Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BISEC101
Ofis Yazılımları
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
BISEC101
Ofis Yazılımları
T+U
Kredi
AKTS
2
2
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B ilişim teknolojilerinin her alanında ihtiy aç duy ulan ofis programlarının kullanımı.
De r sın İçe r iği:
Word,E xcel,S unu H azırlama,İnternet v e E -posta
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. Ö zcan O T K U N
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
1. Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
30
Arasınav
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
4
56
Ödevler
1
6
6
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Kısasınav
Ödev
1
10
Toplam
2
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
2
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
110
Toplam
3
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleriBelge İşlemleri,
Biçimlendirme İşlemleri
Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri
Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler
Makrolar, Özelleştirme
Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri
Formüller, Fonksiyonlar
Grafik İşlemleri, Veri Analizi
Ara Sınav
Veri Analizi
Yazdırma, Makrolar, Özelleştirme
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım
Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları
Yazdırma, Özelleştirme
Internet Kavramları
E-Posta
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Kelime işlemci programını kullanmak
Elektronik tablolama programını kullanmak
Sunu hazırlama programını kullanmak
İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak
Ofis düğmesi ile hızlı erişim araç çubuğunda bulunan nesneleri doğru olarak tanır ve işlevlerini doğru olarak yapabilir.
Otomatik kurtarma, belge özelliklerini düzenlemek, belge şifreleme işlemleri gibi özelleştirme ayarlarını ihtiyaca uygun şekilde düzenleyebilir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Tüm
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
Ö1
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
5
4
Ö2
3
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
Ö3
3
4
4
5
4
5
4
5
4
3
4
5
Ö4
4
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
Ö5
4
4
5
3
4
5
5
3
4
5
3
4
Ö6
5
4
3
4
5
5
5
4
5
4
5
4
Download

BISEC101 Ofis Yazılımları - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu