GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORUSEC208
Kırsal Kalkınma
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ORUSEC208
Kırsal Kalkınma
2+0
2
5
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Dersin Türü
: Seçmeli
Dersin Amacı
: Öğrencilere; başta orman köyleri olmak üzere kırsal alandaki kalkınma sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için buradaki toplulukların
ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmalarına yardımcı olacak bilgileri sunmaktır.
Dersin İçeriği
: Kalkınma ekonomisinin kapsamı, ekonomik büyüme, kalkınma ve ilerleme kavramları, az gelişmişlik nedenleri ve az gelişmiş ülkelerin
özellikleri, kalkınma stratejileri, ekonomik kalkınmada mekan boyutunun önemi, kırsal kalkınmanın tanımı, amacı, ilkeleri, özellikleri, dünyada ve Türkiye'de kırsal kalkınma
politikaları, Türkiye'de orman kaynaklarının durumu ve orman köylüleri, orman köylülerinin kalkındırılması sorunu, kooperatifçilik ve ORKÖY çalışmaları.
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. Osman KOMUT
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: DPT Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Kom. Rap. , Ankara, 2000.
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Giriş, Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı, Azgelişmişlik, Ekonomik Gelişme Seviyelerine Göre Bölgeler ,Kalkınmada Mekan
Boyutu
Kırsal Alanların Tanımı, Kırsal Kalkınmanın Tanımı, Politikaları, Amacı ve Özellikleri
Kırsal Ekonominin Analizi, Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi, Yaşam Kalitesi ve Kırsal Alanlarda Sosyo-Ekonomik
Durum
Kırsal Kalkınmanın Türkiye Açısından Önemi, Kırsal Kalkınmanın Temel Bileşenleri, Kırsal Kalkınmanın İlkeleri
Kırsal Alanda Mevcut Durum ve Temel Özellikleri, Kırsal Nüfus, Kırsal Yerleşimler, Alt Ve Üst Yapı Hizmetleri, Yoksulluk
ve Yoksunluk, Örgütlenme, Sosyal Güvenlik vb.
Kırsal Kalkınma Projeleri ve Tamamlanan Kırsal Kalkınma Projelerinden Çıkarılan Deneyimler
Dünya'da ve Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamaları (Planlı Dönem Öncesi, Planlı Dönem Sonrası)
Ara Sınav
Bölgesel Kalkınma Projeleri. Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Yeni Yönelimler. Kırsal Kalkınmaya Yönelik Stratejik
Hedefler.
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Hedefleri Açısından Güçlü ve Zayıf Yanlar ve Geleceğe Yönelik HedeflereYapılanmalara Yönelik Öneriler.
Ormanlar ve Kırsal Kalkınma. Türkiye' de Orman Kaynaklarının Durumu, Türkiye'de Orman Köyleri ve Orman Köylüleri.
Ormanlar ve Kırsal Kalkınma. Türkiye' de Orman Kaynaklarının Durumu, Türkiye' de Orman Köyleri ve Orman
Köylüleri.
Orman Köylerinde Sosyo-Ekonomik Değişim, Turizm Faaliyetleri, Kooperatifçilik ve ORKÖY' ün Tanıtımı.
Orman Köylerinde Sosyo-Ekonomik Değişim, Turizm Faaliyetleri, Kooperatifçilik ve ORKÖY' ün Tanıtımı.
Genel Değerlendirmeler
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Fakirlik ve kalkınma kavramlarını tanımlayabilecek
Fakirlik ve kırsal kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek
Kırsal fakirliğe ilişkin çözüm yollarını yorumlayabilecek
Ormancılıkta kırsal kalkınma aşamalarını tanımlayabilecek
Kanunlarla kırsal kalkınma yöntemlerini yorumlayabilecek
Uygulamalarını izleyiciler önünde sözlü olarak sunabilecekler
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P06
P12
P10
P09
P04
P02
P01
P11
P05
P03
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarmak ve sorumlularla paylaşmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanıyla ilgili mevzuata uygun davranmak
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
Ormancılık ve orman ürünleri alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahip olmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanlarıyla ilgili temel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izlemek
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
2
28
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
3
3
2
2
3
2
4
3
3
2
3
3
Ö01
3
3
2
2
3
2
4
3
2
2
3
3
Ö02
3
3
2
2
3
2
4
3
4
1
3
3
Ö03
3
3
2
2
3
2
4
3
4
2
3
3
Ö04
3
3
2
2
3
2
4
3
4
1
3
3
Ö05
3
3
2
2
3
2
4
3
3
2
3
3
Ö06
3
3
2
2
3
2
4
3
4
2
3
3
1
86
3
Download

ORUSEÇ 208 Kırsal Kalkınma - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu