Gümüşhane Üniversitesi
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ISGSEC204
Endüstriyel Kontrol ve Elemanları
Yarıyıl
Kodu
Adı
2
ISGSEC204
Endüstriyel Kontrol ve Elemanları
T+U
Kredi
AKTS
3
3
4
De r sın Dili:
T ürkçe
De r sin Düze y i:
M eslek Y üksekokulu
B ölümü/P r ogr amı:
İŞ S A Ğ LIĞ I V E G Ü V E N LİĞ İ
De r sın T ür ü:
S eçmeli
De r sın A ma cı:
B u ders ile öğrencinin, endüstriy el kontrol v e elemanlarını tanıması, fiziksel etmenlerle bir aray a gelen endüstriy el kontrol elemanlarının şartlara uy gun çalışma prensiplerine hakim
olması v e ders ile kazanacağı teorik bilgiy i uy gulay abilmesi amaçlanmaktadır.
De r sın İçe r iği:
A lgılay ıcılar v e T ransdüserler / S ıcaklık S ensörleri / B asınç T ransdüserleri / P ozisy on (K onum) T ransdüserleri / A kış T ransdüserleri / S ev iy e Ö lçümü / O pto E lektronik T ekniği / H ız,
T itreşim v e İv me, konularını içerir
Ö n K oşulla r ı:
De r sın K oor dınatör ü:
De r sın Y a r dımcıla r ı:
Ö ğr.G ör. E LİF Ö ZS O Y
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
:
:
:
:
MUSTAFA AKKURT,MAKİNE ELEMANLARI,CİLT 1 ,CİLT 2 ,BİRSEN YAYINEVİ ,2005 İSTANBUL
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
:
:
:
:
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
Arasınav
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı
Katkı %
1
40
Etkinlik
Sayısı
Süresi(Saat)
Toplam İş Yükü Saat
Ders Süresi
14
3
42
Kısasınav
Sınıf Dışı Ders Çalış.
0
0
0
Ödev
Ödevler
9
3
27
Devam
Sunum
4
3
12
Uygulama
Arasınavlar
1
10
10
Toplam
1
40
Proje
0
0
0
Yıliçinin Başarıya Oranı
1
40
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Finalin Başarıya Oranı
1
60
Toplam İş Yükü
106
Toplam
2
100
AKTS Kredisi
4
Ders Konuları
Hafta Konu
Ön Hazırlık
Dökümanlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Algılayıcılar ve Transdüserler
Algılayıcılar ve Transdüserler
Sıcaklık Sensörleri
Sıcaklık Sensörleri
Basınç Transdüserleri
Basınç Transdüserleri
Pozisyon (Konum) Transdüserleri
ARA SINAV
Akış Transdüserleri
Akış Transdüserleri
Seviye Ölçümü
Opto Elektronik Tekniği
Opto Elektronik Tekniği
Hız, Titreşim ve İvme
Genel Tekrar
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Basınç Pozisyon Akış Transdüserlerini bilecektir ve çalışma prensiplerine hakim olacaktır.
Opto Elektronik Tekniğini uygulama becerisi kazanacaktır
Hız titreşim ve ivme konularını basit fizik kurallarının dışına taşıyarak endüstriyel kontrol ve elemanları açısından değerlendirebilecektir.
Opto elektronik tekniğinin uygulama alanlarını kavrayacaktır.
Endüstriyel kontrol sahasında yapılan değişiklikleri öğreneceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö06
Algılıyıcılar ve transdüserler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın uygulanmasını sağlar.
İş sağlığı ve güvenliğinde hasar analizi, rapor hazırlama, kayıt, etiketleme gibi konularda bilgi sahibidir.
İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı uyarı, işaret levhaları ve işyeri ortamının ergonomik şartlara uygun hale getirilmesini sağlar.
Çalışma ortamında iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini yürütür ve yönetir. Gerçekleşmesi durumunda gerekli müdahaleleri yapar.
İşyeri yönetim şekilleri ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibidir.
Kimya, Yapı, Elektrik vb. alanlarda iş güvenliği kurallarını uygular.
Mesleğinin gerektirdiği teknik konulara hakim olur, Mesleki uygulamalar yapar.
Atatürk İlke ve İnkılâpları’nı bilir, Türkçe ve orta derece yabancı dil ile iletişim kurar, mesleğinin gerektirdiği etik ve sosyal sorumluluğu taşır.
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08
Ö1
2
3
3
3
4
4
5
2
Ö2
2
2
3
3
2
3
3
2
Ö3
2
2
3
4
2
2
2
1
Ö4
3
4
3
4
3
2
4
3
Ö5
3
3
4
3
2
3
2
3
Ö6
3
4
5
3
3
2
4
3
Download

ısgsec204 - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu