TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ZİRAAT MÜHENDİSİ ALIM İLANI
TeĢkilatımızda istihdam edilmek üzere Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 22.12.2014 tarihi itibariyle 30 yaĢından büyük olmamak, (22.12.1984 ve daha sonra doğanlar
baĢvuruda bulunabileceklerdir.)
4. Erkeklerde askerlikle iliĢkisi olmamak veya tecilli olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramıĢ olsalar
bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüĢvet gibi yüz kızartıcı
veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık,
resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma,
terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teĢvik suçları ile kamunun sağlığına ve
kamu güvenine karĢı iĢlenen suçlardan biriyle hüküm giymiĢ olmamak,
7. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
8. Yurdun her yerinde çalıĢmayı kayıtsız ve Ģartsız kabul etmek,
ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
Adayların, Ziraat Fakültelerinin; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarımsal
Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarım Makineleri (Tarımsal
Mekanizasyon), Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümlerinin/alt programlarının birinden lisans
düzeyinde Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olmaları, Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılmıĢ olan Kamu
Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiĢ ve KPSSP-1,2,3,4,5 puan türleri esas alınmak
suretiyle, belirtilen puan türlerinin birisinden en az 55 puan almıĢ olması gerekmektedir.
KPSS'de yüksek puan almak iĢe baĢlatılmalarda tek baĢına bir hak teĢkil etmeyecektir. YanlıĢ,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleĢtirmesi
yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Ġlan ve ekinde yer alan iĢ
talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleĢtirmeden
doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
Belirtilen nitelikleri taĢımayan ve belgeleyemeyen adayların baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
ORTAK VE PERSONEL ÇOCUKLARINA İLİŞKİN KONTENJAN
Adaylarda aranan Genel ve Özel ġartları taĢımaları kaydıyla,
Alınacak personel sayısının % 20'si oranında ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarına
kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS puan türüne göre yapılacak
genel sıralamaya tabi olmaksızın, kendi aralarında ilgili KPSS puanı ile sıralamaya tabi
tutulacaklardır.
Mülakata, iĢe alınacak personel sayısının 5 katı çağrılacaktır. Personel ve ortak çocukları için
ayrılan kontenjana yeterli baĢvuru olmaz ise, açık kalan kontenjan, genel baĢvurular içinden
karĢılanır.
Personel ve Ortak Çocuklarının Ġstihdamına ĠliĢkin Usul ve Esaslar gereğince; Personel ve Ortak
çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için personelin Görevden Çıkarma cezası almamıĢ
olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık ortaklığının bulunması, kooperatifle olan iliĢkilerinin
faal olması (ortağın kooperatifle iliĢkilerinin faal olup olmadığı ortak kartı incelenerek tespit edilir.)
ve kooperatife olan borçlarından dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme veya
yapılandırma gibi haller hariç) gerekir.
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin, eĢ ve ikinci derece dahil
kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı "Bazı
Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun" un "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin eĢ ve
hısımlarının bağdaĢmayan görevleri" baĢlıklı 18.maddesi ile değiĢik EK MADDE 3 maddesine
istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan
"Kooperatifler ve Üst KuruluĢlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların EĢ ve
Hısımlarının BağdaĢmayan Görevlerine ĠliĢkin Tebliğ" e göre iĢlem yapılacaktır.
ġöyle ki; Birim Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eĢ ve ikinci derece dâhil kan
ve kayın hısımları aynı Kooperatifte iĢe baĢlatılamazlar.
Bölge Birliğinin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerinin eĢ ve ikinci derece dâhil kan ve kayın
hısımları aynı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerinin eĢ ve ikinci derece dâhil kan ve kayın
hısımları, Türkiye genelindeki tüm Kooperatifler için,
Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile iĢe baĢlatılamazlar.
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
BaĢvurular, 24.10.2014 – 14.11.2014 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde olup, son
baĢvuru 14.11.2014 Cuma günü saat 18.00'e kadardır.
ĠĢ Talep Formundaki açıklamalar baĢlığı dikkate alınarak "İş Talep Formu" nun her iki sayfası
eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurup imzalanacaktır. İş Talep Formu ekinde istenilen
belgeleri eksik olanların baĢvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, müracaatlarını Genel
Müdürlüğümüze veya aĢağıda adresleri verilen 16 Bölge Birliğimizden birine yapabileceklerdir.
Posta yoluyla yapılan müracaatlar ve diğer sebeplerle son baĢvuru tarihi olan 14.11.2014 Cuma
günü mesai saati bitiminden (saat 18:00) sonra müracaat edenler ile eksik belge ibraz edenlerin
baĢvuruları kabul edilmeyecektir.
İŞE ALINACAK ZİRAAT MÜHENDİSLERİNİN GÖREV YERİ TERCİHİNDE
BULUNABİLECEKLERİ BÖLGE BİRLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Sınav baĢvurusu yapılacak yer ve adresleri için tıklayınız. .
ĠĢ Talep Formları:
Genel İş Talep Formu için tıklayınız. .
Personel Çocuklarına ait İş Talep Formu için tıklayınız. .
Ortak Çocuklarına ait İş Talep Formu için tıklayınız. .
Adaylar, "ĠĢ Talep Formu"nda görev yeri tercihinde bulunurken yalnızca bir görev yeri belirtecek
olup, birden fazla tercih yapanların ve birden fazla ĠĢ Talep Formu dolduranların müracaatları
geçersiz sayılacaktır.
Ortak ve personel (eski personel dahil) çocuklarının % 20 lik kontenjana tabi olabilmeleri için iĢ
baĢvurusu esnasında kendileri için düzenlenen Personel Çocukları iĢ talep formu, Ortak çocukları
iĢ talep formlarını doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir. Personel Çocukları iĢ talep formu,
Ortak çocukları iĢ talep formlarını doldurarak teslim etmeyenlerin müracaatları genel baĢvurular
içinde değerlendirilecektir.
Adaylar baĢvuru formu ekine;
1. Nüfus Cüzdanının tasdikli suretini,
2. Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin aslı veya tasdikli suretini,
3. Son altı ay içerisinde çektirilmiĢ 2 adet 4,5x6 ebadında fotoğrafını,
4. 2013 veya 2014 yıllarına ait KPSS Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,
5. Varsa Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı Ġzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak
kazandığını gösterir belge,
Eklemeleri gerekmektedir.
Adaylar istenilen belgelerin asıllarını yanlarında getirmek kaydıyla, belgelerinin tasdikini Genel
Müdürlüğümüzde veya Bölge Birliği Müdürlüklerimizde yaptırabileceklerdir.
Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı Ġzin Belgesi olanlar veya bu belgeyi almaya hak
kazananlar bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mülakat safhasındaki değerlendirmede
dikkate alınacaktır.
Kurumumuza bugüne kadar bu kadrolar için yapılmıĢ olan iĢ talepleri dikkate alınmayacak olup,
yeni baĢvuru yapılması gerekmektedir.
Müracaat süresi sona erdikten sonra görev yeri değiĢiklik talepleri kabul edilmeyecektir.
MÜLAKATA ÇAĞRI VE DEĞERLENDİRME
Adayların Bilgi ve BaĢvuru formuna beyan ettikleri (Adaylar, 2013-KPSS ve 2014-KPSS 1,2,3,4,5
Puan türünden en yüksek olanı tercih etmelerine dikkat etmelidirler.) yukarıda belirlenen KPSS
puanı en yüksek olandan baĢlanarak sıralanacak olup, her görev yeri için tespit edilen ihtiyacın
beĢ katı aday mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda yer alan adayın puanı ile aynı puana
sahip diğer adayların olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.
Mülakata çağrılacak adayların listesi, mülakat tarihi, mülakat yapılacak yer/yerler ve istenecek
belgeler ile diğer hususlar www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. Ġlan,
tebliğ niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıca posta yoluyla
tebligat yapılmayacaktır.
Mülakat sonucunda baĢarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek, ĠĢ talep
formunda belirtilen yazıĢma adreslerine yazılı bildirimde bulunulacak, iĢe baĢlamaları için gerekli
belgeler istenecektir.
Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 30.-TL sınav ücreti alınacaktır. Sınav ücretinin
yatırılacağı banka Ģubesi ve hesap numarası daha sonra bildirilecektir.
ĠĢe baĢlatılacaklardan, 3 (üç) yıl süre ile çalıĢacaklarına ve bu süreden önce haklı bir sebep
olmaksızın ayrılmaları halinde en son brüt ücretinin 5 (beĢ) katı tutarında tazminatı nakden ve
defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.
SINAV BAŞVURUSU YAPILABİLECEK MERKEZLER
MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad No:7
Çankaya/ANKARA
TEKİRDAĞ BÖLGE BİRLİĞİ
Ertuğrul Mah. Ġskele Cad. No: 8 59100 TEKĠRDAĞ
BALIKESİR BÖLGE BİRLİĞİ Kasaplar Mah. Soma Cad. No: 9/1 10100 BALIKESĠR
SAKARYA BÖLGE BİRLİĞİ Yahyalar Mah. Ankara Cad.1473.Sok. No: 1 SAKARYA
İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ Gazi Bulvarı No: 67 35230 Çankaya/ĠZMĠR
KÜTAHYA BÖLGE BİRLİĞİ 100.Yıl Mah. Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu 7.Km. No:14
KÜTAHYA
ANTALYA BÖLGE BİRLİĞİ YeĢilova Mah. Aspendos Bulvarı No: 194 MuratpaĢa/ANTALYA
KONYA BÖLGE BİRLİĞİ Aydınlıkevler Mah.Gazidere Sok. No: 6 42100 Selçuklu/KONYA
ANKARA BÖLGE BİRLİĞİ Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 58 06570 Maltepe/ANKARA
KAYSERİ BÖLGE BİRLİĞİ Örnekevler Mah.Kocasinan Bulvarı No: 96 38010
Kocasinan/KAYSERĠ
SİVAS BÖLGE BİRLİĞİ Selçuklu Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No: 45 58010 SĠVAS
SAMSUN BÖLGE BİRLİĞİ Kale Mah.Cumhuriyet Cad. No: 20 55030 Ġlkadım/SAMSUN
TRABZON BÖLGE BİRLİĞİ Sahil Cad. No: 363/A Uzunkum 61040 TRABZON
ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ Yunus Emre Mah. YeniĢehir KavĢağı No: 1 25070
Palandöken/ERZURUM
MALATYA BÖLGE BİRLİĞİ Ġnönü Mah. Çevreyolu Üzeri Ġstasyon Virajı Mevkii 44080 MALATYA
GAZİANTEP BÖLGE BİRLİĞİ Fatih Mah. M.Fevzi Çakmak Bul.32.Sok. No: 1 ġehit
Kamil/GAZĠANTEP
MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ Ġhsaniye Mah. GMK Bulvarı No: 171 33070 MERSĠN
Bilgi için tıklayınız
Download

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ZİRAAT MÜHENDİSİ