YOL MEKANĠK ATÖLYESĠNDEKĠ YOL MAKĠNELERĠ VE Ġġ
MAKĠNELERĠ ĠÇĠN MUHTELĠF TÜR VE MĠKTARDA YAĞ ALIM ĠġĠ
TEKNĠK ġARTNAMESĠ
1
KONU, KAPSAM ve TANIM
1.1.KONU: Bu teknik şartname 2/I Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü envanterindeki
yol ve iş makinaları için gerekli olan muhtelif cins ve miktarda yağın
piyasadan temin edilmesi için hazırlanmıştır.
1.2.KAPSAM: Satın alınacak yağlarla ile ilgili teknik özellik ve istekleri, garanti
koşullarını ve diğer hususları kapsar.
1.3.
TANIM: Bu teknik şartname kapsamında teklif veren şirket ve kuruluşlar
“FİRMA”, 2/I Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü ise “İDARE” olarak tanımlanmıştır.
2.
GENEL ġARTLAR
2.1.MĠKTAR: Alınacak yağ
listesinde” belirtilmiştir.
miktarı
ve türleri
aşağıdaki
“malzeme
ihtiyaç
2.2.ĠSTEK: Satın alınacak ürünler iş bu şartnamede yer alan tarif ve niteliklere
uygun olacaktır. Teslimatı yapılacak ürünler, üretim tarihi itibariyle
geriye dönük en fazla 6 aylık olacaktır. Teslimatta üretim tarihi süresi
6 ayı geçmiĢ olan yağlar kabul edilmeyecek ve FĠRMA bu hususta
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
3. TESLĠM SÜRESĠ: Firma söz konusu malzemeleri sözleşme tarihi itibariyle 30 gün
içerisinde teslim edecektir.
4. GARANTĠ: Yüklenici firma ihale konusu malzemeleri son teslimat tarihinden
başlamak üzere en az iki (2) yıl süre ile garanti verecektir.
5. TESLĠM YERĠ: Aşağıdaki malzeme listesinde yer alan ürünlerin teslim yeri “TCDD
2/I Yol Mekanik Atölye Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA” adresi olacaktır.
Bu teslimattan dolayı yüklenici firmaya herhangi bir ad altında ücret
ödenmeyecektir.
6. DĠĞER HUSUSLAR:
6.1.
Firma tarafından teslim edilecek ürünlerin üzerinde harman numarası mutlaka
yer alacaktır.
6.2.
Yağların kullanılacağı makinelerin çok özel ve hassas olması ve üretici firma
tarafından sağlanan garanti şartlarının devamı için ön şart olduğundan alınacak
tüm yağlar Shell marka olacaktır. Farklı markalar için verilen teklifler geçersiz
sayılacaktır.
6.3.
Firma tarafından teslim edilen malzemeler, verilen numune veya teknik
şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda teslimat esnasında muayene
edilecektir.
6.4.
İdare kontrol elemanlarınca, gerekçeli ret raporu düzenlenerek reddedilen
malzemelerin yerine, Firma en geç 30 (Otuz) gün içerisinde yenilerini teslim
edecektir. Böyle bir durum oluşursa, Firma yeniden temin edeceği malzemeler
için maddi veya manevi herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
6.5.
Bu teknik şartnamede hüküm bulunmayan hallerde ihale dokümanı, hali hazırda
mevcut ve bunlara ilişkin yayınlanan mevzuat geçerlidir.
6.6. İhaleye iştirak eden teklifçi firmalar, tekliflerinde bu teknik şartnameyi ve
ekindeki dokümanı okuduğunu ve kabul ettiğini açıkça beyan edecektir.
MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ
S.NO
MALZEMENĠN CĠNSĠ
MĠKTARI
BĠRĠMĠ
1.
2.
3.
Shell Rimula R2 Extra 20/50 Motor Yağı(16 kg teneke)
Shell Rimula R4 X 15/40 Motor Yağı(16 kg teneke)
Shell Spirax S2 A 80/90 Şanzıman Yağı(20 lt Kova)
20
50
20
TENEKE
TENEKE
KOVA
Download

YOL MEKANĠK ATÖLYESĠNDEKĠ YOL MAKĠNELERĠ VE Ġġ