T.C.
BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ DÖNEMĠ GENEL KĠMYA DERSĠ ÖDEV KONULARI
Abdullah Mert CAN
Ahmet DUMANGÖZ
Ahmet Mert YILDIRIM
Ali AKSOY
Ali MEMET
Alican COġKUN
Arif ELKIRAN
Aslıhan AYDINLI
Atahan HaĢimoğlu
Atilla Altakhan
Aykut Kaynar
AyĢegül Karaca
Belkız Eryılmaz
Bilal Yılmaz
Burak DikilitaĢ
Burak Güzel
Bural Ülker
Camberk Ünal
Cemil Sercan Özcan
Ceren Borat
Dilan Arslan
Ebru Aymaz
Enes Ġmam
Eren Oktay
Erhan Akdeniz
Faruk Çetindağ
Fatih Akkurt
Fatih Sarı
Fehim Can Açıkgöz
Fehmi Baltacı
Ferhan Elden
Fırat Türk
Funda Önder
Gökhan AteĢ
Gözde Solak
Gurbet Çankaya
Habib Ballı
Halil Özdemir
Hüseyin KayıĢ
Periyodik çizelgenin geliĢimi ve
Elementlerin periyodik sınıflandırılması
Fiziksel özelliklerde periyodik değiĢim
ĠyonlaĢma enerjisi
Elektron ilgisi
BaĢ grup elementlerinin kimyasal
özelliklerindeki değiĢim
Lewis nokta simgeleri
Kovalent Bağ
Elektronegatiflik
Lewis yapılarının yazılası
Formal yük ve Lewis yapısı
Resonans Kavramı
Oktet Kuralından Sapmalar
Bağ Enerjisi
Molekül Geometrisi
Dipol Momentler
Değerlik Bağ Kuramı
Atom orbitallarenin MelezleĢmesi
Ġkili ve üçlü bağlar içeren moleküllerde
melezleĢme
Molekül Orbital Kuramı
Organik BileĢiklerin Sınıflnadırılması
Alifatik Hidrokarbonlar
Aromatik Hidrokarbonlar
ĠĢlevsel Guplar
Kirallik-Ayna Görüntüsü
Sıvı ve katıların kinetik molekül kuramı
Molküller arası kuvvetler
Sıvıların Özellikleri
Kristal Yapı
Katılarda Bağlanma
Faz DeğiĢimleri
Faz Diyagramları
Çözelti Türleri ve Çözelti oluĢmuna
moleküler bir bakıĢ
DeriĢim Birimleri
Çözünürlüğe sıcaklığın Etkisi
Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi
Çözeltilerin Sayısal Özellikleri
Tepkime Hızı
Hız Yasaları
Tepken DeriĢimleri süre arasındaki iliĢki
Hüseyin Vatansever
Ġdris BiriĢik
Ġpek Gökgöz
Ġsmail Sezgin
Fetih Kaya
Kemal Yorulmaz
Esat Seçkin
Mehmet Kara
Mehmet Sarıoğlu
Mehmet Topal
Mete Erkılıçoğlu
Metin Arıca
Moustafa Kıoutsouk
Muhabbat Hamrayeva
Muhammet Demir
Muhammet Genç
Musa Çelik
Mustafa Tulum
Arda Sarı
Nebi Demir
Oğuz Kaya
Oğuz Can Karahan
Oğuzhan Ayvaz
Oğuzhan Fidan
Okan Dumanoğlu
Olcay Resuloğlu
Ömer Kalkan
Recep Karaçay
Recep Öztel
Sait Demirci
Seda Çandar
Seher Sarıer
Selahattin Yılmaz
Semih Ütenler
Serdar Hemrayev
Serhat Aykanat
Serhat Kotan
Seydi Çaycı
Sinan GöktaĢ
Siyami Kılavuz
ġafak Bayrakçı
ġali Özcan
ġehriban Köseoğlu
ġükrü Ölçer
AktifleĢme Enerjisi ve Hız Sabitinin
Sıcaklığa Bağlılığı
Tepkime Yasaları
Kataliz
Denge Kavramı
Denge Sabitlerinin Ġfade ġekilleri
Denge Sabiti bize ne ifade eder?
Kimyasal Dengeye etki eden Etkenler
Bronsted asit ve bazları
Suyun asit ve baz özellikleri
pH-asitliğin ölçüsü
Asitlerin ve bazların kuvveti
Zayıf Asitler ve iyonlaĢma sabitleri
Zayıf bazlar ve iyonlaĢma sabitleri
EĢlenik asit ve bazların iyonlaĢma
sabitleri arasındaki iliĢki
Molekül yapısı ve asitlerin kuvveti
Tuzların asit ve baz özelliği
Asidik, bazik ve amfoterik oksitleri
Levis asit ve bazları
Heterojen ve homojen çözelti
dengelerinin karĢılaĢtırılması
Tampon Çözeltiler
Asit baz titrasyonların incelenmesi
Asit baz indikatörleri
Çözünürlük dengeleri
Ortak iyon etkisi ve çözünürlük
Komleks iyon Dengeleri ve çözünürlük
Çözünürlük çarpımı ilkesinin nitel analize
uygulanması
Termodinamiğin üç yasası ve istemli
olaylar
Entropi
Termodinamiğin 2. yasası
Gibbs serbest enerjisi
Serbest Enerji ve Kimyasal Denge
Canlı sistemlerde termodinamik
Redoks tepkimeleri
Galvanik piller
Standart indirgenme potansiyelleri
Redoks tepkimelerinin istemliliği
Pilin EMK’na deriĢimin etkisi
Piller
Korozyon
Elektroliz
Elektrometalürji
GeçiĢ metallerin özellikleri
Kordinasyon BileĢikleri
Kordinasyon BileĢiklerinin Geometrisi
Taner Doyum
Tırpan AltıntaĢ
Tuncay Tülü
Uğur Bayraktar
Uğur Reyhanoğlu
Umut Bozada
Ümit Can Uluman
Ünal Genç
Yakup Akkoyun
Yavuz ġahin
Yusuf Alparslan
Yusuf ÇamurdaĢoğlu
Yusuf Topkara
Zafer Yılmaz
Ahmet Furtun
Özcan Dönmez
Mirsani Seyidov
Kordinasyon BileĢiklerinde bağlanma
Kordinasyon bileĢiklerinin tepkimeleri
Canlı sistemlerdeki koordinasyon
bileĢikleri
Çekirdek Tepkimelerinin doğası
Çekirdek kararlılığı
Doğal radyoaktiflik
Çekirdek transmutasyonu
Çekirdek bölünmesi
Çekirdek BirleĢmesi
Ġzotopların kullanımı
IĢınımın biyolojik etkileri
Polimerlerin özellikleri
Sentetik organik polimerler
Proteinler
Nükleik asitler
Ġkili ve üçlü bağlar içeren moleküllerde
melezleĢme
Molekül Orbital Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Ferda MĠNDĠVAN
Download

T.C. BĠLECĠK ġEYH EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015