\\\\\
II. ULUSLARARASI DAVRAZ SEMPOZYUMU PROGRAMI
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ
(29-31 MAYIS 2014) ISPARTA
29.05.2014 PerĢembe (Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi-Batı YerleĢkesi)
09:00-12:00
AçılıĢ KonuĢmaları
Prof. Dr. Hasan ĠBĠCĠOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü)
Yusuf Ziya GÜNAYDIN (Isparta Belediye BaĢkanı)
Vahdettin ÖZKAN (Isparta Valisi)
Süleyman SOYLU (Adalet ve Kalkınma Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı)
Mehmet Ali ġAHĠN (Adalet ve Kalkınma Partisi Genel BaĢkan Yardımcısı)
Efkan ALA (Ġç ĠĢleri Bakanı)
Fikri IġIK (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı)
12:00-14:00
Yemek (SDÜ Doğu YerleĢkesi Yemekhanesi)
AçılıĢ Oturumu I: ANAYASA VE DEMOKRASĠ OTURUMU
14:00-15:30
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Yüksel METĠN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Atilla KART (Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi, Anayasa UzlaĢma
Komisyonu Üyesi)
Faruk BAL (Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa Komisyonu Üyesi, Anayasa UzlaĢma Komisyonu Üyesi)
Mehmet ELKATMIġ (Kamu Denetçisi)
15:30-16:00
Ara
16:00-17:30
AçılıĢ Oturumu II: Ġġ DÜNYASINDA YENĠ TRENDLER OTURUMU
Oturum BaĢkanı:
Dr. Hasan SERT (Tüm Sanayici ve ĠĢ Adamları Derneği Genel BaĢkanı)
Mustafa SATICI (Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi)
Tuncay ENGĠN (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri)
20:00
Yemek (SDÜ Doğu YerleĢkesi Yemekhanesi)
1
PANELLER
PANEL I
ARAP BAHARI VE ORTADOĞU’DAKĠ YENĠ GELĠġMELER
(30.05.2014 Cuma, 09:00 – 10:15, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Harun ARIKAN (Çukurova Üniversitesi)
Panelistler
Doç. Dr. Kıvanç ULUSOY (Ġstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ġAHĠN (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Murat KOÇ (Çağ Üniversitesi)
PANEL II
SURĠYE’NĠN GELECEĞĠ
(30.05.2014 Cuma, 10:30 – 11:45, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Doç. Dr. Cenap ÇAKMAK (EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi)
Panelistler
George SABRA (Suriye Ulusal Konseyi BaĢkanı)
Samir HAFEZ (Suriye Türkmen Meclisi BaĢkanı)
Dr. Halid HOCA (Suriye Ulusal Konseyi Türkiye Temsilcisi)
Dr. Mazen HASHEM (Akademisyen, AraĢtırmacı)
PANEL III
MEDENĠYET TARTIġMALARI
(30.05.2014 Cuma, 12:00 – 13:00, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Talip TÜRCAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Panelistler
Prof. Dr. Ali Ekber HAIRI ( Azadlık Üniversitesi- Hamedan)
Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç.Dr. IĢıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
PANEL IV
ULUSLARARASI HUKUK, ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER, GÜVENLĠK VE TERÖR
(30.05.2014 Cuma, 14:00 – 15:15, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Faruk TURHAN (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Panelistler
Prof. Dr. Erol KURUBAġ (Kırıkkale Üniversitesi)
Prof. Dr. Erel TELLAL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Donald J. PUCHALA (Güney Karolina Üniversitesi)
Prof. Dr. Victor ROMANO (Barry Üniversitesi)
2
PANEL V
KÜRESEL KRĠZ VE ÇÖZÜM ARAYIġLARI
(30.05.2014 Cuma, 15:30 – 16:45, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Ġsmail Latif HACINEBĠOĞLU(Süleyman Demirel Üniversitesi)
Panelistler
Rene GARCIA (Senator- Florida State Senate)
Carlos MARTINEZ (Public Defender- Miami-Dade Public Defenders Office)
Ivonne CUESTA (Judge- Miami-Dade County 11th Judicial Curcuit)
Thomas MASTERS (Mayor- City of Riviera Beach)
Bettina RODRIGUEZ-AGUILERA (Councilwoman- City of Doral)
Jorge GONZALEZ (Commissioner- North Bay Village)
Dennis GALLON (President- Palm Beach State College)
PANEL VI
KÜRESEL REKABET VE ĠġLETME DAVRANIġLARI
(30.05.2014 Cuma, 17:00 – 18:15, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Nurhan PAPATYA (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Panelistler
Prof. Dr. Ali AKDEMĠR
Prof. Dr. Mustafa ÖZBĠLGĠN (Brunel Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa TÜMER (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Orhan ELMACI (Dumlupınar Üniversitesi)
Dr. RüĢtü BOZKURT (Dünya Gazetesi Yazarı)
PANEL VII
TARIM, GIDA, AÇLIK VE YOKSULLUK
(31.05.2014 Cumartesi, 09:00 – 10:15 (Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Kemal ESENGÜL (Akdeniz Üniversitesi)
Panelistler
Prof. Dr. Cengiz SAYIN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahri YAVUZ (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet BOZOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
PANEL VIII
YÖNETĠM TARTIġMALARI
(31.05.2014 Cumartesi, 10.30- 11:45, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Bekir PARLAK (Uludağ Üniversitesi)
Panelistler:
Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR (Pamuk kale Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Akif ÇUKURÇAYIR (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Yakup BULUT (Mustafa Kemal Üniversitesi)
3
PANEL IX
KÜRESEL KRĠZ VE SORUNLARI
(31.05.2014 Cumartesi, 12:00- 13:00, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Sayım IġIK (Akdeniz Üniversitesi)
Panelistler
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Faysal GÖKALP (UĢak Üniversitesi)
Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU (Süleyman Demirel Üniversitesi)
PANEL X
GÖLLER VE GÖLLERDEKĠ KĠRLĠLĠK
(31.05.2014 Cumartesi, 14:00- 15:15, Gül Balo Salonu)
Oturum BaĢkanı
KurtuluĢ Özgür YILDIZ
Panelistler
Lina SAMKO (Gazeteci)
Grigory PASKO (Gazeteci)
Aynur HATĠPOĞLU (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Biyolog Koruma ġube Müdürü)
Ali Tarık HATĠPOĞLU (Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Dernek BaĢkanı)
Ahmet ABAKAY ( ÇağdaĢ Gazeteciler Derneği Genel BaĢkanı)
PANEL XI
TÜRKĠYE'DE GAYRĠMENKUL PĠYASASININ DURUMU VE GELECEĞĠ
(31.05.2014 Cumartesi, 12:00- 13:00, Eğirdir Salonu )
Aziz TORUN (Torunlar Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu BaĢkanı)
PANEL XII
GÜNEġ ENERJĠSĠNDE NEREDEYĠZ?
(31.05.2014 Cumartesi, 14:00-15:15, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. RuĢen KELEġ (Ankara Üniversitesi)
Panelistler
Yusuf YAZAR (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür)
Mehmet ÜNSAL (Isparta Tarım Ġl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme ġube Müdürü)
Mustafa KÖKER (SUNEL Solar)
Özlem DÖNERLĠOĞLU (Enerji Hukukçusu)
Mustafa Kemal SUBAġI (Elektro Enerji Genel Müdürü)
Ahmet HATĠPOĞLU (CLK Enerji-Akdeniz Elektrik Dağıtım A.ġ.)
PANEL XIII
APPROACH TO LONG-TERM COMPETITINEVES ENERGETICALLY SECURE
RESTRUCTURINGOF INDUSTRY
(30.05.2014 Cuma, 09:00- 09:45, Kovada Salonu )
Prof. Dr. Rasa SMALIUKIENE( Lithuanian Military Academy)
4
OTURUMLAR
TARIM, GIDA, AÇLIK VE YOKSULLUK
I. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 09:00-10:15, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK
Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara Ġli Örneği
Dr. Kemalettin TAġDAN
Prof. Dr. Mevhibe ALBAYRAK
Dr. Betül GÜRER
Dr. O. Orkan ÖZER
KürĢad ALBAYRAK
ArĢ. Gör. Hüseyin T. GÜLDAL
Tarım Politikaları, Kırsal Kalkınma ve Isparta Ekonomisi Açısından Gül
Dr. ġevket KALANLAR
Doç. Dr. Tufan BAL
Nazire Yürekli YÜKSEL
Alkan DEMĠR
Fatmagül CANĠK
Eda AYGÖREN
Gıda Ürünlerinde Marka Farkındalığı OluĢturulmasında Pazarlama ĠletiĢiminin Önemi
Öğ. Gör. Nermin BAHġĠ
Prof. Dr. Dilek Bostan BUDAK
Prof. Dr. Aykut GÜL
Göller Bölgesi’ne Ait Bazı Yöresel Üzüm ÇeĢitlerinin Özellikleri ve Ekonomik Açıdan Önemleri
Seçkin GARGIN
II. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 10:30 – 11:45, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Bahri KARLI
Türkiye’de Kırsal Alanda Yoksulluk
Prof. Dr. Bahri KARLI
Doç. Dr. Tufan BAL
Doç. Dr. F. Handan GĠRAY
Su Hakkının Hukuki Güvencesi
Doç. Dr. Hakan REYHAN
Türkiye'de Mevsimlik Göç ve Kırsal Yoksulluk: Mevsimlik Tarım ĠĢçileri
Öğ. Gör. Celal ALTIN
Doç. Dr. Bülent ġEN
Bulanık Analitik HiyerarĢi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Karaman Bölgesi Ġçin Uygun Meyve Fidanı
Seçilmesi
Öğ. Gör. Fethullah BALDIR
Öğ. Gör. Hakan ġEN
Isparta’daki Gıda Üreticiler Analizi
Yunus Emre AKOĞLAN
Çevresel Güvenlikte Yeni Bir Boyut: Gıda Güvenliği
Doç. Dr. ġafak KAYPAK
5
YÖNETĠM TARTIġMALARI
I. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 09:00- 10:15, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. ġaban SĠTEMBÖLÜKBAġI
Egemenlik TartıĢmalarına Dair: Leviathan’a Geri DönüĢ mü Kaos mu?
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
Modernitenin Siyasal Krizi ya da Kararcılığın Önlenemeyen YükseliĢi
Yrd. Doç. Dr. Salih AKKANAT
Modernizmin Kapatmacı Kurumlarından
MeĢrulaĢtırıcı ĠĢlevi
Yrd. Doç. Dr. ġükran GÖLBAġI
Postmodernizmin
Masalcı
Kurumlarına:
Sosyal
Bilimlerin
Türk Devletlerinde Demokratik Motifler
Yrd. Doç. Dr. Kadir KASALAK
21. Yüzyıl'da Sosyal Ağlar - Siyasal DavranıĢ ĠliĢkisi Üzerine Teorik Bir Açıklama Çabası
Yrd. Doç. Dr. Hamza Bahadır ESER
ArĢ. Gör. Ömer GÜLER
II. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 10:30 – 11:45, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Bekir PARLAK
ġarkıĢla Belediyesi’nin ÇalıĢmaları Hakkında: VatandaĢların Memnuniyet Tespiti AraĢtırması
Öğ. Gör. Abdulkadir YÜKSEL
Öğ. Gör. Ömer Cenap ÖZDEMĠR
Ahmet MANKARA
Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Katkıları ve Hizmet Sunumunda Sorumlulukları
Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN
Necan AYDIN
Türkiye’de 6360 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu’nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler
Yrd. Doç. Dr. Ceyda ġATAF
Dr. Düriye TOPRAK
ArĢ. Gör. Serdar YAY
Kentlerin ve Bölgelerin Kalkınmasında Yeni Bir Yöntem: YönetiĢim
Öğ. Gör. ZiĢan Korkmaz ÖZCAN
Halef ÖZDEMĠR
Kentsel DönüĢümle Yoksunluğu Azaltmaya Pozitif Katkı: Roman Mahalleleri Örneği
Doç. Dr. Duygu GÖKCE
III. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 12:00 – 13:00, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Ramazan ERDEM
Yeni Liderlik YaklaĢımları Perspektifinde Karizmatik Liderler mi? Karizmatik Kadrolar mı?
Ercan KÜÇÜKEġMEN
Akın ERDEMĠR
Fatih Mehmet ÇUHADAR
6
Okul Yöneticilerinin Duygusal Zekâ Tabanlı Liderlik Düzeylerinin AraĢtırılması
ArĢ. Gör. H. Zeynep BATUR
Örgütsel Sinizm, Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢına Etkisi: Yöneticiler ve ÇalıĢanlar Açısında Bir Ġnceleme
Yrd. Doç. Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU
Hasan Sadık TATLI
Mehmet Süleyman YÜKSEL
Asena GÖDEOĞLU
Berat Emre ÖZKAN
ĠĢ YaĢamında ÇalıĢanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sinizme Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir
AraĢtırma
Dr. Memduh BEGENĠRBAġ
Dr. Ercan TURGUT
IV. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 14:00 – 15:15, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT
Türkiye ve Avrupa Birliği Sürecinde Yeni ve Farklı Bir Yapılanma: Avrupa Birliği Bakanlığı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bora TARHAN
ArĢ. Gör. Erhan EZĠCĠ
Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Olmayan DavranıĢlar
Sercan EDĠNSEL
Türkiye Cumhuriyeti’nde Yapılan Önemli Ġdari Reform ÇalıĢmaları Üzerine Bir Analiz
ArĢ. Gör. Fevzi KAYA
Türk Kamu Yönetiminde Etik Sorunlar: Kamu Görevlileri Etik Kurulu Faaliyet Raporları Üzerinden Bir Analiz
Yrd. Doç. Dr. Mustafa LAMBA
V. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 15:30- 16:45, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Ömer TURUNÇ
Bireysel Kariyer Planlama Tercihinde Schein’ın Kariyer Çapaları Perspektifi: SDÜ Lisansüstü Öğrencilerine
Yönelik Bir AraĢtırma
Öğ. Gör. Ömer KULA
Kamu Sektöründe Strateji Üretimi ve Performansa Yeni Bir BakıĢ: Balanced Scorecard ve Kamu Hastaneler
Birliği Örneği
Yrd. Doç. Dr. Fulya AKYILDIZ
ArĢ. Gör. Merve BALCIOĞLU
ĠĢgörenlerde Duygusal Uyumsuzluk, Kendine YabancılaĢma ve Öz Gözlemci KiĢilik Özellikleri Arasındaki
ĠliĢkilerin Ġncelemesi
Hale ALAN
Adeviye ERDOĞAN
Doğrusal Programlama Ġle Ġnsan Kaynaklarının Planlanması: SDÜ YaĢam Boyu AUM Örneği
Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL
Öğ. Gör. Yekta HALICI
VI. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 17:00- 18:15, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Hüseyin ÖZGÜR
Siyasi Ġktidar – YerleĢim ĠliĢkisi: Tarih Boyunca Göller Bölgesi YerleĢmeleri ve Mekânsal Siyaset
Yrd. Doç. Dr. Ayça GERÇEK
Yrd. Doç. Dr. Pervin ġENOL
7
YerleĢik Yabancıların Yerel Düzeyde Seçme ve Seçilme Hakları: Hollanda Örneği
ArĢ. Gör. Gökhan DÖNMEZ
ArĢ. Gör. Veysel ERAT
ArĢ. Gör. Yakup ÖZKAYA
Türkiye’de Kamu Yönetimini Yeniden Yapılanma GiriĢimleri ve Geleceğine ĠliĢkin Bir Değerlendirme (Çok
Partili Hayattan Günümüze)
Prof. Dr. Yakup BULUT
ArĢ. Gör. Sedat KARAKAYA
Kamu Örgütlerinde DeğiĢimin Yönetilmesi ( 652 Sayılı K.H.K. Çerçevesinde MEB Örneği)
Prof. Dr. Ġlker H. ÇARIKÇI
Dr. Ahmet YILDIRIM
2008 Küresel Ekonomik Krizi TartıĢmaları Bağlamında Yeni Kamu ĠĢletmeciliği YaklaĢımı
Öğ. Gör. Hilal TURAN
8
ULUSLARARASI HUKUK, ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER, GÜVENLĠK
VE TERÖR
I. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 12:00- 13:00, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Erel TELLAL
Afganistan'da Taliban Sonrası YaĢanan Ulus ĠnĢa Süreci: KarĢılaĢılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Soyalp TAMÇELĠK
Farida Labib RAOF
Moskova-VarĢova Jeopolitik Rekabetinde Ukrayna’yı Kiev'den Anlamak
Dr. Mehmet ARSLAN
Rus DıĢ Politikasında Neo-Avrasyacılık ve Kafkasya ile Orta Asya’daki Yansımaları
Ümit Nazmi HAZIR
Türkiye-Ermenistan YakınlaĢması Perspektifleri: Azerbaycan’ın Çıkarları ve Pozisyonu
Turhan SÜLEYMAN
II. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 14:00- 15:15, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Faruk TURHAN
Küresel Boyutta Sosyal ve Ekonomik Adalet ArayıĢı ve BM Örgütü
Yrd. Doç. Dr. Halil KürĢad ASLAN
Murat ASLAN
Uluslararası Adalet Divanı’nın BM Sistemi ve Uluslararası Politikadaki Rolü
Doç. Dr. Nejat DOĞAN
Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu Bağlamında Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın
Değerlendirilmesi ve Bazı Öneriler
Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOST
III. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 15:30- 16:45, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Erol KURUBAġ
How Related are Politics and Trade? Impact of Deterioration in Bilateral Political Ties upon Economic Relations
between Turkey and Israel
ArĢ. Gör. Murat USTAOĞLU
Doç. Dr. Cenap ÇAKMAK
Nükleer Diplomasi ve Ġran DıĢ Politikası
Yrd. Doç. Dr. Alptekin MOLLA
2013’de Yeniden BaĢlayan Ġran Nükleer Müzakerelerinin Ġncelenmesi: Müzakere Yönetimi YaklaĢımıyla
Dr. Murat Yusuf UÇAN
BaĢarısız Devlet – Terörizm ĠliĢkisi Afganistan’ın ĠĢgalinden Suriye Ġç SavaĢına Örnekler
S. Canalp KORKMAZ
9
IV. OTURUM
(30.05.2014 Cuma, 17:00- 18:15, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Timuçin KODAMAN
Regional Hegemons Wanted: Implications from Power Transition Theory
ArĢ. Gör. Volkan KALENDER
Uluslararası ĠliĢkilerde Epistemolojik ve Ontoloji Kavramlarının Algısal Boyuttaki DeğiĢimi
Salimehmed SALĠM
Küresel Sorunların Çözümüne Alternatif Teorik Bir Uluslararası ĠliĢkiler YaklaĢımı: Ġttihad-ı Ġslam
Ahmet Hüsrev ÇELĠK
Nasyonel Sosyalizm'de Irksal Hijyen ve Öjenik Pratikler
Yrd. Doç. Dr. Nihat YILMAZ
Uluslararası Terörle Mücadelede Farklı Yöntemler: YumuĢak Güç ve Kamu Diplomasisi
Öğ. Gör. Kadir SANCAK
ÇEVRE VE ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
I. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 12:00- 13:00, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Gülser ÖZTUNALI KAYIR
AB-Türkiye ĠliĢkilerine Çevresel Bir BakıĢ: Türkiye’de Bir Kamu Politikası Olarak Çevre Politikaları
ArĢ. Gör. Gözde KESTELLĠOĞLU
Avrupa Birliği’nin Hazar Havzası Enerji Politikası ve Enerji Güvenliği Problemleri
Doç. Dr. Nesrin DEMĠR
ArĢ. Gör. Ġsa SĠYPAK
Yasemin TUTAR
Barajların Ġklim Üzerindeki Etkileri: Karacaören I ve II Barajları Örneği
ArĢ. Gör. Onur ARSLAN
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖNDER
Çevre Muhasebesi Kapsamında ġirketlerin Çevre Maliyetlerinin Ġncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK
ArĢ. Gör. Mahmut Sami ÖZTÜRK
II. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 14:00- 15:15, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Fulya SARVAN
Enerjide DıĢa Bağımlılık Sorununun Çevresel Etkileri: Isparta Örneği
Yrd. Doç. Dr. Ġsmail GÖKDAYI
Farkındalık ve Bilinçlenme Süreçleri Kapsamında Doğa Koruma-Etik ĠliĢkisi
Prof. Dr. Atilla GÜL
Öğ. Gör. Berk TÜRKER
10
FukuĢima Nükleer Kazasının Nükleer Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabul Üzerine Etkisi
Öğ. Gör. Dr. Ali EKġĠ
Green Management, Sustainable Development and EU, 14001
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇĠÇEK
Yrd. Doç. Dr. Ali CAN
Hilmi ATALIÇ
Kent Hakkının Bilinirliği Üzerine KarĢılaĢtırmalı Bir Analiz: “Kırıkkale Üniversitesi-Gazi Üniversitesi Örneği”
Yrd. Doç. Dr. Refik YASLIKAYA
Yrd. Doç. Dr. Nazlı Yücel BATMAZ
III. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 15:30- 16:45, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Atilla GÜL
Kentsel Tasarım ve Çevresel Estetik
Yrd. Doç. Dr. Murat AKTEN
Öğ. Gör. Sibel AKTEN
Koruma ve Hak Bağlamında Çevre
Yrd. Doç. Dr. Mehmet HATĠPOĞLU
Öğ. Gör. Arzu ERDĠNÇ
Nükleer Enerji Santrallerinin Faaliyetlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk
Doç. Dr. Mehmet ALTUNKAYA
Perlit Agregalı Sıvaların Yapılarda Enerji Tasarrufuna Etkisi
Doç. Dr. Metin DAVRAZ
Doç. Dr. ġemsettin KILINÇARSLAN
IV. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 09:00- 10:15, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı
Doç. Dr. Hasan YAYLI
Sustainable Development and Renewable Energy Systems for Green World
ArĢ. Gör. Yunus Emre YUKSEL
Doç. Dr. Murat OZTURK
Tarihi Kent Merkezlerinde BütünleĢik Koruma; Afyonkarahisar Kentsel Sit Alanı Örneği
Öğ. Gör. Zübeyde Betül ÖZSOY
Doç. Dr. Duygu GÖKCE
Türkiye’de Rüzgâr Enerji Santrallerinin Tarihi GeliĢimi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Ġrdelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Ulvi Erhan EROL
ArĢ. Gör. AyĢen ÇOBAN
Türkiye’nin Enerji Sorunu ve Hazar Petrolleri
Tebriz NERĠMANLI
11
V. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 17:00- 18:15, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı
Doç. Dr. Nesrin DEMĠR
Urbanization and the Idea of “Civilization”
Dr. Hasan YÜKSEL
YaĢanabilir Kent ve Çevre KoĢulları Bağlamında Avrupa Kentsel ġartı Uygunluk Düzeyi Ölçeği
Doç. Dr. Hasan YAYLI
Yrd. Doç. Dr. Kamil ġAHĠN
Yeni Bir Turizm Trendi Olan Ekoturizmin Önemi ve Ülke Ekonomilerine Katkıları
Öğ. Gör. Murad Alpaslan KASALAK
YeĢil Ekonomi Yatırımı Olarak Yenilenebilir Enerji ve Türkiye Uygulanabilirliği
Burak YÜKSEL
BĠLĠM VE FELSEFE
I. OTURUM
(31.05.2014 Cumartesi, 09:00-10:15, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ġsmail Latif HACINEBĠOĞLU
Bilim Siyaset ve Etik ĠliĢkileri Üzerine-Hakikat Oyunlarına Dair Bir TartıĢmaProf. Dr. Mehmet EVKURAN
Bilim ve Teknoloji Çağında Ġnsanın Ontolojik Anlamı Üstüne: Bir Model Olarak Gabriel Marcel Felsefesi
Prof. Dr. Emel KOÇ
Çevresel Sorunlara Çözüm Yolu Olarak Estetik BakıĢ Açısı ve Algı Eğitimi
ArĢ. Gör. Ramazan KAYA
Ġslam Toplumlarında Bilimin Dünü, Bugünü ve Yarını
Gökhan SEZEN
II. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 09:00-10:15, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Necdet DURAK
Klasik ve Modern Siyaset Felsefesinde Etik-Politik Erdem Olarak Adalet
Prof. Dr. Veli URHAN
Siyaset ve Ahlak
Salih ġEN
Yeni Bir Etik YaklaĢım Olarak Hakikat(ler) Etiği
Dr. Nurten KĠRĠġ YILMAZ
Süreklilik ve DeğiĢim Gerçekliğinde Muhammed Ġkbal’in Dinamik Din AnlayıĢı
ArĢ. Gör. Dr. Kevser ÇELĠK
12
SAĞLIK VE YAġAM
I. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 15:30-16:45, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı
Doç. Dr. Efkan UZ
Küçülen Dünyamızda Helal Gıda Sertifikasının Önemi
Prof. Dr. Talat SAKALLI
“Sağlıklı Kent” Olma Yolunda Kentsel YeĢil Alanların Rolü
ArĢ. Gör. ġehriban ERASLAN
Prof. Dr. Atila GÜL
Yrd. Doç. Dr. Ö. Kamil ÖRÜCÜ
Finance of Work Accidents
Doç. Dr. Nuri Çaykun ALPASLAN
Spor Turizminin Mevcut Durumu ve Stratejik Perspektifi: Isparta’nın Spor Turizmi Potansiyeline ĠliĢkin Bir
Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Ömer KürĢad TÜFEKCĠ
Yrd. Doç. Dr. Nezihe TÜFEKCĠ
Türkiye’deki Kayak Merkezlerinin Turizm Arz Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir AraĢtırma
ġenay AKYEL
II. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 17:00 – 18:15, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. A. Nesimi KĠġĠOĞLU
Tıpta Etik YaklaĢım
Yrd. Doç. Dr. Teoman Alpay DEMĠREL
Sağlıkta Performans Uygulamaları ve Yol Açtığı Etik Sorunlar Üzerine Bir Ön ÇalıĢma
Dr. Tahsin AKÇAKANAT
Yrd. Doç. Dr. Aygen OKSAY
Küresel Bir Sorun Olan Hareketsiz YaĢam Tarzının Ortaya Çıkardığı Sağlık Sorunları ve Hareketsiz YaĢam
Tarzından Kaynaklanan Sağlık Sorunlarının Önlenmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi
Okt. Mesut HEKĠM
Türkiye’de Medikal Turizminin GeliĢimini Etkileyen Faktörler: Nitel ve Tanımlayıcı Bir AraĢtırma
Öğr. Gör. Dr. Vahit YĠĞĠT
Türkiye’de YaĢlılık ve Evde YaĢlı Bakımı: Isparta Ġli AraĢtırması
Öğr. Gör. Canan GÖNÜLLÜ TAġKESEN
Doç. Dr. Nazmi AVCI
Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Minimizasyonu ve Faydalılık Analizi
Prof. Dr. Ġbrahim GÜNGÖR
ArĢ. Gör. Faruk ERĠNCĠ
Yrd. Doç. Dr. Harun SULAK
13
DĠL VE FELSEFE
I. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 14:00-15:15, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı
Doç. Dr. Ömer ġEKERCĠ
Implicit Meaning Analyses in Short Stories
Prof. Dr. Huseynagha RZAYEV
Okt. Zana YALÇINKAYA
Language Factor in the Formation of National and Cultural Identity of Kazakhstan
AraĢtırmacı Andabayeva DĠNA
Kazak ve Türkiye Türkçesi’ndeki Zamirlerin Özellikleri
Öğr. Gör. Ayım NAZIROVA
Öğr. Gör. ġolpan SADUOVA
KüreselleĢme Çağında Türkoloji
Doç. Dr. Guljamal KORTABAYEVA
Öğr. Gör. Gulzada TEMENOVA
Türk Lehçelerinde DeyimleĢmiĢ Fiillerin Anlamsal Yapısı
Öğr. Gör. Emircan RISBAYEV
II. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 15:30 – 16:45, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Ġsmail Hakkı MĠRĠCĠ
Bir Medeniyetin OluĢum-GeliĢim ve Ġlerleme Sürecinde- Din Dilinin Sunulması, Kullanılması ve Algılanması
Açısından Ethos-Pathos-Mythos-Sophos ve Logos
Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ
Kazak Eğitim Sisteminde Türkoloji'nin Tanımı
Öğr. Gör. Gulzada TEMENOVA
Türklerde ve Kazaklarda Oniki Hayvanlı Takvim
Öğr. Gör. Kairiya SARKANBAYEVA
Öğr. Gör. Gulzada TEMENOVA
Küresel Ahlâk ve Küresel Değerlerin Ġmkânı
Yrd. Doç. Dr. AyĢe Sıdıka OKTAY
14
KÜRESEL KRĠZ VE SORUNLARI
I.OTURUM
(30.05.2014,Cuma.09:00-10:15, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI
Küresel Finans Krizi ve Türkiye'ye Yansımaları: Ampirik Bir Uygulama
Öğr. Gör. Mehmet ġENTÜRK
Küresel Kriz ve Etkileri, DıĢ Ticaret, Ekonomik Büyüme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim Bora ORAN
Politik Ġktisat Bağlamında Küresel Kapitalizmin FinansallaĢmasının Krizi
Öğr. Gör. Dr. Abdilcelil KOÇ
1990 Sonrası Krizlerin Ġmalat Sanayi DıĢ Ticareti Üzerine Etkisi
Dr. Kübra Önder
Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI
II. OTURUM
(30.05.2014,Cuma, 09:00-10:15, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. ġenol YAPRAK
Türkiye'de YaĢanan Ekonomik Krizlerin Yoksulluk ve Emeklilik Sürecine Etkisi
Yrd. Doç. Dr. ġenol YAPRAK
ArĢ. Gör. Hayrettin KESKĠNGÖZ
Türkiye’de Bölgesel Kalkınma ve Yeni Kalkınma Dinamiği Olarak Kalkınma Ajansları; Dicle Kalkınma Ajansı
(DĠKA) Örneği
ArĢ. Gör. Melek ĠLHAN
ArĢ. Gör. Mehmet ĠLHAN
Türkiye’de Kalkınma Problemleri ve Kalkınma Ajansları
Kübra YÜKSEL
Bölgesel Kalkınma Açısından Kalkınma Ajanslarının Uyum, ĠĢbirliği ve Koordinasyonu
Erkan AYAN
Türkiye’de Belediyelerin Borç Yapısının Ġncelenmesi: (1980-2013)
Doç.Dr. Serpil AĞCAKAYA
Öğr. Gör. Ferhan BERKAY
III. OTURUM
(30.05.2014,Cuma, 10:30-11:45, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı
Prof. Dr. Oğuzhan ALTAY
Temel Makro Sorunlar: ĠĢsizlik ve Türleri, Enflasyon Ve Maliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU
Serdar YETĠġEN
GeliĢmekte Olan Ülkelerdeki Temel Kriz BaĢlığı: Diplomalı ĠĢsizlik ve Türkiye
ArĢ. Gör. Orhan IRK
TCMB, FED ve ECB’nin Uyguladıkları Para Politikalarının Türkiye’deki Makro Ekonomik DeğiĢkenler
Üzerindeki Etkisinin KarĢılaĢtırılmalı Analizi
15
Elif ERER
Deniz ERER
Mustafa ÇAYIR
Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY
Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modellerinde Kira Miktarlarının DeğiĢmesi Üzerine Çözüm Önerileri
ArĢ. Gör. Harun ÖZTÜRK
KuruluĢ Yeri Seçiminde Electre Yöntemi Kullanımı: Batı Akdeniz Bölgesi Ġçin Göller Bölgesi Teknokenti’nde
Bir Uygulama
Öğr. Gör. Murat Kemal KELEġ
IV. OTURUM
(30.05.2014,Cuma, 14:00-15:15, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı
Yrd.Doç.Dr. Serkan GÜMÜġ
Bilgi Ekonomisinin Türkiye ve AB Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (2000–2010)
Dr. Sultan SALUR
Öğr. Gör. Zehra GÜLCAN
Türkiye Ġçin Bölgesel Ġnovasyon Stratejilerinin GeliĢtirilmesinde Kümelenme YaklaĢımı ve Kalkınma Ajansları
Bağlamında Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELĠKKOL
Yrd. Doç. Dr. Mediha Mine ÇELĠKKOL
Borsada ĠĢlem Yapmak mı? Yoksa Borsada Oynamak mı? : Beklenen Değer Teorisi
Dr. Murat ATĠK
Yrd. Doç. Dr. Serkan GÜMÜġ
YaĢar KÖSE
KüreselleĢme Endekslerinin Sorunları: Türkiye Ġçin Bir Ġnceleme
Zahra FOTOUREHCHĠ
ArĢ. Gör. Mine KALAY
KOBĠ’lerin Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Ampirik Bir Ġnceleme: Isparta
Örneği
Doç. Dr. Yusuf TOPAL
Öğ. Gör. Ezel DERER
V. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 15:30-16:45, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Murat KARAÖZ
Borsalar Arasında EtkileĢim: BRIC Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir AraĢtırma
Öğr. Gör. Dr. Turan KOCABIYIK
Ġkili Vize Serbestliği AnlaĢması Yapılan Ülkelerden Türkiye’ye Yönelen Turizm Talebinin Modellenmesi ve Bu
AnlaĢmaların Gelen Turist Sayılarına Etkisi
ArĢ. Gör. Celil ZURNACI
Prof. Dr. Murat KARAÖZ
Kapitalizmin Krizi ve Kapitalist Toplumlarda Liberal DıĢ Ticaretin Sonucu: Çevre Krizi
Dr. Nurdan KUġAT
Çevre Kirliliğinin Makroekonomik DeğiĢkenlerle ĠliĢkisi: Dinamik Panel Veri Analizi
Dr. M. Metin DAM
Prof. Dr. Etem KARAKAYA
16
VI. OTURUM
(30.05.2014,Cuma, 17:00-18:15, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Birol ERKAN
KüreselleĢme Sürecinin Devletin Mali ĠĢlevlerinde Meydana Getirdiği DönüĢüm
Yrd. Doç. Dr. Muhammet ġAHĠN
BRIC Ülkelerinin Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye ile Ticari ĠliĢkiler
Öğr. Gör. Dilek ġAHĠN
Doğrudan Yabancı Yatırımların Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Panel Veri Analizi
Yrd. Doç. Dr. Oytun MEÇĠK
Türkiye’nin Katma Değeri Yüksek Ürün Ġhracatındaki UzmanlaĢma Düzeyi AB+13 Ülkeleriyle KarĢılaĢtırmalı
Analiz
Doç.Dr. Birol ERKAN
ArĢ. Gör. Kazım SARIÇOBAN
Yükselen Piyasalar Olarak Türkiye ve Polonya: Ġktisadi Temas Alanları, Küresel KarĢılaĢtırmalar ve
Transatlantik Eğilimler
Doç.Dr. Ġrfan KALAYCI
Güller ġAHĠN
Öğr. Gör. Halil Ġbrahim AYDIN
17
MEDENĠYET TARTIġMALARI
I. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 10:30-11:45, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Sıddık KORKMAZ
Ġnsan - Ġnanç ve Medeniyet ĠliĢkisi: Kelâm ve Ahlâk Bağlamında Bir Değerlendirme
Doç.Dr. Hasan Tevfik MARULCU
Medeniyet ve Gelenek ĠliĢkisi Bağlamında Yahya Kemal,
ArĢ. Gör. Bilgehan Bengü TORTUK
KüreselleĢen Dünyada Dinî Kimlikler ve Mezhepler,
Doç.Dr. Sıddık KORKMAZ
Medeniyetler Ġttifakı: I. Ulusal Planı Doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının Yaptığı ÇalıĢmalara BakıĢ
Dr. Niyazi KAYA
II. OTURUM
(30.05.2014,Cuma, 10:30-11:45, Gölcük Salonu)
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZĠOĞLU
Türkiye’de Çok Kültürlülük Politikası Olarak Anadilde Yayın Sorunu
AyĢe ASKER
Uluslararası Ġslâmî Adalet Divanı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZĠOĞLU
Literature and Cultural Ġnheritance of Humanity on Promoting Human Civilization
Saied ROOZBAHANI
18
DEMOKRASĠ VE ĠNSAN HAKLARI
I. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 10:30-11:45, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. ġeref ĠBA
Türkiye’de Yeni Anayasa ArayıĢları ve Parlamentonun Rolü
Doç.Dr. ġeref ĠBA
Türkiye'de VatandaĢlık Algısındaki DönüĢüm: Rousseaucu Bir Çözümleme
ArĢ. Gör. Ġnci ÇOBAN ĠNCE
ArĢ. Gör. EvĢen ALTUN
Türk Hukuk Sisteminde Anayasa Mahkemesinde Bireysel BaĢvuru KoĢullarının Hak Arama Hürriyeti Ġle
ÇeliĢen Yönleri
ArĢ. Gör. Murat Buğra TAHTALI
Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Denetim Yolu: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel BaĢvuru
ArĢ. Gör. Çiğdem PANK
Öğr. Gör. Figen KESKĠN
Öğr. Gör. Oğuzhan ERDOĞAN
Türkiye’de Tutuklu Ve Hükümlülerin Sosyal Güvenlik Durumları
Bülent OKUMUġ
ArĢ. Gör. ġerife DURMAZ
J.J. Rousseau'nun Diyalektik Yönteme Katkıları
ArĢ. Gör. Nurettin KALKAN
II. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 12:00-13:00, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Nejdet DURAK
Human Rights in Mowlana's Mathnavi
Parvindokht MASHHOOR
KüreselleĢme Sürecinde Ġnsan Hakları
Yrd. Doç. Dr. Suat SÖYLEMEZ
Etik Bir Problem Olarak Hayvan Hakları
Doç.Dr. Nejdet DURAK
Yasemin ATALAY
Paris Prensipleri Açısından Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu’nun Değerlendirilmesi
Mustafa Tosun
Öğr. Gör. Muhammet Esat BOLAT
ArĢ. Gör. Yurdanur URAL USLAN
Bireylerin Psikolojik Dayanıklılıkları ve ĠĢ Yükünün ĠĢten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Kamuda Bir AraĢtırma
Melih ALTAY
Adnan EROĞLU
Prof. Dr. H. Nejat BASIM
19
III. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 12:00-13:00, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Anayasa Yapımının Maliyeti Üzerine Notlar: Köklü Bir Reformun Yapılması, Yeni Bir Anayasadan Evlâ mıdır?
Yrd. Doç. Dr. Bülent YÜCEL
Çoğunlukçuluk-Çoğulculuk Ġkileminde Demokratik Yönetimin Felsefi Bağlamı
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ
Adil Olmayan Bir Seçimden Demokrasi Beklenebilir mi?
ArĢ. Gör. AyĢen Seymen ÇAKAR
Eğitim ÇalıĢanlarının Demokratik Tutumlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler Bakımından Ġncelenmesi
Yrd. Doç. Dr. Gizem SAYGILI
Songül TEHNELDERE
KÜRESEL KRĠZ VE ÇÖZÜM ARAYIġLARI
(30.05.2014 Cuma, 15:30-16:45, Atabey Salonu)
Küresel Rekabet Ortamında Tüketicilerin Türkiye’deki Bankalara BakıĢı: Güven Algısı Üzerine Bir AraĢtırma
Yrd. Doç. Dr. Güzide Öncü EROĞLU PEKTAġ
Dr. Mustafa KARADENĠZ
Ekonomide Güven Faktörü: Kapasite ve Ġstihdam Açısından Bir Analiz
Yrd. Doç. Dr. Taner AKÇACI
Türkiye’de Ulus - Devletin ĠnĢası Sürecinde Milliyetçiliğin YükseliĢi ve Türk Ocakları
ArĢ. Gör. Ġlbey Cemal Nuri ÖZDEMĠRCĠ
Örgüt Depresyonu ve ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢki; Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan
AraĢtırması
Prof. Dr. Ġsmail BAKAN
Prof. Dr. Mustafa TAġLIYAN
Nurgül AKA
Fatih TAġ
Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Literatür Ġncelemesi
Doç. Dr. Gamze Canan BAL
Mehmet TAġKIRMAZ
20
KÜRESEL REKABET VE ĠġLETME DAVRANIġLARI
I. OTURUM
(31.05.2014,Cumartesi, 10:30-11:45, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ
Stratejik Yönetim GiriĢimci DavranıĢları Etkiler mi? Kültürün Düzenleyici Rolü
Doç. Dr. Ömer TURUNÇ
Prof. Dr. Hüseyin AKYILDIZ
Bilgi Toplumuna Evrilme Sürecinde, Muhasebe'nin Pozitif Görünümü Dirençler, Zayıflıklar (Geleceğin
Gelenekle Dansı)
Doç. Dr. Orhan ELMACI
Prof. Dr. ġerafettin SEVĠM
Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performansı Arasındaki ĠliĢki: Ankara
Ġli Ġmalat ĠĢletmelerinde Bir Uygulama
Prof. Dr. Nurhan PAPATYA
Yrd. Doç. Dr. Gürcan PAPATYA
ArĢ. Gör. Buğra HAMġIOĞLU
Yöresel Değerlerin Turistik Markaya DönüĢtürülmesinde “Coğrafi ĠĢaretlerin” Kullanımı: Azerbaycan Örneği
Fərrux RƏHĠMOV
Küresel Ağ Twitter Kullanımına ĠliĢkin Örgütsel Boyutta Bir Analiz
ArĢ. Gör. Dr. Mikail BAT
II. OTURUM
(31.05.2014,Cumartesi, 12:00-13:00, Kovada Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Mustafa TÜMER
Kurumsal Ġtibarın Örgütsel ÖzdeĢleĢme ve ĠĢten Ayrılma Niyetine Etkisi
Zübeyde BERK
Doç. Dr. Adnan AKIN
Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel YaklaĢımlarından Kaynak Tüketim Muhasebesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ASLANTAġ ATEġ
Yrd. Doç. Dr. Serpil SENAL
Nur YENAL
Yüksek Ökçeler Metaforu ile Yöneticilerin Dedikodulara Verdikleri Tepkilerin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Hasan ĠBĠCĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Seher DERYA KULA
21
III. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 15:30-16:45, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç.Dr. Orhan ELMACI
Mesleki Motivasyon ve ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkiler: Akademik Personel Üzerine Bir AraĢtırma
Prof. Dr. Ġlker H. ÇARIKÇI
GiriĢimcilik Eğiliminde Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisinin Üniversite Öğrencileri Kapsamında
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Bahar YALÇIN
Üniversite Öğrencilerinin GSM Operatörlerinden Memnuniyet Düzeylerinin AraĢtırılması
Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL
Öğr. Gör. Döndü SÖNMEZ ÖZKAN
The Effect of Ethical Climate and Professional Self-Esteem on Ethical Behaviors: Mediating Role of Locus of
Control
Yrd. Doç. Dr. Pelin KANTEN
IV. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 10:30-11:45, Eğirdir Salonu)
Oturum BaĢkanı: Yrd. Doç.Dr. Gürcan PAPATYA
Tüketicilerin Etnosentrik Eğilimlerinin Demografik Farklılıkları Bağlamında Ġncelenmesi: KuĢadası'nda Bir
Uygulama
Derya YARANGÜMELĠOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Didar BÜYÜKER ĠġLER
Yerel Halkın Suriye Ġç SavaĢının Hatay Turizmine Olan Etkilerini Algılama ve Tutumlarına Yönelik Bir
AraĢtırma
Yrd. Doç. Dr. Ġsmail KERVANKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR
Hazır Giyim Mağazalarında ĠletiĢimin MüĢterinin Satın Alma DavranıĢına Etkileri
Prof. Dr. ġule ÇĠVĠTÇĠ
Öğr. Gör. Dr. Özge URAL
22
ULUSLARARASI GÖÇ
I. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 12:00-13:00, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Hüseyin GÜL
AB’nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul AntlaĢması
Öğr. Gör. Altun ALTUN
Siyasi Coğrafya Açısından Avrupa Birliği-Türkiye Geri Kabul AnlaĢması’nın Muhtemel Sonuçları
Ali Rıza ÖZDEMĠR
Türkiye’de Sığınmacılık Ve Uydu Kent Deneyimi
Özlem KAHYA
Uluslararası Göç KavĢağında “Beyaz Kölelik”: Kadın Ticaretinin DeğiĢen Görünümleri
ArĢ. Gör. Yonca ALTINDAL
Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitim Sorunu ve Suriyeli Sığınmacıların Eğitimine Yönelik Türkiye’nin Ġzlediği
Politikalar
Okt. Ali Rıza SEYDĠ
II. OTURUM
(30.05.2014, Cuma, 14:00-15:15, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Eren Deniz TOL
Hatay’da Artan Suriyeli Sığınmacı Sayısı Ġle Ortaya Çıkan Sorunlar, Tehlike ve Tehditler
Öğr. Gör. Ömür DELĠVELĠ
Öğr. Gör. Kısmet DELĠVELĠ
Turizm Ekonomisinin Kırsal Hayata Etkilerinin Sosyolojik Boyutu (Gedikli Köyü Örneği)
Adem ÖTER
Doç. Dr. Ümit AKCA
Sosyal Güvenliğin ĠnĢasında Sosyal Devletin Rolü ve Önemi
Yrd. Doç. Dr. Zafer DURDU
Öğr. Gör. Dr. Füsun KÖKALAN ÇIMRIN
Göçün Eğitime Yansımaları: YetiĢkin Öğrenenler için Kültürlerarası YaĢam öykücülüğü YaklaĢımı
Yrd. Doç. Dr. H.Eylem KAYA
23
KĠMLĠK VE ULUS DEVLET TARTIġMALARI
I. OTURUM
(31.05.2014,Cumartesi, 14:00-15:15, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı
Yrd. Doç. Dr. Gürsoy AKÇA
Toplumlarda Kimlik ArayıĢı ve Ulus-Devletlerde BütünleĢme Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Kemal ER
Ana Dilinde Eğitim Hakkı ve Ulus Devlet Sistemlerinde Uygulanabilirliği
Yrd. Doç. Dr. Gürsoy AKÇA
Öğr. Gör. Ġkbal VURUCU
Fergana Vadisi’ndeki ÇatıĢmanın Etnisite, Su ve Terör Boyutu ve Bununla Ġlgili Çözüm ArayıĢları
Soyalp TAMÇELĠK
Turgay DÜĞEN
Temporal Aspects of Cultural Identity
Dr. Tatiana MOZHAEVA
II. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 15:30-16:45, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Eren Deniz TOL
100.Yılına Girerken Türkiye’nin Ermeni Meselesi Ve Çözüm Önerileri
Prof. Dr. Bayram AKÇA
DıĢarıda Bir Türkiyeli Diaspora Kimliği OluĢturmak Mümkün mü?
Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR
Mısır’da Arap Baharının Etkisi Ve Türkiye - Mısır ĠliĢkileri
Doç. Dr. Hasan DURAN
ArĢ. Gör. Metin ÖZKAN
Nurettin Topçu Ve Anadolu Milliyetçiliğine Yeniden BakıĢ
ArĢ. Gör. Tuba YILDIZ
ArĢ. Gör. Kübra DÜZYURT
24
III. OTURUM
(31.05.2014, Cumartesi, 10:30-11:45, Kızıldağ Salonu)
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Ali AYATA
Doğu Türkistan Sorunu Tarih, Kimlik ve Uluslararası Boyutları
Doç. Dr. Ali AYATA
ArĢ. Gör. Gökberk YÜCEL
Türk ve Kırım Efsanelerinde Çok Kültürlü DüĢünce Yapısının Yeri
Dr. Anastasiia ZHERDĠEVA
Siyasal ĠletiĢim Sürecinde Ulus Devlet ve Milliyetçilikle Ġlgili Söylemler
Zübeyde SÜLLÜ
Tracing Turkish-Persian Culture from the Ancients
Dr. Yousof Ali Yousof NEZHAD
Giyimin ModernleĢmede GeleneksizleĢmesi
Öğr. Gör. Nuray Demirel AKGÜL
25
KAPANIġ OTURUMU
ULUSLARARASI FOTOĞRAFÇILAR BULUġMASI
(31.05.2014 Cumartesi, 15:30-16:30, Gül Balo Salonu)
Tuna AKÇAY
“GloballeĢen Dünyada Fotoğrafın Etkisi”
Düsen KASIMOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri)
“Uluslararası Avrasya Fotoğrafçılar Birliğinin KuruluĢ Deklarasyonu”
26
Download

Congress Detail Program - Uluslararası Davraz Kongresi