Kurz Mediální komunikace – okruhy:
1. Jazyk, znak, komunikace. Teorie komunikace, teorie informace, informační proces a modely
komunikace. Znak a znakové systémy. Sémiotika. Sémiotická lateralita. Sémantický trojuhelník
a typologie znaků. Mystifikace v znakových systémech, dekódování mýtu. Metatvorba.
2. Přenos a projekce. Reprezentace, druhy reprezentací. Catellovy zákony. Parazitující konotace, řízená
projekce. Motivy a jejich posuzování u „politického člověka“ (Lasswell). Přenos a nekritická fixace.
Introjekce. Zhuštění a tvorba mediálního objektu suspenzí. Hyperrealita, virtuální realita, fikce.
3. Média a kodifikace (skutečnosti). Flusserovy povrchy a barvy. Diskurs. Dekonstrukce.
Zpravodajské hodnoty. Medializace a mediální realita.
4. Marketingová a reklamní komunikace (dělení, základní pojmy a modely), nové směry v marketingu.
5. Etika v reklamě a PR. Teorie a prax Public relations – řízení vztahů s veřejností.
6. Teoretici médií.
7. Systém (struktura) médií a mediální systém (aparát).
8. Mediální vzdělávání.
Kurs úvod do komunikace a sémiotiky
1. Jazyk, znak, komunikace
3.
Definujte jazyk a vysvětlete tezi o arbitrárnosti.
4.
Teze o účelově-racionálnosti jazykové komunikace v daném společenském uspořádání je tezí:
a) existencialistickou
b) hermeneutickou
c) dialektickou
d) strukturalistickou
3.
Co je strukturalizmus?
4.
Uveďte jednu tezi od W. Humboldta.
5.
Jaký je vztah mezi langue, parole a langage?
6.
Co jsou synchronie a diachronie?
7.
Vysvětlete pojmy systémové teorie pozitivní a negativní zpětná vazba.
8.
Vysvětlete pojmy teorie informace redundance, entropie a informace.
9.
Co je bezpříznakový protiklad?
10. Co je nevyhnutelnou podmínkou komunikace?
11. Jakobsonovo schéma komunikace a funkce jazykové komunikace.
2. Znakové systémy, mýtus a mystifikace
1.
Co znamená teze o bilaterální povaze jazykového znaku.
2.
Uveďte 3 oblasti sémiotiky (3 pohledy na zkoumání znaku).
3.
Uveďte 1 definici a 1 typologii znaku.
4.
Opište sémantický (znakový) trojúhelník na příkladě.
5.
Vysvětlete pojmy denotace a konotace.
6.
Vysvětlete exnominaci – pojmenování druhotným označujícím systémem – na konkrétním příkladě.
7.
Co znamená rámcování komunikátu (ve smyslu recepční teorie Stuarta Halla)?
3. Metakomunikace, Metainformace
1.
Uvažujte o recepci a metajazykových předpokladech recepce, napište, co si představujete
pod recenzní kompetencí.
2.
Utvořte příklad afirmativního (souhlasního) a kontroverzního (nesouhlasního) navazování
metatextu na prototext. Napište originální text (invariant) a vytvořte příslušné varianty.
Kurs úvod do sociální a mediální komunikace
1. Média a propagace jako komunikace
1.
Popište funkční specializaci hemisfér a příslušné sémiotické procesy.
2.
Co je mém a co médium? Vysvětlete.
3.
Co je enigmatické chování a jak souvisí s fascinací?
4.
Co je to parazitující a co řízená konotace?
5.
Uveďte Catellovy zákony interakce vrozených dispozic a prostředí.
6.
Opište vlastní představu o tzv. nulovém bodě generování mediálního objektu.
7.
Jaký je rozdíl mezi virtuální realitou a hyperrealitou? Co je simulakrum?
8.
Uveďte příklad na typ, stereotyp a archetyp.
2. Společenská, žurnalistická a masová komunikace
1.
Co je mediokracie a co medializace?
2.
Charakterizujte 4 přístupy k médiím (McQuail): přenosový, rituálový, propagační a příjmový model.
3.
Kdo byl Paul Lazarsfeld a jaký typ výzkumu se s ním spojuje?
4.
Co jsou intervenující faktory a jak ovlivňují masovou komunikaci (Klapper)?
5.
Co vyjadřuje teorie užití a uspokojení – uses and gratifications?
6.
Co je spirála mlčení?
7.
Co je agenda setting a jak souvisí s gatekeepingem?
8.
Co vyjadřuje kultivační teorie?
9.
Co je pseudoprostředí v pojetí W. Lippmana?
10. Nakreslete Lasswelove paradigma a k jednotlivým veličinám uveďte příslušné výzkumní přístupy.
11. Co je figura šoku?
12. Co je šum a kteří teoretici jej aplikovali na strojovou i masovou komunikaci?
13. Kteří dva teoretikové jsou autoři modelu cyklické komunikace?
14. Komu se připisuje S-M-C-R model a co vyjadřuje?
15. Co u Gerharda Maletzkeho znamená spontánní feedback (zpětná vazba)?
16. Jak probíhá komunikace o události podle G. Gerbnera?
17. Co je hegemonie a jak ji v souvislosti s masovou komunikací vysvětlil Stuart Hall?
18. Jak se historicky vyvíjeli simulakra (znaky) podle J. Baudrillarda a co je jejich podstatou (co
znamenají, vyjadřují, jaká je jejich funkce)?
19. Co je teorie recepce?
20. Co je krize reprezentace?
21. Vysvětlete dualitu publika (dvojí původ).
22. J. Habermas a jeho pojetí veřejné sféry.
23. Co je normativní teorie médií?
24. Jaká jsou hlavní témata týkající se struktury/systému médií?
25. Uveďte alespoň 3 normativní teorie a hlavní důvod jejch kritiky.
26. Jaký je rozdíl mezi pojetím veřejné služby v USA a v Evropě?
27. Co je zvecnění (Marcuse) a organizovaný člověk (Mumford)?
28. Co vyjadřují dvě dimenze mezinárodní komunikace (Mowlana) – technologická a komunikační?
29. Co je to křížové vlastnictví (cross ownership)?
30. Co je duální systém?
31. Vysvětlete alespoň dvě kategorie, nimiž se odlišuje vysílání ve veřejném sektoru od soukromého
vysílání.
32. Co je komodifikace? Uveďte alespoň jeden filosofický nebo teoretický názor na ni.
33. Definujte systém.
34. Jaké jsou základní teze obecné systémové teorie?
3. Mediální realita a mediální vzdělávání
1.
Co je to dvourozměrný kód ve filosofii povrchů Viléma Flussera?
2.
Charakterizujte dvě verze povrchů konstitujících mediální obraz (scénu)?
3.
Vysvětlete dvojí účinek barev.
4.
Jaký je rozdíl v povaze obrazů „televizní scény“ a „gotického okna“?
5.
Co je diskurz a jak jej společnost řídí?
6.
Jak přispěli do teorie diskurzu filozofové Derrida nebo Foucault?
7.
Co je medializace?
8.
Co je teorie o zpravodajských hodnotách? Charakterizujte aspoň 5.
9.
Jak souvisejí lidské vazby tvůrce zprávy s výběrem události?
10. Opište nějaky efekt (působení) mediální reality a jeden druh zpětné vazby v mediálním systému.
11. Charakterizujte mediální kompetence (stručně: z čeho se skládají – obšírně: svou představu)
12. Co jsou epistemické kompetence?
13. Charakterizujte inovovanou Bloomovu taxonomii (stručně: uveďte dvě dimenze – obšírně: tabulku
a příklad vzdělávacího cílu)
14. Co je znalostní analýza a jak souvisí s teorií recepce?
Kurs úvod do reklamní a marketingové komunikace
1.
Definujte marketing.
2.
Vysvětlete etapy marketingu: výrobní, prodejná, absolutní.
3.
Opište marketingový mix podle Kotlera (model 4P). Co je páté P?
4.
Uveďte aspoň 3 rozdíly mezi reklamou a PR.
5.
Uveďte rozdíl mezi reklamou a podporou prodeje.
6.
Uveďte a charakterizujte tři typy reklamy podle jejího cílu.
7.
Co jsou push a pull strategie?
8.
Opište model 4C.
9.
Co se rozumí pod spojitostí marketingové komunikace?
10. Uveďte příklad na neetickou marketingovou praktiku.
11. Chakterizujte jeden nový směr marketingu.
12. Uveďte a vysvětlete alespoň dvě etické požadavky na reklamu a PR. Vysvětlete pojem
samoregulace.
13. Rozdělte PR na co nejvíc oblastí a charakterizujte je.
14. Co je v PR aktivní a co pasivní přístup?
15. Uveďte a chakterizujte alespoň tři nástroje PR.
16. Uveďte a vysvětlete tři uskálí komunikace.
17. Čím přispěli do PR Edward Bernays a Ivy Lee?
Download

MK okruhy.pdf