Bursa Teknik Üniversitesi
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
Kimya
CHEM202
Inorganic Chemistry I
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
CHEM202
Inorganic Chemistry I
T+U
Kredi
AKTS
4
5
5
Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Düzeyi:
Fakülte
Dersin Staj Durumu:
Yok
Bölümü/Programı:
Kimya
Dersin Türü:
Zorunlu
Dersin Amacı:
Derse ilişkin temel kavramları ve bu kavramların inorganik kimyada kullanımını öğretmek.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Atomik yapı, elementlerin periyodik özellikleri, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve polarizasyon, elektronegativite,dipol moment,metalik karakter,bağ tipleri, oksidasyon basamağı, lewis formülleri,
rezonans, metalik bağ, simetri ve polarizasyon, simetri ve kirallik,lewis kuramı, oktet kuralı,valans bağ teorisi, hibritleşme, moleküler orbital teori.
Ön Koşulları:
Dersin Koordinatörü:
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer KOZ
Dersi Veren:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Yüz yüze
Ölmez, H ve Yılmaz V.T. Anorganik Kimya Temel Kavramlar MKM Yayıncılık 4.Baskı 2008, Bursa
:
:
:
:
20
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
30
50
Ders Konuları
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Atomik yapı
Elektron yapıları ve elementlerin periyodik özellikleri.
Atom ve iyon büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve polarizasyon
Elektronegatiflik, dipol moment, metalik karakter.
Bağ çeşitleri, oksidasyon basamağı, formal yük
Lewis formülleri, rezonans, metalik bağ
Simetri elemanları ve simetri işlemleri, nokta grupları
Simetri işlemlerinin sınıflandırılması, karakter tabloları
Önceki derslerin tekrarı ve arasınav
Simetri ve polarizasyon, simetri ve kirallik
Lewis teorisi ve oktet kuralı
Değerlik kabuğu elektron çifti itme kuralı
Valans bağ teorisi, hibritleşme.
Moleküler orbital teorisi
Final sınavı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Konu anlatımı
Sınav
Dökümanlar
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
sınav
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
uygulama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Atomun yapısını öğrenir.
Periyodik tablonun kullanımını öğrenir.
Elementlerin genel özelliklerini öğrenir.
Kimyasal bağ çeşitlerini öğrenir.
Yapıların gruplarını ve simetri elemanlarını belirler.
Moleküllerin yapılarını ve şekillerini açıklayan teorileri öğrenir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P10
P09
P08
P13
P12
P11
P07
P03
P02
P01
P06
P05
P04
Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma yetisine ve bilimsel bir konuyu sunma becerisine sahiptir
Alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir
Kimya alanının gerektirdiği düzeyde ilgili bilgisayar programlarını (rapor yazma ve sunum hazırlama vb.) kullanma becerisine sahiptir
Kimya ve diğer disiplinler arasında teknik ve bilimsel ilişki kurabilir ve bu bağlamda yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir
Kimya bilgi birikimini eğitim ve öğretimin değişik alanlarında (örn. ilk ve ortaöğrenim vb.) aktarma yeteneğine sahiptir
Çevresel ve sağlık sorunlarının nedeninin ve çözümünün kimyada olduğunun farkındadır. Bu çerçevede multidisipliner işbirliğinin gerekliliğine inanır
Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir
Kimyasal maddelerin yapı - özellik ilişkilerini kavrayarak, sentez yapabilir
Kimyadaki temel kavramları kullanarak veriler toplar, onları analiz edip, anlamlı hale getirerek problemlerin çözümünde kullanır
Kimyasal maddeleri iş güvenliği, sağlık ve çevreye etkileri konusunda bilinçli olarak kullanır
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır
Temel bilgi birikimlerini kimya endüstrisi, sağlık sektörü ve kimyanın kullanıldığı her türlü işletme ve araştırma-geliştirme laboratuvarlarında uygulamaya dönüştürebilir
Kimya alanında kullanılan modern araç ve gereçleri bilir ve uygun olanı seçerek malzemeleri karakterize etmek için kullanır
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
13
4
52
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
13
4
52
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
2
2
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
%50
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yaryıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Ara Sınav İçin Çalışma Süresi
1
16
16
Yarıyıl Sonu Sınavı İçin Çalışma Süresi
1
26
Ara Sınav
1
%50
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P02 P03 P04 P05
Tüm
4
5
3
3
Ö01
4
5
3
3
Ö02
4
5
3
3
Ö03
4
5
3
3
Ö04
4
5
3
3
Ö05
4
5
3
3
Ö06
4
5
3
3
26
150
5
Download

CHEM202 - Bursa Teknik Üniversitesi