Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGP108
Bilgisayar - II
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
ISGP108
Bilgisayar - II
T+U
Kredi
AKTS
4
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
Zorunlu
De r sın A ma cı:
O fis programlarını temel düzey de kullanabilme, elektronik hesaplama araçlarını, sunu y apma v e w eb tasarımı gibi internet işlemlerini y apabilme
De r sın İçe r iği:
S unu y apma, v eri tabanı oluşturma, Web say fası işlemleri, programlama dili kullanımı, program komutları.
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. O ral D E M İR
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
Türkmen Y., 2009; Adım Adım C++ Uygulamaları, Nirvana Yayınları, Ankara ,Uysal M., 2010; Bilgisayarda Temel Algoritmalar ve C++ Dili ile
Programlama Örnekleri, Nirvana Yayınları, Ankara
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
2
28
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
14
2
28
Ödev
Ödevler
7
3
21
Devam
Sunum
2
3
6
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam İş Yükü
108
AKTS Kredisi
4
Toplam
1
Toplam
0
100
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Excel de hücre denetimi
Excel de tablo oluşturma
Excel de grafik oluşturma
Excel de formül işlemleri
Excel uygulamları
Sunu hazırlama programları
Sunu hazırlama
Ara Sınav
Sunum yapma
Veri tabanı oluşturma yazılımları
Veri tabanı oluşturmak
Veri türleri ve veri işlemleri yapmak
Web sayfası işlemleri yapmak
Web sayfası yapmak
Web sayfalarını yayınlamak ve güncellemek
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Sunu hazırlama becerisine sahip olur.
Bir veri tabanı oluşturabilecek seviyeye ulaşır.
Bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanır.
Bir sunu hazırlama yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanır.
Bir veri tabanı oluşturma yazılımını mesleki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kullanır.
Temel seviyede bir web sayfası tasarımını yapabilir.
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
P07
P08
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Ö1
5
4
3
4
5
4
3
3
Ö2
4
4
3
4
3
4
3
4
Ö3
3
4
3
3
3
4
3
3
Ö4
4
3
4
4
3
3
3
4
Ö5
4
3
3
4
5
3
3
4
Ö6
4
3
4
4
3
4
4
3
Download

ISGP 108 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu