Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGSEC214
Çevre Koruma
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
ISGSEC214
Çevre Koruma
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrencinin, çev re v e insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi v e becerileri kazanması amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
Ç ev re Y önetmelik B ilgisi, Risk A nalizi, A tık D epolama, K işisel K orunma Ö nlemleri, U luslar arası S ağlık v e G üv enlik İkazları, İşçi S ağlığı v e İş G üv enliği Y önetmeliği, konularını içerir.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. O RA L D E M İR
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRK STANDARDI ÇEVRE KORUMA
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
3
42
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
0
0
0
Ödev
Ödevler
0
0
0
Devam
Sunum
0
0
0
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Toplam
1
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
67
Toplam
2
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Çevre Yönetmelik Bilgisi
Çevre Yönetmelik Bilgisi
Çevre Yönetmelik Bilgisi
Risk Analizi
Risk Analizi
Atık Depolama
Atık Depolama
ARA SINAV
Kişisel Korunma Önlemleri
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kişisel Korunma Önlemleri
Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları
Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği
Genel Tekrar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
12
13
14
15
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Çevre yönetmelik bilgisine hakim olacaktır.
Atık depolama ve kişisel korunma yöntemlerini uygulayabilecektir.
Çevresel faktörler açısından oluşabilecek riskleri belirleyebilecek ve bu konularda tedbir alabilecektir.
Çevre kirliliğine yol açan faktörleri ayrıntılı olarak öğreneceklerdir.
Çevre düzenlemeleriyle ilgili tedbirleri öğreneceklerdir.
Çevre kirliliğinin sebeplerini öğreneceklerdir.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
P07
P08
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Ö1
3
4
3
5
2
3
3
2
Ö2
4
3
5
3
3
3
4
1
Ö3
4
4
5
3
2
2
3
2
Ö4
4
5
3
5
2
4
3
2
Ö5
4
3
4
3
3
2
3
2
Ö6
3
4
2
3
3
2
3
1
Download

ısgsec214 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu