Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
BIP 211
Ağ Temelleri
Yarıyıl
Kodu
Adı
1
BIP 211
Ağ Temelleri
T+U
Kredi
AKTS
2
2
2
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
B İLG İS A Y A R P RO G RA M C ILIĞ I
De r sın T ür ü:
Zorunlu
De r sın A ma cı:
B u derste ağ işlemlerinin y apılması ile ilgili y eterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
B ilgisay ar ağlarının amacı, ağ topolojileri, ağ kabloları, adresleme, pay laşım v e güv enlik, ağ çev re birimleri.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. F aruk D E M İR
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
2. Bilgisayar Ağları ; Dr. Demir Öner ; Papatya Yayıncılık,1. http://megep.meb.gov.tr/
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
30
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
2
28
Ödev
Ödevler
0
0
0
Devam
Sunum
1
5
5
Uygulama
1
10
Arasınavlar
1
5
5
Toplam
2
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
2
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
71
Toplam
3
100
AKTS Kredisi
2
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Ağları
Bilgisayar Ağları
Ağ Kabloları
Ağ Kabloları
Ağ Adresleme
Ağ Adresleme
Ara Sınav
Ağ Adresleme
Paylaşım ve Güvenlik
Paylaşım ve Güvenlik
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Sunum Hazırlama
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar
Paylaşım ve Güvenlik
Ağ Çevre Birimleri
Ağ Çevre Birimleri
Ağ Çevre Birimleri
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
14
15
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Ö07
Ö08
Ağ yapısını hazırlayabilir
Ağ bağlantılarını yapılandırabilir
Ağdaki sorunları giderebilir
Ağ tipini, türünü ve topolojisin belirler
Kullanılacak cihazları ve konulacağı yerleri belirler
Kablolama işlemlerini standartlara uygun olarak yapar ve kabloyu test eder
Ağ adres işlemlerini otomatik yaptırır ve kullanılacak IP adres sınıfını belirler
Paylaşım yapılacak bilgisayar veya cihazı belirler, bağlantılarını ve paylaşım ayarlarını yapar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
Temel bilgisayar kavramlarını, teorilerini, sorunların çözümünü öğrenir.
Bilgisayar problemlerin çözümünde pratik çözümler uygular.
Bilgisayar teknolojilerine özgü bilgileri toplar, inceler ve yorumlar.
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
Bilgisayar literatürü analiz eder.
Çağın bilgisayar gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
P07
P08
P09
P10
P11
P12
Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır ve geliştirir.
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurar.
Mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olur.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
Sektörün gereksinimlerini karşılar.
Mesleki yeterliliğe sahip olur
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12
Ö1
4
5
4
3
4
5
4
3
4
3
3
4
Ö2
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
Ö3
5
5
4
5
5
4
4
4
5
5
5
5
Ö4
3
4
4
5
5
3
5
5
5
3
5
5
Ö5
3
5
3
5
3
3
5
3
5
5
3
5
Ö6
5
4
3
5
3
5
3
4
3
5
4
3
Ö7
5
4
5
3
5
3
5
3
5
5
4
5
Ö8
4
5
4
4
5
5
4
4
3
5
3
5
Download

BIP211 Ağ Temelleri - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu