Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGSEC203
Kayıt İstatistik
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
ISGSEC203
Kayıt İstatistik
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrencinin, hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasy onlarda en iy i karar alınması için çalışanların ihtiy aç duy muş olduğu v erileri, toplay abilme, depolay abilme v e
işley ebilme becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kav ramlar, v eri türleri v e toplama y öntemleri, v erilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasy on analizi,
regresy on analizi v e indeksleri konularını içerir.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. E lif Ö ZS O Y
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
İstatistik(2006), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları.,Nemci GÜRSAKAL(2000), İstatistiğin ABC`si, Marmara Kitabevi. ,Akif BAKIR ve Celal
AYDIN(2006), İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım.,Burhan ÇİL(2000), İstatistik, Detay Yayıncılık.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
90
0
0
10
0
0
0
0
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
3
42
Ödev
Ödevler
0
0
0
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
1
1
Toplam
1
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
72
Toplam
2
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve
veri derleme türleri
İstatistikte seriler zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli
seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında
gösterilmesi
Duyarlı ortalamalar aritmetik ortalama, tartılı aritmetik
ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama
Duyarlı olmayan ortalamalar mod ve medyan
Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans
Tahmin teorisi
Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi
ARA SINAV
Ki-kare testi
Örnek uygulama çalışmaları
Korelasyon analizi
Regresyon analizi
İndeksler
Örnek uygulama çalışmaları
Genel Tekrar
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Karar verme sürecinde kullanılacak olan verileri toplayabilecektir.
İşletmede toplanan bu verileri ilgili kişilere sunmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterebilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini kullanarak veri grubunun hangi değerler etrafında yoğunlaştığı ve nasıl dağılım özelliği gösterdiği konusunda ilgili saptamaları yapabilecektir
Araştırma yapılacak gruptan seçilen örneğe ait olan hangi fonksiyonların araştırmada kullanabileceğini belirleyebilecektir.
Araştırmaya ait olarak seçilen bu fonksiyonların hangisinin, hangi durumda kullanılmasının daha uygun olduğu ve birbirlerine göre üstünlükleri belirleyebilecektir.
Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanmalar yapabilecektir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Tüm
1
1
5
2
4
4
3
2
Ö1
1
3
4
3
4
4
4
2
Ö2
1
1
5
2
3
4
3
2
Ö3
1
1
4
3
3
3
2
2
Ö4
1
1
4
2
3
3
2
2
Ö5
1
2
3
2
3
2
3
2
Ö6
1
1
5
3
3
4
3
2
Download

ısgsec203 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu