Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGSEC211
İş Hijyeni ve Beslenme
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
ISGSEC211
İş Hijyeni ve Beslenme
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrencinin işy erlerinde v e kişisel alanlarda hijy en sağlay abilmek adına gerekli bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
H ijy en v e Ö nemi, İş O rtamlarında H ijy en, K işisel H ijy en, P rosedürler, konularını içerir.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. E lif Ö ZS O Y
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Türkiye çalışma yaşamı kaynakçası, 2008, Canan Koç, Yıldırım Koç, Soysal Tarih Yayınları,Occupational Hygiene, 2005, Kerry Gardiner, J.
Malcolm Harrington, Blackwell Pub.
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
0
0
0
30
0
10
30
30
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Arasınav
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
4
56
Ödevler
2
4
8
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
1
1
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Kısasınav
Ödev
2
Toplam
3
40
Yıliçinin Başarıya Oranı
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
108
Toplam
1
60
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Hijyenin Tanımı Ve önemi / Bakteriler, Mayalar, Küfler,
Virüsler İle İlgili Bilgiler
Yararlı Patojenler / İş Ortamlarında Hijyen
Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman Ve Teçhizatta
Hijyen
Mücadele Yollan Gerekli Malzeme, Madde Ve Sistemler
Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Mikroorganizmalar
Mikropların Dünyası / Mikroskobik Ölçek
Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma
ARA SINAV
Kişisel Hijyen /El Hijyeni
Tuvalet Hijyeni
El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından
önemi
Eller Ne Zaman, Nasıl Yıkanmalıdır? Ellerin Kurulanmasının
Önemi
Etkin El Yıkama: Prosedürler, El Yıkama Takımları/ Tırnak
Fırçalarının Kullanım özellikleri
Doğru Yerde Ve Biçimde Eldiven Kullanımı
Genel Tekrar
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Hijyen tanımını bilme ve önemini kavrayacaktır.
İşyerlerinde hijyen sağlayabilmek için gerekli uygulamalara hakim olacaktır.
Kişisel hijyen uygulamalarına hakim olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö04
Ö05
Ö06
Beslenmenin ana kurallarını bilir
İş hijyeninin ana kurallarını bilir
Beslenme ile alakalı standartlar hakkında bilgi sahibi olur
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Tüm
1
1
3
4
1
1
3
2
Ö1
1
3
2
4
2
1
4
2
Ö2
1
1
3
3
1
2
3
3
Ö3
1
1
3
4
1
1
3
2
Ö4
2
1
4
4
2
2
4
3
Ö5
2
2
3
3
2
3
3
3
Ö6
1
2
3
4
2
2
2
2
Download

ısgsec211 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu