GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
ORUP204
Orman Amenajmanı
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ORUP204
Orman Amenajmanı
2+1
2,50
3
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Orman amenajman kavramının teorik yapısı ile pratiğe yönelik uygulamaları ve ülke genelinde herhangi bir planlama biriminin amenajman
planını hazırlamayı öğrenmek
Dersin İçeriği
: Orman amenajmanının tanımı, planlama kavramı, Uluslararası ve Ulusal Ölçekte Ormancılık, Planlama yaklaşımları Aktüel-Optimal
kuruluşun tespiti; alan envanteri, ağaç serveti ve artımın envanteri, yetişme ortamı envanteri, yaş sınıfları ve bonitet haritası, ortalama bonitet ve redüksiyon faktörü hesabı, orman
fonksiyonları / hizmetleri, biyoçeşitlilik, ODOÜ, sağlık, ekonomik durum ve kapasite envanterleri, hasılat ve büyüme modelleri, Yararlanmanın düzenlenmesi; amenajman yöntemleri,
işletme sınıflarının belirlenmesi, silvikültürel müdahalelerin hazırlanması, ara-son hasılat kesim planlarının oluşturulması, idare süreleri, dönüş süreleri, eta ve çeşitleri, ODOÜ
Uygulama; harita okuma ve araziye uyarlama, örnekleme alanlarının belirlenmesi, GPS ile ulaşım ve ölçümler, Seçme ormanlarda bonitetleme, optimal kuruluş, kesim planları
Akdeniz ormancılık kullanım projesi, Münferit planlama, FRIS, Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) ve örnek uygulamalar Planlama stratejileri, sistem yaklaşımı ve
yöneylem araştırması ile optimal karar verme, planların denetimi,
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Doç.Dr. Günay ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: Eraslan İ, and Eler, Ü., 2003. Orman İşletmelerinin Planlanması ve Denetimi. SDÜ, Isparta ,Lawrence S Davis, K. Norman Johnson, Peter S. Bettinger, Theodore
E. Howard, 2001, Forest Management, 4th Edition: To Sustain Ecological, Economic, and Social Values,Orman amenajman yönetmeliği,OGM Orman İdaresi ve
Planlama Dairesi, AnkaraBelirli planlama birimlerinin orman amenajman planları,William A. Leuschner. 1991, Introduction to Forest Resource Management
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
20
10
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
10
60
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Orman Amenajmanının Tanımı: Kavramsal Çerçevesi, Görevleri, Tarihçesi, Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi, Yararlandığı
Yöntemler
Planlama Kavramı, Ölçeği ve Kapsamı, Hiyerarşik Planlama
Planlama Süreci ve Sürdürülebilir Orman Amenajmanı İlkeleri
Uluslararası Ölçekte Ormancılık: Uluslar Arası Süreçler ve Anlaşmalar, Ulusal Ormancılık Programı, Kalkınma Planları,
Stratejileri ve Eylem Planları, Temel Ormancılık İlkeleri ve Planlamaya Yansımaları
Ulusal Ormancılık Prensipleri: Çok Amaçlı Yararlanma, Biyoçeşitlilik Koruma ve Disiplinler/Sektörler Arası
Yaklaşım/Katılımcılık
Orman Fonksiyonları, İşletme Amaçları, Koruma Hedefleri, Orman Formları, Orman Formu-Fonksiyon İlişkileri, İşletme
Şekilleri
Orman Fonksiyonları Ayırma Ölçüt ve Göstergeleri İle Uygulanacak Silvikültürel Müdahaleler: Orman Fonksiyonlarının
Tek Tek Tanıtımı
Ara Sınav
Orman Fonksiyonları Ayırma Ölçüt ve Göstergeleri ile Uygulanacak Silvikültürel Müdahaleler: Orman Fonksiyonlarının
Tek Tek Tanıtımı (Devam). Taslak Orman Fonksiyon Haritasının Oluşturulması
Ormanın Aktüel Kuruluşun Tespiti: Orman Ekosistem Envanteri-1: Alan Envanteri, Meşcere Tiplerinin Tanıtımı, CBS
Ortamında Harita Üretimi, Veri Tabanı Kurulumu, Harita Okuma Ve Yorumlama, Örnekleme Yöntemleri
Orman İşletmesinde Üretim İşlerinin Düzenlenmesi (İşletme Sınıfı
Orman İşletmesinde Üretim İşlerinin Düzenlenmesi (İşletme Sınıfı
Orman İşletmesinde Faydalanmanın Düzenlenmesi (Faydalanmanın Düzenlenmesinin Terminolojisi)
Orman Amenajman Planlarının Uygulanması, Denetlenmesi, Yenilenmesi
Orman Amenajman Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ormancılık ana derslerinin konularıyla orman amenajmanını ilişkilendirir
Meşcere tipleri ayırımını yapar, alanlarını hesaplar ve her bir meşcerenin hektardaki hacmi, göğüs yüzeyi ve artımı gibi meşcere parametrelerini hesaplar
Amenajman planını okur, değerlendirir ve uygular
Bir planlama birimi için karbon birikimi, oksijen üretimi, su üretimi, toprak erozyonu önleme ve eko-turizm gibi ekolojik ve sosyal fonksiyonları da dikkate alarak amenajman planını hazırlar, irdeler
ve savunur
Yaş sınıfları ile çap sınıfları amenajman metotlarının planlama ilkelerini açıklar
Gerek plan kararların alınmasında gerekse işletme hedef ve kısıtlarının belirlenmesinde ilgi-çıkar (paydaş) gruplarını belirler ve planlamaya dahil eder
Ö05
Ö06
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P08
P07
P06
P12
P10
P09
P04
P02
P01
P11
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarmak ve sorumlularla paylaşmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanıyla ilgili mevzuata uygun davranmak
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk almak
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
Ormancılık ve orman ürünleri alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahip olmak
Ormancılık ve orman ürünleri alanlarıyla ilgili temel ve uygulamalı bilgilere sahip olmak
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izlemek
P05
P03
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirmek
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ders Süresi
14
3
42
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
3
42
0
%0
Ödevler
1
4
4
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
%60
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Ara Sınav
1
%40
Kısa Sınav
0
Ödev
Toplam
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Ö01
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Ö02
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
Ö03
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
Ö04
5
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
5
Ö05
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
Ö06
5
5
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
1
90
3
Download

ORUP 204 Orman Amenajmanı - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu