Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 207
Veri Tabanı - II
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
BIP 207
Veri Tabanı - II
T+U
Kredi
AKTS
4
3,50
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
Zorunlu
De r sın A ma cı:
V eritabanı tasarımını kav ranmak. V eri güv enliği, y edekleme v e geri y üklemey i bilmek. S ql dilinin kullanımı öğrenmek. S tored procedure v e trigger kullanımını öğrenmek.
P rogramlama dilleri ile v eritabanı bağlantısını v e v eritabanı işlemlerini y apabilme y eteneğini geliştirmek. M y sql v e M S S Q L S erv er programının kullanımını öğrenmek, v eri
madenciliği y öntemlerini anlama v e uy gulama y apma y eteneğini geliştirmek.
De r sın İçe r iği:
V eritabanı tasarımı, v eri güv enliği, y edekleme v e geri y ükleme, S ql dili. S tored procedure v e trigger kullanımı. P rogramlama dilleri ile v eritabanı bağlantısı v e v eritabanı işlemleri,
v eri madenciliği
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. N ihat Ö ZD E M İR
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
3. Veritabanı Tasarımı ve SQL Sorgulama Dili ; Musa Çiçek ; Nirvana Yayınları,2. Veritabanı Tasarımı İlişkisel Veri Modeli ve Uygulamaları ; Ali
Nizam ; Papatya Yayıncılık,1. http://megep.meb.gov.tr/
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
20
Kısasınav
Ödev
1
10
Devam
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
4
56
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
2
28
Ödevler
2
10
20
Sunum
2
3
6
Uygulama
1
10
Arasınavlar
1
5
5
Toplam
3
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
3
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
120
Toplam
4
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Veritabanı temelleri
Sql dili
Veritabanı yedekleme ve geri yükleme
Veri güvenliği
MYSQL veritabanını tanıma
MS SQL Server programını tanıma
Stored Procedure
Ara Sınav
Triggerlar
Programlama dilleri ve veritabanı etkileşimi
Programlama dilleri ve veritabanı yönetimi
Veri madenciliği
Yeni Teknolojiler
Yeni Teknolojiler
Proje sunumu
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Veritabanı ve tasarım ilkelerini kavramıştır
Veri güvenliğini, yedeklenmesini ve geri yüklemesini öğrenmiştir
Sql dilini etkin bir şekilde kullanabilir
MySQL ve MSSQL Server programlarını kullanabilir
Stored procedure'leri kullanabilir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö06
Ö07
Trigger'ları kullanabilir
Programlama dilleri ile veritabanları arasındaki ilişkiyi kurabilir ve veritabanını bu dilleri kullanarak yönetebilir
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö1
3
4
5
4
5
4
4
4
2
3
2
3
Ö2
4
5
4
3
2
3
4
1
3
4
4
3
Ö3
2
4
5
3
2
4
4
5
3
2
2
4
Ö4
5
3
2
3
4
5
5
4
4
3
2
3
Ö5
5
5
4
2
2
4
4
5
4
3
3
3
Ö6
3
4
5
5
4
3
2
3
4
4
3
3
Ö7
4
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
4
Download

BIP207 Veri Tabanı - II - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu