sözleĢmeleri gereği SASKĠ, doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı bir Proje
Yönetim Birimi (PYB) oluĢturmuĢtur. Proje Yönetim Birimi; Samsun Doğu Ġleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz DeĢarjı ĠĢinin Tasarımı, Yapım ĠĢi ve 3 Yıl Süre Ġle
ĠĢletilmesi projesinin genel yönetimine destek sağlamak, projenin zamanında ve finansal açıdan
sorunsuz Ģekilde tamamlanması için rehberlik etmek, projenin planlanması ve proje
faaliyetlerinin genel koordinasyonu ve izlenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak ve proje
döneminin önemli dönüm noktalarında ilgili karar alma süreçleri için öneriler hazırlamak ile
görevlidir. Sağlanan bu sürekli destek içinde Genel Müdürlüğümüze ve AYB‘ye/KfW‘ye rapor
verilmesi, karar alma süreçleriyle ilgili arka plan bilgilerinin temini, taleplerin yerine getirilmesi,
ilerleme raporlarının hazırlanması ve proje sonuçlarının izlenmesi de yer almaktadır.
Samsun Doğu Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz DeĢarjı ĠĢinin Tasarımı,
Yapım ve 3 Yıl Süre Ġle ĠĢletilmesi iĢi için gerekli denetim ve kontrollük hizmetlerinin
sağlanması amacıyla Yüksel Proje - IGIP- Temelsu - Tempo Ģirketlerinin oluĢturduğu ortak
giriĢim ile uygulama müĢavirliği sözleĢmesi imzalanmıĢ olup yapım iĢinin baĢlamasına müteakip
26 Ekim 2011 tarihinde müĢavirlik hizmeti aktif olarak görevine baĢlamıĢ ve halen devam
etmektedir.
Samsun Doğu Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz DeĢarjı ĠĢinin Tasarımı,
Yapım ĠĢi ve 3 Yıl Süre Ġle ĠĢletilmesine iĢinin sözleĢmesi 10 Ekim 2011 tarihinde PWT
WASSER - UND ABWASSERTECHNIK GMBH & ALKE ĠNġAAT SANAYĠ TĠCARET A.ġ.
& ALKATAġ ĠNġ. VE TAAH. A.ġ. Ġġ ORTAKLIĞI ile imzalanmıĢtır. Yapım çalıĢmaları
devam etmekte olup 26.04.2014 tarihinde tesisin iĢletmeye alınması planlanmaktadır.
Personel Bilgileri:
Birimimizde 1 Daire BaĢkanı, 2 memur görev yapmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcanan (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
59.708
5.034,08
35.011
Sermaye Giderleri
1.292.496
1.292.495,47
1.207.005
Toplam
1.352.204
1.297.529,55
1.242.016
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
2013 Yılında sunulan hizmetler:
2013 yılı içerisinde Samsun Doğu Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz DeĢarjı
Tasarım, Yapım ve 3 yıl süre ile iĢletilme hizmetleri iĢinin ve YITT ĠĢ Ortaklığı MüĢavirlik
Hizmetlerine ait hak ediĢ ödemeleri için Avrupa Yatırım Bankası’ndan 8.000.000,00 € ve
Alman Kalkınma Bankası’ndan 3.757.680,02 € olmak üzere toplam 11.757.680,02 €
borçlanma yapılmıĢtır.
34
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
SU ARITMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ĠÇMESUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KANALĠZASYON VE ATIKSU ARITMA
DAĠ.BAġK.
ELEKTRĠK MAKĠNE VE MALZEME ĠKMAL
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
35
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
36
SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Ġdarenin sivil savunma plan ve programlarını hazırlamak, Genel Müdürlüğe bağlı tüm kritik
ünitelerin güvenliğiyle ilgili alınacak önlemleri önermek ve yaptırılmasını izlemek. Sivil
Savunmaya iliĢkin görevleri aksatmamak üzere gerekli önlemleri almak ve önerilerde bulunmak,
milli seferberlik halinde idarece verilecek görevlerin düzenlenmesi ve zamanında yürütülmesini
koordine etmek. Sabotaj ve yıkıcı faaliyetlere karĢı korunma önlemlerini almak üzere Genel
Müdürlüğe öneri getirmek, alınan önlemleri kontrol etmek, Doğal afetlere karĢı korunmayı
gerektiren önlemleri almak ve plan hazırlamak görevlerini yerine getirilmesi sırasında ilgilileri
uyarmak. Genel Müdürlüğün Sivil Savunma ve Milli Güvenlikle ilgili yazıĢmalarını sağlamak,
kanunlardan doğan tüm görevlerini aksatmadan yürütmekle sorumludur.
Personel Bilgileri: Sivil Savunma Uzmanlığında 1 kiĢi Sivil Savunma Uzmanı olarak görev
yapmaktadır.
2013 Yılında Sunulan Hizmetler:
 2013 yılı içerisinde Gelen:37, Giden: 32 adet evrak iĢlem görmüĢtür.
 2013 yılına ait Afet Acil Yardım Planı güncelleĢtirilerek, Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
 28.06.2013 tarihinde Valilikçe onaylanan Afet ve Acil Durum Yönetimi Ġrtibat Bürosu
Talimatı birimlere gönderilerek, talimatta görevli olanlara görevleri tebliğ edilmiĢtir.
 Yangın talimatı, Yangın Söndürme talimatı ve Yangın dolabı kullanma talimatları
güncellenerek katlara asılmıĢtır.
 Binaların Yangından Korunma Yönetmeliğine istinaden Ana Hizmet binası ve Tesislerde,
Yangın Güvenliği Sorumluları belirlenerek, görevleri tebliğ edilmiĢtir.
 BüyükĢehir Belediyesince hazırlanan Afet Acil Eylem Planı güncellenerek ilgili birimlere
gönderilmiĢtir.
 SASKĠ Genel Müdürlüğüne ait 24 saat ÇalıĢma Planı güncellenerek Ġl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne bilgi verildi.
 Sivil Savunma Planı ve Yangın Söndürme Yönergesi güncellenerek Ġl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne bilgi verildi.
 Ġl Emniyet Müdürlüğünün Grev ve Lokavtlarda kurumumuzda alınacak güvenlik
önlemlerine ait planlar güncellenerek gönderilmiĢtir.
 Ġlimiz Afetlerde ÇalıĢma Rehberinin güncellenmesi amacıyla, kurumumuzda bulunan
araç, gereç, malzeme ve teçhizatın özelliklerini gösterir çizelgeler, Ġl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
 SASKĠ Genel Müdürlüğüne ait Teknik Personel Envanteri güncellenmiĢ, Ġl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğüne bildirilmiĢtir.
37
 SASKĠ Ana Hizmet Binasına ait Yangın Söndürme Tüplerinin periyodik bakımları
yapılmıĢtır.
 SASKĠ Genel Müdürlüğü ve bağlı Tesislerinde görevli yangın ekiplerine 30.05.2013
tarihinde Yangınları Söndürme ve Önleme hakkında eğitim verilerek tatbikat yapılmıĢtır.
 SavaĢ Hasarı Onarım Planı güncellenmiĢtir.
 Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden gelen ve kurumumuzu ilgilendiren konularda
çeĢitli yazıĢmalara cevap verilmiĢtir.
38
SU ARITMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
39
SU ARITMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
SASKĠ‘nin hizmet alanı içinde bulunan içme suyu arıtma tesislerini iĢletmek, bakım ve gerekli
onarımlarını sağlamak. Ġleride ihtiyaç duyulacak yeni arıtma tesislerinin plan, proje ve yapımı
için gerekli hazırlıkları yapmak.
Su kaynaklarının ve Ģebekeye verilen suyun sürekli olarak kimyasal ve bakteriyolojik
analizlerinin yapılarak periyodik izlenmesini sağlamak.
Personel Bilgileri
Daire BaĢkanlığımız 1 Daire BaĢkanı ( Kimya Mühendisi), 1 Çevre Y.Mühendisi, 2 Çevre
Mühendisi, 2 Biyolog, 2 Kimyager, 4 Tekniker, 7 teknisyen, 1 Laborant, 21 iĢçi ile 24 saat
vardiya sistemiyle çalıĢmalarını yürütmektedir.
Çakmak Barajı ve Ġçme Suyu Arıtma Tesislerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için
toplam 32 kiĢilik silahlı Özel Güvenlik elemanı mevcut olup bu iki tesis 24 saat korunmaktadır.
Bütçe bilgileri
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
TOPLAM
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcaması (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
1.705.392
354.689
1.799.763
92.458
3.952.302
1.638.851,90
348.471,57
1.639.029,68
53.141,30
3.679.494,45
1.911.102,00
402.501,00
2.364.009,00
138.002,00
4.815.614,00
2013 yılında sunulan hizmetler
40
Selahattin Ereren Ġçme Suyu Arıtma Tesisinde Samsun ve çevresindeki yerleĢim birimlerinin
içme ve kullanma suyu arıtılmakta ve Laboratuarda kontrolleri yapıldıktan sonra Ģehir depolarına
verilmektedir. Ġlave olarak Büyüklü Ġçme suyu Arıtma Tesisi de 2005 yılından beri Daire
BaĢkanlığımız bünyesinde hizmet vermektedir.
Samsun ve yöresine sağlıklı su temin eden Selahattin Ereren Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri 1996
yılında D.S.Ġ. den devralınarak iĢletmeye açılmıĢtır.
Merkez Arıtma tesisleri Samsun‘a 25 Km mesafede Tekkeköy ilçesi AĢağıçinik mevkiinde
yaklaĢık 300 dönüm arazi üzerinde çeĢitli ünitelerden oluĢmaktadır.
Büyüklü Arıtma Tesisleri ise, Samsun‘a 35 km. mesafede olup sadece Büyüklü Beldesine hizmet
vermektedir.
Arıtma tesislerine 13.346 m mesafede bulunan Çakmak barajından borularla ham su gelmekte,
havalandırma, dinlendirme, filtreleme ve klorlama iĢlemlerinden sonra Samsun‘da bulunan ana
depolara cazibeyle su gönderilmektedir.
Çakmak Barajı ve Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri özel güvenlik elemanları tarafından 24 saat
korunmaktadır. Ayrıca Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Büyüklü Arıtma Tesisleri ve Çakmak Barajı su
Alma Yapısı Güvenlik Kamera sistemleriyle de 24 saat izlenmektedir.
SAMSUN ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠ AKIM ġEMASI
2
2
3
4
5
7
8
1
6
9
ÇAKMAK
BARAJI
10
BY-PASS HATTI
SAMSUN
1- ÇAKMAK BARAJINDAN GELEN HAMSU
2- HAMSU GĠRĠġ YAPISI
3- HAVALANDIRMA YAPISI
4- HIZLI KARIŞTIRICILAR (KOAGÜLASYON)
5- YAVAŞ KARIŞTIRICILAR ( FLOKÜLASYON )
6- 3 KATLI ÇÖKTÜRME ÜNĠTESĠ
7- DURULTUCULAR
41
8- HIZLI KUM FĠLTRELERĠ
9- KLOR TEMAS TANKI
10- SAMSUN'A TEMĠZ SU VEREN ĠSALE
Laboratuar ÇalıĢmaları:
Laboratuarımızda, Sağlık Bakanlığından 20.11.2009 tarihinde aldığımız yetki ile, kaynak ve
içme sularında Kontrol Ġzleme ve Denetim Ġzleme analizlerinin tümü yapılabilmektedir.
En son teknolojiye sahip cihazlarla donatılan laboratuarımızda Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkındaki Yönetmeliğe göre tüm kimyasal (PAH, VOC, Ağır Metaller, Anyon-Katyon
analizleri…) ve Bakteriyolojik Analizler yapılmaktadır.
Rutin olarak içme suyu kontrol aracımızla Ģehir içi depolarda, Ģebeke uç noktalarında, evlerde, iĢ
yerlerinde ve okullarda klor kontrolü ile birlikte hem kimyasal hem bakteriyolojik analizler
yapılmaktadır.
2013 yılında 2155 adet bakteriyolojik, 7556 adet kimyasal analiz yapılmıĢtır.
2013 YILI LABORATUVAR ANALĠZ SAYILARI
Kimyasal
Analiz Sayısı
Bakteriyolojik
Analiz Sayısı
OCAK
708
107
ġUBAT
330
30
MART
491
108
NĠSAN
628
105
MAYIS
739
245
HAZĠRAN
547
181
TEMMUZ
743
192
AĞUSTOS
683
227
EYLÜL
742
214
KĠM
671
275
KASIM
754
216
ARALIK
520
255
7556
2155
AYLAR
TOPLAM
Sağlık Bakanlığının verdiği yetki ile, Denetim Ġzleme ve Kontrol Ġzleme çalıĢmaları
bünyesindeki parametreler laboratuarımızca bakılmakta olup, Belediye Meclisinden çıkartılan
kararla sadece kendi suyumuza değil, dıĢarıdan gelen suların da kimyasal ve bakteriyolojik
analizlerine ücret karĢılığı bakarak, SASKĠ Genel Müdürlüğü bütçesine katkıda bulunmaktayız.
24 saat kesintisiz hizmet veren laboratuarlarımızda halkımızdan gelen Ģikayetler anında
değerlendirilerek çözüme ulaĢtırılmaktadır.
Ġçme Suyu ve Atık Su Laboratuarlarımız 5.11.2012 tarihinde akredite olmuĢ olup 31.10.2013
tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yapılan denetimden baĢarıyla geçmiĢtir.
42
43
44
TEMĠZ SU LABORATUARI
Gaz Kromatografi Cihazı :
* Kütle spektrofotometresi esasıyla çalıĢan ve Helyum gazı kullanılan gaz kromotografi
cihazında Sağlık Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun
olarak yapılması gereken sudaki uçucu bileĢiklerden olan Benzen, Tetrakloreten, Trikloreten,
Toplam Trihalometanlar, Vinil Klorid gibi analizler ve polisiklik aromatik hidrokarbonların
(PAH)analizleri,yapılmaktadır.
45
Spektrofotometre Cihazı :
* Spektrofotometre cihazımızla 30 dan fazla parametreye bakabilmekteyiz.
( demir, mangan, klor, çöz.oksijen, fosfor …)
Ġyon Kromatografi Cihazı :
Anyon Cihazı :
Bir mobil ve bir sabit faz esasıyla çalıĢan iyon kromatografi ( Anyon ) cihazı ile su içerisinde
serbest iyon halinde bulunan ( - ) değerlikli parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Bu analizler
Florür, Klorür, Nitrit, Bromür, Nitrat, Fosfat, Sülfat, Bromat analizleridir. Bu analizler de Sağlık
Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.
Katyon Cihazı :
Bir mobil ve bir sabit faz esasıyla çalıĢan iyon kromatografi ( Katyon ) cihazı ile su içerisinde
serbest iyon halinde bulunan ( + ) değerlikli parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Bu analizler
Lityum, Sodyum, Amonyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Baryum gibi su kalitesine etki
eden parametrelerin analizleridir. Bu analizler de Sağlık Bakanlığının Ġnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.
46
ICP OES Cihazı :
Ġndüktif EĢleĢmiĢ Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi ( ICP OES ) ile sudaki ağır metallere
rahatlıkla bakılabilmektedir. Bu cihazda Argon ve Azot gazları kullanılarak sıvı örneklerde çok
sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde analizleri yapılabilmektedir.
Laboratuarımızda bu cihazla;
KurĢun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Antimon, Selenyum, Bakır, Çinko, Bor, Sodyum, Kalsiyum,
Magnezyum, Demir, Mangan, Krom, Nikel, Alüminyum analizleri yapılabilmektedir.
BAKTERĠYOLOJĠ LABORATUARI:
2013 yılında bakteriyoloji laboratuarında akreditasyon kapsamı içerisinde bulunan standart
metotlara göre, Toplam Koliform, E. Koli ve Enterokok analizleri yapılmaktadır.
Bakteriyoloji Laboratuarımız 2013 yılı sonunda akreditasyon kapsamında yenileme çalıĢmaları
gerçekleĢtirilerek eski laboratuar yıkılarak yenisi yapılmıĢtır.
47
Yeni yapılan laboratuarda Clostridium perfringens ve Sülfid indirgeyen Clostridia analizleri
yapılmaya baĢlanmıĢtır.
48
ATIKSU LABORATUARI:
Su Arıtma Dairesi BaĢkanlığı‘na bağlı Atıksu Laboratuarı, tesisimizin ana binası giriĢ katına
kurulmuĢ ve akreditasyon çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.
2013 yılında Merkez Arıtma Tesisine 58.025.300 m³ Hamsu GiriĢi olurken arıtım sonucu olarak
Ģehre 48.684.500 m³ su cazibe ile iletilmiĢtir. Aylara göre ölçülmüĢ olan içme suyu debileri
aĢağıda belirtilmiĢtir.
AYLAR
OCAK
Ham Su GiriĢ Debisi
m³/ay
4.843.300
Temiz Su ÇıkıĢ Debisi
m³/ay
3.636.900
Büyüklü Arıtma Tesisi
Temiz Su ÇıkıĢ(m³/ay)
20.270
ġUBAT
4.305.800
3.154.900
16.230
MART
4.791.400
3.547.600
13.700
NĠSAN
4.631.800
3.732.800
11.800
MAYIS
5.166.900
4.278.200
25.800
HAZĠRAN
5.379.500
4.466.700
13.000
TEMMUZ
5.274.400
4.707.600
25.300
AĞUSTOS
5.067.500
4.479.600
24.000
EYLÜL
4.620.700
4.121.100
19.830
EKĠM
4.497.800
4.156.600
19.320
KASIM
4.544.400
4.151.900
32.600
ARALIK
4.901.800
4.250.600
17.500
58.025.300
48.684.500
239.350
TOPLAM (m³/yıl)
49
44.682.250
2011
2012
48.923.850
44.971.800
42.672.240
46.573.610
48.391.100
2005
46.589.000
2004
45.394.000
2003
42.292.300
2002
42.320.300
2001
44.112.800
46.553.000
2000
44.782.200
47.223.900
20.000.000
15.199.663
30.000.000
25.632.500
40.000.000
32.165.900
50.000.000
39.386.200
60.000.000
10.000.000
0
1996
1997
1998
1999
2006
2007
2008
2009
2010
2013
Not: Yukarıdaki verilerde 2009 yılı itibariyle Selahattin Ereren Arıtma Tesisleri ve Büyüklü Arıtma Tesislerinde üretilen toplam
Temiz Su Çıkış Debileri verilmiştir.
Ayrıca Su Arıtma Dairesi BaĢkanlığınca ;
 Filtre ve Durultucuların Genel Bakımları ve temizlikleri yapılmıĢtır.
 Bakteriyoloji Laboratuarımıza 2013 yılı sonunda akreditasyon kapsamında yenileme
çalıĢmaları gerçekleĢtirilerek eski laboratuar yıkılarak yenisi yapılmıĢtır.
 Temizsu laboratuarlarının kapıları değiĢtirilerek sürgülü ve Ģifreli kapılar takılmıĢtır.
 Atıksu laboratuarının kapısına Ģifre mekanizması takılmıĢtır.
 Laboratuar personeli Akreditasyon denetiminden geçmiĢtir.
 Çakmak Barajından Atakum ilçesine kadar olan kısımdaki ana isale hattı bakımı yapılmıĢtır.
 Çakmak Barajı dolgu alanına aydınlatma direkleri dikilerek aydınlatma sistemi yapılmıĢtır.
 Ön ve Son Klorlama için Klorinatör sistemi yenilenmiĢ, klor tank odasındaki hat bağlantı
vana ve ekipmanları değiĢtirilmiĢtir.
 8 Adet yeni klor tankı hatta eklenmiĢtir.
 Havalandırma yapısı kanalındaki biriken atıklar temizlenmiĢtir.
 Çakmak Barajından gelen Ham suyun bulanıklığı arttığı dönemlerde 132.500 kg Alüminyum
Sülfat ve 500 kg Polielektrolit kullanılmıĢtır.
 Ġçme suyunun dezenfeksiyonu için 83.447 kg Klor kullanılmıĢtır.
 Arıtma Tesisleri için toplam 579.753 KW Elektrik kullanılmıĢtır.
50
 YazıĢma servisinde gelen evrak 200 adet, giden evrak ise 151 adettir.
Büyüklüdeki Arıtma Tesisleri için;
 Büyüklü Arıtmasında 239.350 m³ su arıtımında 54.007 kW Elektrik, 10000 kg. Sülfat, 1500
kg. Klor kullanılmıĢtır.
51
SAMSUN ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠ
2013 YILI SU KALĠTE RAPORU
Samsun Ġçme Suyu Arıtma
Tesisleri
Sağlık Bakanlığı
Ġ.T.A.S.H.Y.
pH
7,8
6,5 – 9,5
Ġletkenlik
2500 µS/cm (25oC)
Bulanıklık
290
0,8
Toplam Sertlik
15,5
Frº
Renk
Normal
Anormal DeğiĢim Yoksa
Koku
Normal
Anormal DeğiĢim Yoksa
Tat
Normal
Anormal DeğiĢim Yoksa
70
200 µg/L
<0,02
50 µg/L
Antimon
0,2
5 µg/L
Arsenik
<5
10 µg/L
Bakır
<0,1
2 mg/L
Bor
<0,05
1 mg/L
Civa
<1
1 µg/L
Demir
46
200 µg/L
Florür
0,1
1,5 mg/L
Kadmiyum
0,4
5 µg/L
Klorür
5,4
250 mg/L
Krom
<1
50 µg/L
KurĢun
2
25 µg/L
Mangan
10
50 µg/L
Nikel
<6
20 µg/L
Nitrat
3,2
50 mg/L
Nitrit
0,02
0,50 mg/L
Oksitlenebilirlik
2,0
5 mg/L O2
Siyanür
<10
50 µg/L
Sodyum
7,5
200 mg/L
Sülfat
17
250 mg/L
Koliform
0
0/100 ml
Enterokok
0
0/100 ml
E-Koli
0
0/100 ml
Benzen
<1
1 µg/L
<0,01
0.01 µg/L
Bromat
<10
10 µg/L
1,2-dikloretan
0.25
3 µg/L
Epikloridin
<0,1
0.1 µg/L
Toplam pestisitler
<0.5
0.5 µg/L
Selenyum
<10
10 µg/L
Tetrakloreten ve trikloreten
1
10 µg/L
Trihalometanlar-toplam
15
150 µg/L
Parametreler
Alüminyum
Amonyum
Benzo (a) piren
52
1 NTU
ĠÇMESUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
53
ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
SASKĠ faaliyet alanı içerisindeki yerleĢimlerin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının
tamamının kesintisiz olarak yer altı ve yer üstü kaynaklarından; temiz, standartlara uygun,
içilebilir nitelikte, minimum kayıp-kaçak oranı ve düĢük iĢletme maliyeti ile temin edilmesi ve
kaliteli hizmetin vatandaĢlara olabildiğince ucuza sunularak, vatandaĢ memnuniyetinin
sağlanması için, gerekli olan içme suyu temini için gerekli baraj, gölet, su alma yapısı, sondaj
kuyusu, su deposu, terfi istasyonu, isale, terfi ve Ģebeke hatları ve bunlarla ilgili Scada,
Dezenfektasyon gibi her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devir almak, bakım
ve onarımlarını yapmak, teknolojik geliĢmelere uygun olarak iyileĢtirmek ve iĢletmek.
Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karĢılanması için gerekli her türlü kuyu, arıtma
tesisi, terfi merkezleri, depolar, isale, terfi, iletim ve Ģebeke hatları ile, idari bina, atölye ve boru
imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, iĢlerin
gidiĢatını kontrol etmek. Samsun‘un geleceğe yönelik içme suyu sorununun çözümü için uzun
vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iĢ programlarını mevcut su durumu konusunda
ihtiyaçları ―Mevcut Ġçme Suyu Projeleri‖ kapsamında hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak
öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve projelendirmek.
Ġvedi olarak yapılması gerekli, mevcut Ģebeke ile irtibatlandırılacak hatları programlamak ve
yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen iletim hatları, Ģebeke ana ve tali hatları, arıtma
tesisleri, gömme, depo, pompa istasyonları, atölye, vb. tesislere ait her türlü inĢaat ve tesisin
etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu iĢlerden ihale
suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve
gerekiyorsa değiĢtirip onaylamak,
Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan iĢlerin ihale yoluyla
yapılmasını sağlamak amacıyla keĢifleri ve buna bağlı sözleĢme Ģartname gibi ihale iĢlemlerini
hazırlamak ve ihale edilen iĢlerin baĢından sonuna kadar kontrol etmek. Ġlgili hakediĢ raporlarını
düzenlemek ve iĢletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür.
Arıtma tesisinde arıtılan suyun depolara ve Ģebekeye tevzi iĢlerini, Ģebekede oluĢabilecek su
kaçaklarını saptayarak önlemeye çalıĢmak. Depolardaki çalıĢma saatlerini düzenlemek. Yeni
abonelerin Ģebekeye bağlanmasını sağlamak. Yeni yapılan Ģebekenin, Ģebeke planlarına
iĢlenmesini sağlamaktır.
Bütçe Bilgileri
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcanan (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
1 Personel Giderleri
5.458.050,00
5.000.001,63
5.372.202,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri
1.150.000,00
980.006,91
997.701,00
3 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
11.275.511,00
10.804.637,51
10.900.000,00
4 Faiz Giderleri
-
-
-
5 Cari Transferler
-
-
-
8.982.100,00
8.828.429,99
12.399.061,00
26.865.661,00
25.613.076,04
29.668.964,00
6 Sermaye Giderleri
7 Sermaye Transferleri
TOPLAM
54
Personel Bilgileri
Ġçme Suyu Dairesi BaĢkanlığımızda; 1 Daire baĢkanı, 4 inĢaat mühendisi, 1 jeofizik mühendisi, 1
harita mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 maden mühendisi, 8 tekniker, 9 teknisyen, 3 ambar
görevlisi, 4 büro görevlisi, 3 satın alma görevlisi, 4 185 su arıza görevlisi, 30 depo görevlisi, 19
usta, 46 iĢçi, 23 Ģoför, 23 operatör, 1 temizlik iĢçisi olmak üzere toplam 182 personel görev
yapmaktadır.
2013 yılında sunulan hizmetler
Genel Müdürlüğümüz tarafından halen; 643.200 nüfusun (2013 sayımı) % 99,45 lik (639.656
kiĢi) kısmına içme suyu hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin;
 % 97,09 lük (624.502 kiĢi) kısmı AĢağıçinik Selahattin Ereren ve Büyüklü ARITMA
TESĠSLERĠNDEN,
 % 1,63 lük (10.493 kiĢi) kısmı köylerde açılmıĢ olan 22 adet SONDAJ kuyusundan,
 % 0,73 lik (4.684 kiĢi) köylerde bulunan 21 adet KAYNAK SULARINDAN
karĢılamaktadır.
 % 0,55 lik kısmı (3.521 kiĢi) ise kendi imkanları ile temin ettikleri veya köy halkı
tarafından iĢletilen kaynak sularını kullanmaktadır. Hizmet verilen nüfusa ait veriler
hazırlanan tablolarda sunulmuĢtur.
Hizmet alanımız içerisinde toplam 138.106 m3 hacme sahip 218 adet deponun, 78 adet terfi
merkezinin, 22 adet sondaj kuyusunun, 21 adet kaynak kaptajın iĢletilmesi, bakım ve onarım
hizmetleri yapılmaktadır.
ĠÇMESUYU DEPOSU
S.NO
ARITMA
TES.
TERFĠ
SONDAJ
MERKEZĠ KUYUSU
KAYNAK
SUYU
BELDE ADI
(ADET)
(M3)
(ADET)
(ADET)
(ADET)
(ADET)
1
ATAKUM
60
57.656
-
23
2
7
2
CANĠK
73
24.950
-
23
14
9
3
ĠLKADIM
36
45.625
-
14
2
5
4
TEKKEKÖY
49
9.875
2
18
4
-
TOPLAM
218
138.106
2
78
22
21
Hizmet alanımız içerisinde bulunan yerleĢim alanlarına içme ve kullanma suyu sağlayan boru
hatlarının toplam uzunluğu 31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile 2.607.409 mt dir.
55
ĠÇMESUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠÇMESUYU BORU ENVANTER BĠLGĠLERĠ
BORU ÇAPI
BORU CĠNSĠ
20-25-32-40 PE
50
63
63
75
75
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
350
350
350
400
400
400
400
500
500
500
600
600
700
800
1000
1200
1600
1600
2200
PE
PE
PVC
PE
PE
PVC
PE
PVC
PĠK
DÜKTĠL
PVC
PĠK
DÜKTĠL
ÇELĠK
PVC
PĠK
DÜKTĠL
ÇELĠK
PVC
DÜKTĠL
PĠK
AÇB
ÇELĠK
PVC
PĠK
DÜKTĠL
AÇB
ÇELĠK
PVC
PĠK
AÇB
DÜKTĠL
ÇELĠK
PVC
PĠK
AÇB
DÜKTĠL
ÇELĠK
PVC
AÇB
ÇELĠK
AÇB
ÇELĠK
CTP
DÜKTĠL
AÇB
ÇELĠK
DÜKTĠL
DÜKTĠL
ÇELĠK
ÇELĠK
ÇELĠK
ÇELĠK
ÖGÇGBB
ÇELĠK
ÖGÇGBB
ÖGÇGBB
TOPLAM
56
2013 METRAJ (mt)
10,562
21,218
6,052
133,923
232,399
7,966
42,247
228,462
22,428
31,179
1,143,844
82,000
35,837
4,716
57,442
4,200
3,728
4,400
150,629
25,678
16,500
8,200
5,715
112,505
3,400
13,352
3,602
6,620
32,486
4,600
1,400
3,810
5,759
20,710
8,500
728
616
1,650
1,500
1,500
1,896
500
12,166
1,725
1,506
1,600
7,080
4,108
2,231
14,370
4,130
4,150
7,280
10,899
4,336
10,700
16,670
2,607,409
2013 Yılı içerisinde 464 cadde ve sokakta 118.024 mt yeni içme suyu Ģebekesi döĢenmiĢ, 42.771
mt arızalardan dolayı kısmi yenileme yapılmıĢtır.
2013 Yılında müteahhitlerce 4.696 mt terfi, iletim ve Ģebeke hatları döĢenmiĢtir.
SU ġEBEKESĠ YAPIM ÇALIġMALARI
Müteahhitlerce DöĢenen Hatlar
:
Daire BaĢkanlığı Ekiplerince DöĢenen Hatlar
: 118.024,00mt
Arızaların Giderilmesinde Kullanılan Boru Metrajı
:
Yapımı GerçekleĢen Toplam ġebeke Metrajı
: 165.491,00mt
4.696,00mt
42.771,00mt
SASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EKĠPLERĠ TARAFINDAN 02.01.2013 / 31.12.2013 TARĠHLERĠ ARASINDA DÖġENEN ĠÇMESUYU BORULARININ
AYLARA GÖRE DAĞILIMI
BELEDĠYE
MÜTEAHHĠTLERCE
EKĠPLERĠNCE
DÖġENEN TERFĠDÖġENEN
ĠLETĠM-ġEBEKE
ĠÇMESUYU
AYLAR
HATLARI
HATLARI
ARIZALARDA
TOP.DÖġ.
KULLANILAN
ABONE
ĠÇMESUYU
TOPLAM BORU
ARIZASI
BORU MĠKTARI
BOYU
ġEBEKE
ARIZASI
DĠĞER
TOPLAM
ARIZA
MEV.ABO.HAT.
YENĠ
TOPLAM
KOMPLE
ABONE
ABONE
HATTI BAĞ. YENĠLENMESĠ
(MT)
(MT)
(MT)
(MT)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
(AD.)
OCAK
-
8,167.00
2,678.00
10,845.00
896
362
205
1,463
70
43
113
ġUBAT
-
7,237.00
2,629.00
9,866.00
883
310
204
1,397
94
65
159
MART
-
11,064.00
2,694.50
13,758.50
876
360
212
1,448
89
115
204
NĠSAN
-
8,624.00
2,333.50
10,957.50
941
350
248
1,539
75
131
206
MAYIS
-
10,266.00
4,708.00
14,974.00
1,197
430
323
1,950
107
87
194
HAZĠRAN
-
11,262.00
5,369.00
16,631.00
1,246
399
286
1,931
100
121
221
TEMMUZ
856.00
10,229.00
4,461.00
15,546.00
1,256
392
310
1,958
93
157
250
AĞUSTOS
1,468.00
7,431.00
3,915.00
12,814.00
1,096
376
325
1,797
55
76
131
EYLÜL
-
14,996.00
3,939.00
18,935.00
1,217
346
295
1,858
44
30
74
EKĠM
-
7,341.00
2,958.50
10,299.50
881
305
233
1,419
34
151
185
KASIM
-
11,103.00
4,004.00
15,107.00
984
324
246
1,554
63
135
198
ARALIK
2,372.00
10,304.00
3,081.50
15,757.50
935
325
200
1,460
33
72
105
TOPLAM
4,696.00
118,024.00
42,771.00
165,491.00
12,408
4,279
3,087
19,774
857
1,183
2,040
57
SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA DÖŞENEN HATLARA AİT GRAFİK
197.433
200.000
159.386
161.167
160.795
150.385
160.000
139.576
142.412
138.291
116.997
120.000
84.085
80.000 68.845
71.131
76.066
116.889
84.252
72.965
67.385
40.000
26.262
5.447
4.853
5.065
10.287
10.384
1.255
4.696
0
2000 YILI 2001 YILI 2002 YILI 2003 YILI 2004 YILI 2005 YILI 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 2013 YILI
Seri 1
Seri 2
ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI EKĠPLERĠ TARAFINDAN YAPILAN ĠġLERĠN
TOPLAM MALĠYET TUTARI
2013 YILINDA YAPILAN YENĠ ġEBEKE TUTARI
8.297.811,49
2013 YILINDA YAPILAN ġEBEKE VE ABONE ARIZALARIN
TUTARI
5.712.750,57
MEVCUT ABONE HATLARININ KOMPLE YENĠLENMESĠ VE
YENĠ ABONE HATTI BAĞLANTILARININ TUTARI
479.624,40
TOPLAM
=
14.490.186,46
%18 KDV
=
2.608.233,56
TOPLAM MALĠYET BEDELĠ (TL)
=
17.098.420,02
2013 yılı içerisinde mevcut ve yeni devir alınan köy depoları dahil toplam 124 adet deponun
temizliği yapılmıĢtır.
58
2013 Yılında müteahhitlerce 4.696 mt terfi, iletim ve Ģebeke hatları döĢenmiĢtir.
2013 yılı içerisinde mevcut ve yeni devir alınan köy depoları dahil toplam 124 adet deponun
temizliği yapılmıĢtır.
2013 Yılında gerek Daire BaĢkanlığımız ekipleri, gerekse ihale yolu ile yapılan çalıĢmalar
aĢağıda özetlenmiĢtir.
Atakum Ġlçesi:
2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
 Atakum Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 47.656 mt hat yenilemesi veya
yeni hat döĢenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Akalan köyünde 1 adet sondaj açıldı.
 Kulacadağ köyü Aydınoğlu Mahallesinde 1 adet sondaj açıldı.
 Çamlıyazı köyünde 180 mt, Karakavuk köyünde 3.600 mt, Köselli köyünde 3.666 mt ve
Meyvalı köyünde 155 mt Ģebeke hattı döĢenmiĢtir.
Canik Ġlçesi
2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
 Canik Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 27.856 mt hat yenilemesi veya
yeni hat döĢenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 BaĢkonak ve Yeniköy köylerine su vermek üzere 3 adet 50 m3 depo, 2 adet Terfi Merkezi,
1.460 mt Terfi hattı, 9.866 mt Ģebeke hattı döĢenmesi iĢi ihale edildi. Yapım çalıĢmalar 2014
Yılında tamamlanacaktır.
 Düzardıç, Çağlayan, Hilaltepe, Ġmamlar, Uluçayır, ġirinköy (Sarıbıyık), Çamalan ve KaĢyayla
köylerine toplam 8 adet sondaj açıldı.
 Gürgenyatak köyüne ġEHĠR ġEBEKE suyu götürmek üzere 1 adet terfi merkezi, 2324 mt
terfi hattı döĢendi, depoların enerji ve otomasyon iĢlemleri tamamlandı ve köyün tamamına
Ģehir Ģebeke suyu verildi. Abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Sarıbıyık (eski adı ġirinköy) köyü üst kısımlarına su vermek üzere yapılan 50 m3 lük depo ve
terfi merkezinin otomasyonu yapıldı ve bölgeye su verildi.
 Alibeyli köyünün Kırkambar, AĢağı ve Yukarı TaĢdibek mahallelerine su vermek üzere 4.830
m Ģebeke hattı döĢendi.
 Avluca köy deposuna, Gökçepınar Ģebeke hattından 1.824 m iletim hattı döĢenerek köyün
tamamına su verildi. Abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Gecehan köyüne 4.910 m ilave hat döĢenerek köyün tamamına su verildi ve abonelik iĢlemleri
yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 KaĢyayla köyüne 2.920 m ilave hat döĢenerek köyün tamamına su verildi ve abonelik
iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Tekkiraz köyüne 370 m ilave hat döĢenerek köyün tamamına su verildi ve abonelik iĢlemleri
yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Adatepe köyüne 1.030 m, BaĢalan köyüne 220 m, BaĢkonak köyüne 2.372 m, Düvecik
köyüne 1.420 mt, Düzardıç köyünde 340 mt, Kozlu köyüne 200 m ve Yayla köyüne 200 m
ilave Ģebeke hattı döĢendi.
59
Ġlkadım Ġlçesi:
2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
 Ġlkadım Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 21.410 mt hat yenilemesi veya
yeni hat döĢenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 Çelikalan köyüne 3.540 m ilave hat döĢendi ve abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri
bağlandı.
 Yukarı Avdan köyüne 600 m ilave hat döĢendi ve abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin
aboneleri bağlandı.
 Bilmece ve Çanakçı köylerinde abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Yukarı Avdan köyü Dere mahallesine 1 adet sondaj açıldı.
Tekkeköy Ġlçesi:
2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
 Tekkeköy Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan köy ve mahallelerde 22.072 mt hat yenilemesi
veya yeni hat döĢenmesi çalıĢmaları yapılmıĢtır.
 BaĢköy köyüne 3.260 m ilave hat döĢendi, 1 adet sondaj açıldı.
 Karaperçin, Kargılı ve Çimenli köylerine yapılan depoların enerji ve otomasyon iĢlemleri
tamamlandı ve hatlara su verildi. Abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 KarıĢlar köyünde yapılan depoların enerji ve otomasyon iĢlemleri tamamlandı ve hatlara su
verildi. Abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Yukarıçinik köyünde yapılan depoların enerji ve otomasyon iĢlemleri tamamlandı ve hatlara
su verildi. Abonelik iĢlemleri yapılan hanelerin aboneleri bağlandı.
 Kerpiçli köyüne KıĢla köyü Ģebekesinden su vermek üzere 5.300 m Ģebeke hattı döĢendi.
Abonelik iĢlemlerinin tamamlanması bekleniyor.
 Yeniköy ve Erenköy köylerinin ortak kullanımı için 1 det sondaj açıldı.
Dikbıyık ve Çınarlık Beldesi:
2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
 Dikbıyık Beldesine 2013 yılı içersinde 1.226 m Ģebeke hattı döĢenmiĢtir.
 Çınarlık Beldesine 2013 yılı içersinde 310 m Ģebeke hattı döĢenmiĢtir.
60
Terme Ġlçesi:
Söğütlü Beldesi:
2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
 Söğütlü Beldesine 2013 yılı içersinde 1.734 m Ģebeke hattı döĢenmiĢtir.
185 Su Arıza Servisi ile Ġlgili ÇalıĢmalar
185 Su Arıza Servisi 24 saat devamlı hizmet vermekte olup; günlük iĢ programlarının
hazırlanması, Çözüm Merkezi – vatandaĢ müracaatı ve telefonla bildirilen arızaların bölgelerine
göre kayda alınıp arıza ekiplerine iletilmesi, gün içinde bu arızaların tamiratlarının yapılması,
kalan arıza ve gece gelen kayıtların ertesi günün iĢ programında bölgesine göre yazılıp arıza
ekiplerine verilmesi, Ģeklinde çalıĢmalarını sürdürmektedir.
Yıl içerisinde toplam 19.774 adet arıza bildirilmiĢtir. Bunun 12.408 adedi abone, 4.279 adedi
Ģebeke, 3. 087 adedi ise sayaç bakımı, su analizleri vs. olmak üzere toplam 19.774 adet arıza
bildirilmiĢtir.
Yapılan Arızalarla Ġlgili ÇalıĢmalar
Hizmet alanı içindeki arızalara; arızaların miktarı, boru cinsi ve çapına göre 12 ile 15 arasında
değiĢen sayıda ekiple müdahale edilmektedir. Her ekip 1 usta 1 iĢçiden oluĢmaktadır. Arıza
bölgelerine miktarına ve makine durumuna göre 2 ile 3 ekibe 1 adet kanal kazıcı bego tahsis
edilmektedir. Yıl içerisinde 185 su arıza servisine gelen 12.408 adet abone arızası, 4.279 adet
Ģebeke arızası, 3.087 adedi ise sayaç yanı arızası ile su kalitesi ve diğer muhtelif arızalar olmak
üzere toplam 19.774 adet bildirim çözümlenmiĢtir.
61
Ġçme Suyu Dairesi BaĢkanlığına Bağlı Ekipler Tarafından 01.01.2013 / 31.12.2013 Tarihleri Arasında Yapılan
Arıza BaĢvurularının ÇeĢidi ve Sayısı Hakkında Tablo ve Grafik
ÇalıĢılan Gün Sayısı
:
308
Gün
ARIZA BAġVURU DAĞILIMI ( ADET )
ġEBEKE ARIZASI
4279
ABONE ARIZASI
12408
Günlük Ortalama Yapılan Arıza Sayısı :
DĠĞER
3087
TOPLAM
19774
64 Adet
2013 YILINDA YAPILAN SU ARIZALARININ DAĞILIMI
DĠĞER
16%
ġEBEKE
ARIZASI
22%
ABONE
ARIZASI
62%
ĠMALAT CĠNSĠ
ĠMALAT (ad)
BĠRĠM BEDEL
(YTL/Ad.)
TUTAR (YTL)
ġEBEKE ARIZASI
TAMĠRAT BEDELĠ
4.279
547,91
2.344.506,89
ABONE HATTI ARIZASI
TAMĠRAT BEDELĠ
12.408
235,11
2.917.244,88
ġebeke ve Abone Arızalarında Kullanılan Malzeme Tutarı
TOPLAM MALĠYET BEDELĠ (TL)
450.998,80
5.712.750,57
Sondajlar Ġle Ġlgili Olarak Yapılan ÇalıĢmalar
Hizmete alanımız içerisinde Atakum ilçesinde 2 adet, Canik Ġlçesinde 14 adet, Ġlkadım Ġlçesinde
2 adet, Tekkeköy ilçesinde 4 adet olmak üzere toplam 22 adet SONDAJ KUYUSU iĢletilmekte,
bakımı ve onarımları yapılmaktadır.
62
2013 Yılında ihale edilen12 köyün sondajlarının analiz ve debi ölçümü ile ilgili çalıĢmalar halen
devam etmektedir.
Otomasyon ve SCADA ÇalıĢmaları Ġle Ġlgili Yapılan ÇalıĢmalar
SCADA ve Otomasyon çalıĢmaları Samsun Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz DeĢarjı Gelir
Getirmeyen Su Azaltma Strateji Planında önerilen tavsiye ve tespitler doğrultusunda
yürütülmekte olup, bu kapsamda Samsun Atıksu Projesi – Proje Yönetim Birimi MüĢavirlik
Hizmetleri SözleĢmesi kapsamında müĢavir firmaya ara proje hazırlatıldı, bu proje üzerinden kati
proje hazırlanması iĢi ihalesinin yapılabilmesi için çalıĢmalar devam etmektedir.
2013 Yılında Daire BaĢkanlığımız tarafından;
Çatmoluk, Köselli, Sarıbıyık (ġirinköy), Karaperçin, Kargılı, KarıĢlar, Yukarıçinik köylerinin
Depo, Terfi Merkezi ve Sondaj Kuyularının otomasyonları yapıldı.
Yapılan Diğer ÇalıĢmalar
Yapılan yeni içme suyu hatlarının röleveleri ekip sorumlusu teknisyenler tarafından çizilmekte,
daha sonra koordinat sistemine uygun olarak bilgisayar ortamında çizilerek sayısal haritalar
halinde iĢletme projeleri düzenlenmektedir. Bu röleveler belde ve mahalle bazında dosyalanarak
arĢivlenmektedir. Bu kapsamda 2013 yılında yıl içinde döĢenen 118.024 mt Ģebeke hattı
bilgisayar ortamında iĢletme paftalarına iĢlenmiĢtir.
Arıza ve Ģebeke yapım çalıĢmalarının günlük çalıĢma programları tablolarına iĢlenmesi ve buna
bağlı olarak yeni Ģebeke hatları yapım çalıĢmaları, çalıĢmalarda kullanılan malzemeler, yapılan
abone ve Ģebeke arızaları bilgisayar ortamına aktarılmıĢ aylık ve yıllık faaliyet raporları
hazırlanarak dosyalanması sağlanmıĢtır.
Yine Daire BaĢkanlığı ekiplerimizce 857 adet yeni abone bağlantısı, 1.183 adet mevcut abone
hat değiĢimi yapılmıĢtır.
63
Ġçme Suyu Dairesi BaĢkanlığına Bağlı Ekipler Tarafından 01.01.2013 / 31.12.2013 Tarihleri
Arasında Yapılan Ġçme Suyu Abone Bağlantı ÇalıĢmalarına Ait Tablo ve Grafik
ABONE HATTI DAĞILIMI
YENĠ ABONE BAĞ.
MEV.ABO.HAT.YENĠLENMESĠ
TOPLAM
857
1183
2040
2013 YILI ABONE HATTI DAĞILIMI
YENĠ ABONE
BAĞ.
42%
MEV.ABO.HAT.Y
ENĠLENMESĠ
58%
ĠMALAT CĠNSĠ
MEVCUT ABONE HATLARININ
KOMPLE YENĠLENMESĠ
YENĠ ABONE HATTI
BAĞLANTISI
ĠMALAT
(ad)
BĠRĠM BEDEL
(YTL/Ad.)
TUTAR (YTL)
1.183
235,11
278.135,13
857
235,11
201.489,27
TOPLAM MALĠYET BEDELĠ (TL)
479.624,40
64
ĠÇME SUYU DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA EMANETEN VE ĠHALELĠ OLARAK
GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠġLERĠN TOPLAM MALĠYET TUTARI ( KDV DAHĠL )
ĠġĠN NĠTELĠĞĠ
MALĠYET (YTL)
ġEBEKE YAPIM VE ARIZA EKĠPLERĠMĠZ TARAFINDAN
YAPILAN ÇALIġMALARA AĠT TOPLAM TUTARLAR
17.098.420,02
DAĠRE BAġKANLIĞIMIZCA AÇIK ĠHALE VE DOĞRUDAN
TEMĠN USULÜ ĠLE MÜTEAHHĠTLERCE
GERÇEKLEġTĠRĠLEN YAPIM ĠġLERĠNE AĠT TOPLAM
TUTARLAR
1.684.425,59
DAĠRE BAġKANLIĞIMIZCA YAPIM ĠġLERĠNDE
KULLANILMAK ÜZERE AÇIK ĠHALE VEYA DOĞRUDAN
TEMĠN USULÜ ĠLE YAPILAN MAL VE HĠZMET ALIM
ĠġLERĠNE AĠT TOPLAM TUTARLAR
TOPLAM (TL)
1.734.995,75
20.517.841,36
Personelin Eğitimi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar
2013 yılı içerisinde Belediye Hukuku, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, ĠĢ Ahlakı ve Temel Etiksel
DavranıĢ Konulu Eğitimlere katılım sağlanmıĢtır.
65
KANALĠZASYON VE ATIKSU ARITMA
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
66
KANALĠZASYON VE ATIKSU ARITMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
SASKĠ hizmet alanı içerisinde çevre kirlenmesini önlemeye yönelik kanalizasyon Ģebekesi,
toplayıcı hatları, ana kolektör, terfi istasyonları, deniz deĢarjı, idari bina, atölye ve boru
imalatlarına ait yatırım programlarını hazırlamak, uygulamaya geçmesini sağlamak, iĢlerin
gidiĢatını kontrol etmek. Samsun‘un geleceğe yönelik kanalizasyon ve yağmur suyu sorununun
çözümü için uzun vadeli planlamayı yapmak, yıllık yatırımları, iĢ programlarını kanalizasyon ve
yağmur suyu konusunda ihtiyaçları ‗‘ mevcut kanalizasyon ve yağmur suyu ‗‘proje kapsamında
hazırlanan projeler ile irtibatlandırmak, öncelik sıralarını tespit etmek, planlamak ve
projelendirmek. Ġvedi olarak yapılması gerekli, mevcut Ģebeke ile irtibatlandırılacak hatları
programlamak ve yaptırmak, öncelikli olarak yapılması öngörülen kolektör, Ģebeke ana ve tali
boruları, arıtma tesisleri, pompa istasyonları, atölye vb. tesislere ait her türlü inĢaat ve tesisin
etüdü, avan proje, fizibilite ve detaylı projeleri düzenlemek veya düzenletmek bu iĢlerden ihale
suretiyle yaptırılacak olanlara ait yükleniciler tarafından hazırlanan projeleri kontrol ve
gerekiyorsa değiĢtirip onaylamak.
Hazırlanan projelerden yapılması Yönetim Kurulunca karara bağlanan iĢlerin ihale yoluyla
yapılmasını sağlamak amacıyla keĢifleri ve buna bağlı sözleĢme Ģartname gibi ihale iĢlemlerini
hazırlamak ve ihale edilen iĢlerin baĢından sonuna kadar kontrol etmek. Ġlgili hakediĢ raporlarını
düzenlemek ve iĢletmeye girecek tesislerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve yaptırmakla
yükümlüdür.
Ayrıca SASKĠ‘nin hizmet alanı içerisinde mevcut olan ve yeni tesis edilen atık su ve yağmur
suyu hatlarının ve buna bağlı parsel bacası, muayene bacası, ızgara baca, tahliye baca, terfi
merkezleri ve arıtma tesislerinin bakımı ve iĢletmesi, çıkacak arızaların giderilmesini sağlamak.
Daire BaĢkanlığı bünyesinde bulunan tesislerin, iĢçi ve bekçiler için yaptırılan binaların küçük
ölçekli bakımı ve temizliği gibi iĢleri yürütmek.
Personel Bilgileri:
Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire BaĢkanlığımızda 1 Daire BaĢkanı, 3 ġube Müdürü, 16
Mühendis, 13 Tekniker, 23 Adet Operatör, 54 Adet ġoför, 5 Adet Usta, 44 Adet Kadrolu Geçici
ve 149 Adet ġirket ĠĢçisi olmak üzere toplam 222 personel ile çalıĢmalarını yürütmektedir.
Bütçe Bilgileri:
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcanan (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
3.924.138
3.721.210,78
3.921.502
729.290
673.121,43
688.101
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
13.651.850
13.143.045,92
19.238.763
Sermaye Giderleri
110.823.620
107.417.803,11
112.268.013
TOPLAM
129.128.898
124.955.181,24
136.116.379
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Gid.
67
2013 Yılında Sunulan Hizmetler:
A) KANALĠZASYON ve YAĞMURSUYU YATIRIMLARI
ĠĢlerin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içerisinde bulunan Ġlkadım-Canik-Atakum-Tekkeköy
Ġlçelerinde birleĢik çalıĢan hatların sık sık tıkanması, ev ve iĢ yerlerine geri basması, halk ve
çevre sağlığını tehdit etmesi nedeniyle bu bölgelerde ayrık sisteme geçmek amacıyla ve yeni
yerleĢim alanları için yeni kanalizasyon kollektör ve Ģebeke hatları ile yağmursuyu hatları inĢa
edilmesi iĢleridir.
1-SASKĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDE KALAN ÇEġĠTLĠ CADDE VE SOKAKLARDA
MUAYENE BACA VE YAĞMURSUYU IZGARA BACA YÜKSELTĠLMESĠ ĠNġAATI
ĠġĠ 276
-
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında toplam 1.811 mt çeĢitli çaplarda atıksu Ģebeke hattı yapılmıĢ olup
iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
10.05.2012
785.110,64 TL (KDV Dahil)
07.06.2013
259.769,57 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
525.341,07 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
785.110,64 TL (KDV Dahil)
2-ATAKUM ĠLÇESĠ (ALTINKUM-ÇATALÇAM-TAFLAN) MUHTELĠF CADDE VE
SOKAKLARINDA KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ
ÜNCÜO
68
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında Atakum Ġlçesinde çeĢitli çaplarda toplam 41.921,39 mt atıksu ve
yağmursuyu hattı planlanmıĢ olup ve 16.199,00 mt boru döĢenmiĢtir. ĠĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
28.05.2012
13.495.382,39 KDV Dahil
10.06.2014
378.699,00 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
3.179.552,20 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
3.558.251,20 TL (KDV Dahil)
3-ATAKUM
ĠLÇESĠ
(ÇATALÇAM-TAFLAN)
MUHTELĠF
CADDE
VE
SOKAKLARINDA KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ 282ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında muhtelif çaplarda 36.719,00 Mt atıksu ve yağmursuyu hat yapımı
planlanmıĢ olup 9.961,00 Mt atıksu ve 4239 Mt yağmursuyu hattı tamamlanmıĢtır. ĠĢ devam
etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
07.09.2012
13.554.927,15 TL (KDV Dahil)
16.06.2014
314.026,76 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
5.007.802,07 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
5.321.828,83 (KDV Dahil)
4-CANĠK ĠLÇESĠNĠN ÇEġĠTLĠ CADDE VE SOKAKLARINDA MUHTELĠF
ÇAPLARDA KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM ĠġĠ 278-
69
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında toplam 48.320,00 mt çeĢitli çaplarda atıksu ve yağmursuyu
Ģebeke hatları döĢenmiĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
19.07.2012
8.292.984,97 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
23.12.2013
1.452.514.68 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
6.840.438,69 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
8.292.953,36 TL (KDV Dahil)
5- ĠLKADIM ĠLÇESĠNĠN ÇEġĠTLĠ CADDE VE SOKAKLARINDA MUHTELĠF
ÇAPLARDA KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM ĠġĠ 279-S
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında Ġlkadım Ġlçesinde toplam 15.113,81 mt atıksu Ģebeke hatları ve
13.979,78 mt yağmursuyu Ģebeke hatları döĢenmiĢ olup iĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
26.07.2012
8.758.774,20 (KDV Dahil)
Devam ediyor.
402.170,42 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
3.468.736,91 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
3.870.907,33 (KDV Dahil)
6- SASKĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDE KALAN ÇEġĠTLĠ CADDE VE
SOKAKLARDA BĠNA BAĞLANTILARI PARSEL BACA YAPILMASI ĠNġAATI ĠġĠ 2
70
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında toplam 17.425.84 mt atıksu hattı ve toplam 466 adet bina parsel
bağlantısı yapılmıĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
22.08.2012
3.378.031,41 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
24.12.2013
2.697.085,67 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
7- TEKKEKÖY ĠLÇESĠ GIDA OSB Ø400 mm KANALĠZASYON TOPLAYICI HATTI
VE 1 ADET TERFĠ ĠSTASYONU VE EK TESĠSLERĠ ĠLE 514 MT Ø160 mm HDPE
BASINÇLI TERFĠ HATTI YAPILMASI YAPIM ĠġĠ 295-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında muhtelif çaplarda 1.020 Mt atıksu hat yapımı, 514 Mt Basınçlı
Terfi hattı ve bir adet terfi istasyonu yapılması planlanmıĢ olup 502,51 Mt atıksu hat yapımı,
420,28 Mt Basınçlı Terfi hattı ve bir adet Terfi istasyonu yapılmıĢtır. ĠĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
15.04.2013
932.812,80 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
19.09.2013
850.231,34 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
8- TEKKEKÖY ĠLÇESĠNĠN ÇEġĠTLĠ CADDE VE SOKAKLARINDA MUHTELĠF
ÇAPLARDA KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU HATLARI YAPIM ĠġĠ 301
ĠĢin Ġçeriği: Toplam 9.047,67 mt çeĢitli çaplarda atıksu Ģebeke, 3.543,61 mt çeĢitli çaplarda
yağmursuyu Ģebeke hatları döĢenmiĢ olup iĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.06.2013
14.618.053,18 TL (KDV Dahil)
31.12.2014
2.607.336,68 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
9- ATAKUM ĠLÇESĠ ALAÇAM CAD. MÜTEAHHĠT MALI Ø300 MM
KANALĠZASYON VE ĠDARE MALI Ø 1000 MM YAĞMURSUYU HATTI VE
DENĠZEVLERĠ MAHALLESĠ ÇEVĠK KUVVET KARġISI DOLGU SAHASI ĠDARE
MALI Ø 1600 MM BORU ĠLE KOLLEKTÖR HATTI YAPIMI
71
ĠĢin Ġçeriği: Atakum Ġlçesinin Denizevleri mah. Çevik kuvvet arkası bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla atıksu ve yağmursuyu hatlarının yapımı ihale edilmiĢtir. Bu iĢ
kapsamında muhtelif çaplarda 1.553,00 Mt atıksu ve yağmursuyu hat yapımı planlanmıĢ olup
1.252 Mt‘ si tamamlanmıĢtır. ĠĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.07.2013
846.355,00 TL (KDV Dahil)
13.04.2014
201.849,97 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
10-SAMSUN/ÇARġAMBA AĞCAGÜNEY BELDE MERKEZĠ-SU ALMA YAPISIESENÇAY KÖYÜ PAKET ARITMA TESĠSĠ ÇEVRE DÜZENLEME ĠNġAATI ĠġĠ
287-U.DEMĠRCĠOĞLU
ĠĢin Ġçeriği: ÇarĢamba Ağcagüney Su alma ağzı ve Esençay Paket arıtma tesisi çevre düzenleme
yapım iĢi ihale edilmiĢtir. Bu iĢ kapsamında 1 Adet Perde Duvar 321 Mt, 20 cm kalınlığında
çelik tel ile saha betonu yapılması 2600,00 m2, Panel Çit Ġle Himaye Çiti Yapımı(YeĢil Renkli)
320 Mt yapımı planlanmıĢ olup 371,91 Mt Perde duvar, 3.500 m2 saha betonu, 768 m2 Panel
Çit Ġle Himaye Çiti yapılmıĢtır. ĠĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
02.11.2012
381.344,77 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
12.04.2013
64.173,76 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
315.900,40 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
380.074,15 (KDV Dahil)
72
11-CANĠK-TEKKEKÖY ĠLÇELERĠNDE YAPILAN ĠÇMESUYU VE KANALĠZASYON
ġEBEKE ĠNġAATI VE ABONE ARIZA ÇALIġMALARI NEDENĠYLE BOZULAN
YOLLARIN VE KALDIRIMLARIN ASFALT-PARKE-BORDÜR ĠLE ONARIMI
ĠNġAATI ĠġĠ
289-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: ġehrimizin Canik ve Tekkeköy Ġlçelerinde kanalizasyon yağmursuyu ve Ġçmesuyu
çalıĢmalarından dolayı bozulan yolların asfalt yama, parke ve bordür tamiratlarının yapılmasına
ihtiyaç görülmüĢ ve ihalesi yapılmıĢtır. Bu ihale kapsamında 115.000 m2 Asfalt Binder - 45.300
m2 Parke ve 7.900 Mt Bordür, 6.450 m2 Karo Plak ile kaplama yapılması - 500 Adet Muayene
baca - 250 Adet Izgara baca yol seviyesine yükseltilmesi planlanmıĢ olup 111.564 m2 Asfalt
Binder - 38.760 m2 Parke ve 4.891 Mt Bordür, 516 Adet Muayene baca - 93 Adet Izgara baca
yol seviyesine yükseltilmesi imalatı tamamlanmıĢtır. ĠĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
21.12.2012
5.552.844 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
19.06.2014
3.851.948,91 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
12-ĠLKADIM-ATAKUM ĠLÇELERĠNDE YAPILAN ĠÇMESUYU VE KANALĠZASYON
ġEBEKE ĠNġAATI VE ABONE ARIZA ÇALIġMALARI NEDENĠYLE BOZULAN
YOLLARIN VE KALDIRIMLARIN ASFALT -PARKE - BORDÜR ĠLE ONARIMI
ĠNġAATI ĠġĠ
290-A.AKIN
ĠĢin Ġçeriği: ġehrimizin Ġlkadım ve Atakum Ġlçelerinde kanalizasyon, yağmursuyu ve Ġçmesuyu
çalıĢmalarından dolayı bozulan yolların asfalt yama ve parke ve bordür tamiratlarının
yapılmasına ihtiyaç görüldüğünden ihalesi yapılmıĢtır. Bu ihale kapsamında 120.000 m2 Asfalt
Binder - 44.300 m2 Parke ve 8.000 Mt Bordür, 6.450 m2 Karo Plak ile kaplama yapılması - 500
Adet Muayene baca - 250 Adet Izgara baca yol seviyesine yükseltilmesi planlanmıĢ olup 95.064
m2 Asfalt Binder - 24.484 m2 Parke ve 1.262 Mt Bordür, 232 m2 Karo Plak imalatı
tamamlanmıĢtır. ĠĢ devam etmektedir.
73
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
21.12.2012
5.352.621,60 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
24.06.2014
3.198.760,21 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
13- ATAKUM ĠLÇESĠ ATAKENT BELDESĠNDE 4 ADET TERFĠ ĠSTASYONU VE
YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR HATLARI ĠLE Ø280-800 MM ÇAPLARINDA
BASINÇLI TERFĠ HATTI YAPILMASI ĠġĠ
ĠĢin Ġçeriği: Atakum Ġlçesinin Atakent Beldesi Terfi Ġstasyonları yağmursuyu kolektör ve
basınçlı terfi hattı yapılması iĢidir. Yoğun yağıĢlarda Ġlçenin çeĢitli noktalarında biriken yağmur
sularının denize ulaĢtırılmasını kapsar. ĠĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
14.11.2013
5.408.353,12 TL (KDV Dâhil)
13.06.2014
894.531,57 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
74
B) DERE ISLAHLARI
1- SASKĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDEKĠ MUHTELĠF DERELERĠN PERDE DUVAR
VE TABAN BETONU YAPILMASI SURETĠYLE ISLAH EDĠLMESĠ ĠġĠ
ĞL
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ Hizmet alanı içerisindeki muhtelif derelerin sağ ve sol sahillerine perde
duvar taban betonları yapılarak, taĢkınlara karĢı kontrol altına alınması ve ıslah edilmesi iĢidir.
500 Mt taban betonu ve perde imalatı yapılmıĢ olup iĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
03.10.2013
8.589.425, 64 TL (KDV Dahil)
16.10.2014
435.483,53 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
2- CANĠK TEKNEPINAR, ĠLKADIM BARUTHANE DERELERĠ DERE ISLAHI ve
ATAKUM ĠLÇESĠ MUHTELĠF DERELERĠN TABAN BETONU YAPIM ĠġĠ 273-SAK
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında Canik Ġlçesi Teknepınar, Ġlkadım Ġlçesi Baruthane Derelerinin
dere yatağının ıslah edilmesi amacıyla betonarme yapı inĢası iĢi ve Atakum Ġlçesi muhtelif
75
derelerin taban betonlanması yapım iĢi. Bu iĢ kapsamında Teknepınar Deresinde 345,70 Mt
(Sağ-Sol perde ve temel), Kuruzeytin Deresinde 168 Mt (Sağ ve Sol perde), 1176 Mt² temel ve
Atakum Ġlçesi Afanlı ile Çakırlar derelerinde 1.395,24 Mt dere tabanı betonlanmıĢ olup iĢ
tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
12.03.2012
2.526.297,95 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
10.12.2013
1.686.974,39 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil )
560.359,03 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
2.247.333,41 (KDV Dahil)
3- ATAKUM ĠLÇESĠ ÇOBANLI ÖTEKÖY ve MUHTELĠF DERE ISLAHI YAPIM ĠġĠ
291-
Ü
ĠĢin Ġçeriği: Bu iĢ kapsamında 2 Adet Perde Duvar Çobanlı (Kuruzeytin) - Öteköy ve Muhtelif
Dereler 4424 mt, Ø2600 mm Yatay Delgi Yapılması 400 Mt, 3X3 Prefabrik Baks Ġmalatı ve
yerine konması 300 Mt yapılması planlanmıĢ olup 278 Mt Açık Menfez (Kuruzeytin) imalatı
136 mt 4,5 x 3,0 x 2,0 Gözlü Kapalı baks-160 mt 0,60 x 3,60 Gözlü Kapalı baks- Ø2000 mm
Yatay Delgi Yapılması 64 Mt tamamlanmıĢtır. ĠĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
08.02.2013
5.284.912,40 TL (KDV Dahil)
13.05.2014
3.827.254,13 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
76
4- ATAKUM ĠLÇESĠ BALAÇ VE ÇOBANÖZÜ YAN DERELERĠNĠN ISLAH
EDĠLMESĠ YAPIM ĠġĠ 307-A.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: Atakum Ġlçesinin Balaç ve Çobanözü Yan Derelerinin sağ ve sol sahillerine perde
duvar taban betonlarının yapılarak, taĢkınlara karĢı kontrol altına alınması ve ıslah edilmesi
iĢidir. Bu iĢ kapsamında 506,70 Mt atıksu hattı ve 575,44 Mt Dere Islahı (Baks) yapılmıĢ olup iĢ
devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
25.10.2013
8.558.324,98 TL (KDV Dahil)
24.05.2014
975.412,51TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
5- ATAKUM ĠLÇESĠ KĠLYOS DERESĠ ISLAH EDĠLMESĠ YAPIM ĠġĠ
ĠĢin Ġçeriği: Atakum Ġlçesinin Kilyos Deresinin sağ ve sol sahillerine perde duvar taban
betonlarının yapılarak, taĢkınlara karĢı kontrol altına alınması ve ıslah edilmesi iĢidir. Bu iĢ
kapsamında 305,60 Mt atıksu ve yağmursuyu hattı ve 92,60 Mt Dere Islahı (Kapalı Kutu Baks)
yapılmıĢ olup iĢ devam etmektedir.
77
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
08.11.2013
5.053.802,20 TL (KDV Dahil)
12.04.2014
697.166,59 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
6- TEKKEKÖY ĠLÇESĠ SĠMĠLĠD DERESĠ VE MUHTELĠF DERELERĠN DERE
ISLAHI ĠġĠ296
ĠĢin Ġçeriği: Tekkeköy Ġlçesinde Similid ve muhtelif derelerin sağ ve sol sahillerine perde duvar
yapılarak, taĢkınlara karĢı kontrol altına alınması ve ıslah edilmesi iĢinde iĢ kapsamında 750 Mt
2 Adet Perde tamamlanmıĢ olup iĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.04.2013
1.781.705, 17 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
29.04.2014
527.214,18 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
C-ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJESĠ
1- SAMSUN DOĞU ĠLERĠ BĠYOLOJĠK ATIKSU ARITMA TESĠSĠ VE DERĠN DENĠZ
DEġARJI TASARIM- YAPIM VE 3 YIL SÜRE ĠLE ĠġLETĠLME HĠZMETLERĠ ĠġĠ
SASKĠ hizmet alanındaki atıksuların arıtılarak denize deĢarj edilmesi için planlanan Samsun
Doğu Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz DeĢarjı projesine iliĢkin bilgiler
aĢağıdaki gibidir;
SözleĢme Tarihi
10.10.2011
Yer Teslim Tarihi
26.10.2011
SözleĢme Bedeli
28.500.290,18 € + KDV (Tasarım - Yapım ĠĢleri)
5.957.270,00 TL + KDV (ĠĢletme - Bakım Hizmetleri)
26.04.2014
Tasarım -Yapım Tamamlama
Tarihi
ĠĢletme ve Bakım Tarihi
26.04.2014-26.04.2017
Yatırım Maliyeti
2.850.029,02 € (2011 Yılı Ödenen KDV Dahil)-Avans
Yatırım Maliyeti
4.609.453,99 € (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
Yatırım Maliyeti
16.685.278,94 € (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
Bugüne kadar Toplam Yatırım
Maliyeti
21.294.732,93 € (KDV Dahil)
78
Açıklama
AĢama I
AĢama II
Birim
Ort. QKHD
105,000
120,000
m³/gün
Kuru Hava Maksimum Debisi
Max. QKHD
6,250
7,500
m³/saat
YağıĢlı Hava Maksimum Debisi
Max.QYHD
8,500
10,000
m³/saat
Günlük
Debisi
kuru
hava
ortalama
- Ana Bina Genel Görünüm -
79
-Atıksu Arıtma Tesisi Genel Görünüm-
80
81
D) MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER ÇALIġMALAR
1- ÇEġĠTLĠ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON VE
BETONARME BORU ( C PARÇASI-DĠRSEK) , ENTEGRE CONTALI MUAYENE
BACA PARSEL BACA ELEMANLARI (ENTEGRE CONTALI TABAN ELEMANIKONĠK-BĠLEZĠK.VS.) MALZEMELERĠ SATIN ALINMASI ĠġĠ
274-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ kapsamında
muhtelif çaplarda 2013 Yılında 7.443 adet Boru ve 493 adet Baca Elemanı ve 223 adet Dirsek
parçaları alınmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
10.04.2012
1.028.706,30 TL (KDV Dahil)
15.02.2013
779.379,14 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
249.316,77 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
1.028.589,71 TL (KDV Dahil)
2- OCAK TAġINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIġ VE ELENMĠġ 0-30 MM VE 30-70
MM KIRMATAġ MALZEMELERĠ TEMĠNĠ ĠġĠ
283-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ Hizmet alanı içersindeki emanet ekiplerce yapılan Kanalizasyon ve
Yağmursuyu ĠnĢaatları ĠĢlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılarak, çalıĢma yapılan yolların
trafiğe açılması sağlanmıĢtır. Bu iĢ kapsamında 90.970 Ton 0–30 Mm KırmataĢ—24.000 Ton 0–
70 Mm KırmataĢ malzeme satın alınmıĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
10.09.2012
2.298.168,00 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
24.11.2013
477.285,81 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dahil)
1.820.873,34 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
2.298.159,15 TL (KDV Dahil)
82
3-SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN
ÇEġĠTLĠ ÇAPLARDA KOLLEKTÖR BORULARININ TEMĠZLENMESĠ ĠġĠ
284-U.DEMĠRCĠOĞLU
ĠĢin Ġçeriği: Samsun BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan çeĢitli çaplarda
kolektör borularının temizlenmesi iĢini kapsar. Bu iĢ kapsamında 5.512,81 Mt3 malzeme
temizliği yapılmıĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
Yatırım Maliyeti
TOPLAM
18.09.2012
574.244,40 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
22.02.2013
473.226,86 TL (2012 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
100.934,65 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
574.161,51 TL (KDV Dahil)
4 -Ø 1000 MM ENTEGRE CONTALI DEMĠRLĠ BORU - MUAYENE BACA TABAN
ELEMANLARI ENTEGRE CONTALI - C PARÇASI, DĠRSEK, AYAR HALKASI
SATIN ALINMASI ĠġĠ
286-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ kapsamında
muhtelif çaplarda 2013 Yılında 1.000 adet Boru ve 2.784 adet Baca Elemanı ve Dirsek parçaları
alınmıĢtır.
12.10.2012
SözleĢme Tarihi
699.150 TL (KDV Dahil)
SözleĢme Bedeli
01.10.2013
ĠĢ BitiĢ Tarihi
699.150,00 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
Yatırım Maliyeti
5-ÇEġĠTLĠ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUFLU BETON VE
BETONARME BORU ( C PARÇASI-DĠRSEK) , ENTEGRE CONTALI MUAYENE
BACA PARSEL BACA ELEMANLARI (ENTEGRE CONTALI TABAN ELEMANIKONĠK-BĠLEZĠK.VS.) MALZEMELERĠ SATIN ALINMASI ĠġĠ
292-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ kapsamında
muhtelif çaplarda 2013 Yılında 24.654 adet Boru ve 1.289 adet Baca Elemanı ve 8 adet C ve
Dirsek parçaları alınmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
15.02.2013
1. 172.318,20 TL (KDV Dahil)
15.02.2014
829.908,75 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
6-SFERO DÖKÜM MENTEġELĠ TĠP MUAYENE BACA KAPAĞI VE IZGARA
KAPAĞI SATIN ALINMASI ĠġĠ
293-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hat yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ kapsamında 6.000
adet sfero baca kapağı ve 2.000 adet sfero ızgara baca kapağı alınmıĢtır.
83
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
26.02.2013
1.544.572,80 TL (KDV Dahil)
06.11.2013
1.544.572,80 TL (2013 Yılı Ödenen) KDV Dahil
7-SASKĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN DEĞĠġĠK BOYUTLARDA BAKS
VE
ÇEġĠTLĠ
ÇAPLARDA
KOLLEKTÖR
(TOPLAYICI)
HATLARININ
TEMĠZLENMESĠ HĠZMET ALIMI ĠġĠ
294-U.DEMĠRCĠOĞLU
ĠĢin Ġçeriği: Samsun BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde bulunan çeĢitli çaplarda
kolektör borularının temizlenmesi iĢini kapsar. Bu iĢ kapsamında 23.705,36 Mt3 malzeme
temizliği yapılmıĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
28.03.2013
2.030.260,80 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
31.12.2013
2.022.390,50 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
8-SASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENĠ HĠZMET BĠNASI TADĠLAT VE ONARIM ĠġĠ
297-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ Genel Müdürlüğümüz personellerinin halka daha iyi hizmet verebilmesi için
Hizmet Binasının tadilat ve Onarım iĢi yaptırılmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
08.04.2013
545.780,21 TL (KDV ve KeĢif ArtıĢı Dahil)
02.08.2013
545.652,85 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
9-Ø 600-1000 MM ENTEGRE CONTALI DEMĠRLĠ BORU SATIN ALINMASI ĠġĠ
298-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içerisinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ kapsamında Ø600
MM Demirli 2.137 adet Boru alınmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
05.06.2013
1.043.710,00 TL (KDV Dahil)
21.07.2014
289.990,90 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
10-MUHTELĠF EBATTA LASTĠK TEKERLEK SATIN ALINMASI E
.ÖZATA
ĠĢin Ġçeriği: Muhtelif ebatta lastik satın alınması iĢini kapsar. Bu kapsamda 206 adet lastik satın
alınması yapılmıĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
04.06.2013
157.633,84 TL (KDV Dahil)
03.07.2013
157.633,84 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
84
11-KÖġEBENT-LAMA-PROFĠL DEMĠRĠ VE SAC SATIN ALINMASI
300-E.ÖZATA
ĠĢin Ġçeriği: Muhtelif ebatta köĢebent-lama-profil demiri ve sac satın alınması iĢini kapsar. Bu
kapsamda 180 Mt Profil demir ve 45.790 Kg sac ve lama demiri alınmıĢ olup devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
11.06.2013
469.718,05 TL (KDV Dahil)
28.07.2014
84.787,90 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dâhil)
12-MERT IRMAĞI YANI TM1 TERFĠ ĠSTASYONU ÇĠFT KĠRĠġLĠ PORTAL VĠNÇ
ÇALIġIR VAZĠYETTE SATIN ALINMASI
302-A.KEFE
ĠĢin Ġçeriği: Mert Irmağı yanında bulunan 1 Nolu Terfi Ġstasyonu için çift kiriĢli portal vinç
(çalıĢır vaziyette) satın alınmıĢ olup iĢ tamamlanmıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢin BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
19.07.2013
83.780,00 TL (KDV Dahil)
03.09.2013
83.780,00 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
13-SASKĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDEKĠ AÇIK KANALLARIN ÇEVRE
EMNĠYETĠNĠN SAĞLANMASI ĠÇĠN 1.00 MT VE 1,5 MT YÜKSEKLĠĞĠNDE PANEL
ÇĠT (ELEKTROSTATĠK BOYALI SICAK DALDIRMA GALVANĠZLĠ TEL ĠLE YEġĠL
RENKLĠ) HĠMAYE ÇĠTĠ YAPILMASI
304-A.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: Saski Hizmet Alanı Ġçerisinde açık kanalların çevre emniyeti için Himaye Çiti ile
çevrilmesi ve emniyete alınması iĢidir. Bu iĢ kapsamında 1,50 mt yüksekliğinde panel çit
(Elekrostatik Boyalı Sıcak Daldırma Galvanizli Tel ile (YeĢil Renkli ) 4.667 Mt ve 1,00 mt
yüksekliğinde panel çit (Elekrostatik Boyalı Sıcak Daldırma Galvenizli Tel ile(YeĢil Renkli )
4.060 Mt yapımı planlanmıĢ olup 2.617,40 Mt 1,50 mt yüksekliğinde panel çit ve 2.363,50 Mt
1,00 mt yüksekliğinde panel çit imalatı tamamlanmıĢtır. ĠĢ bitmiĢtir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
22.07.2013
485.716,86 TL (KDV Dahil)
25.12.2013
450.008,48 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
14- OCAK TAġINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIġ VE ELENMĠġ 0-30 MM VE 0-70
MM KIRMATAġ MALZEMELERĠ TEMĠNĠ ĠġĠ
305-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ Hizmet alanı içersindeki emanet ekiplerce yapılan Kanalizasyon ve
Yağmursuyu ĠnĢaatları ĠĢlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılarak, çalıĢma yapılan yolların
trafiğe açılması sağlanmıĢtır. Bu iĢ kapsamında 31.478 Ton 0–30 Mm KırmataĢ—20.000 Ton 0–
70 Mm KırmataĢ malzeme satın alınmıĢ olup iĢ devam etmektedir.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
Yatırım Maliyeti
24.09.2013
2.619.600,00 TL (KDV Dahil)
24.05.2014
909.248,41 TL (2013 Yılı Ödenen) KDV Dahil
85
15 -ÇEġĠTLĠ ÇAPTA BUHAR KÜRLÜ ENTEGRE CONTALI MUAYENE BACA
TABAN ELEMANI-KONĠK-BĠLEZĠK. VS. MALZEMELERĠ SATIN ALINMASI ĠġĠ
308-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ devam etmektedir.
2013 Yılı içinde Boru ve Baca Elemanı henüz alınmamıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
25.10.2013
1.293.280,00 TL (KDV Dahil)
Devam ediyor.
16-Ø1200-1400 MM ENTEGRE CONTALI BETONARME BORU VE PREFABRĠK
BETONARME KUTU MENFEZ ( 1,00 x 1,00 - 1,50x1,50 - 2,00 x 2,00 ĠÇ EBATINDA 2,00
MT UZUNLUĞUNDA) SATIN ALINMASI ĠġĠ
309-S.ÖZKAN
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarında bileĢik sistem çalıĢan
hatların ayrılması amacıyla SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma D. BĢk. ekiplerince kanal ve
yağmursuyu hattı yapılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere ihale edilen iĢ devam etmektedir.
2013 Yılı içinde Ø1200-1400 Mm Boru ve Prefebrik kutu menfez henüz alınmamıĢtır.
SözleĢme Tarihi
SözleĢme Bedeli
ĠĢ BitiĢ Tarihi
31.10.2013
1.628.105,00 TL (KDV Dahil)
Devam ediyor.
17-ALT BELEDĠYELERE VE BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠNE YAPTIRILAN
KALDIRIM -YOL PARKE BORDÜR VE ASFALT TAMĠRAT ĠġLERĠ E.ELBĠR
ĠĢin Ġçeriği: SASKĠ Genel müdürlüğü tarafından atıksu ve yağmursuyu hatları döĢenmesi
sonucu bozulan yollara Ġlçe Belediyeleri-Büyük ġehir Belediyesi tarafından asfalt-parke-bordür
yapılması kaldırım onarımı iĢidir.
Yapılan Tarihler
Toplam Harcanan Para
01.01.2013–31.12.2013
47.100,38 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
86
E) SATINALMA (22/ D) MADDESĠ ĠLE KARġILANAN MAL, HĠZMET VE YAPIM
ĠġLERĠ
1-SASKĠ HĠZMET ALANI ĠÇERĠSĠNDE SATIN ALINAN MALZEMELER
ĠĢin Ġçeriği: ÇeĢitli Çaplarda Boru, Muayene Baca Taban Elemanı conta kapak vs. kanalizasyon
ve yağmursuyu hat yapımında kullanılmak üzere alınmıĢ olup bu malzemeler karĢılığı
5.073.770,56 TL harcanmıĢtır.
 Çimento-Demir ve çeĢitli inĢaat malzemeleri için 3.437.578,66 TL harcanmıĢtır.
 Yedek Parça Alımları Makine-TaĢıt- ĠĢ Makinesi Bakım Onarım ĠĢleri için 970.806,15 TL
harcanmıĢtır.
 Bilgisayar malzemeleri alımı için 9.198,10 TL harcanmıĢtır.
 Kırtasiye alımları Büro ve iĢyeri makine teçhizat, malzemesi alınması fotokopi çekimleri için
41.972,13 TL harcanmıĢtır.
 Temizlik Malzemeleri satın alınması için 11.434,20 TL harcanmıĢtır.
 Giyecek Malzemeleri ile Teçhizat, Hırdavat ve Avadanlık Malzemeleri satın alınması için
80.898,59 TL harcanmıĢtır.
 Elektrik Tesisat Yedek Parça malzemeleri satın alınması için 71.952,86 TL harcanmıĢtır.
Toplam Harcanan Para
9.697.611,25 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
2- TAġIT VE Ġġ MAKĠNASI SATIN ALIMLARI A.KEFE






5 Adet Kombine Kanal Temizleme Aracı
8 Adet Damperli Kamyon
2 Adet Çıplak ġase Kamyon
1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici
1 Adet Paletli Ekskavatör
1 Adet Low-Bed (Semi Treyler)
Toplam Harcanan Para
: 2.887.143,86 TL
: 1.689.726,80 TL
: 364.831,84 TL
: 417.266,88 TL
: 279.739,94 TL
: 46.374,00 TL
5.685.083,32 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
3- DĠĞER GĠDERLER E.ELBĠR
 Akaryakıt Ve Yağ Alımı
 Yakacak Alımları
 Elektrik Tüketimi
Toplam Harcanan Para
: 3.419.799,36 TL
:
3.207,24 TL
: 1.774.443,72 TL
5.197.450,32 TL (2013 Yılı Ödenen KDV Dahil)
87
1) SASKĠ Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Daire BaĢkanlığınca Tüm Bölgelerde Yapılan
Atıksu ve Yağmursuyu ĠnĢaatları
ĠĢin Ġçeriği: Ayrık kanalizasyon sistemine geçmek için SASKĠ Hizmet alanı içerisinde atıksu ve
yağmursuyu hatları yapımıdır. Toplam 35.325,00 Mt çeĢitli çaplarda atıksu, 38.955,50 Mt çeĢitli
çaplarda yağmursuyu hatları döĢenmiĢtir.
753 adet (Kanal bina bağlantısı ve ana hat yapımı için) hazırlanan keĢiflerden imalatı
tamamlananlardan 1.291.880,33 TL gelir sağlanmıĢtır.
2) Kanal Arıza, Kanal Tıkanma, Fosseptik Çekimi ĠĢleri S.KURT
ĠĢin Ġçeriği: Kanal arıza, kanal tıkanma, fosseptik çekim iĢidir. Kontrolsüz biçimde açığa akan
vatandaĢı ve çevreyi rahatsız eden kanal tıkanması kanal arızası fosseptik taĢması gibi
problemler gerekli makine parkımızla müdahale edilerek vatandaĢ memnuniyeti ve çevre sağlığı
korunmuĢtur.
SASKĠ Hizmet alanı içersinde muhtelif cadde ve sokaklarda kanal bina bağlantı ve kanalizasyon
arızası giderilmesi için toplam 3.000 adet müdahale gerçekleĢtirilerek kanalizasyon tamiratı ve
bina bağlantısı yapılmıĢtır. 159 adet parsel bacasına ücretli müdahale edilerek karĢılığında
14.800,00 TL gelir sağlanmıĢtır. 72 Adet adreste ücretli çekim yapılarak karĢılığında 10.021,00
TL gelir sağlanmıĢtır.
3) Binaların Sıhhi Tesisat Projesi Onay ĠĢleri
E.ÖZATA S.KURT
ĠĢin Ġçeriği ve Sağladığı Faydalar: SASKĠ Hizmet alanı içersindeki yeni yapılan binaların sıhhi
tesisat, kanalizasyon iç tesisat ve ana hatta bağlantı kotlarının proje uygunluklarının incelenmesi
ve onaylanması iĢlerinde 333 Adet proje onayı karĢılığı 115.768,07 TL gelir sağlanmıĢtır.
BaĢlangıç-BitiĢ Tarihi
Elde Edilen Gelir
01.01.2013–31.12.2013
115.768,07 TL (KDV Dahil)
YAPILAN ĠġLERĠN ĠCMALLERĠ
1-Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Ġcmalleri MBġ &
MÜTEAHHĠTLERE ĠHALE YOLUYLA YAPTIRILAN
YATIRIMLAR
DAĠRE BAġKANLIĞIMIZ
TARAFINDAN ĠHALE
YOLUYLA YAPTIRILAN
HATLAR
(MBġ)
KANALĠZASYON
( MT )
70.571,57
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ
ADINA DĠĞER
KURUMLAR
TARAFINDAN
(ĠLLERBANKASI )
YAPTIRILAN HATLAR
DAĠRE
BAġKANLIĞIMIZCA
( KENDĠ EKĠPLERĠMĠZLE)
YAPTIRILAN HATLAR
(B.EKĠNCĠ)
TOPLAM SENE ĠÇĠNDE
YAPTIRILAN HATLAR
YAĞMURSUYU
( MT )
KANALĠZASYON
( MT )
YAĞMURSUYU
( MT )
KANALĠZASYON
( MT )
YAĞMURSUYU
( MT )
KANALĠZASYON
( MT )
YAĞMURSUYU
( MT )
37.446,24
0,00
0,00
35.325
38.955,50
105.826,57
76.401,74
GENEL TOPLAM
182,23 km
88
1995-2013 Yılları Arasında SASKĠ Genel Müdürlüğü Tarafından DöĢenen
Yağmursuyu ve Atıksu Hat Uzunlukları
105.826
120.000
76.402
85.345
100.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
63.990
58.229
52.409
26.922
21.269
16.600
19.203
29.710
32.583
2003
35.370
2002
35.228
2001
13.442
2000
21.373
14.986
1999
32.611
28.696
29.544
24.985
7.097
1998
8.203
1997
7.780
1996
8.767
20.262
19941995
1.559
877
7.145
9.299
20.000
0
25.895
40.000
39.061
33.137
49.784
60.000
53.402
63.709
65.650
66.352
80.000
2010
2011
2013
Atıksu
Yağmursuy u
2-Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yatırımları Harcamaları
A-KANALĠZASYON VE
YAĞMURSUYU
YATIRIMLARI TUTARI
2012
1- MÜTEAHHĠTLERE ĠHALE
YOLUYLA YAPTIRILAN
YATIRIMLAR
33.639.515,69 TL
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
2-KENDĠ EKĠPLERĠMĠZCE
YAPILAN YATIRIMLAR
29.712.200,00 TL
B-DERE ISLAH ÇALIġMALARI TUTARI
7.022.889,97 TL
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
C-ATIKSU ARITMA TESĠSĠ PROJESĠ
16.685.278,94 €
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
D- SATINALMA (22/ D) MADDESĠ
ĠLE KARġILANAN YATIRIM TUTARI
20.580.144,89 TL
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
E- MAL VE HĠZMET ALIMLARI
9.835.349,57 TL
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
TOPLAM YATIRIM TUTARI
100.790.100,12 TL
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
+
16.685.278,94 €
(2013 Yılı Ödenen KDV Dahil )
89
ELEKTRĠK MAKĠNE VE MALZEME ĠKMAL
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
90
ELEKTRĠK MAKĠNE VE MALZEME ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Ġdareye gerekli her türlü makine ve malzemenin yurt içi ve yurt dıĢından satın alınması,
satılması, usulüne uygun stok eksilmesi ve ihtiyaç olan malzemelerin Genel Müdürlük
birimlerine uygun olarak dağıtılmasının yürütülmesi, idarenin araç ve makinelerinin bakım ve
onarım iĢlerinin yapılması, iĢletilmesi ve her türlü teknolojiden yararlanarak araĢtırmalar
yapılması, atölyelerin yönetilmesi gerekiyorsa yeni atölyeler açılması.
Ġdarenin hizmet ve yatırımlarına ait iĢ programlarının gerçekleĢtirilmesi için gerekli malzemeyi
sağlamak üzere diğer birimlerle iĢbirliği yapılması.
Yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik yönerge ve karar hükümlerine göre iç ve dıĢ satın alma
iĢlerini yürütmek, malzemelerin usulüne uygun stok edilme, bakımını ve saklanmasını sağlamak.
Ġdare için gerekli makine, donatım ve bunların yedek parçaları ile iĢletme malzemesi ve
demirbaĢların ikmal ve ambarlama iĢlerini yürütür.
Satın alınacak, satılacak veya yaptırılacak makine ve malzemenin sözleĢmelerini hazırlamak,
muayene ve teslim alma kurallarını tespit ederek Genel Müdürlüğe sunmak,
Pompa istasyonlarında çalıĢan her türlü motor, makine, elektrik tesis ve donanım ile cihazların
onarımlarını, onarımdan sonraki montaj, gerekli değiĢtirme ve geniĢletme iĢlemlerini yapmaktır.
Personel Bilgileri:
Bünyemizde; 1 Daire BaĢkanı, 1 adet Elektrik Mühendisi, 1 adet Elektrik-Elektronik
Mühendisi, 1 adet Ziraat mühendisi, 6 Teknisyen, 5 Tekniker, 4 Usta yardımcısı, 6 usta, 22 iĢçi,
4 Ģoför, 1 pick-up, 1 adet akaryakıt tankeri bulunmaktadır. Bunların 4‘ ü memur, 3‘ü sözleĢmeli
personel, 8‘i kadrolu iĢçi, 4‘ü sözleĢmeli iĢçi, 35‘i de Ģirket iĢçisi olarak çalıĢmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Prim
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
Toplam
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
1.202.906
196.222
2.142.002
25.004
3.566.134
91
2013 Yılı
Harcanan (TL)
930.932,70
167.338,82
2.078.637,39
11.646,60
3.188.555,51
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
1.073.002
182.601
2.745.502
8
4.001.113
2013 Yılında Sunulan Hizmetler
 BaĢkanlığımıza bağlı bulunan Hasköy, SSK, Kökçüoğlu, Ġlyasköy, HastanebaĢı, Atakum,
TürkiĢ, Radar, Büyükkolpınar, Tekkeköy, Kutlukent, Kurupelit, Atakent Belediyesindeki
ve BüyükĢehir Belediyesi sınırları içine dahil olan 128 adet mahalle 77 adet mücavir Köy
sınırları içindeki terfi merkezleri ve depolarında çalıĢan çeĢitli güç ve debilerdeki motopomp ve Atıksu Terfi Merkezi 1, 2, 3, 4 deki dalgıç pompa gruplarının her türlü tamir,
bakım iĢleri 24 saat devamlı olarak yapılmaktadır. Ġçme Suyu Dairesi BaĢkanlığının her
türlü kaynak iĢleri de tarafımızdan yürütülmektedir.
 2013 yılı içerisinde, 612 adet elektrik arızası, 218 adet mekanik arıza, 1100 adet mekanik
periyodik ve 1100 adet de elektrik periyodik bakım BüyükĢehir Belediyesi hizmet alanı
içinde kalan Ġlçe Belediyelerinin mahalle ve köylerinde su akıĢını aksatmadan
ekiplerimizce zamanında yapılmıĢtır.
 Makine bakım onarım atölyesinde tamir edilen kamyon sayısı;
 10 adet Mercedes Axor, 50 adet BMC Pro 522, 180 adet BMC Pro 827, 198 adet BMC
110-08, 100 adet BMC Pro 624, 418 adet Fatih 280, 370 adet Fatih 270, 400 adet Fatih
200, 310 adet Fatih 170, 300 adet Fatih 160 olmak üzere toplam 2.236 adet kamyon tamir
edilmiĢtir.
 Makine bakım onarım atölyesinde tamir edilen iĢ makinesi sayısı;
 120 adet FH130, 48 adet FH150, 10 adet Hidromek 300, 70 adet Hidromek 220, 745 adet
Hidromek 102, 98 adet CASE 721, 70 adet CASE 521, 210 adet CASE 580, 25 adet
CASE 988 olmak üzere toplam 1.396 adet iĢ makinesi tamir edilmiĢtir.
 12 adet telefon ve 3 adet telefon santral arızası, 3 adet kamera arıza, 4 adet kamera kayıt
cihazı, 13 adet klor cihazı ve 4 adet el dedektörü arızası, 72 adet içmesuyu terfi merkezi
ile su depolarına ait otomasyon sistemi arızası ve 7 adet Paket arıtma tesisi otomasyon
sistemi arızası giderildi. Otomasyon sistemine 17 adet güneĢ paneli aküsü değiĢtirildi. 8
adet el telsizi arızası giderildi.
 Katodik koruma sisteminin ölçümleri düzenli olarak alınıp kayıt altına alındı.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 39.500,00-TL bedelle ihale ettiği “Kamalı Köyü
Ġçmesuyu Terfi Merkezi ile Deposu Elektrik ve Otomasyon Tadilat ĠĢi” kapsamında
tesisin trafo gücü 100 kVA‘dan 160 kVA‘ya çıkartılarak güç artıĢı yapılmıĢtır. Terfi
Merkezindeki 30 kW güçte kumanda pano ve pompalar, 75 kW güçte kumanda pano ve
pompalar ile değiĢtirilerek tesis yeniden düzenlenmiĢtir.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 477.667,85-TL sözleĢme bedelle ihale ettiği
“Çatmaoluk, Kargılı, KarıĢlar, Yukarıçinik, Sarıbıyık (ġirinköy), Çimenli,
Karaperçin, Bakacak, ve Gürgenyatak Köyleri Ġçmesuyu Sondaj Pompaları, Terfi
Merkezleri ile Depoları Elektrik ve Otomasyon ĠĢi”nin kontrollük iĢlemleri
yürütülmüĢtür. Tüm tesislere YEDAġ kabulü ve abonelik iĢlemi yapılarak enerji
verilmiĢtir.
92
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 43.775,00-TL. bedelle ihale ettiği “SSK Yanı (R3)
Ġçmesuyu Terfi Merkezi Tesisi Enerji Hattı Tadilat ĠĢi.” için gerekli proje, teknik
Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri
yürütülerek tesisisin 6,3 kV olan enerji nakil hattı besleme gerilimi 31,5 kV‘a
dönüĢtürülmüĢtür.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 21.500,00-TL. bedelle ihale ettiği
“Atıksu Terfi Merkezi-3 Tesislerine Pano Montajı ve Otomasyon Yapılması ĠĢi”
kapsamında Atıksu Terfi Merkezi-3 tesislerinde eski panolar değiĢtirilmiĢ, tesisat yeniden
düzenlenerek sistemin otomasyonu yapılmıĢtır.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 761.000,00-TL. sözleĢme bedelle
ihale ettiği “SASKĠ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Elektrik Tesisatı Yapımı”
ihalesi için gerekli proje hazırlatılarak, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanmıĢ, yaklaĢık
maliyeti oluĢturulmuĢtur. Ġhalesi sonuçlanan bu iĢin kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür.
Bu iĢ kapsamında enerji, data, telefon, kamera izleme, yangın algılama ve ihbar
sistemleri devreye alınmıĢtır.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 188.900,00-TL. sözleĢme bedelle
ihale ettiği “1 adet 750 kVA Prime Güçte (tam yükte sürekli çalıĢmada), Sabit Tip,
Ses Ġzolasyon Kabinli, Otomatik Dizel Elektrojen Grubu (jeneratör) Alımı” ihalesi
için gerekli teknik Ģartname hazırlanmıĢ ve yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Ġhalesi
sonuçlanan bu mal alımı ihalesinin kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür. Böylece SASKĠ
Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının acil durumlarda enerjisini sağlayacak jeneratör enerji
sistemine bağlanarak devreye alınmıĢtır.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 32.000,00-TL. bedelle ihale ettiği
“Altınkum Atıksu Terfi Merkezi-1 Tesisleri Elektrik ve Otomasyon ĠĢi” için gerekli
proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Gerekli
enerji nakil hattı, elektrik tesisatı ve abonelik iĢlemi yapılarak atıksu terfi merkezine
enerji verilmiĢtir.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 32.500,00-TL. bedelle ihale ettiği
“Tekkeköy Ġlçesi Gıda OSB Yanı Atıksu Terfi Merkezi Elektrik ĠĢi.” için gerekli
proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Gerekli
enerji nakil hattı, elektrik tesisatı ve abonelik iĢlemi yapılarak atıksu terfi merkezine
enerji verilmiĢtir.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 724.000,00-TL. sözleĢme bedelle
ihale ettiği “Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Nakil Hattı Yapımı” ihalesi için gerekli
proje hazırlatılarak, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanmıĢ, yaklaĢık maliyeti
oluĢturulmuĢtur. Ġhalesi sonuçlanan bu iĢin kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür. Hatta
enerji verilmiĢ ve Atıksu Arıtma Tesisleri TR-1 Binasına enerji getirilmiĢtir.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının “2 adet 1000 kVA Prime Güçte
(tam yükte sürekli çalıĢmada) Sabit Tip Ses Ġzolasyon Kabinli Otomatik Dizel
Elektrojen Grubu (jeneratör) ile 2 adet 1500 kVA Prime Güçte (tam yükte sürekli
çalıĢmada) Sabit Tip Ses Ġzolasyon Kabinli Otomatik Dizel Elektrojen Grubu
93
(jeneratör) Alımı” ihalesi için gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanmıĢ,
yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur.
 YEDAġ‘ın gerilim dönüĢümü yapmasından dolayı Çatalarmut Mh. Gökberk KıĢlası
Ġçinde Bulunan tesisisin 6,3 kV olan enerji nakil hattı besleme gerilimi 31,5 kV‘a
dönüĢtürülmüĢtür. Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 3.200,00-TL. bedelle ihale ettiği
“6,3kV-100 KVA ile 31,5kV-100kVA TRAFO BAKIM VE DEĞĠġĠM ĠġĠ” için
gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur.
Kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 18.750,00-TL. bedelle ihale ettiği “Fındıcak Köyü
Enerji Nakil Hattı DeğiĢimi ĠĢi” için gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak
yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 26.750,00-TL. bedelle ihale ettiği “GecehanGürgenpınar-Akgöl Akdoğan Mh. Ġçme suyu Depoları Elektrik Temini ĠĢi” için
gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur.
Kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür. Bu iĢin tamamlanması ile Gecehan‘da yeni yapılan
içme suyu deposuna, Gürgenpınar Köyünde mevcut olan Alt ve üst depolara ve Akgöl
Köyü Akdoğan Mh. mevcut içme suyu depolarına elektrik hattı çekilip otomatik klorlama
iĢlemi için hazır hale getirilmiĢtir.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 40.450,00-TL. bedelle ihale ettiği “HASTANEBAġI
ĠÇMESUYU DEPOSU ANADAĞITIM, KOMPANZASYON VE 110 KW MOTOR
KUMANDA PANOLARI ĠġĠ” için gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak
yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢtür ve 50kW güçte
olan 2 adet elektrik motorumuz 110 kW‘a çıkarılmıĢtır.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının 43.128,79-TL. bedelle ihale ettiği “400 KVA TRAFO
KÖġKÜ VE MOTOR KABLOLARI MONTAJI ĠġĠ” için gerekli proje, teknik
Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri
yürütülmüĢ ve 250kVA olan trafo gücü 400 kVA‘ya çıkarılmıĢtır.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının 23.450,00-TL. bedelle ihale ettiği
“Atıksu Terfi Merkezi 4 Tesisi Enerji hattı yenilenmesi iĢi” için gerekli proje, teknik
Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri
yürütülmüĢ ve Enerji nakil hattı yer altına alınmıĢtır.
 Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığının ihale ettiği “Katodik koruma arızalı ölçü kutuları
tamirat iĢi” için gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi hazırlanarak yaklaĢık maliyeti
oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢ ve Katodik koruma sisteminin eksiksiz
çalıĢması sağlanmıĢtır.
 Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi BaĢkanlığının ihale ettiği “Atıksu Terfi Merkezi
3 Tesisi Enerji hattı yenilenmesi iĢi” için gerekli proje, teknik Ģartname ve keĢfi
hazırlanarak yaklaĢık maliyeti oluĢturulmuĢtur. Kontrollük iĢlemleri yürütülmüĢ ve
Karayollarının Yaptığı Dere ıslahı çalıĢmalarından dolayı zarar gören Enerji nakil hattı
yenilenmiĢtir.
94
 Hizmet alanımız içinde devre dıĢı kalmıĢ tesislere ait trafo, kablo, iletken, izolatör, direk,
travers, ayırıcı ve pano demontajları yapılmıĢtır. Yine kullanımda olan tesislere ait trafo
ve ayırıcı değiĢimi, bakımı ile elektrik hatları onarım iĢleri yapılmıĢtır.
 Birimlerimizin çalıĢmaları esnasında kopan yeraltı kablo ekleri yapılmıĢtır.
 Genel Müdürlük eski ve yeni hizmet binaları asansörlerinin aylık periyodik bakımları
yapılmamıĢtır.
KULLANILAN ELEKTRĠK, TELEFON, DATA, ADSL ABONELERĠNĠN GENEL
BĠLGĠLERĠ
ABONE TĠPĠ
Özel Trafolu
Abone
Alçak Gerilim
Abonesi
Kiralık Telefon
Devresi
Kiralık Data
Devresi
ADSL Hattı
KAPATILAN
DEVĠR
ABONE
EDĠLEN
(Adet)
ABONE
MEVCUT
EKLENEN
TOPLAM
ABONE
ABONE
(Adet)
(Adet)
82
7
-
-
89
72
13
4
-
81
2
-
2
-
0
9
-
1
-
8
9
-
-
-
9
ABONE
(Adet)
(Adet)
SASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESĠSLERĠNĠN
2013 YILI ELEKTRĠK TÜKETĠM RAPORU
TÜKETĠLEN ENERJĠ
18.580.777 kWh
ENERJĠ BEDELĠ
6.429.975,43 TL.
2013 YILI ELEKTRĠK TÜKETĠMĠNĠN BĠRĠMLERE GÖRE DAĞILIMI
TÜKETĠLEN ENERJĠ
ENERJĠ BEDELĠ
(kWh/Yıl)
(TL/Yıl)
ĠÇMESUYU ARITMA TESĠSLERĠ
365.185
107.505,5 TL
ĠÇMESUYU TERFĠ MERKEZLERĠ
11.884.171
4.384.665,82 TL
ATIKSU TERFĠ MERKEZLERĠ
6.116.078
1.861.563,60 TL
215.343
76.240,51 TL
18.580.777
6.429.975,43 TL
BĠRĠM ADI
ĠDARĠ BĠNALAR VE SU TAH.BÜROLARI
GENEL TOPLAM
95
ELEKTRĠK TÜKETĠMĠNĠN YILLAR BAZINDA KARġILAġTIRILMASI
YILLAR
TÜKETĠLEN ENERJĠ (kWh)
ENERJĠ BEDELĠ (TL)
2013
18.580.777
6.429.975,43
2012
18.529.194
6.420.595,74
2011
18.715.781
4.942.617,93
2010
18.720.921
4.819.761,13
2009
17.424.212
4.162.368,40
2008
16.291.376
3.275.793,38
PROJE KONTROL :
BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde kalan yerleĢim yerlerinde vatandaĢlar tarafından yeni
yapılacak olan 595 adet bina inĢaatlarının sıhhi tesisat ve pissu bina projeleri kontrol
edilerek onaylanmıĢtır.
ĠHALE VE SÖZLEġME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SASKĠ Genel Müdürlüğü Daire BaĢkanlıklarına ait 75 adet ihale, ġube Müdürlüğümüz
tarafından yapılarak sonuçlandırılmıĢtır. Bu ihalelerin 19 adedi mal, 29 adedi yapım, 27
adedi hizmet ihalesi olarak gerçekleĢmiĢtir.
96
PLANLAMA VE YATIRIM
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
97
PLANLAMA VE YATIRIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
SASKĠ'nin hizmet alanı içerisinde su ihtiyacının karĢılanması ve çevresinin kirlenmesini
önlemeye yönelik her türlü arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo, Ģebeke hattı, iĢletme binası ve
ekipmanlara ait ilgili dairesi ile koordine ederek yıllık ve beĢ yıllık planları düzenlemek,
yatırımlarını takip etmek.
Genel Müdürlük birimleri tarafından proje ve inĢaat iĢlerine ayrılmıĢ ödeneğin harcamalarının
takip ve kontrol edilmesini sağlamak.
Mevcut su, kanalizasyon ve yağmursuyu yapılarını yeni hazırlanan projeler ile iliĢkilendirmek,
öncelik sıralarını tespit etmek, bütün kamu kuruluĢları ile yatırımların takibi konusunda
koordinasyonu sağlamak, Devlet Planlama TeĢkilatı tarafından istenen yatırım projelerinin takip
raporlarını ve gerektiğinde projelerle ilgili bilgileri hazırlamak.
BüyükĢehir Belediyesi ve Ġlçe belediyelerle koordinasyonu sağlayacak bilgileri takip etmek.
Valilik, TÜĠK ve diğer kamu kuruluĢlarına SASKĠ ile ilgili bilgi aktarımını sağlamak ve bunlarla
ilgili sunumları hazırlamak.
DıĢ finansman kaynaklarının temini ile ilgili olarak T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı,
Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı (DTP) ve Uluslararası Finansman KuruluĢları ile temas
kurmak, sağlanan finansmanların kullanımını takip etmek, gerekli yazıĢmaları yapmak,
talimatları göndermek ve kredi kullanımı için gereken onayların alınmasını sağlamak.
Genel Müdürlük teĢkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre geliĢtirilmesi
için organizasyon, reorganizasyon, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması, bünyelerinin
veya bağlantılarının değiĢtirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında incelemeler yapmak,
önerilerde bulunmak.
Genel Müdürlük teĢkilatında kullanılan bütün formları geliĢtirmek, iĢlevini yitirmiĢ olanları
kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, Genel Müdürlük görev alanına giren iĢ ve
iĢlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karĢılaĢılan problemlere çözüm üreten mevzuat
geliĢtirmesini yapmak, görüĢ bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak veya
hazırlatmak.
SASKĠ‘nin faaliyetleri ve harcamaları konusunda istatistiksel bilgi derlenmesini,
değerlendirilmesini ve arĢivlemek, raporlamak ve kullanıma sunulmasını sağlamak,
Kuruma ait arıtma tesisi, pompa istasyonu, Ģebeke hattı, iĢletme binası ve ekipmanların verimli
çalıĢmasını sağlayacak araĢtırmaları yaparak veya yaptırarak problemleri ve çözümlerini rapor
halinde Genel Müdürlüğe sunmak. Yeni teknolojileri takip etmek, uygulanması doğrultusunda
gerekli giriĢimlerde bulunmak.
Birimler tarafından hazırlanan tüm yönerge ve yönetmelikleri kendi bünyesinde toplamak.
Genel Müdürlüğün teknik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ilgili birimlerle iĢbirliği
yapılması ve bu eğitimlerin alınması için Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
BaĢkanlığı Eğitim ġube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanması ve eğitici eleman desteğinde
bulunmaktır.
2013 Yılında birimimize Gelen Resmi Evrak Sayısı:62 olup Giden Evrak Sayısı:118 dir.
98
Personel Bilgileri:
Birimimizde 1 Daire BaĢkanı, 2 memur görev yapmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
Sermaye Giderleri
Toplam
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcanan (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
40.299
39.444,42
50.663
8.794
4.766,84
6.505
10.531
425,98
40.027
26
-
26
59.650
44.637,24
97.221
99
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
100
BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
SASKĠ hizmet alanı içerisinde bulunan sistemdeki bilgisayarları sürekli çalıĢır durumda tutmak,
bilgi alıĢ-veriĢini sağlamak ve depolamak, programlar üretmek ve geliĢtirmek amacıyla gerekli
iĢleri organize etmek,
Ġdarenin bilgisayar donanım ihtiyacını tespit etmek, gerekli donanımlarının teminini sağlamak,
kurulmuĢ sistemlerinin iĢletim ve bakımını yapmak veya yaptırmak,
Bilgisayarla yürütülecek iĢlerin sistem analizlerini yapmak, programlarının yazılarak iĢlemlerin
bilgisayarla yürütülür hale getirilmesini ve güncel tutulmalarını sağlamak,
Mevcut programların bakımını yapmak veya ihale yoluyla iĢleri yaptırmak ve bunların
kontrolünü yapmak,
Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan her türlü malzeme, araç,gereç ve personel ihtiyaçlarını
tespit ederek temini için gerekli olan ihaleleri gerçekleĢtirmek,
Su tüketim ve atık su bedellerinin tahakkuk ve tahsilât iĢlemlerinde, Abone ĠĢleri Dairesi
BaĢkanlığı ile Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına yardımcı olmak ve bu iĢlemlerin teknik
altyapısını oluĢturmak,
Bilgi ĠĢlem merkezinde kayıtlı bulunan bilgilerin saklanmasını ve güvenliğini sağlamak, Bilgi
ĠĢlem Merkezinin korunmasını temin etmek, Elektronik ortamda idare ile diğer kuruluĢlar
arasındaki veri akıĢını sağlamak Genel Müdürlük bünyesinde kullanılacak tüm yazılım ve
donanıma ait idari ve teknik Ģartnameleri günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlamak ve
mevcut tüm makine ve cihazların kayıt ve takibi yapmak, personelin eğitim ihtiyaçlarını
belirlemek, gerekli kurslara katılımlarını sağlamaktır.
Personel Bilgileri: Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde 1 Daire BaĢkanı, 1 ġube Müdürü,
2 Mühendis, 3 Tekniker, 2 ĠĢçi olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.
Bütçe Bilgileri
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
126.963,00
2013 Yılı
Harcanan(TL)
100.261,82
2014 Yılı
Bütçe (TL)
91.613,00
SGK
16.005,00
12.525,43
14.805,00
Mal ve Hizmet Alımı
430.358,00
183.398,51
1.108.603,00
Sermaye Gideri
45.001,00
5.758,40
145.000,00
TOPLAM
618.327,00
301.944,16
1.360.021,00
Personel Giderleri
101
2013 Yılında Sunulan Hizmetler
SASKĠ Genel Müdürlüğü ne ait tüm bilgisayar donanım, yazılım, lan ve wan hatlarında meydana gelen
arızalara hemen müdahale edilerek, mevcut sistemin düzenli bir Ģekilde çalıĢması sağlanmaktadır. 2013
yılı içinde 1585 donanım ve yazılım arızasına müdahale edilmiĢ olup tamamı çözümlenmiĢtir.
ARIZA
ADET
PC
638
YAZICI
74
KGK
46
MODEM
14
SWITCH
17
ROUTER
7
TARAYICI
3
DATA
221
YAZILIM
565
TOPLAM
1585
Genel Müdürlük bünyesinde kullanılan tüm yazılım ve donanıma ait idari ve teknik Ģartnameleri
günümüz teknolojisi takip edilerek hazırlanmakta ve mevcut tüm yazılım ve donanımların kayıt
ve takibi yapılmaktadır. Mevcut donanım tabloları aĢağıdaki gibidir.
MEVCUT DONANIM:
BĠLGĠSAYARLAR
INTEL
DESKTOP
121
PC
ADET
AMD DESKTOP
LAPTOP
SERVER
TOPLAM
97
11
3
232
LAZER
90
NOKTA V.
31
PLOTTER
4
TOPLAM
153
YAZICILAR
YAZICI
ADET
INKJET
28
MUHTELĠF DONANIMLAR
DONANIM
KGK
MODEM
ROUTER
SWITCH
TARAYICI
PROJEKSĠYON
TOPLAM
ADET
227
17
12
35
4
3
298
SASKĠ Genel Müdürlüğüne bağlı dıĢ su tahsilat vezneleri ve hizmet binalarına ait kiralık data hatları,
modem ve routerlar rutin kontrol edilerek, mevcut data akıĢı güvenli ve aksaksız bir Ģekilde
sağlanmaktadır.
MEVCUT DIġ DATA HATLARI:
DIġ DATA HATTI BAĞLANTI YERĠ
DEREBAHÇE HĠZMET BĠNASI
TEKKEKÖY HĠZMET BĠNASI
ĠLKADIM (GAZĠ) SU TAHSĠLAT VEZNESĠ
ANNELER PARKI SU TAHSĠLAT VEZNESĠ
BELEDĠYE EVLERĠ SU TAHSĠLAT VEZNESĠ
CUMHURĠYET MEYDANI SU TAHSĠLAT VEZNESĠ
ĠLYASKÖY SU TAHSĠLAT VEZNESĠ
TÜRKĠġ SU TAHSĠLAT VEZNESĠ
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET BĠNASI
DURUM
AKTĠF
AKTĠF
AKTĠF
AKTĠF
AKTĠF
AKTĠF
AKTĠF
AKTĠF
PASĠF
DATA HIZI
512 KB
128 KB
128 KB
64 KB
64 KB
64 KB
64 KB
64 KB
2048 KB
Bilgisayar kullanıcılarına, eksik bilgileri doğrultusunda yerinde bilgi verilerek, oluĢabilecek yazılım
ve donanım hataları asgariye indirilmektedir. Merkez bina içi data ağı altyapısı sürekli kontrol edilmekte
olup, herhangi bir arıza durumunda data akıĢının kesilmemesi için tali hatlar belirlenip düzenlenmektedir.
Mevcut internet hattı üzerindeki kullanıcı kimlikleri, log server ile kayıt altına alınmıĢtır.
102
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ
DAĠ. BAġK.
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
103
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
104
ABONE ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki Görev ve Sorumluluklar
Abonelerce tüketilen su miktarını tespit ederek tahakkuk çıkartılmasını sağlamak,
Abonelik iĢlemlerini kolaylaĢtıracak önlemleri almak, yeni abone kaydı, abone devir,
abonelikten çıkma ve abonelerle ilgili her türlü iĢlerin düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlamak,
Ġdari su kayıplarını önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
Ġtirazları yapılan faturaların düzeltme iĢlemlerini sağlamak,
Depozito (Güvence) bedellerinin ekonomik koĢullar göz önüne alınarak belirlenmesi için Genel
Müdürlüğe öneride bulunmak, abonelere ait istatistiki bilgileri çıkarmak ve dokümanları
hazırlamak,
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ile birlikte su ve atıksu ücret tarifelerini hazırlamak,
Abonelerin kullanmıĢ olduğu tarafımızdan mühür altına alınan su sayaçlarının daima çalıĢır
durumda bulunmasını temin etmek için arızalı su sayaçlarını yeni (0) m³ endeksli sayaçlarla
değiĢtirmek,
Anormal çalıĢtıkları gerekçesi ile Daire BaĢkanlığımıza baĢvuruda bulunan abonelerimizin su
sayaçlarının kontrolünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü Ölçü ve Ayarlar Müdürlüğü
elemanları nezaretinde sayacın teknik muayenelerini yaptırmak, abone Ģikayet konusunda haklı
ise fazla tahakkukun hesaplanarak geri iadesini sağlamak,
Ġdaremizin bilgisi dıĢında abone olmaksızın su kullanan veya abone olmasına rağmen herhangi
bir nedenle Ġdare tarafından kapatılmıĢ olan suyu kullanan, aboneliği ve sayacı olduğu halde
sayaçtan önce tesisat çekmek sureti ile veya yöntemi ne olursa olsun sayacı iĢletmeyecek Ģekilde
illegal su tüketen abonelerin takibi ve bunlarla ilgili her türlü iĢlemin yapılmasını sağlamaktır.
Personel Bilgileri:
Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığımızda 30 memur, 11 daimi iĢçi ve 3 geçici iĢçi, 98 Ģirket personeli
çalıĢmaktadır.
Bütçe Bilgileri:
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
06
Sermaye Giderleri
TOPLAM
2013 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
Harcanan (TL)
Bütçesi (TL)
1.823.204,00
1.729.294,80
1.956.004,00
297.252,00
289.339,53
323.701,00
4.478.606,00
3.757.284,12
5.160.806,00
50.003,00
20.212,81
55.003,00
6.649.065,00
5.796.131,26
7.495.514,00
105
Sunulan Hizmetler
1) YAZIġMA SERVĠSĠ
Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ve buna bağlı ġube Müdürlüklerinin iç ve dıĢ yazıĢmalarını
sağlayan, gerekli mal, hizmet ve yapım iĢlerinin ihale ya da doğrudan temin yoluyla satın alınmasını,
malzemelerin kontrol, teslim ve tesellümünü sağlayan, Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığına ait abone
arĢivini takip eden birimdir.
2) ABONE ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
a) ABONE ĠġLERĠ ġEFLĠĞĠ
Abone ĠĢleri ġefliği, abonenin su müracaatından sonra
abonelik istenen yer ile ilgili keĢfin yerinde yapılması,
bilgisayar kayıtlarına yüklenmesi, abonelik baĢvuru evraklarının
kontrol edilmesi, abone iĢlemlerini ikmal ederek su aboneliğinin
verilip-verilemeyeceği, mevcut abone sahiplerinin talepleri
üzerine aboneliklerin kapamasının, açmasının, iptalinin ya da
devrinin yapılması gibi iĢlemlerin takip edilmesi. Sorumluluğu
Kurumumuza devir edilen merkez köylerin toplu olarak su
abonelik devir iĢlemlerini takip ederek abonelik iĢlemlerinin
yapılmasını sağlamak.
b) SAYAÇ DENETĠM ġEFLĠĞĠ
Abonelere ait sayaçların Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Ġl Müdürlüğü elemanlarına muayene ettirilip
neticelendirilmesi, patlak, yanık, hasarlı vb. su
sayaçlarını aboneler tarafından alınan yeni (0) m³
endeksli sayaçlarla değiĢtirmek, on yıllık damga
süresini doldurmuĢ sayaçları tespit ederek periyodik ve
bedelsiz olarak değiĢtirilmesi, stokları belirleyerek
geleceğe dönük önlemler almak ve bunlarla ilgili
kayıtları zamanında ve eksiksiz olarak tutmak, abonelik
devrinde suyu açılması, tahliye nedeniyle veya geçici
kapatmalarda suların kapatılması iĢlemlerini yapan
birimdir.
3) TAHAKKUK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıtlı bulunan mevcut su abonelerinin okunması 52 adet aktif el terminali (bilgisayarı) ile
yapılmakta olup, Tahakkuk ġube Müdürlüğü, el bilgisayarları ile sayaç endekslerinin düzenli olarak
okunması ve tüketimlere iliĢkin su fatura bildirimlerinin dağıtımı, sayaçların Ģikayetli muayene
taleplerinin alınması ve testlerinin yaptırılması, fatura itirazlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması
kıyas fatura tahakkuklarının yapılmasını ve abonelere dağıtılmasını sağlayan birimdir.





Periyodik olarak sayaç okuma görevlileri ile toplantı
yapıp yeni abonelerin dağıtılmasını sağlamak,
Bağlı personelin özlük haklarını takip etmek,
Mevcut olan abone sayısını her ay okutturup
tahakkuklarını sağlıklı bir Ģekilde yapmak,
Abonelerin fatura itirazlarını değerlendirmek ve
gerektiğinde tahakkuklarını düzeltmek,
ÇalıĢmayan sayaçların tespitini yaptırmak ve rapor
tutturmak,
106






Sayaç okuma görevlilerine, endeks okuma sırasında sahada kaçak /usulsüz su kullanan kiĢilerin,
bozuk sayaçların tespitini yaptırmak ve gereğinin yapılması için ilgili birime bildirmek,
Yeni abone olanların kaydını alarak okunur duruma
getirmek,
Kullanılmayan abonelerin tespitini yaparak ayrı bir dosyaya yüklemek,
Aylık okuma adedini yükseltmek için ayrı bir ekip oluĢturarak okunamayan sayaçların yerinde
görülüp varsa tüketimlerine iliĢkin tespit ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak,
Arızalı olan el bilgisayarları ve yazıcılarının arızalarını takip ederek tamirlerini yaptırmak,
Kalite sistemi içerisinde sorumluluğu altında bulunan dokümanları sağlamak,
a) TAHAKKUK KONTROL ġEFLĠĞĠ
Sayaç okuma görevlileri tarafından defter kodu bazında
endeks okuma iĢlemi tamamlanan ve sisteme aktarılan
aboneliklere ait verilerde ve girilen rumuzlara göre tespit edilen
anormalliklerin listelerini çıkararak (okunmayan, yıkık, kilit
altında, aĢırı düĢük/yüksek sarfiyat, buharlı/bozuk/ters/farklı
sayaç vb.) kontrol elemanlarınca sahada kontrollerini yaptırarak
tanzim edilen tespit tutanaklarını gerekli iĢ ve iĢlemler yapılmak
üzere ilgili birime teslim etmek, sahada yapılan tespitlerle ilgili
bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak, ortaya çıkması muhtemel
hatalı tahakkukları, idare ve abone zararlarını ortadan kaldırmak
adına gerekli önlemleri alarak bunlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak, ayrıca okuma görevlilerinin Bildirim
Formu ile sahada tespit ettikleri aksaklık ve olumsuzlukları mahallinde inceleyerek fatura tahakkuku
yapılmayan veya anormal tahakkuk çıkan aboneliklerde gerekli iĢlemleri yerine getirmek, yüksek
tüketimli abonelerle ilgili endeks kontrolleri yapmak, iĢi biten okuma, anormal tüketim listelerinin
arĢivlenmesini ve muhafazasını sağlamak.
b) SAYAÇ OKUMA ġEFLĠĞĠ (Bilgi ĠĢlem Memurluğu):
Bilgi ĠĢlem memurluğu, sayaç okuma görevlileri tarafından
abonelere ait okunacak sayaç bilgilerinin el bilgisayarlarına ve okunmuĢ
olan endeks bilgilerinin de ana bilgisayara aktarılmasını sağlayan ve sayaç
okuma görevlilerinden gelen Bildirim Formlarını tasnif etmek ve gereği
yapılmak üzere ilgili birim Ģefliğine teslim ederek yapılan iĢlem sonucunda
personelini bilgilendiren birimdir.
4) KAÇAK SU KONTROL ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAÇAK SU TAKĠP ġEFLĠĞĠ
Kaçak su izlemeleri, sorumluluk sınırları kapsamındaki tüm
alanlarda abone olmadan SASKĠ‘ ye ait yeraltı Ģebeke borularından
herhangi bir düzenekle bağlantı yaparak kaçak su kullanan Ģahısların
takibi, mesken abonesinden ticarethane veya inĢaatlarda usulsüz su
kullananların takibi, borçtan veya kapamadan dolayı kesilen /sökülen
abonelikten su kullananların tespiti, inĢaatların kaçak veya usulsüz su
kullanımı olup olmadığının kontrolü gibi iĢlemleri kapsamaktadır.





Servisinden alacağı talimatlar doğrultusunda Ģikayet veya
ihbarların mahallinde kontrollerini yapmak,
Rutin kontroller sırasında kaçak /usulsüz su kullananları tespit
etmek,
Çözüm Merkezinden gelen baĢvuruları ve ihbarları
değerlendirip sonuçlandırmak,
Su borcundan dolayı kesilen - sökülen sayaçların, kapaması
yapılan aboneliklerin kontrolünü yapmak,
ĠnĢaatların periyodik denetimlerini yapmak,
107


Yapılan kontrol ve tespit sonucuna göre ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kaçak veya
usulsüz su kullananlar hakkında gerekli iĢ ve iĢlemleri yapmak,
Uyum planı çerçevesinde sorumluluğu altında bulunan dokümanları sağlamak,
YazıĢma Servisinde Dönem Ġçinde Yapılan ĠĢlemler;
1. Gelen Evrak
2. Giden Evrak
:
:
4.967 Adet
2.824 Adet
Sunulan Hizmetler;
Yıllara Göre Abone Sayıları Ve ArtıĢ Miktarları
YILLAR
2008
ABONE SAYISI
(Ad.)
212.426
ARTIġ MĠKTARI
(Ad.)
11.436
ARTIġ ORANI
(%)
6
2009
220.694
8.268
4
2010
228.069
7.375
3
2011
237.063
8.993
4
2012
245.842
8.779
4
2013
256.317
10.475
4
108
2013 Yılı Ġçinde Yapılan Abonelik ĠĢlem Sayıları
AYLAR
YENĠ
ABONE
OCAK
685
716
579
447
33
15
96
ġUBAT
691
700
486
412
32
3
134
MART
689
846
564
469
40
4
84
NĠSAN
613
810
567
495
33
12
104
MAYIS
1.091
1.017
643
624
45
2
114
HAZĠRAN
892
1.062
802
649
66
1
78
TEMMUZ
999
1.113
967
734
33
9
80
AĞUSTOS
700
1.103
665
673
13
1
45
EYLÜL
896
1.517
762
1.000
37
9
79
EKĠM
873
807
593
501
17
12
64
KASIM
1.217
909
625
557
32
7
63
ARALIK
1.129
794
607
486
27
10
68
TOPLAM
10.475
11.394
7.860
7.047
408
85
1.009
ABONE ABONE ABONE
DEVĠR KAPAMA AÇMA
ABONE
ĠPTAL
ABONE TĠP
ABONE
DEĞĠġĠKLĠĞĠ DÜZELTME
2013 Yılında Uygulamaya Konulan Atıksu Abonelikleri Ġçin Yapılan ĠĢlemler;
Atıksu abonelikleri ilk olarak 2013 yılının 7. Döneminde yapılmaya baĢlanmıĢ olup Abone ĠĢleri
Dairesi BaĢkanlığınca hazırlanan hizmet standartlarında belirtilen Ģekilde gerçekleĢtirmeye devam
edilmektedir. Henüz atıksu aboneliğinden haberi olmayan ancak atıksu abonesi olması gereken 2013 yıl
sonu itibariyle 485 yerde incelemelerde bulunularak gerekli bilgilendirme ve tebligatlar yapılmıĢtır.
S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Abone Tipi
Mesken Atıksu
Turizm Atıksu
Umumi Tuvalet Atıksu
ĠĢyeri Atıksu
ĠnĢaat Atıksu
Kamu Atıksu
Resmi Okullar Atıksu
Serbest Bölge Atıksu
Özel Okullar Atıksu
Tes.Amatör S.K. Atıksu
Resmi Hastaneler Atıksu
Özel Hastaneler Atıksu
Gazi ġehit Atıksu
Geçici Mesken Atıksu
Geçici ĠĢyeri Atıksu
Gıda OSB Atıksu
2013/12. Dönem
Birim Fiyatı (TL)
0,52
0,52
0,52
1,19
1,19
1,19
0,71
1,19
0,71
0,52
1,19
1,19
0,16
0,52
1,19
0,24
Abone Sayısı
2
5
145
1
1
-
Ġlk faturalar 2013/11. döneminde oluĢturulmaya baĢlanmıĢ olup, toplam 72 adet fatura karĢılığı olarak
18.889 m³, 18.900,00 TL değerinde atıksu bedeli tahakkuk ettirilmiĢtir.
109

2013 yılında don nedeniyle patlayan, çalınan ya da kaybolan su sayacı bulunmamaktadır.
Yıllara Göre Abone ġikayeti Ġle Kontrole Alınan
Sayaç Sayıları (Ad.)
Kontrole
YILLAR Alınan Sayaç
(Ad.)
Yıllara Göre Abone Açma-Kapama
Sayıları (Ad.)
Doğru
Çıkan
(Ad.)
Bozuk
Çıkan
(Ad.)
YILLAR
Açma
(Ad.)
Kapama
(Ad.)
Toplam
(Ad.)
2008
167
133
34
2008
3.330
3.207
6.537
2009
160
121
39
2009
4.223
4.087
8.310
2010
189
163
26
2010
4.941
4.946
9.887
2011
173
154
19
2011
5.751
5.770
11.521
2012
180
158
22
2012
6383
7057
13.440
2013
150
144
6
2013
6.759
8.467
15.226
Yıllara Göre Sayaç DeğiĢim Sayıları (Ad.)
YILLAR
Ġdare
Malı
Sayaç
Abone
Sayacı
TOPLAM
2008
11.395
4.206
16.141
2009
11.748
2.277
14.025
2010
13.074
2.040
15.114
2011
11.142
1.952
13.094
2012
16.808
3.105
19.913
2013
15.894
1.052
16.946
110
Tahakkuk ġube Müdürlüğünce Dönem Ġçinde Yapılan ĠĢlemler;
1.
Yıl Ġçinde Tahakkuk Eden Fatura Sayısı
: 2.217.698 Adet
2013 yılı içerisinde tahakkuk yapılan abone sayımızın % 92‗sini mesken gurubu, % 7 ‗sini ĠĢyeri, ve
% 1‗ini de diğer abonelerimiz oluĢturmaktadır.
2. Yıl Ġçinde Tahakkuk Eden Su Miktarı
: 28.346.446 m³
2013 yılı içerisinde tahakkuk yapılan su miktarımızın % 75‗ini mesken gurubu, % 8‘ini ĠĢyeri, ve
% 17‗sini de diğer abonelerimiz oluĢturmaktadır.
3. Yıl Ġçinde Tahakkuk Eden Su Bedeli
: 68.888.600 TL
2013 yılı içerisinde tahakkuk yapılan su bedelimizin % 63‗ünü mesken gurubu, % 14‘ünü ĠĢyeri, ve
% 23‗ünü de diğer abonelerimiz oluĢturmaktadır.
111
Yıllar Ġtibarıyla Hatalı Tahakkuk ve Abone Ġtirazı Nedeniyle
Ġptal Edilen Fatura Sayıları (Ad.)
2008
HATALI
TAHAKKUK
807
ABONE
ĠTĠRAZI
34
2009
690
39
729
2010
648
26
674
2011
548
19
567
2012
818
19
837
2013
717
7
724
YILLAR
TOPLAM
841
Yıllara Göre Sayaç Bozuktan Elle Üretilen Kıyas Faturalar
Tüketim Miktarları Ve Parasal Tutarları
YILLAR
2008
2009
2010
2011
2012
2013
SU MĠKTARI
(m³)
14.032
154.897
231.446
481.265
281.229
145.257
112
TUTARI
(TL)
98.740,00
343.879,48
808.337,18
1.238.009,82
1.102.726,59
391.728,59
Yıllar Ġtibariyle Suyun m³ olarak Ortalama SatıĢ Fiyatı (TL- KDV Hariç)
YILLAR
ABONE TĠPĠ
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mesken
1,66
1,78
1,91
2,07
1,85
2,02
Ticarethane
3,86
4,13
4,44
4,8
4,26
4,60
ĠnĢaat
3,86
4,13
4,44
4,8
4,26
4,60
Resmi Daire
3,86
4,13
4,44
4,8
4,26
4,60
Sanayi
0,59
0,66
0,70
0,77
0,87
0,96
Diğer (A. Spor Kulübü, Umumi WC, Turizm vs.)
1,66
1,78
1,91
2,07
1,85
2,02
*2013 birim fiyatlarına Atıksu oranı ilave edilmemiĢtir.
Bilgi ĠĢlem Memurluğunca Dönem Ġçinde Yapılan ĠĢlemler;
1234-
Okunacak abonelerin el bilgisayarlarına yüklenmesi
Okunan abonelerin ana bilgisayara aktarılması
Fatura üretilemeyen abone sayısı (Yıkık, Kapama, BoĢ)
Elle üretilen fatura adedi
: 2.810.214
: 2.187.884
: 622.330
:
28.733
Adet
Adet
Adet
Adet
Tahakkuk Kontrol ġefliği Tarafından 2013 Yılında Yapılan ÇalıĢmalar:
1- Yıl içerisinde kontrol edilen fatura ve dilekçe sayısı : 3.240
2- Kontrol edilen yıkık abone sayısı
:
151
3- Borçlu Yıkık dosyasına atılan abone sayısı
:
87
4- Borçsuz yıkık dosyasına atılan abone sayısı
:
64
5- Kontrol sonucu yapılan kıyas (vasati) fatura su miktarı : 11.023
6- Kontrol edilen okumacı defter sayısı
:
193
7- Okunamayan abone sayısı
: 40.273
8- Kontrol sonucu oluĢturulan fatura sayısı
: 2.867
9- Kontrol sonucu Ģebeke bağlantısı kesilen aboneler
:
48
10- As400‘de kalan borç ve yıkık tespit faturaları
: 67.831
11- Kontrol sonucu Kaçak Su Takip ġefliğine havale
:
124
12- Yıl içerisinde yapılan toplam fatura sayısı
: 7.226
Adet
Adet
Adet
Adet
m³
Adet
Adet
Adet
Adet
TL
Adet
Adet
2013 Yılı Kaçak Su (m³) Tahakkuk Oranları
113
Kaçak Su Takip ġefliğince Tespiti Yapılan Abonesiz-Kaçak, Aboneli-Usulsüz Su Kullanımı
2013 Yılı Kaçak Su Ġzleme neticesinde 790 adet ceza kesilmiĢ olup, kesilen cezaların toplamı
684.486,07 TL ‗dir. 790 adet ceza tutanağından 471 adedinin ödemesi yapılmıĢ, 109 adedi ise taksite
bağlanarak ödemelerine devam edilmektedir. Ancak 210 adedi ceza borcunu ödemediğinden dolayı
haklarında icra takibi baĢlatılmak üzere Hukuk MüĢavirliğine havale edilmiĢtir.
TUTULAN
TUTANAK
SAYISI (Adet)
YAZILAN
SU
MĠKTARI (m³)
KESĠLEN
CEZA
MĠKTARI TL)
OCAK
57
6.790
44.545,32
ġUBAT
72
9.324
58.491,34
MART
85
12.350
71.545,36
NĠSAN
74
7.192
46.072,65
MAYIS
98
11.036
70.727,08
HAZĠRAN
73
10.163
63.451,20
TEMMUZ
58
6.652
43.527,70
AĞUSTOS
58
10.631
66.712,39
EYLÜL
61
9.332
76.581,81
EKĠM
40
4.674
50.052,07
KASIM
52
5.675
35.386,34
ARALIK
62
8.078
57.392,81
TOPLAM
790
101.897
684.486,07
2013 YILI
YILLARA GÖRE ABONE SAYILARI, TAHAKKUK, KAYIP VE KAÇAK SU BĠLGĠLERĠ
YILI
TOPLAM
ABONE
SAYISI
YIL
ĠÇĠNDE
YAPILAN
ABONE
SAYISI
TAHAKKU
K
ÜRETĠLEN
ETTĠRĠLE
SU
N
MĠKTARI
SU
(m³)
MĠKTARI
(m³)
BEDELSĠZ
SU
MĠKTARI
(m³)
KAYIP VE
KAÇAK
SU MĠKTARI
(Tekn. ve Ġdari
Kayıp)
(m³)
KAYIP VE
KAÇAK
SU ORANI
(Tekn. ve Ġdari
Kayıp)
(m³)
2009
220.694
8.268
46.573.610
22.732.232
2.573.971
21.195.580
45,51
2010
228.069
7.375
42.672.240
24.746.929
1.105.341
16.763.709
39,28
2011
237.063
8.993
44.971.800
26.997.497
542.082
17.335.100
38,55
2012
245.842
8.779
44.682.250
27.855.356
704.995
16.000.170
35,81
2013
256.317
10.475
48.923.850
28.346.446
698.926
19.776.581
40,19
*Yukarıdaki tabloda yıllar içerisinde tespit edilerek tahakkuku yapılan kaçak su miktarları
belirtilmemiĢtir.
114
Yıllara Göre Kayıp ve Kaçak Su Oranları
50
45
40
40,19
35,81
20
38,55
25
39,28
30
45,51
35
15
10
5
0
2009
2010
2011
2012
2013
* Atakum Ġlçesinde yapılan alt yapı çalıĢmaları nedeniyle içme suyu borularımız hasar görmüĢ
ve bu nedenle kayıp-kaçak su oranında 2012 yılına oranla artıĢ söz konusu olmuĢtur.
115
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ
DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
116
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Memur, sözleĢmeli personel ve iĢçilerin kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, iĢe
alınma, terfi, nakil, istifa, iĢten çıkarılma, taltif, tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük
hakları ile alakalı bütün iĢlemleri yürütmek.
TeĢkilat ġemasını hazırlamak ve değiĢiklikleri takip etmek, SASKĠ‘nin insan kaynakları
politikasının belirlenmesinde gerekli çalıĢmaları yaparak, ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca
atamalarının yapılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunmak.
Personel özlük dosyalarını düzenlemek ve korumak, sözleĢmeli personelin sözleĢmelerini
hazırlamak personelin kiĢisel performans ölçümü değerlendirilmesi ve raporlanmasına iliĢkin her
türlü iĢlemleri yürütmek, çalıĢanların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalıĢmalar yapmak.
Ġstihdam edilen personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve
değerlendirmek,
Memur ve iĢçilere ait kadrolarla ilgili iĢlemleri yapmak, yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini
göz önünde tutarak tanzim etmek ve ilgili mercilere onaylatmak,
Disiplin iĢlerinin organizesini sağlamak
Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün iĢlemleri eksiksiz bir Ģekilde yerine
getirmek,
Personel hareketlerini takip etmek ve gerekli teklifleri hazırlamak yıllık izinlerin planlamasını
koordine etmek,
Toplu iĢ sözleĢmesini uygulamak ve iĢ uyuĢmazlıklarının giderilmesini sağlamak,
Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret ve ücrete
esas teĢkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle ilgili gerekli
bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait kararları ilgililere
tebliği etmek,
Ġdarenin hizmet binasında, temizlik, aydınlatma, ısıtma, su telefon ihtiyaçlarını temin etmek
yemekhane, kafeterya, toplantı salonu ve eğitim tesislerine iliĢkin idari ve mali iĢlemleri
yürütmek. Gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
ÇalıĢanların eğitim ihtiyaçlarını ilgili birimlere iĢbirliği yaparak tespit etmek, programlamak,
katılmalara sertifika verilen eğitim ve geliĢtirme programlarını düzenlemek, uygulamak, izlemek
ve değerlendirmek,
ÇalıĢanlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, etkin ve verimli çalıĢma ortamı
oluĢturmak, motivasyon araçları geliĢtirmek ve uygulamasını sağlamaktır.
Personel Bilgileri:
Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığımız, 1 daire baĢkanı , 3 Ģube
müdürü, 1 Ģef, 3 Memur, 1 iĢçi, 5 Ģirket iĢçisi 16 temizlik Ģirketi ve 15 özel güvenlik ile
çalıĢmalarını yürütmektedir.
117
Bütçe Bilgileri:
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcaması (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
Personel Giderleri
376,620
345.355,36
392,200
SGK Devlet Primi Giderleri
50,725
46.524,80
52,700
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
722,223
658.432,81
3.610,555
21,514
19.686,92
68,000
1.171,082
1.069.999,89
4.123,455
Sermaye Giderleri
TOPLAM
2013 Yılında Sunulan Hizmetler:
 Genel Müdürlüğümüze 1 daire baĢkanı, 2 memur, 1 veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni ve 1
mühendisin naklen ataması yapılmıĢtır.
 Genel Müdürlüğümüzden 1 Ģube müdürü, 1 mühendis ve 1 memur naklen tayin edilmiĢtir.
 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısının açıktan ataması yapılmıĢtır.
 1 daire baĢkanının emekliye sevk iĢlemi yapılmıĢtır.
 6495 sayılı kanun gereğince 35 sözleĢmeli personelin atamaları yapılmıĢtır.
 Tam zamanlı çalıĢtırılmak üzere 3 adet Mühendisin hizmet sözleĢmesi yapılmıĢtır.
 2 ĠĢçinin emekliye sevk iĢlemi yapılmıĢtır.
 70 öğrencinin staj talepleri uygun görülmüĢtür.
 81 personele Genel ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmiĢtir.
 Evrak servisimizin Gelen Resmi Evrak sayısı: 8265 olup Gelen Dilekçe sayısı: 9520 dir.
 SASKĠ Genel Müdürlüğü bünyesindeki birimlerde görev yapan Güvenlik Hizmetlerini Destek
Hizmetleri ġube Müdürlüğüne bağlı tek bir birim altında toplanması sağlanmıĢtır.
 Kurumsal GSM Hizmetlerinin tek elden yürütülmesi amacıyla bu hizmetin Destek Hizmetleri
ġube Müdürlüğü çatısı altında tek elden yürütülerek hizmet veriminin artırılması sağlanmıĢtır.
 SASKĠ Hizmet Binası katlarında halkımızın ihtiyaçlarına yönelik danıĢmanlık hizmetlerinin
eksiksiz verilmesi sağlanmıĢtır.
 SASKĠ Hizmet Binasının Asansörlerinin yıllık ve periyodik bakımları yapılmıĢtır.
 SASKĠ Santralinin yeniden kurulup tek numara üzerinden hizmete sunulması, ayrıca kurum
içi dahili telefonlardan GSM kısa kodlarının direkt aranabilir hale getirilmesi sağlanmıĢtır.
 GSM kısa kodlu telefonlardan da dahili telefonların aranılabilir hale getirilmesi sağlanmıĢ,
Derebahçe Tesisleri ve Hizmet Binası dahili telefonları direkt aranılabilir hale getirilmiĢtir.
118
 2014 Yılı içinde SASKĠ‘ye yeni bağlanacak olan ġube Müdürlükleri ve diğer iĢyerlerinin de
santrale direkt bağlanabilme çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır.
 Temizlikte kullanılan mal ve malzemelerin alımları yapılarak bu malzemelerin haftalık, aylık
depo giriĢ çıkıĢ kayıtları tutulmuĢtur.
 Santral Hizmeti 3 Personelle yürütülmektedir.
119
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
120
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Mali faaliyetleri planlamak, idarenin iĢletme ve yatırım faaliyetlerini karĢılamak amacıyla
iĢletmeci ve yatırımcı daire baĢkanlıklarından alınacak bilgiler doğrultusunda yıllık bütçe ve
finansman programlarını düzenlemek.
Harcamaların bütçe ve hükümlerine uygun olarak yapılmasını izlemek ve temin etmek, bölümler
arası gerekli aktarmaları bütçe kararnamesi doğrultusunda hazırlamak,
Abonelerin su bedelleri ve diğer borçlarının tahakkuklarını zamanında tahsil etmek.
Tahsil edilemeyen alacaklar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.
Günlük tahsil, ödeme ve mahsup iĢlemlerini izlemek, ilgili defter ve kayıtlarını düzenlemek
suretiyle idarenin taĢınır, taĢınmaz mallarını gelir ve giderlerinin muhasebesini tutmak,
Aylık geçici mizanlar, sene sonu kesin mizan, bilanço, kar-zarar cetveli ve ertesi yılın bütçe ve
programını hazırlamak,
Tespit edilecek maliyetlere göre tarifelerin, ilgili birimlerle ortaklaĢa hazırlanmasını ve
onaylanmasını sağlamak, ilan ile ilgili iĢleri yapmak,
Ġdareye ait her türlü vergi, resim ve harçlarla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenmesi
gereken prim vb. yasal kesintileri zamanında ödemek, idare bina ve tesisleri ile taĢıtlarına ait
yangın, hasar vb. sigorta iĢlerini izlemek,
Ġdarenin sabit kıymet ve demirbaĢlarıyla, mal mevcudunun envanter ve sayımlarını yapmak,
çalıĢanlara giyecek yardımı iĢlerini yürütmek.
Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve
sonuçlandırma çalıĢmalarını yürütmek.
Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmektir.
Personel Bilgileri
Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığımıza bağlı Mali Hizmetler ġube Müdürlüğü bünyesinde;1
Daire BaĢkanı, 1 ġube Müdürü, 1 ġef, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 8 Memur, 5 Ģirket
iĢçisi, Tahsilat ġube Müdürlüğü bünyesinde; 1 ġube Müdürü, 3 tahsilat memuru, 17 tahsildar, 1
iĢçi, 32 Ģirket iĢçisi ile çalıĢmalarını sürdürmektedir.
121
Mali Hizmetler ġube Müdürlüğü Bütçe Bilgileri:
1
2
3
4
5
6
8
9
Personel Giderleri
SGK Devlet Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcanan (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
349.940,04
57.351,30
519.141,82
1.000.019,00
2.498.106,19
10.109,00
1.514.457,00
349.929,36
57.351,30
488.696,80
1.000.018,73
2.498.105,19
9.605,20
1.514.456,17
351.000,00
52.000,00
591.006,00
750.000,00
2.188.352,00
5.004,00
1.000.000,00
19.074.118,00
5.949.124,35
5.918.162,75
24.011.480,00
2013 Yılı
Bütçesi (TL)
2013 Yılı
Harcanan (TL)
2014 Yılı
Bütçesi (TL)
739.009,71
107.922,44
1.823.049,32
735.690,57
107.922,44
1.774.836,30
877.000,00
131.000,00
2.182.204,00
33.249,20
14.471,10
25.002,00
2.703.230,67
2.632.920,41
3.215.206,00
Tahsilat ġube Müdürlüğü Bütçe Bilgileri:
1
2
3
4
5
6
8
9
Personel Giderleri
SGK Devlet Prim Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transaferler
Sermaye Giderleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
122
IV-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A-ÜSTÜNLÜKLER






Ġçme suyu barajına sahip olması.
Altyapı yatırımlarının büyük bir bölümünün tamamlanmıĢ olması.
ġebeke suyunun içme suyu olarak kullanılabilmesi.
Çok modern bir içme suyu arıtma tesisinin olması.
Kent bilgi sisteminin kurulmuĢ olması.
Büyük bir makine parkına sahip olması.
B- ZAYIFLIKLAR




ġehrin kıyı boyunca yerleĢik olmasından kaynaklı kanalizasyon toplama sisteminin
denize paralel ve deniz seviyesinin altında olması.
ġehir kanalizasyon sisteminin geçmiĢte birleĢik sistem olarak inĢa edilmiĢ olması.
Deniz seviyesinin yüksek olması yerleĢim alanlarında toplanan yağmur sularının denize
ulaĢtırılmasının güçlüğü.
Orman köylerinin bulunduğu alanların çok yüksek kotlarda olması merkezi Ģebekeye
ulaĢmasının güçlüğü.
C-DEĞERLENDĠRME
SASKĠ Genel Müdürlüğümüz su kayıplarını minimize ederek, hizmet alanı içerisindeki bütün
kullanıcılara içilebilir su temini ve atık sularının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için
gerekli projelerini tamamlamıĢ ve uygulamalarına baĢlamıĢtır.
V-ÖNERĠ ve TEDBĠRLER
Tüm Türkiye ve Dünya Ülkelerinin uygulamalarını yakından takip etmek, deneyimlerini
paylaĢmak ve teknolojiye kısa sürede ulaĢmak maksadıyla Su Birliklerinin kurulması ve bu
birliklerin aktif olarak çalıĢmalarına destekte bulunulması hizmetlere katkı sağlayacaktır.
123
EK A MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN GÜVENCE BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alınması için
düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
Ġdaremizin 2013 yılı faaliyet raporunun III/A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (22.04.2014)
Namık Kemal BAKOĞLU
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkan
124
EK B ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (22.04.2014)
CoĢkun ÖNCEL
SASKĠ Genel Müdürü
125
EK C ÜST YÖNETĠCĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiĢ kaynakların, planlanmıĢ amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
iĢlemlerin yasallık ve düzenliliğine iliĢkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (22.04.2014)
Yusuf Ziya YILMAZ
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
126
Download

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ