Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
001. DISTANCE EDUCATION - UZAKTAN EĞĠTĠM (TURKISH AND ENGLISH)
– PANELISTS
Ugur Demiray, Feyzi Ulug, Mehmet Taspinar, Yucel Gelisli, Zeki Kaya
002. ENGLISH LANGUAGE TEACHING SITUATION IN SCIENTIFIC
DEPARTMENTS AT CHLEF UNIVERSITY
Samiya Zidane
003. STAKEHOLDERS’ ACADEMIC PERFORMANCE EXPECTATIONS ON THE
ULUL ALBAB CURRICULUM AT A MARA JUNIOR SCIENCE COLLEGE,
MALAYSIA
Umi Kalthom Abdul Manaf, Nurul Fitriah Alias, Ady Hameme Nor Azman, Fadzilah
Abdul Rahman, Hafizah Zulkifli
004. TÜRKĠYE’DE KADINLARIN EĞĠTĠMĠ
Hacer Tor, Ozan Özkaya
005. ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAġ ÇOCUKLARININ SOSYAL
BECERĠLERĠNĠN OKUL OLGUNLUKLARINA ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Hilal İlknur Tunçeli, Berrin Akman
006. LEARNING THROUGH PORTFOLIO COMPRISING OF WORK-SHEETS
IN “MEASUREMENT AND ASSESSMENT” COURSE
Çiğdem Suzan Çardak, İnci Zeynep Özonay Böcük
007. TACKLING THE ISSUES OF FAITH DEVIATION AMONG MUSLIM
STUDENTS THROUGH THE INTEGRATION OF SCIENCE AND PRINCIPLES OF
FAITH (TAWHEED) IN MALAYSIA
Azman Yusof, Shafiah Abdul Rashid
008. EĞĠTĠM YÖNETĠCĠLERĠNĠN VE ÖĞRETMENLERĠN MESLEKĠ
ÖRGÜTLENMELERE KARġI ALGILARI: ANTALYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Hamdi Bülbül, Nurcan Küçükavcu, Özlem Çiçekçioğlu Bilgi, Süleyman Karataş
009. OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKUMA ALIġKANLIĞI
KAZANMASINDA ANAOKULU KÜTÜPHANELERĠNĠN GEREKLĠLĠĞĠ
Asiye Kakırman Yıldız
010. INCORPORATING EPOSTL (EUROPEAN PORTFOLIO FOR STUDENT
TEACHERS) INTO METHODOLOGY COURSE
Kübra Okumuş
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
011. JOB STESSORS AND THEIR EFFECTS ON ACADEMIC STAFF: A CASE
STUDY
İlhan Günbayı
012. AN INVESTIGATION FOR THE FUTURE EDUCATORS' ATTITUDES
TOWARDS THE ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF
ECOCENTRISM AND ANTHROPOCENTRISM
Seyid Ahmet Sargin, Serap Özbaş, Furkan Baltaci
013. TEKNĠK VE MESLEK LĠSELERĠNDE MESLEK DERSLERĠNĠN
ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠCĠ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
İlhan Günbayı, Asiye Tokel
014. ENGELLĠ ÇOCUĞA SAHĠP OLAN VE OLMAYAN ANNELERĠN PROBLEM
ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Şükran Şimşek, Figen Gürsoy
015. KARĠYER GELĠġTĠRMEDE YÜKSEKÖĞRETĠMĠN ROLÜ VE ĠġVEREN
ALGILARI: BĠR ALAN ARAġTIRMASI
Menekşe Şahin, Fikret Tepençelik
016. POOR RURAL PARENTS AND SCHOOL MANAGEMENT: EXPLORING
AFRICAN MODELS IN ENHANCING PARENTAL INVOLVEMENT
Vuyisile Msila, Tshilidzi Netshitangani
017. A SURVEY OF SCIENCE & MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES'
ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE LEVEL, AND ATTITUDES TOWARDS THE
ENVIRONMENTAL ISSUES, AWARENESS, & BEHAVIOR: SAMPLE OF
AKDENIZ UNIVERSITY -POSTER
Seyid Ahmet Sargin, Furkan Baltaci, Cengiz Erdik
018. ABOUT THE ORIGIN OF SCIENCE: REFLECTIONS FROM MARX, LUKACS
AND SOHN-RETHEL
Domingos Leite Lima Filho
019. KNOWLEDGE ASSUMPTIONS AMONGST SCHOOL LEADERS: A CASE
STUDY IN SOUTH AFRICAN SCHOOLS
RJ (Nico) Botha
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
020. AN EXPLATORY CASE STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
WITH STUDY ABROAD EXPERIENCES
Nurhan Tütüncü, Betil Eröz- Tuğa
021. KURUM KÜLTÜRÜ ANALĠZĠ: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BAĞIMSIZ
ANAOKULUNA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA
Fatma Ünal, İlhan Günbayı, Ceren Koca
022. 5. SINIF MATEMATĠK DERSĠ GÜNCELLENEN (2013) ÖĞRETĠM
PROGRAMININ BĠR ÖNCEKĠ (2005) PROGRAMI ĠLE KARġILAġTIRMALI
ANALĠZĠ
Nida Temiz
023. ĠLKOKUL MÜDÜRLERĠNĠN ETKĠLĠ LĠDERLĠK DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN
ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Birsel Aybek, Hediye Titiz, Türker Gümüşay
024. 5-6 YAġ ÇOCUKLARI ĠÇĠN ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠ GEÇERLĠKGÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI
Alev Önder, Asude B. Dağal, Duygu Şallı
025. COMMUNICATION EDUCATION AND COMMUNICATION
APPLICATIONS
Sedat Cereci
026. STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS TECHNOLOGY: A CASE STUDY FROM
PAKISTAN
Tariq Hussain, Mumtaz Akhter
027. A CRITICAL COMPARATIVE EVALUATION OF TWO ENGLISH COURSE
BOOKS IN EFL CONTEXT
Melike Bekereci, Reyhan Aslan
028. FRANSIZCA ÖĞRETĠMĠNDE FABL ĠNCELEMESĠ: KARGA ĠLE TĠLKĠ
ÖRNEĞĠ - POSTER
Senem Seda Şahenk Erkan
029. FOREIGN LANGUAGE USE ANXIETY IN TEACHERS’ AND STUDENTS’
ATTITUDE
Shalaleh Zabardast
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
030. LEARNER AUTONOMY IN PRACTICE
Robab Ahmadzadeh, Shalaleh Zabardast
031. ĠLKÖĞRETĠM KADEMESĠNDEKĠ FRANSIZCA ÖĞRETĠMĠNDE FABL
ĠNCELEMESĠNE YÖNELĠK BĠR PROGRAM: KARGA ĠLE TĠLKĠ ÖRNEĞĠ POSTER
Senem Seda Şahenk Erkan
032. TÜRK EDEBĠYAT OKUYUCU KĠTLESĠNĠN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ
VE OKUMA TERCĠHLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN UYGULAMALI
ANALĠZĠ
Yakup Poyraz, Murat Korkmaz, Ali Serdar Yücel, Gökşen Aras, Nurhayat Çelebi
033. ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI VE HEKĠM HAKLARININ
KORUNMASINA ĠLĠġKĠN UYGULAMALI BĠR ÇALIġMA
Murat Korkmaz
034. THE EFFECT OF READING ON IMPROVEMENT OF COMMUNICATION
SKILLS
Çağrı Tuğrul Mart, Behçet Çelik, Mustafa Bingöl, Naci Yıldız
035. STUDENTS’ CONCEPTIONS OF LEARNING BIOLOGY AS FUNCTION OF
GENDER AND GRADE LEVEL
Özlem Sadi
036. ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 ARAÇLARINI
KULLANMA EĞĠLĠMLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ
Neslihan Gök, Merve Ayvallı
037. AÇIK ÖĞRENME SĠSTEMLERĠNDE DĠJĠTAL ÖYKÜLEMEDEN
FAYDALANMAK
T. Volkan Yüzer, Hakan Kılınç
038. TRAINING PROGRAMME STUDENTS SPECIALTY "NURSE" TO WORK
IN HOSPITALS FOR REHABILITATION
Pavlinka P. Dobrilova, Anna M. Marinova, Iveta M. Marinova, Penka A. Marinova
039. PSYCHOLOGICAL TREATMENT FOR TRAINERS IN UNIVERSITIES
Anna M. Marinova, Pavlinka P. Dobrilova, Iveta M. Marinova, Penka A. Marinova
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
040. LEARNING OBJECT IN SEVICE OF MATHEMATICS TEACHERS :
MEDIATION STRATEGIES
Arilise Moraes de Almeida Lopes, Renata Nogueira Cardoso
041. TÜRKĠYE’ DE KADIN EĞĠTĠMĠNDE YAġANAN SORUNLAR,
UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Emine Demiray
042. ELIMINATING INFLEXIBLE ATTITUDE IN A FLEXIBLE READING CLASS
TO CREATE USER-FRIENDLY SYLLABUS
Numan Kanar
043. 1948 DTCF OLAYLARI VE CUMHURĠYETĠN ĠLK KADIN SOSYOLOĞU
BEHĠCE BORAN
Fatma Hürrem Yıldız
044. ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAġAM BOYU ÖĞRENMEYE YÖNELĠK
ALGILARI
Çiğdem Kılıç
045. DEVELOPING INTERCULTURALLY COMPETENT ENGLISH LANGUAGE
TEACHERS THROUGH COMPARATIVE LITERATURE
Irem Kizilaslan, Gulsah Kulekci, Esin Kumlu
046. INVESTIGATING THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SOCIAL
PRODUCTIVITY LEVELS OF INDIVIDUALS IN THE MIDDLE ADULTHOOD PERIOD
DEPENDING ON DIFFERENT VARIABLES
Muge Yuksel, Esra Aydin, Hacer Yildirim, Denizhan Çetin
047. BAĞLAYICI KULLANIMINA ĠLĠġKĠN YANLIġLARIN ÇÖZÜMLENMESĠ
Gökhan Çetinkaya, Hakan Ülper, Nihat Bayat
048. CUMHURĠYETĠN RESMÎ ĠDEOLOJĠSĠ VE KADRO HAREKETĠ
Fatma Hürrem Yıldız
049. INTRODUCTION TO EDUCATION RESEARCH COURSE: REFLECTIONS
FROM PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS
Faik Özgür Karataş, Canan Cengiz
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
050. THE SIGNIFICANCE OF EGAP NEEDS ANALYSIS FOR SUBJECT
TEACHERS IN ENGINEERING FACULTY (ISHIK UNIVERSITY, IRAQI CASE)
Behcet Celik, Naci Yildiz, Cagri Tugrul Mart, Mustafa Azmi Bingol
051. THE ROLE OF TECHNOLOGY IN LISTENING COMPREHENSION SKILLS
IN NON-NATIVE ENVIRONMENT
Naci Yildiz, Behcet Celik, Cagri Tugrul Mart, Mustafa Azmi Bingol
052. THE USAGE OF ENGLISH LANGUAGE AMONG TURKISH EFL LEARNERS
AND CONTRASTIVE ANALYSIS OF THEIR GENERAL ERRORS
Naci Yildiz, Behcet Celik, Cagri Tugrul Mart, Mustafa Azmi Bingol
053. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KENDĠNĠ
DENETLEME BECERĠLERĠ VE ÖFKE EĞĠLĠMLERĠ
Özlem Erkal Çil, Kamile Demir
054. GÜNLÜK YAġAMDA KULLANILAN BAZI KĠMYA KAVRAMLARINA
YÖNELĠK TANILAYICI DALLANMIġ AĞACIN (TDA) GELĠġTĠRĠLMESĠ POSTER
Gürkan Geçgel, Ali Rıza Şekerci
055. OKUL ÖNCESĠNDE GÖRSEL SANAT EĞĠTĠMĠNĠN ÖĞRETMENLER
TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Banu Özkan, Figen Girgin
056. METALANGUAGE AWARENESS AND ITS IMPACT ON TEACHERS'
WRITTEN OUTPUT
Morteza Abdi, Yagoub Zahedi
057. WHAT CHALLENGES WERE ENCOUNTERED BY DISTANCE LANGUAGE
LEARNING STUDENTS?
Rahmat Budiman
058. DESIGNING A TEACHER TRAINING MODULE FOR A PROFESSIONAL
COMMUNICATION SKILLS COURSE
Müslüme Demir, Betil Eröz-Tuğa
059. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
ALGILARI
Mehmet Karakaş, Ergin Erginer
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
060. CAPTIVATE PROGRAMIYLA GELĠġTĠRĠLEN ETKĠLEġĠMLĠ VĠDEOLARIN
PAKET PROGRAMLAR DERSĠNDE KULLANILMASI
Fatma Gözalan Çiçek, Mehmet Karakaş
061. ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDĠRMENĠN FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GENEL KĠMYA LABORATUVARI BAġARILARI ÜZERĠNE
ETKĠSĠ
Ayşegül Aslan, Canan Cengiz, Faik Özgür Karataş
062. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE ÇOCUKLUK DÖNEMĠ ĠSTĠSMAR
YAġANTILARI VE PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLMA
Zekavet Kabasakal, Şirin Erdem
063. PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLMA VE YETĠġKĠN BAĞLANMA BOYUTLARI
Şirin erdem, Zekavet Kabasakal
064. ÖĞRENME DENEYĠMLERĠNĠN YORUMLANMASI
Mehmet Emin Mutlu
065. THE EFFECT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON ENGLISH
LEARNING
Yunus Yildiz
066. BU BENĠM ESERĠM PROJE ÇALIġMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
Ahmet Bolat, Ahmet Bacanak,Yusuf Kaşıkçı, Salih Değirmenci
067. SEÇMELĠ DERSLERĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (ORTAOKUL ÖRNEĞĠ)
Sevil Büyükalan, Feriha Yılmaz
068. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ VE PEDAGOJĠK FORMASYON PROGRAMI ĠLE
YETĠġEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE YÖNELĠK
TUTUMLARININ KARġILAġTIRILMASI
Sevil Büyükalan, Nurten Lahi
069. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL DEĞĠġĠM ĠLE RENK DEĞĠġĠMĠ BAĞLAMINDA
YENĠ BĠR DENEYSEL MODEL
Soner Ergül
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
070. HĠPOTEZ TEST ETME TEMELLĠ FĠZĠKSEL/KĠMYASAL DEĞĠġĠM ĠLE
RENK DEĞĠġĠMĠ ĠLĠġKĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ
Soner Ergül
071. DENTAL CARIES AND PREVENTIVE STRATEGIES
Dogan Ozdemir
072. THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL BEHAVIOUR OF HIGH-FUNCTIONING
AUTISM SPECTRUM DISORDER: A SOCIAL SKILLS SUPPORT GROUP
INTERVENTION IN LIBYA
Saleh Gadalla
073. HOW BILINGUAL CHILDREN DEVELOP THE LEXICAL INFORMATION
IN THEIR TWO LANGUAGES
Rafalla Farag
077. THE GLOBAL IMPACT OF FOREIGN PROFESSIONAL TERMINOLOGY IN
ALBANIAN TEACHING PROCESS
Laura Koshi Naka, Sindorela Doli Kryeziu, Butrint Batalli
078. YABANCILAR ĠÇĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ KĠTAPLARINDA OTANTĠK
MATERYALLERĠN KULLANIMI
Ahmet Zeki Güven, Sercan Halat
091. LEARNERSHIP AS AN INNOVATIVE OPEN DISTANCE LEARNING
TEACHER TRAINING MODEL: A LEADERSHIP PERSPECTIVE
Alena van Schalkwyk
092. AKADEMĠK BAġARIYI ETKĠLEYEN BĠR DEĞĠġKEN OLARAK ÖĞRENCĠ
BAĞLILIĞI
Selim Günüç
093. ARKADAġLIK KALĠTESĠ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĠK VE
GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Mehmet Ali Padır, Ümran Akın, Elif
Yılmaz, Ahmet Özbay, Mustafa Savcı, Oğuz Akkaya
094. BAġA ÇIKMA YETERLĠĞĠ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĠK VE
GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Merve Kaya, Mehmet Ali Padır, Ümran
Akın, Elif Yılmaz, Ahmet Özbay, Oğuz Akkaya
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
095. ERGENLERĠN STRESLĠ YAġANTILARINA YÖNELĠK EBEVEYN
TEPKĠLERĠ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Ümran Akın, Oğuz Akkaya, Şule Odabaşı,
Erol Uğur, Ahmet Özbay, Mehmet Ali Padır,
096. REVĠZE EDĠLMĠġ KÖKTENDĠNCĠLĠK ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Ümran Akın, Ahmet Özbay, Mehmet Emin
Turan, Mustafa Savcı, Şule Odabaşı, Erol Uğur
097. SANTA CLARA DĠNSEL ĠNANÇ GÜCÜ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Ümran Akın, Ahmet Özbay, Mehmet Emin
Turan, Mustafa Savcı, Şule Odabaşı, Erol Uğur
098. EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ KULLANIM YÖNTEMLERĠNĠN VERĠMLĠ
ÖĞRENME SÜRECĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Hülya Soydaş Çakır
099. EXAMINING PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIVE JUDGEMENTS
ABOUT THE EFFECTIVENESS OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
Dilek Karışan, Dana L. Zeidler, Özgül Yılmaz-Tüzün
100. PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIVE JUDGEMENTS ABOUT THE
EFFECTS OF INDUSTRIALIZATION ON SOCIETY
Dilek Karışan, Özgül Yılmaz-Tüzün, Dana L. Zeidler
101. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN FARKLI BOYUTLARDAKĠ OKUMA
TUTUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ
Muhammet Baştuğ, Hasan Kağan Keskin
102. SUPERVISORS’ AND ADMINISTRATORS’ UNDERSTANDING AND
TEACHERS’ EXPECTATIONS OF SUPERVISION TO GLICKMAN’S
DEVELOPMENTAL MODEL
Gülnar Özyıldırım, Mualla Aksu
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
103. OKUL ÖNCESĠ 5-6 YAS GRUBU ÖĞRENCĠLERĠN SORUMLULUK
KAZANMA DÜZEYLERĠNĠN VELĠ GÖRÜSLERĠNE GÖRE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Büşra Şahan, Çavuş Şahin
104. RETHINKING TEACHER DEVELOPMENT: TOWARDS RESEARCH
AGENDAS FOR UNDERSTANDING VARIOUS ECOLOGIES
A. Cendel Karaman
105. LISTENING COMPREHENSION DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY
STUDENTS IN SECOND LANGUAGE LEARNING CLASS
Mustafa Azmi Bingol, Behcet Celik, Naci Yildiz, Cagri Tugrul Mart
106. MATHEMATICALLY GIFTED ELEMENTARY STUDENTS’ CREATIVITY BY
DIMENSION EXPLORING PROGRAM - POSTER
Sungtaek Choi, Hyeonju Lee
107. ANALYZING AND STRUCTURING MATHEMATICAL TASKS OF LENGTH
MEASUREMENT IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS - POSTER
Miyoung Ku, Kwangho Lee
108. ELEMENTARY STUDENTS' FORMATION OF RELATIONAL THINKING
ABOUT EQUATIONS - POSTER
Lee mi Jin, Kwangho Lee, Song Yunoh
109. A STUDY ON CONNECTING PROBLEM SITUATION WITH FORMAL
ALGORITHM THROUGH REVEALING UNITIZING - POSTER
Yongseok Kim, Kwangho Lee
110. CORRECTING MISCONCEPTION OF HEIGHTS IN PLANE FIGURES
USING VINNER MODEL - POSTER
Kwangho Lee, Jooyoung Lee
111. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INDIAN UNIVERSITY IS AT
CROSS ROAD
Rajendra Prasad Das
112. SOCIAL RESPONSIBILITY OF A UNIVERSITY LIBRARY: A CASE STUDY
OF PT RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR, INDIA
S. Sen Gupta
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
113. BRINGING HIGHER EDUCATION INTO THE 21 ST CENTURY
Christopher Wiley Cary, Dilek Göktürk Cary
114. ÖĞRETMEN GÜDÜSEL DESTEĞĠNĠN ETKĠN KATILIM ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠ
Neşe Özkal, Cengiz Erdik
www.wceis.org
Download

Değerli meslektaşlarım, değerli eğitimciler,